ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Αποφάσεις των οργάνων του Δήμου Σαρωνικού, της Αποκεντρωμένης Διοίκησης και της Περιφέρειας Αττικής για πολεοδομικά ζητήματα του Δήμου

Να παρακολουθείτε καθημερινά το «ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ» για την έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωσή σας.

Οι παρακάτω αποφάσεις είναι δημοσιευμένες στη «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» κατά τους μήνες Ιανουάριο – Μάρτιο 2017

ΚΑΛΥΒΙΑ

1) ΑΔΑ: Ω499Ω1Ξ-5ΟΓ – Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Α-235 για :ΜΕΛΕΤΗ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΥΒΙΩΝ (ΜΑΥΡΙΚΕΖΑ) (ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΠΟΛΕΩΣ)(Δ.Σ. 177/00) (ΑΑΥ 208/13, 196/14, 173/15 & 205/16)

2) ΑΔΑ: 700ΕΩ1Ξ-ΨΟΕ – Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Α-236 για :ΜΕΛΕΤΗ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗ – ΠΟΛΕΟΔΟΜΗΣΗ – ΠΡΑΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ – ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ. ΑΡΙΘ. 320/08 ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. (ΑΑΥ 209/13, 197/14 & ΑΝΤΙΛ. 1063/14, ΑΑΥ 1064/14, 174/15 & 206/16)

3) ΑΔΑ: Ω1Χ6Ω1Ξ-ΒΡ3 – Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Α-221 για :ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΤΩΝ Δ.Ε. ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΥΒΑΡΑ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ (ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ, Ο.Ε. 262/14, ΑΑΥ 784/14, 150/15 & 193/16)

4) ΑΔΑ: 7Φ6ΥΩ1Ξ-9ΝΙ – Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Α-223 για :ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΥΒΙΩΝ (Δ.Ε. 77/09) (ΑΑΥ 202/13, 182/14, 155/15 & 195/16)

5) ΑΔΑ: 6ΛΖΓΩ1Ξ-ΖΦΜ – Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Α-165 για :ΑΜΟΙΒΗ ΠΛΗΡΕΞ. ΔΙΚΗΓ. ΓΙΑ ΚΑΤΑΡΤ. ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΝΟΜΟΥ, ΣΥΝΤΑΞΗ ΑΙΤΙΟΛ. ΕΚΘΕΣΗΣ & ΕΝΗΜ. ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΗ ΕΠΕΞΗΓ. & ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΠΡΟΤΕΙΝ. ΡΥΘΜ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛ. ΑΚΥΡΩΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΟΛ. ΜΕΛ. ΛΕΩΦ. ΚΑΛΥΒΙΩΝ (ΑΠΟΦ. ΣΤΕ 369&524/16)(Δ.Σ.187/16,Ο.Ε.229&244/16, ΠΑΥ 861/16)

6) ΑΔΑ: 6ΕΩΟΟΡ1Κ-ΦΞΧ – Συμπλήρωση της υπ΄αρίθμ. Φ5710/5065/2011 Άδειας Αποκατάστασης του χώρου ανεξέλεγκτης διάθεσης στερεών αποβλήτων (ΧΑΔΑ) στη θέση «Τίποτι- Κρούδι» στα Καλύβια Δήμου Σαρωνικού, Περιφέρειας Αττικής.

 7) ΑΔΑ: 7ΣΔ9Ω1Ξ-ΚΧΒ – Έγκριση 1ου ΑΠΕ και 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου «Κατασκευή εξωτερικών διακλαδώσεων στο δίκτυο αποχέτευσης της Δ.Ε. Καλυβίων και Κουβαρά Δήμου Σαρωνικού»

8) ΑΔΑ: 6ΥΗΤ7Λ7-23Γ – ΜΕΛΕΤΗ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ – ΠΟΛΕΟΔΟΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΥΒΙΩΝ (ΕΠΕΚΑΤΑΣΗΣ ΠΟΛΕΩΣ)

9) ΑΔΑ: Ω06ΘΩ1Ξ-ΖΓΚ – Ε.Η.Δ. Επιστροφή από χρηματοδότηση ΕΣΠΑ οικονομικού έτους 2012 μη επιλέξιμου ΦΠΑ μετά την ολοκλήρωση της πράξης για το έργο «Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης από αμιαντοσωλήνα και επέκταση δικτύου ύδρευσης Καλυβίων» με κωδικό ΟΠΣ 296316 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΑΤΤΙΚΗ», σύμφωνα με την αριθ. 671/3-3-2017 απόφαση της Περιφέρειας Αττικής Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ..

10) ΑΔΑ: ΨΘΑΓ7Λ7-ΜΣΝ – Ολοκλήρωση Πράξης » ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΑΜΙΑΝΤΟΣΩΛΗΝΑ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΛΥΒΙΩΝ» με κωδικό ΟΠΣ 296316 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα : <<ΑΤΤΙΚΗ>>

ΑΝΑΒΥΣΣΟΣ

1) ΑΔΑ: Ω814Ω1Ξ-ΕΣ4 – Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Α-244 για :ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗ – ΜΕΛΕΤΗ Γ.Π.Σ. – ΠΟΛΕΟΔΟΜΗΣΗ – ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΑΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ & ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (Γ.Σ.Π.) ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ Κ. ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ (Κ.Σ. 112/14, ΑΑΥ 214/13, 206/14, 183/15 & 214/16)

2) ΑΔΑ: ΩΡΙΗΩ1Ξ-1ΘΓ – Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Α-243 για :ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΕΟΔΟΜΗΣΗ (ΕΝΤΑΞΗ ΣΕ ΣΧΕΔΙΟ ΠΟΛΗΣ) ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ Β ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΑΑΥ 213/13, 205/14, 182/15 & 213/16)

3) ΑΔΑ: 7ΣΤΞΩ1Ξ-ΖΟΔ – Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Α-245 για :ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ Β ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΛΑΚΚΑ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ (ΑΑΥ 215/16)

4) ΑΔΑ: ΩΘΜΗΩ1Ξ-ΔΙΟ – Ε.Η.Δ. Ορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου του Δήμου (υπόθεση απαλλοτριώσεων Αγίου Νικολάου-έφεση Παράσχου-Παρασκευά Τζιβίλογλου και λοιπών).

5) ΑΔΑ: ΨΡΕ07Λ7-Τ34 – ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΥΡΩΣΗΣ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 02-ΣΑΡ/2016 (ΑΡ.ΠΡΩΤ. 4381/2014/2016) της 1/2011 Πράξης Εφαρμογής της πολεοδομικής μελέτης στην περιοχή «Α΄ ΚΑΤΟΙΚΙΑ» της ΔΕ Αναβύσσου του Δήμου Σαρωνικού.

6) ΑΔΑ: 7ΧΩΞΩ1Ξ-Ε23 – Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-229 για :ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΩΝ ΕΚΠΟΝΟΥΜΕΝΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΕΟΔΟΜΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ Β ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΛΑΚΚΑ ΤΗΣ Δ.Ε. ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ ΣΤΙΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ ΕΣΤΙΑ & ΑΥΓΗ ΣΤΙΣ 14-15-16/10/16

Π. ΦΩΚΑΙΑ

1) ΑΔΑ: 7Τ2Σ7Λ7-1ΒΜ – ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΣΩΡΟΥ ΜΕΤΞΥ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΠΟΥΛΟΥΔΑ ΚΑΙ ΣΙΔΕΡΗ ΜΠΕΗ ΣΤΗ Δ.Κ ΠΑΛΑΙΑΣ ΦΩΚΑΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ

2) ΑΔΑ: ΩΣΚΡ7Λ7-6ΗΦ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ – ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΤΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΑΛΑΙΑΣ ΦΩΚΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ

ΣΑΡΩΝΙΔΑ

1) ΑΔΑ: 6ΚΟ1Ω1Ξ-06Ψ – Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Α-246 για :ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ ΤΟΥ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΑΡΩΝΙΔΑΣ (ΑΑΥ 1087/12, 184/13, 207/14, 463/14, 464/14, 184/15 & 216/16)

2) ΑΔΑ: ΩΨΠΟ7Λ7-ΚΥΞ – ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΑΜΙΑΝΤΟΣΩΛΗΝΑ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΑΡΩΝΙΔΑΣ (Γ’ ΦΑΣΗ)

3) ΑΔΑ: 7Τ32Ω1Ξ-ΕΥΕ – Ακύρωση της διαδικασίας ανάδειξης αναδόχου για το έργο «Ανάπλαση Κεντρικής Πλατείας Σαρωνίδας και γύρω περιοχής» λόγω μη ανάρτησης διεξαγωγής του διαγωνισμού στο «Διαύγεια».

ΚΟΥΒΑΡΑΣ

1) ΑΔΑ: 7ΑΠΚ7Λ7-ΥΕΜ – Ολοκλήρωση Πράξης » ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ» με κωδικό ΟΠΣ 376350 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα : <<ΑΤΤΙΚΗ>>

2) ΑΔΑ: ΩΞΡΓ7Λ7-Η5Ξ – ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΥΒΑΡΑ

3) ΑΔΑ: 7ΖΗΚΩ1Ξ-ΥΔΘ – Έγκριση νέων τευχών δημοπράτησης του έργου » Ολοκλήρωση κατασκευής έργων αποχέτευσης ακαθάρτων κυρίως οικισμού Καλυβίων και Κουβαρά «

Advertisements

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s

Αρέσει σε %d bloggers: