ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017

Να βλέπετε συχνά τη συγκεκριμένη σελίδα ακόμη και λίγες ημέρες ή και εβδομάδες μετά την πάροδο του μηνός Απριλίου 2017, διότι καθημερινώς θα ενημερώνεται με νέες αποφάσεις, όπως αυτές θα αναρτώνται στη «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» από τον Δήμο Σαρωνικού.

Γενικά για το «ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ» της «Ενότητας Σαρωνικού». Δείτε, επίσης: 1) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ και 2) ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

 

ΑΔΑ: ΩΙ5ΠΩ1Ξ-4Μ8 – ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΑΞΕΙΣ – ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ – ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

ΒΙΝΤΕΟ – ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1) ΑΔΑ: ΩΗΥΤΩ1Ξ-Θ9Φ – Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΟΝΟΜΑΤΟΘΕΣΙΑΣ ΟΔΩΝ – ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ (ΚΟΚ) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ & ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΩΝΩΝ,ΚΟΛΩΝΑΚΙΩΝ ΚΛΠ)

2) ΑΔΑ: 6ΙΦΩΩ1Ξ-4ΣΨ – Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Δ.Ε ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ, Π.ΦΩΚΑΙΑΣ ΚΑΙ ΣΑΡΩΝΙΔΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ»

3) ΑΔΑ: ΩΡ6ΑΩ1Ξ-Θ2Δ – Απ ευθείας ανάθεση της «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ (ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ)»

4) ΑΔΑ: 708ΟΩ1Ξ-ΓΙΠ – Απ ευθείας ανάθεση της υπηρεσίας «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Δ.Ε ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ, Π.ΦΩΚΑΙΑΣ ΚΑΙ ΣΑΡΩΝΙΔΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ»

5) ΑΔΑ: 7ΘΨΠΩ1Ξ-3ΨΝ – Απ ευθείας ανάθεση ανάθεση της ««ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΟΝΟΜΑΤΟΘΕΣΙΑΣ ΟΔΩΝ – ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ (ΚΟΚ) – ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ & ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΩΝΩΝ,ΚΟΛΩΝΑΚΙΩΝ ΚΛΠ)»»

6) ΑΔΑ: ΨΩΜΓΩ1Ξ-7ΙΔ – Απ ευθείας της υπηρεσίας «ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ,ΕΚΔΟΣΕΙΣ ,ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΩΝ»

7) ΑΔΑ: ΩΜΡΘΩ1Ξ-061 – Απ ευθείας ανάθεση «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ»

8) ΑΔΑ: 6ΙΩΤΩ1Ξ-3ΕΡ – Απ ευθείας ανάθεση της «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ(ΣΚΟΥΠΕΣ ΦΑΡΑΣΙΑ ΚΛΠ)»

9) ΑΔΑ: ΩΔΑΠΩ1Ξ-8ΞΒ – Ανάκληση της αριθ.30/17 απόφασης περί «Ψήφιση πίστωσης για επέκταση δημοτικού φωτισμού στη Δ.Κ. Καλυβίων (οδός Αγάπης).

10) ΑΔΑ: 6ΞΑΚΩ1Ξ-ΣΒ6 – Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΥΛΙΚΩΝ ΣΙΔΗΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΩΝ

11) ΑΔΑ: 68ΤΟΩ1Ξ-ΜΓ8 – Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την ΑΜΟΙΒΕΣ ΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΣΗΣ,ΑΠΟΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΣΗ ΚΑΙ ΜΑΓΝΗΤΟΣΚΟΠΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΒΙΝΤΕΟ – ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ – ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

1) Let’s Do It Greece 2017 στο Δήμο Σαρωνικού. Περισσότεροι από 20 σύλλογοι και φορείς συμμετείχαν σε εθελοντικές δράσεις.

2) Δράσεις Παιδοψυχαγωγικής Υποστήριξης Παιδιών 6-12 ετών για την υλοποίηση του επιχειρησιακού προγράμματος ΤΕΒΑ στο Δήμο Σαρωνικό στις 6/4/2017

3) Ενημερωτική συνάντηση στο Δήμο Σαρωνικού με αφορμή δημοσιεύματα στο διαδίκτυο

4) Έργο αναβάθμισης του συστήματος οδοφωτισμού με λαμπτήρες LED προωθεί ο Δήμος Σαρωνικού

5) Απολογισμός Δράσης ΤΕΒΑ -Συμβουλευτική Γονέων Μαθητών Δημοτικού και Νηπίων 31_3_17

6) Απολογισμός Δράσης ΤΕΒΑ -Συμβουλευτική Γονέων Μαθητών Δημοτικού και Νηπίων 1_4_17

7) Μήνυμα του Δημάρχου Σαρωνικού, κ. Γιώργου Σωφρόνη για το Πάσχα

8) Έκθεση εσόδων εξόδων του προϋπολογισμού του Δ Τριμήνου του Δήμου Σαρωνικού έτους 2016

9) H επίσημη τουριστική ιστοσελίδα του Δήμου Σαρωνικού βρίσκεται «στον αέρα»

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ 

1) ΑΔΑ: ΩΞΣ3Ω1Ξ-ΛΜΗ – Σύμβαση του έργου «Aποκατάσταση τμήματος οδού Γ.Σιδέρη Δ.Κ. Κουβαρά Δήμου Σαρωνικού»

2) ΑΔΑ: 63ΘΟΩ1Ξ-ΑΗΨ – Σύμβαση του έργου «Δίκτυο αποχέτευσης Δήμου Σαρωνικού»

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ

1)  Πρόσκληση για την 10η συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σαρωνικού στις 10-04-2017

ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 

1)  Πίνακας αποφάσεων της 10ης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σαρωνικού στις 10-04-2017

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

1) ΑΔΑ: Ω4ΤΓΩ1Ξ-ΚΩΚ – Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 67.730,04€ από το ΕΣΠΑ 2014-2020 για το έργο «Κατασκευή Βρεφονηπιακού Σταθμού στην Κοινότητα Κουβαρά»

2) ΑΔΑ: 6ΒΦ5Ω1Ξ-ΧΧΦ – Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 3.139,77 € από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για τη λειτουργία καταφυγίων αδέσποτων ζώων συντροφιάς και για την υλοποίηση των ενεργειών διαχείρισής τους για το έτος 2016.

3) ΑΔΑ: Ω9Ε7Ω1Ξ-ΦΩ9 – Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Σαρωνικού έτους 2017.

4) ΑΔΑ: 7ΞΤΖΩ1Ξ-ΛΩ3 – Αναμόρφωση 2η Προϋπολογισμού Δήμου Σαρωνικού έτους 2017.

5) ΑΔΑ: Ω1Ω1Ω1Ξ-Π6Ο – Έκτακτη Επιχορήγηση Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σαρωνικού.

6) ΑΔΑ: 75ΩΔΩ1Ξ-ΓΨΦ – Ανάκληση της αριθ. 29/17 απόφασης περί «Ψήφισης πίστωσης για επέκταση δημοτικού φωτισμού στη Δ.Κ. Σαρωνίδας (οδός Σκύρου από Ολύμπου έως Πίνδου).

7) ΑΔΑ: 6ΛΩΛΩ1Ξ-7ΚΓ – Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «Επισκευή και Συντήρηση Οδικού Δικτύου Δήμου Σαρωνικού»

8) ΑΔΑ: 7Θ9ΙΩ1Ξ-Χ0Ψ – Λήψη απόφασης περί αδυναμίας εκτέλεσης υπηρεσίας «Εργασίες συλλογής μεταφοράς και διαχείρισης φυτικών αποβλήτων από προσωρινούς χώρους συγκέντρωσης των Δ.Ε. Αναβύσσου, Π. Φώκαιας και Σαρωνίδας του Δήμου Σαρωνικού».

9) ΑΔΑ: 66ΓΓΩ1Ξ-ΖΧΛ – Λήψη απόφασης περί αδυναμίας εκτέλεσης υπηρεσίας «Εργασίες συλλογής μεταφοράς και διαχείρισης φυτικών αποβλήτων από προσωρινούς χώρους συγκέντρωσης των Δ.Ε. Καλυβίων και Κουβαρά του Δήμου Σαρωνικού»

ΒΙΝΤΕΟ

1)  ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΤΗΣ 10-04-2017

Ερωτήσεις – ενημερώσεις & έκτακτα θέματα

Θέματα ημερησίας διάταξης

Το δημοτικό συμβούλιο εγκρίνει ομόφωνα επιχορήγηση 8.000 ευρώ στην ομάδα ρομποτικής FORT

Το δημοτικό συμβούλιο για τα πράσινα απορρίμματα 

Το δημοτικό συμβούλιο για το θεατράκι Λαγονησίου και την παραλία «ΠΕΥΚΟ»

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ

1)  Πρόσκληση για συνεδρίαση της οικονομικής επιτροπής του Δήμου Σαρωνικού στις 10-04-2017

2)  Πρόσκληση για κατεπείγουσα συνεδρίαση της οικονομικής επιτροπής του Δήμου Σαρωνικού στις 11-04-2017

ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 

1)  Πίνακας απoφάσεων της 7ης συνεδρίασης οικονομικής επιτροπής στις 10-04-2017

2)  Πίνακας απoφάσεων της 8ης συνεδρίασης οικονομικής επιτροπής στις 11-04-2017

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

1) ΑΔΑ: ΨΩ6ΣΩ1Ξ-ΠΦΙ – Αναμόρφωση 2η προϋπολογισμού Δήμου Σαρωνικού οικονομικού έτους 2017.

2) ΑΔΑ: 7Γ93Ω1Ξ-0ΥΠ – Έγκριση 13ης εντολής πληρωμής του έργου «Κατασκευή Βρεφονηπιακού Σταθμού στην Τοπική Κοινότητα Κουβαρά» και ψήφιση της σχετικής πίστωσης

3) ΑΔΑ: 7ΔΜΑΩ1Ξ-ΙΗ6 – Έγκριση δαπανών, ψήφιση πίστωσης και έγκριση έκδοσης σχετικών χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής για την αποκατάσταση της παγίας προκαταβολής του Δήμου Σαρωνικού.

4) ΑΔΑ: 64ΨΜΩ1Ξ-ΙΘ6 – Ψήφιση πίστωσης για «Προμήθεια υλικών συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων (Δημαρχιακό Μέγαρο).

5) ΑΔΑ: 6Ρ6ΥΩ1Ξ-ΑΧΕ – Έγκριση 1ης εντολής πληρωμής του έργου «Επισκευή και συντήρηση οδικού δικτύου Δήμου Σαρωνικού» και ψήφιση της σχετικής πίστωσης.

6) ΑΔΑ: Ω3ΔΛΩ1Ξ-ΜΕ2 – Ψήφιση πίστωσης για επαύξηση ισχύος της παροχής με αριθ. 538246 από 3Χ40Α σε 3Χ63Α στο 1ο Δημοτικό Σχολείου Καλυβίων της Δ.Ε. Καλυβίων.

7) ΑΔΑ: ΨΚΕ3Ω1Ξ-5ΩΙ – 2. Ψήφιση πίστωσης για το υπόλοιπο ποσό επιστροφής μη επιλέξιμου ΦΠΑ μετά την ολοκλήρωση της πράξης για το έργο «Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης από αμιαντοσωλήνα και επέκταση δικτύου ύδρευσης Καλυβίων» με κωδικό ΟΠΣ 296316 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΑΤΤΙΚΗ», σύμφωνα με την αριθ. 671/3-3-2017 απόφαση της Περιφέρειας Αττικής Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ. (σχετ. η αριθ. 77/16 απόφαση Ο.Ε.).

8) ΑΔΑ: ΩΚ75Ω1Ξ-ΧΝΗ – Ε.Η.Δ. Ψήφιση πίστωσης για την αμοιβή δικαστικής επιμελήτριας Πλεξίδα Ελένης (σχετ. η αριθ. 81/17 απόφαση Δημάρχου).

9) ΑΔΑ: 7Φ6ΚΩ1Ξ-ΜΥΙ – Ψήφιση πιστώσεων για τέλη κυκλοφορίας, έκδοση πινακίδων κλπ των τεσσάρων καινούργιων ημιφορτηγών αυτ/των του Δήμου για την Πολιτική Προστασία.

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ

ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΛΥΒΙΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ

1)  Πρόσκληση συνεδρίασης συμβουλίου της ΔΚ Καλυβίων στις 24-04-2017

ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 

1) Πίνακας αποφάσεων του συμβουλίου της ΔΚ Καλυβίων στις 24-04-2017

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

ΒΙΝΤΕΟ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ

1) Πρόσκληση συνεδρίασης συμβουλίου της ΔΚ Αναβύσσου στις 11-04-2017

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

ΒΙΝΤΕΟ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΑΛΑΙΑΣ ΦΩΚΑΙΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ

1)  Πρόσκληση συνεδρίασης συμβουλίου της ΔΚ Παλαιάς Φώκαιας στις 07-04-2017

ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

1) Πίνακας αποφάσεων του συμβουλίου της ΔΚ Παλαιάς Φώκαιας στις 07-04-2017

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

ΒΙΝΤΕΟ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΑΡΩΝΙΔΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ

1) Πρόσκληση συνεδρίασης συμβουλίου της ΔΚ Σαρωνίδας στις 20-04-2017

ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

1) Πίνακας αποφάσεων της συνεδρίασης Κοινότητας Σαρωνίδας (21.4.2017)

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

ΒΙΝΤΕΟ

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΟΥΒΑΡΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ

1)  Πρόσκληση συνεδρίασης συμβουλίου της ΔΚ Κουβαρά στις 26-04-2017

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

2)  Πίνακας αποφάσεων του συμβουλίου της ΔΚ Κουβαρά στις 26-04-2017

ΒΙΝΤΕΟ

ΝΠΔΔ ΑΡΙΣΤΟΔΙΚΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΡΙΣΤΟΔΙΚΟΥ ΑΠΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΑΡΙΣΤΟΔΙΚΟΥ

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΕΝΤΑΛΜΑΤΑ

1) ΑΔΑ: Ω1Κ1ΟΕΤ3-4Τ9 – Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-73 για :ΜΗΝΙΑΙΟ ΜΙΣΘΩΜΑ ΟΙΚΗΜΑΤΟΣ ΜΗΝΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2017, ΓΙΑ ΤΟ Α΄ΚΑΠΗ ΚΑΛΥΒΙΩΝ

2) ΑΔΑ: 604ΩΟΕΤ3-Ζ9Ω – Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-74 για :ΜΗΝΙΑΙΟ ΜΙΣΘΩΜΑ ΟΙΚΗΜΑΤΟΣ ΜΗΝΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2017, ΓΙΑ ΤΟ Β΄ΚΑΠΗ ΚΑΛΥΒΙΩΝ

3) ΑΔΑ: 7ΞΝΦΟΕΤ3-Η6Ω – Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-75 για :ΜΗΝΙΑΙΟ ΜΙΣΘΩΜΑ ΟΙΚΗΜΑΤΟΣ ΜΗΝΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2017, ΓΙΑ ΤΟ Γ΄ΚΑΠΗ ΚΑΛΥΒΙΩΝ

4) ΑΔΑ: ΩΠΑΗΟΕΤ3-ΝΚΨ – Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-76 για :ΜΗΝΙΑΙΟ ΜΙΣΘΩΜΑ ΟΙΚΗΜΑΤΟΣ ΜΗΝΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2017, ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΠΗ ΠΑΛΑΙΑΣ ΦΩΚΑΙΑΣ

5) ΑΔΑ: Ω836ΟΕΤ3-Θ1Ξ – Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-77 για :ΜΗΝΙΑΙΟ ΜΙΣΘΩΜΑ ΟΙΚΗΜΑΤΟΣ ΜΗΝΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2017, ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗ

6) ΑΔΑ: 6ΖΝ3ΟΕΤ3-5ΜΜ – Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-79 για :ΜΗΝΙΑΙΟ ΜΙΣΘΩΜΑ ΟΙΚΗΜΑΤΟΣ ΜΗΝΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2017, ΓΙΑ ΤΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ( ΠΟΣΟΣΤΟ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ 50%)

7) ΑΔΑ: ΩΘΤΙΟΕΤ3-ΔΔ6 – Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-80 για :ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΜΟΝΙΜΩΝ ΜΗΝΟΣ ΜΑΪΟΥ 2017

8) ΑΔΑ: ΨΚΔΔΟΕΤ3-ΚΧ7 – Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-81 για :ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΣΥΜΒ. ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΜΗΝΟΣ ΜΑΪΟΥ 2017

9) ΑΔΑ: 6ΡΔ5ΟΕΤ3-Ω1Μ – Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-82 για :ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ ΤΕΛΗ ΜΗΝΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ

10) ΑΔΑ: 7ΛΝΣΟΕΤ3-7Δ8 – Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-83 για :ΑΜΟΙΒΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΌ 13/3/2017 ΣΥΜΒΑΣΗ

11) ΑΔΑ: Ψ7Ι3ΟΕΤ3-606 – Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-84 για :ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΙΔΟΧ ΜΕΣΩ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017 (ΛΗΞΗ ΣΥΜΒ.31/8/2017 ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ )

12) ΑΔΑ: Ω16ΕΟΕΤ3-37Χ – Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-85 για :ΕΞΟΔΑ ΕΝΤΟΛΩΝ

ΑΝΩΝΥΜΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ

(ΑΔΜΚΕΣ)

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΑΔΜΚΕΣ

1) ΑΔΑ: 668ΛΟΕΤ3-4Μ1 – Απόφαση προέδρου έγκριση διενέργειας προμήθειας «Προμήθεια ανταλλακτικών για την επισκευή και συντήρηση του υπ’ αριθμ. κυκλοφορίας ΖΥΙ 4738 ΙΧ αυτοκινήτου» της ΑΔΜΚΕΣ

2) ΑΔΑ: ΨΚΡΠΟΕΤ3-ΕΑΚ – Απόφαση Προέδρου έγκριση διενέργειας και τεχνικών προδιαγραφών για την εκτέλεση των εργασιών «Καθαρισμός ακτών Δημοτικών Κοινοτήτων Δήμου Σαρωνικού»

3) ΑΔΑ: ΨΚΥ7ΟΕΤ3-ΤΗ6 – Απόφαση προέδρου έγκρισης διενέργειας και τεχνικών προδιαγραφών για την εκτέλεση των εργασιών «Εργασίες συντήρησης δύο παιδικών χαρών στις καντίνες Πέτρινο και Το Κιόσκι».

4) ΑΔΑ: Ω4ΩΒΟΕΤ3-ΤΜΨ – ΑΑΥ 51/2017 Δαπάνες συντήρησης εκμ.χώρων & ακτών.

5) ΑΔΑ: 6Σ8ΓΟΕΤ3-Β5Σ – ΑΑΥ 53/2017 Δαπάνες συντήρησης εκμ.χώρων & ακτών.

6) ΑΔΑ: ΨΠΟΙΟΕΤ3-Μ7Γ – ΑΑΥ 54/2017 Δαπάνες συντήρησης εκμ.χώρων & ακτών.

7) ΑΔΑ: 69ΡΛΟΕΤ3-2ΚΦ – ΑΑΥ 55/2017 Αμοιβές προσωπικού καντίνας Αναβύσσου.

8) ΑΔΑ: ΩΤ56ΟΕΤ3-Π49 – ΑΑΥ 56/2017 Αμοιβές προσωπικού καντίνας Λαγονησίου.

9) ΑΔΑ: 69ΨΤΟΕΤ3-Β99 – ΑΑΥ 57/2017 Ι.Κ.Α εργοδ. καντίνας Αναβύσσου.

10) ΑΔΑ: ΩΛ46ΟΕΤ3-ΓΧΞ – ΑΑΥ 58/2017 Ι.Κ.Α εργοδ. καντίνας Λαγονησίου.

11) ΑΔΑ: ΩΚΦ5ΟΕΤ3-97Λ – ΑΑΥ 59/2017 Επισκευές & συντήρηση Μ/Φ μέσων.

12) ΑΔΑ: ΩΔ07ΟΕΤ3-Σ1Ν – ΑΑΥ 60/2017 Δαπάνες συντήρησης εκμ.χώρων & ακτών.

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΔΜΚΕΣ

1) ΑΔΑ: 70Ν0ΟΕΤ3-86Μ – Συγκρότηση σε Σώμα του Δ.Σ. – Παροχή νέων δικαιωμάτων εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας

2) ΑΔΑ: ΩΓ2ΣΟΕΤ3-Υ01 – Λήψη απόφασης για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου δίμηνης διάρκειας, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών (αρ. 21 Ν.2190/94).

3) ΑΔΑ: 6ΓΛ3ΟΕΤ3-ΧΟ5 – Λήψη απόφασης για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου δίμηνης διάρκειας, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών (αρ. 21 Ν.2190/94).

4) ΑΔΑ: ΩΚΖ7ΟΕΤ3-ΩΕΚ – Λήψη απόφασης για πρόσληψη εποχικού προσωπικού διάρκειας δύο μηνών για την κάλυψη των πρόσκαιρων αναγκών της ΑΔΜΚΕΣ για τις δημοτικές καντίνες (δύο μήνες, αρ. 21 Ν.2190/94).

5) ΑΔΑ: 70Ν0ΟΕΤ3-86Μ – Συγκρότηση σε Σώμα του Δ.Σ. – Παροχή νέων δικαιωμάτων εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας

6) ΑΔΑ: 7522ΟΕΤ3-ΠΣ4 – Λήψη απόφασης περί ψήφισης (διάθεσης) πίστωσης για την προμήθεια «Προμήθεια ανταλλακτικών για την επισκευή και συντήρηση του υπ’ αριθμ. κυκλοφορίας ΖΥΙ 4738 ΙΧ αυτοκινήτου» της ΑΔΜΚΕΣ.

7) ΑΔΑ: Ψ3ΟΓΟΕΤ3-Π15 – Λήψη απόφασης περί ψήφισης πίστωσης για την εκτέλεση των εργασιών «Καθαρισμός ακτών Δημοτικών Κοινοτήτων Δήμου Σαρωνικού»

8) ΑΔΑ: ΨΥΙΟΟΕΤ3-Ο10 – Λήψη απόφασης περί ψήφισης πίστωσης για την εκτέλεση των εργασιών «Εργασίες συντήρησης δύο παιδικών χαρών στις καντίνες Πέτρινο και Το Κιόσκι»

9) ΑΔΑ: 6029ΟΕΤ3-Β6Τ – Έγκριση αναμόρφωσης προϋπολογισμού ΑΔΜΚΕΣ οικονομικού έτους 2017.

10) ΑΔΑ: Ω3Ρ4ΟΕΤ3-419 – Ορισμός διαχειριστών δημοτικών καντινών «Πέτρινο» Αναβύσσου και «Κιόσκι» Λαγονησίου.

ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΕΝΤΑΛΜΑΤΑ

1) ΑΔΑ: 7ΗΥΣΟΕΤ3-ΟΙ5 – ΧΕΠ Β 18/2017 ΕΝΑΝΤΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ.

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ (ΚΕΔΣΑ)

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΕΔΣΑ

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΕΔΣΑ

1) ΑΔΑ: ΩΦΜΦΟΕΤ3-ΛΚ9 – Συγκρότηση σε σώμα του Δ.Σ της ΚΕΔΣΑ.

2) ΑΔΑ: 61ΣΗΟΕΤ3-Ρ7Φ – Ορισμός νόμιμου εκπροσώπου και διαχειριστή της Κοινωφελούς Επιχείρησης.

3) ΑΔΑ: 7ΙΦΔΟΕΤ3-ΡΦΓ – Λήψη απόφασης πρόσληψης εποχικού προσωπικού διάρκειας δύο μηνών για την κάλυψη των πρόσκαιρων αναγκών του Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών Δήμου Σαρωνικού (ΚΔΑΠ) και του προγράμματος Βοήθεια στο Σπίτι (δύο μήνες, αρ. 21 Ν.2190/94).

4) ΑΔΑ: 6ΟΠΕΟΕΤ3-ΧΦΦ – Ορισμός αρμόδιου υπαλλήλου για την τήρηση των πρακτικών των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.

5) ΑΔΑ: 6ΠΡΞΟΕΤ3-Δ0Κ – Λήψη απόφασης περί έγκρισης διενέργειας και ψήφισης πίστωσης των Κ.Α. 64.08.00.1005 & 64.08.00.2002 «Είδη άμεσης ανάλωσης – καθαριστικά, χαρτικά».

6) ΑΔΑ: Ω6ΘΣΟΕΤ3-Ο77 – Λήψη απόφασης περί έγκρισης διενέργειας της προμήθειας και ψήφισης πίστωσης των :Κ.Α. 64.07.00.0000″Λοιπές δαπάνες (αναλώσιμα, γραφική ύλη κ.λ.)» για γραφική ύλη γραφείου, Κ.Α. 64.07.00.1000 «Προμήθεια γραφικής ύλης, αναλωσίμων Η/Υ και εντύπων-βιβλία» για παιδικούς σταθμούς, Κ.Α. 64.07.00.2000 «Προμήθεια γραφικής ύλης, αναλωσίμων Η/Υ και εντύπων» για ΚΔΑΠ και Κ.Α. 64.07.00.3000 «Προμήθεια γραφικής ύλης, αναλωσίμων Η/Υ και εντύπων» για ΒσΣ.

7) ΑΔΑ: 7ΑΩΞΟΕΤ3-ΚΓ9 – Έγκριση Α’ αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017.

8) ΑΔΑ: 6Κ10ΟΕΤ3-Κ3Ζ – Λήψη απόφασης για άμεση ανάθεση ειδών διατροφής, (είδη οπωροπωλείου,) και ψήφιση πίστωσης του Κ.Α. 64.08.00.1002 -είδη άμεσης ανάλωσης είδη οπωροπωλείου-.

9) ΑΔΑ: 7ΙΦΔΟΕΤ3-ΡΦΓ – Λήψη απόφασης πρόσληψης εποχικού προσωπικού διάρκειας δύο μηνών για την κάλυψη των πρόσκαιρων αναγκών του Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών Δήμου Σαρωνικού (ΚΔΑΠ) και του προγράμματος Βοήθεια στο Σπίτι (δύο μήνες, αρ. 21 Ν.2190/94).

ΕΝΙΑΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α΄ ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1) ΑΔΑ: ΨΑΕΟΟΕΤ3-ΖΗ2 – Αποδοχή έκτακτης επιχορήγησης ποσού 8.000 € από Δήμο Σαρωνικού για χρηματοδότηση δράσης της ομάδας ρομποτικής του Δημοτικού Παλαιάς Φώκαιας .

2) ΑΔΑ: Ψ0ΚΔΟΕΤ3-ΧΗΧ – Αποδοχή δωρεάς ποσού 5.000 € για χρηματοδότηση δράσης της ομάδας ρομποτικής του Δημοτικού Παλαιάς Φώκαιας .

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ

ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΕΝΤΑΛΜΑΤΑ

1) ΑΔΑ: 6ΒΙ5Ω1Ξ-ΞΜΚ – Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-47 για :ΕΞΟΦΛΗΣΗ 1ου ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ (ΣΜΠΕ) ΓΙΑ ΤΟ Γ.Π.Σ. ΤΗΣ Δ.Ε. ΠΑΛΑΙΑΣ ΦΩΚΑΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 79/16 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

2) ΑΔΑ: Ψ7ΚΟΩ1Ξ-0ΤΩ – Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-48 για :ΕΞΟΦΛΗΣΗ 1ου & ΤΕΛΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΡΕΜΑΤΟΣ ΓΑΛΑΖΙΑΣ ΑΚΤΗΣ Δ.Ε. ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 94/14 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

3) ΑΔΑ: 69Τ7Ω1Ξ-4ΕΡ – Απ ευθείας ανάθεση της «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ»

4) ΑΔΑ: ΨΙ9ΜΩ1Ξ-Δ5Δ – Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-46 για :ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ 16416093 ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΑΓ. ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΝΕΜΩΝΗΣ ΣΤΗ Δ.Ε. ΠΑΛΑΙΑΣ ΦΩΚΑΙΑΣ – ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΣΤΙΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΕΔΔΗΕ (Ο.Ε. 27/17)

5) ΑΔΑ: 6ΙΤ6Ω1Ξ-Ε64 – Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-397 για :ΥΠΟΒΟΛΕΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ (ΑΡΘΡ. 7 Ν. 2308/95) ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ – ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΌ ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ

6) ΑΔΑ: 6Ξ68Ω1Ξ-9ΚΝ – Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-405 για :ΥΠΟΒΟΛΕΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ (ΑΡΘΡ. 7 Ν. 2308/95) ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ – ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΌ ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ

7) ΑΔΑ: ΩΚΨΞΩ1Ξ-ΡΧΑ – Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-404 για :ΥΠΟΒΟΛΕΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ (ΑΡΘΡ. 7 Ν. 2308/95) ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ – ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΌ ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ

8) ΑΔΑ: Ω9ΘΡΩ1Ξ-76Α – Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-403 για :ΥΠΟΒΟΛΕΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ (ΑΡΘΡ. 7 Ν. 2308/95) ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ – ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΌ ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ

9) ΑΔΑ: 61Λ6Ω1Ξ-Ζ4Φ – Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-402 για :ΥΠΟΒΟΛΕΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ (ΑΡΘΡ. 7 Ν. 2308/95) ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ – ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΌ ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ

10) ΑΔΑ: ΨΚΝΘΩ1Ξ-6ΥΥ – Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-401 για :ΥΠΟΒΟΛΕΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ (ΑΡΘΡ. 7 Ν. 2308/95) ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ – ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΌ ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ

11) ΑΔΑ: 7Ν6ΣΩ1Ξ-Γ3Σ – Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-399 για :ΥΠΟΒΟΛΕΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ (ΑΡΘΡ. 7 Ν. 2308/95) ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ – ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΌ ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ

12) ΑΔΑ: 6ΖΟΛΩ1Ξ-3Ν3 – Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-398 για :ΥΠΟΒΟΛΕΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ (ΑΡΘΡ. 7 Ν. 2308/95) ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ – ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΌ ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ

13) ΑΔΑ: 6606Ω1Ξ-414 – Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-59 για :ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΤΟΥΣ 2017 ΕΝΙΑΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Δ.ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΣΥΜΦ.ΜΕ ΑΡΙΘ.67/17 ΑΠΟΦ.ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΜΕΡΟΥΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 18μελούς ΟΜΑΔΑΣ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ Π.ΦΩΚΑΙΑΣ ΣΤΟΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

14) ΑΔΑ: 69ΑΤΩ1Ξ-ΝΛ6 – Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-395 για :ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ 10ουΛΟΓ/ΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗ-ΜΕΛ.Γ.Π.Σ.-ΠΟΛΕΟΔΟΜΗΣΗ-ΜΕΛ.ΠΡΑΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ & ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ Γ.Σ.Π. ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΤΩΝ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ & ΠΟΛΕΟΔ. ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΟΙΝ.ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ ΣΥΜΦ. ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ ΑΡ. 112/04 ΑΠΟΦ.ΚΟΙΝΟΤ. ΣΥΜΒΟΥΛ.ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ

15) ΑΔΑ: 6Π21Ω1Ξ-ΗΘ8 – Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-396 για :ΕΞΟΦΛΗΣΗ 13ου ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΟΥΒΑΡΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΥΠ. ΑΡΙΘ. 95/13 & 85/15 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

16) ΑΔΑ: 627ΜΩ1Ξ-Ρ0Χ – Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-407 για :ΕΝΑΝΤΙ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ 4ου ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗ – ΠΟΛΕΟΔΟΜΗΣΗ – ΠΡΑΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Β ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΛΑΓΟΝΗΣΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ. ΑΡΙΘ. 11/10 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΑΛΥΒΙΩΝ – ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

17) ΑΔΑ: 72ΗΥΩ1Ξ-Γ9Μ – Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-408 για :ΕΝΑΝΤΙ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ 4ου ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗ – ΠΟΛΕΟΔΟΜΗΣΗ – ΠΡΑΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Β ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΛΑΓΟΝΗΣΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ. ΑΡΙΘ. 11/10 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΑΛΥΒΙΩΝ – ΓΕΩΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

18) ΑΔΑ: Ψ7ΔΥΩ1Ξ-8ΔΞ – Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-462 για :ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΝΕΡΟΥ ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΩΛΗΣΗ ΚΑΙ ΙΔΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΗΝΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2017 Δ.Ε. ΚΑΛΥΒΙΩΝ

19) ΑΔΑ: 9Ξ9ΑΩ1Ξ-Ν3Ψ – Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-463 για :ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΝΕΡΟΥ ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΩΛΗΣΗ ΚΑΙ ΙΔΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΗΝΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2017 Δ.Ε. ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ & ΚΟΥΒΑΡΑ

20) ΑΔΑ: Ω5ΕΞΩ1Ξ-Ε0Δ – Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-464 για :ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΝΕΡΟΥ ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΩΛΗΣΗ ΚΑΙ ΙΔΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΗΝΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2017 Δ.Ε. ΠΑΛ. ΦΩΚΑΙΑΣ & ΣΑΡΩΝΙΔΑΣ

21) ΑΔΑ: 7ΔΔΨΩ1Ξ-3ΘΘ – Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-465 για :ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017 (Ν 10606)

22) ΑΔΑ: 6ΡΚ3Ω1Ξ-ΞΡΦ – Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-466 για :ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Δ.Σ. ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017 (Νο 10606)

23) ΑΔΑ: 7ΣΦΖΩ1Ξ-ΩΧΩ – Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-467 για :ΕΞΟΔΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017 (Ν.10607)

24) ΑΔΑ: 6ΠΓΤΩ1Ξ-Ω1Μ – Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-468 για :ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017 (Νο 10608)

25) ΑΔΑ: 7ΚΗ6Ω1Ξ-7Δ0 – Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-470 για :ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017 (Νο 10610 & 10505)

26) ΑΔΑ: 7ΚΗ6Ω1Ξ-7Δ0 – Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-470 για :ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017 (Νο 10610 & 10505)

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

1) ΑΔΑ: Ω0Κ17Λ7-ΜΚΒ – Τροποποίηση της Πράξης «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ, ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ Α΄ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ – (ΦΑΣΗ Β’)» με Κωδικό ΟΠΣ 5001150 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014-2020»

2) ΑΔΑ: ΩΜΟΩΟΡ1Κ-8ΦΨ – Απόφαση έγκρισης επέμβασης επί δασικής έκτασης για την εγκατάσταση και λειτουργία σταθμού βάσης κινητής τηλεφωνίας με την ονομασία ΚΑΚΙΑ ΘΑΛΑΣΣΑ «REP 1121373» στη θέση «Μαυροβούνι Κ. Ε.Κουβαρά Δήμου Σαρωνικού Ν. Αττικής

3) ΑΔΑ: 7Ζ5ΑΟΡ1Κ-9ΣΨ – Χορήγηση άδειας χρήσης νερού για υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης νερού από γεώτρηση αρδευτικής χρήσης (άρδευση αγροτεμαχίου) στην κ. Ματσούκα Ευαγγελία του Ιωάννη, στην ιδιοκτησία της στη θέση ΠΡΟΦΑΡΤΑ στη Δημοτική Ενότητα Καλυβίων, του Δήμου Σαρωνικού, της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής.

4) ΑΔΑ: 6ΛΧ67Λ7-8Γ4 – Άδεια Λειτουργίας (κατόπιν άδειας μηχ/κού εκσ/σμού), μονάδας Αποθήκευσης – ΕπεξεργασίαςΟχημάτων Τέλους Κύκλου Ζωής (Ο.Τ.Κ.Ζ.) της “Κ. ΓΑΡΔΕΛΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.” στη θέση “ΡΙΖΑ ΓΚΙΑΚΟΥ” στα Καλύβια Θορικού

5) ΑΔΑ: ΩΚΕΒΟΡ1Κ-1ΦΚ – Πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας τριών (3) μηνών στο Δήμο Σαρωνικού.

6) ΑΔΑ: ΨΞΤΓ7Λ7-ΠΤΑ – Αποδοχή της ειδικής δήλωσης διακοπής εργασιών του έργου: «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ, ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ Α΄ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ», αναδόχου εταιρείας ΙΝΤΡΑΚΑΤ

7) ΑΔΑ: ΩΣΡΩ7Λ7-ΝΥΚ – Διορθωτική Πράξη της με αρ. 1/2011 Πράξης Εφαρμογής της Πολεοδομικής Ενότητας στην περιοχή «Α’ κατοικία» της ΔΕ Αναβύσσου του Δήμου Σαρωνικού της ιδιοκτησίας με κ.α. 0403012.02 στο Ο.Τ. 54,55,56,57,58.

8) ΑΔΑ: 7Θ3ΥΟΡ1Κ-Κ2Υ – ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΕ

9) ΑΔΑ: 7ΝΔΗΟΡ1Κ-5ΔΣ – ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΕ

10) ΑΔΑ: ΩΕΝ17Λ7-Λ0Σ – Συγκρότηση επιτροπής εξακρίβωσης κόστους τιμών μονάδος νέων εργασιών και εκτίμησης των αποδόσεων εργασίας εργατών, τεχνιτών, βοηθών κλπ των νέων εργασιών του έργου: «Ολοκλήρωση εγκατάστασης οδοφωτισμού και φωτεινής σηματοδότησης στο τμήμα: Κόμβος Ιππικού Κέντρου – Καλύβια – Ανάβυσσος από χ.θ. 0+000 έως χ.θ. 5+804,20»,προϋπολογισμού 565.000,00

11) ΑΔΑ: ΩΡ087Λ7-ΟΦΣ – Δεύτερη μείωση εγγυήσεων ανάληψης δεκάτων του έργου: «Ολοκλήρωση εγκατάστασης οδοφωτισμού και φωτεινής σηματοδότησης στο τμήμα: Κόμβος Ιππικού Κέντρου-Καλύβια-Ανάβυσσος από χ.θ. 0+000 έως χ.θ. 5+804,20».

12) ΑΔΑ: 7ΖΜΡ7Λ7-Ω01 – Έγκριση σταδίων μελέτης : Σήμανσης – Ασφάλισης, Κτηματολογίου & Αναλογισμών, ΣΑΥ-ΦΑΥ της μελέτης με τίτλο: «Μελέτη Βελτίωσης Δια-δημοτικής Οδού Κορωπί – Καλύβια Θορικού».

13) ΑΔΑ: Ω4Ζ6ΟΡ1Κ-Π1Η – Χορήγηση άδειας χρήσης νερού για υφιστάμενο δικαίωμα χρήσης νερού από πηγάδι αρδευτικής χρήσης (άρδευση αγροτεμαχίων) στους Κωνσταντίνο Μπαζούρο και Σοφία Μπαζούρου στην ιδιοκτησία τους, στη θέση «Άγιος Γεράσιμος-Ελαιόφυτα Παλαιάς Φώκαιας» του Δήμου Σαρωνικού, Τ.Κ. Παλαιάς Φώκαιας της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής, της Περιφέρειας Αττικής.

Advertisements

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s

Αρέσει σε %d bloggers: