ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΠΕΡΙΦ. & ΑΠ.ΔΙΟΙΚ.ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΑΛΛΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΜΗΝΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017

Να βλέπετε συχνά τη συγκεκριμένη σελίδα ακόμη και λίγες ημέρες μετά την πάροδο του μηνός Νοεμβρίου 2017, διότι καθημερινώς θα ενημερώνεται με νέες αποφάσεις για τους παρακάτω δήμους, όπως αυτές θα αναρτώνται στη «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» από την Περιφέρεια Αττικής και από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής

Γενικά για το «ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ» της «Ενότητας Σαρωνικού».

ΓΕΝΙΚΑ

1) ΑΔΑ: ΩΚΜΘ7Λ7-ΝΓ6 – 1η συμπληρωματική σύμβαση «Καθαρισμός ρεμάτων Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής ΥΔΡ14», προϋπολογισμού 277.000,00€ (με το Φ.Π.Α.)

2) ΑΔΑ: 63Ι87Λ7-ΤΤΠ – 3η Μείωση εγγυήσεων αντικατάστασης κρατήσεων (δεκάτων) του έργου «Εργασίες άρσης καταπτώσεων πρανών ρεμάτων περιφέρειας Αττικής» Εργολαβία ΑΠ 84/15.

3) ΑΔΑ: Ψ8ΓΧ7Λ7-ΡΒΩ – Έγκριση ισολογισμού έναρξης 1-1-2013 και οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2013.

4) ΑΔΑ: ΨΠ677Λ7-ΖΓΕ – Μείωση εγγυήσεων του έργου «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (2015)»

5) ΑΔΑ: 6ΖΦΥ7Λ7-ΓΦ0 – Τροποποίηση ορισμού μελών επιτροπής του έργου: «Εργασίες συντήρησης οδικού δικτύου Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής», προϋπολογισμού 4.000.000,00 Ευρώ με τα απρόβλεπτα, την αναθεώρηση και το Φ.Π.Α.

6) ΑΔΑ: 6Ζ6Φ7Λ7-ΒΧΥ – Έγκριση του 5ου ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ, του έργου: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ», ΜΕΙΩΤΙΚΟΥ κατά 121.172,20 € ως προς το αρχικό συμβατικό αντικείμενο και κατά 121.168,09 € ως προς τον 4ο ΑΠΕ, ύψους 2.488.827,80€ ευρώ με Γ.Ε. & Ο.Ε., αναθεώρηση και Φ.Π.Α

7) ΑΔΑ: 67647Λ7-6ΣΩ – Μείωση εγγυήσεων για το έργο: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ»

8) ΑΔΑ: ΩΖ7Γ7Λ7-1Φ3 – Συγκρότηση τριμελούς επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής των υπηρεσιών : «Πιλοτική εγκατάσταση φωτιστικών σωμάτων τύπου LED στη Λεωφόρο Ποσειδώνος.

9) ΑΔΑ: ΩΒΥΨ7Λ7-ΣΩ0 – Έγκριση 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης μετά του συνοδεύοντος αυτή 3ου ΑΠΕ και παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου «Βελτίωση και αποκατάσταση οδοστρωμάτων ,οριζόντιας και κατακόρυφης σήμανσης στο οδικό δίκτυο αρμοδιότητας Περιφέρειας Αττικής», Προϋπολογισμού 4.600.000,00 €, αναδόχου «ΟΔΟΣ ΑΤΕ ».

10) ΑΔΑ: ΩΓΡΗ7Λ7-ΓΑ2 – Έγκριση του πρακτικού No1 της Επιτροπής Αξιολόγησης Διαγωνιστικών Διαδικασιών και αποσφράγιση της οικονομικής προσφοράς του «ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ» για την ανάδειξη αναδόχου στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΠΕΡΑΜΑ ΕΩΣ ΤΟ ΦΑΛΗΡΟ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΙΣ ΕΚΒΟΛΕΣ ΤΟΥ ΚΗΦΙΣΟΥ.

11) ΑΔΑ: ΩΕ7Ε7Λ7-ΚΞΤ – Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού Γ΄ τριμήνου 2017.

12) ΑΔΑ: 6ΚΚΦ7Λ7-1ΒΤ – Έγκριση οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2013.

13) ΑΔΑ: ΩΝΗΕ7Λ7-Ζ0Α – Έγκριση των όρων της διακήρυξης διεθνούς ηλεκτρονικού ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού για την καταπολέμηση κουνουπιών στην Περιφέρεια Αττικής (πλην των Π.Ε. Ανατολικής Αττικής και Νήσων) κατά την τριετία 2018-2020 προϋπολογισμού 361.228,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

14) ΑΔΑ: 78777Λ7-7Ε2 – Έγκριση αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού Περιφέρειας Αττικής Γ΄ τριμήνου 2017.

15) ΑΔΑ: 6Π727Λ7-Χ35 – Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. και του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. για το έργο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΓΩΓΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ 2015»

16) ΑΔΑ: 7ΦΝΥ7Λ7-ΗΝΝ – Λήψη απόφασης επί του Πρακτικού της γνωμοδοτικής επιτροπής αξιολόγησης των αποτελεσμάτων των διαγωνισμών σχετικά με το Υπόμνημα της εταιρείας «ANTIPOLLUTION A.N.E.» για τον ηλεκτρονικό άνω των ορίων (διεθνή) ανοικτό διαγωνισμό για την παροχή υπηρεσιών α) συντήρησης πρασίνου και υποδομών και β) καθαριότητας πάρκων και αλσών αρμοδιότητας Περιφέρειας Αττικής, για 3 έτη, συνολικού προϋπολογισμού €3.215.000,00 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

17) ΑΔΑ: 6ΣΡΑ7Λ7-6ΝΒ – 2η Μείωση εγγυήσεων δεκάτων του έργου: «Εργασίες συντήρησης οδικού δικτύου Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής (2015)».

18) ΑΔΑ: 6ΙΓΜ7Λ7-Π5Ζ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 14 «ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ – ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΤΣ)» Ο ΟΠΟΙΟΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ Ταμείο Συνοχής ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ (ΕΕΛ) ΣΤΟΥΣ ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΟΥΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ Α’ και Β΄ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ»

19) ΑΔΑ: 7ΝΗΣ7Λ7-Δ5Ω – Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού #260.354,73€# για την πληρωμή δικαστικής δαπάνης, σε εκτέλεση της υπ’αριθμ. 4298/2015 αποφάσεως του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών (Τμήμα 17ο Τριμελές).

20) ΑΔΑ: ΨΩΑ97Λ7-69Β – Έγκριση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Αντιπλημμυρικά έργα περιοχής Γέφυρας οδού Σαράφη», αναδόχου εταιρείας Ι.Δ. ΧΡΥΣΟΣΠΑΘΗΣ-ΓΕΡ. Ε. ΚΟΣΣΟΒΑΣ Ο.Ε.

21) ΑΔΑ: 64Κ17Λ7-ΡΒΨ – ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΡΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΜΕΣΗ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΔΙΟΚΗΤΙΚΩΝ ΟΡΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΝΗΣΩΝ» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 650.000,00 € ΜΕ Φ.Π.Α.

22) ΑΔΑ: 71ΗΒ7Λ7-ΕΓΜ – Έγκριση Αναθεωρημένου χρονοδιαγράμματος εργασιών για το έργο: «Επισκευές και Επεμβάσεις στα κτίρια που στεγάζονται υπηρεσίες της Περιφέρειας Αττικής» συνολικού προϋπολογισμού 2.460.000,00 Ευρώ (με Φ.Π.Α. 23%)

21) ΑΔΑ: ΩΗΩΩ7Λ7-Α24 – Τροποποίηση της με αριθμ. 312/2013 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής με θέμα «Καθορισμός τελών χρήσης Πάρκων και Αλσών αρμοδιότητας της Περιφέρειας Αττικής».

22) ΑΔΑ: ΩΤ0Ε7Λ7-ΔΚΗ – Άσκηση ένδικων μέσων κατά της εκδίκασης της προσφυγής κατά της Απόφασης έκδοσης ΑΕΠΟ από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής για το έργο: «Μελέτη ανάπλασης ρέματος Πικροδάφνης (από Λεωφόρο Βουλιαγμένης έως εκβολή).

23) ΑΔΑ: 69147Λ7-ΩΦΞ – Ένταξη της Πράξης «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 52 ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ 4Χ2 ΚΑΙ 8 ΚΙΝΗΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ» με Κωδικό ΟΠΣ 5010165 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014-2020»

24) ΑΔΑ: 6Υ1Σ7Λ7-7ΙΦ – Συγκρότηση 3μελούς Τεχνικής επιτροπής παρακολούθησης- παραλαβής του προγράμματος «Καταπολέμηση Κουνουπιών» στη Περιφερειακή Ενότητα Πειραιά της Περιφέρειας Αττικής για χρονικό διάστημα τριών (3) ετών.

25) ΑΔΑ: Ω58ΟΟΡ1Κ-0Θ9 – Απευθείας ανάθεση στην ατομική επιχείρηση «ΛΟΘΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ», για την παροχή υπηρεσιών εκτύπωσης και σάρωσης χαρτών- σχεδίων, έγχρωμων ή μη ,για την Δ/νση Δασών Ανατολικής Αττικής της Γενικής Διεύθυνσης Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.

26) ΑΔΑ: ΩΧΦΝ7Λ7-ΛΣΑ – Εισήγηση για έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 10.000,00€ και έγκριση κατανομής πολυετούς δέσμευσης συνολικού ύψους 17.000.000,00€ για έργα της Π.Ε.Α.Α.

27) ΑΔΑ: Ψ44Ι7Λ7-ΝΑΠ – δέσμευση πολυετούς υποχρέωσης συνολικού προϋπολογισμού 25.876,00€ με κατανομή ανά έτος ως εξής: 2017: 1,00 €, 2018: 8.625,00 €, 2019: 8.625,00 € και 2020: 8.625,00 € για την καταπολέμηση κουνουπιών για την τριετία 2018-2020″

28) ΑΔΑ: 6ΥΟΖ7Λ7-ΔΙ5 – Έγκριση Προϋπολογισμού Περιφέρειας Αττικής οικονομικού έτους 2018 και Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης 2018.

29) ΑΔΑ: 6ΞΒΣ7Λ7-5Ν8 – Α) Έγκριση του πρακτικού No2 της Επιτροπής Αξιολόγησης Διαγωνιστικών Διαδικασιών στα πλαίσια υλοποίησης του έργου «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΠΕΡΑΜΑ ΕΩΣ ΤΟ ΦΑΛΗΡΟ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΙΣ ΕΚΒΟΛΕΣ ΤΟΥ ΚΗΦΙΣΟΥ». Β) Κατακύρωση του αποτελέσματος του συνοπτικού διαγωνισμού στο «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ», με συνολική δαπάνη 57.893,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

ΔΗΜΟΣ ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΗΣ

1) ΑΔΑ: ΩΙ28ΟΡ1Κ-ΤΧΥ – Έγκριση της υπ’ αριθ. 17/2017 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αίγινας

2) ΑΔΑ: 6ΡΩΑ7Λ7-ΖΩ8 – Συγκρότηση Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης υλοποίησης της προγραμματικής σύμβασης για την κατασκευή του έργου: «Συντήρηση οδικού δικτύου Αίγινας».

3) ΑΔΑ: ΩΤΙΚΟΡ1Κ-3ΜΒ – Χορήγηση άδειας χρήσης και μεταφοράς νερού από υφιστάμενη γεώρηση αρδευτικής χρήσης (άρδευση αγροτεμαχίων) στην κ. Μαρία Πιτσιλού στην ιδιοκτησία της, στη θέση «Βαθύ» του Δήμου Αίγινας, της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων, της Περιφέρειας Αττικής.

4) ΑΔΑ: 6ΔΤΕ7Λ7-ΧΔΛ – Χορήγηση προθεσμίας για τεχνική ανασυγκρότηση στη μονάδα παραγωγής έτοιμου σκυροδέματος του Γεννίτσαρη Κωνσταντίνου στη θέση «Μπάσκου» του Δ.Δ. Μεσαγρού του Δήμου Αίγινας

5) ΑΔΑ: ΨΟΘΥ7Λ7-ΒΟΨ – ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΖΑΡΑΒΕΛΑΣ ΑΝΤ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΙΑ ΔΙΑΘΕΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΓΕΓΟΝΟΤΟΣ (ΠΛΗΜΜΥΡΑ) ΣΤΗΝ ΑΙΓΙΝΑ ΑΠΟ 16-11-2017 ΚΑΙ ΓΙΑ ΟΣΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΑΙΤΗΘΕΙ

6) ΑΔΑ: ΩΔ857Λ7-Ψ9Ψ – Συγκρότηση επιτροπής διαπίστωσης βλαβών στο έργο: «Κατασκευή Έργων Αντιπλημμυρικής Προστασίας Τμήματος του Ρ. Ξερέα Δήμου Κρωπίας Αττικής»

7) ΑΔΑ: 7Α3ΒΟΡ1Κ-ΜΜΞ – Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων για την κατασκευή και λειτουργία του έργου: «Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για τα αναγκαία λιμενικά και συναφή έργα προστασίας του λιμένα Αγίας Μαρίνας στο Δήμο Αίγινας»

8) ΑΔΑ: 6Ξ967Λ7-Ο56 – Έγκριση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης, του έργου: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΝΗΣΟΥ ΑΙΓΙΝΑΣ», αναδόχου εταιρείας ΕΛΚΥΣΤΗΣ Α.Τ.Ε.

9) ΑΔΑ: Ω3617Λ7-Ν21 – Τροποποίηση της Πράξης «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΝΗΣΟΥ ΑΙΓΙΝΑΣ – (ΦΑΣΗ Β’)» με Κωδικό ΟΠΣ 5001073 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014-2020»

10) ΑΔΑ: 7ΓΖΘ7Λ7-Μ03 – Έγκριση ανάθεσης και δαπάνης για τη διάθεση οχημάτων και προσωπικού για την αντιμετώπιση εκτάκτου γεγονότος (πλημμύρα) στο Δήμο Αίγινας από τις 16-11-2017.

11) ΑΔΑ: 7ΓΒΚΟΡ1Κ-Ο5Ψ – Δασική Απαγορευτική Διάταξη στη θέση Βαθυπόταμος – Αγίων Περιφέρειας Δήμου Αίγινας εμβαδού 0,334στρ.

12) ΑΔΑ: 7ΝΡ5ΟΡ1Κ-0Θ9 – Έγκριση της υπ’ αριθ. 15/2017 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αίγινας

13) ΑΔΑ: ΩΟΝΩΟΡ1Κ-ΩΓΒ – Χορήγηση άδειας χρήσης νερού, για υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης νερού, από πηγάδι αρδευτικής χρήσης (άρδευση αγροτεμαχίου) στους κ.κ. ΚΑΤΣΑ ΝΕΚΤΑΡΙΟ και ΚΑΤΣΑ ΝΙΚΟΛΑΟ, στην ιδιοκτησία τους, στη θέση ΣΟΥΒΑΛΑ, του Δήμου ΑΙΓΙΝΑΣ, της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων Αττικής, της Περιφέρειας Αττικής.

14) ΑΔΑ: 6Σ4ΚΟΡ1Κ-ΔΧΕ – Χορήγηση άδειας χρήσης νερού από υφιστάμενο πηγάδι υδρευτικής χρήσης (άρδευση πρασίνου) στην κ. Κατσάτσου Κανελλιά του Νικόλαου, στην ιδιοκτησία της στη θέση ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΔΑ ΒΑΘΕΩΣ του Δήμου Αίγινας, Περιφερειακής Ενότητας Νήσων της Περιφέρειας Αττικής.

15) ΑΔΑ: 6ΦΚΘ7Λ7-ΙΚΠ – 2η Τροποποίηση Απόφασης Συγκρότησης Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης για την κατασκευή του έργου: «Αποχέτευση ακαθάρτων υδάτων και εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων Δήμου Αίγινας».

16) ΑΔΑ: Ω19Φ7Λ7-ΨΜ4 – Έγκριση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ANTIKATAΣΤΑΣΗ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΚΑΙ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ ΤΑΠΗΤΑ ΣΤΙΒΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΠΕΔΟ ΑΙΓΙΝΑΣ», προϋπολογισμού: 1.000.000,00 € με τον Φ.Π.Α. αναδόχου ΑΛΦΑΕΡΓΚΟΣΠΟΡ Α.Ε.

17) ΑΔΑ: ΩΗΚΤ7Λ7-ΝΦΡ – Έγκριση αναπροσαρμογής χρονοδιαγράμματος εργασιών για το έργο: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΝΗΣΟΥ ΑΙΓΙΝΑΣ», αναδόχου εταιρείας ΕΛΚΥΣΤΗΣ Α.Τ.Ε.

ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΜΟΥ

1) ΑΔΑ: ΩΒ8Τ7Λ7-ΛΙΟ – Συγκρότηση Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης υλοποίησης της προγραμματικής σύμβασης για την κατασκευή του έργου: «Βελτίωση προσβασιμότητας σε πεζοδρόμια του Δήμου Αλίμου».

2) ΑΔΑ: ΩΘΨΨ7Λ7-ΟΜΦ – Συγκρότηση Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης υλοποίησης της προγραμματικής σύμβασης για την κατασκευή του έργου: «Βελτίωση δικτύου πεζοδρόμων περιοχής Αμπελακίων του Δήμου Αλίμου».

3) ΑΔΑ: ΩΒ8Τ7Λ7-ΛΙΟ – Συγκρότηση Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης υλοποίησης της προγραμματικής σύμβασης για την κατασκευή του έργου: «Βελτίωση προσβασιμότητας σε πεζοδρόμια του Δήμου Αλίμου».

ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ – ΒΟΥΛΑΣ – ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ

1) ΑΔΑ: ΨΕ6Ω7Λ7-ΦΧ0 – Τροποποίηση ορισμού της επίβλεψης του έργου : «ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΗΛΑΔΕΖΑΣ Δ.Ε ΒΑΡΗΣ» προϋπολογισμού 1.410.684,00€ με τα απρόβλεπτα, την αναθεώρηση και τον Φ.Π.Α.

2) ΑΔΑ: ΩΨΕΗ7Λ7-ΒΞ3 – ΑΠΟΦΑΣΗ Κυρώνεται η επικαιροποίηση κτηματολογικών στοιχείων της υπ’ αρ.1/2009 πράξη αναλογισμού αποζημίωσης λόγω ρυμοτομίας ιδιοκτησιών κειμένων στην ΔΕ Βούλας, στο Ο.Τ.306Α (Κ.Χ.),επί των οδών Ρίτσου-Κάλβου-Καβάφη που συντάχθηκε από την Υπηρεσία Δόμησης, Τμήμα Πολ/κων Εφαρμογών του Δήμου Βάρης- Βούλας- Βουλιαγμένης.

3) ΑΔΑ: 6ΥΠΓ7Λ7-Φ16 – Τροποποίηση της κατανομής του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΖΗΣΙΜΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΑΡΗΣ» με Κ.Α.Ε: 9729.05.002.01 της Π.Ε.Α.Α από πολυετή σε ετήσια λόγω προσαρμογής στο ύψος της οικονομικής προσφοράς.

4) ΑΔΑ: 7ΑΝΒ7Λ7-939 – Απόφαση άρσης διακοπής εργασιών του έργου: «ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΗΛΑΔΕΖΑΣ Δ.Ε. ΒΑΡΗΣ», αναδόχου «ΛΙΘΟΣ ΑΤΕ».

5) ΑΔΑ: 6ΥΠΓ7Λ7-Φ16 – Τροποποίηση της κατανομής του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΖΗΣΙΜΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΑΡΗΣ» με Κ.Α.Ε: 9729.05.002.01 της Π.Ε.Α.Α από πολυετή σε ετήσια λόγω προσαρμογής στο ύψος της οικονομικής προσφοράς.

ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ

1) ΑΔΑ: Ω4ΠΖ7Λ7-Χ4Υ – Απόφαση επιβολής προστίμου στον ΝΕΟΧΩΡΙΤΗ ΓΕΩΡΓΙΟ, κάτοχο του οδοντοτεχνικού εργαστηρίου, επί της οδού Αγγ.Μεταξά 33 στο Δήμο Γλυφάδας.

2) ΑΔΑ: ΩΥΘΑ7Λ7-6ΓΖ – Μείωση ανάληψης δεκάτων του έργου «Συντήρηση οδικού δικτύου Δήμου Γλυφάδας» προϋπολογισμού 700.000,00 ευρώ (με το ΦΠΑ). αναδόχου εργοληπτικής επιχείρησης ΓΡΑΙΚΟΥΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΔΕ

3) ΑΔΑ: 6ΩΑ0ΟΡ1Κ-Ο6Γ – Έγκριση του από 14/11/2017 Πρακτικού Αποσφράγισης και Αξιολόγησης των Δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διεθνούς Ηλεκτρονικού Ανοικτού Μειοδοτικού Διαγωνισμού με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής, για την παροχή υπηρεσιών του αντικειμένου: «1) ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΩΝ ΠΡΩΤΟΚOΛΛΩΝ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΑΙΓΙΑΛΟΥ & ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΓΛΥΦΑΔΑΣ & ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ-ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ και 2) ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ ΣΕ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ & ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ & ΠΕΙΡΑΙΑ», συνολικού προϋπολογισμού 162.000,00€ (εκατό εξήντα δύο χιλιάδων ευρώ) με Φ.Π.Α. (Αρ. Διακ.2/2017)

4) ΑΔΑ: ΩΠΠ97Λ7-Τ4Ο – Τροποποίηση της Πράξης «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Γλυφάδας» με Κωδικό ΟΠΣ 5002538 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014-2020»

5) ΑΔΑ: 7ΤΙΓ7Λ7-ΘΦ2 – Χορήγηση έντοκης προκαταβολής συνολικού ποσού 49.264,48 €. για το έργο: «Κατασκευή δευτερευόντων αγωγών ομβρίων περιοχής Άνω Γλυφάδας (σε τρία τμήματα)»

6) ΑΔΑ: 9ΚΑΟΟΡ1Κ-7ΤΟ – Κήρυξη ως αναδασωτέας έκτασης εμβαδού 1,41761 στρ. στη θέση «Πυρναρί » του Δήμου Γλυφάδας της ΠΕ Αν. Αττικής λόγω πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε στις 12.7.2014.

7) ΑΔΑ: 7ΦΗΧΟΡ1Κ-Ι69 – Χορήγηση άδειας χρήσης νερού για υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης νερού από πηγάδι υδρευτικής χρήσης (άρδευση πρασίνου) στους ΖΕΡΒΟΥ ΔΟΜΙΝΙΚΗ, ΣΩΡΟΚΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ και ΖΕΡΒΟ ΝΙΚΟΛΑΟ, στην ιδιοκτησία τους στη οδό ΣΑΚΗ ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΑ 41 του Δήμου ΓΛΥΦΑΔΑΣ, της Περιφερειακής Ενότητας Νότιου Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής.

ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

1) ΑΔΑ: 7ΘΨ2ΟΡ1Κ-7ΩΡ – Άδεια για τη δραστηριότητα συλλογής και μεταφοράς μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων, μεταχειρισμένων ελαστικών οχημάτων και αποβλήτων ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) της επιχείρησης του ΦΙΛΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ που εδρεύει στην οδό Ωκεανίδων στην θέση “Καλυμπάκι” στην Ελευσίνα Αττικής

2) ΑΔΑ: 7ΚΩ17Λ7-5ΡΦ – Έγκριση σύναψης και όρων σχεδίου προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Ελευσίνας για την εκπόνηση της μελέτης με τίτλο: «Μελέτη κατασκευής νέου βιοκλιματικού βρεφονηπιακού σταθμού στο Ο.Τ. 386, περιοχή Αεροδρομίου του Δήμου Ελευσίνας», συνολικού προϋπολογισμού 309.811,01 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.).

3) ΑΔΑ: 75ΡΧΟΡ1Κ-ΝΒΠ – Τροποποίηση – Συμπλήρωση της υπ’ αριθ. πρωτ. Φ 5370 / 212 / ΠΕΡΙΒ-9 / 10-02-2012 Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων για τη δραστηριότητα προσωρινής αποθήκευσης, διαλογής και μηχανικής επεξεργασίας μεταλλικών και μη μεταλλικών μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων προς ανακύκλωση, της εταιρίας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Α.Ε. (Ε.Ε.Α.Α. Α.Ε.), στην θέση ΒΕΠΕ Ελευσίνας – 27ο χλμ ΠΕΟΑΚ του Δήμου Ελευσίνας Ν. Αττικής

4) ΑΔΑ: Ψ6ΨΞΟΡ1Κ-ΦΗ7 – Άδεια για τη δραστηριότητα συλλογής και μεταφοράς μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων της επιχείρησης του ΚΟΛΛΙΑ ΠΕΤΡΟΥ του ΗΛΙΑ που εδρεύει στην οδό Πελοποννήσου 1 στο Δ.Δ. Μαγούλας του Δήμου Ελευσίνας Αττικής

5) ΑΔΑ: Ψ7Π87Λ7-Τ9Φ – A) Άδεια λειτουργίας (ανανέωση) κατόπιν μηχανολογικού εκσυγχρονισμού βιομηχανίας κατασκευής καμινέτων υγραερίου, κατασκευής και πληρώσεως φιαλιδίων υγραερίου της εταιρίας «ΚΟΦΙ ΓΚΑΖ ΕΠΕ» στην θέση Πλακωτό στο Δ.Δ. Μαγούλας στο Δήμο Ελευσίνας Αττικής. B) Διακοπή λειτουργίας δεξαμενής υγραερίου της βιομηχανίας.

ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ – ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ

1) ΑΔΑ: Ω7037Λ7-4Φ2 – Συγκρότηση Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης υλοποίησης της προγραμματικής σύμβασης για την κατασκευή του έργου: «Διαμόρφωση χώρων για την εγκατάσταση υπόγειων συστημάτων αποκομιδής απορριμμάτων» στο Δήμο Ελληνικού – Αργυρούπολης.

2) ΑΔΑ: 758ΕΟΡ1Κ-ΝΗ7 – Πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών στο Δήμο Ελληνικού – Αργυρούπολης

3) ΑΔΑ: ΩΘΝΧΟΡ1Κ-ΝΦ3 – Έγκριση συμβάσεων μίσθωσης έργου στον Δήμο Ελληνικού- Αργυρούπολης

4) ΑΔΑ: 69ΙΥΟΡ1Κ-00Λ – Τροποποίηση της αριθμ. πρωτ. 106447/38735/07-03-2017 (ΑΔΑ 7ΦΧΛΟΡ1Κ-ΑΚ6) απόφασής μας περί συγκρότησης Επιτροπής Ελέγχου Παιδικών Χαρών για τον Δήμο Ελληνικού- Αργυρούπολης

5) ΑΔΑ: 758ΕΟΡ1Κ-ΝΗ7 – Πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών στο Δήμο Ελληνικού – Αργυρούπολης

6) ΑΔΑ: 78Μ87Λ7-9ΣΣ – Έγκριση του «ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Ι» του διαγωνισμού του έργου: «Κλειστό Κολυμβητήριο ¨ΠΕΤΡΟΣ ΚΑΠΑΓΕΡΩΦ¨ Ε.Α.Κ.Ν. Αγίου Κοσμά – Εργασίες Συντήρησης Φορέα Κάλυψης Κολυμβητηρίου», προϋπολογισμού 150.911,00 € με το Φ.Π.Α.

7) ΑΔΑ: 72ΓΘΟΡ1Κ-ΟΝΣ – Συγκρότηση της Επιτροπής ορίων της παρ. 3 του άρθρου 11 του Ν. 3463/2006 όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 19 του Ν. 4071/2012, αναφορικά με το θέμα ’’Επανακαθορισμός διοικητικών ορίων Δήμων Ηλιούπολης και Ελληνικού-Αργυρούπολης

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

1) ΑΔΑ: ΩΣΜΣ7Λ7-4ΘΕ – Περιορισμός (1η Μείωση) εγγυήσεων για το έργο: «Έργα Υποδομών για την Ανάπλαση του Φαληρικού Όρμου (Φάση Α΄)» συμβατικής αξίας 73.045.305,25€ (με ΦΠΑ) αναδόχου εργοληπτικής εταιρείας «ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε.».

2) ΑΔΑ: 72ΟΚ7Λ7-ΗΝ9 – Έγκριση 2ου ΑΠΕ του έργου «Ασφαλτόστρωση οδών του Δημοτικού οδικού δικτύου του Δήμου Καλλιθέας» αναδόχου εργοληπτικής επιχείρησης ΑΣΦΑΛΤΟΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΕ, προϋπολογισμού 600.000,00 €.

3) ΑΔΑ: 6Λ6Β7Λ7-7ΔΥ – Έγκριση 2ου αναθεωρημένου χρονοδιαγράμματος εργασιών για το έργο: « Έργα Υποδομών για την Ανάπλαση του Φαληρικού Όρμου (Φάση Α΄)» συμβατικής αξίας 73.045.305,25€ (με ΦΠΑ) αναδόχου εργοληπτικής εταιρείας «ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε.».

4) ΑΔΑ: Ω1ΧΚ7Λ7-6ΓΣ – Ειδική εντολή για την έγκριση εκτέλεσης απολογιστικών εργασιών στο έργο: «Έργα υποδομών για την ανάπλαση του Φαληρικού όρμου (Φάση Α’)» με ανάδοχο την εταιρεία ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ προϋπολογισμού 150.000.000€ (με το ΦΠΑ).

5) ΑΔΑ: 6Λ6Β7Λ7-7ΔΥ – Έγκριση 2ου αναθεωρημένου χρονοδιαγράμματος εργασιών για το έργο: « Έργα Υποδομών για την Ανάπλαση του Φαληρικού Όρμου (Φάση Α΄)» συμβατικής αξίας 73.045.305,25€ (με ΦΠΑ) αναδόχου εργοληπτικής εταιρείας «ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε.».

6) ΑΔΑ: 6ΥΙΡ7Λ7-2ΩΖ – Συγκρότηση επιτροπής εξακρίβωσης κόστους τιμών μονάδος νέων εργασιών στο έργο: «Έργα υποδομών για την ανάπλαση του Φαληρικού όρμου (Φάση Α’)».

ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ – ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

1) ΑΔΑ: 6ΛΞΖ7Λ7-ΔΜΤ – Έγκριση σύναψης και όρων σχεδίου προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Κερατσινίου – Δραπετσώνας για την κατασκευή του έργου με τίτλο: «Ανακατασκευή Γηπέδου Σιταποθηκών Δήμου Κερατσινίου – Δραπετσώνας», συνολικού προϋπολογισμού 324.999,95 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.).

2) ΑΔΑ: Ψ9Δ97Λ7-Ζ4Ξ – Ανάκληση της υπ’ αρ. 2698/18-10-2017 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής για την Κατακύρωσης Σύμβασης του έργου: «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ», προϋπολογισμού 550.000,00 ευρώ με ΦΠΑ.

3) ΑΔΑ: ΩΞΙΟ7Λ7-ΤΩΩ – δέσμευση πίστωσης ύψους δύο χιλιάδες ευρώ (2.000,00 €) για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του Ειδικού Φορέα 07.072 Δ/νση Οικονομικών Π.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΑΕ 97770702501 «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ – ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ.» του οικ. έτους 2017 για την ανάγκη δαπάνης πολυετούς υποχρέωσης, που αφορά στο έργο με τίτλο «Ανακατασκευή αθλητικών χώρων Δήμου Κερατσινίου – Δραπετσώνας», συνολικού ποσού 758.904,74 € (επτακοσίων πενήντα οχτώ χιλιάδων, εννιακοσίων τεσσάρων ευρώ και εβδομήντα τεσσάρων λεπτών), με επιμερισμό ποσού ανά έτος 2017: 2.000 €, 2018: 500.000 € και 2019: 256.904,74 €» της «Περιφερειακή ενότητα Πειραιά.

4) ΑΔΑ: Ω9ΣΒ7Λ7-258 – Έγκριση σύναψης και όρων σχεδίου προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Κερατσινίου – Δραπετσώνας για την κατασκευή του έργου με τίτλο: «Ανακατασκευή δρόμων από σκυρόδεμα Δήμου Κερατσινίου – Δραπετσώνας, έτους 2017» συνολικού προϋπολογισμού 982.000,39 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.).

5) ΑΔΑ: Ψ7ΙΖ7Λ7-ΕΜ3 – Τροποποίηση της Πράξης «ΔΙΕΥΡΥΜΕΝΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ (ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΟΜΗ & ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΡΟΜΑ) ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ» με Κωδικό ΟΠΣ 5002489 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014-2020»

6) ΑΔΑ: 7ΦΖΝ7Λ7-ΥΥΡ – Δέσμευση πίστωσης ύψους είκοσι πέντε χιλιάδες ευρώ (25.000,00 €) για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του Ειδικού Φορέα 07.072 Δ/νση Οικονομικών Π.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΑΕ 97790702201 «»ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΑΣΤΡΑΚΙΟΥ» ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ – ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ» του οικ. έτους 2017 για την ανάγκη δαπάνης πολυετούς υποχρέωσης, που αφορά στο έργο με τίτλο «»Ανάπλαση Περιοχής Καστρακίου» Δήμου Κερατσινίου – Δραπετσώνας», συνολικού ποσού 3.568.668,99 €

7) ΑΔΑ: ΩΤ0Σ7Λ7-ΜΦΕ – Ανασυγκρότηση επιτροπής παραλαβής αφανών εργασιών του Έργου: «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΜΕΣΩ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ SCADA ΤΩΝ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΙΣ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ ΚΑΙ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ ΤΗΣ ΛΕΩΦΟΡΟΥ Α. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ», προϋπολογισμού 225.000,00€ με το ΦΠΑ.

8) ΑΔΑ: 7ΚΩΡ7Λ7-8ΑΥ – Χορήγηση προθεσμίας για τεχνική ανασυγκρότηση στη μονάδα αποθήκευσης πεπιεσμένων φιαλών βιομηχανικών αερίων και ασετιλίνης της εταιρίας «ΕΛΛΗΝΙΚΗ GASES ΑΕΒΕ», που βρίσκεται επί της οδού Λ. Σχιστού 92 στη Δημοτική Ενότητα Κερατσινίου.

9) ΑΔΑ: 64ΨΗ7Λ7-Μ2Ρ – Δημοπράτηση του έργου: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΒΑΦΗΣ ΣΗΡΑΓΓΑΣ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ», προϋπολογισμού: 300.000,00€ με το Φ.Π.Α.

10) ΑΔΑ: Ψ6737Λ7-71Χ – Π Α Ρ Α Χ Ω Ρ Η Τ Η Ρ Ι Ο

11) ΑΔΑ: ΩΤΙΦ7Λ7-ΙΝΗ – Δέσμευση πίστωσης ύψους πέντε χιλιάδες ευρώ (5.000,00 €) για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του Ειδικού Φορέα 07.072 Δ/νση Οικονομικών Π.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΑΕ 97810704001 του οικ. έτους 2017 για την ανάγκη δαπάνης πολυετούς υποχρέωσης, που αφορά στο έργο με τίτλο «Ανακατασκευή δρόμων από σκυρόδεμα Δήμου Κερατσινίου – Δραπετσώνας», συνολικού ποσού 982.000,39 € (εννιακοσίων ογδόντα δύο χιλιάδων ευρώ και τριάντα εννέα λεπτών), με επιμερισμό ποσού ανά έτος 2017: 5.000 €, 2018: 500.000 € και 2019: 477.000,39 €

12) ΑΔΑ: 75ΩΔ7Λ7-2ΛΚ – ΑΔΕΙΑ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ Ε.Π.Σ.Π. ΔΗΜ. ΣΤΑΔΙΟ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ ΣΙΤΑΠΟΘΗΚΕΣ 08 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017 – 06 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017 ΚΑΙ 03-01-2018

ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ

1) ΑΔΑ: 7171ΟΡ1Κ-Υ0Ε – Πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών στο Δήμο Κρωπίας.

2) ΑΔΑ: 6ΕΔΘΟΡ1Κ-7Α1 – Άδεια για τη δραστηριότητα συλλογής και μεταφοράς μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων της επιχείρησης ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ ΓΕΩΤΟΜΗ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΡΓΑ, που εδρεύει στην οδό Λάμπτρων 81 στη θέση “Λάμπρικα” στο Κορωπί Αττικής

3) ΑΔΑ: 6Θ1ΤΟΡ1Κ-Ψ5Ζ – ΔΑΣΙΚΗ ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΑΝΑΔΑΣΩΤΕΑΣ ΔΑΣΙΚΗΣ ΕΚΤΑΣΕΩΣ

4) ΑΔΑ: Ψ9ΗΖ7Λ7-3ΩΜ – ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΕΝΣΤΑΣΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ YΔΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΕ» ΕΡΓΟΥ : «ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΗΣ ΚΟΡΩΠΙΟΥ».

5) ΑΔΑ: ΨΤΤΚΟΡ1Κ-ΧΘΞ – Έγκριση Περιβαλλοντικών όρων για τη λειτουργία της νέας δραστηριότητας : << μονάδα παραγωγής φαρμακευτικών προιόντων >>, της εταιρείας IASIS PHARMACEUTICALS HELLAS ΑΒΕΕ, που θα εγκατασταθεί στη Βιομηχανική Περιοχή Κορωπίου, οδός Αρχιμήδους, του Δήμου Κρωπίας.

6) ΑΔΑ: ΩΚ6ΕΟΡ1Κ-ΟΚΘ – Χορήγηση άδειας χρήσης νερού από υφιστάμενη γεώρηση αρδευτικής χρήσης (άρδευση αγροτεμαχίου) στην κ. Βασιλική Παπαθανασοπούλου στην ιδιοκτησία της, στη θέση «Προφάρτα» του Δήμου Κρωπίας, της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής, της Περιφέρειας Αττικής.

7) ΑΔΑ: ΩΥ1Κ7Λ7-ΗΦ5 – Απόρριψη της από 25-9-2017 Ένστασης της αναδόχου εταιρείας «ΕΛΛΗΝΙΚΗ YΔΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΕ» του έργου «ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΗΣ ΚΟΡΩΠΙΟΥ» κατά των αριθ. πρωτ. ΤΕ 174176/4156/11-9-2017, ΤΕ 176200/4203/14-9-2017, ΤΕ 113158 / 2636 / 22-9-2017 εγγράφων ΔΤΕ/ ΠΕΑΑ/ Τμ Υδραυλικών & Λιμενικών Έργων

8) ΑΔΑ: Ω58Β7Λ7-3ΕΟ – Απόρριψη της από 21-8-2017 Ένστασης της αναδόχου εταιρείας «ΕΛΛΗΝΙΚΗ YΔΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΕ» του έργου «ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΗΣ ΚΟΡΩΠΙΟΥ» κατά του αριθ. ΤΕ 158500/3740/8-8-2017 έγγραφου ΔΥ/ΠΕΑΑ.

9) ΑΔΑ: 64ΟΠΟΡ1Κ-ΝΟΒ – Ανάθεση Επιμέρους Εργασιών Επικαιροποίησης των Δασικών Χαρτών, Καλάμου, Ν.Παλατιών, Ωρωπού, Σκάλας Ωρωπού, Μαρκόπουλου Ωρωπού, Συκάμινου, Αγ. Στεφάνου, Διονύσου, Ν.Μάκρης, Ραφήνας, Κοιν.Ανθούσας, Ροδόπολης (Μπάλας), Πικερμίου, Άνοιξης, Εκάλης, Ν.Ερυθραίας, Παλλήνης, Σταμάτας, Βριλλησίων, Ν.Ψυχικού, Γέρακα, Μελισσίων, Χολαργού, Γλ.Νερών, Αγ.Παρασκευής, Παιανίας, Χαλανδρίου, Φιλοθέης, Καισαριανής, Ζωγράφου, Βύρωνα, Αρτέμιδας, Σπάτων, Αμαρουσίου, Ν.Ιωνίας, Ν.Ηρακλείου, Κρωπίας & Κερατέας της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής

10) ΑΔΑ: 65ΖΛΟΡ1Κ-29Ε – Άδεια για τη δραστηριότητα συλλογής και μεταφοράς μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων και αποβλήτων ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) της επιχείρησης του ΠΛΑΚΙΔΑ ΝΑΠΟΛΕΟΝΤΑ, που εδρεύει επί της Λεωφ. Μαρκοπούλου στη θέση “Σταμάλα” στο Κορωπί Αττικής

11) ΑΔΑ: ΩΥΚΔΟΡ1Κ-ΣΧΟ – Ανάθεση επιμέρους εργασιών επικαιροποίησης των δασικών χαρτών Καλάμου, Ν.Παλατιών, Ωρωπού, Σκάλας Ωρωπού, Μαρκόπουλου Ωρωπού, Συκαμίνου, Αγ. Στεφάνου, Διονύσου, Ν.Μάκρης, Ραφήνας, Κοιν.Ανθούσας, Ροδόπολης (Μπάλας), Πικερμίου, Άνοιξης, Εκάλης, Ν.Ερυθραίας, Παλλήνης, Σταμάτας, Βριλλησίων, Ν.Ψυχικού, Γέρακα, Μελισσίων, Χολαργού, Γλ.Νερών, Αγ.Παρασκευής, Παιανίας, Χαλαδρίου, Φιλοθέης, Καισαριανής, Ζωγράφου, Βύρωνα, Αρτέμιδας, Σπάτων, Αμαρουσίου, Ν.Ιωνίας, Ν.Ηρακλείου, Κρωπίας & Κερατέας της Π.Ε. Ανατολικής Αττικής.

12) ΑΔΑ: Ω7ΚΣΟΡ1Κ-ΧΩΠ – Ορισμός Αναθέτουσας Αρχής και Διευθύνουσας Υπηρεσίας για την πραγματοποίηση επιμέρους εργασιών επικαιροποίησης των δασικών χαρτών Καλάμου, Ν.Παλατιών, Ωρωπού, Σκάλας Ωρωπού, Μαρκόπουλου Ωρωπού, Συκαμίνου, Αγ. Στεφάνου, Διονύσου, Ν.Μάκρης, Ραφήνας, Κοιν.Ανθούσας, Ροδόπολης (Μπάλας), Πικερμίου, Άνοιξης, Εκάλης, Ν.Ερυθραίας, Παλλήνης, Σταμάτας, Βριλλησίων, Ν.Ψυχικού, Γέρακα, Μελισσίων, Χολαργού, Γλ.Νερών, Αγ.Παρασκευής, Παιανίας, Χαλαδρίου, Φιλοθέης, Καισαριανής, Ζωγράφου, Βύρωνα, Αρτέμιδας, Σπάτων, Αμαρουσίου, Ν.Ιωνίας, Ν.Ηρακλείου, Κρωπίας & Κερατέας της Π.Ε. Ανατολικής Αττικής.

13) ΑΔΑ: ΩΔ857Λ7-Ψ9Ψ – Συγκρότηση επιτροπής διαπίστωσης βλαβών στο έργο: «Κατασκευή Έργων Αντιπλημμυρικής Προστασίας Τμήματος του Ρ. Ξερέα Δήμου Κρωπίας Αττικής»

14) ΑΔΑ: 7ΧΖΞΟΡ1Κ-ΥΣ0 – Χορήγηση άδειας εκτέλεσης έργου αξιοποίησης υδατικών πόρων για ανόρυξη γεώτρησης αρδευτικής (άρδευση αγροτεμαχίου) χρήσεως (σε αντικατάσταση υφιστάμενης) στους Δημήτριο και Σοφία Μαραβέλα, στην ιδιοκτησία τους, στη θέση «Φράτι-Καρελλάς», του Δήμου Κρωπίας, της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής, της Περιφέρειας Αττικής.

15) ΑΔΑ: 720ΑΟΡ1Κ-Γ4Υ – Χορήγηση άδειας χρήσης νερού για υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης νερού από πηγάδι αρδευτικής χρήσης (άρδευση αγροτεμαχίου) στην κ. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ ΑΜΑΛΙΑ του Νεοφύτου (ενοικιάστρια) στην ιδιοκτησία του κ. ΜΙΧΑ ΧΡΗΣΤΟΥ του Νικολάου στη θέση ΚΟΥΠΙ του Δήμου Κρωπίας, της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής.

ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ

1) ΑΔΑ: 7Χ5Ρ7Λ7-Χ5Τ – ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗ – ΠΟΛΕΟΔΟΜΗΣΗ – ΠΡΑΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΗΣ ΚΕΡΑΤΕΑΣ

2) ΑΔΑ: 7Ν5Ο7Λ7-8ΞΩ – Συγκρότηση Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης υλοποίησης της προγραμματικής σύμβασης για την κατασκευή του έργου: «Κτηματογράφηση – Πολεοδόμηση – Πράξη Εφαρμογής της επέκτασης του σχεδίου πόλης Κερατέας» στο Δήμο Λαυρεωτικής.

3) ΑΔΑ: 64ΟΠΟΡ1Κ-ΝΟΒ – Ανάθεση Επιμέρους Εργασιών Επικαιροποίησης των Δασικών Χαρτών, Καλάμου, Ν.Παλατιών, Ωρωπού, Σκάλας Ωρωπού, Μαρκόπουλου Ωρωπού, Συκάμινου, Αγ. Στεφάνου, Διονύσου, Ν.Μάκρης, Ραφήνας, Κοιν.Ανθούσας, Ροδόπολης (Μπάλας), Πικερμίου, Άνοιξης, Εκάλης, Ν.Ερυθραίας, Παλλήνης, Σταμάτας, Βριλλησίων, Ν.Ψυχικού, Γέρακα, Μελισσίων, Χολαργού, Γλ.Νερών, Αγ.Παρασκευής, Παιανίας, Χαλανδρίου, Φιλοθέης, Καισαριανής, Ζωγράφου, Βύρωνα, Αρτέμιδας, Σπάτων, Αμαρουσίου, Ν.Ιωνίας, Ν.Ηρακλείου, Κρωπίας & Κερατέας της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής

4) ΑΔΑ: ΩΔΒ6ΟΡ1Κ-73Η – Χορήγηση άδειας χρήσης νερού από υφιστάμενη γεώτρηση αρδευτικής χρήσης (άρδευση αγροτεμαχίου) στον κ. Άγγελο Τουλούπη στην ιδιοκτησία του, στη θέση «Καπό» του Δήμου Λαυρεωτικής, Τ.Κ. Κερατέας, της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής, της Περιφέρειας Αττικής.

5) ΑΔΑ: ΩΥΚΔΟΡ1Κ-ΣΧΟ – Ανάθεση επιμέρους εργασιών επικαιροποίησης των δασικών χαρτών Καλάμου, Ν.Παλατιών, Ωρωπού, Σκάλας Ωρωπού, Μαρκόπουλου Ωρωπού, Συκαμίνου, Αγ. Στεφάνου, Διονύσου, Ν.Μάκρης, Ραφήνας, Κοιν.Ανθούσας, Ροδόπολης (Μπάλας), Πικερμίου, Άνοιξης, Εκάλης, Ν.Ερυθραίας, Παλλήνης, Σταμάτας, Βριλλησίων, Ν.Ψυχικού, Γέρακα, Μελισσίων, Χολαργού, Γλ.Νερών, Αγ.Παρασκευής, Παιανίας, Χαλαδρίου, Φιλοθέης, Καισαριανής, Ζωγράφου, Βύρωνα, Αρτέμιδας, Σπάτων, Αμαρουσίου, Ν.Ιωνίας, Ν.Ηρακλείου, Κρωπίας & Κερατέας της Π.Ε. Ανατολικής Αττικής.

6) ΑΔΑ: Ω7ΚΣΟΡ1Κ-ΧΩΠ – Ορισμός Αναθέτουσας Αρχής και Διευθύνουσας Υπηρεσίας για την πραγματοποίηση επιμέρους εργασιών επικαιροποίησης των δασικών χαρτών Καλάμου, Ν.Παλατιών, Ωρωπού, Σκάλας Ωρωπού, Μαρκόπουλου Ωρωπού, Συκαμίνου, Αγ. Στεφάνου, Διονύσου, Ν.Μάκρης, Ραφήνας, Κοιν.Ανθούσας, Ροδόπολης (Μπάλας), Πικερμίου, Άνοιξης, Εκάλης, Ν.Ερυθραίας, Παλλήνης, Σταμάτας, Βριλλησίων, Ν.Ψυχικού, Γέρακα, Μελισσίων, Χολαργού, Γλ.Νερών, Αγ.Παρασκευής, Παιανίας, Χαλαδρίου, Φιλοθέης, Καισαριανής, Ζωγράφου, Βύρωνα, Αρτέμιδας, Σπάτων, Αμαρουσίου, Ν.Ιωνίας, Ν.Ηρακλείου, Κρωπίας & Κερατέας της Π.Ε. Ανατολικής Αττικής.

7) ΑΔΑ: ΩΔΒ6ΟΡ1Κ-73Η – Χορήγηση άδειας χρήσης νερού από υφιστάμενη γεώτρηση αρδευτικής χρήσης (άρδευση αγροτεμαχίου) στον κ. Άγγελο Τουλούπη στην ιδιοκτησία του, στη θέση «Καπό» του Δήμου Λαυρεωτικής, Τ.Κ. Κερατέας, της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής, της Περιφέρειας Αττικής.

8) ΑΔΑ: ΩΙ71ΟΡ1Κ-1ΛΧ – Τροποποίηση της με αριθμό πρωτ. 59914/2657/29-08-2017(ΑΔΑ:7ΞΥΛΟΡ1Κ-Χ4Κ) Απόφασης του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής «Χορήγηση άδειας εκτέλεσης έργου αξιοποίησης υδατικών πόρων για ανόρυξη γεώτρησης υδρευτικής χρήσης (άρδευση πρασίνου) σε αντικατάσταση υφιστάμενης γεώτρησης, στον κ. Βαρουξή Δημήτριο του Γεωργίου στην ιδιοκτησία του στη θέση ΣΠΗΛΙΑΖΕΖΑ στη Δημοτική Κοινότητα Κερατέας του Δήμου Λαυρεωτικής, της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής». ως προς την θέση ανόρυξης της προτεινόμενης γεώτρησης

9) ΑΔΑ: Ψ06ΣΟΡ1Κ-ΑΞΜ – ΔΑΣΙΚΗ ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΑΝΑΔΑΣΩΤΕΑΣ ΔΑΣΙΚΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ ΕΝΕΚΑ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ ΤΗΝ 22-07-2016 ΣΤΗ ΘΕΣΗ ¨ΧΑΟΣ¨ Δ.Ε. ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ Π.Ε. ΑΝ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΜΒΑΔΟΥ 159,749 στρ.

10) ΑΔΑ: 7Γ6Π7Λ7-ΩΡΣ – Ανάθεση κατά το άρθρο 118 του Ν.4412/2016 των Τμημάτων (1) και (2) της υπ΄αρθμ. οικ. 223676/31-10-2017 Πρόσκλησης Υποβολής οικονομικής προσφοράς, για την προμήθεια των υλικών και την παροχή των υπηρεσιών που απαιτούνται για την εργασία πλήρους κατασκευής τοποθέτησης, στερέωσης και ασφάλειας (συρματοπλέγματος, ιστών, λουκέτο τάκου) των εγκαταστάσεων του Συστήματος Πυροπροστασίας Π.Ε. Ανατολικής Αττικής στις περιοχές Κερατέα, Λαύριο, Βαρνάβα και Πεντέλη, συνολικού προϋπολογιζόμενου ποσού ύψους 3.720,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

11) ΑΔΑ: ΩΖ7ΗΟΡ1Κ-ΤΓΣ – Χορήγηση άδειας χρήσης νερού από υφιστάμενο πηγάδι υδρευτικής χρήσης (άρδευση πρασίνου) στους κ.κ. Κωστάκο Δημήτριο του Μιχαήλ και Κωστάκου Σωτηρία σύζυγο του Δημήτριου στην ιδιοκτησία τους στη θέση ΝΤΑΡΔΕΖΑ Δημοτικής Ενότητας Κερατέας του Δήμου Λαυρεωτικής, της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής.

12) ΑΔΑ: ΩΟΕΜΟΡ1Κ-Η6Μ – ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΛΗΨΗΣ ΚΑΥΣΟΞΥΛΩΝ ΓΙΑ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΓΙΑ ΜΟΝΙΜΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΔΗΜΩΝ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΣΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ¨ΣΥΝΤΕΡΙΝΕΣ-ΠΛΑΚΑ-ΒΙΛΙΑ-ΔΙΨΕΛΙΖΑ-ΚΑΤΟΥΣΑ-ΔΑΣΟΣ ΚΟΥΒΑΡΑ-ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ¨ ΜΕΧΡΙ ΤΟΥ ΠΟΣΟΥ ΤΩΝ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΧΩΡΙΚΩΝ ΚΥΒΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ (χ.κ.μ.) ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ.

13) ΑΔΑ: 7322ΟΡ1Κ-ΚΧΙ – Κήρυξη ως αναδασωτέας έκτασης εμβαδού 0,43512 στρ. στη θέση « 1ο Λιμανάκι Δασκαλειού » της ΔΕ Κερατέας του Δήμου Λαυρεωτικής της ΠΕ Αν. Αττικής λόγω πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε στις 14.06.2017.

ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ

1) ΑΔΑ: 6ΩΑ0ΟΡ1Κ-Ο6Γ – Έγκριση του από 14/11/2017 Πρακτικού Αποσφράγισης και Αξιολόγησης των Δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διεθνούς Ηλεκτρονικού Ανοικτού Μειοδοτικού Διαγωνισμού με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής, για την παροχή υπηρεσιών του αντικειμένου: «1) ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΩΝ ΠΡΩΤΟΚOΛΛΩΝ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΑΙΓΙΑΛΟΥ & ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΓΛΥΦΑΔΑΣ & ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ-ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ και 2) ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ ΣΕ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ & ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ & ΠΕΙΡΑΙΑ», συνολικού προϋπολογισμού 162.000,00€ (εκατό εξήντα δύο χιλιάδων ευρώ) με Φ.Π.Α. (Αρ. Διακ.2/2017)

2) ΑΔΑ: ΩΥ53ΟΡ1Κ-Τ3Ε – Χορήγηση άδειας χρήσης νερού από υφιστάμενη γεώτρηση υδρευτικής χρήσης (άρδευση πρασίνου) στην κ. Κωνσταντίνα Κωνσταντακοπούλου στην ιδιοκτησία της, στην οδό Αγίου Γεωργίου, στη θέση «Λιοφάτεζα-Μπαθίστα Πόρτο Ράφτη» του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας, της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής, της Περιφέρειας Αττικής.

3) ΑΔΑ: ΩΧΨΘ7Λ7-ΠΞΙ – Έγκριση σύναψης και όρων προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας για την εκτέλεση του έργου με τίτλο: «Συντήρηση και αποκατάσταση ασφαλτικών οδοστρωμάτων και πεζοδρομίων πόλεως Μαρκοπούλου», συνολικού προϋπολογισμού 1.300.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.).

4) ΑΔΑ: 6ΩΑ0ΟΡ1Κ-Ο6Γ – Έγκριση του από 14/11/2017 Πρακτικού Αποσφράγισης και Αξιολόγησης των Δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διεθνούς Ηλεκτρονικού Ανοικτού Μειοδοτικού Διαγωνισμού με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής, για την παροχή υπηρεσιών του αντικειμένου: «1) ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΩΝ ΠΡΩΤΟΚOΛΛΩΝ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΑΙΓΙΑΛΟΥ & ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΓΛΥΦΑΔΑΣ & ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ-ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ και 2) ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ ΣΕ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ & ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ & ΠΕΙΡΑΙΑ», συνολικού προϋπολογισμού 162.000,00€ (εκατό εξήντα δύο χιλιάδων ευρώ) με Φ.Π.Α. (Αρ. Διακ.2/2017)

5) ΑΔΑ: 75ΝΙΟΡ1Κ-ΣΨΚ – ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ (χ 500772,885 , ψ 4192654,001) ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ

6) ΑΔΑ: 662ΗΟΡ1Κ-ΡΦΜ – Μη έγκριση της υπ’ αριθ. 72/2017 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μαρκοπούλου Μεσογαίας

7) ΑΔΑ: ΨΥΚ8ΟΡ1Κ-ΤΘΩ – Μη έγκριση της υπ’ αριθ. 70/2017 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μαρκοπούλου Μεσογαίας

8) ΑΔΑ: 6ΩΓΙΟΡ1Κ-ΝΘΠ – Μη έγκριση της υπ’ αριθ. 71/2017 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μαρκοπούλου Μεσογαίας

9) ΑΔΑ: 7ΘΚΓΟΡ1Κ-Χ9Δ – Μη έγκριση της υπ’ αριθ. 73/2017 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μαρκοπούλου Μεσογαίας

10) ΑΔΑ: 7ΣΩ2ΟΡ1Κ-Ξ78 – Τροποποίηση της με αριθμό πρωτ. 46482/1976/29-06-2017 (ΑΔΑ: 6365ΟΡ1Κ-ΜΕ0) Απόφασης του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής «Χορήγηση άδειας χρήσης νερού για υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης νερού, από γεώτρηση αρδευτικής χρήσης στον κ. ΚΟΝΤΟΜΗΝΑ ΧΡΥΣΑΝΘΟ, στην ιδιοκτησία του, στη θέση ΜΕΡΕΝΤΑ, του Δήμου ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ – ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ, της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής, της Περιφέρειας Αττικής», ως προς τους δικαιούχους, την αρδευόμενη έκταση και την ετήσια χρησιμοποιούμενη ποσότητα νερού.

11) ΑΔΑ: 73ΘΦΟΡ1Κ-ΕΗ0 – Χορήγηση άδειας εκτέλεσης έργου αξιοποίησης υδατικών πόρων για ανόρυξη γεώτρησης αρδευτικής χρήσεως (άρδευση αγροτεμαχίων) στους Χρήστο, Παναγιώτη και Ζωή Μοσχανδρέου, στην ιδιοκτησία τους, στη θέση «Άγιος Αθανάσιος», του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας, της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής, της Περιφέρειας Αττικής.

12) ΑΔΑ: ΩΠΔ6ΟΡ1Κ-ΘΗΟ – Χορήγηση άδειας χρήσης νερού για υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης νερού από γεώτρηση αρδευτικής χρήσης (άρδευση αγροτεμαχίου) στην κα ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ, στην ιδιοκτησία της, στη θέση ΠΟΥΣΙ ΓΙΑΝΝΗ ή ΠΕΡΑΤΗ, του Δήμου ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ, της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής, της Περιφέρειας Αττικής.

13) ΑΔΑ: ΩΞ3ΛΟΡ1Κ-Ω3Η – Χορήγηση άδειας χρήσης νερού από υφιστάμενη γεώτρηση αρδευτικής χρήσης (άρδευση αγροτεμαχίου) στην κ. Αικατερίνη Ρεμπούσκου στην ιδιοκτησία της, στη θέση «Βαραμπάς» του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας, της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής, της Περιφέρειας Αττικής.

14) ΑΔΑ: 66ΨΣΟΡ1Κ-Α98 – Χορήγηση άδειας χρήσης νερού, για υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης νερού, από γεώτρηση πολλαπλής χρήσης [υδρευτική (ύδρευση οικίας και άρδευση πρασίνου) και αρδευτική] στους κ.κ. ΖΟΥΡΟΥΔΗ ΜΑΡΙΑ, ΖΟΥΡΟΥΔΗ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ και ΖΟΥΡΟΥΔΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ, στην ιδιοκτησία τους, στη θέση ΚΙΚΙΑ ΒΡΑΩΝΟΣ – ΠΑΤΗΤΗΡΙΑ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, του Δήμου ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ, της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής, της Περιφέρειας Αττικής.

15) ΑΔΑ: 7Ι7Μ7Λ7-35Ω – ΘΕΜΑ: Έγκριση αναπροσαρμοσμένου χρονοδιαγράμματος του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Ε.Ο 19 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ-ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ (8ΧΛΜ)».

ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ – ΤΑΥΡΟΥ

1) ΑΔΑ: ΩΣΜΣ7Λ7-4ΘΕ – Περιορισμός (1η Μείωση) εγγυήσεων για το έργο: «Έργα Υποδομών για την Ανάπλαση του Φαληρικού Όρμου (Φάση Α΄)» συμβατικής αξίας 73.045.305,25€ (με ΦΠΑ) αναδόχου εργοληπτικής εταιρείας «ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε.».

2) ΑΔΑ: 6Λ6Β7Λ7-7ΔΥ – Έγκριση 2ου αναθεωρημένου χρονοδιαγράμματος εργασιών για το έργο: « Έργα Υποδομών για την Ανάπλαση του Φαληρικού Όρμου (Φάση Α΄)» συμβατικής αξίας 73.045.305,25€ (με ΦΠΑ) αναδόχου εργοληπτικής εταιρείας «ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε.».

3) ΑΔΑ: ΩΖΨΦ7Λ7-ΒΥΝ – Έγκριση σύναψης και όρων της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Μοσχάτου – Ταύρου για το έργο «Διαμόρφωση κόμβου 25ης Μαρτίου – Αναξαγόρα – Αγ. Σοφίας και κόμβου Χρυσοστόμου Σμύρνης – Επταλόφου – Κορύζη, κυκλοφοριακές ρυθμίσεις περιοχής Εσταυρωμένου της Δ.Κ. Ταύρου» συνολικού προϋπολογισμού 150.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.).

5) ΑΔΑ: ΩΒ6Δ7Λ7-ΓΛ2 – Διάθεση πίστωσης και έγκρισης δαπάνης έργου για την πληρωμή πολυετούς υποχρέωσης για το έργο « ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΜΒΟΥ 25Ης ΜΑΡΤΙΟΥ-ΑΝΑΞΑΓΟΡΑ- ΑΓ. ΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΜΒΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΣΜΥΡΝΗΣ-ΕΠΤΑΛΟΦΟΥ-ΚΟΡΥΖΗ, ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΣΤΑΥΡΩΜΕΝΟΥ ΤΗΣ Δ.Κ. ΤΑΥΡΟΥ » Ν.Τ. ΑΘΗΝΩΝ οικ. έτους 2017»

6) ΑΔΑ: 6Λ6Β7Λ7-7ΔΥ – Έγκριση 2ου αναθεωρημένου χρονοδιαγράμματος εργασιών για το έργο: « Έργα Υποδομών για την Ανάπλαση του Φαληρικού Όρμου (Φάση Α΄)» συμβατικής αξίας 73.045.305,25€ (με ΦΠΑ) αναδόχου εργοληπτικής εταιρείας «ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε.».

7) ΑΔΑ: 6ΥΙΡ7Λ7-2ΩΖ – Συγκρότηση επιτροπής εξακρίβωσης κόστους τιμών μονάδος νέων εργασιών στο έργο: «Έργα υποδομών για την ανάπλαση του Φαληρικού όρμου (Φάση Α’)».

8) ΑΔΑ: ΩΦΒ47Λ7-ΠΝ1 – ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΜΒΟΥ 25ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ – ΑΝΑΞΑΓΟΡΑ – ΑΓ. ΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΜΒΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΣΜΥΡΝΗΣ – ΕΠΤΑΛΟΦΟΥ – ΚΟΡΥΖΗ, ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΣΤΑΥΡΩΜΕΝΟΥ «ΤΗΣ Δ.Κ. ΤΑΥΡΟΥ»

9) ΑΔΑ: 7Θ3Ε7Λ7-ΤΟ3 – Διάθεση πίστωσης και έγκρισης δαπάνης έργου για την πληρωμή πολυετούς υποχρέωσης για το έργο: «ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΕΙΣ ΔΙΚΤΥΩΝ Ο.Κ.Ω. ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ‘ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΟΥ ΦΑΛΗΡΙΚΟΥ ΟΡΜΟΥ (ΦΑΣΗ Α’)» Ν.Τ. ΑΘΗΝΩΝ οικ. έτους 2017». Συνολικού προϋπολογισμού 2.000.000,00 €.

ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ

1) ΑΔΑ: 6ΠΠΚ7Λ7-Ε7Α – Συγκρότηση Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης υλοποίησης της προγραμματικής σύμβασης για την κατασκευή του έργου: «Ανακατασκευή ασφαλτικών και λοιπών οδοστρωμάτων Δήμου Πειραιά».

2) ΑΔΑ: ΨΛΥΦ7Λ7-ΗΤΟ – Συγκρότηση Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης υλοποίησης της προγραμματικής σύμβασης για την κατασκευή του έργου: «Κατασκευή αγωγών αποχέτευσης λυμάτων στην Ε’ Δημοτική Κοινότητα Δήμου Πειραιά (Σ.Σ. ΤΗΣ ΑΑΕ 8/2011)» στο Δήμο Πειραιά.

3) ΑΔΑ: ΩΚΞΦ7Λ7-ΤΓΔ – Συγκρότηση Επιτροπής Ελέγχου Χωροταξικής Ορθότητας της Κατανομής Δικαιωμάτων Χρήσης της Βοσκής στην ΠΕ Πειραιά

4) ΑΔΑ: 6ΩΑ0ΟΡ1Κ-Ο6Γ – Έγκριση του από 14/11/2017 Πρακτικού Αποσφράγισης και Αξιολόγησης των Δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διεθνούς Ηλεκτρονικού Ανοικτού Μειοδοτικού Διαγωνισμού με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής, για την παροχή υπηρεσιών του αντικειμένου: «1) ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΩΝ ΠΡΩΤΟΚOΛΛΩΝ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΑΙΓΙΑΛΟΥ & ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΓΛΥΦΑΔΑΣ & ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ-ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ και 2) ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ ΣΕ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ & ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ & ΠΕΙΡΑΙΑ», συνολικού προϋπολογισμού 162.000,00€ (εκατό εξήντα δύο χιλιάδων ευρώ) με Φ.Π.Α. (Αρ. Διακ.2/2017)

5) ΑΔΑ: Ω47Φ7Λ7-ΟΕΔ – Επανεξέταση των διαγωνισμών : α) «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΜΩΛΟΥ ΣΤΗ ΣΚΑΛΑ ΝΗΣΟΥ ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ» και β) «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΙΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ», με βάση τη νέα νομοθετική διάταξη για την υπογραφή του ΤΕΥΔ.

6) ΑΔΑ: 78ΗΞ7Λ7-ΨΑΜ – Έγκριση όρων διακήρυξης και δημοπράτηση του έργου «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΤΑΠΗΤΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ «ΦΟΙΝΙΚΑ» ΣΤΟΝ ΠΕΙΡΑΙΑ» προϋπολογισμού 110.000,00 € με το ΦΠΑ.

7) ΑΔΑ: 7Χ0Μ7Λ7-ΕΑ3 – Συγκρότηση Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης υλοποίησης της προγραμματικής σύμβασης για την κατασκευή του έργου: «Συμπληρωματική σύμβαση για εργασίες αποκατάστασης και αντιστήριξης του πρανούς στην πλαζ Βοτσαλάκια στα πλαίσια του υποέργου: ‘Ανάπλαση και αναβάθμιση επιλεγμένων περιοχών δικτύου κυκλοφορίας πεζών στον αστικό ιστό του Δήμου Πειραιά. ΑΑΕ 8/2012’ του έργου: Ολοκληρωμένη αστική αειφόρος ανάπλαση ευρείας κλίμακας στο Δήμο Πειραιά – Β’ Φάση» στο Δήμο Πειραιά.

8) ΑΔΑ: ΨΧΗ97Λ7-ΩΡΠ – Συγκρότηση Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης για την κατασκευή του έργου: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΜΠΑΣΚΕΤ ΚΑΜΙΝΙΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΥΜΗΤΤΟΥ ΚΑΙ ΜΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ».

9) ΑΔΑ: 7Φ867Λ7-76Ω – Συγκρότηση Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης για την κατασκευή του έργου: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΩΝ Π. ΣΑΛΠΕΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ».

10) ΑΔΑ: ΩΠ53ΟΡ1Κ-ΝΨΓ – Απόφαση έγκρισης κυκλοφοριακών ρυθμίσεων σύμφωνα με την υπ’ αριθμ.: 424/2017, Απόφαση του Δημοτικού Συμβ. του Δήμου Πειραιά.

11) ΑΔΑ: ΩΟ437Λ7-3Ν1 – ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΤΑΠΗΤΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ «ΦΟΙΝΙΚΑ» ΣΤΟΝ ΠΕΙΡΑΙΑ», ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 110.000,00 € ΜΕ ΦΠΑ

ΔΗΜΟΣ ΠΟΡΟΥ

1) ΑΔΑ: 6ΘΟΞ7Λ7-2Θ3 – Εγκρίνουμε τη δέσμευση πίστωσης ύψους είκοσι χιλιάδες ευρώ (20.000,00 €) για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του Ειδικού Φορέα 08.072 Δ/νση Οικονομικών Π.Ε. ΝΗΣΩΝ ΚΑΕ 97620804801 «ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΟΡΟΥ.» του οικ. έτους 2017 για την ανάγκη «πληρωμής του έργου << ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΟΡΟΥ>>» της «Περιφερειακή ενότητα Νήσων.»

2) ΑΔΑ: Ψ4477Λ7-ΝΦΠ – Διάθεση πίστωσης και έγκριση δαπάνης για την έκδοση αναλήψεων πολυετούς υποχρέωσης για τα έργα με τίτλο α. <<ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ- ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ- ΜΕΘΑΝΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΥ ΠΟΡΟΥ>> ΚΑΕ 9783.08.004.01 και β. << ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ, ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΠΟΡΟΥ>> ΚΑΕ 9775.08.015.01.

3) ΑΔΑ: ΩΘΞ2ΟΡ1Κ-ΚΣ9 – Πράξη χαρακτηρισμού εδαφικής έκτασης μετά από αίτημα του Λυκιαρδόπουλου Ηράκλειου στη θέση «Στενό Ασκελίου» του Δήμου Πόρου

4) ΑΔΑ: ΩΕΔ0ΟΡ1Κ-ΟΚΣ – Πράξη χαρακτηρισμού έκτασης μετά από αίτημα του Παπαζαφειρόπουλου Χρήστου, στη θέση «Ασκέλι» του Δήμου Πόρου

5) ΑΔΑ: 7Δ62ΟΡ1Κ-ΣΙΗ – Έγκριση της υπ’ αριθ. 60/2017 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πόρου.

6) ΑΔΑ: 6ΝΒΛΟΡ1Κ-ΜΨΑ – Έγκριση της υπ’ αριθ. 59/2017 απόφασης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του ∆ηµοτικού Λιµενικού Ταµείου Πόρου

7) ΑΔΑ: 755ΑΟΡ1Κ-ΛΞ8 – Έγκριση της υπ’ αριθ. 61/2017 απόφασης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του ∆ηµοτικού Λιµενικού Ταµείου Πόρου

8) ΑΔΑ: ΩΘΓΓΟΡ1Κ-Β7Τ – Έγκριση της υπ’ αριθ. 286/2017 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πόρου

9) ΑΔΑ: 7ΣΞΘΟΡ1Κ-Θ1Μ – Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Καθαρισμός αντιπυρικών ζωνών δασικού συμπλέγματος νήσου Πόρου»

ΔΗΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ

1) ΑΔΑ: 7ΑΞΑ7Λ7-Κ2Ν – ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΚΥΡΩΣΗΣ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΜΕ ΑΡ. 16 Α 7/2017 (Αρ. πρωτ. 10752/07-09-2017) της με αρ. 16/95 Πράξης Εφαρμογής της περιοχής «ΠΕΡΑΝΙ» του Δήμου Σαλαμίνας, της ιδιοκτησίας με κ.α. 027404 στo Ο.Τ. 274.

2) ΑΔΑ: 6ΖΛΘ7Λ7-ΨΡ7 – Συγκρότηση Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης υλοποίησης της προγραμματικής σύμβασης για την κατασκευή του έργου: «Συντήρηση και επισκευή δικτύου ακαθάρτων Δήμου Σαλαμίνας».

3) ΑΔΑ: 7ΜΦΩ7Λ7-ΟΣΟ – ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΥΡΩΣΗΣ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 19A26/2017 (αρ.πρωτ. 17463/25-09-2017) της 19/2007 Πράξης Εφαρμογής στην περιοχή “ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ” του Δήμου Σαλαμίνας στo Ο.Τ. 389.

4) ΑΔΑ: ΩΘΞΖ7Λ7-ΨΞΧ – Επιβολή προστίμου δεσποζόμενου ζώου στον Κο Αγορά Λέοναρντ του Χαραλάμπ

5) ΑΔΑ: 6Λ867Λ7-ΨΜΜ – Επιβολή προστίμου δεσποζόμενου ζώου στην κα Καραμεζίνη Αθηνά του Ιωάννη

6) ΑΔΑ: Ω64Φ7Λ7-ΟΕΘ – «Επιβολή προστίμου δεσποζόμενου ζώου στον κ. Μαυρογιαννόπουλο Διονύσιο του Χρήστου».

7) ΑΔΑ: Ω3ΩΒ7Λ7-ΣΨ5 – ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΥΡΩΣΗΣ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 17 A 7 / 2017 με αρ. πρωτ. 15343/09-05-2017 της 17/2007 Πράξης Εφαρμογής στην περιοχή “Ψιλή Άμμος” του Δήμου Σαλαμίνας στο Ο.Τ. 52.

8) ΑΔΑ: Ω5ΗΑ7Λ7-ΙΦΕ – ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΥΡΩΣΗΣ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 19A23/2017 (αρ.πρωτ. 14221/21-09-2017) της 19/2007 Πράξης Εφαρμογής στην περιοχή “ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ” του Δήμου Σαλαμίνας στo Ο.Τ. 317.

9) ΑΔΑ: ΩΡΠΕ7Λ7-ΚΔΦ – Εγκρίνουμε τη δέσμευση πίστωσης ύψους χίλια πεντακόσια τέσσερα ευρώ και μηδέν έξι λεπτά (1.504,06 €) για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του Ειδικού Φορέα 08.072 Δ/νση Οικονομικών Π.Ε. ΝΗΣΩΝ ΚΑΕ 97810801201 «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ» του οικ. έτους 2017 για την ανάγκη » πληρωμής του έργου << ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ>> » της «Περιφερειακή ενότητα Νήσων.»

10) ΑΔΑ: 7ΦΑΑ7Λ7-ΖΗΤ – Λήψη άμεσων βραχυχρόνιων προληπτικών μέτρων για την αλιεία ζώντων δίθυρων μαλακίων από τη ζώνη Ι (ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗ) στη νήσο Σαλαμίνα.

11) ΑΔΑ: ΩΕΓ57Λ7-ΣΦΝ – Έγκριση παράτασης της προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών του έργου «Κατασκευή συλλεκτήρων ομβρίων στην περιοχή Σαλαμίνας της Νήσου Σαλαμίνας», συμβατικής δαπάνης 6.552.995,69 € (με Φ.Π.Α.), αναδόχου εταιρείας ΘΕΜΕΛΗ ΑΕ.

12) ΑΔΑ: 75ΔΣΟΡ1Κ-5Β4 – Χορήγηση άδειας χρήσης θαλασσινού νερού για πυρασφάλεια, στα ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ ΚΥΝΟΣΟΥΡΑΣ Α.Ε., στην Κοινότητα ΑΜΠΕΛΑΚΙΑ του Δήμου Σαλαμίνας, Περιφερειακής Ενότητας Νήσων, της Περιφέρειας Αττικής

13) ΑΔΑ: Ω9Θ9ΟΡ1Κ-Ο4Π – Έγκριση της υπ’ αριθ. 163/2017 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σαλαμίνας.

14) ΑΔΑ: ΩΙ5ΞΟΡ1Κ-ΑΚΩ – Έγκριση της υπ’ αριθ. 161/2017 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σαλαμίνας.

15) ΑΔΑ: 6ΩΑ0ΟΡ1Κ-1ΗΥ – Έγκριση της υπ’ αριθ. 164/2017 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σαλαμίνας

16) ΑΔΑ: 6ΖΛΘ7Λ7-ΨΡ7 – Συγκρότηση Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης υλοποίησης της προγραμματικής σύμβασης για την κατασκευή του έργου: «Συντήρηση και επισκευή δικτύου ακαθάρτων Δήμου Σαλαμίνας».

ΔΗΜΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ

1) ΑΔΑ: 68Ω0ΟΡ1Κ-36Π – ΔΑΣΙΚΗ ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΑΝΑΔΑΣΩΤΕΑΣ ΔΑΣΙΚΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ ΛΟΓΩ ΕΚΧΕΡΣΩΣΗΣ & ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΝΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ¨ΛΙΑΛΕΚΙΖΑ¨ Δ.Ε. ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΘΟΡΙΚΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΕΜΒΑΔΟΥ 0,556 στρ.

2) ΑΔΑ: 6Τ84ΟΡ1Κ-Γ6Γ – ΔΑΣΙΚΗ ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΑΝΑΔΑΣΩΤΕΑΣ ΔΑΣΙΚΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ ΕΝΕΚΑ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ ΤΗΝ 20-05-2017 ΣΤΗ ΘΕΣΗ ¨ΛΑΓΟΝΗΣΙ-ΞΕΛΑΥΤΑΚΙ¨ Δ.Ε. ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΕΚΤΑΣΕΩΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΜΒΑΔΟΥ 2,55139 στρ.

3) ΑΔΑ: 6Β9ΞΟΡ1Κ-ΡΣΛ – ΔΑΣΙΚΗ ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΘΗΡΑΣ ¨ΚΤΗΜΑ ΜΕΛΙΣΣΟΥΡΓΟΥ, ΠΥΡΓΑΚΙ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ, ΟΛΥΜΠΟΣ ΣΚΟΡΔΙ, ΣΑΡΩΝΙΔΑ¨ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΕ ΕΚΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΜΒΑΔΟΥ 9.894 στρ. ΓΙΑ ΤΡΙΑ (3) ΕΤΗ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΤΗΝ 08-08-2010 ΣΕ ΟΛΟΚΛΗΡΗ ΤΗ ΚΑΜΕΝΗ ΕΚΤΑΣΗ ΜΕΤΑ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΤΗΣ ΜΗ ΚΑΜΕΝΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ

4) ΑΔΑ: 751Ψ7Λ7-2ΓΡ – Τέταρτη μείωση εγγυήσεων ανάληψης δεκάτων του έργου: «Ολοκλήρωση εγκατάστασης οδοφωτισμού και φωτεινής σηματοδότησης στο τμήμα: Κόμβος Ιππικού Κέντρου-Καλύβια-Ανάβυσσος από χ.θ. 0+000 έως χ.θ. 5+804,20».

5) ΑΔΑ: 6Β9ΞΟΡ1Κ-ΡΣΛ – ΔΑΣΙΚΗ ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΘΗΡΑΣ ¨ΚΤΗΜΑ ΜΕΛΙΣΣΟΥΡΓΟΥ, ΠΥΡΓΑΚΙ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ, ΟΛΥΜΠΟΣ ΣΚΟΡΔΙ, ΣΑΡΩΝΙΔΑ¨ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΕ ΕΚΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΜΒΑΔΟΥ 9.894 στρ. ΓΙΑ ΤΡΙΑ (3) ΕΤΗ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΤΗΝ 08-08-2010 ΣΕ ΟΛΟΚΛΗΡΗ ΤΗ ΚΑΜΕΝΗ ΕΚΤΑΣΗ ΜΕΤΑ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΤΗΣ ΜΗ ΚΑΜΕΝΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ

6) ΑΔΑ: 6ΣΘΛ7Λ7-ΛΙΥ – Έγκριση πρόσθετης δαπάνης για το έργο: «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ, ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ Α΄ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ».

7) ΑΔΑ: ΩΙΓΚΟΡ1Κ-ΙΜ3 – Χορήγηση άδειας χρήσης νερού από υφιστάμενο πηγάδι αρδευτικής χρήσης (άρδευση αγροτεμαχίου) στον κ. Μιχαήλ Αδάμη στην ιδιοκτησία του, στη θέση «Στάνικο» του Δήμου Σαρωνικού, Τ.Κ. Καλυβίων, της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής, της Περιφέρειας Αττικής.

8) ΑΔΑ: 6ΜΜ7ΟΡ1Κ-ΠΑΨ – Χορήγηση άδειας χρήσης και μεταφοράς νερού από υφιστάμενο πηγάδι αρδευτικής χρήσης (άρδευση αγροτεμαχίων) στους Εμμανουήλ, Διαμαντή (του Αντώνιου) και Διαμαντή (του Φίλιππου) Κρέκα & Διαμαντή και Καλλιόπη Γκρέκα στην ιδιοκτησία τους, στη θέση «Καταφύγι Παλαιάς Φώκαιας» του Δήμου Σαρωνικού, της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής, της Περιφέρειας Αττικής.

9) ΑΔΑ: ΩΘΖ0ΟΡ1Κ-6ΨΒ – Χορήγηση άδειας εκτέλεσης έργου αξιοποίησης υδατικών πόρων για ανόρυξη γεώτρησης αρδευτικής χρήσης (άρδευση αγροτεμαχίου) στην κ. ΔΕΛΗΧΑΤΖΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του Νικολάου στην ιδιοκτησία της στη θέση ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ της Δημοτικής Ενότητας ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ του Δήμου ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ, της Περιφέρειας Αττικής.

10) ΑΔΑ: ΩΘ777Λ7-84Κ – 1. Έγκριση Πρακτικού II Επιτροπής Διαγωνισμού για την ανάδειξη μειοδότη του έργου: «ΕΡΓΑ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΤΟΥ ΚΥΡΙΩΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΑΛΥΒΙΩΝ- Δ’ ΦΑΣΗ» προϋπολογισμού 2.160.000,00€ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.). 2. Την κατακύρωση της σύμβασης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 105 του Ν. 4412/2016, στην εταιρεία “ΙΛΙΟΝ ΕΛΛΚΑΤ ΑΤΕ”, η οποία προσέφερε μέση έκπτωση 62,97%. 3. Εξουσιοδότηση της Δ.Τ.Ε. Περ. Ενότητας Ανατολικής Αττικής για τη συνέχιση της διαδικασίας μέχρι την υπογραφή της σύμβασης.

11) ΑΔΑ: 6Ο9Δ7Λ7-ΒΧΕ – Έγκριση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης, του έργου: «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ, ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ Α΄ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ» προϋπολογισμού 17.300.000,00 (με το ΦΠΑ), αναδόχου εταιρείας ΙΝΤΡΑΚΑΤ.

12) ΑΔΑ: ΩΟΕΜΟΡ1Κ-Η6Μ – ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΛΗΨΗΣ ΚΑΥΣΟΞΥΛΩΝ ΓΙΑ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΓΙΑ ΜΟΝΙΜΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΔΗΜΩΝ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΣΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ¨ΣΥΝΤΕΡΙΝΕΣ-ΠΛΑΚΑ-ΒΙΛΙΑ-ΔΙΨΕΛΙΖΑ-ΚΑΤΟΥΣΑ-ΔΑΣΟΣ ΚΟΥΒΑΡΑ-ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ¨ ΜΕΧΡΙ ΤΟΥ ΠΟΣΟΥ ΤΩΝ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΧΩΡΙΚΩΝ ΚΥΒΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ (χ.κ.μ.) ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ.

13) ΑΔΑ: 6ΟΨΜΟΡ1Κ-989 – Κήρυξη ως αναδασωτέας έκτασης εμβαδού 2,290 στρ. στη θέση « Λάκκα Αναβύσσου » της Δημοτικής Ενότητας Αναβύσσου του Δήμου Σαρωνικού της ΠΕ Αν. Αττικής, λόγω κατάληψης.

14) ΑΔΑ: 6Β9ΞΟΡ1Κ-ΡΣΛ – ΔΑΣΙΚΗ ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΘΗΡΑΣ ¨ΚΤΗΜΑ ΜΕΛΙΣΣΟΥΡΓΟΥ, ΠΥΡΓΑΚΙ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ, ΟΛΥΜΠΟΣ ΣΚΟΡΔΙ, ΣΑΡΩΝΙΔΑ¨ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΕ ΕΚΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΜΒΑΔΟΥ 9.894 στρ. ΓΙΑ ΤΡΙΑ (3) ΕΤΗ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΤΗΝ 08-08-2010 ΣΕ ΟΛΟΚΛΗΡΗ ΤΗ ΚΑΜΕΝΗ ΕΚΤΑΣΗ ΜΕΤΑ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΤΗΣ ΜΗ ΚΑΜΕΝΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ

15) ΑΔΑ: 61ΣΠΟΡ1Κ-Ξ7Τ – Επανακήρυξη ως αναδασωτέας έκτασης συνολικού εμβαδού 0,75192 στρ. στη θέση « Χελώνι- Μάλλια Γκλιάτι » της ΔΕ Κουβαρά του Δήμου Σαρωνικού Αττικής της ΠΕ Αν. Αττικής λόγω πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε στις 16.07.2017.

16) ΑΔΑ: 67ΣΤΟΡ1Κ-3ΥΓ – Κήρυξη και επανακήρυξη ως αναδασωτέας δασικής έκτασης-δάσους, συνολικού εμβαδού 42,87210 στρ. στη θέση «Πέτα» της ΔΕ Κουβαρά του Δήμου Σαρωνικού της ΠΕ Αν. Αττικής, λόγω πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε στις 01.07.2017και λόγω ανθρωπογενών επεμβάσεων –εκχέρσωσης.

ΔΗΜΟΣ ΥΔΡΑΣ

1) ΑΔΑ: 6ΒΝΙΟΡ1Κ-95Ρ – «Καθορισμός των ορίων αιγιαλού – παραλίας στη θέση “ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ” του Δήμου Ύδρας της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων της Περιφέρειας Αττικής ».

2) ΑΔΑ: ΩΖΕΨΟΡ1Κ-ΛΤ1 – «Καθορισμός των ορίων αιγιαλού – παραλίας στη θέση “ΜΠΙΣΤΙ” του Δήμου Ύδρας της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων της Περιφέρειας Αττικής ».

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

Αρέσει σε %d bloggers: