ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΠΕΡΙΦ. & ΑΠ.ΔΙΟΙΚ.ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΑΛΛΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΜΗΝΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017

Να βλέπετε συχνά τη συγκεκριμένη σελίδα ακόμη και λίγες ημέρες μετά την πάροδο του μηνός Σεπτεμβρίου 2017, διότι καθημερινώς θα ενημερώνεται με νέες αποφάσεις για τους παρακάτω δήμους, όπως αυτές θα αναρτώνται στη «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» από την Περιφέρεια Αττικής και από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής

Γενικά για το «ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ» της «Ενότητας Σαρωνικού».

 

ΓΕΝΙΚΑ

1) ΑΔΑ: 66Ι27Λ7-82Χ – ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟΚΟΜΜΙΔΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

2) ΑΔΑ: ΩΝΒΦ7Λ7-ΕΛΜ – Δέσμευση πίστωσης ύψους εξήντα μία χιλιάδες πεντακόσια ευρώ (61.500,00 €) για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του Ειδικού Φορέα 07.072 Δ/νση Οικονομικών Π.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΑΕ 97650700101 «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΝΕΡΩΝ ΑΠΌ ΤΟ ΠΕΡΑΜΑ ΕΩΣ ΤΙΣ ΕΚΒΟΛΕΣ ΤΟΥ ΚΗΦΙΣΟΥ» του οικ. έτους 2017 για την ανάγκη δαπάνης για την υλοποίηση του έργου «Περιβαλλοντική παρακολούθηση και έλεγχος της ποιότητας των θαλασσίων νερών από το Πέραμα έως τις εκβολές του Κηφισού»

3) ΑΔΑ: ΨΡ6Η7Λ7-0ΑΑ – Λήψη απόφασης περί έγκρισης των υπ΄αριθμ. 40 / 2017 & 41/2017 πρακτικών της επιτροπής αξιολόγησης των αποτελεσμάτων των διαγωνισμών & των διαδικασιών διαπραγμάτευσης της Π.Ε.Α.Α, στο πλαίσιο του Δυναμικού Συστήματος Αγορών (ΔΣΑ) για τη μεταφορά μαθητών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Ανατ. Αττικής για τα σχολικά έτη 2017-2018 & 2018-2019 (Διακ. 9 / 2017 & Α/Α ΕΣΗΔΗΣ: 43832).

4) ΑΔΑ: 7ΜΙΞ7Λ7-ΥΟ3 – Έγκριση εκτέλεσης απολογιστικών εργασιών στο έργο «ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΟΜΒΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΧΑΜΟΣΤΕΡΝΑΣ – Β΄ ΦΑΣΗ», (εργολαβία ΑΠ88/16)

5) ΑΔΑ: 62ΧΛ7Λ7-ΙΙΒ – Έγκριση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Βελτίωση & επέκταση δικτύου- ηλεκτροφωτισμού αρμοδιότητας ΔΕΣΕ», προϋπολογισμού 1.500,000,00 € με ΦΠΑ, αναδόχου «ΠΕΤΡΟΣ Ν. ΣΤΑΘΑΣ».

6) ΑΔΑ: 62ΡΦ7Λ7-Ε9Π – Έγκριση προστίμου 2.000 € για το 1ο τμήμα της Παροχής Υπηρεσιών «ΣΠ-01/14: Συντήρηση, βελτίωση & εγκατάσταση πρασίνου στις νησίδες οδών αρμοδιότητας ΔΚΕΣΟ», προϋπολογισμού: 1.736.778,11 € (με ΦΠΑ)», αναδόχου Κ/ξίας «ΤΟΜΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε. – ΝΑΤΟΥΡΑ Α.Ε. – ΒΙΟΛΙΑΠ Α.Τ.Ε.Β.Ε.».

7) ΑΔΑ: 6Α5Λ7Λ7-Β5Ξ – Συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής του έργου «Φωτισμός υπόγειας διάβασης οδού Χαμοστέρνας κάτω από την οδό Πειραιώς» συνολικού προϋπολογισμού 500.000,00€, αναδόχου «ΒΙΟΛΙΑΠ ΑΤΕΒΕ»

8) ΑΔΑ: 6Ζ6Θ7Λ7-ΔΑΡ – Λήψη απόφασης επί των Πρακτικών 34 και 35 της Γνωμοδοτικής Επιτροπής Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων Διαγωνισμών αναφορικά με τον έλεγχο των επικαιροποιημένων πιστοποιητικών (άδειες οδήγησης, πιστοποιητικά ΚΤΕΟ, ασφαλιστήρια συμβόλαια κλπ) που κατέθεσαν οι ανάδοχοι του 1ου και 2ου επιμέρους διαγωνισμού της Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών (Δ/ξεις 15/2016 και 17/2016) για την ανάθεση υπηρεσιών Μεταφοράς Μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της Περιφέρειας Αττικής, για τα σχολικά έτη 2017-2018, 2018-2019, προ της υπογραφής των σχετικών συμβάσεων.

9) ΑΔΑ: Ω4ΘΧ7Λ7-ΔΝΘ – Διάθεση πίστωσης και έγκρισης δαπάνης έργου για την πληρωμή πολυετούς υποχρέωσης για το έργο «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ» Ν.Τ. ΑΘΗΝΩΝ οικ. έτους 2017». Συνολικού προϋπολογισμού 319.800,00 €.

10) ΑΔΑ: 6ΞΚΨ7Λ7-Ζ62 – Διενέργεια διαπραγμάτευσης, κατά την παρ.2 του άρθρο 63 του Ν. 4415/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, για το άγονο δρομολόγιο με α/α 55 της Δ/ξης 1/2017 του Επιμέρους Διαγωνισμού για την Π.Ε. Πειραιά στο πλαίσιο του ΔΣΑ, για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Περιφέρειας Αττικής, για τα σχολικά έτη 2017-2018 και 2018-2019.

11) ΑΔΑ: Ω4ΟΩ7Λ7-ΩΑ7 – Διάθεση υδροφόρου λόγω ρύπανσης στο Σαρωνικό

12) ΑΔΑ: ΨΩ817Λ7-ΛΥΖ – Έγκριση μετάθεσης της 3ης τμηματικής προθεσμίας των άρθρων Α.Τ.5 και Α.Τ.16 έως και Α.Τ.20 του Τιμολογίου της Παροχής Υπηρεσιών: «ΣΗΜ-05/14: Συντήρηση Εξωτερικών Εγκαταστάσεων Φωτεινής Σηματοδότησης Περιφέρειας Αττικής», αναδόχου «ΒΙΟΛΙΑΠ Α.Τ.Ε.Β.Ε.», προϋπολογισμού: 6.000.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

13) ΑΔΑ: Ω1ΛΥ7Λ7-ΛΔΦ – Έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών και κατακύρωση του διαγωνισμού του έργου: «Αποκατάσταση έκτακτων φθορών στο παράπλευρο οδικό δίκτυο των Εθνικών Οδών εντός του Νομού Αττικής και οδικό δίκτυο της πρώην Δ.Ε.Σ.Ε.» (κωδικός2012ΕΠ08500142), προϋπολογισμού 74.400,00 € ( με Φ.Π.Α.).

14) ΑΔΑ: Ω5ΦΤ7Λ7-Ν0Β – Έγκριση παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου «ΣΟ-04/13: Συντήρηση Στηθαίων Ασφαλείας σε Περιοχές Αρμοδιότητας ΔΚΕΣΟ», προϋπολογισμού 4.000.000,00 €, αναδόχου «LM CONSTRUCTION ΑΚΤΕ».

15) ΑΔΑ: Ω41ΝΟΡ1Κ-ΕΗΦ – ΑΝΑΜΟΕΦΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ Π/Υ ΕΞΟΔΩΝ ΤΗΣ Α.Δ.ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚ.ΕΤΟΥΣ 2017 ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΤΟΥ Ν.ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΟΥ ΕΠΛΗΓΗΣΑΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ ΤΟΥ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΟΥ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017

16) ΑΔΑ: 6ΨΕ27Λ7-8Τ0 – Εξέταση της από 28-07-2017 προδικαστικής προσφυγής της «SWARCO HELLAS Α.Ε.» για το 2ο τμήμα του διαγωνισμού της σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών: «ΣΗΜ-02/17: Υπηρεσίες συντήρησης ηλεκτρονικών εγκαταστάσεων φωτεινής σηματοδότησης Ν. Αττικής για 2017-2018» προϋπολογισμού: 5.998.547,74 €, (για τρία τμήματα).

17) ΑΔΑ: 6ΣΔΓ7Λ7-ΣΝ4 – πληρωμή δαπάνης για τον καθαρισμό φρεατίων υδροσυλλογής-συνδετηρίων αγωγών των οδών αρμοδιότητας της Π.Ε.Α.Α.

18) ΑΔΑ: ΨΒΘΠ7Λ7-Δ2Ρ – 5η Μείωση εγγυήσεων αντικατάστασης κρατήσεων (δεκάτων) του έργου «ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΟΜΒΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΧΑΜΟΣΤΕΡΝΑΣ – Β΄ ΦΑΣΗ», (εργολαβία ΑΠ88/16), με Κωδικό ΟΠΣ 5001108 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014-2020»

19) ΑΔΑ: ΨΛ8Τ7Λ7-Ε4Υ – ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 10/2017 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΟΔΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΑΑ

20) ΑΔΑ: 6Α4Ν7Λ7-ΙΜ8 – Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής αφανών εργασιών στο έργο : «Κατασκευή δικτύου αγωγών ομβρίων υδάτων 2015», προϋπολογισμού 2.000.000,00 € (με Φ.Π.Α.).

21) ΑΔΑ: ΨΥΦΕ7Λ7-3Ι8 – Έγκριση πολυετούς δαπάνης και διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού ύψους 361.228,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, για την καταπολέμηση κουνουπιών στην Περιφέρεια Αττικής (πλην των Π.Ε. Ανατολικής Αττικής και Νήσων) κατά την τριετία 2018-2020.

22) ΑΔΑ: 62ΤΙΟΡ1Κ-Γ1Κ – Έγκριση του από 04/09/2017 πρακτικού αποσφράγισης και αξιολόγησης των δικαιολογητικών κατακύρωσης του Διεθνούς Ηλεκτρονικού Ανοικτού Μειοδοτικού Διαγωνισμού με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής, για την παροχή υπηρεσιών του αντικειμένου: « Εκτέλεση αμετάκλητων αποφάσεων κατεδάφισης αυθαιρέτων κατασκευών σε δάση, δασικές και αναδασωτέες εκτάσεις στα όρια της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής », προϋπολογισμού 353.031,85€ (τριακοσίων πενήντα τριών χιλιάδων τριάντα ένα ευρώ και ογδόντα πέντε λεπτών) χωρίς Φ.Π.Α..». (Αρ. Διακ.1/2017)

23) ΑΔΑ: 61ΧΣ7Λ7-ΔΙΚ – Λήψη απόφασης περί κήρυξης ή μη της εταιρείας Α.Νάκος & Σια ΕΕ έκπτωτης από την υπ΄αριθμ. 33/2017 σύμβαση, στο πλαίσιο του Δυναμικού Συστήματος Αγορών (ΔΣΑ) για τη μεταφορά μαθητών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Ανατ. Αττικής για τα σχολικά έτη 2016-2017, 2017-2018 & 2018-2019 (Διακ.14/2016 & Α/Α ΕΣΗΔΗΣ: 26863).

24) ΑΔΑ: ΩΨΟΓ7Λ7-Κ4Ρ – Ανάθεση, στην εφημερίδα «Η ΑΥΓΗ – ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ Α.Ε.» με τον δ.τ. «Η ΑΥΓΗ Α.Ε.», δημοσίευσης στις 22/09/2017, της έκδοσης της υπ. αριθμ. 2773/09-08-2017 Πρόσκλησης για την υποβολή Προτάσεων στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΑΤΤΙΚΗ» 2014 – 2020, Άξονα Προτεραιότητας (06) «Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής στο Αστικό Περιβάλλον. (Κωδικός ΟΠΣ:5000369, «Υποστήριξη Λειτουργιάς για την ΕΥΔΕΠ Περιφέρειας Αττικής – ΕΤΠΑ» Υ/Ε 5)

25) ΑΔΑ: 65ΥΞ7Λ7-36Χ – Έγκριση διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού κι έγκριση των όρων της διακήρυξης για την ανάδειξη αναδόχου για το έργο «Περιβαλλοντική παρακολούθηση και έλεγχος της ποιότητας των θαλασσίων υδάτων από το Πέραμα έως το Φάληρο με έμφαση στις εκβολές του Κηφισού».

26) ΑΔΑ: 7ΣΕΘ7Λ7-62Χ – Σύσταση Επιτροπής Αξιολόγησης Διαγωνιστικών Διαδικασιών και Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων στο πλαίσιο το έργου «Περιβαλλοντική παρακολούθηση και έλεγχος της ποιότητας των θαλασσίων υδάτων από το Πέραμα έως το Φάληρο με έμφαση στις εκβολές του Κηφισού», προϋπολογισμού 61.500,00€ συμπ. Φ.Π.Α. 24 με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.

27) ΑΔΑ: ΩΤ3Γ7Λ7-3ΧΛ – Δημοσίευση περίληψης διακήρυξης για τη δημοπράτηση της Παροχής Υπηρεσιών: «Συντήρηση Υπογείων Διαβάσεων στο Πρωτεύον Αστικό Οδικό Δίκτυο Περιφέρειας Αττικής» προϋπολογισμού € 1.499.984,60 με Φ.Π.Α.

28) ΑΔΑ: ΩΠ6Β7Λ7-1Μ5 – Έγκριση της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών «Καθαρισμός ρεμάτων Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής ΥΔΡ14» προϋπολογισμού 277.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 133 του Ν.4270/2014.

29) ΑΔΑ: ΩΣΚ27Λ7-ΗΙΟ – Λήψη απόφασης περί έγκρισης του υπ΄αριθμ. 44/2017 πρακτικού της επιτροπής αξιολόγησης των αποτελεσμάτων των διαγωνισμών και των διαδικασιών διαπραγμάτευσης της Π.Ε.Α.Α. σχετικά με την ματαίωση της διαδικασίας του Συνοπτικού Διαγωνισμού σε ευρώ (Διακήρυξη 6/2017), για την ανάδειξη αναδόχου για τον έλεγχο του δακοπληθυσμού με τη μέθοδο της παγιδοθεσίας, με παγίδες τύπου Mcphail (CPV:77100000-1), στα πλαίσια του Προγράμματος Συλλογικής Καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς στις ελαιοπαραγωγικές εκτάσεις της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής, για το έτος 2017, προϋπολογισμού 12.813,28€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

30) ΑΔΑ: 63ΟΞ7Λ7-ΕΨΗ – Έγκριση των τευχών της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών «Καθαρισμός ρεμάτων Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής ΥΔΡ14» προϋπολογισμού 277.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.)

ΔΗΜΟΣ ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ

1) ΑΔΑ: ΩΙΙ9ΟΡ1Κ-Λ7Μ – 5η τροποποίηση απόφσης ανάρτησης δασικού χάρτη περιοχών Δήμων Αίγινας, Αγκσιτρίου, Κυθήρων,Πόρου, Σπετσών,Τροιζηνίας και Ύδρας

2) ΑΔΑ: ΩΖΕΙ7Λ7-1ΧΥ – Εγκρίνουμε τη δέσμευση πίστωσης ύψους πενήντα χιλιάδες ευρώ (50.000,00 €) για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του Ειδικού Φορέα 08.072 Δ/νση Οικονομικών Π.Ε. ΝΗΣΩΝ ΚΑΕ 97720800101 «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΜΩΛΟΥ ΣΤΗ ΣΚΑΛΑ ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ.» του οικ. έτους 2017 για την ανάγκη «δέσμευσης πολυετούς υποχρέωσης για το έργο<< Κατασκευή επέκτασης και διαμόρφωσης μώλου στη Σκάλα Αγγιστρίου>> συνολικού ποσού- 2.215.000,00- με επιμερισμό ποσού ανά έτος 2017: 50.000,00 και 2018: 2.165.000,00» της «Περιφερειακή ενότητα Νήσων.»

3) ΑΔΑ: ΨΨΗΠ7Λ7-Η9Β – Διαβίβαση γνωμοδότησης της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΜΩΛΟΥ ΣΤΗ ΣΚΑΛΑ ΝΗΣΟΥ ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ», προϋπολογισμού: 2.215.000,00 € με το Φ.Π.Α.

4) ΑΔΑ: ΨΨΗΠ7Λ7-Η9Β – Διαβίβαση γνωμοδότησης της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΜΩΛΟΥ ΣΤΗ ΣΚΑΛΑ ΝΗΣΟΥ ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ», προϋπολογισμού: 2.215.000,00 € με το Φ.Π.Α.

ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΗΣ

1) ΑΔΑ: ΩΛΝ47Λ7-9ΘΞ – ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΙΝΑΣ» ΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 230.000,00 €, ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΤΣΙΑΜΑΝΗ ΑΝΤΩΝΙΟΥ

2) ΑΔΑ: ΩΙΙ9ΟΡ1Κ-Λ7Μ – 5η τροποποίηση απόφσης ανάρτησης δασικού χάρτη περιοχών Δήμων Αίγινας, Αγκσιτρίου, Κυθήρων,Πόρου, Σπετσών,Τροιζηνίας και Ύδρας

3) ΑΔΑ: Ω33Γ7Λ7-ΦΚΡ – Τροποποίηση της αριθμ. 50/2016 (ΑΔΑ: Ω65Ξ7Λ7-7ΦΗ) Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής σύμφωνα με τον προϋπολογισμό οικ. έτους 2017 ως προς το συνολικό ποσό του Προϋπολογισμού και την κατανομή των πιστώσεων κατ΄έτος, για το έργο<< ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΗΣ Ν. ΑΙΓΙΝΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΔΑΠ>> ΚΑΕ 9773.08.007.01 της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων.

4) ΑΔΑ: ΩΘΟΨ7Λ7-ΞΚΜ – Τροποποίηση Απόφασης Συγκρότησης Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης για την κατασκευή του έργου: «Αντικατάσταση χλοοτάπητα και ελαστικού τάπητα στίβου στο δημοτικό γήπεδο Αίγινας».

5) ΑΔΑ: 7Μ66ΟΡ1Κ-ΔΩ7 – Χορήγηση άδειας χρήσης νερού από υφιστάμενη πηγάδι αρδευτικής χρήσης (άρδευση αγροτεμαχίου) στον κ. Νεκτάριο Παπαζολούδη στην ιδιοκτησία του, στη θέση «Βωβού-Κούφια Πέτρα» του Δήμου Αίγινας, της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων, της Περιφέρειας Αττικής.

6) ΑΔΑ: ΩΒ5ΑΟΡ1Κ-ΙΒΥ – Χορήγηση άδειας χρήσης και μεταφοράς νερού για υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης νερού από γεώτρηση (Γ1) αρδευτικής χρήσης (άρδευση αγροτεμαχίου) στον κ. Λαδά Παναγιώτη στην ιδιοκτησία του στη θέση ΛΑΔΙΑΝΟ στη Δημοτική Κοινότητας Κυψέλης του Δήμου Αίγινας της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων της Περιφέρειας Αττικής.

7) ΑΔΑ: 71ΞΛΟΡ1Κ-ΧΗ9 – Χορήγηση άδειας χρήσης και μεταφοράς νερού για υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης νερού από γεώτρηση (Γ2) αρδευτικής χρήσης (άρδευση αγροτεμαχίου) στον κ. Λαδά Παναγιώτη στην ιδιοκτησία του στη θέση ΛΑΔΙΑΝΟ στη Δημοτική Κοινότητας Κυψέλης του Δήμου Αίγινας της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων της Περιφέρειας Αττικής.

8) ΑΔΑ: ΩΒΤ5ΟΡ1Κ-Φ63 – Έγκριση της υπ’ αριθ. 115/2017 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αίγινας

9) ΑΔΑ: 7ΑΖΤΟΡ1Κ-ΚΞΛ – Έγκριση της υπ’ αριθ. 113/2017 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αίγινας

10) ΑΔΑ: ΩΥ01ΟΡ1Κ-ΧΗ1 – Έγκριση της υπ’ αριθ. 114/2017 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αίγινας

11) ΑΔΑ: ΩΓΓΟΟΡ1Κ-Ζ7Σ – Έγκριση της υπ’ αριθ. 112/2017 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αίγινας

12) ΑΔΑ: 6ΝΙ5ΟΡ1Κ-176 – Μερική Ανάκληση της υπ’ αριθμ. 513/21-6-2002 (ΦΕΚ 648 / Δ /1-8-2002) απόφασης του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής περί κήρυξης ως αναδασωτέας δημόσιας δασικής έκτασης εμβαδού 189,520 στρ., στη δασική θέση ‘‘Βροχεία-Κουταλού’’ Δήμου Αίγινας, της Νομαρχίας Πειραιά

13) ΑΔΑ: Ω4Ψ5ΟΡ1Κ-19Σ – Κήρυξη ως αναδασωτέας έκτασης δάσους, εμβαδού 0,334 στρ., στη δασική θέση «Bαθυπόταμος-Αγίων» περιφέρειας Δήμου Αίγινας, της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων της Περιφέρειας Αττικής

ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΜΟΥ

1) ΑΔΑ: Ψ1417Λ7-Σ21 – Συγκρότηση Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης υλοποίησης της προγραμματικής σύμβασης για την κατασκευή του έργου: «Επανακατασκευή παρκέ στο Κλειστό Γυμναστήριο Αλίμου» στο Δήμου Αλίμου.

2) ΑΔΑ: 729Λ7Λ7-ΡΔΕ – Απόφαση Συγκρότησης Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης για την κατασκευή του έργου: «Βελτίωση Οδικού Δικτύου Δήμου Αλίμου».

3) ΑΔΑ: 6ΘΦ57Λ7-ΛΚΒ – Σύσταση επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου «Ασφαλτόστρωση της Λ. Ελευθερίας (Λ. Αμφιθέας ) του Δήμου Αλίμου».

4) ΑΔΑ: Ω6ΠΕ7Λ7-8ΧΦ – Έγκριση σύναψης και όρων σχεδίου προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Αλίμου για την υλοποίηση του έργου με τίτλο: «Βελτίωση προσβασιμότητας σε πεζοδρόμια του Δήμου Αλίμου» συνολικού προϋπολογισμού 74.284,00 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.).

5) ΑΔΑ: ΩΛΚΤ7Λ7-ΨΨΒ – Έγκριση χρονοδιαγράμματος εκπόνησης της μελέτης: «Μελέτη επικαιροποίησης ομβρίων οδού Κανάρη» στον Δήμο Αλίμου

ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ – ΒΟΥΛΑΣ – ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ

1) ΑΔΑ: 7ΥΝ47Λ7-Ψ2Ν – Αποδοχή 4ης Ειδικής Δήλωσης Διακοπής Εργασιών έργου: «ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΗΛΑΔΕΖΑΣ Δ.Ε. ΒΑΡΗΣ» αναδόχου εταιρείας ΛΙΘΟΣ ΑΤΕ.

2) ΑΔΑ: 7Ξ5ΔΟΡ1Κ-ΞΗΠ – Μερική Ανάκληση των υπ’ αριθμ.: α) 3408π.ε./23-9-2005 (ΦΕΚ 1098 / Δ /2005) απόφασης του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής περί κήρυξης ως αναδασωτέας δημόσιας δασικής έκτασης εμβαδού 230 στρ., στη δασική θέση ‘‘Κόρμπι-Μπαράκου’’ Δήμου Βάρης, της Νομαρχίας Πειραιά β) Δ/245145/21-11-1979 (ΦΕΚ 79/ Δ / 6-2-1980 απόφασης Νομάρχη Αττικής Διαμερίσματος Πειραιά, περί επανακηρύξεως ως αναδασωτέας δασικής εκτάσεως στις δασικές θέσεις ‘‘Μπαράκου-Κόρμπι’’ Περιφέρειας Κοινότητας Βάρης Αττικής όπως αυτή τροποποιήθηκε με την Δ/245466/20-3-1980 (ΦΕΚ 229 / Δ / 15-4-1980) & γ) 108424/1934 (ΦΕΚ 133 / Β / 16-10-1934) απόφασης του Υπουργού Γεωργίας περί κηρύξεως ως αναδασωτέας της περιοχής του λεκανοπεδίου Αττικής

ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ

1) ΑΔΑ: ΩΠ7ΠΟΡ1Κ-ΝΔΜ – Χορήγηση άδειας χρήσης νερού για υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης νερού από γεώτρηση υδρευτικής χρήσης (άρδευση πρασίνου), στην πολυκατοικία (με διαχειρίστρια την κα ΡΟΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ), στην οδό ΖΑΜΑΝΟΥ 61, του Δήμου ΓΛΥΦΑΔΑΣ, της Περιφερειακής Ενότητας Νότιου Τομέα Αθηνών, της Περιφέρειας Αττικής.

2) ΑΔΑ: ΩΧ3Τ7Λ7-Τ9Υ – Έγκριση τροποποιήσεως Καταστατικού Ανώνυμης Εταιρείας

3) ΑΔΑ: 73ΣΣ7Λ7-078 – Ανάθεση κατά το άρθρο 118 του Ν. 4412/2016, για την παροχή υπηρεσιών διαμονής, διατροφής και μετακινήσεων των συμμετεχόντων του 8ου Πανευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Καλαθοσφαίρισης Αστυνομικών Ανδρών που θα διεξαχθεί από 23 έως 30 Σεπτεμβρίου στο Κλειστό Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο Γλυφάδας «Μ. Λιούγκας».

4) ΑΔΑ: ΩΝ1Ω7Λ7-ΖΦΘ – Μείωση – επιστροφή πρόσθετων εγγυητικών επιστολών καλής εκτέλεσης για το έργο: «ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ, ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΧΑΡΙΤΩΝ & ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ (Ο.Τ.69)», συνολικού προϋπολογισμού 1.700.000,00 € (με το ΦΠΑ)

5) ΑΔΑ: ΩΜΝ3ΟΡ1Κ-Ψ16 – Έγκριση συμβάσεων μίσθωσης έργου στο ΝΠΔΔ «Κοινωνική Αθλητική και Πολιτιστική Παρέμβαση Δήμου Γλυφάδας».

6) ΑΔΑ: ΩΦΘΤΟΡ1Κ-0Ω0 – Εξέταση των από 28-7-2017 προσφυγών του Σωτηρίου Βοριά κατά των 187,188 αποφάσεων τουΔΣ Γλυφάδας που ελήφθησαν στην 25η/12-7-2017 Συνεδρίαση καθώς και των 179,180,181,182,183,184,185,186,/2017 αποφάσεων που ελήφθησαν στην 24η/12-7-2017 Συνεδρίαση του ΔΣ Γλυφάδας.

ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

1) ΑΔΑ: 7ΧΜΩ7Λ7-ΗΜ5 – Ανάκληση άδειας ιδρύσεως φαρμακείου της Λουκοπούλου Κωνσταντίνας

2) ΑΔΑ: ΨΟΧ77Λ7-7ΙΒ – Συνέχιση λειτουργίας φαρμακείου Λουκοπούλου Σοφίας στη Δημοτική Ενότητα Ελευσίνας του Δήμου Ελευσίνος μετά την αποσυστέγασή της

3) ΑΔΑ: ΩΒ4Κ7Λ7-7Ω0 – Παράταση προθεσμίας για τεχνική ανασυγκρότηση του εργοστασίου επεξεργασίας υάλου και κατασκευής μεντεσέδων, εξαρτημάτων και παρόμοιων ειδών, της VARIAL ΕΕ στη Οδό Δ. ΡΗΓΟΥ Θέση ΝΤΡΑΦΙ, στο Δ.Δ. Μαγούλας του Δήμου Ελευσίνας Αττικής

4) ΑΔΑ: ΩΗΔΓ7Λ7-ΨΧ7 – Παράταση ισχύος της α.π. 6122 από 21-12-2010 Απόφασης του Νομάρχη υτικής Αττικής περί Ανανέωσης Περιβαλλοντικών Όρων με ταυτόχρονη αλλαγή επωνυμίας, για το εργοστάσιο κατασκευής φωτεινών επιγραφών της P.M. SYNTHESIS ΑΒΕΕ στην Θέση Στέρνα της ΔΕ Μαγούλας του Δήμου Ελευσίνας της Περιφέρειας Αττικής.

ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ – ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ

1) ΑΔΑ: ΨΣ7Κ7Λ7-7ΝΤ – Έγκριση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης της μελέτης: «Ανάπλαση ρέματος Πικροδάφνης από Λεωφ. Βουλιαγμένης έως εκβολή» συμβατικής αμοιβής 2.100.000,00 ΕΥΡΩ (πλέον Φ.Π.Α.).

2) ΑΔΑ: Ω2ΝΙ7Λ7-ΑΒ0 – Έγκριση σύναψης και όρων σχεδίου προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Ελληνικού- Αργυρούπολης για την κατασκευή του έργου με τίτλο: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ» συνολικού προϋπολογισμού 319.800,00 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.).

3) ΑΔΑ: 72ΘΗ7Λ7-03Γ – Συγκρότηση Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης υλοποίησης της προγραμματικής σύμβασης για την κατασκευή του έργου: «Ασφαλτοστρώσεις διαφόρων οδών Δήμου Ελληνικού – Αργυρούπολης» .

4) ΑΔΑ: 7Ξ2Ι7Λ7-ΔΔΡ – A Π Ο Φ Α Σ Η Κύρωση του με αρ. πρωτ. οικ.5701/15-06-2017 Πρωτοκόλλου Αδυνάτου Σύνταξης Πράξης Τακτοποίησης ιδιοκτησίας κειμένης επί της οδού Μιλήτου 63-65, στο Ο.Τ.341 του Δήμου Ελληνικού – Αργυρουπόλεως (Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 32 του από 17-07-1923 Ν.Δ.) τo οποίo συντάχθηκε από την Υ.ΔΟΜ. Δήμου Ελληνικού –Αργυρούπολης, Τμήμα Εφαρμογών Πολεοδομικών Σχεδίων

5) ΑΔΑ: 7Μ4ΩΟΡ1Κ-4ΣΝ – Χορήγηση άδειας λειτουργίας στο Δημοτικό Κολυμβητήριο του Δήμου Ελληνικού Αργυρούπολης

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

1) ΑΔΑ: ΩΠΩΦ7Λ7-ΔΧ3 – Ανάκληση άδειας λειτουργίας πρατηρίου παροχής καυσίμων και ενέργειας δημοσίας χρήσεως

2) ΑΔΑ: Ω3Ρ87Λ7-ΔΧΗ – Έγκριση Υπεργολαβίας του έργου: «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΟΔΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ» αναδόχου «ΑΣΦΑΛΤΟΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΕ».

3) ΑΔΑ: 7Α5Φ7Λ7-8Ω2 – Έγκριση τροποποιήσεως του Καταστατικού Ανώνυμης Εταιρείας

4) ΑΔΑ: 9Π667Λ7-ΑΩ6 – Έγκριση τροποποιήσεως του Καταστατικού Ανώνυμης Εταιρείας

5) ΑΔΑ: 7Ξ2Μ7Λ7-3Ε1 – Ορισμός βοηθού επιβλέποντα του έργου: «Έργα Υποδομών για την Ανάπλαση του Φαληρικού Όρμου (Φάση Α΄)» συμβατικής αξίας 73.045.305,25€ (με ΦΠΑ).

6) ΑΔΑ: Ω8147Λ7-Τ7Λ – Έγκριση αναθεωρημένου χρονοδιαγράμματος εργασιών και αποδοχή για το έργο: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ»

7) ΑΔΑ: 7Η0Χ7Λ7-ΩΓ4 – Μείωση κρατήσεων δεκάτων του έργου «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΟΔΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ» με ανάδοχο την ″ ΑΣΦΑΛΤΟΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΕ ″.

ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ – ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

1) ΑΔΑ: ΨΝΥΚ7Λ7-ΩΑ3 – Ένταξη της Πράξης «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ – ΥΓΕΙΟΝΟΜΕΙΟΥ (ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ)» με Κωδικό ΟΠΣ 5008051 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014-2020»

2) ΑΔΑ: Ω4ΖΡ7Λ7-ΟΚ9 – Δέσμευση πίστωσης ύψους δέκα χιλιάδες ευρώ (10.000,00 €) για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του Ειδικού Φορέα 07.072 Δ/νση Οικονομικών Π.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΑΕ 97620701401 «ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ – ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ» του οικ. έτους 2017 για την ανάγκη δαπάνης πολυετούς υποχρέωσης που αφορά στη μελέτη με τίτλο «Μελέτη δικτύου αποχέτευσης ομβρίων υδάτων Κερατσινίου-Δραπετσώνας», συνολικού ποσού 615.000 € (εξακοσίων δεκαπέντε χιλιάδων ευρώ), με επιμερισμό ποσού ανά έτος 2017: 10.000 € και 2018: 605.000 €

3) ΑΔΑ: 75Ι57Λ7-ΒΔ9 – Ανάκληση της αριθ.3964/23-5-2017/Φ14.ΚΕΡ-1098 απόφασης προσωρινής διακοπής λειτουργίας της εγκατάστασης αποθήκευσης, συντήρησης και διακίνησης πεπιεσμένων φιαλών βιομηχανικών αερίων της εταιρίας «ΕΛΛΗΝΙΚΗ GASES ΑΕΒΕ» επί της Λ. Σχιστού 92 στη Δημοτική Ενότητα Κερατσινίου

4) ΑΔΑ: 6ΑΒΘ7Λ7-ΚΔΞ – Έγκριση απόδοσης ποσού κρατήσεων στο Δήμο Κερατσινίου-Δραπετσώνας, που αφορούν στον 1ο λογαριασμό του έργου ‘’Βελτίωση παιδικών χαρών και υποδομών πρασίνου Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας’’.

5) ΑΔΑ: ΩΣ8Θ7Λ7-Ο3Η – Έγκριση τροποποιήσεως του Καταστατικού Ανώνυμης Εταιρίας

ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ

1) ΑΔΑ: 6Π0Ψ7Λ7-Ρ3Χ – Παράταση συνολικής προθεσμίας εκπόνησης της μελέτης «ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΡΕΜΑΤΟΣ ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΡΩΠΙΑΣ (Από περιοχή οδού Αρχιμήδους έως αποδέκτη) ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ»

2) ΑΔΑ: Ω42Π7Λ7-0Χ3 – Έγκριση απολογιστικής δαπάνης για τη διάθεση οχημάτων και προσωπικού για την αντιμετώπιση εκτάκτου γεγονότος (πυρκαγιά) στην περιοχή Βίλιζα Κορωπίου του Δήμου Κρωπίας από τις 12-08-2017.

3) ΑΔΑ: 7ΖΝ47Λ7-ΥΒ4 – Διαβίβαση εισήγησης 3ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ Ρ. ΞΕΡΕΑ ΔΗΜΟΥ ΚΡΩΠΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ».

4) ΑΔΑ: Ψ134ΟΡ1Κ-9ΧΠ – Χορήγηση άδειας χρήσης νερού από γεώτρηση μικτής χρήσης [υδρευτική (άρδευση πρασίνου) – αγροτική (κτηνοτροφία)] στην εταιρεία ΣΤΑΥΛΟΙ ΓΚΟΥΜΑ Ε.Π.Ε. με διακριτικό τίτλο «STAVLI GOUMA L.T.D.» και νόμιμους εκπροσώπους τους κ. ΙΩΑΝΝΗ ΓΚΟΥΜΑ και κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΚΡΕΜΙΩΤΗ στις εγκαταστάσεις της κτηνοτροφικής μονάδς εκτροφής ίππων, στη θέση ΠΑΤΗΜΑ-ΚΑΜΗΛΑΦΙ του Δήμου ΚΡΩΠΙΑΣ, της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής.

5) ΑΔΑ: 7Ι7ΒΟΡ1Κ-ΠΤ3 – Ανάκληση της με αριθμό πρωτ. 50025/1410/20-12-2012 (ΑΔΑ: ΒΕΦΦΟΡ1Κ-ΨΩΙ) Απόφασης του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής «Χορήγηση άδειας χρήσης νερού για υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης νερού από γεώτρηση αρδευτικής χρήσης (άρδευση αγροτεμαχίου) στον κ. Βλάχο Κωνσταντίνο στην ιδιοκτησία του στη θέση «Ρδόκια – Στρογγύλη» του Δήμου ΚΡΩΠΙΑΣ, της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής, της Περιφέρειας Αττικής»

6) ΑΔΑ: Ω6Α4ΟΡ1Κ-ΒΤΜ – Κήρυξη ως αναδασωτέας έκτασης συνολικού εμβαδού 2,10753 στρ. στη θέση « Νούτσι » του Δήμου Κρωπίας της ΠΕ Αν. Αττικής λόγω πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε στις 20.6.2016

7) ΑΔΑ: 7ΤΔΔΟΡ1Κ-81Ι – Χορήγηση άδειας χρήσης νερού για υφιστάμενο δικαίωμα χρήσης από πηγάδι πολλαπλής χρήσης (άρδευση πρασίνου, βιομηχανική χρήση) στην εταιρεία «ΤΣΩΛΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ» σε ενοικιαζόμενη ιδιοκτησία, στη 2η πάροδο Ι. Μεταξά, στη θέση «Νήσιζα Καρελλά» του Δήμου Κρωπίας, της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής, της Περιφέρειας Αττικής.

8) ΑΔΑ: 736ΥΟΡ1Κ-ΧΜΤ – Χορήγηση άδειας χρήσης νερού από υφιστάμενη γεώτρηση αρδευτικής χρήσης (άρδευση αγροτεμαχίων) στους Σωτήριο, Ιωάννη, Ηλία και Παναγιώτα Σωφρόνη στην ιδιοκτησία τους, στη θέση «Μύρτεζα ή Προφάρτα» του Δήμου Κρωπίας, της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής, της Περιφέρειας Αττικής.

9) ΑΔΑ: ΩΕΝΝΟΡ1Κ-3ΓΤ – Χορήγηση άδειας χρήσης νερού για υφιστάμενο δικαίωμα χρήσης νερού από γεώτρηση αρδευτικής χρήσης (άρδευση αγροτεμαχίου) στους Γεώργιο και Διονύσιο Κερατιώτη στην ιδιοκτησία τους, στη θέση «Στρογγύλη-Προφήτης Ηλίας» του Δήμου Κρωπίας, της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής, της Περιφέρειας Αττικής.

10) ΑΔΑ: Ω7ΛΒΟΡ1Κ-Μ5Ξ – Χορήγηση άδειας χρήσης νερού από υφιστάμενη γεώτρηση αρδευτικής χρήσης (άρδευση αγροτεμαχίου) στους Κωνσταντίνο και Ελένη Βουτυρά στην ιδιοκτησία τους, στη θέση «Κορίτες Αλυκού» του Δήμου Κρωπίας, της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής, της Περιφέρειας Αττικής.

11) ΑΔΑ: Ω475ΟΡ1Κ-ΒΡΝ – Άδεια για τη δραστηριότητα συλλογής και μεταφοράς μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων και αποβλήτων ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) της εταιρίας ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΡΜΠΑΡΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε., που εδρεύει στην θέση “Πόρτσι” στο 1ο χλμ της Λεωφ. Κορωπίου – Βάρης στο Δήμο Κρωπίας Αττικής

12) ΑΔΑ: 7ΑΥ3ΟΡ1Κ-3ΗΑ – Κήρυξη ως αναδασωτέας έκτασης συνολικού εμβαδού 1,49835 στρ. στη θέση « Σκάρπιζα » του Δήμου Κρωπίας της ΠΕ Αν. Αττικής λόγω εκχέρσωσης .

ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ

1) ΑΔΑ: 7Φ8Θ7Λ7-ΠΨ3 – ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ Α.Ε.

2) ΑΔΑ: 6Α7Δ7Λ7-ΚΩΛ – Επιστροφή Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης του Έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ».

3) ΑΔΑ: 7Ι227Λ7-2ΟΚ – ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ Α.Ε.

4) ΑΔΑ: ΩΘΤΦ7Λ7-4Ψ1 – Βεβαιώνεται η κατάθεση της αρίθμ. πρωτ.: 2191/21-08-2017 Υπεύθυνη δήλωση έναρξης λειτουργίας για την ‘Επαγγελματική αποθήκη συντήρησης ψαριών, μαλακίων και άλλων υδρόβιων ασπόνδυλων σε ψυκτικό θάλαμο’, του ‘NICHOLAS NICOLOUTSOPOULOS’, που βρίσκεται επί της οδού Κακκαβά 27 στο Λαύριο, με Κ.Α.Δ.: 52.10.11 και Κ.Ι.: 0,365 KW, Θ.Ι: 0,00 KW, σύμφωνα με το άρθρο 19 παρ. 1 του Ν.3982/2011.

5) ΑΔΑ: ΩΟΗΞ7Λ7-ΑΥ8 – Βεβαιώνεται η κατάθεση της αρίθμ. πρωτ.: 2385/15-09-2017 Υπεύθυνης δήλωσης έναρξης λειτουργίας (Παράρτημα ΙΙΙ) για την ‘Μονάδα αποθήκευσης-διαλογής και μηχανικής επεξεργασίας στερεών μη επικινδύνων αποβλήτων για ανακύκλωση’ του Γεώργιου Παπαγιάννη, με Κ.Α.Δ.: 52.10.19, η οποία θα λειτουργήσει σε υπαίθριο μη στεγασμένο χώρο εντός Επιχειρηματικού Πάρκου Κερατέας (Οικόπεδο 14Ν Ο.Τ. 1034) του Δήμου Λαυρεωτικής, με Κ.Ι: 28,75 ΚW, Θ.Ι: 0,0 KW, σύμφωνα με το άρθρο 19, παρ. 1 του Ν.3982/2011.

6) ΑΔΑ: ΩΞΡΘ7Λ7-9ΩΞ – Τροποποίηση της με αριθμ. 3919/21-12-2016 απόφασης χορήγησης προθεσμίας για τεχνική ανασυγκρότηση, εργοστασίου παραγωγής μορφοποιημένου σκυροδέματος, λόγω αλλαγής επωνυμίας σε ‘ΦΡΑΓΚΟΣ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Ι.Κ.Ε.’, που βρίσκεται στο 6ο χλμ Λ. Κερατέας – Λαυρίου, στην Κερατέα του Δήμου Λαυρεωτικής – Αττικής

7) ΑΔΑ: 6Φ257Λ7-Ε5Ι – Άδεια εγκατάστασης διάρκειας τριών (3) ετών, εργοστασίου παραγωγής ειδών ζαχαροπλαστικής, σε κτίριο στην θέση Βένιζα – Ζαπάνι, Ο.Τ. 1029, στο ΒΕ.ΠΕ Κερατέας Αττικής.

8) ΑΔΑ: 7ΓΧΗΟΡ1Κ-ΓΧ5 – Απευθείας ανάθεση στην εταιρεία «OPEN SEA Ε.Π.Ε.» για την παροχή υπηρεσιών μίσθωσης πλωτού μέσου για μετάβαση στη νήσο Μακρόνησο υπαλλήλων του Δασαρχείου Λαυρίου της Δ/νσης Δασών Ανατολικής Αττικής της Γεν. Δ/νσης Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, έως 31 Οκτωβρίου 2017.

9) ΑΔΑ: ΩΤΝΘΟΡ1Κ-Ζ7Χ – Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης για την μετακίνηση τριών υπαλλήλων της Δ/νσης Υδάτων στις 29-09-2017 στο Λαυριο, και το Σούνιο για την εκτέλεση των υπηρεσιακών καθηκόντων.

10) ΑΔΑ: ΩΠΒ97Λ7-Ζ4Ψ – ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ Α.Ε.

11) ΑΔΑ: 6Ο2Α7Λ7-Χ47 – Ένταξη της Πράξης «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΛΑΥΡΙΟΥ» με Κωδικό ΟΠΣ 5009872 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014-2020»

12) ΑΔΑ: ΨΠΙΦΟΡ1Κ-Η32 – Επανακήρυξη ως αναδασωτέας έκτασης συνολικού εμβαδού 159,749 στρ. στη θέση « Χάος » της ΔΕ Αγ. Κωνσταντίνου του Δήμου Λαυρεωτικής Αττικής της ΠΕ Αν. Αττικής λόγω πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε στις 22.07.2016.

ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ

1) ΑΔΑ: 6ΒΝΕΟΡ1Κ-ΧΣΛ – Άδεια για τη δραστηριότητα συλλογής και μεταφοράς μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων της επιχείρησης του ΣΤΟΥΡΑΪΤΗ ΧΡΗΣΤΟΥ του ΙΩΑΚΕΙΜ, που εδρεύει στην οδό Χαρ. Νικολάου 7 στο Μαρκόπουλο Μεσογαίας Αττικής

2) ΑΔΑ: ΩΩΝΙΟΡ1Κ-ΓΓΜ – Άδεια για τη δραστηριότητα συλλογής και μεταφοράς μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων της επιχείρησης του ΟΡΦΑΝΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ του ΙΩΑΝΝΗ, που εδρεύει στην οδό Δημ. Σταμέλου 7 στο Μαρκόπουλο Μεσογαίας Αττικής

3) ΑΔΑ: 635ΕΟΡ1Κ-ΩΓΧ – Χορήγηση άδειας χρήσης νερού για υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης νερού από γεώτρηση αρδευτικής χρήσης (άρδευση αγροτεμαχίου) στην κ. Γιαννάκη Αικατερίνη του Λαζάρου, στην ιδιοκτησία της στη θέση ΚΙΚΙΑ στη Δημοτική Κοινότητα Βραώνας, του Δήμου Μαρκόπουλου Μεσογαίας, της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής.

4) ΑΔΑ: Ω84ΥΟΡ1Κ-ΙΦΠ – Κήρυξη ως αναδασωτέας έκτασης εμβαδού 0,766 στρ. στη θέση « Χαμολιά Βραυρώνος » του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας της ΠΕ Αν. Αττικής, λόγω παράνομων επεμβάσεων.

5) ΑΔΑ: ΨΕ7ΩΟΡ1Κ-ΦΡ7 – Χορήγηση άδειας χρήσης νερού από υφιστάμενο πηγάδι αρδευτικής χρήσης (άρδευση αγροτεμαχίου) στους Παναγιώτη και Ιάσωνα Δάλλα στην ιδιοκτησία τους, στη θέση «Άγιος Σπυρίδων-Περατή Πόρτο Ράφτη» του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας, της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής, της Περιφέρειας Αττικής.

6) ΑΔΑ: ΩΟΘΑ7Λ7-ΙΑΖ – Βεβαιώνεται η κατάθεση της αρίθμ. πρωτ.:3365/18-10-2016 Υπεύθυνης δήλωσης για την έναρξη λειτουργίας μεταποιητικής μονάδας χαμηλής όχλησης (του άρθρου 19, παρ. 3 του Ν.3982/2011) με δραστηριότητα: «Μονάδας : α) Κομποστοποίησης από οργανικά βιοαποδομήσιμα στερεά απόβλητα και βιομάζα και από προδιαλεγμένο οργανικό κλάσμα αστικών στερεών αποβλήτων, β) Παραγωγής οργανοχημικών λιπασμάτων με κομποστοποίηση βιομάζας ή στερεών αποβλήτων», γ) Ανάκτησης υλικών από μη επικίνδυνα σύμμεικτα αστικά απόβλητα μέσω μηχανικής διαλογής και δ) Αποθήκευσης ελαστικών στο τέλος του κύκλους ζωής τους. έπειτα από μηχανολογικό εκσυγχρονισμό και προσθήκη δραστηριότητας. Κινητήριας ισχύος: 245,00 KW, Θερμικής ισχύος: 0 KW και Κ.Α.Δ 2008: 38.21,29.01, 38.21.29.02, 20.15 , 38.32, 52.10.19 στην επωνυμία ΝΕΙΛΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ Α.Ε , που βρίσκεται στη θέση «ΣΑΜΑΡΘΙ», «ΝΤΑΓΛΑ» & «ΒΑΡΚΑΡΕΖΑ» , του Δήμου Μαρκοπούλου , σύμφωνα με τους όρους της αρίθμ. πρωτ.:1251/09-06-2017 άδειας μηχανολογικού 

7) ΑΔΑ: 734ΑΟΡ1Κ-ΩΕ5 – Χορήγηση άδειας χρήσης νερού από υφιστάμενo πηγάδι αρδευτικής χρήσης (άρδευση αγροτεμαχίων) στους Δημήτριο, Φίλιππο και Γεώργιο Ορφανό στην ιδιοκτησία τους, στη θέση «Άγιος Γεώργιος-Καδί» του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας, της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής, της Περιφέρειας Αττικής.

8) ΑΔΑ: ΩΠ8ΥΟΡ1Κ-ΚΡ3 – Χορήγηση άδειας χρήσης νερού από υφιστάμενο πηγάδι αρδευτικής χρήσης (άρδευση αγροτεμαχίου) στον κ. Στυλιανό Λάζο στην ιδιοκτησία του, στη θέση «Πούσι Πρίφτη» του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας, της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής, της Περιφέρειας Αττικής.

9) ΑΔΑ: 7Τ3ΣΟΡ1Κ-6ΨΙ – Χορήγηση άδειας χρήσης και μεταφοράς νερού από υφιστάμενη γεώτρηση αρδευτικής χρήσης (άρδευση αγροτεμαχίων) στους Παναγιώτη Ρεμπούσκο και Ελένη Ρεμπούσκου στην ιδιοκτησία τους, στη θέση «Σόρτι-Πούσι Σταμοΐλι» του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας, της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής, της Περιφέρειας Αττικής.

10) ΑΔΑ: ΩΥ0Ο7Λ7-ΗΨΓ – Άδεια μηχανολογικού εκσυγχρονισμού, της μονάδας αποθηκών – ψυγείων και συσκευασίας αλλαντικών τυριών, της «ΔΙΑΝΟΜΕΥΣ Ε.Π.Ε.», που βρίσκεται στη Θέση «ΝΤΑΓΛΑ», στο Μαρκόπουλο.

11) ΑΔΑ: ΩΤ0ΡΟΡ1Κ-ΝΧΤ – Απόφαση έγκρισης κυκλοφοριακών ρυθμίσεων σύμφωνα με την υπ’ αριθμ.: 186/2016, Απόφαση του Δημοτικού Συμβ. του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας.

12) ΑΔΑ: 69ΠΜΟΡ1Κ-ΟΚΛ – Έγκριση των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων των υπ’ αριθμ. 268/2016 και 309/2015 αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μαρκόπουλου-Μεσογαίας.

ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ – ΤΑΥΡΟΥ

1) ΑΔΑ: 6Β697Λ7-Λ1Δ – ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ

2) ΑΔΑ: 7ΣΣΝ7Λ7-2ΕΡ – ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΣΥΣΤΕΓΑΣΗ

3) ΑΔΑ: 7ΞΠΠ7Λ7-9ΛΣ – Συγκρότηση Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης υλοποίησης της προγραμματικής σύμβασης για την κατασκευή του έργου: «Ανάπλαση παιδικής χαράς οδού Αναξαγόρα της Δ.Κ. Ταύρου» στο Δήμο Μοσχάτου – Ταύρου.

4) ΑΔΑ: 6ΚΗΦ7Λ7-ΑΩ6 – Έγκριση τροποποιήσεως του Καταστατικού Ανώνυμης Εταιρείας

5) ΑΔΑ: 70Β37Λ7-ΒΚ3 – Παράταση της προθεσμίας για την τεχνική ανασυγκρότηση της μονάδας κατασκευής φωτεινών επιγραφών της εταιρείας με την επωνυμία ‘ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Π. ΤΣΑΛΑΠΑΤΑΣ & ΥΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ – ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ – ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ’ (δ.τ. «ΤΣΑΛ ΑΒΕΕ»), επί της οδού Δήμητρος 56, στον Δήμο Μοσχάτου – Ταύρου, Δ.Κ. Ταύρου

6) ΑΔΑ: 7ΖΧΝΟΡ1Κ-5Η4 – Τμηματική έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 215/16 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μοσχάτου – Ταύρου.

7) ΑΔΑ: Ψ5577Λ7-Ζ9Τ – Έγκριση τροποποιήσεως του Καταστατικού Ανώνυμης Εταιρείας

8) ΑΔΑ: 7Ξ2Μ7Λ7-3Ε1 – Ορισμός βοηθού επιβλέποντα του έργου: «Έργα Υποδομών για την Ανάπλαση του Φαληρικού Όρμου (Φάση Α΄)» συμβατικής αξίας 73.045.305,25€ (με ΦΠΑ).

ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ

1) ΑΔΑ: ΨΣ7Κ7Λ7-7ΝΤ – Έγκριση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης της μελέτης: «Ανάπλαση ρέματος Πικροδάφνης από Λεωφ. Βουλιαγμένης έως εκβολή» συμβατικής αμοιβής 2.100.000,00 ΕΥΡΩ (πλέον Φ.Π.Α.).

2) ΑΔΑ: Ω4Β4ΟΡ1Κ-23Φ – Έγκριση συμβάσεων μίσθωσης έργου στο Δήμο Παλαιού Φαλήρου.

3) ΑΔΑ: 69607Λ7-Π0Λ – «Διακοπή λειτουργίας της Μονάδας Φροντίδας Ηλικιωμένων Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα της Εταιρείας «Γ. ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕΕ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ & ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ» με το διακριτικό τίτλο «ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ», για το επί της οδού Νηρέως 3 οίκημα στο Δήμο Π. Φαλήρου Αττικής».

ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ

1) ΑΔΑ: ΩΛΩΟ7Λ7-ΕΝ0 – Ανάκληση άδειας ίδρυσης φαρμακείου

2) ΑΔΑ: 6ΗΝΗ7Λ7-ΠΝΔ – ΕΠΙΒΟΛΗ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ

3) ΑΔΑ: ΨΠΙΖ7Λ7-9ΦΓ – Έγκριση συνέχισης λειτουργίας του Φαρμακείου της Φαρμακοποιού ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑΣ του ΣΤΕΦΑΝΟΥ μετά την αποσυστέγασή του από το φαρμακείο της φαρμακοποιού ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑΣ, μετά την ανάκλησης της άδειας ίδρυσής της λόγω συνταξιοδότησης

4) ΑΔΑ: 6Ζ317Λ7-9ΦΓ – Δέσμευση πίστωσης ύψους χίλια πεντακόσια ευρώ (1.500,00 €) για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του Ειδικού Φορέα 07.072 Δ/νση Οικονομικών Π.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΑΕ 97770703101 «ΚΛΕΙΣΤΟ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ «ΠΕΤΡΟΣ ΚΑΠΑΓΕΡΩΦ» Ε.Α.Κ.Ν. ΑΓΙΟΥ ΚΟΣΜΑ – ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΦΟΡΕΑ ΚΑΛΥΨΗΣ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ» του οικ. έτους 2017 για την ανάγκη δαπάνης πολυετούς υποχρέωσης που αφορά στην εκτέλεση του έργου με τίτλο «Κλειστό κολυμβητήριο – Πέτρος Καπαγέρωφ – Ε.Α.Κ.Ν. Αγίου Κοσμά – Εργασίες συντήρησης φορέα κάλυψης κολυμβητηρίου», συνολικού ποσού 152.000 € (εκατόν πενήντα δύο χιλιάδων ευρώ), με επιμερισμό ποσού ανά έτος 2017: 1.500 € και 2018: 150.500 €

5) ΑΔΑ: ΩΔΤΛ7Λ7-3ΩΓ – Δέσμευση πίστωσης ύψους δέκα χιλιάδες ευρώ (10.000,00 €) για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του Ειδικού Φορέα 07.072 Δ/νση Οικονομικών Π.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΑΕ 97620703901 «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΕΤΡΟΣ ΚΑΠΑΓΕΡΩΦ»» του οικ. έτους 2017 για την ανάγκη δαπάνης πολυετούς υποχρέωσης που αφορά στην εκτέλεση του έργου με τίτλο «Ολοκλήρωση μελέτης για το έργο «Ανακατασκευή Εθνικού Κλειστού Γυμναστηρίου Πειραιά Πέτρος Καπαγέρωφ”», συνολικού ποσού 74.400 € (εβδομήντα τεσσάρων χιλιάδων και τετρακοσίων ευρώ), με επιμερισμό ποσού ανά έτος 2017: 10.000,00 € και 2018: 64.400€

6) ΑΔΑ: ΨΠΝ97Λ7-ΩΒ5 – Δέσμευση πίστωσης ύψους τέσσερις χιλιάδες ευρώ (4.000,00 €) για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του Ειδικού Φορέα 07.072 Δ/νση Οικονομικών Π.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΑΕ 97770702901 «ΑΝΑΒAΘΜΙΣΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΩΝ Π. ΣΑΛΠΕΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ.» του οικ. έτους 2017 για την ανάγκη δαπάνης πολυετούς υποχρέωσης που αφορά στην εκτέλεση του έργου με τίτλο «Αναβάθμιση κλειστού συγκροτήματος γυμναστηρίων Π. Σαλπέας Δήμου Πειραιά», συνολικού ποσού 692.697,63 € (εξακοσίων ενενήντα δύο χιλιάδων εξακοσίων ενενήντα επτά ευρώ και εξήντα τριών λεπτών), με επιμερισμό ποσού ανά έτος 2017: 4.000 € και 2018: 688.697,63 €

7) ΑΔΑ: ΩΞΚ47Λ7-ΩΜΟ – Δέσμευση πίστωσης ύψους τρεις χιλιάδες ευρώ (3.000,00 €) για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του Ειδικού Φορέα 07.072 Δ/νση Οικονομικών Π.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΑΕ 97770702801 «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΜΠΑΣΚΕΤ ΚΑΜΙΝΙΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΥΜΗΤΤΟΥ ΚΑΙ ΜΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ.» του οικ. έτους 2017 για την ανάγκη δαπάνης πολυετούς υποχρέωσης που αφορά στην εκτέλεση του έργου με τίτλο «Αναβάθμιση κλειστού γυμναστηρίου μπάσκετ Καμινίων επί των οδών Υμηττού και Μουτσοπούλου Δήμου Πειραιά», συνολικού ποσού 716.076,45 € (επτακοσίων δεκαέξι χιλιάδων εβδομήντα έξι ευρώ και σαράντα πέντε λεπτών), με επιμερισμό ποσού ανά έτος 2017: 3.000 € και 2018: 713.076,45 €

8) ΑΔΑ: ΩΔΤΞ7Λ7-Δ44 – Δέσμευση πίστωσης ύψους είκοσι χιλιάδες ευρώ (20.000,00 €) για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του Ειδικού Φορέα 07.072 Δ/νση Οικονομικών Π.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΑΕ 97810703901 «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ» του οικ. έτους 2017 για την ανάγκη δαπάνης πολυετούς υποχρέωσης που αφορά στο έργο με τίτλο «Ανακατασκευή ασφαλτικών και λοιπών οδοστρωμάτων Δήμου Πειραιά», συνολικού ποσού 3.500.000 € (τριών εκατομμυρίων και πεντακοσίων χιλιάδων ευρώ), με επιμερισμό ποσού ανά έτος 2017: 20.000 €, 2018: 1.480.000 € και 2019: 2.000.000 €

9) ΑΔΑ: 7Δ9Ω7Λ7-ΑΓΟ – Δέσμευση πίστωσης ύψους πέντε χιλιάδες ευρώ (5.000,00 €) για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του Ειδικού Φορέα 07.072 Δ/νση Οικονομικών Π.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΑΕ 97620704101 «ΜΕΛΕΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΚΒΟΛΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΤΟΝ ΛΙΜΕΝΑ ΖΕΑΣ (ΠΑΣΑΛΙΜΑΝΙ) ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. » του οικ. έτους 2017 για την ανάγκη δαπάνης πολυετούς υποχρέωσης που αφορά στη μελέτη με τίτλο «Μελέτη λειτουργικότητας εκβολών αγωγών ομβρίων στον Λιμένα Ζέας (Πασαλιμάνι) και προτάσεις βελτίωσης τους», συνολικού ποσού 75.000 € (εβδομήντα πέντε χιλιάδων ευρώ), με επιμερισμό ποσού ανά έτος 2017: 5.000 € και 2018: 70.000 ευρώ

10) ΑΔΑ: 7ΤΗΛ7Λ7-5ΙΖ – Έγκριση σύναψης και όρων προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Πειραιά για την εκτέλεση του έργου με τίτλο: «Αντικατάσταση συνθετικού τάπητα και λοιπές εργασίες συντήρησης του γηπέδου καλαθοσφαίρισης ¨ΦΟΙΝΙΚΑ¨ στον Πειραιά», συνολικού προϋπολογισμού 110.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.).

11) ΑΔΑ: Ψ4ΖΦ7Λ7-ΚΟΦ – Διαβίβαση γνωμοδότησης της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΙΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ», προϋπολογισμού: 1.373.721,70€ με το Φ.Π.Α.

12) ΑΔΑ: 7ΙΞΝΟΡ1Κ-Ο2Ρ – Έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων σύμφωνα με της υπ’ αριθμ. 249/17 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πειραιά.

13) ΑΔΑ: 7ΦΗΨ7Λ7-Κ9Ν – Ανάκληση άδειας ίδρυσης φαρμακείου

14) ΑΔΑ: Ω1077Λ7-Ο09 – Έγκριση συνέχισης λειτουργίας του Φαρμακείου της Φαρμακοποιού ΣΟΦΙΑΣ ΖΑΡΠΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ μετά την αποσυστέγασή του από το φαρμακείο της φαρμακοποιού ΤΕΡΨΙΘΕΑΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ – ΖΑΡΠΑ, μετά την ανάκλησης της άδειας ίδρυσής της λόγω συνταξιοδότησης

15) ΑΔΑ: Ψ4ΖΦ7Λ7-ΚΟΦ – Διαβίβαση γνωμοδότησης της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΙΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ», προϋπολογισμού: 1.373.721,70€ με το Φ.Π.Α.

16) ΑΔΑ: ΨΩΑΞ7Λ7-ΠΣ6 – Έγκριση τροποποιήσεως του Καταστατικού Ανώνυμης Εταιρίας

17) ΑΔΑ: 7ΦΔΧ7Λ7-Γ9Ζ – Έγκριση τροποποιήσεως του Καταστατικού Ανώνυμης Εταιρίας

18) ΑΔΑ: Ω6ΡΔ7Λ7-Σ1Ψ – Επιβολή προστίμου

19) ΑΔΑ: 61ΙΠ7Λ7-Λ3Χ – Δέσμευση πίστωσης ύψους δέκα χιλιάδες ευρώ (10.000,00 €) για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του Ειδικού Φορέα 07.072 Δ/νση Οικονομικών Π.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΑΕ 97620701601 «ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΧΑΛΚΙΔΟΣ ΚΑΙ ΒΑΛΑΩΡΙΤΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΕΙΡΑΙΑ» του οικ. έτους 2017 για την ανάγκη δαπάνης πολυετούς υποχρέωσης που αφορά στη μελέτη με τίτλο «Μελέτη αντιπλημμυρικής προστασίας στην περιοχή των οδών Χαλκίδος και Βαλαωρίτου στο Δήμο Πειραιά», συνολικού ποσού 288.338,31 € (διακοσίων ογδόντα οκτώ χιλιάδων τριακοσίων τριάντα οκτώ ευρώ και τριάντα ενός λεπτών), με επιμερισμό ποσού ανά έτος 2017: 10.000 € και 2018: 278.338,31 €

20) ΑΔΑ: 6ΟΙΔ7Λ7-ΣΓΗ – Άδεια εγκατάστασης κτιριακού και μηχανολογικού εκσυγχρονισμού, σε υφιστάμενο εργοστάσιο Κατασκευής σκουπών και βουρτσών, με την επωνυμία «ΑΓΓ. ΒΑΣΙΛΑΚΟΣ ΥΙΟΙ Α.Ε. », που βρίσκεται στην οδό Αδριανουπόλεως 4 στον Πειραιά.

21) ΑΔΑ: ΨΔΚΚΟΡ1Κ-1ΦΟ – Έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 524/17 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πειραιά.

ΔΗΜΟΣ ΠΟΡΟΥ

1) ΑΔΑ: ΩΙΙ9ΟΡ1Κ-Λ7Μ – 5η τροποποίηση απόφσης ανάρτησης δασικού χάρτη περιοχών Δήμων Αίγινας, Αγκσιτρίου, Κυθήρων,Πόρου, Σπετσών,Τροιζηνίας και Ύδρας

2) ΑΔΑ: 72ΧΛ7Λ7-ΡΕ2 – Έγκριση σύναψης και όρων σχεδίου τροποποίησης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Πόρου για το έργο με τίτλο «Μελέτη συνθηκών λειτουργίας αποχετευτικού δικτύου Δήμου Πόρου».

3) ΑΔΑ: 62ΔΕΟΡ1Κ-ΤΣΜ – Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων που αφορά μετεγκατάσταση δύο υφιστάμενων πλωτών μονάδων υδατοκαλλιέργειας από τις θέσεις Καμάρα και Λάκκα νήσου Πόρου στη θέση Βράχος Παπανικόλα νήσου Πόρου Π.Ε. Νήσων, προς δημιουργία ενιαίας μονάδας 40 στρεμμάτων συνολικής ετήσιας δυναμικότητας 460 τόνων θαλάσσιων μεσογειακών ιχθύων με εκσυγχρονισμό, αλλαγή του είδους των εκτρεφομένων ιχθύων (από νέα ευρύαλα μεσογειακά είδη) και αλλαγή επωνυμίας του φορέα από «Δίας Ιχθυοκαλλιέργειες Α.Β.Ε.Ε.» σε «Ιχθυοτροφεία Σελόντα Α.Ε.Γ.Ε.».

4) ΑΔΑ: 71Ε9ΟΡ1Κ-5ΣΣ – Μερική ακύρωση της υπ’ αριθ. 155/2017 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Πόρου

5) ΑΔΑ: 6ΗΨΞΟΡ1Κ-ΕΗΩ – Έγκριση της υπ’ αριθ. 224/2017 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πόρου

6) ΑΔΑ: 6Σ017Λ7-Γ9Υ – Διαβίβαση 2ου πρακτικού (α και β) του διαγωνισμού του έργου: «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΥΤΙΚΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΚΡΗΠΙΔΩΜΑΤΟΣ ΛΙΜΕΝΑ ΠΟΡΟΥ», προϋπολογισμού 868.000,00 ευρώ με ΦΠΑ.

7) ΑΔΑ: 6ΨΞΠΟΡ1Κ-8Ν4 – Τροποποίηση της αριθμ. ΑΓΡΥΠ 611/25-9-2015 απόφασης του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής προέγκρισης παραχώρησης της χρήσης θαλάσσιας έκτασης σαράντα (40) στρεμμάτων, με απευθείας μίσθωση, για τη μετεγκατάσταση δύο λειτουργουσών πλωτών μονάδων υδατοκαλλιέργειας θαλάσσιας έκτασης είκοσι (20) στρεμμάτων καθεμιάς, από τις θέσεις «Λάκκα» και «Καμάρα» νήσου Πόρου, Περιφέρειας Αττικής και τη δημιουργία ενιαίας μονάδας, στη θέση «Βράχος Παπανικόλα», όρμου Βαριαρνιά, νήσου Πόρου, Περιφέρειας Αττικής, ως προς την προθεσμία για την έκδοση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας και ως προς την επωνυμία του φορέα από «ΔΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΒΕΕ» σε «ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ ΑΕΓΕ»

8) ΑΔΑ: ΩΨ79ΟΡ1Κ-5ΓΖ – Μερική Ανάκληση της υπ’ αριθμ. Δ/1504/30-10-1995 (ΦΕΚ 984/Δ/17-11-1995) απόφασης του Περιφ/κού Δ/ντή Πειραιά, περί κήρυξης ως αναδασωτέας, δημόσιας δασικής έκτασης στη θέση “Πέρλια” του Δήμου Πόρου Πειραιά Ν. Αττικής

9) ΑΔΑ: ΩΨ79ΟΡ1Κ-5ΓΖ – Μερική Ανάκληση της υπ’ αριθμ. Δ/1504/30-10-1995 (ΦΕΚ 984/Δ/17-11-1995) απόφασης του Περιφ/κού Δ/ντή Πειραιά, περί κήρυξης ως αναδασωτέας, δημόσιας δασικής έκτασης στη θέση “Πέρλια” του Δήμου Πόρου Πειραιά Ν. Αττικής

10) ΑΔΑ: ΩΜΣ0ΟΡ1Κ-Ω6Ι – Μερική Ανάκληση της υπ’ αριθμ. 2523/25-9-2007 (ΦΕΚ 524/Δ/23-10-2007) απόφασης του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής, περί κήρυξης ως αναδασωτέας, δημόσιας και ιδιωτικής δασικής έκτασης συνολικού εμβαδού 292,715 στρ. στη θέση “Νεώριο” Περιφέρειας Δήμου Πόρου της Νομαρχίας Πειραιά

11) ΑΔΑ: Ψ47ΤΟΡ1Κ-Γ6Γ – Παράταση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. : 151 / 2017 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πόρου, για την εκτέλεση εργασιών στα πλαίσια του έργου : «Αποκατάσταση ζημιών από πλημμύρες στην περιοχή του Δήμου Πόρου».

ΔΗΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ

1) ΑΔΑ: 7ΥΘ97Λ7-2ΓΟ – ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΥΡΩΣΗΣ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΜΕ ΑΡ. 19 Α 19 /2017 (Αρ. πρωτ. 10123/25-07-2017) της με αρ. 19/2007 Πράξης Εφαρμογής της περιοχής «ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ» του Δήμου Σαλαμίνας, της ιδιοκτησίας με κ.α. 0031001 στο Ο.Τ. 31.

2) ΑΔΑ: 6ΠΙΖ7Λ7-Ζ7Ο – Διάθεση πίστωσης και έγκριση δαπάνης έργου για την έκδοση ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης για το έργο <<ΚΑΘΑΙΡΕΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΚΡΗΠΙΔΩΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ Ν. ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ >> ΚΑΕ 9782.08.004.01.

3) ΑΔΑ: Ψ08Ζ7Λ7-Χ4Τ – Διενέργεια διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, κατά το άρθρο 32 παρ. 2β περ. αα του Ν. 4412/2016, για την πολιτιστική εκδήλωση που συνδιοργανώνει η Περιφερειακή Ενότητα Νήσων της Περιφέρειας Αττικής με τον Δήμο Σαλαμίνας το Σάββατο 30 Σεπτεμβρίου 2017 στη Σαλαμίνα στο πλαίσιο εκδηλώσεων για τα «Σαλαμίνια».

4) ΑΔΑ: Ω4ΟΕ7Λ7-1Φ5 – Εγκρίνουμε τη δέσμευση πίστωσης ύψους χίλια πεντακόσια ευρώ (1.500,00 €) για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του Ειδικού Φορέα 08.072 Δ/νση Οικονομικών Π.Ε. ΝΗΣΩΝ ΚΑΕ 97820800401 «ΚΑΘΑΙΡΕΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΚΡΗΠΙΔΩΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ Ν. ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ» του οικ. έτους 2017 για την ανάγκη «δέσμευσης πολυετούς υποχρέωσης συνολικού ποσού- 20.000,00- με επιμερισμό για τα έτη 2017: -1.500,00- και 2018:- 18.500,00- για το έργο << Καθαίρεση και Απομάκρυνση κρηπιδωμάτων στην παραλία Βασιλικών Ν. Σαλαμίνας>> βάσει του αριθμ. 166913/09.08.2017 εγγράφου της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού.» της «Περιφερειακή ενότητα Νήσων.»

5) ΑΔΑ: 6Ο01ΟΡ1Κ-64Φ – Απόρριψη αίτησης της «ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ Α.Ε. » για χορήγηση παράτασης των μισθώσεων των Δημόσιων λατομείων (χώρος Α & Β) αδρανών υλικών εκτάσεων 95,80 & 81,4 στρ. και θέση ‘’Γούβα – Μπατσί ’’ του Δήμου Σαλαμίνας της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων Περιφέρειας Αττικής

6) ΑΔΑ: 6ΛΦ67Λ7-ΚΑΨ – Έγκριση σύναψης και όρων Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Αττικής και Δήμου Σαλαμίνας για την κατασκευή του έργου «ΚΑΘΑΙΡΕΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΚΡΗΠΙΔΩΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ Ν. ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ» συνολικού προϋπολογισμού 20.000,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.).

7) ΑΔΑ: 75ΣΙΟΡ1Κ-Α4Θ – Πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών στο Δήμο Σαλαμίνας

8) ΑΔΑ: 6ΠΔ8ΟΡ1Κ-ΠΦ0 – Τροποποίηση της με αρ. Πρωτ. 56295/21563/ 24-8-2016 (ΑΔΑ : 73Ψ4ΟΡ1Κ-6Χ5) Απόφασης της Υπηρεσίας μας , με θέμα «Χορήγηση Άδειας Λειτουργίας στο Ανοικτό Σωματειακό Σκοπευτήριο του Σκοπευτικού Ομίλου Πυροβόλου Όπλου Σαλαμίνας «ΣΚ.Ο.Π.Ο.Σ» στο Δήμο Σαλαμίνας

9) ΑΔΑ: ΨΘ5ΤΟΡ1Κ-2Ο7 – Έγκριση της υπ’ αριθ. 140/2017 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σαλαμίνας

ΔΗΜΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ

1) ΑΔΑ: 9ΠΟΨΟΡ1Κ-ΚΟΕ – Πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών στο ΝΠΔΔ ΑΡΙΣΤΟΔΙΚΟΣ Δήμου Σαρωνικού.

3) ΑΔΑ: ΩΕΨΧΟΡ1Κ-ΑΕ0 – «Έγκριση Μελέτη Γεωλογικής Καταλληλότητας στα πλαίσια της Πολεοδόμησης περιοχών Α΄ και Β΄ κατοικίας στον Κουβαρά»

2) ΑΔΑ: 7ΞΓΟ7Λ7-ΜΤΔ – Έγκριση απολογιστικής δαπάνης για τη διάθεση οχημάτων και προσωπικού για την αντιμετώπιση εκτάκτου γεγονότος (πυρκαγιά) στο Λαγονήσι στην περιοχή Καλυβίων Θορικού του Δήμου Σαρωνικού από τις 03-08-2017.

3) ΑΔΑ: ΩΕΨΧΟΡ1Κ-ΑΕ0 – «Έγκριση Μελέτη Γεωλογικής Καταλληλότητας στα πλαίσια της Πολεοδόμησης περιοχών Α΄ και Β΄ κατοικίας στον Κουβαρά»

4) ΑΔΑ: 7ΝΒΜ7Λ7-5ΗΡ – Διορθωτική Πράξη της με αρ. 1/2011 Πράξης Εφαρμογής της Πολεοδομικής Ενότητας «Επέκτασης των πολεοδομικών ενοτήτων (Π.Ε.) 1,2 και 3 της Δημοτικής Ενότητας Αναβύσσου (Ν. Αττικής)» του Δήμου Σαρωνικού της ιδιοκτησίας με κ.α. 0403020.04 στο Ο.Τ. 51.

5) ΑΔΑ: ΩΖΨΖ7Λ7-24Δ – Βεβαιώνεται η κατάθεση της αρίθμ. πρωτ.:2323/08-09-2017 Υπεύθυνης δήλωσης για την έναρξη λειτουργίας μεταποιητικής μονάδας χαμηλής όχλησης (του άρθρου 19, παρ. 3 του Ν.3982/2011) με δραστηριότητα: «Βιομηχανία κατασκευής συσκευών διανομής & ελέγχου ηλεκτρικού ρεύματος –πολυεστερικών κιβώτιων , μετρητών, ερμαρίων & μηχανουργείο κατασκευής μεταλλικών προϊόντων»,Κινητήριας ισχύος: 194,28 KW, Θερμικής ισχύος: 100,00 KW και Κ.Α.Δ 2008: 27.12, 22.29, 25.99 στην επωνυμία ΜΙΧΑΛΗΣ ΤΣΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΒΕΕ , που βρίσκεται στο 1ο Χλμ της Λ.Μαρκοπούλου-Καλύβίων στα Καλύβια Αττικής , σύμφωνα με τους όρους της αρίθμ. πρωτ.: 1868/19-07-2017 άδειας μηχανολογικού εκσυγχρονισμού.

6) ΑΔΑ: ΩΩΡΙΟΡ1Κ-Λ37 – Κήρυξη ως αναδασωτέας δασικής έκτασης εμβαδού 0,0844 στρ. στη θέση « Βαλμάς » της ΔΕ Καλυβίων του Δήμου Σαρωνικού της ΠΕ Αν. Αττικής λόγω πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε στις 13.2.2016

7) ΑΔΑ: 6Β7ΡΟΡ1Κ-9Υ5 – Χορήγηση άδειας χρήσης νερού από υφιστάμενο πηγάδι αρδευτικής χρήσης (άρδευση αγροτεμαχίου) στους Δημήτριο, Αλεξάνδρα και Ελένη Ρήγα στην ιδιοκτησία τους, στη θέση «Λαγονήσι» του Δήμου Σαρωνικού, της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής, της Περιφέρειας Αττικής.

8) ΑΔΑ: 6ΓΒΧΟΡ1Κ-ΤΙΜ – «Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων στα πλαίσια οριοθέτησης του ρέματος Αγ. Νικολάου της Δημοτικής Ενότητας Καλυβίων του Δήμου Σαρωνικού».

9) ΑΔΑ: 7Ζ1Υ7Λ7-ΡΚΩ – ΑΠΟΦΑΣΗ Απόρριψη πρότασης τροποποίησης του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου στα ΟΤ 430 και 431 της «Παραλίας Καλυβίων» του Δήμου Σαρωνικού

10) ΑΔΑ: 6ΑΘΗ7Λ7-1ΝΛ – 1. Έγκριση Πρακτικού Επιτροπής Διαγωνισμού για την ανάδειξη μειοδότη του έργου: «ΕΡΓΑ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΤΟΥ ΚΥΡΙΩΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΑΛΥΒΙΩΝ- Δ’ ΦΑΣΗ», προϋπολογισμού 2.160.000,00€ (με τα απρόβλεπτα, την αναθεώρηση και Φ.Π.Α.) 2. Κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού. 3. Εξουσιοδότηση της Δ.Τ.Ε. Περ. Ενότητας Ανατολικής Αττικής για τη συνέχιση της διαδικασίας μέχρι την υπογραφή της σύμβασης.

11) ΑΔΑ: ΨΦΜΩΟΡ1Κ-ΝΗ1 – Χορήγηση άδειας λειτουργίας στο Κλειστό Γυμναστήριο Καλαθοσφαίρισης “ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ” στη Δ.Ε. Καλυβίων του Δήμου Σαρωνικού

12) ΑΔΑ: Ω28Ο7Λ7-ΚΝΦ – ΑΠΟΦΑΣΗ Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου σε τμήμα του ΟΤ 323 της ΠΕ 2 «Παραλίας Καλυβίων» του Δήμου Σαρωνικού

13) ΑΔΑ: 71Ψ77Λ7-ΓΑ7 – ΑΠΟΦΑΣΗ Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου στα Ο.Τ. 873-868 της Δημοτικής Ενότητας Καλυβίων του Δήμου Σαρωνικού.

14) ΑΔΑ: 6Σ0ΛΟΡ1Κ-9ΔΣ – Επανακήρυξη ως αναδασωτέας έκτασης εμβαδού 2,55139 στρ. στη θέση « Λαγονήσι – Ξελαυτάκι » της Δημοτικής Ενότητας Καλυβίων του Δήμου Σαρωνικού της ΠΕ Αν. Αττικής, λόγω πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε στις 20.05.2017.

15) ΑΔΑ: Ω9ΘΞΟΡ1Κ-Σ2Υ – Κήρυξη ως αναδασωτέας έκτασης εμβαδού 0,556 στρ. στη θέση « Λιαλέκιζα » της ΔΕ Καλυβίων Θορικού του Δήμου Σαρωνικού Αττικής της ΠΕ Αν. Αττικής λόγω εκχέρσωσης.

ΔΗΜΟΣ ΥΔΡΑΣ

1) ΑΔΑ: ΩΙΙ9ΟΡ1Κ-Λ7Μ – 5η τροποποίηση απόφσης ανάρτησης δασικού χάρτη περιοχών Δήμων Αίγινας, Αγκσιτρίου, Κυθήρων,Πόρου, Σπετσών,Τροιζηνίας και Ύδρας

2) ΑΔΑ: 73ΟΧ7Λ7-ΡΘΟ – Εγκρίνουμε τη δέσμευση πίστωσης ύψους τριάντα χιλιάδες ευρώ (30.000,00 €) για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του Ειδικού Φορέα 08.072 Δ/νση Οικονομικών Π.Ε. ΝΗΣΩΝ ΚΑΕ 97820800501 «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΡΗΠΙΔΩΜΑΤΩΝ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟ ΛΙΜΕΝΑ ΤΗΣ Ν. ΥΔΡΑΣ, ΕΡΓΑ Β’ ΦΑΣΗΣ» του οικ. έτους 2017 για την ανάγκη «δέσμευσης πολυετούς υποχρέωσης συνολικού ποσού – 765.000,00- με επιμερισμό για τα έτη 2017: -30.000,00- και 2018:- 735.000,00- για το έργο << Αποκατάσταση κρηπιδωμάτων σε όλο το λιμένα της Ν. Ύδρας Β΄φάση>> βάσει του αριθμ. 140627/31.08.2017 εγγράφου της Τ.Υ Περιφερειακών Ενοτήτων Πειραιώς και Νήσων.» της «Περιφερειακή ενότητα Νήσων.»

3) ΑΔΑ: Ω7ΡΤ7Λ7-Φ3Ψ – Εγκρίνουμε τη δέσμευση πίστωσης ύψους δέκα πέντε χιλιάδες ευρώ (15.000,00 €) για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του Ειδικού Φορέα 08.072 Δ/νση Οικονομικών Π.Ε. ΝΗΣΩΝ ΚΑΕ 97750800601 «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΥΔΡΑΣ» του οικ. έτους 2017 για την ανάγκη «δέσμευσης πολυετούς υποχρέωσης για το έργο<< Εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων του οικισμού ΎΔΡΑς>> συνολικού ποσού -9.492.530,00- με επιμερισμό ποσού ανά έτος 2017: 15.000,00 και 2018: 9.477.530,00.» της «Περιφερειακή ενότητα Νήσων.»

4) ΑΔΑ: ΩΠΑΜ7Λ7-3Υ0 – Διάθεση πίστωσης και έγκριση δαπάνης έργου για την έκδοση ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης για το έργο με τίτλο <<ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΡΗΠΙΔΩΜΑΤΩΝ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟ ΛΙΜΕΝΑ ΤΗΣ Ν. ΥΔΡΑΣ Β΄ΦΑΣΗ >>ΚΑΕ 9782.08.005.01.

5) ΑΔΑ: 6ΒΛ0ΟΡ1Κ-ΞΩΔ – Έγκριση της ορθής επανάληψης της υπ’ αριθ. 48/2017 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ύδρας

6) ΑΔΑ: 6ΑΝΘ7Λ7-6Β0 – Επιστροφή παραβόλου ως αχρεωστήτως καταβληθέντος, συνολικού ποσού 600,00€, που αφορά σε ένσταση κατά της υπ. αριθ. 195/2017 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής αναφορικά με το έργο: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΡΗΠΙΔΩΜΑΤΩΝ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟΝ ΛΙΜΕΝΑ ΤΗΣ Ν. ΥΔΡΑΣ», προϋπολογισμού: 287.500,00 Ευρώ (με Φ.Π.Α.).

7) ΑΔΑ: 6ΒΖ5ΟΡ1Κ-ΝΗ0 – Έγκριση της υπ’ αριθ. 44α/2017 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ύδρας

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

Αρέσει σε %d bloggers: