ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΠΕΡΙΦ. & ΑΠ.ΔΙΟΙΚ.ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΑΛΛΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΛΙΟΥ 2017

Να βλέπετε συχνά τη συγκεκριμένη σελίδα ακόμη και λίγες ημέρες μετά την πάροδο του μηνός Ιουλίου 2017, διότι καθημερινώς θα ενημερώνεται με νέες αποφάσεις για τους παρακάτω δήμους, όπως αυτές θα αναρτώνται στη «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» από την Περιφέρεια Αττικής και από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής

Γενικά για το «ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ» της «Ενότητας Σαρωνικού».

ΓΕΝΙΚΑ

1) ΑΔΑ: 6ΖΟ27Λ7-ΥΘΣ – Έγκριση του 27/2017 Πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης των Αποτελεσμάτων των διαγωνισμών και των διαδικασιών διαπραγμάτευσης της ΠΕΑΑ για την Συντήρηση για ένα έτος του Ολοκληρωμένου Συστήματος Πυροπροστασίας και Πυρόσβεσης στην Περιφερειακή Ενότητα Ανατολικής Αττικής

2) ΑΔΑ: ΩΦΘ4ΟΡ1Κ-ΟΤ8 – Συγκρότηση Επιτροπής Ελέγχου Καταλληλότητας Αγωνιστικών Χώρων και Αθλητικών Εγκαταστάσεων Περιφερειακής Ενότητας Πειραιά

3) ΑΔΑ: ΩΞΦΩ7Λ7-ΖΘΠ – ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΔΙΑΜΠΕΡΟΥΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΤΟΥ ΦΑΛΗΡΙΚΟΥ ΟΡΜΟΥ

4) ΑΔΑ: 733Ψ7Λ7-408 – Λήψη απόφασης περί έγκρισης του υπ΄αριθμ. 28/2017 πρακτικού της επιτροπής αξιολόγησης των αποτελεσμάτων των διαγωνισμών και των διαδικασιών διαπραγμάτευσης της Π.Ε.Α.Α. σχετικά με την κατακύρωση στα πλαίσια του Ηλεκτρονικού Διεθνούς Ανοικτού Διαγωνισμού σε ευρώ (Διακήρυξη 4/2017), για την ανάδειξη αναδόχου επίγειων δολωματικών ψεκασμών (CPV: 90922000-6) για την Καταπολέμηση του Δάκου της ελιάς στις ελαιοπαραγωγικές εκτάσεις της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής, για το έτος 2017.

5) ΑΔΑ: ΨΞ4ΘΟΡ1Κ-ΛΥΦ – Έγκριση του από 19/07/2017 πρακτικού αποσφράγισης οικονομικών προσφορών του Διεθνούς Ηλεκτρονικού Ανοικτού Μειοδοτικού Διαγωνισμού με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής, για την παροχή υπηρεσιών του αντικειμένου: « Εκτέλεση αμετάκλητων αποφάσεων κατεδάφισης αυθαιρέτων κατασκευών σε δάση, δασικές και αναδασωτέες εκτάσεις στα όρια της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής », προϋπολογισμού 353.031,85€ (τριακοσίων πενήντα τριών χιλιάδων τριάντα ένα ευρώ και ογδόντα πέντε λεπτών) χωρίς Φ.Π.Α..». (Αρ. Διακ.1/2017)

6) ΑΔΑ: 6ΞΩΜ7Λ7-Η5Ψ – Έγκριση των όρων του συνοπτικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής σε ευρώ για τις επείγουσες εργασίες Συντήρησης Πρασίνου και Υποδομών στα Πάρκα και Άλση αρμοδιότητας της Περιφέρειας Αττικής διάρκειας πέντε (5) μηνών, συνολικού προϋπολογισμού 74.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%.

7) ΑΔΑ: 65Ζ77Λ7-ΑΚΣ – Έγκριση πρακτικού και αποτελέσματος για την ανάδειξη προσωρινού μειοδότη του συνοπτικού διαγωνισμού του έργου: «Άμεση επέμβαση για την αποκατάσταση φθορών οδοστρωμάτων στο οδικό δίκτυο του Κεντρικού και Νότιου Ανατολικού Τομέα Αττικής» (κωδικός 2013ΕΠ08500069),προϋπολογισμού 74.400,00 € (με Φ.Π.Α.).

8) ΑΔΑ: 7ΔΗ4ΟΡ1Κ-Ν7Α – Συγκρότηση Επιτροπής Ελέγχου Καταλληλότητας Αγωνιστικών Χώρων και Αθλητικών Εγκαταστάσεων Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής

9) ΑΔΑ: Ψ1ΓΦ7Λ7-ΤΣΡ – ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΟΥ ΦΑΛΗΡΙΚΟΥ ΟΡΜΟΥ (ΦΑΣΗ Α’)

10) ΑΔΑ: 7Η6Ο7Λ7-ΧΑΦ – 3η Μείωση εγγυήσεων αντικατάστασης κρατήσεων (δεκάτων) του έργου «ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΟΜΒΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΧΑΜΟΣΤΕΡΝΑΣ – Β΄ ΦΑΣΗ», (εργολαβία ΑΠ88/16), με Κωδικό ΟΠΣ 5001108 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014-2020»

11) ΑΔΑ: ΩΓ127Λ7-457 – Λήψη απόφασης για την ανάθεση ή μη σε 2 εξιδεικευμένους δικηγόρους του χειρισμού ποινικής υποθέσεως με κατηγορουμένους υπαλλήλους της Περιφέρειας.

12) ΑΔΑ: ΨΕΤΛ7Λ7-ΡΚΦ – ΠΛΗΡΩΜΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 2 ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ-ΠΟΙΝΙΚΟΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Α/Α 2499 ΚΑΕ 087101 €7.440,00

13) ΑΔΑ: ΩΨΟΡ7Λ7-ΟΥΥ – Έγκριση 1ου αναθεωρημένου χρονοδιαγράμματος εργασιών για το έργο: « Έργα Υποδομών για την Ανάπλαση του Φαληρικού Όρμου (Φάση Α΄)» συμβατικής αξίας 73.045.305,25€ (με ΦΠΑ) αναδόχου εργοληπτικής εταιρείας «ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε.»

14) ΑΔΑ: ΩΠ9Υ7Λ7-ΖΚΩ – Έγκριση πρόσληψης αρχαιολόγου και έγκριση δαπάνης απολογιστικών εργασιών αρχαιολόγου στο έργο «Έργα υποδομών για την ανάπλαση του Φαληρικού όρμου (Φάση Α’)» με ανάδοχο την εταιρεία ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ

15) ΑΔΑ: 7Α1Δ7Λ7-1Κ1 – Έγκριση της από 27-06-2017 1ης έκδοσης του Προγράμματος Ποιότητας και Αποδοχή Σ.Α.Υ. & Φ.Α.Υ. για το έργο: «Έργα Υποδομών για την Ανάπλαση του Φαληρικού Όρμου (Φάση Α΄)», συμβατικής αξίας 73.045.305,25€ (με ΦΠΑ) αναδόχου εργοληπτικής εταιρείας «ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε.»

16) ΑΔΑ: Ω9ΣΦΟΡ1Κ-ΕΜΣ – » Έγκριση των Πρακτικών αποσφράγισης και αξιολόγησης των δικαιολογητικών συμμετοχής και τεχνικών προσφορών του Διεθνούς Ηλεκτρονικού Ανοικτού Μειοδοτικού Διαγωνισμού με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής, για την παροχή υπηρεσιών του αντικειμένου: » Εκτέλεση αμετάκλητων αποφάσεων κατεδάφισης αυθαίρετων κατασκευών σε δάση, δασικές και αναδασωτέες εκτάσεις στα όρια της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής «, προϋπολογισμού 353.031,85 € (τριακοσίων πενήντα τριών χιλιάδων τριάντα ένα ευρώ και ογδόντα πέντε λεπτών) χωρίς Φ.Π.Α.». (Αρ. Διακ. 1/2017)

17) ΑΔΑ: 610ΦΟΡ1Κ-ΑΧ0 – ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΕΦ 991-06/073 ΚΑΕ 0719 ΠΟΣΟΥ 1.835,41€ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΑΣΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ

18) ΑΔΑ: 7ΑΗΗΟΡ1Κ-Ι7Δ – ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΑΜΟΙΒΗΣ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΦ 991-06/073 ΚΑΕ 0511 ΠΟΣΟΥ 28.289,58€ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΑΜΤΟΣ ΔΑΣΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

19) ΑΔΑ: ΩΝΣΟΟΡ1Κ-Γ28 – ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΑΜΟΙΒΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΚΥΡΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΠΕΡΑΝ ΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΦ 991-06/073 ΚΑΕ 0512 ΠΟΣΟΥ 11.357,92€ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΑΣΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

20) ΑΔΑ: ΩΓΧΥΟΡ1Κ-ΖΗ5 – ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΑΜΟΙΒΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΦ 991-06/073 ΚΑΕ 0512 ΠΟΣΟΥ 11.171,04€ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΑΣΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

21) ΑΔΑ: Ω3ΡΦΟΡ1Κ-Ε5Λ – ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΕΦ 991-06/073 ΚΑΕ 0721 ΠΟΣΟΥ 39.940,52€ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΑΣΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

22) ΑΔΑ: ΩΔΘΙΟΡ1Κ-Ε9Τ – ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΦ 073 ΚΑΕ 0719 ΠΟΣΟΥ 309,77 ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΤΗΝ Δ/ΝΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΔΑΣΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΑΣΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ.

23) ΑΔΑ: 7ΘΣ7ΟΡ1Κ-ΣΙΠ – ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΦ 073 ΚΑΕ 0721 ΠΟΣΟΥ 4.129,59 ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΤΗΝ Δ/ΝΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΔΑΣΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΑΣΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

24) ΑΔΑ: 6Ι2ΓΟΡ1Κ-0Ν9 – ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΦ 073 ΚΑΕ 0512 ΠΟΣΟΥ 3.000,07 ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΤΗΝ Δ/ΝΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΔΑΣΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΑΣΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

25) ΑΔΑ: 60ΓΔΟΡ1Κ-ΨΓ8 – ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΦ 073 ΚΑΕ 0511 ΠΟΣΟΥ 6.534,72 ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΤΗΝ Δ/ΝΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΔΑΣΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΑΣΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

26) ΑΔΑ: Ω397ΟΡ1Κ-Β60 – ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΦ 073 ΚΑΕ 0512 ΠΟΣΟΥ 2.398,20 ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΤΗΝ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΔΑΣΩΣΕΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΑΣΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

27) ΑΔΑ: ΩΞΦ4ΟΡ1Κ-4ΦΔ – ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΦ 073 ΚΑΕ 0511 ΠΟΣΟΥ 5.057,16 ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΤΗΝ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΔΑΣΩΣΕΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΑΣΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

28) ΑΔΑ: 7ΙΤΕΟΡ1Κ-4ΓΤ – ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΦ 073 ΚΑΕ 0721 ΠΟΣΟΥ 4.217,23 ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΤΗΝ Δ/ΝΣΗ ANAΔΑΣΩΣΕΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΑΣΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

29) ΑΔΑ: 6ΥΖΡΟΡ1Κ-ΠΕΩ – ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΦ 073 ΚΑΕ 0719 ΠΟΣΟΥ 337,92 ΕΥΡΩ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΑΣΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 2017 ΓΙΑ ΤΗΝ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΔΑΣΩΣΕΩΝ

30) ΑΔΑ: Ω3ΘΑΟΡ1Κ-8Η3 – Έγκριση εκτέλεσης μικρών έργων και εργασιών πρόληψης δασικών πυρκαγιών

31) ΑΔΑ: 6ΥΒΝ7Λ7-ΗΘΛ – Έγκριση τροποποίησης – επικαιροποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής.

32) ΑΔΑ: 6Υ6Ξ7Λ7-Κ1Β – Καθορισμός ωραρίου τροφοδοσίας των επιχειρήσεων, υπεραγορών και λοιπών καταστημάτων.

33) ΑΔΑ: ΨΟ357Λ7-Τ57 – Ορισμός ομάδας έργου και ανάθεση καθηκόντων για το έργο με τίτλο: «ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΙΜΕΡΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ – ΜΕΤΡΟ Β» της πράξης «ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ», στο πλαίσιο του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου 2009-2014

34) ΑΔΑ: Ω19Ε7Λ7-ΥΧ4 – Α)Έγκριση διακήρυξης και των παραρτημάτων της, της δημοπράτησης, διενέργειας και του ηλεκτρονικού διαγωνισμού και περίληψης διακήρυξης • της παροχής υπηρεσιών«Εκτέλεση εργασιών αποχιονισμού περιόδου 2018-2019, σε τμήματα του δικτύου της Περιφέρειας Αττικής» (1ο τμήμα) προϋπολογισμού: 799.552,00(με ΦΠΑ), • της παροχής υπηρεσιών «Εφαρμογή του προγράμματος αποχιονισμού περιόδου2018-2019,στις παράπλευρες οδούς του Αυτοκινητοδρόμου ΠΑΘΕ (S.R) εντός των διοικητικών ορίων της Περιφέρειας Αττικής και σε συμβάλλουσες οδούς αυτών»(2ο τμήμα) προϋπολογισμού: 1.199.929,40 €(με ΦΠΑ). B)Έγκριση αποστολής περίληψης της διακήρυξης για δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε. και στον Ελληνικό Τύπο όπως προβλέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις

35) ΑΔΑ: ΨΦΨΒ7Λ7-ΡΧΚ – Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού B΄ τριμήνου 2017.

36) ΑΔΑ: ΩΜ477Λ7-ΤΑ5 – ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

37) ΑΔΑ: Ψ6ΩΝ7Λ7-ΤΓΚ – ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΡΕΜΑΤΩΝ ΝΟΤΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

38) ΑΔΑ: Ψ1ΝΔ7Λ7-3Δ9 – ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ – ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΡΕΜΑΤΩΝ ΒΟΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ

1) ΑΔΑ: ΨΣΧΣ7Λ7-5ΧΒ – Διενέργεια διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, κατά το άρθρο 32 παρ. 2β περ. αα του Ν. 4412/2016, για την πολιτιστική εκδήλωση που συνδιοργανώνει η Περιφερειακή Ενότητα Νήσων της Περιφέρειας Αττικής με τον Δήμο Αγκιστρίου την Κυριακή 27 Αυγούστου 2017 στο Αγκίστρι.

2) ΑΔΑ: ΩΤ1Ρ7Λ7-5ΜΤ – Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ύψους 7.000,00€, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, για την πολιτιστική εκδήλωση που συνδιοργανώνει η Περιφερειακή Ενότητα Νήσων της Περιφέρειας Αττικής με τον Δήμο Αγκιστρίου την Κυριακή 27 Αυγούστου 2017, στο Αγκίστρι, καθώς και για την πληρωμή των πνευματικών δικαιωμάτων.

3) ΑΔΑ: 610Ω7Λ7-2ΜΥ – Διαβίβαση πρακτικού του διαγωνισμού του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ & ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΜΩΛΟΥ ΣΤΗ ΣΚΑΛΑ ΝΗΣΟΥ ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ», προϋπολογισμού μελέτης 2.215.000,00 ευρώ με ΦΠΑ.

ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΗΣ

1) ΑΔΑ: 780ΛΟΡ1Κ-ΨΤΜ – Έγκριση της υπ’ αριθ. 89/2017 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αίγινας

2) ΑΔΑ: 7ΝΠΕΟΡ1Κ-Μ6Θ – Έγκριση της υπ’ αριθ. 16/2017 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αίγινας

3) ΑΔΑ: 7ΗΩΧ7Λ7-ΚΞ1 – Εγκρίνουμε τη δέσμευση πίστωσης ύψους χίλια οκτακόσια εξήντα ένα ευρώ και εβδομήντα εννιά λεπτά (1.861,79 €) για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του Ειδικού Φορέα 08.072 Δ/νση Οικονομικών Π.Ε. ΝΗΣΩΝ ΚΑΕ 084101 «Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά» του οικ. έτους 2017 για την ανάγκη «πληρωμής δημοσιεύσεων περιλήψεων διακηρύξεων α. για τον διαγωνισμό της παροχής υπηρεσίας <<ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΛΑΒΩΝ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΑΤΕΡΛΙ-ΚΑΝΑΚΙΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ>> και β. της μελέτης << ΜΕΛΕΤΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ , ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΟΜΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΕΛΕΓΧΟΣ Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΜΕΤΡΑ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΣΤΟ ΕΚΠΑΖ ΑΙΓΙΝΑΣ>> που λόγω της κήρυξης των διαγωνισμών ως άγονων θα πληρωθούν από την Περιφέρεια Αττικής.» της «Περιφερειακή ενότητα Νήσων.»

4) ΑΔΑ: 9ΨΡΘ7Λ7-90Η – Έγκριση του Πρακτικού ΙV της Επιτροπής Διαγωνισμού και Εισήγησης για Ανάθεση κατασκευής του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ ΑΙΓΙΝΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΔΑΠ» προϋπολογισμού 30.135.000,00 ευρώ (με αναθεώρηση και ΦΠΑ).

5) ΑΔΑ: 71ΩΜ7Λ7-ΞΦ2 – ΕΠΙΒΟΛΗ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ

6) ΑΔΑ: ΩΤΓΒ7Λ7-4ΧΖ – Έγκριση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης, του έργου: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΝΗΣΟΥ ΑΙΓΙΝΑΣ», αναδόχου εταιρείας ΕΛΚΥΣΤΗΣ Α.Τ.Ε.

7) ΑΔΑ: 6ΓΣΜΟΡ1Κ-ΝΒΟ – Έγκριση επιβολής έκτακτης εισφοράς σε βάρος των κυνηγών μελών του Κυνηγετικού Συλλόγου Αίγινας για την Κυνηγετική περίοδο 2017 – 2018

8) ΑΔΑ: ΩΦΥΑ7Λ7-87Τ – Ένταξη της Πράξης «ΔΟΜEΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΙΝΑΣ» με Κωδικό ΟΠΣ 5003502 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014-2020»

9) ΑΔΑ: 7ΦΩΔ7Λ7-9ΣΟ – ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΚΟΜΙΣΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΤΟΥ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟΥ ΚΤΕΛ ΑΙΓΙΝΑΣ

10) ΑΔΑ: ΩΠ437Λ7-ΓΛ7 – Έγκριση εκτέλεσης επειγουσών εργασιών πρόσθετων γεωτεχνικών ερευνών για το έρ-γο: «Έργα Υποδομών για την Ανάπλαση του Φαληρικού Όρμου (Φάση Α’)»

11) ΑΔΑ: 66ΥΚ7Λ7-ΗΑΟ – Έγκριση 2ου Α.Π.Ε. και 2ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΝΗΣΟΥ ΑΙΓΙΝΑΣ», αναδόχου εταιρείας ΕΛΚΥΣΤΗΣ Α.Τ.Ε.

12) ΑΔΑ: Ω84ΖΟΡ1Κ-ΣΦΓ – Τροποποίηση απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων λειτουργίας υφιστάμενης πλωτής μονάδας υδατοκαλλιέργειας σε θαλάσσια έκταση 20 στρεμμάτων ετήσιας δυναμικότητας 287,5 τόνων θαλάσσιων μεσογειακών ιχθύων στη θέση μεταξύ των νήσων Λεδού και Δέλτα Διαπορίων νήσων Δήμου Αίγινας Π.Ε. Νήσων, ως προς την επωνυμία του φορέα από «Κωνσταντίνος Ζέρβας» σε «Mare Magnum Α.Ε.».

13) ΑΔΑ: 7Φ0ΩΟΡ1Κ-ΓΕΛ – Πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας τριών (3) μηνών στο Δήμο Αίγινας.

14) ΑΔΑ: ΩΡΙ9ΟΡ1Κ-Ζ12 – Τροποποίηση απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων για τη λειτουργία υφιστάμενης πλωτής μονάδας υδατοκαλλιέργειας του Νικολάου Κων. Ζέρβα ετήσιας δυναμικότητας 287,5 τόνων θαλάσσιων μεσογειακών ιχθύων σε θαλάσσια έκταση 20 στρεμμάτων στη νήσο Δέλτα Διαπορίων νήσων Δήμου Αίγινας Π.Ε. Νήσων, που αφορά την εγγύς αυτής εγκατάσταση συνοδών χερσαίων υποδομών.

15) ΑΔΑ: 71Ψ27Λ7-ΙΕ9 – Έγκριση όρων και σύναψης σχεδίου 2ης τροποποίησης-παράτασης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Αίγινας για το έργο με τίτλο «ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΠΟΛΗΣ ΑΙΓΙΝΑΣ».

16) ΑΔΑ: Ω2ΖΝ7Λ7-0ΙΥ – Έγκριση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ANTIKATAΣΤΑΣΗ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΚΑΙ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ ΤΑΠΗΤΑ ΣΤΙΒΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΠΕΔΟ ΑΙΓΙΝΑΣ», προϋπολογισμού: 1.000.000,00 € με τον Φ.Π.Α,, αναδόχου ΑΛΦΑΕΡΓΚΟΣΠΟΡ Α.Ε.

ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΜΟΥ

1) ΑΔΑ: Ω6ΞΑ7Λ7-ΒΛΗ – «Αποσφράγιση κτιρίου που στεγαζόταν η Μονάδα Φροντίδας Ηλικιωμένων Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα με το διακριτικό τίτλο «Κ. ΜΠΑΘΡΕΛΟΣ», για το επί της οδού Όθωνος 10 οίκημα στον Δήμο Αλίμου Αττικής».

2) ΑΔΑ: 7Γ2ΕΟΡ1Κ-ΟΔΠ – Χορήγηση άδειας λειτουργίας στο Α’ Δημοτικό Ανοικτό Γήπεδο Ποδοσφαίρου (ΤΡΑΧΩΝΩΝ) του Δήμου Αλίμου

3) ΑΔΑ: 6ΥΦΝΟΡ1Κ-Φ26 – Χορήγηση άδειας λειτουργίας στο Ανοικτό Γήπεδο Ποδοσφαίρου του Δήμου Αλίμου

ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ – ΒΟΥΛΑΣ – ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ

1) ΑΔΑ: ΩΠΜΓ7Λ7-ΠΙΗ – Έγκριση: α) Της Διακήρυξης Ανοιχτής Διαδικασίας, β) Την αποστολή της Περίληψης Διακήρυξης για δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, στο ΦΕΚ και στον Ελληνικό Τύπο, όπως προβλέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις για το έργο : «Διευθέτηση ρέματος Κόρμπι από Λ. Βάρης – Κορωπίου μέχρι εκβολή», προϋπολογισμού 20.049.000,00€ (με απρόβλεπτα, αναθεώρηση και Φ.Π.Α.).

2) ΑΔΑ: 70547Λ7-ΒΦΦ – ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ Α.Ε.

3) ΑΔΑ: 7ΚΘΚ7Λ7-ΗΗ7 – ΠΑΡΟΧΗ ΑΔΕΙΑΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ Α.Ε.

4) ΑΔΑ: 69ΟΦ7Λ7-5ΨΒ – Έγκριση σύναψης και όρων προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης για την εκτέλεση του έργου με τίτλο: «Ανακατασκευή χλοοτάπητα και δικτύων αποστράγγισης στο Δημοτικό Στάδιο Βουλιαγμένης», συνολικού προϋπολογισμού 399.909,97 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.).

5) ΑΔΑ: ΨΗ41ΟΡ1Κ-7ΡΒ – Χορήγηση άδειας χρήσης νερού για υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης νερού από γεώτρηση υδρευτικής χρήσης (άρδευση πρασίνου) στους κ.κ. Μπαλαμπάνο Βασίλειο, Κεχαγιαδάκη- Μπαλαμπάνου Ιωάννα, Μπαλαμπάνου Άννα, Δασκαλάκη Χαρίλαο, Ράλλη Γεώργιο στην ιδιοκτησία τους στην οδό ΥΠ. ΑΛ. ΔΙΑΚΟΥ 31 στη Δημοτική Ενότητας Βούλας του Δήμου Βάρης- Βούλας Βουλιαγμένης της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής

6) ΑΔΑ: Ω6ΓΩΟΡ1Κ-26Τ – Έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 211/17 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης.

ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ

1) ΑΔΑ: ΨΟΑΠ7Λ7-9Ν8 – ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ

2) ΑΔΑ: ΨΓ10ΟΡ1Κ-ΔΓ1 – Άδεια για τη δραστηριότητα συλλογής και μεταφοράς μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων, μεταχειρισμένων ελαστικών οχημάτων, οχημάτων στο τέλος του κύκλου ζωής τους (ΟΤΚΖ) και αποβλήτων ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) της εταιρίας ALYKON ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ Ι.Κ.Ε., που εδρεύει στην οδό Γούναρη 78 στην Γλυφάδα Αττικής

3) ΑΔΑ: ΨΞΑΓ7Λ7-1Ω3 – Έγκριση Μείωσης εγγυήσεων του έργου: «ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ, ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΧΑΡΙΤΩΝ & ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ (Ο.Τ.69)», συνολικού προϋπολογισμού 1.700.000,00 € (με το ΦΠΑ)

 4ΑΔΑ: 6ΔΡΜΟΡ1Κ-0ΕΘ – Απευθείας ανάθεση στην εταιρεία «Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ –ΠΑΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Α.Ε.».» για τη δημοσίευση της περίληψης της με αρ. 2/2017 Διακήρυξης 2017 για «Παροχή υπηρεσιών για 1) την εκτέλεση αμετάκλητων πρωτοκόλλων κατεδάφισης σε περιοχές αιγιαλού και παραλίας των δήμων Γλυφάδας και Μαρκοπούλου –Μεσογαίας και 2) την εκτέλεση κατεδάφισης πολεοδομικών αυθαιρέτων σε κοινόχρηστους χώρους και προστατευόμενες περιοχές των Δήμων Αμαρουσίου και Πειραιά, της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Γενικής Δ/νσης Χωροταξικής & Περιβαλλοντικής Πολιτικής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής».

5) ΑΔΑ: 7Α9ΦΟΡ1Κ-ΕΡ3 – Απευθείας ανάθεση στην εταιρεία «ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΟΦΙΑ ΜΟΣΧΑΝΔΡΕΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.» για τη δημοσίευση της περίληψης της με αρ. 2/2017 Διακήρυξης για την παροχή υπηρεσιών για 1) την εκτέλεση αμετάκλητων πρωτοκόλλων κατεδάφισης σε περιοχές αιγιαλού και παραλίας των δήμων Γλυφάδας και Μαρκοπούλου –Μεσογαίας και 2) την εκτέλεση κατεδάφισης πολεοδομικών αυθαιρέτων σε κοινόχρηστους χώρους και προστατευόμενες περιοχές των Δήμων Αμαρουσίου και Πειραιά, της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Γενικής Δ/νσης Χωροταξικής & Περιβαλλοντικής Πολιτικής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.

6) ΑΔΑ: Ω2ΒΕ7Λ7-ΚΙΧ – Χορήγηση έντοκης προκαταβολής συνολικού ποσού 49.264,48 €. για το έργο: «Κατασκευή δευτερευόντων αγωγών ομβρίων περιοχής Ανω Γλυφάδας (σε τρία τμήματα)», προϋπολογισμού 3.700.000 Ευρώ (με ΦΠΑ).

7) ΑΔΑ: 72Κ07Λ7-5ΧΛ – Χορήγηση άδειας διανομής εμφιαλωμένου υγραερίου στον ΣΑΒΒΙΔΗ ΣΑΒΕΛΙΟΥ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ με έδρα επί της οδού Λ.Βουλιαγμένης 85, στο Δήμο Γλυφάδας, χωρίς αποθηκευτικούς χώρους.

8) ΑΔΑ: 6ΕΛ17Λ7-9ΣΘ – ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ

9) ΑΔΑ: 6Ε0Υ7Λ7-4ΜΝ – ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΣΥΣΤΕΓΑΣΗ

10) ΑΔΑ: ΩΒΥ47Λ7-ΨΙ5 – Ένταξη της Πράξης «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΝΩ ΓΛΥΦΑΔΑΣ (ΣΕ ΤΡΙΑ ΤΜΗΜΑΤΑ)» με Κωδικό ΟΠΣ 5006675 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014-2020»

11) ΑΔΑ: ΩΡΧΟ7Λ7-ΥΞ7 – ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΑΓΩΓΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΕΡΨΙΘΕΑΣ – ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ

12) ΑΔΑ: 66ΠΤ7Λ7-ΔΙΖ – ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ

13) ΑΔΑ: 7ΗΩ27Λ7-3Υ0 – ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΣΥΣΤΕΓΑΣΗ

14) ΑΔΑ: 64ΓΛ7Λ7-ΗΞΣ – ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ

15) ΑΔΑ: Ψ49Ο7Λ7-6Ξ9 – Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής αφανών εργασιών στο έργο: «Κατασκευή δευτερευόντων αγωγών ομβρίων περιοχής Άνω Γλυφάδας (σε τρία τμήματα)», προϋπολογισμού 3.700.000 Ευρώ (με ΦΠΑ).

16) ΑΔΑ: ΩΒΚΒ7Λ7-ΤΜΒ – Συγκρότηση Επιτροπής χαρακτηρισμού εδάφους του έργου: «Κατασκευή δευτερευόντων αγωγών ομβρίων περιοχής Άνω Γλυφάδας (σε τρία τμήματα)», προϋπολογισμού 3.700.000 Ευρώ (με ΦΠΑ).

17) ΑΔΑ: 68917Λ7-Μ0Ξ – Παροχή Άδειας σύστασης και έγκριση καταστατικού Ανωνύμου Εταιρείας

18) ΑΔΑ: ΨΨΖΓΟΡ1Κ-ΥΓΝ – ΔΑΣΙΚΗ ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΑΝΑΔΑΣΩΤΕΑΣ ΔΑΣΙΚΗΣ ΕΚΤΑΣΕΩΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ «ΤΕΡΜΑ Κ. ΑΘΑΝΑΤΟΥ» ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΕΡΨΙΘΕΑΣ ΔΗΜΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ

19) ΑΔΑ: 620ΦΟΡ1Κ-4Ι6 – Χορήγηση άδειας χρήσης νερού για υφιστάμενο δικαίωμα χρήσης νερού από γεώτρηση αρδευτικής χρήσης (άρδευση αγροτεμαχίου) στον κ. Παναγιώτη Ματιάνη στην ιδιοκτησία του, στην οδό Αγίου Νεκταρίου 109, στη θέση «Γύρισμα Τερψιθέας» του Δήμου Γλυφάδας, της Περιφερειακής Ενότητας Αθηνών, της Περιφέρειας Αττικής.

ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

1) ΑΔΑ: 7ΗΠΜ7Λ7-7ΣΟ – Ανάκληση αδείας λειτουργίας βιομηχανίας παραγωγής ειδών ζαχαροπλαστικής (νωπών και διατηρούμενων) της «D.D. FOOD SUPPLIES A.E.» στην οδό Δερβενοχωρίων 93 (Γ. Γεννηματά) – Θέση «Λούτσα» στο Δ.Δ. Μαγούλας του Δήμου Ελευσίνας Αττικής.

2) ΑΔΑ: 6ΟΤ9ΟΡ1Κ-ΙΘΘ – Άδεια για τη δραστηριότητα συλλογής και μεταφοράς μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων της εταιρίας Ν. ΚΑΡΠΑΘΙΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ – ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ, που εδρεύει επί των οδών Χατζηδάκη και Παγκάλου στην Ελευσίνα Αττικής

3) ΑΔΑ: ΩΩΖ57Λ7-Λ39 – Άδεια εγκατάστασης κτιριακού και μηχανολογικού εκσυγχρονισμού: Α) Υφαντηρίου – φινιριστηρίου Β) Μονάδας αποθήκευσης, συσκευασίας/ανασυσκευασίας διαφόρων ειδών (πλην ευφλέκτων, τοξικών, οξειδωτικών και διαβρωτικών) της εταιρίας «LOGIKA Αποθηκεύσεις Εμπορευμάτων Μονοπρόσωπη ΕΠΕ» στην θέση «ΠΛΑΚΩΤΟ» στο Δημοτικό διαμέρισμα Μαγούλας, Δήμο Ελευσίνας Αττικής

4) ΑΔΑ: ΩΜΧ57Λ7-ΔΓΧ – Χορήγηση άδειας λειτουργίας συστεγασμένων φαρμακείων Κατσίβελα Σόλωνα – Κύριλλου & Κουρούμπαμπα Κωνσταντίνου έναντι Γενικού Νοσοκομείου Ελευσίνας «ΘΡΙΑΣΙΟ»

5) ΑΔΑ: 6Β1Φ7Λ7-Χ3Ξ – Ανάκληση άδειας ιδρύσεως φαρμακείου του φαρμακοποιού Παπανικολάου Κοσμά

6) ΑΔΑ: ΩΘΧ67Λ7-7Σ6 – Συνέχιση λειτουργίας φαρμακείου Παπανικολάου Παναγιώτη μετά την αποσυστέγαση του

7) ΑΔΑ: ΨΞΜΣ7Λ7-ΝΟ8 – Χορήγηση άδειας ίδρυσης φαρμακείου κατ΄εξαίρεση των πληθυσμιακών ορίων στην φαρμακοποιό Λουκοπούλου Σοφία του Σωτηρίου

8) ΑΔΑ: 6Σ5Ι7Λ7-Α58 – Εξέταση των: α) υπ’αρ.πρωτ.:537/16-03-2017 Ένσταση της σύμπραξης των γραφείων μελετών «ΠΡΙΣΜΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Τ.Ε. – ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Τ.Ε.»., β) της υπ’ αρ.πρωτ.: 637/29-03-2017 επιστολής της εταιρείας, «ΙΛΙΔΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Τ.Ε. ΜΕΛΕΤΩΝ», κατά του ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΙΙ του διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου εκπόνησης της μελέτης «ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ – ΕΡΓΑ Β΄ ΦΑΣΗΣ», προεκτιμώμενης αμοιβής 716.628,44€ με Φ.Π.Α.

9) ΑΔΑ: ΩΡ4Κ7Λ7-ΑΤΝ – Άδεια εγκατάστασης για εκσυγχρονισμό (κτιριακό και μηχανολογικό) εργοστασίου κοπής σιδήρου και λοιπών μετάλλων της ΑΦΟΙ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗ ΙΚΕ στην επαρχιακή οδό Μαγούλας-Στεφάνης, θέση Πλακωτό στη Δ.Ε. Μαγούλας του Δήμου Ελευσίνας Αττικής.

10) ΑΔΑ: Ω9ΞΧΟΡ1Κ-4ΗΙ – Χορήγηση Άδειας Λειτουργίας στο Κλειστό Γυμναστήριο του “ Α.Γ. Σ ΤΑΕ ΚΒΟ ΝΤΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ” στο Δήμο Ελευσίνας

ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ – ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ

1) ΑΔΑ: ΩΔΔΣ7Λ7-Ψ9Η – Τροποποίηση αδείας λειτουργίας στεγνοκαθαριστηρίου ρούχων, επί της οδού Ιασωνίδου 48 στο Δήμο Ελληνικού- Αργυρούπολης, Δημοτική Κοινότητα Ελληνικού.

2) ΑΔΑ: ΩΒΕΡ7Λ7-34Ο – Διάθεση πίστωσης και έγκρισης δαπάνης έργου για την πληρωμή πολυετούς υποχρέωσης για το έργο « ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟΥ ΤΡΙΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ» Ν.Τ. ΑΘΗΝΩΝ οικ. έτους 2017» συνολικού προϋπολογισμού 105.400,00 €.

3) ΑΔΑ: ΩΒΠΑ7Λ7-ΓΩΝ – ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟΥ ΤΡΙΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ- ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ

4) ΑΔΑ: ΨΚ8Μ7Λ7-3ΝΜ – ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟΥ ΤΡΙΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ

5) ΑΔΑ: 7Δ2Π7Λ7-ΘΡΔ – ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ

6) ΑΔΑ: ΩΥΥΠ7Λ7-ΛΝΨ – ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ

7) ΑΔΑ: 7041ΟΡ1Κ-4ΦΗ – Απόφαση έγκρισης κυκλοφοριακών ρυθμίσεων σύμφωνα με την υπ’ αριθμ.: 193/2017, Απόφαση του Δημοτικού Συμβ. του Δήμου Ελληνικού-Αργυρούπολης.

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

1) ΑΔΑ: 7ΙΣΟ7Λ7-ΥΗΡ – Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής Φυσικού Εδάφους για το έργο: « Έργα Υποδομών για την Ανάπλαση του Φαληρικού Όρμου (Φάση Α΄)» συμβατικής αξίας 73.045.305,25€ (με ΦΠΑ) αναδόχου εργοληπτικής εταιρείας «ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε.»

2) ΑΔΑ: 7ΓΧΗ7Λ7-11Α – Ένταξη της Πράξης «ΔΙΕΥΡΥΜΕΝΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΈΝΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ» με Κωδικό ΟΠΣ 5002039 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014-2020»

3) ΑΔΑ: ΨΦ0Η7Λ7-ΝΦΒ – Συνέχιση λειτουργίας φαρμακείου μετά την μεταφορά.

4) ΑΔΑ: ΨΞΑ47Λ7-ΛΒ5 – Έγκριση τροποποιήσεως του Καταστατικού Ανώνυμης Εταιρείας

5) ΑΔΑ: 68ΨΟ7Λ7-Ε9Θ – Έγκριση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου «Ασφαλτόστρωση οδών του Δημοτικού οδικού δικτύου του Δήμου Καλλιθέας» αναδόχου εργοληπτικής επιχείρησης ΑΣΦΑΛΤΟΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε., προϋπολογισμού 600.000,00 €.

6) ΑΔΑ: ΩΛΦ67Λ7-57Β – ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ

7) ΑΔΑ: 7ΙΘΣ7Λ7-Ξ1Ρ – ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΣΥΣΤΕΓΑΣΗ

8) ΑΔΑ: Ω9ΗΙ7Λ7-ΛΙ0 – Έγκριση δωρεάν παραχώρησης μέρους του κτιρίου Β110 (και συγκεκριμένα δύο γωνιακών – ακριανών αιθουσών αυτού) στην παραλία Καλλιθέας – Μοσχάτου (πρώην Ολυμπιακές εγκαταστάσεις) προς το Ναυταθλητικό Όμιλο Τζιτζιφιών Καλλιθέας (ΝΟΤΚ) κατά τις ημερομηνίες 22 – 31/07/2017 και για τις ώρες από την 09:00 έως την 22:00.

9) ΑΔΑ: 7Η6Ο7Λ7-ΧΑΦ – 3η Μείωση εγγυήσεων αντικατάστασης κρατήσεων (δεκάτων) του έργου «ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΟΜΒΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΧΑΜΟΣΤΕΡΝΑΣ – Β΄ ΦΑΣΗ», (εργολαβία ΑΠ88/16), με Κωδικό ΟΠΣ 5001108 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014-2020»

10) ΑΔΑ: ΩΙΓΧ7Λ7-Ι6Π – Ανάκληση της αριθ.1069/03-5-2017 απόφασης, χορήγηση έγκρισης σχεδιαγραμμάτων και ενιαίας άδειας λειτουργίας πρατηρίου παροχής καυσίμων & ενέργειας δημοσίας χρήσεως.

11) ΑΔΑ: 6ΣΝΨΟΡ1Κ-ΦΥΖ – Τροποποίηση της αριθμ. πρωτ. 102321/37313/07-03-2017 (ΑΔΑ ΩΦΓΙΟΡ1Κ-Υ96) απόφασής μας περί Συγκρότησης Επιτροπής Ελέγχου Παιδικών Χαρών για τον Δήμο Καλλιθέας

ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ – ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

1) ΑΔΑ: Ω3Ω17Λ7-ΩΒΡ – Έγκριση αντικατάστασης υπευθύνου φαρμακοποιού στο κληρονομικό φαρμακείου Ξενιτίδη Γεωργίου

2) ΑΔΑ: 6ΗΣΥ7Λ7-ΙΕ9 – Έγκριση πολυετούς Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης για την εκτέλεση του έργου με τίτλο “Εργασίες βαφής Σήραγγας Δραπετσώνας» (ΚΑΕ 9781.07.036.01), Π.Ε. Πειραιά οικ. έτους 2017.

3) ΑΔΑ: 705Μ7Λ7-Μ28 – Έγκριση λειτουργίας μεταφερθέντων συστεγασμένων Φαρμακείων των Φαρμακοποιών Αγγελή – Κούβαρη Παναγιώτας του Νικολάου και Σταυριανάκου Μιχαήλ του Σταύρου, με υπεύθυνο φαρμακοποιό τον Ανδρικόπουλο Απόστολο του Χαράλαμπου λόγω της ήδη λειτουργίας από τον αδειούχο φαρμακοποιό και δεύτερου φαρμακείου στην Δημοτική Ενότητα Δραπετσώνας

4) ΑΔΑ: 68ΓΒ7Λ7-960 – Ανάκληση της υπ΄αριθμ. 3161/28-12-2016 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής ως προς τον ΚΑΕ Εξόδου 9779.07.024.01, τροποποίηση της υπ’ αριθμ. πρωτ. 203453/2-11-2016 πολυετούς Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης και διάθεση πίστωσης και έγκριση δαπάνης έργου με τίτλο “Βελτίωση παιδικών χαρών και υποδομών πρασίνου Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας” Π.Ε. Πειραιά οικ. έτους 2017.

5) ΑΔΑ: ΡΝΣΕΟΡ1Κ-Λ3Ξ – Τροποποίηση, ως προς την έδρα, της υπ’ αριθ. πρωτ. Φ 2470 / 4142 / ΠΕΡΙΒ-ΣΑ / 13-10-2011 Άδειας, όπως αυτή έχει ανανεωθεί με το υπ’ αριθ. πρωτ. Φ 2470 / 3792 / ΠΕΡΙΒ-ΣΑ / 02-10- 2014 έγγραφο, για τη δραστηριότητα συλλογής και μεταφοράς αφυδατωμένης ιλύος από το Κέντρο Επεξεργασίας Λυμάτων (ΚΕΛ) Μεταμόρφωσης προς τη μονάδα ξήρανσης ιλύος στο ΚΕΛ Ψυτάλλειας, καθώς και για τη δραστηριότητα συλλογής και μεταφοράς ιλύος με κωδικό ΕΚΑ: 19 08 05 από κατάλληλα αδειοδοτημένες μονάδες επεξεργασίας λυμάτων, για την επιχείρηση ΓΙΑΝΝΑΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ – ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ & ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ, που εδρεύει στην οδό Μιχαληνού 3 στην Δραπετσώνα Αττικής

6) ΑΔΑ: 69Υ27Λ7-Δ04 – Διαβίβαση πρακτικού του διαγωνισμού του έργου:«Ασφαλτοστρώσεις οδών Δήμου Κερατσινίου Δραπετσώνας», προϋπολογισμού: 550.000.00€ με το Φ.Π.Α.

ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ

1) ΑΔΑ: ΩΠΜΓ7Λ7-ΠΙΗ – Έγκριση: α) Της Διακήρυξης Ανοιχτής Διαδικασίας, β) Την αποστολή της Περίληψης Διακήρυξης για δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, στο ΦΕΚ και στον Ελληνικό Τύπο, όπως προβλέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις για το έργο : «Διευθέτηση ρέματος Κόρμπι από Λ. Βάρης – Κορωπίου μέχρι εκβολή», προϋπολογισμού 20.049.000,00€ (με απρόβλεπτα, αναθεώρηση και Φ.Π.Α.).

2) ΑΔΑ: 6ΡΩΙΟΡ1Κ-ΣΩΛ – Άδεια για τη δραστηριότητα συλλογής και μεταφοράς μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων της εταιρίας ΚΩΣΤΑΣ ΤΟΥΛΑΣ Ε.Π.Ε., που εδρεύει στην οδό Βασιλέως Κωνσταντίνου 1 στο Κορωπί Αττικής

3) ΑΔΑ: 7ΦΦΗΟΡ1Κ-ΨΑΩ – Χορήγηση άδειας εκτέλεσης έργου αξιοποίησης υδατικών πόρων για ανόρυξη γεώτρησης αρδευτικής χρήσεως (άρδευση αγροτεμαχίου) στις Ελένη και Μαρία Χαβαλέ, στην ιδιοκτησία τους, στη θέση «Πάτημα», του Δήμου Κρωπίας, της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής, της Περιφέρειας Αττικής.

4) ΑΔΑ: ΨΣ7Τ7Λ7-Θ0Χ – ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ Α.Ε.

5) ΑΔΑ: 64Ξ07Λ7-ΙΑ0 – Δημοσίευση περίληψης διακήρυξης δημοπρασίας του έργου: «Διευθέτηση ρέματος Κόρμπι από Λ. Βάρης – Κορωπίου μέχρι εκβολή», με προϋπολογισμό 20.049.000,00€ με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.

6) ΑΔΑ: 6Τ4Ο7Λ7-ΥΥΧ – Έγκριση μείωσης κρατήσεων δεκάτων του έργου: «Συλλογή, μεταφορά, επεξεργασία και διάθεση ακαθάρτων περιοχών Κορωπίου – Παιανίας» προϋπολογισμού 112.900.193,61€ (με αναθεώρηση και ΦΠΑ), αναδόχου Κ/Ξ ΚΛΕΑΡΧΟΣ Γ. ΡΟΥΤΣΗΣ Α.Ε.- ΕΡΕΤΒΟ Α.Ε. – ΑΑΓΗΣ Α.Ε.

7) ΑΔΑ: ΩΑΞΒ7Λ7-ΔΡΟ – ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ Α.Ε.

8) ΑΔΑ: 6ΓΧ97Λ7-ΒΗΕ – Ανάκληση της με αριθμ. 1524/29-07-2017 απόφασης προσωρινής διακοπής λειτουργίας και χορήγηση άδειας λειτουργίας, αορίστου χρονικής διάρκειας, για το επαγγελματικό εργαστήριο κατασκευής πλαστικών λέμβων αναψυχής μικρότερων των 12 μέτρων με την επωνυμία ‘DRAGO BOATS Α.Ε.’ που βρίσκεται στη θέση Παλιάμπελα του Δήμου Κορωπίου – Αττικής

9) ΑΔΑ: 6Φ0Σ7Λ7-Ρ96 – Έγκριση επικαιροποιημένων τευχών δημοπράτησης του έργου: «Διευθέτηση ρέματος Κόρμπι από Λ. Βάρης – Κορωπίου μέχρι εκβολή», προϋπολογισμού 20.049.000,00 € με απρόβλεπτα, αναθεώρηση και Φ.Π.Α.

10) ΑΔΑ: ΩΣ2ΧΟΡ1Κ-ΖΛΨ – Έγκριση Μελέτη Γεωλογικής Καταλληλότητας για την Πολεοδομική Μελέτη στην περιοχή Καρελλά του Δήμου Κρωπίας

11) ΑΔΑ: 6ΩΙΧΟΡ1Κ-34Υ – Προσφυγή των κ. Γεωργίου Κόλλια, κ. Δημητρίου Αναγνώστου και κ. Γεωργίου Αδαμοπούλου κατά της υπ’ αριθ. 69797/16/03.05.2017 απόφασης της Περιφέρειας Αττικής, περί έγκρισης υπαγωγής της μελέτης Πράξης Εφαρμογής των Πολεοδομικών Ενοτήτων 4 και 5 και τμημάτων των Πολεοδομικών Ενοτήτων 1 και 3 του Δήμου Κρωπίας στις προϊσχύουσες του Ν. 4315/14 (ΦΕΚ 269/Α/24-12-2016) διατάξεις περί εισφοράς γης και ανάκληση της με αρ. πρωτ. 96906/7-7-2015 (ΑΔΑ 78ΝΗ7Λ7-6ΑΖ) προηγούμενης απόφασης

12) ΑΔΑ: 67Θ4ΟΡ1Κ-Υ1Ρ – Χορήγηση άδειας χρήσης νερού από υφιστάμενη γεώτρηση αρδευτικής χρήσης (άρδευση αγροτεμαχίου) στους Νικόλαο, Ελένη και Γρηγόριο Κυριακού στην ιδιοκτησία τους, στη θέση «Μέρτεζα» του Δήμου Κρωπίας, της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής, της Περιφέρειας Αττικής.

13) ΑΔΑ: 7Σ7ΘΟΡ1Κ-Ρ0Η – ΘΕΜΑ: Πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών στο Δήμο Κρωπίας, Αττικής.

ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ

1) ΑΔΑ: 6Π157Λ7-Θ61 – Έγκριση του 3ου Α.Π.Ε. (τελικού) του έργου: «Χ.Υ.Τ.Α ΣΤΗΝ Ο.Ε.Δ.Α. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ «ΒΡΑΓΩΝΙ» ΚΕΡΑΤΕΑΣ-ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ», αναδόχου κατασκευαστικής Κοινοπραξίας με την επωνυμία “ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Ε.-ΠΡΟΕΤ Α.Ε.- EDRACO ATE”.

2) ΑΔΑ: 725Ρ7Λ7-ΡΙΔ – Έγκριση ανάθεσης και δαπάνης για τη διάθεση οχημάτων κ προσωπικού για την αντιμετώπιση εκτάκτου γεγονότος(πυρκαγιά) στην περιοχή Πέτα Κερατέας του Δήμου Λαυρεωτικής από τις 01-07-2017.

3) ΑΔΑ: ΨΞΣΞΟΡ1Κ-Θ7Θ – Άδεια για τη δραστηριότητα συλλογής και μεταφοράς μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων της εταιρίας ΣΤΑΜ. ΤΟΥΝΤΑΣ – ΚΩΝ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ Ο.Ε., που εδρεύει στην Λεωφ. Κακής Θαλάσσης στην Κερατέα Αττικής

4) ΑΔΑ: 69ΡΣ7Λ7-32Τ – Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου: «Χ.Υ.Τ.Α ΣΤΗΝ Ο.Ε..Α. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ «ΒΡΑΓ;ΝΙ» ΚΕΡΑΤΕΑΣ-ΛΑΥΡΕ;ΤΙΚΗΣ», αναδόχου κατασκευαστικής Κοινοπραξίας με την επωνυμία “ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Ε.-ΠΡΟΕΤ Α.Ε.- EDRACO ATE”

5) ΑΔΑ: ΩΛΑ4ΟΡ1Κ-Ε3Ε – Ακύρωση των υπ’ αριθ. 16/2017 και 17/2017 αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου με την επωνυμία «Δημοτική Ανώνυμη Εταιρεία Ακινήτων Λαυρεωτικής» του Δήμου Λαυρεωτικής

6) ΑΔΑ: ΩΛΙ3ΟΡ1Κ-4ΦΠ – Απόρριψη αιτήματος Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων για την εγκατάσταση και λειτουργία Αιολικού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ), ισχύος 18MW, στη θέση Τογάνι του Δήμου Λαυρεωτικής Περιφερείας Αττικής της εταιρείας ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε.

7) ΑΔΑ: Ψ4Ρ87Λ7-ΕΟ6 – Συγκρότηση επιτροπής Οριστικής παραλαβής του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ»

8) ΑΔΑ: 7ΗΞ3ΟΡ1Κ-ΒΜΗ – ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:»ΒΕΛΤΙΩΣΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΑΣΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΩΝ ΖΩΝΩΝ» ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟΥ ΛΑΥΡΙΟΥ Ανακληθείσα πράξη

9) ΑΔΑ: 7Μ6ΗΟΡ1Κ-ΧΔΝ – ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΑΣΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΩΝ ΖΩΝΩΝ» ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟΥ ΛΑΥΡΙΟΥ Ανακληθείσα πράξη

10) ΑΔΑ: ΨΛΞΛΟΡ1Κ-ΡΜΤ – Χορήγηση άδειας χρήσης νερού για υφιστάμενο δικαίωμα χρήσης νερού από γεώτρηση αρδευτικής χρήσης (άρδευση αγροτεμαχίου) στους Νικόλαο και Αικατερίνη Τσαγκάρη στην ιδιοκτησία τους, στη θέση «Καπό-Όλυμπος» του Δήμου Λαυρεωτικής, Τ.Κ. Κερατέας, της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής, της Περιφέρειας Αττικής.

11) ΑΔΑ: 6Ο31ΟΡ1Κ-7ΕΗ – Πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας τριών (3) μηνών στο Δήμο Λαυρεωτικής

12) ΑΔΑ: 7ΥΖ5ΟΡ1Κ-ΔΚ8 – Έγκριση Μελέτης Γεωλογικής Καταλληλότητας για την Μελέτη “Κτηματογράφηση- Πολεοδομική-Μελέτη-Πράξη Εφαρμογής περιοχών Β’ κατοικίας Περιγιάλι-Τσονίμα-Τρεχαντιέρα-Δήμου Κερατέας”

13) ΑΔΑ: ΩΜΡΨΟΡ1Κ-85Ο – Πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας τριών (3) μηνών στον Αναπτυξιακό Σύνδεσμο Λαυρεωτικής.

14) ΑΔΑ: Ω8Α5ΟΡ1Κ-ΑΒΔ – ΘΕΜΑ: Πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών στο Δήμο Λαυρεωτικής

15) ΑΔΑ: ΩΞ9Δ7Λ7-ΦΔΜ – Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού έξι χιλιάδων ευρώ (6.000,00€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (4.838,71€ χωρίς ΦΠΑ) για την πραγματοποίηση συναυλίας στο αρχαίο θέατρο Θορικού τον μήνα Σεπτέμβριο.

16) ΑΔΑ: 7ΘΖΙΟΡ1Κ-3ΨΟ – εντολή μετακίνησης του Καρκαλέτση Κων/νου για καταγραφή παράνομων διαφημιστικών πινακίδων στο Λαύριο

17) ΑΔΑ: ΩΔΛΒΟΡ1Κ-4ΝΧ – Εντολή μετακίνησης του Δημήτριου Σιέμου για καταγραφή παράνομων διαφημιστικών πινακίδων στο Λαύριο

18) ΑΔΑ: 6ΞΞΟ7Λ7-ΩΡΦ – Έγκριση απολογιστικής δαπάνης για τη διάθεση οχημάτων και προσωπικού για την αντιμετώπιση εκτάκτου γεγονότος (πυρκαγιά) στο Δήμο Λαυρεωτικής στις 01-07-2017.

19) ΑΔΑ: 7Ξ1Ζ7Λ7-Ε3Ω – ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΟΥ ΤΑΠΗΤΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΠΑΝ.ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ

20) ΑΔΑ: 71ΟΦ7Λ7-ΣΕΜ – ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΩΝ ΟΨΕΩΝ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΕΡΑΤΕΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟΥ

21) ΑΔΑ: 6ΩΒΞ7Λ7-5ΣΚ – ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΣΤΟ ΛΑΥΡΙΟ

ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ

1) ΑΔΑ: 75ΖΒΟΡ1Κ-ΖΤΒ – Χορήγηση άδειας εκτέλεσης έργου αξιοποίησης υδατικών πόρων για ανόρυξη γεώτρησης αρδευτικής χρήσεως (άρδευση αγροτεμαχίου) στους Aferdita, Erjon και Enklid Cani, στην ιδιοκτησία τους, στη θέση «Κουλιδάς», του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας, της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής, της Περιφέρειας Αττικής.

2) ΑΔΑ: 6ΒΒ2ΟΡ1Κ-8Δ4 – Άδεια για τη δραστηριότητα συλλογής και μεταφοράς μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων της εταιρίας ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ – ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Τ.Ε.Β.Ε. ), που εδρεύει επί της οδού Θεόφιλου Μαντάλα 4 στον Δήμο Μαρκοπούλου Αττικής

3) ΑΔΑ: 6ΔΕΔ7Λ7-ΒΙΙ – Διορθωτική της με αρ. 01/2000 Πράξης Εφαρμογής της Πολεοδομικής Ενότητας 3 «ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ» του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας, των ιδιοκτησίων με κ.α. 070746 και 070746Α στο Ο.Τ. 9.

4) ΑΔΑ: ΩΓΩΦΟΡ1Κ-2ΞΓ – Έγκριση της υπ’ αριθ. 57/2017 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μαρκόπουλου Μεσογαίας

5) ΑΔΑ: 7ΓΜΨΟΡ1Κ-ΦΣΠ – Έγκριση της υπ’ αριθ. 56/2017 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μαρκόπουλου Μεσογαίας

6) ΑΔΑ: 7044ΟΡ1Κ-Γ7Δ – Έγκριση της υπ’ αριθ. 54/2017 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μαρκόπουλου Μεσογαίας

7) ΑΔΑ: 6ΔΡΜΟΡ1Κ-0ΕΘ – Απευθείας ανάθεση στην εταιρεία «Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ –ΠΑΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Α.Ε.».» για τη δημοσίευση της περίληψης της με αρ. 2/2017 Διακήρυξης 2017 για «Παροχή υπηρεσιών για 1) την εκτέλεση αμετάκλητων πρωτοκόλλων κατεδάφισης σε περιοχές αιγιαλού και παραλίας των δήμων Γλυφάδας και Μαρκοπούλου –Μεσογαίας και 2) την εκτέλεση κατεδάφισης πολεοδομικών αυθαιρέτων σε κοινόχρηστους χώρους και προστατευόμενες περιοχές των Δήμων Αμαρουσίου και Πειραιά, της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Γενικής Δ/νσης Χωροταξικής & Περιβαλλοντικής Πολιτικής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής».

8) ΑΔΑ: 7Α9ΦΟΡ1Κ-ΕΡ3 – Απευθείας ανάθεση στην εταιρεία «ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΟΦΙΑ ΜΟΣΧΑΝΔΡΕΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.» για τη δημοσίευση της περίληψης της με αρ. 2/2017 Διακήρυξης για την παροχή υπηρεσιών για 1) την εκτέλεση αμετάκλητων πρωτοκόλλων κατεδάφισης σε περιοχές αιγιαλού και παραλίας των δήμων Γλυφάδας και Μαρκοπούλου –Μεσογαίας και 2) την εκτέλεση κατεδάφισης πολεοδομικών αυθαιρέτων σε κοινόχρηστους χώρους και προστατευόμενες περιοχές των Δήμων Αμαρουσίου και Πειραιά, της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Γενικής Δ/νσης Χωροταξικής & Περιβαλλοντικής Πολιτικής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.

9) ΑΔΑ: 7Θ1Φ7Λ7-Γ1Ω – ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ Α.Ε.

10) ΑΔΑ: ΩΝ42ΟΡ1Κ-4ΚΨ – Έγκριση της υπ’ αριθ. 61/2017 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μαρκοπούλου Μεσογαίας

11) ΑΔΑ: 7Α3ΠΟΡ1Κ-ΡΚΖ – Έγκριση της υπ’ αριθ. 62/2017 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μαρκοπούλου Μεσογαίας.

12) ΑΔΑ: ΩΗΝΘΟΡ1Κ-5Ε4 – ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 14 Ν.998-79 (3321/63200/28-7-2017) ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΑΙΤΗΜΑ ΤΟΥ ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗ-ΙΩΑΝΝΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ

13) ΑΔΑ: ΩΦ267Λ7-ΖΚΦ – ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡ. 60552/2017ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡ. 3846/2016/2017ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ Ανάκληση της με αρ. 60552/2017 Απόφασης Κύρωσης Περιφερειάρχη Αττικής και κύρωση, διορθωμένης, της με αρ. 3846/2016/20-03-2017 Διορθωτικής Πράξη της με αρ. 1/2010 Πράξης Εφαρμογής της Πολεοδομικής Μελέτης των Πολεοδομικών Ενοτήτων 4 & 5 «Πόρτο Ράφτη» του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας της ιδιοκτησίας με κ.α. κ. 721304 στα Ο.Τ. Γ1360.

14) ΑΔΑ: ΩΓ7ΞΟΡ1Κ-ΞΣΨ – Χορήγηση άδειας χρήσης νερού για υφιστάμενο δικαίωμα χρήσης νερού από πηγάδι υδρευτικής χρήσης (άρδευση πρασίνου) στους Αλέξανδρο και Μαρία Ψινάκη στην ιδιοκτησία τους, στην οδό Αγίας Παρασκευής 80, στη θέση «Καγκέλια» του Δήμου Μαρκόπουλου Μεσογαίας, της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής, της Περιφέρειας Αττικής.

ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ – ΤΑΥΡΟΥ

1) ΑΔΑ: 7ΙΣΟ7Λ7-ΥΗΡ – Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής Φυσικού Εδάφους για το έργο: « Έργα Υποδομών για την Ανάπλαση του Φαληρικού Όρμου (Φάση Α΄)» συμβατικής αξίας 73.045.305,25€ (με ΦΠΑ) αναδόχου εργοληπτικής εταιρείας «ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε.»

2) ΑΔΑ: 6Α0Λ7Λ7-ΒΔΝ – Βεβαιώση κατάθεση της Υπεύθυνης Δήλωσης, με αρ. πρωτ. 7682/4.7.2017, του Κωνσταντίνου Παπαδόπουλου για τη λειτουργία του εργοστασίου «ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΕΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΑΡΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΒΟΥΡΤΣΩΝ ΕΚΚΟΚΙΣΤΗΡΙΩΝ ΒΑΜΒΑΚΟΣ» με την επωνυμία «Ν. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ» που βρίσκεται στην οδό Μακρυγιάννη 120 στο Μοσχάτο

3) ΑΔΑ: ΨΩ037Λ7-ΜΛΑ – Βεβαιώση κατάθεσης της Υπεύθυνης Δήλωσης, με αρ. πρωτ. 8181/12-07-2017, του Ανδρέα Παπαδάκου για τη λειτουργία του εργαστηρίου κατασκευής ειδών συσκευασίας από πλαστικό με την επωνυμία ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΔΑΚΟΣ στην οδό Λ.Ειρήνης 32 στο Δήμο Μοσχάτου- Ταύρου, Δ.Κ. Ταύρου

4) ΑΔΑ: 6Δ2Κ7Λ7-Ε3Β – Σύσταση επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου «Κατασκευή βασικών συλλεκτήρων και ολοκλήρωση συλλεκτήρων απορροής ομβρίων υδάτων της οδού Χρυσοστόμου Σμύρνης και πέριξ στο Δήμο Μοσχάτου»

5) ΑΔΑ: 6ΦΟΔ7Λ7-238 – Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής Αφανών Εργασιών του έργου: « Έργα Υποδομών για την Ανάπλαση του Φαληρικού Όρμου (Φάση Α΄)» συμβατικής αξίας 73.045.305,25€ (με ΦΠΑ) αναδόχου εργοληπτικής εταιρείας «ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε.»

6) ΑΔΑ: Ψ1ΓΦ7Λ7-ΤΣΡ – ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΟΥ ΦΑΛΗΡΙΚΟΥ ΟΡΜΟΥ (ΦΑΣΗ Α’)

7) ΑΔΑ: ΩΠ437Λ7-ΓΛ7 – Έγκριση εκτέλεσης επειγουσών εργασιών πρόσθετων γεωτεχνικών ερευνών για το έρ-γο: «Έργα Υποδομών για την Ανάπλαση του Φαληρικού Όρμου (Φάση Α’)»

8) ΑΔΑ: ΩΨΟΡ7Λ7-ΟΥΥ – Έγκριση 1ου αναθεωρημένου χρονοδιαγράμματος εργασιών για το έργο: « Έργα Υποδομών για την Ανάπλαση του Φαληρικού Όρμου (Φάση Α΄)» συμβατικής αξίας 73.045.305,25€ (με ΦΠΑ) αναδόχου εργοληπτικής εταιρείας «ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε.»

9) ΑΔΑ: ΩΠ9Υ7Λ7-ΖΚΩ – Έγκριση πρόσληψης αρχαιολόγου και έγκριση δαπάνης απολογιστικών εργασιών αρχαιολόγου στο έργο «Έργα υποδομών για την ανάπλαση του Φαληρικού όρμου (Φάση Α’)» με ανάδοχο την εταιρεία ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ

10) ΑΔΑ: 7Α1Δ7Λ7-1Κ1 – Έγκριση της από 27-06-2017 1ης έκδοσης του Προγράμματος Ποιότητας και Αποδοχή Σ.Α.Υ. & Φ.Α.Υ. για το έργο: «Έργα Υποδομών για την Ανάπλαση του Φαληρικού Όρμου (Φάση Α΄)», συμβατικής αξίας 73.045.305,25€ (με ΦΠΑ) αναδόχου εργοληπτικής εταιρείας «ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε.»

11) ΑΔΑ: Ω64ΗΟΡ1Κ-ΘΟΥ – Αίτηση θεραπείας της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΖΙΤΑΚΑΤ Α.Τ.Ε.Β.Ε», αναδόχου του έργου του Δήμου Μοσχάτου – Ταύρου με τίτλο «ΜΙΚΡΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ – ΜΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ, ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ Δ.Κ. ΜΟΣΧΑΤΟΥ» κατά των υπ’ αριθ. 12/26.01.2017 και 354/13.12.2016 αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Μοσχάτου – Ταύρου

12) ΑΔΑ: 6Β8ΟΟΡ1Κ-83Η – Τμηματική έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 215/16 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μοσχάτου-Ταύρου.

ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ

1) ΑΔΑ: 6ΔΕΓ7Λ7-06Μ – Έγκριση τροποποιήσεως του Καταστατικού Ανώνυμης Εταιρείας

2) ΑΔΑ: Ψ8ΘΞ7Λ7-Ο3Π – ΑΝΑΠΛΑΣΗ 22 ΣΤΡΕΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΠΟΛΟ ΟΜΟΡΟ ΤΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΓΗΠΕΔΩΝ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ

3) ΑΔΑ: Ψ1ΓΦ7Λ7-ΤΣΡ – ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΟΥ ΦΑΛΗΡΙΚΟΥ ΟΡΜΟΥ (ΦΑΣΗ Α’)

4) ΑΔΑ: 7Α1Δ7Λ7-1Κ1 – Έγκριση της από 27-06-2017 1ης έκδοσης του Προγράμματος Ποιότητας και Αποδοχή Σ.Α.Υ. & Φ.Α.Υ. για το έργο: «Έργα Υποδομών για την Ανάπλαση του Φαληρικού Όρμου (Φάση Α΄)», συμβατικής αξίας 73.045.305,25€ (με ΦΠΑ) αναδόχου εργοληπτικής εταιρείας «ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε.»

5) ΑΔΑ: ΩΟ0Φ7Λ7-4ΥΞ – Έγκριση τροποποιήσεως του Καταστατικού Ανώνυμης Εταιρείας

6) ΑΔΑ: ΩΕ8ΩΟΡ1Κ-6Ν8 – Χορήγηση άδειας χρήσης νερού για υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης νερού από γεώτρηση (Γ1) υδρευτικής χρήσης (άρδευση πρασίνου, καθαριότητα) στο ΔΗΜΟ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ σε κοινόχρηστο χώρο στη συμβολή των οδών ΤΕΡΨΙΘΕΑΣ & ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, της Περιφερειακής Ενότητας Νοτίου Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής

7) ΑΔΑ: 7Ζ4ΤΟΡ1Κ-10Π – Έγκριση της υπ’ αριθ. 21/2017 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ με την επωνυμία Πολιτιστικό και Αθλητικό Κέντρο Δήμου Παλαιού Φαλήρου, περί σύστασης προσωποπαγών θέσεων ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου στο Δήμο σε συμμόρφωση τελεσίδικων δικαστικών αποφάσεων.

ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ

1) ΑΔΑ: ΩΒΤΛ7Λ7-Ψ2Δ – Συγκρότηση Τριμελούς Επιτροπής διενέργειας κλήρωσης για τη χορήγηση αδειών υπαίθριου στάσιμου εμπορίου και τον καθορισμό των θέσεων όπου θα εγκατασταθούν οι κάτοχοί τους στον Δήμο Πειραιά

2) ΑΔΑ: ΩΨΦΟ7Λ7-ΜΧ4 – Χορήγηση άδειας ιδρύσεως φαρμακείου στην φαρμακοποιό ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ του ΣΤΕΦΑΝΟΥ, στο Δήμο Πειραιά

3) ΑΔΑ: ΩΩ3Χ7Λ7-ΗΘΥ – Επιβολή προστίμου

4) ΑΔΑ: ΨΑΧΖ7Λ7-1Τ5 – Επιβολή προστίμου

5) ΑΔΑ: 6ΔΡΜΟΡ1Κ-0ΕΘ – Απευθείας ανάθεση στην εταιρεία «Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ –ΠΑΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Α.Ε.».» για τη δημοσίευση της περίληψης της με αρ. 2/2017 Διακήρυξης 2017 για «Παροχή υπηρεσιών για 1) την εκτέλεση αμετάκλητων πρωτοκόλλων κατεδάφισης σε περιοχές αιγιαλού και παραλίας των δήμων Γλυφάδας και Μαρκοπούλου –Μεσογαίας και 2) την εκτέλεση κατεδάφισης πολεοδομικών αυθαιρέτων σε κοινόχρηστους χώρους και προστατευόμενες περιοχές των Δήμων Αμαρουσίου και Πειραιά, της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Γενικής Δ/νσης Χωροταξικής & Περιβαλλοντικής Πολιτικής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής».

6) ΑΔΑ: 7Α9ΦΟΡ1Κ-ΕΡ3 – Απευθείας ανάθεση στην εταιρεία «ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΟΦΙΑ ΜΟΣΧΑΝΔΡΕΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.» για τη δημοσίευση της περίληψης της με αρ. 2/2017 Διακήρυξης για την παροχή υπηρεσιών για 1) την εκτέλεση αμετάκλητων πρωτοκόλλων κατεδάφισης σε περιοχές αιγιαλού και παραλίας των δήμων Γλυφάδας και Μαρκοπούλου –Μεσογαίας και 2) την εκτέλεση κατεδάφισης πολεοδομικών αυθαιρέτων σε κοινόχρηστους χώρους και προστατευόμενες περιοχές των Δήμων Αμαρουσίου και Πειραιά, της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Γενικής Δ/νσης Χωροταξικής & Περιβαλλοντικής Πολιτικής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.

7) ΑΔΑ: 7ΓΖΧ7Λ7-8Ν3 – Έγκριση σύναψης και όρων προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Πειραιά για το έργο με τίτλο: «Συμπληρωματική Σύμβαση για εργασίες αποκατάστασης και αντιστήριξης του πρανούς στην πλαζ Βοτσαλάκια στα πλαίσια του υποέργου: ¨Ανάπλαση και αναβάθμιση επιλεγμένων περιοχών δικτύου κυκλοφορίας πεζών στον αστικό ιστό του Δήμου Πειραιά ΑΑΕ 8/2012¨ του έργου: Ολοκληρωμένη αστική αειφόρος ανάπλαση ευρείας κλίμακας στο Δήμο Πειραιά – Β΄ Φάση» συνολικού προϋπολογισμού 329.917,88 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.).

8) ΑΔΑ: 6ΩΥ77Λ7-ΚΞΝ – Άδεια εγκατάστασης μηχανολογικού εκσυγχρονισμού υφιστάμενου Λεβητοποιείου- Σιδηρουργείου που βρίσκεται επί της οδού Δραγατσανίου 66 στο Δήμο Πειραιά υπό την επωνυμία «ΙΩΑΝΝΑ ΜΑΛΤΕΖΟΥ»

9) ΑΔΑ: ΩΔ967Λ7-ΓΓΔ – Παροχή Άδειας σύστασης και έγκριση καταστατικού Ανωνύμου Εταιρείας

10) ΑΔΑ: 6Η7Θ7Λ7-00Χ – ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

11) ΑΔΑ: 6ΕΕΨ7Λ7-ΤΟΕ – Τροποποίηση καταστατικού Α.Ε.

12) ΑΔΑ: 6Π1Μ7Λ7-ΟΦ6 – Έγκριση τροποποίησης καταστατικού Α.Ε.

13) ΑΔΑ: ΨΗΣΔ7Λ7-Π26 – Ανάκληση άδειας ίδρυσης φαρμακείου.

14) ΑΔΑ: 7ΛΜΔ7Λ7-Α0Ψ – Έγκριση συνέχισης λειτουργίας του Φαρμακείου του Φαρμακοποιού Σταυριανάκου Μιχαήλ του Σταύρου με υπεύθυνο φαρμακοποιό τον Ανδρικόπουλο Απόστολο του Χαράλαμπου λόγω της ήδη λειτουργίας από τον αδειούχο φαρμακοποιό και δεύτερου φαρμακείου στην Δημοτική Ενότητα Δραπετσώνας μετά την αποσυστέγασή του από το φαρμακείο της φαρμακοποιού Αγγελή – Κούβαρη Παναγιώτας του Νικολάου, μετά την ανάκλησης της άδειας ίδρυσής του λόγω συνταξιοδότησης

15) ΑΔΑ: 6Ω4Υ7Λ7-Λ6Ρ – Επιβολή προστίμου

16) ΑΔΑ: ΨΜΜΤ7Λ7-7ΛΦ – Τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της Α.Ε. που εδρεύει στο Δήμο Πειραιά (Εθνάρχου Μακαρίου 25 & Κηφισού 1, Νέο Φάληρο) με την επωνυμία ΕΡΓΑ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και δ.τ. ΕΡΓΑ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Α.Τ.Ε.

17) ΑΔΑ: 7ΣΕΨ7Λ7-ΡΣΟ – Έγκριση σύναψης και όρων σχεδίου προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Πειραιά για την κατασκευή του έργου με τίτλο: «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ», συνολικού προϋπολογισμού 3.500.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.).

18) ΑΔΑ: 6ΗΨΚ7Λ7-ΗΓ2 – Διαβίβαση πρακτικού του διαγωνισμού του έργου: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΙΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ», προϋπολογισμού: 1.373.721,70€ με το Φ.Π.Α.

ΔΗΜΟΣ ΠΟΡΟΥ

1) ΑΔΑ: 6ΟΛΑ7Λ7-ΓΗ8 – Διενέργεια διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, κατά το άρθρο 32 παρ. 2β περ. αα του Ν. 4412/2016, για την πολιτιστική εκδήλωση που συνδιοργανώνει η Περιφερειακή Ενότητα Νήσων της Περιφέρειας Αττικής με τον Δήμο Πόρου το Σάββατο 15 Ιουλίου 2017, στο πλαίσιο του Poros Arts Festival.

2) ΑΔΑ: 7ΝΞΦΟΡ1Κ-Τ2Ι – ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΠΟΣΟΥ 32,00 ΕΥΡΩ Ε.Φ.991-06/073 ΚΑΕ 0719 – ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΞΟΔΩΝ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟΥ ΠΟΡΟΥ

3) ΑΔΑ: 6Τ0ΩΟΡ1Κ-ΨΥ5 – ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΠΟΣΟΥ 20,00 ΕΥΡΩ Ε.Φ.991-06/073 ΚΑΕ 0719 – ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΑΠΟΖΗΜΙΣΩΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟΥ ΠΟΡΟΥ

4) ΑΔΑ: 6ΡΞ4ΟΡ1Κ-ΟΞΣ – Έγκριση της υπ’ αριθ. 155/2017 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πόρου

5) ΑΔΑ: ΩΞΜΨΟΡ1Κ-Ν5Δ – Έγκριση της υπ’ αριθ. 160/2017 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πόρου

6) ΑΔΑ: ΩΗΦ1ΟΡ1Κ-ΝΞΙ – Έγκριση της υπ’ αριθ. 157/2017 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πόρου

7) ΑΔΑ: 6Φ6ΧΟΡ1Κ-Ψ1Ι – Συγκρότηση επιτροπής για τη διενέργεια διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών, μελετών κ.λ.π. του Δασαρχείου Πόρου, σύμφωνα με το άρθρο 221 του Ν.4412/2016, για το έτος 2017.

8) ΑΔΑ: 6ΘΙΛΟΡ1Κ-ΠΟΧ – Συγκρότηση επιτροπής για τη παραλαβή των αντικειμένων των δημοσίων συμβάσεων του Δασαρχείου Πόρου, σύμφωνα με το άρθρο 219 του Ν.4412/2016, για το έτος 2017.

9) ΑΔΑ: ΨΗΙ9ΟΡ1Κ-ΦΨΙ – Τμηματική απόρριψη της κυκλοφοριακής ρύθμισης της υπ’ αριθμ. 103/2016 αποφάσης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πόρου.

10) ΑΔΑ: 6ΕΝ27Λ7-Τ5Σ – Διενέργεια διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, κατά το άρθρο 32 παρ. 2β περ. αα του Ν. 4412/2016, για την πολιτιστική εκδήλωση που συνδιοργανώνει η Περιφερειακή Ενότητα Νήσων της Περιφέρειας Αττικής με τον Δήμο Πόρου το Σάββατο 8 Ιουλίου 2017, στο πλαίσιο του Poros Arts Festival.

11) ΑΔΑ: ΩΕΖ57Λ7-ΣΘΥ – ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΘΕΡΙΝΩΝ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017 ΤΗΣ ΑΓΟΝΗΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ ΠΟΡΟΥ ΜΕ ΤΟ ΥΠ’ΑΡ. ΚΥΚΛ. ΥΝΖ-5952 ΛΔΧ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΣΤ.ΜΑΝΔΗΛΑ-Β.ΜΕΛΛΟΥ

12) ΑΔΑ: Ω5Κ47Λ7-ΞΤΦ – Εγκρίνουμε τη δέσμευση πίστωσης ύψους τριακόσια ογδόντα έξι ευρώ και εξήντα δύο λεπτά (386,62 €) για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του Ειδικού Φορέα 08.072 Δ/νση Οικονομικών Π.Ε. ΝΗΣΩΝ ΚΑΕ 97750801001 «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗ, ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΠΟΡΟΥ – ΓΑΛΑΤΑ.» του οικ. έτους 2017 για την ανάγκη «πληρωμής της << Παροχή υπηρεσίας για διαπίστωση αποτύπωση και αποκατάσταση προβλημάτων στις εγκαταστάσεις βιολογικού καθαρισμού Πόρου>> συμπληρωματική ανάληψη της Α/Α 1408 ΑΑΥ (ΑΔΑ: Ω0Υ67Λ7–ΣΒ4)» της «Περιφερειακή ενότητα Νήσων.»

13) ΑΔΑ: ΩΤ017Λ7-Λ5Ι – ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΚΟΙΝΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΟΡΟΥ» ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΟΡΟΥ.

14) ΑΔΑ: 69Θ37Λ7-ΝΓΙ – Λήψη απόφασης περί έγκρισης ή μη έγκρισης του με αρ. 3/2017 Πρακτικού Γνωμοδοτικής Επιτροπής αναφορικά με την αξιολόγηση των δικαιολογητικών κατακύρωσης που υπέβαλλε ο προσωρινός ανάδοχος της με αρ. πρωτ. 103411/2-6-2017 Πρόσκλησης συμμετοχής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, χωρίς δημοσίευση προκήρυξης, για την επιλογή αναδόχου εφαρμογής επίγειων δολωματικών ψεκασμών για την καταπολέμηση του δάκου της ελιάς στην ελαιοκομική περιοχή του Δήμου Πόρου της Π.Ε. Νήσων της Περιφέρειας Αττικής το έτος 2017, προϋπολογισμού 34.250,04€ συμπεριλαμβανόμενου του ΦΠΑ (24%).

15) ΑΔΑ: 60ΝΞ7Λ7-Σ4Ξ – Διενέργεια διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, κατά το άρθρο 32 παρ. 2β περ. αα του Ν. 4412/2016, για τη διοργάνωση θεατρικής παράστασης τη Δευτέρα 31 Ιουλίου 2017 στον Πόρο, στο πλαίσιο πολιτιστικών εκδηλώσεων που συνδιοργανώνει η Περιφερειακή Ενότητα Νήσων της Περιφέρειας Αττικής με τον Δήμο Πόρου.

16) ΑΔΑ: ΩΔ9ΛΟΡ1Κ-ΘΡΚ – Έγκριση της υπ’ αριθ. 3/2017 απόφασης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του ∆ηµοτικού Λιµενικού Ταµείου Πόρου.

17) ΑΔΑ: 6ΤΝΞΟΡ1Κ-Γ6Γ – Έγκριση της υπ’ αριθ. 112/2017 απόφασης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του ∆ηµοτικού Λιµενικού Ταµείου Πόρου.

ΔΗΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ

1) ΑΔΑ: Ψ3Λ47Λ7-Β3Τ – Δημοπράτηση του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ ΝΗΣΟΥ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ» προϋπολογισμού μελέτης 2.500.000,00 € (με Φ.Π.Α. 24%).

2) ΑΔΑ: ΩΚΠΔ7Λ7-ΨΣΔ – ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΥΡΩΣΗΣ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 17 A 9 / 2017 με αρ. πρωτ. 11332/13-06-2017 της 17/2007 Πράξης Εφαρμογής στην περιοχή “Ψιλή Άμμος” του Δήμου Σαλαμίνας στο Ο.Τ. 186.

3) ΑΔΑ: Ω8ΛΞ7Λ7-ΔΜΝ – Διορθωτική Πράξη της με αρ. 19/2007 Πράξης Εφαρμογής της περιοχής «ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ» του Δήμου Σαλαμίνας, της ιδιοκτησίας με κ.α. 0300001 στα Ο.Τ. 300 και 301.

4) ΑΔΑ: ΩΡ2Χ7Λ7-6ΒΒ – Tροποποίηση της αριθ.553/2-4-2013/Φ33.3 απόφασης διακοπής ηλεκτροδότησης των Η/Μ εγκαταστάσεων θραύσης, λειοτρίβησης και ταξινόμησης αδρανών υλικών (σπαστηροτριβείο) της εταιρίας «ΑΓΓΕΛΟΥ ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ ΑΕ» εντός λατομικής περιοχής στη θέση Γούβα Μπατσί του Δήμου Σαλαμίνας

5) ΑΔΑ: Ω450ΟΡ1Κ-ΝΘΓ – Έγκριση της υπ’ αριθ. 94/2017 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σαλαμίνας

6) ΑΔΑ: 6ΣΠ7ΟΡ1Κ-ΖΒΕ – ΕΓΚΡΙΣΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 16/2017 ΑΠΟΦ. ΔΛΤ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ

7) ΑΔΑ: 6Δ8Φ7Λ7-ΛΔ9 – ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΝΟΜΙΜΩΝ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΑΤΡΕΙΟΥ ΖΩΩΝ Ή ΚΤΗΝΙΑΤΡΕΙΟΥ

8) ΑΔΑ: 7ΚΤΣΟΡ1Κ-Θ3Ρ – Πενταετής παράταση ισχύος της υπ’ αριθμ.: 1962/25-6-2008 (ΦΕΚ 1339/Β/9-7-2008) απόφασής μας περί Απαγόρευσης κυνηγίου στη θέση «Κολώνες – Φάρος – Δημόσιο Δάσος» Δήμου Σαλαμίνας

9) ΑΔΑ: 7Η9ΒΟΡ1Κ-Χ64 – Έγκριση της υπ’ αριθ. 80/2017 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σαλαμίνας

10) ΑΔΑ: Ω2Ι87Λ7-7ΣΣ – A Π Ο Φ Α Σ Η Κύρωση του με αρ.πρωτ.21022/24-9-2015 «Πρωτοκόλλου Αδυνάτου Τακτοποίησης» οικοπέδων στο Ο.Τ.124 που περικλείεται από τις εγκεκριμένες οδούς Γ.Μπεγνή, Αρετής, Γ.Παπανδρέου και Θερμοπυλών στην περιοχή Τσάμη του Δήμου Σαλαμίνας το οποίο συντάχθηκε από το Τμήμα Τοπογραφικού και Πολεοδομικών Εφαρμογών της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Σαλαμίνας.

11) ΑΔΑ: 6ΖΧ27Λ7-ΚΛΙ – Έγκριση σύναψης και όρων σχεδίου προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Αττικής και Δήμου Σαλαμίνας για την κατασκευή του έργου με τίτλο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ» συνολικού προϋπολογισμού 199.954,17 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).

12) ΑΔΑ: 7Δ1Ρ7Λ7-ΨΞ6 – Διάθεση πίστωσης και έγκριση δαπάνης έργου για την έκδοση ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης για το έργο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΚΚΑΘΑΡΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ» ΚΑΕ 9775.08.008.01

13) ΑΔΑ: 6ΞΓΠ7Λ7-Ω5Θ – Έγκριση αύξησης της δαπάνης κατά 12.851,58 € που περιλαμβάνεται στον 1ο Σ.Π. της παροχής υπηρεσίας: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΛΑΒΩΝ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΑΤΕΡΛΙ – ΚΑΝΑΚΙΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ», προϋπολογισμού: 194.583,49 € με το ΦΠΑ, παρόχου: Σχετάκη Σταύρου Ε.Δ.Ε και οφείλεται στην αποκατάσταση ζημιών από ανωτέρα βία.

14) ΑΔΑ: 75317Λ7-ΟΣ1 – Περίληψη διακήρυξης του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΝΗΣΟΥ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ»

15) ΑΔΑ: ΨΞΙΑΟΡ1Κ-Ι3Η – Έγκριση της υπ’ αριθ. 32/2017 απόφασης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του ∆ηµοτικού Λιµενικού Ταµείου Σαλαµίνας.

16) ΑΔΑ: ΨΩ5ΔΟΡ1Κ-Κ9Ε – Έγκριση της υπ’ αριθ. 91/2017 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σαλαμίνας

17) ΑΔΑ: 6ΑΔ2ΟΡ1Κ-5ΔΖ – Έγκριση της υπ’ αριθ. 92/2017 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σαλαμίνας

18) ΑΔΑ: 6ΜΖΝΟΡ1Κ-7ΚΛ – Έγκριση της υπ’ αριθ. 86/2017 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σαλαμίνας

19) ΑΔΑ: ΩΞΩ7ΟΡ1Κ-Ι2Ι – Έγκριση της υπ’ αριθ. 84/2017 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σαλαμίνας

20) ΑΔΑ: ΩΛ9ΞΟΡ1Κ-5ΕΗ – Έγκριση της υπ’ αριθ. 93/2017 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σαλαμίνας.

21) ΑΔΑ: ΨΧΦΝΟΡ1Κ-ΙΗ3 – Έγκριση της υπ’ αριθ. 87/2017 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σαλαμίνας.

22) ΑΔΑ: 6ΟΡΓΟΡ1Κ-9Α9 – Έγκριση της υπ’ αριθ. 75/2017 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σαλαμίνας

23) ΑΔΑ: 71ΤΒΟΡ1Κ-Ι35 – Έγκριση της υπ’ αριθ. 85/2017 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σαλαμίνας

24) ΑΔΑ: 7ΖΚ5ΟΡ1Κ-ΤΙΙ – Έγκριση της υπ’ αριθ. 109/2017 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σαλαμίνας

25) ΑΔΑ: 75ΖΩΟΡ1Κ-ΠΚΟ – Έγκριση της υπ’ αριθ. 83/2017 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σαλαμίνας

26) ΑΔΑ: 7ΑΡΠΟΡ1Κ-ΑΤ0 – Έγκριση της υπ’ αριθ. 88/2017 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σαλαμίνας

27) ΑΔΑ: ΩΑΤΥΟΡ1Κ-Ο0Ρ – Έγκριση της υπ’ αριθ. 90/2017 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σαλαμίνας

28) ΑΔΑ: Ω9Ω5ΟΡ1Κ-ΧΟ3 – Έγκριση της υπ’ αριθ. 95/2017 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σαλαμίνας

29) ΑΔΑ: 6ΛΩΦΟΡ1Κ-59Κ – Έγκριση της υπ’ αριθ. 31/2017 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σαλαμίνας

30) ΑΔΑ: ΩΩΔ2ΟΡ1Κ-ΖΚ8 – Αίτηση θεραπείας της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΖΙΤΑΚΑΤ Α.Τ.Ε.Β.Ε», αναδόχου του έργου της Περιφέρεια Αττικής με τίτλο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΛΛΕΚΤΗΡΩΝ ΟΜΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ», κατά της υπ’ αριθ. πρωτ. 29443/09.02.2017 απόφασης του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Πειραιώς και Νήσων της Περιφέρεια Αττικής με την οποία απορρίφθηκε η υπ’ αριθ. πρωτ. 231802/09.12.2016 ένσταση της παραπάνω εταιρείας.

31) ΑΔΑ: 6ΝΤΡ7Λ7-34Ι – Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης συνολικού ύψους 3.700,00€, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, για την πολιτιστική εκδήλωση που συνδιοργανώνει η Περιφερειακή Ενότητα Νήσων της Περιφέρειας Αττικής με τον Δήμο Σαλαμίνας για τα Σαλαμίνια τέλη Σεπτεμβρίου 2017, καθώς και για την πληρωμή των πνευματικών δικαιωμάτων.

32) ΑΔΑ: ΨΩΟΩΟΡ1Κ-ΑΘ4 – Έγκριση της υπ’ αριθ. 30/2017 απόφασης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του ∆ηµοτικού Λιµενικού Ταµείου Σαλαµίνας.

ΔΗΜΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ

1) ΑΔΑ: 7Φ5Η7Λ7-2ΡΙ – Άρση Διακοπής εργασιών του έργου: «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ, ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ Α΄ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ», αναδόχου εταιρείας ΙΝΤΡΑΚΑΤ

2) ΑΔΑ: 7Ξ56ΟΡ1Κ-ΒΝΧ – Χορήγηση άδειας χρήσης νερού για υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης νερού από πηγάδι αρδευτικής χρήσης (άρδευση αγροτεμαχίου) στον ΖΑΓΚΟΥΛΗ ΓΡΗΓΟΡΙΟ, στην ιδιοκτησία του στη θέση «ΠΕΡΙΒΟΛΙΑ» Καλυβίων, του Δήμου ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ, της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής.

3) ΑΔΑ: Ω2597Λ7-ΟΗΛ – Ένταξη της Πράξης «ΔΟΜΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ» με Κωδικό ΟΠΣ 5003608 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014-2020»

4) ΑΔΑ: 6Θ3Δ7Λ7-Χ6Θ – ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΚΟΙΝΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΑΥΛΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ» ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ.

5) ΑΔΑ: ΩΗΒΙ7Λ7-ΞΦ7 – Άδεια μηχανολογικού εκσυγχρονισμού διά εγκαταστάσεως μηχ/των εκ μεταφοράς από εργοστάσιο της εταιρείας που λειτουργεί επί της οδού Ασκληπιού 48-50 στην Ηλιούπολη Αττικής, διάρκειας τριών (3) ετών, Βιομηχανίας κατασκευής συσκευών διανομής & ελέγχου ηλεκτρικού ρεύματος-πολυεστερικών κιβωτίων, μετρητών, ερμαρίων & Μηχανουργείο κατασκευής μεταλλικών προϊόντων , με την επωνυμία « ΜΙΧΑΛΗΣ ΤΣΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΒΕΕ », που θα εκσυγχρονισθεί σε υφιστάμενο βιομηχανικό κτήριο στο 1ο Χλμ της Λ.Μαρκοπούλου –Καλυβίων , θέση «Βαρκαρέζα» , στα Καλύβια Αττικής.

6) ΑΔΑ: Ψ3ΙΕΟΡ1Κ-Χ84 – Χορήγηση άδειας χρήσης νερού για υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης νερού από γεώτρηση υδρευτικής χρήσης (άρδευση πρασίνου) στον κ. Γιαννόπουλο Νικόλαο του Γεωργίου, στην ιδιοκτησία του στη θέση ΜΠΟΣΚΙΖΑ στη Δημοτική Ενότητα Καλυβίων, του Δήμου Σαρωνικού, Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής.

7) ΑΔΑ: 7Ν3ΗΟΡ1Κ-ΟΨΧ – Τροποποίηση της με αριθμό πρωτ. 102358/4328/03-02-2017 (Α.Δ.Α. ΩΑΕΖΟΡ1Κ-84Λ) Απόφασης του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής «Χορήγηση άδειας χρήσης νερού στους Βασίλειο Παπαδερό και Ευγενία Αποστολοπούλου από γεώτρηση αρδευτικής χρήσεως (άρδευση αγροτεμαχίων) η οποία ανορύχθηκε βάσει της με αριθ. πρωτ. 16976/1048/18-04-2016 (ΑΔΑ: 6ΕΥΧΟΡ1Κ-9ΕΕ) Απόφασης εκτέλεσης έργου αξιοποίησης υδατικών πόρων (ανόρυξη γεώτρησης αρδευτικής χρήσεως-σε αντικατάσταση υφιστάμενης) του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής στην ιδιοκτησία τους στη θέση «Βαλομάνδρα Καλυβίων», του Δήμου Σαρωνικού, της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής, της Περιφέρειας Αττικής» ως προς την αρδευόμενη έκταση και την ποσότητα του αντλούμενου ύδατος.

8) ΑΔΑ: 613Π7Λ7-9Σ8 – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΤΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΑΛΑΙΑΣ ΦΩΚΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ

9) ΑΔΑ: 65ΒΞ7Λ7-ΒΨ7 – ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΥΒΑΡΑ

ΔΗΜΟΣ ΥΔΡΑΣ

1) ΑΔΑ: ΩΠ0ΧΟΡ1Κ-Θ36 – Έγκριση της υπ’ αριθ. 55/2017 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ύδρας

2) ΑΔΑ: 63ΩΓΟΡ1Κ-Ξ7Ο – Έγκριση της υπ’ αριθ. 56/2017 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ύδρας

3) ΑΔΑ: ΨΘ5Ν7Λ7-6ΛΒ – Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης συνολικού ύψους 4.999,05€, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, για την πολιτιστική εκδήλωση που συνδιοργανώνει η Περιφερειακή Ενότητα Νήσων της Περιφέρειας Αττικής με τον Δήμο Ύδρας τη Δευτέρα 28 Αυγούστου 2017 στην Ύδρα καθώς και για την πληρωμή των πνευματικών δικαιωμάτων.

4) ΑΔΑ: 6ΡΨΤΟΡ1Κ-9Ι5 – Έγκριση της υπ’ αριθ. 52/2017 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ύδρας

5) ΑΔΑ: 6ΕΠΘΟΡ1Κ-31Υ – Έγκριση της υπ’ αριθ. 55Α/2017 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ύδρας

6) ΑΔΑ: 7ΦΒ17Λ7-37Δ – Λήψη απόφασης επί της από 20-2-2017 ένστασης της Α.Ε. με την επωνυμία «ΜΠΕΡΤΟΔΟΥΛΟΣ ΑΤΕ» κατά της υπ. αριθμ. 195/2017 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής αναφορικά με το έργο: Αποκατάσταση Κρηπιδωμάτων σε όλο το Λιμένα της Ν. Ύδρας.

7) ΑΔΑ: ΩΧΚΡΟΡ1Κ-ΝΚΝ – Έγκριση της υπ’ αριθ. 51/2017 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ύδρας

8) ΑΔΑ: 6ΜΝ77Λ7-Ε1Π – Έγκριση ανάθεσης και δαπάνης για τη διάθεση οχημάτων και προσωπικού για την αντιμετώπιση εκτάκτου γεγονότος (πυρκαγιά) στην περιοχή Αναβύσσου – Σαρωνίδας του Δήμου Σαρωνικού από τις 31-07-2017.

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

Αρέσει σε %d bloggers: