ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΠΕΡΙΦ. & ΑΠ.ΔΙΟΙΚ.ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΑΛΛΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΜΗΝΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2017

Να βλέπετε συχνά τη συγκεκριμένη σελίδα ακόμη και λίγες ημέρες μετά την πάροδο του μηνός Οκτωβρίου 2017, διότι καθημερινώς θα ενημερώνεται με νέες αποφάσεις για τους παρακάτω δήμους, όπως αυτές θα αναρτώνται στη «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» από την Περιφέρεια Αττικής και από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής

Γενικά για το «ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ» της «Ενότητας Σαρωνικού».

ΓΕΝΙΚΑ

1) ΑΔΑ: Ω0ΕΒ7Λ7-Η3Ρ – Πρόχειρος διαγωνισμός για την ανάδειξη αναδόχου για το έργο «Περιβαλλοντική παρακολούθηση και έλεγχος της ποιότητας των θαλασσίων υδάτων από το Πέραμα έως το Φάληρο με έμφαση στις εκβολές του Κηφισού»

2) ΑΔΑ: ΨΕ1Ω7Λ7-ΟΛ7 – Έγκριση σύναψης και όρων προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης για το πρόγραμμα «Παρακολούθηση τοξικών μικροφυκών ή και δυνητικώς τοξικών μικροφυκών στις ζώνες παραγωγής και αλιείας οστρακοειδών της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής» συνολικής δαπάνης 11.024,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.).

3) ΑΔΑ: 7Σ5Θ7Λ7-ΨΛΨ – Έγκριση δαπάνης ημερήσιας αποζημίωσης για τη συμμετοχή αιρετών και υπαλλήλων στις δράσεις τουριστικής προβολής της Περιφέρειας Αττικής για το Β΄ εξάμηνο 2017, στο πλαίσιο υλοποίησης της υπ’ αρ. 138/2016 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής με θέμα: «Έγκριση του αναλυτικού Στρατηγικού Σχεδίου Δράσης για την τουριστική Προβολή της Περιφέρειας Αττικής για τη χρονική περίοδο 2016-2020».

4) ΑΔΑ: 7ΝΑΟ7Λ7-ΞΘΥ – Συγκρότηση Επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής της ΕΥΔΕΠ Περιφέρειας Αττικής στο πλαίσιο του Υποέργου «Σύμβουλος υποστήριξης κατά την τεκμηρίωση σκοπιμότητας για τα έργα αποχέτευσης της Περ. Ενότητας Ανατ. Αττικής» της Πράξης «Σύμβουλοι Υποστήριξης στο πλαίσιο της προγραμματικής περιόδου 2014-2020 / ΕΤΠΑ» (MIS:5000415)

5) ΑΔΑ: ΩΩ1Β7Λ7-ΤΟΗ – 3Η Τροποποίηση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 της Περιφέρειας Αττικής.

6) ΑΔΑ: 6ΦΟΓ7Λ7-ΕΤΛ – Δημοσίευση περίληψης Διακήρυξης του έργου με τίτλο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΙΧΩΝ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΡΑΝΩΝ ΡΕΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ» ΑΠ99/17, με προϋπολογισμό 1.200.000,00 € (με ΦΠΑ).

7) ΑΔΑ: Ω21Σ7Λ7-Υ7Λ – Έγκριση του 2ου Α.Π.Ε. του έργου: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΡΣΗΣ ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΩΝ ΠΡΑΝΩΝ ΡΕΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ», Εργολαβία ΑΠ 84/15, με κωδικό 2015ΕΠ58500005 της Σ.Α.Ε.Π. 585, προϋπολογισμού 3.600.000,00 ΕΥΡΩ (ΜΕ Φ.Π.Α.).

8) ΑΔΑ: Ψ44Ι7Λ7-ΝΑΠ – δέσμευση πολυετούς υποχρέωσης συνολικού προϋπολογισμού 25.876,00€ με κατανομή ανά έτος ως εξής: 2017: 1,00 €, 2018: 8.625,00 €, 2019: 8.625,00 € και 2020: 8.625,00 € για την καταπολέμηση κουνουπιών για την τριετία 2018-2020″

9) ΑΔΑ: ΨΗΒΧ7Λ7-ΙΜΣ – Τροποποίηση της υπ΄αρ. 2299/2017 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, ως προς το Β σκέλος της που αφορά στην έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού 1.744.501,44€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. για την υλοποίηση του Στρατηγικού Σχεδίου Δράσεων Τουριστικής Προβολής περιόδου 2017-2020 της Περιφέρειας Αττικής (Δράσεις 3α, 3β, 3γ, 2γ και 2δ).

10) ΑΔΑ: ΩΩΞΧ7Λ7-5ΤΑ – Έγκριση όρων της διακήρυξης του Ηλεκτρονικού άνω των ορίων (διεθνούς) ανοικτού διαγωνισμού για την «ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ (ΔΡΑΣΕΙΣ 3α, 3β, 2γ, 2δ, 3γ & 1β, 1δ) ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2017-2020 ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ», συνολικού προϋπολογισμού €2.048.301,44 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%.

11) ΑΔΑ: Ψ4ΓΓ7Λ7-ΤΤΞ – Έγκριση απολογιστικής δαπάνης για τη διάθεση οχήματος και προσωπικού για την αντιμετώπιση έκτακτης κατάστασης που προέκυψε σε περιοχές της Περιφέρειας Αττικής λόγω ρύπανσης από πετρελαιοειδή στο Σαρωνικό Κόλπο από τις 15-09-2017.

12) ΑΔΑ: 6Τ9Ζ7Λ7-ΧΘ2 – Έγκριση 2ου ΑΠΕ του έργου: «Εργασίες συντήρησης οδικού δικτύου Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής (2015)».

13) ΑΔΑ: ΩΑΞΩ7Λ7-2Σ8 – Έγκριση όρων της διακήρυξης του Ηλεκτρονικού άνω των ορίων (διεθνούς) ανοικτού διαγωνισμού για την «ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ (ΔΡΑΣΕΙΣ 3α, 3β, 2γ, 2δ, 3γ & 1β, 1δ) ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2017-2020 ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ», συνολικού προϋπολογισμού €2.048.301,44 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%.

14) ΑΔΑ: Ω3ΖΠ7Λ7-ΙΧΠ – Έγκριση παράτασης για τη σύμβαση 85/2017 «Ανάθεση εργασιών Αποψίλωσης και Καθαρισμού Βλάστησης και εύφλεκτης ύλης από νησίδες, πρανή και ερείσματα εκατέρωθεν οδικών αξόνων του οδικού δικτύου αρμοδιότητας της Δ/νσης Διαχείρισης Μητροπολιτικών Υποδομών Περιφ. Αττικής, της Δ/νσης Τεχν. Έργων και της Δ/νσης Παρκών και Αλσών της Περιφ. Αττικής»

15) ΑΔΑ: 67ΤΕ7Λ7-2ΔΛ – Ανάθεση κατά το άρθρο 118 του Ν. 4412/2016, για την παροχή υπηρεσιών «Πιλοτική εγκατάσταση φωτιστικών σωμάτων τύπου LED στη Λεωφόρο Ποσειδώνος»,προϋπολογισμού 24.758,46€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).

16) ΑΔΑ: 6Τ9Ζ7Λ7-ΧΘ2 – Έγκριση 2ου ΑΠΕ του έργου: «Εργασίες συντήρησης οδικού δικτύου Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής (2015)».

17) ΑΔΑ: 75ΥΨ7Λ7-ΒΘΟ – Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας Πάρκων και Αλσών της Περιφέρειας Αττικής.

ΔΗΜΟΣ ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ

1) ΑΔΑ: Ω4ΚΣ7Λ7-ΓΘΧ – ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΟΔΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 150.000,00€ ΜΕ Φ.Π.Α. ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΑΛΣΤΕ Ε.Π.Ε.

2) ΑΔΑ: ΨΗΕΥΟΡ1Κ-Ι3Χ – Συγκρότηση Επιτροπής Ελέγχου Παιδικών Χαρών για τον Δήμο Αγκιστρίου

3) ΑΔΑ: Ω6ΨΑΟΡ1Κ-ΑΣΟ – ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΔΑΣΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΚΑΥΣΟΞΥΛΕΥΣΗΣ 2017

4) ΑΔΑ: 7Ζ8ΝΟΡ1Κ-Γ11 – Κήρυξη ως αναδασωτέας έκτασης δάσους, εμβαδού 0,440 στρ., στη δασική θέση «Μακρυπούντα – Μετόχι» περιφέρειας Δήμου Αγκιστρίου, της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων της Περιφέρειας Αττικής

5) ΑΔΑ: 7Ζ8ΝΟΡ1Κ-Γ11 – Κήρυξη ως αναδασωτέας έκτασης δάσους, εμβαδού 0,440 στρ., στη δασική θέση «Μακρυπούντα – Μετόχι» περιφέρειας Δήμου Αγκιστρίου, της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων της Περιφέρειας Αττικής

6) ΑΔΑ: 71ΟΣΟΡ1Κ-ΤΤΦ – Συγκρότηση επιτροπής εξέτασης αντιρρήσεων δασικού χάρτη περιοχής των Δ/Δ Αγκιστρίου, Αίγινας και Πέρδικας Αττικής.

ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΗΣ

1) ΑΔΑ: 6ΖΘΝ7Λ7-Ξ6Δ – Έγκριση σύναψης και όρων τροποποίησης – παράτασης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικός Αθλητικός Οργανισμός Αίγινας» για το έργο «Αντικατάσταση χλοοτάπητα και ελαστικού τάπητα στίβου στο δημοτικό γήπεδο Αίγινας».

2) ΑΔΑ: 7324ΟΡ1Κ-5Υ1 – Τροποποίηση της με αριθμό πρωτ.79449/4637/23-1-2017(ΑΔΑ:ΨΧΠΘΟΡ1Κ-1ΩΙ) Απόφασης του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής «Χορήγηση άδειας χρήσης νερού για υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης νερού από πηγάδι αρδευτικής χρήσης (άρδευση αγροτεμαχίου) στην κ. Καρακατσάνη Παναγιώτα του Λάμπρου στην ιδιοκτησία της, στη θέση ΚΟΝΤΟΣ –ΑΓΙΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ του Δήμου Αίγινας, της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων, της Περιφέρειας Αττικής» ως προς τους δικαιούχους.

3) ΑΔΑ: 7Φ1Α7Λ7-8ΛΖ – Συγκρότηση Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης υλοποίησης της προγραμματικής σύμβασης για την κατασκευή του έργου: «Επισκευή και συντήρηση οδοποιίας Νήσου Αίγινας».

4) ΑΔΑ: ΩΞΑΔΟΡ1Κ-Κ3Γ – Εκτέλεση κατεδάφισης την 31-10-2017, τελεσίδικων αυθαίρετων κατασκευών, ιδιοκτησίας κ. Πετρόπουλου Νεκτάριου, εντός κηρυγμένου Αρχαιολογικού χώρου Β2 (ΦΕΚ 302 β’ 1989), μέσης προστασίας τοπίου, αρχαιολογικών χώρων και μνημείων (ΦΕΚ 199 δ’/2003), στην οδό Μυρρινούντος, στη Μερέντα του Δήμου Μαρκόπουλου Μεσογαίας, με συγκρότηση συνεργείου από τον οικείο Δήμο.

5) ΑΔΑ: ΩΖ86ΟΡ1Κ-ΨΦΘ – Σύμβαση του έργου «Συντήρηση δασικού οδικού και αντιπυρικών ζωνών Ν. Αίγινας»

6) ΑΔΑ: ΨΕ3ΥΟΡ1Κ-81Δ – Έγκριση Σχεδίου Δασικής Αστυνομικής-Ρυθμιστικής Διάταξης καυσοξύλευσης, περιοχής ευθύνης Δασονομείου Αίγινας

7) ΑΔΑ: Ω68ΕΟΡ1Κ-ΩΞ3 – Έγκριση της υπ’ αριθ. 132/2017 (Ορθή Επανάληψη) απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αίγινας

8) ΑΔΑ: ΩΦΕ6ΟΡ1Κ-5Μ4 – Έγκριση της υπ’ αριθ. 131/2017 (Ορθή Επανάληψη) απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αίγινας.

9) ΑΔΑ: ΩΠ5ΞΟΡ1Κ-Χ58 – Χορήγηση άδειας χρήσης νερού για υφιστάμενο δικαίωμα χρήσης νερού από γεώτρηση υδρευτικής χρήσης (άρδευση πρασίνου) στην κ. Αικατερίνη Μακρή στην ιδιοκτησία της, στη θέση «Αιγινήτισσα-Προφήτης Ηλίας» του Δήμου Αίγινας, της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων, της Περιφέρειας Αττικής.

10) ΑΔΑ: 7324ΟΡ1Κ-5Υ1 – Τροποποίηση της με αριθμό πρωτ.79449/4637/23-1-2017(ΑΔΑ:ΨΧΠΘΟΡ1Κ-1ΩΙ) Απόφασης του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής «Χορήγηση άδειας χρήσης νερού για υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης νερού από πηγάδι αρδευτικής χρήσης (άρδευση αγροτεμαχίου) στην κ. Καρακατσάνη Παναγιώτα του Λάμπρου στην ιδιοκτησία της, στη θέση ΚΟΝΤΟΣ –ΑΓΙΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ του Δήμου Αίγινας, της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων, της Περιφέρειας Αττικής» ως προς τους δικαιούχους.

11) ΑΔΑ: 7Φ1Α7Λ7-8ΛΖ – Συγκρότηση Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης υλοποίησης της προγραμματικής σύμβασης για την κατασκευή του έργου: «Επισκευή και συντήρηση οδοποιίας Νήσου Αίγινας».

12) ΑΔΑ: Ω6ΨΑΟΡ1Κ-ΑΣΟ – ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΔΑΣΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΚΑΥΣΟΞΥΛΕΥΣΗΣ 2017

13) ΑΔΑ: 69Ν6ΟΡ1Κ-Γ39 – Χορήγηση άδειας χρήσης νερού για υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης από γεώτρηση αρδευτικής χρήσης (άρδευσης αγροτεμαχίων) στην ΜΑΛΤΕΖΟΥ ΒΙΡΓΙΝΙΑ στην ιδιοκτησία της στη θέση ΠΕΡΔΙΚΑ – ΠΛΑΤΥ, του Δήμου Αίγινας, της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων της Περιφέρειας Αττικής.

14) ΑΔΑ: 71ΟΣΟΡ1Κ-ΤΤΦ – Συγκρότηση επιτροπής εξέτασης αντιρρήσεων δασικού χάρτη περιοχής των Δ/Δ Αγκιστρίου, Αίγινας και Πέρδικας Αττικής.

15) ΑΔΑ: 7ΙΨ9ΟΡ1Κ-ΝΣΦ – Συγκρότηση επιτροπής εξέτασης αντιρρήσεων δασικού χάρτη περιοχής του Δ/Δ Αίγινας Αττικής.

ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΜΟΥ

1) ΑΔΑ: 7ΖΛΧ7Λ7-25Λ – Διάθεση πίστωσης και έγκρισης δαπάνης έργου για την πληρωμή πολυετούς υποχρέωσης για το έργο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΜΟΥ » Ν.Τ. ΑΘΗΝΩΝ οικ. έτους 2017», συνολικού προϋπολογισμού 74.284,00 €.

2) ΑΔΑ: 7ΝΥΧ7Λ7-ΦΝΞ – ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΜΟΥ

3) ΑΔΑ: Ψ9Ψ97Λ7-ΝΝΕ – ¨Έγκριση σχεδιαγραμμάτων και χορήγηση άδειας λειτουργίας πρατηρίου παροχής καυσίμων και ενέργειας δημοσίας χρήσεως.¨

ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ – ΒΟΥΛΑΣ – ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ

1) ΑΔΑ: 6ΣΧ4ΟΡ1Κ-Δ1Ι – Άδεια για τη δραστηριότητα συλλογής και μεταφοράς μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων της επιχείρησης του ΣΙΜΙΤΖΗ ΑΝΤΩΝΙΟΥ, που εδρεύει στην οδό Μουτούση 11 στην Βάρη Αττικής

2) ΑΔΑ: 7ΑΔΤΟΡ1Κ-ΒΜΞ – Έγκριση συγκρότησης συνεργείου κατεδάφισης από το Δήμο – Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης για την εκτέλεση του με αρ. 24/Φ.602/09-12-2011 Πρωτόκολλου Κατεδάφισης της Κτηματικής Υπηρεσίας Πειραιά, κατά αγνώστου, σε κοινόχρηστη ζώνη του αιγιαλού, στην παραλία της Βούλας, μεταξύ του Ναυτικού Αθλητικού Ομίλου Βούλας και του Δημαρχείου Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης

3) ΑΔΑ: Ω7Τ37Λ7-Ρ0Τ – Έγκριση του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. και του 1ου Α.Π.Ε. του έργου: «ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΗΛΑΔΕΖΑΣ Δ.Ε. ΒΑΡΗΣ» αναδόχου εταιρίας «ΛΙΘΟΣ ΑΤΕ.»

4) ΑΔΑ: 7Σ6ΩΟΡ1Κ-ΙΧ2 – Συγκρότηση Επιτροπής Επιλογής προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου έναντι αντιτίμου για το εκπαιδευτικό έτος 2017-2018 για το ΝΠΔΔ «Οργανισμός Αθλητισμού Πολιτισμού και Παιδικής Αγωγής Δήμου Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του πδ 524/1980.

5) ΑΔΑ: Ψ0Μ9ΟΡ1Κ-ΠΤΕ – Επικαιροποίηση της υπ’ αρ. 43690/16524/2016 απόφασης Γ.Α.Δ.Α. περί απόσυρσης από την κυκλοφορία οχημάτων του Δήμου Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης.

6) ΑΔΑ: 7526ΟΡ1Κ-ΕΘΡ – Επικαιροποίηση της υπ’ αρ. 43699/16526/22-06-2016 απόφασης του Γ.Γ.Α.Δ.Α.περί απόσυρσης από την κυκλοφορία οχήματος του Δήμου Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης.

7) ΑΔΑ: ΩΕΥΧΟΡ1Κ-ΕΑΩ – Χαρακτηρισμός έκτασης εμβαδού 95,43τ.μ. στη θέση «Τάσσιανη» Δήμου Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης

8) ΑΔΑ: ΩΖΟΕΟΡ1Κ-2Σ6 – «Επανακαθορισμός της οριογραμμής αιγιαλού στη θέση “ΜΕΓΑΛΟ ΚΑΒΟΥΡΙ” του Δήμου ΒΑΡΗΣ – ΒΟΥΛΑΣ – ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ της Περιφέρειας Αττικής»

ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ

1) ΑΔΑ: 645ΕΟΡ1Κ-00Ε – Έγκριση του από 15 – 09 – 2017 Πρακτικού αποσφράγισης και αξιολόγησης των δικαιολογητικών συμμετοχής και τεχνικών προσφορών του Ηλεκτρονικού Ανοικτού Μειοδοτικού Διαγωνισμού με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής, για την παροχή υπηρεσιών του αντικειμένου: «1) ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΩΝ ΠΡΩΤΟΚOΛΛΩΝ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΑΙΓΙΑΛΟΥ & ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΓΛΥΦΑΔΑΣ & ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ-ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ και 2) ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ ΣΕ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ & ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ & ΠΕΙΡΑΙΑ», συνολικού προϋπολογισμού 162.000,00€ (εκατό εξήντα δύο χιλιάδων ευρώ) με Φ.Π.Α. (Αρ. Διακ.2/2017)

2) ΑΔΑ: ΩΧ447Λ7-Γ7Ω – Έγκριση τροποποιήσεως του Καταστατικού Ανώνυμης Εταιρείας

3) ΑΔΑ: ΩΑΝΝ7Λ7-5Κ7 – Έγκριση τροποποιήσεως Καταστατικού Ανώνυμης Εταιρείας

4) ΑΔΑ: 7Κ7Γ7Λ7-ΑΔ6 – Έγκριση τροποποιήσεως του Καταστατικού Ανώνυμης Εταιρείας

5) ΑΔΑ: ΩΜΨΒΟΡ1Κ-0ΓΚ – Χορήγηση άδειας χρήσης νερού από υφιστάμενη γεώτρηση υδρευτικής χρήσης (άρδευση πρασίνου) στους Ελένη και Λεωνίδα Οικονόμου στην ιδιοκτησία τους, στην οδό Δημοκρατίας 51, του Δήμου Γλυφάδας, της Περιφερειακής Ενότητας Αθηνών, της Περιφέρειας Αττικής.

6) ΑΔΑ: 7ΙΝΝΟΡ1Κ-27Η – Άδεια για τη δραστηριότητα συλλογής και μεταφοράς μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων, μεταχειρισμένων ελαστικών οχημάτων και αποβλήτων ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) της επιχείρησης του ΜΑΝΩΛΑ ΜΙΝΩΑ που εδρεύει στην Πλατεία Καραϊσκάκη 8Β στην Γλυφάδα Αττικής

ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

1) ΑΔΑ: 7ΗΞ37Λ7-80Σ – Συγκρότηση Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης υλοποίησης της προγραμματικής σύμβασης για την κατασκευή του έργου: «Καταπολέμηση ρατσισμού μέσω τέχνης» στο Δήμο Ελευσίνας.

2) ΑΔΑ: ΨΛΚ47Λ7-ΦΛΒ – Έγκριση σύναψης και όρων σχεδίου προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Ελευσίνας για την κατασκευή του έργου με τίτλο: «Ασφαλτοστρώσεις 2017» συνολικού προϋπολογισμού 337.950,64 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.).

3) ΑΔΑ: Ψ92ΘΟΡ1Κ-0ΤΝ – Τροποποίηση της με αριθμό πρωτ.23990/24-10-2014(ΑΔΑ:ΒΝΧΤΟΡ1Κ-ΒΓΠ) Απόφασης του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής «Χορήγηση άδειας χρήσης νερού στους Μαρία και Γεώργιο Φίλη για υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης νερού από πηγάδι αρδευτικής χρήσης που βρίσκεται στην ιδιοκτησία της Μαρίας Φίλη, στη θέση «ΒΑΜΒΑΚΙΑ ή ΝΤΕΛΕΖΑ» του Δήμου Ελευσίνας της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής» ως προς τους δικαιούχους, την αρδευόμενη έκταση, συμπλήρωση αυτής με τον κωδικό αριθμό Ε.Μ.Σ.Υ. και διόρθωση ως προς την τιμή του υψομέτρου.

4) ΑΔΑ: ΩΚΜΟ7Λ7-Η52 – ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΒΙΑΝΟΞ ΣΒΩΛΟΣ ΑΕ

5) ΑΔΑ: Ω2ΛΨΟΡ1Κ-Π34 – Πράξη Χαρακτηρισμού

6) ΑΔΑ: Ψ9ΡΜ7Λ7-Ζ7Κ – Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ύψους 200.000,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. για την επιχορήγηση για το έτος 2016, της «Δημοτικής Ανώνυμης Εταιρείας Πολιτιστικής Πρωτεύουσας» του Δήμου Ελευσίνας για τη φιλοξενία του θεσμού «Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης

7) ΑΔΑ: 6Ζ9Μ7Λ7-Π1Α – Παράταση προθεσμίας για τεχνική ανασυγκρότηση της βιομηχανίας παραγωγής πλαστικών της εταιρείας «ΠΑΝ. Δ. ΔΡΙΒΑΣ & ΥΙΟΙ ΑΒΕΕ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ» που βρίσκεται στην θέση Καμίνι Μοίρα του Δ.Δ. Μαγούλας του Δήμου Ελευσίνας.

8) ΑΔΑ: ΩΧΨΜΟΡ1Κ-ΟΜ8 – Χορήγηση άδειας χρήσης νερού από υφιστάμενο πηγάδι αρδευτικής χρήσης (άρδευση αγροτεμαχίων) στους Μάρκο, Ελένη και Βαρβάρα Φισφή στην ιδιοκτησία τους, στη θέση «Λεύκες Παπαδέδε-Καλό Πηγάδι» του Δήμου Ελευσίνας, της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής, της Περιφέρειας Αττικής.

9) ΑΔΑ: 72ΓΔ7Λ7-ΓΩΚ – Άδεια εγκατάστασης για κτιριακό και μηχανολογικό εκσυγχρονισμό μονάδας αποθήκευσης, παραλαβής, αποσυσκευασίας, ανασυσκευασίας, ετικετοποίησης, και διανομής φαρμακευτικών, παραφαρμακευτικών, καλλυντικών, κτηνιατρικών, ιατροτεχνολογικών και λοιπών προϊόντων, καθώς και εμπορευμάτων (πλην εύφλεκτων, διαβρωτικών, οξειδωτικών και τοξικών) και αποθήκευσης ευπαθών προϊόντων σε ψυκτικούς θαλάμους για τη συντήρηση ευπαθών προϊόντων της εταιρείας WARDI Α.Ε., στην οδό Αρτέμιδος, στη Θέση «Μεγάλο Πάτημα», της Δ.Δ. Μαγούλας του Δήμου Ελευσίνας Αττικής.

10) ΑΔΑ: ΩΕΜΘ7Λ7-Φ66 – Α) Έγκριση των Πρακτικών υπ’αριθμ. Ι, ΙΙ, ΙΙΙ της Ε.Δ. Β) Ανάθεση της εκπόνησης της μελέτης: «ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ – ΕΡΓΑ Β΄ ΦΑΣΗΣ».

11) ΑΔΑ: 6Ζ9Μ7Λ7-Π1Α – Παράταση προθεσμίας για τεχνική ανασυγκρότηση της βιομηχανίας παραγωγής πλαστικών της εταιρείας «ΠΑΝ. Δ. ΔΡΙΒΑΣ & ΥΙΟΙ ΑΒΕΕ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ» που βρίσκεται στην θέση Καμίνι Μοίρα του Δ.Δ. Μαγούλας του Δήμου Ελευσίνας.

ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ – ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ

1) ΑΔΑ: ΩΔ157Λ7-ΑΝΦ – Συγκρότηση Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης υλοποίησης της προγραμματικής σύμβασης για την κατασκευή του έργου: «Προσθήκη αίθουσας πολλαπλών χρήσεων στο 1ο Δημοτικό σχολείο Ελληνικού (Ιασωνίδου 52 & Χρυσ. Τραπεζούντος Ελληνικό)» στο Δήμο Ελληνικού – Αργυρούπολης.

2) ΑΔΑ: 6ΥΔΗ7Λ7-5ΒΓ – ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ

3) ΑΔΑ: 6Η5Τ7Λ7-ΜΝ2 – ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

1) ΑΔΑ: 719Γ7Λ7-295 – Έγκριση τροποποιήσεως του Καταστατικού Ανώνυμης Εταιρείας

2) ΑΔΑ: ΩΦΟΔ7Λ7-Ο59 – Έγκριση τροποποίησης εγκεκριμένης οριστικής μελέτης οδοποιίας στα ακόλουθα ση-μεία: α) στον κλάδο από Πειραιά προς την περιοχή της Ανάπλασης (τεχνικό ΤΕ12) β) στον κλάδο από Λ. Συγγρού προς την περιοχή της Ανάπλασης (Τεχνικό ΤΕ11) και γ) στον ανισόπεδο κόμβο Παλαιού Φαλήρου (Τεχνικά ΤΕ13 και ΤΕ14) του έργου: «Έργα Υποδομών για την Ανάπλαση του Φαληρικού Όρμου (Φάση Α’)».

3) ΑΔΑ: 6Β767Λ7-ΧΘΖ – Έγκριση εισκόμισης υλικών επί τόπου του έργου και σε αποθήκη του προμηθευτή για το έργο: «Έργα Υποδομών για την Ανάπλαση του Φαληρικού Όρμου (Φάση Α΄)», συμβατικής αξίας 73.045.305,25€ (με ΦΠΑ) αναδόχου εργοληπτικής εταιρείας «ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε.».

4) ΑΔΑ: Ψ97Ω7Λ7-ΚΧΕ – ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΑΤΡΕΙΟΥ ΜΙΚΡΩΝ ΖΩΩΝ

5) ΑΔΑ: ΨΓΝΛ7Λ7-2ΡΒ – ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΑΤΡΕΙΟΥ ΜΙΚΡΩΝ ΖΩΩΝ

6) ΑΔΑ: 7ΜΩΛ7Λ7-0ΟΑ – Χορήγηση άδειας διανομής εμφιαλωμένου υγραερίου στον ΜΕΤΑΞΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ με έδρα επί της οδού Σκίπη 37 στο Δημο Καλλιθέας χωρίς αποθηκευτικούς χώρους.

7) ΑΔΑ: 7ΓΩ17Λ7-Θ5Ψ – Εγγραφή στο Μητρώο επιχειρήσεων ναυπήγησης, μετατροπής, επισκευής και συντήρησης πλοίων ως ειδική επιχείρηση στην κατηγορία ΙΙΙ χωρίς μόνιμα εγκατεστημένο μηχανολογικό εξοπλισμό της επιχείρησης «Ι.ΖΟΥΝΤΟΥΡΙΔΗΣ- Θ.ΣΑΜΠΙΔΗΣ- Γ.ΣΙΓΑΛΑΣ Ο.Ε.» με έδρα επι τη οδού Ασκληπιού 31-33 στο Δήμο ΚΑλλιθέας

8) ΑΔΑ: 6Θ757Λ7-ΞΑΟ – Έγκριση παράτασης Ενδεικτικών και Αποκλειστικών Προθεσμιών του έργου: «Έργα Υποδομών για την Ανάπλαση του Φαληρικού Όρμου (Φάση Α’)», αναδόχου ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ.

9) ΑΔΑ: 7ΝΚΛ7Λ7-5ΧΥ – ΠΑΥΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΧΟΡΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΧΟΡΟΥ ΜΑΡΙΚΑΛΗ ΓΙΑΝΝΟΥΣΗ», ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΑΣ ΘΕΟΛΟΓΟΥ ΠΑΝΑΓΟΥΛΑΣ, ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΧΙΟΥ 12 ΣΤΗΝ ΚΑΛΛΙΘΕΑ

10) ΑΔΑ: ΩΘΨ87Λ7-5ΣΔ – 6η Μείωση εγγυήσεων αντικατάστασης κρατήσεων (δεκάτων) του έργου «ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΟΜΒΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΧΑΜΟΣΤΕΡΝΑΣ – Β΄ ΦΑΣΗ», (εργολαβία ΑΠ88/16), με Κωδικό ΟΠΣ 5001108 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014-2020»

ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ – ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

1) ΑΔΑ: Ω43Κ7Λ7-64Α – Ανάκληση άδειας του συνεργείου συντήρησης ανελκυστήρων της ΓΚΙΝΟΥΔΗ ΜΑΡΙΑΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ με έδρα στην οδό ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ 32, ΤΚ 18756 ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ

2) ΑΔΑ: 6Ξ397Λ7-ΒΑ3 – Εισήγηση Κατακύρωσης Σύμβασης του έργου: «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ», προϋπολογισμού 550.000,00 ευρώ με ΦΠΑ.

3) ΑΔΑ: 7ΓΙ77Λ7-Λ5Σ – Έγκριση σύναψης και όρων σχεδίου προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Κερατσινίου – Δραπετσώνας για την κατασκευή του έργου με τίτλο: «Ανακατασκευή αθλητικών χώρων Δήμου Κερατσινίου – Δραπετσώνας», συνολικού προϋπολογισμού 758.904,74 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.).

4) ΑΔΑ: 69Β5ΟΡ1Κ-Ν05 – Έγκριση συμβάσεων μίσθωσης έργου στο Δήμο Κερατσινίου – Δραπετσώνας

5) ΑΔΑ: ΩΦΣ87Λ7-8ΛΟ – Έγκριση σύναψης και όρων σχεδίου προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Κερατσινίου – Δραπετσώνας για την κατασκευή του έργου με τίτλο: «Ανάπλαση περιοχής Καστρακίου, Δήμου Κερατσινίου – Δραπετσώνας», συνολικού προϋπολογισμού 3.568.668,99 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.).

6) ΑΔΑ: 7ΓΙ77Λ7-Λ5Σ – Έγκριση σύναψης και όρων σχεδίου προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Κερατσινίου – Δραπετσώνας για την κατασκευή του έργου με τίτλο: «Ανακατασκευή αθλητικών χώρων Δήμου Κερατσινίου – Δραπετσώνας», συνολικού προϋπολογισμού 758.904,74 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.).

7) ΑΔΑ: 7ΗΑΨ7Λ7-Μ3Ρ – Εισήγηση Κατακύρωσης Σύμβασης του έργου: «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ», προϋπολογισμού 550.000,00 ευρώ με ΦΠΑ.

ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ

1) ΑΔΑ: ΩΚΗΜ7Λ7-Ω7Χ – Απόρριψη της Ειδικής Δήλωσης Διακοπής Εργασιών του έργου: «ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΗΣ ΚΟΡΩΠΙΟΥ». αναδόχου εταιρείας «ΕΛΛΗΝΙΚΗ YΔΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΕ»

2) ΑΔΑ: ΨΥΝΑΟΡ1Κ-9Ξ9 – Χορήγηση άδειας χρήσης νερού, για υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης νερού, από γεώτρηση αρδευτικής χρήσης (άρδευση αγροτεμαχίου) στους κ.κ. ΡΟΥΣΕΛΑΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ, ΡΟΥΣΕΛΑΚΗ ΟΛΓΑ και ΡΟΥΣΕΛΑΚΗ ΜΙΧΑΗΛ, στην ιδιοκτησία τους, στη θέση ΜΕΓΑΛΟ ΜΕΤΟΧΙ ΑΓ. ΜΑΡΙΝΑΣ, του Δήμου ΚΡΩΠΙΑΣ, της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής, της Περιφέρειας Αττικής.

3) ΑΔΑ: ΩΛΨΑΟΡ1Κ-Σ8Β – Τροποποίηση της με αριθμό πρωτ.7776/723/1-9-2015(ΑΔΑ:7ΞΨΤΟΡ1Κ-Σ4Λ) Απόφασης του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής «Χορήγηση άδειας χρήσης νερού για υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης νερού από γεώτρηση αρδευτικής χρήσης (άρδευση αγροτεμαχίου) στον κ. Κατσανεβάκη Παναγιώτη και κ. Κατσανεβάκη Αρετή στην ιδιοκτησία τους, στη θέση ΦΟΥΣΑ –ΦΟΥΣΙ του Δήμου ΚΡΩΠΙΑΣ, της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής» ως προς τους δικαιούχους και συμπλήρωση αυτής με τον αριθμό υδρομετρητή και με τον κωδικό αριθμό Ε.Μ.Σ.Υ.

4) ΑΔΑ: 7ΓΘΡ7Λ7-Ω7Π – Έγκριση αναπροσαρμοσμένου χρονοδιαγράμματος για το έργο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ Ρ.ΞΕΡΕΑ ΔΗΜΟΥ ΚΡΩΠΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ»

5) ΑΔΑ: 6ΝΞΛ7Λ7-592 – Μείωση εγγυήσεων του έργου : «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ Ρ. ΞΕΡΕΑ ΔΗΜΟΥ ΚΡΩΠΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ», αναδόχου εταιρείας «ΔΑΜΩΝ ΑΤΕ», σύμφωνα με το άρθρο 35 παρ. 9 του Ν. 3669/2008.

6) ΑΔΑ: ΨΨ857Λ7-Φ39 – Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου:«ΑΝΑΠΑΛΑΙΩΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΡΩΠΙΑΣ» αναδόχου LATERN CONSTRUCTION COMPANY S.A.

7) ΑΔΑ: 7Ζ82ΟΡ1Κ-Κ18 – Πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών στο ΝΠΔΔ ΣΦΗΤΤΟΣ του Δήμο Κρωπίας, Αττικής.

8) ΑΔΑ: 68Τ3ΟΡ1Κ-57Λ – Έγκριση περιβαλλοντικών όρων του έργου: Νέα μονάδα παραγωγής φαρμακευτικών παρασκευασμάτων και συμπληρωμάτων διατροφής, της εταιρείας «LABOSERVE ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ A.E.», που βρίσκεται στη θέση ‘Νισίζα Καρελάς’, στην οδό Ιωάννου Μεταξά 84, του Δήμου Κρωπίας Αττικής.

9) ΑΔΑ: ΩΘΥ1ΟΡ1Κ-ΞΗΠ – Απόρριψη του αιτήματος του κ. ΝΟΥΡ-ΕΛ-ΝΤΙΝ ΧΑΛΕΝΤ για χορήγηση άδειας εκτέλεσης έργου αξιοποίησης υδατικών πόρων, ανόρυξη γεώτρησης αρδευτικής χρήσης (άρδευση αγροτεμαχίου), στην ιδιοκτησία του στη θέση «Ρδόκια –Αγ. Μαρίνα Κορωπίου» του Δήμου Κρωπίας της Περιφέρειας Αττικής.

10) ΑΔΑ: ΨΨ857Λ7-Φ39 – Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου:«ΑΝΑΠΑΛΑΙΩΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΡΩΠΙΑΣ» αναδόχου LATERN CONSTRUCTION COMPANY S.A.

11) ΑΔΑ: ΩΖ5ΔΟΡ1Κ-ΒΛΞ – Κήρυξη ως αναδασωτέας έκτασης εμβαδού 0,898 στρ. στη θέση « Σκάρπιζα » του Δήμου Κορωπίου Αττικής της ΠΕ Αν. Αττικής λόγω εκχέρσωσης.

ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ

1) ΑΔΑ: ΩΘΝΞ7Λ7-ΝΞΠ – ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΩΡΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΗΝ Ο.Ε.Δ.Α ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΒΡΑΓΩΝΙ ΚΕΡΑΤΕΑΣ – ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ

2) ΑΔΑ: ΩΝ2ΩΟΡ1Κ-5ΨΖ – Πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών στον Αναπτυξιακό Σύνδεσμο Λαυρεωτικής.

3) ΑΔΑ: Ω8Θ3ΟΡ1Κ-ΩΩΞ – Έγκριση Μελέτη Γεωλογικής Καταλληλότητας στα πλαίσια της μελέτης Κτηματογράφηση – Πολεοδομική Μελέτη – Πράξη Εφαρμογής περιοχής Πράσινης Αλεπούς του Δήμου Λαυρεωτικής

4) ΑΔΑ: 6ΗΝΚΟΡ1Κ-ΥΧΝ – ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ:ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΔΑΣΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΩΝ ΖΩΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟΥ ΛΑΥΡΙΟΥ

5) ΑΔΑ: ΩΒΘΝΟΡ1Κ-Λ4Τ – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΚΑΥΣΟΞΥΛΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟΥ ΛΑΥΡΙΟΥ

6) ΑΔΑ: 78Λ27Λ7-Α2Κ – ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗ – ΠΟΛΕΟΔΟΜΗΣΗ – ΠΡΑΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΗΣ ΚΕΡΑΤΕΑΣ

7) ΑΔΑ: ΩΓΝΥΟΡ1Κ-Δ1Ε – Κήρυξη και Επανακήρυξη ως αναδασωτέας έκτασης συνολικού εμβαδού 5,843 στρ. στη θέση «Μεγάλη Αυλή» της ΔE Κερατέας του Δήμου Λαυρεωτικής της ΠΕ Αν. Αττικής λόγω εκχέρσωσης.

ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ

1) ΑΔΑ: 645ΕΟΡ1Κ-00Ε – Έγκριση του από 15 – 09 – 2017 Πρακτικού αποσφράγισης και αξιολόγησης των δικαιολογητικών συμμετοχής και τεχνικών προσφορών του Ηλεκτρονικού Ανοικτού Μειοδοτικού Διαγωνισμού με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής, για την παροχή υπηρεσιών του αντικειμένου: «1) ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΩΝ ΠΡΩΤΟΚOΛΛΩΝ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΑΙΓΙΑΛΟΥ & ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΓΛΥΦΑΔΑΣ & ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ-ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ και 2) ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ ΣΕ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ & ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ & ΠΕΙΡΑΙΑ», συνολικού προϋπολογισμού 162.000,00€ (εκατό εξήντα δύο χιλιάδων ευρώ) με Φ.Π.Α. (Αρ. Διακ.2/2017)

2) ΑΔΑ: ΩΛΖΛΟΡ1Κ-Η0Λ – Χορήγηση άδειας χρήσης νερού, για υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης νερού, από πηγάδι αρδευτικής χρήσης (άρδευση αγροτεμαχίου) στους κ.κ. ΧΑΣΙΩΤΗ ΝΙΚΟΛΑΟ και ΧΑΣΙΩΤΗ ΗΛΙΑ, στην ιδιοκτησία τους, στη θέση ΠΟΤΑΜΙ ΒΑΡΑΜΠΑΣ, του Δήμου ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ, της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής, της Περιφέρειας Αττικής.

3) ΑΔΑ: Ω4ΟΛ7Λ7-2ΚΟ – Χορήγηση άδεια πωλητή πετρελαίου θέρμανσης, στην Αικατερίνη Γέγου του Αναστασίου με έδρα την οδό Κων/νου Πίνη αρ.19, του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας Αττικής

4) ΑΔΑ: ΩΥ2ΣΟΡ1Κ-2ΚΜ – Παράταση της με αριθμό πρωτ. 45710/2069/10-04-2017(ΑΔΑ:6ΒΚΒΟΡ1Κ-ΠΦΠ) Απόφασης του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής «Χορήγηση άδειας εκτέλεσης έργου αξιοποίησης υδατικών πόρων για ανόρυξη γεώτρησης αρδευτικής χρήσης (άρδευση αγροτεμαχίου) στους κ.κ. Καραγιάννη Χρήστο και Αλέξιο του Γεωργίου στην ιδιοκτησία τους στη θέση ΝΤΑΡΔΕ του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας, της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής».

5) ΑΔΑ: ΩΞΑΔΟΡ1Κ-Κ3Γ – Εκτέλεση κατεδάφισης την 31-10-2017, τελεσίδικων αυθαίρετων κατασκευών, ιδιοκτησίας κ. Πετρόπουλου Νεκτάριου, εντός κηρυγμένου Αρχαιολογικού χώρου Β2 (ΦΕΚ 302 β’ 1989), μέσης προστασίας τοπίου, αρχαιολογικών χώρων και μνημείων (ΦΕΚ 199 δ’/2003), στην οδό Μυρρινούντος, στη Μερέντα του Δήμου Μαρκόπουλου Μεσογαίας, με συγκρότηση συνεργείου από τον οικείο Δήμο.

6) ΑΔΑ: 6Χ80ΟΡ1Κ-7ΣΒ – Χορήγηση άδειας χρήσης και μεταφοράς νερού από υφιστάμενο πηγάδι αρδευτικής χρήσης (άρδευση αγροτεμαχίων) στους Φωτεινή Πρίφτη, Ελένη και Αντώνη Τζούλα στην ιδιοκτησία τους, στη θέση «Λεύκες Βραώνας» του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας, της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής, της Περιφέρειας Αττικής.

7) ΑΔΑ: 7ΓΟ07Λ7-2Φ8 – Άδεια μηχανολογικού εκσυγχρονισμού, του εργοστασίου παγοποιείου, του ΓΕΩΡΓΙΟΥ Π. ΝΙΚΟΛΑΟΥ, που βρίσκεται στην οδό Αθηνών 8 – 10, στο Μαρκόπουλο

8) ΑΔΑ: 71ΑΣ7Λ7-1ΜΡ – ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΡ. 36 – ΜΑΡ/2017 ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (Αρ. πρωτ. 4069/11-09-2017) της αρ. 1/2010 Πράξης Εφαρμογής στις Πολεοδομικές Ενότητες 4 και 5 «Πόρτο Ράφτη» Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας, στην ιδιοκτησία Μιχαλίτση Γεωργίου και Βασδέκη Δέσποινας

9) ΑΔΑ: 6Ε61ΟΡ1Κ-5ΚΣ – Χορήγηση άδειας χρήσης νερού, για υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης νερού, από γεώτρηση αρδευτικής χρήσης (άρδευση αγροτεμαχίου) στον κ. ΜΑΓΓΑΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟ, στην ιδιοκτησία του, στη θέση ΒΛΑΧΘΙ, του Δήμου ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ, της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής, της Περιφέρειας Αττικής.

10) ΑΔΑ: 78ΦΜΟΡ1Κ-Β22 – Χορήγηση άδειας χρήσης νερού για υφιστάμενα δικαιώματα από πηγάδι (Π1) αρδευτικής χρήσης (άρδευση αγροτεμαχίου) στην ΠΕΤΟΥΡΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ στην ιδιοκτησία της στην θέση ΜΕΡΕΝΤΑ του Δήμου ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ, της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής, Περιφέρειας Αττικής.

11) ΑΔΑ: ΩΡ0ΡΟΡ1Κ-Ω6Τ – Χορήγηση άδειας χρήσης νερού για υφιστάμενα δικαιώματα από πηγάδι (Π2) αρδευτικής χρήσης (άρδευση αγροτεμαχίου) στην ΠΕΤΟΥΡΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ στην ιδιοκτησία της στην θέση ΜΕΡΕΝΤΑ του Δήμου ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ, της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής, Περιφέρειας Αττικής.

12) ΑΔΑ: 7ΖΥΙΟΡ1Κ-Σ07 – Τροποποίηση της με αριθμό πρωτ. 83638/3576/02-05-2017 (Α.Δ.Α. 7Λ52ΟΡ1Κ-ΚΞΦ) Απόφασης του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής «Χορήγηση άδειας χρήσης νερού για υφιστάμενο δικαίωμα χρήσης από γεώτρηση αρδευτικής χρήσης (άρδευση αγροτεμαχίου) στον κ. Όθωνα Βασιλειάδη στην ιδιοκτησία του στη θέση «Χώριζα», του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας, της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής, της Περιφέρειας Αττικής» ως προς τις συντεταγμένες της γεώτρησης και συμπλήρωση αυτής με το σειριακό αριθμό του υδρομετρητή.

13) ΑΔΑ: Ψ4ΚΒ7Λ7-Ψ0Ζ – Άδεια λειτουργίας αορίστου διαρκείας και άδεια μηχανολογικού εκσυγχρονισμού, διάρκειας τριών ( 3 ) ετών, του εργοστασίου παραγωγής οδοντιατρικών παρασκευασμάτων, που λειτουργεί στο 1o χλμ. Λ. Μαρκοπούλου – Καλυβίων, στο Μαρκόπουλο Μεσογαίας Αττικής στην νέα επωνυμία.

14) ΑΔΑ: 7ΔΦΟ7Λ7-ΩΨΑ – ‘Εγκριση 4ης παράτασης περαίωσης εργασιών του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Ε.Ο. 19 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ – ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ (8ΧΛΜ)» αναδόχου εταιρείας «ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΓΩΝ ΑΕ».

15) ΑΔΑ: ΨΕΣ6ΟΡ1Κ-Υ6Χ – Χορήγηση άδειας εκτέλεσης έργου αξιοποίησης υδατικών πόρων για ανόρυξη γεώτρησης αρδευτικής χρήσης (άρδευση αγροτεμαχίου) στην Γιαννάκη Αλεξάνδρα του Αθανασίου στην ιδιοκτησία της στη θέση «Μπουκάκια» του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας της Περιφέρειας Αττικής.

16) ΑΔΑ: 6ΕΗ6ΟΡ1Κ-ΗΔΖ – Χορήγηση άδειας εκτέλεσης έργου αξιοποίησης υδατικών πόρων για ανόρυξη γεώτρησης αρδευτικής χρήσης (άρδευση αγροτεμαχίων), στους κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟ του Γεωργίου, ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΟ του Αναστασίου και ΣΠΥΡΟΥ ΜΑΡΙΑ του Ιωάννη, στην ιδιοκτησία τους, στη θέση ΒΑΡΑΜΠΑΣ, του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας, της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής, της Περιφέρειας Αττικής.

17) ΑΔΑ: 71ΑΣ7Λ7-1ΜΡ – ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΡ. 36 – ΜΑΡ/2017 ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (Αρ. πρωτ. 4069/11-09-2017) της αρ. 1/2010 Πράξης Εφαρμογής στις Πολεοδομικές Ενότητες 4 και 5 «Πόρτο Ράφτη» Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας, στην ιδιοκτησία Μιχαλίτση Γεωργίου και Βασδέκη Δέσποινας

18) ΑΔΑ: ΩΚΖΕ7Λ7-Σ9Α – ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡ. ΠΡ. 6659/2016/31-07-2017 (20-ΜΑΡ/2017) ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ της με αρ. 1/2010 Πράξης Εφαρμογής της Πολεοδομικής Μελέτης των Πολεοδομικών Ενοτήτων 4 & 5 «Πόρτο Ράφτη» του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας τις ιδιοκτησίες με κ.α. κ. 70.05.08 και 70.05.16 στο Ο.Τ. Γ1190.

19) ΑΔΑ: 6Χ80ΟΡ1Κ-7ΣΒ – Χορήγηση άδειας χρήσης και μεταφοράς νερού από υφιστάμενο πηγάδι αρδευτικής χρήσης (άρδευση αγροτεμαχίων) στους Φωτεινή Πρίφτη, Ελένη και Αντώνη Τζούλα στην ιδιοκτησία τους, στη θέση «Λεύκες Βραώνας» του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας, της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής, της Περιφέρειας Αττικής.

20) ΑΔΑ: 7ΦΦΜΟΡ1Κ-3ΑΚ – Τροποποίηση της με αρ.πρωτ. 83644/οικ.4569/06-10-2017, Απόφασης Εκτέλεσης Κατεδάφισης, που είχε ορισθεί για τις 31-10-2017, σχετικά με τελεσίδικες αυθαίρετες κατασκευές, ιδιοκτησίας κ. Πετρόπουλου Νεκτάριου, στην οδό Μυρρινούντος, στη Μερέντα του Δήμου Μαρκόπουλου Μεσογαίας, με συγκρότηση συνεργείου από τον οικείο Δήμο, ως προς τα ονόματα των Επιβλεπόντων Μηχανικών, Τεχνικών Ασφαλείας και Μηχανικών της Υ.ΔΟΜ για Υπόδειξη των προς κατεδάφιση αυθαιρέτων.

21) ΑΔΑ: 6ΣΖΓΟΡ1Κ-4ΘΨ – Μερική ανάκληση της αριθ.5599/16.12.2013 (Φ.Ε.Κ 669/Δ΄/30.12.2013) απόφασης του Γ.Γ.Α.Δ. Ατικής «Περί κήρυξης και επανακήρυξης αναδασωτέας έκτασης συνολικού εμβαδού 3.811,513 στρ. » λόγω πυρκαγιάς και εκχέρσωσης στη θέση ¨Χεροβούνι Πόρτο Ράφτη¨ τού Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας της ΠΕ Αν. Αττικής, για έκταση συνολικού εμβαδού 3,320 στρ. στη συγκεκριμένη θέση «Γιαναπά»

22) ΑΔΑ: ΨΠΛΜ7Λ7-ΘΨΒ – ΑΠΟΦΑΣΗ Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου στο Ο.Τ. 27 του Δήμου Μαρκοπούλου – Μεσογαίας, για χαρακτηρισμό χώρου σχολείου

ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ – ΤΑΥΡΟΥ

1) ΑΔΑ: 6Β767Λ7-ΧΘΖ – Έγκριση εισκόμισης υλικών επί τόπου του έργου και σε αποθήκη του προμηθευτή για το έργο: «Έργα Υποδομών για την Ανάπλαση του Φαληρικού Όρμου (Φάση Α΄)», συμβατικής αξίας 73.045.305,25€ (με ΦΠΑ) αναδόχου εργοληπτικής εταιρείας «ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε.».

2) ΑΔΑ: Ω9Χ87Λ7-ΤΚΡ – Ανάκληση της αριθ.πρωτ.οικ.26464/14-09-2017 απόφασης ανάκλησης άδειας λειτουργίας πρατηρίου παροχής καυσίμων και ενέργειας δημοσίας χρήσης και επαναφορά σε ισχύ της αριθ.πρωτ. 65121/31-03-2016 απόφασής μας

3) ΑΔΑ: 7ΞΥΥ7Λ7-ΟΜΡ – Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: ««Αποκατάσταση βλαβών οδοστρωμάτων στο Δήμο Μοσχάτου – Ταύρου»»

4) ΑΔΑ: 6Θ757Λ7-ΞΑΟ – Έγκριση παράτασης Ενδεικτικών και Αποκλειστικών Προθεσμιών του έργου: «Έργα Υποδομών για την Ανάπλαση του Φαληρικού Όρμου (Φάση Α’)», αναδόχου ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ.

5) ΑΔΑ: 7ΜΘ37Λ7-ΛΗ6 – ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΥ ΣΕ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ

ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ

1) ΑΔΑ: 6ΔΖ77Λ7-5ΩΞ – Έγκριση τροποποιήσεως καταστατικού Ανώνυμης Εταιρείας

2) ΑΔΑ: ΩΦΟΔ7Λ7-Ο59 – Έγκριση τροποποίησης εγκεκριμένης οριστικής μελέτης οδοποιίας στα ακόλουθα ση-μεία: α) στον κλάδο από Πειραιά προς την περιοχή της Ανάπλασης (τεχνικό ΤΕ12) β) στον κλάδο από Λ. Συγγρού προς την περιοχή της Ανάπλασης (Τεχνικό ΤΕ11) και γ) στον ανισόπεδο κόμβο Παλαιού Φαλήρου (Τεχνικά ΤΕ13 και ΤΕ14) του έργου: «Έργα Υποδομών για την Ανάπλαση του Φαληρικού Όρμου (Φάση Α’)».

3) ΑΔΑ: ΩΩ387Λ7-ΒΧΠ – Χορήγηση άδειας πωλητή πετρελαίου θέρμανσης, χωρίς αποθηκευτικούς χώρους, στην εταιρεία με την επωνυμία «ΑΛΤΖΑ ΧΑΣΑΝ ΜΟΝ/ΠΗ Ι.Κ.Ε.», με έδρα επί της Λ. Αμφιθέας 19, στο Π. Φάληρο

4) ΑΔΑ: ΩΤΚ87Λ7-7Φ1 – Τροποποίηση Απόφασης Συγκρότησης Κοινής Επιτροπής «Κατασκευή Κλειστού Γυμναστηρίου Παλαιού Φάληρο»

5) ΑΔΑ: 6ΗΩΚ7Λ7-9Ξ1 – Ανάκληση της αριθ.πρωτ.οικ.26465/14-09-2017 απόφασης ανάκλησης άδειας λειτουργίας πρατηρίου παροχής καυσίμων και ενέργειας δημοσίας χρήσης και επαναφορά σε ισχύ της αριθ.πρωτ. 66921/04-11-2016 απόφασής μας.

6) ΑΔΑ: ΩΤΚ87Λ7-7Φ1 – Τροποποίηση Απόφασης Συγκρότησης Κοινής Επιτροπής «Κατασκευή Κλειστού Γυμναστηρίου Παλαιού Φάληρο»

ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ

1) ΑΔΑ: ΨΙΘΟ7Λ7-ΨΟΙ – Έγκριση όρων διακήρυξης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 117 του Ν.4412/16, και των συνοδών τευχών του διαγωνισμού της μελέτης «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΕΤΡΟΣ ΚΑΠΑΓΕΡΩΦ»», προεκτιμώμενης αμοιβής 59.835,12 € (χωρίς Φ.Π.Α.).

2) ΑΔΑ: 645ΕΟΡ1Κ-00Ε – Έγκριση του από 15 – 09 – 2017 Πρακτικού αποσφράγισης και αξιολόγησης των δικαιολογητικών συμμετοχής και τεχνικών προσφορών του Ηλεκτρονικού Ανοικτού Μειοδοτικού Διαγωνισμού με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής, για την παροχή υπηρεσιών του αντικειμένου: «1) ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΩΝ ΠΡΩΤΟΚOΛΛΩΝ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΑΙΓΙΑΛΟΥ & ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΓΛΥΦΑΔΑΣ & ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ-ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ και 2) ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ ΣΕ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ & ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ & ΠΕΙΡΑΙΑ», συνολικού προϋπολογισμού 162.000,00€ (εκατό εξήντα δύο χιλιάδων ευρώ) με Φ.Π.Α. (Αρ. Διακ.2/2017)

3) ΑΔΑ: ΩΦΟΔ7Λ7-Ο59 – Έγκριση τροποποίησης εγκεκριμένης οριστικής μελέτης οδοποιίας στα ακόλουθα ση-μεία: α) στον κλάδο από Πειραιά προς την περιοχή της Ανάπλασης (τεχνικό ΤΕ12) β) στον κλάδο από Λ. Συγγρού προς την περιοχή της Ανάπλασης (Τεχνικό ΤΕ11) και γ) στον ανισόπεδο κόμβο Παλαιού Φαλήρου (Τεχνικά ΤΕ13 και ΤΕ14) του έργου: «Έργα Υποδομών για την Ανάπλαση του Φαληρικού Όρμου (Φάση Α’)».

4) ΑΔΑ: 6ΕΟΤ7Λ7-Β1Τ – ΕΠΙΒΟΛΗ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ

5) ΑΔΑ: ΩΒΞΘ7Λ7-Λ4Κ – ΕΠΙΒΟΛΗ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ

6) ΑΔΑ: ΩΦΧΜ7Λ7-9ΝΛ – Αφαίρεση αδείας λειτουργίας πρατηρίου παροχής καυσίμων και ενέργειας δημοσίας χρήσεως

7) ΑΔΑ: 6ΥΠΓ7Λ7-Ο2Φ – ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΕΤΡΟΣ ΚΑΠΑΓΕΡΩΦ» συνολικού προυπολογισμού 74.195,55€

8) ΑΔΑ: ΩΓΣΚ7Λ7-ΘΧ9 – Συγκρότηση Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης υλοποίησης της προγραμματικής σύμβασης για την εκπόνηση έρευνας με τίτλο: «Εξειδικευμένες μετρήσεις ατμοσφαιρικής ρύπανσης στην ευρύτερη περιοχή του Πειραιά (με έμφαση πέριξ του λιμανιού) – Ποιοτική και ποσοτική διευκρίνιση πηγών ρύπανσης».

9) ΑΔΑ: Ψ4ΘΦ7Λ7-Γ0Ζ – Έγκριση διακήρυξης και δημοπράτησης του έργου «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΤΟΥ Σ.Ε.Φ.», προϋπολογισμού: 724.000,00 € με το Φ.Π.Α.

10) ΑΔΑ: 60Δ87Λ7-6ΨΣ – Ανάκληση της ανάληψης υποχρέωσης πίστωσης με Α.Π.84978/03-01-2017 και ΑΔΑ ΨΤ5Β7Λ7-Ζ1Ε, ύψους διακόσιες χιλιάδες ευρώ (200.000,00 €) του προϋπολογισμού εξόδων του Ειδικού Φορέα 07.072 Δ/νση Οικονομικών Π.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ KΑΕ 97750701001 «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ Ε΄ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΔΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ (Σ.Σ. ΤΗΣ ΑΑΕ 8/2011)» του οικονομικού έτους 2017 για την εφαρμογή της νέας τροποποιημένης πίστωσης και κατανομής, σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. 2463/27-09-2017 (ΑΔΑ 6ΙΞ97Λ7-Κ47) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής

11) ΑΔΑ: 64ΛΜ7Λ7-Υ1Ρ – Δέσμευση πίστωσης ύψους επτακόσιες χιλιάδες ευρώ (700.000,00 €) για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του Ειδικού Φορέα 07.072 Δ/νση Οικονομικών Π.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΑΕ 97750701001 «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ Ε΄ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΔΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ (Σ.Σ. ΤΗΣ ΑΑΕ 8/2011)» του οικ. έτους 2017 για την ανάγκη δαπάνης που αφορά σε εργασίες κατασκευής αγωγών αποχέτευσης λυμάτων στην Ε΄ Δημοτική Κοινότητα Δήμου Πειραιά (Σ.Σ. της ΑΑΕ 8/2011) Π.Ε. Πειραιά οικ. έτους 2017, συνολικού ύψους 700.000,00 €

12) ΑΔΑ: Ω4ΗΜ7Λ7-ΦΝ7 – Δέσμευση πίστωσης ύψους πέντε χιλιάδες ευρώ (5.000,00 €) για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του Ειδικού Φορέα 07.072 Δ/νση Οικονομικών Π.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΑΕ 97770701401 «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΤΑΠΗΤΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ «ΦΟΙΝΙΚΑ» ΣΤΟΝ ΠΕΙΡΑΙΑ.» του οικ. έτους 2017 για την ανάγκη «δαπάνης πολυετούς υποχρέωσης που αφορά στο έργο με τίτλο «Αντικατάσταση συνθετικού τάπητα και λοιπές εργασίες συντήρησης του γηπέδου καλαθοσφαίρισης «ΦΟΙΝΙΚΑ» στον Πειραιά», συνολικού ποσού 110.000 € (εκατόν δέκα χιλιάδων ευρώ), με επιμερισμό ποσού ανά έτος 2017: 5.000 € και 2018: 105.000€

13) ΑΔΑ: ΩΒ957Λ7-ΤΟΒ – Έγκριση λειτουργίας μεταφερθέντος Φαρμακείου της Φαρμακοποιού Τζιμετζόγλου Αγγελικής του Κυριάκου

14) ΑΔΑ: 6ΙΠΤ7Λ7-9ΙΙ – Έγκριση τροποποιήσεως του Καταστατικού Ανώνυμης Εταιρίας

15) ΑΔΑ: 6Ν7Ξ7Λ7-84Χ – Έγκριση τροποποιήσεως του καταστατικού Ανώνυμης Εταιρείας

16) ΑΔΑ: 7ΞΤ27Λ7-Π9Ο – Έγκριση τροποποιήσεως του καταστατικού Ανώνυμης Εταιρείας

17) ΑΔΑ: 7ΖΔΜ7Λ7-ΘΝΣ – Έγκριση τροποποιήσεως του καταστατικού Ανώνυμης Εταιρείας

18) ΑΔΑ: ΩΘΕ87Λ7-ΩΩΜ – Έγκριση αντικατάστασης υπευθύνου φαρμακοποιού του Φαρμακείου του Φαρμακοποιού Βεηκωντή Κωνσταντίνου του Βλασίου από την φαρμακοποιό Ψαρράκη Χρυσούλα του Ιωάννη, στην θέση του φαρμακοποιού Μήτσου Χρήστο του Ηλία, λόγω της λειτουργίας από την αδειούχο φαρμακοποιό και δεύτερου φαρμακείου στον Δήμο Πειραιώς

19) ΑΔΑ: 6ΥΣΩ7Λ7-1ΙΧ – Έγκριση τροποποιήσεως του Καταστατικού Ανώνυμης Εταιρίας

20) ΑΔΑ: 6ΞΚΦ7Λ7-Φ1Ι – Έγκριση τροποποιήσεως του καταστατικού Ανώνυμης Εταιρείας

21) ΑΔΑ: Ψ8Μ57Λ7-ΥΘ7 – ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΤΟΥ Σ.Ε.Φ.»

22) ΑΔΑ: 6ΒΦ37Λ7-6ΓΒ – Έγκριση τροποποιήσεως του καταστατικού Α.Ε.

23) ΑΔΑ: ΩΦΕ3ΟΡ1Κ-953 – ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΤΕΕΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΜΕ ΑΡΙΘΜ 6/2017 ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΌ ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΣ 39216/1659/11-5-2017 ΠΡΑΞΗΣ ΧΑΡ. ΔΑΣΑΡΧΗ ΠΕΙΡΑΙΑ

24) ΑΔΑ: 68ΡΟΟΡ1Κ-84Χ – Έγκριση του από 11/10/2017 πρακτικού αποσφράγισης οικονομικών προσφορών του Ηλεκτρονικού Ανοικτού Μειοδοτικού Διαγωνισμού με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής, για την παροχή υπηρεσιών του αντικειμένου: «1) ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΩΝ ΠΡΩΤΟΚOΛΛΩΝ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΑΙΓΙΑΛΟΥ & ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΓΛΥΦΑΔΑΣ & ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ-ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ και 2) ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ ΣΕ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ & ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ & ΠΕΙΡΑΙΑ»,

25) ΑΔΑ: ΩΧΛΩ7Λ7-ΘΚΠ – Έγκριση λειτουργίας μεταφερθέντος Φαρμακείου του Φαρμακοποιού ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΤΣΕΛΩΝΗ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ

26) ΑΔΑ: ΩΘΘ1ΟΡ1Κ-ΩΟΨ – Άδεια για τη δραστηριότητα συλλογής και μεταφοράς μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων και αποβλήτων ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) της εταιρίας ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΝΙΚΟΛΟΥΖΟΥ – ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΛΙΤΣ & ΣΙΑ Ο.Ε., που εδρεύει στην οδό Άλων 5 στον Δήμο Πειραιά Αττικής

27) ΑΔΑ: ΩΤ5ΣΟΡ1Κ-ΕΞΚ – Έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 523/17 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πειραιά.

ΔΗΜΟΣ ΠΟΡΟΥ

1) ΑΔΑ: Ψ13ΟΟΡ1Κ-69Ρ – Εγκριση πρακτικών επιτροπής διαγωνισμού για την αναθεση του έργου «Καθαρισμός αντιπυρικών ζωνών δασικού συμπλέγματος νήσου Πόρου῾

2) ΑΔΑ: ΩΓ757Λ7-ΑΣΞ – Εισήγηση για την προσωρινή κατακύρωση του αποτελέσματος του Διαγωνισμού της παροχής υπηρεσίας: «Εργασίες συντήρησης και αναβάθμισης δεξαμενών άρδευσης του ΤΟΕΒ Λεμονοδάσους Πόρου και αντικατάσταση σωληνώσεων και φθαρμένης αντλίας της γεώτρησης στην θέση Μπούντρι», προϋπολογισμού 73.156,78 ευρώ με ΦΠΑ.

3) ΑΔΑ: 7ΑΝΧ7Λ7-ΩΡ0 – Έγκριση σύναψης και όρων προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Πόρου για την κατασκευή του έργου με τίτλο: «Κατασκευή, επέκταση και συντήρηση τεχνικών απορροής ομβρίων στο Δήμο Πόρου», συνολικού προϋπολογισμού 300.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.).

4) ΑΔΑ: Ω2ΦΧ7Λ7-ΦΦΨ – Έγκριση σύναψης και όρων προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Πόρου για την εκπόνηση της μελέτης με τίτλο «Μελέτη υδροδότησης οικισμού Καραπολίτι Δήμου Πόρου», συνολικού προϋπολογισμού 29.932,46 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.).

5) ΑΔΑ: 61ΓΛΟΡ1Κ-ΟΗΣ – ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΝΡΙΠΥΡΙΚΩΝ ΖΩΝΩΝ ΔΑΣΙΚΟΥ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑΤΟΣ ΝΗΣΟΥ ΠΟΡΟΥ

6) ΑΔΑ: 61ΓΛΟΡ1Κ-ΟΗΣ – ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΝΡΙΠΥΡΙΚΩΝ ΖΩΝΩΝ ΔΑΣΙΚΟΥ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑΤΟΣ ΝΗΣΟΥ ΠΟΡΟΥ

7) ΑΔΑ: 6ΟΥΠ7Λ7-Ε6Ν – Διάθεση πίστωσης και έγκριση δαπάνης για την έκδοση ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης για τη μελέτη με τίτλο <<ΜΕΛΕΤΗ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΑΡΑΠΟΛΙΤΙ ΔΗΜΟΥ ΠΟΡΟΥ>> ΚΑΕ 9762.08.055.01.

8) ΑΔΑ: 7ΑΝΧ7Λ7-ΩΡ0 – Έγκριση σύναψης και όρων προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Πόρου για την κατασκευή του έργου με τίτλο: «Κατασκευή, επέκταση και συντήρηση τεχνικών απορροής ομβρίων στο Δήμο Πόρου», συνολικού προϋπολογισμού 300.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.).

9) ΑΔΑ: Ω2ΦΧ7Λ7-ΦΦΨ – Έγκριση σύναψης και όρων προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Πόρου για την εκπόνηση της μελέτης με τίτλο «Μελέτη υδροδότησης οικισμού Καραπολίτι Δήμου Πόρου», συνολικού προϋπολογισμού 29.932,46 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.).

10) ΑΔΑ: ΩΛΤΑΟΡ1Κ-ΘΟΟ – Kήρυξη ως αναδασωτέας δασικής έκτασης, συνολικού εμβαδού 15,435 στρ., στη θέση «Δάριζα» περιφέρειας του Δήμου Πόρου, της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων Περιφέρειας Αττικής

11) ΑΔΑ: ΩΛΤΑΟΡ1Κ-ΘΟΟ – Kήρυξη ως αναδασωτέας δασικής έκτασης, συνολικού εμβαδού 15,435 στρ., στη θέση «Δάριζα» περιφέρειας του Δήμου Πόρου, της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων Περιφέρειας Αττικής

12) ΑΔΑ: ΩΟΙ2ΟΡ1Κ-95Ρ – Συγκρότηση επιτροπής εξέτασης αντιρρήσεων δασικού χάρτη περιοχής των Δ/Δ Πόρου και Γαλατά Αττικής.

ΔΗΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ

1) ΑΔΑ: ΨΨΖΒ7Λ7-Ω5Κ – Έγκριση του ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Ι του διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΝΗΣΟΥ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ», προϋπολογισμού μελέτης 2.500.000,00 € με Φ.Π.Α.

2) ΑΔΑ: ΩΣΑ0ΟΡ1Κ-8Μ6 – Χορήγηση άδειας χρήσης νερού από υφιστάμενο πηγάδι αρδευτικής χρήσης (άρδευση αγροτεμαχίων) στους Κωνσταντίνο, Πέτρο (του Περικλή), Πέτρο (του Κωνσταντίνου) και Σωτήριο Πούτο στην ιδιοκτησία τους, στη θέση «Δημήτρανι» του Δήμου Σαλαμίνας, της Περιφερειακής Ενότητας Πειραιά, της Περιφέρειας Αττικής.

3) ΑΔΑ: 6Λ5Φ7Λ7-ΒΔ7 – Έγκριση λειτουργίας μεταφερθέντος Φαρμακείου της Φαρμακοποιού ΠΟΛΥΞΕΝΗΣ ΣΟΥΡΕΛΗ του Γεωργίου

4) ΑΔΑ: 70ΘΓ7Λ7-Ν16 – ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΥΡΩΣΗΣ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 19A20/2017 (αρ.πρωτ. 9361/24-08-2017) της 19/2007 Πράξης Εφαρμογής στην περιοχή “ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ” του Δήμου Σαλαμίνας στo Ο.Τ. 170 .

5) ΑΔΑ: 78567Λ7-8ΕΙ – ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΥΡΩΣΗΣ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΜΕ ΑΡ. 16 Α 6 /2017 (Αρ. πρωτ. 24576/23-08-2017) της με αρ. 16/95 Πράξης Εφαρμογής της περιοχής «ΑΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ» του Δήμου Σαλαμίνας, της ιδιοκτησίας με κ.α. 018807 στο Ο.Τ. 188.

6) ΑΔΑ: 7ΞΤ77Λ7-ΡΧΞ – ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΥΡΩΣΗΣ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΜΕ ΑΡ. 19 Α 22 /2017 (Αρ. πρωτ. 16015/07-09-2017) της με αρ. 19/2007 Πράξης Εφαρμογής της περιοχής «ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ» του Δήμου Σαλαμίνας, της ιδιοκτησίας με κ.α. 0028006 στo Ο.Τ. 28.

7) ΑΔΑ: ΩΦ8ΦΟΡ1Κ-Π33 – Έγκριση της υπ’ αριθ. 89/2017 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σαλαμίνας

8) ΑΔΑ: ΩΓ0ΝΟΡ1Κ-Ρ1Ε – Έγκριση της υπ’ αριθ. 15/2017 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σαλαμίνας

9) ΑΔΑ: Ω6Η1ΟΡ1Κ-1Ξ7 – Διαπιστωτική πράξη του Ν.Π.Δ.Δ. «Άθλησης, Κοινωνικής Πολιτικής και Παιδείας του Δήμου Σαλαμίνας»

10) ΑΔΑ: Ω6ΥΞΟΡ1Κ-ΒΥ9 – Διαπιστωτική πράξη του Ν.Π.Δ.Δ. «Άθλησης, Κοινωνικής Πολιτικής και Παιδείας του Δήμου Σαλαμίνας»

11) ΑΔΑ: 70ΘΓ7Λ7-Ν16 – ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΥΡΩΣΗΣ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 19A20/2017 (αρ.πρωτ. 9361/24-08-2017) της 19/2007 Πράξης Εφαρμογής στην περιοχή “ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ” του Δήμου Σαλαμίνας στo Ο.Τ. 170 .

12) ΑΔΑ: 78567Λ7-8ΕΙ – ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΥΡΩΣΗΣ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΜΕ ΑΡ. 16 Α 6 /2017 (Αρ. πρωτ. 24576/23-08-2017) της με αρ. 16/95 Πράξης Εφαρμογής της περιοχής «ΑΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ» του Δήμου Σαλαμίνας, της ιδιοκτησίας με κ.α. 018807 στο Ο.Τ. 188.

13) ΑΔΑ: 7ΞΤ77Λ7-ΡΧΞ – ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΥΡΩΣΗΣ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΜΕ ΑΡ. 19 Α 22 /2017 (Αρ. πρωτ. 16015/07-09-2017) της με αρ. 19/2007 Πράξης Εφαρμογής της περιοχής «ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ» του Δήμου Σαλαμίνας, της ιδιοκτησίας με κ.α. 0028006 στo Ο.Τ. 28.

14) ΑΔΑ: ΩΣΑ0ΟΡ1Κ-8Μ6 – Χορήγηση άδειας χρήσης νερού από υφιστάμενο πηγάδι αρδευτικής χρήσης (άρδευση αγροτεμαχίων) στους Κωνσταντίνο, Πέτρο (του Περικλή), Πέτρο (του Κωνσταντίνου) και Σωτήριο Πούτο στην ιδιοκτησία τους, στη θέση «Δημήτρανι» του Δήμου Σαλαμίνας, της Περιφερειακής Ενότητας Πειραιά, της Περιφέρειας Αττικής.

ΔΗΜΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ

1) ΑΔΑ: 7ΖΑΠΟΡ1Κ-ΘΙ3 – Απαγόρευση θήρας ορισμένου χρόνου, λόγω πυρκαγιάς, στις θέσεις « ΚΤΗΜΑ ΜΕΛΙΣΣΟΥΡΓΟΥ, ΠΥΡΓΑΚΙ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ, ΟΛΥΜΠΟΣ, ΣΚΟΡΔΙ, ΣΑΡΩΝΙΔΑ » του Δήμου Σαρωνικού Ν. Αττικής.

2) ΑΔΑ: ΩΟΙΑ7Λ7-ΩΧΨ – ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 2883/18-07-2017 (08-ΣΑΡ/2017) ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ της με αρ. 1/2011 Πράξης Εφαρμογής της Πολεοδομικής Μελέτης «Επέκταση των Πολεοδομικών Ενοτήτων (Π.Ε.) 1, 2 και 3 της Δημοτικής Ενότητας Αναβύσσου (Ν. αττικής)» του Δήμου Σαρωνικού της ιδιοκτησίας με κ.α.κ. 0316008 στο Ο.Τ. 74.

3) ΑΔΑ: ΩΧΣ1ΟΡ1Κ-Λ95 – ΒΕΒΑΙΩΣΗ-ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ «ΚΑΜΑΡΙΖΑ» ΤΕΩΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΝΥΝ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΕΜΒΑΔΟΥ 4.812,00τ.μ. ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 14 Ν.998/79

4) ΑΔΑ: Ω0Φ6ΟΡ1Κ-Λ9Ξ – Χορήγηση άδειας χρήσης και μεταφοράς νερού από υφιστάμενη γεώρηση αρδευτικής χρήσης (άρδευση αγροτεμαχίων) στους Γεώργιο, Ελένη, Αρτεμησία και Πέτρο Παναγιώτου στην ιδιοκτησία τους, στη θέση «Πάτημα Κοκκινάδα» του Δήμου Σαρωνικού, της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής, της Περιφέρειας Αττικής.

5) ΑΔΑ: 6Ρ9ΩΟΡ1Κ-ΩΨΤ – Χορήγηση άδειας χρήσης νερού για υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης νερού από γεώτρηση αρδευτικής χρήσης (άρδευση αγροτεμαχίου) στις κ.κ. Πουπάκη Mαρία, Άννα και Χρυσούλα (νόμιμοι κληρονόμοι του Αλέξανδρου) στην ιδιοκτησία τους στη θέση ΜΠΟΣΚΙΖΑ, στη Δημοτική Ενότητα Καλυβίων του Δήμου Σαρωνικού, της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής

6) ΑΔΑ: ΩΤ9Υ7Λ7-Α15 – ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΣ 09- ΣΑΡ/2017 ΜΕ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 5335/2016/22-08-2017 ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ της με αρ. 1/2011 Πράξης Εφαρμογής της Πολεοδομικής Ενότητας «Επέκτασης των πολεοδομικών ενοτήτων (Π.Ε.) 1,2 και 3 της Δημοτικής Ενότητας Αναβύσσου (Ν. Αττικής)» του Δήμου Σαρωνικού της ιδιοκτησίας με κ.α. 0312016.01 στο Ο.Τ. 72.

7) ΑΔΑ: 66ΞΙ7Λ7-ΥΗΚ – Έγκριση μείωσης κρατήσεων δεκάτων του έργου: «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ, ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ Α΄ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ», αναδόχου εταιρείας ΙΝΤΡΑΚΑΤ

8) ΑΔΑ: 6ΛΔΔ7Λ7-Ε30 – Έγκριση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης, του έργου: «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ, ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ Α΄ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ» προϋπολογισμού 17.300.000,00 (με το ΦΠΑ), αναδόχου εταιρείας ΙΝΤΡΑΚΑΤ.

9) ΑΔΑ: 7ΙΩ7ΟΡ1Κ-ΦΟΔ – ΒΕΒΑΙΩΣΗ-ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ «ΚΑΜΑΡΙΖΑ» ΤΕΩΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΝΥΝ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 14 Ν.998/79 ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ.1754/42233/22-05-2017 ΑΙΤΗΜΑ ΤΗΣ κ.ΡΩΜΑ ΣΟΦΙΑΣ

10) ΑΔΑ: ΩΤ9Υ7Λ7-Α15 – ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΣ 09- ΣΑΡ/2017 ΜΕ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 5335/2016/22-08-2017 ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ της με αρ. 1/2011 Πράξης Εφαρμογής της Πολεοδομικής Ενότητας «Επέκτασης των πολεοδομικών ενοτήτων (Π.Ε.) 1,2 και 3 της Δημοτικής Ενότητας Αναβύσσου (Ν. Αττικής)» του Δήμου Σαρωνικού της ιδιοκτησίας με κ.α. 0312016.01 στο Ο.Τ. 72.

11) ΑΔΑ: 66ΞΙ7Λ7-ΥΗΚ – Έγκριση μείωσης κρατήσεων δεκάτων του έργου: «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ, ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ Α΄ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ», αναδόχου εταιρείας ΙΝΤΡΑΚΑΤ

12) ΑΔΑ: 6ΛΔΔ7Λ7-Ε30 – Έγκριση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης, του έργου: «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ, ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ Α΄ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ» προϋπολογισμού 17.300.000,00 (με το ΦΠΑ), αναδόχου εταιρείας ΙΝΤΡΑΚΑΤ.

13) ΑΔΑ: Ω0Φ6ΟΡ1Κ-Λ9Ξ – Χορήγηση άδειας χρήσης και μεταφοράς νερού από υφιστάμενη γεώρηση αρδευτικής χρήσης (άρδευση αγροτεμαχίων) στους Γεώργιο, Ελένη, Αρτεμησία και Πέτρο Παναγιώτου στην ιδιοκτησία τους, στη θέση «Πάτημα Κοκκινάδα» του Δήμου Σαρωνικού, της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής, της Περιφέρειας Αττικής.

14) ΑΔΑ: 6Ρ9ΩΟΡ1Κ-ΩΨΤ – Χορήγηση άδειας χρήσης νερού για υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης νερού από γεώτρηση αρδευτικής χρήσης (άρδευση αγροτεμαχίου) στις κ.κ. Πουπάκη Mαρία, Άννα και Χρυσούλα (νόμιμοι κληρονόμοι του Αλέξανδρου) στην ιδιοκτησία τους στη θέση ΜΠΟΣΚΙΖΑ, στη Δημοτική Ενότητα Καλυβίων του Δήμου Σαρωνικού, της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής

15) ΑΔΑ: 68ΙΒ7Λ7-Κ5Ξ – Εκδίκαση της από 10-08-2017 ένστασης της αναδόχου εταιρείας ΙΝΤΡΑΚΑΤ κατά της υπ’ αρ.143800/04-08-2017 Απόφασης Τμ. Υδρ. Έργων-Λιμ.Έργων/Δ.Τ.Ε.Π.Α., Διευθύνουσας Υπηρεσίας του έργου: «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ, ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ Α΄ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ»

16) ΑΔΑ: ΩΟΥΩΟΡ1Κ-0ΛΟ – Χορήγηση άδειας εκτέλεσης έργου αξιοποίησης υδατικών πόρων για ανόρυξη γεώτρησης αρδευτικής χρήσης (άρδευση αγροτεμαχίου) στους Μπολάκη Νικόλαο και Πέτρο του Μιχαήλ στην ιδιοκτησία τους στη θέση «Αγία Αικατερίνη Κουβαρά» του Δήμου Σαρωνικού της Περιφέρειας Αττικής.

ΔΗΜΟΣ ΥΔΡΑΣ

1) ΑΔΑ: 6ΕΞΘΟΡ1Κ-172 – Έγκριση της υπ’ αριθ. 47/2017 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ύδρας

2) ΑΔΑ: ΩΚΗΒΟΡ1Κ-ΕΦΛ – Πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών στο Δήμο Ύδρας.

3) ΑΔΑ: 6Ξ7Π7Λ7-ΗΥΧ – Κατακύρωση της σύμβασης για το έργο: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΡΗΠΙΔΩΜΑΤΩΝ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟΝ ΛΙΜΕΝΑ ΤΗΣ Ν. ΥΔΡΑΣ», προϋπολογισμού: 287.500,00 Ευρώ (με Φ.Π.Α.).

4) ΑΔΑ: ΩΑ74ΟΡ1Κ-ΥΝΤ – Συγκρότηση Επιτροπής Ελέγχου Παιδικών Χαρών για τον Δήμο Ύδρας

5) ΑΔΑ: ΩΚΗΒΟΡ1Κ-ΕΦΛ – Πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών στο Δήμο Ύδρας.

6) ΑΔΑ: Ψ2ΣΠΟΡ1Κ-ΩΛΙ – Kήρυξη ως αναδασωτέας δασικής έκτασης, εμβαδού 5,647 στρ., στη θέση «Μίρα Μάρε Καστράκι» περιφέρειας του Δήμου Ύδρας, της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων Περιφέρειας Αττικής

7) ΑΔΑ: Ψ2ΣΠΟΡ1Κ-ΩΛΙ – Kήρυξη ως αναδασωτέας δασικής έκτασης, εμβαδού 5,647 στρ., στη θέση «Μίρα Μάρε Καστράκι» περιφέρειας του Δήμου Ύδρας, της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων Περιφέρειας Αττικής

8) ΑΔΑ: 6Θ63ΟΡ1Κ-ΤΚ2 – Συγκρότηση επιτροπής εξέτασης αντιρρήσεων δασικού χάρτη περιοχής του Δ/Δ Ύδρας Αττικής.

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

Αρέσει σε %d bloggers: