ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΜΗΝΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017

townhall Saronikou

Να βλέπετε συχνά τη συγκεκριμένη σελίδα ακόμη και λίγες ημέρες ή και εβδομάδες μετά την πάροδο του μηνός Ιανουαρίου 2017, διότι καθημερινώς θα ενημερώνεται με νέες αποφάσεις, όπως αυτές θα αναρτώνται στη «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» από τον Δήμο Σαρωνικού.

Γενικά για το «ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ» της «Ενότητας Σαρωνικού». Δείτε, επίσης: 1) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ και 2) ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΑΞΕΙΣ – ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ – ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

ΒΙΝΤΕΟ – ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1) ΑΔΑ: ΩΗΝΑΩ1Ξ-Α15 – Ορισμός πρακτικογράφων έτους 2017.

2) ΑΔΑ: 94Ν7Ω1Ξ-ΑΘΜ – Απόφαση Δημάρχου περί απ’ ευθείας ανάθεσης διαχείρισης αδέσποτων λόγω λεϊσμανίασης

3) ΑΔΑ: 6224Ω1Ξ-ΦΥΣ – Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Α-158 για :Επιχορήγηση Αριστόδικου Δήμου Σαρωνικού (Δ.Σ. 44/11, 185/12, 6/13 & 301/13)

4) ΑΔΑ: 72Ζ4Ω1Ξ-ΟΑ6 – Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Α-50 για :Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)

5) ΑΔΑ: 64ΩΧΩ1Ξ-ΩΙΞ – Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Α-58 για :Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού ΙΚΑ

6) ΑΔΑ: ΩΨΚ4Ω1Ξ-Δ1Χ – Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Α-233 για :ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗΣ ΥΨΟΜΕΤΡΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΑΘΗΝΑΣ ΜΕΧΡΙ ΤΗ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΟΔΟ ΟΛΥΜΠΟΥ (ΔΙΑΤΟΜΕΣ Δ22-Δ24) (Δ.Ε. ΣΑΡΩΝΙΔΑΣ) (ΑΑΥ 203/16)

7) ΑΔΑ: 64Θ5Ω1Ξ-939 – Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Α-234 για :ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΔΡΟΜΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ Δ.Κ. ΠΑΛΑΙΑΣ ΦΩΚΑΙΑΣ (ΔΙΑΔΙΑΚΣΙΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ, Ο.Ε. 44/15, ΠΑΥ 285/15 & ΑΑΥ 204/16)

8) ΑΔΑ: Ω499Ω1Ξ-5ΟΓ – Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Α-235 για :ΜΕΛΕΤΗ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΥΒΙΩΝ (ΜΑΥΡΙΚΕΖΑ) (ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΠΟΛΕΩΣ)(Δ.Σ. 177/00) (ΑΑΥ 208/13, 196/14, 173/15 & 205/16)

9) ΑΔΑ: 700ΕΩ1Ξ-ΨΟΕ – Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Α-236 για :ΜΕΛΕΤΗ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗ – ΠΟΛΕΟΔΟΜΗΣΗ – ΠΡΑΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ – ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ. ΑΡΙΘ. 320/08 ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. (ΑΑΥ 209/13, 197/14 & ΑΝΤΙΛ. 1063/14, ΑΑΥ 1064/14, 174/15 & 206/16)

10) ΑΔΑ: Ω672Ω1Ξ-ΟΛΙ – Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Α-285 για :Μισθώματα εδαφικών εκτάσεων γαιών Δ.Ε. Σαρωνίδας (Δ.Σ. 235/15)

11) ΑΔΑ: ΩΜ8ΔΩ1Ξ-Ρ2Ρ – Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Α-202 για :ΕΞΟΔΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ – ΕΞΟΔΑ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ (ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΙ ΒΙΝΤΕΟΣΚΟΠΗΣΕΙΣ) ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ (Δ.Σ. 212/16, ΠΑΥ 952/16, ΣΥΜΒΑΣΗ 16/12/16-31/3/17)

12) ΑΔΑ: 6ΩΧΞΩ1Ξ-ΖΓ2 – Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Α-207 για :ΑΜΟΙΒΗ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ ΚΤΙΣΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ (ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ , Ο.Ε. 199/16, ΠΑΥ 734/16, ΣΥΜΒΑΣΗ 13/12/16-13/2/17)

13) ΑΔΑ: ΩΑΞΙΩ1Ξ-1ΗΓ – Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Α-210 για :ΑΓΟΡΑ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ ΣΤΗΝ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΘΕΣΗ ΠΕΡΙΒΟΛΙΑ ΤΗΣ Δ.Ε. ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΣΑΡΩΝ., ΠΟΥ ΕΊΝΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ ΤΟΥ ΔΗΜ. ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ & ΓΕΙΤΝΙΑΖΕΙ ΜΕ ΤΟ ΔΗΜ. ΜΕΓΑΡΟ, ΕΚΤΑΣΗΣ ΠΕΡΙΠΟΥ 661,50 τ.μ. ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡ. ΧΩΡΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ & ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ (Δ.Σ. 258/14, ΠΑΥ 563/15, ΑΑΥ 185/16)

14) ΑΔΑ: 6Γ0ΓΩ1Ξ-ΝΩΕ – Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Α-211 για :ΑΓΟΡΑ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ ΣΤΗΝ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΘΕΣΗ ΠΕΡΙΒΟΛΙΑ ΤΗΣ Δ.Ε. ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΣΑΡΩΝ., ΠΟΥ ΕΊΝΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ ΤΟΥ ΔΗΜ. ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ & ΓΕΙΤΝΙΑΖΕΙ ΜΕ ΤΟ ΔΗΜ. ΜΕΓΑΡΟ, ΕΚΤΑΣΗΣ ΠΕΡΙΠΟΥ 661,50 τ.μ. ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡ. ΧΩΡΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ & ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ (Δ.Σ. 258/14, ΠΑΥ 564/15, ΑΑΥ 186/16)

15) ΑΔΑ: ΩΨΒΕΩ1Ξ-ΟΤ7 – Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Α-218 για :ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ (ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ, Ο.Ε. 102/16, ΠΑΥ 524/16)

16) ΑΔΑ: ΩΤ1ΥΩ1Ξ-Δ4Χ – Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Α-219 για :ΜΕΛΕΤΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ, ΦΥΤΟΤΕΧΝΙΚΩΝ, ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ Κ/Χ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ (Ο.Ε. 97/13)(ΑΑΥ 481/13 ΣΤΟΝ Κ.Α. 15-7412.038 & ΑΛΛΑΓΗ Κ.Α. ΛΟΓΩ ΕΣΠΑ, ΑΑΥ 168/14 & 146/15 στον Κ.Α. 15-7341.005, ΑΑΥ 229/16 ΣΤΟΝ Κ.Α. 61-7412.001)

17) ΑΔΑ: 6ΨΝ2Ω1Ξ-7ΕΣ – Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Α-220 για :ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΑΝΕΝΕΡΓΟΥ ΧΑΔΑ ΠΑΛΑΙΑΣ ΦΩΚΑΙΑΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΓΕΡΑΚΙΝΑ (ΑΑΥ 278/12, 165/13, 171/14, 148/15,192/16)

18) ΑΔΑ: Ω1Χ6Ω1Ξ-ΒΡ3 – Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Α-221 για :ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΤΩΝ Δ.Ε. ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΥΒΑΡΑ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ (ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ, Ο.Ε. 262/14, ΑΑΥ 784/14, 150/15 & 193/16)

19) ΑΔΑ: 7Φ6ΥΩ1Ξ-9ΝΙ – Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Α-223 για :ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΥΒΙΩΝ (Δ.Ε. 77/09) (ΑΑΥ 202/13, 182/14, 155/15 & 195/16)

20) ΑΔΑ: 7ΛΩ5Ω1Ξ-ΨΤΖ – Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Α-224 για :ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΥΔΑΤΟΡΕΜΑΤΟΣ 1-2 ΣΤΟ ΚΑΤΑΦΥΓΙ ΠΑΛΑΙΑΣ ΦΩΚΑΙΑΣ (Κ.Σ. 5/04) (ΑΑΥ204/13, 184/14, 156/15 & 196/16)

21) ΑΔΑ: 7ΛΨΟΩ1Ξ-ΡΓ1 – Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Α-227 για :ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΥΔΑΤΟΡΕΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΠΑΛΑΙΑ ΦΩΚΑΙΑ (Κ.Σ. 48/01) ( ΑΑΥ 218/13, 187/14, 161/15 & 200/16)

22) ΑΔΑ: Ω2Λ0Ω1Ξ-ΤΣΟ – Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Α-228 για :ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΡΕΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ – ΞΕΛΑΦΤΑΚΙ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΛΥΒΙΩΝ (ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ, Ο.Ε. 344/15, ΠΑΥ 1047/15, ΑΑΥ 201/16)

23) ΑΔΑ: 7ΙΥΒΩ1Ξ-Ν32 – ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

24) ΑΔΑ: 6ΩΗ5Ω1Ξ-Κ1Ζ – ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΗΠΟΥ

25) ΑΔΑ: ΩΤ3ΙΩ1Ξ-ΥΗΦ – ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΣΕ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ

26) ΑΔΑ: 6ΛΖΓΩ1Ξ-ΖΦΜ – Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Α-165 για :ΑΜΟΙΒΗ ΠΛΗΡΕΞ. ΔΙΚΗΓ. ΓΙΑ ΚΑΤΑΡΤ. ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΝΟΜΟΥ, ΣΥΝΤΑΞΗ ΑΙΤΙΟΛ. ΕΚΘΕΣΗΣ & ΕΝΗΜ. ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΗ ΕΠΕΞΗΓ. & ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΠΡΟΤΕΙΝ. ΡΥΘΜ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛ. ΑΚΥΡΩΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΟΛ. ΜΕΛ. ΛΕΩΦ. ΚΑΛΥΒΙΩΝ (ΑΠΟΦ. ΣΤΕ 369&524/16)(Δ.Σ.187/16,Ο.Ε.229&244/16, ΠΑΥ 861/16)

27) ΑΔΑ: Ψ063Ω1Ξ-868 – Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Α-166 για :ΑΜΟΙΒΗ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΓΙΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΕΚΔΙΚΑΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΑΡ. ΚΑΤ. 51995/1577/2016 ΤΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ ΧΑΛΚΟΔΑΙΜΩΝ ΕΝΩΠΙΟΝ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ ΣΤΙΣ 7/11/16 & ΤΥΧΟΝ ΜΕΤ. ΑΝΑΒΟΛΗΣ (Ο.Ε. 360/16, ΠΑΥ 1065/16)

28) ΑΔΑ: 6ΧΖ0Ω1Ξ-Θ24 – Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Α-167 για :ΑΜΟΙΒΗ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΓΙΑ ΝΟΜΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΖΙΒΙΛΟΓΛΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΩΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ – ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΕΝΩΠΙΟΝ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΛΗΜΜΕΛΕΙΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΣΤΙΣ 14/11/16 & ΤΥΧΟΝ ΜΕΤ ΑΝΑΒΟΛΗ ΔΙΚΑΣΙΜΟ (Ο.Ε. 365/16, ΠΑΥ 1066/16)

29) ΑΔΑ: 6ΘΖ2Ω1Ξ-Ψ0Β – Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Α-168 για :ΑΜΟΙΒΗ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΚΥΡΩΣΗΣ & ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ & ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΚΑΤΆ ΤΗΣ ΑΡ. 203636/21-9-11 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΥΠΕΚΑ ΠΕΡΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛ. ΟΡΩΝ ΓΙΑ ΕΡΓΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑ, ΕΠΕΞΕΡ. ΛΥΜΑΤΩΝ (Δ.Σ. 271/16, Ο.Ε. 214/11, 37/16 & 412/16, ΠΑΥ 1140/16)

30) ΑΔΑ: 7ΛΨΤΩ1Ξ-7ΜΘ – Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Α-183 για :ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΟΔΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ (ΤΕΒΑ)(ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ, Ο.Ε. 217/16, ΠΑΥ 747/16, ΣΥΜΒΑΣΗ 8/8/16-20/3/17)

31) ΑΔΑ: Ω69ΝΩ1Ξ-6Κ9 – Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Α-197 για :ΑΜΟΙΒΗ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ (ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ, Ο.Ε. 430/16, ΠΑΥ 1191/16)

32) ΑΔΑ: 68Δ5Ω1Ξ-Ξ17 – Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Α-264 για :ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ (παρ. 1 άρθρου 259 ΚΔΚ) (Δ.Σ. ΔΗΜΟΥ 1/17, 2/17, 3/17 & Δ.Σ. ΚΕΔΣΑ 54/16, 55/16, 56/16)

33) ΑΔΑ: 627ΠΩ1Ξ-02Ρ – Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Α-340 για :ΑΜΟΙΒΗ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΔΙΚΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΣΤΟ ΣτΕ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΗΣ ΚΥΑ ΠΕΡΙ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΓΙΑ ΑΠΛΗ ΧΡΗΣΗ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ (Ο.Ε. 148/15, ΠΑΥ 480/15, ΑΑΥ 183/16)

34) ΑΔΑ: ΩΨΚ4Ω1Ξ-Δ1Χ – Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Α-233 για :ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗΣ ΥΨΟΜΕΤΡΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΑΘΗΝΑΣ ΜΕΧΡΙ ΤΗ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΟΔΟ ΟΛΥΜΠΟΥ (ΔΙΑΤΟΜΕΣ Δ22-Δ24) (Δ.Ε. ΣΑΡΩΝΙΔΑΣ) (ΑΑΥ 203/16)

35) ΑΔΑ: Ω2Ψ1Ω1Ξ-4ΓΖ – Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Α-208 για :ΑΜΟΙΒΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΩΝ ΤΕΛΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ – ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ (ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ,Ο.Ε. 389/16, ΠΑΥ 1127/16)

36) ΑΔΑ: 6ΓΥ0Ω1Ξ-ΤΨΒ – Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Α-214 για :ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ (ΑΡ. ΜΕΛ. 2/14, ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ, Ο.Ε. 71/14, ΑΑΥ 349/14 & ΑΑΥ 142/15 στον Κ.Α. 10-7341.001, ΑΑΥ 189/16)

37) ΑΔΑ: 6ΛΜΞΩ1Ξ-ΠΑ1 – Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Α-222 για :ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ Δ.Ε. ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΥΒΑΡΑ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΜΕ ΤΟ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΚΕΛ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ (ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ, Ο.Ε. 261/14, ΑΑΥ 780/14, 151/15 & 194/16)

38) ΑΔΑ: 65ΚΚΩ1Ξ-1ΜΨ – Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Α-229 για :ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΡΕΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ – ΞΕΛΑΦΤΑΚΙ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΛΥΒΙΩΝ (ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ, Ο.Ε. 344/15, ΠΑΥ 1048/15, ΑΑΥ 202/16)

39) ΑΔΑ: ΩΦΔ4Ω1Ξ-ΒΣ6 – Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Α-237 για :ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΡΑΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Β ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΥΒΙΩΝ (Δ.Ε. ΚΑΛΥΒΙΩΝ) (Α.Μ. 230/06, Δ.Σ. 145/07) (ΑΑΥ 210/13, 198/14, 175/15 & 207/16)

40) ΑΔΑ: ΩΛΚΡΩ1Ξ-Γ3Ω – Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Α-238 για :ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ ΑΝΑΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΩΝ Ο.Τ. 63-64 ΚΑΙ 52-57 ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΥΒΙΩΝ (ΑΑΥ 296/12, 172/13, 199/14, 176/15 & 208/16)

41) ΑΔΑ: ΩΓΘΔΩ1Ξ-ΘΡΧ – Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Α-239 για :ΤΟΠΟΓΡΑΦΗΣΗ – ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ – ΠΡΑΞΗ ΑΝΑΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΤΑ Ο.Τ. 73-74-76 ΤΟΥ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ ΚΑΛΥΒΙΩΝ (ΑΑΥ 211/13, 200/14, 177/15 & 209/16)

42) ΑΔΑ: Ω5Ψ7Ω1Ξ-ΗΝΙ – Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Α-240 για :ΜΕΛΕΤΗ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ – ΠΟΛΕΟΔΟΜΗΣΗΣ – ΠΡΑΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Β ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΛΑΓΟΝΗΣΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΥΒΙΩΝ (Δ.Ε. 11/10) (ΑΑΥ 212/13, 201/14, 178/15 & 210/16)

43) ΑΔΑ: 6Θ54Ω1Ξ-ΨΗΡ – Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Α-241 για :ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΙΤΕΖΑΣ ΕΚΤΑΣΗΣ 65 ΣΤΡΕΜΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΛΑΓΟΝΗΣΙ (Δ.Ε. ΚΑΛΥΒΙΩΝ) (Δ.Ε. 72/08, ΑΑΥ 298/12, 173/13, 202/14, 179/15 & 211/16)

44) ΑΔΑ: Ω814Ω1Ξ-ΕΣ4 – Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Α-244 για :ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗ – ΜΕΛΕΤΗ Γ.Π.Σ. – ΠΟΛΕΟΔΟΜΗΣΗ – ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΑΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ & ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (Γ.Σ.Π.) ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ Κ. ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ (Κ.Σ. 112/14, ΑΑΥ 214/13, 206/14, 183/15 & 214/16)

45) ΑΔΑ: ΩΡΙΗΩ1Ξ-1ΘΓ – Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Α-243 για :ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΕΟΔΟΜΗΣΗ (ΕΝΤΑΞΗ ΣΕ ΣΧΕΔΙΟ ΠΟΛΗΣ) ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ Β ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΑΑΥ 213/13, 205/14, 182/15 & 213/16)

46) ΑΔΑ: 7ΣΤΞΩ1Ξ-ΖΟΔ – Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Α-245 για :ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ Β ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΛΑΚΚΑ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ (ΑΑΥ 215/16)

47) ΑΔΑ: 6ΚΟ1Ω1Ξ-06Ψ – Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Α-246 για :ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ ΤΟΥ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΑΡΩΝΙΔΑΣ (ΑΑΥ 1087/12, 184/13, 207/14, 463/14, 464/14, 184/15 & 216/16)

48) ΑΔΑ: Ω9Ε0Ω1Ξ-Κ17 – Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Α-247 για :ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ ΟΙΚ. ΠΑΛΑΙΑΣ ΦΩΚΑΙΑΣ ΠΕΡΙΞ ΤΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ (Κ.Σ. 25/07, ΑΑΥ 1088/12, 183/13, 208/14, 185/15 & 217/16)

49) ΑΔΑ: Ω3ΕΔΩ1Ξ-88Ω – Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Α-248 για :ΠΟΛΕΟΔΟΜΗΣΗ (ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗ – ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ – ΠΡΑΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ) ΤΩΝ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΠΕ1 ΚΑΙ ΠΕ2 ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΦΩΚΑΙΑΣ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ (Κ.Σ. 75/97, 215/13, 210/14, 187/15 & 218/16)

50) ΑΔΑ: 71ΩΟΩ1Ξ-ΠΦΜ – Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Α-249 για :ΠΟΛΕΟΔΟΜΗΣΗ ΠΕΡΙΟΧΩΝ Α ΚΑΙ Β ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΚΟΥΒΑΡΑ (Κ.Σ. 58/02, ΑΑΥ 216/13, 211/14, 188/15 & 219/16)

51) ΑΔΑ: 6ΩΑΥΩ1Ξ-07Δ – Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Α-250 για :ΕΞΕΤΑΣΗ ΚΑΙ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΕΠΙ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ – ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΧΕΔΙΩΝ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Β ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΘΥΜΑΡΙ Δ.Κ. ΠΑΛΑΙΑΣ ΦΩΚΑΙΑΣ (ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ) (Ο.Ε. 130/11, ΑΑΥ 773/11, 165/12, 162/13, 212/14, 189/15 & 220/16)

52) ΑΔΑ: 6ΝΗΑΩ1Ξ-Ν7Η – Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Α-251 για :ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ (ΣΜΠΕ) ΓΙΑ ΤΟ Γ.Π.Σ. ΤΗΣ Δ.Ε. Π. ΦΩΚΑΙΑΣ (ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ, Ο.Ε. 79/16, ΠΑΥ 385/16)

53) ΑΔΑ: 750ΑΩ1Ξ-ΠΗΜ – Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Α-252 για :ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ Γ.Π.Σ. ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ (ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ, Ο.Ε. 203/13, ΑΑΥ 812/13, 213/14, 190/15 & 221/16)

54) ΑΔΑ: 75ΗΘΩ1Ξ-Ξ77 – Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Α-253 για :ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ (Σ.Μ.Π.Ε.) Γ.Π.Σ. ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ (ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ, Ο.Ε. 202/13, ΑΑΥ 811/13, 214/14, 191/15 & 222/16)

55) ΑΔΑ: Ω5ΡΥΩ1Ξ-95Ε – Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Α-255 για :ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ ΡΥΜΟΤΟΜΟΥΜΕΝΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΛΑΓΟΝΗΣΙ (Δ.Ε. ΚΑΛΥΒΙΩΝ) (ΑΑΥ 224/16)

56) ΑΔΑ: 6Γ5ΦΩ1Ξ-2ΟΞ – Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Α-254 για :ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ ΣΧΕΔΙΩΝ ΠΟΛΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΣΕ G.I.S. (ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ, Ο.Ε. 185/15, ΠΑΥ 558/15, ΑΑΥ 223/16)

57) ΑΔΑ: 6ΕΠΙΩ1Ξ-ΟΘΕ – Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Α-256 για :ΥΔΡΟΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΝΕΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ Δ.Κ. ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ (ΑΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ Ο.Ε. 91/15 ΛΟΓΩ ΑΚΥΡΩΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Α.Π. 43923/24236/8-7-15, ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ, Ο.Ε. 224/15, ΠΑΥ 787/15 , ΑΑΥ 225/16)

58) ΑΔΑ: 6Κ8ΥΩ1Ξ-ΘΙΙ – Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Α-257 για :ΜΕΛΕΤΗ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΝΕΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ Δ.Κ. ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ (ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ, Ο.Ε. 225/15, ΠΑΥ 684/15 , ΑΑΥ 226/16)

59) ΑΔΑ: 62ΨΣΩ1Ξ-Ε5Υ – Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Α-258 για :ΜΕΛΕΤΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΝΕΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΓΕΡΑΚΙΝΑ ΤΗΣ Δ.Κ. ΠΑΛ. ΦΩΚΑΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ (ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ, Ο.Ε. 207/16, ΠΑΥ 738/16)

60) ΑΔΑ: ΩΕ6ΚΩ1Ξ-ΙΡΤ – Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Α-259 για :ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΝΕΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΓΕΡΑΚΙΝΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΦΩΚΑΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ (ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ, Ο.Ε. 148/16, ΠΑΥ 584/16)

61) ΑΔΑ: 7Ν2ΟΩ1Ξ-ΠΨ5 – Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Α-260 για :ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΟΥΒΑΡΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΥΠ. ΑΡΙΘ. 95/13 & 85/15 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (ΤΟ 2015 ΣΤΟΝ Κ.Α. 15-7341.003, ΑΑΥ 228/16)

62) ΑΔΑ: 7ΤΤ3Ω1Ξ-ΙΧΞ – Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Α-261 για :ΣΥΛΛΕΚΤΗΡΕΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΟΔΩΝ ΑΘΗΝΑΣ – ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ – ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΑΡΩΝΙΔΑΣ (ΤΟ 2015 ΣΤΟΝ Κ.Α. 25-7312.020, ΑΑΥ 230/16)

63) ΑΔΑ: 72ΒΧΩ1Ξ-9ΦΣ – Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Α-262 για :ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΌ ΑΜΙΑΝΤΟΣΩΛΗΝΑ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ. ΑΡΙΘ. 227/11 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (ΠΑΥ 1189/15 ΣΤΟΝ Κ.Α. 25-7341.001, ΑΑΥ 231/16 ΣΤΟΝ Κ.Α 63-7341.006, ΑΑΥ 555/16)

64) ΑΔΑ: ΩΟΩΨΩ1Ξ-ΚΘΒ – Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Α-263 για :ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΜΕ ΝΕΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Δ.Ε. ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ. ΑΡΙΘ. 333/15 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (ΤΟ 2015 ΣΤΟΝ Κ.Α. 25-7341.011, ΠΑΥ 1217/16)

65) ΑΔΑ: 78ΠΗΩ1Ξ-Ι9Λ – Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Α-274 για :Τόκοι δανείων εσωτερικού για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών

66) ΑΔΑ: ΩΟΟΠΩ1Ξ-Ι65 – Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Α-275 για :Χρεολύσια δανείων εσωτερικού για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών

67) ΑΔΑ: ΩΣΑΥΩ1Ξ-Ξ38 – Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Α-276 για :Τόκοι δανέιων εσωτερικού για την κάλυψη επενδυτικών δαπανών

68) ΑΔΑ: 70ΓΠΩ1Ξ-ΠΦΡ – Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Α-277 για :Χρεολύσια δανείων εσωτερικού για τηνν κάλυψη επενδυτικών δαπανών

69) ΑΔΑ: Ψ9ΛΚΩ1Ξ-Χ2Ε – Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Α-279 για :Φόροι τόκων

70) ΑΔΑ: 6ΨΑΜΩ1Ξ-ΗΟ2 – Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Α-266 για :Απόδοση σε Σχολικές Επιτροπές από ΚΑΠ για την κάλυψη των επενδυτικών αναγκών για επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων

71) ΑΔΑ: Ω4Ξ6Ω1Ξ-8ΧΚ – Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Α-225 για :ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΡΓΑ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΡΕΜΑΤΟΣ ΓΑΛΑΖΙΑΣ ΑΚΤΗΣ & ΡΕΜΑΤΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Δ.Ε. ΚΑΛΥΒΙΩΝ (Ο.Ε. 93/14, ΑΑΥ 437/14, 157/15 & 197/16)

72) ΑΔΑ: ΩΣ6ΞΩ1Ξ-3ΗΗ – Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Α-265 για :Απόδοση σε Σχολικές Επιτροπές ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών

ΒΙΝΤΕΟ – ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ – ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

1) Ο Δήμος Σαρωνικού βράβευσε τους νέους φοιτητές.

2) Ο Δήμος Σαρωνικού έκοψε την Πρωτοχρονιάτικη Πίτα του.

3) «Χρυσοπράσινο Φύλλο» Ο Δήμος Σαρωνικού φιλοξένησε για τρίτη συνεχή διετία το πρόγραμμα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης Ελλάδας – Κύπρου

4) Συνεχίζονται οι δράσεις κατάρτισης και επιμόρφωσης του Κέντρου Δια Βίου Μάθησης στο Δήμο Σαρωνικού

5) ΤΕΒΑ: Η «Κοινωνική Σύμπραξη Ανατολικής Αττικής» στην πρώτη γραμμή για τη στήριξη των οικονομικά ασθενέστερων οικογενειών της περιοχής.

6) Ανάρτηση των στοιχείων του Κτηματολογίου στους Δήμους Λαυρεωτικής και Σαρωνικού

7) Στον Δήμο Σαρωνικού ανθίζει το εθελοντικό κίνημα

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ

1)  Πρόσκληση για συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σαρωνικού στις 25-12-2017

ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 

1) Πίνακας αποφάσεων της 1ης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου στις 25-01-2017

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

1) ΑΔΑ: 7Κ2ΧΩ1Ξ-Ζ91 – Λήψη απόφασης περί υπογραφής προγραμματικής σύμβασης δεσμευμένου λογαριασμού (escrow account) στο πλαίσιο του Χρηματοδοτικού Προγράμματος του Πράσινου Ταμείου «ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ 2016» στον Άξονα Προτεραιότητας (Α.Π.) 4 «Αστική Βιώσιμη Κινητικότητα»

2) ΑΔΑ: 6ΑΗ9Ω1Ξ-ΛΡΣ – Έγκριση Διενέργειας Προμηθειών Δήμου Σαρωνικού έτους 2017.

3) ΑΔΑ: ΩΚΖΔΩ1Ξ-ΡΨΚ – Συγκρότηση Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Διαφορών και Αμφισβητήσεων (άρθρο 32 Ν. 1080/80, άρθρο 1406/83, παρ.8 άρθρου 7 του Ν.2307/95).

4) ΑΔΑ: 6ΒΜΧΩ1Ξ-Χ7Ρ – «Λήψη Απόφασης για το ποσοστό απόδοσης στο Νομικό Πρόσωπο «ΑΡΙΣΤΟΔΙΚΟΣ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ» για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών και κατά προτεραιότητα δαπανών μισθοδοσίας προσωπικού των παιδικών σταθμών από τους Κ.Α.Π. για το έτος 2017.»

5) ΑΔΑ: Ψ101Ω1Ξ-ΒΒΣ – Λήψη απόφασης για συμμετοχή του Δήμου Σαρωνικού στο συνδρομητικό πρόγραμμα των απορριμματοφόρων Δήμων και Κοινοτήτων των Αττικών Διαδρομών και για τη διέλευση από την Αττική οδό των υπολοίπων οχημάτων του Δήμου (Υπηρεσιακές Ανάγκες), καθώς και διάθεση των σχετικών πιστώσεων.

6) ΑΔΑ: 7ΔΞΡΩ1Ξ-ΛΦΕ – Λήψη απόφασης περί ορισμού προέδρου και εκπροσώπου των παραγωγικών τάξεων για την συγκρότηση της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας.

7) ΑΔΑ: Ω9ΔΤΩ1Ξ-ΜΣΩ – Έγκριση Προϋπολογισμού Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Σαρωνικού έτους 2017.

8) ΑΔΑ: 78ΝΑΩ1Ξ-ΘΞΓ – Έγκριση εισηγητικής έκθεσης της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Σαρωνικού για την τεκμηρίωση των εσόδων και των εξόδων αυτής, προκειμένου να χρηματοδοτηθεί από τον Δημοτικό Προϋπολογισμό, με βάση το άρθρο 259 του Ν.3463/2006, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 14 του άρθρου 10 του Ν.4071/2012 .

9) ΑΔΑ: Ω95ΩΩ1Ξ-ΩΗΛ – Έγκριση ετήσιου προγράμματος δράσης έτους 2017 της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Σαρωνικού.

10) ΑΔΑ: Ω2ΞΘΩ1Ξ-ΤΑ2 – Συγκρότηση Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων για τον Δήμο Σαρωνικού, το ΝΠΔΔ «Αριστόδικος»Δήμου Σαρωνικού, την ΚΕΔΣΑ και την ΑΔΜΚΕΣ, σύμφωνα με το άρθρο 221 παρ.11α του Ν.4412/2016

11) ΑΔΑ: 7ΚΧΔΩ1Ξ-5ΦΔ – Συγκρότηση Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής Προμηθειών για τον Δήμο Σαρωνικού, το ΝΠΔΔ «Αριστόδικος»Δήμου Σαρωνικού, την ΚΕΔΣΑ και την ΑΔΜΚΕΣ, σύμφωνα με το άρθρο 221 παρ.11β του Ν.4412/2016.

12) ΑΔΑ: ΩΣΑΨΩ1Ξ-ΜΥΤ – Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής Υπηρεσιών για τον Δήμο Σαρωνικού, το ΝΠΔΔ «Αριστόδικος»Δήμου Σαρωνικού, την ΚΕΔΣΑ και την ΑΔΜΚΕΣ, σύμφωνα με το άρθρο 221 παρ.11γ του Ν.4412/2016.

13) ΑΔΑ: 70ΞΡΩ1Ξ-ΠΤΣ – Λήψη απόφασης για τον καθορισμό του ανώτατου επιτρεπόμενου χρηματικού ορίου κλήσεων κινητής τηλεφωνίας μηνιαίως.

ΒΙΝΤΕΟ

1)  ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΤΗΣ 25/01/2017

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ

1)  Πρόσκληση για συνεδρίαση της οικονομικής επιτροπής του Δήμου Σαρωνικού στις 18-01-2017

2)  Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής (2η/2017)

ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 

1) Πίνακας απoφάσεων της 1ης συνεδρίασης οικονομικης επιτροπής στις 18-01-2017

2) Πίνακας αποφάσεων Οικονομικής Επιτροπής (2/2017)

3)  Πίνακας απoφάσεων της 2ης συνεδρίασης οικονομικής επιτροπής στις 30-01-2017

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

1) ΑΔΑ: 6ΓΑ9Ω1Ξ-ΛΕΓ – Ορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου του Δήμου (αγωγή υπαλλήλων Προύσαλη και λοιπών).

2) ΑΔΑ: ΩΘΜΗΩ1Ξ-ΔΙΟ – Ε.Η.Δ. Ορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου του Δήμου (υπόθεση απαλλοτριώσεων Αγίου Νικολάου-έφεση Παράσχου-Παρασκευά Τζιβίλογλου και λοιπών).

3) ΑΔΑ: ΩΟΖ3Ω1Ξ-22Λ – Ψήφιση πιστώσεων για την «Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων και την προμήθεια καυσίμων για θέρμανση Δημοτικών Κτιρίων του Δήμου Σαρωνικού» για το διάστημα μέχρι την ολοκλήρωση των διαδικασιών ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού του Δήμου μας.

4) ΑΔΑ: 6ΧΒΜΩ1Ξ-7ΞΩ – Επιστροφή πάγιας προκαταβολής Δ.Κ. Σαρωνίδας και απαλλαγή υπολόγου.

5) ΑΔΑ: 7ΡΛΖΩ1Ξ-3ΨΗ – Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Σαρωνικού έτους 2016.

6) ΑΔΑ: 6ΣΨΧΩ1Ξ-ΙΟΑ – Ψήφιση πιστώσεων στους αντίστοιχους Κ.Α. τιμολογίων μηνός Δεκεμβρίου 2016.

7) ΑΔΑ: 6Μ9ΟΩ1Ξ-ΞΥΕ – Ψήφιση πίστωσης για την ετήσια συνδρομή του Δήμου έτους 2017 στο Δίκτυο Αδελφοποιημένων πόλεων «ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΑ» (σχετ. απόφ. Δ.Σ. 104/97 πρώην Δήμου Καλυβίων).

8) ΑΔΑ: ΩΤ2ΛΩ1Ξ-ΒΛ0 – Ψήφιση πίστωσης για την ετήσια συνδρομή του Δήμου έτους 2017 στο ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΓΕΙΩΝ ΠΟΛΕΩΝ-ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ (σχετ. αποφ. Δ.Σ. 340/14).

9) ΑΔΑ: 7ΜΛΕΩ1Ξ-10Μ – Ψήφιση πίστωσης για την ετήσια συνδρομή του Δήμου στον Διαρκή Ερμηνευτικό Κώδικα Πολεοδομικής Νομοθεσίας (σχετ. απόφαση Δ.Σ. 287/11).

10) ΑΔΑ: ΩΧΕΜΩ1Ξ-ΣΜΟ – Ψήφιση πίστωσης για «Δαπάνες εκκένωσης βόθρων».

11) ΑΔΑ: 6Γ8ΩΩ1Ξ-Κ2Ι – Ψήφιση πίστωσης για «Δαπάνες καθαρισμού υαλοπινάκων Δημοτικών Κτιρίων».

12) ΑΔΑ: 7ΓΚΤΩ1Ξ-3Β4 – Ψήφιση πίστωσης για «Ταχυμεταφορές».

13) ΑΔΑ: ΩΥΕΧΩ1Ξ-Ψ3Ψ – Ψήφιση πίστωσης για «Πλύσιμο Μεταφορικών μέσων Δήμου Σαρωνικού».

14) ΑΔΑ: 64Ρ8Ω1Ξ-ΖΑΧ – Ψήφιση πίστωσης για «Προμήθεια 3ΑΑ, 3ΑΕ4 (Άμμος, χαλίκι) για συντήρηση οδικού δικτύου».

15) ΑΔΑ: 7ΞΤΛΩ1Ξ-ΡΥΡ – Ψήφιση πίστωσης για «Έξοδα για την περίθαλψη αδέσποτων ζώων (Εμβολιασμοί, στειρώσεις, νοσηλεία, συλλογή κλπ)».

16) ΑΔΑ: 6Ψ82Ω1Ξ-ΒΧΑ – Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών και αξιολόγησης προσφορών (Ν. 4412/8-8-2016).

17) ΑΔΑ: 6Η8ΣΩ1Ξ-ΝΘ2 – Ψήφιση εγγεγραμμένων πιστώσεων του Προϋπολογισμού του Δήμου Σαρωνικού οικονομικού έτους 2017.

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ

ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ

1) Πρόσκληση για συνεδρίαση της επιτροπής ποιότητας ζωής του Δήμου Σαρωνικού στις 19-01-2017

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

1)  Πίνακας απoφάσεων της 1ης συνεδρίασης επιτροπής ποιότητας ζωής στις 19-01-2017

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΛΥΒΙΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ

1)  1η/2017 Πρόσκληση συνεδρίασης Τοπικού Συμβουλίου Καλυβίων

ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 

1) Πίνακας αποφάσεων του συμβουλίου της ΔΚ Καλυβίων στις 30-01-2017

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

ΒΙΝΤΕΟ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ

1)  Πρόσκληση συνεδρίασης συμβουλίου της ΔΚ Αναβύσσου στις 27-01-2017

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

1)  Πίνακας αποφάσεων του συμβουλίου της ΔΚ Αναβύσσου στις 27-01-2017

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

ΒΙΝΤΕΟ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΑΛΑΙΑΣ ΦΩΚΑΙΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ

1)  Πρόσκληση συνεδρίασης συμβουλίου της ΔΚ Παλαιάς Φώκαιας στις 26-01-2017

ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

1)  Πίνακας αποφάσεων του συμβουλίου της ΔΚ Παλαιάς Φώκαιας στις 26-01-2017

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

ΒΙΝΤΕΟ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΑΡΩΝΙΔΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ

1)  1η/ 2017 Πρόσκληση Συνεδρίασης Τοπικού Συμβουλίου Δ.Κ. Σαρωνίδας

ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

2)  Πίνακας αποφάσεων του συμβουλίου της ΔΚ Σαρωνίδας στις 31-01-2017

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

ΒΙΝΤΕΟ

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΟΥΒΑΡΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ

1) 1η/2017 Συνεδρίαση Τοπικού Συμβουλίου ΔΚ Κουβαρά

ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

1)  Πίνακας αποφάσεων του συμβουλίου της ΔΚ Κουβαρά στις 30-01-2017

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

ΒΙΝΤΕΟ

ΝΠΔΔ ΑΡΙΣΤΟΔΙΚΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ

1)  Πρόσκληση Δ.Σ. Νομικού Προσώπου ΑΡΙΣΤΟΔΙΚΟΣ στις 17-01-2017

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

1)  Πίνακας Αποφάσεων ΔΣ Νομικού Προσώπου ´ΑΡΙΣΤΟΔΙΚΟΣ´ κατά τη 1η συνεδρίαση στις 17-01-2016

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΡΙΣΤΟΔΙΚΟΥ ΑΠΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

1) ΑΔΑ: 6ΤΛ8ΟΕΤ3-ΛΓΒ – Λήψη απόφασης περί διαγραφής τιμολογίων ΠΟΕ λόγω παρέλευσης πενταετίας.

2) ΑΔΑ: 672ΠΟΕΤ3-ΔΔΞ – Λήψη απόφασης περί ψήφισης εγγεγραμμένων πιστώσεων και υπόλοιπα Νομικών δεσμεύσεων ( Συμβάσεων) προηγούμενου έτους και ΠΟΕ τιμολογίων που αφορούν τον προϋπολογισμό οικον. έτους 2017.

3) ΑΔΑ: 6Ψ5ΞΟΕΤ3-ΓΨ9 – Έγκριση έκθεσης εσόδων – εξόδων (δαπανών) 4ου τριμήνου 2016 του Ν.Π. ΑΡΙΣΤΟΔΙΚΟΣ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ.

4) ΑΔΑ: 6ΤΛ8ΟΕΤ3-ΛΓΒ – Λήψη απόφασης περί διαγραφής τιμολογίων ΠΟΕ λόγω παρέλευσης πενταετίας.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΑΡΙΣΤΟΔΙΚΟΥ

1) ΑΔΑ: 63ΦΡΟΕΤ3-1ΛΙ – Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Α-33 για :Τακτικές αποδοχές μονίμων (περιλαμβ. βασικός μισθός,κλπ)

2) ΑΔΑ: 6ΣΗΠΟΕΤ3-Σ76 – Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Α-34 για :Τακτικές αποδοχές προσωπικού Αορίστου Χρόνου ( ΙΔΑΧ)

3) ΑΔΑ: ΨΨΧΘΟΕΤ3-ΕΓ9 – Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Α-40 για :Τακτικές αποδοχές προσωπικού Ορισμένου Χρόνου (ΙΔΟΧ) μέσω Ευρωπαϊκού Προγράμματος

4) ΑΔΑ: ΩΙΓΗΟΕΤ3-ΜΗΑ – Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Α-26 για :Μισθώματα κτιρίου για το Α ΚΑΠΗ Καλυβίων

5) ΑΔΑ: Ω1ΖΦΟΕΤ3-06Θ – Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Α-27 για :Μισθώματα κτιρίου για το Β ΚΑΠΗ Καλυβίων

6) ΑΔΑ: ΩΦΝ7ΟΕΤ3-ΥΟΦ – Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Α-28 για :Μισθώματα κτιρίου για το Γ ΚΑΠΗ Καλυβίων

7) ΑΔΑ: ΩΨΕΠΟΕΤ3-ΟΛΕ – Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Α-29 για :Μισθώματα κτιρίου για το ΚΑΠΗ Παλ. Φώκαιας

8) ΑΔΑ: 7ΤΕ0ΟΕΤ3-ΨΛ4 – Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Α-30 για :Μισθώματα κτιρίου για τη Δημοτική Φιλαρμονική Καλυβίων

9) ΑΔΑ: ΩΞΒΔΟΕΤ3-56Ν – Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Α-31 για :Μισθώματα κτιρίου για το Πολιτιστικό Κέντρο Καλυβίων

10) ΑΔΑ: 6ΘΗΨΟΕΤ3-ΧΡΚ – Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Α-32 για :Ταχυδρομικά τέλη και ταχυμεταφορικά τέλη

11) ΑΔΑ: Ω7ΟΧΟΕΤ3-ΧΑΑ – ΑΠΟΖΗΜ. ΧΡΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

12) ΑΔΑ: 6ΘΧΤΟΕΤ3-1ΛΓ – ΑΠΟΦ. ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

13) ΑΔΑ: 7Γ4ΟΟΕΤ3-ΚΛΟ – ΑΠΟΦ. ΠΡΟΕΔΡ. ΑΠΟΖΗΜ. ΧΡΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

14) ΑΔΑ: ΩΘΙ8ΟΕΤ3-Θ1Σ – ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ (πετρέλαιο θέρμανσης)

15) ΑΔΑ: ΩΞ16ΟΕΤ3-1ΩΒ – Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Α-51 για :Λοιπές Αποδόσεις Κρατήσεων Υπέρ του Δημ.(Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων)

16) ΑΔΑ: ΨΡ5ΡΟΕΤ3-Θ5Υ – Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Α-46 για :Απόδοση εισφοράς υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης

17) ΑΔΑ: 652ΟΟΕΤ3-ΨΝ1 – Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Α-43 για :Έξοδα παραστάσεως αντιπροέδρου διοικητ συμβουλίου

18) ΑΔΑ: ΩΜΘ6ΟΕΤ3-ΣΟΒ – Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Α-42 για :Έξοδα παραστάσεως προέδρου διοικητικού συμβουλίου

19) ΑΔΑ: ΩΨΣ2ΟΕΤ3-3ΟΖ – Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Α-39 για :Λοιπές αμοιβές εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με ιδιότ. Ελεύθ. Επαγγελμ. (παιδίατρος με μίσθωση έργου μέσω Ευρωπαϊκού Προγράμματος)

20) ΑΔΑ: ΩΧΗΝΟΕΤ3-Χ1Λ – Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Α-35 για :Τακτικές αποδοχές προσωπικού Ορισμένου Χρόνου ( ΙΔΟΧ)

21) ΑΔΑ: ΩΛ7ΜΟΕΤ3-00Τ – ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

22) ΑΔΑ: 703ΩΟΕΤ3-Α6Ζ – Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Α-4 για :Προμήθεια ειδών διατροφής ( είδη παντοπωλείου),σύμφωνα με την από 4/11/2016 υπογραφείσα σύμβαση

23) ΑΔΑ: Ω96ΒΟΕΤ3-ΟΧΘ – Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Α-5 για :Προμήθεια ειδών διατροφής ( είδη παντοπωλείου) Π.Σ,σύμφωνα με την από 4/11/2016 υπογραφείσα σύμβαση

24) ΑΔΑ: 6ΝΟ5ΟΕΤ3-81Π – Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Α-6 για :Προμήθεια ειδών διατροφής ( είδη ιχθυοπωλείου) Π.Σ,σύμφωνα με την από 4/11/2016 υπογραφείσα σύμβαση

25) ΑΔΑ: 7Ξ5ΘΟΕΤ3-3Ε0 – Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Α-7 για :Έξοδα προμήθειας παιδαγωγικού υλικού Π.Σ,σύμφωνα με την από 7/12/2016 υπογραφείσα σύμβαση

26) ΑΔΑ: ΩΥ5ΞΟΕΤ3-ΝΓΔ – Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Α-8 για :Οργάνωση εκδρομών ( μεταφ – διανυκτέρ)μελ. ΚΑΠΗ ,σύμφωνα με την από 13/09/2016 υπογραφείσα σύμβαση

27) ΑΔΑ: 7ΞΛΘΟΕΤ3-Χ0Ξ – Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Α-9 για :Δαπάνες καθαριότητας κλειστών γυμναστηρίων,σύμφωνα με την από 5/12/2016 υπογραφείσα σύμβαση

28) ΑΔΑ: ΩΥΒΧΟΕΤ3-Φ9Γ – Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Α-13 για :Προμήθεια ειδών διατροφής ( είδη οπωροπωλείου) Π.Σ,σύμφωνα με την από 30/12/2016 υπογραφείσα σύμβαση

29) ΑΔΑ: Ψ7Ρ1ΟΕΤ3-Ο29 – Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Α-14 για :Προμήθεια ειδών διατροφής ( είδη αρτοποιείου) Π.Σ,σύμφωνα με την από 29/12/2016 υπογραφείσα σύμβαση

30) ΑΔΑ: 67ΗΒΟΕΤ3-ΑΧΤ – Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Α-57 για :Προμήθεια ειδών διατροφής ( είδη κρεοπωλείου) Π.Σ σύμφωνα με τον ενδεικτικό προϋπολογισμό του Ανοιχτού Διαγωνισμού

31) ΑΔΑ: Ω3ΕΚΟΕΤ3-Υ5Ο – Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Α-58 για :Αποζημίωση λόγω συμμετοχής σε συμβούλια (πρακτΔΣ.)

32) ΑΔΑ: Ω21ΕΟΕΤ3-Χ19 – Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Α-17 για :Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων(ΠΟΕ)

33) ΑΔΑ: 6ΣΑΜΟΕΤ3-ΝΩΜ – Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Α-25 για :Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων (ΠΟΕ)

34) ΑΔΑ: 6Χ5ΔΟΕΤ3-Γ52 – Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Α-61 για :Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων (ΠΟΕ)

35) ΑΔΑ: 733ΚΟΕΤ3-Α7Χ – Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Α-64 για :Προμήθεια ειδών διατροφής ( είδη κρεοπωλείου) Π.Σ σύμφωνα με τον ενδεικτικό προϋπολογισμό του Ανοιχτού Διαγωνισμού — ΑΝΤΙΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΥ ΑΑΥ-ΠΑΥ Α-57 με ΑΔΑ 67ΗΒΟΕΤ3-ΑΧΤ, λόγω της έγκρισης και κατακύρωσης αναδόχου μέσω του ανοιχτού διαγωνισμού και της εκ νέου δέσμευσης με το ποσό της σύμβασης.

36) ΑΔΑ: 78ΓΔΟΕΤ3-ΨΑΤ – Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Α-65 για :Προμήθεια ειδών διατροφής ( είδη κρεοπωλείου) Π.Σ σύμφωνα με την από 9/1/2017 σύμβαση, έπειτα από την έγκριση και κατακύρωση αναδόχου μέσω του ανοιχτού διαγωνισμού

37) ΑΔΑ: Ψ7ΩΒΟΕΤ3-91Τ – ΑΠΟΦ. ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

38) ΑΔΑ: 6Γ9ΕΟΕΤ3-Η6Η – ΑΠΟΦ. ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

39) ΑΔΑ: 69Ξ8ΟΕΤ3-Δ2Ε – ΑΠΟΦ. ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

40) ΑΔΑ: Ω96ΒΟΕΤ3-ΟΧΘ – Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Α-5 για :Προμήθεια ειδών διατροφής ( είδη παντοπωλείου) Π.Σ,σύμφωνα με την από 4/11/2016 υπογραφείσα σύμβαση

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΕΝΤΑΛΜΑΤΑ

ΑΝΩΝΥΜΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ

(ΑΔΜΚΕΣ)

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΑΔΜΚΕΣ

1) ΑΔΑ: Ω831ΟΕΤ3-9ΘΙ – ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 1-2017

2) ΑΔΑ: ΩΤ13ΟΕΤ3-ΛΑΣ – ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 2-2017

3) ΑΔΑ: 6Η4ΖΟΕΤ3-6ΧΛ – ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 3-2017

4) ΑΔΑ: 6ΖΘΥΟΕΤ3-ΕΜ2 – ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 4-2017

5) ΑΔΑ: 6Ψ81ΟΕΤ3-Φ20 – ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 5-2017

6ΑΔΑ: 7ΘΙ9ΟΕΤ3-ΟΟ9 – ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 18-2017

7) ΑΔΑ: 72ΩΔΟΕΤ3-ΙΨ6 – ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 19-2017

8) ΑΔΑ: ΩΤΑΝΟΕΤ3-7Ψ2 – ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 20-2017

9) ΑΔΑ: Ω728ΟΕΤ3-Δ1Γ – ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 21-2017

10) ΑΔΑ: ΩΝΜΠΟΕΤ3-ΩΛΧ – ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 24-2017

11) ΑΔΑ: ΩΓΛ4ΟΕΤ3-533 – ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 25-2017

12) ΑΔΑ: ΨΓ0ΨΟΕΤ3-ΞΥΠ – ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 31-2017

13) ΑΔΑ: 7ΔΞΘΟΕΤ3-Θ64 – ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 33-2017

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΔΜΚΕΣ

1) ΑΔΑ: 68Μ1ΟΕΤ3-Χ9Ω – Έγκριση προϋπολογισμού ΑΔΜΚΕΣ οικονομικού έτους 2017.

2) ΑΔΑ: 7ΜΔΡΟΕΤ3-ΕΚ5 – ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΕΡΙ ΑΝΑΤΡΟΠΩΝ ΑΝΑΛΗΨΕΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016

ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΕΝΤΑΛΜΑΤΑ

1) ΑΔΑ: Ψ7Π0ΟΕΤ3-ΥΩΙ – ΧΕΠ Β 2/2017 ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΣΤΟ Ε΄ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜΕΛ. ΑΘΗΝΩΝ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΜΕΤΛΟΥΣ ΤΟΥ ΔΣ κ. ΖΕΚΑΚΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΤΗΝ 25/10/2016

2) ΑΔΑ: 7ΛΔ9ΟΕΤ3-ΩΧΙ – ΧΕΠ Β 3/2017 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΚΑΝΤΙΝΕΣ (EIΔΗ ΦΟΥΡΝΟΥ )

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ (ΚΕΔΣΑ)

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΕΔΣΑ

1) ΑΔΑ: ΩΨΥ2ΟΕΤ3-ΙΨΦ – ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΓΙΑ ANANΕΩΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

2) ΑΔΑ: 6ΘΗΨΟΕΤ3-ΧΡΚ – Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Α-32 για :Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού

3) ΑΔΑ: Ω0ΧΝΟΕΤ3-Δ9Τ – ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

4) ΑΔΑ: ΩΛ7ΜΟΕΤ3-00Τ – ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

5) ΑΔΑ: 6Ψ4ΕΟΕΤ3-52Π – ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

6) ΑΔΑ: 6Σ6ΚΟΕΤ3-ΓΤ7 – ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

7) ΑΔΑ: 6756ΟΕΤ3-ΝΨΡ – ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

8) ΑΔΑ: ΨΚ0ΜΟΕΤ3-ΡΡΟ – ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

9) ΑΔΑ: ΩΩ3ΝΟΕΤ3-4ΑΘ – ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

10) ΑΔΑ: 6ΣΦΨΟΕΤ3-Γ24 – ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

11) ΑΔΑ: 6ΨΞΞΟΕΤ3-ΣΦΚ – ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

12) ΑΔΑ: Ω0ΔΣΟΕΤ3-Χ0Η – ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

13) ΑΔΑ: ΩΑ1ΓΟΕΤ3-ΨΟΦ – ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

14) ΑΔΑ: 69ΠΝΟΕΤ3-ΦΜΙ – ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

15) ΑΔΑ: ΨΡΡΨΟΕΤ3-ΖΥ0 – ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

16) ΑΔΑ: 6Ψ9ΕΟΕΤ3-01Κ – ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

17) ΑΔΑ: ΨΡΧΦΟΕΤ3-ΦΥ8 – ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

18) ΑΔΑ: ΩΓΦΚΟΕΤ3-Ι2Ε – ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

19) ΑΔΑ: Ψ9ΠΟΟΕΤ3-ΠΝ2 – ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

20) ΑΔΑ: ΨΓΖΦΟΕΤ3-6ΥΘ – ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

21) ΑΔΑ: 65Ο1ΟΕΤ3-ΓΑΚ – ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

22) ΑΔΑ: 7ΝΦΥΟΕΤ3-ΕΡΛ – ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

23) ΑΔΑ: 70ΧΟΟΕΤ3-Κ97 – ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

24) ΑΔΑ: 6ΤΦΦΟΕΤ3-ΨΨΔ – ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

25) ΑΔΑ: ΨΞ63ΟΕΤ3-4ΙΦ – ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

26) ΑΔΑ: 6ΜΜΡΟΕΤ3-3ΟΓ – ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

27) ΑΔΑ: ΩΙ9ΟΟΕΤ3-ΥΙΥ – ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

28) ΑΔΑ: 7ΗΟΡΟΕΤ3-ΣΞΝ – ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

29) ΑΔΑ: ΨΣ5ΧΟΕΤ3-1ΛΜ – ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΕΔΣΑ

1) ΑΔΑ: 6094ΟΕΤ3-Η8Ε – Αποδοχή χρηματοδότησης, Α΄, Β΄, Γ΄, Δ΄ δόσης που αφορά υποέργο 5000002.010 χρηματοδότηση από Εθνικούς πόρους και αποδοχή χρηματοδότησης Γ΄ & Δ΄ δόσης ΕΠΑΝΑΔ ΕΔΒΜ & ΠΕΠ σχολ. έτους 2015-2016

2) ΑΔΑ: ΩΧ6ΩΟΕΤ3-Τ76 – Ορισμός Διατάκτη και αναπληρωτή αυτού, (Π.Δ. 113/2010, ΦΕΚ 194/ Α΄/2010).

3) ΑΔΑ: 6ΤΛ8ΟΕΤ3-ΛΓΒ – Λήψη απόφασης περί διαγραφής τιμολογίων ΠΟΕ λόγω παρέλευσης πενταετίας.

4) ΑΔΑ: ΩΗΧΓΟΕΤ3-ΔΝ6 – Ψήφιση εγγεγραμμένων πιστώσεων προϋπολογισμού ΚΕΔΣΑ οικ. έτους 2017,υποχρεώσεων παρελθουσών οικονομικών χρήσεων.

5) ΑΔΑ: ΩΔΣ9ΟΕΤ3-834 – Έγκριση δέσμευσης πιστώσεων και διάθεση κατά περίπτωση των εγγεγραμμένων πιστώσεων του εγκεκριμένου προϋπολογισμού οικ. έτους 2017.

6) ΑΔΑ: 7Ξ8ΗΟΕΤ3-8ΡΟ – Λήψη απόφασης περί ανατροπής ανάληψης υποχρεώσεων για το οικ. έτος 2016.

7) ΑΔΑ: 6ΛΧΥΟΕΤ3-ΜΑΧ – Σύσταση πάγιας προκαταβολής στην Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου Σαρωνικού έτους 2017.

ΕΝΙΑΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α΄ ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1) ΑΔΑ: ΩΣ6ΝΟΕΤ3-ΦΜΧ – Ενεργοποίηση Επιτροπών Ελέγχου Κυλικείων και αντικατάσταση μελών τους.

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

1) ΑΔΑ: ΨΠΘΣΩ1Ξ-ΙΑΣ – Κατανομή ποσού 43.430,00 ευρώ έτους 2017 από Α΄κατανομή ΚΑΠ στις Σχολικές Επιτροπές, για κάλυψη λειτουργικών δαπανών των Σχολείων και για καταβολή αποζημίωσης σχολικών τροχονόμων (ποσό χρηματοδότησης 43.430,00€ που αναλύεται ως: προμήθεια 65,15€+Σχολικοί Τροχονόμοι-Λειτουργικές δαπάνες σχολείων 43.364,85€).

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ

ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΕΝΤΑΛΜΑΤΑ

1) ΑΔΑ: 6Η6ΚΩ1Ξ-ΡΦ5 – Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-21 για :ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΜΗΝΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017 (Ν 10531)

2) ΑΔΑ: ΩΝ5ΒΩ1Ξ-ΠΡΠ – Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-22 για :ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Δ.Σ. ΜΗΝΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017 (Νο 10531)

3) ΑΔΑ: 6Ε4ΖΩ1Ξ-Ε3Π – Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-23 για :ΕΞΟΔΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΜΗΝΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017 (Νο 10532)

4) ΑΔΑ: ΩΚΤΘΩ1Ξ-ΨΕΧ – Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-24 για :ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΜΗΝΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017 (Νο 10533)

5) ΑΔΑ: Ψ9ΓΓΩ1Ξ-Ι84 – Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-26 για :ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΜΗΝΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017 (Νο 10530, 10503)

6) ΑΔΑ: 7ΙΖΛΩ1Ξ-ΓΧΡ – Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-27 για :ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΜΕ ΠΑΓΙΑ ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ ΜΗΝΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017 (Νο 10529)

7) ΑΔΑ: Ω9ΚΡΩ1Ξ-ΛΧΖ – Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-51 για :ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΜΗΝΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2017 (Ν 10571)

8) ΑΔΑ: 6ΙΠΚΩ1Ξ-6ΜΨ – Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-52 για :ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Δ.Σ. ΜΗΝΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2017 (Νο 10571)

9) ΑΔΑ: ΨΩΕΟΩ1Ξ-66Ρ – Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-53 για :ΕΞΟΔΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΜΗΝΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2017 (Ν.10570)

10) ΑΔΑ: ΨΩ92Ω1Ξ-Λ5Γ – Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-54 για :ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΜΗΝΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2017 (Νο 10568)

11) ΑΔΑ: Ω1Κ7Ω1Ξ-1ΟΦ – Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-56 για :ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΜΗΝΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2017 (Νο 10567, 10504)

12) ΑΔΑ: ΩΛ1ΔΩ1Ξ-ΦΞΡ – Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-57 για :ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΜΕ ΠΑΓΙΑ ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ ΜΗΝΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2017 (Νο 10569)

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

1) ΑΔΑ: 6Ν3ΘΟΡ1Κ-ΜΝΠ – ΔΑΣΙΚΗ ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΘΗΡΑΣ ¨ΠΑΝΕΙΟΥ ΟΡΟΥΣ¨ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟΥ ΛΑΥΡΙΟΥ

2) ΑΔΑ: 7ΘΠΠΟΡ1Κ-ΟΥ9 – Χορήγηση άδειας χρήσης νερού για υφιστάμενα δικαιώματα από πηγάδι αρδευτικής χρήσης (άρδευση αγροτεμαχίου) στους κ.κ. ΖΩΓΟΠΟΥΛΟ ΔΗΜΗΤΡΙΟ, ΖΩΓΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ στην ιδιοκτησία τους στην θέση ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Δημοτικής Ενότητας ΠΑΛΑΙΑΣ ΦΩΚΑΙΑΣ, του Δήμου ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ, της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής, Περιφέρειας Αττικής.

3) ΑΔΑ: ΨΡΕ07Λ7-Τ34 – ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΥΡΩΣΗΣ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 02-ΣΑΡ/2016 (ΑΡ.ΠΡΩΤ. 4381/2014/2016) της 1/2011 Πράξης Εφαρμογής της πολεοδομικής μελέτης στην περιοχή «Α΄ ΚΑΤΟΙΚΙΑ» της ΔΕ Αναβύσσου του Δήμου Σαρωνικού.

4) ΑΔΑ: 7ΑΠΚ7Λ7-ΥΕΜ – Ολοκλήρωση Πράξης » ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ» με κωδικό ΟΠΣ 376350 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα : <<ΑΤΤΙΚΗ>>

5) ΑΔΑ: ΩΣΡΙ7Λ7-7ΒΝ – ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ Α.Ε.

6) ΑΔΑ: 6ΛΣ07Λ7-ΛΘ3 – Άδεια λειτουργίας αόριστης διάρκειας, μετά από κτιριακό και μηχανολογικό εκσυγχρονισμό, μονάδος αποθήκευσης τροφίμων με ψυκτικούς θαλάμους, της ΛΙΝΤΛ ΕΛΛΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε., που βρίσκεται στην θέση Σαμάρθι Καλυβίων Αττική

7) ΑΔΑ: ΩΕΡΙΟΡ1Κ-7ΩΓ – Χορήγηση άδειας χρήσης νερού για υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης από γεώτρηση αρδευτικής χρήσης (άρδευση αγροτεμαχίου) στους Ιωάννη Ρούπα και Λίζα Βιντζηλαίου στην ιδιοκτησία τους, στην οδό Αγ. Ταξιαρχών 95 & Γιαννούλη Χαλεπά, στη θέση «Χώνους», του Δήμου Σαρωνικού, της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής, της Περιφέρειας Αττικής.

8) ΑΔΑ: 6ΕΩΟΟΡ1Κ-ΦΞΧ – Συμπλήρωση της υπ΄αρίθμ. Φ5710/5065/2011 Άδειας Αποκατάστασης του χώρου ανεξέλεγκτης διάθεσης στερεών αποβλήτων (ΧΑΔΑ) στη θέση «Τίποτι- Κρούδι» στα Καλύβια Δήμου Σαρωνικού, Περιφέρειας Αττικής.

9) ΑΔΑ: 7Σ1Σ7Λ7-ΔΛΗ – 2η Τροποποίηση της Πράξης «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΟΥΒΑΡΑ»» με κωδικό MIS 365770 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιβάλλον – Αειφόρος Ανάπτυξη»

Advertisements

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s

Αρέσει σε %d bloggers: