ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΠΕΡΙΦ. & ΑΠ.ΔΙΟΙΚ.ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΑΛΛΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΜΗΝΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017

Να βλέπετε συχνά τη συγκεκριμένη σελίδα ακόμη και λίγες ημέρες μετά την πάροδο του μηνός Ιανουαρίου 2017, διότι καθημερινώς θα ενημερώνεται με νέες αποφάσεις για τους παρακάτω δήμους, όπως αυτές θα αναρτώνται στη «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» από την Περιφέρεια Αττικής και από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής

Γενικά για το «ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ» της «Ενότητας Σαρωνικού».

ΓΕΝΙΚΑ

1) ΑΔΑ: Ω3ΘΣ7Λ7-2ΤΩ – α) Έγκριση 1ου Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου «Έργα Υποδομών για την Ανάπλαση του Φαληρικού Όρμου (Φάση Α΄)» εκτιμώμενης αξίας 150.000.000€ (με αναθεώρηση και ΦΠΑ). β) Εξουσιοδότηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Αττικής για τη συνέχιση της διαδικασίας μέχρι την υπογραφή της σύμβασης.

2) ΑΔΑ: 65ΕΔ7Λ7-ΦΩΘ – Αποδοχή Ειδικής Δήλωσης Διακοπής Εργασιών έργου: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ», αναδόχου εταιρείας ΕΡΓΟΡΟΗ ΑΤΕ.

3) ΑΔΑ: ΩΥΗΗ7Λ7-ΑΩ4 – Έγκριση παράτασης της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΡΕΜΑΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΗΣΩΝ», συμβατικής δαπάνης 284.586,50 Ευρώ με ΦΠΑ αναδόχου εταιρείας ΓΕΩΤΕΡ Α.Ε.

4) ΑΔΑ: 6ΖΣΓ7Λ7-ΧΡΕ – Έγκριση παράτασης της συμβατικής τμηματικής προθεσμίας περαίωσης για την Παροχή Υπηρεσιών : «ΣΗΜ-02/15 : Υπηρεσίες ηλεκτρονικών εγκαταστάσεων φωτεινής σηματοδότησης Ν. Αττικής» προϋπολογισμού: 2.500.000,00 € (με ΦΠΑ).

5) ΑΔΑ: 6ΩΓΠ7Λ7-7Α9 – ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΣΕ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΣΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ» ΣΕ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ.

6) ΑΔΑ: 75567Λ7-9ΤΤ – ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ-ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΡΙΘ.ΟΙΚ.8840/13.1.2017(ΦΕΚ 39/τ.Β΄/17.1.2017) ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΣΕ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΣΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΕΞΟΣΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ <<ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ>> ΣΕ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ.

7) ΑΔΑ: 642Ω7Λ7-ΩΘΝ – Ολοκλήρωση Πράξης » ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΩΝ ΑΝΑΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΠΟΤΑΜΟΥ ΚΗΦΙΣΟΥ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟ Χ.Θ.0+000 ΕΩΣ Χ.Θ.1+400 ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΟΙΤΗΣ ΑΠΟ Χ.Θ.0-700 ΕΩΣ Χ.Θ.2+000 ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΩΝ ΣΥΛΛΕΚΤΗΡΩΝ» με κωδικό ΟΠΣ 415858 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα : <<ΑΤΤΙΚΗ>>

8) ΑΔΑ: 6ΨΤΤ7Λ7-Λ74 – Έγκριση του υπ΄ αριθμ. 2 / 2017 Πρακτικού της τριμελούς γνωμοδοτικής Επιτροπής αξιολόγησης των διαγωνισμών και των διαδικασιών διαπραγμάτευσης της ΠΕΑΑ στα πλαίσια της διακήρυξης συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την ετήσια συντήρηση και επισκευή εβδομήντα οχτώ (78) κλιματιστικών μονάδων στα κτίρια όπου στεγάζονται οι Υπηρεσίες της Π.Ε.Α.Α καθώς και στο κτίριο της Δ/νσης Π/θμιας Εκπ/σης Ανατολικής Αττικής προϋπολογισμού 6.240,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (με επιπλέον 2.700,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ για ενδεχόμενη αντικατάσταση υλικών).

9) ΑΔΑ: ΨΣ0Π7Λ7-ΠΞΧ – Ύδρευση και άδρευση 2016, της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής.

10) ΑΔΑ: 6ΘΣ07Λ7-5ΑΛ – Καταπολέμηση Κουνουπιών 2016, της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής.

11) ΑΔΑ: 638Ν7Λ7-ΝΨΕ – Εγκρίνουμε στα πλαίσια της ως άνω υπό στοιχείο 7 Απόφασης, τη δέσμευση πίστωσης συνολικού ύψους ΔΥΟ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΩΝ ΔΙΑΚΟΣΙΩΝ ΠΕΝΗΝΤΑ ΧΙΛΙΑΔΩΝ Ευρώ (2.250.000,00€), για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του Προϋπολογισμού εξόδων του Ειδικού Φορέα 03.072 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Π.Ε. Δυτικού Τομέα Αθηνών, ΚΑΕ 0821.01 «Μεταφορά μαθητών» οικ. έτους 2017, για την ανάγκη πληρωμής μεταφοράς μαθητών, κατά το έτος 2017.

12) ΑΔΑ: 7ΤΜ17Λ7-ΙΟ5 – πληρωμής δαπάνης για καταπολέμηση κουνουπιών» της «Περιφερειακή ενότητα Ανατολικής Αττικής

13) ΑΔΑ: 7ΙΝΟ7Λ7-ΟΧΧ – πληρωμής δαπάνης για κάθε είδους δαπάνες πολιτικής σχεδίασης εκτάκτων αναγκών (αντιμετώπιση πλημμυρών, αποχιονισμών κλπ)» της «Περιφερειακή ενότητα Ανατολικής Αττικής

ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΗΣ

1) ΑΔΑ: Ψ1ΧΔΟΡ1Κ-Β12 – Χορήγηση άδειας χρήσης νερού για υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης νερού από πηγάδι αρδευτικής χρήσης (άρδευση αγροτεμαχίου) στον κ. Πρωτονοτάριο Κωνσταντίνο του Αντωνίου στην ιδιοκτησία του στη θέση ΧΑΛΙΚΑΚΙ του Δήμου Αίγινας, της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων, της Περιφέρειας Αττικής

2) ΑΔΑ: 6Η7Γ7Λ7-Ε0Β – Ένταξη της Πράξης «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΙΝΑΣ» με Κωδικό ΟΠΣ 5002698 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014-2020»

3) ΑΔΑ: 66ΝΘΟΡ1Κ-9ΟΤ – ΑΠΟΦΑΣΗ 1/2017 ΤΕΕΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΩΝ ΤΩΝ Κ. ΚΟΤΖΙΑ ΙΩΑΝΝΗ ΚΤΛ ΝΗΣΙΔΟΣ ΤΡΑΓΟΝΗΣΙΟΥ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑΤΟΣ ΔΙΑΠΟΡΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΙΝΑΣ

4) ΑΔΑ: ΨΧΠΘΟΡ1Κ-1ΩΙ – Χορήγηση άδειας χρήσης νερού για υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης νερού από πηγάδι αρδευτικής χρήσης (άρδευση αγροτεμαχίου) στην κ. Καρακατσάνη Παναγιώτα του Λάμπρου στην ιδιοκτησία της στη θέση ΚΟΝΤΟΣ -ΑΓΙΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ του Δήμου Αίγινας, της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων της Περιφέρειας Αττικής.

5) ΑΔΑ: ΩΦΞΓΟΡ1Κ-Ε26 – Χορήγηση άδειας χρήσης και μεταφοράς νερού στους Pierre-Alexis-Philippe και Sandrine-Marthe-Catherine Dumas από γεώτρηση πολλαπλής χρήσεως (άρδευση αγροτεμαχίων και άρδευση πρασίνου) η οποία ανορύχθηκε βάσει της με αριθ. πρωτ. 63696/3617/01-09-2015 (ΑΔΑ: 6ΒΓΩΟΡ1Κ-ΡΕΑ) Απόφασης εκτέλεσης έργου αξιοποίησης υδατικών πόρων (ανόρυξη γεώτρησης πολλαπλής χρήσεως) του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής στην ιδιοκτησία τους στη θέση «Κουμπάτσι-Βόλτιζες-Βύρος», του Δήμου Αίγινας, της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων, της Περιφέρειας Αττικής.

6) ΑΔΑ: ΨΒΙΨΟΡ1Κ-Υ0Α – Καθιέρωση διαφορετικού ωραρίου σε υπάλληλο του ΝΠΔΔ “ Δημοτικός Αθλητικός Οργανισμός του Δήμου Αίγινας

7) ΑΔΑ: 6Ι7ΤΟΡ1Κ-ΤΞΒ – Έγκριση αγοράς οχημάτων του Δήμου Αίγινας από το ελεύθερο εμπόριο.

8) ΑΔΑ: 6ΘΝ17Λ7-4ΧΝ – ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ

9) ΑΔΑ: 7ΓΓΝ7Λ7-ΟΗΥ – Εγκρίνουμε τη δέσμευση πίστωσης ύψους ( είκοσι τριών χιλιάδων και οκτακοσλιων ενεννήντα τριών ΕΥΡΩ (23.893,00 €), για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του Ειδικού Φορέα 08.072 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕ Νήσων, ΚΑΕ 9762.08.031.01…….. (ΜΕΛΕΤΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΟΜΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΛΕΓΧΟΣ Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΣΤΟ ΕΚΠΑΖ ΑΙΓΙΝΑΣ>> οικ. έτους 2017, για την ανάγκη κάλυψης δαπάνης για …το ανωτέρω έργο, της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων.

10) ΑΔΑ: 7ΓΗΟΟΡ1Κ-ΨΙΦ – « Καθορισμός των οριογραμμών αιγιαλού – παραλίας στη θέση “ΚΑΜΑΡΕΣ” του Δήμου Αίγινας της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων του Νομού Αττικής ».

ΔΗΜΟΣ ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ

1) ΑΔΑ: ΩΕΙΝΟΡ1Κ-Φ0Ζ – Δασική Απαγορευτική Διάταξη στη θέση Πηγάδι – Λιμενάρια Δήμου Αγκιστρίου εμβαδού 0,35902στρ.

ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΜΟΥ

1) ΑΔΑ: ΩΔΡΩ7Λ7-ΕΤΑ – Ολοκλήρωση Πράξης » ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΚΑΛΑΜΑΚΙΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΛΙΜΟΥ» με κωδικό ΟΠΣ 215907 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα : <<ΑΤΤΙΚΗ>>

2) ΑΔΑ: 6Γ0Τ7Λ7-5Θ9 – ΕΓΚΡΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΝΕΟΙΔΡΥΘΕΝΤΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ

3) ΑΔΑ: Ω6Θ07Λ7-ΝΟΚ – ΕΓΚΡΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΣΤΕΓΑΣΜΕΝΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ

4) ΑΔΑ: 68ΤΞ7Λ7-ΧΗΔ – Θέμα : Έγκριση τροποποιήσεως του Καταστατικού Ανώνυμης Εταιρίας

5) ΑΔΑ: Ω6Θ07Λ7-ΝΟΚ – ΕΓΚΡΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΣΤΕΓΑΣΜΕΝΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ – ΒΟΥΛΑΣ – ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ

1) ΑΔΑ: Ω6ΗΥ7Λ7-ΞΘΙ – Μείωση εγγυήσεων του έργου «ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΗΛΑΔΕΖΑΣ Δ.Ε. ΒΑΡΗΣ».

2) ΑΔΑ: 94ΔΦ7Λ7-ΠΓΝ – Αποδοχή 3ης Ειδικής Δήλωσης Διακοπής Εργασιών έργου: «ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΗΛΑΔΕΖΑΣ Δ.Ε. ΒΑΡΗΣ» αναδόχου εταιρείας ΛΙΘΟΣ ΑΤΕ.

ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ

1) ΑΔΑ: ΩΨΦ27Λ7-Χ84 – Έγκριση συγχώνευσης με απορρόφηση Ε.Ε. από Ανώνυμη Εταιρεία και τροποποιήσεως του Καταστατικού Ανώνυμης Εταιρίας

2) ΑΔΑ: 6ΕΥΒ7Λ7-Ω6Δ – Έγκριση σύναψης και όρων τροποποίησης-παράτασης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Αττικής και Δήμου Γλυφάδας, για το έργο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ “ ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΛΙΟΥΓΚΑΣ” ΔΗΜΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ»

3) ΑΔΑ: 6ΓΓΣΟΡ1Κ-8ΝΟ – Χορήγηση άδειας χρήσης νερού για υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης νερού από γεώτρηση υδρευτικής χρήσης (άρδευση πρασίνου) στους κ.κ. ΒΑΡΔΑΛΑΚΗ ΓΡΗΓΟΡΙΟ, ΒΑΡΔΑΛΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟ, ΒΑΡΔΑΛΑΚΗ ΜΙΧΑΗΛ και ΔΗΜΑΡΕΛΛΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ, στην ιδιοκτησία τους, στην οδό ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ 2, του Δήμου ΓΛΥΦΑΔΑΣ, της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής, της Περιφέρειας Αττικής.

4) ΑΔΑ: ΩΥΔ9ΟΡ1Κ-9Ψ1 – ΑΚΥΡΩΣΗ ΠΡΑΞΗΣ ΑΡ. 580/2016 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Δ.ΓΛΥΦΑΔΑΣ

5) ΑΔΑ: 7ΣΗΟ7Λ7-ΖΗΙ – Έγκριση επιστροφής πρόσθετης εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης του έργου «Κεντρικός αγωγός περιοχής Τερψιθέας Γλυφάδας», προϋπολογισμού 5.772.756,35 Ευρώ (με ΦΠΑ).

6) ΑΔΑ: 6ΡΥΛ7Λ7-ΔΤ0 – «Ανάκληση άδειας ίδρυσης Μονάδας Φροντίδας Ηλικιωμένων, Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα, στην Εταιρεία «ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Μ.Φ.Η. Α.Ε.», με το διακριτικό τίτλο «ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ» για το επί της οδού Γρ. Λαμπράκη 25 οίκημα στον Δήμο Γλυφάδας Αττικής».

ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

1) ΑΔΑ: 6ΑΥΓΟΡ1Κ-ΣΜΛ – Άδεια για τη δραστηριότητα συλλογής και μεταφοράς μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων, μεταχειρισμένων ελαστικών οχημάτων, οχημάτων στο τέλος του κύκλου ζωής τους (ΟΤΚΖ) και αποβλήτων ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) της επιχείρησης του ΣΑΜΠΑΝΗ ΗΡΑΚΛΗ, που εδρεύει στην οδό Ι. Αγαθού 132 στην Ελευσίνα Αττικής

2) ΑΔΑ: ΩΘΨ3ΟΡ1Κ-Φ6Θ – Χορήγηση άδειας χρήσης νερού για υφιστάμενο δικαίωμα χρήσης από γεώτρηση πολλαπλής χρήσης (καθαριότητα, άρδευση πρασίνου και πυρόσβεση) στην εταιρεία Αφοί Βασιλόπουλοι Α.Ε.Β.Ε. στην ιδιοκτησία της, στη θέση «Σκληρή Μαγούλα» του Δήμου Ελευσίνας, Τ.Κ. Μαγούλας, της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής, της Περιφέρειας Αττικής.

3) ΑΔΑ: 618Ξ7Λ7-40Δ – Ανάθεση κατά το αρ. 118 του Ν. 4412/2016 για την εκκένωση λυμάτων του κεντρικού κτιρίου της Π.Ε.Δ.Α. (Ηρώων Πολυτεχνείου 78 – Ελευσίνα) και τη μεταφορά τους στον Βιολογικό σταθμό στη Μεταμόρφωση Αττικής με τις νόμιμες διαδικασίες.

4) ΑΔΑ: 73ΣΟ7Λ7-Τ3Ι – Έγκριση τροποποιήσεως του Καταστατικού Ανώνυμης Εταιρείας

ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ – ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ

1) ΑΔΑ: 7ΝΚ27Λ7-2ΤΒ – «Τροποποίηση άδειας ίδρυσης Μονάδας Φροντίδας Ηλικιωμένων, Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα στην Mπαλτσαβία Μαρία με το διακριτικό τίτλο «ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ», για το επί της οδού Αφροδίτης 112 οίκημα στον Δήμο Ελληνικού-Αργυρούπολης Αττικής».

2) ΑΔΑ: 6ΛΝ97Λ7-ΤΓΕ – ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΓΕΦΥΡΟΠΛΑΣΤΙΓΓΑΣ ΤΟΥ ΚΤΕΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ

3ΑΔΑ: 6Η067Λ7-ΓΝ1 – Βεβαίωση κατάθεσης Υπεύθυνης Δήλωσης (παράρτημα IV) της Χειμωνάκη Δέσποινας για την έναρξη λειτουργίας επαγγελματικού εργαστηρίου παραγωγής, με απλή ανάμιξη, υγρών αναπλήρωσης ηλεκτρονικού τσιγάρου που περιέχουν νικοτίνη, επί της οδού Πλάτωνος 1, στον Δήμο Ελληνικού – Αργυρούπολης, Δ.Κ. Ελληνικού

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

1) ΑΔΑ: 6Ξ8Φ7Λ7-ΜΘΛ – Λήψη απόφασης για την καταβολή των οφειλόμενων μισθωμάτων του ακινήτου επί της Π. Τσαλδάρη 15 στην Καλλιθέα κατ’ εφαρμογή του Ν. 4447/23-12-2016, ύστερα από διαπραγμάτευση.

ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ – ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

1) ΑΔΑ: 7ΛΞΘ7Λ7-4ΧΝ – Έγκριση λειτουργίας νεοϊδρυθέντος Φαρμακείου της Φαρμακοποιού Μολυμπάκη Ελένης του Μάρκου

2) ΑΔΑ: 7Σ8Κ7Λ7-12Ι – Έγκριση λειτουργίας νεοϊδρυθέντος Φαρμακείου της Φαρμακοποιού Πολυζωγοπούλου Χρυσούλας του Χρήστου, με υπεύθυνο φαρμακοποιό τον φαρμακοποιό Συρίγο Φραγκίσκο του Γεωργίου, λόγω της ήδη λειτουργίας από την αδειούχο φαρμακοποιό και δεύτερου φαρμακείου στην Δ. Ε. Κερατσινίου

3) ΑΔΑ: 6ΚΨΒΟΡ1Κ-ΓΟΙ – Χορήγηση άδειας χρήσης θαλασσινού νερού για πυρασφάλεια, στην εταιρεία OIL ONE ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ στη Δημοτική Ενότητα Δραπετσώνας του Δήμου Κερατσινίου – Δραπετσώνας, Περιφερειακής Ενότητας Πειραιώς, της Περιφέρειας Αττικής.

4) ΑΔΑ: ΩΖ41ΟΡ1Κ-Β0Σ – Εξέταση της από 25-11-2016 προσφυγής του Ραφαήλ Πεταλά κατά των υπ’ αριθμ.380/2016 και 381/2016 αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας

5) ΑΔΑ: Ω5ΠΦ7Λ7-7ΡΓ – Δέσμευση πίστωσης ύψους ΤΡΙΩΝ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΕΞΑΚΟΣΙΩΝ ΕΥΡΩ (3.600,00 €), για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του Ειδικού Φορέα 07.072 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Π.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ, ΚΑΕ 9779.07.001.04.02 (ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΔΟΥ Π. ΤΣΑΛΔΑΡΗ Δ. Κερατσινιού Παρελθόντων Ετών) οικ. έτους 2017, για την ανάγκη κάλυψης δαπάνης εκτέλεσης του προαναφερόμενου έργου, της Περιφερειακής Ενότητας Πειραιά.

6) ΑΔΑ: 7ΧΜ27Λ7-ΞΣ1 – Δέσμευση πίστωσης ύψους ΕΚΑΤΟΝ ΠΕΝΗΝΤΑ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΕΥΡΩ (150.000,00 €), για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του Ειδικού Φορέα 07.072 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Π.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ, ΚΑΕ 9829.07.001.01.02 (ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΝΕΑΣ ΣΥΡΑΓΓΑΣ Δραπετσώνας λογ. ΟΤΕ , ΔΕΗ κτλ Παρελθόντων Ετών) οικ. έτους 2017, για την ανάγκη κάλυψης δαπάνης εκτέλεσης του προαναφερόμενου έργου, της Περιφερειακής Ενότητας Πειραιά.

7) ΑΔΑ: ΩΣΟΠ7Λ7-ΦΚΡ – Δέσμευση πίστωσης ύψους ΠΕΝΗΝΤΑ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΕΥΡΩ (50.000,00 €), για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του Ειδικού Φορέα 07.072 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Π.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ, ΚΑΕ 9762.07.034.01 (ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΗΜΩΝ Κερατσινιού Δραπετσώνας ΝΙΚΑΙΣ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΚΟΡΥΔΑΛΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ ) οικ. έτους 2017, για την ανάγκη κάλυψης δαπάνης εκτέλεσης του προαναφερόμενου έργου, της Περιφερειακής Ενότητας Πειραιά.

8) ΑΔΑ: 61Ε87Λ7-004 – Δέσμευση πίστωσης ύψους ΤΡΑΚΟΣΙΩΝ ΠΕΝΗΝΤΑ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΕΥΡΩ (350.000,00 €), για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του Ειδικού Φορέα 07.072 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Π.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ, ΚΑΕ 9829.07.001.01.01 ( ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΝΕΑΣ ΣΗΡΑΓΓΑΣ Δραπετσώνας ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΟΤΕ ΔΕΗ ΚΛΠ. ) οικ. έτους 2017, για την ανάγκη κάλυψης δαπάνης εκτέλεσης του προαναφερόμενου έργου, της Περιφερειακής Ενότητας Πειραιά.

ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ

1) ΑΔΑ: ΩΣΡ87Λ7-526 – Βεβαιώνεται η κατάθεση της αρίθμ.πρωτ.: 26/05-01-2017 Υπεύθυνη δήλωση έναρξης λειτουργίας (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ) για το ‘Επαγγελματικό εργαστήριο παραγωγής και συσκευασίας-τυποποίησης υγρών αναπλήρωσης ηλεκτρονικού τσιγάρου’ της. ‘ΑΚΟΥΑΡΙΟΥΣ ΠΡΟΤΖΕΚΤ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΥΓΡΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΣΙΓΑΡΟΥ Α.Ε.’, που βρίσκεται στο 1 χλμ Κορωπίου-Μαρκοπούλου, Θέση Ρδοκία-Αγ. Παντελεήμων στο Κορωπί, με Κ.Α.Δ.: 20.59, σύμφωνα με το άρθρο 19, παρ. 1 του Ν.3982/2011.

2) ΑΔΑ: 7ΑΘΟΟΡ1Κ-Β29 – Χορήγηση άδειας εκτέλεσης έργου αξιοποίησης υδατικών πόρων για ανόρυξη γεώτρησης μικτής χρήσης (άρδευση πρασίνου – πυρασφάλεια) στην εταιρεία GREEK AIR S.A., στην ιδιοκτησία της στη θέση ΠΡΟΦΑΡΤΑ (ΜΠΟΤΑ), του Δήμου ΚΡΩΠΙΑΣ, της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής, της Περιφέρειας Αττικής.

3) ΑΔΑ: ΩΘΝΔ7Λ7-ΠΝ3 – ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ Α.Ε.

4) ΑΔΑ: 6ΤΕ0ΟΡ1Κ-9ΡΜ – Παράταση της ισχύος της απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων για τη δραστηριότητα (εργοστάσιο) παραγωγής χημικοτεχνικών προϊόντων της εταιρείας «ΝΕΟΚΕΜ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με διακριτικό τίτλο «ΝΕΟΚΕΜ Α.Ε.» που είναι εγκατεστημένη στη θέση Άγιος Γεώργιος στο Δήμο Κρωπίας Αττικής

5) ΑΔΑ: 7ΧΘΝ7Λ7-761 – ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ Α.Ε.

6) ΑΔΑ: 6ΕΘ6ΟΡ1Κ-1Ω3 – Χορήγηση άδειας χρήσης νερού για υφιστάμενο δικαίωμα χρήσης και μεταφοράς νερού από γεώτρηση αρδευτικής χρήσης (άρδευση αγροτεμαχίων) στους Δημήτριο Καναβό και Μαρίνα Καναβού στην ιδιοκτησία τους, στη θέση «Κούπι-Σαλούρι-Σκουπέρι» του Δήμου Κρωπίας, της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής, της Περιφέρειας Αττικής.

7) ΑΔΑ: ΩΛΨΜ7Λ7-ΣΟΡ – ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ Α.Ε.

8) ΑΔΑ: Ω14Θ7Λ7-ΕΤΥ – Ολοκλήρωση Πράξης » ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΜΙΑΝΤΟΣΩΛΗΝΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΡΩΠΙΑΣ» με κωδικό ΟΠΣ 365766 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα : <<ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ – ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ>>

ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ

1) ΑΔΑ: ΩΤΩΘ7Λ7-ΔΓ5 – Ένταξη της Πράξης «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Λαυρεωτικής» με Κωδικό ΟΠΣ 5002406 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014-2020»

2) ΑΔΑ: 6156ΟΡ1Κ-ΓΙΙ – Χορήγηση άδειας χρήσης και μεταφοράς νερού για υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης νερού από γεώτρηση αρδευτικής χρήσης (άρδευση αγροτεμαχίων) στις κυρίες ΠΟΛΙΤΗ ΕΛΕΝΗ και ΠΟΛΙΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ, στην ιδιοκτησία τους, στη θέση ΜΕΓΑΛΑ ΠΕΥΚΑ ΚΕΡΑΤΕΑΣ, του Δήμου ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ, της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής, της Περιφέρειας Αττικής.

3) ΑΔΑ: ΩΒΡΘ7Λ7-39Δ – ΑΝΑΛΗΨΗ ΕΡΓΟΥ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΤΑΠΗΤΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ «ΠΑΝ ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ’ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ.

ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ

1) ΑΔΑ: 6ΚΩΑΟΡ1Κ-690 – Χορήγηση άδειας χρήσης νερού από πηγάδι αρδευτικής χρήσης (άρδευση αγροτεμαχίου) στους κ.κ. ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟ ΓΕΩΡΓΙΟ και ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ στην ιδιοκτησία τους στην θέση ΠΡΑΣΣΕΣ, του Δήμου ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ, της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής, Περιφέρειας Αττικής.

2) ΑΔΑ: 7ΣΟΧΟΡ1Κ-205 – Χορήγηση άδειας χρήσης νερού για υφιστάμενο δικαίωμα χρήσης από πηγάδι υδρευτικής χρήσης (άρδευση πρασίνου) στον κ. Σταμάτη Νάσσου στην ιδιοκτησία του, στην οδό Γ. Μεθενίτη 18, στη θέση «Μαρκόπουλο» του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας, της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής, της Περιφέρειας Αττικής.

3) ΑΔΑ: Ω38ΛΟΡ1Κ-9ΗΦ – Χορήγηση άδειας χρήσης νερού για υφιστάμενο δικαίωμα χρήσης από πηγάδι αρδευτικής χρήσης (άρδευση αγροτεμαχίου) στην κ. Μαριάννα Σιδέρη στην ιδιοκτησία της, στη θέση «Σόρτι» του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας, της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής, της Περιφέρειας Αττικής.

4) ΑΔΑ: 6Ν177Λ7-496 – ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΥΡΩΣΗΣ ΑΡ. 73 – ΜΑΡ/2016 ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) Κύρωση Διορθωτικής Πράξης Εφαρμογής στην περιοχή της Πολεοδομικής Ενότητας 3 στο Πόρτο Ράφτη Δήμου Μαρκοπούλου, στην ιδιοκτησία Περικλή και Χρήστου Κατωτομιχελάκη

5) ΑΔΑ: Ω9ΛΜ7Λ7-904 – ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΥΡΩΣΗΣ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 34-MAΡ/2016 της υπ’ αρ. 1/2000 Πράξης Εφαρμογής στην περιοχή 3η Π.Ε. Πόρτο Ράφτη του Δήμου Μαρκόπουλου, (N. Αττικής), για την ιδιοκτησία που βρίσκεται στο Ο.Τ.251, για την ιδιοκτησία με κ.α. 020270.

6) ΑΔΑ: 71ΔΒ7Λ7-7ΝΤ – ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΥΡΩΣΗΣ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 34-ΜΑΡ/2015 της με αρ. 1/2000 πράξης εφαρμογής της πολεοδομικής μελέτης της Πολεοδομικής Ενότητας 3 της περιοχής δεύτερης κατοικίας «Πόρτο Ράφτη» του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας, της ιδιοκτησίας με κ.α.κ. 020116 στο Ο.Τ. 267.

7) ΑΔΑ: ΩΝΗΚ7Λ7-8ΨΣ – ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΥΡΩΣΗΣ ΑΡ. 91 – ΜΑΡ/2016 ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ της αρ. 1/2010 Πράξης Εφαρμογής στις Πολεοδομικές Ενότητες 4 και 5 «Πόρτο Ράφτη» Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας, στην ιδιοκτησία Λιούτα Χρήστου

8) ΑΔΑ: 7ΤΙΥΟΡ1Κ-58Ω – Χορήγηση άδειας χρήσης νερού από γεώτρηση αρδευτικής χρήσης (άρδευση αγροτεμαχίου) η οποία ανορύχθηκε βάσει των με αρ.πρωτ.14193/1203/12-3-2015 (ΑΔΑ: 7ΡΣΦΟΡ1Κ-060) Απόφαση εκτέλεσης έργου αξιοποίησης υδατικών πόρων (άρδευση αγροτεμαχίων) και της με αριθμ. 65631/3661/12-10-2015 (ΑΔΑ: ΩΕ3ΓΟΡ1Κ-21Β) Απόφαση 6 μηνης παράτασης του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής στους Ζωή Γιαννάκη και Δημήτριο Γιαννάκη στην ιδιοκτησία τους, στη θέση ΒΑΡΑΜΠΑΣ του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας, της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής.

9) ΑΔΑ: Ψ9ΗΦ7Λ7-Π48 – ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΥΡΩΣΗΣ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 63-MΑΡ/2016 (ΑΡ.ΠΡΩΤ. 3133/2016) της 1/2010 Πράξης Εφαρμογής της πολεοδομικής μελέτης των Πολεοδομικών ενοτήτων 4 & 5 Πόρτο Ράφτη του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας.

10) ΑΔΑ: Ψ7ΑΠ7Λ7-ΛΝ0 – ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΥΡΩΣΗΣ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 24-MΑΡ/2016 (ΑΡ.ΠΡΩΤ. 2290/2016) της 1/2000 Πράξης Εφαρμογής της πολεοδομικής μελέτης της Πολεοδομικής ενότητας 3 Πόρτο Ράφτη του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας.

11) ΑΔΑ: Ψ0Η87Λ7-Μ3Χ – Έγκριση 3ης παράτασης περαίωσης εργασιών του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Ε.Ο. 19 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ – ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ (8ΧΛΜ)» αναδόχου εταιρείας «ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΓΩΝ ΑΕ».

12) ΑΔΑ: 73Κ87Λ7-Κ71 – ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΥΡΩΣΗΣ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 29-MAΡ/2012 της υπ’ αρ. 1/2010 Πράξης Εφαρμογής στην περιοχή 4η & 5η Π.Ε. Πόρτο Ράφτη του Δήμου Μαρκόπουλου, (N. Αττικής), για την ιδιοκτησία που βρίσκεται στο Ο.Τ.1327.

13) ΑΔΑ: Ψ6ΒΦ7Λ7-7ΝΞ – Άδεια λειτουργίας εργοστασίου διαλογής και επεξεργασίας αδρανών υλικών και αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις ( ΑΕΕΚ ), της ΑΦΟΙ Κ. ΣΤΑΥΡΟΥ ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΕΤΟΙΜΟ ΜΠΕΤΟΝ Α.Ε., που βρίσκεται εντός ιδιόκτητης μη δασικής και μη αναδασωτέας έκτασης, τμήμα ανενεργού λατομείου, στην θέση Χώνι – Ντάγλα, του Δήμου Μαρκοπούλου Αττικής

14) ΑΔΑ: 6ΦΖΖ7Λ7-32Φ – ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΥΡΩΣΗΣ ΑΡ. 95 – ΜΑΡ/2016 ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ της αρ. 1/2010 Πράξης Εφαρμογής στις Πολεοδομικές Ενότητες 4 και 5 «Πόρτο Ράφτη» Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας, στην ιδιοκτησία Μίχου Μαρίας

15) ΑΔΑ: 6ΡΣ6ΟΡ1Κ-ΝΞΙ – Χορήγηση άδειας χρήσης νερού για υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης νερού από πηγάδι αρδευτικής χρήσης (άρδευση αγροτεμαχίου) στον κ. ΚΟΛΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ, στην ιδιοκτησία του, στη θέση ΚΟΚΚΙΝΑΔΑ ή ΚΟΚΚΙΝΑΔΕΣ ΜΕΡΕΝΤΑΣ ή ΒΑΡΕΓΚΑ, του Δήμου ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ, της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής, της Περιφέρειας Αττικής.

16) ΑΔΑ: Ω096ΟΡ1Κ-ΚΘ3 – Χορήγηση άδειας χρήσης και μεταφοράς νερού για υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης νερού από γεώτρηση αρδευτικής χρήσης (άρδευση αγροτεμαχίων) στους κ.κ. ΠΕΤΟΥΡΗ ΜΙΧΑΗΛ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ και ΠΕΤΟΥΡΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, στην ιδιοκτησία τους, στη θέση ΛΙΜΙΚΟ, του Δήμου ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ, της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής, της Περιφέρειας Αττικής.

17) ΑΔΑ: 6ΜΕΓΟΡ1Κ-ΔΝΒ – Χορήγηση άδειας χρήσης νερού για υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης νερού από γεώτρηση αρδευτικής χρήσης (άρδευση αγροτεμαχίου) στον κ. ΛΑΔΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ, στην ιδιοκτησία του, στη θέση ΝΤΟΡΟΒΑΤΕΖΑ – ΣΤΡΟΓΓΥΛΙ, του Δήμου ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ, της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής, της Περιφέρειας Αττικής.

18) ΑΔΑ: Ω1Δ6ΟΡ1Κ-ΖΛΖ – Χορήγηση άδειας χρήσης νερού για υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης νερού από γεώτρηση αρδευτικής χρήσης (άρδευση αγροτεμαχίου), στους κ.κ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ ΜΑΝΙΑ ΜΑΡΙΝΑ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ και ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟ, στην ιδιοκτησία τους, στη θέση ΜΑΛΕΞΙ ΜΕΡΕΝΤΑ, του Δήμου ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ, της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής, της Περιφέρειας Αττικής.

19) ΑΔΑ: 6ΛΞΩΟΡ1Κ-86Υ – Χορήγηση άδειας χρήσης νερού για υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης νερού από πηγάδι πολλαπλής χρήσης [υδρευτική (άρδευση πρασίνου) και αρδευτική] στους κ.κ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ ΜΑΝΙΑ – ΜΑΡΙΝΑ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ και ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟ, στην ιδιοκτησία τους, στη θέση ΜΑΛΕΞΙ ΜΕΡΕΝΤΑ, του Δήμου ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ, της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής, της Περιφέρειας Αττικής.

20) ΑΔΑ: 7ΣΨ2ΟΡ1Κ-ΠΡΑ – Χορήγηση άδειας χρήσης νερού για υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης νερού από πηγάδι αρδευτικής χρήσης (άρδευση αγροτεμαχίου) στον κ. ΛΑΔΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ, στην ιδιοκτησία του, στη θέση ΒΡΑΩΝΑ, του Δήμου ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ, της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής, της Περιφέρειας Αττικής.

21) ΑΔΑ: 75ΙΕ7Λ7-ΕΡΕ – ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΥΡΩΣΗΣ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΜΕ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 92-ΜΑΡ/2016 της με αρ. 01/2010 Πράξης Εφαρμογής της Πολεοδομικής Ενότητας 4-5 «ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ» του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας, της ιδιοκτησίας με κ.α. 621910 στο Ο.Τ. Γ 474.

22) ΑΔΑ: ΩΠ5Ι7Λ7-Α4Π – ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡ. 5434/19-10-2016 ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ της με αρ. 1/2010 Πράξης Εφαρμογής της Πολεοδομικής Μελέτης των Πολεοδομικών Ενοτήτων 4 & 5 «Πόρτο Ράφτη» του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας της ιδιοκτησίας με κ.α. κ. 690302 στο Ο.Τ. Γ1124.

23) ΑΔΑ: 60Σ5ΟΡ1Κ-ΦΕΟ – Άδεια για τη δραστηριότητα συλλογής και μεταφοράς μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων, μεταχειρισμένων ελαστικών οχημάτων, οχημάτων στο τέλος του κύκλου ζωής τους (ΟΤΚΖ) και αποβλήτων ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) της επιχείρησης του ΝΑΣΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ που εδρεύει στην Διασταύρωση Βραυρώνας στον Δήμο Μαρκοπούλου Μεσογαίας Π.Ε. Ανατολικής Αττικής

24) ΑΔΑ: 7ΜΑ9ΟΡ1Κ-5ΗΜ – Άδεια για τη δραστηριότητα συλλογής και μεταφοράς μη επικίνδυνων αποβλήτων, μεταχειρισμένων ελαστικών οχημάτων και οχημάτων στο τέλος του κύκλου ζωής τους (ΟΤΚΖ) της επιχείρησης του ΣΤΑΘΗ ΠΕΤΡΟΥ που εδρεύει στην οδό Θ. Μανταλά 2 στον Δήμο Μαρκόπουλου Μεσογαίας Αττικής

25) ΑΔΑ: 6Ξ2Θ7Λ7-ΓΣΟ – Έγκριση: α) Της Διακήρυξης Ανοιχτής Διαδικασίας, β) Του Εντύπου Οικονομικής Προσφοράς, γ) Την αποστολή της Περίληψης Διακήρυξης για δημοσίευση στο ΦΕΚ και στον Ελληνικό Τύπο, όπως προβλέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις και δ) Σύσταση επιτροπής διαγωνισμού για το έργο : «Αποκατάσταση οδικού δικτύου του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας», προϋπολογισμού 150.000,00€ (με τα απρόβλεπτα, την αναθεώρηση και Φ.Π.Α.).

ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ – ΤΑΥΡΟΥ

1) ΑΔΑ: 789Ε7Λ7-Ρ48 – ΕΓΚΡΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΝΕΟΙΔΡΥΘΕΝΤΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ

2) ΑΔΑ: 7ΔΕΝ7Λ7-ΩΩ1 – ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ

3) ΑΔΑ: ΨΤΟΘ7Λ7-ΡΓΠ – ΕΓΚΡΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΣΤΕΓΑΣΜΕΝΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ

4) ΑΔΑ: Ω57Σ7Λ7-ΔΑΞ – ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΣΥΣΤΕΓΑΣΗ

ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ

1) ΑΔΑ: ΩΤ2Σ7Λ7-ΞΝΔ – ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ

2) ΑΔΑ: 6ΓΧΣ7Λ7-Β30 – ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΥ ΣΕ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ

3) ΑΔΑ: ΩΝΓΤΟΡ1Κ-ΒΕΞ – “Έγκριση συμβάσεων μίσθωσης έργου του N ΠΔΔ ¨Πολιτιστικό και Αθλητικό Κέντρο” Δήμου Παλαιού Φαλήρου

4) ΑΔΑ: 6ΓΡΠ7Λ7-ΕΛ5 – Έγκριση σύναψης και όρων σχεδίου προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Παλαιού Φαλήρου για το έργο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΥΠΕΡΓΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΣΤΟ Ο.Τ. 381», συνολικού προϋπολογισμού 4.880.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.).

ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ

1) ΑΔΑ: 6Β507Λ7-ΖΒΤ – ΕΠΙΒΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΥΡΩΣΕΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν.4235/2014

2) ΑΔΑ: ΨΡΨΠ7Λ7-Σ3Ι – Έγκριση λειτουργίας μεταφερθέντος Φαρμακείου της Φαρμακοποιού Γυφτάκη Δήμητρας του Γεωργίου

3) ΑΔΑ: ΩΘΙΡ7Λ7-Ν63 – Χορήγηση άδειας ιδρύσεως φαρμακείου στον φαρμακοποιό ΠΛΑΚΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟ του ΧΡΗΣΤΟΥ, στο Δήμο Πειραιά

4) ΑΔΑ: 68ΚΒ7Λ7-ΚΧΝ – Έγκριση σύναψης και όρων προγραμματικής σύμβασης, μεταξύ Περιφέρειας Αττικής και Δήμου Πειραιά, για την εκτέλεση του έργου με τίτλο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ Ε΄ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΔΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ (Σ.Σ. ΤΗΣ ΑΑΕ 8/2011)», συνολικού προϋπολογισμού 705.690,10 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.).

5) ΑΔΑ: ΩΚ1Κ7Λ7-84Ξ – Aνάκληση άδειας ίδρυσης κληρονομικού φαρμακείου.

6) ΑΔΑ: ΩΞΥΝ7Λ7-0Η5 – Έγκριση τροποποιήσεως του Καταστατικού Ανώνυμης Εταιρίας

7) ΑΔΑ: ΨΥΣΔΟΡ1Κ-3ΜΛ – Άδεια για τη δραστηριότητα συλλογής και μεταφοράς μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων, μεταχειρισμένων ελαστικών οχημάτων και αποβλήτων ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) της εταιρίας ENVIROCHEM ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Ε. (ENVIROCHEM ΕΛΛΑΣ) που εδρεύει στην Ακτή Μουτσοπούλου 58 στον Πειραιά Αττικής

8) ΑΔΑ: 66Α6ΟΡ1Κ-ΠΣΟ – ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ ΤΗΣ ΠΑΡ. 7β αρθ. 67Α Ν.998/79 ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΕΝΤΟΣ ΔΑΣΩΝ ΚΑΙ ΔΑΣΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΟΣ ΔΑΣΑΡΧΕΙΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΑΙ ΠΟΡΟΥ.

9) ΑΔΑ: 7ΥΞΟ7Λ7-ΘΥΚ – Δέσμευση πίστωσης ύψουςΔΙΑΚΟΣΙΩΝ ΠΕΝΗΝΤΑ ΜΙΑ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΕΠΤΑΚΟΣΙΩΝ ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΞΙ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΝΟΣ ΛΕΠΤΩΝ (251.736,91 €), για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του Ειδικού Φορέα 07.072 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Π.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ, ΚΑΕ 9779.07.002.05.01(ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΗΕΤΙΩΝΕΙΑΣ ΠΥΛΗΣ Πειραιά ) οικ. έτους 2017, για την ανάγκη κάλυψης δαπάνης εκτέλεσης του προαναφερόμενου έργου, της Περιφερειακής Ενότητας Πειραιά.

ΔΗΜΟΣ ΠΟΡΟΥ

1) ΑΔΑ: ΩΒΕ5ΟΡ1Κ-9Ε7 – ΔΑΣΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΙΑ ΕΚΤΑΣΗ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΦΟΥΡΚΑΡΙ ΔΗΜΟΥ ΠΟΡΟΥ

2) ΑΔΑ: 67Μ9ΟΡ1Κ-ΧΛ7 – ΔΑΣΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΘΗΡΑΣ

3) ΑΔΑ: 7ΖΥΨ7Λ7-ΞΗ8 – Έγκριση σύναψης και όρων σχεδίου προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Πόρου για το έργο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΣΦΑΙΡΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΟΡΟΥ – ΓΑΛΑΤΑ», συνολικού προϋπολογισμού 2.300.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.).

4) ΑΔΑ: 66Α6ΟΡ1Κ-ΠΣΟ – ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ ΤΗΣ ΠΑΡ. 7β αρθ. 67Α Ν.998/79 ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΕΝΤΟΣ ΔΑΣΩΝ ΚΑΙ ΔΑΣΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΟΣ ΔΑΣΑΡΧΕΙΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΑΙ ΠΟΡΟΥ.

5) ΑΔΑ: ΩΚΧΙ7Λ7-2Υ3 – Εγκρίνουμε τη δέσμευση πίστωσης συνολικού ύψους διακοσίων χιλιάδων ΕΥΡΩ ( 200.000,00 €), (επιμερισμός ανά έτος: 2017: 200.000,00 € και 2018: 215.000,00 €), για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του Π/Υ εξόδων του Ειδικού Φορέα 08.072 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕ Νήσων, ΚΑΕ 9781.08.020.01 <<Αποκατάσταση ζημιών οδικού δικτύου και αντιπλημμυρικών κατασκευών Ν. Πόρου >> οικ. έτους 2017, για την ανάγκη πληρωμής του ανωτέρω έργου.

ΔΗΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ

1) ΑΔΑ: 6ΛΠΘ7Λ7-ΤΝΗ – ΣΧΕΔΙΟ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΤΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΧΙΝΟ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΖΩΝΗ Ι- ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗ ΣΤΗ ΝΗΣΟ ΣΑΛΑΜΙΝΑ

2) ΑΔΑ: ΩΦΧΥ7Λ7-ΔΤΜ – ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΥΡΩΣΗΣ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 16A12/2016 της 16/95 Πράξης Εφαρμογής στην περιοχή «ΚΑΝΑΚΙΑ» του Δήμου Σαλαμίνας στο Ο.Τ.Γ 67.

3) ΑΔΑ: 7Ι3Γ7Λ7-Ι57 – Έγκριση σύναψης και όρων προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Σαλαμίνας για το έργο: «Συντήρηση και επισκευή οδοποιίας νήσου Σαλαμίνας», συνολικού προϋπολογισμού 2.500.000,00 €

4) ΑΔΑ: 6ΕΗΡ7Λ7-ΠΔ8 – ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΛΑΒΩΝ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΑΤΕΡΛΙ – ΚΑΝΑΚΙΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ»

5) ΑΔΑ: Ω9ΘΨΟΡ1Κ-ΗΝ4 – Χορήγηση άδειας χρήσης νερού για υφιστάμενο δικαίωμα χρήσης από πηγάδι αρδευτικής χρήσης (άρδευση αγροτεμαχίου) στην κ. Μαρία Κανάκη στην ιδιοκτησία της, στη θέση «Άγιος Δημήτριος-Παληάμπελα» του Δήμου Σαλαμίνας, της Περιφερειακής Ενότητας Πειραιά, της Περιφέρειας Αττικής.

6) ΑΔΑ: ΩΕΓΟ7Λ7-Α1Ω – ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΥΡΩΣΗΣ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 16A18/2012 (με αρ.πρωτ. 6328/07-12-2016) της 16/95 Πράξης Εφαρμογής στην περιοχή «ΚΑΝΑΚΙΑ» του Δήμου Σαλαμίνας στο Ο.Τ.Γ 88.

ΔΗΜΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ

1) ΑΔΑ: 6Ν3ΘΟΡ1Κ-ΜΝΠ – ΔΑΣΙΚΗ ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΘΗΡΑΣ ¨ΠΑΝΕΙΟΥ ΟΡΟΥΣ¨ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟΥ ΛΑΥΡΙΟΥ

2) ΑΔΑ: 7ΘΠΠΟΡ1Κ-ΟΥ9 – Χορήγηση άδειας χρήσης νερού για υφιστάμενα δικαιώματα από πηγάδι αρδευτικής χρήσης (άρδευση αγροτεμαχίου) στους κ.κ. ΖΩΓΟΠΟΥΛΟ ΔΗΜΗΤΡΙΟ, ΖΩΓΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ στην ιδιοκτησία τους στην θέση ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Δημοτικής Ενότητας ΠΑΛΑΙΑΣ ΦΩΚΑΙΑΣ, του Δήμου ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ, της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής, Περιφέρειας Αττικής.

3) ΑΔΑ: ΨΡΕ07Λ7-Τ34 – ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΥΡΩΣΗΣ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 02-ΣΑΡ/2016 (ΑΡ.ΠΡΩΤ. 4381/2014/2016) της 1/2011 Πράξης Εφαρμογής της πολεοδομικής μελέτης στην περιοχή «Α΄ ΚΑΤΟΙΚΙΑ» της ΔΕ Αναβύσσου του Δήμου Σαρωνικού.

4) ΑΔΑ: 7ΑΠΚ7Λ7-ΥΕΜ – Ολοκλήρωση Πράξης » ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ» με κωδικό ΟΠΣ 376350 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα : <<ΑΤΤΙΚΗ>>

5) ΑΔΑ: ΩΣΡΙ7Λ7-7ΒΝ – ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ Α.Ε.

6) ΑΔΑ: 6ΛΣ07Λ7-ΛΘ3 – Άδεια λειτουργίας αόριστης διάρκειας, μετά από κτιριακό και μηχανολογικό εκσυγχρονισμό, μονάδος αποθήκευσης τροφίμων με ψυκτικούς θαλάμους, της ΛΙΝΤΛ ΕΛΛΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε., που βρίσκεται στην θέση Σαμάρθι Καλυβίων Αττική

7) ΑΔΑ: ΩΕΡΙΟΡ1Κ-7ΩΓ – Χορήγηση άδειας χρήσης νερού για υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης από γεώτρηση αρδευτικής χρήσης (άρδευση αγροτεμαχίου) στους Ιωάννη Ρούπα και Λίζα Βιντζηλαίου στην ιδιοκτησία τους, στην οδό Αγ. Ταξιαρχών 95 & Γιαννούλη Χαλεπά, στη θέση «Χώνους», του Δήμου Σαρωνικού, της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής, της Περιφέρειας Αττικής.

8) ΑΔΑ: 6ΕΩΟΟΡ1Κ-ΦΞΧ – Συμπλήρωση της υπ΄αρίθμ. Φ5710/5065/2011 Άδειας Αποκατάστασης του χώρου ανεξέλεγκτης διάθεσης στερεών αποβλήτων (ΧΑΔΑ) στη θέση «Τίποτι- Κρούδι» στα Καλύβια Δήμου Σαρωνικού, Περιφέρειας Αττικής.

9) ΑΔΑ: 7Σ1Σ7Λ7-ΔΛΗ – 2η Τροποποίηση της Πράξης «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΟΥΒΑΡΑ»» με κωδικό MIS 365770 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιβάλλον – Αειφόρος Ανάπτυξη»

10) ΑΔΑ: 62ΨΞ7Λ7-ΕΜΥ – ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΤΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ Δ.Δ ΚΟΥΒΑΡΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ

11) ΑΔΑ: 6ΔΩ87Λ7-Ν2Η – ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΑΥΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ

12) ΑΔΑ: ΨΙΟΖ7Λ7-Λ65 – ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΤΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΑΟ ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΥΔΡΑΣ

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

Αρέσει σε %d bloggers: