ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΠΕΡΙΦ. & ΑΠ.ΔΙΟΙΚ.ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΑΛΛΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΜΗΝΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018

Να βλέπετε συχνά τη συγκεκριμένη σελίδα ακόμη και λίγες ημέρες μετά την πάροδο του μηνός Ιανουαρίου 2018, διότι καθημερινώς θα ενημερώνεται με νέες αποφάσεις για τους παρακάτω δήμους, όπως αυτές θα αναρτώνται στη «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» από την Περιφέρεια Αττικής και από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής

Γενικά για το «ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ» της «Ενότητας Σαρωνικού».

 

ΓΕΝΙΚΑ

1) ΑΔΑ: ΩΘΜΓ7Λ7-ΔΦΚ – Έγκριση ανατροπής των δεσμευμένων πιστώσεων ανά ΚΑΕ λόγω λήξης του οικονομικού έτους 2017 της Π.Ε. Πειραιά.

2) ΑΔΑ: ΩΝΝΒ7Λ7-9Δ2 – Έγκριση ανατροπής των δεσμευμένων πιστώσεων ανά ΚΑΕ, λόγω λήξης του οικονομικού έτους 2017 της Π.Ε. Ανατολικής Αττικής, σύμφωνα με το αρθ. 4, παρ. 2γ του ΠΔ/τος 80/2016.

3) ΑΔΑ: 6Ψ9Ι7Λ7-Μ3Γ – Έγκριση του 3ου Πρακτικού της Ε.Α.Π. ελέγχου και αποδοχής των δικαιολογητικών και πιστοποιητικών κατακύρωσης του προσωρινού μειοδότη του διαγωνισμού Παροχής Υπηρεσιών: «Συντήρηση Υπογείων Διαβάσεων στο Πρωτεύον Αστικό Οδικό Δίκτυο Περιφέρειας Αττικής» προϋπολογισμού: 1.499.984,60 με Φ.Π.Α. και Οριστική κατακύρωση της υπό δημοπράτηση παροχής υπηρεσιών του διαγωνισμού, στην εταιρεία «ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν. ΚΥΡΙΤΣΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.» με τελική δαπάνη 414.666,32€ (με ΦΠΑ 24%).

4) ΑΔΑ: ΩΩ527Λ7-ΘΚΤ – α) Έγκριση του 2ου Πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών (προσωρινού αναδόχου) και κατακύρωση της σύμβασης του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΙΧΩΝ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΡΑΝΩΝ ΡΕΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ», ΑΠ 99/17, με κωδικό 2015ΕΠ58500005 της Σ.A.E.Π. 585, προϋπολογισμού 1.200.000,00 ΕΥΡΩ (ΜΕ Φ.Π.Α.) και β) Εξουσιοδότηση της Δ/νσης Έργων Αντιπλημμυρικής Προστασίας της Περιφέρειας Αττικής για τη συνέχιση της διαδικασίας του διαγωνισμού.

5) ΑΔΑ: 6ΕΑΠ7Λ7-Ζ12 – Αναθεώρηση άδειας λειτουργίας Μονάδας Φροντίδας Ηλικιωμένων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα του Φιλανθρωπικού Εκκλησιαστικού Ιδρύματος (ΝΠΙΔ) με την επωνυμία “Εκκλησιαστικό Γηροκομείο Η ΑΝΑΣΤΑΣΙΣ” της Ι.Μ. Μεσογαίας και Λαυρεωτικής

6) ΑΔΑ: ΩΧΤΙ7Λ7-3ΑΔ – Συγκρότηση Τεχνικής Επιτροπής Παρακολούθησης-Παραλαβής του Προγράμματος για την καταπολέμηση των κουνουπιών σε περιοχές της χωρικής αρμοδιότητας της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής για την τριετία 2018-2020.

ΔΗΜΟΣ ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ

1) ΑΔΑ: ΨΙΟ6ΟΡ1Κ-ΩΦΠ – Χορήγηση άδειας χρήσης νερού για υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης νερού από πηγάδι υδρευτικής χρήσης (άρδευση πρασίνου) στο ΣΑΚΕΛΛΑΡΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟ, στην ιδιοκτησία του, στη θέση ΨΩΡΙΑΡΗ ΜΕΓΑΛΟΧΩΡΙΟΥ, του Δήμου ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ, της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων, της Περιφέρειας Αττικής.

ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΗΣ

1) ΑΔΑ: Ω7Ξ8ΟΡ1Κ-Υ29 – Χορήγηση άδειας χρήσης νερού από υφιστάμενο πηγάδι αρδευτικής χρήσης (άρδευση αγροτεμαχίου) στους Νικόλαο και Γεώργιο Ροδίτη στην ιδιοκτησία τους, στη θέση «Βουνάκι-Πλακάκια» του Δήμου Αίγινας, της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων, της Περιφέρειας Αττικής.

2) ΑΔΑ: ΩΤΕΔΟΡ1Κ-ΧΨΝ – Χορήγηση άδειας χρήσης και μεταφοράς νερού από υφιστάμενο πηγάδι αρδευτικής χρήσης (άρδευση αγροτεμαχίων) στους Νεκτάριο, Νικόλαο και Φωτεινή Κάτσα στην ιδιοκτησία τους, στη θέση «Άγιος Ιωάννης-Βαθύ» του Δήμου Αίγινας, της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων, της Περιφέρειας Αττικής.

3) ΑΔΑ: ΩΚΓΔΟΡ1Κ-ΔΕΘ – Χορήγηση άδειας χρήσης νερού από υφιστάμενο πηγάδι υδρευτικής χρήσης (άρδευση πρασίνου) στους Αλέξανδρο Καλογρηό και Κορνηλία Χουρματζάκη στην ιδιοκτησία τους, στη θέση «Αγίοι» του Δήμου Αίγινας, της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων, της Περιφέρειας Αττικής.

4) ΑΔΑ: Ψ9Τ1ΟΡ1Κ-42Ζ – “Έγκριση συμβάσεων μίσθωσης έργου στο Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Αίγινας

5) ΑΔΑ: 9ΗΨ2ΟΡ1Κ-6ΔΛ – Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων που αφορά τροποποίηση της υπ’ αριθ. πρωτ. 46692/2508/14.7.17 απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων για τη λειτουργία υφιστάμενης πλωτής μονάδας υδατοκαλλιέργειας του Νικολάου Κων. Ζέρβα ετήσιας δυναμικότητας 287,5 τόνων θαλάσσιων μεσογειακών ιχθύων σε θαλάσσια έκταση 20 στρεμμάτων μετά συνοδών χερσαίων υποδομών στη νήσο Δέλτα Διαπορίων νήσων Δήμου Αίγινας Π.Ε. Νήσων.

6) ΑΔΑ: ΩΒΜΟΟΡ1Κ-673 – Ανάκληση της υπ΄ αριθ. 92743/4302/27-11-2017 (ΑΔΑ: ΩΟΝΩΟΡ1Κ-ΩΓΒ) Απόφασης του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής «Χορήγηση άδειας χρήσης νερού, για υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης νερού, από πηγάδι αρδευτικής χρήσης (άρδευση αγροτεμαχίου) στους κ.κ. ΚΑΤΣΑ ΝΕΚΤΑΡΙΟ και ΚΑΤΣΑ ΝΙΚΟΛΑΟ, στην ιδιοκτησία τους, στη θέση ΣΟΥΒΑΛΑ, του Δήμου ΑΙΓΙΝΑΣ, της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων Αττικής, της Περιφέρειας Αττικής».

7) ΑΔΑ: 6ΛΑΗΟΡ1Κ-Ζ4Υ – Έγκριση της υπ’ αριθ. 171/2017 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αίγινας

8) ΑΔΑ: ΩΒΦΡΟΡ1Κ-3ΨΛ – Έγκριση της υπ’ αριθ. 117/2017 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αίγινας

ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΜΟΥ

1) ΑΔΑ: 6ΜΜΑ7Λ7-7Ι6 – Τροποποίηση Απόφασης Συγκρότησης της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης της προγραμματικής σύμβασης για την κατασκευή του έργου: «Βελτίωση προσβασιμότητας σε πεζοδρόμια του Δήμου Αλίμου».

2) ΑΔΑ: 6ΡΓΓΟΡ1Κ-9ΜΗ – Τροποποίηση της αριθμ. ΑΓΡΥΠ 671/10-12-2015 απόφασης του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής άδειας λειτουργίας μονάδας ιχθυοκαλλιέργειας του αγροτικού αλιευτικού συνεταιρισμού με την επωνυμία «ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΚΤΙΩΝ ΑΛΙΕΩΝ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ – ΑΛΙΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ», σε πλωτές εγκαταστάσεις θαλάσσιας έκτασης δεκαπέντε (15) στρεμμάτων, στη θέση «νήσος Πάτροκλος», Δήμου Λαυρεωτικής, Περιφέρειας Αττικής, λόγω μετατόπισης της μονάδας

ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ – ΒΟΥΛΑΣ – ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ

1) ΑΔΑ: ΩΨΚΣΟΡ1Κ-0ΗΨ – Κήρυξη ως αναδασωτέας έκτασης εμβαδού 0,7835 στρ. στη θέση « Δίλοφο » της ΔΕ Βάρης του Δήμου Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης της ΠΕ Αν. Αττικής λόγω πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε στις 15.7.2013.

ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ

1) ΑΔΑ: ΩΔΑΤ7Λ7-01Θ – «Διακοπή λειτουργίας της Μονάδας Φροντίδας Ηλικιωμένων Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα της Εταιρείας «ΕΛΕΥΘΕΡΩΤΡΙΑ ΜΟΝΑΔΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΙΚΕ», με το διακριτικό τίτλο «ΕΛΕΥΘΕΡΩΤΡΙΑ Μ.Φ.Η. Ι.Κ.Ε.» για το επί της οδού Αρχιπελάγους 32 οίκημα στον Δήμο Γλυφάδας Αττικής».

2) ΑΔΑ: 7Σ6Γ7Λ7-ΠΞ9 – «Ανάκληση άδειας λειτουργίας και διακοπή λειτουργίας της Μονάδας Φροντίδας Ηλικιωμένων Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα με το διακριτικό τίτλο «RIAL», για το επί της οδού B. Γεωργίου 7β οίκημα στον Δήμο Γλυφάδας Αττικής».

3) ΑΔΑ: 7ΤΠ17Λ7-ΓΥΣ – 1η Μείωση εγγυήσεων του έργου : «Κατασκευή δευτερευόντων αγωγών ομβρίων περιοχής Ανω Γλυφάδας (σε τρία τμήματα)», προϋπολογισμού 3.700.000 Ευρώ (με ΦΠΑ).

ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

1) ΑΔΑ: ΩΜ1ΣΟΡ1Κ-ΩΟΘ – Τροποποίηση της με αριθμό πρωτ. 30095/1342/25-08-2015 (ΑΔΑ: 73ΙΧΟΡ1Κ-ΟΜΝ) Απόφασης του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής «Χορήγηση άδειας χρήσης νερού από γεώτρηση υδρευτικής χρήσης (άρδευση πρασίνου) στην ΔΕΣΦΑ Α.Ε., στην ιδιοκτησία της στη θέση «ΣΤΡΙΦΙ» του Δήμου ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ, της Περιφέρειας Αττικής» ως προς την αρδευόμενη έκταση και συμπλήρωση αυτής με τον κωδικό αριθμό Ε.Μ.Σ.Υ..

2) ΑΔΑ: Ψ0ΘΦ7Λ7-97Β – Συγκρότηση Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης υλοποίησης της προγραμματικής σύμβασης για την κατασκευή του έργου: «Ασφαλτοστρώσεις 2017» στο Δήμο Ελευσίνας.

3) ΑΔΑ: Ω1ΖΓ7Λ7-ΞΙΖ – Έγκριση σκοπιμότητας και δαπάνης ύψους 8.667.400,00 ευρώ για τη στήριξη και υλοποίηση των δράσεων της πόλης της Ελευσίνας ως Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης 2021.

4) ΑΔΑ: ΨΘΣΕ7Λ7-ΕΦΖ – Τροποποίηση αδείας εγκατάστασης για κτιριακό εκσυγχρονισμό βιομηχανίας κοπής μετάλλων και αποθήκευσης αυτών κι επεξεργασίας χαλυβδοελασμάτων (λαμαρινών) της «ΠΡΟΜΕΤΑΛΜΠΑΚΛΗ Α.Ε.Β.Ε.» στη θέση «Σκληρή» ή «Λούτσα» στο Δ.Δ. Μαγούλας του Δήμου Ελευσίνας Αττικής

ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ – ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ

1) ΑΔΑ: ΩΝ9Ι7Λ7-Ν0Δ – ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟΥ ΤΡΙΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ

2) ΑΔΑ: 6ΔΤΡ7Λ7-Γ2Ψ – «Τροποποίηση άδειας ίδρυσης Μονάδας Φροντίδας Ηλικιωμένων Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα της Εταιρείας «ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ & ΣΙΑ Ε.Ε.», για το επί της οδού Ηλεκτρουπόλεως 44 οίκημα στον Δήμο Ελληνικού-Αργυρούπολης Αττικής, λόγω αλλαγής ιδιοκτησιακού καθεστώτος και επωνυμίας σε «ΠΑΠΑΣΠΥΡΙΔΑΚΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε».

3) ΑΔΑ: ΨΠΘΘΟΡ1Κ-1Κ8 – Άσκηση αρμοδιοτήτων από τη Δημοτική Αστυνομία Ελληνικού – Αργυρούπολης, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 1 του ν. 3731/2008

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

1) ΑΔΑ: 6ΜΡΑ7Λ7-ΟΨΟ – Έγκριση 3ου αναθεωρημένου χρονοδιαγράμματος εργασιών για το έργο: « Έργα Υποδομών για την Ανάπλαση του Φαληρικού Όρμου (Φάση Α΄)» συμβατικής αξίας 73.045.305,25€ (με ΦΠΑ) αναδόχου εργοληπτικής εταιρείας «ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε.».

2) ΑΔΑ: 6ΒΛΠΟΡ1Κ-ΔΧΠ – Τροποποίηση, ως προς την επωνυμία, της με αριθ. πρωτ. 15623 / 777 / Φ12 / 20-03-2017 Άδειας για τη δραστηριότητα συλλογής και μεταφοράς μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων, μεταχειρισμένων ελαστικών οχημάτων, οχημάτων στο τέλος του κύκλου ζωής τους (ΟΤΚΖ) και αποβλήτων ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) της εταιρίας ΟΙΚΟΚΑΤΑΣΚΕΥΗ & ΣΙΑ Ο.Ε. που εδρεύει στην οδό Αραπάκη 56 στον Δήμο Καλλιθέας Αττικής

3) ΑΔΑ: ΨΛΞΕ7Λ7-ΧΨΛ – Περιορισμός (2η Μείωση) εγγυήσεων για το έργο: «Έργα Υποδομών για την Ανάπλαση του Φαληρικού Όρμου (Φάση Α΄)» συμβατικής αξίας 73.045.305,25€ (με ΦΠΑ) αναδόχου εργοληπτικής εταιρείας «ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε.».

4) ΑΔΑ: ΩΦ4Δ7Λ7-ΜΛΒ – Ειδική εντολή για την έγκριση εκτέλεσης απολογιστικών εργασιών στο έργο: «Έργα υποδομών για την ανάπλαση του Φαληρικού όρμου (Φάση Α’)» με ανάδοχο την εταιρεία ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ προϋπολογισμού 150.000.000€ (με το ΦΠΑ).

ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ – ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

1) ΑΔΑ: 6ΦΒΛ7Λ7-6ΛΥ – Έγκριση σύναψης και όρων προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Κερατσινίου – Δραπετσώνας για την εκτέλεση του έργου με τίτλο: «Ανακατασκευή πεζοδρομίων Δήμου Κερατσινίου – Δραπετσώνας για πρόσβαση ΑΜΕΑ Δήμου Κερατσινίου – Δραπετσώνας έτους 2016», συνολικού προϋπολογισμού 580.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.).

2) ΑΔΑ: ΩΩΟΗ7Λ7-Ξ8Ρ – «Ανακατασκευή πεζοδρομίων Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας για πρόσβαση ΑΜΕΑ», συνολικού ποσού 580.000 € (πεντακοσίων ογδόντα χιλιάδων ευρώ), με επιμερισμό ποσού ανά έτος 2018: 5.000 €, 2019: 285.000 € και 2020: 290.000 €.» της «Περιφερειακή ενότητα Πειραιά.»

3) ΑΔΑ: 6ΨΗΧ7Λ7-Υ77 – Συγκρότηση Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης υλοποίησης της προγραμματικής σύμβασης για την κατασκευή του έργου: «Ανάπλαση περιοχής Καστρακίου, Δήμου Κερατσινίου – Δραπετσώνας».

4) ΑΔΑ: 6ΚΦΦ7Λ7-ΦΒΗ – Συγκρότηση Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης υλοποίησης της προγραμματικής σύμβασης για την κατασκευή του έργου: «Ανακατασκευή Γηπέδου Σιταποθηκών Δήμου Κερατσινίου – Δραπετσώνας».

5) ΑΔΑ: 61ΖΥ7Λ7-ΙΨΓ – Συγκρότηση Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης υλοποίησης της προγραμματικής σύμβασης για την κατασκευή του έργου: «Ανακατασκευή δρόμων από σκυρόδεμα Δήμου Κερατσινίου – Δραπετσώνας, Έτους 2017».

6) ΑΔΑ: 7ΥΩΒΟΡ1Κ-1ΘΘ – Τροποποίηση ΟΕΥ Δήμου Κερατσινίου – Δραπετσώνας

ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ

1) ΑΔΑ: ΨΒ0ΒΟΡ1Κ-9ΩΗ – Μερική Ανάκληση των υπ’ αριθμ.: α) 3408π.ε./23-9-2005 (ΦΕΚ 1098 / Δ /2005) απόφασης του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής περί κήρυξης ως αναδασωτέας δημόσιας δασικής έκτασης εμβαδού 230 στρ., στη δασική θέση ‘‘Κόρμπι-Μπαράκου’’ Δήμου Βάρης, της Νομαρχίας Πειραιά β) Δ/245145/21-11-1979 (ΦΕΚ 79/ Δ / 6-2-1980 απόφασης Νομάρχη Αττικής Διαμερίσματος Πειραιά, περί επανακηρύξεως ως αναδασωτέας δασικής εκτάσεως στις δασικές θέσεις ‘‘Μπαράκου-Κόρμπι’’ Περιφέρειας Κοινότητας Βάρης Αττικής όπως αυτή τροποποιήθηκε με την Δ/245466/20-3-1980 (ΦΕΚ 229 / Δ / 15-4-1980) & γ) 108424/1934 (ΦΕΚ 133 / Β / 16-10-1934) απόφασης του Υπουργού Γεωργίας περί κηρύξεως ως αναδασωτέας της περιοχής του λεκανοπεδίου Αττικής

2) ΑΔΑ: 62ΘΓΟΡ1Κ-Α7Β – Μερική Ανάκληση των υπ’ αριθμ.: α) 3408π.ε./23-9-2005 (ΦΕΚ 1098 / Δ /2005) απόφασης του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής περί κήρυξης ως αναδασωτέας δημόσιας δασικής έκτασης εμβαδού 230 στρ., στη δασική θέση ‘‘Κόρμπι-Μπαράκου’’ Δήμου Βάρης, της Νομαρχίας Πειραιά β) Δ/245145/21-11-1979 (ΦΕΚ 79/ Δ / 6-2-1980 απόφασης Νομάρχη Αττικής Διαμερίσματος Πειραιά, περί επανακηρύξεως ως αναδασωτέας δασικής εκτάσεως στις δασικές θέσεις ‘‘Μπαράκου-Κόρμπι’’ Περιφέρειας Κοινότητας Βάρης Αττικής όπως αυτή τροποποιήθηκε με την Δ/245466/20-3-1980 (ΦΕΚ 229 / Δ / 15-4-1980) & γ) 108424/1934 (ΦΕΚ 133 / Β / 16-10-1934) απόφασης του Υπουργού Γεωργίας περί κηρύξεως ως αναδασωτέας της περιοχής του λεκανοπεδίου Αττικής

3) ΑΔΑ: 6ΘΩΑ7Λ7-7Τ9 – Τροποποίηση Απόφασης Συγκρότησης Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης για την κατασκευή έργων διαχείρισης υγρών αποβλήτων, που αφορούν σε οικισμούς Β’ Προτεραιότητας της Οδηγίας 91/271 ΕΟΚ (ΚΕΛ ΚΡΩΠΙΑΣ).

4) ΑΔΑ: ΩΙΚΥ7Λ7-ΛΝΦ – Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. και 1ου ΠΚΤΝΜΕ του έργου: «ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΗΣ ΚΟΡΩΠΙΟΥ» αναδόχου εταιρείας «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΔΡΟKΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΕ», με κωδικό ΟΠΣ 5002855.

5) ΑΔΑ: 6ΛΦ3ΟΡ1Κ-Δ2Υ – Αίτηση θεραπείας της εταιρείας με την επωνυμία «ΑΞΩΝ ΜΕΛΕΤΑΙ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ», ενεργούσας αυτοτελώς και ως μέλος των συμπραττόντων γραφείων 1. ΑΞΩΝ ΜΕΛΕΤΑΙ Α.Τ.Ε., 2. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟ, αναδόχων της μελέτης του Δήμου Κρωπίας με τίτλο «ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΟΜΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΡΩΠΙΑΣ», κατά της υπ’ αριθ. 142/20.06.2017 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Κρωπίας και του υπ’ αριθ. πρωτ. 6046/06.04.2016 εγγράφου της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Κρωπίας

6) ΑΔΑ: Ω8ΑΥΟΡ1Κ-ΝΔ5 – Τροποποίηση – συμπλήρωση ΑΕΠΟ, για τη λειτουργία της υφιστάμενης δραστηριότητας <<Εργοστάσιο Υαλουργίας της εταιρείας : Ν.Θ. ΚΑΚΚΟΣ Α.Ε. – ΒΙΟΚΕΦ >>, που βρίσκεται στο 26ο χλμ της οδού Βάρης – Κορωπίου (περιοχή Κορωπίου).

7) ΑΔΑ: 6ΗΣΟ7Λ7-Υ1Σ – Τροποποίηση άδειας λειτουργίας με εξειδίκευση – συμπλήρωση δραστηριότητας και άδεια μηχανολογικού εκσυγχρονισμού, διάρκειας τριών ( 3 ) ετών, του εργοστασίου παραγωγής χημικοτεχνικών προιόντων και παραγωγής – συσκευασίας βιοκτόνων, της ΝΕΟΚΕΜ Α.Ε., που βρίσκεται στη θέση Αγ. Γεώργιος στο Κορωπί Αττικής.

8) ΑΔΑ: Ω69ΥΟΡ1Κ-ΦΘΒ – Χορήγηση άδειας χρήσης νερού από υφιστάμενη γεώτρηση αρδευτικής χρήσης (άρδευση αγροτεμαχίου) στην κ. Μπαγλατζή Σοφία του Νικολάου στην ιδιοκτησία της στη θέση ΚΙΜΙΝΙ- ΠΡΑΡΙ του Δήμου Κρωπίας, της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής.

9) ΑΔΑ: ΩΑΨ8ΟΡ1Κ-ΚΑ6 – Ανάκληση της με αριθμό πρωτ. Δ/ΥΔ2033/2009/15-12-2009 Απόφασης του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής «Χορήγηση πολλαπλής άδειας χρήσεως νερού στους Ζαχαροπούλου Ευαγγελία και Ζαχαρόπουλο Μιχαήλ από υφιστάμενη γεώτρηση στη θέση «Σούριζα» του Δήμου Κρωπίας, του Νομού Αττικής».

ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ

1) ΑΔΑ: ΨΨ9ΔΟΡ1Κ-ΤΘΘ – ΔΑΣΙΚΗ ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΑΝΑΔΑΣΩΤΕΑΣ ΔΑΣΙΚΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ ΛΟΓΩ ΕΚΧΕΡΣΩΣΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ¨ΜΕΓΑΛΗ ΑΥΛΗ¨ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΕΡΑΤΕΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ ΠΕ ΑΝ. ΑΤΤΙΚΗΣ, ΕΜΒΑΔΟΥ 5,843 στρ.

2) ΑΔΑ: ΩΖΤ7ΟΡ1Κ-ΡΟΔ – EΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΛΗΨΗΣ ΚΑΥΣΟΞΥΛΩΝ ΓΙΑ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΓΙΑ ΜΟΝΙΜΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΔΗΜΩΝ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΜΕΧΡΙ ΤΟΥ ΠΟΣΟΥ ΤΩΝ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΧΩΡΙΚΩΝ ΚΥΒΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ (χ.κ.μ.) ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ

3) ΑΔΑ: 64ΕΚΟΡ1Κ-7Ω7 – ΔΑΣΙΚΗ ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΑΝΑΔΑΣΩΤΕΑΣ ΔΑΣΙΚΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ¨1ο ΛΙΜΑΝΑΚΙ ΔΑΣΚΑΛΕΙΟΥ ¨ Δ.Ε. ΚΕΡΑΤΕΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ Π.Ε. ΑΝ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΜΒΑΔΟΥ 0,43512 στρ. ΕΝΕΚΑ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ ΠΟΥ ΕΚΔΗΛΩΘΗΚΕ ΤΗΝ 14-06-2017

4) ΑΔΑ: 6Σ2Α7Λ7-ΨΜΣ – Έγκριση σύναψης και όρων τροποποίησης-παράτασης Προγραμματικής Σύμβασης Πολιτισμικής Ανάπτυξης μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, της Περιφέρειας Αττικής, του Δήμου Λαυρεωτικής, και της Εταιρείας Ακινήτων Δημοσίου για το έργο: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΚΕΡΑΜΕΙΚΗΣ-ΑΚΕΛ “ΠΑΝΟΣ ΒΑΛΣΑΜΑΚΗΣ” ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΣΤΟ ΛΑΥΡΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ.

5) ΑΔΑ: 6ΚΝΒ7Λ7-1ΩΒ – Παράταση της αριθμ. 3919/21-12-2016 όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. 2108/28-09-2017 απόφαση χορήγησης προθεσμίας για τεχνική ανασυγκρότηση, εργοστασίου παραγωγής μορφοποιημένου σκυροδέματος, στην επωνυμία ‘ΦΡΑΓΚΟΣ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Ι.Κ.Ε.’, που βρίσκεται στο 6ο χλμ Λ. Κερατέας – Λαυρίου, στην Κερατέα του Δήμου Λαυρεωτικής – Αττικής

6) ΑΔΑ: 65ΕΦΟΡ1Κ-ΛΗ0 – ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ «ΚΡΙΘΑΡΑΚΙΑ» Δ.Ε.ΚΕΡΑΤΕΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΜΒΑΔΟΥ 0,069 στρ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 14 Ν.998/79 ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ.2097/52296/26-06-2017 ΑΙΤΗΜΑ ΤΟΥ κ.ΝΤΙΛΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ

7) ΑΔΑ: ΨΤ0ΙΟΡ1Κ-ΡΒΥ – «Έγκριση Μελέτη Γεωλογικής Καταλληλότητας στα πλαίσια της Μελέτης Κτηματογράφησης – Πολεοδομικής Μελέτης – Πράξης Εφαρμογής περιοχής ‘Πόρτο Εννέα’ του Δήμου Λαυρεωτικής (πρώην Δήμου Κερατέας)»

ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ

1) ΑΔΑ: 72ΜΖΟΡ1Κ-ΞΥ6 – Χορήγηση άδειας χρήσης νερού από γεώτρηση υδρευτικής χρήσης (άρδευση πρασίνου), στους κ.κ. ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΘΩΜΑ και ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΗΛΙΑ, στην ιδιοκτησία τους, στην θέση ΠΟΥΣΙ ΓΚΙΝΗ – ΡΕΘΙ ΔΡΑΚΟΥ, του Δήμου ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ, της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής, της Περιφέρειας Αττικής.

2) ΑΔΑ: 7Μ1ΤΟΡ1Κ-Ν87 – Χορήγηση άδειας χρήσης νερού από υφιστάμενη γεώτρηση πολλαπλής χρήσης (πυρόσβεση, καθαριότητα και άρδευση πρασίνου) στην εταιρεία ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Α.Ε. στην ιδιοκτησία της, στη θέση «Ντοροβάτεζα-Γκονέτσες-ΒΙ.ΠΑ. Μαρκόπουλου» του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας, της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής, της Περιφέρειας Αττικής.

3) ΑΔΑ: ΩΒΜΕ7Λ7-186 – Έγκριση 5ης παράτασης περαίωσης εργασιών του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Ε.Ο. 19 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ – ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ (8ΧΛΜ)» αναδόχου εταιρείας «ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΓΩΝ ΑΕ»

4) ΑΔΑ: ΨΓΡ3ΟΡ1Κ-ΘΧΛ – Άδεια για τη δραστηριότητα συλλογής και μεταφοράς μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων και αποβλήτων ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) της εταιρίας KATALIZATOR Ο.Ε., που εδρεύει στο 34ο χλμ Αθηνών – Λαυρίου Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας Αττικής

5) ΑΔΑ: Ω22Μ7Λ7-ΚΒΥ – ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΣ 50-ΜΑΡ/2017 (Αρ.πρωτ.2081/2016) ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ της Πράξης Εφαρμογής της πολεοδομικής μελέτης στην περιοχή 3 Πόρτο Ράφτη του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας της ιδιοκτησίας με κ.α.κ 020338 Ο.Τ.298.

6) ΑΔΑ: 69ΣΔ7Λ7-ΔΡΙ – ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΥΡΩΣΗΣ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 7070/15/10-12-2017 (52-ΜΑΡ/2017 ) ΘΕΜΑ : Διορθωτική Πράξη της με αρ. 1/2010 Πράξης Εφαρμογής της 4ης-5ης Πολεοδομικής Ενότητας Πόρτο Ράφτη του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας της ιδιοκτησίας με κ.α. 701419 στο Ο.Τ. Γ1433.

7) ΑΔΑ: ΩΑΖΤ7Λ7-ΙΥΤ – ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΥΡΩΣΗΣ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 4238/30-11-2017 (35 ΜΑΡ/2017) της με αρ. 1/2010 Πράξης Εφαρμογής της 4ης-5ης Πολεοδομικής Ενότητας Πόρτο Ράφτη του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας της ιδιοκτησίας με κ.α. 711920 στο Ο.Τ. Γ935.

8) ΑΔΑ: ΩΝ3ΨΟΡ1Κ-ΝΒ3 – Τροποποίηση της Απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων με α.π.Φ6449/302/14/15-1-2015(ΑΔΑ:7YΣΚΟΡ1Κ-ΦΣΓ) του σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από βιομάζα ισχύος 1ΜWe που θα εγκατασταθεί στη θέση ΝΤΟΡΟΒΑΤΕΖΑ ή ΣΤΡΟΓΓΥΛΙ ή ΕΛΙΕΣ ΚΑΛΟΓΡΕΖΑΣ ή ΝΤΑΓΛΑ του ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ τηςΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ , ως προς την αλλαγή επωνυμίας από «ΗΛΙΑΣ ΚΟΥΛΟΥΚΑΚΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ » σε «ΗΛΙΑΣ ΚΟΥΛΟΥΚΑΚΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ».

9) ΑΔΑ: ΩΗ05ΟΡ1Κ-Σ1Ψ – Τροποποίηση της με αριθμό πρωτ. 17314/1399/31-05-2016 (Α.Δ.Α. 6ΘΗΜΟΡ1Κ-ΡΜΨ) Απόφασης του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής «Χορήγηση άδειας χρήσης νερού για υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης νερού από πηγάδι αρδευτικής χρήσης (άρδευση αγροτεμαχίων) στους Χριστίνα, Παπαγιαννάκου & Κωνσταντίνο και Χρήστο Παπαγιαννάκο στην ιδιοκτησία τους, στη θέση «Λεξανά Βραώνας», του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας, της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής, της Περιφέρειας Αττικής» ως προς τους δικαιούχους χρήσης της υδροληψίας και συμπλήρωση αυτής με το σειριακό αριθμό του υδρομετρητή και τον κωδικό Ε.Μ.Σ.Υ.

10) ΑΔΑ: 638ΟΟΡ1Κ-ΨΛ3 – Χορήγηση άδειας χρήσης νερού για υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης νερού από πηγάδι αρδευτικής χρήσης (άρδευση όμορων αγροτεμαχίων) στην κα ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ, στην ιδιοκτησία της, στη θέση ΝΑΤΣΟ ΠΡΟΪΣΤΗΡΙ, του Δήμου ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ, της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής, της Περιφέρειας Αττικής.

11) ΑΔΑ: 6ΥΣΔΟΡ1Κ-ΕΦ6 – Χορήγηση άδειας εκτέλεσης έργου αξιοποίησης υδατικών πόρων για ανόρυξη γεώτρησης αρδευτικής χρήσης (άρδευση αγροτεμαχίων), στον κ. ΧΑΤΖΗΛΥΜΠΕΡΗ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ, στην ιδιοκτησία του, στην θέση ΛΙΟΤΡΙΒΙ – ΔΗΜΗΤΣΙΡΙ ΜΕΡΕΝΤΑΣ, του Δήμου ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ, της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής, της Περιφέρειας Αττικής.

12) ΑΔΑ: 6ΖΖΥΟΡ1Κ-ΤΞΙ – Τροποποίηση της με αριθμό πρωτ. 39942/1818/31-05-2016 (ΑΔΑ: 61ΝΘΟΡ1Κ-1ΓΒ) Απόφασης του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής «Χορήγηση άδειας χρήσης νερού για υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης νερού από πηγάδι αρδευτικής χρήσης (άρδευση αγροτεμαχίου) στον κ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟ στην ιδιοκτησία του στην θέση ΠΟΥΣΙ ΠΡΙΦΤΗ, του Δήμου ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ, της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής, Περιφέρειας Αττικής» ως προς την αρδευόμενη έκταση, την ετήσια απολήψιμη ποσότητα νερού και τους δικαιούχους και συμπλήρωση αυτής.

ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ – ΤΑΥΡΟΥ

1) ΑΔΑ: 6ΜΡΑ7Λ7-ΟΨΟ – Έγκριση 3ου αναθεωρημένου χρονοδιαγράμματος εργασιών για το έργο: « Έργα Υποδομών για την Ανάπλαση του Φαληρικού Όρμου (Φάση Α΄)» συμβατικής αξίας 73.045.305,25€ (με ΦΠΑ) αναδόχου εργοληπτικής εταιρείας «ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε.».

2) ΑΔΑ: ΨΕΨ47Λ7-ΣΧΝ – Υπεύθυνη δήλωση έναρξης λειτουργίας μεταποιητικής μονάδας χαμηλής όχλησης της βιοτεχνίας σιδηρών ειδκών κιγκαλερίας- μεταλλουργείο της ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΦΩΤΕΙΝΗΣ επί της οδού Πόντου 22 στο Δήμο Μοσχάτου- Ταύρου, Δ.Κ, Ταύρου

3) ΑΔΑ: ΨΛΞΕ7Λ7-ΧΨΛ – Περιορισμός (2η Μείωση) εγγυήσεων για το έργο: «Έργα Υποδομών για την Ανάπλαση του Φαληρικού Όρμου (Φάση Α΄)» συμβατικής αξίας 73.045.305,25€ (με ΦΠΑ) αναδόχου εργοληπτικής εταιρείας «ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε.».

4) ΑΔΑ: ΩΦ4Δ7Λ7-ΜΛΒ – Ειδική εντολή για την έγκριση εκτέλεσης απολογιστικών εργασιών στο έργο: «Έργα υποδομών για την ανάπλαση του Φαληρικού όρμου (Φάση Α’)» με ανάδοχο την εταιρεία ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ προϋπολογισμού 150.000.000€ (με το ΦΠΑ).

ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ

1) ΑΔΑ: ΩΚΧ97Λ7-ΞΙ8 – ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΡΕΜΑΤΟΣ ΠΙΚΡΟΔΑΦΝΗΣ ΑΠΟ ΛΕΩΦ. ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΕΩΣ ΕΚΒΟΛΗ

2) ΑΔΑ: ΩΜ4Ψ7Λ7-ΩΘΟ – Συγκρότηση Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης υλοποίησης της προγραμματικής σύμβασης για την κατασκευή του έργου: «Κατασκευή υπόγειου χώρου στάθμευσης οχημάτων καθαριότητας και υπέργειου χώρου γραφείων καθαριότητας και χώρου πρασίνου και παιδικής χαράς στο Ο.Τ.381» στο Δήμο Παλαιού Φαλήρου.

3) ΑΔΑ: 6ΡΓΓΟΡ1Κ-9ΜΗ – Τροποποίηση της αριθμ. ΑΓΡΥΠ 671/10-12-2015 απόφασης του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής άδειας λειτουργίας μονάδας ιχθυοκαλλιέργειας του αγροτικού αλιευτικού συνεταιρισμού με την επωνυμία «ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΚΤΙΩΝ ΑΛΙΕΩΝ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ – ΑΛΙΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ», σε πλωτές εγκαταστάσεις θαλάσσιας έκτασης δεκαπέντε (15) στρεμμάτων, στη θέση «νήσος Πάτροκλος», Δήμου Λαυρεωτικής, Περιφέρειας Αττικής, λόγω μετατόπισης της μονάδας

4) ΑΔΑ: ΨΒ6ΙΟΡ1Κ-34Α – Καθιέρωση διαφορετικού ωραρίου απασχόλησης των υπαλλήλων του ΝΠΔΔ Πολιτιστικό & Αθλητικό Κέντρο Δήμου Παλαιού Φαλήρου.

ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ

1) ΑΔΑ: ΩΛ3Π7Λ7-ΜΤ0 – ΑΔΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΟΤΩΝ ΑΠΟ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ

2) ΑΔΑ: 7Σ9Ξ7Λ7-7ΨΖ – Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου «Δικτύου Κοινωνικής Αλληλεγγύης Π. Ε. Πειραιά».

3) ΑΔΑ: ΩΗΥ77Λ7-0ΤΣ – Έγκριση του Πρακτικού ΙΙΙ της επιτροπής διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για τη μελέτη «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ‘ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΕΤΡΟΣ ΚΑΠΑΓΕΡΩΦ’», προεκτιμώμενης αμοιβής 74.195,55 € με το Φ.Π.Α.).

4) ΑΔΑ: Ω5Ξ0ΟΡ1Κ-4Σ5 – Πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών στο Δήμο Πειραιά

ΔΗΜΟΣ ΠΟΡΟΥ

1) ΑΔΑ: ΩΒΛ0ΟΡ1Κ-ΡΦ9 – ΔΑΣΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ για έκταση στη θέση «Δάριζα» περιφέρειας του Δήμου Πόρου

2) ΑΔΑ: Ψ68ΓΟΡ1Κ-ΑΔ4 – Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για τη λειτουργία πλωτής μονάδας υδατοκαλλιέργειας ετήσιας δυναμικότητας 100 τόνων θαλάσσιων μεσογειακών ιχθύων σε θαλάσσια έκταση 10 στρεμμάτων που αφορά μετεγκατάσταση μετά εκσυγχρονισμού αυτής από τη θέση Καλάμι νήσου Πόρου Π.Ε. Νήσων σε θέση βορειότερα κατά 251 μ. της αρχικής και αλλαγή επωνυμίας του φορέα από «Δίας Ιχθυοκαλλιέργειες Α.Β.Ε.Ε.» σε «Ιχθυοτροφεία Σελόντα Α.Ε.Γ.Ε.».

3) ΑΔΑ: 636ΓΟΡ1Κ-Γ2Μ – Εξέταση της από 14-11-2017 προσφυγής της Σίντυ Αναγνωστοπούλου κατά της υπ’ αριθ. 1487/2017 απόφασης Αντιδημάρχου Πόρου

4) ΑΔΑ: 72Τ0ΟΡ1Κ-4ΗΙ – Προσφυγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πόρου: Γεωργίου Μάνδηλα (και Δημοτικού Συμβούλου) και Δημητρίου Γρίβα κατά των υπ’ αριθ. 268/2017 και 269/2017 αποφάσεων του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πόρου περί ανάθεσης της μελέτης :«Λειτουργικός Σχεδιασμός Λιμένα Πόρου»

5) ΑΔΑ: 6Μ387Λ7-ΦΑ9 – Συγκρότηση Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης υλοποίησης της προγραμματικής σύμβασης για την κατασκευή του έργου: «Κατασκευή, επέκταση και συντήρηση τεχνικών απορροής ομβρίων στον Δήμο Πόρου».

6) ΑΔΑ: 654Ο7Λ7-Μ5Ι – Συγκρότηση Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης υλοποίησης της προγραμματικής σύμβασης για την κατασκευή του έργου: «Μετατόπιση δικτύων ύδρευσης Δήμου Τροιζηνίας – Μεθάνων και Δήμου Πόρου».

7) ΑΔΑ: 786ΠΟΡ1Κ-5Υ7 – Εξέταση της από 16-11-2017 προσφυγής των κ.κ. Γεώργιου Μανδήλα, Δημητρίου Γρίβα, Αγγελικής Μακρή και Κων/νου Μούγιου, μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πόρου, κατά της αριθμ. 279/2017 απόφασης του ΔΛΤ Πόρου

ΔΗΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ

1) ΑΔΑ: Ω2ΤΠ7Λ7-737 – ΕΠΙΒΟΛΗ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ ΔΕΣΠΟΖΟΜΕΝΟΥ ΖΩΟΥ ΣΤΟΝ κ.ΤΣΙΟΡΙΔΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

2) ΑΔΑ: ΩΩ2Σ7Λ7-6Κ2 – ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΥΡΩΣΗΣ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 17 A 13 / 2017 με αρ.πρωτ. 24002/13-11-2017 της 17/2007 Πράξης Εφαρμογής στην περιοχή “Ψιλή Άμμος” του Δήμου Σαλαμίνας στο Ο.Τ. 156.

3) ΑΔΑ: 7ΖΔΓΟΡ1Κ-ΔΓ3 – Προέγκριση παραχώρησης της χρήσης θαλάσσιας έκτασης είκοσι (20) στρεμμάτων, με απευθείας μίσθωση, στην εταιρεία «ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΑΒΕΑΕ» για τη μετατόπιση και επέκταση λειτουργούσας πλωτής μονάδας ιχθυοκαλλιέργειας στη θέση εξωτερικά του όρμου «Βαθύ», νήσου Σαλαμίνας, Δήμου Σαλαμίνας, Περιφέρειας Αττικής.

ΔΗΜΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ

1) ΑΔΑ: 6Μ0ΞΟΡ1Κ-Ξ58 – Άδεια για τη δραστηριότητα συλλογής και μεταφοράς μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων της επιχείρησης του ΓΑΛΑΝΗ Γ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, που εδρεύει στην Λεωφ. Σαρωνίδος 64 στην Σαρωνίδα Αττικής

2) ΑΔΑ: ΨΩΣ5ΟΡ1Κ-ΒΔ1 – Χορήγηση άδειας χρήσης νερού στον κ. Γεώργιο Χατζηδιάκο από γεώτρηση αρδευτικής χρήσεως (άρδευση αγροτεμαχίου) η οποία ανορύχθηκε βάσει της με αριθ. πρωτ. 61380/4499/19-05-2015 (ΑΔΑ: 6Φ3ΠΟΡ1Κ-ΗΦΙ) Απόφασης εκτέλεσης έργου αξιοποίησης υδατικών πόρων (ανόρυξη γεώτρησης αρδευτικής χρήσεως) του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής στην ιδιοκτησία του στη θέση «Στημονάρια-Στάση Ολύμπου», του Δήμου Σαρωνικού, Τ.Κ. Καλυβίων, της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής, της Περιφέρειας Αττικής.

3) ΑΔΑ: 6ΣΗΑΟΡ1Κ-Δ1Ω – ΔΑΣΙΚΗ ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΑΝΑΔΑΣΩΤΕΑΣ ΔΑΣΙΚΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ ΛΟΓΩ ΚΑΤΑΛΗΨΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ¨ΛΑΚΚΑ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ¨ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ Π.Ε. ΑΝ. ΑΤΤΙΚΗΣ, ΕΜΒΑΔΟΥ 2,290 στρ.

4) ΑΔΑ: ΩΖΤ7ΟΡ1Κ-ΡΟΔ – EΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΛΗΨΗΣ ΚΑΥΣΟΞΥΛΩΝ ΓΙΑ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΓΙΑ ΜΟΝΙΜΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΔΗΜΩΝ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΜΕΧΡΙ ΤΟΥ ΠΟΣΟΥ ΤΩΝ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΧΩΡΙΚΩΝ ΚΥΒΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ (χ.κ.μ.) ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ

5) ΑΔΑ: 7ΔΒΙΟΡ1Κ-Γ41 – Τροποποίηση της με αριθμό πρωτ. 962/11/05-07-2011 (ΑΔΑ: 4ΑΣ9ΟΡ1Κ-ΞΗ6) Απόφασης του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής «Χορήγηση άδειας χρήσης νερού σε κτήμα ιδιοκτησίας ‘ΕΛ ΣΩΚΩ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ’ για υφιστάμενη αρδευτική γεώτρηση (έτος ανόρυξης 2010 – αριθ. πρωτ. 4463/30-11-2010) στη θέση Φοινικιά – Τραπουριά της κτηματικής περιφέρειας Καλυβίων του Δήμου Θορικού», ως προς τον δικαιούχο και τη διάρκεια ισχύος της άδειας χρήσης νερού, και συμπλήρωση αυτής με τον κωδικό αριθμό Ε.Μ.Σ.Υ.

6) ΑΔΑ: ΩΕΗΟΟΡ1Κ-ΛΚ9 – Άδεια για τη δραστηριότητα συλλογής και μεταφοράς μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων της επιχείρησης του ΑΣΛΑΝΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ, που εδρεύει στην οδό Αριστοτέλους 13 στην Ανάβυσσο Αττικής

7) ΑΔΑ: Ω5ΘΝΟΡ1Κ-5Φ8 – Χορήγηση άδειας χρήσης νερού από γεώτρηση αρδευτικής χρήσης (άρδευση αγροτεμαχίων) στο ΔΗΜΟ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ σε κοινόχρηστη έκταση στη θέση ΠΡΟΦΑΡΤΑ 2 στη Δημοτική Ενότητα Καλυβίων του Δήμου Σαρωνικού, της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής.

8) ΑΔΑ: Ω3Φ1ΟΡ1Κ-9ΒΟ – Χορήγηση άδειας χρήσης νερού από γεώτρηση αρδευτικής χρήσης (άρδευση αγροτεμαχίων) στο ΔΗΜΟ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ σε κοινόχρηστη έκταση στη θέση ΝΤΙΣΙΡΙ της Δημοτικής Ενότητας Καλυβίων του Δήμου Σαρωνικού, της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής

9) ΑΔΑ: 6Ω2Ω7Λ7-4ΚΗ – Συγκρότηση τριμελούς επιτροπής παραλαβής των υπηρεσιών «Εργασίες αποκατάστασης και βελτίωσης της υποδομής της εγκατάστασης οδοφωτισμού στο τμήμα: Κόμβος Ιππικού Κέντρου – Καλύβια – Ανάβυσσος από χ.θ.0+000 έως χ.θ. 5+804,20», προϋπολογισμού 24.800,00€.

10) ΑΔΑ: ΨΚ9Ο7Λ7-ΣΜΙ – Τροποποίηση άδειας λειτουργίας (κατόπιν μεταβολής μηχ/κού εξοπλισμού & αποθηκευτικού χώρου), μονάδας Αποθήκευσης – Επεξεργασίας Οχημάτων Τέλους Κύκλου Ζωής (Ο.Τ.Κ.Ζ.) της “Κ. ΓΑΡΔΕΛΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.” στη θέση “ΡΙΖΑ ΓΚΙΑΚΟΥ” στα Καλύβια Θορικού.

11) ΑΔΑ: Ω593ΟΡ1Κ-ΞΟΧ – ΔΑΣΙΚΗ ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΑΝΑΔΑΣΩΤΕΑΣ ΔΑΣΙΚΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ ΕΜΒΑΔΟΥ 42,87210 στρ. ΣΤΗ ΘΕΣΗ ¨ΠΕΤΑ¨ Δ.Ε. ΚΟΥΒΑΡΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΝΕΚΑ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ ΤΗΝ 01-07-2017

12) ΑΔΑ: Ψ9ΠΒ7Λ7-Ο7Β – Σύσταση Επιτροπής Οριστικής Παραλαβής του έργου ΚΟ2/10 : « ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΟΜΒΟΣ ΙΠΠΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ – ΚΑΛΥΒΙΑ – ΛΑΓΟΝΗΣΙ– ΑΝΑΒΥΣΣΟΣ» προϋπολογισμού 29.000.000,00 ευρώ αναδόχου : ΙΝΤΡΑΚΑΤ

13) ΑΔΑ: ΩΘΒΤΟΡ1Κ-Ο4Β – «Διαπιστωτική πράξη εννοιολογικού προσδιορισμού και αντιστοίχου διάκρισης, σύμφωνα με το άρθρο 5 του αριθ. 32/2016, Προεδρικού Διατάγματος, των εκτάσεων που υπήχθησαν τελεσιδίκως στην παρ. 6γ του άρθρου 3 Ν. 998/1979 ρυθμιζόμενες με την παρ. 7 της ανωτέρω διάταξης, προ ισχύος του Ν. 4280/2014»(θέση «ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΣ» Δ.Ε. ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ Συνολικού εμβαδού 59,27τ.μ.κατόπιν της αρ.2746/3266/6-9-2017 αίτηση της κ.ΟΛΓΑΣ ΠΑΝΤΑ-ΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ)

14) ΑΔΑ: ΩΑΨΧΟΡ1Κ-ΥΤ6 – Χορήγηση άδειας χρήσης νερού από πηγάδι αρδευτικής χρήσης (άρδευση αγροτεμαχίων) στο ΔΗΜΟ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ σε κοινόχρηστη έκταση στη θέση ΑΓ. ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ της Δημοτικής Ενότητας Κουβαρά του Δήμου Σαρωνικού, της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής

15) ΑΔΑ: Ω2ΒΗΟΡ1Κ-74Ο – Χορήγηση άδειας χρήσης νερού από πηγάδι αρδευτικής χρήσης (άρδευση αγροτεμαχίων) στο ΔΗΜΟ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ σε κοινόχρηστη έκταση στη θέση ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ της Δημοτικής Ενότητας Κουβαρά του Δήμου Σαρωνικού, της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής

16) ΑΔΑ: ΩΦΩ6ΟΡ1Κ-ΣΣΙ – Χορήγηση άδειας χρήσης νερού από πηγάδι αρδευτικής χρήσης (άρδευση αγροτεμαχίων) στο ΔΗΜΟ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ σε κοινόχρηστη έκταση στη θέση ΧΩΡΙΟ της Δημοτικής Ενότητας Κουβαρά του Δήμου Σαρωνικού, της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής.

ΔΗΜΟΣ ΥΔΡΑΣ

1) ΑΔΑ: Ψ6ΣΓΟΡ1Κ-Ρ54 – Πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών για την κάλυψη κατεπειγουσών και πρόσκαιρων αναγκών στο Δήμο Ύδρας.

2) ΑΔΑ: 6ΝΓΥΟΡ1Κ-ΗΤΑ – ΔΑΣΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ για έκταση στη θέση «Μίρα Μάρε Καστράκι» περιφέρειας του Δήμου Ύδρας

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

Αρέσει σε %d bloggers: