ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΠΕΡΙΦ. & ΑΠ.ΔΙΟΙΚ.ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΑΛΛΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΜΗΝΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2017

Να βλέπετε συχνά τη συγκεκριμένη σελίδα ακόμη και λίγες ημέρες μετά την πάροδο του μηνός Μαρτίου 2017, διότι καθημερινώς θα ενημερώνεται με νέες αποφάσεις για τους παρακάτω δήμους, όπως αυτές θα αναρτώνται στη «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» από την Περιφέρεια Αττικής και από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής

Γενικά για το «ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ» της «Ενότητας Σαρωνικού».

ΓΕΝΙΚΑ

1) ΑΔΑ: 6ΣΥΔ7Λ7-ΚΙΠ – Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού Δ΄ τριμήνου 2016.

2) ΑΔΑ: ΩΙΙΚΟΡ1Κ-1ΨΧ – Συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού & Αξιολόγησης Προσφορών, του Διεθνή Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού του έργου με τίτλο «Παρακολούθηση της ποιότητας των υδάτων των ακτών κολύμβησης της Περιφέρειας Αττικής για την περίοδο 2017-2023 & σύνταξη μητρώου ταυτοτήτων ακτών κολύμβησης της Περιφέρειας Αττικής για την περίοδο 2017-2022 » της πράξης «Υλοποίηση μέτρων του Σχεδίου Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών (ΣΔΛΑΠ) Υδατικού Διαμερίσματος (ΥΔ) Αττικής, που σχετίζονται με την εφαρμογή Κοινοτικών Οδηγιών για τα ύδατα κολύμβησης στην Περιφέρεια Αττικής (αρ. πρωτ. Ένταξης Πράξης 858/30-3-2016/ΑΔΑ:67ΟΟ7Λ7-Ι36)».

3) ΑΔΑ: 7ΙΞΤΟΡ1Κ-ΤΧΝ – Συγκρότηση Επιτροπής Εξέτασης Ενστάσεων του Διεθνή Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού του έργου με τίτλο «Παρακολούθηση της ποιότητας των υδάτων των ακτών κολύμβησης της Περιφέρειας Αττικής για την περίοδο 2017-2023 & σύνταξη μητρώου ταυτοτήτων ακτών κολύμβησης της Περιφέρειας Αττικής για την περίοδο 2017-2022 » της πράξης «Υλοποίηση μέτρων του Σχεδίου Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών (ΣΔΛΑΠ) Υδατικού Διαμερίσματος (ΥΔ) Αττικής, που σχετίζονται με την εφαρμογή Κοινοτικών Οδηγιών για τα ύδατα κολύμβησης στην Περιφέρεια Αττικής (αρ. πρωτ. Ένταξης Πράξης 858/30-3-2016/ΑΔΑ:67ΟΟ7Λ7-Ι36)».

4) ΑΔΑ: 75Μ0ΟΡ1Κ-0Δ7 – Συγκρότηση Επιτροπής Παρακολούθησης & Παραλαβής Παραδοτέων του Διεθνή Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού του έργου με τίτλο «Παρακολούθηση της ποιότητας των υδάτων των ακτών κολύμβησης της Περιφέρειας Αττικής για την περίοδο 2017-2023 & σύνταξη μητρώου ταυτοτήτων ακτών κολύμβησης της Περιφέρειας Αττικής για την περίοδο 2017-2022 » της πράξης «Υλοποίηση μέτρων του Σχεδίου Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών (ΣΔΛΑΠ) Υδατικού Διαμερίσματος (ΥΔ) Αττικής, που σχετίζονται με την εφαρμογή Κοινοτικών Οδηγιών για τα ύδατα κολύμβησης στην Περιφέρεια Αττικής (αρ. πρωτ. Ένταξης Πράξης 858/30-3-2016/ΑΔΑ:67ΟΟ7Λ7-Ι36)».

5) ΑΔΑ: 629Ι7Λ7-ΓΚΑ – Έγκριση σκοπιμότητας για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Αττικής στη Β΄ φάση υποβολής του εθνικού φακέλου της Πρότασης «Ολοκληρωμένες δράσεις για την διατήρηση και διαχείριση των περιοχών NATURA 2000, των ειδών, οικότοπων και οικοσυστημάτων στην Ελλάδα – Integrated actions for the conservation and management of NATURA 2000 sites, species, habitats and ecosystems in Greece» στο πλαίσιο των Ολοκληρωμένων Προγραμμάτων (Integrated Projects) LIFE.

6) ΑΔΑ: ΩΧ3Π7Λ7-1ΟΑ – Τροποποίηση τριών (3) δρομολογίων που ανατέθηκαν με την υπ΄αρ. 3197/2016 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής κατόπιν διαπραγμάτευσης για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της Περιφέρειας Αττικής έως τη λήξη του σχολικού έτους 2016-2017.

7) ΑΔΑ: 6Υ8Τ7Λ7-ΘΜ6 – Εισήγηση έγκρισης ανάθεσης προμήθειας αναλωσίμων δειγματοληψίας για τις ανάγκες της πράξης: «Αύξηση της γνώσης και της ευαισθητοποίησης σχετικά με την ανασύσταση και αποκατάσταση των υγροτόπων της Αττικής» της Περιφέρειας Αττικής, στο πλαίσιο του Προγράμματος ΧΜ ΕΟΧ 2009-2014 της Προγραμματικής Περιοχής «Ολοκληρωμένη Διαχείριση Θαλάσσιων και Εσωτερικών Υδάτων GR 02», κατά το άρθρο 118 του Ν. 4412/2016.

ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΗΣ

1) ΑΔΑ: 62Γ17Λ7-4ΔΨ – «Συγκρότηση τριμελούς επιτροπής χορήγησης βεβαιώσεων σε παραγωγούς πωλητές λαϊκών αγορών του Δήμου Αίγινας»

2) ΑΔΑ: ΨΠΗΡΟΡ1Κ-ΡΟΖ – ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΦ 991-06/073 ΚΑΕ 0719 ΠΟΣΟΥ 56,00€ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΔΥΟ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΤΗΝ ΑΙΓΙΝΑ

3) ΑΔΑ: 7ΣΨ0ΟΡ1Κ-ΞΚΨ – «Χορήγηση άδειας χρήσης νερού για υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης νερού από γεώτρηση αρδευτικής χρήσης (άρδευση αγροτεμαχίου) στις ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ ΕΛΕΝΗ – ΝΙΚΗ και ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ ΜΑΡΙΑ – ΦΛΩΡΑ, στην ιδιοκτησία τους στη θέση «ΣΦΕΝΤΟΥΡΙ», του Δήμου ΑΙΓΙΝΑΣ, της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων της Περιφέρειας Αττικής».

4) ΑΔΑ: ΨΩ637Λ7-ΕΩΧ – Διάθεση πίστωσης και έγκριση δαπάνης έργου για την έκδοση ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης για το έργο <<Επισκευή και συντήρηση οδοποιίας νήσου Αίγινας>> ΚΑΕ 9781.08.026.01.

5) ΑΔΑ: 6ΕΒΙ7Λ7-2ΝΟ – ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΣΥΣΤΕΓΑΣΗ

6) ΑΔΑ: 7Η997Λ7-ΠΔΩ – Λήψη Προληπτικών Υγειονομικών Μέτρων για το πρόγραμμα παρακολούθησης των ζωνών παραγωγής και αλιείας Ζώντων Δίθυρων Μαλακίων στη Ζώνη Παραγωγής Μετώπη Αίγινας (Ζώνη VI)

7) ΑΔΑ: 7ΧΕΞΟΡ1Κ-ΠΛΝ – Έγκριση της υπ’ αριθ. 13/2017 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αίγινας

8) ΑΔΑ: 739ΗΟΡ1Κ-Υ7Δ – Χορήγηση άδειας χρήσης νερού για υφιστάμενο δικαίωμα χρήσης νερού από πηγάδι αρδευτικής χρήσης (άρδευση αγροτεμαχίου) στον κ. Παναγιώτη Ρόδη στην ιδιοκτησία του, στη θέση «Κοντός» του Δήμου Αίγινας, της Περιφερειακής Ενότητας Πειραιά, της Περιφέρειας Αττικής.

9) ΑΔΑ: 6Θ387Λ7-ΒΣΝ – Έγκριση σύναψης και όρων προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Αίγινας για την εκτέλεση του έργου με τίτλο: «Επισκευή και συντήρηση οδοποιϊας νήσου Αίγινας», συνολικού προϋπολογισμού 1.000.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.).

ΔΗΜΟΣ ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ

1) ΑΔΑ: ΩΖΩΡ7Λ7-ΞΓΤ – Ολοκλήρωση Πράξης » ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΥ Δ. ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ ΔΥΟ ΦΟΡΗΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ ΤΥΠΟΥ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗΣ ΟΣΜΩΣΗΣ (R.O.) ΕΛΑΧΙΣΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 600 m3 ΗΜΕΡΗΣΙΩΣ ΕΚΑΣΤΗ» με κωδικό ΟΠΣ 393360 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα : <<ΑΤΤΙΚΗ>>

2) ΑΔΑ: 6ΕΚΝΟΡ1Κ-ΧΡ6 – ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΦ 991-06/073 ΚΑΕ 0719 ΠΟΣΟΥ 26,00€ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΔΥΟ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΝΑ ΣΤΟ ΑΓΚΙΣΤΡΙ ΓΙΑ ΑΥΤΟΨΙΕΣ- ΠΕΡΙΠΟΛΙΕΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΜΟΥ

1) ΑΔΑ: 67ΘΔΟΡ1Κ-ΘΗΔ – «Χορήγηση Άδειας Λειτουργίας στο ΚΛΕΙΣΤΟ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΡΙΟ του Α.Σ ΩΡΙΩΝ στο Δήμο Αλίμου »

2) ΑΔΑ: Ψ66ΣΟΡ1Κ-ΖΝ9 – Συγκρότηση Επιτροπής Ελέγχου Παιδικών Χαρών για τον Δήμο Αλίμου

3) ΑΔΑ: 6ΓΡΝ7Λ7-Δ6Ι – Έγκριση τροποποιήσεως του Καταστατικού Ανώνυμης Εταιρίας

4) ΑΔΑ: 73ΟΡ7Λ7-57Π – Διάθεση πίστωσης και έγκρισης δαπάνης έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΜΠΕΛΑΚΙΩΝ ΤΟΥ Δ. ΑΛΙΜΟΥ» Ν.Τ. ΑΘΗΝΩΝ οικ. έτους 2017.

5) ΑΔΑ: 6Λ0Δ7Λ7-86Σ – Απόφαση επιβολής προστίμου στον κ. Βακόλα Χαρίση, κάτοχο του αρτοποιείου, επί της Λ. Καλαμακίου 78 & Ακροπόλεως, στον Δήμο Αλίμου

6) ΑΔΑ: ΩΓΙ77Λ7-ΦΦΦ – ΒΕΑΙΩΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ Υ/Δ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 19, ΠΑΡ. 1 ΤΟΥ Ν.3982/11 ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΜΕ ΜΟΝΙΜΑ ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΟ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΚΑΙ ΚΑΤΑΨΥΞΗ Ή ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΥΠΑΘΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΗΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΩΝ – Η ΜΕΡΙΜΝΑ Α.Ε.Ε.», ΦΕΝΕΟΥ 14 & ΖΑΠΕΙΟΥ ΠΑΡΘΕΝΑΓΩΓΕΙΟΥ, ΑΛΙΜΟΣ

7) ΑΔΑ: Ψ9ΘΗΟΡ1Κ-ΜΙ3 – Άδεια για τη δραστηριότητα συλλογής και μεταφοράς μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων, μεταχειρισμένων ελαστικών οχημάτων και αποβλήτων ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) της επιχείρησης του MALAJ JANI που εδρεύει στην οδό Σ. Κάνδειας 8 στον Άλιμο Αττικής

8) ΑΔΑ: ΨΚΤΥ7Λ7-ΘΣΙ – Λήψη απόφασης για την παράταση μίσθωσης του ακινήτου επί των οδών Θεομήτορος 59 & 17ης Νοεμβρίου & Σφακίων στον Άλιμο (από αναβολή).

ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ – ΒΟΥΛΑΣ – ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ

1) ΑΔΑ: Ψ13Ξ7Λ7-Κ6Λ – ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ Α.Ε.

2) ΑΔΑ: 7Γ3ΦΟΡ1Κ-Ο2Π – Συγκρότηση Επιτροπής Ελέγχου Παιδικών Χαρών για τον Δήμο Βάρης- Βούλας- Βουλιαγμένης.

3) ΑΔΑ: 6ΡΝΤΟΡ1Κ-Ψ9Π – Χορήγηση άδειας χρήσης νερού για υφιστάμενα δικαιώματα από πηγάδι υδρευτικής χρήσης (άρδευση πρασίνου) στον κ. Εμμανουήλ Ευστρατίου (ως διαχειριστή) στην πολυκατοικία, στην οδό Αθηνάς 28 & Βενιζέλου (Ο.Τ. 26), του Δήμου Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης, της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής, της Περιφέρειας Αττικής.

4) ΑΔΑ: ΨΦΞΦ7Λ7-ΤΜ7 – ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ Α.Ε.

5) ΑΔΑ: 7ΝΣΛ7Λ7-ΡΩΩ – Εκδίκαση Ένστασης της εταιρείας «ΛΙΘΟΣ ΑΤΕ» αναδόχου του έργου: «ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΗΛΑΔΕΖΑΣ Δ.Ε. ΒΑΡΗΣ».

6) ΑΔΑ: Ω0Τ47Λ7-2Υ1 – Εκδίκαση Ένστασης της εταιρείας «ΛΙΘΟΣ ΑΤΕ» αναδόχου του έργου: «ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΗΛΑΔΕΖΑΣ Δ.Ε. ΒΑΡΗΣ».

ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ

1) ΑΔΑ: 6ΚΚ4ΟΡ1Κ-Α5Ω – Συγκρότηση Επιτροπής Ελέγχου Παιδικών Χαρών για τον Δήμο Γλυφάδας

2) ΑΔΑ: ΩΠ9ΤΟΡ1Κ-4ΡΨ – Πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών στο Δήμο Γλυφάδας.

3) ΑΔΑ: 6Κ0Α7Λ7-ΖΟ8 – ΕΓΚΡΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΣΤΕΓΑΣΜΕΝΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ

4) ΑΔΑ: 7Τ1Ρ7Λ7-33Ρ – Διάθεση πίστωσης και έγκρισης δαπάνης έργου «ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ» Ν.Τ. ΑΘΗΝΩΝ οικ. έτους 2017

5) ΑΔΑ: 7ΔΑΔ7Λ7-41Ξ – Διάθεση πίστωσης και έγκρισης δαπάνης έργου «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ » Ν.Τ. ΑΘΗΝΩΝ οικ. έτους 2017

6) ΑΔΑ: 67ΙΛ7Λ7-93Φ – Ολοκλήρωση Πράξης » ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΓΛΥΦΑΔΑ» με κωδικό ΟΠΣ 464625 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα : <<ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ>>

7) ΑΔΑ: 7Γ637Λ7-Ρ99 – Απαλλαγή από την υποχρέωση εφοδιασμού με άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας της «ΖΙΑΚΑΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» για το εφεδρικό ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος (Η/Ζ), ισχύος 64 KVA που βρίσκεται εγκατεστημένο στο αρτοποιείο επί της οδού Κ. Αθανάτου 53 στον Δήμο Γλυφάδας.

8) ΑΔΑ: 70ΝΥ7Λ7-Ο1Λ – Έγκριση σύναψης και όρων τροποποίησης – παράτασης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Αττικής και Δήμου Γλυφάδας για το έργο «Συντήρηση Οδικού Δικτύου του Δήμου Γλυφάδας».

9) ΑΔΑ: ΩΖΟ37Λ7-Φ6Γ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΝΩ ΓΛΥΦΑΔΑΣ

10) ΑΔΑ: Ω2ΑΘ7Λ7-ΦΘΖ – Διάθεση πίστωσης και έγκρισης δαπάνης έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΡΑΜΠΩΝ ΑΜΕΑ ΣΕ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ» Ν.Τ. ΑΘΗΝΩΝ οικ. έτους 2017

ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

1) ΑΔΑ: Ψ1ΥΑ7Λ7-Η24 – ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΥΡΩΣΗΣ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΜΕ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 3460/2014/20-12-2016 της με αρ. 02/2010 Πράξης Εφαρμογής της Πολεοδομικής Μελέτης στην περιοχή «Αεροδρόμιο» του Δήμου Ελευσίνας, της ιδιοκτησίας με κ. α. 0101011 στo Ο.Τ. G399.

2) ΑΔΑ: ΩΤΩ2ΟΡ1Κ-ΞΡΚ – Ανανέωση – τροποποίηση ισχύος ΑΕΠΟ, της υφιστάμενης μονάδας αποθήκευσης ανταλλακτικών αυτοκινήτων, της εταιρείας : ΕΛΤΡΕΚΚΑ Α.Ε.., που βρίσκεται στη θέση: Λαχίδια – Βαμβακιάς του Δήμου Ελευσίνας.

3) ΑΔΑ: ΩΡΤΑΟΡ1Κ-0ΩΞ – Τροποποίηση απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων υφιστάμενου εργοστασίου παραγωγής οργανικών λιπασμάτων, βελτιωτικών εδάφους και φυτοχωμάτων της εταιρίας «Αφοι Βασιλόπουλοι Α.Ε.Β.E.» στη θέση Σκλήρη Δήμου Ελευσίνας Π.Ε. Δυτικής Αττικής, λόγω μηχανολογικού εκσυγχρονισμού.

4) ΑΔΑ: 628Ο7Λ7-Γ2Β – Επιβολή προστίμου

5) ΑΔΑ: 6Ο5ΞΟΡ1Κ-4ΕΦ – Συγκρότηση επιτροπών ελέγχου χώρων ανεξέλεγκτης εναπόθεσης απορριμμάτων των Δήμων κατ΄ εφαρμογή της Πυροσβεστικής Διάταξης 9Α/ 2005 συμπεριλαμβανομένων των Δήμων Ασπροπύργου, Ελευσίνας και Μάνδρας Ειδυλλίας

6) ΑΔΑ: 634Δ7Λ7-0ΦΒ – α) Τροποποίηση άδειας εγκατάστασης κτιριακού εκσυγχρονισμού β) Τροποποίηση άδειας λειτουργίας, λόγω μηχανολογικού εκσυγχρονισμού, μονάδας εργοστασίου παραγωγής οργανικών λιπασμάτων βελτιωτικών του εδάφους και φυτοχωμάτων, της εταιρείας «Αφοί Π. ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΙ Α.Ε.Β.Ε.», στη Θέση «Σκλήρη», του Δημοτικού Διαμερίσματος Μαγούλας του Δήμου Ελευσίνας Αττικής

7) ΑΔΑ: 6ΙΞΓ7Λ7-ΕΓΥ – Ορισμός εκπροσώπων της Περιφέρειας Αττικής για τη συμμετοχή τους στη Γνωμοδοτική Επιτροπή για θέματα ανέλκυσης, απομάκρυνσης ή εξουδετέρωσης ναυαγίων ή πλοίων αρμοδιότητας Οργανισμού Λιμένος Ελευσίνας Α.Ε., για το έτος 2017.

8) ΑΔΑ: 7ΤΨΕ7Λ7-ΜΗ5 – ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΥΡΩΣΗΣ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΜΕ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 3092/2016/11-01-2017 της με αρ. 01/1994 Πράξης Εφαρμογής της περιοχής «Τσακάλι» της Δημοτικής Ενότητας Μαγούλας του Δήμου Ελευσίνας, της ιδιοκτησίας με κ. α. 011007 στο Ο.Τ. 157.

9) ΑΔΑ: ΩΝ55ΟΡ1Κ-ΙΣΛ – Συγκρότηση Επιτροπής Ελέγχου Παιδικών Χαρών για τον Δήμο Ελευσίνας

10) ΑΔΑ: ΩΝΗΠΟΡ1Κ-Ψ7Π – Άρση Αντισεισμικής Υποθήκης για το σεισμόπληκτο κτήριο στην οδό ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 64, στην ΕΛΕΥΣΙΝΑ.

11) ΑΔΑ: Ω955ΟΡ1Κ-0Ν6 – ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΕΡΑΙΩΣΕΩΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΦΕΡΟΝΤΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ του κτηρίου στην οδό ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 64 – ΕΛΕΥΣΙΝΑ

ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ – ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ

1) ΑΔΑ: 7ΦΧΛΟΡ1Κ-ΑΚ6 – Συγκρότηση Επιτροπής Ελέγχου Παιδικών Χαρών για τον Δήμο Ελληνικού- Αργυρούπολης

2) ΑΔΑ: 7Γ6ΙΟΡ1Κ-ΗΡΕ – Έγκριση θέσης σε κυκλοφορία ενός (1) οχήματος του Δήμου Ελληνικού – Αργυρούπολης.

3) ΑΔΑ: ΨΕ2Β7Λ7-Ι9Φ – ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ

4) ΑΔΑ: Ω5057Λ7-ΡΙΦ – Διάθεση πίστωσης και έγκρισης δαπάνης έργου «ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ- ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ » Ν.Τ. ΑΘΗΝΩΝ οικ. έτους 2017

5) ΑΔΑ: 7Ζ20ΟΡ1Κ-Η6Ν – Έγκριση εγκατάστασης και λειτουργίας φωτεινού σηματοδότη σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 412/16 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ελληνικού – Αργυρούπολης.

6) ΑΔΑ: 7Ζ20ΟΡ1Κ-Η6Ν – Έγκριση εγκατάστασης και λειτουργίας φωτεινού σηματοδότη σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 412/16 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ελληνικού – Αργυρούπολης.

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

1) ΑΔΑ: 70ΨΩ7Λ7-Ο1Β – Ολοκλήρωση Πράξης » ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ» με κωδικό ΟΠΣ 441265 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα : <<ΑΤΤΙΚΗ>>

2) ΑΔΑ: ΩΦΓΙΟΡ1Κ-Υ96 – Συγκρότηση Επιτροπής Ελέγχου Παιδικών Χαρών για τον Δήμο Καλλιθέας

3) ΑΔΑ: Ω3ΣΝ7Λ7-ΗΞΘ – Έγκριση τροποποιήσεως του Καταστατικού Ανώνυμης Εταιρίας

4) ΑΔΑ: ΩΦΓΙΟΡ1Κ-Υ96 – Συγκρότηση Επιτροπής Ελέγχου Παιδικών Χαρών για τον Δήμο Καλλιθέας

5) ΑΔΑ: 71Β37Λ7-ΓΩΠ – ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΚΑΙ ΣΤΙΒΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

6) ΑΔΑ: 6Α1Ξ7Λ7-Ζ21 – Έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (2ου Α.Π.Ε) του έργου: «Φωτισμός υπόγειας διάβασης οδού Χαμοστέρνας κάτω από την οδό Πειραιώς», προϋπολογισμού: 500.000,00 ευρώ με ΦΠΑ, αναδόχου «ΒΙΟΛΙΑΠ ΑΤΕΒΕ

7) ΑΔΑ: ΩΛ4ΘΟΡ1Κ-ΖΕΖ – Εξέταση της από 19-01-2017 προσφυγής της κ. Ζηνοβίας Μίχου κατά της με αρ. 381/19.12.2016 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Καλλιθέας.

8) ΑΔΑ: 68Ε07Λ7-Λ7Λ – Διάθεση πίστωσης και έγκρισης δαπάνης έργου « ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΚΑΙ ΣΤΙΒΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ » Ν.Τ. ΑΘΗΝΩΝ οικ. έτους 2017

9) ΑΔΑ: ΩΑ4Λ7Λ7-ΖΥ7 – Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης ύψους 30.000 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την ανάγκη καθαριότητας του Κέντρου Διαχείρισης, Αποθήκευσης και Εφοδιασμού ειδών Πρώτης Ανάγκης των σημείων διαμονής Προσφύγων στο κτήριο «Εσπλανάδα», Δέλτα Φαλήρου, Τ.Κ. 176 02 Καλλιθέα»

10) ΑΔΑ: 75747Λ7-ΑΘΞ – Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης ύψους 20.000 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την ανάγκη φύλαξης του Κέντρου Διαχείρισης, Αποθήκευσης και Εφοδιασμού ειδών Πρώτης Ανάγκης των σημείων διαμονής Προσφύγων στο κτήριο «Εσπλανάδα», Δέλτα Φαλήρου, Τ.Κ. 176 02 Καλλιθέα.

11) ΑΔΑ: 6ΡΜ1ΟΡ1Κ-8ΩΡ – Άδεια για τη δραστηριότητα συλλογής και μεταφοράς μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων, μεταχειρισμένων ελαστικών οχημάτων, οχημάτων στο τέλος του κύκλου ζωής τους (ΟΤΚΖ) και αποβλήτων ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) της εταιρίας Α. ΜΗΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. που εδρεύει στην οδό Αραπάκη 56 στον Δήμο Καλλιθέας Αττικής

12) ΑΔΑ: ΨΒΖ17Λ7-ΓΝΛ – Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 413/2017 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής ως προς την ημερομηνία παραχώρησης χρήσης (άνευ ανταλλάγματος) του περιφραγμένου χώρου στάθμευσης των πρώην Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων στην Παραλία Καλλιθέας – Μοσχάτου σε σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα για τις ανάγκες διεξαγωγής εκδήλωσης.

ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ – ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

1) ΑΔΑ: 7ΘΟΜ7Λ7-ΒΜΟ – Έγκριση λειτουργίας μεταφερθέντος Φαρμακείου του Φαρμακοποιού Κουμάντου Αλέξανδρου του Αιμίλιου

2) ΑΔΑ: Ψ2Ω87Λ7-ΨΚΩ – Έγκριση λειτουργίας μεταφερθέντος Φαρμακείου του Φαρμακοποιού Τζανή Λουκά του Νικολάου

3) ΑΔΑ: 7Μ5Φ7Λ7-ΝΣΤ – Σύσταση επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου ΚΟ1/09 «Διαμόρφωση χώρων πρασίνου και περιβάλλοντος στην περιοχή Λιπάσματα-Κόμβος Τελωνείου της Παραλιακής οδικής σύνδεσης Πειραιά-Δραπετσώνα-Κερατσίνι», προϋπολογισμού : 560.000,00 ευρώ , αναδόχου «ΣΤΟΓΙΑΝΝΟΣ Μ. & ΣΙΑ Ε.Ε. ».

4) ΑΔΑ: 7Ξ4Φ7Λ7-9Τ9 – Έγκριση λειτουργίας συστεγασμένων Φαρμακείων των Φαρμακοποιών Αγγελή – Κούβαρη Παναγιώτας του Νικολάου και Σταυριανάκου Μιχαήλ του Σταύρου με υπεύθυνο φαρμακοποιό τον Ανδρικόπουλο Απόστολο του Χαράλαμπου λόγω της ήδη λειτουργίας από τον αδειούχο φαρμακοποιό και δεύτερου φαρμακείου στην Δημοτική Ενότητα Δραπετσώνας

5) ΑΔΑ: ΩΤΑΞ7Λ7-ΔΤΨ – Παράταση προθεσμίας έκδοσης απόφασης για την απονομή των βραβείων του Πανελλήνιου Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού ιδεών με τίτλο «Αρχιτεκτονικός διαγωνισμός ιδεών για την μελέτη ανάπλασης 640 στρεμμάτων της πρώην λιμενο-βιομηχανικής περιοχής Λιπασμάτων».

6) ΑΔΑ: 645ΙΟΡ1Κ-9ΚΝ – Eγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 328/2016 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κερατσινίου – Δραπετσώνας.

7) ΑΔΑ: 63Η7ΟΡ1Κ-ΙΓΖ – Άδεια για τη δραστηριότητα συλλογής και μεταφοράς μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων και αποβλήτων ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) της επιχείρησης του ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗ ΙΩΑΝΝΗ, που εδρεύει στην οδό Περάμου 7 στον Δήμο Δραπετσώνας Αττικής

8) ΑΔΑ: 7ΞΑ07Λ7-1ΩΡ – Διάθεση πίστωσης και έγκρισης δαπάνης έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ Κερατσινιού ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ».

9) ΑΔΑ: ΩΩΛΠ7Λ7-1ΦΤ – Διάθεση πίστωσης και έγκρισης δαπάνης μελέτης « ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΙΔΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ 640ΣΤΡΕΜΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΠΡΩΗΝ ΛΙΜΕΝΟ-ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ » Π.Ε. Πειραιά οικ. έτους 2017.

10) ΑΔΑ: 6Ε0Γ7Λ7-Φ3Ψ – Διάθεση πίστωσης και έγκρισης δαπάνης έργου «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ Κερατσινιού ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ» Π.Ε. Πειραιά οικ. έτους 2017.

ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ

1) ΑΔΑ: 7ΖΚ37Λ7-Ν16 – Ορισμός επιβλεπόντων μηχανικών του έργου: «ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗ ΤΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΗΣ ΚΟΡΩΠΙΟΥ» προϋπολογισμού 8.154.900,00€ με τα απρόβλεπτα, την αναθεώρηση και Φ.Π.Α.

2) ΑΔΑ: 6Ω2Π7Λ7-Ψ37 – Ολοκλήρωση Πράξης » ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΗΡΙΟΥ ΚΔΑΠ – ΑΜΕΑ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΩΠΙΟΥ» με κωδικό ΟΠΣ 296456 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα : <<ΑΤΤΙΚΗ>>

3) ΑΔΑ: 9Β3Μ7Λ7-Ξ3Θ – ΕΝΤΑΞΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΔΟΜΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΡΩΠΙΑΣ:ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΚΡΩΠΙΑΣ» ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΟΠΣ 5003414 ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΤΤΙΚΗ 2014-2020»

4) ΑΔΑ: 7ΥΗΝΟΡ1Κ-ΠΟ2 – Μη χορήγηση παράτασης λειτουργίας του λατομείου αδρανών υλικών της «ΤΡΙΑΣ ΕΜΠΟΡΟΛΑΤΟΜΙΚΗ Α.Ε.» στη θέση “Αγ. Ιωάνης ΄΄ Κορωπίου Αττικής, με σκοπό την ολοκλήρωση της αποκατάστασης

5) ΑΔΑ: ΩΘΑΒ7Λ7-ΟΣ0 – Ολοκλήρωση Πράξης » ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΡΩΠΙΑΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ» με κωδικό ΟΠΣ 393343 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα : <<ΑΤΤΙΚΗ>>

6) ΑΔΑ: ΩΥ3ΡΟΡ1Κ-ΝΧΠ – Απόρριψη του αιτήματος των κ.κ. ΜΟΣΧΟΥ ΜΙΛΤΙΑΔΗ και ΜΩΡΑḮΤΗ ΕΙΡΗΝΗΣ για χορήγηση άδειας εκτέλεσης έργου αξιοποίησης υδατικών πόρων – ανόρυξη γεώτρησης αρδευτικής χρήσης για την κάλυψη των αρδευτικών αναγκών αγροτεμαχίου έκτασης 17 στρεμμάτων με ελαιόδενδρα (16 στρέμματα) και αμυγδαλιές (1 στρέμμα), στην ιδιοκτησία τους, στη θέση ΚΟΚΚΙΝΑΡΑΣ, του Δήμου ΚΡΩΠΙΑΣ, της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής, της Περιφέρειας Αττικής.

7) ΑΔΑ: 7ΥΓ7ΟΡ1Κ-ΛΙΨ – Χορήγηση άδειας χρήσης νερού για υφιστάμενα δικαιώματα από γεώτρηση υδρευτικής χρήσης (άρδευση πρασίνου) στους κ.κ. ΚΑΡΒΟΥΝΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟ, ΕΡΙΦΥΛΗ, ΓΕΩΡΓΙΟ και ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ, στην ιδιοκτησία τους στην θέση ΚΙΑΦΑ ΦΡΙΓΚΟΥ, του Δήμου ΚΡΩΠΙΑΣ, της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής, Περιφέρειας Αττικής.

8) ΑΔΑ: Ψ4ΨΔΟΡ1Κ-5ΧΣ – Χορήγηση άδειας χρήσης νερού για υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης νερού από πηγάδι υδρευτικής χρήσης (άρδευση πρασίνου) στους κ.κ. Κούππα Δημήτριο και Κούππα Ανδρέα του Χαράλαμπου στην ιδιοκτησία τους στη θέση ΛΑΜΠΡΙΚΑ του Δήμου Κρωπίας, Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής

9) ΑΔΑ: 64ΦΕΟΡ1Κ-29Η – Χορήγηση άδειας χρήσης νερού για υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης από πηγάδι αρδευτικής χρήσης (άρδευση αγροτεμαχίων) στις Αικατερίνη και Μαρία Σαλαγκούδη & Ισιδώρα Μερκούρη στην ιδιοκτησία τους, στη θέση «Ντρεμάτζι» του Δήμου Κρωπίας, της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής, της Περιφέρειας Αττικής.

10) ΑΔΑ: 6ΦΨΓΟΡ1Κ-ΒΙΟ – Τροποποίηση, ως προς την επωνυμία, της υπ’ αριθ. πρωτ. Φ 7068 / 3415 / ΠΕΡΙΒ-ΣΑ / 08-09-2014 Άδειας για τη δραστηριότητα συλλογής και μεταφοράς μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων, μεταχειρισμένων ελαστικών οχημάτων και αποβλήτων ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) της εταιρίας ΠΟΛΙΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ Ο.Ε. που εδρεύει στην οδό Κολοκοτρώνη 82 στο Κορωπί Αττικής

11) ΑΔΑ: Ω0Ε3ΟΡ1Κ-7ΞΛ – Απόφαση απόρριψης του αιτήματος έγκρισης περιβαλλοντικών όρων (μη έγκρισης περιβαλλοντικών όρων) για τον σταθμό κινητής τηλεφωνίας της εταιρείας VODAFONE ΠΑΝΑΦΟΝ Α.Ε.Ε.Τ. με κωδικό « 1101770 ΚΙΤΣΙ» που βρίσκεται , στη θέση « ΣΚΑΡΠΟ », εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου ΚΡΩΠΙΑΣ Π.Ε. Ανατολικής Αττικής Περιφέρειας Αττικής .

12) ΑΔΑ: Ω2ΣΑ7Λ7-6ΑΑ – Έγκριση χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΣΥΛΛΟΓΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΚΟΡΩΠΙΟΥ – ΠΑΙΑΝΙΑΣ», αναδόχου Κ/Ξ ΚΛΕΑΡΧΟΣ Γ. ΡΟΥΤΣΗΣ Α.Ε.- ΕΡΕΤΒΟ Α.Ε. – ΑΑΓΗΣ Α.Ε

13) ΑΔΑ: 6ΖΤΛ7Λ7-ΖΡΡ – Άδεια μηχανολογικού εκσυγχρονισμού, διάρκειας τριών (3) ετών, στο εργοστάσιο παραγωγής ειδών ζαχαροπλαστικής, στην επωνυμία ‘ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΝΑΝΟΥΡΗΣ’, που βρίσκεται στο 2ο χλμ της Λ. Μαρκοπούλου, περιοχή ΒΙΠΑ – ΒΙΟΠΑ, του Δήμου Κορωπίου – Αττικής.

14) ΑΔΑ: ΨΨ88ΟΡ1Κ-ΤΕΧ – Χορήγηση άδειας χρήσης νερού για υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης νερού από γεώτρηση αρδευτικής χρήσης (άρδευση αγροτεμαχίου) στους κ.κ. Σιούλη Κωνσταντίνο και Σιούλη Σωτήριο του Δημητρίου στην ιδιοκτησία τους στη θέση ΦΟΥΒΑΓΙΑ- ΑΓ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του Δήμου Κρωπίας, της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής.

15) ΑΔΑ: Ψ5Τ6ΟΡ1Κ-ΤΤΣ – Ανάκληση της με αριθμό οικ.2359/23-12-2008 Απόφασης του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής «Χορήγηση άδειας χρήσης νερού στα Λατομεία ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΑΒΕΕ από υπάρχουσα υδρευτική γεώτρηση (Γ2) εντός ιδιόκτητου αγροτεμαχίου που βρίσκεται στη θέση Λάμπρικα-Μίντρεζα, του Δ. Κρωπίας, του Νομού Αττικής».

16) ΑΔΑ: Ω3ΓΠΟΡ1Κ-8ΟΨ – Ανάκληση της υπ’ αριθμ. 384/25-2-2011 (ΦΕΚ 17/Δ/17-3-2011) απόφασης κήρυξης ως αναδασωτέας δασικής έκτασης εμβαδού 0,150 στρ., στη δασική θέση «Μπατσί-Αγ. Νικόλαος» του Δήμου Σαλαμίνας της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων της Περιφέρειας Αττικής

ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ

1) ΑΔΑ: Ω1ΟΗΟΡ1Κ-Ε5Π – Άδεια για τη δραστηριότητα συλλογής και μεταφοράς μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων της επιχείρησης του ΓΟΥΛΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ του Δημητρίου, που εδρεύει στο 51ο χλμ της Λεωφ. Λαυρίου στο Θορικό Δήμου Λαυρεωτικής Αττικής

2) ΑΔΑ: 68ΟΚ7Λ7-5ΔΕ – Απόρριψη Αίτησης Χρηματοδότησης της Πράξης “ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΚΕΡΑΤΕΑΣ, ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΙ ΑΡΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ”, με Κωδικό ΟΠΣ 5004069, στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “ATTIKH” 2014 – 2020.

3) ΑΔΑ: 68ΟΚ7Λ7-5ΔΕ – Απόρριψη Αίτησης Χρηματοδότησης της Πράξης “ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΚΕΡΑΤΕΑΣ, ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΙ ΑΡΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ”, με Κωδικό ΟΠΣ 5004069, στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “ATTIKH” 2014 – 2020.

4) ΑΔΑ: 68ΟΚ7Λ7-5ΔΕ – Απόρριψη Αίτησης Χρηματοδότησης της Πράξης “ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΚΕΡΑΤΕΑΣ, ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΙ ΑΡΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ”, με Κωδικό ΟΠΣ 5004069, στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “ATTIKH” 2014 – 2020.

5) ΑΔΑ: ΨΚ5Λ7Λ7-ΧΒΝ – Άδεια λειτουργίας διάρκειας αορίστου χρόνου, έπειτα από πραγματοποιηθέντα μηχανολογικό εκσυγχρονισμό, εργοστασίου κατασκευής μεταλλικών επίπλων με επωνυμία «ΒΙΚΤΩΡΙΑ Α.Ε-ΣΑΡΑΣΙΤΗΣ », που λειτουργεί σε υφιστάμενο βιομηχανικό κτήριο εντός του ΒΙΟ.ΠΑ Κερατέας (Ο.Τ 1053) στο Δήμο Λαυρεωτικής Αττικής.

6) ΑΔΑ: 7Μ7ΧΟΡ1Κ-ΖΑ1 – Μερική ανάκληση της 5296/20.12.2012 (Φ.Ε.Κ 14/Δ΄/23.01.2013) απόφασης κήρυξης του Γ.Γ.Α.Δ. Ατικής λόγω πυρκαγιάς, για έκταση εμβαδού 1,022 στρ. στη θέση « Μετόχι ή Πούσι Μπάρδι» της περιφέρειας της Δ.Ε Κερατέας του Δήμου Λαυρεωτικής της ΠΕ Αν. Αττικής.

ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ

1) ΑΔΑ: ΩΝΩ97Λ7-ΨΞΙ – ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡ. 6808/15-12-2016 ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ της με αρ. 1/2010 Πράξης Εφαρμογής της Πολεοδομικής Μελέτης των Πολεοδομικών Ενοτήτων 4 & 5 «Πόρτο Ράφτη» του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας της ιδιοκτησίας με κ.α. κ. 712320 στο Ο.Τ. Γ927.

2) ΑΔΑ: 700ΛΟΡ1Κ-ΘΞ4 – Ανάκληση της με αριθμό πρωτ. 48066/2171/16-6-2016 (ΑΔΑ 6Ξ48ΟΡ1Κ-Σ2Ι) Απόφασης του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής «Απόφαση επιβολής διοικητικών οικονομικών κυρώσεων στην Γεωργία Παπασωτηρίου για παράβαση διατάξεων της υπ’ αριθ. οικ. 146896/2014 ΚΥΑ (ΦΕΚ2878/Β/2014)», λόγω αναπροσδιορισμού του προστίμου.

3) ΑΔΑ: 609ΩΟΡ1Κ-4ΡΡ – Ανάκληση της με αριθμό πρωτ. 48068/2173/16-6-2016 (ΑΔΑ ΩΜΞΖΟΡ1Κ-ΦΡ9) Απόφασης του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής «Απόφαση επιβολής διοικητικών οικονομικών κυρώσεων στον Ιωάννη Σμαραγδάκη για παράβαση διατάξεων της υπ’ αριθ. οικ. 146896/2014 ΚΥΑ (ΦΕΚ2878/Β/2014) λόγω αναπροσδιορισμού του προστίμου.

4) ΑΔΑ: ΩΩΟΚΟΡ1Κ-ΞΦ9 – Ανάκληση της με αριθμό πρωτ. 48067/2172/16-6-2016 (ΑΔΑ 6ΟΣΠΟΡ1Κ-ΕΘΤ) Απόφασης του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής «Απόφαση επιβολής διοικητικών οικονομικών κυρώσεων στην Όρσα Παπασωτηρίου για παράβαση διατάξεων της υπ’ αριθ. οικ. 146896/2014 ΚΥΑ (ΦΕΚ2878/Β/2014)», λόγω αναπροσδιορισμού του προστίμου.

5) ΑΔΑ: 6ΠΒΛΟΡ1Κ-492 – Χορήγηση άδειας χρήσης νερού για υφιστάμενο δικαίωμα χρήσης και μεταφοράς νερού από πηγάδι αρδευτικής χρήσης (άρδευση αγροτεμαχίων) στην κ. Ελένη Μεθενίτη στην ιδιοκτησία της, στη θέση «Γκοβάτσι» του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας, της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής, της Περιφέρειας Αττικής.

6) ΑΔΑ: Ω1ΔΣΟΡ1Κ-ΧΟ8 – Χορήγηση άδειας χρήσης νερού για υφιστάμενο δικαίωμα χρήσης και μεταφοράς νερού από πηγάδι αρδευτικής χρήσης (άρδευση αγροτεμαχίων) στους Ιωάννη και Ευαγγελία Μπέη στην ιδιοκτησία τους, στη θέση «Πέλκεζι-Ποτάμι» του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας, της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής, της Περιφέρειας Αττικής.

7) ΑΔΑ: 7352ΟΡ1Κ-ΝΣ3 – Χορήγηση άδειας χρήσης νερού για υφιστάμενα δικαιώματα από γεώτρηση αρδευτικής χρήσης (άρδευση αγροτεμαχίου) στον κ. Εμμανουήλ Σπυριδάκη στην ιδιοκτησία του, στη θέση «Κήποι Βραώνας» του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας, της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής, της Περιφέρειας Αττικής.

8) ΑΔΑ: Ω7ΚΒΟΡ1Κ-ΚΤΩ – Χορήγηση άδειας χρήσης νερού για υφιστάμενο δικαίωμα χρήσης από πηγάδι αρδευτικής χρήσης (άρδευση αγροτεμαχίου) στην κ. Αγγελική Στάθη στην ιδιοκτησία της, στη θέση «Πούσι Πρίφτη» του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας, της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής, της Περιφέρειας Αττικής.

9) ΑΔΑ: 6Ω1Κ7Λ7-ΔΕΘ – Ολοκλήρωση Πράξης » ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ» με κωδικό ΟΠΣ 215833 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα : <<ΑΤΤΙΚΗ>>

10) ΑΔΑ: ΨΙΗΞ7Λ7-974 – ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΥΡΩΣΗΣ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 86-ΜΑΡ/2016 της υπ’αριθμ. 1/2010 πράξης εφαρμογής της Πολεοδομικής Ενότητας 4-5 «ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ» του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας.

11) ΑΔΑ: 6Χ637Λ7-Ε2Η – ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΥΡΩΣΗΣ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 18-MAΡ/2016 της υπ’ αρ. 1/2000 Πράξης Εφαρμογής στην περιοχή 3η Π.Ε. Πόρτο Ράφτη του Δήμου Μαρκόπουλου, (N. Αττικής), για την ιδιοκτησία που βρίσκεται στο Ο.Τ.385, για την ιδιοκτησία με κ.α. 040308.

12) ΑΔΑ: ΨΡΕ97Λ7-ΟΓ9 – ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΥΡΩΣΗΣ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΜΕ ΑΡ. 02-ΜΑΡ/2017 της με αρ. 01/2010 Πράξης Εφαρμογής της Πολεοδομικής Ενότητας 4-5 «ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ» του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας, των ιδιοκτησιών με κ.α. 722129, 722128 και 722113 στο Ο.Τ. Γ 1306.

13) ΑΔΑ: 62Υ47Λ7-1ΨΕ – ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΥΡΩΣΗΣ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΜΕ ΑΡ. 01-ΜΑΡ/2017 της με αρ. 01/2010 Πράξης Εφαρμογής της Πολεοδομικής Ενότητας 4-5 «ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ» του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας, της ιδιοκτησίας με κ.α. 643412 στο Ο.Τ. Γ 798.

14) ΑΔΑ: 72607Λ7-50Λ – ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΥΡΩΣΗΣ ΑΡ. 07 – ΜΑΡ/2016 ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ της αρ. 1/2010 Πράξης Εφαρμογής στις Πολεοδομικές Ενότητες 4 και 5 «Πόρτο Ράφτη» Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας, στις ιδιοκτησίες Γιαννοπούλου Ολυμπίας και Μαντακίδη Στέφανου – Πατρούλη Ελένης

15) ΑΔΑ: ΩΥΧΓ7Λ7-Φ84 – Ολοκλήρωση Πράξης » Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση προσαρμοσμένα στις ανάγκες της τοπικής αγοράς εργασίας των Δήμων Μαρκοπούλου Μεσογαίας, Σπάτων – Αρτέμιδος και Παλλήνης» με κωδικό ΟΠΣ 464667 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα : <<ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ>>

16) ΑΔΑ: 7ΧΗΛ7Λ7-Γ2Π – ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΥΡΩΣΗΣ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΜΕ ΑΡ. 15-ΜΑΡ/2017 της με αρ. 01/2010 Πράξης Εφαρμογής της Πολεοδομικής Ενότητας 4-5 «ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ» του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας, της ιδιοκτησίας με κ.α. 620505 στο Ο.Τ. Γ 500.

17) ΑΔΑ: ΨΚΨΡΟΡ1Κ-3ΩΖ – Συγκρότηση Επιτροπής Ελέγχου Παιδικών Χαρών για τον Δήμο Μαρκόπουλου Μεσογαίας

18) ΑΔΑ: 6ΨΡΑΟΡ1Κ-Ν58 – ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 14 Ν.998/79 (ΑΡ.1298/25526/27-3-3017) ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΧΑΜΟΛΙΑ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ

19) ΑΔΑ: 6Ε2ΖΟΡ1Κ-ΨΘ7 – Χορήγηση άδειας χρήσης νερού για υφιστάμενο δικαίωμα χρήσης από πηγάδι αρδευτικής χρήσης (άρδευση αγροτεμαχίου) στον κ. Δημήτριο Μιχαήλ στην ιδιοκτησία του, στη θέση «Σκούντρα» του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας, της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής, της Περιφέρειας Αττικής.

20) ΑΔΑ: ΩΕΜΒΟΡ1Κ-Σ3Σ – Χορήγηση άδειας χρήσης νερού για υφιστάμενο δικαίωμα χρήσης νερού από πηγάδι αρδευτικής χρήσης (άρδευση αγροτεμαχίου) στην κ. Παναγιώτα Πέππα στην ιδιοκτησία της, στη θέση «Κολώνες» του Δήμου Ωρωπού, Τ.Κ. Μαρκόπουλου Ωρωπού, της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής, της Περιφέρειας Αττικής.

21) ΑΔΑ: 6ΝΟΣΟΡ1Κ-ΑΔΒ – Έγκριση συμβάσεων μίσθωσης έργου στην Κοινωφελή Δημοτική Επιχείρηση Μαρκοπούλου Μεσογαίας Αττικής

ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ – ΤΑΥΡΟΥ

1) ΑΔΑ: Ψ7ΚΧ7Λ7-Λ0Δ – Ολοκλήρωση Πράξης » ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΣΥΛΛΕΚΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΣΥΛΛΕΚΤΗΡΩΝ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΣΜΥΡΝΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΞ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΜΟΣΧΑΤΟΥ» με κωδικό ΟΠΣ 397099 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα : <<ΑΤΤΙΚΗ>>

2) ΑΔΑ: ΨΗΥΕ7Λ7-ΦΟΤ – Έγκριση τροποποιήσεως του Καταστατικού Ανώνυμης Εταιρίας

3) ΑΔΑ: ΩΧ8Ζ7Λ7-Ζ6Ι – ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ

4) ΑΔΑ: ΩΛ6Ε7Λ7-ΒΒ2 – Διάθεση πίστωσης και έγκρισης δαπάνης έργου « ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΠΟΡΑΔΙΚΩΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΣΤΙΣ ΟΔΟΥΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΣΜΥΡΝΗΣ ΚΑΙ ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΟΣΧΑΤΟΥ-ΤΑΥΡΟΥ » Ν.Τ. ΑΘΗΝΩΝ οικ. έτους 2017

5) ΑΔΑ: ΨΒΖ17Λ7-ΓΝΛ – Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 413/2017 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής ως προς την ημερομηνία παραχώρησης χρήσης (άνευ ανταλλάγματος) του περιφραγμένου χώρου στάθμευσης των πρώην Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων στην Παραλία Καλλιθέας – Μοσχάτου σε σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα για τις ανάγκες διεξαγωγής εκδήλωσης.

ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ

1) ΑΔΑ: 729Α7Λ7-Σ21 – Έγκριση τροποποιήσεως του Καταστατικού Ανώνυμης Εταιρείας

2) ΑΔΑ: 69217Λ7-Ω0Ε – Ένταξη της πράξης «ΔΟΜΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΔΗΜΟΥ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ – ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΣΣΙΤΙΟΥ ΔΗΜΟΥ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ» με κωδικό ΟΠΣ 5003620 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014-2020»

3) ΑΔΑ: ΩΑΤΨ7Λ7-99Ν – Διάθεση πίστωσης και έγκρισης δαπάνης έργου « ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΚΑΙ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΓΗΠΕΔΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟ » Ν.Τ. ΑΘΗΝΩΝ οικ. έτους 2017.

4) ΑΔΑ: 6ΕΘΨ7Λ7-270 – Έγκριση τροποποιήσεως του Καταστατικού Ανώνυμης Εταιρίας

5) ΑΔΑ: 7ΖΘ07Λ7-Σ1Κ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ

6) ΑΔΑ: 78Ζ87Λ7-ΘΨ7 – Διάθεση πίστωσης και έγκρισης δαπάνης έργου « ΑΝΑΠΛΑΣΗ 22 ΣΤΡΕΜΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΠΟΛΟ ΟΜΟΡΟ ΤΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΓΗΠΕΔΩΝ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ » Ν.Τ. ΑΘΗΝΩΝ οικ. έτους 2017

7) ΑΔΑ: Ω3ΛΚ7Λ7-ΠΡ6 – Απόφαση επιβολής προστίμου

8) ΑΔΑ: 7ΖΘ07Λ7-Σ1Κ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ

1) ΑΔΑ: 6ΛΖΜ7Λ7-4ΟΞ – Χορήγηση άδειας ιδρύσεως φαρμακείου στoν φαρμακοποιό ΜΙΧΑΗΛ ΣΤΑΥΡΙΑΝΑΚΟ του ΣΤΑΥΡΟΥ, στο Δήμο Πειραιά

2) ΑΔΑ: 6ΗΑΨ7Λ7-ΛΞΔ – Έγκριση τροποποιήσεως του καταστατικού Ανώνυμης Εταιρείας

3) ΑΔΑ: 6ΟΘ97Λ7-ΠΜΛ – Έγκριση τροποποιήσεως του Καταστατικού Ανώνυμης Εταιρείας

4) ΑΔΑ: 626ΑΟΡ1Κ-Σ6Δ – Τροποποίηση, ως προς την έδρα, της με αριθ. πρωτ. Φ 185 / 4475 / ΠΕΡΙΒ-ΣΑ / 28-07-2009 Άδειας, όπως αυτή έχει τροποποιηθεί – συμπληρωθεί με την υπ’ αριθ. πρωτ. Φ 185 / 2584 / ΠΕΡΙΒ-ΣΑ / 30-04-2010 Απόφαση και ανανεωθεί με το υπ’ αριθ. πρωτ. Φ 185 / 6054 / ΠΕΡΙΒ-ΣΑ / 02-12-2015 έγγραφο, για τη δραστηριότητα συλλογής και μεταφοράς μη επικινδύνων στερεών αποβλήτων (απόβλητων βρώσιμων ελαίων και λιπών) της εταιρίας ΥΙΟΙ ΚΙΜΩΝΟΣ ΜΙΧΑΛΕΛΗ Ο.Ε., που εδρεύει στην οδό Καποδιστρίου 17 & Ναυαρίνου στον Πειραιά Αττικής

5) ΑΔΑ: Ω3ΕΥ7Λ7-Ρ6Ω – Έγκριση λειτουργίας μεταφερθέντος Φαρμακείου της Φαρμακοποιού Κτενά Ερασμίας του Παναγιώτη

6) ΑΔΑ: 6ΟΓΧ7Λ7-ΙΘΒ – Έγκριση τροποποιήσεως του Καταστατικού Ανώνυμης Εταιρείας

7) ΑΔΑ: 6ΣΤΖ7Λ7-ΨΜ1 – Έγκριση τροποποιήσεως του Καταστατικού Ανώνυμης Εταιρείας

8) ΑΔΑ: Ω53Ρ7Λ7-ΝΞΛ – Ολοκλήρωση Πράξης » ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΟΛΠ Α.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΟΥ ΚΡΗΠΙΔΟΤΟΙΧΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ KENTΡIKOΥ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ» με κωδικό ΟΠΣ 371806 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα : <<ΑΤΤΙΚΗ>>

9) ΑΔΑ: ΩΣ0Ν7Λ7-Ε2Τ – Ορισμός Μελών του Κοινού Υπηρεσιακού Συμβουλίου των Ν.Π…: Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, Ιατρικού Συλλόγου Πειραιά, Οδοντιατρικού Συλλόγου Αττικής, Οδοντιατρικού Συλλόγου Πειραιά, Φαρμακευτικού Συλλόγου Αττικής, Φαρμακευτικού Συλλόγου Πειραιά

10) ΑΔΑ: 7Μ5Φ7Λ7-ΝΣΤ – Σύσταση επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου ΚΟ1/09 «Διαμόρφωση χώρων πρασίνου και περιβάλλοντος στην περιοχή Λιπάσματα-Κόμβος Τελωνείου της Παραλιακής οδικής σύνδεσης Πειραιά-Δραπετσώνα-Κερατσίνι», προϋπολογισμού : 560.000,00 ευρώ , αναδόχου «ΣΤΟΓΙΑΝΝΟΣ Μ. & ΣΙΑ Ε.Ε. ».

11) ΑΔΑ: ΩΞΖΒ7Λ7-ΡΩΛ – Χορήγηση άδειας ιδρύσεως φαρμακείου στην φαρμακοποιό ΣΤΟΥΡΝΑΡΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ – ΚΛΑΙΡΗ του ΙΩΑΝΝΗ, στο Δήμο Πειραιά

12) ΑΔΑ: Ω4Α3ΟΡ1Κ-Ι3Υ – Απόφαση έγκρισης κυκλοφοριακών ρυθμίσεων σύμφωνα με την υπ’ αριθμ.: 600 /2016, Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πειραιά.

13) ΑΔΑ: 7ΜΙ7ΟΡ1Κ-ΒΔ7 – Συγκρότηση Επιτροπής Ελέγχου Παιδικών Χαρών για τον Δήμο Πειραιά.

14) ΑΔΑ: ΩΓ3Α7Λ7-ΥΗΚ – Ανάκληση της Απόφασης Ένταξης της Πράξης » «ΑΝΑΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗ – ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΧΩΡΩΝ Β’ ΟΡΟΦΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ, ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΟΠΩΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΕΡΗΧΩΝ ΣΤΟ Γ.Ν. ΠΕΙΡΑΙΑ ‘’ΤΖΑΝΕΙΟ’’»» με κωδικό MIS 373624

15) ΑΔΑ: ΨΡΜΘ7Λ7-9ΘΣ – Έγκριση σύναψης και όρων προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Πειραιά για την εκτέλεση του έργου με τίτλο «Αναβάθμιση σχολικών υποδομών του Δήμου Πειραιά», συνολικού προϋπολογισμού 1.227.507,00 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.).

16) ΑΔΑ: ΩΗΕ67Λ7-ΨΣΦ – Διάθεση πίστωσης και έγκρισης δαπάνης μελέτης « ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ ΚΑΙ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑΣ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΟΥ Πειραιά ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΙΒΑΤΕΣ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΟΠΛΟΙΩΝ » Π.Ε. Πειραιά οικ. έτους 2017.

17) ΑΔΑ: 6ΔΟ37Λ7-74Ν – Διάθεση πίστωσης και έγκρισης δαπάνης έργου « ΈΡΓΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ Πειραιά » Π.Ε. Πειραιά οικ. έτους 2017.

18) ΑΔΑ: 6Η8Χ7Λ7-ΚΦΖ – Διάθεση πίστωσης και έγκρισης δαπάνης έργου «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ» Π.Ε. Πειραιά οικ. έτους 2017.

19) ΑΔΑ: 7ΜΙ7ΟΡ1Κ-ΒΔ7 – Ορθή επανάληψη της αριθμ. πρωτ. 6603/2447/10-03-2017 απόφασής μας περί Συγκρότησης Επιτροπής Ελέγχου Παιδικών Χαρών για τον Δήμο Πειραιά ως προς τα μέλη αυτής

ΔΗΜΟΣ ΠΟΡΟΥ

1) ΑΔΑ: 6ΗΣΡ7Λ7-ΗΨΛ – Ολοκλήρωση Πράξης » ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΠΟΡΟΥ» με κωδικό ΟΠΣ 277625 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα : <<ΑΤΤΙΚΗ>>

2) ΑΔΑ: ΩΞ1ΣΟΡ1Κ-8ΑΖ – Έγκριση της υπ’ αριθ. 22/2017 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πόρου

3) ΑΔΑ: 6Ε47ΟΡ1Κ-1ΒΞ – Έγκριση οδήγησης υπηρεσιακών αυτοκινήτων από υπάλληλους του Δασαρχείου Πόρου που δεν κατέχουν οργανική θέση οδηγού

4) ΑΔΑ: ΩΞ07ΟΡ1Κ-ΡΦΘ – Έγκριση της υπ’ αριθ. 28/2017 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πόρου

5) ΑΔΑ: 7ΝΗ7ΟΡ1Κ-87Ν – Έγκριση της υπ’ αριθ. 23/2017 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πόρου

6) ΑΔΑ: 78ΑΟΟΡ1Κ-Ρ7Ι – Χορήγηση άδειας εκτέλεσης του έργου «Ανακατασκευή δυτικού παραλιακού κρηπιδώματος λιμένα Πόρου»προϋπ.868.000,00€(με ΦΠΑ)

7) ΑΔΑ: 7383ΟΡ1Κ-ΔΞ2 – Τροποποίηση της αριθμ. ΑΓΡΥΠ 31/30-7-2014 απόφασης του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής αναμίσθωσης θαλάσσιας έκτασης δέκα (10) στρεμμάτων και άδειας λειτουργίας μονάδας υδατοκαλλιέργειας θαλάσσιων μεσογειακών ιχθύων στη θέση «Πυρκάλι», όρμου «Βαρνιανή» Δήμου Πόρου, Περιφερειακής Ενότητας Νήσων, Περιφέρειας Αττικής, ως προς την επωνυμία του φορέα από «ΔΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΒΕΕ» σε «ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ ΑΕΓΕ» και χορήγηση

8) ΑΔΑ: ΩΓΙΧΟΡ1Κ-ΦΟΩ – ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΦ 073 ΚΑΕ 0719 ΠΟΣΟΥ 6,00 ΕΥΡΩ – ΔΑΣΑΡΧΕΙΟΥ ΠΟΡΟΥ

9) ΑΔΑ: ΩΡ2ΨΟΡ1Κ-ΘΙ1 – ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΦ 073 ΚΑΕ 0721 ΠΟΣΟΥ 10,00 ΕΥΡΩ – ΔΑΣΑΡΧΕΙΟΥ ΠΟΡΟΥ

10) ΑΔΑ: ΩΨΦΣΟΡ1Κ-ΑΨΗ – Εξέταση της από 25-01-2017 προσφυγής του Δημοτικού Συμβούλου Πόρου Σπ. Σπυρίδωνος κατά της υπ’ αριθ. 223/2016 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Πόρου.

11) ΑΔΑ: 7Υ51ΟΡ1Κ-ΓΤΟ – Συμπλήρωσητης με αριθμ.πρωτ.Φ387/4544/13 ΑΕΠΟ«Εγκαταστάσεις Βιολογικού Καθαρισμού του Δήμου Πόρου που βρίσκεται στη θέση ΝΤΑΝΑ στην περιοχήΦαναρόλακκα του Νομού Αττικής».  Ανακληθείσα πράξη

12) ΑΔΑ: ΨΙΛ3ΟΡ1Κ-7Φ9 – Συμπλήρωση της με αριθμ. πρωτ. Φ387/4544/13 ΑΕΠΟ «Εγκαταστάσεις Βιολογικού Καθαρισμού του Δήμου Πόρου που βρίσκεται στη θέση ΝΤΑΝΑ στην περιοχή Φαναρόλακκα του Νομού Αττικής».

13) ΑΔΑ: 6ΖΧ77Λ7-ΡΡ2 – Διάθεση πίστωσης και έγκριση δαπάνης έργου για την έκδοση ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης για το έργο <<ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΥΤΙΚΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΚΡΗΠΙΔΩΜΑΤΟΣ ΛΙΜΕΝΑ ΠΟΡΟΥ >> ΚΑΕ 9779.08.020.01.

ΔΗΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ

1) ΑΔΑ: 61167Λ7-ΜΤΠ – ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ

2) ΑΔΑ: ΨΛΞ47Λ7-ΞΑΕ – ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΝΟΜΙΜΩΝ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΑΤΡΕΙΟΥ ΖΩΩΝ Ή ΚΤΗΝΙΑΤΡΕΙΟΥ

3) ΑΔΑ: 7ΙΘΖΟΡ1Κ-12Ω – Χορήγηση άδειας χρήσης νερού για υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης νερού από πηγάδι αρδευτικής χρήσης (άρδευση αγροτεμαχίου) στους κ.κ. Γαβριήλ Κ. Αιμιλία, Γαβριήλ – Κουπετώρη Ευαγγελία, Γαβριήλ Π. Ιωάννη, Γαβριήλ Π. Γεώργιο σε ιδιοκτησία τους στη θέση ΤΟΥΤΟΥΛΙΖΑ στη Δημοτική Κοινότητα Αιάντειου, του Δήμου Σαλαμίνας, της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων Περιφέρειας Αττικής

4) ΑΔΑ: Ω2ΝΞΟΡ1Κ-Π17 – Χορήγηση άδειας χρήσης νερού για υφιστάμενα δικαιώματα από πηγάδι αρδευτικής χρήσης (άρδευση αγροτεμαχίου) στον κ. Ανδρέα Πούτο στην ιδιοκτησία του, στη θέση «Προφήτης Ηλίας» του Δήμου Σαλαμίνας, της Περιφερειακής Ενότητας Πειραιά, της Περιφέρειας Αττικής.

5) ΑΔΑ: 7ΞΜΛ7Λ7-70Ο – Ολοκλήρωση Πράξης » ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΛΛΕΚΤΗΡΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ ΚΑΙ ΠΑΛΟΥΚΙΩΝ ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ.» με κωδικό ΟΠΣ 383618 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα : <<ΑΤΤΙΚΗ>>

6) ΑΔΑ: 648Ζ7Λ7-ΒΒΝ – «Συγκρότηση τριμελούς επιτροπής χορήγησης βεβαιώσεων σε παραγωγούς πωλητές λαϊκών αγορών του Δήμου Σαλαμίνας »

7) ΑΔΑ: ΩΒΜΖΟΡ1Κ-Ο5Α – Έλεγχος νομιμότητας της με αριθ. 28/2017, απόφασης – πρακτικού Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σαλαμίνας σχετικά με την εκλογή μελών Προεδρείου Δημοτικού Συμβουλίου

8) ΑΔΑ: Ω6ΣΕ7Λ7-05Ρ – ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΥΡΩΣΗΣ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 17 A 10 / 2016 της 17/2007 Πράξης Εφαρμογής στην περιοχή “Ψιλή Άμμος” του Δήμου Σαλαμίνας στο Ο.Τ. 137.

9) ΑΔΑ: 6ΕΔ67Λ7-374 – ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΥΡΩΣΗΣ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 19A23/2016 της 19/2007 Πράξης Εφαρμογής στην περιοχή “ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ” του Δήμου Σαλαμίνας στα Ο.Τ. 308 κ’ 311 .

10) ΑΔΑ: 6Χ287Λ7-Ρ72 – ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΥΡΩΣΗΣ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 19A1/2017 της 19/2007 Πράξης Εφαρμογής στην περιοχή “ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ” του Δήμου Σαλαμίνας στo Ο.Τ. 323 .

11) ΑΔΑ: ΩΩΟΛ7Λ7-ΥΥΩ – ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΥΡΩΣΗΣ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 17 A 4 / 2016 της 17/2007 Πράξης Εφαρμογής στην περιοχή “Ψιλή Άμμος” του Δήμου Σαλαμίνας στο Ο.Τ. 184.

12) ΑΔΑ: ΩΙΡ57Λ7-ΕΟ6 – ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΥΡΩΣΗΣ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 19A5/2017 της 19/2007 Πράξης Εφαρμογής στην περιοχή “ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ” του Δήμου Σαλαμίνας στo Ο.Τ. 196 .

13) ΑΔΑ: 7ΧΒΚ7Λ7-ΩΣΘ – ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΥΡΩΣΗΣ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 19A3/2017 της 19/2007 Πράξης Εφαρμογής στην περιοχή “ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ” του Δήμου Σαλαμίνας στo Ο.Τ. 338 .

14) ΑΔΑ: ΩΖΟ37Λ7-ΔΥΑ – Λήψη απόφασης με θέμα: «Δωρεά ειδικού οχήματος μεταφοράς Α.Μ.Ε.Α., ιδιοκτησίας της Περιφέρειας Αττικής, στο Δήμο Σαλαμίνας» (άρθρο 11 του Π.Δ. 242/1996).

15) ΑΔΑ: 7ΞΜΛ7Λ7-70Ο – Ολοκλήρωση Πράξης » ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΛΛΕΚΤΗΡΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ ΚΑΙ ΠΑΛΟΥΚΙΩΝ ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ.» με κωδικό ΟΠΣ 383618 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα : <<ΑΤΤΙΚΗ>>

16) ΑΔΑ: ΨΞΠΡΟΡ1Κ-Χ1Ξ – Τροποποίηση της αριθμ. ΑΓΡΥΠ 244/3-4-2015 απόφασης του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής άδειας λειτουργίας μονάδας ιχθυοκαλλιέργειας, της εταιρείας «ΛΑΜΠΡΑΝΟ ΕΛΛΑΣ – ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΕ», σε πλωτές εγκαταστάσεις θαλάσσιας έκτασης τριάντα ενός στρεμμάτων και πενήντα τετραγωνικών μέτρων (31,05), στη θέση «Λαμπρανό», Δήμου Σαλαμίνας, Περιφέρειας Αττικής, λόγω ανανέωσης της απόφασης έγκρισης των περιβαλλοντικών όρων λειτουργίας της μονάδας

17) ΑΔΑ: ΨΣΔΡΟΡ1Κ-ΜΑΨ – Χορήγηση άδειας χρήσης και μεταφοράς νερού για υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης νερού από πηγάδι αρδευτικής χρήσης (άρδευση αγροτεμαχίων) στους κ.κ. Πούτο Κυριάκο του Περικλή και τον κ. Τσιλιβίγκο Β. Γεώργιο, Τσιλιβίγκου Μηλιά και Τσιλιβίγκου Ανδριάνα, σε μισθωμένες ιδιοκτησίες στη θέση ΖΑΡΜΠΑΛΑ ΑΙΑΝΤΕΙΟΥ του Δήμου Σαλαμίνας, της Περιφερειακής Ενότητας Πειραιά της Περιφέρειας Αττικής

18) ΑΔΑ: ΩΕ0Σ7Λ7-ΠΩΖ – ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΥΡΩΣΗΣ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΜΕ ΑΡ. 17 Α 11 /2016 της με αρ. 17/2007 Πράξης Εφαρμογής της περιοχής «ΨΙΛΗ ΑΜΜΟΣ» του Δήμου Σαλαμίνας, της ιδιοκτησίας με κ.α. 0008007 στο Ο.Τ. 8.

19) ΑΔΑ: 78ΣΤ7Λ7-4ΒΧ – ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΥΡΩΣΗΣ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΜΕ ΑΡ. 19 Α 12 /2016 της με αρ. 19/2007 Πράξης Εφαρμογής της περιοχής «ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ» του Δήμου Σαλαμίνας, της ιδιοκτησίας με κ.α. 0228004 στο Ο.Τ. 228.

20) ΑΔΑ: Ω5ΘΚ7Λ7-ΝΚΜ – ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΥΡΩΣΗΣ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 19A7/2017 της 19/2007 Πράξης Εφαρμογής στην περιοχή “ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ” του Δήμου Σαλαμίνας στo Ο.Τ. 186 .

21) ΑΔΑ: 7ΞΧΝ7Λ7-Τ6Ε – ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΥΡΩΣΗΣ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 19A2/2017 της 19/2007 Πράξης Εφαρμογής στην περιοχή “ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ” του Δήμου Σαλαμίνας στo Ο.Τ. 390 .

22) ΑΔΑ: Ω47Β7Λ7-ΕΚΥ – ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΥΡΩΣΗΣ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 17 A 8 / 2016 της 17/2007 Πράξης Εφαρμογής στην περιοχή “Ψιλή Άμμος” του Δήμου Σαλαμίνας στο Ο.Τ. 129.

23) ΑΔΑ: 69Χ37Λ7-ΩΨ1 – ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΥΡΩΣΗΣ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 17 A 7 / 2016 της 17/2007 Πράξης Εφαρμογής στην περιοχή “Ψιλή Άμμος” του Δήμου Σαλαμίνας στο Ο.Τ. 144.

24) ΑΔΑ: 6Π5Ο7Λ7-ΙΡΝ – ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΥΡΩΣΗΣ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 19A25/2016 της 19/2007 Πράξης Εφαρμογής στην περιοχή “ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ” του Δήμου Σαλαμίνας στo Ο.Τ. 305 .

25) ΑΔΑ: 7ΞΧ77Λ7-ΨΕ8 – ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΥΡΩΣΗΣ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 19A6/2017 της 19/2007 Πράξης Εφαρμογής στην περιοχή “ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ” του Δήμου Σαλαμίνας στo Ο.Τ. 199 .

26) ΑΔΑ: Ω7ΞΖ7Λ7-ΚΘ8 – Απόφαση καθορισμού περιοχών κράτησης ζώντων δίθυρων μαλακίων στις κατηγοριοποιημένες περιοχές παραγωγής στη νήσο Σαλαμίνα και στην περιοχή βόρεια της νήσου Μετώπης

27) ΑΔΑ: ΩΣΖΞΟΡ1Κ-5ΒΤ – Τροποποίηση της αριθμ. ΑΓΡΥΠ 634/23-12-2013 (ορθή επανάληψη) απόφασης του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής αναμίσθωσης θαλάσσιας τριάντα πέντε (35) στρεμμάτων και άδειας λειτουργίας μονάδας ιχθυοκαλλιέργειας θαλάσσιων μεσογειακών ιχθύων όπως τροποποιήθηκε με τις αριθμ. ΑΓΡΥΠ 167/28-3-2014, ΑΓΡΥΠ 496/23-7-2014 και ΑΓΡΥΠ 966/5-11-2014 αποφάσεις του ίδιου οργάνου, στην θέση Θενιό Αιαντείου Δήμου Σαλαμίνας, Περιφερειακής Ενότητας Νήσων, Περιφέρειας Αττικής, ως προς την επωνυμία του φορέα από «ΔΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΒΕΕ» σε «ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ ΑΕΓΕ» και χορήγηση κτηνιατρικής άδειας

28) ΑΔΑ: ΩΧΧΜΟΡ1Κ-Κ9Ψ – Τροποποίηση της αριθμ. ΑΓΡΥΠ 702/13-12-2013 απόφασης του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής αναμίσθωσης θαλάσσιας έκτασης δέκα (10) στρεμμάτων και άδειας λειτουργίας μονάδας ιχθυοκαλλιέργειας θαλάσσιων μεσογειακών ιχθύων, όπως τροποποιήθηκε με τις αριθμ. ΑΓΡΥΠ 166/28-3-2014, ΑΓΡΥΠ 497/23-7-2014 και ΑΓΡΥΠ 965/5-11-2014 αποφάσεις του ίδιου οργάνου, στη θέση Φόκα Αιαντείου Δήμου Σαλαμίνας, Περιφερειακής Ενότητας Νήσων, Περιφέρειας Αττικής, ως προς την επωνυμία του φορέα από «ΔΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΒΕΕ» σε «ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ ΑΕΓΕ» και χορήγηση κτηνιατρικής άδειας

29) ΑΔΑ: 71ΝΧΟΡ1Κ-ΙΓΠ – Χορήγηση άδειας χρήσης νερού για υφιστάμενο δικαίωμα χρήσης από πηγάδι υδρευτικής χρήσης (άρδευση πρασίνου) στους Γεώργιο-Στυλιανό και Δήμητρα Πουλή στην ιδιοκτησία τους, στην οδό Πανθέας 40, στη θέση «Σελήνια (Ο.Τ. 109)» του Δήμου Σαλαμίνας, της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων, της Περιφέρειας Αττικής.

30) ΑΔΑ: 7ΙΨ1ΟΡ1Κ-ΚΜΨ – Χορήγηση άδειας χρήσης νερού για υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης και μεταφοράς νερού από πηγάδι αρδευτικής χρήσης (άρδευση αγροτεμαχίων) στους ΒΟΥΛΓΑΡΗ ΜΑΡΙΑ του Χαρίλαου, Μπούτση Μαρίνα του Ευαγγέλου, Μπούτση Μαρία του Χρήστου, Μπούτση Ευαγγελία του Χρήστου και Καποδίστρια Ευάγγελο του Ιωάννη στις ιδιοκτησίες τους στη θέση «ΔΗΜΗΤΡΑΝΙ» του Δήμου ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ της Περιφέρειας Αττικής.

31) ΑΔΑ: ΨΟΚ7ΟΡ1Κ-1ΘΚ – Χορήγηση άδειας χρήσης νερού για υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης και μεταφοράς νερού από πηγάδι αρδευτικής χρήσης (άρδευση αγροτεμαχίων) στον ΓΑΒΡΙΗΛ ΔΗΜΗΤΡΙΟ του Παναγιώτη και ΓΑΒΡΙΗΛ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ του Δημητρίου στις ιδιοκτησίες τους στη θέση «ΚΑΚΗ ΒΙΓΛΑ» του Δήμου ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ της Περιφέρειας Αττικής.

32) ΑΔΑ: ΩΓΞΟΟΡ1Κ-Β28 – Χορήγηση άδειας χρήσης νερού για υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης και μεταφοράς νερού από πηγάδι αρδευτικής χρήσης (άρδευση αγροτεμαχίων) στον ΓΑΒΡΙΗΛ ΔΗΜΗΤΡΙΟ του Παναγιώτη και ΓΑΒΡΙΗΛ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ του Δημητρίου στις ιδιοκτησίες τους στη θέση «ΛΕΥΤΕΡΙ» του Δήμου ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ της Περιφέρειας Αττικής.

33) ΑΔΑ: ΩΝ3ΠΟΡ1Κ-ΜΥ1 – Ανανέωση απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων για τη λειτουργία υφιστάμενης πλωτής μονάδας υδατοκαλλιέργειας της εταιρίας «Ιχθυοκαλλιέργεια Σαρωνικού Α.Β.Ε.Α.Ε.» ετήσιας δυναμικότητας 190 τόνων θαλάσσιων μεσογειακών ιχθύων σε θαλάσσια έκταση 15 στρεμμάτων εξωτερικά του όρμου Βαθύ Δήμου Σαλαμίνας Π.Ε. Νήσων.

34) ΑΔΑ: Ω3ΡΡΟΡ1Κ-5ΜΩ – Έγκριση της υπ’ αριθ. 18/2017 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σαλαμίνας

35) ΑΔΑ: ΨΘΣ1ΟΡ1Κ-6Γ2 – Έγκριση της υπ’ αριθ. 20/2017 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σαλαμίνας

36) ΑΔΑ: ΩΜΘΖΟΡ1Κ-34Γ – Έγκριση της υπ’ αριθ. 23/2017 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σαλαμίνας

37) ΑΔΑ: 7Ι6Η7Λ7-1ΝΘ – Έγκριση σύναψης και όρων τροποποίησης – παράτασης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Αττικής και Δήμου Σαλαμίνας για το έργο «Εργασίες Αποκατάστασης Βλαβών στο Δίκτυο Σατερλι – Κανάκια στο Δήμο Σαλαμίνας».

38) ΑΔΑ: 6Λ977Λ7-Ν7Σ – Έγκριση σύναψης και όρων τροποποίησης – παράτασης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Αττικής και Δήμου Σαλαμίνας για το έργο «Συντήρηση Επαρχιακού και Λοιπού Οδικού Δικτύου Σαλαμίνας».

ΔΗΜΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ

1) ΑΔΑ: ΨΘΑΓ7Λ7-ΜΣΝ – Ολοκλήρωση Πράξης » ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΑΜΙΑΝΤΟΣΩΛΗΝΑ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΛΥΒΙΩΝ» με κωδικό ΟΠΣ 296316 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα : <<ΑΤΤΙΚΗ>>

2) ΑΔΑ: ΨΣΓ67Λ7-ΦΒΞ – Ολοκλήρωση Πράξης » ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΟΥΒΑΡΑ»» με κωδικό ΟΠΣ 365770 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα : <<ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ – ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ>>

3) ΑΔΑ: ΩΟΦΩ7Λ7-ΤΜΘ – Έγκριση εκτέλεσης επειγουσών εργασιών στο έργο: «Ολοκλήρωση εγκατάστασης οδοφωτισμού και φωτεινής σηματοδότησης στο τμήμα: Κόμβος Ιππικού Κέντρου – Καλύβια – Ανάβυσσος από χ.θ. 0+000 έως 5+804,20» προϋπολογισμού 565.000,00 ευρώ (μετά του ΦΠΑ) Έχοντας υπόψη:

4) ΑΔΑ: 7ΣΜΠ7Λ7-ΥΙ0 – Έγκριση εκτέλεσης επειγουσών εργασιών στο έργο: «Ολοκλήρωση εγκατάστασης οδοφωτισμού και φωτεινής σηματοδότησης στο τμήμα: Κόμβος Ιππικού Κέντρου – Καλύβια – Ανάβυσσος από χ.θ. 0+000 έως 5+804,20» προϋπολογισμού 565.000,00 ευρώ (μετά του ΦΠΑ) Έχοντας υπόψη:

5) ΑΔΑ: Ω64ΘΟΡ1Κ-ΟΙ4 – Χορήγηση άδειας χρήσης νερού για υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης νερού από γεώτρηση αρδευτικής χρήσης (άρδευση αγροτεμαχίου) στον κ. ΛΙΒΕΡΗ ΔΙΟΝΥΣΙΟ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ, στην ιδιοκτησία του, στη θέση ΜΠΟΣΚΙΖΑ ΚΑΛΥΒΙΩΝ, του Δήμου ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ, της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής, της Περιφέρειας Αττικής.

6) ΑΔΑ: 6ΨΘΦ7Λ7-ΓΜΨ – Ολοκλήρωση Πράξης » ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ, ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ Α’ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ» με κωδικό ΟΠΣ 395835 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα : <<ΑΤΤΙΚΗ>>

7) ΑΔΑ: 6ΥΔ0ΟΡ1Κ-ΒΧ7 – Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων για την επέκταση, λειτουργία και επαναχρησιμοποίηση επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων της υφιστάμενης ξενοδοχειακής μονάδας του EDEN BEACH RESORT HOTEL ANAVYSSOS, συνολικής δυναμικότητας 646 κλινών, στη θέση Μαύρο Λιθάρι, Αναβύσσου του Δήμου Σαρωνικού στο 47ο χλμ Λεωφόρου Αθηνών-Σουνίου

8) ΑΔΑ: Ψ7ΖΜ7Λ7-Α5Ζ – Έγκριση μείωσης κρατήσεων δεκάτων του έργου έργου: «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ, ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ Α΄ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ», αναδόχου εταιρείας ΙΝΤΡΑΚΑΤ

9) ΑΔΑ: Ψ0ΜΟΟΡ1Κ-ΚΓΗ – Χορήγηση άδειας χρήσης νερού για υφιστάμενο δικαίωμα χρήσης και μεταφοράς νερού από γεώτρηση αρδευτικής χρήσης (άρδευση αγροτεμαχίων) στους Αναστάσιο και Αλεξάνδρα Ρέρρα στην ιδιοκτησία τους, στη θέση «Φούσα-Κουβαράς» του Δήμου Σαρωνικού, Τ.Κ. Κουβαρά, της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής, της Περιφέρειας Αττικής.

10) ΑΔΑ: ΨΠΡ2ΟΡ1Κ-Υ9Ε – Χορήγηση άδειας χρήσης νερού για υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης νερού από γεώτρηση αρδευτικής χρήσης (άρδευση αγροτεμαχίου) στον κ.κ. Πάντο Ιωάννη του Γεωργίου στην ιδιοκτησία του στη θέση ΟΛΥΜΠΟΣ στη Δημοτική Ενότητα Καλυβίων, του Δήμου Σαρωνικού, της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής.

11) ΑΔΑ: Ω8ΑΚΟΡ1Κ-0ΤΜ – Χορήγηση άδειας χρήσης νερού από πηγάδι αρδευτικής χρήσης (άρδευση αγροτεμαχίου) στον κ. ΒΑΛΒΗ ΙΩΑΝΝΗ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ, στην ιδιοκτησία του, στη θέση ΓΕΦΥΡΑΚΙ – ΚΙΝΕΤΙΖΑ ΚΑΛΥΒΙΩΝ, του Δήμου ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ, της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής, της Περιφέρειας Αττικής.

12) ΑΔΑ: ΨΣΓ67Λ7-ΦΒΞ – Ολοκλήρωση Πράξης » ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΟΥΒΑΡΑ»» με κωδικό ΟΠΣ 365770 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα : <<ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ – ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ>>

13) ΑΔΑ: 7108ΟΡ1Κ-Ε9Ο – Επανακήρυξη ως αναδασωτέας δημόσιας δασικής έκτασης εμβαδού 189,441 στρ. στη θέση « Όλυμπος » της ΔΕ Καλυβίων του Δήμου Σαρωνικού της ΠΕ Αν. Αττικής λόγω πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε στις 14-8-2016.

14) ΑΔΑ: 67ΛΟΟΡ1Κ-Α90 – Επανακήρυξη ως αναδασωτέας δασικής έκτασης εμβαδού 80,172 στρ. στη θέση « Φοινικιά-Τραπουριά » της ΔΕ Καλυβίων του Δήμου Σαρωνικού της ΠΕ Αν. Αττικής λόγω πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε στις 29.7.2016.

ΔΗΜΟΣ ΥΔΡΑΣ

1) ΑΔΑ: 78017Λ7-460 – Λήψη απόφασης επί της από 20-2-2017 ένστασης της Α.Ε. με την επωνυμία «ΜΠΕΡΤΟΔΟΥΛΟΣ ΑΤΕ» κατά της υπ. αριθμ. 195/2017 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής αναφορικά με το έργο: Αποκατάσταση Κρηπιδωμάτων σε όλο το Λιμένα της Ν. Ύδρας.

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

Αρέσει σε %d bloggers: