ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΠΕΡΙΦ. & ΑΠ.ΔΙΟΙΚ.ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΑΛΛΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΜΗΝΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016

Να βλέπετε συχνά τη συγκεκριμένη σελίδα ακόμη και λίγες ημέρες μετά την πάροδο του μηνός Δεκεμβρίου 2016, διότι καθημερινώς θα ενημερώνεται με νέες αποφάσεις για τους παρακάτω δήμους, όπως αυτές θα αναρτώνται στη «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» από την Περιφέρεια Αττικής και από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής

Γενικά για το «ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ» της «Ενότητας Σαρωνικού».

ΓΕΝΙΚΑ

1) ΑΔΑ: 666Γ7Λ7-3ΓΣ – Σύσταση Επιτροπής Διεξαγωγής Διαγωνισμού για το έργο «ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΟΥ ΦΑΛΗΡΙΚΟΥ ΟΡΜΟΥ (ΦΑΣΗ Α΄)», συνολικής δαπάνης 150.000.000,00 € (με Φ.Π.Α.).

2) ΑΔΑ: 7ΞΘΞ7Λ7-Ν75 – Έγκριση τροποποίησης του Καταστατικού Ανώνυμης Εταιρείας (Fraport Περιφερειακά Αεροδρόμια της Ελλάδας Α ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ)

3) ΑΔΑ: 6ΧΨΩ7Λ7-ΕΞΩ – Έγκριση αποτελεσμάτων εκτέλεσης οικονομικού προϋπολογισμού Περιφέρειας Αττικής Γ΄ τριμήνου 2016.

4) ΑΔΑ: ΩΨΠ17Λ7-2ΟΞ – Έγκριση 4ης τροποποίησης προϋπολογισμού Περιφέρειας Αττικής έτους 2016.

5) ΑΔΑ: ΩΦΒΕΟΡ1Κ-4Μ8 – ΘΕΩΡΗΣΗ ΔΑΣΙΚΟΥ ΧΑΡΤΗ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Δ/ΝΣΗΣ ΔΑΣΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ (44 ΔΗΜΟΙ)

6) ΑΔΑ: ΩΞ9Ψ7Λ7-7Υ2 – Διενέργεια διαπραγμάτευσης τιμής, χωρίς δημοσίευση προκήρυξης, για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής, για την κάλυψη των αναγκών των νέων δρομολογίων μεταφοράς μαθητών, έως 31-12-2016.

7) ΑΔΑ: 6Ω237Λ7-ΜΤ5 – Αποδοχή Ειδικής Δήλωσης Διακοπής Εργασιών έργου: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ», αναδόχου εταιρείας ΕΡΓΟΡΟΗ ΑΤΕ.

8) ΑΔΑ: ΩΔΘΡ7Λ7-7ΔΓ – Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων Περιφερειακής Ενότητας Νήσων Οικ. Έτους 2017.

9) ΑΔΑ: Ω4Μ57Λ7-ΠΡΙ – Σύσταση Επιτροπής Αξιολόγησης των Αποτελεσμάτων Διαγωνισμών για το έργο με τίτλο: «Συντήρηση-Αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών της χρήσης των γεωγραφικών συστημάτων πληροφοριών της Περιφέρειας Αττικής- Αξιοποίηση γεωχωρικών δεδομένων».

10) ΑΔΑ: 7ΔΚΒ7Λ7-29Φ – Έγκριση χρονοδιαγράμματος εργασιών και οργανογράμματος του έργου : «Κατασκευή δικτύου αγωγών ομβρίων υδάτων 2015» προϋπολογισμού 2.000.000,00 ευρώ (με το ΦΠΑ)

ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΗΣ

1) ΑΔΑ: 7ΦΓΩ7Λ7-ΙΡ1 – Εγκρίνουμε τη δέσμευση πίστωσης ύψους χίλια είκοσι επτά ευρώ και ογδόντα δύο λεπτά (1.027,82 €) για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του Ειδικού Φορέα 08.072 Δ/νση Οικονομικών Π.Ε. ΝΗΣΩΝ ΚΑΕ 97730800301 ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ Ο.Κ.Ω. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΝΗΣΟΥ ΑΙΓΙΝΑΣ του οικ. έτους 2016 για την ανάγκη πληρωμής του έργου<< Μετατόπιση Ο.Κ.Ω για την κατασκευή τοπυ βορείου τμήματος του κεντρικού αγωγού ύδρευσης Νήσου Αίγινας>>

2) ΑΔΑ: ΩΤΗ97Λ7-ΣΣ6 – Λήψη Προληπτικών Υγειονομικών Μέτρων για την αλιεία ζώντων δίθυρων μαλακίων από τις κατηγοριοποιημένες ζώνες ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗ (ΖΩΝΗ Ι), ΜΠΑΤΣΙ (ΖΩΝΗ ΙΙ), ΑΙΑΝΤΕΙΟ (ΖΩΝΗ ΙΙΙ) και ΚΑΜΑΤΕΡΟ (ΖΩΝΗ V) στη νήσο Σαλαμίνα, και ΜΕΤΩΠΗ Αίγινας (ΖΩΝΗ VΙ)

3) ΑΔΑ: Ω6ΓΡ7Λ7-Θ0Ε – Λήψη Προληπτικών Υγειονομικών Μέτρων για την αλιεία ζώντων δίθυρων μαλακίων από τις κατηγοριοποιημένες ζώνες ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗ (ΖΩΝΗ Ι), ΜΠΑΤΣΙ (ΖΩΝΗ ΙΙ), ΑΙΑΝΤΕΙΟ (ΖΩΝΗ ΙΙΙ) και ΚΑΜΑΤΕΡΟ (ΖΩΝΗ V) στη νήσο Σαλαμίνα, και ΜΕΤΩΠΗ Αίγινας (ΖΩΝΗ VΙ)

4) ΑΔΑ: 71ΠΓ7Λ7-Ψ0Γ – ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΣΗ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΝΗΣΟΥ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΙΝΑΣ

5) ΑΔΑ: 676Ψ7Λ7-ΜΦΕ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΝΗΣΟΥ ΑΙΓΙΝΑΣ

6) ΑΔΑ: ΩΥΚ77Λ7-ΧΛΔ – Απόρριψη Αίτησης Χρηματοδότησης της Πράξης “ΔΟΜEΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ, ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΣΣΙΤΙΟΥ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΙΝΑΣ” με Κωδικό ΟΠΣ 5001819 στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “ATTIKH” 2014 – 2020

7) ΑΔΑ: ΩΕΗ57Λ7-86Β – ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΛΗΨΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΦΕΔΡΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΖΕΥΓΟΥΣ (Η/Ζ),ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΕΦΕΔΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 33KVA, ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ <>, ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΒΟΥΝΟ ΔΕΝΔΡΟΥ1, ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΙΓΙΝΑΣ ΤΗΣ ΠΕ ΝΗΣΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

8) ΑΔΑ: ΩΨ65ΟΡ1Κ-ΓΝ2 – Παράταση προγραμμάτων πρόσκλησης επιβατικών οχημάτων ιδιωτικής χρήσης και φορτηγών οχημάτων ιδιωτικής χρήσης με μέγιστο μικτό βάρος έως 3,5 τόνους με έδρα στους Δήμους Αγκιστρίου, Αίγινας, Κυθήρων, Πόρου, Σπετσών, Τροιζηνίας και Ύδρας, για αρχικό τεχνικό έλεγχο

9) ΑΔΑ: 60Υ07Λ7-ΦΗΦ – Εξέταση των από 17-10-2016 κατατεθέντων ενστάσεων κατά του Πρακτικού ΙΙΙ της Επιτροπής Διαγωνισμού και Εισήγησης για Ανάθεση κατασκευής του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ ΑΙΓΙΝΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΔΑΠ» προϋπολογισμού 30.135.000,00 ευρώ (με αναθεώρηση και ΦΠΑ) και την έγκριση του πρακτικού ΙΙΙ.

10) ΑΔΑ: ΩΘΧΧ7Λ7-Ο1Ω – Έγκριση αναπροσαρμογής χρονοδιαγράμματος εργασιών για το έργο: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΝΗΣΟΥ ΑΙΓΙΝΑΣ», αναδόχου εταιρείας ΕΛΚΥΣΤΗΣ Α.Τ.Ε.

11) ΑΔΑ: 66247Λ7-ΧΔΘ – ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ ΕΝΙΑΚΟΣΙΑ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΕΞΙ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΠΤΑ ΛΕΠΤΑ ) του προϋπολογισμού εξόδων του Ειδικού Φορέα 07.072 Δνση Οικονομικών Π.Ε. Πειραιά ΚΑΕ 9775.07.004.01 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΤΗΡΙΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ, οικ. έτος 2016, λόγω λήξης του οικονομικού έτους, σύμφωνα με τον συνημμένο πίνακα, ο οποίος αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσης Εγκρίνουμε τη συνολική α ν α τ ρ ο π ή δέσμευσης πίστωσης κατά το ποσό των 5.976,37€ ( ΠΕΝΤΕ ΧΙΛΙΑΔΕΣ

12) ΑΔΑ: 7ΡΤΩ7Λ7-0Β9 – Εγκρίνουμε τη συνολική α ν α τ ρ ο π ή δέσμευσης πίστωσης κατά το ποσό των 450.000,00€ ( ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΕΣ ΠΕΝΗΝΤΑ χιλιαδες ευρω) του προϋπολογισμού εξόδων του Ειδικού Φορέα 07.072 Δνση Οικονομικών Π.Ε. Πειραιά ΚΑΕ 9771.07.001.11.01 ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ – ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗ ΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΝΗΣΙΔΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ, οικ. έτος 2016, λόγω λήξης του οικονομικού έτους, σύμφωνα με τον συνημμένο πίνακα, ο οποίος αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσης.

13) ΑΔΑ: 6ΩΥΛ7Λ7-891 – Εγκρίνουμε τη συνολική α ν α τ ρ ο π ή δέσμευσης πίστωσης κατά το ποσό των 50.000,00€ ( ΠΕΝΗΝΤΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΥΡΩ.) του προϋπολογισμού εξόδων του Ειδικού Φορέα 07.072 Δνση Οικονομικών Π.Ε. Πειραιά ΚΑΕ 9762.07.022.01 ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΣΤΙΒΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ Σ.Ε.Φ. – ΕΚΒΟΛΕΣ ΚΗΦΙΣΟΥ., οικ. έτος 2016, λόγω λήξης του οικονομικού έτους, σύμφωνα με τον συνημμένο πίνακα, ο οποίος αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσης.

14) ΑΔΑ: ΩΦΞΝ7Λ7-ΖΟ6 – Εγκρίνουμε την α ν ά κ λ η σ η δέσμευσης πίστωσης κατά το ποσό των 100.000,00€ (εκατό χιλιάδες ευρώ ) του προϋπολογισμού εξόδων του Ειδικού Φορέα 08.072 Δ/νση Οικονομικών Π.Ε. ΝΗΣΩΝ ΚΑΕ 97720800201 ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΌ ΘΑΛΑΣΣΟΤΑΡΑΧΗ ΝΗΣΟΥ ΑΙΓΙΝΑΣ., οικ. έτος 2016, λόγω λήξης οικονομικού έτους

15) ΑΔΑ: 73497Λ7-ΤΕ5 – Εγκρίνουμε την α ν ά κ λ η σ η δέσμευσης πίστωσης κατά το ποσό των 100.000,00€ (εκατό χιλιάδες ευρώ ) του προϋπολογισμού εξόδων του Ειδικού Φορέα 08.072 Δ/νση Οικονομικών Π.Ε. ΝΗΣΩΝ ΚΑΕ 97620801401 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ ΑΙΓΙΝΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΔΑΠ», οικ. έτος 2016, Ανάκληση δέσμευσης 358 λόγω λήξης οικονομικού έτους

16) ΑΔΑ: 7ΞΡΞ7Λ7-ΡΞΚ – Εγκρίνουμε την α ν ά κ λ η σ η δέσμευσης πίστωσης κατά το ποσό των 500.000,00€ (πεντακόσιες χιλιάδες ευρώ ) του προϋπολογισμού εξόδων του Ειδικού Φορέα 08.072 Δ/νση Οικονομικών Π.Ε. ΝΗΣΩΝ ΚΑΕ 97620801201 ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΑ ΡΕΜΑΤΑ: ΜΕΓΑΛΟ ΠΟΤΑΜΙ ΚΑΛΛΟΝΗΣ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ, ΛΑΚΑ ΚΑΙ ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΔΑ ΛΟΥΤΡΟΠΟΛΗΣ ΜΕΘΑΝΩΝ, ΜΕΓΑΛΟ ΠΟΤΑΜΙ ΣΤΟ ΒΑΘΥ ΜΕΘΑΝΩΝ, ΣΚΟΤΕΙΝΗ Ν. ΑΙΓΙΝΑΣ ΚΑΙ ΛΕΥΚΗ Ν. ΑΙΓΙΝΑΣ, οικ. έτος 2016, Ανάκληση δέσμευσης 348 λόγω λήξης οικονομικού έτους

17) ΑΔΑ: 6ΕΖΠ7Λ7-ΩΥΧ – Εγκρίνουμε την α ν ά κ λ η σ η δέσμευσης πίστωσης κατά το ποσό των 60.019,14€ (εξήντα χιλιάδες δέκα εννιά ευρώ και δέκα τέσσερα λεπτά) του προϋπολογισμού εξόδων του Ειδικού Φορέα 08.072 Δ/νση Οικονομικών Π.Ε. ΝΗΣΩΝ ΚΑΕ 97620801101 ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΠΟΛΗΣ ΑΙΓΙΝΑΣ, οικ. έτος 2016, Ανάκληση δέσμευσης 880 λόγω λήξης οικονομικού έτους

18) ΑΔΑ: ΩΥ657Λ7-Ε2Γ – Εγκρίνουμε την α ν ά κ λ η σ η δέσμευσης πίστωσης κατά το ποσό των 7.334,71€ (επτά χιλιάδες τριακόσια τριάντα τέσσερα ευρώ και εβδομήντα ένα λεπτά) του προϋπολογισμού εξόδων του Ειδικού Φορέα 08.072 Δ/νση Οικονομικών Π.Ε. ΝΗΣΩΝ ΚΑΕ 97620800301 Ολοκλήρωση Μελέτης «Αναβάθμιση περιβάλλοντος χώρου & φωτισμός ανάδειξης ναών Αφαίας & Ελλανίου Διός», οικ. έτος 2016, Ανάκληση δέσμευσης 857 λόγω λήξης οικονομικού έτους

19) ΑΔΑ: 725Β7Λ7-2ΟΡ – Εγκρίνουμε την α ν ά κ λ η σ η δέσμευσης πίστωσης κατά το ποσό των 200.000,00€ (διακόσιες χιλιάδες ευρώ ) του προϋπολογισμού εξόδων του Ειδικού Φορέα 08.072 Δ/νση Οικονομικών Π.Ε. ΝΗΣΩΝ ΚΑΕ 97620802901 ΜΕΛΕΤΗ ΥΔΡΟΤΑΜΙΕΥΤΗΡΑ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΣΚΟΤΕΙΝΗ ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ ΑΙΓΙΝΑΣ., οικ. έτος 2016, λόγω λήξης του οικονομικού έτους

20) ΑΔΑ: ΨΚ9Ζ7Λ7-Ζ5Λ – Εγκρίνουμε την α ν ά κ λ η σ η δέσμευσης πίστωσης κατά το ποσό των 23.893,00€ (είκοσι τρεις χιλιάδες οκτακόσια ενενήντα τρία ευρώ ) του προϋπολογισμού εξόδων του Ειδικού Φορέα 08.072 Δ/νση Οικονομικών Π.Ε. ΝΗΣΩΝ ΚΑΕ 97620803101 ΜΕΛΕΤΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΟΜΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΕΛΕΓΧΟΣ Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΣΤΟ ΕΚΠΑΖ ΑΙΓΙΝΑΣ., οικ. έτος 2016, Ανάκληση δέσμευσης 971, λόγω λήξης του οικονομικού έτους.

21) ΑΔΑ: Ω8ΜΔ7Λ7-Δ3Χ – Εγκρίνουμε την α ν ά κ λ η σ η δέσμευσης πίστωσης κατά το ποσό των 1.000.000,00€ (ένα εκατομμύριο ευρώ ) του προϋπολογισμού εξόδων του Ειδικού Φορέα 08.072 Δ/νση Οικονομικών Π.Ε. ΝΗΣΩΝ ΚΑΕ 97790802501 ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΝΑΩΝ ΑΦΑΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΛΑΝΙΟΥ ΔΙΟΣ., οικ. έτος 2016, Ανάκληση δέσμευσης 1043, λόγω λήξης οικονομικού έτους.

22) ΑΔΑ: 7ΙΡ97Λ7-ΕΝΚ – Εγκρίνουμε την α ν ά κ λ η σ η δέσμευσης πίστωσης κατά το ποσό των 425.634,20€ (τετρακόσιες είκοσι πέντε χιλιάδες εξακόσια τριάντα τέσσερα ευρώ και είκοσι λεπτά) του προϋπολογισμού εξόδων του Ειδικού Φορέα 08.072 Δ/νση Οικονομικών Π.Ε. ΝΗΣΩΝ ΚΑΕ 97770800301 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΚΑΙ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ ΤΑΠΗΤΑ ΣΤΙΒΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΠΕΔΟ ΑΙΓΙΝΑΣ, οικ. έτος 2016, Ανάκληση δέσμευσης 1193, λόγω λήξης οικονομικού έτους.

23) ΑΔΑ: 77ΛΙ7Λ7-1ΧΜ – Εγκρίνουμε την α ν ά κ λ η σ η δέσμευσης πίστωσης κατά το ποσό των 2.000.000,00€ (δύο εκατομμύρια ευρώ ) του προϋπολογισμού εξόδων του Ειδικού Φορέα 08.072 Δ/νση Οικονομικών Π.Ε. ΝΗΣΩΝ ΚΑΕ 97730800701 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ ΑΙΓΙΝΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΔΑΠ, οικ. έτος 2016, λόγω λήξης οικονομικού έτους

24) ΑΔΑ: 6ΟΝ47Λ7-ΚΔ1 – Εγκρίνουμε την συνολική α ν α τ ρ ο π ή δέσμευσης πίστωσης κατά το ποσό των € 142.634,43 (εκατόν σαράντα δύο χιλιάδες εξακοσίων τριάντα τεσσάρων και σαράντα τριών λεπτών) του προϋπολογισμού εξόδων του Ειδικού Φορέα 08.072 Δ/νση Οικονομικών ΠΕ ΝΗΣΩΝ ΚΑΕ 9762.08.011.02 << Μελέτη περιφερειακής οδού πόλης Αίγινας(παρελθ. Ετών)>> οικ. έτος 2016

25) ΑΔΑ: ΨΨΖ47Λ7-ΗΕΓ – Εγκρίνουμε την συνολική α ν α τ ρ ο π ή δέσμευσης πίστωσης κατά το ποσό των € 5.268,90 (πέντε χιλιάδων διακοσίων εξήντα οκτώ και ενεννήντα ) του προϋπολογισμού εξόδων του Ειδικού Φορέα 08.072 Δ/νση Οικονομικών ΠΕ ΝΗΣΩΝ ΚΑΕ 9777.08.002.01 << Ανακατασκευή τμήματος λιθόκτιστου τοίχου Δημοτικού γηπέδου Αίγινας>> οικ. έτος 2016

26) ΑΔΑ: 9ΖΧΚ7Λ7-Τ9Μ – Εγκρίνουμε την συνολική α ν α τ ρ ο π ή δέσμευσης πίστωσης κατά το ποσό των € 12.952,45 (δώδεκα χιλιάδες εννιακόσια πενήντα δύο ευρώ και σαράντα πέντε λεπτών) του προϋπολογισμού εξόδων του Ειδικού Φορέα 08.072 Δ/νση Οικονομικών ΠΕ ΝΗΣΩΝ ΚΑΕ 9773.08.003.01 Μετατόπιση Ο.Κ.Ω για την κατασκευή του βορείου τμήματος του κεντρικού αγωγού ύδρευσης Ν. Αίγινας>> οικ. έτος 2016,

ΔΗΜΟΣ ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ

1) ΑΔΑ: ΩΨ65ΟΡ1Κ-ΓΝ2 – Παράταση προγραμμάτων πρόσκλησης επιβατικών οχημάτων ιδιωτικής χρήσης και φορτηγών οχημάτων ιδιωτικής χρήσης με μέγιστο μικτό βάρος έως 3,5 τόνους με έδρα στους Δήμους Αγκιστρίου, Αίγινας, Κυθήρων, Πόρου, Σπετσών, Τροιζηνίας και Ύδρας, για αρχικό τεχνικό έλεγχο

2) ΑΔΑ: ΩΧΓΓ7Λ7-ΠΣ7 – Εγκρίνουμε την α ν ά κ λ η σ η δέσμευσης πίστωσης κατά το ποσό των 840.000,00€ (οκτακόσιες σαράντα χιλιάδες ευρώ ) του προϋπολογισμού εξόδων του Ειδικού Φορέα 08.072 Δ/νση Οικονομικών Π.Ε. ΝΗΣΩΝ ΚΑΕ 97720800101 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΜΩΛΟΥ ΣΤΗ ΣΚΑΛΑ ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ., οικ. έτος 2016, λόγω λήξης οικονομικού έτους

3) ΑΔΑ: ΩΜ587Λ7-ΨΔΛ – Εγκρίνουμε την α ν ά κ λ η σ η δέσμευσης πίστωσης κατά το ποσό των 40.000,00€ (σαράντα χιλιάδες ευρώ ) του προϋπολογισμού εξόδων του Ειδικού Φορέα 08.072 Δ/νση Οικονομικών Π.Ε. ΝΗΣΩΝ ΚΑΕ 97620801701 ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΝΗΣΟΥ ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ., οικ. έτος 2016, Ανάκληση δέσμευσης 893 λόγω λήξης οικονομικού έτους

4) ΑΔΑ: ΨΗΓΦ7Λ7-ΔΔΔ – Εγκρίνουμε την α ν ά κ λ η σ η δέσμευσης πίστωσης κατά το ποσό των 20.000,00€ (είκοσι χιλιάδες ευρώ ) του προϋπολογισμού εξόδων του Ειδικού Φορέα 08.072 Δ/νση Οικονομικών Π.Ε. ΝΗΣΩΝ ΚΑΕ 97620802501 ΜΕΛΕΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΣΤΟ ΜΕΓΑΛΟΧΩΡΙ ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ, οικ. έτος 2016, λόγω λήξης οικονομικού έτους

5) ΑΔΑ: 67ΤΒ7Λ7-Φ3Φ – Εγκρίνουμε την α ν ά κ λ η σ η δέσμευσης πίστωσης κατά το ποσό των 105.000,00€ (εκατόν πέντε χιλιάδες ευρώ ) του προϋπολογισμού εξόδων του Ειδικού Φορέα 08.072 Δ/νση Οικονομικών Π.Ε. ΝΗΣΩΝ ΚΑΕ 97620803001 ΜΕΛΕΤΗ ΥΔΡΟΤΑΜΙΕΥΤΗΡΑ ΣΤΗ ΝΗΣΟ ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ., οικ. έτος 2016, Ανάκληση δέσμευσης 969. λόγω λήξης οικονομικού έτους.

6) ΑΔΑ: ΩΞΗ97Λ7-9ΛΦ – Εγκρίνουμε την α ν ά κ λ η σ η δέσμευσης πίστωσης κατά το ποσό των 200.000,00€ (διακόσιες χιλιάδες ευρώ ) του προϋπολογισμού εξόδων του Ειδικού Φορέα 08.072 Δ/νση Οικονομικών Π.Ε. ΝΗΣΩΝ ΚΑΕ 97770800701 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ 5×5 ΣΤΟ ΑΓΚΙΣΤΡΙ., οικ. έτος 2016, Ανάκληση δέσμευσης 1196, λόγω λήξης οικονομικού έτους.

ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΜΟΥ

1) ΑΔΑ: 76767Λ7-ΩΒΖ – Έγκριση τροποποιήσεως του Καταστατικού Ανώνυμης Εταιρείας

2) ΑΔΑ: 6ΙΞΙΟΡ1Κ-ΟΩ0 – Πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών στο Δήμο Αλίμου

3) ΑΔΑ: 6ΚΘΖΟΡ1Κ-7ΑΒ – «Άρση απαλλοτρίωσης επί της Λεωφ. Βουλιαγμένης 560, ο. τ. 430 (ή 83Α) του Δήμου Αλίμου».

4) ΑΔΑ: 6ΚΘΖΟΡ1Κ-7ΑΒ – «Άρση απαλλοτρίωσης επί της Λεωφ. Βουλιαγμένης 560, ο. τ. 430 (ή 83Α) του Δήμου Αλίμου».

ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ – ΒΟΥΛΑΣ – ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ

1) ΑΔΑ: ΩΖΩΙ7Λ7-ΞΨΠ – Ένταξη της Πράξης «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης» με κωδικό ΟΠΣ 5002708 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014-2020»

2) ΑΔΑ: ΩΙΩΜ7Λ7-ΝΡΟ – EΓΚΡΙΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ Α.Ε.

3) ΑΔΑ: 6Η487Λ7-6ΕΡ – Απόρριψη Αίτησης Χρηματοδότησης της Πράξης “ΔΟΜEΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΒΑΡΗΣ–ΒΟΥΛΑΣ–ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ” με Κωδικό ΟΠΣ 5001822 στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “ATTIKH” 2014 – 2020

4) ΑΔΑ: 7ΒΤ57Λ7-Ζ10 – ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ Α.Ε.

5) ΑΔΑ: 6ΒΠΠ7Λ7-Ν13 – Ολοκλήρωση Πράξης » ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΒΑΡΗ, ΒΑΡΚΙΖΑ & ΛΑΘΟΥΡΙΖΑ ΣΤΗ ΒΑΡΗ» με κωδικό ΟΠΣ 301027 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα : <<ΑΤΤΙΚΗ>>

6) ΑΔΑ: 7Η0Π7Λ7-1ΦΝ – Αποδοχή 2ης Ειδικής Δήλωσης Διακοπής Εργασιών έργου: «ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΗΛΑΔΕΖΑΣ Δ.Ε. ΒΑΡΗΣ» αναδόχου εταιρείας ΛΙΘΟΣ ΑΤΕ.

7) ΑΔΑ: ΩΕ7ΦΟΡ1Κ-4ΕΕ – Χορήγηση άδειας χρήσης νερού για υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης νερού από γεώτρηση υδρευτικής χρήσης (άρδευση πρασίνου) στους κ.κ. ΜΠΙΡΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ, ΜΠΙΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ και ΜΠΙΡΑΚΗ ΝΕΚΤΑΡΙΟ, στην ιδιοκτησία τους, στη θέση ΚΟΡΜΠΙ, του Δήμου ΒΟΥΛΑΣ – ΒΑΡΗΣ – ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ, της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής, της Περιφέρειας Αττικής.

8) ΑΔΑ: Ω52Ψ7Λ7-ΨΞ5 – ανάκληση δεσμευσης 1366

ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ

1) ΑΔΑ: ΩΘΜ87Λ7-74Ω – Τροποποίηση του Καταστατικού Ανώνυμης Εταιρείας

2) ΑΔΑ: Ψ0Ω67Λ7-ΠΜΔ – Έγκριση τροποποιήσεως του Καταστατικού Ανώνυμης Εταιρίας

3) ΑΔΑ: 6ΞΕ57Λ7-Υ06 – Έγκριση Τροποποίησης του Καταστατικού Ανώνυμης Εταιρείας

4) ΑΔΑ: 6ΘΝΟ7Λ7-9Ψ6 – Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ» αναδόχου «ΓΡΑΙΚΟΥΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ», προϋπολογισμού 700.000,00 €.

5) ΑΔΑ: ΩΟΒΦ7Λ7-ΣΔΩ – Έγκριση του 4ου Α.Π.Ε. του έργου: «Κεντρικός αγωγός περιοχής Τερψιθέας Γλυφάδας», προϋπολογισμού 5.772.756,35 Ευρώ (με ΦΠΑ).

6) ΑΔΑ: ΨΚΑΩΟΡ1Κ-6ΤΘ – Έγκριση θέσης σε κυκλοφορία οχήματος του Δήμου Γλυφάδας.

7) ΑΔΑ: ΩΞ357Λ7-Η69 – Καθορισμός του αριθμού αδειών άσκησης υπαίθριου εμπορίου, του ύψους και του τρόπου είσπραξης του καταβαλλόμενου τέλους ανά άδεια και θέση του Δήμου Γλυφάδας.

8) ΑΔΑ: 7ΚΓ67Λ7-Ξ9Ι – Ένταξη της Πράξης «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Γλυφάδας» με Κωδικό ΟΠΣ 5002538 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014- 2020»

9) ΑΔΑ: 7Φ607Λ7-Δ5Μ – Παροχή Άδειας σύστασης και έγκριση καταστατικού Ανωνύμου Εταιρείας

10) ΑΔΑ: 6ΩΦΖ7Λ7-0Χ2 – Έγκριση τροποποιήσεως του Καταστατικού Ανώνυμης Εταιρείας

11) ΑΔΑ: 7ΘΙ87Λ7-ΝΙΚ – Έγκριση τροποποιήσεως του Καταστατικού Ανώνυμης Εταιρείας

12ΑΔΑ: 61Δ17Λ7-ΩΞΗ – Ανάκληση της Απόφασης Ένταξης της Πράξης » ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΑΓΩΓΟΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΕΡΨΙΘΕΑΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ » με κωδικό MIS 390444

13) ΑΔΑ: ΩΣΜ67Λ7-ΞΡΛ – Έγκριση τροποποιήσεως του Καταστατικού Ανώνυμης Εταιρίας

14) ΑΔΑ: ΩΠΧΧ7Λ7-8ΗΠ – Ένταξη της Πράξης «ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΑΓΩΓΟΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΕΡΨΙΘΕΑΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ (ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ)» με Κωδικό ΟΠΣ 5002883 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014-2020»

15) ΑΔΑ: 7ΖΝΧ7Λ7-Γ7Β – Έγκριση τροποποιήσεως του Καταστατικού Ανώνυμης Εταιρείας

16) ΑΔΑ: 6Ζ5Η7Λ7-ΓΓΤ – Έγκριση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου « ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ .αναδόχου Ν. ΓΡΑΙΚΟΥΣΗΣ προϋπολογισμού 700.000,00€.

ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

1) ΑΔΑ: 7ΜΙΕ7Λ7-ΓΩΗ – ΕΠΙΒΟΛΗ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ

2) ΑΔΑ: ΩΩ3Ν7Λ7-66Ξ – ΑΔΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ.

3) ΑΔΑ: ΩΔ8Τ7Λ7-5Β8 – ΑΔΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ ΑΠΟ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ.

4) ΑΔΑ: 7ΗΦΣ7Λ7-ΠΚΛ – Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης έως του ποσού των 6.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., λόγω του επείγοντος, για την εκκένωση λυμάτων του κεντρικού κτιρίου της Π.Ε.Δ.Α. (Ηρώων Πολυτεχνείου 78 στην Ελευσίνα) και τη μεταφορά τους στον Βιολογικό σταθμό στη Μεταμόρφωση Αττικής με τις νόμιμες διαδικασίες.

5) ΑΔΑ: Ω1297Λ7-ΡΚ9 – Ένταξη της Πράξης «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ» με Κωδικό ΟΠΣ 5002549 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014-2020»

6) ΑΔΑ: 72ΛΣ7Λ7-17Ε – ΑΔΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ ΑΠΟ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ.

7) ΑΔΑ: ΩΩΛΚ7Λ7-ΥΔ4 – Έγκριση σύναψης και όρων σχεδίου προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Ελευσίνας για την κατασκευή του έργου με τίτλο: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΗΡΩΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ», συνολικού προϋπολογισμού 2.496.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.).

8) ΑΔΑ: ΨΚ867Λ7-Σ50 – Επιβολή Προστίμου

9ΑΔΑ: ΨΚ867Λ7-Σ50 – Επιβολή Προστίμου

10) ΑΔΑ: 63ΞΥ7Λ7-ΟΑΛ – Χορήγηση άδειας διανομής εμφιαλωμένου υγραερίου στην εταιρεία «ΝΕΣΤΩΡΑΣ ΠΟΓΚΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.», στην οδό Αλκιβιάδου 25 του Δήμου Ελευσίνας Αττικής.

11) ΑΔΑ: Ψ7ΖΝ7Λ7-ΒΗΠ – Τροποποίηση άδειας λειτουργίας με νέους όρους για την επαναχρησιμοποίηση επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων εργοστασίου επεξεργασίας και τυποποίησης κατεψυγμένων ιχθύων και ιχθυηρών με αποθήκες ψυγεία της ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΡΟΦΙΝΚΟ Α.Ε.Β.Ε. στην Λεωφ. Δερβενοχωρίων, στη Δημοτική Ενότητα Μαγούλας στο Δήμο Ελευσίνας Αττικής.

ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ – ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ

1) ΑΔΑ: 7Γ807Λ7-Γ9Ε – Απαιτούμενες εργασίες για την πιστοποίηση των παιδικών χαρών του Δήμου Ελληνικού-Αργυρούπολης

2) ΑΔΑ: 76ΦΚ7Λ7-8ΛΩ – ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟ 1 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ (ΙΑΣΩΝΙΔΟΥ 52 & ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ

3) ΑΔΑ: 7Ζ35ΟΡ1Κ-54Ο – Χορήγηση άδειας λειτουργίας στο κλειστό γυμναστήριο «ΣΠΙΤΙ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ» του Δήμου Ελληνικού- Αργυρούπολης

4) ΑΔΑ: 6Μ7Ν7Λ7-ΨΗΛ – Ένταξη της Πράξης «Σύσταση και λειτουργία «Κέντρου Κοινότητας» Δήμου Ελληνικού – Αργυρούπολης» με Κωδικό ΟΠΣ 5002507 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014-2020»

5) ΑΔΑ: ΩΧΞ17Λ7-ΒΒΠ – Παροχή Άδειας σύστασης και έγκριση καταστατικού Ανωνύμου Εταιρείας

6) ΑΔΑ: 6ΩΛΣΟΡ1Κ-0Τ6 – Συγκρότηση της Επιτροπής ορίων της παρ. 3 του άρθρου 11 του Ν. 3463/2006 όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 19 του Ν. 4071/2012, αναφορικά με το θέμα ’’Επανακαθορισμός διοικητικών ορίων Δήμων Ηλιούπολης και Ελληνικού-Αργυρούπολης’’

7) ΑΔΑ: ΩΛ4Ρ7Λ7-Δ23 – «Χορήγηση άδειας λειτουργίας Μονάδας Φροντίδας Ηλικιωμένων, Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα στην Mπαλτσαβία Μαρία με το διακριτικό τίτλο «ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ», για το επί της οδού Αφροδίτης 112 οίκημα στον Δήμο Ελληνικού-Αργυρούπολης Αττικής».

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

1) ΑΔΑ: 7Δ257Λ7-Ε49 – Έγκριση τροποποιήσεως του Καταστατικού Ανώνυμης Εταιρίας

2) ΑΔΑ: 6ΚΨΔ7Λ7-ΚΘ3 – Απόφαση επιβολής προστίμου στην «ΑΦΟΙ ΑΝΔΡΟΝΗ Α.Ε.ΒΕ.» και δ.τ. «ΕΚΜΑ Α.Ε.», κάτοχο μονάδας παραγωγής μουστάρδας, επί της Ελ. Βενιζέλου 274 στον Δήμο Καλλιθέας.

3) ΑΔΑ: 7Θ507Λ7-2Σ8 – Έγκριση τροποποίησης του καταστατικού Ανώνυμης Εταιρείας

4) ΑΔΑ: 70Ρ97Λ7-ΕΨΨ – Έγκριση Τροποποίησης του καταστατικού Ανώνυμης Εταιρείας

5) ΑΔΑ: ΨΚΥΦ7Λ7-5Σ2 – Έγκριση τροποποιήσεως του Καταστατικού Ανώνυμης Εταιρίας

ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ – ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

1) ΑΔΑ: ΩΧ8Μ7Λ7-ΘΧΑ – Aνάκληση άδειας ίδρυσης φαρμακείου

2) ΑΔΑ: ΩΚ6Λ7Λ7-Μ6Ι – Ένταξη της Πράξης «ΔΙΕΥΡΥΜΕΝΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ (ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΟΜΗ & ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΡΟΜΑ) ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ- ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ» με Κωδικό ΟΠΣ 5002489 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014-2020»

3) ΑΔΑ: ΩΠΨΠ7Λ7-ΤΛΜ – Εγκριση της τροποποίησης του άρθρου 5 του καταστατικού της Α.Ε. που εδρεύει στο Δήμο Κερατσινίου – Δραπετσώνας (Γρ. Λαμπράκη 1) με την επωνυμία «ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

4) ΑΔΑ: 77ΥΒ7Λ7-23Τ – Επιβολή προστίμου.

5) ΑΔΑ: 7ΜΜ17Λ7-7Χ1 – Χορήγηση άδειας διανομής εμφιαλωμένου υγραερίου, χωρίς αποθηκευτικούς χώρους, στην Ο.Ε. ΚΑΡΑΘΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ – ΚΑΤΩΠΟΔΗΣ ΚΑΡΟΛΟΣ – ΑΛΒΕΡΤΟΣ με έδρα στη δ/νση Λ. ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ 217, Δ. Κερατσινίου – Δραπετσώνας (Δημ. Ενότητα Κερατσινίου)

6) ΑΔΑ: ΩΩΛΠ7Λ7-ΕΝΕ – Χορήγηση άδειας διανομής εμφιαλωμένου υγραερίου, χωρίς αποθηκευτικούς χώρους, στον ΠΑΛΑΜΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ με έδρα στη δ/νση ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ 67, Δ. Κερατσινίου–Δραπετσώνας (Δημ. Ενότητα Κερατσινίου)

7) ΑΔΑ: 7ΧΡ27Λ7-697 – Aνάκληση άδειας ίδρυσης φαρμακείου.

8) ΑΔΑ: ΩΖΗΕΟΡ1Κ-Μ7Π – Εξέταση της από 27-10-2016 προσφυγής της εταιρείας με την επωνυμία “ΔΗΜ. ΠΑΡ Ε.Π.Ε.” ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ κατά της με αρ. 426/12.10.016 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κερατσινίου – Δραπετσώνας (ΑΔΑ: ΨΚΦΙΩΕΣ-3ΨΠ)

9) ΑΔΑ: ΩΔΥ4ΟΡ1Κ-8ΔΨ – Τμηματική έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 292/2016 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κερατσινίου Δραπετσώνας.

10) ΑΔΑ: 7Κ4Τ7Λ7-ΞΒ8 – Εγκρίνουμε τη συνολική α ν α τ ρ ο π ή δέσμευσης πίστωσης κατά το ποσό των10.000.000,00 € ( ΔΕΚΑ ΕΚΚΑΤΟΜΥΡΙΑ ΕΥΡΩ.) του προϋπολογισμού εξόδων του Ειδικού Φορέα 07.072 Δνση Οικονομικών Π.Ε. Πειραιά ΚΑΕ 9719.07.001.01 ΑΠΑΛΟΤΡΙΟΣΗ ΧΩΡΟΥ ΠΡΩΗΝ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ, οικ. έτος 2016, λόγω λήξης του οικονομικού έτους, σύμφωνα με τον συνημμένο πίνακα, ο οποίος αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσης.

11) ΑΔΑ: 60ΛΓ7Λ7-Α96 – Εγκρίνουμε τη συνολική α ν α τ ρ ο π ή δέσμευσης πίστωσης κατά το ποσό των395.877,96€ ( ΤΡΑΚΟΣΙΑ ΕΝΝΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΟΚΤΑΚΟΣΙΑ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΕΠΤΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΞΙ ΛΕΠΤΑ .) του προϋπολογισμού εξόδων του Ειδικού Φορέα 07.072 Δνση Οικονομικών Π.Ε. Πειραιά ΚΑΕ 9777.07.010.01 , ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ Π.ΣΑΛΠΕΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ -ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣοικ. έτος 2016, λόγω λήξης του οικονομικού έτους, σύμφωνα με τον συνημμένο πίνακα, ο οποίος αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσης.

12) ΑΔΑ: 7ΩΣΠ7Λ7-ΩΕΦ – Εγκρίνουμε τη συνολική α ν α τ ρ ο π ή δέσμευσης πίστωσης κατά το ποσό των 200.000,00€ ( ΔΙΑΚΟΣΙΕΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΥΡΩ.) του προϋπολογισμού εξόδων του Ειδικού Φορέα 07.072 Δνση Οικονομικών Π.Ε. Πειραιά ΚΑΕ 9777.07.009.01 , ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΑΣ ΕΞΕΔΡΑΣ ΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ «Ι. ΒΑΖΟΣ» ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ – ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ οικ. έτος 2016, λόγω λήξης του οικονομικού έτους, σύμφωνα με τον συνημμένο πίνακα, ο οποίος αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσης

13) ΑΔΑ: 6Ω307Λ7-ΩΑΩ – Εγκρίνουμε τη συνολική α ν α τ ρ ο π ή δέσμευσης πίστωσης κατά το ποσό των 230.000,00€ ( ΔΙΑΚΟΣΙΕΣ ΤΡΙΑΝΤΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΥΡΩ.) του προϋπολογισμού εξόδων του Ειδικού Φορέα 07.072 Δνση Οικονομικών Π.Ε. Πειραιά ΚΑΕ 9777.07.017.01 ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΑΠΕΔΟΥ & ΣΤΕΓΑΝΩΣΗ ΟΡΟΦΗΣ ΓΗΠΕΔΟΥ ΣΙΤΑΠΟΘΗΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ – ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ., οικ. έτος 2016, λόγω λήξης του οικονομικού έτους, σύμφωνα με τον συνημμένο πίνακα, ο οποίος αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσης.

14) ΑΔΑ: Ω07Η7Λ7-ΖΞ4 – Εγκρίνουμε τη συνολική α ν α τ ρ ο π ή δέσμευσης πίστωσης κατά το ποσό των 40.000,00€ ( ΣΑΡΑΝΤΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΥΡΩ.) του προϋπολογισμού εξόδων του Ειδικού Φορέα 07.072 Δνση Οικονομικών Π.Ε. Πειραιά ΚΑΕ 9762.07.020.01 , ΒΑΣΙΚΟΙ ΣΥΛΛΕΚΤΗΡΕΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ. οικ. έτος 2016, λόγω λήξης του οικονομικού έτους, σύμφωνα με τον συνημμένο πίνακα, ο οποίος αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσης.

15) ΑΔΑ: 7ΒΧ27Λ7-ΩΟΣ – Εγκρίνουμε τη συνολική α ν α τ ρ ο π ή δέσμευσης πίστωσης κατά το ποσό των53.000,00€ ( ΠΕΝΗΝΤΑ ΤΡΕΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΥΡΩ) του προϋπολογισμού εξόδων του Ειδικού Φορέα 07.072 Δνση Οικονομικών Π.Ε. Πειραιά ΚΑΕ 9762.07.026.01 ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΜΝΗΜΕΙΟΥ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ. οικ. έτος 2016, λόγω λήξης του οικονομικού έτους, σύμφωνα με τον συνημμένο πίνακα, ο οποίος αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσης.

16) ΑΔΑ: 7Μ8Ψ7Λ7-Θ0Ω – Εγκρίνουμε τη συνολική α ν α τ ρ ο π ή δέσμευσης πίστωσης κατά το ποσό των 300.000,00€ ( ΤΡΑΚΟΣΙΕΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΥΡΩ) του προϋπολογισμού εξόδων του Ειδικού Φορέα 07.072 Δνση Οικονομικών Π.Ε. Πειραιά ΚΑΕ 9762.07.014.01 ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ – ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ, οικ. έτος 2016, λόγω λήξης του οικονομικού έτους, σύμφωνα με τον συνημμένο πίνακα, ο οποίος αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσης.

17) ΑΔΑ: Ω0ΟΨ7Λ7-Η0Τ – Εγκρίνουμε τη συνολική α ν α τ ρ ο π ή δέσμευσης πίστωσης κατά το ποσό των 100.000,00€ ( ΕΚΑΤΟ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΥΡΩ) του προϋπολογισμού εξόδων του Ειδικού Φορέα 07.072 Δνση Οικονομικών Π.Ε. Πειραιά ΚΑΕ 9762.07.017.01 , ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΙΔΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ 640 ΣΤΡΕΜΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΠΡΩΗΝ ΛΙΜΕΝΟ-ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ οικ. έτος 2016, λόγω λήξης του οικονομικού έτους, σύμφωνα με τον συνημμένο πίνακα, ο οποίος αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσης

18) ΑΔΑ: 6Φ8Α7Λ7-ΡΣΙ – Εγκρίνουμε τη συνολική α ν α τ ρ ο π ή δέσμευσης πίστωσης κατά το ποσό των 50.000,00€ ( ΠΕΝΗΝΤΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΥΡΩ.) του προϋπολογισμού εξόδων του Ειδικού Φορέα 07.072 Δνση Οικονομικών Π.Ε. Πειραιά ΚΑΕ 9762.07.034.01 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΗΜΩΝ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ – ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ, ΝΙΚΑΙΑΣ – ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ, ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ., οικ. έτος 2016, λόγω λήξης του οικονομικού έτους, σύμφωνα με τον συνημμένο πίνακα, ο οποίος αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσης.

19) ΑΔΑ: Ω38Φ7Λ7-ΙΨΓ – Συνολική α ν α τ ρ ο π ή δέσμευσης πίστωσης κατά το ποσό των 60.000,00 € (εξήντα χιλιάδων ευρώ) του προϋπολογισμού εξόδων του Ειδικού Φορέα 07.072 Δνση Οικονομικών Π.Ε. Πειραιά ΚΑΕ 07.072.97770702001 (ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟΥ ΣΤΟ ΑΝΟΙΧΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ «ΝΙΚΟΣ ΜΠΕΛΟΓΙΑΝΝΗΣ» ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ – ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ), οικ. έτος 2016, λόγω λήξης του οικονομικού έτους, σύμφωνα με τον συνημμένο πίνακα, ο οποίος αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσης.

20) ΑΔΑ: 76ΨΩ7Λ7-5ΦΙ – Συνολική α ν α τ ρ ο π ή δέσμευσης πίστωσης κατά το ποσό των 6.087,61 € (έξι χιλιάδων ογδόντα επτά ευρώ και εξήντα ένα λεπτών) του προϋπολογισμού εξόδων του Ειδικού Φορέα 07.072 Δνση Οικονομικών Π.Ε. Πειραιά ΚΑΕ 07.072.97790701501 (ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ -ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ» ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ ΛΙΜΑΝΙ ΠΕΙΡΑΙΑ (ΑΚΤΗ ΚΟΝΔΥΛΗ)-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑ-ΛΙΜΑΝΙ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ ΣΧΙΣΤΟΣ «ΕΤΟΥΣ 2013), οικ. έτος 2016, λόγω λήξης του οικονομικού έτους, σύμφωνα με τον συνημμένο πίνακα, ο οποίος αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσης.

21) ΑΔΑ: 6ΤΙ47Λ7-ΧΨ7 – Συνολική α ν α τ ρ ο π ή δέσμευσης πίστωσης κατά το ποσό των 50.000,00 € (πενήντα χιλιάδων ευρώ) του προϋπολογισμού εξόδων του Ειδικού Φορέα 07.072 Δνση Οικονομικών Π.Ε. Πειραιά ΚΑΕ 07.072.97790702201 («ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΑΣΤΡΑΚΙΟΥ» ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ – ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ), οικ. έτος 2016, λόγω λήξης του οικονομικού έτους, σύμφωνα με τον συνημμένο πίνακα, ο οποίος αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσης.

22) ΑΔΑ: ΩΧ517Λ7-9ΕΒ – Συνολική α ν α τ ρ ο π ή δέσμευσης πίστωσης κατά το ποσό των 300.000,00 € (τριακοσίων χιλιάδων ευρώ) του προϋπολογισμού εξόδων του Ειδικού Φορέα 07.072 Δνση Οικονομικών Π.Ε. Πειραιά ΚΑΕ 07.072.97790703601 (ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ – ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΑΜΕΑ), οικ. έτος 2016, λόγω λήξης του οικονομικού έτους, σύμφωνα με τον συνημμένο πίνακα, ο οποίος αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσης.

23) ΑΔΑ: ΩΛ6Ψ7Λ7-7ΓΣ – Συνολική α ν α τ ρ ο π ή δέσμευσης πίστωσης κατά το ποσό των 24.008,75 € (είκοσι τεσσάρων χιλιάδων οκτώ ευρώ και εβδομήντα πέντε λεπτών) του προϋπολογισμού εξόδων του Ειδικού Φορέα 07.072 Δνση Οικονομικών Π.Ε. Πειραιά ΚΑΕ 07.072.9781070012101 (ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ΄΄ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ ΛΙΜΑΝΙ ΠΕΙΡΑΙΑ (ΑΚΤΗ ΚΟΝΔΥΛΗ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝ-ΛΙΜΑΝΙ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ ΣΧΙΣΤΟΣ)΄΄), οικ. έτος 2016, λόγω λήξης του οικονομικού έτους, σύμφωνα με τον συνημμένο πίνακα, ο οποίος αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσης.

24) ΑΔΑ: 7Ρ6Β7Λ7-ΡΗΓ – Συνολική α ν α τ ρ ο π ή δέσμευσης πίστωσης κατά το ποσό των 216.999,99 € (διακοσίων δεκαέξι χιλιάδων εννιακοσίων ενενήντα εννέα ευρώ και ενενήντα εννέα λεπτών) του προϋπολογισμού εξόδων του Ειδικού Φορέα 07.072 Δνση Οικονομικών Π.Ε. Πειραιά ΚΑΕ 07.072.97810702001 (ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ «ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ ΛΙΜΑΝΙ ΠΕΙΡΑΙΑ (ΑΚΤΗ ΚΟΝΔΥΛΗ) – ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑ – ΛΙΜΑΝΙ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ ΣΧΙΣΤΟΣ» ΕΤΟΥΣ 2015 – 2016), οικ. έτος 2016, λόγω λήξης του οικονομικού έτους, σύμφωνα με τον συνημμένο πίνακα, ο οποίος αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσης.

25) ΑΔΑ: 61ΡΠ7Λ7-ΨΗ7 – Συνολική α ν α τ ρ ο π ή δέσμευσης πίστωσης κατά το ποσό των 179.635,00 € (εκατόν εβδομήντα εννέα χιλιάδων εξακοσίων τριάντα πέντε ευρώ) του προϋπολογισμού εξόδων του Ειδικού Φορέα 07.072 Δνση Οικονομικών Π.Ε. Πειραιά ΚΑΕ 07.072.97810702401 (ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΠΕΤΟΔΡΟΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ – ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ), οικ. έτος 2016, λόγω λήξης του οικονομικού έτους, σύμφωνα με τον συνημμένο πίνακα, ο οποίος αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσης.

26) ΑΔΑ: Ω0Ο37Λ7-Γ0Π – Συνολική α ν α τ ρ ο π ή δέσμευσης πίστωσης κατά το ποσό των 450.000,00 € (τετρακοσίων πενήντα χιλιάδων) του προϋπολογισμού εξόδων του Ειδικού Φορέα 07.072 Δνση Οικονομικών Π.Ε. Πειραιά ΚΑΕ 07.072.97810702301 (ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ – ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ), οικ. έτος 2016, λόγω λήξης του οικονομικού έτους, σύμφωνα με τον συνημμένο πίνακα, ο οποίος αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσης.

27) ΑΔΑ: ΩΞ017Λ7-ΖΨ0 – Συνολική α ν α τ ρ ο π ή δέσμευσης πίστωσης κατά το ποσό των 100.137,23 € (εκατό χιλιάδων εκατόν τριάντα επτά ευρώ και είκοσι τριών λεπτών) του προϋπολογισμού εξόδων του Ειδικού Φορέα 07.072 Δνση Οικονομικών Π.Ε. Πειραιά ΚΑΕ 07.072.9829070010102 (Δαπάνες λειτουργίας νέας σήραγγας Δραπετσώνας (Λογαριασμοί ΟΤΕ-ΔΕΗ κλπ)(Παρελ.Ετών)), οικ. έτος 2016, λόγω λήξης του οικονομικού έτους, σύμφωνα με τον συνημμένο πίνακα, ο οποίος αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσης

28) ΑΔΑ: ΩΙΕ67Λ7-79Ν – Συνολική α ν α τ ρ ο π ή δέσμευσης πίστωσης κατά το ποσό των 111.522,97 € (εκατό έντεκα χιλιάδων πεντακοσίων είκοσι δύο ευρώ και ενενήντα επτά λεπτών) του προϋπολογισμού εξόδων του Ειδικού Φορέα 07.072 Δνση Οικονομικών Π.Ε. Πειραιά ΚΑΕ 07.072.9829070010101 (Δαπάνες λειτουργίας νέας σήραγγας Δραπετσώνας (Λογαριασμοί ΟΤΕ-ΔΕΗ κλπ)), οικ. έτος 2016, λόγω λήξης του οικονομικού έτους, σύμφωνα με τον συνημμένο πίνακα, ο οποίος αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσης.

29) ΑΔΑ: Ψ9357Λ7-ΒΨ0 – Συνολική α ν α τ ρ ο π ή δέσμευσης πίστωσης κατά το ποσό των 121.969,20 € (εκατόν είκοσι ενός χιλιάδων εννιακοσίων εξήντα εννέα ευρώ και είκοσι λεπτών) του προϋπολογισμού εξόδων του Ειδικού Φορέα 07.072 Δνση Οικονομικών Π.Ε. Πειραιά ΚΑΕ 07.072.9789070010301 (ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΜΕΣΩ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ SCADA TΩΝ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΙΣ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ ΚΑΙ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ ΤΗΣ ΛΕΩΦΟΡΟΥ Α. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ), οικ. έτος 2016, λόγω λήξης του οικονομικού έτους, σύμφωνα με τον συνημμένο πίνακα, ο οποίος αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσης.

30) ΑΔΑ: 713Κ7Λ7-Ξ9Ν – Συνολική α ν α τ ρ ο π ή δέσμευσης πίστωσης κατά το ποσό των 600.000,00 € (εξακοσίων χιλιάδων ευρώ) του προϋπολογισμού εξόδων του Ειδικού Φορέα 07.072 Δνση Οικονομικών Π.Ε. Πειραιά ΚΑΕ 07.072.97790702401 (ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ – ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ), οικ. έτος 2016, λόγω λήξης του οικονομικού έτους, σύμφωνα με τον συνημμένο πίνακα, ο οποίος αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσης

ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ

1) ΑΔΑ: 60ΟΠ7Λ7-ΙΑΝ – Συγκρότηση επιτροπής για την Προσωρινή Παραλαβή του έργου: «Συντήρηση οδικού δικτύου του Δήμου Κρωπίας».

2) ΑΔΑ: Ω7ΞΙΟΡ1Κ-ΞΗ4 – Χορήγηση άδειας χρήσης νερού για υφιστάμενο δικαίωμα χρήσης από γεώτρηση αρδευτικής χρήσης (άρδευση αγροτεμαχίου) στον κ. Αντώνιο Κώνστα στην ιδιοκτησία του, στη θέση «Ρδόκια» του Δήμου Κρωπίας, της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής, της Περιφέρειας Αττικής.

3) ΑΔΑ: ΨΛΛΜΟΡ1Κ-3ΙΧ – Χορήγηση άδειας χρήσης νερού από γεώτρηση αρδευτικής χρήσης (άρδευση αγροτεμαχίου) στην κ. Δάβαρη Αθηνά του Σταύρου, στην ιδιοκτησία της στη θέση ΚΑΜΙΛΑΦΙ ΚΟΚΚΙΝΑΡΑΣ του Δήμου Κρωπίας, της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής, Περιφέρειας Αττικής.

4) ΑΔΑ: 72ΨΤΟΡ1Κ-Ψ3Π – Χορήγηση άδειας χρήσης νερού από γεώτρηση αρδευτικής χρήσης (άρδευση αγροτεμαχίου) στον κ. Γεωργακόπουλο Χρήστο του Ιωάννη, στην ιδιοκτησία του στη θέση ΠΡΟΦΑΡΤΑ του Δήμου Κρωπίας, της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής, της Περιφέρειας Αττικής.

5) ΑΔΑ: ΩΧΚΩΟΡ1Κ-ΜΩΜ – Έγκριση θέσης σε κυκλοφορία οχήματος του Δήμου Κρωπιάς.

6) ΑΔΑ: Ω5ΚΘ7Λ7-6ΙΒ – Άδεια λειτουργίας αορίστου διαρκείας, μετά από μηχανολογικό εκσυγχρονισμό του εργοστασίου παραγωγής χημικοτεχνικών προιόντων, της ΝΕΟΚΕΜ Α.Ε., που βρίσκεται στη θέση Αγ. Γεώργιος στο Κορωπί Αττικής.

7) ΑΔΑ: 6ΠΗ77Λ7-ΧΙ5 – Άδεια μετεγκατάστασης με μηχανολογικό εκσυγχρονισμό και αλλαγή φορέα διάρκειας τριών (3) ετών, εργοστασίου κατασκευής μεταλλικών επίπλων φερ-φορζέ με επωνυμία νέου φορέα «ΑΦΟΙ ΛΙΑΝΟΥ Α.Ε», που θα μετεγκατασταθεί σε υφιστάμενο βιομηχανικό κτήριο στη Θέση ΚΟΝΤΡΑ ΚΟΥΚΙΑ στο Δήμο Κρωπίας Αττικής.

8) ΑΔΑ: 62Χ77Λ7-3ΝΗ – Απόρριψη Αίτησης Χρηματοδότησης της Πράξης “ΔΟΜΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΡΩΠΙΑΣ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ” με Κωδικό ΟΠΣ 5001397 στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “ATTIKH” 2014 – 2020.

9) ΑΔΑ: 7Ν1Ψ7Λ7-ΙΜΝ – Άδεια κτιριακής προσθήκης κατ’ επέκταση ισόγειου κτιρίου αποθήκευσης, χωρίς μηχανολογικό εξοπλισμό, σε υφιστάμενη ‘Μονάδα αποθήκευσης-διακίνησης και ανασυσκευασίας υφασμάτων’ της ‘ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗΣ Α.Ε’, που βρίσκεται στο 2 χλμ. Λεωφ. Βάρης-Κορωπίου, του Δήμου Κρωπίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Γ.Ο.Κ και χωρίς παρεκκλίσεις από τους όρους δόμησης διάρκειας ισχύος τριών (3) ετών.

10) ΑΔΑ: 6ΒΣΚΟΡ1Κ-1Ω3 – Χορήγηση άδειας χρήσης νερού για υφιστάμενα δικαιώματα από γεώτρηση αρδευτικής χρήσης (άρδευση αγροτεμαχίου) στους Αναστάσιο, Κωνσταντίνο και Δημήτριο Κότσιαλο στην ιδιοκτησία τους, στη θέση «Κοκκιναράς» του Δήμου Κρωπίας, της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής, της Περιφέρειας Αττικής.

11) ΑΔΑ: 6ΗΜΝ7Λ7-9ΡΡ – Ένταξη της Πράξης «ΣΥΛΛΟΓΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΡΩΠΙΑΣ – ΠΑΙΑΝΙΑΣ (ΦΑΣΗ Β’)» με Κωδικό ΟΠΣ 5003920 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020»

12) ΑΔΑ: ΩΒ1Υ7Λ7-Η3Ν – ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ Α.Ε.

13) ΑΔΑ: 6ΣΤ67Λ7-ΔΧΔ – TΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ Α.Ε.

14) ΑΔΑ: ΩΨΙ0ΟΡ1Κ-9ΕΝ – Έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων σύμφωνα με τις υπ’ αριθμ. : 213 / 2016, 214 / 2016, 223 / 2016 και 240 / 2016 Αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κρωπίας, για την εκτέλεση εργασιών στα πλαίσια του έργου : «Συλλογή, μεταφορά, επεξεργασία και διάθεση ακαθάρτων περιοχών Κορωπίου – Παιανίας».

15) ΑΔΑ: 757Ε7Λ7-Α09 – ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΕ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 3

16) ΑΔΑ: 70ΔΝΟΡ1Κ-ΚΡ0 – Χορήγηση άδειας χρήσης νερού για υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης νερού από πηγάδι αρδευτικής χρήσης (άρδευση αγροτεμαχίου) στους κ.κ. ΜΑΝΤΕΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟ, ΜΑΝΤΕΛΗ ΕΥΘΥΜΙΑ, ΜΑΝΤΕΛΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ και ΜΑΝΤΕΛΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ-ΡΕΓΓΙΝΑ, στην ιδιοκτησία τους, στη θέση ΚΑΡΕΛΑΣ, του Δήμου ΚΡΩΠΙΑΣ, της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής, της Περιφέρειας Αττικής.

ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ

1) ΑΔΑ: ΩΩΝ6ΟΡ1Κ-ΒΧΖ – Χορήγηση άδειας χρήσης νερού για υφιστάμενο δικαίωμα χρήσης από πηγάδι αρδευτικής χρήσης (άρδευση αγροτεμαχίου) στην κ. Μαρία Μοίρα στην ιδιοκτησία της, στη θέση «Τζαρδαβίλλα» του Δήμου Λαυρεωτικής, Τ.Κ. Κερατέας, της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής, της Περιφέρειας Αττικής.

2) ΑΔΑ: 60ΣΝΟΡ1Κ-ΣΝΧ – Χορήγηση άδειας εκτέλεσης έργου αξιοποίησης υδατικών πόρων για ανόρυξη γεώτρησης αρδευτικής χρήσεως (άρδευση αγροτεμαχίου) στους Νικόλαο Βαγιό και Παναγιώτα Βαγιού, στην ιδιοκτησία τους, στη θέση «Τζαρδαβίλλα (Φαρδιά Λαχίδια)», του Δήμου Λαυρεωτικής, Τ.Κ. Κερατέας, της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής, της Περιφέρειας Αττικής.

3) ΑΔΑ: 70ΠΓ7Λ7-ΤΞΧ – Ολοκλήρωση Πράξης » ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΟ Ο.Τ 123 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΑΤΕΑΣ» με κωδικό ΟΠΣ 215789 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα : <<ΑΤΤΙΚΗ>>

4) ΑΔΑ: ΩΒΨΧΟΡ1Κ-ΗΚΥ – Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων του έργου «Τοπικός Σταθμός Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων του Δήμου Λαυρεωτικής στη θέση «ΒΙΟΠΑ ΚΕΡΑΤΕΑΣ, Ο.Τ.1015», Περιφέρειας Αττικής»

5) ΑΔΑ: 7ΖΧΨ7Λ7-Δ6Υ – ανακληση δεσμευσης 2275

ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ

1) ΑΔΑ: ΩΤΩ47Λ7-ΩΛΠ – ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΥΡΩΣΗΣ ΟΡΘΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΤΗΣ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 57-ΜΑΡ/2015 της με αρ. 1/2000 πράξης εφαρμογής της πολεοδομικής μελέτης της Πολεοδομικής Ενότητας 3 της περιοχής δεύτερης κατοικίας «Πόρτο Ράφτη» του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας, της ιδιοκτησίας με κ.α.κ. 020415 στο Ο.Τ. 285.

2) ΑΔΑ: 694Κ7Λ7-ΘΦ3 – ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΥΡΩΣΗΣ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 08-ΜΑΡ/2016 της με αρ. 1/2010 πράξης εφαρμογής της πολεοδομικής μελέτης των Πολεοδομικών Ενοτήτων 4 & 5 της περιοχής δεύτερης κατοικίας «Πόρτο Ράφτη» του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας, της ιδιοκτησίας με κ.α.κ. 711401 στο Ο.Τ. Γ1172.

3) ΑΔΑ: ΩΜ1Γ7Λ7-ΟΦΝ – ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΥΡΩΣΗΣ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 20-ΜΑΡ/2016 της με αρ. 1/2010 πράξης εφαρμογής της πολεοδομικής μελέτης των Πολεοδομικών Ενοτήτων 4 & 5 της περιοχής δεύτερης κατοικίας «Πόρτο Ράφτη» του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας, της ιδιοκτησίας με κ.α.κ. 644003 στο Ο.Τ. Γ810.

4) ΑΔΑ: 7Ρ7Λ7Λ7-6Λ7 – ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΥΡΩΣΗΣ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 44-MAΡ/2015/1-6-2016 της με αρ. 1/2010 Πράξης Εφαρμογής της Πολεοδομικής Μελέτης των Πολεοδομικών ενοτήτων 4 & 5 Πόρτο Ράφτη του Δήμου Μαρκόπουλου Μεσογαίας της ιδιοκτησίας με κ.α. 670120 στο Ο.Τ.Γ909.

5) ΑΔΑ: ΩΟΣΠ7Λ7-Γ9Ν – ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡ. 3341/24-10-2016 ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ της με αρ. 1/2010 Πράξης Εφαρμογής της Πολεοδομικής Μελέτης των Πολεοδομικών Ενοτήτων 4 & 5 «Πόρτο Ράφτη» του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας της ιδιοκτησίας με κ.α. κ. 670505 στο Ο.Τ. Γ890.

6) ΑΔΑ: Ω080ΟΡ1Κ-49Υ – Άδεια για τη δραστηριότητα συλλογής και μεταφοράς μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων της επιχείρησης του ΡΕΜΠΟΥΣΚΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ του Σταματίου, που εδρεύει στην οδό Σωτηρίου Ρεμπούσκου 4 στο Μαρκόπουλο Μεσογαίας Αττικής

7) ΑΔΑ: 6Α95ΟΡ1Κ-99Γ – Άδεια για τη δραστηριότητα συλλογής και μεταφοράς μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων της επιχείρησης του ΔΡΙΤΣΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ του Μιχαήλ, που εδρεύει στην οδό Κ.Σ. Ηλία στο Μαρκόπουλο Μεσογαίας Αττικής

8) ΑΔΑ: 77ΨΘ7Λ7-ΟΛΣ – Αποκατάσταση Οδικού Δικτύου του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας

9) ΑΔΑ: ΨΘ2ΔΟΡ1Κ-37Γ – Χορήγηση άδειας χρήσης νερού για υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης νερού από γεώτρηση αρδευτικής χρήσης (άρδευση αγροτεμαχίου) στους κ. κ. Οικονομίδη Ιωάννη, Οικονομίδη Δημήτριο, Παναγιώτη και Στέφανο του Ιωάννη, στην ιδιοκτησία τους στη θέση ΣΠΕΛΑ της Δημοτικής Ενότητας Μαρκόπουλου, του Δήμου Ωρωπού, της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής, της Περιφέρειας Αττικής.

10) ΑΔΑ: 79ΕΥ7Λ7-9Μ6 – ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΥΡΩΣΗΣ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 17 ΜΑΡ/2016 της με αρ. 1/2000 πράξης εφαρμογής της πολεοδομικής μελέτης της Πολεοδομικής Ενότητας 3 της περιοχής δεύτερης κατοικίας «Πόρτο Ράφτη» του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας, της ιδιοκτησίας με κ.α.κ. 030554 στο Ο.Τ. 340.

11) ΑΔΑ: 6ΒΩ87Λ7-ΗΧ9 – ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΥΡΩΣΗΣ ΑΡ. 71 – ΜΑΡ/2016 ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ της αρ. 1/2010 Πράξης Εφαρμογής στις Πολεοδομικές Ενότητες 4 και 5 «Πόρτο Ράφτη» Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας, στην ιδιοκτησία ΙΛΙΡ ΑΛΙΟΥ

12) ΑΔΑ: 6Ξ9Κ7Λ7-46Γ – ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡ. 4719/29-11-2016 ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ της με αρ. 1/2000 Πράξης Εφαρμογής της Πολεοδομικής Μελέτης της Πολεοδομικής Ενότητας 3 «Πόρτο Ράφτη» του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας της ιδιοκτησίας με κ.α.κ. 070303 στο Ο.Τ. 82.

13) ΑΔΑ: 7ΤΝΔ7Λ7-ΞΗ7 – ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΥΡΩΣΗΣ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 67-ΜΑΡ/2016 της με αρ. 1/2010 πράξης εφαρμογής της πολεοδομικής μελέτης των Πολεοδομικών Ενοτήτων 4 & 5 της περιοχής δεύτερης κατοικίας «Πόρτο Ράφτη» του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας, της ιδιοκτησίας με κ.α.κ. 680302 στο Ο.Τ. Γ1093.

14) ΑΔΑ: 7Α0Κ7Λ7-ΡΝΑ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Ε.Ο 19 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ – ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ (8ΧΛΜ)

15) ΑΔΑ: 7ΔΗΚΟΡ1Κ-ΥΘΟ – Μερική ανάκληση της αριθμ. 2939/8-8-2008 (Φ.Ε.Κ 401/Δ΄/28-8-2008) απόφασης του Γ. Γ. Π. Αττικής ‘’Περί κήρυξης αναδασωτέας έκτασης συνολικού εμβαδού 3,320 στρ.στη θέση ¨Πεταλιοί-Περατή¨ στο Π. Ράφτη του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας του Ν. Αττικής λόγω εκχέρσωσης, για έκταση εμβαδού 1,720 στρ στη θέση ¨Πεταλιοί-Π. Ράφτη¨ του ως άνω Δήμου της ΠΕ Αν. Αττικής.

16) ΑΔΑ: Ω2ΛΨ7Λ7-3ΦΖ – ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΥΡΩΣΗΣ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 06-ΜΑΡ/2015

17) ΑΔΑ: 6Ε337Λ7-ΑΑΧ – Κύρωση Διορθωτικής Πράξης Εφαρμογής στην περιοχή της Πολεοδομικής Ενότητας 3 στο Πόρτο Ράφτη Δήμου Μαρκοπούλου, στην ιδιοκτησία Θεοδοσίου και Γεωργίου Πουντρίδη

18) ΑΔΑ: 66ΓΡ7Λ7-ΝΜ2 – Κύρωση Διορθωτικής Πράξης της αρ. 1/2010 Πράξης Εφαρμογής στις Πολεοδομικές Ενότητες 4 και 5 «Πόρτο Ράφτη» Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας, στην ιδιοκτησία Λιζάρδου Όλγας

19) ΑΔΑ: 6ΒΡ47Λ7-ΡΛΧ – Διορθωτική Πράξη της με αρ. 15-ΜΑΡ/2016 Διορθωτικής Πράξης της υπ’ αρ. 1/2010 Πράξης Εφαρμογής της πολεοδομικής μελέτης των Πολεοδομικών ενοτήτων 4 & 5 Πόρτο Ράφτη του Δήμου Μαρκόπουλου, (N. Αττικής), για την ιδιοκτησία που βρίσκεται στο Ο.Τ. Γ1346 με κ.α.κ. 721008.

20) ΑΔΑ: ΩΣΨΝ7Λ7-2ΡΓ – Διορθωτική Πράξη της με αρ. 39-ΜΑΡ/2016 Διορθωτικής Πράξης της υπ’ αρ. 1/2010 Πράξης Εφαρμογής της πολεοδομικής μελέτης των Πολεοδομικών ενοτήτων 4 & 5 Πόρτο Ράφτη του Δήμου Μαρκόπουλου, (N. Αττικής), για την ιδιοκτησία που βρίσκεται στο Ο.Τ. Γ895 με κ.α.κ. 691207.

21) ΑΔΑ: 7ΥΟΡ7Λ7-ΜΩΨ – ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΥΡΩΣΗΣ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 47-ΜΑΡ/2016 Διορθωτική Πράξη της υπ’αρ. 1/2010 πράξης εφαρμογής της πολεοδομικής μελέτης των Π.Ε. 4 & 5 Πόρτο Ράφτη του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας.

22) ΑΔΑ: 64ΖΟΟΡ1Κ-Δ9Ζ – Άδεια για τη δραστηριότητα συλλογής και μεταφοράς μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων της εταιρίας ΑΦΟΙ Κ. ΣΤΑΥΡΟΥ ΛΑΤΟΜΕΙΑ – ΕΤΟΙΜΟ ΜΠΕΤΟΝ Α.Ε. που εδρεύει στην θέση “Χώνη – Ντάγλα” στον Δήμο Μαρκοπούλου Μεσογαίας Αττικής

23) ΑΔΑ: 6ΕΒ3ΟΡ1Κ-ΡΟΒ – Άδεια για τη δραστηριότητα συλλογής και μεταφοράς μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων της επιχείρησης του ΑΝΔΡΕΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ του Ιωάννη, που εδρεύει στην οδό Δ. Αλαγιάννη 6 στο Μαρκόπουλο Μεσογαίας Αττικής

24) ΑΔΑ: ΩΔΥΦ7Λ7-ΘΗΓ – ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΥΡΩΣΗΣ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 70-MAΡ/2016 της υπ’ αρ. 1/2000 Πράξης Εφαρμογής στην περιοχή 3η Π.Ε. Πόρτο Ράφτη του Δήμου Μαρκόπουλου, (N. Αττικής), για την ιδιοκτησία που βρίσκεται στο Ο.Τ.162, για την ιδιοκτησία με κ.α. 050510.

25) ΑΔΑ: 6ΩΒΑ7Λ7-Τ0Σ – ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΥΡΩΣΗΣ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 12-ΜΑΡ/2016 της υπ’ αρ. 1/2010 Πράξης Εφαρμογής της πολεοδομικής μελέτης των Πολεοδομικών ενοτήτων 4 & 5 Πόρτο Ράφτη του Δήμου Μαρκόπουλου, (N. Αττικής), για τις ιδιοκτησίες που βρίσκονται στο Ο.Τ. Γ948 με κ.α.κ. 630603 και 630604.

26) ΑΔΑ: Ψ08Υ7Λ7-0ΝΣ – ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ Α.Ε.

ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ – ΤΑΥΡΟΥ

1) ΑΔΑ: 6Ε027Λ7-ΝΔ4 – ΕΓΚΡΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΝΕΟΙΔΡΥΘΕΝΤΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ

2) ΑΔΑ: 6ΟΙΡ7Λ7-ΨΑ7 – Εγγραφή στο Μητρώο επιχειρήσεων ναυπήγησης, μετατροπής, επισκευής και συντήρησης πλοίων του ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ ΚΡΑΤΣΑ, ως ειδική επιχείρηση με φορητό μηχανολογικό εξοπλισμό, με έδρα επί της οδού Πάροδος Κοραή 58 στον Δήμο Μοσχάτου-Ταύρου, Δ. Κ. Μοσχάτου.

3) ΑΔΑ: Ω1Π57Λ7-Β07 – Εγγραφή στο Μητρώο επιχειρήσεων ναυπήγησης, μετατροπής, επισκευής και συντήρησης πλοίων του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΑΡΔΑΡΑ, ως ειδική επιχείρηση με φορητό μηχανολογικό εξοπλισμό, με έδρα επί της οδού Κανάρη 60-62 στον Δήμο Μοσχάτου-Ταύρου, Δ. Κ. Μοσχάτου.

4) ΑΔΑ: 7ΕΛ6ΟΡ1Κ-5ΑΜ – Έλεγχος νομιμότητας της υπ’ αριθ. 106/2016 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ “Δημοτικός Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Δήμου Μοσχάτου- Ταύρου”

5) ΑΔΑ: ΩΒΕΣΟΡ1Κ-91Ζ – Άδεια για τη δραστηριότητα συλλογής και μεταφοράς μη επικινδύνων αποβλήτων (απόβλητων βρώσιμων ελαίων και λιπών) της επιχείρησης του ΠΑΣΑΛΙΜΑΝΙΩΤΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ, που εδρεύει στην οδό Αρτέμιδος 23 στον Δήμο Μοσχάτου Αττικής

6) ΑΔΑ: 6ΕΒ67Λ7-ΓΑΦ – Ένταξη της πράξης «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Μοσχάτου-Ταύρου» με κωδικό ΟΠΣ 5001910 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014-2020»

7) ΑΔΑ: 7ΑΡΗ7Λ7-3Σ4 – Επιστροφή Πρόσθετων Εγγυήσεων Καλής Εκτέλεσης του έργου «Κατασκευή βασικών συλλεκτήρων και ολοκλήρωση συλλεκτήρων απορροής ομβρίων υδάτων της οδού Χρυσοστόμου Σμύρνης και πέριξ στο Δήμο Μοσχάτου»

8) ΑΔΑ: 6ΥΡΞ7Λ7-Ψ6Β – Παροχή Άδειας σύστασης και έγκριση καταστατικού Ανωνύμου Εταιρείας

9) ΑΔΑ: ΩΓ8ΗΟΡ1Κ-7ΦΒ – Χορήγηση άδειας λειτουργίας στο κλειστό παγοδρόμιο «ICE ARENA» στο Δήμο Μοσχάτου– Ταύρου

10) ΑΔΑ: ΩΦ23ΟΡ1Κ-Λ66 – Άδεια για τη δραστηριότητα συλλογής και μεταφοράς μη επικινδύνων αποβλήτων (απόβλητων βρώσιμων ελαίων και λιπών) της επιχείρησης του ΠΑΣΑΛΙΜΑΝΙΩΤΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ, που εδρεύει στην οδό Αρτέμιδος 23 στον Δήμο Μοσχάτου Αττικής

11) ΑΔΑ: Ψ9ΔΨ7Λ7-5ΗΛ – Παροχή Άδειας σύστασης και έγκριση καταστατικού Ανωνύμου Εταιρείας

ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ

1) ΑΔΑ: ΩΙΩΩ7Λ7-4ΓΞ – Έγκριση τροποποιήσεως του Καταστατικού Ανώνυμης Εταιρείας

2) ΑΔΑ: ΨΠ0ΔΟΡ1Κ-9ΧΗ – Σφράγιση των τριών (3)ΑΝΟΙΧΤΩΝ ΓΗΠΕΔΩΝ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ επί της οδού Φοινίκων του Δήμου Π. Φαλήρου

3) ΑΔΑ: 62Κ87Λ7-ΔΓΥ – Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ Π.ΦΑΛΗΡΟΥ» αναδόχου ΤΣΙΓΚΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Ε.Δ.Ε.

4) ΑΔΑ: 7Γ8Φ7Λ7-75Σ – Ένταξη της πράξης «Κέντρο Κοινότητας Παλαιού Φαλήρου» με κωδικό ΟΠΣ 5002349 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014-2020»

5) ΑΔΑ: 6ΞΜΠ7Λ7-ΟΓ0 – Έγκριση τροποποιήσεως του Καταστατικού Ανώνυμης Εταιρίας

6) ΑΔΑ: 6Ε7Γ7Λ7-ΨΙΜ – Έγκριση τροποποιήσεως του Καταστατικού Ανώνυμης Εταιρείας

7) ΑΔΑ: 7Λ9Ψ7Λ7-ΒΙΧ – Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. για το έργο: «Επείγουσες εργασίες αποκατάστασης βλάβης πεζοδρομίου και τμήματος της οδού Ηπείρου μεταξύ των οδών Φαιάκων και Κουντουριώτου στο Π. Φάληρο» αναδόχου Τ.Η.Κ. Α.Ε., προϋπολογισμού 300.000,00 ευρώ (με το ΦΠΑ)

ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ

1) ΑΔΑ: Ψ6ΨΦ7Λ7-7ΧΧ – Παροχή άδειας σύστασης και έγκριση καταστατικού ΑΕ

2) ΑΔΑ: 7ΩΦΡ7Λ7-Π7Ο – Έγκριση αποτελεσμάτων αρχαιρεσιών Φαρμακευτικού Συλλόγου Πειραιά

3) ΑΔΑ: 72ΟΒ7Λ7-Σ0Η – Χορήγηση κατ’ εξαίρεση άδειας ιδρύσεως φαρμακείου στον Φαρμακοποιό Βεηκωντή Κωνσταντίνο του Βλασίου, στον Δήμο Πειραιά

4) ΑΔΑ: 6Π5Σ7Λ7-Δ2Μ – Χορήγηση κατ’ εξαίρεση άδειας ιδρύσεως φαρμακείου στην Φαρμακοποιό Ζάρπα Σοφία του Κωνσταντίνου, στον Δήμο Πειραιά

5) ΑΔΑ: 6Ξ7Ξ7Λ7-ΣΥΕ – Διάθεση πίστωσης και έγκριση δαπάνης για την έκδοση πολυετούς ανάληψης υποχρέωσης έργου ΚΑΕ 9775.07.010.01 ποσού 10.000,00 Ευρώ Π.Ε. Πειραιά.

6) ΑΔΑ: Ω8Π97Λ7-50Γ – ΑΔΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΟΤΩΝ ΑΠΟ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ

7) ΑΔΑ: 7Ψ76ΟΡ1Κ-3ΧΠ – Εξέταση της απο 10-10-2016 προσφυγής του κ. ΝΑΥΠΑΚΤΙΤΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ κατά της αρ. 635/2016 απόφασης Ο.Ε. Δ. Πειραιά.

8) ΑΔΑ: 79ΑΧ7Λ7-Ο53 – Παροχή άδειας σύστασης και έγκριση καταστατικού Ανωνύμου Εταιρείας

9ΑΔΑ: ΩΧ2Δ7Λ7-ΑΞΣ – ΕΠΙΒΟΛΗ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ

10) ΑΔΑ: 7ΔΧΑ7Λ7-ΕΤΒ – Επιβολή προστίμου στο Συμεωνίδη Χαράλαμπο για τη λειτουργία του εργαστηρίου εκτυπώσεων επί της οδού Σύμης 3 στο Δήμο Πειραιά.

11) ΑΔΑ: Ω6ΡΤ7Λ7-ΗΓ8 – ΕΠΙΒΟΛΗ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ

12) ΑΔΑ: 61ΘΧ7Λ7-7ΝΔ – Ανάκληση της υπ’αριθμ.πρωτ.οικ.13157/Φ14 ΠΕΙ 1888.56/25-11-2016 απόφασης προσωρινής διακοπής λειτουργίας του εργαστηρίου κατασκευής πάγκων κουζίνας επί της οδού Μεθώνης 2, στον Πειραιά στο όνομα ¨ΚΑΛΛΩΝΙΑΤΟΥ ΑΡΧΟΝΤΟΥΛΑ¨.

13) ΑΔΑ: 75ΜΤ7Λ7-7ΥΖ – Δέσμευση πίστωσης ύψους δέκα χιλιάδες ευρώ (10.000,00 €) για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του Ειδικού Φορέα 07.072 Δ/νση Οικονομικών Π.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΑΕ 97750701001 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ Ε΄ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΔΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ (Σ.Σ. ΤΗΣ ΑΑΕ 8/2011) του οικ. έτους 2016 για την ανάγκη ΠΟΛΥΕΤΟΥΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΡΓΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ Ε΄ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΔΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ (Σ.Σ. ΤΗΣ ΑΑΕ 8/2011).ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΟΣΟΥ 700.000,00 euro ( επιμερισμός 2016 10.000,00 euro, 2017 190.000,00 euro και 2018 500.000,00 euro )

14) ΑΔΑ: 7ΓΕΙ7Λ7-4ΓΡ – Έγκριση λειτουργίας μεταφερθέντος Φαρμακείου του Φαρμακοποιού Γούλα Ιωάννη του Αθανασίου

15) ΑΔΑ: 6ΠΑΥ7Λ7-Υ0Γ – Τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της Α.Ε. που εδρεύει στο Δήμο Πειραιώς (Υψηλαντου 170) με την επωνυμία ΤΡΙΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ, ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ

16) ΑΔΑ: ΩΗ8Η7Λ7-ΠΙΙ – Έγκριση τροποποίησης καταστατικού ΑΕ

17) ΑΔΑ: ΨΩΡΒ7Λ7-ΟΓ2 – Έγκριση λειτουργίας συστεγασμένων Φαρμακείων «ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΒΑΓΓΕΛΗ ΔΡΙΤΣΑ ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΙ/ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ – ΔΡΙΤΣΑ Ο. Ε.» και του νεοϊδρυθέντος φαρμακείου Μεγαλοοικονόμου Βασιλείου του Δημητρίου

18) ΑΔΑ: Ω4Ρ57Λ7-4ΕΘ – Άδεια εγκατάστασης εκσυγχρονισμού στην υφιστάμενη μονάδα παρασκευής σαπώνων και παρασκευασμάτων καλλωπισμού της εταιρείας «ΜΙΧΑΗΛ ΜΑΥΡΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.» επί της οδού Χρ. Σμύρνης 25 στο Δ. Πειραιά.

19) ΑΔΑ: ΩΜΞΜ7Λ7-ΚΨΟ – Ένταξη της Πράξης «Διευρυμένο Κέντρο Κοινότητας Δήμου Πειραιά (Κεντρική Δομή και Παράρτημα ΚΕΜ)» με κωδικό ΟΠΣ 5002607 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014-2020»

20) ΑΔΑ: 7Κ377Λ7-ΒΕ8 – Ένταξη της Πράξης «ΔΥΤΙΚΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΤΡΑΜ ΠΡΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ – Β’ ΦΑΣΗ» με Κωδικό ΟΠΣ 5003660 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014-2020»

21) ΑΔΑ: ΩΓΟΜ7Λ7-ΥΣΦ – Ανάκληση άδειας ίδρυσης φαρμακείου

22) ΑΔΑ: 6Τ8Ε7Λ7-9ΓΔ – Έγκριση συνέχισης λειτουργίας του Φαρμακείου του Φαρμακοποιού Βεηκωντή Κωνσταντίνου του Βλασίου μετά την ανάκληση της άδειας ίδρυσης του φαρμακείου του φαρμακοποιού Κοσμάογλου Παντελεήμονα, λόγω συνταξιοδότησης του. Με υπεύθυνο φαρμακοποιό τον Μήτσου Χρήστο του Ηλία, λόγω της λειτουργίας από την αδειούχο φαρμακοποιό και δεύτερου φαρμακείου στον Δήμο Πειραιώς

23) ΑΔΑ: 6ΨΗΧ7Λ7-ΧΗΖ – Εγκρίνουμε τη συνολική α ν α τ ρ ο π ή δέσμευσης πίστωσης κατά το ποσό των 200.000,00€ ( ΔΙΑΚΟΣΙΕΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΥΡΩ.) του προϋπολογισμού εξόδων του Ειδικού Φορέα 07.072 Δνση Οικονομικών Π.Ε. Πειραιά ΚΑΕ 9775.07.005.01 , ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΩΝ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΦΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΔΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ. οικ. έτος 2016, λόγω λήξης του οικονομικού έτους, σύμφωνα με τον συνημμένο πίνακα, ο οποίος αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσης

24) ΑΔΑ: 7ΞΛ97Λ7-Ξ5Φ – Εγκρίνουμε τη συνολική α ν α τ ρ ο π ή δέσμευσης πίστωσης κατά το ποσό των 10.000,00€ ( ΔΕΚΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΥΡΩ) του προϋπολογισμού εξόδων του Ειδικού Φορέα 07.072 Δνση Οικονομικών Π.Ε. Πειραιά ΚΑΕ 9775.07.010.01 , ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ Ε΄ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΔΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ (Σ.Σ. ΤΗΣ ΑΑΕ 8/2011) οικ. έτος 2016, λόγω λήξης του οικονομικού έτους, σύμφωνα με τον συνημμένο πίνακα, ο οποίος αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσης

25) ΑΔΑ: 7ΤΒ57Λ7-ΝΓΘ – Εγκρίνουμε τη συνολική α ν α τ ρ ο π ή δέσμευσης πίστωσης κατά το ποσό των 50.000,00€ ( ΠΕΝΗΝΤΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΥΡΩ) του προϋπολογισμού εξόδων του Ειδικού Φορέα 07.072 Δνση Οικονομικών Π.Ε. Πειραιά ΚΑΕ 9777.07.004.01 ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ «ΠΕΤΡΟΣ ΚΑΠΑΓΕΡΩΦ», οικ. έτος 2016, λόγω λήξης του οικονομικού έτους, σύμφωνα με τον συνημμένο πίνακα, ο οποίος αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσης.

26) ΑΔΑ: 719Ι7Λ7-ΟΙ5 – Εγκρίνουμε τη συνολική α ν α τ ρ ο π ή δέσμευσης πίστωσης κατά το ποσό των 50.000,00€ ( ΠΕΝΗΝΤΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΥΡΩ) του προϋπολογισμού εξόδων του Ειδικού Φορέα 07.072 Δνση Οικονομικών Π.Ε. Πειραιά ΚΑΕ9777.07.015.01 , ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ «ΠΟΡΦΥΡΑ» ΔΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ.οικ. έτος 2016, λόγω λήξης του οικονομικού έτους, σύμφωνα με τον συνημμένο πίνακα, ο οποίος αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσης

27) ΑΔΑ: 7Υ8Θ7Λ7-0ΤΒ – Εγκρίνουμε τη συνολική α ν α τ ρ ο π ή δέσμευσης πίστωσης κατά το ποσό των 81.000,00€ ( ΟΓΔΟΝΤΑ ΕΝΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΥΡΩ) του προϋπολογισμού εξόδων του Ειδικού Φορέα 07.072 Δνση Οικονομικών Π.Ε. Πειραιά ΚΑΕ 9777.07.014.01 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΤΑΠΗΤΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ «ΦΟΙΝΙΚΑ» ΣΤΟΝ ΠΕΙΡΑΙΑ., οικ. έτος 2016, λόγω λήξης του οικονομικού έτους, σύμφωνα με τον συνημμένο πίνακα, ο οποίος αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσης.

28) ΑΔΑ: ΩΟΖ07Λ7-ΧΙΘ – Εγκρίνουμε τη συνολική α ν α τ ρ ο π ή δέσμευσης πίστωσης κατά το ποσό των50.000,00€ ( ΠΕΝΗΝΤΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΥΡΩ) του προϋπολογισμού εξόδων του Ειδικού Φορέα 07.072 Δνση Οικονομικών Π.Ε. Πειραιά ΚΑΕ 9777.07.011.01 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ, οικ. έτος 2016, λόγω λήξης του οικονομικού έτους, σύμφωνα με τον συνημμένο πίνακα, ο οποίος αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσης.

29) ΑΔΑ: 6Ψ8Μ7Λ7-ΖΒ8 – ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ Εγκρίνουμε τη συνολική α ν α τ ρ ο π ή δέσμευσης πίστωσης κατά το ποσό των 20.499,90€ ( ΕΙΚΟΣΙ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ ) του προϋπολογισμού εξόδων του Ειδικού Φορέα 07.072 Δνση Οικονομικών Π.Ε. Πειραιά ΚΑΕ 9762.07.012.01 ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΡΧΑΙΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΖΕΑΣ, οικ. έτος 2016, λόγω λήξης του οικονομικού έτους, σύμφωνα με τον συνημμένο πίνακα, ο οποίος αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσης.

30) ΑΔΑ: 7ΑΥΑ7Λ7-ΓΔΕ – Εγκρίνουμε τη συνολική α ν α τ ρ ο π ή δέσμευσης πίστωσης κατά το ποσό των 680.000,00€ ( ΕΞΙΑΚΟΣΙΕΣ ΟΚΔΟΝΤΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΥΡΩ.) του προϋπολογισμού εξόδων του Ειδικού Φορέα 07.072 Δνση Οικονομικών Π.Ε. Πειραιά ΚΑΕ 9777.07.003.01 ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΤΟΥ Σ.Ε.Φ., οικ. έτος 2016, λόγω λήξης του οικονομικού έτους, σύμφωνα με τον συνημμένο πίνακα, ο οποίος αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσης.

31) ΑΔΑ: 7ΞΠ57Λ7-ΠΤ3 – Εγκρίνουμε τη συνολική α ν α τ ρ ο π ή δέσμευσης πίστωσης κατά το ποσό των 60.000,00€ ( ΕΞΗΝΤΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΥΡΩ.) του προϋπολογισμού εξόδων του Ειδικού Φορέα 07.072 Δνση Οικονομικών Π.Ε. Πειραιά ΚΑΕ 9762.07.027.01 , ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΚΤΙΡΙΟΥ «Ο ΚΑΛΟΣ ΠΟΙΜΗΝ» ΣΤΑ ΚΑΜΙΝΙΑ ΠΕΙΡΑΙΑ οικ. έτος 2016, λόγω λήξης του οικονομικού έτους, σύμφωνα με τον συνημμένο πίνακα, ο οποίος αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσης

32) ΑΔΑ: ΩΟΚΒ7Λ7-ΙΒΩ – Εγκρίνουμε τη συνολική α ν α τ ρ ο π ή δέσμευσης πίστωσης κατά το ποσό των 122.000,00€ ( ΕΚΑΤΟΝ ΕΙΚΟΣΙ ΔΥΟ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΥΡΩ) του προϋπολογισμού εξόδων του Ειδικού Φορέα 07.072 Δνση Οικονομικών Π.Ε. Πειραιά ΚΑΕ 9762.07.028.01 ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΕΖΟΓΕΦΥΡΑΣ ΣΤΟΝ ΚΟΜΒΟ ΓΡ. ΛΑΜΠΡΑΚΗ – ΠΕΙΡΑΙΩΣ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ (ΡΑΛΛΕΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ & ΛΥΚΕΙΟ)., οικ. έτος 2016, λόγω λήξης του οικονομικού έτους, σύμφωνα με τον συνημμένο πίνακα, ο οποίος αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσης.

33) ΑΔΑ: 6Ζ8Τ7Λ7-ΥΡΦ – Εγκρίνουμε τη συνολική α ν α τ ρ ο π ή δέσμευσης πίστωσης κατά το ποσό των35.976,26€ ( ΤΡΙΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΝΙΑΚΟΣΙΑ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΕΞΙ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΕΞΙ ΛΕΠΤΑ .) του προϋπολογισμού εξόδων του Ειδικού Φορέα 07.072 Δνση Οικονομικών Π.Ε. Πειραιά ΚΑΕ 9762.07.030.01 , ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ ΚΑΙ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑΣ – ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΙΒΑΤΕΣ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΟΠΛΟΙΩΝ. οικ. έτος 2016, λόγω λήξης του οικονομικού έτους, σύμφωνα με τον συνημμένο πίνακα, ο οποίος αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσης.

34) ΑΔΑ: ΩΣ5Υ7Λ7-4Ω9 – Συνολική α ν α τ ρ ο π ή δέσμευσης πίστωσης κατά το ποσό των 82.615,00 € (ογδόντα δύο χιλιάδων εξακοσίων δεκαπέντε ευρώ) του προϋπολογισμού εξόδων του Ειδικού Φορέα 07.072 Δνση Οικονομικών Π.Ε. Πειραιά ΚΑΕ 07.072.9779070010101 (Αποκάλυψη και ανάδειξη της οχύρωσης της αρχαίας πόλης του Πειραιά), οικ. έτος 2016, λόγω λήξης του οικονομικού έτους, σύμφωνα με τον συνημμένο πίνακα, ο οποίος αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσης.

35) ΑΔΑ: 76ΨΩ7Λ7-5ΦΙ – Συνολική α ν α τ ρ ο π ή δέσμευσης πίστωσης κατά το ποσό των 6.087,61 € (έξι χιλιάδων ογδόντα επτά ευρώ και εξήντα ένα λεπτών) του προϋπολογισμού εξόδων του Ειδικού Φορέα 07.072 Δνση Οικονομικών Π.Ε. Πειραιά ΚΑΕ 07.072.97790701501 (ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ -ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ» ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ ΛΙΜΑΝΙ ΠΕΙΡΑΙΑ (ΑΚΤΗ ΚΟΝΔΥΛΗ)-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑ-ΛΙΜΑΝΙ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ ΣΧΙΣΤΟΣ «ΕΤΟΥΣ 2013), οικ. έτος 2016, λόγω λήξης του οικονομικού έτους, σύμφωνα με τον συνημμένο πίνακα, ο οποίος αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσης.

36) ΑΔΑ: 7ΥΒ97Λ7-2Ο3 – Συνολική α ν α τ ρ ο π ή δέσμευσης πίστωσης κατά το ποσό των 200.000,00 € (διακοσίων χιλιάδων ευρώ) του προϋπολογισμού εξόδων του Ειδικού Φορέα 07.072 Δνση Οικονομικών Π.Ε. Πειραιά ΚΑΕ 07.072.97790703301 (ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΥ ΠΥΛΗΣ ΣΤΟΝ ΠΕΙΡΑΙΑ), οικ. έτος 2016, λόγω λήξης του οικονομικού έτους, σύμφωνα με τον συνημμένο πίνακα, ο οποίος αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσης.

37) ΑΔΑ: ΨΟΘΨ7Λ7-ΡΙΝ – Συνολική α ν α τ ρ ο π ή δέσμευσης πίστωσης κατά το ποσό των 100.000,00 € (εκατό χιλιάδων ευρώ) του προϋπολογισμού εξόδων του Ειδικού Φορέα 07.072 Δνση Οικονομικών Π.Ε. Πειραιά ΚΑΕ 07.072.97790703801 (ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΠΡΑΝΟΥΣ ΣΤΗΝ ΠΛΑΖ ΒΟΤΣΑΛΑΚΙΑ, ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΠΕΖΩΝ ΣΤΟΝ ΑΣΤΙΚΟ ΙΣΤΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ. ΑΑΕ8/2012» ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ), οικ. έτος 2016, λόγω λήξης του οικονομικού έτους, σύμφωνα με τον συνημμένο πίνακα, ο οποίος αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσης.

38) ΑΔΑ: 670Π7Λ7-ΨΗΞ – Συνολική α ν α τ ρ ο π ή δέσμευσης πίστωσης κατά το ποσό των 700.000,00 € (επτακοσίων χιλιάδων) του προϋπολογισμού εξόδων του Ειδικού Φορέα 07.072 Δνση Οικονομικών Π.Ε. Πειραιά ΚΑΕ 07.072.97810702201 (ΕΡΓΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ), οικ. έτος 2016, λόγω λήξης του οικονομικού έτους, σύμφωνα με τον συνημμένο πίνακα, ο οποίος αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσης.

39) ΑΔΑ: ΩΙΗΧ7Λ7-Κ1Ο – Aνάκληση άδειας ίδρυσης φαρμακείου

ΔΗΜΟΣ ΠΟΡΟΥ

1) ΑΔΑ: 769ΔΟΡ1Κ-345 – Τροποποίηση απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων λειτουργίας υφιστάμενης πλωτής μονάδας εκτροφής θαλάσσιων μεσογειακών ιχθύων ετήσιας δυναμικότητας 100 τόνων σε θαλάσσια έκταση 10 στρεμμάτων, της εταιρίας «Δίας Ιχθυοκαλλιέργειες Α.Β.Ε.Ε.» στη θέση Καλάμι νήσου Πόρου Δήμου Πόρου Π.Ε. Νήσων, ως προς το χρόνο ισχύος αυτής.

2) ΑΔΑ: 769ΔΟΡ1Κ-345 – Τροποποίηση απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων λειτουργίας υφιστάμενης πλωτής μονάδας εκτροφής θαλάσσιων μεσογειακών ιχθύων ετήσιας δυναμικότητας 100 τόνων σε θαλάσσια έκταση 10 στρεμμάτων, της εταιρίας «Δίας Ιχθυοκαλλιέργειες Α.Β.Ε.Ε.» στη θέση Καλάμι νήσου Πόρου Δήμου Πόρου Π.Ε. Νήσων, ως προς το χρόνο ισχύος αυτής.

3) ΑΔΑ: 7ΕΗ8ΟΡ1Κ-ΑΨ0 – Χορήγηση Άδειας Λειτουργίας στο ΑΝΟΙΚΤΟ ΓΗΠΕΔΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ & ΣΤΑΔΙΟ (Κ.Ε. ΠΟΡΟΥ)

4) ΑΔΑ: 6ΑΒΠΟΡ1Κ-4ΘΓ – ΔΑΣΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΣΤΗ ΘΕΣΗ «ΠΑΛΑΙΣΤΡΑ» ΔΗΜΟΥ ΠΟΡΟΥ

5) ΑΔΑ: 6100ΟΡ1Κ-ΥΨΟ – ΔΑΣΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΣΤΗ ΘΕΣΗ «ΠΕΡΓΑΡΙ» ΔΗΜΟΥ ΠΟΡΟΥ

6) ΑΔΑ: Ψ8ΙΘΟΡ1Κ-ΑΗΣ – Εξέταση της από 18-10-2016 προσφυγής του Δημοτικού Συμβούλου Πόρου Σπ. Σπυρίδωνος κατά της υπ’ αριθ. 1211/2016 απόφασης του Δημάρχου Πόρου

7) ΑΔΑ: 6ΝΡ4ΟΡ1Κ-Φ3Γ – Πράξη χαρακτηρισμού εδαφικής έκτασης σύμφωνα με το άρθρο 14 του Ν. 998/79 ύστερα από αίτημα του Δημητρίου Ρήγα στη θέσ稻Ασκέλι» Δήμου Πόρου

8) ΑΔΑ: 6ΗΝΚ7Λ7-Ω5Β – Απόρριψη Αίτησης Χρηματοδότησης της Πράξης “ΔΟΜΕΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΠΟΡΟΥ” με Κωδικό ΟΠΣ 5001827 στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “ATTIKH” 2014 – 2020

9) ΑΔΑ: ΩΨ65ΟΡ1Κ-ΓΝ2 – Παράταση προγραμμάτων πρόσκλησης επιβατικών οχημάτων ιδιωτικής χρήσης και φορτηγών οχημάτων ιδιωτικής χρήσης με μέγιστο μικτό βάρος έως 3,5 τόνους με έδρα στους Δήμους Αγκιστρίου, Αίγινας, Κυθήρων, Πόρου, Σπετσών, Τροιζηνίας και Ύδρας, για αρχικό τεχνικό έλεγχο

10) ΑΔΑ: 6ΟΚΡ7Λ7-ΑΔΛ – Εγκρίνουμε την α ν ά κ λ η σ η δέσμευσης πίστωσης κατά το ποσό των 20.000,00€ (είκοσι χιλιάδες ευρώ ) του προϋπολογισμού εξόδων του Ειδικού Φορέα 08.072 Δ/νση Οικονομικών Π.Ε. ΝΗΣΩΝ ΚΑΕ 97620804801 ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΟΡΟΥ., οικ. έτος 2016, Ανάκληση δέσμευσης 2078, λόγω λήξης οικονομικού έτους.

11) ΑΔΑ: ΩΘ0Ι7Λ7-4ΧΩ – Εγκρίνουμε την α ν ά κ λ η σ η δέσμευσης πίστωσης κατά το ποσό των 200.000,00€ (διακόσιες χιλιάδες ευρώ ) του προϋπολογισμού εξόδων του Ειδικού Φορέα 08.072 Δ/νση Οικονομικών Π.Ε. ΝΗΣΩΝ ΚΑΕ 97620801301 ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΠΟΡΟΥ, οικ. έτος 2016, λόγω λήξης οικονμομικού έτου

12) ΑΔΑ: Ω5ΥΦ7Λ7-Ζ6Γ – Εγκρίνουμε την α ν ά κ λ η σ η δέσμευσης πίστωσης κατά το ποσό των 756,45€ (επτακόσια πενήντα έξι ευρώ και σαράντα πέντε λεπτά) του προϋπολογισμού εξόδων του Ειδικού Φορέα 08.072 Δ/νση Οικονομικών Π.Ε. ΝΗΣΩΝ ΚΑΕ 97790802401 ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΣΕ ΕΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΕΡΙΟΧΕΣ (ΑΥΘΑΙΡΕΤΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΣΤΟΝ ΠΟΡΟ) (ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ ΕΡΓΟΥ), οικ. έτος 2016, Ανάκληση δέσμευσης 1041, λόγω λήξης οικονομικού έτους.

13) ΑΔΑ: 6ΟΘΚ7Λ7-Ε5Α – Εγκρίνουμε την α ν ά κ λ η σ η δέσμευσης πίστωσης κατά το ποσό των 868.000,00€ (οκτακόσιες εξήντα οκτώ χιλιάδες ευρώ ) του προϋπολογισμού εξόδων του Ειδικού Φορέα 08.072 Δ/νση Οικονομικών Π.Ε. ΝΗΣΩΝ ΚΑΕ 97790802001 ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΥΤΙΚΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΚΡΗΠΙΔΩΜΑΤΟΣ ΛΙΜΕΝΑ ΠΟΡΟΥ, οικ. έτος 2016, λόγω λήξης οικονομικού έτους

14) ΑΔΑ: 66ΔΣ7Λ7-ΤΩΦ – Εγκρίνουμε την α ν ά κ λ η σ η δέσμευσης πίστωσης κατά το ποσό των 1.000,00€ ( χίλια ευρώ ) του προϋπολογισμού εξόδων του Ειδικού Φορέα 08.072 Δ/νση Οικονομικών Π.Ε. ΝΗΣΩΝ ΚΑΕ 97790801101 ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΔΡΟΥΜΟΥ-ΠΛΑΤΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ ΖΩΝΗΥΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΟΥΝΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΟΡΟΥ (ΤΜΗΜΑΤΑ Ι & ΙΙΙ), οικ. έτος 2016, λόγω λήξης οικονομικού έτους

15) ΑΔΑ: 7ΕΚ57Λ7-Σ0Δ – Εγκρίνουμε την α ν ά κ λ η σ η δέσμευσης πίστωσης κατά το ποσό των 415.000,00€ (τετρακόσιες δέκα πέντε χιλιάδες ευρώ ) του προϋπολογισμού εξόδων του Ειδικού Φορέα 08.072 Δ/νση Οικονομικών Π.Ε. ΝΗΣΩΝ ΚΑΕ 97810802001 ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΝΗΣΟΥ ΠΟΡΟΥ, οικ. έτος 2016

16) ΑΔΑ: ΩΜΝΞ7Λ7-ΝΘΣ – Εγκρίνουμε την α ν ά κ λ η σ η δέσμευσης πίστωσης κατά το ποσό των 1.675,19€ ( χίλια εξακόσια εβδομήντα πέντε ευρώ και δέκα εννιά λεπτά) του προϋπολογισμού εξόδων του Ειδικού Φορέα 08.072 Δ/νση Οικονομικών Π.Ε. ΝΗΣΩΝ ΚΑΕ 97820800101 ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΚΡΗΠΙΔΩΜΑΤΩΝ ΝΕΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΠΟΡΟΥ, οικ. έτος 2016, λόγω λήξης οικονομικού έτους

17) ΑΔΑ: 6Η487Λ7-80Μ – Εγκρίνουμε την α ν ά κ λ η σ η δέσμευσης πίστωσης κατά το ποσό των 1.291.500,00€ (ένα εκατομμύριο διακόσιες ενενήντα μία χιλιάδες πεντακόσια ευρώ ) του προϋπολογισμού εξόδων του Ειδικού Φορέα 08.072 Δ/νση Οικονομικών Π.Ε. ΝΗΣΩΝ ΚΑΕ 97850800201 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΣΦΑΙΡΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΟΡΟΥ – ΓΑΛΑΤΑ, οικ. έτος 2016

ΔΗΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ

1) ΑΔΑ: 7ΔΟΕΟΡ1Κ-8ΔΡ – Χορήγηση Άδειας Λειτουργίας Ιχθυογεννητικού Σταθμού, στην εταιρεία «ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΡΓΟΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΑΕ», στoν όρμο «Πυργιακόνι», Αιαντείου Δήμου Σαλαμίνας, Περιφέρειας Αττικής

2) ΑΔΑ: ΩΔ137Λ7-3Β9 – Εγκρίνουμε τη δέσμευση πίστωσης ύψους δέκα χιλιάδες ευρώ (10.000,00 €) για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του Ειδικού Φορέα 08.072 Δ/νση Οικονομικών Π.Ε. ΝΗΣΩΝ ΚΑΕ 97770801001 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΑΜΠΕΛΑΚΙΩΝ. του οικ. έτους 2016 για την ανάγκη δέσμευσης πολυετούς υποχρέωσης ποσού -520.000,00- για το έργο<< Συντήρηση αναβάθμιση και βελτίωση γηπέδου Αμπελακίων Σαλαμίνας>> με επιμερισμό ποσού ανά έτος -2016-10.000,00-, 2017- 140.000,00- και 2018- 370.000,00-.

3) ΑΔΑ: 7ΨΗ37Λ7-ΧΑΤ – ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 2436/09-01-2015 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥΣ ΠΩΛΗΤΕΣ ΛΑΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ

4) ΑΔΑ: ΩΤΗ97Λ7-ΣΣ6 – Λήψη Προληπτικών Υγειονομικών Μέτρων για την αλιεία ζώντων δίθυρων μαλακίων από τις κατηγοριοποιημένες ζώνες ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗ (ΖΩΝΗ Ι), ΜΠΑΤΣΙ (ΖΩΝΗ ΙΙ), ΑΙΑΝΤΕΙΟ (ΖΩΝΗ ΙΙΙ) και ΚΑΜΑΤΕΡΟ (ΖΩΝΗ V) στη νήσο Σαλαμίνα, και ΜΕΤΩΠΗ Αίγινας (ΖΩΝΗ VΙ)

5) ΑΔΑ: Ω6ΓΡ7Λ7-Θ0Ε – Λήψη Προληπτικών Υγειονομικών Μέτρων για την αλιεία ζώντων δίθυρων μαλακίων από τις κατηγοριοποιημένες ζώνες ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗ (ΖΩΝΗ Ι), ΜΠΑΤΣΙ (ΖΩΝΗ ΙΙ), ΑΙΑΝΤΕΙΟ (ΖΩΝΗ ΙΙΙ) και ΚΑΜΑΤΕΡΟ (ΖΩΝΗ V) στη νήσο Σαλαμίνα, και ΜΕΤΩΠΗ Αίγινας (ΖΩΝΗ VΙ)

6) ΑΔΑ: 7ΔΟΕΟΡ1Κ-8ΔΡ – Χορήγηση Άδειας Λειτουργίας Ιχθυογεννητικού Σταθμού, στην εταιρεία «ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΡΓΟΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΑΕ», στoν όρμο «Πυργιακόνι», Αιαντείου Δήμου Σαλαμίνας, Περιφέρειας Αττικής

7) ΑΔΑ: 64ΓΖ7Λ7-ΕΡΕ – Έγκριση αντικατάστασης υπευθύνου φαρμακοποιού στο φαρμακείο Μαρτίκα Θεοδώρας, από την φαρμακοποιό Χασομέρη Σπυριδούλα – Μαρία, στα συστεγασμένα φαρμακεία Μαλινάκη Δημητρίου – Μαρτίκα Θεοδώρας, στην Δ. Ε. Κερατσινίου, και στην οδό Λεωφόρος Σαλαμίνος αρ. 20, λόγω της λειτουργίας από την φαρμακοποιό Μαρτίκα Θεοδώρα και δεύτερου φαρμακείου στην ίδια Δημοτική Ενότητα

8) ΑΔΑ: 71ΠΓ7Λ7-Ψ0Γ – ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΣΗ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΝΗΣΟΥ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΙΝΑΣ

9) ΑΔΑ: 7Η167Λ7-ΒΥ2 – «Αρχική πλήρης κατηγοριοποίηση των ζωνών παραγωγής ζώντων δίθυρων μαλακίων στην περιοχή Φανερωμένης της νήσου Σαλαμίνας, όσον αφορά στην αλίευση αχινών του είδους Paracentrotus lividus»

10) ΑΔΑ: ΨΞ0ΔΟΡ1Κ-ΙΩ4 – Χορήγηση άδειας χρήσης νερού για υφιστάμενα δικαιώματα από πηγάδι αρδευτικής χρήσης (άρδευση αγροτεμαχίου) στους Δημήτριο και Λεωνίδα Κανάκη στην ιδιοκτησία τους, στην οδό Αγ. Δημητρίου 71, στη θέση «Άγιος Δημήτριος-Παληάμπελα» του Δήμου Σαλαμίνας, της Περιφερειακής Ενότητας Πειραιά, της Περιφέρειας Αττικής.

11) ΑΔΑ: 6Ν3Μ7Λ7-4ΥΩ – Έγκριση σύναψης και όρων προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου Άθλησης Κοινωνικής Πολιτικής και Παιδείας Δήμου Σαλαμίνας για το έργο: «Συντήρηση, αναβάθμιση και βελτίωση Κέντρου Νεότητας Σαλαμίνας» προϋπολογισμού 460.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.).

12) ΑΔΑ: 6ΛΠΔΟΡ1Κ-95Ν – Xαρακτηρισμός έκτασης αποτελούμενης από δύο τμήματα εμβαδού 4.758,33τ.μ. και 7.072,25τ.μ. στη θέση ¨Αγιος Νικόλαος¨Δήμου Σαλαμίνας

13) ΑΔΑ: 79ΞΖ7Λ7-ΘΗΣ – ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ

14) ΑΔΑ: ΩΞΜΧ7Λ7-Σ2Ε – ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ

15) ΑΔΑ: 7ΕΥΗ7Λ7-ΓΕ9 – ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΣΥΣΤΕΓΑΣΗ

16) ΑΔΑ: ΩΡΛΙ7Λ7-ΑΟΗ – Εγκρίνουμε την α ν ά κ λ η σ η δέσμευσης πίστωσης κατά το ποσό των 300.000,00€ (τριακόσιες χιλιάδες ευρώ ) του προϋπολογισμού εξόδων του Ειδικού Φορέα 08.072 Δ/νση Οικονομικών Π.Ε. ΝΗΣΩΝ ΚΑΕ 97810801201 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ, οικ. έτος 2016

17) ΑΔΑ: 79717Λ7-Ρ79 – Εγκρίνουμε την α ν ά κ λ η σ η δέσμευσης πίστωσης κατά το ποσό των 450.000,00€ (τετρακόσιες πενήντα χιλιάδες ευρώ ) του προϋπολογισμού εξόδων του Ειδικού Φορέα 08.072 Δ/νση Οικονομικών Π.Ε. ΝΗΣΩΝ ΚΑΕ 97770800901 ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ – ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΣΤΑΔΙΟΥ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ., οικ. έτος 2016, Ανάκληση δέσμευσης 1198, λόγω λήξης οικονομικού έτους.

18) ΑΔΑ: ΩΔΧΘ7Λ7-ΒΦΑ – Εγκρίνουμε την α ν ά κ λ η σ η δέσμευσης πίστωσης κατά το ποσό των 200.000,00€ (διακόσιες χιλιάδες ευρώ ) του προϋπολογισμού εξόδων του Ειδικού Φορέα 08.072 Δ/νση Οικονομικών Π.Ε. ΝΗΣΩΝ ΚΑΕ 97730801101 ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΝΗΣΟΥ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ, οικ. έτος 2016, λόγω λήξης οικονομικού έτους

19) ΑΔΑ: 7ΔΖΑ7Λ7-ΗΩΣ – Εγκρίνουμε την α ν ά κ λ η σ η δέσμευσης πίστωσης κατά το ποσό των 250.000,00€ (διακόσιες πενήντα χιλιάδες ευρώ ) του προϋπολογισμού εξόδων του Ειδικού Φορέα 08.072 Δ/νση Οικονομικών Π.Ε. ΝΗΣΩΝ ΚΑΕ 97770801301 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ., οικ. έτος 2016, λόγω λήξης οικονομικού έτους

20) ΑΔΑ: 6ΗΦΜ7Λ7-ΘΗΔ – Εγκρίνουμε την α ν ά κ λ η σ η δέσμευσης πίστωσης κατά το ποσό των 194.583,49€ (εκατόν ενενήντα τέσσερις χιλιάδες πεντακόσια ογδόντα τρία ευρώ και σαράντα εννιά λεπτά) του προϋπολογισμού εξόδων του Ειδικού Φορέα 08.072 Δ/νση Οικονομικών Π.Ε. ΝΗΣΩΝ ΚΑΕ 97730800601 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΛΑΒΩΝ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΑΤΕΡΛΙ – ΚΑΝΑΚΙΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ, οικ. έτος 2016, λόγω λήξης οικονομικού έτους

21) ΑΔΑ: ΩΞ517Λ7-9ΥΓ – Εγκρίνουμε την α ν ά κ λ η σ η δέσμευσης πίστωσης κατά το ποσό των 400.000,00€ (τετρακόσιες χιλιάδες ευρώ ) του προϋπολογισμού εξόδων του Ειδικού Φορέα 08.072 Δ/νση Οικονομικών Π.Ε. ΝΗΣΩΝ ΚΑΕ 97810802501 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ ΝΗΣΟΥ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ., οικ. έτος 2016

22) ΑΔΑ: 6ΑΚΠ7Λ7-ΘΧ6 – Εγκρίνουμε την α ν ά κ λ η σ η δέσμευσης πίστωσης κατά το ποσό των 153.000,00€ (εκατόν πενήντα τρεις χιλιάδες ευρώ ) του προϋπολογισμού εξόδων του Ειδικού Φορέα 08.072 Δ/νση Οικονομικών Π.Ε. ΝΗΣΩΝ ΚΑΕ 97890800301 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΑΙΑΝΤΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ., οικ. έτος 2016

23) ΑΔΑ: Ψ62Ι7Λ7-ΕΙΜ – Εγκρίνουμε την συνολική α ν α τ ρ ο π ή δέσμευσης πίστωσης κατά το ποσό των € 40.000,00 (σαράντα χιλιάδων ) του προϋπολογισμού εξόδων του Ειδικού Φορέα 08.072 Δ/νση Οικονομικών ΠΕ ΝΗΣΩΝ ΚΑΕ 9775.08.008.01 << Συντήρηση δικτύου ακκαθάρτων Δήμου Σαλαμίνας>> οικ. έτος 2016

ΔΗΜΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ

1) ΑΔΑ: ΩΠΞΦ7Λ7-Ι28 – Ολοκλήρωση Πράξης » ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΑΓΩΓΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΛΑΓΟΝΗΣΙΟΥ – ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΡΕΜΑΤΟΣ ΚΙΤΕΖΑΣ» με κωδικό ΟΠΣ 374462 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα : <<ΑΤΤΙΚΗ>>

2) ΑΔΑ: 6ΥΝ57Λ7-35Ξ – ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΥΡΩΣΗΣ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 04-ΣΑΡ/2015 της με αρ. 1/2011 πράξης εφαρμογής της πολεοδομικής μελέτης επέκτασης των πολεοδομικών ενοτήτων (ΠΕ) 1,2 και 3 του Δήμου Αναβύσσου (Αττικής).

3) ΑΔΑ: Ω84Τ7Λ7-5ΩΟ – Επί της από 15/11/2016 Ειδικής Δήλωσης Διακοπής εργασιών του έργου: «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ, ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ Α΄ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ», αναδόχου εταιρείας ΙΝΤΡΑΚΑΤ

4) ΑΔΑ: 72ΨΤ7Λ7-ΠΞ4 – Ένταξη της Πράξης «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Σαρωνικού» με Κωδικό ΟΠΣ 5002642 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014- 2020»

5) ΑΔΑ: 6Α02ΟΡ1Κ-Θ6Α – Ακύρωση της υπ’ αρ. 132/2016 απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ ΑΡΙΣΤΟΔΙΚΟΣ Δήμου Σαρωνικού

6) ΑΔΑ: Ω747ΟΡ1Κ-ΑΓΛ – Άδεια για τη δραστηριότητα συλλογής και μεταφοράς μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων της επιχείρησης του ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΙΟΡΔΑΝΗ του Νικολάου, που εδρεύει στην οδό Αριστοτέλους 8 στην Ανάβυσσο Αττικής

7) ΑΔΑ: 739ΠΟΡ1Κ-ΛΗΓ – Άδεια για τη δραστηριότητα συλλογής και μεταφοράς μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων της επιχείρησης του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ Κ. ΦΙΛΙΠΠΟΥ, που εδρεύει στην οδό 28ης Οκτωβρίου 43 στα Καλύβια Αττικής

8) ΑΔΑ: 7ΩΥΖ7Λ7-ΘΡ2 – Τροποποίηση της Πράξης «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ, ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ Α΄ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ – (ΦΑΣΗ Β’)» με Κωδικό ΟΠΣ 5001150 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014-2020»

9) ΑΔΑ: ΩΞ447Λ7-ΙΙΦ – ανακληση δεσμευσης 2960

10) ΑΔΑ: 6ΡΓΘΟΡ1Κ-81Δ – ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ

ΔΜΟΣ ΥΔΡΑΣ

1) ΑΔΑ: ΩΡΧΙ7Λ7-Π5Μ – Εγκρίνουμε τη δέσμευση πίστωσης ύψους πενήντα χιλιάδες ευρώ (50.000,00 €) για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του Ειδικού Φορέα 08.072 Δ/νση Οικονομικών Π.Ε. ΝΗΣΩΝ ΚΑΕ 97750801101 ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΥΔΡΑΣ του οικ. έτους 2016

2) ΑΔΑ: Ω6ΕΑ7Λ7-ΖΥΛ – Εγκρίνουμε τη δέσμευση πίστωσης ύψους επτακόσια τριάντα πέντε ευρώ και σαράντα τέσσερα λεπτά (735,44 €) για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του Ειδικού Φορέα 08.072 Δ/νση Οικονομικών Π.Ε. ΝΗΣΩΝ ΚΑΕ 97770800101 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Ν.ΥΔΡΑΣ του οικ. έτους 2016

3) ΑΔΑ: ΩΚΟΤ7Λ7-ΗΦΗ – Εγκρίνουμε τη δέσμευση πίστωσης ύψους χίλια εβδομήντα εννιά ευρώ και μηδέν τρία λεπτά (1.079,03 €) για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του Ειδικού Φορέα 08.072 Δ/νση Οικονομικών Π.Ε. ΝΗΣΩΝ ΚΑΕ 97790800101 ΣΥΣΤΗΜΑ ΝΑΥΔΕΤΟΥ ΚΟΝΤΑ ΣΤΟ ΝΗΣΑΚΙ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ Ν.ΥΔΡΑΣ του οικ. έτους 2016

4) ΑΔΑ: 6Ζ2Ψ7Λ7-ΨΣΕ – Δημοπράτηση του έργου με τίτλο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΡΗΠΙΔΩΜΑΤΩΝ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟ ΛΙΜΕΝΑ ΤΗΣ Ν. ΥΔΡΑΣ». προϋπολογισμού μελέτης 287.500,00 € (με Φ.Π.Α.).

5) ΑΔΑ: ΩΟΡΠΟΡ1Κ-ΑΞ3 – Πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών στο Δήμο Ύδρας.

6) ΑΔΑ: ΩΨ65ΟΡ1Κ-ΓΝ2 – Παράταση προγραμμάτων πρόσκλησης επιβατικών οχημάτων ιδιωτικής χρήσης και φορτηγών οχημάτων ιδιωτικής χρήσης με μέγιστο μικτό βάρος έως 3,5 τόνους με έδρα στους Δήμους Αγκιστρίου, Αίγινας, Κυθήρων, Πόρου, Σπετσών, Τροιζηνίας και Ύδρας, για αρχικό τεχνικό έλεγχο

7) ΑΔΑ: Ω0Σ17Λ7-ΚΛΔ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΡΗΠΙΔΩΜΑΤΩΝ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟ ΛΙΜΕΝΑ ΤΗΣ Ν.ΥΔΡΑΣ

8) ΑΔΑ: Ω3Ξ57Λ7-ΤΤΞ – Απόρριψη Αίτησης Χρηματοδότησης της Πράξης “ΔΟΜEΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΥΔΡΑΣ” με Κωδικό ΟΠΣ 5001829 στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “ATTIKH” 2014 – 2020.

9) ΑΔΑ: Ψ7ΖΝ7Λ7-ΒΗΠ – Τροποποίηση άδειας λειτουργίας με νέους όρους για την επαναχρησιμοποίηση επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων εργοστασίου επεξεργασίας και τυποποίησης κατεψυγμένων ιχθύων και ιχθυηρών με αποθήκες ψυγεία της ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΡΟΦΙΝΚΟ Α.Ε.Β.Ε. στην Λεωφ. Δερβενοχωρίων, στη Δημοτική Ενότητα Μαγούλας στο Δήμο Ελευσίνας Αττικής.

10) ΑΔΑ: ΩΑ687Λ7-0ΡΞ – Εγκρίνουμε την α ν ά κ λ η σ η δέσμευσης πίστωσης κατά το ποσό των 60.000,00€ (εξήντα χιλιάδες ευρώ ) του προϋπολογισμού εξόδων του Ειδικού Φορέα 08.072 Δ/νση Οικονομικών Π.Ε. ΝΗΣΩΝ ΚΑΕ 97330800501 ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ «ΜΕΛΙΝΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ» ΝΗΣΟΥ ΥΔΡΑΣ., οικ. έτος 2016, Ανάκληση δέσμευσης 789 λόγω λήξης οικονομικού έτους

11) ΑΔΑ: 71Β67Λ7-Β3Ω – Εγκρίνουμε την α ν ά κ λ η σ η δέσμευσης πίστωσης κατά το ποσό των 180.000,00€ (εκατό ογδόντα χιλιάδες ευρώ ) του προϋπολογισμού εξόδων του Ειδικού Φορέα 08.072 Δ/νση Οικονομικών Π.Ε. ΝΗΣΩΝ ΚΑΕ 97220800101 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Α?΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΥΔΡΑΣ., οικ. έτος 2016, Ανάκληση δέσμευσης 765 λόγω λήξης οικονομικού έτους

12) ΑΔΑ: ΩΖΚΨ7Λ7-ΒΣ9 – Εγκρίνουμε την α ν ά κ λ η σ η δέσμευσης πίστωσης κατά το ποσό των 18.000,00€ (δέκα οκτώ χιλιάδες ευρώ ) του προϋπολογισμού εξόδων του Ειδικού Φορέα 08.072 Δ/νση Οικονομικών Π.Ε. ΝΗΣΩΝ ΚΑΕ 97620802301 ΜΕΛΕΤΗ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΚΥΡΙΩΣ ΛΙΜΑΝΙ ΤΗΣ ΥΔΡΑΣ., οικ. έτος 2016, λόγω λήξης οικονομικού ΄΄ετους

13) ΑΔΑ: Ψ72Κ7Λ7-ΠΣ5 – Εγκρίνουμε την α ν ά κ λ η σ η δέσμευσης πίστωσης κατά το ποσό των 18.000,00€ (δέκα οκτώ χιλιάδες ευρώ ) του προϋπολογισμού εξόδων του Ειδικού Φορέα 08.072 Δ/νση Οικονομικών Π.Ε. ΝΗΣΩΝ ΚΑΕ 97620802201 ΜΕΛΕΤΗ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΚΑΜΙΝΙ., οικ. έτος 2016, λόγω λήξης οικονομικού έτους

14) ΑΔΑ: 687Η7Λ7-ΞΤΤ – Εγκρίνουμε την α ν ά κ λ η σ η δέσμευσης πίστωσης κατά το ποσό των 12.000,00€ (δώδεκα χιλιάδες ευρώ ) του προϋπολογισμού εξόδων του Ειδικού Φορέα 08.072 Δ/νση Οικονομικών Π.Ε. ΝΗΣΩΝ ΚΑΕ 97620803401 ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΙΣ ΠΡΑΝΩΝ ΣΤΗΝ ΥΔΡΑ., οικ. έτος 2016, Ανάκληση δέσμευσης 976, λόγω λήξης οικονομικού έτους.

15) ΑΔΑ: ΨΙ9Η7Λ7-ΘΡΚ – Εγκρίνουμε την α ν ά κ λ η σ η δέσμευσης πίστωσης κατά το ποσό των 18.000,00€ (δέκα οκτώ χιλιάδες ευρώ ) του προϋπολογισμού εξόδων του Ειδικού Φορέα 08.072 Δ/νση Οικονομικών Π.Ε. ΝΗΣΩΝ ΚΑΕ 97620803301 ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΥΔΡΑ., οικ. έτος 2016, Ανάκληση δέσμευσης 974, λόγω λήξης οικονομικού έτους.

16) ΑΔΑ: 7ΜΒΒ7Λ7-5ΙΕ – Εγκρίνουμε την α ν ά κ λ η σ η δέσμευσης πίστωσης κατά το ποσό των 30.000,00€ (τριάντα χιλιάδες ευρώ ) του προϋπολογισμού εξόδων του Ειδικού Φορέα 08.072 Δ/νση Οικονομικών Π.Ε. ΝΗΣΩΝ ΚΑΕ 97620802401 ΜΕΛΕΤΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΛΩΤΗΣ ΜΑΡΙΝΑΣ ΣΤΟ ΜΑΝΔΡΑΚΙ., οικ. έτος 2016, λόγω λήξης οικονομικού έτους

17) ΑΔΑ: ΩΣ5Λ7Λ7-ΖΕΡ – Εγκρίνουμε την α ν ά κ λ η σ η δέσμευσης πίστωσης κατά το ποσό των 300.000,00€ (τριακόσιες χιλιάδες ευρώ ) του προϋπολογισμού εξόδων του Ειδικού Φορέα 08.072 Δ/νση Οικονομικών Π.Ε. ΝΗΣΩΝ ΚΑΕ 97810801901 ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΙΣ ΠΡΑΝΩΝ ΣΤΗ ΝΗΣΟ ΥΔΡΑ., οικ. έτος 2016

18) ΑΔΑ: 7ΥΦ47Λ7-Ρ70 – Εγκρίνουμε την α ν ά κ λ η σ η δέσμευσης πίστωσης κατά το ποσό των 50.000,00€ (πενήντα χιλιάδες ευρώ ) του προϋπολογισμού εξόδων του Ειδικού Φορέα 08.072 Δ/νση Οικονομικών Π.Ε. ΝΗΣΩΝ ΚΑΕ 97750801101 ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΥΔΡΑΣ, οικ. έτος 2016, Ανάκληση δέσμευσης 3060, λόγω λήξης οικονομικού έτους.

19) ΑΔΑ: Ψ1ΙΞ7Λ7-ΟΗΑ – Εγκρίνουμε την α ν ά κ λ η σ η δέσμευσης πίστωσης κατά το ποσό των 30.000,00€ (τριάντα χιλιάδες ευρώ ) του προϋπολογισμού εξόδων του Ειδικού Φορέα 08.072 Δ/νση Οικονομικών Π.Ε. ΝΗΣΩΝ ΚΑΕ 97820800201 ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΡΗΠΙΔΩΜΑΤΩΝ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟ ΛΙΜΕΝΑ ΤΗΣ Ν. ΥΔΡΑΣ., οικ. έτος 2016

20) ΑΔΑ: ΨΠ257Λ7-ΠΩΑ – Εγκρίνουμε την α ν ά κ λ η σ η δέσμευσης πίστωσης κατά το ποσό των 2.037,24€ (δύο χιλιάδες τριάντα επτά ευρώ και είκοσι τέσσερα λεπτά) του προϋπολογισμού εξόδων του Ειδικού Φορέα 08.072 Δ/νση Οικονομικών Π.Ε. ΝΗΣΩΝ ΚΑΕ 97830800101 Κατεπείγουσα αντικατάσταση αμιαντοσωλήνων δικτύου ύδρευσης μεταξύ δεξαμενών Καλών Πηγαδιών και Αγ. Κωνσταντίνου Νησου Ύδρας, οικ. έτος 2016

21) ΑΔΑ: 92Α57Λ7-ΣΓ3 – Εγκρίνουμε την συνολική α ν α τ ρ ο π ή δέσμευσης πίστωσης κατά το ποσό των € 1.137,19 (χιλίων εκατόν τριάντα επτά και δεκαεννέα λεπτών ) του προϋπολογισμού εξόδων του Ειδικού Φορέα 08.072 Δ/νση Οικονομικών ΠΕ ΝΗΣΩΝ ΚΑΕ 9779.08.001.01 << Σύστημα ναυδέτου κοντά στο νησάκι Αγ. Νικολάου Ν. Υδρας>> οικ. έτος 2016

22) ΑΔΑ: 9ΙΝΕ7Λ7-ΓΝΘ – Εγκρίνουμε την συνολική α ν α τ ρ ο π ή δέσμευσης πίστωσης κατά το ποσό των € 131.972,98 (εκατόν τριάντα μία χιλιάδες εννιακόσιες εβδομήντα δύο και ενεννήντα οκτώ λεπτά ) του προϋπολογισμού εξόδων του Ειδικού Φορέα 08.072 Δ/νση Οικονομικών ΠΕ ΝΗΣΩΝ ΚΑΕ 9777.08.001.01 Κατασκευή γηπέδου ποδοσφαίρου Ν. Ύδρας>> οικ. έτος 2016

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

Αρέσει σε %d bloggers: