ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΠΕΡΙΦ. & ΑΠ.ΔΙΟΙΚ.ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΑΛΛΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΜΗΝΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2017

Να βλέπετε συχνά τη συγκεκριμένη σελίδα ακόμη και λίγες ημέρες μετά την πάροδο του μηνός Αυγούστου 2017, διότι καθημερινώς θα ενημερώνεται με νέες αποφάσεις για τους παρακάτω δήμους, όπως αυτές θα αναρτώνται στη «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» από την Περιφέρεια Αττικής και από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής

Γενικά για το «ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ» της «Ενότητας Σαρωνικού».

ΓΕΝΙΚΑ

1) ΑΔΑ: 7ΞΖΦ7Λ7-ΣΑΤ – ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΜΠΕΛΟΟΙΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

2) ΑΔΑ: 7ΗΒΞΟΡ1Κ-ΟΝ6 – Τροποποίηση της με αρ. Πρωτ. 51949/19313/20-7-2017(ΑΔΑ: ΩΦΘ4ΟΡ1Κ-ΟΤ8) Απόφασης Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με θέμα: «Συγκρότηση Επιτροπής Ελέγχου Καταλληλότητας Αγωνιστικών Χώρων και Αθλητικών Εγκαταστάσεων Περιφερειακής Ενότητας Πειραιά

3) ΑΔΑ: Ω6ΓΜ7Λ7-Κ0Η – Ανάθεση καθηκόντων Τεχνικού Συμβούλου σύμφωνα με το άρθρο 128 παρ. 1 του Ν.4412/16 για την υποβοήθηση της Δ/νσης Διαχείρισης Μητροπολιτικών Υποδομών Περιφέρειας Αττικής σε θέματα υλοποίησης προγράμματος και μελέτης έργων οδοποιίας Περιφέρειας Αττικής

4) ΑΔΑ: 78ΠΚ7Λ7-ΧΛΣ – Συγκρότηση Επιτροπής αξιολόγησης προσφορών της ΕΥΔΕΠ Περιφέρειας Αττικής στο πλαίσιο του Υποέργου «Σύμβουλος υποστήριξης κατά την τεκμηρίωση σκοπιμότητας για τα έργα αποχέτευσης της Περ. Ενότητας Ανατ. Αττικής» της Πράξης «Σύμβουλοι Υποστήριξης στο πλαίσιο της προγραμματικής περιόδου 2014-2020 / ΕΤΠΑ» (MIS:5000415)

5) ΑΔΑ: 663Χ7Λ7-ΨΗΘ – Μείωση εγγυήσεων του έργου «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (2015)»

6) ΑΔΑ: ΩΓΝΡ7Λ7-ΠΘΖ – Συγκρότηση Επιτροπής αξιολόγησης προσφορών της ΕΥΔΕΠ Περιφέρειας Αττικής στο πλαίσιο του Υποέργου «Σύμβουλος υποστήριξης του ΕΔΣΝΑ στην υλοποίηση του ΠΕΣΔΑ Αττικής» της Πράξης «Σύμβουλοι Υποστήριξης στο πλαίσιο της προγραμματικής περιόδου 2014-2020 / ΕΤΠΑ» (MIS:5000415)

7) ΑΔΑ: 6ΔΑΠ7Λ7-8Α8 – Έγκριση του πρακτικού 29/2017 της γνωμοδοτικής επιτροπής αξιολόγησης αποτελεσμάτων διαγωνισμών και των διαδικασιών διαπραγμάτευσης της Δ/νσης Οικονομικών Π.Ε. Κεντρικού Τομέα της Π.Α. σχετικά με την κατακύρωση του ηλεκτρονικού ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάθεση εργασιών αποψίλωσης και καθαρισμού βλάστησης και εύφλεκτης ύλης του οδικού δικτύου αρμοδιότητας της Διεύθυνσης Διαχείρισης Μητροπολιτικών Υποδομών Περιφέρειας Αττικής, Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων καθώς και σε πάρκα και άλση αρμοδιότητας Περιφέρειας Αττικής.

8) ΑΔΑ: ΩΡΔΠΟΡ1Κ-ΟΥΝ – ΔΑΣΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΘΗΡΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2017 – 2018

9) ΑΔΑ: 7ΙΣ0ΟΡ1Κ-ΜΕΗ – ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΔΑΣΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΘΗΡΑΣ

10) ΑΔΑ: 6ΟΒΜΟΡ1Κ-ΠΕΨ – Δασική Ρυθμιστική & Απαγορευτική Διάταξη Θήρας

11) ΑΔΑ: 6Δ9ΩΟΡ1Κ-ΠΜΔ – ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΘΗΡΑΣ 2017-2018

12) ΑΔΑ: 7Σ7ΑΟΡ1Κ-17Τ – ΔΑΣΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΘΗΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2017-2018

13) ΑΔΑ: 6ΞΡΦΟΡ1Κ-ΧΤ7 – ΔΑΣΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΘΗΡΑΣ

14) ΑΔΑ: 66ΦΡ7Λ7-Η10 – ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟΔΩΝ – ΕΞΟΔΩΝ ΑΠΌ: 1-1-2017 ΕΩΣ: 30-6-2017

15) ΑΔΑ: 6Ε2Ζ7Λ7-ΚΟ8 – Έγκριση 1/2017 πρακτικού της Πενταμελούς Γνωμοδοτικής Επιτροπής Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων Ανοικτών Διαγωνισμών & Διαδικασιών Διαπραγμάτευσης της Π.Ε. Πειραιά που αφορά τις καταργήσεις του αρ. 56 δρομολογίου και του αρ. 13 δρομολογίου του 1ου Επιμέρους Διαγωνισμού της Π.Ε. Πειραιά με αρ. Δ/ξης 1/2016 στο πλαίσιο της εφαρμογής ΔΣΑ για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Περιφέρειας Αττικής, για τα σχολικά έτη 2016-2017, 2017-2018 και 2018-2019

16) ΑΔΑ: 6ΧΗΦ7Λ7-Ρ6Φ – Α) Έγκριση διακήρυξης και των παραρτημάτων της, της δημοπράτησης, διενέργειας ηλεκτρονικού διαγωνισμού και περίληψης διακήρυξης της παροχής υπηρεσιών: «ΣΗΜ-05/15: Συντήρηση & άρση βλαβών εγκαταστάσεων Φωτεινής Σηματοδότησης Ν. Αττικής» προϋπολογισμού 8.000.000,00 (με ΦΠΑ ), Β) Έγκριση αποστολής περίληψης της διακήρυξης για δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε., και τον Ελληνικό Τύπο όπως προβλέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις.

17) ΑΔΑ: 6Γ7Γ7Λ7-674 – Α) Έγκριση Πρακτικού Επιτροπής Διαγωνισμού για την ανάδειξη μειοδότη του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΣΕ ΝΗΣΙΔΕΣ ΚΑΙ ΠΡΑΝΗ ΟΔΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε.Α.Α.», προϋπολογισμού 400.000,00€ (με τα απρόβλεπτα, την αναθεώρηση και Φ.Π.Α. Β) Εξουσιοδότηση της Δ.Τ.Ε. Περ. Ενότητας Ανατολικής Αττικής για τη συνέχιση της διαδικασίας.

18) ΑΔΑ: 6Ψ6Γ7Λ7-Ε0Β – Έγκριση των όρων και του σχετικού τεύχους της υπ΄ αριθμ.10/2017 Διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεση εργασιών καθαρισμού φρεατίων υδροσυλλογής- συνδετηρίων αγωγών των οδών αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής προϋπολογισμού 60.000,00€ χωρίς ΦΠΑ (74.400,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) CPV: 90641000-2 (Υπηρεσίες καθαρισμού φρεατίων)

ΔΗΜΟΣ ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ

1) ΑΔΑ: Ω0ΒΨ7Λ7-Χ6Ν – ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ -KΑΕ 97720800101 «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΜΩΛΟΥ ΣΤΗ ΣΚΑΛΑ ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ- Π Ε ΝΗΣΩΝ

2) ΑΔΑ: 68ΟΠ7Λ7-Π00 – Έγκριση προσωρινής δρομολόγησης λεωφορείου προς εκτέλεση δρομολογίων στην άγονη λεωφορειακή γραμμή νήσου Αγκιστρίου, λόγω βλάβης του υπάρχοντος

3) ΑΔΑ: 7ΧΨΘΟΡ1Κ-ΘΞΧ – 4Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΔΑΣΙΚΟΥ ΧΑΡΤΗ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΑΙΓΙΝΑΣ, ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ, ΚΥΘΗΡΩΝ, ΠΟΡΟΥ,ΣΠΕΤΣΩΝ,ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ ΚΑΙ ΥΔΡΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΩΝ ΕΩΣ 7 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017.

ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΗΣ

1) ΑΔΑ: 6ΓΧΤΟΡ1Κ-Λ1Θ – Έγκριση της υπ’ αριθ. 57/2017 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αίγινας

2) ΑΔΑ: 7Φ4Ζ7Λ7-8ΞΡ – ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ

3) ΑΔΑ: ΩΥΨΘ7Λ7-ΑΣ3 – ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΗ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

4) ΑΔΑ: 7ΤΨΝΟΡ1Κ-ΤΓ2 – Χορήγηση άδειας χρήσης νερού για υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης νερού από πηγάδι αρδευτικής χρήσης (άρδευση αγροτεμαχίου) στον κ. Σκαρπαλέζο Δημήτριο του Σπυρίδωνα στην ιδιοκτησία του στη θέση ΡΑΧΗ ΠΕΡΙΒΟΛΑΣ του Δήμου Αίγινας, της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων της Περιφέρειας Αττικής

5) ΑΔΑ: 7ΦΟΤΟΡ1Κ-ΖΥΗ – Χορήγηση άδειας χρήσης νερού από υφιστάμενη γεώτρηση αρδευτικής χρήσης (άρδευση αγροτεμαχίου) στον κ. Παναγιώτη Ηρειώτη στην ιδιοκτησία του, στη θέση «Καρράς-Χλόη» του Δήμου Αίγινας, της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων, της Περιφέρειας Αττικής.

6) ΑΔΑ: 7ΤΠ3ΟΡ1Κ-8ΔΗ – ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ » ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΑΣΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΩΝ ΖΩΝΩΝ Ν.ΑΙΓΙΝΑΣ»

7) ΑΔΑ: 6Ν81ΟΡ1Κ-ΡΞΒ – Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων για την κατασκευή και λειτουργία του έργου: «Κρηπίδωση υπάρχοντα κυματοθραύστη λιμανιού Πέρδικας » στο Δήμο Αίγινας .

8) ΑΔΑ: 679ΜΟΡ1Κ-Α4Ι – Χορήγηση άδειας χρήσης νερού για υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης νερού από πηγάδι αρδευτικής χρήσης (άρδευση αγροτεμαχίου) στον κ. Τσατήρη Γεώργιο του Δημητρίου στην ιδιοκτησία του στη θέση ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ- ΛΑΔΙΑΝΟ στη Δημοτική Κοινότητα Κυψέλης του Δήμου Αίγινας, της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων της Περιφέρειας Αττικής.

9) ΑΔΑ: 6ΘΣΩ7Λ7-3ΕΩ – Έγκριση αναπροσαρμογής χρονοδιαγράμματος εργασιών για το έργο: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΝΗΣΟΥ ΑΙΓΙΝΑΣ», αναδόχου εταιρείας ΕΛΚΥΣΤΗΣ Α.Τ.Ε.

10) ΑΔΑ: 7ΧΨΘΟΡ1Κ-ΘΞΧ – 4Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΔΑΣΙΚΟΥ ΧΑΡΤΗ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΑΙΓΙΝΑΣ, ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ, ΚΥΘΗΡΩΝ, ΠΟΡΟΥ,ΣΠΕΤΣΩΝ,ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ ΚΑΙ ΥΔΡΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΩΝ ΕΩΣ 7 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017.

ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΜΟΥ

1) ΑΔΑ: 6ΠΣ67Λ7-42Σ – Ένταξη της Πράξης «ΔΟΜΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ, ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΣΣΙΤΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΜΟΥ» με Κωδικό ΟΠΣ 5003505 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014-2020»

ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ – ΒΟΥΛΑΣ – ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ

1) ΑΔΑ: Ω1ΗΝ7Λ7-ΨΣ6 – Έγκριση της Επιτροπής Διεξαγωγής διαγωνισμού του έργου: «Διευθέτηση ρέματος Κόρμπι από Λ. Βάρης – Κορωπίου μέχρι εκβολή», προϋπολογισμού 20.049.000,00€ (με απρόβλεπτα, αναθεώρηση και Φ.Π.Α.).

2) ΑΔΑ: 73ΩΙΟΡ1Κ-ΞΡ6 – Χορήγηση άδειας χρήσης νερού για υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης νερού από πηγάδι υδρευτικής χρήσης (άρδευση πρασίνου) στην πολυκατοικία (με διαχειριστή τον κ. ΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗ ΝΙΚΟΛΑΟ), στην οδό ΝΗΡΕΩΣ 28-30, του Δήμου ΒΟΥΛΑΣ – ΒΑΡΗΣ – ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ, της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής, της Περιφέρειας Αττικής.

3) ΑΔΑ: Ω2ΗΦ7Λ7-ΗΟ9 – Διορθωτική Πράξη της με αρ. 1 / 97 Πράξης Εφαρμογής της περιοχής Mηλαδέζα της Δημοτικής ενότητας Βάρης του Δήμου Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης, για την ιδιοκτησία με κ.α. 13201 στο Ο.Τ. 302.

4) ΑΔΑ: ΩΓΚΒ7Λ7-ΧΣΧ – Διορθωτική Πράξη της με αρ. 1/2000 Πράξη Εφαρμογής στην περιοχή Λαθούριζα του Δήμου Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης, για την ιδιοκτησία με κ.α. 010243 στο Ο.Τ. Γ644.

5) ΑΔΑ: ΨΙΤΧΟΡ1Κ-ΝΚΗ – Ανανέωση της υπ’ αριθ. πρωτ. ΠΕΧΩ2372/Φπεριβ.6/2007/26.04.2007 Απόφασης Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής με θέμα: “Έγκριση περιβαλλοντικών όρων για τη λειτουργία του “Γενικού Νοσοκομείου Ασκληπείου Βούλας”, στη Βούλα της Ανατολικής Αττικής

ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ

1) ΑΔΑ: ΩΩΒΙ7Λ7-4ΙΞ – Έγκριση τροποποιήσεως του Καταστατικού Ανώνυμης Εταιρείας

2) ΑΔΑ: ΩΗΧΧ7Λ7-9ΛΑ – ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΡΑΜΠΩΝ ΑΜΕΑ ΣΕ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ

3) ΑΔΑ: 7ΧΓΕ7Λ7-Β9Ψ – ΕΓΚΡΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΣΤΕΓΑΣΜΕΝΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ

4) ΑΔΑ: 72ΚΖ7Λ7-6ΦΒ – ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ

ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

1) ΑΔΑ: 6ΡΠ37Λ7-ΜΘΠ – Χορήγηση άδειας λειτουργίας συστεγασμένων φαρμακείων Λουκοπούλου Κωνσταντίνας και Λουκοπούλου Σοφίας στη Δημοτική Ενότητα Ελευσίνας του Δήμου Ελευσίνος

2) ΑΔΑ: ΩΠΨΡ7Λ7-3ΥΝ – Διενέργεια διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση προκήρυξης για την ανάθεση κατά το άρθρο 32 παρ. 2 περιπ. αα του Ν. 4412/2016 για την διοργάνωση μουσικής εκδήλωσης, στις 18/08/2017 στον Αρχαιολογικό χώρο της Ελευσίνας με τους Μάριο Φραγκούλη και Γεώργιο Περρή συνολικού προϋπολογισμού 15.624,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.».

3) ΑΔΑ: ΩΒΗ07Λ7-ΙΞΨ – Συγκρότηση Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης υλοποίησης της προγραμματικής σύμβασης για την κατασκευή του έργου: «Ανάπλαση της Πλατείας Ηρώων του Δήμου Ελευσίνας» στο Δήμο Ελευσίνας.

4) ΑΔΑ: 7ΣΓΣ7Λ7-Ν90 – Έγκριση τροποποιήσεως του Καταστατικού Ανώνυμης Εταιρίας

5) ΑΔΑ: ΩΖΛΝ7Λ7-ΡΒΙ – Έγκριση τροποποιήσεως του Καταστατικού Ανώνυμης Εταιρίας

ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ – ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ

1) ΑΔΑ: ΩΘΧΩ7Λ7-ΦΥΧ – Έγκριση τροποποιήσεως του Καταστατικού Ανώνυμης Εταιρείας

2) ΑΔΑ: 64ΕΚ7Λ7-ΛΡΩ – ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟΥ ΤΡΙΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ

3) ΑΔΑ: ΩΟΕ4ΟΡ1Κ-33Ο – Έγκριση συμβάσεων μίσθωσης έργου στο ΝΠΔΔ «Οργανισμός Νεολαίας και Αθλητισμού Δήμου Ελληνικού – Αργυρούπολης – ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ».

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

1) ΑΔΑ: 7ΞΞΣ7Λ7-ΚΚΕ – ΕΓΚΡΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΤΕΓΑΣΜΕΝΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ

2) ΑΔΑ: ΩΚΙΦ7Λ7-ΔΑ3 – ΕΓΚΡΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΤΕΓΑΣΜΕΝΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ

3) ΑΔΑ: Ω8647Λ7-3ΩΘ – Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «Ασφαλτόστρωση οδών του Δημοτικού οδικού δικτύου του Δήμου Καλλιθέας» αναδόχου εργοληπτικής επιχείρησης ΑΣΦΑΛΤΟΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΕ, προϋπολογισμού 600.000,00 €.

4) ΑΔΑ: 78Ψ77Λ7-ΦΕΥ – Έγκριση τροποποιήσεως του Καταστατικού Ανώνυμης Εταιρείας

5) ΑΔΑ: ΩΕ417Λ7-8ΗΕ – 4η Μείωση εγγυήσεων αντικατάστασης κρατήσεων (δεκάτων) του έργου «ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΟΜΒΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΧΑΜΟΣΤΕΡΝΑΣ – Β΄ ΦΑΣΗ», (εργολαβία ΑΠ88/16), με Κωδικό ΟΠΣ 5001108 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014-2020»

6) ΑΔΑ: ΨΨΟΨ7Λ7-ΛΩΓ – Έγκριση τροποποιήσεως του Καταστατικού Ανώνυμης Εταιρείας

7) ΑΔΑ: ΩΜ5Λ7Λ7-97Ε – ΕΝΑΡΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΧΟΡΟΥ, ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ » ΧΑΡΑΛΑΜΠΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ – ΘΩΜΑ ΦΩΤΕΙΝΗ Ο.Ε», ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ » ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΧΟΡΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ ΘΩΜΑ – ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΑΚΗΣ Ο.Ε», ΣΤΟΝ 1ο ΟΡΟΦΟ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΜΑΤΖΑΓΡΙΩΤΑΚΗ 74 ΣΤΗΝ ΚΑΛΛΙΘΕΑ

8) ΑΔΑ: 7Κ71ΟΡ1Κ-ΡΧ7 – Ακύρωση της υπ’ αριθμ. 322/2017 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Καλλιθέας

9) ΑΔΑ: Ψ776ΟΡ1Κ-ΒΕΤ – Απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων για τη λειτουργία του έργου: “Υφιστάμενη Υπεραγορά καταστημάτων με παιδότοπο και ιδιωτικό σταθμό αυτοκινήτων” της Ι και Σ. ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ Α.Ε.Ε. που βρίσκεται στο Ο.Τ.426 του Δήμου Καλλιθέας, επί της οδού Ευριπίδου 69 και Αιγέως 31-35

10) ΑΔΑ: 6ΕΦΡ7Λ7-Σ5Ξ – Οριστική ανάκληση άδειας λειτουργίας πρατηρίου παροχής καυσίμων και ενέργειας δημοσίας χρήσεως

11) ΑΔΑ: 68187Λ7-90Μ – Μείωση κρατήσεων δεκάτων του έργου «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΟΔΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ» με ανάδοχο την ″ ΑΣΦΑΛΤΟΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΕ ″.

12) ΑΔΑ: 6ΧΣΕ7Λ7-ΜΩΝ – Έγκριση των όρων, του συνοπτικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει της τιμής σε ευρώ, για την προμήθεια ειδών πρώτης ανάγκης (συσκευασμένα είδη διατροφής), του Κέντρου Διαχείρισης, Αποθήκευσης και Εφοδιασμού ειδών Πρώτης Ανάγκης των σημείων διαμονής Προσφύγων, εφεξής καλούμενο «Κέντρο Εφοδιασμού» στο κτίριο «Εσπλανάδα», στη Θέση Φαληρικός Όρμος, Τ.Κ. 176 02 Καλλιθέα , συνολικού Προϋπολογισμού 12.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

13) ΑΔΑ: ΨΩΓ17Λ7-11Ζ – Ειδική εντολή για την έγκριση εκτέλεσης απολογιστικών εργασιών στο έργο: «Έργα υποδομών για την ανάπλαση του Φαληρικού όρμου (Φάση Α’)» με ανάδοχο την εταιρεία ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ προϋπολογισμού 150.000.000€ (με το ΦΠΑ).

ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ – ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

1) ΑΔΑ: 69ΑΨ7Λ7-Ξ4Ζ – Δέσμευση πίστωσης ύψους τριάντα χιλιάδες ευρώ (30.000,00 €) για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του Ειδικού Φορέα 07.072 Δ/νση Οικονομικών Π.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΑΕ 97810703601 «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΒΑΦΗΣ ΣΗΡΑΓΓΑΣ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ » του οικ. έτους 2017 για την ανάγκη «δαπάνης πολυετούς υποχρέωσης για την εκτέλεση του έργου με τίτλο «Εργασίες βαφής Σήραγγας Δραπετσώνας», συνολικού ποσού 300.000 € (τριακοσίων χιλιάδων ευρώ), με επιμερισμό ποσού ανά έτος 2017: 30.000 € και 2018: 270.000 €» της «Περιφερειακή ενότητα Πειραιά.»

ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ

1) ΑΔΑ: ΨΨΡ67Λ7-9ΡΡ – ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

2) ΑΔΑ: Ω1ΗΝ7Λ7-ΨΣ6 – Έγκριση της Επιτροπής Διεξαγωγής διαγωνισμού του έργου: «Διευθέτηση ρέματος Κόρμπι από Λ. Βάρης – Κορωπίου μέχρι εκβολή», προϋπολογισμού 20.049.000,00€ (με απρόβλεπτα, αναθεώρηση και Φ.Π.Α.).

3) ΑΔΑ: 7Χ7Χ7Λ7-86Ο – Τροποποίηση της Πράξης «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ Ρ. ΞΕΡΕΑ ΔΗΜΟΥ ΚΡΩΠΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ» με Κωδικό ΟΠΣ 5002655 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014-2020»

4) ΑΔΑ: ΩΔ6Ψ7Λ7-92Ν – Έγκριση εκτέλεσης πρόσθετων επειγουσών εργασιών πριν την έγκριση του 1ου ΑΠΕ του έργου: «ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΗΣ ΚΟΡΩΠΙΟΥ» αναδόχου εταιρείας «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΔΡΟKΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΕ»

5) ΑΔΑ: 7ΗΟ07Λ7-ΛΟΔ – Απόρριψη της Ειδικής Δήλωσης Διακοπής Εργασιών του έργου: «ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΗΣ ΚΟΡΩΠΙΟΥ». αναδόχου εταιρείας «ΕΛΛΗΝΙΚΗ YΔΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΕ»

6) ΑΔΑ: Ω2Γ7ΟΡ1Κ-086 – Χορήγηση άδειας χρήσης νερού από υφιστάμενη γεώτρηση αρδευτικής χρήσης (άρδευση αγροτεμαχίου) στον κ. Αναστάσιο Κυριάκου στην ιδιοκτησία του, στη θέση «Κίτσι» του Δήμου Κρωπίας, της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής, της Περιφέρειας Αττικής.

7) ΑΔΑ: ΩΓ867Λ7-ΝΤΤ – Έγκριση ανάθεσης και δαπάνης για τη διάθεση οχημάτων και προσωπικού για την αντιμετώπιση εκτάκτου γεγονότος (πυρκαγιά) στην περιοχή Βίλιζα Κορωπίου του Δήμου Κρωπίας από τις 12-08-2017.

8) ΑΔΑ: ΩΨΒΙ7Λ7-ΦΙ7 – Έγκριση ανάθεσης και δαπάνης για τη διάθεση οχημάτων και προσωπικού για την αντιμετώπιση εκτάκτου γεγονότος (πυρκαγιά) στην περιοχή Βίλιζα Κορωπίου του Δήμου Κρωπίας από τις 12-08-2017.

9) ΑΔΑ: 69ΚΥΟΡ1Κ-35Π – Χορήγηση άδειας χρήσης νερού από υφιστάμενο πηγάδι αρδευτικής χρήσης (άρδευση αγροτεμαχίων) στις Στυλιανή Μιχαιρίνα και Δήμητρα Κώνστα στην ιδιοκτησία τους, στη θέση «Κούπι-Βίντζι» του Δήμου Κρωπίας, της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής, της Περιφέρειας Αττικής.

ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ

1) ΑΔΑ: 67ΔΧ7Λ7-4ΩΙ – Έγκριση απολογιστικής δαπάνης για τη διάθεση οχημάτων και προσωπικού για την αντιμετώπιση εκτάκτου γεγονότος (πυρκαγιά) στο Δήμο Λαυρεωτικής από τις 16-07-2017 έως και τις 17-07-2017.

2) ΑΔΑ: 7ΙΤ17Λ7-Β1Φ – Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης συνολικού προϋπολογιζόμενου ποσού ύψους 3.720,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. για την προμήθεια των υλικών και την παροχή των υπηρεσιών που απαιτούνται για την εργασία πλήρους κατασκευής τοποθέτησης, στερέωσης και ασφάλειας (συρματοπλέγματος, ιστών, λουκέτο τάκου) των εγκαταστάσεων του Συστήματος Πυροπροστασίας Π.Ε. Ανατολικής Αττικής στις περιοχές Κερατέα, Λαύριο, Βαρνάβα και Πεντέλη

3) ΑΔΑ: ΩΒΦΜΟΡ1Κ-6ΔΨ – ΔΑΣΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΥΛΟΤΟΜΙΩΝ & ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΚΑΥΣΟΞΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΜΟΝΙΜΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΜΑΣ (ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ & ΔΗΜΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ)

4) ΑΔΑ: 7ΙΙ6ΟΡ1Κ-ΩΝΟ – Έγκριση Μελέτης Γεωλογικής Καταλληλότητας στο πλαίσιο της μελέτης με τίτλο Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο στα Διοικητικά όρια του Δήμου Λαυρεωτικής και τροποποίηση του ήδη εγκεκριμένου Γ.Π.Σ

5) ΑΔΑ: 6Ο4ΞΟΡ1Κ-7ΘΥ – ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ «ΚΑΒΟΔΟΚΑΝΟΙ» Δ.Ε.ΛΑΥΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΜΒΑΔΟΥ 9,957 στρ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 14 Ν.998/79 ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΑ ΑΡΙΘΜ.1064/24-03-2009 ΚΑΙ 2143/53562/28-06-2017 ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ

6) ΑΔΑ: 64Σ1ΟΡ1Κ-ΣΣ1 – ΔΑΣΙΚΗ ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΗ & ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΘΗΡΑΣ ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2017-2018 ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟΥ ΛΑΥΡΙΟΥ

7) ΑΔΑ: ΨΦ9ΑΟΡ1Κ-ΞΙΞ – ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ «ΚΙΑΦΑ ΠΡΑΡΙ-ΒΡΑΧΟΣ ΣΤΑΥΡΑΕΤΟΥΙ» Δ.Ε.ΚΕΡΑΤΕΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΜΒΑΔΟΥ 99,303 στρ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 14 Ν.998/79 ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ.1241/27172/29-03-2017 ΑΙΤΗΜΑ ΤΟΥ Κ.Α.Π.Ε. (Κέντρο ανανεώσιμων πηγών ενέργειας)

8) ΑΔΑ: 65ΑΝΟΡ1Κ-ΩΞ6 – Χορήγηση άδειας χρήσης και μεταφοράς νερού από υφιστάμενη γεώτρηση αρδευτικής χρήσης (άρδευση αγροτεμαχίου) στον κ. Βασίλειο Δράκο στην ιδιοκτησία του, στη θέση «Βοντά-Καπό» του Δήμου Λαυρεωτικής, Τ.Κ. Κερατέας, της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής, της Περιφέρειας Αττικής.

9) ΑΔΑ: 6Ο49ΟΡ1Κ-Ο0Ρ – ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:»ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΑΣΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΥΡΚΩΝ ΖΩΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟΥ ΛΑΥΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2017″

10) ΑΔΑ: 7ΖΨΘΟΡ1Κ-ΞΩΘ – Ακύρωση της υπ’ αριθ. 18/2017 αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου με την επωνυμία «Δημοτική Ανώνυμη Εταιρεία Ακινήτων Λαυρεωτικής» του Δήμου Λαυρεωτικής

11) ΑΔΑ: 7ΞΥΛΟΡ1Κ-Χ4Κ – Χορήγηση άδειας εκτέλεσης έργου αξιοποίησης υδατικών πόρων για ανόρυξη γεώτρησης υδρευτικής χρήσης (άρδευση πρασίνου) σε αντικατάσταση υφιστάμενης γεώτρησης, στον κ. Βαρουξή Δημήτριο του Γεώργιου στην ιδιοκτησία του στη θέση ΣΠΗΛΙΑΖΕΖΑ στη Δημοτική Ενότητα Κερατέας του Δήμου Λαυρεωτικής, της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής, της Περιφέρειας Αττικής.

12) ΑΔΑ: 68097Λ7-ΤΛΠ – Πληρωμή δαπάνης συναυλίας στο πλαίσιο της προσπάθειας για την αποκατάσταση & ανάδειξη του θεάτρου του ΘΟΡΙΚΟΥ, του αρχαιότερου στον ελλαδικό χώρο & ως εκ τούτου, αποτελεί γεγονός που ενισχύει τη διατήρηση του & θα πραγματοποιηθεί στο αρχαίο θέατρο ΘΟΡΙΚΟΥ τον μήνα Σεπτέμβριο 2017

13) ΑΔΑ: 6Ζ8ΤΟΡ1Κ-93Τ – Ακύρωση της υπ’ αριθ. 29/2017 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Αναπτυξιακού Συνδέσμου Λαυρεωτικής.

ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ

1) ΑΔΑ: 6Φ54ΟΡ1Κ-ΟΦΝ – Έγκριση της υπ’ αριθ. 63/2017 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μαρκοπούλου Μεσογαίας.

2) ΑΔΑ: 631Ε7Λ7-ΗΓΩ – Σύσταση τριμελούς επιτροπής για την αποκατάσταση του Χώρου Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Απορριμμάτων (ΧΑΔΑ) στη θέση «ΧΩΝΙ-ΝΤΑΓΛΑ» του Δήμου Μαρκοπούλου – Μεσογαίας.

3) ΑΔΑ: ΩΜΖ07Λ7-ΙΣΖ – Συγκρότηση Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης υλοποίησης της προγραμματικής σύμβασης για την κατασκευή του έργου: «Μελέτη αποχέτευσης ακαθάρτων και ΕΕΛ των οικισμών Αυλώνος, Μαρκοπούλου, Ωρωπού, Νέων Παλατίων και Χαλκουτσίου Δήμου Ωρωπού».

4) ΑΔΑ: 6ΥΙΗΟΡ1Κ-262 – Χορήγηση άδειας χρήσης νερού από υφιστάμενη γεώτρηση αρδευτικής χρήσης (άρδευση αγροτεμαχίου) στους Γεώργιο, Χρυσώ, Σταματίνα και Μαρία Στέκα στην ιδιοκτησία τους, στη θέση «Βαραμπάς» του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας, της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής, της Περιφέρειας Αττικής.

5) ΑΔΑ: Ω3ΘΩΟΡ1Κ-9ΙΑ – Χορήγηση άδειας χρήσης νερού από υφιστάμενη γεώτρηση αρδευτικής χρήσης (άρδευση αγροτεμαχίων) στους Στυλιανό Σταυρουλάκη, Διονύσιο Χασιώτη, Δημήτριο Λίγγο, Ευαγγελία Βύρλου, Ειρήνη Βέργαδου και Χρήστο Βέργαδο στην ιδιοκτησία τους, στη θέση «Λιγόρι» του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας, της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής, της Περιφέρειας Αττικής.

6) ΑΔΑ: ΨΟΣ7ΟΡ1Κ-Ρ5Η – Τροποποίηση της με αριθμό πρωτ. 5888/182/09-02-2012/21-02-2012 (Α.Δ.Α. ΒΟΖΧΟΡ1Κ-Η2Ζ) Απόφασης του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής «Ανανέωση άδειας χρήσης νερού υδροληψίας αρδευτικής χρήσεως (άρδευση αγροτεμαχίου) στον κ. Σωτήριο Παπασωτηρίου στην ιδιοκτησία του, στη θέση «Μαζογερέ», του Δήμου Μαρκοπούλου, της Περιφέρειας Αττικής» και συμπλήρωση αυτής με το σειριακό αριθμό του υδρομετρητή και τον κωδικό αριθμό Ε.Μ.Σ.Υ.

7) ΑΔΑ: Ψ4Ι3ΟΡ1Κ-09Κ – Τροποποίηση της με αριθμό πρωτ. 6277/195/13-02-2012/21-02-2012 (Α.Δ.Α. ΒΟΖΧΟΡ1Κ-Ι4Ι) Απόφασης του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής «Χορήγηση άδειας χρήσης νερού στον κ. Σωτήριο Παπασωτηρίου από υφιστάμενο αρδευτικό (αγροτικής χρήσεως) πηγάδι στην ιδιοκτησία του, στη θέση «Μαζογερέ», του Δήμου Μαρκοπούλου, της Περιφέρειας Αττικής» και συμπλήρωση αυτής με το σειριακό αριθμό του υδρομετρητή και τον κωδικό αριθμό Ε.Μ.Σ.Υ.

8) ΑΔΑ: Ω966ΟΡ1Κ-0Β3 – Ακύρωση της υπ’ αριθ. 75/418/2017 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. “Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Μαρκοπούλου – Μεσογαίας

9) ΑΔΑ: 67ΖΧ7Λ7-ΟΗ6 – Κύρωση Διορθωτικής Πράξης της αρ. 1/2010 Πράξης Εφαρμογής στις Πολεοδομικές Ενότητες 4 και 5 «Πόρτο Ράφτη» Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας, στην ιδιοκτησία Δουρίδα Βασιλείου

10) ΑΔΑ: 70ΟΕ7Λ7-732 – Κύρωση Διορθωτικής Πράξης της αρ. 1/2010 Πράξης Εφαρμογής στις Πολεοδομικές Ενότητες 4 και 5 «Πόρτο Ράφτη» Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας, στις ιδιοκτησίες Γεωργίου, Δημητρίου, Ιωάννη, Στυλιανής, Μαρίας και Αικατερίνης Μαγγανά

11) ΑΔΑ: ΩΒ7Ι7Λ7-Ρ7Δ – Διορθωτική Πράξη της υπ’ αρ. 1/2000 Πράξης Εφαρμογής στην περιοχή 3η Π.Ε. Πόρτο Ράφτη του Δήμου Μαρκόπουλου, (N. Αττικής), για την ιδιοκτησία που βρίσκεται στο Ο.Τ.161, για την ιδιοκτησία με κ.α. 050506.

12) ΑΔΑ: ΩΨ0Α7Λ7-7ΨΕ – Διορθωτική Πράξη της με αρ. 1ης Πράξης Εφαρμογής της Πολεοδομικής Μελέτης της Πολεοδομικής Ενότητας 3 «Πόρτο Ράφτη» του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας της ιδιοκτησίας με κ.α.κ. 070727 του Ο.Τ. 15.

13) ΑΔΑ: Ψ7ΖΖ7Λ7-ΑΚ1 – Τροποποίηση της με αριθμ. πρωτ. 5438 / 14-12-2014 άδειας μηχανολογικού εκσυγχρονισμού, του εργοστασίου παραγωγής προιόντων από κρέας ζώων & πουλερικών, με ψυκτική αποθήκη τροφίμων, της Π. ΚΑΜΑΡΑΤΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε., που βρίσκεται στην θέση Στρογγύλι στο ΒΙ.ΠΑ προς εξυγίανση του Δήμου Μαρκοπούλου.

14) ΑΔΑ: ΩΟΞΛ7Λ7-Δ90 – Διορθωτική Πράξη της με αρ. 01/2000 Πράξης Εφαρμογής της Πολεοδομικής Ενότητας 3 «ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ» του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας, της ιδιοκτησίας με κ.α. 010101 στo Ο.Τ. Γ 187.

ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ – ΤΑΥΡΟΥ

1) ΑΔΑ: 69ΘΥ7Λ7-Χ44 – ΕΓΚΡΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΣΤΕΓΑΣΜΕΝΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ

2) ΑΔΑ: 6ΚΒ57Λ7-ΩΥΤ – Σύσταση επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου «Αποκατάσταση βλαβών οδοστρωμάτων στο Δήμο Μοσχάτου – Ταύρου»

3) ΑΔΑ: 782Γ7Λ7-Ρ6Ω – Τροποποίηση καταστατικου ανώνυμης εταιρείας

4) ΑΔΑ: 7ΤΖΡ7Λ7-4ΔΧ – Χορήγηση προθεσμίας προς τεχνική ανασυγκρότηση του εργοστασίου εκτυπωτικών εργασιών – γραφικών τεχνών της «ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ –ΕΛΙΚΩΝ ΕΠΕ», που λειτουργεί επί της οδού Ταύρου 19-21 στον Ταύρο.

5) ΑΔΑ: 698ΝΟΡ1Κ-ΡΒΝ – Συγκρότηση Επιτροπής Επιλογής Προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης έργου στο ΝΠΔΔ «Πνευματικό Κέντρο Δήμου Μοσχάτου – Ταύρου», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του πδ 524/1980.

6) ΑΔΑ: Ψ7ΨΣΟΡ1Κ-Σ3Θ – Έγκριση της 99/2017 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ «Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Δήμου Μοσχάτου – Ταύρου», περί σύστασης μιας προσωποπαγούς θέσης με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου στο ΝΠΔΔ, σε εφαρμογή αμετάκλητης δικαστικής απόφασης.

7) ΑΔΑ: ΨΩΓ17Λ7-11Ζ – Ειδική εντολή για την έγκριση εκτέλεσης απολογιστικών εργασιών στο έργο: «Έργα υποδομών για την ανάπλαση του Φαληρικού όρμου (Φάση Α’)» με ανάδοχο την εταιρεία ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ προϋπολογισμού 150.000.000€ (με το ΦΠΑ).

ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ

1) ΑΔΑ: Ω7ΚΛΟΡ1Κ-ΤΗΚ – Τροποποίηση της αριθμ. 23158/8477/06-04-2017 (ΑΔΑ 7Υ2ΓΟΡ1Κ-00Χ) απόφασής μας περί συγκρότησης Επιτροπής Ελέγχου Παιδικών Χαρών για τον Δήμο Παλαιού Φαλήρου

ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ

1) ΑΔΑ: 7Ι257Λ7-ΝΘΜ – Επιβολή προστίμου.

2) ΑΔΑ: 6ΞΟΟ7Λ7-ΓΘ4 – ΑΔΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΟΤΩΝ ΑΠΟ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ

3) ΑΔΑ: ΩΕΑ17Λ7-2Θ0 – Συγκρότηση Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης για την κατασκευή του έργου: «Έργα Βελτίωσης Ασφάλειας Οδικού Δικτύου και Κοινόχρηστων Χώρων Δήμου Πειραιά».

4) ΑΔΑ: 7ΘΦΙ7Λ7-02Π – Έγκριση λειτουργίας μεταφερθέντος Φαρμακείου του Φαρμακοποιού Αδάμου Ιωάννη του Ευστρατίου

5) ΑΔΑ: 6Γ687Λ7-ΖΨΕ – Έγκριση λειτουργίας συστεγασμένων Φαρμακείων των Φαρμακοποιών -ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑΣ του ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ και ΣΟΦΙΑΣ ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ του ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ στον Δήμο Πειραιά

6) ΑΔΑ: 6ΘΘ67Λ7-ΙΟ0 – Δέσμευση πίστωσης ύψους ενενήντα χιλιάδες ευρώ (90.000,00 €) για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του Ειδικού Φορέα 07.072 Δ/νση Οικονομικών Π.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΑΕ 97610700101 «ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ (ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΠΕΡΙΞ ΤΟΥ ΛΙΜΑΝΙΟΥ) – ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ » του οικ. έτους 2017 για την ανάγκη «δαπάνης που αφορά στην εκτέλεση έργου με τίτλο «Εξειδικευμένες μετρήσεις ατμοσφαιρικής ρύπανσης στην ευρύτερη περιοχή του Πειραιά (με έμφαση πέριξ του λιμανιού) -Ποιοτική και ποσοτική διευκρίνιση πηγών ρύπανσης» οικ. έτους 2017″ της «Περιφερειακή ενότητα Πειραιά.»

7) ΑΔΑ: ΩΝΜ37Λ7-Δ0Χ – Δέσμευση πίστωσης ύψους είκοσι χιλιάδες ευρώ (20.000,00 €) για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του Ειδικού Φορέα 07.072 Δ/νση Οικονομικών Π.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΑΕ 97770701501 «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ «ΠΟΡΦΥΡΑ» ΔΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ.» του οικ. έτους 2017 για την ανάγκη «δαπάνης πολυετούς υποχρέωσης για την εκτέλεση του έργου με τίτλο «Εργασίες συντήρησης του γηπέδου καλαθοσφαίρισης «ΠΟΡΦΥΡΑ”» Δήμου Πειραιά», συνολικού ποσού 49.993,70 € (σαράντα εννέα χιλιάδων εννιακοσίων ενενήντα τριών ευρώ και εβδομήντα λεπτών), με επιμερισμό ποσού ανά έτος 2017: 20.000 € και 2018: 29.993,70 €» της «Περιφερειακή ενότητα Πειραιά.»

8) ΑΔΑ: ΩΙΘΤ7Λ7-ΗΕΘ – Δέσμευση πίστωσης ύψους πέντε χιλιάδες ευρώ (5.000,00 €) για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του Ειδικού Φορέα 07.072 Δ/νση Οικονομικών Π.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΑΕ 97790703801 «ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΠΡΑΝΟΥΣ ΣΤΗΝ ΠΛΑΖ ΒΟΤΣΑΛΑΚΙΑ, ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ » του οικ. έτους 2017 για την ανάγκη «δαπάνης πολυετούς υποχρέωσης για την εκτέλεση του έργου «Συμπληρωματική σύμβαση για εργασίες αποκατάστασης και αντιστήριξης του πρανούς στην πλαζ Βοτσαλάκια, στα πλαίσια του υποέργου «Ανάπλαση και αναβάθμιση ειδικών περιοχών δικτύου κυκλοφορίας πεζών στον αστικό ιστό του δήμου Πειραιά ΑΑΕ8/2012» του έργου «Ολοκληρωμένη αστική αειφόρος ανάπλαση ευρείας κλίμακας στο Δήμο Πειραιά – Β΄ Φάση»», συνολικού ποσού 330.000 € (τριακοσίων τριάντα χιλιάδων ευρώ), με επιμερισμό ποσού ανά έτος 2017: 5.000 € και 2018: 325.000 €» της «Περιφερειακή ενότητα Πειραιά.»

9) ΑΔΑ: Ψ4ΑΞ7Λ7-5ΕΡ – Έγκριση τροποποιήσεως του καταστατικού Α.Ε.

10) ΑΔΑ: 7ΑΕΗ7Λ7-ΑΞΥ – Έγκριση τροποποιήσεως του καταστατικού Ανώνυμης Εταιρείας

11) ΑΔΑ: ΩΑ797Λ7-Ψ36 – Απόφαση Συγκρότησης Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης για την κατασκευή του έργου: «Εργασίες Συντήρησης του Γηπέδου Καλαθοσφαίρισης ‘‘Πορφύρα’’ Δήμου Πειραιά».

12) ΑΔΑ: ΨΓΠ77Λ7-ΨΥ1 – Έγκριση τροποποιήσεως του καταστατικού Ανώνυμης Εταιρείας

ΔΗΜΟΣ ΠΟΡΟΥ

1) ΑΔΑ: ΩΡ687Λ7-Ε1Π – Ένταξη της Πράξης «ΔΟΜEΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΠΟΡΟΥ» με Κωδικό ΟΠΣ 5003499 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014-2020»

2) ΑΔΑ: 7Σ7ΑΟΡ1Κ-17Τ – ΔΑΣΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΘΗΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2017-2018

3) ΑΔΑ: 7ΧΨΘΟΡ1Κ-ΘΞΧ – 4Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΔΑΣΙΚΟΥ ΧΑΡΤΗ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΑΙΓΙΝΑΣ, ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ, ΚΥΘΗΡΩΝ, ΠΟΡΟΥ,ΣΠΕΤΣΩΝ,ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ ΚΑΙ ΥΔΡΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΩΝ ΕΩΣ 7 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017.

ΔΗΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ

1) ΑΔΑ: 70ΕΘΟΡ1Κ-0ΟΘ – Έγκριση της υπ’ αριθ. 120/2017 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σαλαμίνας

2) ΑΔΑ: Ω0Ο37Λ7-1ΩΣ – ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΥΡΩΣΗΣ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΜΕ ΑΡ. 19 Α 18 /2017 (Αρ. πρωτ. 19526/16-06-2017) της με αρ. 19/2007 Πράξης Εφαρμογής της περιοχής «ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ» του Δήμου Σαλαμίνας, των ιδιοκτησιών με κ.α. 0096007Α και 0096007Β στο Ο.Τ. 96.

3) ΑΔΑ: 7ΚΦ57Λ7-Κ4Φ – ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΥΡΩΣΗΣ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΜΕ ΑΡ. 19 Α 24 /2016 (Αρ. πρωτ. 26845/12-06-2017) της με αρ. 19/2007 Πράξης Εφαρμογής της περιοχής «ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ» του Δήμου Σαλαμίνας, της ιδιοκτησίας με κ.α. 0336007 στο Ο.Τ. 336.

4) ΑΔΑ: 7ΝΧΕ7Λ7-Ρ4Μ – ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΩΣ ΒΛΑΒΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΛΛΕΚΤΗΡΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ» ΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 6.552.995,69 ΕΥΡΩ ΜΕ ΤΟ Φ.Π.Α. ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΘΕΜΕΛΗ Α.Ε.

5) ΑΔΑ: Ω72Ζ7Λ7-Κ3Γ – Έγκριση παράτασης της προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών του έργου «Κατασκευή συλλεκτήρων ομβρίων στην περιοχή Σαλαμίνας της Νήσου Σαλαμίνας», συμβατικής δαπάνης 6.552.995,69 € (με Φ.Π.Α.), αναδόχου εταιρείας ΘΕΜΕΛΗ ΑΕ.

6) ΑΔΑ: 6ΩΩΟ7Λ7-ΩΙ5 – Παράταση της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Συντήρηση επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου Σαλαμίνας», προϋπολογισμού 500.000,00 €, αναδόχου εταιρείας ΑΣΦΑΛΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε.

7) ΑΔΑ: ΩΨΕ77Λ7-Ν89 – Συγκρότηση της επιτροπής διαγωνισμού του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ ΝΗΣΟΥ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ» προϋπολογισμού μελέτης 2.500.000,00 € (με Φ.Π.Α. 24%)

8) ΑΔΑ: Ω4ΣΡΟΡ1Κ-ΜΑΙ – Έγκριση της υπ’ αριθ. 104/2017 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σαλαμίνας

9) ΑΔΑ: ΩΝΚΜ7Λ7-ΑΓΑ – Διορθωτική Πράξη της με αρ. 17/2007 Πράξης Εφαρμογής της περιοχής «ΨΙΛΗ ΑΜΜΟΣ» του Δήμου Σαλαμίνας, των ιδιοκτησιών με κ.α. 0084012 και 0084017 στο Ο.Τ. 84.

ΔΗΜΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ

1) ΑΔΑ: ΩΥΙΜ7Λ7-ΤΑΠ – Συγκρότηση Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης του έργου: «Αναβάθμιση και Άρση Επικινδυνότητας Παιδικών Χαρών Δήμου Σαρωνικού».

2) ΑΔΑ: Ω2ΝΗ7Λ7-Π9Ο – Εκδίκαση της από 01-08-2017 ένστασης της αναδόχου εταιρείας ΙΝΤΡΑΚΑΤ κατά της υπ’ αρ.154539/21-07-2017 Απόφασης Τμ. Υδρ. Έργων-Λιμ.Έργων/Δ.Τ.Ε.Π.Α., Διευθύνουσας Υπηρεσίας του έργου: «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ, ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ Α΄ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ»

3) ΑΔΑ: ΩΖΒΞ7Λ7-ΒΡΙ – Απόρριψη της Αίτησης Διάλυσης Σύμβασης του έργου: «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ, ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ Α΄ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ», αναδόχου εταιρείας ΙΝΤΡΑΚΑΤ

4) ΑΔΑ: 66ΔΩ7Λ7-76Α – Έγκριση ανάθεσης και δαπάνης για τη διάθεση οχημάτων και προσωπικού για την αντιμετώπιση εκτάκτου γεγονότος (πυρκαγιά) στο Λαγονήσι στην περιοχή Καλυβίων Θορικού του Δήμου Σαρωνικού από τις 03-08-2017.

5) ΑΔΑ: 6ΣΧ97Λ7-Υ0Ν – Έγκριση ανάθεσης και δαπάνης για τη διάθεση οχημάτων και προσωπικού για την αντιμετώπιση εκτάκτου γεγονότος (πυρκαγιά) στην περιοχή Αναβύσσου – Σαρωνίδας του Δήμου Σαρωνικού από τις 31-07-2017.

6) ΑΔΑ: Ω6ΩΛ7Λ7-ΘΩΧ – Τροποποίηση της Πράξης «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ, ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ Α΄ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ – (ΦΑΣΗ Β’)» με Κωδικό ΟΠΣ 5001150 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014-2020»

7) ΑΔΑ: ΩΒΦΜΟΡ1Κ-6ΔΨ – ΔΑΣΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΥΛΟΤΟΜΙΩΝ & ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΚΑΥΣΟΞΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΜΟΝΙΜΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΜΑΣ (ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ & ΔΗΜΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ)

8) ΑΔΑ: ΨΤΥΞ7Λ7-0ΗΖ – Έγκριση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης, του έργου: «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ, ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ Α΄ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ» προϋπολογισμού 17.300.000,00 (με το ΦΠΑ), αναδόχου εταιρείας ΙΝΤΡΑΚΑΤ

9) ΑΔΑ: ΩΛΠΓ7Λ7-ΗΟΗ – Έγκριση ανάθεσης και δαπάνης για τη διάθεση οχημάτων και προσωπικού για την αντιμετώπιση εκτάκτου γεγονότος (πυρκαγιά) στο Λαγονήσι στην περιοχή Καλυβίων Θορικού του Δήμου Σαρωνικού από τις 03-08-2017.

10) ΑΔΑ: Ψ6ΨΜ7Λ7-ΥΟΜ – Έγκριση απολογιστικής δαπάνης για τη διάθεση οχημάτων και προσωπικού για την αντιμετώπιση εκτάκτου γεγονότος (πυρκαγιά) στην περιοχή Αναβύσσου – Σαρωνίδας του Δήμου Σαρωνικού από τις 31-07-2017 έως τις 02-08-2017.

ΔΗΜΟΣ ΥΔΡΑΣ

1) ΑΔΑ: ΩΩΜΖΟΡ1Κ-1ΟΑ – Έγκριση της υπ’ αριθ. 45/2017 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ύδρας

2) ΑΔΑ: ΩΘΡΟ7Λ7-9ΑΓ – ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ – KΑΕ 97750800601 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΥΔΡΑΣ- ΠΕ ΝΗΣΩΝ

3) ΑΔΑ: 6Γ7ΞΟΡ1Κ-17Ξ – Έγκριση της ορθής επανάληψης της υπ’ αριθ. 53/2017 απόφασης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του ∆ηµοτικού Λιµενικού Ταµείου Ύδρας.

4) ΑΔΑ: ΩΥΤ8ΟΡ1Κ-ΝΙ4 – Έγκριση της ορθής επανάληψης υπ’ αριθ. 72/2017 απόφασης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του ∆ηµοτικού Λιµενικού Ταµείου Ύδρας.

5) ΑΔΑ: 7ΝΞΞ7Λ7-Δ93 – Διενέργεια διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, κατά το άρθρο 32 παρ. 2β περ. αα του Ν. 4412/2016, για την πολιτιστική εκδήλωση που συνδιοργανώνει η Περιφερειακή Ενότητα Νήσων της Περιφέρειας Αττικής με τον Δήμο Ύδρας τη Δευτέρα 28 Αυγούστου 2017 στην Ύδρα στο πλαίσιο εκδηλώσεων για τα «Κουντουριώτεια».

6) ΑΔΑ: 7Φ9Γ7Λ7-ΙΘ2 – Απόφαση Συγκρότησης Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης για την κατασκευή του έργου: «Επισκευή και Συντήρηση Α΄ Δημοτικού Σχολείου Ύδρας».

7) ΑΔΑ: 7ΧΨΘΟΡ1Κ-ΘΞΧ – 4Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΔΑΣΙΚΟΥ ΧΑΡΤΗ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΑΙΓΙΝΑΣ, ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ, ΚΥΘΗΡΩΝ, ΠΟΡΟΥ,ΣΠΕΤΣΩΝ,ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ ΚΑΙ ΥΔΡΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΩΝ ΕΩΣ 7 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017.

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

Αρέσει σε %d bloggers: