ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΠΕΡΙΦ. & ΑΠ.ΔΙΟΙΚ.ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΑΛΛΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΜΗΝΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2017

Να βλέπετε συχνά τη συγκεκριμένη σελίδα ακόμη και λίγες ημέρες μετά την πάροδο του μηνός Φεβρουαρίου 2017, διότι καθημερινώς θα ενημερώνεται με νέες αποφάσεις για τους παρακάτω δήμους, όπως αυτές θα αναρτώνται στη «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» από την Περιφέρεια Αττικής και από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής

Γενικά για το «ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ» της «Ενότητας Σαρωνικού».

ΓΕΝΙΚΑ

1) ΑΔΑ: Ψ53Κ7Λ7-Ω9Ξ – Ολοκλήρωση Πράξης » ΠΟΔΗΛΑΤΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ «ΦΑΛΗΡΙΚΟΣ ΟΡΜΟΣ – ΚΗΦΙΣΙΑ» ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΣΕ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ ΤΟΥ – ΝΟΤΙΟ ΤΜΗΜΑ» με κωδικό ΟΠΣ 444690 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα : <<ΑΤΤΙΚΗ>>

2) ΑΔΑ: 6Ρ677Λ7-Φ48 – Έγκριση Προγράμματος Ποιότητας Έργου για το έργο: «Εργασίες συντήρησης οδικού δικτύου Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής», προϋπολογισμού 4.000.000,00 Ευρώ με τα απρόβλεπτα, την αναθεώρηση και το Φ.Π.Α.

3) ΑΔΑ: 63ΞΑ7Λ7-2ΤΘ – Έγκριση Χρονοδιαγράμματος Κατασκευής έργου: «Εργασίες συντήρησης οδικού δικτύου Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής», προϋπολογισμού 4.000.000,00 Ευρώ με τα απρόβλεπτα, την αναθεώρηση και το Φ.Π.Α.

4) ΑΔΑ: Ω9147Λ7-ΗΚΗ – Τροποποίηση δρομολογίων της υπ αριθ. 14/2016 Διακήρυξης Επιμέρους διαγωνισμού της Π.Ε. Ανατ. Αττικής για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Περιφέρειας Αττικής, για τα σχολικά έτη 2016-2017, 2017-2018 και 2018-2019.

5) ΑΔΑ: 625Β7Λ7-Ε2Β – Κατάργηση του δρομολογίου με α/α 56 της υπ΄ αριθ. 14/2016 Διακήρυξης Επιμέρους διαγωνισμού της Π.Ε. Ανατ. Αττικής για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Περιφέρειας Αττικής, για τα σχολικά έτη 2016-2017, 2017-2018 και 2018-2019.

6) ΑΔΑ: 930Η7Λ7-57Γ – Λήψη απόφασης περί επιβολής προστίμου στην εταιρεία Α. Νάκος & Σια Ε.Ε., λόγω μη ορθής εκτέλεσης των δρομολογίων με α/α 101 & 102, για τους μήνες από Σεπτέμβρη 2016 έως και 9 Δεκέμβρη 2016, στα πλαίσια του Δυναμικού Συστήματος Αγορών (ΔΣΑ) για τη μεταφορά μαθητών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Ανατ. Αττικής για τα σχολικά έτη 2016-2017, 2017-2018 & 2018-2019 (Διακ.14/2016 & Α/Α ΕΣΗΔΗΣ:26863)

7) ΑΔΑ: ΩΞΤΝ7Λ7-ΥΞΛ – Έγκριση τροποποίησης του Καταστατικού Ανώνυμης Εταιρείας (Fraport Περιφερειακά Αεροδρόμια της Ελλάδας Α ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ)

8) ΑΔΑ: 7ΔΦΤ7Λ7-Φ7Β – Επιστροφή εγγυήσεων καλής εκτέλεσης έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΟΔΟΥΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΤΟΥΣ 2012»

9) ΑΔΑ: 70ΝΘ7Λ7-44Χ – α. Έγκριση 2ου Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου «Έργα Υποδομών για την Ανάπλαση του Φαληρικού Όρμου (Φάση Α΄)» εκτιμώμενης αξίας 150.000.000€ (με αναθεώρηση και ΦΠΑ). β. Κατακύρωση της σύμβασης του έργου «Έργα Υποδομών για την Ανάπλαση του Φαληρικού Όρμου (Φάση Α΄)» εκτιμώμενης αξίας 150.000.000€ (με αναθεώρηση και ΦΠΑ) στον προσωρινό ανάδοχο, τον οικονομικό φορέα ΑΚΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 105 του Ν.4412/2016. γ. Εξουσιοδότηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Αττικής για τη συνέχιση της διαδικασίας μέχρι την υπογραφή της σύμβασης.

10) ΑΔΑ: 6ΒΨΩ7Λ7-ΡΘΩ – ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΕΡΓΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ NATOURA2000

11) ΑΔΑ: 7ΘΠΒ7Λ7-ΥΕΘ – Ολοκλήρωση Πράξης » ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 2010-2015″ με κωδικό ΟΠΣ 215738 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα : <<ΑΤΤΙΚΗ

12) ΑΔΑ: ΨΚΜΣ7Λ7-ΗΥΛ – Λήψη απόφασης επί του Πρακτικού υπ΄αρ. 2 της Ειδικής Γνωμοδοτικής Επιτροπής Αξιολόγησης του διαγωνισμού με θέμα: «Ηλεκτρονικός ανοικτός διαγωνισμός παροχής υπηρεσιών για την υλοποίηση δράσεων του Στρατηγικού Σχεδίου Δράσεων Τουριστικής Προβολής Περιόδου 2017-2020» (διακήρυξη 23/2016) αναφορικά με την αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών.

13) ΑΔΑ: ΩΤ667Λ7-Κ6Ζ – ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α/ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣΚΑΙ ΚΕΔΔΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

14) ΑΔΑ: 6ΚΗΑ7Λ7-2ΡΝ – Ολοκλήρωση Πράξης » ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ & ΤΗΣ ΕΔΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ» με κωδικό ΟΠΣ 296791 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα : <<ΑΤΤΙΚΗ>>

15) ΑΔΑ: ΩΖΔΦ7Λ7-ΜΞ2 – ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΡΑΤ.ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ 2017-2020

16) ΑΔΑ: 6Β98ΟΡ1Κ-Χ5Υ – «Συγκρότηση Συνεργείων Υλοποίησης Ειδικού Προγράμματος Πρόληψης Λαθροϋλοτομιών 2017»

17) ΑΔΑ: 6ΤΓ57Λ7-Σ66 – Απολογισμός Πεπραγμένων Περιφέρειας Αττικής έτους 2016 και παρουσίαση ετήσιας έκθεσης Περιφερειακού Συμπαραστάτη του Πολίτη και της Επιχείρησης

ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΗΣ

1) ΑΔΑ: ΩΝΦ37Λ7-6Γ7 – ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ

2) ΑΔΑ: ΩΞΛ8ΟΡ1Κ-ΩΜΦ – Χορήγηση άδειας χρήσης νερού για υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης νερού από γεώτρηση αρδευτικής χρήσης (άρδευση αγροτεμαχίου) στην Ν.Ι. ΣΤΑΜΠΟΥΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ-ΑΓΡΟΤΙΚΗ και ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΝΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (νόμιμος εκπρόσωπος κ. ΣΤΑΜΠΟΥΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ) στην ιδιοκτησία της στην θέση ΒΟΥΛΚΑΝΟ Αγίων Ασωμάτων του Δήμου Αίγινας, Περιφερειακής Ενότητας Νήσων της Περιφέρειας Αττικής.

3) ΑΔΑ: ΩΙ7ΞΟΡ1Κ-Ε5Κ – Παράταση της ισχύος της απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων του έργου «Κατασκευή υποθαλάσσιου αγωγού σύνδεσης της νήσου Αίγινας με την ΕΥΔΑΠ» που βρίσκεται στο Νομό Αττικής

4) ΑΔΑ: ΩΜΒΠ7Λ7-8ΣΟ – ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΙΘΟΚΤΙΣΤΟΥ ΤΟΙΧΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΑΙΓΙΝΑΣ»

5) ΑΔΑ: 6ΧΣΜ7Λ7-5Α8 – Παραχώρηση χρήσης υπηρεσιακού οχήματος, ιδιοκτησίας της Περιφέρειας Αττικής, στο Δήμο Αίγινας.

6) ΑΔΑ: ΩΞΕ1ΟΡ1Κ-Ε9Τ – Ανάρτηση δασικού χάρτη περιοχών τοπικών/δημοτικών κοινοτήτων των δήμων Αίγινας, Αγκιστρίου, Κυθήρων, Πόρου, Σπετσών, Τροιζηνίας και Ύδρας, Πε- ριφερειακής Ενότητας Νήσων της Περιφέρειας Αττικής και πρόσκληση για υποβο- λή αντιρρήσεων κατά του περιεχομένου του

7) ΑΔΑ: ΩΠΞΧΟΡ1Κ-0ΛΤ – Χορήγηση άδειας χρήσης και μεταφοράς νερού στους Χρήστο και Σώζοντα Μπόγρη από γεώτρηση αρδευτικής χρήσεως (άρδευση αγροτεμαχίου) η οποία ανορύχθηκε βάσει της με αριθ. πρωτ. 63699/3618/06-05-2016 (ΑΔΑ: ΩΦΑΜΟΡ1Κ-97Χ) Απόφασης εκτέλεσης έργου αξιοποίησης υδατικών πόρων (ανόρυξη γεώτρησης αρδευτικής χρήσεως) του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής στην ιδιοκτησία τους στη θέση «Κούτσουρο», του Δήμου Αίγινας, της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων, της Περιφέρειας Αττικής.

8) ΑΔΑ: ΨΟΜΛ7Λ7-03Μ – Ολοκλήρωση Πράξης » ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟ ΑΙΓΙΝΑ ΕΩΣ ΑΓ. ΜΑΡΙΝΑ ΔΙΑ ΜΕΣΑΓΡΟΥ ΚΑΙ ΝΑΟΥ ΑΦΑΙΑΣ Ν. ΑΙΓΙΝΑΣ» με κωδικό ΟΠΣ 292554 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα : <<ΑΤΤΙΚΗ>>

9) ΑΔΑ: 6ΣΨΧ7Λ7-ΓΥΟ – Έγκριση από οικονομικής άποψης του 1ου Συγκριτικού Πίνακα και σύναψης της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης, στα πλαίσια της σύμβασης για την εκπόνηση της μελέτης «ΜΕΛΕΤΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗΣ ΈΡΕΥΝΑΣ, ΈΛΕΓΧΟΣ ΔΟΜΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΈΛΕΓΧΟΣ Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ & ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΜΕΤΡΑ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΣΤΟ Ε.Κ.Π.Α.Ζ. ΑΙΓΙΝΑΣ» συμβατικής δαπάνης 23.700,00 € με ΦΠΑ, συμπραττόντων μελετητικών γραφείων: «1) Β. Μαλιώκας & Συνεργάτες ΕΠΕ., 2) Τσιάρας Αντώνιος του Ιωάννη, 3) Χ. Μαραβέας & Συνεργάτες Ε.Ε., 4) Γιαλύτη Ερμιόνη του Εμμανουήλ» και χορήγηση παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης και των τμηματικών προθεσμιών για την υπόψη μελέτη

10) ΑΔΑ: ΩΤ4Β7Λ7-545 – Εγκρίνουμε τη δέσμευση πίστωσης ύψους διακόσιες χιλιάδες ευρώ (200.000,00 €) για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του Ειδικού Φορέα 08.072 Δ/νση Οικονομικών Π.Ε. ΝΗΣΩΝ ΚΑΕ 97810802101 «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΙΓΙΝΑΣ» του οικ. έτους 2017 για την ανάγκη «δέσμευσης πολυετούς υποχρέωσης συνολικού ποσού – 600.000,00- για το έργο << Συντήρηση οδικού δικτύου Αίγινας>> με επιμερισμό ποσού ανά έτος 2017: 200.000,00 και 2018: 400.000,00.» της «Περιφερειακή ενότητα Νήσων.»

ΔΗΜΟΣ ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ

1) ΑΔΑ: ΩΞΕ1ΟΡ1Κ-Ε9Τ – Ανάρτηση δασικού χάρτη περιοχών τοπικών/δημοτικών κοινοτήτων των δήμων Αίγινας, Αγκιστρίου, Κυθήρων, Πόρου, Σπετσών, Τροιζηνίας και Ύδρας, Πε- ριφερειακής Ενότητας Νήσων της Περιφέρειας Αττικής και πρόσκληση για υποβο- λή αντιρρήσεων κατά του περιεχομένου του

2) ΑΔΑ: 6ΩΙ67Λ7-Ρ79 – Άδεια εγκατάστασης μονάδας παρασκευής προϊόντων από σκυρόδεμα και τσιμέντο, ιδιοκτησίας Κοτζιά Νικολάου, που πρόκειται να λειτουργήσει στο Μεγαλοχώρι του Δήμου Αγκιστρίου.

3) ΑΔΑ: 60Κ97Λ7-1Ξ8 – ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ», ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 150.000,00€ ΜΕ Φ.Π.Α., ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΑΛΣΤΕ Ε.Π.Ε.

4) ΑΔΑ: 6Β8Ε7Λ7-4Η5 – Εγκρίνουμε τη δέσμευση πίστωσης ύψους τριακόσιες πενήντα χιλιάδες ευρώ (350.000,00 €) για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του Ειδικού Φορέα 08.072 Δ/νση Οικονομικών Π.Ε. ΝΗΣΩΝ ΚΑΕ 97720800101 «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΜΩΛΟΥ ΣΤΗ ΣΚΑΛΑ ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ.» του οικ. έτους 2017 για την ανάγκη «δέσμευσης πολυετούς υποχρέωσης συνολικού ποσού -2.215.000,00- για το έργο<< Κατασκευή επέκτασης και διαμόρφωσης μώλου στη σκάλα Αγγιστρίου>> με επιμερισμό ποσού ανά έτος 2017: 350.000,00 και 2018: 1.865.000,00.» της «Περιφερειακή ενότητα Νήσων.»

5) ΑΔΑ: 6Β8Ε7Λ7-4Η5 – Εγκρίνουμε τη δέσμευση πίστωσης ύψους τριακόσιες πενήντα χιλιάδες ευρώ (350.000,00 €) για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του Ειδικού Φορέα 08.072 Δ/νση Οικονομικών Π.Ε. ΝΗΣΩΝ ΚΑΕ 97720800101 «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΜΩΛΟΥ ΣΤΗ ΣΚΑΛΑ ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ.» του οικ. έτους 2017 για την ανάγκη «δέσμευσης πολυετούς υποχρέωσης συνολικού ποσού -2.215.000,00- για το έργο<< Κατασκευή επέκτασης και διαμόρφωσης μώλου στη σκάλα Αγγιστρίου>> με επιμερισμό ποσού ανά έτος 2017: 350.000,00 και 2018: 1.865.000,00.» της «Περιφερειακή ενότητα Νήσων.»

ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΜΟΥ

1) ΑΔΑ: 6ΟΚΑ7Λ7-6Χ5 – Έγκριση σύναψης και όρων σχεδίου προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Αλίμου, για την κατασκευή του έργου: «Αναβάθμιση Γηπέδων Ποδοσφαίρου Αλίμου» προϋπολογισμού 332.609,18 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.).

2) ΑΔΑ: ΩΓΥΘ7Λ7-38Ο – ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

3) ΑΔΑ: 66Λ3ΟΡ1Κ-ΑΥΥ – Χορήγηση άδειας χρήσης νερού για υφιστάμενο δικαίωμα χρήσης από γεώτρηση υδρευτικής χρήσης (άρδευση πρασίνου) στον κ. Γεώργιο Περπινιά και στην εταιρεία Γ. ΠΕΡΠΙΝΙΑΣ & ΣΙΑ Ε.Π.Ε. στην ιδιοκτησία τους, στην οδό Μαρίνου Αντύπα 16, στη θέση «Κτήμα Τράχωνες» του Δήμου Αλίμου, της Περιφερειακής Ενότητας Αθηνών, της Περιφέρειας Αττικής

4) ΑΔΑ: 7ΝΙ77Λ7-Ρ57 – Έγκριση τροποποιήσεως του Καταστατικού Ανώνυμης Εταιρίας

5) ΑΔΑ: 6ΥΟ07Λ7-ΑΑ1 – ΠΑΡΚΕ ΑΛΙΜΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ – ΒΟΥΛΑΣ – ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ

1) ΑΔΑ: 7ΓΣ87Λ7-ΚΦ9 – EΓΚΡΙΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ Α.Ε.

2) ΑΔΑ: ΩΘΗΩ7Λ7-ΤΚ3 – Ολοκλήρωση Πράξης » 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΑΡΗΣ (ΑΣΥΡΜΑΤΟΣ) Οικοδομικές εργασίες και Η/Μ εγκαταστάσεις» με κωδικό ΟΠΣ 374139 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα : <<ΑΤΤΙΚΗ>>

3) ΑΔΑ: 7ΔΥΕ7Λ7-ΡΔΥ – Ολοκλήρωση Πράξης » ΑΙΘΟΥΣΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟ 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ» με κωδικό ΟΠΣ 277800 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα : <<ΑΤΤΙΚΗ>>

4) ΑΔΑ: 7ΛΦΠ7Λ7-Λ0Μ – Έγκριση σύναψης και όρων σχεδίου προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης για την εκτέλεση του έργου με τίτλο:»Ανάπλαση πλατείας 25ης Μαρτίου στο Δήμο Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης» συνολικού προϋπολογισμού 2.500.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.).

5) ΑΔΑ: 6ΒΤ77Λ7-1ΨΗ – Έγκριση σύναψης και όρων σχεδίου προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένη για την εκτέλεση του έργου με τίτλο: «Συντήρηση και βελτίωση οδικού δικτύου Δήμου Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης» συνολικού προϋπολογισμού 1.500.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.).

6) ΑΔΑ: ΨΒΗ17Λ7-ΦΙΒ – ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ

7) ΑΔΑ: 6Σ997Λ7-ΦΕ2 – ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΡΕΜΑΤΟΣ ΚΟΡΜΠΙ ΑΠΟ Λ ΒΑΡΗΣ ΚΟΡΩΠΙΟΥ ΜΕΧΡΙ ΕΚΒΟΛΗ

ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ

1) ΑΔΑ: 6ΓΘΤ7Λ7-26Α – Τροποποιήση της αριθμ. πρωτ. 7557/Φ14.ΓΛΥ.425/25-09-07 απόφασής μας όπως είχε τροποποιηθεί με την αρ. πρωτ. 21460/Φ14.ΓΛΥ.425/28-11-14 απόφαση, με την οποία χορηγήθηκε ενιαία άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας στον ΓΕΩΡΓΙΟ ΛΙΓΔΑ για το οδοντοτεχνικό εργαστήριο επί της οδού Αλκιβιάδου 88-90 στη Γλυφάδα

2) ΑΔΑ: Ω1ΕΑ7Λ7-ΟΛΟ – Διαγραφή του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΜΑΡΙΝΟΥ, με έδρα επί της οδού Άγγελου Μεταξά 27-29 στον Δήμο Γλυφάδας, από το Μητρώο επιχειρήσεων ναυπήγησης, μετατροπής, επισκευής και συντήρησης πλοίων της Υπηρεσίας μας.

3) ΑΔΑ: ΨΟ9Υ7Λ7-ΥΚΡ – Έγκριση αναθεωρημένου χρονοδιαγράμματος εργασιών για το έργο «Συντήρηση οδικού δικτύου Δήμου Γλυφάδας» προϋπολογισμού 700.000,00 ευρώ (με το ΦΠΑ).

4) ΑΔΑ: 7Σ5ΞΟΡ1Κ-ΧΘΚ – Αυτεπάγγελτος έλεγχος νομιμότητας της σε ορθή επανάληψη υπ’ αρ. πρωτ. 3032/2298/20-01-2017 απόφασης του Δημάρχου Γλυφάδας.

5) ΑΔΑ: ΩΔΝΙ7Λ7-ΑΘΛ – Έγκριση τροποποιήσεως του Καταστατικού Ανώνυμης Εταιρίας

ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

1) ΑΔΑ: ΨΗ4ΝΟΡ1Κ-ΦΝΗ – Απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων για την λειτουργία της υφιστάμενης δραστηριότητας: Γενικό Νοσοκομείο Ελευσίνας “Θριάσιο”

2) ΑΔΑ: ΩΓΥ57Λ7-Β7Ζ – Επιβολή προστίμου

3) ΑΔΑ: ΩΨ3Χ7Λ7-3Λ5 – Ανάκληση άδειας λειτουργίας μονάδας αποθήκευσης ευπαθών προϊόντων σε ψυκτικούς θαλάμους, της εταιρείας ΔΙΑΚΙΝΗΣΙΣ Α.Ε., στη Θέση «Ψάρι» του Δήμου Ελευσίνας Αττικής.

4) ΑΔΑ: 7ΦΘ47Λ7-Ρ01 – Ανάκληση άδειας λειτουργίας μονάδας αποθήκευσης – ψυγείο ευπαθών προϊόντων σε ψυκτικούς θαλάμους, της εταιρείας ΔΙΑΚΙΝΗΣΙΣ Α.Ε., στη Θέση «Ψάρι» του Δήμου Ελευσίνας Αττικής.

5) ΑΔΑ: 7Α4Ω7Λ7-8ΔΑ – Άδεια εγκατάστασης για κτιριακό εκσυγχρονισμό οινοποιείου-εμφιαλωτηρίου της Γ. ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ. «ΟΙΝΟΧΟΟΣ Α.Ε.» στην οδό Σωκράτους 17 στη Δ.Ε. Μαγούλας του Δήμου Ελευσίνας Αττικής.

ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ – ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ

1) ΑΔΑ: ΩΥΠΨΟΡ1Κ-1Ω5 – Τροποποίηση της αριθ. 104446/38052 + 103098/37577/28-12-2016 (ΑΔΑ : 6ΩΛΣΟΡ1Κ-0Τ6) απόφασή μας με θέμα τη συγκρότηση της Επιτροπής της παρ. 3 του άρθρου 11 του Ν. 3463/2006 όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 19 του Ν. 4071/2012, αναφορικά με το θέμα νέου καθορισμού ορίων των ορίων των Δήμων Ηλιούπολης – Ελληνικού Αργυρούπολης.

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

1) ΑΔΑ: 7ΞΘΛ7Λ7-ΦΩ5 – Ασφαλτόστρωση οδών του Δημοτικού οδικού δικτύου του Δήμου Καλλιθέας

2) ΑΔΑ: 73ΩΛ7Λ7-ΕΣΜ – Διαγραφή της επιχείρησης «PARK & LIFT EXPERTS Ε.Π.Ε.», με έδρα επί της Λεωφ. Συγγρού 168 & Βαλέστρα 2 στον Δήμο Καλλιθέας, από το Μητρώο επιχειρήσεων ναυπήγησης, μετατροπής, επισκευής και συντήρησης πλοίων της Υπηρεσίας μας.

3) ΑΔΑ: 6ΩΥΤ7Λ7-Λ6Θ – Έγκριση τροποποιήσεως του Καταστατικού Ανώνυμης Εταιρείας

4) ΑΔΑ: 7ΧΠΗ7Λ7-ΣΛ7 – Ολοκλήρωση Πράξης » 10° ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ – ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ» με κωδικό ΟΠΣ 346851 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα : <<ΑΤΤΙΚΗ>>

5) ΑΔΑ: 61ΛΒ7Λ7-Ρ2Ν – ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ

6) ΑΔΑ: ΩΑΨΗ7Λ7-ΝΜΤ – Έγκριση Τροποποίησης του Καταστατικού Ανώνυμης Εταιρείας

7) ΑΔΑ: 68ΨΜ7Λ7-Ρ4Υ – Ολοκλήρωση Πράξης » 2os ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΣΤΙΣ ΟΔΟΥΣ ΜΕΝΕΛΑΟΥ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΔΩΝ» με κωδικό ΟΠΣ 296379 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα : <<ΑΤΤΙΚΗ>>

8) ΑΔΑ: ΩΜΖΣ7Λ7-67Φ – ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ

9) ΑΔΑ: 7ΦΑΑ7Λ7-Κ42 – ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΣΥΣΤΕΓΑΣΗ

10) ΑΔΑ: 6Λ6Φ7Λ7-ΙΜΧ – Έγκριση χρονοδιαγράμματος και οργανογράμματος εργασιών και αποδοχή ΣΑΥ -ΦΑΥ για το έργο: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ»

11) ΑΔΑ: Ψ44Κ7Λ7-ΘΣΦ – Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής αφανών εργασιών και σύνταξης των σχετικών πρωτοκόλλων στο έργο: «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΟΔΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ», αναδόχου ΑΣΦΑΛΤΟΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΕ προϋπολογισμού 600.000,00 Ευρώ (με ΦΠΑ ).

12) ΑΔΑ: ΩΓ6Ο7Λ7-Ξ7Ξ – Έγκριση τροποποιήσεως του Καταστατικού Ανώνυμης Εταιρείας

ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ – ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

1) ΑΔΑ: 6ΚΨΒΟΡ1Κ-ΓΟΙ – Χορήγηση άδειας χρήσης θαλασσινού νερού για πυρασφάλεια, στην εταιρεία OIL ONE ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ στη Δημοτική Ενότητα Δραπετσώνας του Δήμου Κερατσινίου – Δραπετσώνας, Περιφερειακής Ενότητας Πειραιώς, της Περιφέρειας Αττικής.

2) ΑΔΑ: ΩΤΒΞ7Λ7-Φ1Γ – Έγκριση σύναψης και όρων σχεδίου προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας, για το έργο :« ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ» προϋπολογισμού 999.833,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%)

3) ΑΔΑ: ΨΨΜ47Λ7-1ΡΕ – ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

4) ΑΔΑ: 603Ξ7Λ7-ΕΚΗ – Δέσμευση πίστωσης ύψους ΕΞΗΝΤΑ ΟΚΤΩ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΩΝ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΟΚΤΩ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΝΟΣ ΛΕΠΤΟΥ (68.478,01 €), για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του Ειδικού Φορέα 07.072 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Π.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ, ΚΑΕ 9781.07.024.01 ( ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΠΕΤΟΔΡΟΜΩΝ ΔΗΜΟΥ Κερατσινιού Δραπετσώνας ) οικ. έτους 2017, για την ανάγκη κάλυψης δαπάνης εκτέλεσης του προαναφερόμενου έργου, της Περιφερειακής Ενότητας Πειραιά.

5) ΑΔΑ: 7ΣΞ0ΟΡ1Κ-ΜΨΗ – Ορθή Επανάληψη της αριθμ. 5930/2230/23-02-2017 απόφασής μας περί συγκρότησης Επιτροπής Ελέγχου Παιδικών Χαρών για τον Δήμο Κερατσινίου- Δραπετσώνας

ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ

1) ΑΔΑ: ΩΙ8Β7Λ7-ΑΚΞ – ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ Α.Ε.

2) ΑΔΑ: ΩΒΟ0ΟΡ1Κ-ΥΜ8 – Τροποποίηση της με αριθμό πρωτ. 32794/933/12-7-2012 (ΑΔΑ:Β4ΘΠΟΡ1Κ-Β1Ω) Απόφασης του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής «Χορήγηση άδειας χρήσης νερού στους Χρήστο Δήμα και Σοφία Δήμα από υφιστάμενη αρδευτική (αγροτικής χρήσεως) γεώτρηση εντός ιδιόκτητου αγροτεμαχίου που βρίσκεται στη θέση «ΒΑΡΑΜΠΕΣΑ» του Δήμου Κρωπίας , Περιφερειακής Ενότητας Νήσων της Περιφέρειας Αττικής» ως προς τον δικαιούχο, τον Δήμο στον οποίο βρίσκεται η θέση της γεώτρησης και η διάρκεια ισχύος της άδειας και συμπλήρωση αυτής με τον κωδικό ΕΜΣΥ.

3) ΑΔΑ: Ω3ΩΩΟΡ1Κ-ΧΘ2 – Ορισμός Επιτροπής παραλαβής του λατομείου αδρανών υλικών της ΄΄ΤΡΙΑΣ ΕΜΠΟΡΟΛΑΤΟΜΙΚΗ Α.Ε.΄΄ στη θέση Αγ. Ιωάννης΄΄ Κορωπίου Αττικής

4) ΑΔΑ: ΩΙΟΟ7Λ7-ΤΔΛ – ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ Α.Ε.

5) ΑΔΑ: 6ΞΟΑ7Λ7-4ΓΓ – ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ Α.Ε.

6) ΑΔΑ: 7ΗΓΖ7Λ7-Δ33 – ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ Α.Ε.

7) ΑΔΑ: ΨΟ497Λ7-0Υ5 – «Αποστράγγιση του ανατολικού τμήματος πόλης Κορωπίου», προϋπολογισμού 8.154.900,00 Ευρώ

8) ΑΔΑ: ΩΕΠΡΟΡ1Κ-Χ2Ω – Ανάκληση αποφάσεων με τις οποίες χορηγήθηκε παράταση εκμετάλλευσης με σκοπό την αποκατάσταση του λατομείου αδρανών υλικών της «ΤΡΙΑΣ ΕΜΠΟΡΟΛΑΤΟΜΙΚΗ Α.Ε.» στη θέση “Αγ. Ιωάνης ΄΄ Κορωπίου Αττικής.

9) ΑΔΑ: ΩΣ9ΖΟΡ1Κ-Ι32 – Ανάκληση αποφάσεων με τις οποίες χορηγήθηκε παράταση εκμετάλλευσης με σκοπό την αποκατάσταση του λατομείου αδρανών υλικών της «ΤΡΙΑΣ ΕΜΠΟΡΟΛΑΤΟΜΙΚΗ Α.Ε.» στη θέση “Αγ. Ιωάνης ΄΄ Κορωπίου Αττικής.

10) ΑΔΑ: 7ΑΒΝ7Λ7-0Κ8 – Άδεια λειτουργίας (ανανέωση) αορίστου διαρκείας, του εργοστασίου παραγωγής ετοίμου σκυροδέματος, της ΙΝΤΕΡΜΠΕΤΟΝ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Α.Ε., που βρίσκεται στην Λεωφ. Κορωπίου – Αγ. Μαρίνας, στη θέση Λαμπρικά, του Δήμου Κορωπίου Αττικής

11) ΑΔΑ: Ω1ΘΡ7Λ7-ΛΛ9 – Ολοκλήρωση Πράξης » Kατασκευή κτιρίου Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών στον Δήμο Κορωπίου» με κωδικό ΟΠΣ 296457 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα : <<ΑΤΤΙΚΗ>>

12) ΑΔΑ: ΩΕΘΑ7Λ7-ΟΞ8 – Ολοκλήρωση Πράξης » ΣΥΛΛΟΓΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΚΟΡΩΠΙΟΥ – ΠΑΙΑΝΙΑΣ» με κωδικό ΟΠΣ 303337 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα : <<ΑΤΤΙΚΗ>>

13) ΑΔΑ: ΨΜΔΜΟΡ1Κ-ΗΟΩ – Ανάκληση της υπ΄ αριθ. 4117/451/1-9-2015 (ΑΔΑ: 710ΨΟΡ1Κ- ΗΑΚ) Απόφασης του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής «Χορήγηση άδειας χρήσης νερού για υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης νερού από πηγάδι αρδευτικής χρήσης (άρδευση αγρού) στον κ. Λιναρδάκη Σταύρο στην ιδιοκτησία του στη θέση ΚΑΡΕΛΛΑΣ του Δήμου ΚΡΩΠΙΑΣ, της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής, της Περιφέρειας Αττικής».

14) ΑΔΑ: 7ΜΗΘ7Λ7-ΧΦ6 – Παράταση συνολικής προθεσμίας εκπόνησης της μελέτης «Μελέτη Βελτίωσης Διαδημοτικής Οδού Κορωπί – Καλύβια Θορικού»

15) ΑΔΑ: 7ΗΡΟ7Λ7-ΓΡΛ – Άδεια μηχανολογικής εγκατάστασης διάρκειας τριών (3) ετών , στη βιομηχανία κατασκευής ειδών χαρτοπωλείου, άλλων ειδών από χαρτί και χαρτόνι και άλλων εκτυπωτικών δραστηριοτήτων, με την επωνυμία PAPERIA Ε.Ε , που θα εγκατασταθεί σε υφιστάμενο βιομηχανικό κτήριο στο 4ο Χλμ της Λ.Βάρης-Κορωπίου στο Δήμο Κρωπίας Αττικής .

16) ΑΔΑ: 7ΝΓΥ7Λ7-570 – Αναπαλαίωση κτιρίου πολιτιστικής κληρονομιάς Δήμου Κρωπίας

17) ΑΔΑ: ΨΒ1Ο7Λ7-4Ω7 – Ολοκλήρωση Πράξης » Ολοήμερο Δημοτικο Σχολείο και Ολοήμερο Νηπιαγωγείο Αγίας Μαρίνας Κορωπίου» με κωδικό ΟΠΣ 465286 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα : <<ΑΤΤΙΚΗ>>

18) ΑΔΑ: 6Σ997Λ7-ΦΕ2 – ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΡΕΜΑΤΟΣ ΚΟΡΜΠΙ ΑΠΟ Λ ΒΑΡΗΣ ΚΟΡΩΠΙΟΥ ΜΕΧΡΙ ΕΚΒΟΛΗ

19) ΑΔΑ: 7ΓΤ07Λ7-ΑΣΣ – ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΔΗΜΟΥ ΚΡΩΠΙΑΣ

20) ΑΔΑ: 6Β3Ε7Λ7-ΨΡΠ – ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗ ΤΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΗΣ ΚΟΡΩΠΙΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ

1) ΑΔΑ: 7ΞΦΛΟΡ1Κ-ΣΤΚ – Απευθείας ανάθεση στην ατομική επιχείρηση «Βαρυθυμιάδης Γεώργιος», για την προμήθεια υγρών καυσίμων κίνησης για τις ανάγκες των υπηρεσιακών οχημάτων του Δασαρχείου Λαυρίου και των διοικητικά υπαγόμενων σε αυτό Δασονομείων, της Γενικής Διεύθυνσης Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής

2) ΑΔΑ: 7ΝΜ17Λ7-ΗΔΕ – Ολοκλήρωση Πράξης » 4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΕΡΑΤΕΑΣ, 4ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΕΡΑΤΕΑΣ – ΑΙΘΟΥΣΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ – ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ» με κωδικό ΟΠΣ 328165 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα : <<ΑΤΤΙΚΗ>>

3) ΑΔΑ: ΩΧΦΘ7Λ7-ΝΝΜ – ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ Α.Ε.

4) ΑΔΑ: 6ΣΑΠ7Λ7-ΥΛΙ – Ολοκλήρωση Πράξης » Αναβάθμιση δικτύου ύδρευσης και αντικατάσταση αμιαντοσωλήνων στην Κερατέα του Δήμου Λαυρεωτικής» με κωδικό ΟΠΣ 368607 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα : <<ΑΤΤΙΚΗ>>

5) ΑΔΑ: 7ΥΧ47Λ7-2ΛΟ – Ολοκλήρωση Πράξης » ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΣΤΡΑΒΩΝΟΣ ΚΑΙ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΣΤΟ Ο.Τ 203 ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ» με κωδικό ΟΠΣ 301137 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα : <<ΑΤΤΙΚΗ>>

6) ΑΔΑ: ΩΖ2Ζ7Λ7-Μ87 – ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ Α.Ε.

7) ΑΔΑ: Ω6ΗΨ7Λ7-5Σ4 – ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘ. 10211/15-09-16 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΕ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 1 (ΠΡΟΧΕΙΡΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ) ΤΟΥ Ν.4056/2012

8) ΑΔΑ: 75ΔΓ7Λ7-ΡΕ0 – Ολοκλήρωση Πράξης » ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ» με κωδικό ΟΠΣ 365757 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα : <<ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ – ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ>>

9) ΑΔΑ: 7ΜΚ27Λ7-ΖΗΑ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΑΛΑΙΑΣ ΧΑΡΑΞΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ – ΛΑΥΡΙΟ (25 ΧΛΜ)

10) ΑΔΑ: 7Ξ7ΥΟΡ1Κ-59Φ – Άδεια για τη δραστηριότητα συλλογής και μεταφοράς μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων της επιχείρησης του ΠΙΤΣΙΚΑΛΗ ΙΩΑΝΝΗ του Γεράσιμου, που εδρεύει στην οδό θέση «Κυπριανός» Δήμου Λαυρεωτικής Αττικής

11) ΑΔΑ: Ψ0ΧΝ7Λ7-232 – Αποκατάσταση Διατηρητέου κτίσματος για τη δημιουργία μουσείου κεραμικής – ΑΚΕΛ ΠΑΝΟΣ ΒΑΛΣΑΜΑΚΗΣ και διαμόρφωση περιβαλλοντος χώρου στο Λαύριο Αττικής

12) ΑΔΑ: 6ΟΠ07Λ7-ΣΘΦ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΟΙΚΙΑ ΜΠΙΑ ΣΤΗΝ ΚΕΡΑΤΕΑ

13) ΑΔΑ: ΨΤΥ27Λ7-ΡΑ2 – ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΩΝ ΟΨΕΩΝ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΕΡΑΤΕΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟΥ

14) ΑΔΑ: 60ΙΕ7Λ7-2ΝΠ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΡΚΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ

15) ΑΔΑ: 6Τ6Ι7Λ7-Δ6Ν – ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΗΣΗ ΠΡΑΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΗΣ ΚΕΡΑΤΕΑΣ

16) ΑΔΑ: 7ΧΘΖ7Λ7-114 – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΛΑΥΡΙΟΥ

17) ΑΔΑ: 6ΓΒΩ7Λ7-ΞΓ3 – «πληρωμή δαπάνης ετήσια Γιορτή Μελιού με τη διαδικασία του πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού στο 2ο Δημοτικό Σχολείο Κερατέας (Δήμο Λαυρεωτικής) (Παρελθ. Ετών)»

18) ΑΔΑ: Ω6ΑΡ7Λ7-ΧΝΛ – πληρωμή δαπάνης για τη μουσική εκδήλωση με τη Καμεράτα – Ορχήστρα Φίλων της Μουσικής στο Αρχαίο Θέατρο Θορικού Λαυρεωτικής από τη Π.Ε.Α.Α. (Παρελθ. Ετών)

19) ΑΔΑ: ΩΛ3ΩΟΡ1Κ-ΠΘΛ – ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΕΦΑΛΟΣ» ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ, ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ

1) ΑΔΑ: 6ΞΡ67Λ7-ΣΧΙ – Χορήγηση άδειας πωλητή πετρελαίου θέρμανσης, στον ‘CONSTANTN CATALIN’, με έδρα επί της οδού Καστελόριζου 22 στο Πόρτο Ράφτη του Δήμου Μαρκοπούλου, χωρίς αποθηκευτικούς χώρους.

2) ΑΔΑ: ΩΜ86ΟΡ1Κ-Η4Κ – Χορήγηση άδειας χρήσης νερού για υφιστάμενο δικαίωμα χρήσης και μεταφοράς νερού από γεώτρηση αρδευτικής χρήσης (άρδευση αγροτεμαχίων) στους Ελένη, Πέτρο, Γεώργιο και Αρτεμησία Παναγιώτου & Κωνσταντίνο Στάθη στην ιδιοκτησία τους, στη θέση «Σόρτι» του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας, της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής, της Περιφέρειας Αττικής.

3) ΑΔΑ: Ω6ΕΟΟΡ1Κ-ΤΚΛ – Χορήγηση άδειας χρήσης νερού για υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης νερού από πηγάδι αρδευτικής χρήσης (άρδευση αγροτεμαχίου) στην κ. Χασιώτη Ευανθία του Γεωργίου στην ιδιοκτησία της στη θέση ΚΟΚΚΙΝΑΔΑ – ΜΕΡΕΝΤΑ του Δήμου Μαρκοπούλου- Μεσογαίας, της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής.

4) ΑΔΑ: 7ΓΨΛ7Λ7-371 – Διορθωτική Πράξη της με αρ. 1/2010 πράξης εφαρμογής της πολεοδομικής μελέτης των Πολεοδομικών Ενοτήτων 4 & 5 της περιοχής δεύτερης κατοικίας «Πόρτο Ράφτη» του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας, της ιδιοκτησίας με κ.α.κ. 621107 στο Ο.Τ. Γ551.

5) ΑΔΑ: 6ΒΤΤ7Λ7-42Ν – ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΥΡΩΣΗΣ ΟΡΘΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΤΗΣ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 46-ΜΑΡ/2015 Διορθωτική Πράξη της με αρ. 1/2000 πράξης εφαρμογής της πολεοδομικής μελέτης της Πολεοδομικής Ενότητας 3 της περιοχής δεύτερης κατοικίας «Πόρτο Ράφτη» του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας, της ιδιοκτησίας με κ.α.κ. 070362 στο Ο.Τ. 66.

6) ΑΔΑ: ΩΨΔ37Λ7-ΒΜΛ – Κύρωση Διορθωτικής Πράξης της αρ. 1/2010 Πράξης Εφαρμογής στις Πολεοδομικές Ενότητες 4 και 5 «Πόρτο Ράφτη» Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας, στις ιδιοκτησίες Ειρήνης, Αλεξάνδρας και Χριστίνας Νικολαϊδη

7) ΑΔΑ: 637Θ7Λ7-1Λ8 – ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΥΡΩΣΗΣ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 30-ΜΑΡ/2015 ΘΕΜΑ : Διορθωτική Πράξη της υπ’ αρ. 1/2010 Πράξης Εφαρμογής της πολεοδομικής μελέτης των Πολεοδομικών ενοτήτων 4 & 5 Πόρτο Ράφτη του Δήμου Μαρκόπουλου, (N. Αττικής), για τις ιδιοκτησίες που βρίσκονται στα Ο.Τ. Γ887 & Ο.Τ. Γ519 με κ.α.κ. 671307, 671307Α, και 610319.

8) ΑΔΑ: 6ΠΚΞ7Λ7-976 – ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ Α.Ε.

9) ΑΔΑ: 739Ω7Λ7-ΜΣΠ – ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΥΡΩΣΗΣ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΜΕ ΑΡ. 05-ΜΑΡ/2017 της με αρ. 01/2010 Πράξης Εφαρμογής της Πολεοδομικής Ενότητας 4-5 «ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ» του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας, της ιδιοκτησίας με κ.α. 610101 στο Ο.Τ. Γ 505.

10) ΑΔΑ: 67Λ37Λ7-ΨΕΠ – Δημοσίευση περίληψης διακηρύξεως δημοπρασίας του έργου: «Αποκατάσταση οδικού δικτύου του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας» προϋπολογισμού 150.000,00€ με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.

11) ΑΔΑ: Ω4ΕΓ7Λ7-ΜΤΒ – ΑΠΟΔΟΧΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: “ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΟ 19 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ-ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ(8ΧΛΜ)»

12) ΑΔΑ: Ω7ΩΑ7Λ7-2Σ5 – ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡ. 6810/15-12-2016 ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ της με αρ. 1/2000 Πράξης Εφαρμογής της Πολεοδομικής Μελέτης της Πολεοδομικής Ενότητας 3 «Πόρτο Ράφτη» του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας της ιδιοκτησίας με κ.α.κ. 010128 στο Ο.Τ. 195.

13) ΑΔΑ: ΩΘΖΕ7Λ7-55Α – A Π Ο Φ Α Σ Η Κυρώνεται η με αρ. 01/2016 πράξη προσκύρωσης λόγω ρυμοτομίας ιδιοκτησίας στο Ο.Τ.139 του ρυμοτομικού σχεδίου Μαρκοπούλου Μεσογαίας Αττικής που συντάχθηκε από την Δ/νση Υπηρεσίας Δόμησης, του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας

14) ΑΔΑ: 6ΣΔΔ7Λ7-ΝΞ4 – ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡ. 13038/2011/09-12-2016 ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ της με αρ. 1/2010 Πράξης Εφαρμογής της Πολεοδομικής Μελέτης των Πολεοδομικών Ενοτήτων 4 & 5 «Πόρτο Ράφτη» του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας της ιδιοκτησίας με κ.α. κ. 671161 στο Ο.Τ. Γ857.

15) ΑΔΑ: 7ΦΩΦΟΡ1Κ-ΠΣΤ – Πράξη χαρακτηρισμού

16) ΑΔΑ: 755Ρ7Λ7-ΝΡΞ – ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΥΡΩΣΗΣ ΑΡ. 07 – ΜΑΡ/2017 ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ Εφαρμογής στην περιοχή της Πολεοδομικής Ενότητας 3 στο Πόρτο Ράφτη Δήμου Μαρκοπούλου, στην ιδιοκτησία Γκεμίση Σταματίνας

17) ΑΔΑ: Ω1Ρ57Λ7-Σ2Σ – ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΡΕΜΑΤΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ

18) ΑΔΑ: Ω3ΚΝ7Λ7-8ΒΡ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ

19) ΑΔΑ: 6ΨΔΩΟΡ1Κ-ΒΧΥ – Χορήγηση άδειας χρήσης και μεταφοράς νερού για υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης νερού από πηγάδι αρδευτικής χρήσης (άρδευση αγροτεμαχίων) στον κ. ΝΙΚΟΛΑΚΗ ΠΑΝΑΓΩΤΗ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, στην ιδιοκτησία του, στη θέση ΜΕΡΕΝΤΑ, του Δήμου ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ, της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής, της Περιφέρειας Αττικής.

20) ΑΔΑ: 7Μ40ΟΡ1Κ-5ΔΧ – Μερική ανάκληση των αριθ. 347/8-5-2007 (Φ.Ε.Κ 237/Δ΄/05-6-2007) και 521/8-5-2007 (ΦΕΚ 237/Δ/05-6-2007) αποφάσεων κήρυξης του Γεν. Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής, στη θέση « Περατή –Αγ. Σπυρίδωνας Πόρτο Ράφτη » της περιφέρειας του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας της ΠΕ Αν. Αττικής, για έκταση συνολικού εμβαδού 4,998 στρ.

21) ΑΔΑ: ΩΝ35ΟΡ1Κ-ΘΨΓ – Ανάκληση της αριθ. 4933/πε/22-4-2008 (Φ.Ε.Κ 224/Δ΄/19-5-2008) απόφασης κήρυξης του Γεν. Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής, έκτασης εμβαδού 2,010 στρ. στη θέση « Περατή –Αγ. Σπυρίδωνας Πόρτο Ράφτη » της περιφέρειας του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας της ΠΕ Αν. Αττικής.

22) ΑΔΑ: 6ΨΚΚ7Λ7-ΘΗΛ – Ολοκλήρωση Πράξης » ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΩΡΩΠΟΥ» με κωδικό ΟΠΣ 216459 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα : <<ΑΤΤΙΚΗ>>

ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ – ΤΑΥΡΟΥ

1) ΑΔΑ: Ω137ΟΡ1Κ-Λ6Μ – Επικαιροποίηση της υπ’ αρ. 58197/32209/05-08-2015 απόφασης του Γ.Γ.Α.Δ.Α. περί απόσυρσης από την κυκλοφορία οχημάτων του Δήμου Μοσχάτου-Ταύρου.

2) ΑΔΑ: ΨΠ3Ω7Λ7-ΕΛΘ – ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ

3) ΑΔΑ: Ψ4ΕΚ7Λ7-ΣΓΒ – ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΣΥΣΤΕΓΑΣΗ

4) ΑΔΑ: 73ΣΝ7Λ7-Ξ1Γ – Άδεια ίδρυσης και λειτουργίας Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ) στην Κοινωφελή Επιχείρηση του Δήμου Μοσχάτου-Ταύρου Αττικής για το ακίνητο που στεγάζoνται τα 4o & 5ο Δημοτικά Σχολεία επί των οδών Χειμάρας & Πλάτωνος 20.

5) ΑΔΑ: 6ΡΣ37Λ7-1ΙΛ – Απόφαση επιβολής προστίμου στην εταιρεία με την επωνυμία «ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΗΦΙΣΟΥ ΜΟΝ. ΕΠΕ», κάτοχο του επαγγελματικού εργαστηρίου παρασκευής κατεψυγμένων σφολιατοειδών προϊόντων & πίτσας, επί της οδού Πειραιώς 40, στον Δήμο Μοσχάτου – Ταύρου, Δ.Κ. Μοσχάτου

6) ΑΔΑ: ΩΥ4Ι7Λ7-ΖΞΑ – Ολοκλήρωση Πράξης » ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ – ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΣΤΑΥΡΩΜΕΝΟΥ ΣΤΟΝ ΤΑΥΡΟ.» με κωδικό ΟΠΣ 275770 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα : <<ΑΤΤΙΚΗ>>

7) ΑΔΑ: 75Ω17Λ7-ΧΝΨ – Έγκριση τροποποιήσεως του Καταστατικού Ανώνυμης Εταιρίας

ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ

1) ΑΔΑ: ΩΥ9Υ7Λ7-ΒΑ8 – Έγκριση Επιστροφής Εγγύησης Καλής Εκτέλεσης του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ»

2) ΑΔΑ: 6Σ477Λ7-5ΛΙ – Έγκριση τροποποιήσεως του Καταστατικού Ανώνυμης Εταιρείας

3) ΑΔΑ: ΩΣΤΝΟΡ1Κ-ΜΙ5 – Περί επωφελέστερης αξιοποίησης με τη διαδικασία της αντιπαροχής του ακινήτου οικοπέδου με διώροφη οικία, επί της οδού Λεωφόρου Ελευθερίας και Ναυαρίνου 1 στο Παλαιό Φάληρο, επιφανείας οικοπέδου 1.456τμ, ιδιοκτησίας του κληροδοτήματος Αμίλκα Αλιβιζάτου, που διαχειρίζεται η Ακαδημία Αθηνών

ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ

1) ΑΔΑ: ΩΗ8ΠΟΡ1Κ-Η5Ν – Τροποποίηση της αριθμ. πρωτ. 82350/30833+…/24-10-2016 απόφασής μας περί ορισμού μελών του Κοινού Υπηρεσιακού Συμβουλίου κρίσεως μονίμων υπαλλήλων και υπαλλήλων ΙΔΑΧ των Ν.Π.Δ.Δ. : Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών, Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιά, Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών, Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Πειραιά, Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Αθηνών, Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Πειραιά, σύμφωνα με τις μεταβατικές διατάξεις του άρθρου 30 του ν. 4369/2016, όπως ισχύει

2) ΑΔΑ: 6ΦΘΥ7Λ7-ΦΥ8 – Έγκριση λειτουργίας συστεγασμένων Φαρμακείων των Φαρμακοποιών Αρχοντούλη Ιωάννη του Δημητρίου και Αρχοντούλη – Κουτσοκώστα Δημητρίου του Ιωάννη στον Δήμο Πειραιά

3) ΑΔΑ: ΩΖ8Γ7Λ7-ΕΓ6 – Έγκριση λειτουργίας συστεγασμένων Φαρμακείων των Φαρμακοποιών Κασιμάτη Ανθής του Λαυρεντίου και Πλάκα Δημητρίου του Χρήστου στον Δήμο Πειραιά

4) ΑΔΑ: ΩΙ3ΝΟΡ1Κ-Ξ9Κ – Απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων για την λειτουργία της υφιστάμενης δραστηριότητας: Ειδικό Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Πειραιά “Μεταξά”, επί της οδού Μπότσαρη 51, στο Δήμο Πειραιά.

5) ΑΔΑ: Ω56Ξ7Λ7-ΤΤ2 – Έγκριση του ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Ι του διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου της μελέτης «Εκπόνηση μελέτης διαδρομών και οριζόντιας – κατακόρυφης σήμανσης στην πόλη του Πειραιά για τους επιβάτες κρουαζιερόπλοιων» προεκτιμώμενης αμοιβής 34.940,51 € με Φ.Π.Α.

6) ΑΔΑ: ΩΒ417Λ7-ΜΕΩ – 3η Τροποποίηση της Πράξης «Κατασκευή αγωγών αποχέτευσης λυμάτων Δήμου Πειραιά» με κωδικό MIS 381313 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική

7) ΑΔΑ: 6ΧΓΘ7Λ7-7Ε2 – Ολοκλήρωση Πράξης » ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ & ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΕΙΡΑΙΑ» με κωδικό ΟΠΣ 215886 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα : <<ΑΤΤΙΚΗ>>

8) ΑΔΑ: 7ΜΩ6ΟΡ1Κ-ΔΡΟ – Τροποποίηση – ανανέωση της με αρ. πρωτ. Φ.4171/9831/Περιβ.9/10/4-3-2011 Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων, του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, του εργοστασίου της εταιρείας «COLGATE PALMOLIVE HELLAS A.B.E.E.», που βρίσκεται στη Λεωφ. Αθηνών 89, στο Δήμο Πειραιά.

9) ΑΔΑ: ΨΞΨ17Λ7-ΞΟΩ – Ανάκληση άδειας ίδρυσης φαρμακείου

10) ΑΔΑ: Ψ6ΠΜ7Λ7-2ΥΨ – Έγκριση συνέχισης λειτουργίας του Φαρμακείου της Φαρμακοποιού ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑΣ του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ μετά την αποσυστέγασή του από το φαρμακείο του φαρμακοποιού ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ, λόγω ανάκλησης της άδειας ίδρυσής του για συνταξιοδότηση

11) ΑΔΑ: Ψ91Ι7Λ7-ΤΜΞ – Έγκριση αντικατάστασης υπευθύνου φαρμακοποιού στο φαρμακείο Κανελλόπουλου Παναγιώτη, από τον φαρμακοποιό Φρίμα Παναγιώτη, στον Δήμο Πειραιά, και στην οδό Χαριλάου Τρικούπη αρ. 20, λόγω της λειτουργίας από τον φαρμακοποιό Κανελλόπουλου Παναγιώτη και δεύτερου φαρμακείου στον ίδιο Δήμο

12) ΑΔΑ: ΩΡΦΥ7Λ7-8ΥΙ – Έγκριση σύναψης και όρων σχεδίου προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Πειραιά για την εκτέλεση του έργου με τίτλο: «Αναβάθμιση των αθλητικών εγκαταστάσεων του Θεμιστόκλειου Σταδίου Δήμου Πειραιά» συνολικού προϋπολογισμού 1.373.721,69 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.).

13) ΑΔΑ: ΨΛΗ77Λ7-ΜΓΗ – Δέσμευση πίστωσης ύψουςΟΓΔΟΝΤΑ ΔΥΟ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΕΞΑΚΟΣΙΩΝ ΔΕΚΑ ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ (82.615,00 €), για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του Ειδικού Φορέα 07.072 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Π.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ, ΚΑΕ 9779.07.001.01.01 (ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΗΣ ΟΧΥΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΠΟΛΗΣ ΤΟΥ Πειραιά ) οικ. έτους 2017, για την ανάγκη κάλυψης δαπάνης εκτέλεσης του προαναφερόμενου έργου, της Περιφερειακής Ενότητας Πειραιά.

14) ΑΔΑ: 71ΩΜ7Λ7-2Ρ3 – Ορισμός εκλογικών τμημάτων και εκπροσώπων της Περιφερειακής Ενότητας Πειραιά για τη διεξαγωγή αρχαιρεσιών του Οδοντιατρικού Συλλόγου Πειραιά.

15) ΑΔΑ: ΩΖΡΛ7Λ7-ΗΙΩ – Ολοκλήρωση Πράξης » ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΓΡΑΜΜΙΚΟΥ ΕΠΙΤΑΧΥΝΤΗ (LINEAR ACCELERATOR) & ΕΝΟΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΠΟΖΙΤΡΟΝΙΩΝ ΜΕ ΨΗΦΙΑΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ (PET-C/T) ΣΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ «ΜΕΤΑΞΑ»» με κωδικό ΟΠΣ 305646 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα : <<ΑΤΤΙΚΗ>>

16) ΑΔΑ: 6ΣΧΒΟΡ1Κ-Η0Φ – Περί επωφελέστερης αξιοποίησης με τη διαδικασία της μακροχρόνιας μίσθωσης, του ακινήτου επί της οδού Δημητρίου Γούναρη 25, στον Πειραιά, ιδιοκτησίας Ιδρύματος Αγγέλου και Λητώς Κατακουζηνού.

17) ΑΔΑ: 6Β9ΦΟΡ1Κ-Ω62 – ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΜΙΚΡΟΕΡΓΟΛΑΒΙΩΝ,ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ, ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΚΤΛ ΤΗΣ ΠΑΡ. 4 ΑΡΘ.9 ΠΔ 437/81 ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ 2017-2018 ΔΑΣΑΡΧΕΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ

18) ΑΔΑ: 6Φ7ΦΟΡ1Κ-ΒΜ3 – ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜ 2/2017 ΤΕΕΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΘΕΣΗ ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. 5215/2010 ΠΡΑΞΗΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΔΑΣΑΡΧΗ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΠΟΡΟΥ

1) ΑΔΑ: 7ΧΒ27Λ7-ΩΜΙ – «Συγκρότηση Επιτροπής ελέγχου χωροταξικής ορθότητας της κατανομής δικαιωμάτων χρήσης της βοσκής (περ.γ της παρ.5 του άρθρου 19 του Ν,4351/2015) για τον Δήμο Πόρου, στα πλαίσια των ΚΥΑ με αριθ. 873/55993/20-5-2015 και ΥΑ με αριθ.1332/93570/23-8-2016»

2) ΑΔΑ: ΩΞΗΗΟΡ1Κ-4Ψ1 – Ανανέωση αναγνώρισης ιδιωτικού φύλακα θήρας της Δ ΄ Κ.Ο.Σ.Ε. και μετατροπή αυτής από ορισμένου χρόνου σε αορίστου ( Κ.Σ. Πόρου)

3) ΑΔΑ: ΩΧΙΟΟΡ1Κ-Ε1Τ – Απευθείας ανάθεση στην εταιρεία «ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΗΛΙΑΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.», για την προμήθεια υγρών καυσίμων κίνησης για τις ανάγκες των υπηρεσιακών οχημάτων του Δασαρχείου Πόρου, της Γενικής Διεύθυνσης Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής

4) ΑΔΑ: ΩΞΕ1ΟΡ1Κ-Ε9Τ – Ανάρτηση δασικού χάρτη περιοχών τοπικών/δημοτικών κοινοτήτων των δήμων Αίγινας, Αγκιστρίου, Κυθήρων, Πόρου, Σπετσών, Τροιζηνίας και Ύδρας, Πε- ριφερειακής Ενότητας Νήσων της Περιφέρειας Αττικής και πρόσκληση για υποβο- λή αντιρρήσεων κατά του περιεχομένου του

5) ΑΔΑ: 7ΙΞΗ7Λ7-ΗΜΘ – Έγκριση σύναψης και όρων σχεδίου προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Αττικής και Δήμου Πόρου για το έργο: «Παροχή υπηρεσίας για διαπίστωση, αποτύπωση και αποκατάσταση προβλημάτων στις εγκαταστάσεις ΒΙΟ.ΚΑ Πόρου – Γαλατά» προϋπολογισμού 24.613,38 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).

6) ΑΔΑ: 69ΟΙ7Λ7-ΠΓΔ – Ολοκλήρωση Πράξης » ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΥΤΙΚΩΝ ΚΡΗΠΙΔΩΜΑΤΩΝ ΛΙΜΕΝΑ ΠΟΡΟΥ» με κωδικό ΟΠΣ 292551 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα : <<ΑΤΤΙΚΗ>>

7) ΑΔΑ: Ω0Υ67Λ7-ΣΒ4 – Εγκρίνουμε τη δέσμευση πίστωσης ύψους είκοσι τέσσερις χιλιάδες εξακόσια δέκα τρία ευρώ και τριάντα οκτώ λεπτά (24.613,38 €) για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του Ειδικού Φορέα 08.072 Δ/νση Οικονομικών Π.Ε. ΝΗΣΩΝ ΚΑΕ 97750801001 «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗ, ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΠΟΡΟΥ – ΓΑΛΑΤΑ.» του οικ. έτους 2017 για την ανάγκη «πληρωμής του έργου << Παροχή υπηρεσίας για διαπιστωση αποτύπωση και αποκατάσταση προβλημάτων στις εγκαταστάσεις βιολογικού καθαρισμού Πόρου- Γαλατά>> βάσει του αριθμ. 31640/13.02.2017 εγγράφου της Δ/νσης Προγρ. με ΑΔΑΜ : 17REQ005818021 2017-02-20.» της «Περιφερειακή ενότητα Νήσων.»

8) ΑΔΑ: ΩΖΡΦ7Λ7-Β4Ο – Εγκρίνουμε τη δέσμευση πίστωσης ύψους τριακόσιες χιλιάδες ευρώ (300.000,00 €) για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του Ειδικού Φορέα 08.072 Δ/νση Οικονομικών Π.Ε. ΝΗΣΩΝ ΚΑΕ 97850800201 «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΣΦΑΙΡΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΟΡΟΥ – ΓΑΛΑΤΑ» του οικ. έτους 2017 για την ανάγκη «δέσμευσης πολυετούς υποχρέωσης συνολικού ποσού – 2.300.000,00- για το έργο<< Συντήρηση αναβάθμιση και επέκταση δικτύων και αντλιοστασίων αποχέτευσης στην περιοχή Σφαιρίας Δ. Πόρου>> με επιμερισμό ποσού ανά έτος 2017: 300.000,00 και 2018: 2.000.000,00.» της «Περιφερειακή ενότητα Νήσων.»

9) ΑΔΑ: ΨΚΡ7ΟΡ1Κ-9Τ1 – ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΜΙΚΡΟΕΡΓΟΛΑΒΙΩΝ, ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ, ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡ. 4 ΑΡΘ. 9 ΠΔ 437/81 ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ ΕΤΩΝ 2017-2018 ΓΙΑ ΤΟ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΠΟΡΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ

1) ΑΔΑ: 7ΓΛ0ΟΡ1Κ-ΛΨΞ – Χορήγηση άδειας χρήσης νερού για υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης από πηγάδι (Π2) αρδευτικής χρήσης (άρδευση αγροτεμαχίου) στους Σοφία και Αθανάσιο Μπούταλη στην ιδιοκτησία τους, στη θέση «Βρετό-Κατσέλη-Ζωοδόχος Πηγή», του Δήμου Σαλαμίνας, της Περιφερειακής Ενότητας Πειραιά, της Περιφέρειας Αττικής

2) ΑΔΑ: ΩΘ667Λ7-ΠΤ1 – «Συγκρότηση Επιτροπής ελέγχου χωροταξικής ορθότητας της κατανομής δικαιωμάτων χρήσης της βοσκής(περ.γ της παρ.5 του άρθρου 19 του Ν,4351/2015) για τον Δήμο Σαλαμίνας, στα πλαίσια των ΚΥΑ με αριθ. 873/55993/20-5- 2015 και ΥΑ με αριθ.1332/93570/23-8-2016»

3) ΑΔΑ: 6ΝΔ4ΟΡ1Κ-Θ6Χ – Χορήγηση άδειας χρήσης νερού για υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης νερού από πηγάδι αρδευτικής χρήσης (άρδευση αγροτεμαχίου) στις κ.κ. Τούτση Αθηνά & Τούτση Ελένη του Δημητρίου στην ιδιοκτησία τους στη θέση ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Δήμου Σαλαμίνας, της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων της Περιφέρειας Αττικής.

4) ΑΔΑ: Ψ14ΞΟΡ1Κ-ΦΒ7 – Χορήγηση άδειας χρήσης νερού για υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης νερού από πηγάδι αρδευτικής χρήσης (άρδευση αγροτεμαχίου) στην κ. Γαβριήλ Ευαγγελία του Παναγιώτη στην ιδιοκτησία της στη θέση ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΖΑΡΜΠΑΛΑΣ στη Δημοτική Κοινότητα Αιάντειου, του Δήμου Σαλαμίνας, της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων Περιφέρειας Αττικής.

5) ΑΔΑ: 6ΘΜΦΟΡ1Κ-ΕΩΘ – Χορήγηση άδειας χρήσης νερού για υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης νερού από πηγάδι αρδευτικής χρήσης (άρδευση αγροτεμαχίου) στους κ.κ Παπανικολάου Τριανταφυλλιά και Βασιλική του Ηλία και Τζανοπούλου Αφροδίτη του Ευάγγελου, στην ιδιοκτησία τους στη θέση ΠΑΛΙΑΜΠΕΛΑ του Δήμου Σαλαμίνας, της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων της Περιφέρειας Αττικής

6) ΑΔΑ: ΩΧ9Θ7Λ7-9ΤΛ – Έγκριση σύναψης και όρων σχεδίου προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Αττικής και του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου Άθλησης Κοινωνικής Πολιτικής και Παιδείας Δήμου Σαλαμίνας για το έργο: «Συντήρηση, αναβάθμιση και βελτίωση γηπέδου Αμπελακίων Σαλαμίνας» συνολικού προϋπολογισμού 520.000,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%).

7) ΑΔΑ: ΩΣΖ3ΟΡ1Κ-47Ι – Χορήγηση άδειας χρήσης νερού για υφιστάμενα δικαιώματα από γεώτρηση αρδευτικής χρήσης και μεταφοράς νερού (άρδευση αγροτεμαχίων) στους Παναγιώτα και Λεωνίδα Γκιόκα στην ιδιοκτησία τους, στη θέση «Νεκροταφείο-Αμπελάκια» του Δήμου Σαλαμίνας της Περιφερειακής Ενότητας Πειραιά, της Περιφέρειας Αττικής.

8) ΑΔΑ: Ω5ΗΒ7Λ7-9ΨΑ – Ολοκλήρωση Πράξης » ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΔΑΠ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ ΜΕΣΩ ΔΙΑΥΛΟΥ Ν. ΠΕΡΑΜΟΥ – ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗΣ» με κωδικό ΟΠΣ 365786 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα : <<ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ – ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ>>

9) ΑΔΑ: 6ΒΥΖ7Λ7-Ι67 – Εγκρίνουμε τη δέσμευση πίστωσης ύψους διακόσιες χιλιάδες ευρώ (200.000,00 €) για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του Ειδικού Φορέα 08.072 Δ/νση Οικονομικών Π.Ε. ΝΗΣΩΝ ΚΑΕ 97770801301 «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ.» του οικ. έτους 2017 για την ανάγκη «δέσμευσης πολυετούς υποχρέωσης συνολικού ποσού – 460.000,00- για το έργο << Συντήρηση αναβάθμιση και βελτίωση κέντρου νεότητας Σαλαμίνας>> με επιμερισμό ποσού ανά έτος 2017: 200.000,00 και 2018: 260.000,00» της «Περιφερειακή ενότητα Νήσων.»

ΔΗΜΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ

1) ΑΔΑ: ΩΑΕΖΟΡ1Κ-84Λ – Χορήγηση άδειας χρήσης νερού στους Βασίλειο Παπαδερό και Ευγενία Αποστολοπούλου από γεώτρηση αρδευτικής χρήσεως (άρδευση αγροτεμαχίων) η οποία ανορύχθηκε βάσει της με αριθ. πρωτ. 16976/1048/18-04-2016 (ΑΔΑ: 6ΕΥΧΟΡ1Κ-9ΕΕ) Απόφασης εκτέλεσης έργου αξιοποίησης υδατικών πόρων (ανόρυξη γεώτρησης αρδευτικής χρήσεως-σε αντικατάσταση υφιστάμενης) του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής στην ιδιοκτησία τους στη θέση «Βαλομάνδρα Καλυβίων», του Δήμου Σαρωνικού, της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής, της Περιφέρειας Αττικής.

2) ΑΔΑ: ΩΨΛ07Λ7-ΛΗΨ – Άρση ιακοπής εργασιών του έργου: «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΟΜΒΡΙΝ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ, ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ Α΄ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ», αναδόχου εταιρείας ΙΝΤΡΑΚΑΤ

3) ΑΔΑ: ΩΨ387Λ7-Θ2Λ – ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΥΡΩΣΗΣ ΑΡ. 03 – ΣΑΡ/2016 ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ της αρ. 1/2011 Πράξης Εφαρμογής στην περιοχή «Α΄ ΚΑΤΟΙΚΙΑ» της Δ.Ε. Αναβύσσου, Δήμου Σαρωνικού, στην ιδιοκτησία Χολιασμένου Χρυσούλας

4) ΑΔΑ: 7ΦΗΟΟΡ1Κ-Η97 – Χορήγηση άδειας χρήσης νερού για υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης νερού από πηγάδι αρδευτικής χρήσης (άρδευση αγροτεμαχίου) στους κ.κ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ και ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟ ΓΕΩΡΓΙΟ, στην ιδιοκτησία τους, στη θέση ΜΕΓΑΛΑ ΣΧΟΙΝΑ ΚΑΛΥΒΙΩΝ, του Δήμου ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ, της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής, της Περιφέρειας Αττικής.

5) ΑΔΑ: 7Δ4ΞΟΡ1Κ-ΚΨΕ – Χορήγηση άδειας χρήσης νερού για υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης από γεώτρηση αρδευτικής χρήσης (άρδευση αγροτεμαχίου) στους Κωνσταντίνο, Αλέξανδρο, Σοφία και Ελένη Γαλάνη στην ιδιοκτησία τους, στη θέση «Βοντάς Αναβύσσου», του Δήμου Σαρωνικού, Τ.Κ. Αναβύσσου, της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής, της Περιφέρειας Αττικής

6) ΑΔΑ: Ω8ΖΚΟΡ1Κ-Θ6Ξ – Χορήγηση άδειας χρήσης νερού για υφιστάμενα δικαιώματα από γεώτρηση (σε πηγάδι) αρδευτικής χρήσης (άρδευση αγροτεμαχίων) στις Μαρία και Αθηνά Χούντα στην ιδιοκτησία τους, στη θέση «Ελαιόφυτα Καλυβίων» του Δήμου Σαρωνικού, της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής, της Περιφέρειας Αττικής.

7) ΑΔΑ: 71ΥΣ7Λ7-ΥΒΜ – Άδεια μηχανολογικής εγκατάστασης διάρκειας τριών (3) ετών, εργοστασίου κατασκευής οργάνων και συσκευών τηλεπικοινωνιών, υπηρεσιών τόρνευσης μεταλλικών μερών και κατασκευής μητρών κασών (πλαισίων) χυτηρίου με επωνυμία «ΣΠΗΛΙΑΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ », που θα εγκατασταθεί σε υφιστάμενο βιομηχανικό κτήριο στη Θέση «ΠΑΤΗΜΑ ΚΑΛΥΒΙΩΝ» στο Δήμο Σαρωνικού Αττικής, στη Δ.Κ :Καλυβίων.

8) ΑΔΑ: 7ΜΗΘ7Λ7-ΧΦ6 – Παράταση συνολικής προθεσμίας εκπόνησης της μελέτης «Μελέτη Βελτίωσης Διαδημοτικής Οδού Κορωπί – Καλύβια Θορικού»

9) ΑΔΑ: Ω7ΑΔ7Λ7-Η4Π – Ολοκλήρωση Πράξης » ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΥΛΛΕΚΤΗΡΕΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΟΔΩΝ ΑΘΗΝΑΣ – ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ – ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΣΑΡΩΝΙΔΑΣ» με κωδικό ΟΠΣ 365755 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα : <<ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ – ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ>>

10) ΑΔΑ: Ω9ΗΕ7Λ7-ΛΛ3 – Έγκριση αναπροσαρμογής χρονοδιαγράμματος εργασιών για το έργο: «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ, ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ Α΄ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ», αναδόχου εταιρείας ΙΝΤΡΑΚΑΤ

11) ΑΔΑ: ΨΣ2Τ7Λ7-Σ75 – ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΩΝ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΟΔΟΥ ΑΓ.ΤΡΙΑΔΟΣ Δ.Ε ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ

12) ΑΔΑ: 75ΒΛΟΡ1Κ-ΟΔΗ – Συγκρότηση Επιτροπής καταλληλότητας για την ίδρυση του Κοιμητηρίου του Δήμου Σαρωνικού

13) ΑΔΑ: 7Δ8Υ7Λ7-7ΕΔ – ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΤΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ Δ.Κ ΠΑΛΑΙΑΣ ΦΩΚΑΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ

14) ΑΔΑ: 7Τ2Σ7Λ7-1ΒΜ – ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΣΩΡΟΥ ΜΕΤΞΥ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΠΟΥΛΟΥΔΑ ΚΑΙ ΣΙΔΕΡΗ ΜΠΕΗ ΣΤΗ Δ.Κ ΠΑΛΑΙΑΣ ΦΩΚΑΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ

15) ΑΔΑ: ΩΣΚΡ7Λ7-6ΗΦ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ – ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΤΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΑΛΑΙΑΣ ΦΩΚΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ

16) ΑΔΑ: ΩΞΡΓ7Λ7-Η5Ξ – ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΥΒΑΡΑ

17) ΑΔΑ: 6ΥΗΤ7Λ7-23Γ – ΜΕΛΕΤΗ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ – ΠΟΛΕΟΔΟΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΥΒΙΩΝ (ΕΠΕΚΑΤΑΣΗΣ ΠΟΛΕΩΣ)

18) ΑΔΑ: ΩΞΖ27Λ7-790 – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΝΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ Δ,Ε ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ

19) ΑΔΑ: ΩΨΠΟ7Λ7-ΚΥΞ – ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΑΜΙΑΝΤΟΣΩΛΗΝΑ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΑΡΩΝΙΔΑΣ (Γ’ ΦΑΣΗ)

20) ΑΔΑ: 6ΟΥΘΟΡ1Κ-ΛΟ4 – Ανάκληση της αριθ. 992/10-7-1990 (Φ.Ε.Κ 433/Δ΄/23-8-1990) απόφασης κήρυξης του Νομάρχη Αν. Αττικής, έκτασης εμβαδού 0,20775 στρ. στη θέση « Ανάληψη-Γαλάζια Ακτή » της ΔΕ Καλυβίων του Δήμου Σαρωνικού της ΠΕ Αν. Αττικής.

ΔΗΜΟΣ ΥΔΡΑΣ

1) ΑΔΑ: Ω2Ξ97Λ7-1ΦΧ – Έγκριση σύναψης και όρων σχεδίου προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Αττικής και Δήμου Ύδρας, για την κατασκευή του έργου με τίτλο: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Α΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΥΔΡΑΣ» συνολικού προϋπολογισμού 180.000,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).

2) ΑΔΑ: Ω3ΘΠ7Λ7-ΜΝΡ – Έγκριση αποτελέσματος διαγωνισμού του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΡΗΠΙΔΩΜΑΤΩΝ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟΝ ΛΙΜΕΝΑ ΤΗΣ Ν. ΥΔΡΑΣ», προϋπολογισμού: 287.500,00 Ευρώ (με Φ.Π.Α.).

3) ΑΔΑ: ΩΞΕ1ΟΡ1Κ-Ε9Τ – Ανάρτηση δασικού χάρτη περιοχών τοπικών/δημοτικών κοινοτήτων των δήμων Αίγινας, Αγκιστρίου, Κυθήρων, Πόρου, Σπετσών, Τροιζηνίας και Ύδρας, Πε- ριφερειακής Ενότητας Νήσων της Περιφέρειας Αττικής και πρόσκληση για υποβο- λή αντιρρήσεων κατά του περιεχομένου του

4) ΑΔΑ: ΩΛΦΥΟΡ1Κ-6ΧΑ – Προέγκριση παραχώρησης της χρήσης θαλάσσιας έκτασης δεκαπέντε (15) στρεμμάτων, με απευθείας μίσθωση, στην εταιρεία «ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ ΑΕΓΕ» για την επέκταση λειτουργούσας πλωτής μονάδας ιχθυοκαλλιέργειας στη θέση όρμος «Αυλάκι του Πουνέντε», νήσου Τρίκερι, Δήμου Ύδρας, Περιφέρειας Αττικής

5) ΑΔΑ: 7Χ9ΦΟΡ1Κ-ΙΨΠ – ΔΑΣΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ για έκταση στη θέση «Λούμι- Κρίταμι» του Δήμου Ύδρας.

6) ΑΔΑ: Ω6ΠΝΟΡ1Κ-ΣΛΨ – Άδεια Αποκατάστασης του χώρου ανεξέλεγκτης διάθεσης στερεών αποβλήτων (ΧΑΔΑ) στη θέση «Μανδράκι» στο Δήμο Ύδρας, Περιφέρειας Αττικής.

7) ΑΔΑ: ΩΞΡΛ7Λ7-ΓΓΡ – Εγκρίνουμε τη δέσμευση πίστωσης ύψους πενήντα χιλιάδες ευρώ (50.000,00 €) για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του Ειδικού Φορέα 08.072 Δ/νση Οικονομικών Π.Ε. ΝΗΣΩΝ ΚΑΕ 97750800601 «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΥΔΡΑΣ» του οικ. έτους 2017 για την ανάγκη «δέσμευσης πολυετούς υποχρέωσης συνολικού ποσού -9.492.530,00- για το έργο << Εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων του οικισμού Υδρας>> με επιμερισμό ποσού ανά έτος 2017:50.000,00 και 2018: 9.442.530,00.» της «Περιφερειακή ενότητα Νήσων.»

Advertisements

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s

Αρέσει σε %d bloggers: