ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΠΕΡΙΦ. & ΑΠ.ΔΙΟΙΚ.ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΑΛΛΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΜΗΝΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2016

Να βλέπετε συχνά τη συγκεκριμένη σελίδα ακόμη και λίγες ημέρες μετά την πάροδο του μηνός Οκτωβρίου 2016, διότι καθημερινώς θα ενημερώνεται με νέες αποφάσεις για τους παρακάτω δήμους, όπως αυτές θα αναρτώνται στη «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» από την Περιφέρεια Αττικής και από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής

Γενικά για το «ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ» της «Ενότητας Σαρωνικού».

ΑΔΑ: Β5ΡΚ7Λ7-9Φ9 – Έγκριση ανάληψης πιστώσεως ποσού ***€70.000,00***, με σκοπό λειτουργικές δαπάνες (μισθοδοσία-ασφαλιστικές εισφορές) για την ΈΝΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ ΝΟΗΤΙΚΩΣ ΥΣΤΕΡΟΥΝΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ – ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ (ΕΓΝΥΑ), από πιστώσεις του κρατικού λαχείου (έκδοσης έτους 2012)

ΓΕΝΙΚΑ

1) ΑΔΑ: 6ΘΟ17Λ7-ΚΡΖ – Συγκρότηση τριμελούς επιτροπής σύμφωνα με την Κ.ΥΑ 2202/75660 ΦΕΚ 2082 Β΄6-7-2016 για τον καθορισμό των προϋποθέσεων και της διαδικασίας χρηματοδότησης Δήμων και Συνδέσμων Δήμων για τη λειτουργία καταφυγίων αδέσποτων ζώων συντροφιάς και για την υλοποίηση των ενεργειών διαχείρισής τους και έγκριση των σχετικών πιστώσεων έτους 2016

2) ΑΔΑ: 72ΤΩ7Λ7-ΡΑ2 – ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΥΑ 2202/75660 (ΦΕΚ 2082 Β’ 6-7-2016 ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ ΔΗΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΤΑΦΥΓΙΩΝ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016

3) ΑΔΑ: 7Β2Υ7Λ7-Χ7Ψ – ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ Κ.Υ.Α. 2202/75660 ΦΕΚ 2082 Β’/06.07.16 ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ ΔΗΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΤΑΦΥΓΙΩΝ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016

4) ΑΔΑ: 7ΤΨΨ7Λ7-43Ζ – Έγκριση του Πρακτικού Νο 1 της Επιτροπής Αξιολόγησης των αποτελεσμάτων διαγωνισμών/προσκλήσεων στο πλαίσιο υλοποίησης του υποέργου 6 «Δράσεις ευαισθητοποίησης, ενημέρωσης και πληροφόρηση» της πράξης «Αύξηση της γνώσης και της ευαισθητοποίησης σχετικά με την ανασύσταση και αποκατάσταση των υγροτόπων Αττικής».

5) ΑΔΑ: 7Ω6Β7Λ7-Ν19 – Έγκριση του πρακτικού No1 της Επιτροπής Αξιολόγησης των Αποτελεσμάτων Διαγωνισμών/Προσκλήσεων στα πλαίσια υλοποίησης του Υποέργου 5: «Υπηρεσίες προς την Περιφέρεια Αττικής για μετρήσεις ποιότητας υδάτων και ορνιθοπανίδας» της πράξης: «ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ.

6) ΑΔΑ: 62ΨΛ7Λ7-6ΧΒ – Ανάληψη υποχρέωσης για έργο ‘Έργα υποδομών για την ανάπλαση του Φαληρικού Όρμου (ΦΑΣΗ Α’)

7) ΑΔΑ: 6ΥΕΓ7Λ7-Ψ59 – Ολοκλήρωση Πράξης » ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΣΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΡΑΞΗΣ 02.57.01.01 «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ»» με κωδικό ΟΠΣ 215646 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα : <<ΑΤΤΙΚΗ>>

8) ΑΔΑ: 7ΒΛ57Λ7-ΞΚΔ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Αττική» ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 06 «Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής στο Αστικό Περιβάλλον» Ο ΟΠΟΙΟΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΝΕΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΕ ΝΗΣΙΩΤΙΚΕΣ Η ΠΑΡΑΚΤΙΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ (ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΑ) ΣΕ ΠΟΣΙΜΟ ΝΕΡΟ – ΕΡΓΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ»

9) ΑΔΑ: ΩΓ067Λ7-3ΩΒ – Έγκριση δαπάνης και διάθεση της εγγεγραμμένης πίστωσης στον Προϋπολογισμό οικ. Έτους 2016 Περιφερειακής Ενότητας Νοτίου Τομέα για την πληρωμή πολυετούς υποχρέωσης για το έργο «ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΟΥ ΦΑΛΗΡΙΚΟΥ ΟΡΜΟΥ (ΦΑΣΗ Α)» συνολικού Προϋπολογισμού 150.000.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ).

10) ΑΔΑ: ΩΖ5Η7Λ7-Ν9Τ – Αποσφράγιση οικονομικής προσφοράς στο πλαίσιο υλοποίησης του Υποέργου 5: «Υπηρεσίες προς την Περιφέρεια Αττικής για μετρήσεις ποιότητας υδάτων και ορνιθοπανίδας» της πράξης: «ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ.

11) ΑΔΑ: 6Β9Ω7Λ7-8Ι3 – Αποσφράγιση οικονομικών προσφορών στο πλαίσιο υλοποίησης του Υποέργου 6: «Δράσεις ευαισθητοποίησης, ενημέρωσης και πληροφόρησης» της πράξης: «ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ»

12ΑΔΑ: Ω05Γ7Λ7-Ν2Η – Παράταση σύμβασης μεταφοράς μαθητών που ήταν σε ισχύ στις 30-06-2016 για χρονικό διάστημα έως 31-12-2016 για αδιάθετα δρομολόγια , για τα οποία δεν υποβλήθηκαν προσφορές στα πλαίσια του επιμέρους διαγωνισμού της Π.Ε.Δ.Α. (Διακήρυξη 5/2016) για την ανάθεση των υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης Δυτ. Αττικής.

13) ΑΔΑ: 6Π7Ρ7Λ7-5ΟΒ – Λήψη απόφασης περί μη υπογραφής των συμβάσεων που αφορούν τις διαγωνιστικές διαδικασίες (επανάλ. Διεθνής 11/2015 διακ., οικ.170687 / 4-9-2015, οικ.197597 / 14-10-2015 και οικ. 202749 / 21-10-2015 επαναληπτικές προσκλήσεις) για τη μεταφορά μαθητών σχολικού έτους 2015-2016 και κατ΄ επέκταση τις υπ΄ αριθ. 12/2016, 13/2016, 14/2016 & 15/2016 πράξεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

14) ΑΔΑ: 7ΜΤΘ7Λ7-ΤΓΧ – Έγκριση των τευχών δημοπράτησης, για το έργο: «ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΟΥ ΦΑΛΗΡΙΚΟΥ ΟΡΜΟΥ (ΦΑΣΗ Α΄)», συνολικού προϋπολογισμού 150.000.000,00€ (περιλαμβανομένων την αναθεώρηση και το ΦΠΑ 24%).

15) ΑΔΑ: ΩΙΦ47Λ7-ΖΩΥ – ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΦΑΛΗΡΙΚΟΥ ΟΡΜΟΥ

16) ΑΔΑ: ΩΠ357Λ7-ΘΡΓ – Α) Σύσταση Επιτροπής Ελέγχου και Πιστοποίησης εργασιών της Παροχής Υπηρεσιών «Καθαρισμός ρεμάτων Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής ΥΔΡ14», προϋπολογισμού 1.000.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.).

17) ΑΔΑ: 70ΕΗ7Λ7-ΛΜΓ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΝΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ 2016 ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

18) ΑΔΑ: ΨΟ517Λ7-ΗΓΓ – Λήψη απόφασης επί του Πρακτικού 63 της Γνωμοδοτικής Επιτροπής Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων Διαγωνισμών αναφορικά με την ηλεκτρονική αποσφράγιση και τον έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο του Επιμέρους Διαγωνισμού της Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών (Δξη 15/2016) με συστημικό αριθμό διαγωνισμού 25999 για την ανάθεση υπηρεσιών Μεταφοράς Μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της Περιφέρειας Αττικής, για τα σχολικά έτη 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019.

19) ΑΔΑ: 7ΣΠΩ7Λ7-ΙΚΛ – Έγκριση σύναψης και όρων σχεδίου της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Μπενάκειου Φυτοπαθολογικού Ινστιτούτου για το ερευνητικό έργο: «Ερευνητικό Πρόγραμμα για την εκτίμηση των πληθυσμιακών διακυμάνσεων και την αξιολόγηση της υγειονομικής σημασίας των κουνουπιών στην Περιφέρεια Αττικής», συνολικού προϋπολογισμού 70.000,00 €.

20) ΑΔΑ: ΨΡΞ4ΟΡ1Κ-ΞΔΧ – Αναθεώρηση του Δικτύου Παρακολούθησης της ποιότητας των υδάτων κολύμβησης περιοχών χωρικής αρμοδιότητας της Περιφέρειας Αττικής με εφαρμογή στις κολυμβητικές περιόδους των ετών 2017 & 2018.

21) ΑΔΑ: 64ΞΚ7Λ7-Ι4Ζ – ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΟΥ ΦΑΛΗΡΙΚΟΥ ΟΡΜΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΗΣ

1) ΑΔΑ: 6Γ7ΩΟΡ1Κ-ΜΦ4 – Έγκριση σχεδίου Δασικής Αστυνομικής-Ρυθμιστικής Διάταξης καυσοξύλευσης περιοχής ευθύνης Δασονομείου Αίγινας

2) ΑΔΑ: ΩΤΡ07Λ7-ΦΙΨ – ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ

3) ΑΔΑ: 7Β13ΟΡ1Κ-ΟΛ6 – Έγκριση Πρωτοκόλλου παραλαβής εργασιών του έργου:»Συντήρηση δασικού οδικού δικτύου και αντιπυρικών ζωνών νήσου Αίγινας»

4) ΑΔΑ: ΨΩΡΦΟΡ1Κ-ΚΕ7 – Ρυθμιστική Δασική Αστυνομική Διάταξη Καυσοξύλευσης Αρμοδιότητας Δασονομείου Αίγινας

5) ΑΔΑ: 6ΠΖΚ7Λ7-ΝΟ2 – Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 215113/22-01-2015 (ΑΔΑ: 73ΨΤ7Λ7-Μ9Φ) Απόφασης για τη Συγκρότηση Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης για την κατασκευή του έργου: «Βελτίωση Οδοστρωμάτων Δήμου Αίγινας».

6) ΑΔΑ: 69ΟΟΟΡ1Κ-ΞΡΦ – Χορήγηση άδειας χρήσης για υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης και μεταφοράς νερού από πηγάδι αρδευτικής χρήσης (άρδευση αγροτεμαχίων) στους Αριστείδη, Στυλιανό, Χρήστο και Αντώνιο Λάκκο & Γεωργία και Κυριακή Λάκκου στην ιδιοκτησία τους, στη θέση «Βωβού-Περιβόλα» του Δήμου Αίγινας, της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων, της Περιφέρειας Αττικής.

7) ΑΔΑ: 7Δ53ΟΡ1Κ-75Δ – Χορήγηση άδειας χρήσης νερού για υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης από γεώτρηση υδρευτικής χρήσης (άρδευση πρασίνου) στους Γεώργιο και Μαρία Αναστασάκη στην ιδιοκτησία τους, στη θέση «Μεσαγρός» του Δήμου Αίγινας, της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων, της Περιφέρειας Αττικής.

8) ΑΔΑ: 6Τ92ΟΡ1Κ-1Ψ3 – Έγκριση του προϋπολογισμού, οικονομικού έτους 2016, του κληροδοτήματος με την επωνυμία «Ιουλία Κάτσα», με φορέα διαχείρισης το Δήμο Αίγινας.

9) ΑΔΑ: 6Λ6ΛΟΡ1Κ-Ν3Ι – Έγκριση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016, του κληροδοτήματος με την επωνυμία «Λεονάρδος Λαδάς», με φορέα διαχείρισης το Δήμο Αίγινας.

10) ΑΔΑ: 6062ΟΡ1Κ-64Κ – Έγκριση του προϋπολογισμού, οικονομικού έτους 2016, του κληροδοτήματος με την επωνυμία «Παναγιώτης Ανδρούτσος», με φορέα διαχείρισης το Δήμο Αίγινας.

11) ΑΔΑ: Ω8Χ4ΟΡ1Κ-ΧΓΘ – Έγκριση του προϋπολογισμού και της αναμόρφωσης, οικονομικού έτους 2016, του κληροδοτήματος με την επωνυμία «Ράκειο (Σπύρου Αλυφαντή)», με φορέα διαχείρισης το Δήμο Αίγινας.

12) ΑΔΑ: 6Λ8Τ7Λ7-8ΥΒ – Έγκριση δαπάνης και διάθεση της εγγεγραμένης πίστωσης στον Προϋπολογισμό οικ. Έτους 2016 Περιφερειακής Ενότητας Νοτίου Τομέα για την πληρωμή πολυετούς υποχρέωσης για το έργο «ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΟΥ ΦΑΛΗΡΙΚΟΥ ΟΡΜΟΥ (ΦΑΣΗ Α)» συνολικού Προϋπολογισμού 150.000.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ)

13) ΑΔΑ: 7Ω4Β7Λ7-ΩΗ2 – Έγκριση πρόσθετης δαπάνης του έργου «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΝΗΣΟΥ ΑΙΓΙΝΑΣ» κατά 20.238,17€, όπως περιλαμβάνεται στον 1ο Α.Π.Ε., λόγω αύξησης του συντελεστή ΦΠΑ σε 24%.

14) ΑΔΑ: 75ΡΗ7Λ7-ΔΑ2 – Εγκρίνουμε την α ν ά κ λ η σ η δέσμευσης πίστωσης κατά το ποσό των 200.000,00€ (διακόσιες χιλιάδες ευρώ ) του προϋπολογισμού εξόδων του Ειδικού Φορέα 08.072 Δ/νση Οικονομικών Π.Ε. ΝΗΣΩΝ ΚΑΕ 97320800101 ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ ΟΡΦΑΝΟΤΡΟΦΕΙΟΥ ΑΙΓΙΝΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΣΕ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ, οικ. έτος 2016, της αριθμ. ΑΑΥ 11732/20.01.2016 Α/Α 778 (ΑΚ 29 ) σύμφωνα με την αριθμ. 298/2016 απόφαση του Π.Σ Αττικής (3η τροπ. Προυπ.) λόγω απένταξης

15) ΑΔΑ: ΩΞΠΘ7Λ7-ΒΣΘ – Εγκρίνουμε την α ν ά κ λ η σ η δέσμευσης πίστωσης κατά το ποσό των 40.000,00€ (σαράντα χιλιάδες ευρώ ) του προϋπολογισμού εξόδων του Ειδικού Φορέα 08.072 Δ/νση Οικονομικών Π.Ε. ΝΗΣΩΝ ΚΑΕ 97620804601 ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΕΕΛ Δ.Δ. ΑΙΓΙΝΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΙΝΑΣ., οικ. έτος 2016, της αριθμ. ΑΑΥ 144282/27.07.2016 Α/Α 2450 (ΑΚ 711 ) σύμφωνα με την αριθμ. 298/2016 απόφαση του Π.Σ Αττικής (3η τροπ. Προυπ.) λόγω μεταφοράς του έργου στο πρόγραμμα Δ.Ε.

16) ΑΔΑ: 7ΓΑ47Λ7-ΘΒΚ – Εγκρίνουμε τη μ ε ρ ι κ ή α ν ά κ λ η σ η δέσμευσης πίστωσης κατά το ποσό των 36.107,00€ (τριάντα έξι χιλιάδες εκατόν επτά ευρώ ) του προϋπολογισμού εξόδων του Ειδικού Φορέα 08.072 Δ/νση Οικονομικών Π.Ε. ΝΗΣΩΝ ΚΑΕ 97620803101 ΜΕΛΕΤΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΟΜΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΕΛΕΓΧΟΣ Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΣΤΟ ΕΚΠΑΖ ΑΙΓΙΝΑΣ., οικ. έτος 2016, της αριθμ. ΑΑΥ 13045/22.01.2016 Α/Α 971 (ΑΚ 176 ) σύμφωνα με την αριθμ. 298/2016 απόφαση του Π.Σ Αττικής (3η τροπ. Προυπ.) λόγω προσαρμογής στο ύψος του υπολοίπου της σύμβασης

17) ΑΔΑ: 7ΜΒΦ7Λ7-60Δ – Εγκρίνουμε την α ν ά κ λ η σ η δέσμευσης πίστωσης κατά το ποσό των 50.000,00€ (πενήντα χιλιάδες ευρώ ) του προϋπολογισμού εξόδων του Ειδικού Φορέα 08.072 Δ/νση Οικονομικών Π.Ε. ΝΗΣΩΝ ΚΑΕ 97710800601 ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΣΟΥΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΙΝΑΣ, οικ. έτος 2016, της αριθμ. ΑΑΥ 13084/22.01.2016 Α/Α 1072 (ΑΚ 253 ) σύμφωνα με την αριθμ. 298/2016 απόφαση του Π.Σ Αττικής (3η τροπ. Προυπ.) λόγω απένταξης.

18) ΑΔΑ: 7Δ6Θ7Λ7-ΛΤΓ – Εγκρίνουμε τη μ ε ρ ι κ ή α ν ά κ λ η σ η δέσμευσης πίστωσης κατά το ποσό των 574.365,80€ (πεντακόσιες εβδομήντα τέσσερις χιλιάδες τριακόσια εξήντα πέντε ευρώ και ογδόντα λεπτά) του προϋπολογισμού εξόδων του Ειδικού Φορέα 08.072 Δ/νση Οικονομικών Π.Ε. ΝΗΣΩΝ ΚΑΕ 97770800301 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΚΑΙ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ ΤΑΠΗΤΑ ΣΤΙΒΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΠΕΔΟ ΑΙΓΙΝΑΣ, οικ. έτος 2016, της αριθμ. ΑΑΥ 13145/22.01.2016 Α/Α 1193 (ΑΚ 354 ) σύμφωνα με την αριθμ. 298/2016 απόφαση του Π.Σ Αττικής (3η τροπ. Προυπ.) λόγω προσαρμογής στο ύψος της οικονομικής προσφοράς.

ΔΗΜΟΣ ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ

1) ΑΔΑ: ΩΑΟ8ΟΡ1Κ-2ΑΥ – Έγκριση Πρωτοκόλλου παραλαβής εργασιών του έργου: «Συντήρηση δασικού οδικού δικτύου και αντιπυρικών ζωνών στη Ν. Αγκίστρι»

2) ΑΔΑ: 6ΔΘΗ7Λ7-6ΔΥ – ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΧΡΗΣΗΣ ΥΔΑΤΙΝΟΥ ΑΠΟΔΕΚΤΗ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ

3) ΑΔΑ: ΨΗΩ7ΟΡ1Κ-ΗΤ2 – Aνάρτηση της με αριθ. 1/19-10-2016 απόφασης της ΤΕΕΑ Πειραιά που αφορά αντιρρήσεις κατά της 3248/2007 πράξης χαρακτηρισμού του Δασάρχη Πειραιά στη νήσο Αγκιστρίου

ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΜΟΥ

1) ΑΔΑ: ΨΙ117Λ7-ΗΩ9 – Χορήγηση άδειας λειτουργίας έπειτα από άδεια εγκατάστασης μηχανολογικού και κτιριακού εκσυγχρονισμού της μονάδας παρασκευής προϊόντων ζύμης και συναφών ειδών της «BAKER MASTER ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΖΥΜΗΣ ABEE», επί της οδού Αρχαίου Θεάτρου 8 στον Δήμο Αλίμου.

2) ΑΔΑ: Ω3ΔΛΟΡ1Κ-ΜΧΠ – Χορήγηση Άδειας Λειτουργίας στα Ανοιχτά Γήπεδα Καλαθοσφαίρισης του Δήμου Αλίμου

3) ΑΔΑ: ΩΠ1Ζ7Λ7-Ξ18 – ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

4) ΑΔΑ: 66ΦΤ7Λ7-ΠΤΔ – ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ

5) ΑΔΑ: 75ΘΑ7Λ7-54Θ – ΕΝΤΑΞΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΜΟΥ» ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΟΠΣ 5002299 ΣΤΟ ΕΠ ΑΤΤΙΚΗ 2014-2020

6) ΑΔΑ: 6ΞΣ4ΟΡ1Κ-Ψ0Φ – Άσκηση αρμοδιοτήτων από Δημοτική Αστυνομία Αλίμου

7) ΑΔΑ: 6ΞΣ4ΟΡ1Κ-Ψ0Φ – Άσκηση αρμοδιοτήτων από Δημοτική Αστυνομία Αλίμου

ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ – ΒΟΥΛΑΣ – ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ

1) ΑΔΑ: 7ΧΩΔ7Λ7-ΘΚΔ – ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ Α.Ε.

2) ΑΔΑ: ΩΙΘΔΟΡ1Κ-Κ1Χ – Αφαίρεση – αποξήλωση παράνομων διαφημιστικών πλαισίων σε στέγαστρα στάσεων επί της Λ. Βουλιαγμένης, με όριο ταχύτητας > 70 χλμ./ ώρα.

3) ΑΔΑ: 7ΦΠΥ7Λ7-ΠΙΖ – ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ Α.Ε.

4) ΑΔΑ: 78ΘΣ7Λ7-ΒΝ6 – ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ KAI ΟΡΙΣΜΟΥ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΩΝ Έγκριση σύνταξης μελέτης κατά προτεραιότητα, μεμονωμένης πράξης εφαρμογής στο Ο.Τ. Γ292 στην περιοχή «Κόρμπι» του Δήμου Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης.

5) ΑΔΑ: ΩΝΔ97Λ7-81Κ – Ολοκλήρωση Πράξης » ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ » με κωδικό ΟΠΣ 373367 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα : <<ΑΤΤΙΚΗ>>

6) ΑΔΑ: ΩΙΣ4ΟΡ1Κ-ΥΨΝ – Έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 411/16 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης .

7) ΑΔΑ: ΩΥΜΠΟΡ1Κ-Π45 – Επανακήρυξη ως αναδασωτέας δασικής έκτασης, εμβαδού 0,690 στρ. στη θέση «Ψαράδικα» Περιφέρειας Δήμου Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής

ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ

1) ΑΔΑ: ΩΔΑΤ7Λ7-ΝΦΕ – Έγκριση αναθεωρημένου χρονοδιαγράμματος εργασιών για το έργο: «ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ,ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΧΑΡΙΤΩΝ & ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ (Ο.Τ.69)», συνολικού προϋπολογισμού 1.700.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23%)

2) ΑΔΑ: 7Φ9Ζ7Λ7-30Α – ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ

3) ΑΔΑ: ΩΤΜΡ7Λ7-Δ9Ξ – ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ

4) ΑΔΑ: ΩΜΗΞ7Λ7-142 – ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΣΥΣΤΕΓΑΣΗ

5) ΑΔΑ: 72ΘΡ7Λ7-8ΥΥ – Έγκριση σύναψης και όρων σχεδίου προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Αττικής και Δήμου Γλυφάδας για κατασκευή του έργου με τίτλο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΡΑΜΠΩΝ ΑΜΕΑ ΣΕ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ», συνολικού προϋπολογισμού 50.000,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.).

6) ΑΔΑ: ΩΡΨ67Λ7-ΧΟΧ – ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ

7) ΑΔΑ: 6Ω3ΣΟΡ1Κ-Χ3Κ – Ακύρωση της υπ’ αριθμ.270/2016 (Ορθή Επανάληψη) απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Γλυφάδας

8) ΑΔΑ: ΩΨΛΩΟΡ1Κ-ΒΙΖ – Έγκριση συμβάσεων μίσθωσης έργου στο ΝΠΔΔ «Κοινωνική Αθλητική και Πολιτιστική Παρέμβαση Δήμου Γλυφάδας»

9) ΑΔΑ: 6Ζ2ΩΟΡ1Κ-ΟΗΖ – Χορήγηση άδειας χρήσης νερού για υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης νερού από πηγάδι υδρευτικής χρήσης (άρδευση πρασίνου) στην κα ΧΑΛΟΥΛΑΚΟΥ ΗΛΙΑΝΑ στην ιδιοκτησία της, στην θέση ΚΥΠΡΟΥ 51 & ΚΛΕΜΑΝΣΩ, του Δήμου ΓΛΥΦΑΔΑΣ, της Περιφερειακής Ενότητας Νότιου Τομέα Αθηνών, Περιφέρειας Αττικής.

10) ΑΔΑ: 72ΡΘ7Λ7-Ζ5Θ – Έγκριση αναθεωρημένου χρονοδιαγράμματος εργασιών για το έργο: «Κεντρικός αγωγός περιοχής Τερψιθέας Γλυφάδας», προϋπολογισμού 5.772.756,35 Ευρώ (με ΦΠΑ).

11) ΑΔΑ: 7ΚΝΑ7Λ7-Ρ09 – Έγκριση 3ης παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου «Συντήρηση οδικού δικτύου Δήμου Γλυφάδας» αναδόχου εργοληπτικής επιχείρησης ΓΡΑΙΚΟΥΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, προϋπολογισμού 700.000,00 €.

12) ΑΔΑ: 6Ψ1Σ7Λ7-Τ2Ψ – ΕΓΚΡΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΣΤΕΓΑΣΜΕΝΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ

13) ΑΔΑ: Ω22ΕΟΡ1Κ-Φ9Τ – Άδεια για τη δραστηριότητα συλλογής και μεταφοράς μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων, μεταχειρισμένων ελαστικών οχημάτων, οχημάτων στο τέλος του κύκλου ζωής τους (ΟΤΚΖ) και αποβλήτων ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) της εταιρίας ΑΙΞΩΝΗ – Α. ΣΤΕΡΓΙΟΥ Ε.Ε. που εδρεύει στην οδό Τρικόρφων 24 στον Δήμο Γλυφάδας Αττικής

14) ΑΔΑ: 6ΠΩΒΟΡ1Κ-ΦΥ9 – Πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών στο Δήμο Γλυφάδας

15) ΑΔΑ: Ψ0Ρ27Λ7-ΕΝ9 – Έγκριση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Κεντρικός αγωγός περιοχής Τερψιθέας Γλυφάδας» με ανάδοχο την εταιρεία ΛΑΤΟΜΙΚΗ Α.Τ.Ε.

16) ΑΔΑ: 71ΝΠ7Λ7-6ΩΝ – Έγκριση αναθεωρημένου χρονοδιαγράμματος εργασιών για το έργο: «Κεντρικός αγωγός περιοχής Τερψιθέας Γλυφάδας», προϋπολογισμού 5.772.756,35 Ευρώ (με ΦΠΑ).

ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

1) ΑΔΑ: 61447Λ7-8Φ5 – Παράταση προθεσμίας για τεχνική ανασυγκρότηση του εργοστασίου επεξεργασίας υάλου και κατασκευής μεντεσέδων, εξαρτημάτων και παρόμοιων ειδών, της GLASSTECH ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΝΤΑΖΕΛΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ στη Οδό Δ. ΡΗΓΟΥ Θέση ΝΤΡΑΦΙ, στο Δ.Δ. Μαγούλας του Δήμου Ελευσίνας Αττικής.

2) ΑΔΑ: ΩΠΣΘ7Λ7-3Ο0 – ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΑΕ

3) ΑΔΑ: 7ΤΩ77Λ7-Μ2Δ – Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 6.500,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ για την σύναψη ετήσιας σύμβασης εκκένωσης λυμάτων του Κεντρικού κτηρίου της Περιφερειακής Ενότητας Δυτ. Αττικής επί της οδού (Ηρώων Πολυτεχνείου 78 – Ελευσίνα), με τη διαδικασία του Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού

4) ΑΔΑ: ΩΝΥΔΟΡ1Κ-ΚΕΤ – ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΕΡΑΙΩΣΕΩΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ για την τοποθέτηση ΠΡΟΚΑΤΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ στην οδό ΑΙΣΧΥΛΟΥ 25, στον Δήμο ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ.

5) ΑΔΑ: ΩΥΥ4ΟΡ1Κ-ΒΜΔ – Άρση αντισεισμικής υποθήκης για το σεισμόπληκτο ακίνητο επί της οδού Αισχύλου 25, στον Δήμο ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ.

ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ – ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ

1) ΑΔΑ: 709Η7Λ7-Ξ5Χ – Χορήγηση άδειας πωλητή πετρελαίου θέρμανσης στον ΚΑΛΛΗ ΣΤΕΦΑΝΟ, με έδρα επί της Λεωφ. Αλίμου 86, στον Δήμο Ελληνικού – Αργυρούπολης, Δ.Κ. Αργυρούπολης, χωρίς αποθηκευτικούς χώρους.

2) ΑΔΑ: 70807Λ7-Ν1Τ – ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΥ ΣΕ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ

3) ΑΔΑ: 6ΒΕ6ΟΡ1Κ-5ΞΣ – Έγκριση συμβάσεων μίσθωσης έργου στο Δήμο Ελληνικού Αργυρούπολης.

4) ΑΔΑ: 7ΔΡΔ7Λ7-ΘΘΤ – Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 100 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. για την αντικατάσταση του ενισχυμένου υαλοπίνακα της οπίσθιας θύρας του χώρου του τεχνικού ελέγχου του ΚΤΕΟ Ελληνικού.

5) ΑΔΑ: ΩΓΝ87Λ7-ΕΘΦ – Χορήγηση άδειας εγκατάστασης για το επαγγελματικό εργαστήριο παραγωγής, με απλή ανάμιξη, υγρών αναπλήρωσης ηλεκτρονικού τσιγάρου, που περιέχουν νικοτίνη, της Χειμωνάκη Δέσποινας, επί της οδού Πλάτωνος 1, στο Δήμο Ελληνικού – Αργυρούπολης, Δ.Κ. Ελληνικού

6) ΑΔΑ: 719Ζ7Λ7-4ΑΟ – 2η Τροποποίηση της Πράξης «ΠΡΑΣΙΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ» με κωδικό MIS 215865 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική»

7) ΑΔΑ: 6ΡΘΙΟΡ1Κ-8ΟΕ – Χορήγηση Άδειας Λειτουργίας στο Α’ Ανοικτό Γήπεδο Ποδοσφαίρου Δήμου Ελληνικού Αργυρούπολης

8) ΑΔΑ: ΩΧΜ6ΟΡ1Κ-ΕΙΜ – Έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων σύμφωνα με τις υπ’ αριθμ. 462/15 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ελληνικού – Αργυρούπολης.

9) ΑΔΑ: ΩΧΜ6ΟΡ1Κ-ΕΙΜ – Έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων σύμφωνα με τις υπ’ αριθμ. 462/15 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ελληνικού – Αργυρούπολης.

10) ΑΔΑ: 7ΡΛΠ7Λ7-ΦΣΩ – 2η Τροποποίηση της Πράξης «ΠΡΑΣΙΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ» με κωδικό MIS 215865 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική»

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

1) ΑΔΑ: 7Λ5ΨΟΡ1Κ-7ΜΦ – Πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών στο ΝΠΔΔ Οργανισμός Παιδικής Αγωγής και Άθλησης «ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΛΛΟΣ» Δήμου Καλλιθέας.

2) ΑΔΑ: 669Ω7Λ7-ΦΞ1 – ΕΓΚΡΙΣΗ ΛΕΟΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΣΤΕΓΑΣΜΕΝΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ

3) ΑΔΑ: 7Υ1Ω7Λ7-ΚΞΡ – ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ

4) ΑΔΑ: 7ΛΨΘΟΡ1Κ-Ω3Μ – ΑΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 343/2016 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

5) ΑΔΑ: 6Ε52ΟΡ1Κ-ΙΧ9 – Τροποποίηση της υπ’ αρ. 62020/23988/21-09-2016 απόφαση του Γ.Γ.Α.Δ.Α. περί έγκρισης αγοράς οχημάτων του Δήμου Καλλιθέας από το ελεύθερο εμπόριο.

6) ΑΔΑ: Ω0ΒΥΟΡ1Κ-ΘΣ2 – Έγκριση συμβάσεων μίσθωσης έργου στο Δήμο Καλλιθέας

7) ΑΔΑ: ΩΣ077Λ7-ΩΙΗ – Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. Οικ. 9013/18-01-2016 (ΑΔΑ: 7ΜΟΧ7Λ7-ΟΙΩ) Απόφασης Συγκρότησης Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης της προγραμματικής σύμβασης για την παροχή υπηρεσίας: «ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΟΥ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΕΙΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ».

8) ΑΔΑ: 67ΣΓΟΡ1Κ-ΤΚ7 – Έγκριση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016, του κληροδοτήματος με την επωνυμία «Πόλα-Παναγούλα Παπαγεωργίου», που διαχειρίζεται ο Ιερός Ναός Ευαγγελισμού της Θεοτόκου Καλλιθέας.

9) ΑΔΑ: 7ΩΖ37Λ7-ΟΧΗ – Ολοκλήρωση Πράξης » ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΞΑΩΡΟΦΟ ΚΤΙΡΙΟ ΜΕ ΤΡΙΑ ΥΠΟΓΕΙΑ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ» με κωδικό ΟΠΣ 506566 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα : <<ΑΤΤΙΚΗ>>

ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ – ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

1) ΑΔΑ: ΩΣ567Λ7-ΕΓΣ – Α ν ά κ λ η σ η δέσμευσης πίστωσης κατά το ποσό των 600.000,00€ (εξακόσιες χιλιάδες ευρώ ) του προϋπολογισμού εξόδων του Ειδικού Φορέα 07.072 Δ/νση Οικονομικών Π.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΑΕ 97790702401 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ – ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ, οικ. έτος 2016, Της υπ’αριθμ 10853/19-1-2016 ΑΚ 217 ΑΔΑ 6ΕΦΛ7Λ7-906 ΛΟΓΩ ΕΚΔ. ΠΟΛΥΕΤΟΥΣ ΑΠΟΦ. ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ.

2) ΑΔΑ: 7Γ2Κ7Λ7-ΡΩ0 – Ολοκλήρωση Πράξης » Τοπικό σχέδιο για την απασχόληση στον Δήμο Κερατσινίου Δραπετσώνας» με κωδικό ΟΠΣ 464794 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα : <<ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ>>

3) ΑΔΑ: ΩΙΦΒΟΡ1Κ-ΨΛΧ – Προσφυγή της εταιρίας με την επωνυμία «Β. ΓΕΩΡΓΑΛΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.» κατά της υπ’ αριθ. 314/2016 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας, που αφορά έγκριση του πρακτικού της δημοπρασίας για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου του έργου: «Ανακατασκευή και συντήρηση παιδικών σταθμών Δημοτικής Ενότητας Δραπετσώνας», προϋπολογισμού 241.708,00€, συμπεριλ. Φ.Π.Α. 24%

4) ΑΔΑ: Ω6ΟΑ7Λ7-Ε2Η – Π Α Ρ Α Χ Ω Ρ Η Τ Η Ρ Ι Ο (Οριστικός τίτλος μεταβιβάσεως κυριότητας)

5) ΑΔΑ: ΩΠ507Λ7-17Η – Επιβολή χρηματικού προστίμου στον Μακρή Ανάργυρο για τη λειτουργία του αρτοποιείου μετά εργαστηρίου ζαχαροπλαστικής επί της οδού Αϊνστάιν 33 & Ψηλορείτη της Δημοτικής Ενότητας Κερατσινίου

6) ΑΔΑ: ΩΩΝΓ7Λ7-Α63 – Έγκριση αντικατάστασης υπευθύνου φαρμακοποιού στο φαρμακείο Μαρτίκα Θεοδώρας στα συστεγασμένα φαρμακεία Μαλινάκη Δημητρίου – Μαρτίκα Θεοδώρας, στην Δ. Ε. Κερατσινίου, και στην οδό Λεωφόρος Σαλαμίνος αρ. 20, λόγω της λειτουργίας από την φαρμακοποιό Μαρτίκα Θεοδώρα και δεύτερου φαρμακείου στην ίδια Δημοτική Ενότητα

7) ΑΔΑ: ΩΑ8Τ7Λ7-Κ7Σ – Ολοκλήρωση Πράξης » ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗ ΚΑΙ 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ ΣΤΗ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑ.» με κωδικό ΟΠΣ 275767 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα : <<ΑΤΤΙΚΗ>>

ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ

1) ΑΔΑ: ΨΠΗ7ΟΡ1Κ-ΓΥΧ – Τροποποίηση της απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων για τη δραστηριότητα εκτύπωσης και παραγωγής εφημερίδων, περιοδικών και λοιπών εντύπων της ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ IRIS A.E.B.E. που είναι εγκατεστημένη στο 20O Χμ της Λεωφόρου Λαυρίου, στη θέση «Καρελλάς» του Δήμου Κρωπίας Αττικής

2) ΑΔΑ: 7ΞΛ3ΟΡ1Κ-Ο0Σ – Άδεια για τη δραστηριότητα συλλογής και μεταφοράς μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων της επιχείρησης του ΖΩΙΤΣΑ ΕΥΘΥΜΙΟΥ του Μιχαήλ, που εδρεύει στην οδό Σπύρου Δάβαρη 62 στο Κορωπί Αττικής

3) ΑΔΑ: ΩΩΦΥΟΡ1Κ-ΛΞΜ – Άδεια για τη δραστηριότητα συλλογής και μεταφοράς μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων της εταιρίας ΜΙΧ. ΖΩΙΤΣΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε., που εδρεύει στην οδό Γ. Αναγνώστου 134 στο Κορωπί Αττικής

4) ΑΔΑ: 76Ψ47Λ7-ΣΣΘ – Έγκριση 2ου ΑΠΕ του έργου «Συντήρηση οδικού δικτύου του Δήμου Κρωπίας».

5) ΑΔΑ: 6ΟΩΟ7Λ7-2Τ9 – Βεβαιώνεται η κατάθεση της αρίθμ. πρωτ.: 3125/30-09-2016 Υπεύθυνης δήλωσης για την έναρξη λειτουργίας μεταποιητικής μονάδας χαμηλής όχλησης (του άρθρου 19, παρ. 3 του Ν.3982/2011) με δραστηριότητα: ‘Μονάδα επεξεργασίας, συσκευασίας και τυποποίησης καφέ’ της ‘MASTER ROAST IKE’, που βρίσκεται στη θέση Προφάρτα εντός της Βιομηχανικής ζώνης του Δήμου Κρωπίας, του Ν.Αττικής, Κινητήριας ισχύος: 44,8 KW, Θερμικής ισχύος: 0,5 KW και Κ.Α.Δ: 10.83, σύμφωνα με τους όρους της αρίθμ. πρωτ.: 2418/24-08-2016 άδειας μηχανολογικού εκσυγχρονισμού, στην νέα επωνυμία ‘MASTER ROAST IKE’.

6) ΑΔΑ: 7ΣΜΕΟΡ1Κ-2ΤΖ – Χορήγηση άδειας χρήσης νερού για υφιστάμενα δικαιώματα από πηγάδι αρδευτικής χρήσης (άρδευση αγροτεμαχίου) στους Σεβαστή Γιαννάκου και Σωτήριο και Στυλιανό Γιαννάκο σε ενοικιαζόμενη ιδιοκτησία, στη θέση «Καρελλάς» του Δήμου Κρωπίας, της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής, της Περιφέρειας Αττικής.

7) ΑΔΑ: 65ΜΤΟΡ1Κ-9ΒΚ – Χορήγηση άδειας χρήσης νερού για υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης από πηγάδι αρδευτικής χρήσης (άρδευση αγροτεμαχίων) στους Βασίλειο και Αθανάσιο Σωφρόνη στην ιδιοκτησία τους, στη θέση «Άγιοι Ασώματοι», του Δήμου Κρωπίας, της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής, της Περιφέρειας Αττικής.

8) ΑΔΑ: 7ΦΓΣ7Λ7-4ΓΒ – Άδεια μηχανολογικού εκσυγχρονισμού διάρκειας τριών (3) ετών , Βιομηχανία κοπής –ανασυσκευασίας αι τυποποίησης τυριών και ψυκτικής αποθήκης τροφίμων , με την επωνυμία ΔΙΑ –ΤΥΠ ΑΕΒΕ , που λειτουργεί στο 3ο Χλμ της Λ.Βάρης-Κορωπίου στο Δήμο Κρωπίας Αττικής .

9) ΑΔΑ: 7ΝΑ5ΟΡ1Κ-Λ32 – Χορήγηση άδειας χρήσης νερού για υφιστάμενα δικαιώματα από γεώτρηση υδρευτικής χρήσης (άρδευση πρασίνου) στο Δήμο Κρωπίας στην ιδιοκτησία του, στη θέση «Παπασιδέρειο Στάδιο» του Δήμου Κρωπίας, της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής, της Περιφέρειας Αττικής.

10) ΑΔΑ: 6ΧΩ3ΟΡ1Κ-Ο5Ψ – Πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών στο Δήμο Κρωπίας.

11) ΑΔΑ: ΨΠΦ1ΟΡ1Κ-Ε1Ξ – Χορήγηση άδειας χρήσης νερού για υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης από πηγάδι αρδευτικής χρήσης (άρδευση αγροτεμαχίου) στον κ. Σπυρίδωνα Φιλίππου-Φιλιππή στην ιδιοκτησία του, στη θέση «Κιάφα Φρίγκου» του Δήμου Κρωπίας, της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής, της Περιφέρειας Αττικής.

12) ΑΔΑ: ΩΜΒΜ7Λ7-ΧΣΥ – Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: «ΑΝΑΠΑΛΑΙΩΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΡΩΠΙΑΣ» αναδόχου LATERN CONSTRUCTION COMPANY S.A.

13) ΑΔΑ: 766Τ7Λ7-ΟΘΥ – Α) Έγκριση του Πρακτικού Ι του διαγωνισμού της Παροχής Υπηρεσιών «Τεχνικός Σύμβουλος για το έργο: «Συλλογή, μεταφορά, επεξεργασία και διάθεση ακαθάρτων περιοχών Κορωπίου – Παιανίας» για την ανάθεση σύμβασης παροχής υπηρεσιών κατά το άρθρο 9 του Ν.3316/2005», προϋπολογισμού́ 408.495,00 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ) και Β) Εξουσιοδότηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Αττικής για τη συνέχιση της διαδικασίας.

14) ΑΔΑ: 6ΙΡ7ΟΡ1Κ-5Φ3 – Χορήγηση άδειας χρήσης νερού για υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης νερού από πηγάδι αρδευτικής χρήσης (άρδευση αγροτεμαχίου) στους κ.κ Λέκκα Ι. Λεωνίδα, Λέκκα Φ. Λεωνίδα, Γκίκα Φ. Φωτεινή, Καμπουράκη Γ. Ρωξάνη στην ιδιοκτησία τους στη θέση ΠΑΛΙΑΜΠΕΛΑ ή ΑΓ. ΣΟΦΙΑ του Δήμου Κρωπίας, της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής, Περιφέρειας Αττικής.

15) ΑΔΑ: Ω5ΔΔΟΡ1Κ-ΤΥΜ – Έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων σύμφωνα με τις υπ’ αριθμ. : 93 / 2015, 94 / 2015, 213 / 2015, 214 / 2015, 230 / 2015, 255 / 2015, 307 / 2015, 4 / 2016, 80 / 2016, 134 / 2016, 173 / 2016 και 198 / 2016 Αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κρωπίας, για την εκτέλεση εργασιών στα πλαίσια του έργου : «Συλλογή, μεταφορά, επεξεργασία και διάθεση ακαθάρτων περιοχών Κορωπίου – Παιανίας».

ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ

1) ΑΔΑ: ΩΔΓΡΟΡ1Κ-ΛΟ5 – Έγκριση της υπ’ αρ. 79/2016 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Λαυρεωτικής περί σύστασης μίας (1) προσωποπαγούς θέσης ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου στον ΟΕΥ του Δήμου Λαυρεωτικής σε εφαρμογή τελεσίδικης δικαστικής απόφασης.

2) ΑΔΑ: ΩΠ1Ξ7Λ7-5ΛΛ – Ολοκλήρωση Πράξης » Συμμαχία και Συνέργεια για την Καινοτομία, την Ανάπτυξη και την Απασχόληση στο Σαρωνικό και στην Λαυρεωτική» με κωδικό ΟΠΣ 464078 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα : <<ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ>>

3) ΑΔΑ: ΩΣΒΙΟΡ1Κ-ΓΓΓ – Ακύρωση της υπ’ αριθ. 56/2016 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Θορικός» του Δήμου Λαυρεωτικής

4) ΑΔΑ: 7ΔΖΣΟΡ1Κ-Κ0Ρ – Άδεια για τη δραστηριότητα συλλογής και μεταφοράς μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων, μεταχειρισμένων ελαστικών οχημάτων, οχημάτων στο τέλος του κύκλου ζωής τους (ΟΤΚΖ) και αποβλήτων ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) της επιχείρησης του ΛΙΟΥΜΗ Β. ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ που εδρεύει στην οδό Σουνίου 11 στην Κερατέα Αττικής

5) ΑΔΑ: ΩΧΖ0ΟΡ1Κ-7ΒΓ – Χορήγηση άδειας εκτέλεσης έργου αξιοποίησης υδατικών πόρων για ανόρυξη γεώτρησης αρδευτικής χρήσης (άρδευση αγροτεμαχίων) στους ΓΕΩΡΓΙΟ ΑΓΓΕΛΗ και ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ ΛΕΒΑΝΤΗ στην ιδιοκτησία του πρώτου (με δικαίωμα παραχώρησης στον δεύτερο) στη θέση ΣΑΜΑΡΘΙ-ΣΧΟΙΝΟ-ΑΥΡΟΚΑΣΤΡΟ, του Δήμου Λαυρεωτικής, της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής, της Περιφέρειας Αττικής.

6) ΑΔΑ: 6ΤΜΝΟΡ1Κ-4ΓΝ – Χορήγηση άδειας χρήσης νερού για υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης νερού από γεώτρηση αρδευτικής χρήσης (άρδευση αγροτεμαχίου) στους κ. ΚΟΡΩΝΙΑ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, κ. ΡΩΜΑ ΕΛΕΝΗ και κ. ΚΟΡΩΝΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟ στην ιδιοκτησία τους στη θέση «ΒΡΩΜΟΠΟΥΣΙ-ΦΟΥΜΑΔΑ», του Δήμου ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ, της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής.

7) ΑΔΑ: ΩΣΒΙΟΡ1Κ-ΓΓΓ – Ορθή Επανάληψη της αριθμ. πρωτ. 73429/28160/11-10-2016 απόφασής μας περί ακύρωσης της υπ’ αριθ. 56/2016 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Θορικός» του Δήμου Λαυρεωτικής

ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ

1) ΑΔΑ: 7ΑΗΥ7Λ7-ΞΧΝ – ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡ. 2890/29-06-2016 ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ της με αρ. 1/2010 Πράξης Εφαρμογής της Πολεοδομικής Μελέτης των Πολεοδομικών Ενοτήτων 4 & 5 «Πόρτο Ράφτη» του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας της ιδιοκτησίας με κ.α. κ. 644014 στο Ο.Τ. Γ810.

2) ΑΔΑ: ΩΠΜΦ7Λ7-9ΗΠ – ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΥΡΩΣΗΣ ΑΡ. 62 – ΜΑΡ/2015 ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ της αρ 1/2010 Πράξης Εφαρμογής στις Πολεοδομικές Ενότητες 4 και 5 «Πόρτο Ράφτη» Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας, στην ιδιοκτησία Χρήστου και Γεωργίου Κιρμικίρογλου

3) ΑΔΑ: 7ΚΡ87Λ7-4ΡΖ – ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΥΡΩΣΗΣ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 40-ΜΑΡ/2016 της με αρ. 1/2010 Πράξης Εφαρμογής της 4ης-5ης Πολεοδομικής Ενότητας Πόρτο Ράφτη του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας της ιδιοκτησίας με κ.α. 711911 στο Ο.Τ. Γ937.

4) ΑΔΑ: ΩΨΣ37Λ7-5ΨΙ – ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΥΡΩΣΗΣ ΑΡ. 59 – ΜΑΡ/2016 ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ Εφαρμογής στην περιοχή της Πολεοδομικής Ενότητας 3 στο Πόρτο Ράφτη Δήμου Μαρκοπούλου, στην ιδιοκτησία Πούλου Θεοδώρας

5) ΑΔΑ: 7ΒΖΖΟΡ1Κ-ΣΑ6 – Χορήγηση άδειας χρήσης νερού για υφιστάμενο δικαίωμα χρήσης από γεώτρηση αρδευτικής χρήσης (άρδευση αγροτεμαχίων) στους Παναγιώτη και Ευστράτιο Μόλβαλη στην ιδιοκτησία τους, στη θέση «Λιγόρι-Κουλιδά» του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας, της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής, της Περιφέρειας Αττικής.

6) ΑΔΑ: 7Γ2ΠΟΡ1Κ-ΔΩ1 – Χορήγηση άδειας χρήσης για υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης και μεταφοράς νερού από πηγάδι αρδευτικής χρήσης (άρδευση αγροτεμαχίων) στους Νικόλαο και Σταύρο Γιάννη στην ιδιοκτησία τους, στη θέση «Ποτάμι-Βαραμπάς» του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας, της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής, της Περιφέρειας Αττικής.

7) ΑΔΑ: 7ΙΓ9ΟΡ1Κ-Θ7Η – Χορήγηση άδειας χρήσης νερού από πηγάδι υδρευτικής χρήσης (άρδευση πρασίνου) στην εταιρεία ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, στην ιδιοκτησία της, στο 19ο χλμ. της Λεωφόρου Παιανίας-Μαρκοπούλου, στη Δ.Ε. Παιανίας, του Δήμου ΠΑΙΑΝΙΑΣ, της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής, της Περιφέρειας Αττικής.

8) ΑΔΑ: 6Ι3Π7Λ7-Η9Ρ – ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΥΡΩΣΗΣ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 47-ΜΑΡ/2015 της με αρ. 1/2010 πράξης εφαρμογής της πολεοδομικής μελέτης των Πολεοδομικών Ενοτήτων 4 & 5 της περιοχής δεύτερης κατοικίας «Πόρτο Ράφτη» του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας, της ιδιοκτησίας με κ.α.κ. 702907 στο Ο.Τ. Γ1250.

9) ΑΔΑ: Ω65Ε7Λ7-ΧΟ3 – Ορισμός επιβλεπόντων της μελέτης με τίτλο: «Βυθοκόρηση και Επισκευή Κρηπιδωμάτων Λιμένα Αγ. Νικολάου, Πόρτο Ράφτη», συμβατικού αντικειμένου 25.300,34 € με ΦΠΑ 24%.

10) ΑΔΑ: Ω4Β2ΟΡ1Κ-ΡΑΩ – Χορήγηση άδειας χρήσης νερού για υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης νερού από γεώτρηση αρδευτικής χρήσης (άρδευση αγροτεμαχίου) στον κ. ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, στην ιδιοκτησία του, στη θέση ΔΗΜΗΤΣΙΡΙ – ΜΕΡΕΝΤΑ, του Δήμου ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ, της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής, της Περιφέρειας Αττικής.

11) ΑΔΑ: 6ΡΛΓ7Λ7-0ΛΕ – ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΥΡΩΣΗΣ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 58-ΜΑΡ/2016 της υπ’αρ. 1ης πράξης εφαρμογής της πολεοδομικής μελέτης της Π.Ε. 3 Πόρτο Ράφτη του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας.

12) ΑΔΑ: 66ΣΑ7Λ7-4Ι6 – ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΥΡΩΣΗΣ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 63-MAΡ/2015 της υπ’ αρ. 1/2000 Πράξης Εφαρμογής στην περιοχή 3η Π.Ε. Πόρτο Ράφτη του Δήμου Μαρκόπουλου, (N. Αττικής), για την ιδιοκτησία που βρίσκεται στο Ο.Τ.11, για την ιδιοκτησία με κ.α. 070741.

13) ΑΔΑ: 6ΣΛΡΟΡ1Κ-3ΘΥ – Χορήγηση άδειας χρήσης νερού για υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης νερού από γεώτρηση αρδευτικής χρήσης (άρδευση αγροτεμαχίου) στον κ. Γαλαίο Εμμανουήλ του Ιωακείμ και στην κ. Τζανετοπούλου Παναγιώτα σύζυγο του Εμμανουήλ, στην ιδιοκτησία τους στη θέση ΛΕΞΑΝΑ ΠΑΤΗΤΗΡΙΑ ΒΡΑΥΡΩΝΑ του Δήμου Μαρκοπούλου- Μεσογαίας, της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής.

ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ – ΤΑΥΡΟΥ

1) ΑΔΑ: Ω4ΙΕ7Λ7-5ΣΒ – Έγκριση τροποποιήσεως του Καταστατικού Ανώνυμης Εταιρείας

2) ΑΔΑ: ΨΟΘ27Λ7-ΦΨ8 – Ολοκλήρωση Πράξης » ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΚΑΤ’ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΠΤΕΡΥΓΑΣ ΣΤΟ 5° ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΟΣΧΑΤΟΥ – ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ» με κωδικό ΟΠΣ 346849 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα : <<ΑΤΤΙΚΗ>>

3) ΑΔΑ: 7ΜΕΗ7Λ7-ΞΚ1 – Έγκριση του 3ου Α.Π.Ε. για το έργο: «Κατασκευή βασικών συλλεκτήρων και ολοκλήρωση συλλεκτήρων απορροής ομβρίων υδάτων της οδού Χρυσοστόμου Σμύρνης και πέριξ στο Δήμο Μοσχάτου» αναδόχου ΕΛΚΥΣΤΗΣ ΑΤΕ, προϋπολογισμού 2.000.000,00 ευρώ (με το ΦΠΑ)

4) ΑΔΑ: 642ΟΟΡ1Κ-ΟΗΤ – Συγκρότηση Επιτροπής για την αξιολόγηση διδακτικού Προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης έργου από το Πνευματικό Κέντρο Δήμου Μοσχάτου – Ταύρου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του Π.Δ. 524/1980.

5) ΑΔΑ: Ω4ΓΞΟΡ1Κ-2ΗΑ – Έγκριση συμβάσεων μίσθωσης έργου στο ΝΠΔΔ ¨ Πνευματικό Κέντρο Δήμου Μοσχάτου Ταύρου¨

6) ΑΔΑ: 7ΡΙ97Λ7-8ΜΖ – Μετακίνηση λαϊκής αγοράς Μοσχάτο του Δήμου Μοσχάτου – Ταύρου της Β’ Πειραιά (ημέρα Τρίτη).

ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ

1) ΑΔΑ: 7Ι7Η7Λ7-8ΝΧ – ΑΔΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ ΑΠΟ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ

2) ΑΔΑ: 70Χ67Λ7-329 – Έγκριση τροποποίησης καταστατικού Ανώνυμης Εταιρείας

3) ΑΔΑ: ΩΠ357Λ7-6ΚΥ – ΑΔΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΟΤΩΝ ΑΠΟ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ

4) ΑΔΑ: ΩΛΙΞ7Λ7-ΩΦ8 – Έγκριση σύναψης και όρων προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και Δήμου Πειραιά για το έργο «ΕΡΓΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ», συνολικού προϋπολογισμού 1.230.000,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.).

5) ΑΔΑ: 7Η837Λ7-Η3Τ – ΑΔΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ ΑΠΟ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ

6) ΑΔΑ: ΩΩ167Λ7-5ΟΕ – ΑΔΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ ΑΠΟ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ

7) ΑΔΑ: ΩΙΜΖ7Λ7-30Β – Έγκριση τροποποιήσεως του καταστατικού Ανώνυμης Εταιρείας

8) ΑΔΑ: ΩΝΛΦ7Λ7-Λ2Μ – Εγκριση της τροποποίησης των άρθρων 5, 9, 10, 23, 24, 25 αναρίθμηση & τροποποίηση των άρθρων 35, 36, 37, 40, αναρίθμηση των άρθρων 38, 39, 41, 42 και κατάργηση του άρθρου 34 του καταστατικού της Α.Ε. που εδρεύει στο Δήμο Πειραιώς (Εθν.Μακαρίου & Φαληρέως 2, ΠΕΙΡΑΙΑ) με την επωνυμία ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

9) ΑΔΑ: 67Ε07Λ7-ΑΧ5 – Άδεια εγκατάστασης μηχανολογικού & κτιριακού εκσυγχρονισμού στο μηχανουργείο της εταιρίας «ΑΝΝΑ ΜΑΚΑΡΙΑΝ & ΣΙΑ ΟΕ» στην οδό Μεθώνης 85-87 του Δήμου Πειραιώς.

10) ΑΔΑ: 76ΣΔ7Λ7-6ΧΜ – Εγκρίνουμε τη μ ε ρ ι κ ή α ν ά κ λ η σ η δέσμευσης πίστωσης κατά το ποσό των 5.960,32€ (πέντε χιλιάδες εννιακόσια εξήντα ευρώ και τριάντα δύο λεπτά) του προϋπολογισμού εξόδων του Ειδικού Φορέα 08.072 Δ/νση Οικονομικών Π.Ε. ΝΗΣΩΝ ΚΑΕ 97290800101 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΡΟΦΟΥ ΣΕ ΚΤΙΡΙΟ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΚΑΡΑΟΛΗ ΚΑΙ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 15 ΣΤΟΝ ΠΕΙΡΑΙΑ., οικ. έτος 2016, της αριθμ. ΑΑΥ 11720/20.01.2016 Α/Α 767 (ΑΚ 26 ) σύμφωνα με την αριθμ. 298/2016 απόφαση του Π.Σ Αττικής (3η τροπ. Προυπ.) λόγω προσαρμογής στο ύψος του υπολοίπου της σύμβασης.

11) ΑΔΑ: 6Ξ597Λ7-4ΝΘ – ΑΔΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΟΤΩΝ ΑΠΟ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ

12) ΑΔΑ: 69ΒΤ7Λ7-Ε4Ε – Διάθεση πίστωσης και έγκριση δαπάνης για την έκδοση πολυετούς ανάληψης υποχρέωσης έργου ΚΑΕ 9779.07.024.01 ποσού 600.000,00 Ευρώ Π.Ε. Πειραιά.

13) ΑΔΑ: 6Υ6ΝΟΡ1Κ-ΙΣΧ – Περί αξιοποίησης οικοπέδου, επί της οδού Τσακάλωφ 4, επιφάνειας 126,38τ.μ. στην θέση «Ευαγγελιστρία» του Δήμου Πειραιά ιδιοκτησίας του Ιδρύματος με την επωνυμία «Άσυλο Πενήτων Β. Αθανασίου Πρωθιερέως- Γηροκομείο Πειραιά», προερχόμενο εκ κληρονομίας « Αγγελική Χαλκιοπούλου» και δωρεάς εν ζωή της «Καλλιόπης Μπουκουβάλα» με τη διαδικασία της εκποίησης.

14) ΑΔΑ: 6ΧΗ9ΟΡ1Κ-8ΤΒ – Έγκριση της υπ’ αρ. 408/25-07-2016 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Πειραιά, περί σύστασης προσωποπαγών θέσεων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου στο Δήμο Πειραιάς, σε εφαρμογή τελεσίδικης δικαστικής απόφασης.

15) ΑΔΑ: 6ΒΞΖΟΡ1Κ-ΛΟΗ – Aνάρτηση της με αριθμ 4/2016 απόφασης ΤΕΕΑ Πειραιά, που αφορά την παραίτηση από αντιρρήσεις ενώπιον της Β/θμιας Ε.Ε.Δ.Α. Πειραιά κατά της 18/2009 απ΄φοασης Α/θμιας.Ε.Ε.Δ.Α Πειραιά.

ΔΗΜΟΣ ΠΟΡΟΥ

1) ΑΔΑ: 77ΤΣ7Λ7-ΗΚΚ – ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΟΡΟΥ» ΣΥΒΜΑΤΙΚΗΣ ΔΑΠΑΝΣΗ 188.695,06 ΕΤΡΩ ΠΛΕΟΝ Φ.Π.Α. ΠΑΡΟΧΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΖΙΤΑΚΑΤ ΑΤΕΒΕ

2) ΑΔΑ: Ω3ΗΗΟΡ1Κ-ΨΚΧ – Απευθείας ανάθεση στην ατομική επιχείρηση με την επωνυμία «ARMANDO IBRAHIMI» για τις υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης του κτιρίου του Δασαρχείου Πόρου.

3) ΑΔΑ: 6ΚΠΩΟΡ1Κ-6Θ1 – Πράξη χαρακτηρισμού εδαφικής έκτασης σύμφωνα με το άρθρο 14 του Ν.998/79 ύστερα από αίτημα της Αλεξάνδρας Κελάρη στη θέση «Στενό Ασκελίου» του Δήμου Πόρου.

4) ΑΔΑ: 64ΚΘ7Λ7-ΨΚΘ – 1η Τροποποίηση της Πράξης «ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΥΤΙΚΩΝ ΚΡΗΠΙΔΩΜΑΤΩΝ ΛΙΜΕΝΑ ΠΟΡΟΥ» με κωδικό MIS 292551 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική

5) ΑΔΑ: ΨΗΞΔ7Λ7-ΨΦΚ – ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

6) ΑΔΑ: 6ΟΙΙ7Λ7-Χ7Θ – Εγκρίνουμε την α ν ά κ λ η σ η δέσμευσης πίστωσης κατά το ποσό των 1.000,00€ ( χίλια ευρώ ) του προϋπολογισμού εξόδων του Ειδικού Φορέα 08.072 Δ/νση Οικονομικών Π.Ε. ΝΗΣΩΝ ΚΑΕ 97620800101 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ, ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΟΡΟΥ, οικ. έτος 2016, της αριθμ. ΑΑΥ 11747/20.01.2016 Α/Α 791 (ΑΚ 35) σύμφωνα με την αριθμ. 298/2016 απόφαση του Π.Σ Αττικής (3η τροπ. Προυπ.) λόγω απένταξης

7) ΑΔΑ: ΩΗ0Ζ7Λ7-ΑΣΓ – Εγκρίνουμε την α ν ά κ λ η σ η δέσμευσης πίστωσης κατά το ποσό των 50.000,00€ (πενήντα χιλιάδες ευρώ ) του προϋπολογισμού εξόδων του Ειδικού Φορέα 08.072 Δ/νση Οικονομικών Π.Ε. ΝΗΣΩΝ ΚΑΕ 97850800101 ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΑ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΟΡΟΥ, ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ., οικ. έτος 2016, της αριθμ. ΑΑΥ 13283/22.01.2016 Α/Α 1237 (ΑΚ 316 ) σύμφωνα με την αριθμ. 298/2016 απόφαση του Π.Σ Αττικής (3η τροπ. Προυπ.) λόγω απένταξης

8) ΑΔΑ: 60ΦΒΟΡ1Κ-ΘΤΧ – Χορήγηση άδειας χρήσης νερού για υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης νερού από γεώτρηση αρδευτικής χρήσης (άρδευση αγροτεμαχίου) στους κ.κ. Πουλάκη Ευάγγελο, Δημήτριο, και Ιωάννη του Νικόλαου, Πουλή Κωνσταντίνο και Πουλάκη Αλεξάνδρα σύζυγο του Κωνσταντίνου, στην ιδιοκτησία τους στη θέση ΚΑΝΤΑΛΙ ΦΟΥΣΑ του Δήμου Πόρου, της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων της Περιφέρειας Αττικής.

9) ΑΔΑ: 7ΛΥ4ΟΡ1Κ-4ΒΣ – Ανάρτηση της 2/19-10-2016 απόφασης ΤΕΕΑ Πειραιά η οποία αφορά αντιρρήσεις του Γ.Γ.Α.Δ.Α κατά της 47320/1313/2015 Πρ.Χαρακτηρισμού Αν. Δασάρχη Πόρου

ΔΗΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ

1) ΑΔΑ: 6ΚΧΝ7Λ7-Ψ0Α – ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ

2) ΑΔΑ: ΩΛΔΞ7Λ7-Σ6Ι – ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΥ ΣΤΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΡΑΠΤΗ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

3) ΑΔΑ: 6Ψ8Ρ7Λ7-Λ8Ε – ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΥΡΩΣΗΣ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 19A16/2016 της 19/2007 Πράξης Εφαρμογής στην περιοχή “ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ” του Δήμου Σαλαμίνας στo Ο.Τ. 35.

4) ΑΔΑ: 66Ο77Λ7-ΙΨ7 – ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΥΡΩΣΗΣ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 19A15/2016 της 19/2007 Πράξης Εφαρμογής στην περιοχή “ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ” του Δήμου Σαλαμίνας στo Ο.Τ. 22 .

5) ΑΔΑ: 6ΣΒΛ7Λ7-Α2Β – ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΥΡΩΣΗΣ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 17 A 6 / 2016 της 17/2007 Πράξης Εφαρμογής στην περιοχή “Ψιλή Άμμος” του Δήμου Σαλαμίνας στα Ο.Τ. 37, O.T. 38 και Ο.Τ. 30

6) ΑΔΑ: ΩΦΛΔ7Λ7-0Ξ5 – ΕΓΚΡΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΕΤΑΦΕΡΘΕΝΤΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ ΤΗΣ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑΣ ΜΑΓΙΑΤΗ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΣΥΣΤΕΓΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΜΑΓΙΑΤΗ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ

7) ΑΔΑ: 6ΒΕ07Λ7-Η3Γ – ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΣΥΣΤΕΓΑΣΗ

8) ΑΔΑ: ΩΒ7Ζ7Λ7-ΗΤΛ – ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

9) ΑΔΑ: 7ΔΡΔΟΡ1Κ-6ΝΝ – Χορήγηση άδειας χρήσης για υφιστάμενο δικαίωμα χρήσης και μεταφοράς νερού από πηγάδι αρδευτικής χρήσης (άρδευση αγροτεμαχίων) στους Νικόλαο, Δήμητρα (του Νικολάου), Δήμητρα (του Γεωργίου), Γεώργιο, Αναστάσιο (του Νικολάου) και Αναστάσιο (του Γεωργίου) Γαβριήλ στην ιδιοκτησία τους, στη θέση «Παπουρένα-Σκινέα» του Δήμου Σαλαμίνος, της Περιφερειακής Ενότητας Πειραιά, της Περιφέρειας Αττικής.

10) ΑΔΑ: 7Σ6ΡΟΡ1Κ-ΧΡΡ – Ανανέωση – τροποποίηση της με αρ. πρωτ. 12698/Ζ.1203/20-7-2006 (αρ. αποφ. 375/06) Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων, του Νομάρχη Πειραιά, ως προς την επωνυμία του φορέα και τη μείωση της εκτάσεως του γηπέδου εγκατάστασης, του έργου: Μονάδα παραγωγής ετοίμου σκυροδέματος, της εταιρείας με την επωνυμία «ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ Ο.Ε. (ΚΑΣ Ο.Ε.) », που βρίσκεται επί της οδού Πολ. Βιλλιώτη, Θέση: Γούβα Μπατσί (ΒΙΟΠΑ) νήσου Σαλαμίνας, Ν. Αττικής.

11) ΑΔΑ: 7ΓΣΕ7Λ7-ΩΨΦ – Εγκρίνουμε την α ν ά κ λ η σ η δέσμευσης πίστωσης κατά το ποσό των 250.000,00€ (διακόσιες πενήντα χιλιάδες ευρώ ) του προϋπολογισμού εξόδων του Ειδικού Φορέα 08.072 Δ/νση Οικονομικών Π.Ε. ΝΗΣΩΝ ΚΑΕ 97770801301 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ., οικ. έτος 2016, με αριθμ. πρωτ. 13163/22.01.2016 (Α/Α 1201) και Α.Κ 361 λόγω έκδοσης ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης.

12) ΑΔΑ: 7ΘΚ6ΟΡ1Κ-ΙΟΑ – Χορήγηση άδειας χρήσης νερού για υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης από πηγάδι αρδευτικής χρήσης (άρδευση αγροτεμαχίου) στους Ελευθερία και Σταμάτιο Μεθενίτη στην ιδιοκτησία τους, στην οδό Βασιλικών, στη θέση «Σουράβλια» του Δήμου Σαλαμίνας, της Περιφερειακής Ενότητας Πειραιά, της Περιφέρειας Αττικής.

ΔΗΜΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ

1) ΑΔΑ: 6ΞΑΖ7Λ7-37Θ – : Συγκρότηση Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης υλοποίησης της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Αττικής και Δήμου Σαρωνικού για την εκτέλεση του έργου «Αντικατάσταση Συνθετικού Χλοοτάπητα του Γηπέδου ΠΑΟ Καλυβίων του Δήμου Σαρωνικού»

2) ΑΔΑ: 6ΟΦ77Λ7-1Τ8 – Μείωση εγγύησης καλής εκτέλεσης του έργου: «ΣΥΛΛΕΚΤΗΡΕΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΟΔΩΝ ΑΘΗΝΑΣ – ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ –ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΑΡΩΝΙΔΑΣ»,

3) ΑΔΑ: ΩΠ1Ξ7Λ7-5ΛΛ – Ολοκλήρωση Πράξης » Συμμαχία και Συνέργεια για την Καινοτομία, την Ανάπτυξη και την Απασχόληση στο Σαρωνικό και στην Λαυρεωτική» με κωδικό ΟΠΣ 464078 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα : <<ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ>>

4) ΑΔΑ: 750ΑΟΡ1Κ-0ΓΒ – Προσφυγή της εργοληπτικής επιχείρησης με την επωνυμία: «ΗΛΙΑΣ Ι. ΓΑΛΑΤΑΣ», που εδρεύει στην Αθήνα, Ωροπού 133,κατά της υπ’ αριθ. 240/2016 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σαρωνικού, που αφορά την έγκριση του πρακτικού διαγωνισμού του έργου «Επισκευή και Συντήρηση Οδικού Δικτύου Δήμου Σαρωνικού»

5) ΑΔΑ: 7ΤΙΙ7Λ7-Μ0Α – Διακοπή λειτουργίας υπαίθριας αποθήκης καυσοξύλων ( με κοπή αυτών ), που βρίσκεται επί της Λεωφ. Καραμανλή 69, στην Ανάβυσσο Αττικής ( έναντι δημοτικού σχολείου ).

6) ΑΔΑ: Ω5Φ3ΟΡ1Κ-ΡΜΓ – Χορήγηση άδειας χρήσης για υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης νερού από γεώτρηση αρδευτικής χρήσης (άρδευση αγροτεμαχίου) στην κ. Άννα Καραπαναγιώτη στην ιδιοκτησία της, στη θέση «Θυμάρι» του Δήμου Σαρωνικού, Τ.Κ. Παλαιάς Φώκαιας, της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής, της Περιφέρειας Αττικής.

7) ΑΔΑ: ΩΩΟ27Λ7-ΛΙΜ – Έγκριση πολυετούς δέσμευσης συνολικού ποσού €: 73.984,24 (2016: 73.800,00 €, 2017: 184,24€) και έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού €:73.800,00, για την ανάγκη εκτέλεσης του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΩΝ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΟΔΟΥ ΑΓ. ΤΡΙΑΔΟΣ Δ.Ε. ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ» Κ.Α.Ε 9781.05.024 που θα βαρύνει τις πιστώσεις προϋπολογισμού της Περιφέρειας Αττικής –ΠΕΑΑ οικονομικού έτους 2016.

8) ΑΔΑ: 6Ρ6Ε7Λ7-ΨΦ2 – ανακληση για το έργο ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΩΝ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΟΔΟΥ ΑΓ.ΤΡΙΑΔΟΣ Δ.Ε ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ

9) ΑΔΑ: ΨΑΩΒΟΡ1Κ-ΓΟ0 – Χορήγηση άδειας χρήσης νερού για υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης νερού από πηγάδι αρδευτικής χρήσης (άρδευση αγροτεμαχίου) στoν κ. Ιωάννη Ράπτη στην ιδιοκτησία του, στη θέση «Καλούπια-Πάτημα-Στανικό Καλυβίων» της Δ.Ε. Καλυβίων του Δήμου Σαρωνικού, της Περιφέρειας Αττικής.

10) ΑΔΑ: 7ΚΞ17Λ7-ΓΨ3 – Ανάκληση της Απόφασης Ένταξης της Πράξης » ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΟΥΒΑΡΑ» με κωδικό MIS 296477

ΔΗΜΟΣ ΥΔΡΑΣ

1) ΑΔΑ: 793Κ7Λ7-3ΗΡ – Εγκρίνουμε την α ν ά κ λ η σ η δέσμευσης πίστωσης κατά το ποσό των 50.000,00€ (πενήντα χιλιάδες ευρώ ) του προϋπολογισμού εξόδων του Ειδικού Φορέα 08.072 Δ/νση Οικονομικών Π.Ε. ΝΗΣΩΝ ΚΑΕ 97750800601 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΥΔΡΑΣ, οικ. έτος 2016, της αριθμ .ΑΑΥ . 144266/27.07.2016 Α/Α2458 ΑΚ 703 σύμφωνα μετην αριθμ. 298/2016 απόφαση Π.ΣΑττικής (3η τροπ. προυπ.) λόγω αλλαγής τίτλου

 

ΑΔΑ: 7ΣΛΚΟΡ1Κ-4ΥΑ – Πράξη Χαρακτηρισμού

ΑΔΑ: ΒΕΑΥΟΡ1Κ-ΛΝΘ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ-ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ «ΛΕΓΡΑΙΝΑ» ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ

ΑΔΑ: ΒΕΑ8ΟΡ1Κ-ΔΙΥ – ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ-ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ «ΚΑΤΩ ΠΑΣΣΑ» ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΑΥΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ

ΑΔΑ: ΒΕΥ5ΟΡ1Κ-Θ0Ο – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ-ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ «ΦΟΒΟΛΕΣ» ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΤΕΩΣ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΑΤΕΑΣ

ΑΔΑ: 6Σ0ΞΟΡ1Κ-ΑΘΩ – Διόρθωση -Τροποποίηση της αριθμ. 2237/15-7-2013 (Φ.Ε.Κ 412/Δ΄/08-08-2013) απόφασης του Γ.Γ.Α.Δ. Αττικής ‘’Περί κήρυξης αναδασωτέας εκτάσεως «, εμβαδού 47.689,50 στρ. στη θέση ¨Δίλοφο¨ της ΔΕ Βάρης του Δήμου Βάρης-Βουλιαγμένης-Βάρης της ΠΕ Αν. Αττικής, ως προς το εμβαδόν της έκτασης.

ΑΔΑ: Ω3Δ3ΟΡ1Κ-ΦΟΦ – Μερική ανάκληση της αριθ. 929/26-08-1997(Φ.Ε.Κ 767/Δ΄/28-08-1997) απόφασης κήρυξης του Γεν. Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής, για έκταση εμβαδού 0,490 στρ. στη θέση « Περατή » της περιφέρειας του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας της ΠΕ Αν. Αττικής

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

Αρέσει σε %d bloggers: