ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΜΗΝΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016

townhall Saronikou

Να βλέπετε συχνά τη συγκεκριμένη σελίδα ακόμη και λίγες ημέρες ή και εβδομάδες μετά την πάροδο του μηνός Δεκεμβρίου 2016, διότι καθημερινώς θα ενημερώνεται με νέες αποφάσεις, όπως αυτές θα αναρτώνται στη «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» από τον Δήμο Σαρωνικού.

Γενικά για το «ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ» της «Ενότητας Σαρωνικού». Δείτε, επίσης: 1) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ και 2) ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΑΔΑ: ΩΩ17Ω1Ξ-ΒΩΥ – ΣΥΝΟΠΤIΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2017

ΑΔΑ: ΩΣΦΥΩ1Ξ-3Ξ3 – ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΑΞΕΙΣ – ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ – ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

ΒΙΝΤΕΟ – ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1) ΑΔΑ: 7ΘΝ3Ω1Ξ-ΑΩΟ – Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ»

2) ΑΔΑ: 6ΜΗΠΩ1Ξ-8ΜΨ – Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ»

3) ΑΔΑ: 7ΦΕΛΩ1Ξ-0ΤΛ – Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για « ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΛΥΣΙΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΤΡΟΧΗΛΑΤΩΝ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ»

4) ΑΔΑ: 7ΘΝ3Ω1Ξ-ΑΩΟ – Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ»

5) ΑΔΑ: 6ΜΗΠΩ1Ξ-8ΜΨ – Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ»

6) ΑΔΑ: 7ΦΕΛΩ1Ξ-0ΤΛ – Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για « ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΛΥΣΙΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΤΡΟΧΗΛΑΤΩΝ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ»

7) ΑΔΑ: 7Ξ5ΒΩ1Ξ-ΙΨΚ – Απ ευθείας ανάθεση «ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΛΥΣΙΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΤΡΟΧΗΛΑΤΩΝ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ»

8) ΑΔΑ: 7Θ0ΖΩ1Ξ-ΞΣΠ – Απ ευθείας ανάθεση «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ»

9) ΑΔΑ: 6ΜΖΚΩ1Ξ-ΣΤΣ – Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την «ΑΜΟΙΒΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΩΝ ΤΕΛΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ – ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ»

10) ΑΔΑ: ΩΗ7ΩΩ1Ξ-ΤΗΞ – Απόφαση Δημάρχου για Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για : «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΩΝ»

11) ΑΔΑ: 6ΘΝ7Ω1Ξ-5ΓΑ – Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (ΓΙΑ ΤΑ ΠΛΗΡΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ) – ΡΟΥΧΑ»

12) ΑΔΑ: 60Ω9Ω1Ξ-7Τ1 – Απ ευθείας ανάθεση της «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ »

13) ΑΔΑ: 6ΤΤΓΩ1Ξ-ΤΒΠ – ανάθεση της «Έξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του Δήμου Σαρωνικού(έξοδα προμήθειας ειδών ανάδειξης και επικοινωνιακής προβολής της τουριστικής ταυτότητας του Δήμου Σαρωνικού)»

14) ΑΔΑ: 6Ν63Ω1Ξ-Χ6Σ – ανάθεση της «ΑΜΟΙΒΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΩΝ ΤΕΛΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ – ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ»

15) ΑΔΑ: ΩΖΘΩΩ1Ξ-52Δ – Απ ευθείας ανάθεση « Έξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του Δήμου (Έξοδα πιστοποιημένων μεταφράσεων των κειμένων τουριστικής προβολής του Δήμου Σαρωνικού)»

16) ΑΔΑ: 664ΩΩ1Ξ-ΑΩΘ – ανάθεση της «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (ΓΙΑ ΤΑ ΠΛΗΡΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ) – ΡΟΥΧΑ »

17) ΑΔΑ: 767ΗΩ1Ξ-Ι64 – ανάθεση της «Έξοδα ψηφιακής καταγραφής, (ενοικίαση υλικών για φωτογραφίες και βιντεοσκοπήσεις) του τουριστικού αποθέματος του Δήμου Σαρωνικού »

18) ΑΔΑ: ΩΡΜΔΩ1Ξ-318 – Απ ευθείας ανάθεση υπηρεσίας «Έξοδα δράσεων συμβουλευτικής οικογενειών σε θέματα οικογενειακού προϋπολογισμού και διατροφής για την υλοποίηση του επιχειρησιακού προγράμματος επισιτιστικής και βασικής υλικής συνδρομής (ΤΕΒΑ) »

19) ΑΔΑ: ΩΞΖΒΩ1Ξ-7ΡΦ – Ψήφιση πίστωσης για «Προμήθεια κλιματιστικών Μηχανημάτων» (για το ΚΕΠ ΚΑΛΥΒΙΩΝ).

20) ΑΔΑ: 7ΗΓ5Ω1Ξ-0ΚΗ – Ε.Η.Δ. Ψήφιση πίστωσης για την επέκταση δημοτικού φωτισμού (3 φωτιστικά σώματα στην οδό ΘΥΜΑΡΙ Π. ΦΩΚΑΙΑΣ).

21) ΑΔΑ: 75ΙΨΩ1Ξ-Ε5Ρ – Ψήφιση πίστωσης για επέκταση δημοτικού φωτισμού (οδός ΓΑΛΗΝΗΣ-ΦΟΥΣΑ ΚΟΥΒΑΡΑ).

22) ΑΔΑ: ΩΞΥΦΩ1Ξ-32Τ – Ψήφιση πίστωσης για «Προμήθεια υλικών συντήρησης και επισκευής κτιρίων» (για το γήπεδο της Παλαιάς Φώκαιας).

23) ΑΔΑ: Ω4ΘΥΩ1Ξ-6ΛΖ – Ψήφιση πίστωσης για «Συντήρηση και επισκευή συστήματος υπογειοποίησης κάδων προσωρινής απόθεσης απορριμμάτων».

24) ΑΔΑ: ΩΔΡ4Ω1Ξ-ΒΟΤ – ανάθεση της «ΠΡΟΜΗΘΕΙA ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΟ ΜΕΓΑΡΟ)»

25) ΑΔΑ: 6ΕΔ1Ω1Ξ-ΕΛΠ – ανάθεση της «ΠΡΟΜΗΘΕΙA ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ (ΓΙΑ ΤΟ ΓΗΠΕΔΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΠΑΛΑΙΑΣ ΦΩΚΑΙΑΣ)»

26) ΑΔΑ: 7Α6ΒΩ1Ξ-8ΑΞ – ανάθεση της «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΛΟΙΠΩΝ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΛΗΝ ΚΤΙΡΙΩΝ »

27) ΑΔΑ: 64ΛΩΩ1Ξ-Η3Κ – ανάθεση της υπηρεσίας «Έξοδα δράσεων ενημέρωσης και κοινωνικής ένταξης παιδιών, ψυχολογικής ενδυνάμωσης από 13 μέχρι 18 ετών για την υλοποίηση του επιχειρησιακού προγράμματος επισιτιστικής και βασικής υλικής συνδρομής(ΤΕΒΑ)»

28) ΑΔΑ: 6ΨΥΘΩ1Ξ-5ΘΘ – Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ – ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ»

29) ΑΔΑ: 7ΤΙΣΩ1Ξ-8ΓΘ – Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ (μελάνια, μελανοταινίες, δισκέτες , οπτικοί δίσκοι, κλπ) »

30) ΑΔΑ: ΩΖ9ΘΩ1Ξ-ΓΔΡ – Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΠΟΓΕΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΔΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΑΠΟΘΕΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ »

31) ΑΔΑ: 6ΙΔ6Ω1Ξ-1ΓΣ – Απόφαση Δημάρχου για την έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ)»

32) ΑΔΑ: 6ΦΧ9Ω1Ξ-ΘΕΕ – ανάθεση της « ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ (ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΠ ΚΑΛΥΒΙΩΝ) »

33) ΑΔΑ: 71ΧΒΩ1Ξ-8ΑΛ – Απόφαση Δημάρχου για την έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ( GPS ΧΕΙΡΟΣ )»

34) ΑΔΑ: 7ΧΑ0Ω1Ξ-Ε74 – ανάθεση της « ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ – ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ»

35) ΑΔΑ: Ω8ΛΩΩ1Ξ-3Χ2 – ανάθεση της «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΠΟΓΕΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΔΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΑΠΟΘΕΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

36) ΑΔΑ: ΩΣΙ3Ω1Ξ-ΦΕ3 – ανάθεση της «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ (μελάνια, μελανοταινίες, δισκέτες , οπτικοί δίσκοι, κλπ) »

37) ΑΔΑ: Ω3ΓΕΩ1Ξ-3ΛΨ – Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΛΑΔΕΜΑΤΟΣ ΕΥΚΑΛΥΠΤΩΝ, ΠΕΥΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΔΕΝΤΡΩΝ ΛΟΓΩ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ»

38ΑΔΑ: 6ΨΤ5Ω1Ξ-ΥΟΛ – ανάθεση της “ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ”

39) ΑΔΑ: ΩΙΠΟΩ1Ξ-Ο89 – ανάθεση της «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ»

40) ΑΔΑ: ΩΜΙΟΩ1Ξ-ΩΦ1 – Απ ευθείας ανάθεση «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ( GPS ΧΕΙΡΟΣ )»

41) ΑΔΑ: ΩΖ2ΕΩ1Ξ-Υ1Υ – Απ ευθείας ανάθεση «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΛΑΔΕΜΑΤΟΣ ΕΥΚΑΛΥΠΤΩΝ, ΠΕΥΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΔΕΝΤΡΩΝ ΛΟΓΩ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ (για τους Κ.Χ του Δήμου Σαρωνικού)»

42) ΑΔΑ: 7ΙΡΑΩ1Ξ-ΔΤΕ – Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την “ Υπηρεσίες διαδραστικής ενημέρωσης των πολιτών για τις δράσεις του Προγράμματος ΤΕΒΑ με χρήση νέων ψηφιακών τεχνολογιών και διασύνδεσης με μέσα κοινωνικής δικτύωσης για την υλοποίηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής (ΤΕΒΑ)”

43) ΑΔΑ: 7ΤΨ0Ω1Ξ-Ψ3Ω – ανάθεση της “ Έξοδα δράσεων παιδοψυχαγωγικής υποστήριξης παιδιών 6 μέχρι 12 ετών για την υλοποίηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής (ΤΕΒΑ)”

44) ΑΔΑ: 7ΨΚΧΩ1Ξ-200 – Ανάθεση της υπηρεσίας «Έξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων για παιδιά 10, 11, 12 ετών για την υλοποίηση του επιχειρησιακού προγράμματος επισιτιστικής και βασικής υλικής συνδρομής (ΤΕΒΑ) »

45) ΑΔΑ: 666ΙΩ1Ξ-8ΗΕ – Απ ευθείας ανάθεση «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ»

46) ΑΔΑ: 7Ω4ΟΩ1Ξ-59Ψ – Απ ευθείας ανάθεση Έξοδα πολιτιστικών και εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων ομάδων, εθελοντών και συνοδών (επισκέψεις, ενημερώσεις) για την υλοποίηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής (ΤΕΒΑ)”

47) ΑΔΑ: 7ΘΚΩΩ1Ξ-ΞΦΩ – ανάθεση της “ Υπηρεσίες διαδραστικής ενημέρωσης των πολιτών για τις δράσεις του Προγράμματος ΤΕΒΑ με χρήση νέων ψηφιακών τεχνολογιών και διασύνδεσης με μέσα κοινωνικής δικτύωσης για την υλοποίηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής (ΤΕΒΑ)”

48) ΑΔΑ: 6ΡΟΑΩ1Ξ-2Υ0 – Απ ευθείας ανάθεση «Έξοδα δράσεων συμβουλευτικής γονέων μαθητών δημοτικού και νηπίων σε κάθε δήμο για την υλοποίηση του επιχειρησιακού προγράμματος επισιτιστικής και βασικής υλικής συνδρομής (ΤΕΒΑ) »

49) ΑΔΑ: 76ΛΓΩ1Ξ-ΗΗΥ – Συγκρότηση ομάδας έργου

50) ΑΔΑ: Ω4ΘΔΩ1Ξ-ΓΗΦ – Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Α-1228 για :Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, πλατειών και κοινόχρηστων χώρων παραγωγικής διαδικασίας — ΑΝΤΙΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΥ ΑΑΥ-ΠΑΥ Α-240 με ΑΔΑ Ω1Ι8Ω1Ξ-27Λ

51) ΑΔΑ: 7ΘΝΠΩ1Ξ-ΠΨΦ – Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Α-1229 για :Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας — ΑΝΤΙΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΥ ΑΑΥ-ΠΑΥ Α-241 με ΑΔΑ 7ΔΑΝΩ1Ξ-ΡΑ6

52) ΑΔΑ: 6ΤΙΦΩ1Ξ-16Ε – Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Α-1230 για :Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, πλατειών και κοινόχρηστων χώρων παραγωγικής διαδικασίας

53) ΑΔΑ: 7ΘΓΗΩ1Ξ-Ξ04 – Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Α-1231 για :Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, πλατειών και κοινόχρηστων χώρων παραγωγικής διαδικασίας

54) ΑΔΑ: 7ΑΦΓΩ1Ξ-7Υ6 – Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Α-1244 για :Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία

55) ΑΔΑ: 658ΤΩ1Ξ-8ΕΛ – Απόφαση Δημάρχου περί ανατροπών αναλήψεων υποχρεώσεων για το οικονομικό έτος 2016.

56) ΑΔΑ: 658ΤΩ1Ξ-8ΕΛ – Απόφαση Δημάρχου περί ανατροπών αναλήψεων υποχρεώσεων για το οικονομικό έτος 2016.

ΒΙΝΤΕΟ – ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ Γ. ΣΩΦΡΟΝΗ ΓΙΑ ΚΕΛ ΚΑΛΥΒΙΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ – ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

1) Ο Δήμαρχος Σαρωνικού ενημερώνει τους μαθητές για το θεσμό της Τοπικής Αυτοδιοίκησης

2) Ο Δήμος Σαρωνικού υποδέχθηκε τα Χριστούγεννα

3) Επίσκεψη του Δημάρχου Σαρωνικού στο Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου Κρωπίας.

4) Με χριστουγενιάτικες γιορτές σε Σαρωνίδα και Παλαιά Φώκαια ολοκληρώθηκε ο εορταστικός στολισμός του Δήμου Σαρωνικού

5) Διανομή τροφίμων σε 197 οικογένειες από το Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου Σαρωνικού

6) Μειωμένα Δημοτικά Τέλη θα πληρώνουν από το 2017 οι πολίτες του Δήμου Σαρωνικού που ανήκουν σε ευαίσθητες κοινωνικά ομάδες

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

1) ΑΔΑ: 79ΝΝΩ1Ξ-Ξ23 – Σύμβαση » ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ»

2) ΑΔΑ: ΨΝΘ3Ω1Ξ-7ΜΞ – ΥΠΗΡΕΣΙΑ «Αμοιβή διεκπεραίωσης εργασιών τακτοποίησης αυθαιρέτων κτισμάτων» του Δήμου Σαρωνικού

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ

1)  Πρόσκληση για κατεπείγουσα συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σαρωνικου στις 13-12-2016

2)  Πρόσκληση για συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σαρωνικού στις 19-12-2016

3) Πρόσκληση για συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σαρωνικού στις 21-12-2016

4)  Πρόσκληση για ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σαρωνικού στις 21-12-2016

5)  Πρόσκληση για συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σαρωνικού στις 30-12-2016

6)  Κατεπείγουσα πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου (28.12.2016)

ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 

1)  Πίνακας αποφάσεων της κατεπείγουσας συνεδρίασης ΔΣ του Δήμου Σαρωνικού στις 13-12-2016

2) Πίνακας αποφάσεων της 27ης συνεδρίασης ΔΣ του Δήμου Σαρωνικού στις 19-12-2016

3)  Πίνακας αποφάσεων της 28ης συνεδρίασης ΔΣ του Δήμου Σαρωνικού στις 21-12-2016

4)  Πίνακας αποφάσεων της 29ης συνεδρίασης ΔΣ του Δήμου Σαρωνικού στις 21-12-2016

5)  Πίνακας αποφάσεων της 30ης κατεπείγουσας συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου (28.12.2016)

6)  Πίνακας αποφάσεων της 31ης συνεδρίασης του ΔΣ (30.12.2016)

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

1) ΑΔΑ: 6555Ω1Ξ-Υ7Μ – Επικαιροποίηση της 211/2016 απόφασης Δ.Σ. περί « Υποβολής πρότασης (Αίτησης Χρηματοδότησης) του Δήμου Σαρωνικού για τη λειτουργία «Κέντρου Κοινότητας», στο πλαίσιο του άξονα Προτεραιότητας 9 του ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ 2014-2020 και της Πρόσκλησης με κωδικό ΑΤΤ025, Α.Π. 2746/11-07-2016 (Α/Α ΟΠΣ: 1662).

2) ΑΔΑ: 6ΨΘΨΩ1Ξ-ΩΜΙ – Αναμόρφωση Προϋπολογισμού ΝΠΔΔ «Αριστόδικος» Δήμου Σαρωνικού έτους 2016.

3) ΑΔΑ: 778ΦΩ1Ξ-Ο5Χ – Έγκριση 1ου ΑΠΕ και 1ου ΠΚΝΤΜΕ του έργου «Συνδέσεις υφιστάμενων παροχών με νέα δίκτυα ύδρευσης».

4) ΑΔΑ: Ω2ΛΜΩ1Ξ-7Β7 – Επικαιροποίηση της μελέτης του έργου «Αναβάθμιση και άρση Επικινδυνότητας Παιδικών Χαρών Δήμου Σαρωνικού» λόγω αλλαγής ΦΠΑ.

5) ΑΔΑ: 7ΦΒ8Ω1Ξ-7Ν7 – Λήψη απόφασης για τον ορισμό υπολόγου διαχειριστή για το έργο «Κατασκευή βρεφονηπιακού σταθμού στην Κοινότητα Κουβαρά» (ενταγμένο στην ΣΑΕΠ 085/1 με κωδικό 2016ΕΠ8510102)

6) ΑΔΑ: 7ΩΜΓΩ1Ξ-ΛΕΡ – Έγκριση παράτασης περαίωσης εργασιών του έργου «Κατασκευή Βρεφονηπιακού Σταθμού στην Τοπική Κοινότητα Κουβαρά»

7) ΑΔΑ: 6ΗΥΩΩ1Ξ-29Λ – Λήψη απόφασης για την εκτέλεση της πράξης με τίτλο «Δράσεις για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση Αστικών Αποβλήτων Δήμου Σαρωνικού» και την υποβολή πρόταση χρηματοδότησης της εν λόγω πράξης.

8) ΑΔΑ: 64Γ4Ω1Ξ-ΠΑΝ – Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Σαρωνικού έτους 2017.

9) ΑΔΑ: 7ΤΡ2Ω1Ξ-43Σ – Καθορισμός αμοιβής πληρεξουσίου δικηγόρου του Δήμου (Κων/νου Κατερινόπουλου) σύμφωνα με το άρθρο 281, παρ.3 του Ν 3463/2006,( υπόθεση camping Δημοτικής Κοινότητας Π. Φώκαιας).

10) ΑΔΑ: ΩΔ3ΔΩ1Ξ-ΞΚ8 – Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Σαρωνικού έτους 2016.

11) ΑΔΑ: 7Χ46Ω1Ξ-ΟΦΙ – Σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Αττικής και Δήμου Σαρωνικού για το έργο «Αναβάθμιση και άρση Επικινδυνότητας Παιδικών Χαρών Δήμου Σαρωνικού» και έγκριση του χρονοδιαγράμματος.

12) ΑΔΑ: Ω4ΙΠΩ1Ξ-ΣΕΤ – Έγκριση Προϋπολογισμού Δήμου Σαρωνικού έτους 2017.

13) ΑΔΑ: 60Ξ6Ω1Ξ-ΘΦΩ – Έγκριση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) Δήμου Σαρωνικού έτους 2017, συμπεριλαμβανομένου του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Αριστόδικος».

14) ΑΔΑ: ΩΗΔ9Ω1Ξ-ΓΩΖ – Έγκριση Προϋπολογισμού ΝΠΔΔ «Αριστόδικος» Δήμου Σαρωνικού έτους 2017.

15) ΑΔΑ: 7ΦΙΤΩ1Ξ-ΛΡΗ – Ανάκληση της 38/2016 απόφαση Δ.Σ. περί «Δωρεάν παραχώρησης προς χρήσης οχήματος με αριθμό κυκλοφορίας ΙΖΑ 1478 του Δήμου Σαρωνικού ,στον Αναπτυξιακό Σύνδεσμο Λαυρεωτικής.

16) ΑΔΑ: 6ΣΓΓΩ1Ξ-ΕΔ5 – Αποδοχή και κατανομή χρηματοδότησης συνολικού ποσού 437.512,98 € από το Υπουργείο Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης που αποτελεί το συνολικό ποσό της δόσης έτους 2016 (8η ετήσια δόση) σύμφωνα με το άρθρο 27 του Ν. 3756/2009,για την κάλυψη λειτουργικών και επενδυτικών δαπανών.

17) ΑΔΑ: ΩΡ06Ω1Ξ-Ρ9Υ – Αποδοχή και κατανομή χρηματοδότησης ποσού 35.765,00 € από το Υπουργείο Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης της 11ης ΚΑΙ 12ης κατανομής ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών των Δήμων (πρώην ΣΑΤΑ) έτους 2016 για έργα και επενδυτικές δραστηριότητες.

18) ΑΔΑ: 67ΓΖΩ1Ξ-2ΨΧ – Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 119.333,88 € από το ΕΣΠΑ 2014-2020 για το έργο «Κατασκευή Βρεφονηπιακού Σταθμού στην Κοινότητα Κουβαρά» αναμόρφωση (13η) προϋπολογισμού και ψήφιση των σχετικών πιστώσεων.

19) ΑΔΑ: 7ΨΦΑΩ1Ξ-ΥΞΑ – Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Σαρωνικού έτους 2016.

20) ΑΔΑ: Ψ71ΨΩ1Ξ-ΥΣΩ – Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 1.471,16 € από το Εθνικό Τμήμα του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων για το έργο «ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΜΕ ΝΕΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Δ.Ε. ΚΑΛΥΒΙΩΝ» και αναμόρφωση Προϋπολογισμού (14η)».

21) ΑΔΑ: 77Ι0Ω1Ξ-ΠΙ7 – Έγκριση οικονομοτεχνικής μελέτης σκοπιμότητας για την τεκμηρίωση της ανάγκης διαδημοτικής συνεργασίας μεταξύ των Δήμων Λαυρεωτικής, Μαρκοπούλου, Σαρωνικού, Κορωπίου και Παιανίας για την από κοινού άσκηση πολεοδομικών αρμοδιοτήτων εντός των διοικητικών του ορίων σύμφωνα με το άρθρο 99 του Ν. 3852/2010.

22) ΑΔΑ: 6ΟΑΞΩ1Ξ-Η8Ρ – Λήψη απόφαση περί υπογραφής σύμβασης διαδημοτικής συνεργασίας μεταξύ των Δήμων Λαυρεωτικής, Μαρκοπούλου, Σαρωνικού, Κορωπίου και Παιανίας για την από κοινού άσκηση πολεοδομικών αρμοδιοτήτων εντός των διοικητικών του ορίων σύμφωνα με το άρθρο 99 του Ν. 3852/2010.

23) ΑΔΑ: ΩΡΗ3Ω1Ξ-3Χ7 – Λήψη απόφασης περί εορτασμού Πρωτοχρονιάς – Θεοφανίων στον Δήμο Σαρωνικού.

24) ΑΔΑ: ΩΜΟ6Ω1Ξ-Μ40 – Αναμόρφωση Προϋπολογισμού (15η) Δήμου Σαρωνικού έτους 2016.

25) ΑΔΑ: 6ΨΖΤΩ1Ξ-3Μ5 – Λήψη απόφασης περί ανατροπών αναλήψεων υποχρεώσεων για το οικονομικό έτος 2016, από το Δημοτικό Συμβούλιο.

26) ΑΔΑ: 6ΨΖΤΩ1Ξ-3Μ5 – Λήψη απόφασης περί ανατροπών αναλήψεων υποχρεώσεων για το οικονομικό έτος 2016, από το Δημοτικό Συμβούλιο.

ΒΙΝΤΕΟ

1)  ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΤΗΣ 19/12/2016

2)  ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΤΗΣ 21/12/2016

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ

1)  Πρόσκληση για συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 12-12-2016

2)  Πρόσκληση για κατεπείγουσα συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 21-12-2016

3)  Πρόσκληση για κατεπείγουσα συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 22-12-2016

4)  Πρόσκληση για συνεδρίαση της οικονομικής επιτροπής του Δήμου Σαρωνικού στις 27-12-2016

5)  Πρόσκληση για συνεδρίαση της οικονομικής επιτροπής του Δήμου Σαρωνικού στις 30-12-2016

6)  Πρόσκληση 42ης συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής (28.12.2016)

ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 

1)  Πίνακας απoφάσεων της 36ης συνεδρίασης οικονομικης επιτροπής στις 12-12-2016

2)  Πίνακας απoφάσεων της 37ης συνεδρίασης οικονομικης επιτροπής στις 19-12-2016

3)  Πίνακας απoφάσεων της 38ης συνεδρίασης οικονομικης επιτροπής στις 21-12-2016

4)  Πίνακας απoφάσεων της 39ης συνεδρίασης οικονομικης επιτροπής στις 22-12-2016

5)  Πινακας αποφάσεωνς της 40ης συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής (27.12.2016)

6)  Πίνακας αποφάσεων της 41ης κατεπείγουσας συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής (28.12.2016)

7)  Πίνακας αποφάσεων της 42ης συνεδρίασης της οικονομικής επιτροπής (30.12.2016)

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

1) ΑΔΑ: 9ΒΒΩΩ1Ξ-ΤΗ1 – Λήψη απόφασης για ορισμό πληρεξουσίου δικηγόρου επί εκδίκασης ανακοπής και αίτησης αναστολής του Δήμου Σαρωνικού κατά Εμμανουήλ Γεωργοστάθη.

2) ΑΔΑ: 7ΗΡΦΩ1Ξ-70Ν – Λήψη απόφασης για ορισμό πληρεξουσίου δικηγόρου επί εκδίκασης αίτησης ασφαλιστικών μέτρων ΙΩΑΝΝΗ ΓΑΛΑΝΟΥ.

3) ΑΔΑ: 6ΛΤΞΩ1Ξ-ΟΑ3 – Ε.Η.Δ. Έγκριση πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού και αξιολόγησης προσφορών για την «Προμήθεια οχημάτων για την Πολιτική Προστασία».

4) ΑΔΑ: 67Κ3Ω1Ξ-ΗΧΔ – Ε.Η.Δ. Έγκριση πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού για την «Ασφάλιση μεταφορικών μέσων και Μηχανημάτων Έργου (Μ.Ε.) του Δήμου Σαρωνικού» περί κατακύρωσης της εν λόγω υπηρεσίας.

5) ΑΔΑ: 6Ψ3ΗΩ1Ξ-ΠΜΑ – Έγκριση πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού για την κατακύρωση της «Προμήθειας του συνόλου των ειδών διατροφής του Δήμου Σαρωνικού και των Νομικών Προσώπων αυτού (μόνο για τα είδη οπωροπωλείου, κρεοπωλείου και αρτοποιείου)».

6) ΑΔΑ: ΩΛΕ3Ω1Ξ-0ΧΕ – Έγκριση δαπανών, ψήφιση πίστωσης και έγκριση έκδοσης σχετικών χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής για την αποκατάσταση της παγίας προκαταβολής του Δήμου Σαρωνικού.

7) ΑΔΑ: 7ΩΔΥΩ1Ξ-ΥΒΨ – Ψήφιση πίστωσης «Λοιπού εξοπλισμού» (αντιολισθητικός διάδρομος για το Δημαρχιακό Μέγαρο».

8) ΑΔΑ: 7ΧΦΥΩ1Ξ-ΤΩΝ – Ψήφιση πίστωσης για έξοδα κοινοχρήστων (συντήρηση ανελκυστήρα Κοινοτικό ιατρείο Σαρωνίδας σχ. Αποφ. Δ.Σ. 78/13).

9) ΑΔΑ: ΨΡΦΟΩ1Ξ-6ΕΣ – Ψήφιση πίστωσης για επέκταση δημοτικού φωτισμού (νέα παροχή ΦΟΠ Λόφος Αγίας Ειρήνης Π. Φώκαιας).

10) ΑΔΑ: ΨΠΝΕΩ1Ξ-ΨΧ7 – Έγκριση πρακτικών επιτροπής διαγωνισμού και αξιολόγησης προσφορών για την προμήθεια «α) Προμήθεια σωλήνων και λοιπών εξαρτημάτων ύδρευσης και β) προμήθεια υδρομέτρων και λοιπών εξαρτημάτων σύνδεσης αυτών».

11) ΑΔΑ: 76ΡΝΩ1Ξ-Π03 – Έγκριση δαπανών, ψήφιση πίστωσης και έγκριση έκδοσης σχετικών χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής για την αποκατάσταση της παγίας προκαταβολής του Δήμου Σαρωνικού.

12) ΑΔΑ: ΨΠ1ΗΩ1Ξ-ΔΗΡ – Ψήφιση πίστωσης για «Υπηρεσίες διαδραστικής ενημέρωσης των πολιτών για τις δράσεις του Προγράμματος ΤΕΒΑ με χρήση νέων ψηφιακών τεχνολογιών και διασύνδεσης με μέσα κοινωνικής δικτύωσης για την υλοποίηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής (ΤΕΒΑ)”.

13) ΑΔΑ: 7ΞΘΛΩ1Ξ-5ΣΕ – Συγκρότηση επιτροπής Παραλαβής Αφανών Εργασιών (Π.Π.Α.Ε.) του έργου «Επισκευή και συντήρηση οδικού δικτύου Δήμου Σαρωνικού».

14) ΑΔΑ: 71ΝΡΩ1Ξ-Τ6Δ – Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής και ελέγχου της ποιότητας υλικών του έργου «Επισκευή και Συντήρηση οδικού δικτύου Δήμου Σαρωνικού».

15) ΑΔΑ: 7ΩΞΒΩ1Ξ-ΜΕΙ – Κατάρτιση προϋπολογισμού του Δήμου Σαρωνικού οικονομικού έτους 2017

16) ΑΔΑ: 6Γ8ΦΩ1Ξ-Θ66 – Κατάρτιση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης έτους 2017, συμπεριλαμβανομένου και του ΝΠΔΔ ΑΡΙΣΤΟΔΙΚΟΣ.

17) ΑΔΑ: 7ΘΜΟΩ1Ξ-ΚΚΜ – Ε.Η.Δ. Λήψη απόφασης για απ’ ευθείας ανάθεση «Προμήθειας αντλητικών συστημάτων και εξαρτημάτων (επισκευή BOOSTER στο αντλιοστάσιο ΡΑΘΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΧΩΡΙΟ) και Προμήθεια εξαρτημάτων επισκευής αντλιοστασίων (επισκευή BOOSTER στο αντλιοστάσιο AMERICAN EXPRESS-ΤΡΑΠΟΥΡΙΑ)».

18) ΑΔΑ: 71Ρ3Ω1Ξ-ΣΤ9 – Ψήφιση πίστωσης για «Αμοιβή του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πειραιώς για τη σύνταξη ειδικής μελέτης για τη δημιουργία Ανοικτού Δημοτικού Πανεπιστημίου Σαρωνικού” και ανάθεση στον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πειραιώς με την επωνυμία ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΚΕΠΠ).

19) ΑΔΑ: Ω7Π1Ω1Ξ-52Γ – Ε.Η.Δ. Έγκριση πρακτικού επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης για την «Προμήθεια οχημάτων για την Πολιτική Προστασία του Δήμου Σαρωνικού» περί κατακύρωσης αυτής.

20) ΑΔΑ: Ω4ΦΣΩ1Ξ-ΙΦΔ – Ψήφιση πίστωσης για «Συντήρηση και τεχνική υποστήριξη προγραμμάτων λογισμικού».

21) ΑΔΑ: ΨΒΑΘΩ1Ξ-ΥΥΡ – Ψήφιση πίστωσης για «Συντήρηση και επισκευή συστήματος ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού-πυρόσβεσης δημοτικών κτιρίων».

22) ΑΔΑ: 6Ζ0ΧΩ1Ξ-5ΞΜ – Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ»

23) ΑΔΑ: ΨΤΗ0Ω1Ξ-Ο31 – Ψήφιση πίστωσης για «Προμήθεια αναλωσίμων (μελάνια, μελανοταινίες, δισκέτες, οπτικοί δίσκοι κλπ)».

24) ΑΔΑ: ΨΡΦΟΩ1Ξ-6ΕΣ – Ψήφιση πίστωσης για επέκταση δημοτικού φωτισμού (νέα παροχή ΦΟΠ Λόφος Αγίας Ειρήνης Π. Φώκαιας).

25) ΑΔΑ: ΩΟΤΙΩ1Ξ-Η10 – Ανάκληση της αριθ. 228/2016 απόφασης περί «Έγκρισης δαπανών, ψήφισης πίστωσης και έγκρισης έκδοσης σχετικών χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής για την αποκατάσταση της παγίας προκαταβολής του Δήμου Σαρωνικού» (εκ παραδρομής οι αναφερόμενες σ’ αυτήν δαπάνες, εγκρίθηκαν εκ νέου με την αριθ.255/16 απόφαση Ο.Ε.).

26) ΑΔΑ: Ω8Ω4Ω1Ξ-042 – Αναμόρφωση (13η) προϋπολογισμού Δήμου Σαρωνικού οικονομικού έτους 2016.

27) ΑΔΑ: 6Ρ4ΤΩ1Ξ-3ΑΨ – Έγκριση 12ης εντολής πληρωμής του έργου «Κατασκευή Βρεφονηπιακού Σταθμού στην Τοπική Κοινότητα Κουβαρά» και ψήφιση της σχετικής πίστωσης.

28) ΑΔΑ: ΩΓ63Ω1Ξ-6ΣΥ – Ψήφιση πίστωσης για δημοσιεύσεις (ενημερωτικό πρόγραμμα).

29ΑΔΑ: ΩΜΘΝΩ1Ξ-Τ28 – Ψήφιση πιστώσεων στους αντίστοιχους Κ.Α. τιμολογίων μηνός Νοεμβρίου 2016.

30) ΑΔΑ: 7ΩΝ2Ω1Ξ-8ΛΛ – Ε.Η.Δ. Έγκριση πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού της προμήθειας «α) Προμήθεια σωλήνων και λοιπών εξαρτημάτων ύδρευσης και β) προμήθεια υδρομέτρων και λοιπών εξαρτημάτων σύνδεσης αυτών» περί κατακύρωσης αυτής.

31) ΑΔΑ: ΩΑΨ3Ω1Ξ-ΟΛΥ – Έγκριση δαπανών, ψήφιση πίστωσης και έγκριση έκδοσης σχετικών χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής για την αποκατάσταση της παγίας προκαταβολής του Δήμου Σαρωνικού.

32) ΑΔΑ: 68ΤΚΩ1Ξ-6ΦΜ – Ε.Η.Δ. Ψήφιση πίστωσης για την αμοιβή πληρεξουσίου δικηγόρου του Δήμου (σχετ. η αριθ. 300/2016 απόφαση του Δ.Σ.).

33) ΑΔΑ: ΩΑΘΗΩ1Ξ-ΛΗΓ – Επιστροφή πάγιας προκαταβολής Τ.Κ. Κουβαρά και απαλλαγή υπολόγου.

34) ΑΔΑ: 6ΦΗ8Ω1Ξ-ΗΥ0 – Επιστροφή πάγιας προκαταβολής Δ.Κ. Αναβύσσου και απαλλαγή υπολόγου.

35) ΑΔΑ: ΩΥΡ6Ω1Ξ-ΣΤ9 – Επιστροφή πάγιας προκαταβολής Δ.Κ. Παλαιάς Φώκαιας και απαλλαγή υπολόγου.

36) ΑΔΑ: ΩΞΜΩΩ1Ξ-ΛΜΩ – Ε.Η.Δ. Αναμόρφωση (14η) προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016.

37) ΑΔΑ: 77Φ4Ω1Ξ-4ΝΓ – Έγκριση 3ου λογαριασμού πληρωμής του έργου «Συνδέσεις υφιστάμενων παροχών με νέα δίκτυα ύδρευσης Δ.Ε. Καλυβίων» και ψήφιση της σχετικής πίστωσης.

38) ΑΔΑ: 6ΡΗΨΩ1Ξ-ΥΣΦ – Ε.Η.Δ. Επιστροφή πάγιας προκαταβολής Δ.Κ. Καλυβίων και απαλλαγή υπολόγου.

39) ΑΔΑ: 7ΧΔ9Ω1Ξ-ΒΓΗ – Επιστροφή πάγιας προκαταβολής Δήμου Σαρωνικού και απαλλαγή υπολόγου.

40) ΑΔΑ: ΨΠΝΕΩ1Ξ-ΨΧ7 – Έγκριση πρακτικών επιτροπής διαγωνισμού και αξιολόγησης προσφορών για την προμήθεια «α) Προμήθεια σωλήνων και λοιπών εξαρτημάτων ύδρευσης και β) προμήθεια υδρομέτρων και λοιπών εξαρτημάτων σύνδεσης αυτών».

41) ΑΔΑ: 7ΩΝ2Ω1Ξ-8ΛΛ – Ε.Η.Δ. Έγκριση πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού της προμήθειας «α) Προμήθεια σωλήνων και λοιπών εξαρτημάτων ύδρευσης και β) προμήθεια υδρομέτρων και λοιπών εξαρτημάτων σύνδεσης αυτών» περί κατακύρωσης αυτής.

42) ΑΔΑ: ΩΞΚΧΩ1Ξ-Τ5Ν – Λήψη απόφασης για ορισμό πληρεξουσίου δικηγόρου επί εκδίκασης αγωγής ΠΑΤΣΑΒΟΥΡΑ ΣΜΑΡΑΓΔΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ ΑΝΔΡΕΟΥ.

43) ΑΔΑ: 7ΡΛΖΩ1Ξ-3ΨΗ – Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Σαρωνικού έτους 2016.

44) ΑΔΑ: Ψ4Ψ7Ω1Ξ-635 – Λήψη απόφασης περί ανατροπών αναλήψεων υποχρεώσεων για το οικονομικό έτος 2016.

45) ΑΔΑ: ΨΩΞΒΩ1Ξ-8ΣΛ – Ανάθεση σε δικηγόρο σύνταξης γνωμοδότησης σχετικής με εργασιακά θέματα.

46) ΑΔΑ: Ψ4Ψ7Ω1Ξ-635 – Λήψη απόφασης περί ανατροπών αναλήψεων υποχρεώσεων για το οικονομικό έτος 2016.

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ

ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ

1)  Πρόσκληση για συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στις 12-12-2016

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

1)  Πίνακας αποφάσεων της 10ης συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας στις 12-12-2016

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΛΥΒΙΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ

1)  Πρόσκληση κατεπείγουσας συνεδρίασης συμβουλίου της ΔΚ Καλυβίων στις 05-12-2016

2)  Πρόσκληση κατεπείγουσας συνεδρίασης συμβουλίου της ΔΚ Καλυβίων στις 08-12-2016

ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 

1)  Πίνακας αποφάσεων του συμβουλίου της ΔΚ Καλυβίων στις 05-12-2016

2)  Πίνακας αποφάσεων του συμβουλίου της ΔΚ Καλυβίων στις 08-12-2016

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

ΒΙΝΤΕΟ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ

1)  Πρόσκληση συνεδρίασης συμβουλίου της ΔΚ Αναβύσσου στις 16-12-2016

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

ΒΙΝΤΕΟ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΑΛΑΙΑΣ ΦΩΚΑΙΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ

1)  Πρόσκληση συνεδρίασης συμβουλίου της ΔΚ Παλαιάς Φώκαιας στις 22-12-2016

ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

ΒΙΝΤΕΟ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΑΡΩΝΙΔΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ

ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

ΒΙΝΤΕΟ

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΟΥΒΑΡΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ

1)  Πρόσκληση συνεδρίασης συμβουλίου της ΔΚ Κουβαρά στις 01-12-2016

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

1)  Πίνακας αποφάσεων του συμβουλίου της ΔΚ Κουβαρά στις 01-12-2016

ΒΙΝΤΕΟ

ΝΠΔΔ ΑΡΙΣΤΟΔΙΚΟΣ

ΑΔΑ: 7ΞΖΘΟΕΤ3-ΠΤΔ – ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2017

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ

1) ΑΔΑ: ΩΦΙΞΟΕΤ3-5ΔΗ – ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ

2)  Πρόσκληση Δ.Σ. Νομικού Προσώπου ΑΡΙΣΤΟΔΙΚΟΣ στις 20-12-2016

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

1) Πίνακας Αποφάσεων ΔΣ Νομικού Προσώπου ´ΑΡΙΣΤΟΔΙΚΟΣ´ κατά τη 14η συνεδρίαση στις 20-12-2016

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΡΙΣΤΟΔΙΚΟΥ ΑΠΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

1) ΑΔΑ: 75Ε2ΟΕΤ3-ΦΔ1 – Εγκριση προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων οικονομικού έτους 2017

2) ΑΔΑ: 61ΔΛΟΕΤ3-61Ρ – Κατάρτιση και έγκριση Στοχοθεσιας 2017 (Πιν. Α5) του Νομικού Προσώπου «ΑΡΙΣΤΟΔΙΚΟΣ Δήμου Σαρωνικού» περί Ένταξης του Ν.Π.Δ.Δ. «ΑΡΙΣΤOΔΙΚΟΣ Δήμου Σαρωνικού» για την ενσωμάτωση αυτού στο «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΡΑΣΗΣ» του Δήμου Σαρωνικού βάσει της ΚΥΑ 23976/22-07-2016 (ΦΕΚ 2311/Β/2016)

3) ΑΔΑ: 6ΦΓΙΟΕΤ3-29Λ – Επιστροφή Παγίας προκαταβολής του Νομικού Προσώπου και απαλλαγή του υπολόγου.

4) ΑΔΑ: ΩΞΖΗΟΕΤ3-ΙΡΖ – Ανατροπή ανάληψης υποχρεώσεων οικον. έτους 2016

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΑΡΙΣΤΟΔΙΚΟΥ

1) ΑΔΑ: 7ΗΦΨΟΕΤ3-ΞΜΡ – ΕΞΟΔΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

2) ΑΔΑ: 7Κ4ΒΟΕΤ3-Η29 – ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

3) ΑΔΑ: 7Δ06ΟΕΤ3-228 – ΑΠΟΦ. ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

4) ΑΔΑ: ΨΩ1ΓΟΕΤ3-Θ4Λ – ΑΠΟΦ. ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

5) ΑΔΑ: 69ΚΕΟΕΤ3-ΦΜΖ – ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ (ΕΙΔΗ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ)

6) ΑΔΑ: Ω085ΟΕΤ3-Β5Κ – ΕΞΟΔΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

7) ΑΔΑ: 61ΞΝΟΕΤ3-ΗΝΦ – ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ (ΕΙΔΗ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ)

8) ΑΔΑ: Ω96ΖΟΕΤ3-Τ05 – ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΚΛΠ

9) ΑΔΑ: ΩΖΑΧΟΕΤ3-Β4Μ – ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ (ΕΙΔΗ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ)

10) ΑΔΑ: ΩΥ6ΜΟΕΤ3-ΖΗ2 – ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ (ΕΙΔΗ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ)

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΕΝΤΑΛΜΑΤΑ

1) ΑΔΑ: 7ΘΑ8ΟΕΤ3-ΣΩΠ – Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-310 για :ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΗΧΗΤΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΌ 27/5/2016 ΣΥΜΒΑΣΗ

2) ΑΔΑ: ΩΑΗΨΟΕΤ3-ΑΨΓ – Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-325 για :ΕΞΟΔΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Δ.Σ ΜΗΝΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016

3) ΑΔΑ: 7ΨΧΕΟΕΤ3-Φ2Β – Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-326 για :ΕΞΟΔΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ Δ.Σ ΜΗΝΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016

4) ΑΔΑ: ΨΕΕΘΟΕΤ3-1ΒΑ – Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-345 για :ΘΕΑΤΡΙΚΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟ ΤΣΙΡΚΟΛΙΝΟ ΤΗΣ ΧΑΡΑΣ

ΑΝΩΝΥΜΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ

(ΑΔΜΚΕΣ)

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΑΔΜΚΕΣ

1) ΑΔΑ: 7ΚΩΟΟΕΤ3-Α6Φ – Απόφαση Προέδρου αυτοδίκαιης παράτασης της υπ’ αριθμ. πρωτ. 547/02.09.2016 απόφασης Προέδρου της ΑΔΜΚΕΣ βάσει των διατάξεων του άρθρου 16 του Ν. 4429/2016.

2) ΑΔΑ: 7ΚΩΟΟΕΤ3-Α6Φ – Απόφαση Προέδρου αυτοδίκαιης παράτασης της υπ’ αριθμ. πρωτ. 547/02.09.2016 απόφασης Προέδρου της ΑΔΜΚΕΣ βάσει των διατάξεων του άρθρου 16 του Ν. 4429/2016.

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΔΜΚΕΣ

1) ΑΔΑ: ΩΗΚ9ΟΕΤ3-ΑΒ9 – Λήψη απόφασης περί ορισμού πληρεξούσιου δικηγόρου για τη νομική κάλυψη του μέλους του Δ.Σ κ. Ζεκάκου Ευάγγελου ενώπιον του Η’ Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών κατά τη δικάσιμο της 20.12.2016.

2) ΑΔΑ: 7ΥΘΑΟΕΤ3-ΤΣΟ – Έγκριση αναμόρφωσης προϋπολογισμού ΑΔΜΚΕΣ οικονομικού έτους 2016.

3) ΑΔΑ: 7ΓΣΤΟΕΤ3-81Ρ – Λήψη απόφασης περί καταβολής επιδόματος ανθυγιεινής εργασίας έτους 2016 στους ενεργούς υπαλλήλους της υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1/2015 προκήρυξης.

4) ΑΔΑ: 79Π0ΟΕΤ3-ΕΒ8 – Λήψη απόφασης περί παράτασης της σύμβασης για την εκτέλεση των εργασιών «Κατασκευή και τοποθέτηση μεταλλικών στεγάστρων σκίασης σε Κ/Χ χώρους Δ.Ε. Αναβύσσου».

ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΕΝΤΑΛΜΑΤΑ

1) ΑΔΑ: 70ΑΞΟΕΤ3-3Α3 – Χρηματικό ένταλμα πληρωμής ΧΕΠ 32/2016 Α’ για «Προμήθεια πλακών πεζοδρομίου για την κατασκευή & διαμόρφωση Κ/Χ χώρων & πεζοδρομίων Δήμου Σαρωνικού»

2) ΑΔΑ: ΨΠΛΠΟΕΤ3-ΒΦΠ – Χρηματικό ένταλμα πληρωμής ΧΕΠ 31/2016 Α’ για έναντι εργασιών «Επισκευή και αποκατάσταση οδικού δικτύου Δήμου Σαρωνικού» σύμφωνα με την 675/23.11.2016 υπογραφείσα σύμβαση.

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ (ΚΕΔΣΑ)

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΕΔΣΑ

1) ΑΔΑ: ΩΡΦ9ΟΕΤ3-5ΨΛ – Α Π Ο Φ Α Σ Η Απευθείας ανάθεση για την προμήθεια Eιδών άμεσης ανάλωσης -είδη Aρτοποιείου για τους Παιδικούς Σταθμούς της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Σαρωνικού

2) ΑΔΑ: ΩΡΦ9ΟΕΤ3-5ΨΛ – Α Π Ο Φ Α Σ Η Απευθείας ανάθεση για την προμήθεια Eιδών άμεσης ανάλωσης -είδη Aρτοποιείου για τους Παιδικούς Σταθμούς της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Σαρωνικού

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ

1) ΑΔΑ: ΩΨΩΩΟΕΤ3-919 – Πρόσκληση για την υπογραφή της σύμβασης για την «Προμήθεια ειδών άμεσης ανάλωσης- είδη αρτοποιείου » της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Σαρωνικού με απευθείας ανάθεση.

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΕΔΣΑ

1) ΑΔΑ: 6ΠΚ8ΟΕΤ3-434 – Έγκριση προϋπολογισμού ΚΕΔΣΑ οικονομικού έτους 2017.

2) ΑΔΑ: 7Λ9ΛΟΕΤ3-Θ35 – Έγκριση ετήσιου προγράμματος δράσης 2017 της ΚΕΔΣΑ.

3) ΑΔΑ: Ω2Β2ΟΕΤ3-ΟΩ8 – ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΨΗΦΙΣΕΙ ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ 14 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 10 ΤΟΥ Ν 4071/2012

ΕΝΙΑΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α΄ ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ

ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΕΝΤΑΛΜΑΤΑ

1) ΑΔΑ: ΩΩΤΒΩ1Ξ-Ο4Σ – Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-1586 για :ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΜΗΝΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016 (Ν 10448)

2) ΑΔΑ: ΩΒΔΞΩ1Ξ-Φ6Δ – Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-1587 για :ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Δ.Σ. ΜΗΝΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016 (Νο 10448)

3) ΑΔΑ: 70ΗΚΩ1Ξ-1ΕΦ – Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-1588 για :ΕΞΟΔΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΜΗΝΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016 (Νο 10450)

4) ΑΔΑ: ΩΖΕΖΩ1Ξ-0Λ7 – Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-1589 για :ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΜΗΝΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016 (Νο 10452)

5) ΑΔΑ: 6Υ4ΛΩ1Ξ-Χ9Ξ – Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-1591 για :ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΜΗΝΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016 ΚΑΙ ΜΗΝΙΑΙΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΣΤΗ ΧΗΝΟΥ ΑΡΙΣΤΕΑ ΑΠΌ 01/11/16 ΕΩΣ 22/11/16 – ΗΜ/ΝΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΦΕΚ 1168/18-11-16) (Νο 10446, 10380)

6) ΑΔΑ: 7Ν7ΩΩ1Ξ-ΖΩΨ – Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-1592 για :ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΜΕ ΠΑΓΙΑ ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ ΜΗΝΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016 (Νο 10444)

7) ΑΔΑ: ΩΩΤΒΩ1Ξ-Ο4Σ – Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-1586 για :ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΜΗΝΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016 (Ν 10448)

8) ΑΔΑ: 70ΗΚΩ1Ξ-1ΕΦ – Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-1588 για :ΕΞΟΔΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΜΗΝΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016 (Νο 10450)

9) ΑΔΑ: ΩΖΕΖΩ1Ξ-0Λ7 – Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-1589 για :ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΜΗΝΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016 (Νο 10452)

10) ΑΔΑ: 6Υ4ΛΩ1Ξ-Χ9Ξ – Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-1591 για :ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΜΗΝΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016 ΚΑΙ ΜΗΝΙΑΙΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΣΤΗ ΧΗΝΟΥ ΑΡΙΣΤΕΑ ΑΠΌ 01/11/16 ΕΩΣ 22/11/16 – ΗΜ/ΝΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΦΕΚ 1168/18-11-16) (Νο 10446, 10380)

11) ΑΔΑ: 7Ν7ΩΩ1Ξ-ΖΩΨ – Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-1592 για :ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΜΕ ΠΑΓΙΑ ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ ΜΗΝΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016 (Νο 10444)

12) ΑΔΑ: 7Κ87Ω1Ξ-38Ρ – Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-1640 για :ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ 2η ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗ-ΠΟΛΕΟΔΟΜΗΣΗ-ΠΡΑΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Β ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΠΕΡ. ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΛΑΓΟΝΗΣΙΟΥ Δ. ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΘΟΡΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΕΒΔΟΜΗ ΣΤΙΣ 24/9/16 & 1/10/16

13) ΑΔΑ: 7Ν4ΒΩ1Ξ-ΚΔΟ – Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-1753 για :ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΑΜΟΙΒΗ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΣΤΙΣ 04/08/16

14) ΑΔΑ: ΩΙΨΥΩ1Ξ-7ΦΔ – Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-1767 για :ΑΜΟΙΒΗ ΠΛΗΡΕΞ.ΔΙΚΗΓ.ΓΙΑ ΚΑΤΑΡΤ.ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΝΟΜΟΥ,ΣΥΝΤΑΞΗ ΑΙΤΙΟΛ.ΕΚΘΕΣΗΣ & ΕΝΗΜΕΡ.ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΗ ΕΠΕΞΗΓ.&ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΠΡΟΤΕΙΝ.ΡΥΘΜ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΥΣΗ ΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΟΛ.ΜΕΛ. ΛΕΩΦ.ΚΑΛΥΒΙΩΝ(ΑΠΟΦ. ΣΤΕ 369 &524/16)(Δ.Σ.187/16,Ο.Ε.229/16 &244/16)

15) ΑΔΑ: ΩΒΚΞΩ1Ξ-ΛΛΥ – Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-1733 για :ΜΙΣΘΩΜΑ 56,08% ΚΕΠ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΗΝΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ 2016

16) ΑΔΑ: 7Ω92Ω1Ξ-Ο9Υ – Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-1734 για :ΜΙΣΘΩΜΑ 43,92% ΚΕΠ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΗΝΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ 2016

17) ΑΔΑ: Ω6ΥΓΩ1Ξ-8ΟΓ – Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-1738 για :ΜΙΣΘΩΜΑ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΩΝ Δ.Κ. ΣΑΡΩΝΙΔΑΣ ΜΗΝΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016

18) ΑΔΑ: ΩΒΛΕΩ1Ξ-ΕΟΧ – Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-1739 για :ΜΙΣΘΩΜΑ 50% ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ Δ.Κ. ΣΑΡΩΝΙΔΑΣ ΜΗΝΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016

19) ΑΔΑ: 7ΦΥΚΩ1Ξ-ΔΦΤ – Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-1740 για :ΜΙΣΘΩΜΑ 50% ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ Δ.Κ. ΣΑΡΩΝΙΔΑΣ ΜΗΝΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016

20) ΑΔΑ: ΩΨ97Ω1Ξ-Κ49 – Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-1741 για :ΜΙΣΘΩΜΑ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ & ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ Δ.Κ. ΣΑΡΩΝΙΔΑΣ ΜΗΝΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016

21) ΑΔΑ: ΩΔΖΣΩ1Ξ-Η55 – Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-1754 για :ΑΜΟΙΒΗ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΓΙΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΣΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ ΛΑΥΡΙΟΥ ΣΤΙΣ 7/11/16 & ΤΥΧΟΝ ΜΕΤ ΑΝΑΒΟΛΗ ΣΤΗΝ ΕΚΔΙΚΑΣΗ ΤΗΣ ΑΡ.ΚΑΤ. 106/2015 ΑΓΩΓΗΣ ΣΟΛ Α.Ε. ΚΑΤΆ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2009 ΠΡΩΗΝ Δ.ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ (Ο.Ε. 359/16)

22) ΑΔΑ: 7Λ10Ω1Ξ-8Τ1 – Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-1770 για :ΑΜΟΙΒΕΣ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΜΗΝΩΝ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ-ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ-ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2016

23) ΑΔΑ: ΩΟ25Ω1Ξ-Υ7Ψ – Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-1681 για :ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΜΗΝΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016 (Ν 10449)

24) ΑΔΑ: 77Τ1Ω1Ξ-Τ05 – Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-1682 για :ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Δ.Σ. ΜΗΝΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016 (Νο 10449)

25) ΑΔΑ: 612ΑΩ1Ξ-9ΩΞ – Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-1683 για :ΕΞΟΔΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΜΗΝΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016 (Νο 10451)

26) ΑΔΑ: 67ΞΥΩ1Ξ-ΥΑ0 – Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-1684 για :ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΜΗΝΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016 (Νο 10453)

27) ΑΔΑ: 6ΘΠΓΩ1Ξ-ΑΨΗ – Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-1686 για :ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΜΕ ΠΑΓΙΑ ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ ΜΗΝΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016 (Νο 10445)

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

1) ΑΔΑ: ΩΠΞΦ7Λ7-Ι28 – Ολοκλήρωση Πράξης » ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΑΓΩΓΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΛΑΓΟΝΗΣΙΟΥ – ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΡΕΜΑΤΟΣ ΚΙΤΕΖΑΣ» με κωδικό ΟΠΣ 374462 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα : <<ΑΤΤΙΚΗ>>

2) ΑΔΑ: 6ΥΝ57Λ7-35Ξ – ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΥΡΩΣΗΣ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 04-ΣΑΡ/2015 της με αρ. 1/2011 πράξης εφαρμογής της πολεοδομικής μελέτης επέκτασης των πολεοδομικών ενοτήτων (ΠΕ) 1,2 και 3 του Δήμου Αναβύσσου (Αττικής).

3) ΑΔΑ: Ω84Τ7Λ7-5ΩΟ – Επί της από 15/11/2016 Ειδικής Δήλωσης Διακοπής εργασιών του έργου: «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ, ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ Α΄ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ», αναδόχου εταιρείας ΙΝΤΡΑΚΑΤ

4) ΑΔΑ: 72ΨΤ7Λ7-ΠΞ4 – Ένταξη της Πράξης «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Σαρωνικού» με Κωδικό ΟΠΣ 5002642 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014- 2020»

5) ΑΔΑ: 6Α02ΟΡ1Κ-Θ6Α – Ακύρωση της υπ’ αρ. 132/2016 απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ ΑΡΙΣΤΟΔΙΚΟΣ Δήμου Σαρωνικού

6) ΑΔΑ: Ω747ΟΡ1Κ-ΑΓΛ – Άδεια για τη δραστηριότητα συλλογής και μεταφοράς μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων της επιχείρησης του ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΙΟΡΔΑΝΗ του Νικολάου, που εδρεύει στην οδό Αριστοτέλους 8 στην Ανάβυσσο Αττικής

7) ΑΔΑ: 739ΠΟΡ1Κ-ΛΗΓ – Άδεια για τη δραστηριότητα συλλογής και μεταφοράς μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων της επιχείρησης του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ Κ. ΦΙΛΙΠΠΟΥ, που εδρεύει στην οδό 28ης Οκτωβρίου 43 στα Καλύβια Αττικής

8) ΑΔΑ: 7ΩΥΖ7Λ7-ΘΡ2 – Τροποποίηση της Πράξης «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ, ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ Α΄ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ – (ΦΑΣΗ Β’)» με Κωδικό ΟΠΣ 5001150 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014-2020»

9) ΑΔΑ: ΩΞ447Λ7-ΙΙΦ – ανακληση δεσμευσης 2960

10) ΑΔΑ: 6ΡΓΘΟΡ1Κ-81Δ – ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ

Advertisements

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s

Αρέσει σε %d bloggers: