ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΠΕΡΙΦ. & ΑΠ.ΔΙΟΙΚ.ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΑΛΛΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2017

Να βλέπετε συχνά τη συγκεκριμένη σελίδα ακόμη και λίγες ημέρες μετά την πάροδο του μηνός Ιουνίου 2017, διότι καθημερινώς θα ενημερώνεται με νέες αποφάσεις για τους παρακάτω δήμους, όπως αυτές θα αναρτώνται στη «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» από την Περιφέρεια Αττικής και από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής

Γενικά για το «ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ» της «Ενότητας Σαρωνικού».

 

ΓΕΝΙΚΑ

1) ΑΔΑ: ΨΓΥΖ7Λ7-ΨΡΓ – 2η Μείωση εγγυήσεων αντικατάστασης κρατήσεων (δεκάτων) του έργου «ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΟΜΒΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΧΑΜΟΣΤΕΡΝΑΣ – Β΄ ΦΑΣΗ», (εργολαβία ΑΠ88/16), με Κωδικό ΟΠΣ 5001108 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014-2020»

2) ΑΔΑ: ΨΨΤΑ7Λ7-ΘΜ7 – 2η Μείωση εγγυήσεων αντικατάστασης κρατήσεων (δεκάτων) του έργου «ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΟΜΒΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΧΑΜΟΣΤΕΡΝΑΣ – Β΄ ΦΑΣΗ», (εργολαβία ΑΠ88/16), με Κωδικό ΟΠΣ 5001108 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014-2020» Ανακληθείσα πράξη

3) ΑΔΑ: 7ΜΩΙ7Λ7-774 – ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΡΕΜΑΤΟΣ ΠΙΚΡΟΔΑΦΝΗΣ ΑΠΟ Λ. ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΕΩΣ ΕΚΒΟΛΗΣ

4) ΑΔΑ: 7ΘΧΦ7Λ7-6Θ7 – ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ

5) ΑΔΑ: ΩΘ3Ξ7Λ7-12Ρ – ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΡΕΜΑΤΟΣ ΠΙΚΡΟΔΑΦΝΗΣ ΑΠΟ Λ. ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΕΩΣ ΕΚΒΟΛΗ

6) ΑΔΑ: ΩΣΑΕ7Λ7-ΘΑΝ – Έγκριση εκτέλεσης απολογιστικών εργασιών στο έργο «ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΟΜΒΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΧΑΜΟΣΤΕΡΝΑΣ – Β΄ ΦΑΣΗ», (εργολαβία ΑΠ88/16)

7) ΑΔΑ: 7ΥΥΓ7Λ7-ΔΥΑ – : Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. και του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: «Αντιπλημμυρική προστασία περιοχής κόμβου Πειραιώς και Χαμοστέρνας -Β΄Φάση», Εργολαβία ΑΠ 88/16, προϋπολογισμού 1.600.000,00 ΕΥΡΩ (ΜΕ Φ.Π.Α.).

8) ΑΔΑ: ΩΣΨ97Λ7-7ΤΟ – ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ 2016

ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΗΣ

1) ΑΔΑ: 67Ρ17Λ7-ΥΨΖ – ΘΕΜΑ: «Ενιαία άδεια λειτουργίας πρατηρίου παροχής καυσίµων και ενέργειας δηµοσίας χρήσεως λόγω αλλαγής δικαιούχου και έγκριση σχεδιαγραμμάτων».

2) ΑΔΑ: 66Υ97Λ7-Λ9Τ – Έγκριση αναπροσαρμογής χρονοδιαγράμματος εργασιών για το έργο: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΝΗΣΟΥ ΑΙΓΙΝΑΣ», αναδόχου εταιρείας ΕΛΚΥΣΤΗΣ Α.Τ.Ε.

3) ΑΔΑ: ΩΨΓΦ7Λ7-8ΞΚ – Χορήγηση άδειας λειτουργίας για την Παιδική Κατασκήνωση με την επωνυμία «Ο ΑΓΙΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ» της Ιεράς Μητρόπολης Ύδρας, Σπετσών, Αιγίνης, στην περιοχή Βαγία Τούρλος Αιγίνης για το έτος 2017

4) ΑΔΑ: 785Χ7Λ7-Ρ2Κ – Εγκρίνουμε τη δέσμευση πίστωσης ύψους έντεκα χιλιάδες πεντακόσια έξι ευρώ και δέκα έξι λεπτά (11.506,16 €) για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του Ειδικού Φορέα 08.072 Δ/νση Οικονομικών Π.Ε. ΝΗΣΩΝ ΚΑΕ 97620803101 «ΜΕΛΕΤΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΟΜΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΕΛΕΓΧΟΣ Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΣΤΟ ΕΚΠΑΖ ΑΙΓΙΝΑΣ.» του οικ. έτους 2017 για την ανάγκη «πληρωμής του έργου<< Μελέτη γεωτεχνικής έρευνας, έλεγχος δομικής κατάστασης, έλεγχος Η/Μ εξοπλισμού και προτεινόμενα μέτρα για την αποκατάσταση βλαβών στο ΕΚΠΑΖ Αίγινας>>» της «Περιφερειακή ενότητα Νήσων.»

5) ΑΔΑ: 60ΘΓΟΡ1Κ-Ω9Ξ – Χορήγηση άδειας χρήσης νερού από υφιστάμενη γεώτρηση αρδευτικής χρήσης (άρδευση αγροτεμαχίου) στην κ. Ζαφειρία Χαρτοφύλακα στην ιδιοκτησία της, στη θέση «Τηλέγραφος Κυψέλης» του Δήμου Αίγινας, της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων, της Περιφέρειας Αττικής.

6) ΑΔΑ: 6ΚΔΨΟΡ1Κ-ΦΥ8 – Ορθή Επανάληψη της απόφασής μας περί Συγκρότησης Επιτροπής Ελέγχου Παιδικών Χαρών για τον Δήμο Αίγινας

7) ΑΔΑ: Ω3ΛΟΟΡ1Κ-3ΓΛ – Έγκριση της υπ’ αριθ. 72/2017 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αίγινας

8) ΑΔΑ: 6ΩΙΧΟΡ1Κ-ΧΛΞ – Έγκριση της υπ’ αριθ. 20/2017 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αίγινας.

9) ΑΔΑ: 6ΗΒ3ΟΡ1Κ-ΡΔΡ – Έγκριση της υπ’ αριθ. 78/2017 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αίγινας.

10) ΑΔΑ: ΩΕΞ3ΟΡ1Κ-ΖΣΗ – Έγκριση της υπ’ αριθ. 24/2017 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αίγινας.

11) ΑΔΑ: 6ΧΖΕΟΡ1Κ-6Ι0 – Έγκριση της υπ’ αριθ. 26/2017 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αίγινας.

12) ΑΔΑ: ΩΘΧΓΟΡ1Κ-5Σ5 – Έγκριση της υπ’ αριθ. 77/2017 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αίγινας.

13) ΑΔΑ: 6ΡΠΞ7Λ7-Υ3Τ – ΕΓΚΡΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΕΤΑΦΕΡΘΕΝΤΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΥΓΓΡΟΥ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

13) ΑΔΑ: 7ΤΑ3ΟΡ1Κ-7Ψ3 – Καθιέρωση διαφορετικού ωραρίου καθώς και λειτουργίας τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αίγινας.

14) ΑΔΑ: ΩΘΡΨΟΡ1Κ-5Ω4 – Μερική Ανάκληση της υπ’ αριθμ. Δ/1345/25-10-1995 (ΦΕΚ 975/Δ/16-11-1995) απόφασης του Περιφερειακού Διευθυντή Πειραιά περί κήρυξης ως αναδασωτέας δημόσιας δασικής έκτασης στη θέση Κάβος Αγ. Μαρίνας της Κοινότητας Μεσαγρού Αίγινας, Ν. Αττικής

15) ΑΔΑ: Ψ4Β2ΟΡ1Κ-ΕΛ8 – Χορήγηση άδειας χρήσης νερού από υφιστάμενη γεώτρηση αρδευτικής χρήσης (άρδευση αγροτεμαχίου) στον κ. Παναγιώτη Μούρτζη στην ιδιοκτησία του, στη θέση «Άγιος Γεώργιος» του Δήμου Αίγινας, της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων, της Περιφέρειας Αττικής

ΔΗΜΟΣ ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ

1) ΑΔΑ: ΨΦΣΑ7Λ7-Ω9Θ – ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΜΩΛΟΥ ΣΤΗ ΣΚΑΛΑ ΝΗΣΟΥ ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ 2.215.000,00 ΜΕ ΤΟ Φ.Π.Α.

2) ΑΔΑ: 72ΝΩΟΡ1Κ-2ΦΥ – Πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας τριών μηνών στο Δήμο Αγκιστρίου

3) ΑΔΑ: Ψ2Π77Λ7-Α1Π – Έγκριση προσφυγής στη διαδικασία με διαπραγμάτευση, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, κατά το άρθρο 32 παρ. 2β περ. αα του Ν. 4412/2016, για τη διοργάνωση παιδικής θεατρικής παράστασης το Σάββατο 1 Ιουλίου 2017 στο Αγκίστρι, στο πλαίσιο πολιτιστικών εκδηλώσεων που συνδιοργανώνει η Περιφερειακή Ενότητα Νήσων της Περιφέρειας Αττικής με τον Δήμο Αγκιστρίου.

4) ΑΔΑ: 6ΠΣΤ7Λ7-Κ0Ξ – Διενέργεια διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, κατά το άρθρο 32 παρ. 2β περ. αα του Ν. 4412/2016, για τη διοργάνωση παιδικής θεατρικής παράστασης το Σάββατο 1 Ιουλίου 2017 στο Αγκίστρι, στο πλαίσιο πολιτιστικών εκδηλώσεων που συνδιοργανώνει η Περιφερειακή Ενότητα Νήσων της Περιφέρειας Αττικής με τον Δήμο Αγκιστρίου.

5) ΑΔΑ: 6ΠΣΤ7Λ7-Κ0Ξ – Διενέργεια διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, κατά το άρθρο 32 παρ. 2β περ. αα του Ν. 4412/2016, για τη διοργάνωση παιδικής θεατρικής παράστασης το Σάββατο 1 Ιουλίου 2017 στο Αγκίστρι, στο πλαίσιο πολιτιστικών εκδηλώσεων που συνδιοργανώνει η Περιφερειακή Ενότητα Νήσων της Περιφέρειας Αττικής με τον Δήμο Αγκιστρίου.

6) ΑΔΑ: 6Ε5ΙΟΡ1Κ-14Ζ – Πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο (2) και τριών (3) μηνών στο Δήμο Αγκιστρίου.

ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΜΟΥ

1) ΑΔΑ: 6ΜΛΟ7Λ7-Δ5Ν – Έγκριση σύναψης και όρων σχεδίου προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Αλίμου για την κατασκευή του έργου με τίτλο: «Βελτίωση οδικού δικτύου Δήμου Αλίμου», συνολικού προϋπολογισμού 2.971.850,00 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.).

2) ΑΔΑ: ΩΝΦ37Λ7-ΚΥΠ – Εγγραφή στο Μητρώο επιχειρήσεων ναυπήγησης, μετατροπής, επισκευής και συντήρησης πλοίων της «ΑΡΙΕΞΠΟ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ Α.Ε.», ως ειδική επιχείρηση με μόνιμα εγκατεστημένο μηχανολογικό εξοπλισμό, με έδρα επί της Λεωφ. Αλίμου 68 στον Δήμο Αλίμου.

3) ΑΔΑ: ΩΗΘΤ7Λ7-ΒΒ7 – Έγκριση τροποποιήσεως του Καταστατικού Ανώνυμης Εταιρείας

4) ΑΔΑ: 7ΧΥΗ7Λ7-41Ζ – Έγκριση τροποποιήσεως του Καταστατικού Ανώνυμης Εταιρείας

5) ΑΔΑ: Ω3Λ37Λ7-ΣΓ3 – ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΜΟΥ

6) ΑΔΑ: 7ΦΠ57Λ7-ΖΟΟ – Απαλλαγή από την υποχρέωση εφοδιασμού με άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας της «ΛΗΤΩ Α.Ε.» για το εφεδρικό ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος (Η/Ζ), ισχύος 65 KVA που βρίσκεται εγκατεστημένο στο κατάστημα βρεφικών ειδών επί της οδού Λ.Αλίμου 89 στον Δήμο Αλίμου.

7) ΑΔΑ: 73Φ57Λ7-ΔΑΒ – ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΣ Μ1/2017 ΠΡΑΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΑ Ο.Τ.342, 344 ΤΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ «3» ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ «ΑΜΠΕΛΑΚΙΑ» ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΜΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ – ΒΟΥΛΑΣ – ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ

1) ΑΔΑ: 6ΛΜ47Λ7-Ο9Γ – Ένταξη της Πράξης «ΔΟΜΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ» με κωδικό ΟΠΣ 5003478 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014-2020»

2) ΑΔΑ: ΩΔΦΩ7Λ7-ΛΦΗ – ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΗΛΑΔΕΖΑΣ Δ.Ε ΒΑΡΗΣ

3) ΑΔΑ: Ω7ΟΠ7Λ7-ΚΤΑ – ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΡΕΜΑΤΟΣ ΧΕΡΩΜΑΤΟΣ- ΜΗΛΑΔΕΖΑΣ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ

4) ΑΔΑ: ΨΒ647Λ7-ΦΘΥ – Διευθέτηση ομβρίων υδάτων περιοχής Μηλαδέζας Δ.Ε.Βάρης

5) ΑΔΑ: 6ΓΟΕ7Λ7-ΦΤ6 – Τροποποίηση ορισμού επιβλέποντα μηχανικού και επιτροπής Παραλαβής Αφανών Εργασιών και Υλικών του έργου : «ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΗΛΑΔΕΖΑΣ Δ.Ε ΒΑΡΗΣ» προϋπολογισμού 1.410.684,00€ με τα απρόβλεπτα, την αναθεώρηση και τον Φ.Π.Α

6) ΑΔΑ: 6Ω1ΞΟΡ1Κ-Ο99 – Πράξη χαρακτηρισμού έκτασης εμβαδού 1.464,70τ.μ. στη θέση «Τάσσιανη» Δήμου Βάρης -Βούλας-Βουλιαγμένης

7) ΑΔΑ: Ρ7ΣΧΟΡ1Κ-ΠΟΝ – Άδεια για τη δραστηριότητα συλλογής και μεταφοράς μη επικίνδυνων αποβλήτων της επιχείρησης του ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ που εδρεύει στην οδό Αττίδος 28 στην Βάρη Αττικής

ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ

1) ΑΔΑ: ΩΔΜΥ7Λ7-ΓΦΖ – ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ

2) ΑΔΑ: 60ΒΧ7Λ7-8ΨΥ – ΕΓΚΡΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΣΤΕΓΑΣΜΕΝΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ

3) ΑΔΑ: 7Υ047Λ7-Ε47 – ΕΓΚΡΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΣΤΕΓΑΣΜΕΝΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ

4) ΑΔΑ: 6ΓΝΟ7Λ7-ΔΧΠ – Έγκριση τροποποιήσεως του Καταστατικού Ανώνυμης Εταιρείας

5) ΑΔΑ: 7ΦΜΚ7Λ7-ΜΨΞ – ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΧΑΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

1) ΑΔΑ: ΩΨΛΟ7Λ7-ΟΒΥ – Άδεια λειτουργίας (ανανέωση) κατόπιν κτιριακού εκσυγχρονισμού μονάδας αποθήκευσης (μετά μηχανολογικού εξοπλισμού) ανταλλακτικών αυτοκινήτων και διαφόρων χημικών προϊόντων μη επικινδύνων (λιπαντικά αυτοκινήτων, υγρά φρένων, ψυκτικά υγρά κτλ) της ΕΛΤΡΕΚΚΑ Α.Ε, στην θέση Λαχίδια Βαμβακιάς στο Δ.Δ. Ελευσίνας του Δήμου Ελευσίνας Αττικής Αττικής.

2) ΑΔΑ: 69ΩΗ7Λ7-0Ι2 – Έγκριση παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου «Βελτίωση ΠΕΟ Ελευσίνας – Θηβών από χ.θ. 15+500 έως χ.θ. 40+300», συνολικού προϋπολογισμού 4.100.000,00 ευρώ, αναδόχου «ΕΡΓΟΔΟΜΙΚΗ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΑΒΕΤΕ»

3) ΑΔΑ: 71ΔΗ7Λ7-Ζ2Η – Χορήγηση άδειας διανομής εμφιαλωμένου υγραερίου (ανανέωση) στον ΔΡΙΤΣΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ, στην Ιερά Οδό 29 του Δήμου Ελευσίνας Αττικής.

4) ΑΔΑ: 6ΔΜΕΟΡ1Κ-ΛΥΡ – Διορισμός Ταμία και 3ου μέλους Ελεγκτικής Επιτροπής του Κ.Σ. Ελευσίνας

ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ – ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ

1) ΑΔΑ: ΩΦΒΧ7Λ7-Σ4Σ – ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΥ ΣΕ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ

2) ΑΔΑ: ΩΤ8ΡΟΡ1Κ-2Τ5 – Πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας τριών (3) μηνών στο Δήμο Ελληνικού – Αργυρούπολης.

3) ΑΔΑ: ΩΤΑΤΟΡ1Κ-ΡΟΚ – Πρόσληψη ΙΔΟΧ στο Δήμο Ελληνικού – Αργυρούπολης για Κέντρο Κοινότητας

4) ΑΔΑ: ΩΦΒΧ7Λ7-Σ4Σ – ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΥ ΣΕ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

1) ΑΔΑ: 7ΞΩΑ7Λ7-ΦΡΣ – Έγκριση Οργανογράμματος εργασιών για το έργο: « Έργα Υποδομών για την Ανάπλαση του Φαληρικού Όρμου (Φάση Α΄)» συμβατικής αξίας 73.045.305,25€ (με ΦΠΑ) αναδόχου εργοληπτικής εταιρείας «ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε.»

2) ΑΔΑ: 640Ο7Λ7-5ΚΖ – ΕΓΚΡΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΣΤΕΓΑΣΜΕΝΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ

3) ΑΔΑ: 75Σ57Λ7-Φ3Π – Έγκριση τροποποιήσεως του Καταστατικού Ανώνυμης Εταιρείας

4) ΑΔΑ: 6ΠΣΟΟΡ1Κ-Ρ2Α – Ορισμός μηχανικού για την σύνταξη τεχνικής έκθεσης για την παιδική χαρά που έχει κατασκευασθεί εντός του υπερτοπικού πολιτιστικού πάρκου ¨Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος

5) ΑΔΑ: 73Ζ47Λ7-ΗΒΖ – Απαλλαγή απΑπαλλαγή από την υποχρέωση εφοδιασμού με άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας της «ΑΓΓ. ΜΠΟΥΤΑΣ – ΜΑΡ. ΣΚΑΦΙΔΑΣ Ο.Ε.» για το εφεδρικό ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος (Η/Ζ), ισχύος 33 KVA που βρίσκεται εγκατεστημένο στο πρατήριο υγρών καυσίμων, επί της Ελ. Βενιζέλου 347 στον δήμο Καλλιθέας. ό την υποχρέωση εφοδιασμού με άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας της «ΑΓΓ. ΜΠΟΥΤΑΣ – ΜΑΡ. ΣΚΑΦΙΔΑΣ Ο.Ε.» για το εφεδρικό ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος (Η/Ζ), ισχύος 33 KVA που βρίσκεται εγκατεστημένο στο πρατήριο υγρών καυσίμων, επί της Ελ. Βενιζέλου 347 στον δήμο Καλλιθέας.

6) ΑΔΑ: 6Γ667Λ7-ΨΨΧ – ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ

7) ΑΔΑ: ΩΓΜΞΟΡ1Κ-ΦΓ9 – Τροποποίηση απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων για τον υφιστάμενο σταθμό κινητής τηλεφωνίας της εταιρείας WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε. με κωδικό θέσης «1910 – ΣΥΓΓΡΟΥ HUB» που βρίσκεται επί κτηρίου στη θέση Λεωφ. Συγγρού 294 & Αγνώστου Στρατιώτου στο Δήμο Καλλιθέας Αττικής

ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ – ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

1) ΑΔΑ: 61ΨΣΟΡ1Κ-Ο2Τ – Πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών στο Δήμο Κερατσινίου-Δραπετσώνας.

2) ΑΔΑ: ΩΣΔ4ΟΡ1Κ-ΛΚΣ – Πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο μηνών στο Δήμο Κερατσινίου – Δραπετσώνας

3) ΑΔΑ: 6Κ07ΟΡ1Κ-9ΓΠ – Απόφαση 91 Επιτροπή Ελέγχου Δαπανών και Εκλογικών Παραβάσεων για τον Συνδυασμό «Δημοτική Κίνηση Πολιτών Κερατσινίου Δραπετσώνας» του Δήμου Κερατσινίου- Δραπετσώνας.

4) ΑΔΑ: ΨΓ9ΔΟΡ1Κ-2ΕΚ – Απόφαση 92 Επιτροπή Ελέγχου Δαπανών και Εκλογικών Παραβάσεων για τον Συνδυασμό «Δημοτική Κίνηση Πολιτών Κερατσινίου Δραπετσώνας ‘Άλλος Δρόμος» του Δήμου Κερατσινίου- Δραπετσώνας.

5) ΑΔΑ: ΩΛΣΚΟΡ1Κ-ΚΕΞ – Απόφαση 93 Επιτροπή Ελέγχου Δαπανών και Εκλογικών Παραβάσεων για τον Συνδυασμό «Πολιτεία Αλληλεγγύης Ανάπτυξης Κερατσίνι-Δραπετζώνα» του Δήμου Κερατσινίου- Δραπετσώνας.

6) ΑΔΑ: ΩΣ787Λ7-Ν2Ζ – Εκδίκαση ενστάσεων κατά του αποτελέσματος του Πανελλήνιου Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού ιδεών με τίτλο «Αρχιτεκτονικός διαγωνισμός ιδεών για την μελέτη ανάπλασης 640 στρεμμάτων της πρώην λιμενο-βιομηχανικής περιοχής Λιπασμάτων».

7) ΑΔΑ: 6ΨΕΦ7Λ7-Η4Η – ΕΠΙΒΟΛΗ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ

8) ΑΔΑ: ΨΣ7Ν7Λ7-ΡΦΤ – α) Έγκριση του από 22-5-2017 Πρακτικού ΙΙ-Διορθωτικού της επιτροπής διαγωνισμού β) Έγκριση του από 31-5-2017 Πρακτικού ΙΙΙ της επιτροπής διαγωνισμού. γ) Ανάθεση της εκπόνησης μελέτης: «ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ», προεκτιμώμενης αμοιβής 614.874,17€ με Φ.Π.Α., στο γραφείο μελετών ΥΠΟΔΟΜΗ – ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ε.Π.Ε., Ανάθεση σύμβασης για την εκπόνηση της μελέτης με τίτλο «ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ», προεκτιμώμενης αμοιβής 614.874,17€ με Φ.Π.Α. δ) Εξουσιοδότηση του Δ/ντή Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Πειραιά, να ολοκληρώσει τη διαδικασία του διαγωνισμού μέχρι την υπογραφή του συμφωνητικού.

ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ

1) ΑΔΑ: 70ΝΧΟΡ1Κ-Ε93 – Συγκρότηση Επιτροπής Ελέγχου Παιδικών Χαρών για τον Δήμο Κρωπίας

2) ΑΔΑ: 7Κ9Λ7Λ7-ΓΣΗ – Βεβαιώνεται η κατάθεση της αρίθμ. πρωτ.: 1429/30-05-2017 Υπεύθυνης δήλωσης για τη συνέχιση (ανανέωση) λειτουργίας επαγγελματικού εργαστηρίου χαμηλής όχλησης (του άρθρου 19, παρ. 1 του Ν.3982/2011) με δραστηριότητα: «Παραγωγή ελαιοχρωμάτων και βερνικιών» , Κινητήριας ισχύος: 30,00 KW, Θερμικής ισχύος: — και Κ.Α.Δ 2008: 20.30 (243.0/2003) στην επωνυμία ΑΦΟΙ Χ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Ο.Ε (ΔΗΜΗΧΡΩΜ) που βρίσκεται στην οδό Χρυσανθέμων & Κων/λεως στο Δήμο Αχαρνών Αττικής , σε συνέχεια της υπ’αρ.3667/23-09-2009 άδειας λειτουργίας.

3) ΑΔΑ: 7ΔΠΛ7Λ7-Ω0Γ – Διακοπή λειτουργίας, του επαγγελματικού εργαστηρίου κατασκευής κουφωμάτων και λοιπών προϊόντων από αλουμίνιο, στην επωνυμία ‘PALOKA MARIN ’ που βρίσκεται στην οδό Ίμιας 12 , στο Δήμο Κρωπίας Αττικής.

4) ΑΔΑ: Ω8ΝΥ7Λ7-ΒΚΞ – Άδεια λειτουργίας αορίστου διαρκείας και άδεια μηχανολογικού εκσυγχρονισμού διάρκειας τριών (3) ετών του εργοστασίου κατασκευής μεταλλικών επίπλων εστιατορίων, ψυκτικού εξοπλισμού μη οικιακής χρήσης, επίπλων κουζίνας και επίπλων για γραφεία και καταστήματα, της ΙΝΟΜΑΚ Α.Β.Ε.Ε., που βρίσκεται στην θέση Αγ. Γεώργιος, στο Κορωπί Αττικής.

5) ΑΔΑ: Ω7ΖΑ7Λ7-Ο63 – Κατασκευή έργων αντιπλημμυρικής προστασίας τμ Ρ.Ξερέα Δ. Κρωπίας Αττικής (Σ.Σ)

6) ΑΔΑ: 7ΚΒΙ7Λ7-14Ω – Μελέτη βελτίωση διαδημοτικής οδού Κορωπί – Καλύβια – Θορικού

7) ΑΔΑ: 6Ω1Σ7Λ7-Λ2Β – Έγκριση σύναψης και όρων τροποποίησης – παράτασης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Αττικής και Δήμου Κρωπίας για το έργο: «Αναπαλαίωση κτιρίου πολιτιστικής κληρονομιάς Δήμου Κρωπίας».

8) ΑΔΑ: Ω9ΩΥ7Λ7-ΟΒΙ – Τροποποίηση της Πράξης «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ Ρ. ΞΕΡΕΑ ΔΗΜΟΥ ΚΡΩΠΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ» με Κωδικό ΟΠΣ 5002655 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014-2020»

9) ΑΔΑ: 6Δ34ΟΡ1Κ-20Η – Χορήγηση άδειας χρήσης νερού από υφιστάμενη γεώτρηση αρδευτικής χρήσης (άρδευση αγροτεμαχίου) στον κ. Λεωνίδα Λέκκα στην ιδιοκτησία του, στη θέση «Πράρι Αλυκού» του Δήμου Κρωπίας, της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής, της Περιφέρειας Αττικής.

10) ΑΔΑ: Ω2ΝΤΟΡ1Κ-3ΙΜ – Ανανέωση ισχύος της αρ. πρωτ. 657/Φ.Περιβ.9/07 ΑΕΠΟ, για τη λειτουργία του υφιστάμενου εργοστασίου παραγωγής ετοίμου σκυροδέματος της εταιρείας << Βαρδαλαχακησ α.ε. >>, κατόπιν αλλαγής επωνυμίας σε ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΡ. ΒΑΡΔΑΛΑΧΑΚΗΣ (δ.τ: SUPER BETON )>>, που βρίσκεται επί της οδού Απολλωνίου 8, στη θέση: Μντρέζα στη ΒΙ.ΠΕ., του Δήμου Κρωπίας.

11) ΑΔΑ: ΩΠΔΣΟΡ1Κ-8Ψ4 – Χορήγηση άδειας χρήσης νερού από υφιστάμενη γεώτρηση αρδευτικής χρήσης (κτηνοτροφία) στην κ. Πετρούλα Σκουρλή σε ενοικιαζόμενη ιδιοκτησία, στη θέση «Πράρι» του Δήμου Κρωπίας, της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής, της Περιφέρειας Αττικής.

12) ΑΔΑ: 7ΛΣΒΟΡ1Κ-Χ68 – Άδεια για τη δραστηριότητα συλλογής και μεταφοράς μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων της επιχείρησης του ΠΡΙΦΤΗ ΘΕΟΦΑΝΗ του Γεωργίου, που εδρεύει στην οδό Κολοκοτρώνη 3 στον Δήμο Κρωπίας Αττικής

13) ΑΔΑ: 7Κ4ΗΟΡ1Κ-ΚΓΔ – Άδεια για τη δραστηριότητα συλλογής και μεταφοράς μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων και αποβλήτων ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) της επιχείρησης του ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, που εδρεύει στην θέση «Κουπί Βουρλιά» του Δήμου Κρωπίας Αττικής

ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ

1) ΑΔΑ: 7ΙΛΦ7Λ7-ΧΕΝ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ 9Χ9 ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΚΕΡΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ

2) ΑΔΑ: ΩΡ507Λ7-ΛΥΘ – ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΗΣΗ ΠΡΑΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗς ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΗΣ ΚΕΡΑΤΕΑΣ

3) ΑΔΑ: 6ΔΜΞ7Λ7-ΞΤΧ – Αναβάθμιση κτιριακών εγκαταστάσεων και ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων Κερατέας Δήμου

4) ΑΔΑ: Ψ21ΑΟΡ1Κ-ΠΛ4 – Ακύρωση των υπ’ αριθ. 8/2017 και 9/2017 αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου με την επωνυμία «Δημοτική Ανώνυμη Εταιρεία Ακινήτων Λαυρεωτικής» του Δήμου Λαυρεωτικής.

5) ΑΔΑ: ΨΒΜΜ7Λ7-70Η – Έγκριση της δαπάνης προκειμένου για την έγκριση του 3ου Α.Π.Ε. του έργου: «Χ.Υ.Τ.Α. στην Ο.Ε.Δ.Α. Νοτιοανατολικής Αττικής στη θέση “Βραγόνι” Κερατέας – Λαυρεωτικής»

6) ΑΔΑ: Ω2ΟΑΟΡ1Κ-19Δ – ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ-ΒΕΒΑΙΩΣΗ-ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ «ΑΓΙΑΣΜΟΘΙ» ΤΕΩΣ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΑΤΕΑΣ ΝΥΝ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΜΒΑΔΟΥ 3.810,30τ.μ. ΚΑΙ 1.450,00 τ.μ. ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 14 Ν.998/79 ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ 4450/9-12-1986 ΑΙΤΗΜΑ ΤΗΣ κ.ΓΚΕΡΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ΑΡΙΘΜ.813/15951/22-02-2017 ΑΙΤΗΜΑ ΤΟΥ κ.ΦΛΟΥΡΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

7) ΑΔΑ: ΩΣΥ2ΟΡ1Κ-ΒΗΓ – Χορήγηση άδειας χρήσης και μεταφοράς νερού από υφιστάμενη γεώτρηση αρδευτικής χρήσης (άρδευση αγροτεμαχίων) στον κ. ΠΟΙΜΕΝΙΔΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ, στην ιδιοκτησία του, στη θέση ΚΑΠΟ ΚΕΡΑΤΕΑΣ, του Δήμου ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ, της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής, της Περιφέρειας Αττικής.

8) ΑΔΑ: 7Σ2ΖΟΡ1Κ-ΤΔ5 – Συγκρότηση Επιτροπής Ελέγχου Παιδικών Χαρών για τον Δήμο Λαυρεωτικής.

9) ΑΔΑ: ΩΞΨΠΟΡ1Κ-ΘΝ3 – Χορήγηση άδειας εκτέλεσης έργου αξιοποίησης υδατικών πόρων για ανόρυξη γεώτρησης υδρευτικής χρήσης (άρδευση πρασίνου) στην εταιρεία Κ.Μ.Ρ.Μ. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΕ στην ιδιοκτησία της στη θέση ΜΕΓΑΛΗ ΑΥΛΗ στη Δημοτική Ενότητα Κερατέας του Δήμου Λαυρεωτικής, της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής.

10) ΑΔΑ: ΩΟΠΔΟΡ1Κ-ΚΥ0 – Χορήγηση άδειας χρήσης νερού στους Νικόλαο Βαγιό και Παναγιώτα Βαγιού από γεώτρηση αρδευτικής χρήσεως (άρδευση αγροτεμαχίου) η οποία ανορύχθηκε βάσει της με αριθ. πρωτ. 62969/2735/19-12-2016 (ΑΔΑ: 60ΣΝΟΡ1Κ-ΣΝΧ) Απόφασης εκτέλεσης έργου αξιοποίησης υδατικών πόρων (ανόρυξη γεώτρησης αρδευτικής χρήσεως) του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής στην ιδιοκτησία τους στη θέση «Τζαρδαβίλλα (Φαρδιά Λαχίδια)», του Δήμου Λαυρεωτικής, Τ.Κ. Κερατέας, της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής, της Περιφέρειας Αττικής.

11) ΑΔΑ: ΩΒΝ1ΟΡ1Κ-ΖΝΣ – Χορήγηση άδειας χρήσης νερού για υφιστάμενο δικαίωμα χρήσης από πηγάδι αρδευτικής χρήσης (άρδευση αγροτεμαχίου) στην κ. Ελευθερία Ρώμα στην ιδιοκτησία της, στη θέση «Λεγραινά Λαυρίου» του Δήμου Λαυρεωτικής, της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής, της Περιφέρειας Αττικής.

12) ΑΔΑ: ΩΖΗΞΟΡ1Κ-2Σ9 – Χορήγηση άδειας χρήσης νερού από υφιστάμενη γεώτρηση αρδευτικής χρήσης (άρδευση αγροτεμαχίου) στην εταιρεία ΑΤΟΚΟΣ ΕΠΕ με νόμιμο εκπρόσωπο τον ΝΙΚΟΛΑΟ ΤΣΑΚΟ, στην ιδιοκτησία της στη θέση «ΜΟΚΡΙΖΑ», του Δήμου ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ, της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής.

13) ΑΔΑ: ΨΔΦΥΟΡ1Κ-ΧΤΝ – Χορήγηση άδειας χρήσης νερού για υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης νερού από πηγάδι αρδευτικής χρήσης (άρδευση αγροτεμαχίου) στην εταιρεία ΑΤΟΚΟΣ ΕΠΕ με νόμιμο εκπρόσωπο τον ΝΙΚΟΛΑΟ ΤΣΑΚΟ, στην ιδιοκτησία της στη θέση «ΜΟΚΡΙΖΑ», του Δήμου ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ, της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής.

14) ΑΔΑ: 7ΚΨΚΟΡ1Κ-ΣΝ0 – Έγκριση Μελέτης Γεωλογικής Καταλληλότητας για την μελέτη «Κτηματογράφηση – Πολεοδομική Μελέτη – Πράξη Εφαρμογής περιοχών Β’ κατοικίας Πανόραμα – Αγ. Μαρίνα Τουρκολίμανο του Δήμου Κερατέας»

15) ΑΔΑ: 6ΦΧ1ΟΡ1Κ-Β14 – Έγκριση Μελέτης Γεωλογικής Καταλληλότητας για την πολεοδομική μελέτη περιοχής «ΒΓΕΘΙ» του Δήμου Λαυρεωτικής

16) ΑΔΑ: 6ΞΩΗΟΡ1Κ-97Χ – Έγκριση Μελέτης Γεωλογικής Καταλληλότητας για την πολεοδόμηση των περιοχών παραθεριστικής κατοικίας «Σπηλιαζέζα» και «Αγιασμόθι» της Δ.Ε. Κερατέας του Δήμου Λαυρεωτικής

17) ΑΔΑ: ΩΤΘ4ΟΡ1Κ-Ρ40 – Παράταση της με αριθ. 70662/3037/9-9-2016/13-10-2016 (ΑΔΑ: ΩΧΖ0ΟΡ1Κ-7ΒΓ) Απόφαση του Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής «Χορήγηση άδειας εκτέλεσης έργου αξιοποίησης υδατικών πόρων για ανόρυξη γεώτρησης αρδευτικής χρήσης (άρδευση αγροτεμαχίων) στους ΓΕΩΡΓΙΟ ΑΓΓΕΛΗ και ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ ΛΕΒΑΝΤΗ στην ιδιοκτησία του πρώτου (με δικαίωμα παραχώρησης στον δεύτερο) στη θέση ΣΑΜΑΡΘΙ-ΣΧΟΙΝΟ-ΑΥΡΟΚΑΣΤΡΟ, του Δήμου Λαυρεωτικής, της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής, της Περιφέρειας Αττικής».

ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ

1) ΑΔΑ: 6ΛΧ6ΟΡ1Κ-6ΨΓ – ΘΕΜΑ: Πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας τριών (3) μηνών για την ναυαγοσωστική και δύο (2) μηνών για κάλυψη εκτάκτων αναγκών στο Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Μαρκοπούλου – Μεσογαίας

2) ΑΔΑ: ΩΙΕ1ΟΡ1Κ-ΦΧΧ – Έγκριση της υπ’ αριθ. 22/2017 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μαρκοπούλου Μεσογαίας.

3) ΑΔΑ: 7ΙΠΡ7Λ7-42Ρ – Βεβαιώνεται η κατάθεση της αρίθμ. πρωτ.: ταυτ. 1515/02-06-2017 Υπεύθυνης δήλωσης για την έναρξη λειτουργίας της ‘Επαγγελματικής αποθήκης-συσκευασίας (εοφοσήμανση) φαρμακευτικών προϊόντων’ με Κ.Α.Δ.: 52.10 της ‘UNILOG A.E.’, που βρίσκεται στη Θέση ‘Γκόνετσα’ στον Δήμο Μαρκοπούλου, σύμφωνα με το άρθρο 19 παρ. 1 του Ν.3982/2011.

4) ΑΔΑ: 6ΩΑΖ7Λ7-460 – ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΥΡΩΣΗΣ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΜΕ ΑΡ. 26-ΜΑΡ/2017 (Αρ. πρωτ. 7266/16/05-04-2017) της με αρ. 01/2010 Πράξης Εφαρμογής της Πολεοδομικής Ενότητας 4-5 «ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ» του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας, της ιδιοκτησίας με κ.α. 701602 στo Ο.Τ. Γ 1168.

5) ΑΔΑ: 7Ζ5Δ7Λ7-ΙΦΛ – ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΙΒΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ

6) ΑΔΑ: ΩΦΔΕ7Λ7-ΠΕ2 – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΠΟΛΕΩΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ

7) ΑΔΑ: 6ΚΑΘ7Λ7-Τ4Φ – ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΥΡΩΣΗΣ ΑΡ. 90 – ΜΑΡ/2016 ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ της αρ. 1/2010 Πράξης Εφαρμογής στις Πολεοδομικές Ενότητες 4 και 5 «Πόρτο Ράφτη» Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας, στην ιδιοκτησία Χριστόδουλου και Ερμιόνης Σιούλα

8) ΑΔΑ: 65ΞΠ7Λ7-ΛΘ9 – ΑΠΟΦΑΣΗ «Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου στα Ο.Τ. Γ326 και Γ329 της Π.Ε. 1-2, της περιοχής «Πόρτο Ράφτη», του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας».

9) ΑΔΑ: 7Ζ75ΟΡ1Κ-Γ24 – Έγκριση της ορθής επανάληψης της υπ’ αριθ. 31/2017 απόφασης του ΔιοικητικούΣυμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μαρκόπουλου Μεσογαίας

10) ΑΔΑ: 72ΥΓΟΡ1Κ-700 – Έγκριση της υπ’ αριθ. 32/2017 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μαρκόπουλου Μεσογαίας

11) ΑΔΑ: ΩΦ2ΔΟΡ1Κ-ΩΒ0 – Έγκριση της υπ’ αριθ. 76/2016 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μαρκόπουλου Μεσογαίας

12) ΑΔΑ: ΩΡΝ4ΟΡ1Κ-6ΞΟ – Έγκριση της υπ’ αριθ. 40/2017 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μαρκόπουλου Μεσογαίας

13) ΑΔΑ: 64ΗΛ7Λ7-ΤΨΧ – Παράταση της αρίθμ. πρωτ.: 1838/28-07-2014 άδειας κτιριακής και μηχανολογικής εγκατάστασης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Γ.Ο.Κ και χωρίς παρεκκλίσεις από τους όρους δόμησης ‘Εργοστασίου επεξεργασίας και τυποποίησης γεωμήλων’ της ‘ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΑΤΑΤΑΣ Ε.Π.Ε’, που πρόκειται να εγκατασταθεί στην θέση ‘Πάτημα’ (αγροτική οδός Άνω Δωρίου) του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας, για επιπλέον τρία (3) έτη, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο (άρθρο 4, παρ. 5 του Ν.3325/2005).

14) ΑΔΑ: 6ΕΒ67Λ7-ΕΦ8 – Ένταξη της Πράξης «ΔΟΜΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ» με Κωδικό ΟΠΣ 5003917 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014-2020»

15) ΑΔΑ: ΩΞΦΘΟΡ1Κ-ΚΒΖ – Χορήγηση άδειας χρήσης νερού για υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης νερού από γεώτρηση αρδευτικής χρήσης (άρδευση αγροτεμαχίου) στους κ.κ. Κεσσανιώτη Ζωή του Απόστολου, Κεσσανιώτη Κωνστάντια και Δημήτριο του Χρυσάφη στην ιδιοκτησία τους στη θέση ΜΑΡΟΥΣΑ του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας, της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής Περιφέρειας Αττικής

16) ΑΔΑ: Ψ4ΑΥΟΡ1Κ-Κ0Σ – ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΦ 071 ΚΑΕ 0211 ΠΟΣΟΥ 11.018,00 ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΤΕΜΙΔΑ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ

17) ΑΔΑ: ΨΦ8ΧΟΡ1Κ-Σ57 – ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΦ 071 ΚΑΕ 0213 ΠΟΣΟΥ 490,00 ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΤΕΜΙΔΑ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ

18) ΑΔΑ: 6ΣΠΠΟΡ1Κ-3ΕΒ – ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΦ 071 ΚΑΕ 0292 ΠΟΣΟΥ 402,00 ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΤΕΜΙΔΑ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ

19) ΑΔΑ: 7ΧΒΔΟΡ1Κ-ΒΧΚ – ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΦ 071 ΚΑΕ 0293 ΠΟΣΟΥ 523,00 ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΤΕΜΙΔΑ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ

20) ΑΔΑ: 6ΨΘΦΟΡ1Κ-ΩΚΩ – ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΦ 071 ΚΑΕ 0294 ΠΟΣΟΥ 383,00 ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΤΕΜΙΔΑ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ

21) ΑΔΑ: Ψ6Φ1ΟΡ1Κ-Ι3Ι – Τροποποίηση της με αριθμό πρωτ. 90251/3814/16-11-2016 (ΑΔΑ: ΩΩΖΡΟΡ1Κ-5Χ3) Απόφασης του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής «Χορήγηση άδειας χρήσης νερού για υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης νερού από γεώτρηση αρδευτικής χρήσης (άρδευση αγροτεμαχίου) στους κ.κ. ΣΙΜΟΠΟΥΛΟ ΘΕΟΔΩΡΟ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ και ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ του ΗΛΙΑ, στην ιδιοκτησία τους, στη θέση ΜΕΡΕΝΤΑ, του Δήμου ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ, της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής, της Περιφέρειας Αττικής», ως προς τους δικαιούχους και την αρδευόμενη έκταση, και συμπλήρωση αυτής με τον κωδικό αριθμό Ε.Μ.Σ.Υ.

22) ΑΔΑ: ΩΖΣ1ΟΡ1Κ-Κ7Ζ – Χορήγηση άδειας χρήσης νερού για υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης νερού από γεώτρηση αρδευτικής χρήσης (άρδευση αγροτεμαχίου) στους κ.κ. ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟ ΠΑΥΛΟ, ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ και ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟ ΓΕΩΡΓΙΟ, στην ιδιοκτησία τους, στη θέση ΠΑΤΗΜΑ, του Δήμου ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ, της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής, Περιφέρειας Αττικής.

23) ΑΔΑ: 6365ΟΡ1Κ-ΜΕ0 – Χορήγηση άδειας χρήσης νερού για υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης νερού, από γεώτρηση αρδευτικής χρήσης στον κ. ΚΟΝΤΟΜΗΝΑ ΧΡΥΣΑΝΘΟ, στην ιδιοκτησία του, στη θέση ΜΕΡΕΝΤΑ, του Δήμου ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ – ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ, της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής, της Περιφέρειας Αττικής.

24) ΑΔΑ: ΩΕΚ3ΟΡ1Κ-129 – Έγκριση της υπ’ αριθ. 39/2017 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μαρκοπούλου Μεσογαίας.

25) ΑΔΑ: 7ΛΝΦΟΡ1Κ-3Ξ4 – Έγκριση της υπ’ αριθ. 77/2016 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μαρκοπούλου Μεσογαίας.

26) ΑΔΑ: 7ΥΝ0ΟΡ1Κ-ΞΗΩ – Χορήγηση άδειας χρήσης νερού για υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης νερού από γεώτρηση αρδευτικής χρήσης (άρδευση αγροτεμαχίου) στον ΜΠΑΖΙΛΙ ΜΙΚΕΛΕ, στην ιδιοκτησία τους στη θέση «ΒΡΑΩΝΑ – ΚΙΚΙΑ», του Δήμου ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ, της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής.

27) ΑΔΑ: ΩΟ4ΑΟΡ1Κ-953 – ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 14 Ν.998-79 (2816/52840/27-6-2017) ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΑΙΤΗΜΑ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ ΜΙΧΑΗΛ ΣΤΗ ΘΕΣΗ «ΝΤΡΙΒΛΙΑ-ΧΕΡΩΜΑ ΜΠΑΡΤΖΗ-ΠΟΥΣΙ ΓΙΑΝΝΗ» ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ

28) ΑΔΑ: 6Ε1Ξ7Λ7-2ΨΥ – Έγκριση της Τοπογραφικής – Βυθομετρικής αποτύπωσης στα πλαίσια της μελέτης με τίτλο «Βυθοκόρηση και Επισκευή Κρηπιδωμάτων Λιμένα Αγίου Νικολάου, Πόρτο Ράφτη».

ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ – ΤΑΥΡΟΥ

1) ΑΔΑ: 61997Λ7-6Β8 – Έγκριση σχεδίου σύμβασης της Αναδόχου εταιρείας με Οίκο Διασφάλισης και Ελέγχου Ποιότητας (Ο.Δ.Ε.Π.) για το έργο: « Έργα Υποδομών για την Ανάπλαση του Φαληρικού Όρμου (Φάση Α΄)» συμβατικής αξίας 73.045.305,25€ (με ΦΠΑ) αναδόχου εργοληπτικής εταιρείας «ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε.»

2) ΑΔΑ: 6ΣΟΨ7Λ7-ΛΚΙ – Εγγραφή στο Μητρώο επιχειρήσεων ναυπήγησης, μετατροπής, επισκευής και συντήρησης πλοίων του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, ως ειδική επιχείρηση με φορητό μηχανολογικό εξοπλισμό, με έδρα επί της οδού Ταξιαρχών 14 στον Δήμο Μοσχάτου-Ταύρου, Δ. Κ. Μοσχάτου.

3) ΑΔΑ: 6Λ037Λ7-ΜΤ8 – Αποδοχή των προτεινόμενων από την Ανάδοχο εταιρεία γραφείων μελετητών και Έγκριση σχεδίου σύμβασης ανάθεσης της Αναδόχου εταιρείας των μελετών για το έργο: « Έργα Υποδομών για την Ανάπλαση του Φαληρικού Όρμου (Φάση Α΄)» συμβατικής αξίας 73.045.305,25€ (με ΦΠΑ) αναδόχου εργοληπτικής εταιρείας «ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε.»

4) ΑΔΑ: 6ΥΙΟ7Λ7-3ΟΨ – Έγκριση χρονοδιαγράμματος εργασιών για το έργο: « Έργα Υποδομών για την Ανάπλαση του Φαληρικού Όρμου (Φάση Α΄)» συμβατικής αξίας 73.045.305,25€ (με ΦΠΑ) αναδόχου εργοληπτικής εταιρείας «ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε.»

5) ΑΔΑ: ΩΣΧΜ7Λ7-ΚΛΩ – Έγκριση χρονοδιαγράμματος εργασιών για το έργο: « Έργα Υποδομών για την Ανάπλαση του Φαληρικού Όρμου (Φάση Α΄)» συμβατικής αξίας 73.045.305,25€ (με ΦΠΑ) αναδόχου εργοληπτικής εταιρείας «ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε.»

6) ΑΔΑ: 7ΞΩΑ7Λ7-ΦΡΣ – Έγκριση Οργανογράμματος εργασιών για το έργο: « Έργα Υποδομών για την Ανάπλαση του Φαληρικού Όρμου (Φάση Α΄)» συμβατικής αξίας 73.045.305,25€ (με ΦΠΑ) αναδόχου εργοληπτικής εταιρείας «ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε.»

7) ΑΔΑ: 6Ξ267Λ7-ΗΔ7 – Απόφαση επιβολής προστίμου στην εταιρεία με την επωνυμία «ΛΕΒΟΝ ΤΟΥΦΕΚΤΖΙΑΝ & ΣΙΑ Ο.Ε.», φορέα του εργοστασίου κατεργασίας, δέψης και βαφής δερμάτων, επί της οδού Πρ. Δανιήλ 12 (πάροδος), Δήμος Μοσχάτου – Ταύρου, Δ.Ε. Ταύρου (Ελαιώνας ‘Β’)

8) ΑΔΑ: 6ΠΣΟΟΡ1Κ-Ρ2Α – Ορισμός μηχανικού για την σύνταξη τεχνικής έκθεσης για την παιδική χαρά που έχει κατασκευασθεί εντός του υπερτοπικού πολιτιστικού πάρκου ¨Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος

9) ΑΔΑ: ΩΠ227Λ7-8ΒΝ – Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του εργαστηρίου ελέγχου και αναγόμωσης πυροσβεστήρων με φορέα τον κ. ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟ επί της Π. Τσαλδάρη 3 – Ταύρος του Δήμου Μοσχάτου -Ταύρου.

10) ΑΔΑ: 7Φ0Υ7Λ7-9ΡΖ – «Διακοπή λειτουργίας Μονάδας Φροντίδας Ηλικιωμένων Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα με το διακριτικό τίτλο «ΣΤΕΓΗ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ» για το επί της οδού Ομήρου 7 οίκημα στον Δήμο Μοσχάτου -Ταύρου Αττικής, διότι λειτουργεί χωρίς άδεια».

11) ΑΔΑ: Ω1Κ5ΟΡ1Κ-Π35 – Ανανέωση ισχύος της αρ. πρωτ. ΠΕΧΩ 7279/Φ.Περιβάλ/06 ΑΕΠΟ, όπως παρατάθηκε με την αρ. πρωτ. 11115/749/06.04.2016 ΑΕΠΟ, για τη λειτουργία του υφιστάμενου εργοστασίου παραγωγής ετοίμου σκυροδέματος της εταιρείας << ΑΓΓΕΛΟΣ ΠΕΠΠΑΣ ΑΒΕΕ >., που βρίσκεται επί της οδού Κοντονή 8 του Δήμου Μοσχάτου.

12) ΑΔΑ: 648ΟΟΡ1Κ-855 – Συγκρότηση Επιτροπής Ελέγχου Παιδικών Χαρών για τον Δήμο Μοσχάτου- Ταύρου

13) ΑΔΑ: 6ΧΖΧΟΡ1Κ-ΜΟΜ – Άδεια για τη δραστηριότητα συλλογής και μεταφοράς μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων και αποβλήτων ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) της επιχείρησης του ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ, που εδρεύει στην οδό Δημητσάνας 10 στο Μοσχάτο Αττικής

14) ΑΔΑ: ΕΒΙ7ΟΡ1Κ-4Ξ1 – Άδεια για τη δραστηριότητα συλλογής και μεταφοράς μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων της εταιρίας ΜΑΡΚΕΤΟΥ ΜΑΡΙΑ & ΣΙΑ Ε.Ε. (ΧΑΛΚΟΜΕΤΑΛ) που εδρεύει στην οδό Λευκάδος 14 στο Μοσχάτο Αττικής

ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ

1) ΑΔΑ: Ω5927Λ7-Υ54 – Παροχή Άδειας σύστασης και έγκριση καταστατικού Ανωνύμου Εταιρείας

2) ΑΔΑ: ΩΦΔΦ7Λ7-ΧΞΤ – Έγκριση τροποποιήσεως του Καταστατικού Ανώνυμης Εταιρείας

3) ΑΔΑ: Ω0ΤΥ7Λ7-ΞΚ9 – Έγκριση τροποποιήσεως του Καταστατικού Ανώνυμης Εταιρείας

4) ΑΔΑ: ΨΡΧΟ7Λ7-7ΦΡ – Έγκριση τροποποιήσεως του καταστατικού Ανώνυμης Εταιρείας

5) ΑΔΑ: ΩΧ4Μ7Λ7-ΨΜΗ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ

6) ΑΔΑ: ΩΜΜΖΟΡ1Κ-67Υ – Έγκριση της 63/2017 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί Παλαιού Φαλήρου, περί σύστασης τριάντα τριών προσωποπαγών θέσεων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου στο ΝΠΔΔ Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί Παλαιού Φαλήρου, σε εφαρμογή τελεσίδικων δικαστικών αποφάσεων.

ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ

1) ΑΔΑ: ΩΤΖΣ7Λ7-1Α8 – Έγκριση σύναψης και όρων σχεδίου προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Πειραιά για την κατασκευή του έργου (Παροχή Υπηρεσίας) με τίτλο: «Εργασίες συντήρησης του γηπέδου καλαθοσφαίρισης ‘ΠΟΡΦΥΡΑ’ Δήμου Πειραιά», συνολικού προϋπολογισμού 49.993,70 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.).

2) ΔΑ: 6ΝΘΡ7Λ7-ΟΧΧ – ΑΑΥ για την ανάγκη δαπάνης οικ. έτους 2016 για τη διαμόρφωση και ανάδειξη του αρχαιολογικού χώρου Ηετιώνειας Πύλης Πειραιά

3) ΑΔΑ: 6Σ887Λ7-ΜΑΞ – Άδεια εγκατάστασης επαγγελματικού εργαστηρίου αναγόμωσης πυροσβεστήρων ξηράς κόνεως & CO2 και κέντρου επανελέγχου δοχείων πίεσης που βρίσκεται επί της οδού Δραγατσανίου 73 στο Δήμο Πειραιά υπό την επωνυμία «ΜΑΡΙΚΕΜ ΜΑΡΙΓΚΑΖΙΣ Α.Ε.».

4) ΑΔΑ: ΩΧΨΔ7Λ7-1ΑΚ – Έγκριση τροποποιήσεως του καταστατικού Ανώνυμης Εταιρείας

5) ΑΔΑ: 6ΔΝ97Λ7-ΦΚ4 – Έγκριση λειτουργίας συστεγασμένων Φαρμακείων των Φαρμακοποιών Γεωργίου Μιχαήλ του Γεωργίου και Κατσά Γεωργίου του Διονυσίου στον Δήμο Πειραιά

6) ΑΔΑ: ΨΤΖΦ7Λ7-ΩΞΨ – Δέσμευση πίστωσης ύψους δύο χιλιάδες ευρώ (2.000,00 €) για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του Ειδικού Φορέα 07.072 Δ/νση Οικονομικών Π.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΑΕ 97220700501 «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΡΑΛΛΕΙΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΑ.» του οικ. έτους 2017 για την ανάγκη «δαπάνης πολυετούς υποχρέωσης για την παροχή υπηρεσίας με τίτλο «Εργασίες επισκευής και συντήρησης Ράλλεια Πειραματικά Σχολεία Πειραιά», συνολικού ποσού 200.000 € (διακοσίων χιλιάδων ευρώ), με επιμερισμό ποσού ανά έτος 2017: 2.000,00 € και 2018: 198.000 €» της «Περιφερειακή ενότητα Πειραιά.»

7) ΑΔΑ: 69ΙΒ7Λ7-4ΚΛ – ΑΔΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΟΤΩΝ ΑΠΟ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ

8) ΑΔΑ: ΩΦΡΓ7Λ7-Κ0Ν – Έγκριση σύναψης και όρων σχεδίου προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Πειραιά για την κατασκευή του έργου με τίτλο: «Αναβάθμιση κλειστού συγκροτήματος γυμναστηρίων Π. Σαλπέας Δήμου Πειραιά» συνολικού προϋπολογισμού 692.697,63 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.).

9) ΑΔΑ: 6ΨΟΡ7Λ7-25Α – Έγκριση σύναψης και όρων σχεδίου προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Πειραιά για την κατασκευή του έργου με τίτλο: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΜΠΑΣΚΕΤ ΚΑΜΙΝΙΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΥΜΗΤΤΟΥ ΚΑΙ ΜΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ», συνολικού προϋπολογισμού 716.076,45 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.).

10) ΑΔΑ: Ψ2Ω37Λ7-ΣΙΞ – Άδεια εγκατάστασης εκσυγχρονισμού με την συμπλήρωση των δραστηριοτήτων της Κατασκευής επίπλων για γραφεία και καταστήματα- Κατασκευής επίπλων κουζίνας- Κατασκευής άλλων επίπλων, σε υφιστάμενο εργοστάσιο Κατασκευής άλλων ξυλουργικών προϊόντων οικοδομικής, με την επωνυμία «Α.Δ. Μπουκουβάλας και Σια Ο.Ε.», που βρίσκεται στην οδό Αγ. Όρους 17 στον Πειραιά.

11) ΑΔΑ: 7ΦΘ17Λ7-Ο6Β – Καθορισμός του αριθμού αδειών άσκησης υπαίθριου εμπορίου, του ύψους και του τρόπου είσπραξης του καταβαλλόμενου τέλους ανά άδεια και θέση του Δήμου Πειραιά έτους 2017

12) ΑΔΑ: ΩΛ2Β7Λ7-ΗΡΟ – Α Π Ο Φ Α Σ Η « Εξαίρεση από την κατεδάφιση αυθαίρετης αλλαγής χρήσης ισογείου, από χώρο pilotis σε καταστήματα, ιδιοκτησίας κ.κ. Νικολάου Χαραμή & Ιωάννη Μονιού, που βρίσκεται επί της οδού Μάνης 11 στο Ο.Τ. 190 του Δήμου Πειραιά, σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 1337/83»

13) ΑΔΑ: ΨΒΩΤ7Λ7-Ρ4Ζ – Έγκριση πολυετούς Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης και διάθεση πίστωσης και έγκριση δαπάνης έργου με τίτλο “Συμπληρωματική σύμβαση για εργασίες αποκατάστασης και αντιστήριξης του πρανούς στην πλαζ Βοτσαλάκια, στα πλαίσια του υποέργου “Ανάπλαση και αναβάθμιση ειδικών περιοχών δικτύου κυκλοφορίας πεζών στον αστικό ιστό του δήμου Πειραιά ΑΑΕ8/2012” του έργου Ολοκληρωμένη αστική αειφόρος ανάπλαση ευρείας κλίμακας στο Δήμο Πειραιά – Β΄ Φάση” Π.Ε. Πειραιά οικ. έτους 2017.

14) ΑΔΑ: Ω7ΜΝ7Λ7-Φ96 – Έγκριση σύναψης και όρων σχεδίου προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Εθνικού Κέντρου Νεότητας Άγιος Κοσμάς για τη μελέτη του έργου με τίτλο: «Ολοκλήρωση μελέτης για το έργο ‘Ανακατασκευή Εθνικού Κλειστού Γυμναστηρίου Πειραιά Πέτρος Καπαγερωφ», συνολικού προϋπολογισμού 74.400,00 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.).

15) ΑΔΑ: ΨΝΑΩΟΡ1Κ-Β6Ν – Άδεια για τη δραστηριότητα συλλογής και μεταφοράς μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων και αποβλήτων ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) της εταιρίας FUTURE Ε.Π.Ε. ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΕΩΝ – ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ, που εδρεύει στην οδό Κολοκοτρώνη 135 στον Δήμο Πειραιά Αττικής

ΔΗΜΟΣ ΠΟΡΟΥ

1) ΑΔΑ: ΩΒ407Λ7-ΟΛΟ – Λήψη απόφασης περί έγκρισης ή μη έγκρισης του αριθμ. 1/2017 Πρακτικού Γνωμοδοτικής Επιτροπής αναφορικά με την αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής και της τεχνικής προσφοράς που υπεβλήθη στο πλαίσιο της με αρ. πρωτ. 103411/2-6-2017 Πρόσκλησης συμμετοχής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, χωρίς δημοσίευση προκήρυξης, για την επιλογή αναδόχου εφαρμογής επίγειων δολωματικών ψεκασμών για την καταπολέμηση του δάκου της ελιάς στην ελαιοκομική περιοχή του Δήμου Πόρου της Π.Ε. Νήσων της Περιφέρειας Αττικής το έτος 2017, προϋπολογισμού 34.250,04€ συμπεριλαμβανόμενου του ΦΠΑ (24%).

2) ΑΔΑ: ΩΛΥ77Λ7-ΜΑΘ – Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ύψους 2.480,00€, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, για τη διοργάνωση θεατρικής παράστασης στο πλαίσιο πολιτιστικών εκδηλώσεων που συνδιοργανώνει η Περιφερειακή Ενότητα Νήσων της Περιφέρειας Αττικής με τον Δήμο Πόρου.

3) ΑΔΑ: ΩΘΥ7ΟΡ1Κ-ΒΧΩ – Έγκριση της υπ’ αριθ. 114/2017 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πόρου.

4) ΑΔΑ: 6Θ5ΔΟΡ1Κ-ΟΣ9 – Έγκριση της υπ’ αριθ. 113/2017 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πόρου.

5) ΑΔΑ: 7Κ15ΟΡ1Κ-ΚΝ3 – Έγκριση της υπ’ αριθ. 111/2017 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πόρου.

6) ΑΔΑ: ΩΠΥΥΟΡ1Κ-ΜΛΑ – Έγκριση της υπ’ αριθ. 129/2017 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πόρου

7) ΑΔΑ: Ω33ΔΟΡ1Κ-36Α – Έγκριση της υπ’ αριθ. 110/2017 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πόρου

8) ΑΔΑ: Ω9Ξ9ΟΡ1Κ-ΟΜΕ – Έγκριση της υπ’ αριθ. 51/2017 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πόρου

9) ΑΔΑ: ΩΚ2Τ7Λ7-Ε5Ρ – Λήψη απόφασης περί έγκρισης ή μη έγκρισης του με αρ. 2/2017 Πρακτικού Γνωμοδοτικής Επιτροπής αναφορικά με την αξιολόγηση οικονομικής προσφοράς που υπεβλήθη στο πλαίσιο της με αρ. πρωτ. 103411/2-6-2017 Πρόσκλησης συμμετοχής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, χωρίς δημοσίευση προκήρυξης, για την επιλογή αναδόχου εφαρμογής επίγειων δολωματικών ψεκασμών για την καταπολέμηση του δάκου της ελιάς στην ελαιοκομική περιοχή του Δήμου Πόρου της Π.Ε. Νήσων της Περιφέρειας Αττικής το έτος 2017, προϋπολογισμού 34.250,04€ συμπεριλαμβανόμενου του ΦΠΑ (24%).

10) ΑΔΑ: 6Λ3ΗΟΡ1Κ-Η9Δ – Συγκρότηση Επιτροπής Ελέγχου Παιδικών Χαρών για τον Δήμο Πόρου

11) ΑΔΑ: ΩΧΡΘΟΡ1Κ-ΗΜ6 – Μερική Ανάκληση της υπ’ αριθμ. 2906/31-8-2010 (ΦΕΚ 491/Δ/20-9-2010) απόφασης του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής περί κήρυξης ως αναδασωτέου Δάσους, εμβαδού 1,0919 στρ., στη δασική θέση “Κοκκινάρι” του Δήμου Πόρου Νομαρχίας Πειραιά

12) ΑΔΑ: 7ΛΔΧ7Λ7-9Ω3 – Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης του υπολειπόμενου ποσού – 386,62 € – προκειμένου να εκδοθεί συμπληρωματική ανάληψη ποσού – 386,62 € – εις βάρος του ΚΑΕ 9775.08.010.01 «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗ, ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΠΟΡΟΥ- ΓΑΛΑΤΑ».

13) ΑΔΑ: 6Β4Δ7Λ7-ΙΥ9 – Έγκριση αποτελέσματος διαγωνισμού του έργου: «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΥΤΙΚΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΚΡΗΠΙΔΩΜΑΤΟΣ ΛΙΜΕΝΑ ΠΟΡΟΥ», προϋπολογισμού 868.000,00 ευρώ με ΦΠΑ.

14) ΑΔΑ: ΨΓΨΑΟΡ1Κ-ΙΟΖ – Χορήγηση άδειας χρήσης νερού για υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης νερού από πηγάδι αρδευτικής χρήσης (άρδευση αγροτεμαχίου) στους κ.κ. Αναστάσιο Γ. Ευσταθίου, Ξανθή Α.Ευσταθίου και Γεωργία Μ. Παναγιωτίδου, Φανή Μ. Ευσταθίου στην ιδιοκτησία τους στη θέση ΑΣΚΕΛΙ του Δήμου Πόρου, της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων, της Περιφέρειας Αττικής

ΔΗΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ

1) ΑΔΑ: ΨΡΤΔ7Λ7-4ΑΟ – Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ύψους 6.200,00€, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, για τη διοργάνωση θεατρικής παράστασης στο πλαίσιο πολιτιστικών εκδηλώσεων που συνδιοργανώνει η Περιφερειακή Ενότητα Νήσων της Περιφέρειας Αττικής με τον Δήμο Σαλαμίνας

2) ΑΔΑ: Ω5Ι37Λ7-ΩΥΘ – ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΥΡΩΣΗΣ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 17 A 4 / 2017 της 17/2007 Πράξης Εφαρμογής στην περιοχή “Ψιλή Άμμος” του Δήμου Σαλαμίνας στο Ο.Τ. 165.

3) ΑΔΑ: 78Δ77Λ7-Μ5Κ – ΑΔΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΜΑΛΑΜΗ ΣΟΦΙΑ

4) ΑΔΑ: 6ΚΦΡ7Λ7-ΛΒΧ – ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΥΡΩΣΗΣ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 19A13/2017 της 19/2007 Πράξης Εφαρμογής στην περιοχή “ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ” του Δήμου Σαλαμίνας στo Ο.Τ. 338 .

5) ΑΔΑ: 73ΑΤ7Λ7-Μ1Θ – ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΥΡΩΣΗΣ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 19A16/2017(Αρ. πρωτ. 4239/29-5-2017) της 19/2007 Πράξης Εφαρμογής στην περιοχή “ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ” του Δήμου Σαλαμίνας στo Ο.Τ. 13 .

6) ΑΔΑ: 69ΔΠ7Λ7-ΓΣΖ – ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΥΡΩΣΗΣ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΜΕ ΑΡ. 17 Α 6 /2017 (Αρ. πρωτ. 12106/05-05-2017) της με αρ. 17/2007 Πράξης Εφαρμογής της περιοχής «ΨΙΛΗ ΑΜΜΟΣ» του Δήμου Σαλαμίνας, της ιδιοκτησίας με κ.α. 0052016 στο Ο.Τ. 52.

7) ΑΔΑ: 7ΝΣΓ7Λ7-ΩΗ1 – Εγκρίνουμε τη δέσμευση πίστωσης ύψους δέκα πέντε χιλιάδες εξακόσια τριάντα πέντε ευρώ και πενήντα έξι λεπτά (15.635,56 €) για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του Ειδικού Φορέα 08.072 Δ/νση Οικονομικών Π.Ε. ΝΗΣΩΝ ΚΑΕ 97750800201 «Κατασκευή αγωγών ομβρίων στο δήμο Σαλαμίνας» του οικ. έτους 2017 για την ανάγκη «πληρωμής του έργου<< Κατασκευή αγωγών ομβρίων στο Δήμο Σαλαμίνας>>» της «Περιφερειακή ενότητα Νήσων.»

8) ΑΔΑ: ΩΩΥΛ7Λ7-ΙΜΔ – ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΥΡΩΣΗΣ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΜΕ ΑΡ. 17 Α 5 /2017 (Αρ. πρωτ. 24976/04-05-2017) της με αρ. 17/2007 Πράξης Εφαρμογής της περιοχής «ΨΙΛΗ ΑΜΜΟΣ» του Δήμου Σαλαμίνας, της ιδιοκτησίας με κ.α. 0120005 στο Ο.Τ. 120.

9) ΑΔΑ: 60ΛΦ7Λ7-ΑΤ0 – ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΥΡΩΣΗΣ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΜΕ ΑΡ. 19 Α 14 /2017 (Αρ. πρωτ. 4275/16-05-2017) της με αρ. 19/2007 Πράξης Εφαρμογής της περιοχής «ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ» του Δήμου Σαλαμίνας, της ιδιοκτησίας με κ.α. 0203011 στο Ο.Τ. 203.

10) ΑΔΑ: Ω27Δ7Λ7-Κ2Ψ – ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΥΡΩΣΗΣ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΜΕ ΑΡ. 19 Α 15 /2017 (Αρ. πρωτ. 19218/25-05-2017) της με αρ. 19/2007 Πράξης Εφαρμογής της περιοχής «ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ» του Δήμου Σαλαμίνας, της ιδιοκτησίας με κ.α. 0053012 στο Ο.Τ. 53.

11) ΑΔΑ: 66Ι97Λ7-Σ9Κ – ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΥΡΩΣΗΣ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΜΕ ΑΡ. 19 Α 12 /2017 (Αρ. πρωτ. 25794/28-04-2017) της με αρ. 19/2007 Πράξης Εφαρμογής της περιοχής «ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ» του Δήμου Σαλαμίνας, της ιδιοκτησίας με κ.α. 0138001 στο Ο.Τ. 138.

12) ΑΔΑ: ΩΞΛΝ7Λ7-2ΙΞ – Ανάκληση της με αριθμό 46/2017 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής και εκ νέου έγκριση της σύναψης και των όρων του σχεδίου της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Ν.Π.Δ.Δ. «Άθλησης Κοινωνικής Πολιτικής και Παιδείας (Α.ΚΟΙ.ΠΟ.Π.) Δήμου Σαλαμίνας» για την εκτέλεση του έργου με τίτλο: «Συντήρηση, αναβάθμιση και βελτίωση γηπέδου Αμπελακίων Σαλαμίνας», συνολικού προϋπολογισμού 520.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.).

13) ΑΔΑ: Ω44Ψ7Λ7-ΚΦΟ – Ανάκληση της με αριθμό 423/2016 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής και εκ νέου έγκριση της σύναψης και των όρων του σχεδίου της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Ν.Π.Δ.Δ. «Άθλησης Κοινωνικής Πολιτικής και Παιδείας (Α.ΚΟΙ.ΠΟ.Π.) Δήμου Σαλαμίνας» για την εκτέλεση του έργου με τίτλο: «Συντήρηση, αναβάθμιση και βελτίωση Κέντρου Νεότητας Σαλαμίνας», συνολικού προϋπολογισμού 460.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.).

14) ΑΔΑ: ΩΗΓΑ7Λ7-ΦΝ0 – Τροποποίηση της αριθμ. 1613/08-03-2017 Απόφασης συγκρότησης τριμελούς επιτροπής χορήγησης βεβαιώσεων σε παραγωγούς πωλητές λαϊκών αγορών του Δήμου Σαλαμίνας

15) ΑΔΑ: 66ΧΙΟΡ1Κ-Ρ7Β – Έγκριση της υπ’ αριθ. 54/2017 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σαλαμίνας

16) ΑΔΑ: 7ΥΠΞΟΡ1Κ-1ΤΜ – Έγκριση της υπ’ αριθ. 73/2017 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σαλαμίνας.

17) ΑΔΑ: 65ΥΘΟΡ1Κ-ΧΞ5 – Έγκριση της υπ’ αριθ. 72/2017 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σαλαμίνας.

18) ΑΔΑ: 7ΑΟΗ7Λ7-4ΧΨ – Έγκριση προσφυγής στη διαδικασία με διαπραγμάτευση, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, κατά το άρθρο 32 παρ. 2β περ. αα του Ν. 4412/2016, για τη διοργάνωση θεατρικής παράστασης στο «Ευριπίδειο» θέατρο της Σαλαμίνας, την Πέμπτη 13 Ιουλίου 2017, στο πλαίσιο πολιτιστικών εκδηλώσεων που συνδιοργανώνει η Περιφερειακή Ενότητα Νήσων της Περιφέρειας Αττικής με τον Δήμο Σαλαμίνας.

19) ΑΔΑ: 7ΘΕΥ7Λ7-ΧΨ5 – ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΥΡΩΣΗΣ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 17 A 8 / 2017 με αρ.πρωτ. 3671/01-06-2017 της 17/2007 Πράξης Εφαρμογής στην περιοχή “Ψιλή Άμμος” του Δήμου Σαλαμίνας στο Ο.Τ. 66.

20) ΑΔΑ: ΩΖ0Δ7Λ7-ΒΕ3 – ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ

21) ΑΔΑ: ΩΑ1Π7Λ7-ΝΓΕ – ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑ ΜΑΓΙΑΤΗ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ

22) ΑΔΑ: ΩΤΤΕΟΡ1Κ-35Ω – Χορήγηση άδειας χρήσης νερού για υφιστάμενο δικαίωμα χρήσης από πηγάδι αρδευτικής χρήσης (άρδευση αγροτεμαχίων) στον κ. Προκόπιο Δρυμούση σε ενοικιαζόμενη ιδιοκτησία, στην οδό Γ. Παπαμιχαήλ 4, στη θέση «Βρεττό-Βουβόθι» του Δήμου Σαλαμίνας, της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων, της Περιφέρειας Αττικής.

23) ΑΔΑ: 6Λ7ΧΟΡ1Κ-538 – Συγκρότηση Επιτροπής Ελέγχου Παιδικών Χαρών για τον Δήμο Σαλαμίνας

24) ΑΔΑ: ΨΤΣ9ΟΡ1Κ-Κ3Η – Kήρυξη ως αναδασωτέας ιδιωτικής δασικής έκτασης, εμβαδού 0,375 στρ. στη δασική θέση «Βασιλικά» Περιφέρειας Δήμου Σαλαμίνας της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων της Περιφέρειας Αττικής

25) ΑΔΑ: ΨΩ71ΟΡ1Κ-4Τ8 – Kήρυξη ως αναδασωτέας δημόσιας έκτασης δάσους, εμβαδού 8,722 στρ. στη δασική θέση «Κανάκια» Περιφέρειας Δήμου Σαλαμίνας της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων της Περιφέρειας Αττικής

ΔΗΜΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ

1) ΑΔΑ: ΩΔΜ87Λ7-2Ι6 – ΕΡΓΑ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΤΟΥ ΚΥΡΙΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΑΛΥΒΙΩΝ Δ ΦΑΣΗ

2) ΑΔΑ: ΩΦΡΟΟΡ1Κ-ΔΨΨ – ΔΑΣΙΚΗ ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΑΝΑΔΑΣΩΤΕΑΣ ΔΑΣΙΚΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ¨ΟΛΥΜΠΟΣ¨ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΕΜΒΑΔΟΥ 189,441 στρ. ΕΝΕΚΑ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ ΤΗΝ 14-08-2016

3) ΑΔΑ: 64ΤΛΟΡ1Κ-0ΗΙ – ΔΑΣΙΚΗ ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΑΝΑΔΑΣΩΤΕΑΣ ΔΑΣΙΚΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ¨ΦΟΙΝΙΚΙΑ-ΤΡΑΜΠΟΥΡΙΑ¨ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΕΜΒΑΔΟΥ 80,172 στρ. ΕΝΕΚΑ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ ΤΗΝ 29-07-2016

4) ΑΔΑ: 7ΥΣ37Λ7-ΙΓΛ – Διακοπή λειτουργίας, της δραστηριότητας κοπής καυσόξυλων στην επωνυμία ‘ΡΕΒΕΚΚΑ ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε ’ που βρίσκεται στη Λ. Καραμανλή 104 στην Ανάβυσσο, στο Δήμο Σαρωνικού Αττικής.

5) ΑΔΑ: 69ΦΑ7Λ7-ΤΩΨ – Δημοσίευση περίληψης διακηρύξεως δημοπρασίας του έργου:«ΕΡΓΑ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΤΟΥ ΚΥΡΙΩΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΑΛΥΒΙΩΝ- Δ’ ΦΑΣΗ» προϋπολογισμού 2.160.000,00€ με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.

6) ΑΔΑ: 6ΤΦΚ7Λ7-ΞΔΝ – ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ Α.Ε.

7) ΑΔΑ: 7ΚΒΙ7Λ7-14Ω – Μελέτη βελτίωση διαδημοτικής οδού Κορωπί – Καλύβια – Θορικού

8) ΑΔΑ: 7ΜΥΦ7Λ7-ΝΕΜ – ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΠΑΛΑΙΑΣ ΦΩΚΑΙΑΣ

9) ΑΔΑ: 7ΝΠΟ7Λ7-ΖΒΜ – Έγκριση μείωσης κρατήσεων δεκάτων του έργου έργου: «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΟΜΒΡΙΝ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ, ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ Α΄ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ», αναδόχου εταιρείας ΙΝΤΡΑΚΑΤ

10) ΑΔΑ: 60Δ8ΟΡ1Κ-ΔΒΙ – Συγκρότηση Επιτροπής Ελέγχου Παιδικών Χαρών για τον Δήμο Σαρωνικού

11) ΑΔΑ: ΨΗ2Ω7Λ7-ΘΩΠ – Σύσταση επιτροπής διαγωνισμού για το έργο: «ΕΡΓΑ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΤΟΥ ΚΥΡΙΩΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΑΛΥΒΙΩΝ – Δ’ ΦΑΣΗ» προϋπολογισμού 2.160.000,00€ (με τα απρόβλεπτα, την αναθεώρηση και Φ.Π.Α.).

12) ΑΔΑ: ΨΚ70ΟΡ1Κ-8ΡΜ – Χορήγηση άδειας χρήσης νερού για υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης νερού από γεώτρηση αρδευτικής χρήσης (άρδευση αγροτεμαχίου) στους κ.κ. Κυριακάκη Γεώργιο και Μαρία του Σπυρίδωνα, Κυριακάκη Γ. Κων/νο, Νικολή Χ. Ιωάννη, Σαρατσιώτου Π. Ολυμπία, Διακολούκα Δ. Γεωργία, Κολογγιό Δ. Κων/νο, Τσαπαρίκο Π. Κων/νο, Παρτσακουλάκη Ε. Ιωάννη και Στυλιανή σύζυγο του Ιωάννη στις ιδιοκτησίες τους στη θέση ΚΑΜΑΡΙΖΑ ΠΑΤΗΜΑ στη Δημοτική Ενότητα Καλυβίων του Δήμου Σαρωνικού, της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής

13) ΑΔΑ: 7Χ2ΘΟΡ1Κ-6ΝΘ – Χορήγηση άδειας χρήσης νερού από πηγάδι αρδευτικής χρήσης (άρδευση αγροτεμαχίου) στην κ. Ζωή Τσισμενάκη στην ιδιοκτησία της, στη Λεωφόρο Καραμανλή, στη θέση «Άγιος Παντελεήμων-Αγία Βαρβάρα» του Δήμου Σαρωνικού, Τ.Κ. Αναβύσσου, της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής, της Περιφέρειας Αττικής.

14) ΑΔΑ: Ω2ΟΑΟΡ1Κ-19Δ – ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ-ΒΕΒΑΙΩΣΗ-ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ «ΑΓΙΑΣΜΟΘΙ» ΤΕΩΣ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΑΤΕΑΣ ΝΥΝ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΜΒΑΔΟΥ 3.810,30τ.μ. ΚΑΙ 1.450,00 τ.μ. ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 14 Ν.998/79 ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ 4450/9-12-1986 ΑΙΤΗΜΑ ΤΗΣ κ.ΓΚΕΡΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ΑΡΙΘΜ.813/15951/22-02-2017 ΑΙΤΗΜΑ ΤΟΥ κ.ΦΛΟΥΡΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

15) ΑΔΑ: Ψ139ΟΡ1Κ-Χ6Θ – Χορήγηση άδειας χρήσης νερού από γεώτρηση αρδευτικής χρήσης (άρδευση αγροτεμαχίου) στον κ.ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟ στην ιδιοκτησία του στην θέση ΓΕΦΥΡΙ, Δημοτικής Ενότητας ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΘΟΡΙΚΟΥ, του Δήμου ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ, της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής, Περιφέρειας Αττικής.

16) ΑΔΑ: Ψ6ΒΘΟΡ1Κ-1ΔΤ – Χορήγηση άδειας χρήσης νερού από υφιστάμενο πηγάδι υδρευτικής χρήσης (άρδευση πρασίνου) στους Αθανάσιο Παρταφύλλα και Ξένη Γκούμα στην ιδιοκτησία τους, στη θέση «Λάκκα» του Δήμου Σαρωνικού, Τ.Κ. Αναβύσσου, της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής, της Περιφέρειας Αττικής.

17) ΑΔΑ: 6ΞΩΗΟΡ1Κ-97Χ – Έγκριση Μελέτης Γεωλογικής Καταλληλότητας για την πολεοδόμηση των περιοχών παραθεριστικής κατοικίας «Σπηλιαζέζα» και «Αγιασμόθι» της Δ.Ε. Κερατέας του Δήμου Λαυρεωτικής

18) ΑΔΑ: ΩΣ2Σ7Λ7-Γ61 – Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (1ου Α.Π.Ε.) μετά του 1ου Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδος Νέων Εργασιών (1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.) του έργου: «Ολοκλήρωση εγκατάστασης οδοφωτισμού και φωτεινής σηματοδότησης στο τμήμα: κόμβος Ιππικού Κέντρου – Καλύβια – Ανάβυσσος από χ.θ. 0+000 έως χ.θ. 5+804,20» προϋπολογισμού: 565.000,00 ευρώ με ΦΠΑ, αναδόχου «K/Ξ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν. ΚΥΡΙΤΣΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. – ΑΚΑΤΤ Α.Ε.»

19) ΑΔΑ: ΩΡΧΔ7Λ7-6ΛΚ – Έγκριση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Ολοκλήρωση εγκατάστασης οδοφωτισμού και φωτεινής σηματοδότησης στο τμήμα: Κόμβος Ιππικού Κέντρου-Καλύβια-Ανάβυσσος από χ.θ. 0+000 έως χ.θ. 5+804,20 προϋπολογισμού 700.000,00 € με ΦΠΑ, αναδόχου Κ/Ξ «ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν. ΚΥΡΙΤΣΗΣ Ε.Ε. & ΑΚΑΤΤ Α.Ε.».

ΔΗΜΟΣ ΥΔΡΑΣ

1) ΑΔΑ: 6ΔΛΞ7Λ7-2Η8 – Ένταξη της Πράξης «ΔΟΜΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΔΗΜΟΥ ΥΔΡΑΣ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΥΔΡΑΣ» με κωδικό ΟΠΣ 5003503 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014-2020»

2) ΑΔΑ: Ψ3ΙΟ7Λ7-5ΟΤ – Έγκριση προσφυγής στη διαδικασία με διαπραγμάτευση, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, κατά το άρθρο 32 παρ. 2β περ. αα του Ν. 4412/2016, για την πολιτιστική εκδήλωση που συνδιοργανώνει η Περιφερειακή Ενότητα Νήσων της Περιφέρειας Αττικής με τον Δήμο Ύδρας την Παρασκευή 23 Ιουνίου 2017, στο πλαίσιο του εορτασμού για τα «Μιαούλεια 2017».

3) ΑΔΑ: 7ΦΚΑ7Λ7-Ο5Μ – Διενέργεια διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, κατά το άρθρο 32 παρ. 2β περ. αα του Ν. 4412/2016, για την πολιτιστική εκδήλωση που συνδιοργανώνει η Περιφερειακή Ενότητα Νήσων της Περιφέρειας Αττικής με τον Δήμο Ύδρας την Παρασκευή 23 Ιουνίου 2017, στο πλαίσιο του εορτασμού για τα «Μιαούλεια 2017».

4) ΑΔΑ: ΩΨΘ97Λ7-ΑΘΔ – Διενέργεια διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, κατά το άρθρο 32 παρ. 2β περ. αα του Ν. 4412/2016, για την πολιτιστική εκδήλωση που συνδιοργανώνει η Περιφερειακή Ενότητα Νήσων της Περιφέρειας Αττικής με τον Δήμο Ύδρας την Παρασκευή 23 Ιουνίου 2017, στο πλαίσιο του εορτασμού για τα «Μιαούλεια 2017».

5) ΑΔΑ: 7ΦΚΑ7Λ7-Ο5Μ – Διενέργεια διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, κατά το άρθρο 32 παρ. 2β περ. αα του Ν. 4412/2016, για την πολιτιστική εκδήλωση που συνδιοργανώνει η Περιφερειακή Ενότητα Νήσων της Περιφέρειας Αττικής με τον Δήμο Ύδρας την Παρασκευή 23 Ιουνίου 2017, στο πλαίσιο του εορτασμού για τα «Μιαούλεια 2017».Ανακληθείσα πράξη

6) ΑΔΑ: Ψ3ΤΩΟΡ1Κ-9ΤΧ – Έγκριση της υπ’ αριθ. 49/2017 (Ορθή Επανάληψη) απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ύδρας

7) ΑΔΑ: ΨΨΒΓΟΡ1Κ-ΙΧΤ – Έγκριση της υπ’ αριθ. 44/2017 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ύδρας

8) ΑΔΑ: Ω51ΧΟΡ1Κ-5ΛΗ – Έγκριση της υπ’ αριθ. 43/2017 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ύδρας

9) ΑΔΑ: ΩΙΩΞΟΡ1Κ-ΨΧΣ – Έγκριση της υπ’ αριθ. 50/2017 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ύδρας

10) ΑΔΑ: 7Α5ΜΟΡ1Κ-ΓΑ5 – Έγκριση της υπ’ αριθ. 54/2017 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ύδρας

Advertisements

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s

Αρέσει σε %d bloggers: