ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΠΕΡΙΦ. & ΑΠ.ΔΙΟΙΚ.ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΑΛΛΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017

Να βλέπετε συχνά τη συγκεκριμένη σελίδα ακόμη και λίγες ημέρες μετά την πάροδο του μηνός Απριλίου 2017, διότι καθημερινώς θα ενημερώνεται με νέες αποφάσεις για τους παρακάτω δήμους, όπως αυτές θα αναρτώνται στη «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» από την Περιφέρεια Αττικής και από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής

Γενικά για το «ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ» της «Ενότητας Σαρωνικού».

ΓΕΝΙΚΑ

1) ΑΔΑ: 7Μ8Π7Λ7-3ΕΣ – Συγκρότηση Επιτροπής παραλαβής των παραδοτέων σύμφωνα με την προγραμματική σύμβαση για την υλοποίηση του ερευνητικού προγράμματος με τον τίτλο «Ερευνητικό Πρόγραμμα για την εκτίμηση των πληθυσμιακών διακυμάνσεων και την αξιολόγηση της υγειονομικής σημασίας των κουνουπιών στην Περιφέρεια Αττικής

2) ΑΔΑ: 6Υ1Ξ7Λ7-6ΡΩ – ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΗΣΩΝ» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΝΟΣ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΟΥ ΔΙΑΚΟΣΙΩΝ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΕΥΡΩ (1.200.000,00 €) ΜΕ ΦΠΑ

3) ΑΔΑ: 6ΘΙΤ7Λ7-0ΔΗ – Εγκρίνουμε τη δέσμευση πίστωσης ύψους εξήντα επτά χιλιάδες εκατόν τριάντα τρία ευρώ και εξήντα τέσσερα λεπτά (67.133,64 €) για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του Ειδικού Φορέα 08.072 Δ/νση Οικονομικών Π.Ε. ΝΗΣΩΝ ΚΑΕ 97810801301 «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΗΣΩΝ» του οικ. έτους 2017 για την ανάγκη «πληρωμής του έργου<< Εργασίες συντήρησης οδικού δικτύου Περιφερειακής Ενότητας Νήσων>>» της «Περιφερειακή ενότητα Νήσων.»

4) ΑΔΑ: ΩΜΧΥ7Λ7-ΟΚ1 – ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΦΑΛΗΡΙΚΟΥ ΟΡΜΟΥ

5) ΑΔΑ: 7ΦΓΗ7Λ7-ΠΑΩ – Έγκριση οικονομικού απολογισμού Περιφέρειας Αττικής έτους 2016.

6) ΑΔΑ: ΩΓΩΚ7Λ7-ΔΔΒ – Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. και του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΡΣΗΣ ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΩΝ ΠΡΑΝΩΝ ΡΕΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ», Εργολαβία ΑΠ 84/15, με κωδικό 2015ΕΠ58500005 της Σ.Α.Ε.Π. 585, προϋπολογισμού 3.600.000,00 ΕΥΡΩ (ΜΕ Φ.Π.Α.).

7) ΑΔΑ: 6Ζ117Λ7-ΒΦΦ – 1η Μείωση εγγυήσεων αντικατάστασης κρατήσεων (δεκάτων) του έργου «ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΟΜΒΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΧΑΜΟΣΤΕΡΝΑΣ – Β΄ ΦΑΣΗ», (εργολαβία ΑΠ88/16), με Κωδικό ΟΠΣ 5001108 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014-2020»

8) ΑΔΑ: 7Δ6Υ7Λ7-ΡΝΗ – Σύσταση επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου:«Εργασίες συντήρησης και αποκατάστασης στην υπόγεια διάβαση στη Λ. Ποσειδώνος στο ύψος του ΣΕΦ», προϋπολογισμού 300.000,00 €, αναδόχου Κ/ξίας «Μ. ΛΑΓΓΟΥΣΗ-Δ.ΣΑΤΟΛΙΑ-Δ. ΜΟΣΧΟΒΙΤΗ».

9) ΑΔΑ: 7ΘΒ77Λ7-4ΝΖ – Τροποποίηση αναδρομικά από 12-12-2016, του δρομολογίου με α/α 102 της υπ αριθ. 14/2016 Διακήρυξης Επιμέρους διαγωνισμού της Π.Ε. Ανατ. Αττικής για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Περιφέρειας Αττικής, για τα σχολικά έτη 2016-2017, 2017-2018 και 2018-2019.

10) ΑΔΑ: Ω04Ζ7Λ7-Μ95 – Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ύψους 24.800,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. για την Συντήρηση για ένα έτος του Ολοκληρωμένου Συστήματος Πυροπροστασίας και Πυρόσβεσης στην Περιφερειακή Ενότητα Ανατολικής Αττικής.

11) ΑΔΑ: 7ΜΘΧ7Λ7-ΡΟΑ – Συγκρότηση τεχνικής Επιτροπής Παρακολούθησης – Παραλαβής του έργου για την ανάθεση εργασιών αποψίλωσης ξερής και χλωρής φυτικής βλάστησης για πρόληψη πυρκαγιών, καθαρισμού ερεισμάτων καθώς και συντήρηση πρασίνου σε οδούς αρμοδιότητας Π.Ε.Α.Α. για το έτος 2017

ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΗΣ

1) ΑΔΑ: 7Μ4Υ7Λ7-Π1Φ – Εγκρίνουμε τη δέσμευση πίστωσης ύψους τετρακόσιες είκοσι πέντε χιλιάδες εξακόσια τριάντα τέσσερα ευρώ και είκοσι λεπτά (425.634,20 €) για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του Ειδικού Φορέα 08.072 Δ/νση Οικονομικών Π.Ε. ΝΗΣΩΝ ΚΑΕ 97770800301 «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΚΑΙ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ ΤΑΠΗΤΑ ΣΤΙΒΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΠΕΔΟ ΑΙΓΙΝΑΣ» του οικ. έτους 2017 για την ανάγκη «πληρωμής του έργου<< Αντικατάσταση χλοοτάπητα και ελαστικού τάπητα στίβου στο Δημοτικό γήπεδο Αίγινας>>» της «Περιφερειακή ενότητα Νήσων.»

2) ΑΔΑ: 690Ε7Λ7-ΙΞΦ – Εγκρίνουμε τη δέσμευση πίστωσης ύψους πέντε χιλιάδες ευρώ (5.000,00 €) για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του Ειδικού Φορέα 08.072 Δ/νση Οικονομικών Π.Ε. ΝΗΣΩΝ ΚΑΕ 97810802601 «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ ΝΗΣΟΥ ΑΙΓΙΝΑΣ.» του οικ. έτους 2017 για την ανάγκη «δέσμευσης πολυετούς υποχρέωσης συνολικού ποσπύ- 1.000.000,00- για το έργο<< ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΝΗΣΟΥ ΑΙΓΙΝΑΣ>> με επιμερισμό ποσού ανά έτος 2017: 5.000,00 και 2018: 995.000,00 » της «Περιφερειακή ενότητα Νήσων.»

3) ΑΔΑ: 6ΡΓΜ7Λ7-ΠΓΚ – Εγκρίνουμε τη δέσμευση πίστωσης ύψους σαράντα τέσσερις χιλιάδες πεντακόσια δέκα έξι ευρώ και σαράντα πέντε λεπτά (44.516,45 €) για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του Ειδικού Φορέα 08.072 Δ/νση Οικονομικών Π.Ε. ΝΗΣΩΝ ΚΑΕ 97730800301 «ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ Ο.Κ.Ω. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΝΗΣΟΥ ΑΙΓΙΝΑΣ» του οικ. έτους 2017 για την ανάγκη «πληρωμής δαπάνης για το έργο<< Μετατόπιση Ο.Κ.Ω για την κατασκευή του βορείου τμήματος του κεντρικού αγωγού ύδρευσης Νήσου Αίγινας>> » της «Περιφερειακή ενότητα Νήσων.»

4) ΑΔΑ: 7ΖΘΕΟΡ1Κ-ΓΑΛ – Έγκριση της υπ’ αριθ. 14/2017 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αίγινας

5) ΑΔΑ: 643ΧΟΡ1Κ-Ε9Ρ – Χορήγηση άδειας χρήσης νερού για υφιστάμενο δικαίωμα χρήσης από πηγάδι αρδευτικής χρήσης (άρδευση αγροτεμαχίου) στις Μαρία και Ελένη Μακαρατζή στην ιδιοκτησία τους, στη θέση «Λεύκη-Σκοτεινή» του Δήμου Αίγινας, της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων, της Περιφέρειας Αττικής.

6) ΑΔΑ: 6ΨΒΒ7Λ7-ΧΟΟ – Έγκριση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου : «ANTIKATAΣΤΑΣΗ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΚΑΙ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ ΤΑΠΗΤΑ ΣΤΙΒΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΠΕΔΟ ΑΙΓΙΝΑΣ», προϋπολογισμού : 1.000.000,00 € με τον Φ.Π.Α. , αναδόχου ΑΛΦΑΕΡΓΚΟΣΠΟΡ Α.Ε.

7) ΑΔΑ: 70Ω9ΟΡ1Κ-7ΛΩ – Έγκριση της υπ’ αριθ. 18/2017 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αίγινας.

8) ΑΔΑ: 786ΑΟΡ1Κ-ΥΒΘ – Έγκριση της υπ’ αριθ. 39/2017 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αίγινας.

ΔΗΜΟΣ ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ

1) ΑΔΑ: Ψ9Ε57Λ7-Κ2Σ – ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΥΔΑΤΙΝΟΥ ΑΠΟΔΕΚΤΗ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΜΟΥ

1) ΑΔΑ: 754Φ7Λ7-ΥΙΓ – Έγκριση τροποποιήσεως του Καταστατικού Ανώνυμης Εταιρείας

2) ΑΔΑ: 6Β5Μ7Λ7-Β0Σ – Έγκριση τροποποιήσεως του Καταστατικού Ανώνυμης Εταιρείας

3) ΑΔΑ: ΩΚ76ΟΡ1Κ-8ΙΙ – Χορήγηση άδειας χρήσης νερού από υφιστάμενη γεώτρηση υδρευτικής χρήσης (άρδευση πρασίνου) στους ενοίκους της πολυκατοικίας με διαχειριστή τον κ. Ατζάμογλου Δημήτριο του Ιπποκράτη στην ιδιοκτησία τους στη θέση Κάσου 7 του Δήμου Aλίμου, Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής.

4) ΑΔΑ: 64ΒΞ7Λ7-Ξ0Λ – ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

5) ΑΔΑ: 7ΚΙ17Λ7-ΤΡΘ – ΕΓΚΡΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΝΕΟΙΔΡΥΘΕΝΤΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ

6) ΑΔΑ: 7ΚΙ17Λ7-ΤΡΘ – ΕΓΚΡΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΝΕΟΙΔΡΥΘΕΝΤΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ – ΒΟΥΛΑΣ – ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ

1) ΑΔΑ: 733Τ7Λ7-86Θ – ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ Α.Ε.

2) ΑΔΑ: ΩΝΝΒ7Λ7-3Β0 – ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ Α.Ε.

3) ΑΔΑ: ΩΥ0ΞΟΡ1Κ-43Ψ – Χορήγηση άδειας χρήσης νερού για υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης νερού από γεώτρηση αρδευτικής χρήσης (άρδευση αγροτεμαχίου) στον ΓΙΑΝΝΑΚΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ, στην ιδιοκτησία του στη οδό Κ.Π. Λογοθέτη 47 στη θέση «ΚΟΡΠΙ-ΚΟΡΠΙΣΙΑ» της Δ.Ε. Βάρης, του Δήμου Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης, της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής.

4) ΑΔΑ: 604Π7Λ7-Ι41 – Εισήγηση για την χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: «ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΗΛΑΔΕΖΑΣ Δ.Ε. ΒΑΡΗΣ», αναδόχου εταιρίας «ΛΙΘΟΣ ΑΤΕ».

5) ΑΔΑ: 7ΗΒΠΟΡ1Κ-ΑΜ3 – Χορήγηση άδειας χρήσης νερού για υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης νερού από γεώτρηση υδρευτικής χρήσης (άρδευση πρασίνου) στους ΒΑΡΩΝΗ ΟΡΕΣΤΗ και ΒΑΡΩΝΗ ΜΑΡΚΕΛΛΑ ΜΑΡΙΑ, στην ιδιοκτησία τους στη οδό ΠΑΡΟΥ 2 του Δήμου Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης, της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής.

ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ

1) ΑΔΑ: 6Τ3Λ7Λ7-3ΡΑ – Έγκριση Τροποποίησης του Καταστατικού Ανώνυμης Εταιρείας

2) ΑΔΑ: 6ΨΥ77Λ7-ΣΛΔ – Ένταξη της Πράξης «Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών Δήμου Γλυφάδας: Κοινωνικό Παντοπωλείο και Παροχή Συσσιτίου Δήμου Γλυφάδας» με κωδικό ΟΠΣ 5003683 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014-2020»

3) ΑΔΑ: Ω2ΠΨ7Λ7-ΥΩΚ – Έγκριση τροποποιήσεως του Καταστατικού Ανώνυμης Εταιρείας

4) ΑΔΑ: ΨΠ787Λ7-ΦΨΟ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΝΩ ΓΛΥΦΑΔΑΣ (ΣΕ ΤΡΙΑ ΤΜΗΜΑΤΑ)

5) ΑΔΑ: ΩΓ5Ξ7Λ7-2Θ7 – ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΑΓΩΓΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΕΡΨΙΘΕΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ

6) ΑΔΑ: ΨΠΘΕ7Λ7-Ο59 – ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ

7) ΑΔΑ: 69ΖΙΟΡ1Κ-Ε5Ο – Πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών στην επιχείρηση με την επωνυμία «ΓΚΟΛΦ Δήμου Γλυφάδας ΑΕ «Κωνσταντίνος Καραμανλής».

8) ΑΔΑ: ΩΠΟΖΟΡ1Κ-5Θ9 – Ακύρωση της υπ’ αριθ. 17/2017 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Γλυφάδας

9) ΑΔΑ: Ω12ΘΟΡ1Κ-Ψ98 – Εξέταση της από 16-2-2017 προσφυγής του Σωτηρίου Βοριά κατά της υπ’ αριθ. 31/2017 αποφάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου Γλυφάδας

10) ΑΔΑ: ΩΠΟΖΟΡ1Κ-5Θ9 – Ορθή Επανάληψη της αριθμ. 26793/9947+…/11-04-2017 απόφασής μας περί ακύρωσης της υπ’ αριθ. 17/2017 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Γλυφάδας

11) ΑΔΑ: 6ΠΘΦ7Λ7-276 – Ορισμός επιβλέπουσας για το έργο: «Κεντρικός αγωγός περιοχής Τερψιθέας – Τμήμα εκτός σχεδίου», προϋπολογισμού 510.000 Ευρώ (με ΦΠΑ).

12) ΑΔΑ: Ω5ΘΞ7Λ7-50Φ – Ορισμός επιβλέπουσας για το έργο: «Κατασκευή δευτερευόντων αγωγών ομβρίων περιοχής Άνω Γλυφάδας ( σε τρία τμήματα)», προϋπολογισμού 3.700.000 Ευρώ (με ΦΠΑ).

13) ΑΔΑ: Ω5ΗΕ7Λ7-Ε44 – ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

14) ΑΔΑ: ΩΙ4Γ7Λ7-4ΟΣ – Έγκριση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ» αναδόχου Ν. ΓΡΑΙΚΟΥΣΗΣ , προϋπολογισμού 700.000,00 €.

ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

1) ΑΔΑ: 6Ν827Λ7-8ΦΓ – ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟ 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ

2) ΑΔΑ: 6ΩΠΥ7Λ7-973 – ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΓΗΣ

3) ΑΔΑ: ΨΦ917Λ7-ΒΒΕ – Χορήγηση άδειας ίδρυσης φαρμακείου στον φαρμακοποιό Κουρούμπαμπα Κωνσταντίνο έναντι του Γενικού Νοσοκομείου Ελευσίνας «ΘΡΙΑΣΙΟ»

4) ΑΔΑ: 6ΤΦΒ7Λ7-ΑΓΥ – Προσφυγή κατά της ΠΕΠΤ Α.132/2015 πράξης της ΤΔΕ του Υποκαταστήματος ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Ελευσίνας.

5) ΑΔΑ: 6Υ387Λ7-99Γ – Παράταση προθεσμίας για τεχνική ανασυγκρότηση της βιομηχανίας παραγωγής πλαστικών της εταιρείας «ΠΑΝ. Δ. ΔΡΙΒΑΣ & ΥΙΟΙ ΑΒΕΕ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ» που βρίσκεται στην θέση Καμίνι Μοίρα του Δ.Δ. Μαγούλας του Δήμου Ελευσίνας.

ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ – ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ

1) ΑΔΑ: ΩΚ1Ζ7Λ7-ΩΔΙ – ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ

2) ΑΔΑ: Ω2ΝΥΟΡ1Κ-ΑΗΣ – Έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 15/2017 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ελληνικού – Αργυρούπολης.

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

1) ΑΔΑ: 7Η2Ι7Λ7-ΗΞΒ – Απαλλαγή από την υποχρέωση εφοδιασμού με άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας της «HELLAS CAPITAL LEASING A.E. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΝ» για το εφεδρικό ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος (Η/Ζ), ισχύος 800 KVA που βρίσκεται εγκατεστημένο στο κτίριο καταστημάτων, γραφείων με υπόγειο σταθμό αυτοκινήτων, επί της Λεωφ. Συγγρού 340 στον Δήμο Καλλιθέας.

2) ΑΔΑ: 6ΨΧΨ7Λ7-Κ4Π – ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΚΑΙ ΣΤΙΒΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

3) ΑΔΑ: ΩΟ2ΙΟΡ1Κ-Ι43 – Έγκριση επιβολής έκτακτης εισφοράς σε βάρος των κυνηγών μελών του 2ου Κυνηγετικού Συλλόγου Καλλιθέας για την Κυνηγετική περίοδο 2017-2018

4) ΑΔΑ: 6Ν827Λ7-Ν9Ε – ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ

5) ΑΔΑ: ΩΣΦΔ7Λ7-ΨΨΕ – ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΣΥΣΤΕΓΑΣΗ

6) ΑΔΑ: 7ΓΣΜ7Λ7-ΕΦ9 – ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ

7) ΑΔΑ: ΨΨΜΗ7Λ7-4ΡΚ – Συνοπτικός διαγωνισμός για την ανάγκη φύλαξης του Κέντρου Διαχείρισης, Αποθήκευσης και Εφοδιασμού ειδών Πρώτης Ανάγκης των σημείων διανομής Προσφύγων, εφεξής καλούμενο «Κέντρο Εφοδιασμού» στο κτήριο «Εσπλανάδα», Δέλτα Φαλήρου, Τ.Κ. 176 02 Καλλιθέα

8)  ΑΔΑ: ΩΛΑΨ7Λ7-9ΤΞ – Συνοπτικός διαγωνισμός για την ανάγκη καθαριότητας του Κέντρου Διαχείρισης, Αποθήκευσης και Εφοδιασμού ειδών Πρώτης Ανάγκης των σημείων διανομής Προσφύγων, εφεξής καλούμενο «Κέντρο Εφοδιασμού» στο κτήριο «Εσπλανάδα», Δέλτα Φαλήρου, Τ.Κ. 176 02 Καλλιθέα

9) ΑΔΑ: 6ΟΙΠ7Λ7-Μ5Ρ – ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ

10) ΑΔΑ: 7ΑΛΝ7Λ7-1Β5 – ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ – ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

1) ΑΔΑ: ΨΙ407Λ7-ΑΩΩ – Χορήγηση άδειας ιδρύσεως φαρμακείου στην Φαρμακοποιό ΔΗΜΗΤΡΑ ΛΥΜΠΕΡΗ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ, στην Δ/Ε Κερατσινίου στον Δήμο Κερατσινίου – Δραπετσώνας

2) ΑΔΑ: 7ΘΧ37Λ7-0Ο8 – Χορήγηση άδειας ιδρύσεως φαρμακείου στον Φαρμακοποιό ΣΩΤΗΡΙΟ ΖΑΜΠΟΥΝΗ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ, στην Δ/Ε Κερατσινίου στον Δήμο Κερατσινίου – Δραπετσώνας

3) ΑΔΑ: 6ΖΙ77Λ7-Ω69 – Ένταξη της Πράξης «ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΝΟΗΤΙΚΗ ΥΣΤΕΡΗΣΗ ΣΤΗ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑ» με Κωδικό ΟΠΣ 5002544 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014-2020»

4) ΑΔΑ: 6ΖΧ97Λ7-9ΣΙ – Αυτοδίκαιη ανάκληση άδειας ίδρυσης φαρμακείου λόγω παρέλευσης εξαμήνου από την έκδοση άδειας ίδρυσης στην φαρμακοποιό ΕΥΑΝΘΙΑ ΘΩΜΑ.

5) ΑΔΑ: ΩΓΖ77Λ7-ΩΞΛ – Αυτοδίκαιη ανάκληση άδειας ίδρυσης φαρμακείου λόγω παρέλευσης εξαμήνου από την έκδοση άδειας ίδρυσης στον φαρμακοποιό ΗΡΑΚΛΗ ΚΡΕΒΕΝΤΖΑΚΗ.

6) ΑΔΑ: Ω8337Λ7-ΣΗ9 – Αυτοδίκαιη ανάκληση άδειας ίδρυσης φαρμακείου λόγω παρέλευσης εξαμήνου από την έκδοση άδειας ίδρυσης στον φαρμακοποιό ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ ΚΑΦΑΝΤΑΡΗ.

7) ΑΔΑ: 6Ο0Φ7Λ7-3ΛΑ – Συγκρότηση επιτροπής Οριστικής παραλαβής του έργου «Συντήρηση- Βελτίωση Οδικού Άξονα “Επιβατικό λιμάνι Πειραιά (Ακτή Κονδύλη) – Δραπετσώνα – Λιμάνι Κερατσινίου – Σχιστός”Έτους 2013» προϋπολογισμού μελέτης 480.000,00 Ευρώ (με Φ.Π.Α.)., αναδόχου Κ/Ξ Λέανδρος Μήτρου του Κων/νου – Λήδα-Καλλιόπη Παπαγεωργίου του Κων/νου»

8) ΑΔΑ: 6ΨΞΟ7Λ7-4ΡΠ – Συνέχιση λειτουργίας του Κληρονομικού Φαρμακείου του θανόντος φαρμακοποιού Ξενιτίδη Γεωργίου με την επωνυμία [ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΞΕΝΙΤΙΔΗ], μετά την αποχώρηση, λόγω συμπλήρωσης χρονικού ορίου, των δύο εκ των τριών κληρονόμων του.

9) ΑΔΑ: Ω78Τ7Λ7-3ΝΛ – Αυτοδίκαιη ανάκληση άδειας ίδρυσης φαρμακείου λόγω παρέλευσης εξαμήνου από την έκδοση άδειας ίδρυσης στην φαρμακοποιό ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΣΤΑΥΡΙΑΝΑΚΟΥ.

10) ΑΔΑ: 6ΛΧΩ7Λ7-79Μ – Αυτοδίκαιη ανάκληση άδειας ίδρυσης φαρμακείου λόγω παρέλευσης εξαμήνου από την έκδοση άδειας ίδρυσης στον φαρμακοποιό ΓΕΩΡΓΙΟ ΚΑΤΣΑ

11) ΑΔΑ: Ψ1ΒΑ7Λ7-ΡΛ5 – Αυτοδίκαιη ανάκληση άδειας ίδρυσης φαρμακείου λόγω παρέλευσης εξαμήνου από την έκδοση άδειας ίδρυσης στον φαρμακοποιό ΑΡΙΣΤΟΚΡΙΤΟ ΒΛΑΧΟ.

12) ΑΔΑ: 9ΠΛΞ7Λ7-ΖΩ4 – Δέσμευση πίστωσης ύψους διακόσιες χιλιάδες ευρώ (200.000,00 €) για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του Ειδικού Φορέα 07.072 Δ/νση Οικονομικών Π.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΑΕ 97810702301 «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ – ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ.» του οικ. έτους 2017 για την ανάγκη «δαπάνης πολυετούς υποχρέωσης που αφορά σε ασφαλτοστρώσεις οδών Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας, συνολικού ύψους 550.000 € (επιμερισμός ποσού ανά έτος 2017: 200.000 € και 2018: 350.000 €) » της «Περιφερειακή ενότητα Πειραιά.»

13) ΑΔΑ: Ψ5ΘΔ7Λ7-2ΝΕ – Δέσμευση πίστωσης ύψους εκατό χιλιάδες ευρώ (100.000,00 €) για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του Ειδικού Φορέα 07.072 Δ/νση Οικονομικών Π.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΑΕ 97620701701 «ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΙΔΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ 640 ΣΤΡΕΜΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΠΡΩΗΝ ΛΙΜΕΝΟ-ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ» του οικ. έτους 2017 για την ανάγκη «δαπάνης για αρχιτεκτονικό διαγωνισμό ιδεών για την μελέτη ανάπλασης 640 στρεμμάτων της πρώην λιμενο-βιομηχανικής περιοχής λιπασμάτων» της «Περιφερειακή ενότητα Πειραιά.»

14) ΑΔΑ: ΩΘΜΝ7Λ7-27Τ – Εξέταση των: α) από 16-3-2017 ένστασης του διαγωνιζόμενου γραφείου μελετών «Κ. ΣΤΑΜΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ Ε.Ε.» (Διακρ. «Κ. ΣΤΑΜΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ»)(αρ. πρωτ. 57114/16-3-2017), β) από 24-3-2017 ένστασης του διαγωνιζόμενου γραφείου μελετών «ΤΟΜΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ (ΤΟΜΗ Α.Ε.Μ.Ε.Υ.) (αρ. πρωτ. 63492/24-3-2017), κατά του από 10-03-2017 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΙI του διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου εκπόνησης της μελέτης «ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ»:προεκτιμώμενης αμοιβής 614.874,17€ με Φ.Π.Α.

ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ

1) ΑΔΑ: 6ΣΠ47Λ7-01Η – Βεβαιώνεται η κατάθεση της αρίθμ. πρωτ.: 708/13-03-2017 Υπεύθυνης δήλωσης για την έναρξη λειτουργίας μεταποιητικής μονάδας χαμηλής όχλησης (ανανέωση) (του άρθρου 19, παρ. 3 του Ν.3982/2011) για την δραστηριότητα: ‘Εργοστάσιο παραγωγής μαστιχών (στόκων) με απλή ανάμειξη’ της ‘ΔΕΣΠΟΤΟΠΟΥΛΟΥ Α. & ΣΙΑ Ο.Ε.’, που βρίσκεται επί της οδού Ευδόξου 3, Θέση Προφάρτα στο Κορωπί, Κινητήριας ισχύος: 81,69 KW, Θερμικής ισχύος: 0,0 KW και Κ.Α.Δ: 20.70, σύμφωνα με τους όρους της αρίθμ. πρωτ.: 631/11-03-2008 απόφασης άδειας εγκατάστασης.

2) ΑΔΑ: 6ΜΑ77Λ7-0Ο0 – ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ Α.Ε.

3) ΑΔΑ: Ψ7ΙΥ7Λ7-ΨΙ5 – Τεχνικός Σύμβουλος για το έργο: «Συλλογή́, μεταφορά́, επεξεργασία και διάθεση ακαθάρτων περιοχών Κορωπίου – Παιανίας»

4) ΑΔΑ: ΩΞΒ47Λ7-ΨΜ1 – ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥΣ ΠΩΛΗΤΕΣ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΡΩΠΙΑΣ

5) ΑΔΑ: ΩΗΤΕ7Λ7-Ξ0Ξ – Διακοπή λειτουργίας του ‘Επαγγελματικού εργαστηρίου ναυπήγησης σκαφών αναψυχής και αθλητισμού’ του Σαμαρτζή Παναγιώτη, που βρίσκεται στο 26 χλμ. Λεωφ. Βάρης–Κορωπίου του Δήμου Κρωπίας.

6) ΑΔΑ: ΩΞΒ47Λ7-ΨΜ1 – ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥΣ ΠΩΛΗΤΕΣ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΡΩΠΙΑΣ

7) ΑΔΑ: 6ΨΜΜΟΡ1Κ-ΖΨΚ – Άδεια για τη δραστηριότητα συλλογής και μεταφοράς μη επικίνδυνων αποβλήτων της εταιρίας Κ. ΤΣΑΛΕΡΑΣ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ που εδρεύει στο 2ο χλμ της Λεωφ. Παιανίας – Μαρκοπούλου στο Κορωπί Αττικής

8) ΑΔΑ: 7ΝΓ6ΟΡ1Κ-Β9Ν – Άδεια για τη δραστηριότητα συλλογής και μεταφοράς μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων της επιχείρησης του ΓΚΙΚΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, που εδρεύει στην οδό Γ. Κουλοχέρη 11 στο Κορωπί Μεσογαίας Αττικής

9) ΑΔΑ: 67ΩΨΟΡ1Κ-Λ77 – Άδεια για τη δραστηριότητα συλλογής και μεταφοράς μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων της επιχείρησης του ΠΑΝΟΥΣΗ ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ του Βασιλείου, που εδρεύει στην οδό Κύπρου 7 στον Δήμο Κρωπίας Αττικής

ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ

1) ΑΔΑ: ΩΡΒΗΟΡ1Κ-1ΦΛ – Χορήγηση άδειας εκτέλεσης έργου αξιοποίησης υδατικών πόρων για ανόρυξη γεώτρησης αρδευτικής χρήσης (άρδευση αγροτεμαχίου), στην κα TASHKOVA SVETLANA, στην ιδιοκτησία της, στη θέση ΤΖΑΡΔΑΒΙΛΛΑ, του Δήμου ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ, της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής, της Περιφέρειας Αττικής.

2) ΑΔΑ: 7ΗΖΗΟΡ1Κ-Θ1Κ – Χορήγηση άδειας χρήσης νερού για υφιστάμενο δικαίωμα χρήσης νερού από γεώτρηση αρδευτικής χρήσης (άρδευση αγροτεμαχίου) στους Ελευθέριο, Γεώργιο-Ελευθέριο και Αντιγόνη Τριχίλη στην ιδιοκτησία τους, στη θέση «Πατητήρια Κερατέας» του Δήμου Λαυρεωτικής, Τ.Κ. Κερατέας, της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής, της Περιφέρειας Αττικής.

3) ΑΔΑ: 6ΕΣΥΟΡ1Κ-Ι55 – Χορήγηση άδειας χρήσης νερού από πηγάδι υδρευτικής χρήσης (άρδευση πρασίνου) στην κα ΠΟΥΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ, στην ιδιοκτησία της, στην θέση ΠΑΝΑΡΙΤΗ ΚΕΡΑΤΕΑΣ, του Δήμου ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ, της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής, της Περιφέρειας Αττικής.

4) ΑΔΑ: 67ΜΔΟΡ1Κ-30Ξ – Χορήγηση άδειας εκτέλεσης έργου αξιοποίησης υδατικών πόρων για ανόρυξη γεώτρησης υδρευτικής χρήσης (άρδευση πρασίνου), στην κα ΠΟΥΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ, στην ιδιοκτησία της, στη θέση ΠΑΝΑΡΙΤΗ ΚΕΡΑΤΕΑΣ, του Δήμου ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ, της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής, της Περιφέρειας Αττικής.

5) ΑΔΑ: 7Θ3ΥΟΡ1Κ-Κ2Υ – ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΕ

6) ΑΔΑ: 7ΝΔΗΟΡ1Κ-5ΔΣ – ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΕ

ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ

1) ΑΔΑ: 7Ζ6Ω7Λ7-ΜΝ5 – ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡ. 7450/2016/17-02-2017 ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ της με αρ. 1/2010 Πράξης Εφαρμογής της Πολεοδομικής Μελέτης των Πολεοδομικών Ενοτήτων 4 & 5 «Πόρτο Ράφτη» του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας της ιδιοκτησίας με κ.α. κ. 710305 στα Ο.Τ. Γ1404Α.

2) ΑΔΑ: 751Υ7Λ7-Ρ6Μ – Άδεια κτιριακού και μηχανολογικού εκσυγχρονισμού, στο ‘Εργοστάσιο κατασκευής μεταλλικών εξαρτημάτων’, της ‘RIVIMETAL ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΡΙΒΙΟΣ ΑΒΕΕ’, που βρίσκεται στο 23 χλμ. της επαρχιακής οδού Μαρκοπούλου-Καλυβίων του Δήμου Μαρκοπούλου, διάρκειας ισχύος τριών (3) ετών.

3) ΑΔΑ: ΩΔ1Ι7Λ7-ΛΤΦ – ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡ. 5/27-01-2017 ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ της με αρ. 1/2010 Πράξης Εφαρμογής της Πολεοδομικής Μελέτης των Πολεοδομικών Ενοτήτων 4 & 5 «Πόρτο Ράφτη» του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας της ιδιοκτησίας με κ.α. κ. 710808 στο Ο.Τ. Γ1220.

4) ΑΔΑ: 7Υ267Λ7-9ΡΥ – ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡ. 5787/2016/13-02-2017 ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ της με αρ. 1/2010 Πράξης Εφαρμογής της Πολεοδομικής Μελέτης των Πολεοδομικών Ενοτήτων 4 & 5 «Πόρτο Ράφτη» του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας της ιδιοκτησίας με κ.α. κ. 671228 στα Ο.Τ. Γ853 – Ο.Τ. Γ850.

5) ΑΔΑ: Ω1ΔΣ7Λ7-ΑΒ2 – ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡ. 3846/2016/20-03-2017 ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ της με αρ. 1/2010 Πράξης Εφαρμογής της Πολεοδομικής Μελέτης των Πολεοδομικών Ενοτήτων 4 & 5 «Πόρτο Ράφτη» του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας της ιδιοκτησίας με κ.α. κ. 721304 στα Ο.Τ. Γ1360.

6) ΑΔΑ: 6ΕΜΘ7Λ7-ΑΨΗ – ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΥΡΩΣΗΣ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΜΕ ΑΡ. 17-ΜΑΡ/2017 της με αρ. 01/2010 Πράξης Εφαρμογής της Πολεοδομικής Ενότητας 4-5 «ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ» του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας, της ιδιοκτησίας με κ.α. 623010 στο Ο.Τ. Γ 584.

7) ΑΔΑ: 7ΖΩΒ7Λ7-352 – ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΥΡΩΣΗΣ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΜΕ ΑΡ. 19-ΜΑΡ/2017 της με αρ. 01/2000 Πράξης Εφαρμογής της Πολεοδομικής Ενότητας 3 «ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ» του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας, της ιδιοκτησίας με κ.α. 070715 στα Ο.Τ. 17 και 18.

8) ΑΔΑ: 6ΒΚΒΟΡ1Κ-ΠΦΠ – Χορήγηση άδειας εκτέλεσης έργου αξιοποίησης υδατικών πόρων για ανόρυξη γεώτρησης αρδευτικής χρήσης (άρδευση αγροτεμαχίου) στους κ.κ. Καραγιάννη Χρήστο και Αλέξιο του Γεωργίου στην ιδιοκτησία τους στη θέση ΝΤΑΡΔΕ του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας, της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής.

9) ΑΔΑ: 7Σ8ΓΟΡ1Κ-ΡΘΧ – Άδεια για τη δραστηριότητα συλλογής και μεταφοράς μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων της επιχείρησης του ΣΤΑΜΠΕΛΟΥ ΘΕΟΦΑΝΗ, που εδρεύει στην οδό Σουνίου 54 στο Μαρκόπουλο Μεσογαίας Αττικής

10) ΑΔΑ: Ω2Ρ87Λ7-ΗΝΤ – Έγκριση του Πρακτικού διεξαγωγής του Διαγωνισμού για το έργο: «Αποκατάσταση οδικού δικτύου του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας», προϋπολογισμού 150.000,00€ (με τα απρόβλεπτα, την αναθεώρηση και Φ.Π.Α.).

11) ΑΔΑ: 7ΑΒΞ7Λ7-Υ4Θ – ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΥΡΩΣΗΣ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΜΕ ΑΡ. 12-ΜΑΡ/2017 της με αρ. 01/2010 Πράξης Εφαρμογής της Πολεοδομικής Ενότητας 4-5 «ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ» του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας, της ιδιοκτησίας με κ.α. 702421 στo Ο.Τ. Γ 1263

12) ΑΔΑ: ΩΣΩΛ7Λ7-8ΜΔ – ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡ. 5956/2016/03-02-2017 ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ της με αρ. 1ης Πράξης Εφαρμογής της Πολεοδομικής Μελέτης της Πολεοδομικής Ενότητας 3 «Πόρτο Ράφτη» του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας της ιδιοκτησίας με κ.α.κ. 030111 στο Ο.Τ. 407.

13) ΑΔΑ: ΨΩ8ΕΟΡ1Κ-3Ρ1 – Χορήγηση άδειας χρήσης νερού για υφιστάμενο δικαίωμα χρήσης από γεώτρηση αρδευτικής χρήσης (άρδευση αγροτεμαχίου) στους Διονυσία και Πέτρο Μιχαήλ στην ιδιοκτησία τους, στη θέση «Λιούμη-Ποτάμι Βραώνας» του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας, της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής, της Περιφέρειας Αττικής.

14) ΑΔΑ: ΨΠΑΖΟΡ1Κ-Υ4Ψ – Χορήγηση άδειας χρήσης νερού για υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης νερού από πηγάδι αρδευτικής χρήσης (άρδευση αγροτεμαχίου) στους κ. Νικολάου Δημήτριο, Νικόλαο και Σπυρίδωνα του Ευάγγελου στην ιδιοκτησία τους στη θέση ΔΡΙΒΛΙΑ, στο Πόρτο Ράφτη του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας, της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής.

15) ΑΔΑ: 72Ν5ΟΡ1Κ-Ω62 – Χορήγηση άδειας χρήσης νερού για υφιστάμενο δικαίωμα χρήσης από γεώτρηση αρδευτικής χρήσης (άρδευση αγροτεμαχίου) στην κ. Σταμάτα Αλεξοπούλου στην ιδιοκτησία της, στη θέση «Μετόχι» του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας, της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής, της Περιφέρειας Αττικής.

ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ – ΤΑΥΡΟΥ

1) ΑΔΑ: ΩΛΚΣ7Λ7-ΔΧΒ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΠΟΡΑΔΙΚΩΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΣΤΙΣ ΟΔΟΥΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΣΜΥΡΝΗΣ ΚΑΙ ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΟΣΧΑΤΟΥ-ΤΑΥΡΟΥ

2) ΑΔΑ: 6ΩΝΑ7Λ7-Ε8Π – ΑΠΟΦΑΣΗ Κύρωση της με αρ.1/2016 πράξη προσκύρωσης λόγω ρυμοτομίας οικοπεδικής λωρίδας -καταργηθέντος κοινοχρήστου χώρου- που βρίσκεται επί των οδών Κοντονή και Μοσχονησίων, στο Ο.Τ.223-224,της Δημοτικής Ενότητας Μοσχάτου -Ταύρου που συντάχθηκε από την Υπηρεσία Δόμησης του Δήμου Μοσχάτου -Ταύρου .

3) ΑΔΑ: 6ΔΧ77Λ7-3Ν2 – Ανάκληση άδειας λειτουργίας βιοτεχνίας πλαστικών ειδών, επί της οδού Π. Ράλλη 18 στον Δήμο Μοσχάτου – Ταύρου, Δ.Κ. Ταύρου.

4) ΑΔΑ: ΩΧΞΑ7Λ7-Δ9Ν – Έγκριση σύναψης και όρων της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Μοσχάτου – Ταύρου για το έργο «Ανάπλαση παιδικής χαράς οδού Αναξαγόρα της Δ.Κ. Ταύρου», συνολικού προϋπολογισμού 235.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.).

ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ

1) ΑΔΑ: 7Υ2ΓΟΡ1Κ-00Χ – Συγκρότηση Επιτροπής Ελέγχου Παιδικών Χαρών για τον Δήμο Παλαιού Φαλήρου

2) ΑΔΑ: Ω1Χ07Λ7-ΝΡ5 – ΑΝΑΠΛΑΣΗ 22 ΣΤΡΕΜΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΠΟΛΟ ΟΜΟΡΟ ΤΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ

1) ΑΔΑ: Ω4ΘΘ7Λ7-ΑΤΧ – Τροποποίηση Άδειας εγκατάστασης επαγγελματικού εργαστηρίου αναγόμωσης πυροσβεστήρων ξηράς κόνεως που βρίσκεται επί της Λεωφόρου Αθηνών 8-10 στο Δήμο Πειραιά, υπό την επωνυμία «ΑΦΟΙ ΜΑΥΡΟΥΔΗ Ο.Ε.» ως προς τη δραστηριότητα.

2) ΑΔΑ: Ω5757Λ7-ΣΣΣ – Άδεια εγκατάστασης υπαίθριας αποθήκης φιαλών υγραερίου επί της οδού Θηβών 24, στο Δ. Πειραιά, στο όνομα Σπυρίδων Φαράκος

3) ΑΔΑ: ΨΡΜΘ7Λ7-9ΘΣ – Έγκριση σύναψης και όρων προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Πειραιά για την εκτέλεση του έργου με τίτλο «Αναβάθμιση σχολικών υποδομών του Δήμου Πειραιά», συνολικού προϋπολογισμού 1.227.507,00 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.).

4) ΑΔΑ: 6ΞΛΝ7Λ7-ΩΧΡ – Έγκριση τροποποίησης πολυετoύς αποφάσεως ανάληψης υποχρέωσης και διάθεση πίστωσης και έγκριση δαπάνης Έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ Ε΄ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΔΗΜΟΥ Πειραιά ( Σ.Σ.ΤΗΣ ΑΑΕ 8/2011) Π.Ε. Πειραιά οικ. έτους 2017.

5) ΑΔΑ: 7Μ6Θ7Λ7-ΚΡΨ – Έγκριση τροποποιήσεως του Καταστατικού Ανώνυμης Εταιρίας.

6) ΑΔΑ: ΩΔ3Η7Λ7-ΝΣΚ – ΑΔΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΟΤΩΝ ΑΠΟ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ

7) ΑΔΑ: ΨΠ357Λ7-Ε64 – ‘Εγκριση τροποποιήσεως του Καταστατικού Ανώνυμης Εταιρείας

8) ΑΔΑ: 75ΠΜ7Λ7-ΠΗΤ – Ένταξη της Πράξης «Απογευματινές Υπηρεσίες Διημέρευσης σε Άτομα με Νοητική Αναπηρία ή/και Αυτισμό στο Δήμο Πειραιά και σε όμορους Δήμους.» με Κωδικό ΟΠΣ 5002482 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014-2020»

9) ΑΔΑ: 7ΓΔΑ7Λ7-Α0Π – Έγκριση τροποποιήσεως του Καταστατικού Ανώνυμης Εταιρείας

10) ΑΔΑ: ΩΦΔΩ7Λ7-Ψ10 – Έγκριση τροποποιήσεως του Καταστατικού Ανώνυμης Εταιρείας

11) ΑΔΑ: ΩΩΦΗ7Λ7-ΟΣΣ – Έγκριση τροποποιήσεως του καταστατικού Ανώνυμης Εταιρείας

12) ΑΔΑ: ΨΠΠ67Λ7-04Ρ – Αυτοδίκαιη ανάκληση άδειας ίδρυσης φαρμακείου λόγω παρέλευσης εξαμήνου από την έκδοση άδειας ίδρυσης στην φαρμακοποιό ΚΑΝΤΙΩΤΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ.

13) ΑΔΑ: 6ΠΔ57Λ7-6ΙΨ – Αυτοδίκαιη ανάκληση άδειας ίδρυσης φαρμακείου λόγω παρέλευσης εξαμήνου από την έκδοση άδειας ίδρυσης στην φαρμακοποιό ΣΑΠΟΡΙΤΑ ΣΑΛΒΑΤΟΡΕ.

14) ΑΔΑ: 7ΥΗ17Λ7-Ν3Ζ – Άδεια εγκατάστασης επαγγελματικού εργαστηρίου αναγόμωσης πυροσβεστήρων ξηράς κόνεως & CO2 και κέντρου επανελέγχου δοχείων πίεσης που βρίσκεται επί της Θηβών 46-48 στο Δήμο Πειραιά υπό την επωνυμία «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ & ΥΙΟΣ Ε.Ε.»

15) ΑΔΑ: Ω3Γ27Λ7-Η1Φ – Δέσμευση πίστωσης ύψους τριάντα τέσσερις χιλιάδες εννιακόσια σαράντα ευρώ και πενήντα ένα λεπτά (34.940,51 €) για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του Ειδικού Φορέα 07.072 Δ/νση Οικονομικών Π.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΑΕ 97620703001 «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ ΚΑΙ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑΣ – ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΙΒΑΤΕΣ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΟΠΛΟΙΩΝ.» του οικ. έτους 2017 για την ανάγκη «δαπάνης εκπόνησης μελέτης διαδρομών και οριζόντιας κατακόρυφης σήμανσης στην πόλη του Πειραιά για τους επιβάτες κρουαζιερόπλοιων» της «Περιφερειακή ενότητα Πειραιά.»

ΔΗΜΟΣ ΠΟΡΟΥ

1) ΑΔΑ: 7ΚΙΧ7Λ7-ΗΓΑ – Εγκρίνουμε τη δέσμευση πίστωσης ύψους επτακόσια πενήντα έξι ευρώ και σαράντα πέντε λεπτά (756,45 €) για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του Ειδικού Φορέα 08.072 Δ/νση Οικονομικών Π.Ε. ΝΗΣΩΝ ΚΑΕ 97790802401 «ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΣΕ ΕΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΕΡΙΟΧΕΣ (ΑΥΘΑΙΡΕΤΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΣΤΟΝ ΠΟΡΟ) (ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ ΕΡΓΟΥ)» του οικ. έτους 2017 για την ανάγκη «πληρωμής του έργου<< Κατεδάφιση αυθαιρέτων κατασκευών σε εντός και εκτός σχεδίου περιοχές (αυθαίρετες κατασκευές στον Πόρο ) (αποπληρωμή έργου).» της «Περιφερειακή ενότητα Νήσων.»

2) ΑΔΑ: Ω1ΝΩ7Λ7-ΟΑΕ – ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΑΡ. 2/2017 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ/ΑΝΑΔΟΧΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΠΙΓΕΙΩΝ ΔΟΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΨΕΚΑΣΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΟΥ ΔΑΚΟΥ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΑΙΟΚΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΟΡΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΕ ΝΗΣΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΟ ΕΤΟΣ 2017

3) ΑΔΑ: 6ΞΩΔΟΡ1Κ-ΨΑ4 – Έγκριση της υπ’ αριθ. 24/2017 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πόρου.

4) ΑΔΑ: 6ΒΖΑΟΡ1Κ-ΗΞΘ – Έγκριση της υπ’ αριθ. 18/2017 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πόρου

5) ΑΔΑ: 6Κ16ΟΡ1Κ-ΔΩΒ – Έγκριση της υπ’ αριθ. 52/2017 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πόρου.

6) ΑΔΑ: 7820ΟΡ1Κ-7Δ6 – Έγκριση της υπ’ αριθ. 21/2017 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πόρου.

7) ΑΔΑ: 6ΤΣΕΟΡ1Κ-52Ε – Έγκριση της υπ’ αριθ. 63/2017 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πόρου.

8) ΑΔΑ: 669ΙΟΡ1Κ-ΘΞΔ – Έγκριση της υπ’ αριθ. 20/2017 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πόρου.

9) ΑΔΑ: 785ΟΟΡ1Κ-9Λ6 – Έγκριση της υπ’ αριθ. 39/2017 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πόρου.

10) ΑΔΑ: 6Φ7ΟΟΡ1Κ-3ΤΒ – Έγκριση της υπ’ αριθ. 25/2017 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πόρου.

11) ΑΔΑ: 6142ΟΡ1Κ-ΔΓΥ – Έγκριση της υπ’ αριθ. 62/2017 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πόρου.

12) ΑΔΑ: 6Ω4ΡΟΡ1Κ-ΓΚΥ – Έγκριση της υπ’ αριθ. 37/2017 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πόρου.

13) ΑΔΑ: 72ΞΕ7Λ7-ΛΙΓ – Εγκρίνουμε τη δέσμευση πίστωσης ύψους διακόσιες πενήντα χιλιάδες ευρώ (250.000,00 €) για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του Ειδικού Φορέα 08.072 Δ/νση Οικονομικών Π.Ε. ΝΗΣΩΝ ΚΑΕ 97790802001 «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΥΤΙΚΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΚΡΗΠΙΔΩΜΑΤΟΣ ΛΙΜΕΝΑ ΠΟΡΟΥ» του οικ. έτους 2017 για την ανάγκη «δέσμευσης πολυετούς υποχρέωσης συνολικού ποσού – 868.000,00- για το έργο<< Ανακατασκευή δυτικού παραλιακού κρηπιδώματος λιμένα Πόρου>> με επιμερισμό ποσού ανά έτος 2017:250.000,00- και 2018: 618.000,00- » της «Περιφερειακή ενότητα Νήσων.»

14) ΑΔΑ: ΩΡ517Λ7-Ι5Θ – Διάθεση πίστωσης και έγκριση δαπάνης έργου για την έκδοση ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης για το έργο: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ Τ.Ο.Ε.Β ΛΕΜΟΝΟΔΑΣΟΥΣ ΠΟΡΟΥ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΦΘΑΡΜΕΝΗΣ ΑΝΤΛΙΑΣ ΤΗΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ ΜΠΟΥΝΤΡΙ» ΚΑΕ 9783.08.002.01.

15) ΑΔΑ: ΩΗΕΗΟΡ1Κ-ΑΩ7 – Έγκριση της υπ’ αριθ. 36/2017 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πόρου.

ΔΗΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ

1) ΑΔΑ: ΩΗΤΕ7Λ7-ΓΕ6 – ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΥΡΩΣΗΣ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 16 Α 13 / 2016 της με αρ. 16/95 Πράξης Εφαρμογής της Πολεοδομικής Μελέτης των πολεοδομικών ενοτήτων «Αγία Μαρίνα Λούκου», «Άγιος Αθανάσιος», «Γιάλα ή Ζαρλί», «Κανάκια» και τμήματος της πολεοδομικής ενότητας «Πέρανη – Κύριζα – Δημήτρανη», περιοχών Β’ κατοικίας, της κοινότητας Αιαντείου, του Δήμου Σαλαμίνας, της ιδιοκτησίας με κ.α.κ. 038303, στο Ο.Τ. 383.

2) ΑΔΑ: 71ΝΧΟΡ1Κ-ΙΓΠ – Χορήγηση άδειας χρήσης νερού για υφιστάμενο δικαίωμα χρήσης από πηγάδι υδρευτικής χρήσης (άρδευση πρασίνου) στους Γεώργιο-Στυλιανό και Δήμητρα Πουλή στην ιδιοκτησία τους, στην οδό Πανθέας 40, στη θέση «Σελήνια (Ο.Τ. 109)» του Δήμου Σαλαμίνας, της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων, της Περιφέρειας Αττικής.

3) ΑΔΑ: 7Φ577Λ7-ΞΓΗ – Εγκρίνουμε τη δέσμευση πίστωσης ύψους εκατόν σαράντα τέσσερις χιλιάδες οκτακόσια δέκα ευρώ και ενενήντα δύο λεπτά (144.810,92 €) για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του Ειδικού Φορέα 08.072 Δ/νση Οικονομικών Π.Ε. ΝΗΣΩΝ ΚΑΕ 97730800601 «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΛΑΒΩΝ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΑΤΕΡΛΙ – ΚΑΝΑΚΙΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ» του οικ. έτους 2017 για την ανάγκη «πληρωμής του έργου << Εργασίες αποκατάστασης βλαβών στο δίκτυο ύδρευσης Σατερλί- Κανάκια στο Δήμο Σαλαμίνας» της «Περιφερειακή ενότητα Νήσων.»

4) ΑΔΑ: ΩΝΝ27Λ7-ΖΤΙ – Εγκρίνουμε τη δέσμευση πίστωσης ύψους εκατόν ογδόντα πέντε χιλιάδες ευρώ (185.000,00 €) για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του Ειδικού Φορέα 08.072 Δ/νση Οικονομικών Π.Ε. ΝΗΣΩΝ ΚΑΕ 97810801201 «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ» του οικ. έτους 2017 για την ανάγκη «πληρωμής δαπάνης για το έργο<< Συντήρηση επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου Σαλαμίνας>>» της «Περιφερειακή ενότητα Νήσων.»

5) ΑΔΑ: 6ΨΖΤ7Λ7-ΖΛΝ – Εγκρίνουμε τη δέσμευση πίστωσης ύψους εκατόν πενήντα τρεις χιλιάδες ευρώ (153.000,00 €) για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του Ειδικού Φορέα 08.072 Δ/νση Οικονομικών Π.Ε. ΝΗΣΩΝ ΚΑΕ 97890800301 «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΑΙΑΝΤΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ.» του οικ. έτους 2017 για την ανάγκη «πληρωμής του έργου << Συντήρηση- Επισκευή οδοφωτισμού επί της Λεωφόρου Αιαντείου Δήμου Σαλαμίνας>>» της «Περιφερειακή ενότητα Νήσων.»

6) ΑΔΑ: ΩΩ3Υ7Λ7-ΩΥΒ – ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΥΡΩΣΗΣ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 17 A 2 / 2017 της 17/2007 Πράξης Εφαρμογής στην περιοχή “Ψιλή Άμμος” του Δήμου Σαλαμίνας στο Ο.Τ. 15.

7) ΑΔΑ: Ω4Ι77Λ7-Ω69 – ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΥΡΩΣΗΣ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 16A1 /2017 της 16A65/2007 Διορθωτικής Πράξης της 16/95 Πράξης Εφαρμογής στην περιοχή «ΚΑΝΑΚΙΑ» του Δήμου Σαλαμίνας στο Ο.Τ. 91.

8) ΑΔΑ: ΩΒΡΔ7Λ7-21Η – ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΥΡΩΣΗΣ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 19A4/2017 (με αρ. πρωτ. 27287/09-03-2017) της 19/2007 Πράξης Εφαρμογής στην περιοχή “ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ” του Δήμου Σαλαμίνας στo Ο.Τ. 108 .

9) ΑΔΑ: 7ΥΝ2ΟΡ1Κ-ΖΥΓ – Χορήγηση άδειας χρήσης νερού για υφιστάμενο δικαίωμα χρήσης νερού από πηγάδι αρδευτικής χρήσης (άρδευση αγροτεμαχίου) στον κ. Χαράλαμπο Γαβριήλ στην ιδιοκτησία του, στη θέση «Κακή Βίγλα, Αιάντειο» του Δήμου Σαλαμίνας, της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων, της Περιφέρειας Αττικής.

10) ΑΔΑ: ΩΕΘΤΟΡ1Κ-4ΓΥ – Τροποποίηση – Συμπλήρωση της υπ’ αριθ. πρωτ. 14167 / 978 / Φ12 / 02-03-2016 Άδειας για τη δραστηριότητα συλλογής και μεταφοράς μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων, μεταχειρισμένων ελαστικών οχημάτων, οχημάτων στο τέλος του κύκλου ζωής τους (ΟΤΚΖ) και αποβλήτων ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) της εταιρίας ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ Ο.Ε. που εδρεύει στην θέση “Γούβα Μπατσί” του Δήμου Σαλαμίνας Αττικής

11) ΑΔΑ: 6ΟΧΕΟΡ1Κ-Ι7Μ – Έγκριση της υπ’ αριθ. 27/2017 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σαλαμίνας.

12) ΑΔΑ: 7Σ4ΑΟΡ1Κ-ΖΑΨ – Έγκριση της υπ’ αριθ. 25/2017 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σαλαμίνας.

13) ΑΔΑ: 6ΩΜΗΟΡ1Κ-ΙΡΒ – Έγκριση της υπ’ αριθ. 22/2017 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σαλαμίνας.

14) ΑΔΑ: 7ΦΓΖΟΡ1Κ-ΣΒΖ – Έγκριση της υπ’ αριθ. 24/2017 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σαλαμίνας.

15) ΑΔΑ: 6Φ8Ε7Λ7-4Ο8 – Ένταξη της Πράξης «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ – ΦΙΛΩΝ ΑΜΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ ΜΙΚΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΗΜΕΡΕΥΣΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΓΙΑ ΑΜΕΑ «ΑΓ.ΣΥΜΕΩΝ»» με Κωδικό ΟΠΣ 5002528 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014-2020»

16) ΑΔΑ: ΩΝΔΝ7Λ7-1ΗΙ – Διορθωτική Πράξη της 16/95 Πράξης Εφαρμογής στην περιοχή «ΑΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ» του Δήμου Σαλαμίνας στο Ο.Τ. 197.

17) ΑΔΑ: ΩΚΞΙ7Λ7-ΚΟ7 – Διορθωτική Πράξη της 19/2007 Πράξης Εφαρμογής στην περιοχή “ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ” του Δήμου Σαλαμίνας στo Ο.Τ. 22 .

18) ΑΔΑ: 7ΖΔ27Λ7-75Π – ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 200.000,00 ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΜΑΡΙΝΑΣ ΑΕ

19) ΑΔΑ: 7Ν5Γ7Λ7-Η7Ι – ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΥΡΩΣΗΣ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 19A10/2017 της 19/2007 Πράξης Εφαρμογής στην περιοχή “ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ” του Δήμου Σαλαμίνας στo Ο.Τ. 9 .

20) ΑΔΑ: ΩΕΘ77Λ7-Ι69 – ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΥΡΩΣΗΣ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΜΕ ΑΡ. 19 Α 8 /2017 της με αρ. 19/2007 Πράξης Εφαρμογής της περιοχής «ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ» του Δήμου Σαλαμίνας, της ιδιοκτησίας με κ.α. 0393008 στο Ο.Τ. 393.

21) ΑΔΑ: 6Ρ7Θ7Λ7-ΑΒΣ – ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΥΡΩΣΗΣ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΜΕ ΑΡ. 16 Α 4 /2017 της με αρ. 16/95 Πράξης Εφαρμογής της περιοχής «ΑΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ» του Δήμου Σαλαμίνας, της ιδιοκτησίας με κ.α. 021105 στο Ο.Τ. 211.

22) ΑΔΑ: 7ΦΗΤΟΡ1Κ-Δ43 – Έγκριση της υπ’ αριθ. 21/2017 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σαλαμίνας

23) ΑΔΑ: 6ΟΟΑ7Λ7-ΞΝΜ – Δημοπράτηση του έργου «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΥΤΙΚΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΚΡΗΠΙΔΩΜΑΤΟΣ ΛΙΜΕΝΑ ΠΟΡΟΥ» προϋπολογισμού μελέτης 868.000,00 € με το Φ.Π.Α.

ΔΗΜΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ

1) ΑΔΑ: Ω0Κ17Λ7-ΜΚΒ – Τροποποίηση της Πράξης «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ, ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ Α΄ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ – (ΦΑΣΗ Β’)» με Κωδικό ΟΠΣ 5001150 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014-2020»

2) ΑΔΑ: ΩΜΟΩΟΡ1Κ-8ΦΨ – Απόφαση έγκρισης επέμβασης επί δασικής έκτασης για την εγκατάσταση και λειτουργία σταθμού βάσης κινητής τηλεφωνίας με την ονομασία ΚΑΚΙΑ ΘΑΛΑΣΣΑ «REP 1121373» στη θέση «Μαυροβούνι Κ. Ε.Κουβαρά Δήμου Σαρωνικού Ν. Αττικής

3) ΑΔΑ: 7Ζ5ΑΟΡ1Κ-9ΣΨ – Χορήγηση άδειας χρήσης νερού για υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης νερού από γεώτρηση αρδευτικής χρήσης (άρδευση αγροτεμαχίου) στην κ. Ματσούκα Ευαγγελία του Ιωάννη, στην ιδιοκτησία της στη θέση ΠΡΟΦΑΡΤΑ στη Δημοτική Ενότητα Καλυβίων, του Δήμου Σαρωνικού, της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής.

4) ΑΔΑ: 6ΛΧ67Λ7-8Γ4 – Άδεια Λειτουργίας (κατόπιν άδειας μηχ/κού εκσ/σμού), μονάδας Αποθήκευσης – ΕπεξεργασίαςΟχημάτων Τέλους Κύκλου Ζωής (Ο.Τ.Κ.Ζ.) της “Κ. ΓΑΡΔΕΛΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.” στη θέση “ΡΙΖΑ ΓΚΙΑΚΟΥ” στα Καλύβια Θορικού

5) ΑΔΑ: ΩΚΕΒΟΡ1Κ-1ΦΚ – Πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας τριών (3) μηνών στο Δήμο Σαρωνικού.

6) ΑΔΑ: ΨΞΤΓ7Λ7-ΠΤΑ – Αποδοχή της ειδικής δήλωσης διακοπής εργασιών του έργου: «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ, ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ Α΄ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ», αναδόχου εταιρείας ΙΝΤΡΑΚΑΤ

7) ΑΔΑ: ΩΣΡΩ7Λ7-ΝΥΚ – Διορθωτική Πράξη της με αρ. 1/2011 Πράξης Εφαρμογής της Πολεοδομικής Ενότητας στην περιοχή «Α’ κατοικία» της ΔΕ Αναβύσσου του Δήμου Σαρωνικού της ιδιοκτησίας με κ.α. 0403012.02 στο Ο.Τ. 54,55,56,57,58.

8) ΑΔΑ: 7Θ3ΥΟΡ1Κ-Κ2Υ – ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΕ

9) ΑΔΑ: 7ΝΔΗΟΡ1Κ-5ΔΣ – ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΕ

10) ΑΔΑ: ΩΕΝ17Λ7-Λ0Σ – Συγκρότηση επιτροπής εξακρίβωσης κόστους τιμών μονάδος νέων εργασιών και εκτίμησης των αποδόσεων εργασίας εργατών, τεχνιτών, βοηθών κλπ των νέων εργασιών του έργου: «Ολοκλήρωση εγκατάστασης οδοφωτισμού και φωτεινής σηματοδότησης στο τμήμα: Κόμβος Ιππικού Κέντρου – Καλύβια – Ανάβυσσος από χ.θ. 0+000 έως χ.θ. 5+804,20»,προϋπολογισμού 565.000,00

11) ΑΔΑ: ΩΡ087Λ7-ΟΦΣ – Δεύτερη μείωση εγγυήσεων ανάληψης δεκάτων του έργου: «Ολοκλήρωση εγκατάστασης οδοφωτισμού και φωτεινής σηματοδότησης στο τμήμα: Κόμβος Ιππικού Κέντρου-Καλύβια-Ανάβυσσος από χ.θ. 0+000 έως χ.θ. 5+804,20».

12) ΑΔΑ: 7ΖΜΡ7Λ7-Ω01 – Έγκριση σταδίων μελέτης : Σήμανσης – Ασφάλισης, Κτηματολογίου & Αναλογισμών, ΣΑΥ-ΦΑΥ της μελέτης με τίτλο: «Μελέτη Βελτίωσης Δια-δημοτικής Οδού Κορωπί – Καλύβια Θορικού».

13) ΑΔΑ: Ω4Ζ6ΟΡ1Κ-Π1Η – Χορήγηση άδειας χρήσης νερού για υφιστάμενο δικαίωμα χρήσης νερού από πηγάδι αρδευτικής χρήσης (άρδευση αγροτεμαχίων) στους Κωνσταντίνο Μπαζούρο και Σοφία Μπαζούρου στην ιδιοκτησία τους, στη θέση «Άγιος Γεράσιμος-Ελαιόφυτα Παλαιάς Φώκαιας» του Δήμου Σαρωνικού, Τ.Κ. Παλαιάς Φώκαιας της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής, της Περιφέρειας Αττικής.

ΔΗΜΟΣ ΥΔΡΑΣ

1) ΑΔΑ: Ω0Υ47Λ7-ΚΚ9 – Εγκρίνουμε τη δέσμευση πίστωσης ύψους δύο χιλιάδες τριάντα επτά ευρώ και είκοσι τέσσερα λεπτά (2.037,24 €) για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του Ειδικού Φορέα 08.072 Δ/νση Οικονομικών Π.Ε. ΝΗΣΩΝ ΚΑΕ 97830800101 «Κατεπείγουσα αντικατάσταση αμιαντοσωλήνων δικτύου ύδρευσης μεταξύ δεξαμενών Καλών Πηγαδιών και Αγ. Κωνσταντίνου Νησου Ύδρας» του οικ. έτους 2017 για την ανάγκη «πληρωμής του έργου<< Κατεπείγουσα αντικατάσταση αμιαντοσωλήνων δικτύου ύδρευσης μεταξύ δεξαμενών Καλών Πηγαδιών και Αγ. Κωνσταντίνου Ν. Ύδρας» της «Περιφερειακή ενότητα Νήσων.»

2) ΑΔΑ: ΩΛ6Σ7Λ7-ΨΕΔ – Συγκρότηση τριμελούς επιτροπής χορήγησης βεβαιώσεων σε παραγωγούς πωλητές λαϊκών αγορών του Δήμου Ύδρας

Advertisements

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s

Αρέσει σε %d bloggers: