ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΠΕΡΙΦ. & ΑΠ.ΔΙΟΙΚ.ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΑΛΛΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΜΗΝΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016

Να βλέπετε συχνά τη συγκεκριμένη σελίδα ακόμη και λίγες ημέρες μετά την πάροδο του μηνός Νοεμβρίου 2016, διότι καθημερινώς θα ενημερώνεται με νέες αποφάσεις για τους παρακάτω δήμους, όπως αυτές θα αναρτώνται στη «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» από την Περιφέρεια Αττικής και από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής

Γενικά για το «ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ» της «Ενότητας Σαρωνικού».

ΓΕΝΙΚΑ

1) ΑΔΑ: ΩΦΦΝ7Λ7-Ζ35 – ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ «Αντιπλημμυρική προστασία περιοχής κόμβου Πειραιώς και Χαμοστέρνας -Β΄Φάση» ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ: ΑΠ 88/16

2) ΑΔΑ: 7Χ2Β7Λ7-7ΩΨ – Λήψη απόφασης επί του Πρακτικού 68 της Γνωμοδοτικής Επιτροπής Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων Διαγωνισμών αναφορικά με την αξιολόγηση των ενδεικτικών προσφορών που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο του ηλεκτρονικού διαγωνισμού με αριθμό 28410 (Δξη 6/2016) για την εφαρμογή Δυναμικού Συστήματος Αγορών (ΔΣΑ) για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Περιφέρειας Αττικής, για τα σχολικά έτη 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019 & 2019-2020, προϋπολογισμού 91.800.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, των δικαιωμάτων προαίρεσης και της αναπροσαρμογής του τιμήματος λόγω τιμής καυσίμου έως 10%.

3) ΑΔΑ: 7Ω207Λ7-ΧΜΚ – Λήψη απόφασης επί του Πρακτικού 73 της Γνωμοδοτικής Επιτροπής Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων Διαγωνισμών αναφορικά με την αξιολόγηση των ενδεικτικών προσφορών που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο του ηλεκτρονικού διαγωνισμού με αριθμό 28598 (Δξη 6/2016) για την εφαρμογή Δυναμικού Συστήματος Αγορών (ΔΣΑ) για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Περιφέρειας Αττικής, για τα σχολικά έτη 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019 & 2019-2020, προϋπολογισμού 91.800.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, των δικαιωμάτων προαίρεσης και της αναπροσαρμογής του τιμήματος λόγω τιμής καυσίμου έως 10%.

4) ΑΔΑ: ΩΖΡΨ7Λ7-ΤΒ1 – Αποδοχή ή μη του αρ. 7/2016 πρακτικού της Τριμελούς Γνωμοδοτικής Επιτροπής αξιολόγησης των αποτελεσμάτων των διαγωνισμών και των διαδικασιών διαπραγμάτευσης της Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής, με θέμα την αποσφράγιση και αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών που υποβλήθηκαν στον 2Ο Επιμέρους Διαγωνισμό της Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών (Αρ. Διακήρυξης 2/2016, α/α 28147) στο πλαίσιο του Δυναμικού Συστήματος Αγορών (ΔΣΑ) του άρθρου 27 του Π.Δ. 60/2007, για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Περιφέρειας Αττικής, για τα σχολικά έτη 2016-2017,2017-2018 και 2018-2019, συνολικού προϋπολογισμού 355.980,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ

5) ΑΔΑ: 61Σ47Λ7-Α9Γ – Λήψη απόφασης επί του Πρακτικού 63 της Γνωμοδοτικής Επιτροπής Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων Διαγωνισμών αναφορικά με την ηλεκτρονική αποσφράγιση και τον έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο του Επιμέρους Διαγωνισμού της Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών (Δξη 15/2016) με συστημικό αριθμό διαγωνισμού 25999 για την ανάθεση υπηρεσιών Μεταφοράς Μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της Περιφέρειας Αττικής, για τα σχολικά έτη 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019.

6) ΑΔΑ: Ω8ΣΒ7Λ7-ΠΥΜ – Λήψη απόφασης επί αποδοχής ή μή του Πρακτικού αρ. 6/2016 της Πενταμελούς Γνωμοδοτικής Επιτροπής διενέργειας/αξιολόγησης αποτελεσμάτων των ανοικτών διαγωνισμών και διαδικασιών διαπραγμάτευσης της Π.Ε. Νότιου Τομέα Αθηνών με θέμα την αποσφράγιση και αξιολόγηση των κατακυρωτικών εγγράφων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο του επιμέρους διαγωνισμού της Π.Ε Νοτίου Τομέα Αθηνών (Αρ. Διακ/ξης 1/2016, Α/Α 26075) στο πλαίσιο του Δυναμικού Συστήματος Αγορών (ΔΣΑ) του άρθρου 27 του Π.Δ. 60/2007, για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Περιφέρειας Αττικής, για τα σχολικά έτη 2016-2017,2017-2018 και 2018-2019.

7) ΑΔΑ: 6Ω4Ι7Λ7-ΧΒΧ – Λήψη απόφασης περί έγκρισης του πρακτικού της επιτροπής αξιολόγησης των αποτελεσμάτων των διαγωνισμών & των διαδικασιών διαπραγμάτευσης της Π.Ε.Α.Α, στα πλαίσια του Δυναμικού Συστήματος Αγορών (ΔΣΑ) για τη μεταφορά μαθητών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Ανατ. Αττικής για τα σχολικά έτη 2016-2017, 2017-2018 & 2018-2019.

8) ΑΔΑ: ΩΗΟ4ΟΡ1Κ-9ΜΠ – Συγκρότηση Επιτροπής κατεδάφισης αυθαιρέτων εντός αναδασωτέων εκτάσεων από πυρκαγιά, περιοχής ευθύνης των δασικών υπηρεσιών της Ανατολικής Αττικής.

9) ΑΔΑ: 7Κ1ΜΟΡ1Κ-ΗΛ2 – Αφαίρεση – αποξήλωση παράνομων διαφημιστικών πινακίδων στα όρια της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.

10) ΑΔΑ: 71ΟΤΟΡ1Κ-ΧΔΜ – Περίληψη άδειας εγκατάστασης φωτοβολταϊκού σταθμού του ΄΄ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΔΡΥΜΑ ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΑΡΧΟΣ Α.Ε.΄΄

11) ΑΔΑ: 6ΩΩ3ΟΡ1Κ-ΧΧΣ – Έγκριση των Περιβαλλοντικών όρων του έργου «Ανάπλαση ρέματος Πικροδάφνης από Λ. Βουλιαγμένης έως εκβολή»

12) ΑΔΑ: ΩΜΟΝ7Λ7-ΟΟΨ – Συγκρότηση τριμελούς επιτροπής παραλαβής ελέγχου και πιστοποίησης για την Παροχή Υπηρεσιών: «Καθαρισμός ρεμάτων και άμεση επέμβαση για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών εντός των διοικητικών ορίων της Περιφερειακής Ενότητας Πειραιά (έτος 2016)», προϋπολογισμού: 73.785,24 ευρώ με τον ΦΠΑ.

13) ΑΔΑ: 7Ρ8Φ7Λ7-9Ν7 – Διενέργεια διαπραγμάτευσης τιμής χωρίς δημοσίευση προκήρυξης, για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Δημοτικών Σχολείων της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής έως την 31-12-2016, για την κάλυψη των αναγκών της υποχρεωτικής διεξαγωγής του αντικειμένου της κολύμβησης, όπως αυτή καθορίζεται από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

14) ΑΔΑ: ΩΙΡ27Λ7-6ΘΤ – Λήψη απόφασης περί έγκρισης του υπ΄αριθμ. 73 / 2016 πρακτικού της επιτροπής αξιολόγησης των αποτελεσμάτων των διαγωνισμών & των διαδικασιών διαπραγμάτευσης της Π.Ε.Α.Α, περί μη ορθής εκτέλεσης των δρομολογίων με α/α 101 & 102 από την εταιρεία Νάκος & Σια ΕΕ, στα πλαίσια του Δυναμικού Συστήματος Αγορών (ΔΣΑ) για τη μεταφορά μαθητών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Ανατ. Αττικής για τα σχολικά έτη 2016-2017, 2017-2018 & 2018- (Διακ.14/2016 & Α/Α ΕΣΗΔΗΣ: 26863).

15) ΑΔΑ: 6ΚΧΔ7Λ7-Φ1Θ – Δημοσίευση περίληψης διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού της παροχής υπηρεσίας: «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΥΔΡΟΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ» Α.Π.97/16. Προϋπολογισμού 74.400,00(με Φ.Π.Α.)

16) ΑΔΑ: 694Ν7Λ7-ΨΞ3 – ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟΝ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΦΑΛΗΡΙΚΟ ΟΡΜΟ

17) ΑΔΑ: 6ΖΦΒ7Λ7-3ΣΓ – Ανάθεση στους μειοδότες της εκτέλεσης δύο επιπλέον δρομολογίων της υπ΄ αριθ. 20/2016 Διακήρυξης επιμέρους διαγωνισμού της Π.Ε. Ανατ. Αττικής για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης της Περιφέρειας Αττικής, για τα σχολικά έτη 2016-2017, 2017-2018 και 2018-2019.

18) ΑΔΑ: ΩΤΑΕ7Λ7-ΧΙΛ – Τροποποίηση δρομολογίων της υπ αριθ. 14/2016 Διακήρυξης Επιμέρους διαγωνισμού της Π.Ε. Ανατ. Αττικής για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Περιφέρειας Αττικής, για τα σχολικά έτη 2016-2017, 2017-2018 και 2018-2019.

19) ΑΔΑ: Ψ4657Λ7-9Β5 – Τροποποίηση του με α/α 17 δρομολογίου της υπ αριθ. 14/2016 Διακήρυξης Επιμέρους διαγωνισμού της Π.Ε. Ανατ. Αττικής για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Περιφέρειας Αττικής, για τα σχολικά έτη 2016-2017, 2017-2018 και 2018-2019.

20) ΑΔΑ: 6ΤΡ27Λ7-0Ψ7 – Τροποποίηση του με α/α 78 δρομολογίου της υπ’ αρ. 1/2016 Διακήρυξης Επιμέρους Διαγωνισμού της ΠΕ Δυτικού Τομέα Αθηνών (στα πλαίσια του ΔΣΑ), για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της Περιφέρειας Αττικής, για τα σχολικά έτη 2016-2017, 2017-2018 και 2018-2019.

21) ΑΔΑ: 79ΛΟ7Λ7-ΗΩ4 – Τροποποίηση δρομολογίου μεταφοράς μαθητών του Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Πειραιά για το οποίο δεν υποβλήθηκε προσφορά στο πλαίσιο του επιμέρους ηλεκτρονικού διαγωνισμού με αρ. συστήματος 26097 (Δ/ξη 1/2016) του Δυναμικού Συστήματος Αγορών (ΔΣΑ) και παρατάθηκε η ισχύς της αρ. 15/2016 σύμβασης με την υπ’αρ. 1982/2016 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, για την ανάθεση των υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Π.Ε. Πειραιά της Περιφέρειας Αττικής, για τα σχολικά έτη 2016-2017, 2017-2018 και 2018-2019.

22) ΑΔΑ: 70ΖΥ7Λ7-2ΙΛ – Λήψη απόφασης περί διόρθωσης της υπ΄αριθμ. 2561/2016 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής (ΑΔΑ: 6Ω4Ι7Λ7-ΧΒΧ), στα πλαίσια του Δυναμικού Συστήματος Αγορών (ΔΣΑ) για τη μεταφορά μαθητών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Ανατ. Αττικής για τα σχολικά έτη 2016-2017, 2017-2018 & 2018-2019 (Διακ.14/2016 & Α/Α ΕΣΗΔΗΣ: 26863).

ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΗΣ

1) ΑΔΑ: Ω4ΔΦΟΡ1Κ-ΠΟ8 – Χορήγηση άδειας υδρευτικής χρήσης νερού (καθαριότητα, άρδευση πρασίνου) στο ΔΗΜΟ ΑΙΓΙΝΑΣ από υφιστάμενη γεώτρηση της εταιρείας «Αικατερίνη Σακελλίου και ΣΙΑ Ο.Ε.», στη θέση ΜΕΣΟΝΗΣΙ στη Δημοτική Κοινότητα ΚΥΨΕΛΗΣ του Δήμου Αίγινας, της Περιφέρειας Αττικής για κάλυψη μέρους των αναγκών ύδρευσης 5.000 ατόμων της περιοχής ΚΥΨΕΛΗΣ και ΒΑΘΕΟΣ του Δήμου Αίγινας βάσει της με αριθμό πρωτ. 18389/4-12-2015 Σύμβασης έργου «Προμήθεια νερού από φρεατοϊδιοκτήτες για το έτος 2015-2016» του Δήμου Αίγινας.

2) ΑΔΑ: 65877Λ7-1ΗΤ – Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΝΗΣΟΥ ΑΙΓΙΝΑΣ», αναδόχου εταιρείας ΕΛΚΥΣΤΗΣ Α.Τ.Ε.

3) ΑΔΑ: Ψ4Θ2ΟΡ1Κ-2ΣΣ – Έγκριση του προϋπολογισμού, οικονομικού έτους 2016, του κληροδοτήματος με την επωνυμία «Ελευθέριος Σώρρος», που διαχειρίζεται ο Δήμος Αίγινας.

4) ΑΔΑ: Ψ2Χ8ΟΡ1Κ-ΡΥΗ – Έγκριση του προϋπολογισμού, οικονομικού έτους 2016, του κληροδοτήματος με την επωνυμία «Δημήτριος Καλαμάκης», που διαχειρίζεται ο Δήμος Αίγινας.

5) ΑΔΑ: Ω71ΣΟΡ1Κ-Ξ9Φ – Έγκριση του προϋπολογισμού, οικονομικού έτους 2016, του κληροδοτήματος με την επωνυμία «Γεώργιος Μούρτζης», που διαχειρίζεται ο Δήμος Αίγινας.

6) ΑΔΑ: ΩΛ3Ξ7Λ7-31Γ – Έγκριση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης, του έργου: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΝΗΣΟΥ ΑΙΓΙΝΑΣ», αναδόχου εταιρείας ΕΛΚΥΣΤΗΣ Α.Τ.Ε.

7) ΑΔΑ: 75ΥΓΟΡ1Κ-1Λ6 – Πραξη Χαρακτηρισμού στη θέση Σκοτεινή Δήμου Αίγινας εμβαδού 2.807,00 τ.μ.

8) ΑΔΑ: 6ΤΛΗ7Λ7-ΖΡ9 – Έγκριση μείωσης κρατήσεων δεκάτων του έργου: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΝΗΣΟΥ ΑΙΓΙΝΑΣ», αναδόχου εταιρείας EΛΚΥΣΤΗΣ Α.Τ.Ε.

9) ΑΔΑ: ΩΖΟ37Λ7-89Φ – Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 26539/29-02-2016 (ΑΔΑ: 6ΚΩΙ7Λ7-2Ξ2) Απόφασης Συγκρότησης της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Αίγινας για την κατασκευή του έργου: «Μετατόπιση ΟΚΩ για την κατασκευή του βόρειου τμήματος του κεντρικού αγωγού ύδρευσης νήσου Αίγινας»

10) ΑΔΑ: Ω5ΚΚ7Λ7-ΟΞΕ – Ολοκλήρωση Πράξης » ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΝΗΣΟΥ ΑΙΓΙΝΑΣ» με κωδικό ΟΠΣ 216457 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα : <<ΑΤΤΙΚΗ>>

11) ΑΔΑ: 7ΛΟ0ΟΡ1Κ-25Η – Χορήγηση άδειας χρήσης νερού για υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης από πηγάδι αρδευτικής χρήσης (άρδευση αγροτεμαχίου) στον κ. Ιωάννη Τζίτζη στην ιδιοκτησία του, στη θέση «Ράχη Μοσχονά-Ούγγρου Παγώνι» του Δήμου Αίγινας, της Περιφερειακής Ενότητας Πειραιά, της Περιφέρειας Αττικής.

12) ΑΔΑ: ΩΥ6ΤΟΡ1Κ-ΔΧ7 – Παράταση της με αριθ. 32986/1169/11-03-2016 (ΑΔΑ: 7ΥΕΕΟΡ1Κ-ΙΔΕ) άδειας εκτέλεσης έργου αξιοποίησης υδατικών πόρων για ανόρυξη γεώτρησης αρδευτικής χρήσεως (άρδευση αγροτεμαχίου) στον κ. Γεώργιο Τσαγκάρη, στην ιδιοκτησία του στη θέση «Τζίκηδες» του Δήμου Αίγινας, της Περιφέρειας Αττικής.

13) ΑΔΑ: 755ΠΟΡ1Κ-Γ4Τ – Δασική Απαγορευτική Διάταξη στη θέση Κοντάρι Δήμου Αίγινας συνολικού εμβαδού 4,137 στρ

14) ΑΔΑ: 704ΛΟΡ1Κ-Ε0Λ – Δασική Απαγορευτική Διάταξη στη θέση Κλιμα – Πύργος Δήμου Αίγινας συνολικού εμβαδού 23,384 στρ.

15) ΑΔΑ: ΩΖ4Δ7Λ7-69Υ – Έγκριση Προϋπολογισμού Περιφέρειας Αττικής οικονομικού έτους 2017 και Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης 2017.

ΔΗΜΟΣ ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ

1) 

ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΜΟΥ

1) ΑΔΑ: 64Λ17Λ7-4ΦΤ – Απόφαση επιβολής προστίμου στην «ΥΙΟΙ Ζ. ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ Ο.Ε.», κάτοχο του αρτοποιείου μετά εργαστηρίου ζαχαροπλαστικής, επί της οδού Χαρ. Τρικούπη 20, στον Δήμο Αλίμου

2) ΑΔΑ: Ω9Ο27Λ7-5ΕΦ – Έγκριση τροποποιήσεως του Καταστατικού Ανώνυμης Εταιρίας

3) ΑΔΑ: ΩΧΡ07Λ7-ΩΜ0 – ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΥΡΩΣΗΣ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ A1 / 2016 της υπ’ αρ. πρωτ. 7408/76/4-4-2000 Πράξης Εφαρμογής της πολεοδομικής ενότητας 3 στην περιοχή «Αμπελάκια του Δήμου Αλίμου, (N. Αττικής), για τις ιδιοκτησίες που βρίσκονται στα Ο.Τ. 333,337,342 και 344 με κ.α.κ. 010104, 010105, 010106 και 010109.

4) ΑΔΑ: ΩΡΥΡΟΡ1Κ-Ψ06 – Άσκηση αρμοδιοτήτων από τη Δημοτική Αστυνομία του Δήμου Αλίμου.

ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ – ΒΟΥΛΑΣ – ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ

1) ΑΔΑ: Ω2ΛΣΟΡ1Κ-0ΛΗ – ΑΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΡ. 484/2016 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ

2) ΑΔΑ: 7ΦΛΕ7Λ7-Ρ6Υ – Εισήγηση για έγκριση επί πλέον δαπάνης 4.106,47€ λόγω μεταβολής του ΦΠΑ από 23% σε 24% σύμφωνα με τον 1ο Α.Π.Ε. του έργου:«ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΗΛΑΔΕΖΑΣ Δ.Ε. ΒΑΡΗΣ», αναδόχου εταιρίας «ΛΙΘΟΣ ΑΤΕ.»

3) ΑΔΑ: 6Ω6ΕΟΡ1Κ-1ΓΘ – ΔΑΣΙΚΗ ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΑΝΑΔΑΣΩΤΕΑΣ ΔΑΣΙΚΗΣ ΕΚΤΑΣΕΩΣ

4) ΑΔΑ: ΩΦΘΘΟΡ1Κ-ΘΗΞ – Άσκηση αρμοδιοτήτων από τη Δημοτική Αστυνομία του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης

ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ

1) ΑΔΑ: 6ΔΨΗ7Λ7-7ΔΨ – Έγκριση τροποποιήσεως του Καταστατικού Ανώνυμης Εταιρίας

2) ΑΔΑ: 6ΝΤΑ7Λ7-ΔΑ3 – Έγκριση Μείωσης και επιστροφής Κρατήσεων Δεκάτων του έργου: «ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ, ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΧΑΡΙΤΩΝ & ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ (Ο.Τ.69)», συνολικού προϋπολογισμού 1.700.000,00 € (με το ΦΠΑ)

3) ΑΔΑ: 6Β487Λ7-Μ9Κ – Έγκριση Μείωσης και επιστροφής Κρατήσεων Δεκάτων του έργου: «ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ, ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΧΑΡΙΤΩΝ & ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ (Ο.Τ.69)», συνολικού προϋπολογισμού 1.700.000,00 € (με το ΦΠΑ)

4) ΑΔΑ: 71ΖΛ7Λ7-ΝΧΨ – ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ

5) ΑΔΑ: 6ΙΞ9ΟΡ1Κ-Δ4Υ – Τροποποίηση – Συμπλήρωση της υπ’ αριθ. πρωτ. 83816 / 6076 / Φ12 / 21-10-2016 Άδειας για τη δραστηριότητα συλλογής και μεταφοράς μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων, μεταχειρισμένων ελαστικών οχημάτων, οχημάτων στο τέλος του κύκλου ζωής τους (ΟΤΚΖ) και αποβλήτων ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) της εταιρίας ΑΙΞΩΝΗ – Α. ΣΤΕΡΓΙΟΥ Ε.Ε. που εδρεύει στην οδό Τρικόρφων 24 στον Δήμο Γλυφάδας Αττικής

6) ΑΔΑ: Ω26Ι7Λ7-1Ο4 – Έγκριση τροποποιήσεως του Καταστατικού Ανώνυμης Εταιρίας

7) ΑΔΑ: ΩΠ827Λ7-ΙΓ6 – Τροποποίηση άδειας λειτουργίας αρτοποιείου, επί των οδών Σολωμού 32 & Επαμεινώνδα 69 στον Δήμο Γλυφάδας.

8) ΑΔΑ: ΩΙΣ17Λ7-ΖΝΒ – Έγκριση Τροποποίησης του Καταστατικού Ανώνυμης Εταιρείας

9) ΑΔΑ: 7Ι4Ν7Λ7-Β09 – Έγκριση τροποποιήσεως του Καταστατικού Ανώνυμης Εταιρίας

10) ΑΔΑ: ΩΕΒΩΟΡ1Κ-8ΒΩ – Άσκηση αρμοδιοτήτων από τη Δημοτική Αστυνομία του Δήμου Γλυφάδας.

11) ΑΔΑ: 7ΧΞΖ7Λ7-ΖΤΞ – Έγκριση αναθεωρημένου χρονοδιαγράμματος εργασιών για το έργο: «Κεντρικός αγωγός περιοχής Τερψιθέας Γλυφάδας», προϋπολογισμού 5.772.756,35 Ευρώ (με ΦΠΑ).

12) ΑΔΑ: 6Γ7ΕΟΡ1Κ-ΘΔ2 – Αύξηση ωραρίου εργασίας προσωπικού ΙΔΑΧ μειωμένου ωραρίου του Δήμου Γλυφάδας

ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

1) ΑΔΑ: 6Ξ9Β7Λ7-Σ4Ο – Χορήγηση άδειας ίδρυσης φαρμακείου για συστέγαση νεοϊδρυθέντος με ήδη λειτουργούν

2) ΑΔΑ: ΩΒ3ΤΟΡ1Κ-ΧΨΖ – Πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών στη “Κοινωνική Επιχείρηση Δήμου Ελευσίνας”.

3) ΑΔΑ: ΨΩ887Λ7-ΙΝΥ – ΕΠΙΒΟΛΗ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ

4) ΑΔΑ: 6Ρ517Λ7-ΣΣΚ – Ανάκληση άδειας λειτουργίας βιομηχανίας ψυγείων – καταψυκτηρίων, της εταιρείας ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΛΙΕΥΤΙΚΗ Α.Ε., στη Θέση «Καλυμπάκι» του Δήμου Ελευσίνας Αττικής.

5ΑΔΑ: 6ΒΩΕΟΡ1Κ-ΕΩΝ – Άσκηση αρμοδιοτήτων από τη Δημοτική Αστυνομία του Δήμου Εέυσίνας.

6) ΑΔΑ: ΩΜΡ67Λ7-ΓΡΨ – ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟΥ ΤΡΙΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ – ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ

7) ΑΔΑ: Ω1Τ5ΟΡ1Κ-95Ψ – Πρόσληψη προσωπικού ΙΔΟΧ ΕΣΠΑ στο ΝΠΔΔ Ελευσίνας

ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ – ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ

1) ΑΔΑ: 7Γ357Λ7-ΛΘΚ – Έγκριση τροποποιήσεως του Καταστατικού Ανώνυμης Εταιρίας

2) ΑΔΑ: ΩΝΖ07Λ7-ΒΧΦ – Έγκριση τροποποιήσεως του Καταστατικού Ανώνυμης Εταιρίας

3) ΑΔΑ: 73Δ07Λ7-Η41 – Βεβαίωση κατάθεσης της αρ. πρωτ. 17157/21-10-2016 Υπεύθυνης Δήλωσης του ABRUZZINI ETTORE, νόμιμου εκπροσώπου της ‘MULTINUTRI COSMETICA ΜΟΝ/ΠΗ Ι.Κ.Ε.’, για την έναρξη λειτουργίας επαγγελματικού εργαστηρίου παραγωγής καλλυντικών (κρεμών, σαπουνιών, εκτός αρωμάτων & κολόνιας), επί της Λ. Βουλιαγμένης 582, στον Δήμο Ελληνικού – Αργυρούπολης, Δ.Κ. Αργυρούπολης

4) ΑΔΑ: 7ΡΩΡ7Λ7-ΑΞ6 – Έγκριση δαπάνης και διάθεση της εγγεγραμμένης πίστωσης στον προϋπολογισμό οικ. Έτους 2016 Περιφερειακής Ενότητας Νοτίου Τομέα για την πληρωμή πολυετούς υποχρέωσης για το έργο ‘ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟΥ ΤΡΙΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ – ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ’ με ΚΑΕ 9733.04.015 προϋπολογισμού 105.400,00€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ), με πίστωση 104.550,00 € για το έτος 2016 , 850,00 € για το έτος 2017.

5) ΑΔΑ: 7ΓΡ97Λ7-ΤΩ0 – ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ

6) ΑΔΑ: ΩΘΛΛ7Λ7-65Ι – ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΣΥΣΤΕΓΑΣΗ

7) ΑΔΑ: 7ΜΑΖ7Λ7-ΨΥ4 – Έγκριση δαπάνης και διάθεση της εγγεγραμμένης πίστωσης στον Προϋπολογισμό οικ. Έτους 2016 Περιφερειακής Ενότητας Νοτίου Τομέα για την πληρωμή πολυετούς υποχρέωσης για το έργο (ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟ 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ (ΙΑΣΩΝΙΔΟΥ 52 & ΧΡΥΣ. ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ) Δήμου Ελληνικού συνολικού Προϋπολογισμού 2.600.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).

8) ΑΔΑ: ΩΠ617Λ7-2ΥΕ – Έγκριση σύναψης και όρων προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Ελληνικού – Αργυρούπολης για την εκτέλεση του έργου με τίτλο: «Προσθήκη αίθουσας πολλαπλών χρήσεων στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Ελληνικού (Ιασωνίδου 52 & Χρυσ. Τραπεζούντος Ελληνικό», συνολικού προϋπολογισμού 2.600.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.).

9) ΑΔΑ: 7ΖΡΨΟΡ1Κ-ΞΑ3 – Πρόσληψη ΙΔΟΧ σε αντικατάσταση στο Δήμο Ελληνικού – Αργυρούπολης

10) ΑΔΑ: ΩΜΡ67Λ7-ΓΡΨ – ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟΥ ΤΡΙΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ – ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

1) ΑΔΑ: 67Λ07Λ7-ΛΑΔ – Έγκριση δαπάνης και διάθεση της εγγεγραμένης πίστωσης στον Προϋπολογισμό οικ. Έτους 2016 Περιφερειακής Ενότητας Νοτίου Τομέα για την πληρωμή για το έργο ( ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΟΥ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΕΙΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ) με ΚΑΕ 9779.04.114.01 συνολικού Προϋπολογισμού 107.406,14 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) για το έτος 2016.

2) ΑΔΑ: Ω3ΠΦΟΡ1Κ-958 – Έγκριση αγοράς οχήματος του Δήμου Καλλιθέας από το ελεύθερο εμπόριο.

3) ΑΔΑ: 77ΟΑΟΡ1Κ-Π7Ι – Τροποποίηση, ως προς την επωνυμία, της υπ’ αριθ. πρωτ. Φ 6786 / 4535 / ΠΕΡΙΒ-ΣΑ / 18-10-2013 Άδειας για τη δραστηριότητα συλλογής και μεταφοράς μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων της εταιρίας MYSERVICES SECURITY AND FACILITY ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ – ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ (MYSERVICES SECURITY AND FACILITY Α.Ε.), που εδρεύει στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου 135 – 137 στην Καλλιθέα Αττικής

4) ΑΔΑ: ΩΣΛ87Λ7-ΥΔΦ – Έγκριση τροποποιήσεως του Καταστατικού Ανώνυμης Εταιρίας

5) ΑΔΑ: 6ΑΨΔΟΡ1Κ-Φ58 – Έγκριση συμβάσεων μίσθωσης έργου στην Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση Καλλιθέας.

6) ΑΔΑ: 6Ξ8Σ7Λ7-ΞΝΡ – Έγκριση Τροποποίησης Καταστατικού Ανώνυμης Εταιρείας

7) ΑΔΑ: 60ΛΙ7Λ7-ΗΚΗ – Έγκριση Τροποποίησης του Καταστατικού Ανώνυμης Εταιρείας

8) ΑΔΑ: 6ΦΒ2ΟΡ1Κ-Ψ61 – Άδεια για τη δραστηριότητα συλλογής και μεταφοράς μη επικίνδυνων αποβλήτων της επιχείρησης του ΜΑΡΚΑΤΖΙΝΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ που εδρεύει στην οδό Μεταμορφώσεως 72 στην Καλλιθέα Αττικής

9) ΑΔΑ: 7ΤΔΧΟΡ1Κ-Λ7Β – Άσκηση αρμοδιοτήτων από τη Δημοτική Αστυνομία του Δήμου Καλλιθέας.

10) ΑΔΑ: 7Λ9Ω7Λ7-ΓΩΥ – Απαλλαγή από την υποχρέωση εφοδιασμού με άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας της «ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ IMPREGILO S.P.A.-TEPNA Α.Ε.» για τα δύο εφεδρικά ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη (Η/Ζ), συνολικής ισχύος ισχύος 1760 KVA (880 ΚVA & 880 ΚVA), εντός του υπερτοπικού πολιτιστικού πάρκου με την επωνυμία «Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος», επί των οδών Ευριπίδου & Πεισίστρατου (πρώην χώρος ιππόδρομου) στον Δήμο Καλλιθέας.

11) ΑΔΑ: 7Λ9Ω7Λ7-ΓΩΥ – Απαλλαγή από την υποχρέωση εφοδιασμού με άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας της «ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ IMPREGILO S.P.A.-TEPNA Α.Ε.» για τα δύο εφεδρικά ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη (Η/Ζ), συνολικής ισχύος ισχύος 1760 KVA (880 ΚVA & 880 ΚVA), εντός του υπερτοπικού πολιτιστικού πάρκου με την επωνυμία «Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος», επί των οδών Ευριπίδου & Πεισίστρατου (πρώην χώρος ιππόδρομου) στον Δήμο Καλλιθέας.

ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ – ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

1) ΑΔΑ: 7ΕΙΩΟΡ1Κ-50Ω – Ακύρωση της υπ’ αριθ. 407/2016 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας

2) ΑΔΑ: 76ΛΖ7Λ7-Δ4Χ – Έγκριση δέσμευσης πίστωσης ύψους εξακόσιες χιλιάδες ευρώ (600.000,00 €) για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του Ειδικού Φορέα 07.072 Δ/νση Οικονομικών Π.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΑΕ 97790702401 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ – ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ του οικ. έτους 2016 ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΟΣΟΥ 899.900,00 euro (επιμερισμός 2016 600.000,00 euro & 2017 299.900,00 euro).

3) ΑΔΑ: 6ΞΗ07Λ7-ΠΥ6 – Έγκριση λειτουργίας νεοïδρυθέντος Φαρμακείου της Φαρμακοποιού Σαβουλίδου Σοφίας του Σωτηρίου

4) ΑΔΑ: ΩΥΔΘ7Λ7-ΚΧΒ – Ολοκλήρωση Πράξης » Βελτίωση χώρων πράσινου και κοινόχρηστων χώρων για την αναβάθμιση τής ζωής στο Κερατσινi.» με κωδικό ΟΠΣ 216867 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα : <<ΑΤΤΙΚΗ>>

5) ΑΔΑ: 7Α1ΓΟΡ1Κ-ΡΓΝ – Άσκηση αρμοδιοτήτων από τη Δημοτική Αστυνομία του Δήμου Κερατσινίου Δραπετσώνας.

6) ΑΔΑ: 7ΞΟ5ΟΡ1Κ-Χ06 – Καθιέρωση διαφορετικού ωραρίου υπηρεσιών του Δήμου Κερατσινίου – Δραπετσώνας

7) ΑΔΑ: 7ΞΟ5ΟΡ1Κ-Χ06 – Καθιέρωση διαφορετικού ωραρίου υπηρεσιών του Δήμου Κερατσινίου – Δραπετσώνας

8) ΑΔΑ: Ω8Μ1ΟΡ1Κ-Ψ5Υ – Έγκριση θέσης σε κυκλοφορία οχημάτων του Δήμου Κερατσινίου – Δραπετσώνας.

ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ

1) ΑΔΑ: 7ΔΔΒ7Λ7-ΚΣΤ – Άδεια εγκατάστασης κτιριακή και μηχανολογική, σύμφωνα με τον ΓΟΚ και χωρίς παρέκκλιση από τους όρους δόμησης, διάρκειας τριών ( 3 ) ετών, εργοστασίου ανακύκλωσης μεταλλικών και μη μεταλλικών απορριμμάτων, του Δήμου Κρωπίας, που βρίσκεται στην Λεωφ. Προφάρτα, θέση Παράδεισος, στο Κορωπί Αττικής.

2) ΑΔΑ: 7ΓΘΙ7Λ7-ΟΒΛ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ “ΑΤΤΙΚΗ” 2014–2020 ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ (06) “Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής στο Αστικό Περιβάλλον” Ο ΟΠΟΙΟΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΤΠΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ “ΣΥΛΛΟΓΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΡΩΠΙΑΣ – ΠΑΙΑΝΙΑΣ (ΦΑΣΗ Β’)”

3) ΑΔΑ: 7ΑΜΗΟΡ1Κ-27Ζ – Χορήγηση άδειας εκτέλεσης έργου αξιοποίησης υδατικών πόρων για εκβάθυνση γεώτρησης αρδευτικής χρήσης (άρδευση αγροτεμαχίου) στον κ. Γκίκα Γεώργιο του Νικόλαου στην ιδιοκτησία του στη θέση ΠΡΟΦΑΡΤΑ του Δήμου Κρωπίας της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής.

4) ΑΔΑ: 66ΕΕΟΡ1Κ-833 – Έγκριση συμβάσεων μίσθωσης έργου στο ΝΠΔΔ ΣΦΗΤΤΟΣ Δήμου Κρωπίας.

5) ΑΔΑ: ΨΞ6Υ7Λ7-ΒΤΑ – Άδεια εγκατάστασης (μηχ/κής σε υφιστάμενο κτίριο) μονάδας εκτυπωτικών δραστηριοτήτων, της «ΕΝΤΥΠΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Ε.Π.Ε.», που βρίσκεται στη Θέση «ΤΖΗΜΑ», στο Κορωπί.

6) ΑΔΑ: 63Π17Λ7-ΞΟΨ – ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ Α.Ε.

7) ΑΔΑ: 62Φ57Λ7-6ΟΕ – ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ Α.Ε.

8) ΑΔΑ: ΨΓΣΚ7Λ7-4ΡΝ – Έγκριση σταδίων μελέτης: Οριστική Μελέτη Οδοποιίας, Οριστική Μελέ-τη Υδραυλικών Έργων, Οριστική Μελέτη Τεχνικών Έργων, Οριστική Μελέτη Η/Μ και Οριστική Γεωλογική Μελέτη της μελέτης με τίτλο: «Μελέτη Βελτίωσης Διαδημοτικής Οδού Κορωπί – Καλύβια Θορικού».

9) ΑΔΑ: ΩΔΡΧ7Λ7-Δ6Ν – Άδεια μηχανολογικού εκσυγχρονισμού, διάρκειας τριών ( 3 ) ετών, του εργοστασίου παραγωγής χημικοτεχνικών προιόντων, της ΝΕΟΚΕΜ Α.Ε., που βρίσκεται στην θέση Αγ. Γεώργιος στο Κορωπί Αττικής.

10) ΑΔΑ: 7ΝΤ87Λ7-ΨΜΗ – Έγκριση σύστασης υπεργολαβίας για το έργο: «Συλλογή, μεταφορά, επεξεργασία και διάθεση ακαθάρτων περιοχών Κορωπίου – Παιανίας» προϋπολογισμού: 112.900.193,61 € (με αναθεώρηση και ΦΠΑ), αναδόχου «Κ/ΞΙΑΣ ΚΛΕΑΡΧΟΣ Γ. ΡΟΥΤΣΗΣ Α.Ε.- ΕΡΕΤΒΟ Α.Ε. – ΑΑΓΗΣ Α.Ε.».

11) ΑΔΑ: 7ΑΜΗΟΡ1Κ-27Ζ – Χορήγηση άδειας εκτέλεσης έργου αξιοποίησης υδατικών πόρων για εκβάθυνση γεώτρησης αρδευτικής χρήσης (άρδευση αγροτεμαχίου) στον κ. Γκίκα Γεώργιο του Νικόλαου στην ιδιοκτησία του στη θέση ΠΡΟΦΑΡΤΑ του Δήμου Κρωπίας της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής.

ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ

1) ΑΔΑ: Ω2ΚΚ7Λ7-ΛΙ8 – 1η Τροποποίηση της Πράξης «4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΕΡΑΤΕΑΣ, 4ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΕΡΑΤΕΑΣ – ΑΙΘΟΥΣΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ – ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ» με κωδικό MIS 328165 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική»

2) ΑΔΑ: Ω9ΖΖΟΡ1Κ-ΩΛ1 – ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΑΝΑΘΕΣΕΩΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ GPS ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟΥ ΛΑΥΡΙΟΥ

3) ΑΔΑ: ΩΝ0Μ7Λ7-ΟΚ6 – 1η Μείωση εγγυήσεων του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΑΛΑΙΑΣ ΧΑΡΑΞΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ – ΛΑΥΡΙΟ (25χλμ)», αναδόχου : «Α. ΜΟΡΦΑΣ ΑΤΕ».

4) ΑΔΑ: ΩΞ397Λ7-ΣΚ1 – Τροποποίηση της υπ’ αρ. 170592/21-09-2016 (ΑΔΑ: 66ΘΩ7Λ7-4ΕΛ) Συγκρότηση Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης υλοποίησης της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Αττικής και Δήμου Λαυρεωτικής για την εκτέλεση του έργου «Κατασκευή Ποδοσφαιρικού Τάπητα και Λοιπού Εξοπλισμού για τις Ανάγκες του Γηπέδου του Δημοτικού Σταδίου ‘‘Παν. Βογιατζής’’ Δήμου Λαυρεωτικής»

5) ΑΔΑ: 7Κ1Ρ7Λ7-Ζ9Ο – Ολοκλήρωση Πράξης » ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ Α.Π.Χ. & ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΤΟΥ 2ου ΚΑΙ 4ου Δ.Σ. ΛΑΥΡΙΟΥ» με κωδικό ΟΠΣ 340109 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα : <<ΑΤΤΙΚΗ>>

6) ΑΔΑ: Ω6ΨΘΟΡ1Κ-9ΒΜ – Χορήγηση άδειας χρήσης νερού για υφιστάμενο δικαίωμα χρήσης από πηγάδι αρδευτικής χρήσης (άρδευση αγροτεμαχίου) στην κ. Μαρία Μοίρα στην ιδιοκτησία της, στη θέση «Τζαρδαβίλλα» του Δήμου Λαυρεωτικής, Τ.Κ. Κερατέας, της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής, της Περιφέρειας Αττικής.

7) ΑΔΑ: ΩΘΙ2ΟΡ1Κ-Υ6Ψ – ΔΑΣΙΚΗ ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΑΝΑΔΑΣΩΤΕΑΣ ΔΑΣΙΚΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ ΘΕΣΗ ¨ΔΑΣΚΑΛΕΙΟ¨ Δ.Ε. ΚΕΡΑΤΕΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΜΒΑΔΟΥ 3,743 στρ.

ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ

1) ΑΔΑ: 7ΥΗΤ7Λ7-06Δ – ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΥΡΩΣΗΣ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 05-ΜΑΡ/2015 της υπ’ αρ. 1/2010 Πράξης Εφαρμογής της πολεοδομικής μελέτης των Πολεοδομικών ενοτήτων 4 & 5 Πόρτο Ράφτη του Δήμου Μαρκόπουλου, (N. Αττικής), για την ιδιοκτησία που βρίσκεται στο Ο.Τ. Γ778 με κ.α.κ. 644413.

2) ΑΔΑ: 65ΕΚ7Λ7-Ψ69 – ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΥΡΩΣΗΣ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 06-ΜΑΡ/2016 της με αρ. 1/2010 πράξης εφαρμογής της πολεοδομικής μελέτης των Πολεοδομικών Ενοτήτων 4 & 5 της περιοχής δεύτερης κατοικίας «Πόρτο Ράφτη» του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας, της ιδιοκτησίας με κ.α.κ. 622003 στο Ο.Τ. Γ562Α.

3) ΑΔΑ: ΩΕ73ΟΡ1Κ-ΑΕΔ – Πράξη χαρακτηρισμού

4) ΑΔΑ: ΩΝΣ47Λ7-Ο0Ε – ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΥΡΩΣΗΣ ΑΡ. 68 – ΜΑΡ/2016 ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ της αρ. 1/2010 Πράξης Εφαρμογής στις Πολεοδομικές Ενότητες 4 και 5 «Πόρτο Ράφτη» Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας, στην ιδιοκτησία Κόκκινου Γεωργίου

5) ΑΔΑ: ΩΔΠΤ7Λ7-8Ξ9 – ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΥΡΩΣΗΣ ΑΡ. 65 – ΜΑΡ/2016 ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ της αρ. 1/2010 Πράξης Εφαρμογής στις Πολεοδομικές Ενότητες 4 και 5 «Πόρτο Ράφτη» Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας, στην ιδιοκτησία Καρρά Αγγελικής

6) ΑΔΑ: 7ΓΚΥ7Λ7-479 – ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡ. 5778/2014/10-06-2016 ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ της με αρ. 1/2010 Πράξης Εφαρμογής της Πολεοδομικής Μελέτης των Πολεοδομικών Ενοτήτων 4 & 5 «Πόρτο Ράφτη» του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας της ιδιοκτησίας με κ.α. κ. 640801 στο Ο.Τ. Γ977.

7) ΑΔΑ: Ω8Γ27Λ7-Ι06 – ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡ. 1882/12-07-2016 ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ της με αρ. 1/2010 Πράξης Εφαρμογής της Πολεοδομικής Μελέτης των Πολεοδομικών Ενοτήτων 4 & 5 «Πόρτο Ράφτη» του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας της ιδιοκτησίας με κ.α. κ. 641005 στο Ο.Τ. Γ983Α.

8) ΑΔΑ: ΩΤ11ΟΡ1Κ-6Ν2 – Χορήγηση άδειας χρήσης νερού για υφιστάμενο δικαίωμα χρήσης από πηγάδι αρδευτικής χρήσης (άρδευση αγροτεμαχίου) στην κ. Φλώρα Γκλιάτη στην ιδιοκτησία της, στη θέση «Καπνοτζή-Πατατοχώραφο-Κολοβούτσι» του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας, της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής, της Περιφέρειας Αττικής.

9) ΑΔΑ: Ω79Φ7Λ7-ΤΤΓ – ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΥΡΩΣΗΣ ΑΡ. 75 – ΜΑΡ/2016 ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ της αρ. 1/2010 Πράξης Εφαρμογής στις Πολεοδομικές Ενότητες 4 και 5 «Πόρτο Ράφτη» Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας, στις ιδιοκτησίες Κόττη Στέλλας και Ιωάννου Παρασκευής

10) ΑΔΑ: 7Ψ7Ι7Λ7-ΛΒΓ – ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΥΡΩΣΗΣ ΑΡ. 69 – ΜΑΡ/2016 ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ της αρ. 1/2010 Πράξης Εφαρμογής στις Πολεοδομικές Ενότητες 4 και 5 «Πόρτο Ράφτη» Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας, στην ιδιοκτησία Δίβαρη Στυλιανής

11) ΑΔΑ: 6ΖΓ67Λ7-408 – Έγκριση χρονοδιαγράμματος εκπόνησης της μελέτης : «Βυθοκόρηση και Επισκευή Κρηπιδωμάτων Λιμένα Αγ. Νικολάου, Πόρτο Ράφτη».

12) ΑΔΑ: ΩΧΕ27Λ7-ΗΨΨ – ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΥΡΩΣΗΣ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΜΕ ΑΡ. 02-ΜΑΡ/2016 της με αρ. 01/2010 Πράξης Εφαρμογής της Πολεοδομικής Ενότητας 4-5 «ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ» του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας, της ιδιοκτησίας με κ.α. 622319 στο Ο.Τ. Γ 570Α.

13) ΑΔΑ: 6Ο2Δ7Λ7-ΣΛΩ – ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡ. 11010/2013/11-07-2016 ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ της με αρ. 1/2010 Πράξης Εφαρμογής της Πολεοδομικής Μελέτης των Πολεοδομικών Ενοτήτων 4 & 5 «Πόρτο Ράφτη» του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας των ιδιοκτησιών με κ.α. κ. 622323 & κ.α.κ. 622324 στο Ο.Τ. Γ 572.

14) ΑΔΑ: 78217Λ7-Λ3Γ – ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡ. 3056/08-07-2016 ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ της με αρ. 1/2010 Πράξης Εφαρμογής της Πολεοδομικής Μελέτης των Πολεοδομικών Ενοτήτων 4 & 5 «Πόρτο Ράφτη» του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας της ιδιοκτησίας με κ.α. κ. 690513 στο Ο.Τ. Γ1120.

15) ΑΔΑ: 73ΥΚ7Λ7-ΒΧΚ – ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡ. 3843/01-07-2016 ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ της με αρ. 1/2010 Πράξης Εφαρμογής της Πολεοδομικής Μελέτης των Πολεοδομικών Ενοτήτων 4 & 5 «Πόρτο Ράφτη» του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας της ιδιοκτησίας με κ.α. κ. 681111 στο Ο.Τ. Γ1033.

16) ΑΔΑ: ΩΚ657Λ7-Υ9Γ – ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΥΡΩΣΗΣ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 66-ΜΑΡ/2016 της με αρ. 66-ΜΑΡ/2015 Διορθωτικής Πράξης της υπ’ αρ. 1/2010 Πράξης Εφαρμογής της πολεοδομικής μελέτης των Πολεοδομικών ενοτήτων 4 & 5 Πόρτο Ράφτη του Δήμου Μαρκόπουλου, (N. Αττικής), για την ιδιοκτησία που βρίσκεται στο Ο.Τ. Γ890 με κ.α.κ. 670505.

17) ΑΔΑ: ΩΝΖ3ΟΡ1Κ-Ο4Θ – ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 14 Ν.998-79 (5663/93730/2016) ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΑΙΤΗΜΑ ΤΟΥ ΜΗΤΣΕΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ Π.ΡΑΦΤΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ

18) ΑΔΑ: ΩΠΞΤ7Λ7-76Ζ – Άδεια μηχανολογικής εγκατάστασης, διάρκειας τριών ( 3 ) ετών, εργοστασίου διαλογής και επεξεργασίας αδρανών υλικών και αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΕΚ), της ΑΦΟΙ Κ. ΣΤΑΥΡΟΥ ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΕΤΟΙΜΟ ΜΠΕΤΟΝ Α.Ε., που βρίσκεται εντός ιδιόκτητης μη δασικής και μη αναδασωτέας έκτασης, τμήμα ανενεργού λατομείου, στην θέση Χώνι – Ντάγλα, του Δήμου Μαρκοπούλου Αττικής.

19) ΑΔΑ: ΩΩΖΡΟΡ1Κ-5Χ3 – Χορήγηση άδειας χρήσης νερού για υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης νερού από γεώτρηση αρδευτικής χρήσης (άρδευση αγροτεμαχίου) στους κ.κ. ΣΙΜΟΠΟΥΛΟ ΘΕΟΔΩΡΟ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ και ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ του ΗΛΙΑ, στην ιδιοκτησία τους, στη θέση ΜΕΡΕΝΤΑ, του Δήμου ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ, της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής, της Περιφέρειας Αττικής.

20) ΑΔΑ: 7Ι5ΟΟΡ1Κ-23Ι – Άδεια για τη δραστηριότητα συλλογής και μεταφοράς μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων, μεταχειρισμένων ελαστικών οχημάτων, οχημάτων στο τέλος του κύκλου ζωής τους (ΟΤΚΖ) και αποβλήτων ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) της επιχείρησης του ΔΡΑΚΟΝΤΑΕΙΔΗ ΜΑΡΙΝΟΥ που εδρεύει στην οδό Θεοφ. Μανταλά 4 στον Δήμο Μαρκόπουλου Μεσογαίας Αττικής

21) ΑΔΑ: 6ΙΦΙ7Λ7-Λ60 – Έγκριση ανάθεσης και δαπάνης για τη διάθεση οχημάτων και προσωπικού για την αντιμετώπιση εκτάκτου γεγονότος (πυρκαγιά) στο Δήμο Μαρκοπούλου-Μεσογαίας την 21-11-2016.

22) ΑΔΑ: 6Β4Π7Λ7-5ΦΗ – Άδεια λειτουργίας αορίστου διαρκείας, μετά την ολοκλήρωση τμήματος του εγκεκριμένου μηχανολογικού εκσυγχρονισμού, του εργοστασίου παρασκευής καλλυντικών – αρωμάτων της APIVITA A.E.B.E., που λειτουργεί στη θέση Στρογγύλι – Γκονέτσα, στο ΒΙ.ΠΑ προς εξυγίανση του Δήμου Μαρκοπούλου Αττικής

23) ΑΔΑ: 7ΜΛΥ7Λ7-ΛΑΚ – Έγκριση ανάθεσης και δαπάνης για τη διάθεση οχημάτων και προσωπικού για την αντιμετώπιση εκτάκτου γεγονότος (πυρκαγιά) στο Δήμο Μαρκοπούλου-Μεσογαίας την 21-11-2016.

24) ΑΔΑ: 7ΧΒΦ7Λ7-ΞΟΧ – Ολοκλήρωση Πράξης » ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ» με κωδικό ΟΠΣ 374458 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα : <<ΑΤΤΙΚΗ>>

25) ΑΔΑ: 60ΗΗ7Λ7-ΕΗΟ – Ένταξη Πράξης «ΔΙΚΤΥΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΕΕΛ ΓΙΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑ 40.000 Ι.Κ.» με Κωδικό ΟΠΣ 5000083 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2014-2020»

ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ – ΤΑΥΡΟΥ

1) ΑΔΑ: Ω4ΙΕ7Λ7-5ΣΒ – Έγκριση τροποποιήσεως του Καταστατικού Ανώνυμης Εταιρείας

2) ΑΔΑ: ΨΟΘ27Λ7-ΦΨ8 – Ολοκλήρωση Πράξης » ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΚΑΤ’ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΠΤΕΡΥΓΑΣ ΣΤΟ 5° ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΟΣΧΑΤΟΥ – ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ» με κωδικό ΟΠΣ 346849 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα : <<ΑΤΤΙΚΗ>>

3) ΑΔΑ: 7ΜΕΗ7Λ7-ΞΚ1 – Έγκριση του 3ου Α.Π.Ε. για το έργο: «Κατασκευή βασικών συλλεκτήρων και ολοκλήρωση συλλεκτήρων απορροής ομβρίων υδάτων της οδού Χρυσοστόμου Σμύρνης και πέριξ στο Δήμο Μοσχάτου» αναδόχου ΕΛΚΥΣΤΗΣ ΑΤΕ, προϋπολογισμού 2.000.000,00 ευρώ (με το ΦΠΑ)

4) ΑΔΑ: 642ΟΟΡ1Κ-ΟΗΤ – Συγκρότηση Επιτροπής για την αξιολόγηση διδακτικού Προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης έργου από το Πνευματικό Κέντρο Δήμου Μοσχάτου – Ταύρου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του Π.Δ. 524/1980.

5) ΑΔΑ: Ω4ΓΞΟΡ1Κ-2ΗΑ – Έγκριση συμβάσεων μίσθωσης έργου στο ΝΠΔΔ ¨ Πνευματικό Κέντρο Δήμου Μοσχάτου Ταύρου¨

6) ΑΔΑ: 6ΞΗΟ7Λ7-ΖΞΨ – Έγκριση σύναψης και όρων τροποποίησης-παράτασης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Μοσχάτου-Ταύρου για το έργο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΠΟΡΑΔΙΚΩΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΣΤΙΣ ΟΔΟΥΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΣΜΥΡΝΗΣ ΚΑΙ ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΟΣΧΑΤΟΥ-ΤΑΥΡΟΥ».

7) ΑΔΑ: ΩΔ8Ω7Λ7-56Σ – Παράταση της προθεσμίας προς μεταφορά σε άλλη κατάλληλη θέση του εργαστηρίου διαλογής, τυποποίησης & συσκευασίας φρούτων και λαχανικών, με ψυκτικό θάλαμο συντήρησης & ωρίμανσης, της εταιρείας με την επωνυμία «BROTHERS FRUITS ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ, ΕΞΑΓΩΓΕΣ, ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΜΟΝ/ΠΗ Ε.Π.Ε.» (δ.τ. ‘BROTHERS FRUITS LTD’), επί της οδού Θέμιδος 20Α, (Ο.Τ. 235), στην περιοχή «ΕΛΑΙΩΝΑ», του Δήμου Μοσχάτου – Ταύρου, Δ.Κ. Ταύρου

8) ΑΔΑ: ΩΟΞΝ7Λ7-72Ι – ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ

9) ΑΔΑ: 68ΨΗ7Λ7-4Δ1 – Έγκριση Τροποποίησης του Καταστατικού Ανώνυμης Εταιρείας

10) ΑΔΑ: ΩΩΛΚ7Λ7-ΓΘΕ – Άδεια ίδρυσης και λειτουργίας Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ) στην Κοινωφελή Επιχείρηση του Δήμου Μοσχάτου-Ταύρου Αττικής για το ακίνητο που στεγάζεται το 3o Δημοτικό Σχολείο επί των οδών Θερμοπυλών και Πίνδου 8.

11) ΑΔΑ: 7Δ9Γ7Λ7-Σ3Λ – Άδεια ίδρυσης και λειτουργίας Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ) στην Κοινωφελή Επιχείρηση του Δήμου Μοσχάτου-Ταύρου Αττικής για το ακίνητο που στεγάζεται το 4o Δημοτικό Σχολείο επί της οδού Τσακάλωφ 9.

12) ΑΔΑ: ΩΣ4Τ7Λ7-Α70 – Έγκριση του 4ου Α.Π.Ε. για το έργο: «Κατασκευή βασικών συλλεκτήρων και ολοκλήρωση συλλεκτήρων απορροής ομβρίων υδάτων της οδού Χρυσοστόμου Σμύρνης και πέριξ στο Δήμο Μοσχάτου» αναδόχου ΕΛΚΥΣΤΗΣ ΑΤΕ, προϋπολογισμού 2.000.000,00 ευρώ (με το ΦΠΑ)

ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ

1) ΑΔΑ: 7ΝΨΔ7Λ7-ΙΛ5 – Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής αφανών εργασιών στο έργο: «Επείγουσες εργασίες αποκατάστασης βλάβης πεζοδρομίου και τμήματος της οδού Ηπείρου μεταξύ των οδών Φαιάκων και Κουντουριώτου στο Π. Φάληρο»

2) ΑΔΑ: ΩΒΟΦ7Λ7-ΤΧΒ – Έγκριση Τροποποίησης του Καταστατικού Ανώνυμης Εταιρείας

3) ΑΔΑ: ΨΗΞΩ7Λ7-ΨΘΛ – Σύσταση Επιτροπής Οριστικής Παραλαβής του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ», ανάδοχου ΤΣΙΓΚΟΣ ΣΠ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ε.Δ.Ε.

4) ΑΔΑ: ΩΜΡ9ΟΡ1Κ-ΑΤΠ – Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής έργου με την επωνυμία «επισκευή διαμερίσματος 3ου ορόφου επί της οδού Ομήρου 54 στην Αθήνα, ιδιοκτησίας της Κληρονομίας «Αθανασιάδη Παύλου», που διαχειρίζεται ο Δήμος Παλαιού Φαλήρου.

5) ΑΔΑ: ΩΣ79ΟΡ1Κ-2ΡΘ – Πρόσληψη ΙΔΟΧ ΕΣΠΑ στο ΝΠΔΔ Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί Παλαιού Φαλήρου

ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ

1) ΑΔΑ: ΨΙΚ7ΟΡ1Κ-Χ86 – Εξέταση της από 13/09/2016 προσφυγής του κ. Α. Σχετάκη κατά της υπ’ αριθ. 580/29.08.2016 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πειραιά (ΑΔΑ: ΨΕ9ΜΩΞΥ-Η2Ι)

2) ΑΔΑ: Ω4ΙΛΟΡ1Κ-Ξ29 – Εξέταση της από 12/09/2016 προσφυγής του κ. Γ. Ναυπακτίτη κατά της υπ’ αριθ. 580/29.08.2016 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πειραιά (ΑΔΑ: ΨΕ9ΜΩΞΥ-Η2Ι)

3) ΑΔΑ: Ψ6ΝΓ7Λ7-ΟΓ4 – ΑΔΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΟΤΩΝ ΑΠΟ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ

4) ΑΔΑ: 6ΙΡΥΟΡ1Κ-ΜΞ8 – Τμηματική έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 359/16 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πειραιά.

5) ΑΔΑ: 6ΩΗΓ7Λ7-Γ34 – ΕΠΙΒΟΛΗ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ

6) ΑΔΑ: 7Σ5Π7Λ7-Ω9Θ – Προσωρινή διακοπή λειτουργίας του επαγγελματικού εργαστηρίου κατασκευής πάγκων κουζίνας της ¨ΚΑΛΛΩΝΙΑΤΟΥ ΑΡΧΟΝΤΟΥΛΑΣ¨ που βρίσκεται επί της οδού Μεθώνης 2 στον Πειραιά.

7) ΑΔΑ: ΩΙΜΕ7Λ7-ΗΓΠ – Έγκριση τροποποίησης του καταστατικού Ανώνυμης Εταιρίας

8) ΑΔΑ: Ω6Χ47Λ7-4ΒΞ – Έγκριση λειτουργίας μεταφερθέντος Φαρμακείου του Φαρμακοποιού Κοσμάογλου Παντελεήμονα του Αναστασίου

9) ΑΔΑ: ΩΛΥ17Λ7-ΓΦΡ – ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΥ Β΄ ΠΕΙΡΑΙΑ

10) ΑΔΑ: 7ΣΦ57Λ7-ΘΡΔ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΑΝΟΥΣ ΣΤΗΝ ΠΛΑΖ ΒΟΤΣΑΛΑΚΙΑ

11) ΑΔΑ: ΩΞΦΙ7Λ7-ΟΧΔ – Έγκριση προκήρυξης και των συνοδών τευχών του διαγωνισμού της μελέτης «Εκπόνηση μελέτης διαδρομών και οριζόντιας-κατακόρυφης σήμανσης στην πόλη του Πειραιά για τους επιβάτες κρουαζιερόπλοιων», προεκτιμώμενης αμοιβής 34.940,51€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), με τις διατάξεις των άρθρων 86 και 117 του Ν.4412/2016 .

12) ΑΔΑ: 7Κ3Ω7Λ7-ΣΙΗ – ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ ΚΑΙ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑΣ – ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΙΒΑΤΕΣ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΟΠΛΟΙΩΝ»

13) ΑΔΑ: 76ΥΩΟΡ1Κ-ΥΔ5 – Εξέταση της απο 05-10-2016 προσφυγής του κ. ΣΧΕΤΑΚΗ ΑΝΤΩΝΙΟΥ κατά της υπ’ αριθμ. 635/2016 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πειραιά.

14) ΑΔΑ: ΩΧΩΩΟΡ1Κ-Ξ98 – Χορήγηση άδειας λειτουργίας στο κλειστό Προπονητήριο του Αθλητικού Συλλόγου «ΑΚΑΔΗΜΟΣ» στα Καμίνια Δήμου Πειραιά

15) ΑΔΑ: 62ΡΖΟΡ1Κ-0ΜΚ – Aνάθεση επιμέρους εργασιών για την υποστήριξη της ανάρτησης μέχρι και την κύρωση των δασικών χαρτών περιοχής ευθύνης Διεύθυνσης Δασών Πειραιά.

16) ΑΔΑ: ΩΕΖΡΟΡ1Κ-ΠΔΘ – Επανακαθορισμός της οριογραμμής παραλίας στη θέση “ΚΟΛΠΟΣ ΜΙΚΡΟΛΙΜΑΝΟΥ” του Δήμου Πειραιά της Περιφέρειας Αττικής

17) ΑΔΑ: ΩΕΖΡΟΡ1Κ-ΠΔΘ – Επανακαθορισμός της οριογραμμής παραλίας στη θέση “ΚΟΛΠΟΣ ΜΙΚΡΟΛΙΜΑΝΟΥ” του Δήμου Πειραιά της Περιφέρειας Αττικής

ΔΗΜΟΣ ΠΟΡΟΥ

1) ΑΔΑ: Ω83ΦΟΡ1Κ-Δ2Τ – Ανάκληση της αριθμ. ΑΓΡΥΠ 609/20-8-2014 απόφασης του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής αναμίσθωσης θαλάσσιας έκτασης δέκα (10) στρεμμάτων και άδειας λειτουργίας μονάδας ιχθυοκαλλιέργειας της εταιρείας ΔΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΒΕΕ στη θέση «Καλάμι», νήσου Πόρου, Περιφέρειας Αττικής σε εκτέλεση της αριθμ. 525/2016 απόφασης του ΣτΕ

2) ΑΔΑ: Ω32ΨΟΡ1Κ-ΠΔΑ – Έγκριση αγοράς οχήματος του Δήμου Πόρου από το ελεύθερο εμπόριο.

3) ΑΔΑ: 67ΔΥΟΡ1Κ-ΕΓΘ – Περί επωφελέστερης αξιοποίησης με τη διαδικασία της μακροχρόνιας μίσθωσης, του διώροφου ακινήτου επί της παραλιακής οδού στον Πόρο, ιδιοκτησίας ΜΩΡΟΠΟΥΛΕΙΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ.

4) ΑΔΑ: ΩΘΟΘΟΡ1Κ-ΝΓΣ – Περί επωφελέστερης αξιοποίησης με τη διαδικασία της μακροχρόνιας μίσθωσης, του διώροφου ακινήτου επί της παραλιακής οδού στον Πόρο, ιδιοκτησίας ΜΩΡΟΠΟΥΛΕΙΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ.

ΔΗΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ

1) ΑΔΑ: 78ΜΗ7Λ7-ΨΥΚ – ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΥΡΩΣΗΣ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 19A18/2016 της 19/2007 Πράξης Εφαρμογής στην περιοχή “ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ” του Δήμου Σαλαμίνας στα Ο.Τ. 281 και Ο.Τ. 282

2) ΑΔΑ: ΩΙ6Κ7Λ7-ΑΝ7 – ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΥΡΩΣΗΣ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 16Α9/2016 της 16/95 Πράξης Εφαρμογής στην περιοχή «KANAKIA» του Δήμου Σαλαμίνας στο Ο.Τ.12.

3) ΑΔΑ: ΩΦΡΜ7Λ7-0ΞΞ – ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΥΡΩΣΗΣ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 19A17/2016 της 19/2007 Πράξης Εφαρμογής στην περιοχή “ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ” του Δήμου Σαλαμίνας στo Ο.Τ. 69 .

4) ΑΔΑ: 6ΔΜΙ7Λ7-ΞΤΖ – ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΥΡΩΣΗΣ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 16Α8/2016 της 16/95 Πράξης Εφαρμογής στην περιοχή «ΓΥΑΛΑ» του Δήμου Σαλαμίνας στο Ο.Τ.405.

5) ΑΔΑ: ΩΙΥ07Λ7-4ΣΑ – ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΥΡΩΣΗΣ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 19 Α 19 / 2016 της με αρ. 19/2007 Πράξης Εφαρμογής της Πολεοδομικής Ενότητας «Άγιος Γεώργιος» του Δήμου Σαλαμίνας της ιδιοκτησίας με κ.α. 0080001 στα Ο.Τ. 80.

6) ΑΔΑ: ΩΙΥ07Λ7-4ΣΑ – ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΥΡΩΣΗΣ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 19 Α 19 / 2016 της με αρ. 19/2007 Πράξης Εφαρμογής της Πολεοδομικής Ενότητας «Άγιος Γεώργιος» του Δήμου Σαλαμίνας της ιδιοκτησίας με κ.α. 0080001 στα Ο.Τ. 80.

7) ΑΔΑ: ΩΝΣ37Λ7-ΠΜΡ – ΕΓΚΡΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΣΤΕΓΑΣΜΕΝΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ

8) ΑΔΑ: 6ΩΑΑ7Λ7-ΝΟ1 – Οριστική κατακύρωση του διαγωνισμού παροχής υπηρεσίας «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΛΑΒΩΝ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΑΤΕΡΛΙ-ΚΑΝΑΚΙΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ», προϋπολογισμού 194.583,49 € (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.).

9) ΑΔΑ: ΩΚ6Ε7Λ7-776 – Έγκριση λειτουργίας νεοïδρυθέντος Φαρμακείου του Φαρμακοποιού Βλάχου Αριστόκριτου του Γεωργίου, με υπεύθυνη φαρμακοποιό την Αθανασοπούλου Μαρία του Θεοδώρου, λόγω της ήδη λειτουργίας από τον ανωτέρω φαρμακοποιό φαρμακείου στον Δήμο Σαλαμίνος

10) ΑΔΑ: 6ΡΜΨ7Λ7-ΓΣΒ – ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΥΡΩΣΗΣ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 19A20/2016 της 19/2007 Πράξης Εφαρμογής στην περιοχή “ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ” του Δήμου Σαλαμίνας στα Ο.Τ. 286 κ΄ Ο.Τ. 287.

11) ΑΔΑ: 7ΙΒΖ7Λ7-ΛΕΞ – ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΥΡΩΣΗΣ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 16A11/2016 της 16/95 Πράξης Εφαρμογής στην περιοχή «ΓΥΑΛΑ» του Δήμου Σαλαμίνας στο Ο.Τ.378.

12) ΑΔΑ: 6ΕΩΨ7Λ7-ΑΓΓ – ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΥΡΩΣΗΣ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 19A21/2016 της 19/2007 Πράξης Εφαρμογής στην περιοχή “ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ” του Δήμου Σαλαμίνας στo Ο.Τ. 295 .

13) ΑΔΑ: 7ΨΛΓΟΡ1Κ-ΑΡΑ – Χορήγηση άδειας χρήσης νερού για υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης από πηγάδι αρδευτικής χρήσης (άρδευση αγροτεμαχίου) στον κ. Κυριάκο Πούτο στην ιδιοκτησία του, στη θέση «Κακή Βίγλα» του Δήμου Σαλαμίνας, της Περιφερειακής Ενότητας Πειραιά, της Περιφέρειας Αττικής.

14) ΑΔΑ: 69ΗΔ7Λ7-7ΡΣ – ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΥΡΩΣΗΣ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 17 Α 5 / 2016 της με αρ. 17/2007 Πράξης Εφαρμογής της Πολεοδομικής Ενότητας «Ψιλή Άμμος» του Δήμου Σαλαμίνας της ιδιοκτησίας με κ.α. 0170001 στο Ο.Τ. 170.

15) ΑΔΑ: 6ΚΔ27Λ7-ΙΙΡ – ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΥΡΩΣΗΣ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 19A14/2016 της 19/2007 Πράξης Εφαρμογής στην περιοχή “ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ” του Δήμου Σαλαμίνας στo Ο.Τ. 283 .

17) ΑΔΑ: 64ΙΒ7Λ7-ΕΔ9 – Μείωση εγγυήσεων του έργου «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (2015)»

18) ΑΔΑ: ΩΤΟΤ7Λ7-ΓΜΩ – Εγκρίνουμε τη δέσμευση πίστωσης ύψους διακόσιες πενήντα χιλιάδες ευρώ (250.000,00 €) για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του Ειδικού Φορέα 08.072 Δ/νση Οικονομικών Π.Ε. ΝΗΣΩΝ ΚΑΕ 97770801301 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ. του οικ. έτους 2016 για την ανάγκη δέσμευσης πολυετούς υποχρέωσης ποσού -460.000,00- για το έργο<< Συντήρηση, αναβάθμιση και βελτίωση Κέντρου Νεότητας Σαλαμίνας>> με επιμερισμό ποσού ανά έτος 2016: -250.000,00- και 2017: -210.000,00-.

19) ΑΔΑ: 6ΩΦΕ7Λ7-63Φ – ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ ΛΟΓΩ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΥ

20) ΑΔΑ: 6Κ5ΒΟΡ1Κ-ΕΟΘ – Πρόσληψη ΙΔΟΧ ΕΣΠΑ στο Δήμο Σαλαμίνας

ΔΗΜΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ

1) ΑΔΑ: ΩΓΞΝ7Λ7-Τ0Ξ – Βεβαιώνεται η κατάθεση της αρίθμ. πρωτ.: 3362/18-10-2016 Υπεύθυνης δήλωσης για την έναρξη λειτουργίας μεταποιητικής μονάδας χαμηλής όχλησης (του άρθρου 19, παρ. 3 του Ν.3982/2011) με δραστηριότητα: «Βιομηχανία κατασκευής συσκευών διανομής & ελέγχου ηλεκτρικού ρεύματος –πολυεστερικών κιβώτιων , μετρητών, ερμαρίων & μηχανουργείο κατασκευής μεταλλικών προϊόντων», Κινητήριας ισχύος: 179,64 KW, Θερμικής ισχύος: 40,00 KW και Κ.Α.Δ 2008: 27.12, 22.29, 25.99 στην επωνυμία ΜΙΧΑΛΗΣ ΤΣΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΒΕΕ , που βρίσκεται στο 1ο Χλμ της Λ.Μαρκοπούλου-Καλύβίων στα Καλύβια Αττικής

2) ΑΔΑ: 6ΤΨ47Λ7-Φ6Η – Έγκριση πολυετούς δέσμευσης συνολικού ποσού €: 344.088,70 (2016: 250.000,00€, 2017: 94.088,70€) και έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού €:250.000,00 για την ανάγκη εκτέλεσης του έργου: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΑΡΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ» Κ.Α.Ε 9729.05.003 που θα βαρύνει τις πιστώσεις προυπολογισμού της Περιφέρειας Αττικής –ΠΕΑΑ οικονομικού έτους 2016.

3) ΑΔΑ: Ω7ΠΤΟΡ1Κ-ΛΝΘ – Χορήγηση άδειας χρήσης νερού για υφιστάμενα δικαιώματα από γεώτρηση αρδευτικής χρήσης (άρδευση αγροτεμαχίου) στην κ. Αναστασία Γκέραλη στην ιδιοκτησία της, στη θέση «Βοντά Αναβύσσου» του Δήμου Σαρωνικού, Τ.Κ. Αναβύσσου, της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής, της Περιφέρειας Αττικής.

4) ΑΔΑ: Ω36ΨΟΡ1Κ-ΙΞΣ – Άδεια για τη δραστηριότητα συλλογής και μεταφοράς μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων της εταιρίας ΑΦΟΙ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΙ Α.Τ.Ε.Ε., που εδρεύει στην Λ. Καραμανλή 19 & Βασ. Κωνσταντίνου στην Ανάβυσσο Αττικής

5) ΑΔΑ: Ω7Ο7ΟΡ1Κ-ΔΣΘ – Χορήγηση άδειας χρήσης νερού για υφιστάμενο δικαίωμα χρήσης από γεώτρηση αρδευτικής χρήσης (άρδευση αγροτεμαχίου) στους Παύλο, Κωνσταντίνο και Ιωάννα-Μαρία Μπατή και Σμαράγδα και Παναγιώτη Τσελεπή στην ιδιοκτησία τους, στη θέση «Καταφύγι-Άγιος Γεώργιος» του Δήμου Σαρωνικού, Τ.Κ. Παλαιάς Φώκαιας, της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής, της Περιφέρειας Αττικής.

6) ΑΔΑ: 7Μ1ΕΟΡ1Κ-ΝΥΛ – Χορήγηση άδειας χρήσης νερού για υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης νερού από πηγάδι υδρευτικής χρήσης (άρδευση πρασίνου) στους κ.κ. ΣΤΡΙΓΓΑΡΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ, ΣΤΡΙΓΓΑΡΗ ΕΥΓΕΝΙΑ, ΣΤΡΙΓΓΑΡΗ ΣΟΦΙΑ, ΦΙΛΤΣΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ και ΦΙΛΤΣΟ ΓΕΩΡΓΙΟ, στην ιδιοκτησία τους, στη θέση ΧΕΡΩΜΕΣ – ΓΑΛΑΖΙΑ ΑΚΤΗ, του Δήμου ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ, της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής, της Περιφέρειας Αττικής.

7) ΑΔΑ: 6ΔΜΕ7Λ7-ΘΣΙ – Έγκριση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης, του έργου: «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ, ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ Α΄ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ» προϋπολογισμού 17.300.000,00 (με το ΦΠΑ), αναδόχου εταιρείας ΙΝΤΡΑΚΑΤ

8) ΑΔΑ: ΨΓΣΚ7Λ7-4ΡΝ – Έγκριση σταδίων μελέτης: Οριστική Μελέτη Οδοποιίας, Οριστική Μελέ-τη Υδραυλικών Έργων, Οριστική Μελέτη Τεχνικών Έργων, Οριστική Μελέτη Η/Μ και Οριστική Γεωλογική Μελέτη της μελέτης με τίτλο: «Μελέτη Βελτίωσης Διαδημοτικής Οδού Κορωπί – Καλύβια Θορικού».

9) ΑΔΑ: 6ΥΕΨ7Λ7-3ΦΙ – Αποδοχή Ειδικής Δήλωσης Διακοπής Εργασιών έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΠΑΛΑΙΑΣ ΦΩΚΑΙΑΣ» αναδόχου εταιρείας ΜΕΤΡΟ ΑΤΕ

10) ΑΔΑ: ΩΠ3Η7Λ7-6ΝΡ – Έγκριση σύναψης και όρων προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Σαρωνικού για το έργο: «Αναβάθμιση και άρση επικινδυνότητας παιδικών χαρών Δήμου Σαρωνικού» προϋπολογισμού 344.088,70 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.).

11) ΑΔΑ: 7ΣΚ4ΟΡ1Κ-ΖΛΨ – Χορήγηση άδειας χρήσης νερού για υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης από πηγάδι αρδευτικής χρήσης (άρδευση αγροτεμαχίου) στην κ. Ελπινίκη-Ευαγγελία Ταταράκη στην ιδιοκτησία της, στη θέση «Πέτα Κερατέας» του Δήμου Σαρωνικού, Τ.Κ. Κουβαρά, της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής, της Περιφέρειας Αττικής.

12) ΑΔΑ: 7ΥΒΙΟΡ1Κ-ΑΔΘ – Χορήγηση άδειας χρήσης νερού για υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης νερού από γεώτρηση αρδευτικής χρήσης (άρδευση αγροτεμαχίου) στους κ. Καραλή Χριστόφορο και Νικόλαο του Ελισσαίου, στην ιδιοκτησία τους στη θέση ΚΑΤΑΦΥΓΙ, στη Δημοτική Ενότητα της Παλαιάς Φώκαιας του Δήμου Σαρωνικού, της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής.

13) ΑΔΑ: ΨΞΖΧΟΡ1Κ-3ΓΓ – Χορήγηση άδειας χρήσης νερού για υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης νερού από πηγάδι αρδευτικής χρήσης (άρδευση αγροτεμαχίου) στους κ. Καραλή Χριστόφορο και Νικόλαο του Ελισσαίου, στην ιδιοκτησία τους στη θέση ΚΑΤΑΦΥΓΙ, στη Δημοτική Ενότητα της Παλαιάς Φώκαιας του Δήμου Σαρωνικού, της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής.

14) ΑΔΑ: 7ΥΒΙΟΡ1Κ-ΑΔΘ – Χορήγηση άδειας χρήσης νερού για υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης νερού από γεώτρηση αρδευτικής χρήσης (άρδευση αγροτεμαχίου) στους κ. Καραλή Χριστόφορο και Νικόλαο του Ελισσαίου, στην ιδιοκτησία τους στη θέση ΚΑΤΑΦΥΓΙ, στη Δημοτική Ενότητα της Παλαιάς Φώκαιας του Δήμου Σαρωνικού, της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής.

15) ΑΔΑ: ΨΞΖΧΟΡ1Κ-3ΓΓ – Χορήγηση άδειας χρήσης νερού για υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης νερού από πηγάδι αρδευτικής χρήσης (άρδευση αγροτεμαχίου) στους κ. Καραλή Χριστόφορο και Νικόλαο του Ελισσαίου, στην ιδιοκτησία τους στη θέση ΚΑΤΑΦΥΓΙ, στη Δημοτική Ενότητα της Παλαιάς Φώκαιας του Δήμου Σαρωνικού, της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής.

ΔΗΜΟΣ ΥΔΡΑΣ

1) ΑΔΑ: 7ΑΨ47Λ7-9ΜΨ – Εγκρίνουμε την α ν ά κ λ η σ η δέσμευσης πίστωσης κατά το ποσό των 150.000,00€ (εκατό πενήντα χιλιάδες ευρώ ) του προϋπολογισμού εξόδων του Ειδικού Φορέα 08.072 Δ/νση Οικονομικών Π.Ε. ΝΗΣΩΝ ΚΑΕ 97820800201 ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΡΗΠΙΔΩΜΑΤΩΝ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟ ΛΙΜΕΝΑ ΤΗΣ Ν. ΥΔΡΑΣ., οικ. έτος 2016, της με αριθμ πρωτ. ΑΑΥ 13272/22.01.2016 Α/Α1234 και ΑΚ 362 λόγω έκδοσης ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης

2) ΑΔΑ: 779Λ7Λ7-85Ρ – Διάθεση πίστωσης και έγκριση δαπάνης έργου για την έκδοση ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης για το έργο «Αποκατάσταση κρηπιδωμάτων σε όλο το λιμένα της Ν. Ύδρας» ΚΑΕ 9782 08 002 01.

3) ΑΔΑ: Ω3ΩΨ7Λ7-ΝΛΛ – Εγκρίνουμε τη δέσμευση πίστωσης ύψους τριάντα χιλιάδες ευρώ (30.000,00 €) για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του Ειδικού Φορέα 08.072 Δ/νση Οικονομικών Π.Ε. ΝΗΣΩΝ ΚΑΕ 97820800201 ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΡΗΠΙΔΩΜΑΤΩΝ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟ ΛΙΜΕΝΑ ΤΗΣ Ν. ΥΔΡΑΣ. του οικ. έτους 2016 για την ανάγκη δέσμευσης πολυετούς υποχρέωσης ποσού- 287.500,00- για το έργο<< Αποκατάσταση κρηπιδωμάτων σε όλο το λιμένα της Ν. Ύδρας>> με επιμερισμό ποσού ανά έτος 2016: 30.000,00- και 2017: 257.500,00-.

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

Αρέσει σε %d bloggers: