ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΠΕΡΙΦ. & ΑΠ.ΔΙΟΙΚ.ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΑΛΛΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΜΗΝΟΣ ΜΑΪΟΥ 2017

 

Να βλέπετε συχνά τη συγκεκριμένη σελίδα ακόμη και λίγες ημέρες μετά την πάροδο του μηνός Μαΐου 2017, διότι καθημερινώς θα ενημερώνεται με νέες αποφάσεις για τους παρακάτω δήμους, όπως αυτές θα αναρτώνται στη «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» από την Περιφέρεια Αττικής και από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής

Γενικά για το «ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ» της «Ενότητας Σαρωνικού».

ΓΕΝΙΚΑ

1) ΑΔΑ: Ω4ΛΤ7Λ7-ΘΓΓ – Έγκριση μελέτης και τευχών δημοπράτησης του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΣΕ ΝΗΣΙΔΕΣ ΚΑΙ ΠΡΑΝΗ ΟΔΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε.Α.Α», προϋπολογισμού 400.000,00 € με τα απρόβλεπτα, την αναθεώρηση και Φ.Π.Α.

2) ΑΔΑ: 670ΟΟΡ1Κ-ΚΥΡ – Απευθείας ανάθεση στην ημερήσια οικονομική εφημερίδα «Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ» για τη δημοσίευση της περίληψης Διακήρυξης Διαγωνισμού με τίτλο «Εκτέλεση αμετάκλητων αποφάσεων κατεδάφισης αυθαιρέτων κατασκευών σε δάση, δασικές και αναδασωτέες εκτάσεις στα όρια της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής» της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Γενικής Δ/νσης Χωροταξικής & Περιβαλλοντικής Πολιτικής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής

3) ΑΔΑ: Ψ96ΒΟΡ1Κ-Ο6Δ – Απευθείας ανάθεση στην ημερήσια οικονομική εφημερίδα «ΗΜΕΡΗΣΙΑ» για τη δημοσίευση της περίληψης Διακήρυξης Διαγωνισμού με τίτλο «Εκτέλεση αμετάκλητων αποφάσεων κατεδάφισης αυθαιρέτων κατασκευών σε δάση, δασικές και αναδασωτέες εκτάσεις στα όρια της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής» της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Γενικής Δ/νσης Χωροταξικής & Περιβαλλοντικής Πολιτικής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής

4) ΑΔΑ: 6Ψ8Φ7Λ7-Δ3Ψ – Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού 303.800,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. για την υλοποίηση Δράσεων παραγωγής βίντεο και φωτογραφιών στο πλαίσιο του Στρατηγικού Σχεδίου Τουριστικής Προβολής περιόδου 2017-2020 της Περιφέρειας Αττικής.

5) ΑΔΑ: ΨΨΚΘ7Λ7-Ω79 – Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου: «Εργασίες συντήρησης οδικού δικτύου Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής (2015)».

6) ΑΔΑ: 965Ψ7Λ7-ΒΙΜ – Διαπιστωτική Πράξη εκτέλεσης δρομολογίων μεταφοράς μαθητών Περιφέρειας Αττικής σχολικού έτους 2016-17, με διαπραγμάτευση από 1-3-2017 έως και 30-4-2017

7) ΑΔΑ: 7ΙΗΣ7Λ7-ΣΟΧ – Περίληψη του Ηλεκτρονικού Διεθνή Ανοικτού Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για τη διενέργεια επίγειων δολωματικών ψεκασμών στα πλαίσια του Προγράμματος Καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς στις ελαιοπαραγωγικές εκτάσεις της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής, για το έτος 2017 (4/2017 Διακ.)

8) ΑΔΑ: ΨΨΞΩ7Λ7-ΡΤ8 – ΚΑΕ 98910100602 € 28.799,00 Κ.Τ. ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ Β’ ΕΞΑΜΗΝΟ 2016

9) ΑΔΑ: 6ΩΗΟ7Λ7-9ΔΙ – Διάθεση πίστωσης και έγκρισης δαπάνης έργου «ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΡΕΜΑΤΟΣ ΠΙΚΡΟΔΑΦΝΗΣ ΑΠΟ Λ. ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΕΩΣ ΕΚΒΟΛΗ » Ν.Τ. ΑΘΗΝΩΝ οικ. έτους 2017.

10) ΑΔΑ: 7Σ9Γ7Λ7-Β7Χ – Μείωση εγγυήσεων για το έργο: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ»

11) ΑΔΑ: 7ΥΜΑ7Λ7-8ΚΥ – Έγκριση εκτέλεσης απολογιστικών εργασιών στο έργο «ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΟΜΒΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΧΑΜΟΣΤΕΡΝΑΣ – Β΄ ΦΑΣΗ», (εργολαβία ΑΠ88/16)

ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΗΣ

1) ΑΔΑ: ΨΒΕΠΟΡ1Κ-ΦΛ5 – Χορήγηση άδειας χρήσης νερού για υφιστάμενο δικαίωμα χρήσης νερού από πηγάδι αρδευτικής χρήσης (άρδευση αγροτεμαχίου) στην κ. Αικατερίνη Μπόγρη στην ιδιοκτησία της, στη θέση «Λεύκη» του Δήμου Αίγινας, της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων, της Περιφέρειας Αττικής.

2) ΑΔΑ: 7Δ3ΦΟΡ1Κ-ΖΡΥ – Χορήγηση άδειας χρήσης νερού για υφιστάμενο δικαίωμα χρήσης νερού από πηγάδι υδρευτικής χρήσης (άρδευση πρασίνου) στον κ. Νικόλαο Γιάνναρο στην ιδιοκτησία του, στη θέση «Μεσαγρός Βαΐας» του Δήμου Αίγινας, της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων, της Περιφέρειας Αττικής.

3) ΑΔΑ: 7Μ2ΧΟΡ1Κ-ΗΦΦ – Έγκριση της υπ’ αριθ. 105/2016 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αίγινας.

4) ΑΔΑ: 6ΩΤΓΟΡ1Κ-ΧΘΗ – Έγκριση της υπ’ αριθ. 19/2017 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αίγινας.

5) ΑΔΑ: 6Ε257Λ7-Ψ59 – Αντικατάσταση επιβλέποντα του έργου: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΝΗΣΟΥ ΑΙΓΙΝΑΣ»

6) ΑΔΑ: ΩΦΔ27Λ7-03Υ – ΕΓΚΡΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΣΤΕΓΑΣΜΕΝΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ

7) ΑΔΑ: 7ΞΥΜ7Λ7-Τ5Μ – Έγκριση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης, του έργου: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΝΗΣΟΥ ΑΙΓΙΝΑΣ», αναδόχου εταιρείας ΕΛΚΥΣΤΗΣ Α.Τ.Ε.

8) ΑΔΑ: 7ΦΞΓΟΡ1Κ-Π0Δ – Έγκριση της υπ’ αριθ. 42/2017 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αίγινας

9) ΑΔΑ: 612ΑΟΡ1Κ-3Ν1 – Έγκριση της υπ’ αριθ. 44/2017 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αίγινας.

10) ΑΔΑ: 7ΤΛ67Λ7-9ΙΑ – Έγκριση εκτέλεσης απολογιστικών εργασιών στο έργο: «Ολοκλήρωση της κατασκευής του Βορείου τμήματος του κεντρικού εξωτερικού δικτύου ύδρευσης νήσου Αίγινας»

11) ΑΔΑ: Ω29Ο7Λ7-Θ45 – Εξέταση των κατατεθέντων προδικαστικών προσφυγών κατά της απόφασης 3187/2016 της Οικονομική Επιτροπή που αφορούν στην έγκριση του Πρακτικού ΙΙΙ της Επιτροπής Διαγωνισμού και Εισήγησης για Ανάθεση κατασκευής του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ ΑΙΓΙΝΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΔΑΠ» προϋπολογισμού 30.135.000,00 ευρώ (με αναθεώρηση και ΦΠΑ).

ΔΗΜΟΣ ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ

1) ΑΔΑ: 7ΔΗ17Λ7-4Λ1 – Επιβολή προστίμου στον Κοτζιά Νικόλαο για την εγκατάσταση μονάδας παρασκευής προϊόντων από σκυρόδεμα και τσιμέντο στο Μεγαλοχώρι του Δήμου Αγκιστρίου.

2) ΑΔΑ: Ψ9Λ67Λ7-1Β6 – Δημοπράτηση του έργου «Κατασκευή επέκτασης και διαμόρφωση μώλου στη Σκάλα νήσου Αγκιστρίου» προϋπολογισμού μελέτης 2.215.000,00 € με το Φ.Π.Α.

3) ΑΔΑ: 7ΚΡΓ7Λ7-ΔΤΘ – Εγκρίνουμε τη μερική α ν ά κ λ η σ η της ανάληψης υποχρεώσης πίστωσης με Α.Π.48100/14-02-2017 και ΑΔΑ 6Β8Ε7Λ7-4Η5, ύψους τριακόσιες χιλιάδες ευρώ (300.000,00 €) του προϋπολογισμού εξόδων του Ειδικού Φορέα 08.072 Δ/νση Οικονομικών Π.Ε. ΝΗΣΩΝ KΑΕ 97720800101 «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΜΩΛΟΥ ΣΤΗ ΣΚΑΛΑ ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ.» του οικονομικού έτους 2017 για «Μερική ανάκληση δέσμευσης 1323 βάσει της αριθμ. 123/2017 (ΑΔΑ: ΩΧΑΞ7Λ7-ΤΛΓ) 1η τροπ/ση Π.Ε.Ε και 124/2017 (ΑΔΑ ΨΗ3Λ7Λ7-842) 1η τροπ/ση προυπ. 2017 και της αριθμ. 1102/2017 (ΑΔΑ 6Ε5Υ7Λ7-Κ6Ι) Ο.Ε»

ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΜΟΥ

1) ΑΔΑ: ΩΙ7ΚΟΡ1Κ-ΞΒΙ – Τμηματική έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 136/2016 αποφάση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αλίμου.

2) ΑΔΑ: Ω1ΕΒ7Λ7-8Τ0 – Χορήγηση άδειας εγκατάστασης της μονάδας αρτοποιίας της «BAKER MASTER A.B.E.E.», επί της οδού Αρχαίου Θεάτρου 8 στον Δήμο Αλίμου.

3) ΑΔΑ: 63Ι77Λ7-Δ2Ψ – Διάθεση πίστωσης και έγκρισης δαπάνης έργου πολυετούς ανάληψης «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΜΟΥ» Ν.Τ. ΑΘΗΝΩΝ οικ. έτους 2017». Συνολικού προϋπολογισμού 2.971.850,00 € . Επιμερισμός ανά έτος.

ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ – ΒΟΥΛΑΣ – ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ

1) ΑΔΑ: 63ΣΞ7Λ7-ΝΑΠ – 2η Μείωση εγγυήσεων κρατήσεων του έργου «ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΗΛΑΔΕΖΑΣ Δ.Ε. ΒΑΡΗΣ».

2) ΑΔΑ: ΩΙΣ8ΟΡ1Κ-2Κ4 – Εκτέλεση απόφασης κατεδάφισης αυθαιρέτων κατασκευών έμπροσθεν του καταστήματος Κ1, όπως αυτές περιγράφονται στην από 15 -04 – 2016 με αρ. αυτ.8/16 τελεσίδικη έκθεση αυτοψίας, επί της Λεωφ. Αθηνάς 90 στη Δημοτική Ενότητα Βουλιαγμένης του Δήμου Βάρης – Βούλας -Βουλιαγμένης

3) ΑΔΑ: 66ΤΝΟΡ1Κ-ΑΞΠ – Μερική ακύρωση της υπ’ αριθ. 616/2016 απόφασης ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου Βάρης Βούλας Βουλιαγµένης.

4) ΑΔΑ: 6ΙΤΔΟΡ1Κ-ΣΓ8 – Έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων σύμφωνα με της υπ’ αριθμ. 09/16 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης.

5) ΑΔΑ: 6Τ1ΓΟΡ1Κ-ΖΚ4 – Έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων σύμφωνα με της υπ’ αριθμ. 210/16 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης.

6) ΑΔΑ: 7Μ1ΤΟΡ1Κ-ΑΩΥ – Τμηματική έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων σύμφωνα με της υπ’ αριθμ. 211/16 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης.

7) ΑΔΑ: Ψ9ΖΗΟΡ1Κ-71Κ – Έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. : 34 / 2014 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης, για την διαμόρφωση υφιστάμενης τριγωνικής νησίδας ώστε να εξυπηρετείται η αριστερή στροφή από οδό Ιπποκράτους προς την οδό Βασιλέως Παύλου, στην Δ.Ε. Βούλας.

ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ

1) ΑΔΑ: 6ΡΖ37Λ7-Ι2Ο – ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΑΕ

2) ΑΔΑ: 7ΥΞ67Λ7-1ΗΤ – Προσωρινή ανάκληση άδειας λειτουργίας πρατηρίου παροχής καυσίμων και ενέργειας δημοσίας χρήσεως.

3) ΑΔΑ: 6ΗΤΦ7Λ7-Λ07 – ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ

4) ΑΔΑ: ΩΛΣΜΟΡ1Κ-56Ω – Ακύρωση της αρίθμ. 114/2017 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Γλυφάδας.

5) ΑΔΑ: 7ΖΙΡ7Λ7-Τ50 – Έγκριση τροποποιήσεως του Καταστατικού Ανώνυμης Εταιρείας

6) ΑΔΑ: 71ΘΒ7Λ7-5ΙΧ – ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ

7) ΑΔΑ: 6ΦΝ07Λ7-Ω13 – Διάθεση πίστωσης και έγκρισης δαπάνης έργου « ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΧΑΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ» Ν.Τ. ΑΘΗΝΩΝ οικ. έτους 2017.

8) ΑΔΑ: 691ΒΟΡ1Κ-ΝΛΥ – Έγκριση θέσης σε κυκλοφορία οχήματος του Δήμου Γλυφάδας.

ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

1) ΑΔΑ: Ω7ΛΙ7Λ7-Φ2Ε – Συγκρότηση τριμελούς επιτροπής χορήγησης βεβαιώσεων σε παραγωγούς πωλητές λαϊκών αγορών του Δήμου Ελευσίνας.

2) ΑΔΑ: ΩΠ867Λ7-5ΥΣ – ΕΠΙΒΟΛΗ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ

3) ΑΔΑ: 7ΔΑΜΟΡ1Κ-475 – Πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών στο ΝΠΔΔ “Πολιτισμού Αθλητισμού Κοινωνικής Πολιτικής και Προσχολικής Αγωγής Ελευσίνας”.

4) ΑΔΑ: Ω5ΖΔΟΡ1Κ-48Ω – Εκτέλεση απόφασης κατεδάφισης αυθαιρέτων κατασκευών, όπως αυτές περιγράφονται στις με αρ. Φ44/16, Φ45/16 & Φ46/16 από 03 -11– 2016 τελεσίδικες εκθέσεις αυτοψίας επί της οδού Σαρανταποτάμου (έναντι «Ελαιουργικής») του Δήμου Ελευσίνας

ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ – ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ

1) ΑΔΑ: 6ΖΜΟ7Λ7-5ΚΕ – ΕΓΚΡΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΣΤΕΓΑΣΜΕΝΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ

2) ΑΔΑ: ΩΥ1ΣΟΡ1Κ-7Υ0 – «Χορήγηση Άδειας Λειτουργίας στο Α’ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ (Ανοικτό Γήπεδο Ποδοσφαίρου) Δήμου Ελληνικού Αργυρούπολης και Υπαγωγή του εν λόγω έργου σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (Π.Π.Δ)

3) ΑΔΑ: 6388ΟΡ1Κ-ΝΒΩ – Χορήγηση Άδειας Λειτουργίας στο Β’ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ (Ανοικτό Γήπεδο Ποδοσφαίρου) Δήμου Ελληνικού Αργυρούπολης και Υπαγωγή του εν λόγω έργου σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (Π.Π.Δ)

4) ΑΔΑ: ΩΕΞΠ7Λ7-4Η7 – Έγκριση σύναψης και όρων σχεδίου προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Ελληνικού – Αργυρούπολης για την κατασκευή του έργου με τίτλο: «Ασφαλτοστρώσεις διαφόρων οδών Δήμου Ελληνικού – Αργυρούπολης», συνολικού προϋπολογισμού 1.000.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.).

5) ΑΔΑ: ΨΞΤ1ΟΡ1Κ-ΣΤΘ – Πρόσληψη ΙΔΟΧ για Κέντρο Κοινότητας Δήμου Ελληνικού – Αργυρούπολης

6) ΑΔΑ: 7ΔΓ57Λ7-ΩΔΚ – Διάθεση πίστωσης και έγκρισης δαπάνης έργου για την πληρωμή πολυετούς υποχρέωσης για το έργο « ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ » Ν.Τ. ΑΘΗΝΩΝ οικ. έτους 2017». Συνολικού προϋπολογισμού 1.000.000,00 €.

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

1) ΑΔΑ: ΨΒΙ77Λ7-ΟΧΚ – ΑΔΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ ΑΠΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ (ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ)

2) ΑΔΑ: 68ΗΗ7Λ7-9ΞΓ – Τροποποίηση της Πράξης «Αντιπλημμυρική προστασία περιοχής κόμβου Πειραιώς και Χαμοστέρνας- Β Φάση» με Κωδικό ΟΠΣ 5001108 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014-2020»

3) ΑΔΑ: ΨΟΔ67Λ7-ΡΘΟ – Έγκριση τροποποιήσεως του Καταστατικού Ανώνυμης Εταιρείας

4) ΑΔΑ: 6ΠΓΠ7Λ7-ΔΜ7 – Έγκριση τροποποιήσεως του Καταστατικού Ανώνυμης Εταιρείας

5) ΑΔΑ: ΩΞΙ3ΟΡ1Κ-42Ι – Άδεια για τη δραστηριότητα συλλογής και μεταφοράς μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων και αποβλήτων ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) της επιχείρησης του ΚΟΥΡΙΑΤΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, που εδρεύει στην οδό Ηρακλέους 110 στην Καλλιθέα Αττικής

ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ – ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

1) ΑΔΑ: 72ΧΧ7Λ7-ΗΩ6 – Π Α Ρ Α Χ Ω Ρ Η Τ Η Ρ Ι Ο (Οριστικός τίτλος μεταβιβάσεως κυριότητας)

2) ΑΔΑ: ΩΨΝ77Λ7-ΕΘΓ – Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΟΔΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ», προϋπολογισμού μελέτης 300.000,00Ευρώ με Φ.Π.Α. αναδόχου εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Τ.Ε.Β.Ε.

3) ΑΔΑ: ΨΓΝ97Λ7-4Λ4 – Προσωρινή διακοπή λειτουργίας στην εγκατάσταση αποθήκευσης, συντήρησης και διακίνησης πεπιεσμένων φιαλών βιομηχανικών αερίων (ασετυλίνη, υγραέριο, οξυγόνο, άζωτο, αργό, ήλιο, διοξείδιο του άνθρακα, κλπ) της εταιρίας «ΕΛΛΗΝΙΚΗ GASES ΑΕΒΕ» επί της Λ. Σχιστού 92 στη Δημοτική Ενότητα Κερατσινίου

4) ΑΔΑ: 6ΧΟΙ7Λ7-ΖΕΙ – Μερική α ν ά κ λ η σ η της ανάληψης υποχρεώσης πίστωσης με Α.Π.2694/03-01-2017 και ΑΔΑ 603Ξ7Λ7-ΕΚΗ, ύψους είκοσι χιλιάδες τριακόσια εξήντα πέντε ευρώ (20.365,00 €) του προϋπολογισμού εξόδων του Ειδικού Φορέα 07.072 Δ/νση Οικονομικών Π.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ KΑΕ 97810702401 «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΠΕΤΟΔΡΟΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ – ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ.» του οικονομικού έτους 2017 για «σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. 1101/2017 (ΑΔΑ ΩΠ6Α7Λ7-2Φ3) απoφ. Ο.Ε. και τις υπ΄αριθμ. 123/2017 και 124/2017 αποφ. Π.Σ. με τις οποίες εγκρίθηκε η 1η τροπ. Προγρ. Εκτ. Έργων & η 1η τροπ. Προϋπ. 2017.»

5) ΑΔΑ: 7ΧΛ07Λ7-Ψ5Α – Μερική α ν ά κ λ η σ η της ανάληψης υποχρεώσης πίστωσης με Α.Π.2709/03-01-2017 και ΑΔΑ 7Φ7Υ7Λ7-ΦΡΡ, ύψους οκτώ χιλιάδες εννιακόσια εννιά ευρώ και σαράντα ένα λεπτά (8.909,41 €) του προϋπολογισμού εξόδων του Ειδικού Φορέα 07.072 Δ/νση Οικονομικών Π.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ KΑΕ 9789070010301 «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΜΕΣΩ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ SCADA TΩΝ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΙΣ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ ΚΑΙ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ ΤΗΣ ΛΕΟΦΩΡΟΥ Α. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ» του οικονομικού έτους 2017 για «σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. 1101/2017 (ΑΔΑ ΩΠ6Α7Λ7-2Φ3) απoφ. Ο.Ε. και τις υπ΄αριθμ. 123/2017 και 124/2017 αποφ. Π.Σ. με τις οποίες εγκρίθηκε η 1η τροπ. Προγρ. Εκτ. Έργων & η 1η τροπ. Προϋπ. 2017.»

6) ΑΔΑ: 6ΚΑΠ7Λ7-797 – Επικύρωση πρακτικών της επιτροπής του Πανελλήνιου Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού ιδεών με τίτλο «Αρχιτεκτονικός διαγωνισμός ιδεών για την μελέτη ανάπλασης 640 στρεμμάτων της πρώην λιμενο-βιομηχανικής περιοχής Λιπασμάτων».

7) ΑΔΑ: ΩΡΟΩ7Λ7-ΠΜΨ – Έγκριση 2ης παράτασης προθεσμίας του έργου «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΜΕΣΩ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ SCADA ΤΩΝ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΙΣ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ ΚΑΙ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ ΤΗΣ ΛΕΩΦΟΡΟΥ Α. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ», προϋπολογισμού 225.000,00 ευρώ, αναδόχου ΕΥΡΥΘΜΟΣ – Δ. ΚΡΑΜΠΟΒΙΤΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.

8) ΑΔΑ: 7ΔΣΒ7Λ7-Π9Γ – Δημοπράτηση του έργου «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ – ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ» προϋπολογισμού μελέτης 550.000,00 € με το Φ.Π.Α.

ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ

1) ΑΔΑ: 6Ι8Ν7Λ7-ΛΡΔ – Βεβαιώνεται η κατάθεση της αρίθμ. πρωτ.: 1104 / 26-04-2017 Υπεύθυνης δήλωσης έναρξης λειτουργίας (Παράρτημα ΙΙΙ) για την ‘Επαγγελματική αποθήκη-ψυγεία αγροτικών προϊόντων της πρωτογενούς παραγωγής, που παράγονται στην περιοχή εγκατάστασης’ της ‘UNILOG A.E.’, με Κ.Α.Δ.: 52.10.19.01, η οποία βρίσκεται επί της οδού Aιγαία 64, Θέση Κόντι, στο Δήμο Κρωπίας, σύμφωνα με το άρθρο 19, παρ. 1 του Ν.3982/2011.

2) ΑΔΑ: 7ΦΔΦ7Λ7-ΦΙΘ – Έγκριση υπαγωγής της μελέτης Πράξης Εφαρμογής των Πολεοδομικών Ενοτήτων 4 και 5 και τμημάτων των Πολεοδομικών Ενοτήτων 1 και 3 του Δήμου Κρωπίας στις προϊσχύουσες του Ν 4315/14 (ΦΕΚ 269/Α/24-12-2014) διατάξεις περί εισφοράς γης και ανάκληση της με αρ. πρωτ. 96906/7-7-2015 (ΑΔΑ 78ΝΗ7Λ7-6ΑΖ) προηγούμενης Απόφασης.

3) ΑΔΑ: 6Η2Α7Λ7-ΥΛΣ – Προθεσμία προς μεταφορά σε άλλη κατάλληλη θέση διάρκειας 24 μηνών αποθήκης αλκοολών, κετονών και διαφόρων εύφλεκτων υγρών, με την επωνυμία «ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΣΚΛΑΒΟΣ» που βρίσκεται στη θέση Φούσα του Δήμου Κορωπίου Αττικής

4) ΑΔΑ: ΩΔΝΔΟΡ1Κ-ΒΙΡ – Χορήγηση άδειας χρήσης νερού για υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης νερού από πηγάδι αρδευτικής χρήσης (άρδευση αγροτεμαχίου) στον κ. Αγγελή Γεώργιο του Αναστασίου, στην ιδιοκτησία του στη θέση ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΟΥΡΜΠΟΥΤΣΑΝΑ του Δήμου Κρωπίας, της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής

5) ΑΔΑ: ΨΨΦΩΟΡ1Κ-ΛΛΗ – Χορήγηση άδειας χρήσης νερού για υφιστάμενο δικαίωμα χρήσης από γεώτρηση αρδευτικής χρήσης (άρδευση αγροτεμαχίου) στον κ. Γεώργιο Παπαχρήστο στην ιδιοκτησία του, στη θέση «Θήτι Χαβαρά-Κίτσι» του Δήμου Κρωπίας, της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής, της Περιφέρειας Αττικής.

6) ΑΔΑ: Ψ2Ν7ΟΡ1Κ-5ΘΧ – Χορήγηση άδειας χρήσης νερού για υφιστάμενο δικαίωμα χρήσης νερού από πηγάδι αρδευτικής χρήσης (άρδευση αγροτεμαχίων) στους Σωτήριο Γέγο και Ιωάννη Γκίκα στην ιδιοκτησία τους, στη θέση «Λιαγκισίριζα-Άγιος Γεώργιος» του Δήμου Κρωπίας, της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής, της Περιφέρειας Αττικής.

7) ΑΔΑ: ΨΦ5ΗΟΡ1Κ-ΧΔ0 – Χορήγηση άδειας χρήσης νερού για υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης νερού από γεώτρηση αρδευτικής χρήσης (άρδευση αγροτεμαχίου) στον κ. Αγγελή Γεώργιο του Αναστασίου, στην ιδιοκτησία του στη θέση ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΟΥΡΜΠΟΥΤΣΑΝΑ του Δήμου Κρωπίας, της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής.

8) ΑΔΑ: ΩΞΒ47Λ7-ΨΜ1 – ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥΣ ΠΩΛΗΤΕΣ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΡΩΠΙΑΣ

9) ΑΔΑ: 6Ω6Α7Λ7-ΞΗ2 – Έγκριση αναθεωρημένου χρονοδιαγράμματος εργασιών για το έργο: «Συλλογή – Μεταφορά, Επεξεργασία και Διάθεση Ακαθάρτων Περιοχών Κορωπίου- Παιανίας»

10) ΑΔΑ: 7ΑΣΘ7Λ7-ΠΑΕ – Ορισμός επιβλέποντος για την παροχή υπηρεσιών: Τεχνικός Σύμβουλος για το έργο: «Συλλογή́, μεταφορά́, επεξεργασία και διάθεση ακαθάρτων περιοχών Κορωπίου – Παιανίας» κατά το άρθρο 9 του Ν.3316/2005, προϋπολογισμού 408.495,00 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ)

11) ΑΔΑ: 6ΒΔΤΟΡ1Κ-2ΜΣ – Τροποποίηση της απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων για τη δραστηριότητα (βιομηχανία) παραγωγής πλαστικών υλικών συσκευασίας της εταιρείας «FLEXOPACK ΑΕΒΕ» (εργοστάσιο Β΄) που βρίσκεται στη θέση Τζήμα στο Κορωπί Αττικής

12) ΑΔΑ: ΩΨΘΙ7Λ7-ΑΓ9 – Ένταξη της Πράξης «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ Ρ. ΞΕΡΕΑ ΔΗΜΟΥ ΚΡΩΠΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ» με Κωδικό ΟΠΣ 5002655 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014-2020»

13) ΑΔΑ: ΩΨΘΙ7Λ7-ΑΓ9 – Ένταξη της Πράξης «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ Ρ. ΞΕΡΕΑ ΔΗΜΟΥ ΚΡΩΠΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ» με Κωδικό ΟΠΣ 5002655 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014-2020»

14) ΑΔΑ: ΨΗ947Λ7-3Μ2 – Ένταξη της Πράξης «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Π.Ε.1 ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ (ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΝΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΗΣ) ΔΗΜΟΥ ΚΡΩΠΙΑΣ» με Κωδικό ΟΠΣ 5002391 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014-2020»

15) ΑΔΑ: 6ΚΝΔΟΡ1Κ-ΗΔ0 – Πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας τριών (3) μηνών στο Δήμο Κρωπίας.

16) ΑΔΑ: 7ΣΦΧΟΡ1Κ-4ΧΘ – Χορήγηση άδειας χρήσης νερού για υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης νερού από γεώτρηση αρδευτικής χρήσης (άρδευση αγροτεμαχίου) στους κ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΛΕΝΗ, ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟ, ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ και ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΟΦΙΑ στην ιδιοκτησία τους στη θέση «ΑΡΑ ΝΤΑΡΔΑ», Δημοτικής Ενότητας ΚΟΡΩΠΙΟΥ, του Δήμου «ΚΡΩΠΙΑΣ», της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής, Περιφέρειας Αττικής.

17) ΑΔΑ: ΩΓΙΝΟΡ1Κ-ΖΤΔ – Άδεια για τη δραστηριότητα συλλογής και μεταφοράς μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων της επιχείρησης του ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ του Αναστασίου, που εδρεύει στην οδό Θησέως 4 στον Δήμο Κρωπίας Αττικής

ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ

1) ΑΔΑ: 7ΛΦΑ7Λ7-ΧΓ1 – ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΕΙΟΥ ΣΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΛΑΥΡΙΟΥ (ΤΠΠΛ) – ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΜΕΤΑΛΛΕΙΑΣ – ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑΣ ΛΑΥΡΙΟΥ – ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ

2) ΑΔΑ: 6ΡΚΠ7Λ7-ΛΙΡ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΧΕΙΑΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΞΥΛΙΝΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΜΕΤΑΛΕΙΑΣ – ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑΣ ΛΑΥΡΙΟΥ

3) ΑΔΑ: ΨΞΘΓ7Λ7-ΘΘΚ – ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΚΗ – ΜΟΥΣΕΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΜΕΤΑΛΛΕΙΑΣ – ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΕΙΑΣ ΛΑΥΡΙΟΥ

4) ΑΔΑ: 704ΛΟΡ1Κ-0ΦΔ – ΘΕΜΑ: Πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών στο Ν.Π.Δ.Δ. «ΘΟΡΙΚΟΣ» του Δήμου Λαυρεωτικής

5) ΑΔΑ: 6ΘΟ97Λ7-ΑΛΛ – ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ

6) ΑΔΑ: 6Ψ1Χ7Λ7-2Λ4 – Ένταξη της Πράξης «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΟΣΕΙΔΩΝΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΝΩ ΟΡΙΑ ΛΑΥΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ» με Κωδικό ΟΠΣ 5003824 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014-2020»

7) ΑΔΑ: ΩΧ1ΩΟΡ1Κ-ΞΦ9 – Χορήγηση άδειας χρήσης νερού για υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης νερού από γεώτρηση αρδευτικής χρήσης (άρδευση αγροτεμαχίου) στον κ. Χιωτάκη Ιωάννη του Βλασίου στην ιδιοκτησία του στη θέση ΑΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗ- ΜΕΓΑΛΗ ΑΥΛΗ Δημοτικής Ενότητας Κερατέας, του Δήμου Λαυρεωτικής, της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής, Περιφέρειας Αττικής

8) ΑΔΑ: 9ΒΓ87Λ7-870 – Χορήγηση άδειας λειτουργίας παιδικής εξοχής με τον διακριτικό τίτλο «ΧΑΡΟΥΜΕΝΟ ΑΚΡΟΓΙΑΛΙ» στην Ομοσπονδία Συλλόγων Υπουργείου Οικονομικών στην περιοχή Σουνίου Αττικής.

9) ΑΔΑ: 7ΘΦΖ7Λ7-Ε7Χ – Χορήγηση άδειας λειτουργίας παιδικής εξοχής Tης Κοινωνίας Ελεύθερων Ευαγγελικών Εκκλησιών Ελλάδος, στην περιοχή Σουνίου Αττικής

ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ

1) ΑΔΑ: Ω3ΞΤ7Λ7-ΙΓΩ – ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΥΡΩΣΗΣ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 22-ΜΑΡ/2017 της υπ’αριθμ. 1/2010 πράξης εφαρμογής της Πολεοδομικής Ενότητας 4-5 «ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ» του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας.

2) ΑΔΑ: 66ΔΕ7Λ7-21Ν – ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΥΡΩΣΗΣ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΜΕ ΑΡ. 28-ΜΑΡ/2017(Αρ. πρωτ. 962/20-4-2017) της με αρ. 01/2010 Πράξης Εφαρμογής της Πολεοδομικής Ενότητας 4-5 «ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ» του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας, της ιδιοκτησίας με κ.α. 644220 στo Ο.Τ. Γ 801

3) ΑΔΑ: 60ΨΤ7Λ7-ΣΘΒ – ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΥΡΩΣΗΣ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΜΕ ΑΡ. 27-ΜΑΡ/2017 της με αρ. 01/2010 Πράξης Εφαρμογής της Πολεοδομικής Ενότητας 4-5 «ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ» του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας, της ιδιοκτησίας με κ.α. 642306 στo Ο.Τ. Γ 795

4) ΑΔΑ: ΩΘΒΖΟΡ1Κ-Ζ8Ρ – Χορήγηση άδειας χρήσης και μεταφοράς νερού για υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης νερού από γεώτρηση αρδευτικής χρήσης (άρδευση αγροτεμαχίων) στον κ. Ορφανό Γεώργιο του Δημήτριου στην ιδιοκτησία του στη θέση ΣΤΡΟΓΓΥΛΙ του Δήμου Μαρκόπουλου Μεσογαίας, της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής

5) ΑΔΑ: 7Λ52ΟΡ1Κ-ΚΞΦ – Χορήγηση άδειας χρήσης νερού για υφιστάμενο δικαίωμα χρήσης νερού από γεώτρηση αρδευτικής χρήσης (άρδευση αγροτεμαχίου) στον κ. Όθωνα Βασιλειάδη στην ιδιοκτησία του, στη θέση «Χώριζα» του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας, της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής, της Περιφέρειας Αττικής.

6) ΑΔΑ: 71ΕΩΟΡ1Κ-7ΒΔ – Χορήγηση άδειας χρήσης νερού για υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης νερού από γεώτρηση αρδευτικής χρήσης (άρδευση αγροτεμαχίου) στις κες ΣΟΥΛΙΩΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ και ΣΟΥΛΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ, στην ιδιοκτησία τους, στη θέση ΚΗΠΟΙ ΒΡΑΥΡΩΝΟΣ, του Δήμου ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ, της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής, της Περιφέρειας Αττικής.

7) ΑΔΑ: 6ΞΟΣ7Λ7-60Κ – Ανάθεση κατά το άρθρο 118 του Ν.4412/2016, της παροχής υπηρεσιών μουσικής κάλυψης του 14ου Φεστιβάλ Χορού Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Αττικής, που θα διεξαχθεί στις 26 Μαΐου 2017 στο Δήμο Μαρκοπούλου Μεσογαίας, προϋπολογισμού 3.720,00€ με ΦΠΑ (3.000,00€ χωρίς ΦΠΑ) [CPV: 92312140-4 (Ψυχαγωγικές Υπηρεσίες)]

8) ΑΔΑ: 7ΚΛΖ7Λ7-ΦΡ6 – ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΥΡΩΣΗΣ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 09-ΜΑΡ/2016 της με αρ. 1/2010 πράξης εφαρμογής της πολεοδομικής μελέτης των Πολεοδομικών Ενοτήτων 4 & 5 της περιοχής δεύτερης κατοικίας «Πόρτο Ράφτη» του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας, της ιδιοκτησίας με κ.α.κ. 640207 στο Ο.Τ. Γ1002.

9) ΑΔΑ: ΩΨΧ67Λ7-61Ψ – ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥΣ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ

10) ΑΔΑ: ΩΑΞΤ7Λ7-ΖΣΤ – ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡ. ΠΡ. 5735/2016/05-05-2017 (16-ΜΑΡ/2017) ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ της με αρ. 1/2010 Πράξης Εφαρμογής της Πολεοδομικής Μελέτης των Πολεοδομικών Ενοτήτων 4 & 5 «Πόρτο Ράφτη» του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας της ιδιοκτησίας με κ.α. κ. 691822 στα Ο.Τ. Γ1077.

11) ΑΔΑ: ΩΓΓΧ7Λ7-ΠΛ7 – ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΥΡΩΣΗΣ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 23-ΜΑΡ/2017 της υπ’αρ. 1/2010 πράξης εφαρμογής της πολεοδομικής μελέτης των Π.Ε. 4 & 5 Πόρτο Ράφτη του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας.

12) ΑΔΑ: 6ΥΔΡΟΡ1Κ-ΝΤΕ – Έγκριση της υπ’ αριθ. 19/2017 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μαρκοπούλου Μεσογαίας

13) ΑΔΑ: 7ΝΖΗ7Λ7-2Θ7 – Χωροθέτηση λαϊκής αγοράς Μαρκόπουλο Μεσογαίας, ημέρα Παρασκευή, της Ζ΄ Αττικής (Δήμος Μαρκόπουλο Μεσογαίας).

14) ΑΔΑ: 65Ε97Λ7-Τ3Γ – Διορθωτική Πράξη της με αρ. 01/2010 Πράξης Εφαρμογής της Πολεοδομικής Ενότητας 4-5 «ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ» του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας, της ιδιοκτησίας με κ.α. 701714 στo Ο.Τ. Γ 1147.

15) ΑΔΑ: Ψ99Π7Λ7-Ε33 – Διορθωτική Πράξη της με αρ. 01/2000 Πράξης Εφαρμογής της Πολεοδομικής Ενότητας 3 «ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ» του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας, των ιδιοκτησιών με κ.α. 070516 και 070516Α στo Ο.Τ. Γ 39.

16) ΑΔΑ: ΩΔΜΒΟΡ1Κ-3ΧΧ – Πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας τριών (3) και δύο (2) μηνών για κάλυψη εκτάκτων αναγκών στην Κοινωφελή Δημοτική Επιχείρηση Μαρκοπούλου Μεσογαίας Αττικής.

17) ΑΔΑ: 7ΔΚ3ΟΡ1Κ-ΗΓΑ – Χορήγηση άδειας χρήσης νερού για υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης νερού από γεώτρηση πολλαπλής χρήσης [υδρευτική (άρδευση πρασίνου-βιομηχανική-πυρόσβεση)] στην εταιρεία «ΙΟΝ Α.Ε.» Βιομηχανίας & Εμπορίου Κακάο & Σοκολάτας στην ιδιοκτησία της στη θέση «ΡΙΖΑ ΚΙΑΚΟΥ-ΚΟΥΤΑΛΑ» του Δήμου ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ της Περιφέρειας Αττικής.

18) ΑΔΑ: ΩΔΜΒΟΡ1Κ-6ΜΥ – Χορήγηση άδειας χρήσης νερού από πηγάδι αρδευτικής χρήσης (άρδευση αγροτεμαχίου) στους κ.κ. ΜΑΛΑΤΑΝΟ ΙΩΑΝΝΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ και ΜΑΛΑΤΑΝΟ ΗΛΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ, στην ιδιοκτησία τους, στη θέση ΚΑΠΝΟΤΖΙ ΒΡΑΩΝΑΣ, του Δήμου ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ, της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής, της Περιφέρειας Αττικής.

19) ΑΔΑ: Ω6Χ5ΟΡ1Κ-5ΦΔ – Έγκριση της υπ’ αριθ. 25/2017 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μαρκοπούλου Μεσογαίας.

20) ΑΔΑ: 6ΟΧ9ΟΡ1Κ-10Κ – Έγκριση της υπ’ αριθ. 30/2017 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μαρκοπούλου Μεσογαίας.

21) ΑΔΑ: ΩΘΕ6ΟΡ1Κ-2ΓΑ – Έγκριση της υπ’ αριθ. 29/2017 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μαρκοπούλου Μεσογαίας

22) ΑΔΑ: ΩΕΙΦΟΡ1Κ-ΦΔΛ – Χορήγηση άδειας εκτέλεσης έργου αξιοποίησης υδατικών πόρων για ανόρυξη γεώτρησης υδρευτικής χρήσης (άρδευση πρασίνου), στον κ. ΠΟΤΣΙΟ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ, στην ιδιοκτησία του, στη θέση ΜΕΤΟΧΙ ΒΡΑΥΡΩΝΑΣ, του Δήμου ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ, της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής, της Περιφέρειας Αττικής.

23) ΑΔΑ: 6Ψ8ΘΟΡ1Κ-ΑΞΖ – Χορήγηση άδειας χρήσης νερού για υφιστάμενο δικαίωμα χρήσης νερού από γεώτρηση αρδευτικής χρήσης (άρδευση αγροτεμαχίου) στον κ. Γεώργιο Μαντάλα στην ιδιοκτησία του, στη θέση «Μπαθίστα Βραώνας» του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας, της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής, της Περιφέρειας Αττικής.

24) ΑΔΑ: ΩΨΖ2ΟΡ1Κ-6ΧΥ – Χορήγηση άδειας χρήσης νερού από γεώτρηση αρδευτικής χρήσης (άρδευση αγροτεμαχίου) στην εταιρεία QMS ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ε.Π.Ε. (νόμιμος εκπρόσωπος ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ) σημερινοί ιδιοκτήτες, που ανορύχθηκε βάση του με αριθμού πρωτ.23811/1790/29-4-2015 (ΑΔΑ: 7ΔΘ1ΟΡ1Κ-ΣΚΘ) «Απόφαση εκτέλεσης έργου αξιοποίησης υδατικών πόρων (άρδευση αγροτεμαχίων) στους κ.κ. ΑΛΛΑΓΙΑΝΝΗ ΕΛΕΝΗ και ΓΙΑΝΝΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟ στην ιδιοκτησία τους, στη θέση ΚΑΨΑΛΑ του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας, της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής» (προηγούμενοι ιδιοκτήτες).

25) ΑΔΑ: Ω14Β7Λ7-529 – ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΥΡΩΣΗΣ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 45-ΜΑΡ/2015 της με αρ. 1/2010 πράξης εφαρμογής της πολεοδομικής μελέτης των Πολεοδομικών Ενοτήτων 4 & 5 της περιοχής δεύτερης κατοικίας «Πόρτο Ράφτη» του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας, της ιδιοκτησίας με κ.α.κ. 701704 στα Ο.Τ. Γ1147 και Γ1153.

26) ΑΔΑ: 6Ω457Λ7-5ΡΕ – ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡ. ΠΡ. 4579/2016/31-03-2017 (25-ΜΑΡ/2017) ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ της με αρ. 1/2010 Πράξης Εφαρμογής της Πολεοδομικής Μελέτης των Πολεοδομικών Ενοτήτων 4 & 5 «Πόρτο Ράφτη» του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας της ιδιοκτησίας με κ.α. κ. 650536 στα Ο.Τ. Γ825.

27) ΑΔΑ: Ω2Α27Λ7-ΡΣΙ – ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΥΡΩΣΗΣ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 06-ΜΑΡ/2017 (Αρ. Πρωτ. 5931/16/3-2-2017) της με αρ. 1/2010 πράξης εφαρμογής της πολεοδομικής μελέτης των Πολεοδομικών Ενοτήτων 4 & 5 της περιοχής δεύτερης κατοικίας «Πόρτο Ράφτη» του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας, της ιδιοκτησίας με κ.α.κ. 691107 στο Ο.Τ. Γ896.

ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ – ΤΑΥΡΟΥ

1) ΑΔΑ: 6ΩΝΑ7Λ7-Ε8Π – ΑΠΟΦΑΣΗ Κύρωση της με αρ.1/2016 πράξη προσκύρωσης λόγω ρυμοτομίας οικοπεδικής λωρίδας -καταργηθέντος κοινοχρήστου χώρου- που βρίσκεται επί των οδών Κοντονή και Μοσχονησίων, στο Ο.Τ.223-224,της Δημοτικής Ενότητας Μοσχάτου -Ταύρου που συντάχθηκε από την Υπηρεσία Δόμησης του Δήμου Μοσχάτου -Ταύρου .

2) ΑΔΑ: 7Δ287Λ7-Δ4Ο – Διάθεση πίστωσης και έγκρισης δαπάνης έργου για την πληρωμή πολυετούς υποχρέωσης για το έργο « ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΟΔΟΥ ΑΝΑΞΑΓΟΡΑ ΤΗΣ Δ.Κ. ΤΑΥΡΟΥ » Ν.Τ. ΑΘΗΝΩΝ οικ. έτους 2017». Συνολικού προϋπολογισμού 235.000,00 € Επιμερισμός ανά έτος – για το έτος 2017 175.000,00 €- για το έτος 2018 60.000,00 €

3) ΑΔΑ: ΨΤΧΩ7Λ7-9ΥΖ – «Έργα Υποδομών για την Ανάπλαση του Φαληρικού Όρμου (Φάση Α΄)»

4) ΑΔΑ: 612Ψ7Λ7-ΖΘΡ – Απόφαση επιβολής προστίμου στην «Ι. ΔΟΥΚΑΚΗ – Δ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ Ο.Ε.», κάτοχο επαγγελματικού εργαστηρίου υαλουργίας, επί της οδού Αγ. Άννης 8-10 στον δήμο Μοσχάτου –Ταύρου, Δ.Κ. Ταύρου.

5) ΑΔΑ: 69Ι57Λ7-Φ6Α – Απόφαση επιβολής προστίμου στον ΑΛΕΞΙΟ ΚΥΡΙΑΤΖΟΠΟΥΛΟ, κάτοχο επαγγελματικού εργαστηρίου ειδών φανοποιίας, επί της οδού Αγ. Άννης 8-10 στον δήμο Μοσχάτου –Ταύρου, Δ.Κ. Ταύρου.

6) ΑΔΑ: ΩΖΠ97Λ7-Ε57 – ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Π.Ε. ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΝΑ ΙΟΥΝΙΟ 2017

7) ΑΔΑ: ΩΒ997Λ7-ΠΑ7 – Τροποποίηση άδειας Ίδρυσης και Λειτουργίας Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Αναπηρία (ΚΔΑΠ-ΜΕΑ), της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Μοσχάτου-Ταύρου Αττικής για το κτίριο επί των οδών Πίνδου και Αγ. Κων/νου 31 στο Μοσχάτο, λόγω επέκτασης ωραρίου και τροποποίησης του Εσωτερικού Κανονισμού του.

ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ

1) ΑΔΑ: 6ΨΜΜ7Λ7-ΠΞΡ – ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΤΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΤΙΡΙΟ Α210 ΤΩΝ ΟΛΥΜΠΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΦΑΛΗΡΟΥ (ΦΑΛΗΡΙΚΟΣ ΟΡΜΟΣ)

2) ΑΔΑ: ΨΣ247Λ7-ΠΥΛ – Διάθεση πίστωσης και έγκρισης δαπάνης έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ » Ν.Τ. ΑΘΗΝΩΝ οικ. έτους 2017.

3) ΑΔΑ: 6Ο3ΟΟΡ1Κ-ΤΝΩ – Επικαιροποίηση της υπ’ αρ. 87328/47053/11-12-2015 απόφασης του Γ.Γ.Α.Δ.Α. περί απόσυρσης οχημάτων του Δήμου Παλαιού Φαλήρου.

ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ

1) ΑΔΑ: Ω4ΕΕ7Λ7-ΣΥ1 – Συγχώνευση Ανωνύμων Εταιρειών με δημιουργία νέας

2) ΑΔΑ: 7ΓΖΑΟΡ1Κ-768 – Πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών στο Δήμο Πειραιά.

3) ΑΔΑ: 6ΓΜΨ7Λ7-Λ43 – A Π Ο Φ Α Σ Η Κύρωση των: 1)Το με αρ.πρωτ.12593/25-11-2016 «Πρωτόκολλο Αδυνάτου Τακτοποίησης»,στο Ο.Τ.878Α που περικλείεται από τις οδούς Οδυσσέα Ανδρούτσου, Λουκιανού, Θεμιστοκλέους και Πραξιτέλους, επί της οδού Πραξιτέλους αρ.19 του Δήμου Κορυδαλλού και 2) Το με αρ.πρωτ.11227/04-11-2016 «Πρωτόκολλο Αδυνάτου Τακτοποίησης », στο Ο.Τ.878Α που περικλείεται από τις οδούς Λουκιανού, Θεμιστοκλέους, Πραξιτέλους και Ανδρούτσου, επί της οδού Πραξιτέλους αρ.15 του Δήμου Κορυδαλλού τα οποία συντάχθηκαν από το Τμήμα Τοπογραφικού και Πολεοδομικών Εφαρμογών της Δ/νσης Υπηρεσίας Δόμησης και Γ.Σ.Π. Τομέας (β) του Δήμου Πειραιά.

4) ΑΔΑ: 6Ω7Χ7Λ7-ΖΞΩ – Έγκριση λειτουργίας συστεγασμένων Φαρμακείων των Φαρμακοποιών -ΤΕΡΨΙΘΕΑΣ ΖΑΡΠΑ – ΑΘΑΝΑΣΙΠΟΥΛΟΥ του ΑΓΓΕΛΟΥ και ΣΟΦΙΑ ΖΑΡΠΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ στον Δήμο Πειραιά

5) ΑΔΑ: ΩΘΔ77Λ7-0ΜΛ – ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΗΕΤΙΩΝΕΙΑΣ ΠΥΛΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ

6) ΑΔΑ: Ψ47Ε7Λ7-Η6Ρ – ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΗΕΤΙΩΝΕΙΑΣ ΠΥΛΗΣ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ

7) ΑΔΑ: Ω85Μ7Λ7-Β28 – Έγκριση τροποποιήσεως του καταστατικού Ανώνυμης Εταιρείας

8) ΑΔΑ: ΩΨΥΛ7Λ7-156 – Έγκριδη τροποποιήσεως του καταστατικού Ανώνυμης Εταιρείας

9) ΑΔΑ: 62Υ17Λ7-ΕΦΧ – Επιβολή προστίμου

10) ΑΔΑ: ΨΔΗΞΟΡ1Κ-ΤΧ5 – Άδεια για τη δραστηριότητα συλλογής και μεταφοράς μη επικίνδυνων αποβλήτων της εταιρίας STRATOS RECYCLING ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε. που εδρεύει στην οδό Γούναρη 4 – 6 στον Πειραιά Αττικής

11) ΑΔΑ: Ω0ΤΕ7Λ7-7ΟΩ – Έγκριση σύναψης και όρων σχεδίου προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Πειραιά για την κατασκευή του έργου με τίτλο: «Εργασίες επισκευής και συντήρησης Ράλλεια Πειραματικά Σχολεία Πειραιά», συνολικού προϋπολογισμού 190.348,43 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.).

12) ΑΔΑ: ΩΒΑΔ7Λ7-0ΞΘ – Ανάκληση άδειας ίδρυσης φαρμακείου.

13) ΑΔΑ: ΩΟΝ47Λ7-Ρ9Κ – Έγκριση συνέχισης λειτουργίας του Φαρμακείου του Φαρμακοποιού ΔΗΜΗΤΡΗ ΑΡΧΟΝΤΟΥΛΗ ΚΟΥΤΣΟΚΩΣΤΑ του ΙΩΑΝΝΗ μετά την αποσυστέγασή του από το φαρμακείο του φαρμακοποιού ΙΩΑΝΝΗ ΑΡΧΟΝΤΟΥΛΗ, μετά την ανάκλησης της άδειας ίδρυσής του λόγω συνταξιοδότησης

14) ΑΔΑ: ΨΗΣΜ7Λ7-24Τ – ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΙΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ»

15) ΑΔΑ: 7Μ5Δ7Λ7-ΖΒ7 – Έγκριση πολυετούς Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης και διάθεση πίστωσης και έγκριση δαπάνης έργου “Εργασίες επισκευής και συντήρησης Ράλλεια Πειραματικά Σχολεία Πειραιά” Π.Ε. Πειραιά οικ. έτους 2017

16) ΑΔΑ: 7ΘΑΞ7Λ7-9ΡΠ – Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. ΜΣ 30/13651/14-12-2015 άδειας συνεργείου συντήρησης ανελκυστήρων της «ΚΟΥΠΑ Ε.Π.Ε.» του με έδρα στην οδό : ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ 32 ΠΕΙΡΑΙΑΣ, ΤΚ 18532 ως προς το νέο συντηρητή «ΓΕΡΑΝΙΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ »

17) ΑΔΑ: 66ΑΕΟΡ1Κ-4ΜΨ – Έγκριση της υπ’ αριθ. 204/2017 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πειραιά περί σύστασης προσωποπαγών θέσεων ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου στο Δήμο Πειραιά σε εκτέλεση αμετάκλητης δικαστικής απόφασης

ΔΗΜΟΣ ΠΟΡΟΥ

1) ΑΔΑ: 62907Λ7-ΒΣΘ – ΕΝΤΟΛΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ

2) ΑΔΑ: Ψ19Τ7Λ7-80Ι – ΕΝΤΟΛΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΑ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ

3) ΑΔΑ: 63ΣΞ7Λ7-ΝΑΠ – 2η Μείωση εγγυήσεων κρατήσεων του έργου «ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΗΛΑΔΕΖΑΣ Δ.Ε. ΒΑΡΗΣ».

4) ΑΔΑ: 61ΙΒ7Λ7-7ΥΩ – Εγκρίνουμε τη δέσμευση πίστωσης ύψους πέντε χιλιάδες ευρώ (5.000,00 €) για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του Ειδικού Φορέα 08.072 Δ/νση Οικονομικών Π.Ε. ΝΗΣΩΝ ΚΑΕ 97830800201 «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ Τ.Ο.Ε.Β. ΛΕΜΟΝΟΔΑΣΟΥΣ ΠΟΡΟΥ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΦΘΑΡΜΕΝΗΣ ΑΝΤΛΙΑΣ ΤΗΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΜΠΟΥΝΤΡΙ.» του οικ. έτους 2017 για την ανάγκη «δέσμευσης πολυετούς υποχρέωσης συνολικού ποσού- 73.156,78- για το έργο<< Εργασίες συντήρησης και αναβάθμισης δεξαμενών άρδευσης του ΤΟΕΒ Λεμονοδάσους Πόρου και αντικατάσταση σωληνώσεων και φθαρμένης αντλίας της γεώτρησης στην θέση Μπούντρι>> » της «Περιφερειακή ενότητα Νήσων.»

5) ΑΔΑ: 6Π09ΟΡ1Κ-Μ4Π – Έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. : 57 / 2017 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πόρου, για την εκτέλεση εργασιών στα πλαίσια του έργου : «Αποκατάσταση ζημιών από πλημμύρες στην περιοχή του Δήμου Πόρου».

6) ΑΔΑ: 7ΦΓΠ7Λ7-ΦΥ6 – ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΥΤΙΚΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΚΡΗΠΙΔΩΜΑΤΟΣ ΛΙΜΕΝΑ ΠΟΡΟΥ

7) ΑΔΑ: 7ΧΦΗΟΡ1Κ-Μ0Α – Έγκριση της υπ’ αριθ. 69/2017 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πόρου.

8) ΑΔΑ: ΩΕΠ5ΟΡ1Κ-ΚΟΛ – Έγκριση της υπ’ αριθ. 92/2017 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πόρου

9) ΑΔΑ: 78ΤΗ7Λ7-25Π – Εγκρίνουμε τη μερική α ν ά κ λ η σ η της ανάληψης υποχρεώσης πίστωσης με Α.Π.41964/22-02-2017 και ΑΔΑ Ω0Υ67Λ7-ΣΒ4, ύψους τριακόσια ογδόντα έξι ευρώ και εξήντα δύο λεπτά (386,62 €) του προϋπολογισμού εξόδων του Ειδικού Φορέα 08.072 Δ/νση Οικονομικών Π.Ε. ΝΗΣΩΝ KΑΕ 97750801001 «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗ, ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΠΟΡΟΥ – ΓΑΛΑΤΑ.» του οικονομικού έτους 2017 για «Μερική ανάκληση δέσμευσης 1408 βάσει της αριθμ. 123/2017 (ΑΔΑ: ΩΧΑΞ7Λ7-ΤΛΓ) 1η τροπ/ση Π.Ε.Ε και 124/2017 (ΑΔΑ ΨΗ3Λ7Λ7-842) 1η τροπ/ση προυπ. 2017 και της αριθμ. 1102/2017 (ΑΔΑ: 6Ε5Υ7Λ7-Κ6Ι) απόφ. Ο.Ε»

10) ΑΔΑ: 65ΠΖ7Λ7-ΩΟΞ – Λήψη απόφασης περί έγκρισης ή μη έγκρισης του αριθμ. 1/2017 Πρακτικού Γνωμοδοτικής Επιτροπής αναφορικά με τον Ανοικτό Διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου/αναδόχων εφαρμογής επίγειων δολωματικών ψεκασμών για την καταπολέμηση του δάκου της ελιάς στην ελαιοκομική περιοχή του Δήμου Πόρου και του Δήμου Τροιζηνίας της ΠΕ Νήσων της Περιφέρειας Αττικής το έτος 2017, συνολικού προϋπολογισμού 151.461,29€ συμπεριλαμβανόμενου του ΦΠΑ (24%).

ΔΗΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ

1) ΑΔΑ: ΩΒ737Λ7-ΤΨΨ – ΕΓΚΡΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΣΤΕΓΑΣΜΕΝΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ ΣΩΤΗΡΙΑΣ ΜΑΓΙΑΤΗ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΝΔΡΕΑ ΜΑΓΙΑΤΗ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ

2) ΑΔΑ: 6ΦΜ17Λ7-ΞΗΝ – ΕΓΚΡΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΕΤΑΦΕΡΘΕΝΤΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ ΤΗΣ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑΣ ΝΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΠΕΤΡΟΥ

3) ΑΔΑ: Ψ7567Λ7-Θ2Υ – ΕΓΚΡΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΣΤΕΓΑΣΜΕΝΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ ΣΩΤΗΡΙΑΣ ΜΑΓΙΑΤΗ ΚΑΙ ΑΝΔΡΕΑ ΜΑΓΙΑΤΗ  Ανακληθείσα πράξη

4) ΑΔΑ: 6ΟΥΡ7Λ7-ΗΒ9 – ΕΓΚΡΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΕΤΑΦΕΡΘΕΝΤΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ Ανακληθείσα πράξη

5) ΑΔΑ: ΨΧ5Φ7Λ7-Π6Μ – ΑΠΟΦΑΣΗ ΛΗΨΗΣ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΗ ΖΩΝΗ ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗ ΣΤΗ ΝΗΣΟ ΣΑΛΑΜΙΝΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΩΝ ΖΩΝΤΩΝ ΔΙΘΥΡΩΝ ΜΑΛΑΚΙΩΝ

6) ΑΔΑ: Ω8ΟΘ7Λ7-Β1Χ – ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΥΡΩΣΗΣ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 19A22/2016 (με αρ.πρωτ. 12158/04-04-2017) της 19/2007 Πράξης Εφαρμογής στην περιοχή “ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ” του Δήμου Σαλαμίνας στo Ο.Τ. 196 .

7) ΑΔΑ: Ω8Ζ57Λ7-ΨΕ6 – ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΥΡΩΣΗΣ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΜΕ ΑΡ. 16 Α 2 /2017της με αρ. 16/95 Πράξης Εφαρμογής της περιοχής «ΑΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ» του Δήμου Σαλαμίνας, της ιδιοκτησίας με κ.α. 019708 στο Ο.Τ. 197.

8) ΑΔΑ: 7Γ7Ω7Λ7-Κ4Τ – ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ ΤΗΣ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΥ ΕΛΕΝΗΣ ΓΚΙΟΚΑ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΛΟΓΩ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ

9) ΑΔΑ: ΨΠ3ΘΟΡ1Κ-5ΒΠ – Έγκριση της ορθής επανάληψης υπ’ αριθ. 206/2016 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σαλαμίνας

10) ΑΔΑ: 7ΤΣ37Λ7-5ΛΚ – ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΥΡΩΣΗΣ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΜΕ ΑΡ. 19 Α 11 /2017 της με αρ. 19/2007 Πράξης Εφαρμογής της περιοχής «ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ» του Δήμου Σαλαμίνας, της ιδιοκτησίας με κ.α. 0349005 στο Ο.Τ. 349.

11) ΑΔΑ: Ω0Α0ΟΡ1Κ-ΥΧΝ – Έγκριση της υπ’ αριθ. 228/2016(Ορθή Επανάληψη) απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σαλαμίνας.

12) ΑΔΑ: ΨΠΨ57Λ7-Λ24 – : Άρση Προληπτικών Υγειονομικών Μέτρων στο πλαίσιο του προγράμματος παρακολούθησης των ζωνών παραγωγής και αλιείας Ζώντων Δίθυρων Μαλακίων στη Ζώνη Παραγωγής Φανερωμένη (Ζώνη Ι) Νήσου Σαλαμίνας

13) ΑΔΑ: 68Ε77Λ7-ΟΧ6 – Διορθωτική Πράξη της με αρ. 17/2007 Πράξης Εφαρμογής της περιοχής «ΨΙΛΗ ΑΜΜΟΣ» του Δήμου Σαλαμίνας, των ιδιοκτησιών με κ.α. 0100008 και 0100009 στα Ο.Τ. 99 και 100 και 0100009 στο ΟΤ 99.

14) ΑΔΑ: 6Μ7Ι7Λ7-ΘΚ5 – Άδεια λειτουργίας εργοστασίου παραγωγής έτοιμου σκυροδέματος, με την επωνυμία «ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ ΟΕ (ΚΑΣ ΟΕ), που βρίσκεται στη θέση Γούβα Μπατσί, του Δήμου Σαλαμίνας.

15) ΑΔΑ: 6ΓΙΝΟΡ1Κ-Ξ39 – Χορήγηση Άδειας Λειτουργίας στο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ (Ποδόσφαιρο & Στίβος) του Δήμου Σαλαμίνας και Υπαγωγή του εν λόγω έργου σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (Π.Π.Δ)

16) ΑΔΑ: ΨΙΩ6ΟΡ1Κ-ΨΤΓ – Έγκριση της υπ’ αριθ. 47/2017 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σαλαμίνας

17) ΑΔΑ: 7ΣΙ5ΟΡ1Κ-ΠΧΜ – Έγκριση της υπ’ αριθ. 28/2017 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σαλαμίνας.

18) ΑΔΑ: ΨΘΡΔΟΡ1Κ-Ξ90 – Έγκριση της υπ’ αριθ. 26/2017 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σαλαμίνας

19) ΑΔΑ: ΩΘΧΧΟΡ1Κ-ΑΨΤ – Έγκριση της υπ’ αριθ. 44/2017 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σαλαμίνας

20) ΑΔΑ: Ω0Ε8ΟΡ1Κ-ΗΥΩ – Kήρυξη ως αναδασωτέας ιδιωτικής έκτασης δάσους, εμβαδού 0,503 στρ. στη δασική θέση «Κακή Βίγλα» Περιφέρειας Δήμου Σαλαμίνας της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων της Περιφέρειας Αττικής

21) ΑΔΑ: 7Ξ6ΝΟΡ1Κ-Ξ8Β – Έγκριση της ορθής επανάληψης της υπ’ αριθ. 43/2017 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σαλαμίνας

22) ΑΔΑ: 67ΡΙΟΡ1Κ-Ι3Σ – Έγκριση της υπ’ αριθ. 52/2017 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σαλαμίνας

23) ΑΔΑ: ΩΞ62ΟΡ1Κ-Σ3Φ – Έγκριση της ορθής επανάληψης της υπ’ αριθ. 42/2017 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σαλαμίνας

24) ΑΔΑ: 7ΞΦΜΟΡ1Κ-7Ι3 – Έγκριση της ορθής επανάληψης της υπ’ αριθ. 41/2017 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σαλαμίνας

25) ΑΔΑ: 7ΚΨΜΟΡ1Κ-ΦΧ2 – Έγκριση της υπ’ αριθ. 53/2017 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σαλαμίνας

26) ΑΔΑ: ΨΛΛ3ΟΡ1Κ-6ΧΦ – Τροποποίηση της αριθμ. οικ. 63203/588/5-8-2016 απόφασης του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής άδειας λειτουργίας μονάδας ιχθυοκαλλιέργειας της εταιρείας «ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΑΒΕΑΕ», σε πλωτές εγκαταστάσεις θαλάσσιας έκτασης δεκαπέντε (15) στρεμμάτων, στη θέση εξωτερικά του όρμου «Βαθύ», νήσου Σαλαμίνας, Δήμου Σαλαμίνας, Περιφέρειας Αττικής, λόγω ανανέωσης της απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων

27) ΑΔΑ: 7ΦΡ27Λ7-ΓΟ3 – Εγκρίνουμε τη μερική α ν ά κ λ η σ η της ανάληψης υποχρεώσης πίστωσης με Α.Π.71953/30-03-2017 και ΑΔΑ 6ΨΖΤ7Λ7-ΖΛΝ, ύψους εκατόν είκοσι τρεις χιλιάδες ευρώ (123.000,00 €) του προϋπολογισμού εξόδων του Ειδικού Φορέα 08.072 Δ/νση Οικονομικών Π.Ε. ΝΗΣΩΝ KΑΕ 97890800301 «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΑΙΑΝΤΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ.» του οικονομικού έτους 2017 για «Μερική ανάκληση δέσμευσης 1703 βάσει της αριθμ. 123/2017 (ΑΔΑ: ΩΧΑΞ7Λ7-ΤΛΓ) 1η τροπ/ση Π.Ε.Ε και 124/2017 (ΑΔΑ ΨΗ3Λ7Λ7-842) 1η τροπ/ση προυπ. 2017 και της αριθμ. 1102/2017(ΑΔΑ: 6Ε5Υ7Λ7-Κ6Ι) απόφ. Ο.Ε»

ΔΗΜΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ

1) ΑΔΑ: 664Φ7Λ7-3ΦΣ – Ανάκληση απόφασης διακοπής λειτουργίας, εργαστηρίου κοπής καυσοξύλων, σε υπαίθριο χώρο, που βρίσκεται επί της Λεωφ. Καραμανλή 69, στην Ανάβυσσο Αττικής ( έναντι δημοτικού σχολείου ).

2) ΑΔΑ: 6ΦΜ17Λ7-ΞΗΝ – ΕΓΚΡΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΕΤΑΦΕΡΘΕΝΤΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ ΤΗΣ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑΣ ΝΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΠΕΤΡΟΥ

3) ΑΔΑ: ΩΒΧΣ7Λ7-1Ψ1 – Έγκριση μείωσης πρόσθετης εγγύησης καλής εκτέλεσης του έργου: «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ, ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ Α΄ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ», αναδόχου εταιρείας INTRAKAT

4) ΑΔΑ: ΨΕ967Λ7-4Ι8 – ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΑΡΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ

5) ΑΔΑ: 7ΤΕ27Λ7-ΤΩΜ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΜΒΡΙΩΝ Δ.Κ ΣΑΡΩΝΙΔΑΣ

6) ΑΔΑ: ΩΝ6Σ7Λ7-9ΓΠ – ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ

7) ΑΔΑ: 6ΚΡΡ7Λ7-ΤΔΞ – Διορθωτική Πράξη της με αρ. 1/2002 πράξης εφαρμογής της πολεοδομικής μελέτης της πολεοδομικής ενότητας «ΛΑΓΟΝΗΣΙ», περιοχή δεύτερης κατοικίας, της Δημοτικής Κοινότητας Καλυβίων Θορικού του Δήμου Σαρωνικού, της ιδιοκτησίας με κ.α.κ. 0128001.1.ΑΚΙ στο Ο.Τ. 15.

8) ΑΔΑ: 6ΚΡΡ7Λ7-ΤΔΞ – Διορθωτική Πράξη της με αρ. 1/2002 πράξης εφαρμογής της πολεοδομικής μελέτης της πολεοδομικής ενότητας «ΛΑΓΟΝΗΣΙ», περιοχή δεύτερης κατοικίας, της Δημοτικής Κοινότητας Καλυβίων Θορικού του Δήμου Σαρωνικού, της ιδιοκτησίας με κ.α.κ. 0128001.1.ΑΚΙ στο Ο.Τ. 15.

9) ΑΔΑ: ΩΙΖΛ7Λ7-ΣΓΔ – Διορθωτική Πράξη της με αρ. 1/2011 Πράξης Εφαρμογής της Πολεοδομικής Μελέτης «Επέκταση των Πολεοδομικών Ενοτήτων (Π.Ε.) 1, 2 και 3 της Δημοτικής Ενότητας Αναβύσσου (Ν. αττικής)» του Δήμου Σαρωνικού των ιδιοκτησιών με κ.α.κ. 0307014 και 0307015 στα Ο.Τ. 127 – 129.

10) ΑΔΑ: 6ΟΒΗ7Λ7-ΜΝΑ – Έγκριση: α) Της Διακήρυξης Ανοιχτής Διαδικασίας, β) Του Εντύπου Οικονομικής Προσφοράς, και γ) Την αποστολή της Περίληψης Διακήρυξης για δημοσίευση στο ΦΕΚ και στον Ελληνικό Τύπο, όπως προβλέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις για το έργο: «ΕΡΓΑ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΤΟΥ ΚΥΡΙΩΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΑΛΥΒΙΩΝ- Δ’ ΦΑΣΗ», προϋπολογισμού 2.160.000,00€ (με τα απρόβλεπτα, την αναθεώρηση και Φ.Π.Α.).

11) ΑΔΑ: 6ΓΠ77Λ7-70Ψ – Χορήγηση άδειας λειτουργίας Παιδικής Εξοχής στην εταιρεία«Ι.ΝΕΟΦΩΤΙΣΤΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε» στην περιοχή Λάκκα Αναβύσσου Αττικής

12) ΑΔΑ: Ω20ΔΟΡ1Κ-Γ2Ο – Χορήγηση άδειας χρήσης νερού για υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης νερού από γεώτρηση αρδευτικής χρήσης (άρδευση αγροτεμαχίου) στους κ.κ. ΣΥΜΕΩΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ και ΝΤΟΥΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟ, στην ιδιοκτησία τους, στη θέση ΠΡΟΦΑΡΤΑ ΚΑΛΥΒΙΩΝ, του Δήμου ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ, της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής, της Περιφέρειας Αττικής.

13) ΑΔΑ: ΩΑΛ5ΟΡ1Κ-ΩΗΦ – Χορήγηση άδειας χρήσης νερού για υφιστάμενο δικαίωμα χρήσης νερού από πηγάδι υδρευτικής χρήσης (άρδευση πρασίνου) στην κ. Βασιλική Περίφανου στην ιδιοκτησία της, στην οδό Ανατολής 17, στη θέση «Πηγάδι Μαρουσιώτη-Εληά» του Δήμου Σαρωνικού, της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής, της Περιφέρειας Αττικής.

14) ΑΔΑ: ΩΧΖΛ7Λ7-8ΛΣ – ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 1736/26-04-2017 (02-ΣΑΡ/2017) ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ της με αρ. 1/2011 Πράξης Εφαρμογής της Πολεοδομικής Μελέτης «Επέκταση των Πολεοδομικών Ενοτήτων (Π.Ε.) 1, 2 και 3 της Δημοτικής Ενότητας Αναβύσσου (Ν. Αττικής)» του Δήμου Σαρωνικού της ιδιοκτησίας με κ.α.κ. 0304017 στο Ο.Τ. 157.

ΔΗΜΟΣ ΥΔΡΑΣ

1) ΑΔΑ: 65767Λ7-ΞΛΡ – Εγκρίνουμε τη δέσμευση πίστωσης ύψους εκατό ογδόντα χιλιάδες ευρώ (180.000,00 €) για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του Ειδικού Φορέα 08.072 Δ/νση Οικονομικών Π.Ε. ΝΗΣΩΝ ΚΑΕ 97220800101 «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Α?΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΥΔΡΑΣ.» του οικ. έτους 2017 για την ανάγκη «πληρωμής του έργου: Επισκευή και συντήρηση Α΄ Δημοτικού σχολείου Υδρας» της «Περιφερειακή ενότητα Νήσων.»

2) ΑΔΑ: 6ΨΠΧ7Λ7-ΑΞΤ – Ένταξη της Πράξης «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΗΛΕΕΛΕΓΧΟΥ – ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ ΥΔΡΑΣ» με Κωδικό ΟΠΣ 5003901 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014-2020»

3) ΑΔΑ: 6ΠΥΙΟΡ1Κ-ΑΗΘ – Έγκριση της υπ’ αριθ. 10/2017 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ύδρας

4) ΑΔΑ: 7Ζ5Λ7Λ7-45Σ – Εγκρίνουμε τη μερική α ν ά κ λ η σ η της ανάληψης υποχρεώσης πίστωσης με Α.Π.48142/14-02-2017 και ΑΔΑ ΩΞΡΛ7Λ7-ΓΓΡ, ύψους τριάντα πέντε χιλιάδες ευρώ (35.000,00 €) του προϋπολογισμού εξόδων του Ειδικού Φορέα 08.072 Δ/νση Οικονομικών Π.Ε. ΝΗΣΩΝ KΑΕ 97750800601 «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΥΔΡΑΣ» του οικονομικού έτους 2017 για «Μερική ανάκληση δέσμευσης 1333 βάσει της αριθμ. 123/2017 (ΑΔΑ: ΩΧΑΞ7Λ7-ΤΛΓ) 1η τροπ/ση Π.Ε.Ε και 124/2017 (ΑΔΑ ΨΗ3Λ7Λ7-842) 1η τροπ/ση προυπ. 2017 και της αριθμ. 1102/2017 (ΑΔΑ: 6Ε5Υ7Λ7-Κ6Ι) απόφ. Ο.Ε»

5) ΑΔΑ: 6ΣΨΓ7Λ7-ΕΤΠ – Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ύψους 10.000,00€, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, για την πολιτιστική εκδήλωση που συνδιοργανώνει η Περιφερειακή Ενότητα Νήσων της Περιφέρειας Αττικής με τον Δήμο Ύδρας την Παρασκευή 23 Ιουνίου 2017, στο πλαίσιο του εορτασμού για τα «Μιαούλεια 2017», καθώς και για την πληρωμή των πνευματικών δικαιωμάτων.

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

Αρέσει σε %d bloggers: