ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΠΕΡΙΦ. & ΑΠ.ΔΙΟΙΚ.ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΑΛΛΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΜΗΝΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016

Να βλέπετε συχνά τη συγκεκριμένη σελίδα ακόμη και λίγες ημέρες μετά την πάροδο του μηνός Σεπτεμβρίου 2016, διότι καθημερινώς θα ενημερώνεται με νέες αποφάσεις για τους παρακάτω δήμους, όπως αυτές θα αναρτώνται στη «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» από την Περιφέρεια Αττικής και από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής

Γενικά για το «ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ» της «Ενότητας Σαρωνικού».

 

ΓΕΝΙΚΑ

1) ΑΔΑ: ΩΗ2Ω7Λ7-Π4Η – Τροποποίηση της με αριθ. 1088/29-01-2015 Απόφασης Συγκρότησης Περιφερειακής Επιτροπής Χωροταξίας και Περιβάλλοντος Περιφερειακής Ενότητας Ανατ. Αττικής

2) ΑΔΑ: 77Δ47Λ7-Γ9Π – Ανάκληση της υπ΄αριθμ.1885/2016 απόφασης περί έγκρισης των όρων της διακήρυξης συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού για τη διοργάνωση της 3ης Συνάντησης Εθνοτοπικών Συλλόγων Ανατολικής Αττικής «Όλη η Ελλάδα στην Ανατολική Αττική», που θα πραγματοποιηθεί στις 24 & 25 Σεπτεμβρίου 2016 στο Δήμο Παιανίας, προϋπολογισμού 20.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

3) ΑΔΑ: ΩΑΩΖ7Λ7-ΛΘ5 – Λήψη απόφασης επί του Πρακτικού 52 της Γνωμοδοτικής Επιτροπής Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων Διαγωνισμών αναφορικά με την αξιολόγηση των ενδεικτικών προσφορών που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο του ηλεκτρονικού διαγωνισμού με αριθμό 26966 (Δξη 6/2016) για την εφαρμογή Δυναμικού Συστήματος Αγορών (ΔΣΑ) για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Περιφέρειας Αττικής, για τα σχολικά έτη 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019 & 2019-2020, προϋπολογισμού 91.800.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, των δικαιωμάτων προαίρεσης και της αναπροσαρμογής του τιμήματος λόγω τιμής καυσίμου έως 10%.

4) ΑΔΑ: 7Μ2Τ7Λ7-ΞΓΑ – Έγκριση πρακτικών 1/5-8-2016, 2/10-8-2016 και 3/25-8-2016 της Πενταμελούς Γνωμοδοτικής Επιτροπής Διενέργειας- Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων Ανοικτών Διαγωνισμών & Διαδικασιών Διαπραγμάτευσης, που αφορούν την αξιολόγηση των δικαιολογητικών των οικονομικών προσφορών και ανάδειξη προσωρινών μειοδοτών της Δ/ξης 1/2016 του Επιμέρους Διαγωνισμού για την Π.Ε. Πειραιά στο πλαίσιο του ΔΣΑ, για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Περιφέρειας Αττικής, για τα σχολικά έτη 2016-2017, 2017-2018 και 2018-2019.

5) ΑΔΑ: Ψ6ΚΑ7Λ7-ΡΡ3 – 1) Έγκριση του από 4-8-2016 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου του έργου «ΑΜΕΣΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ-ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΣΧΑΡΩΝ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΥΔΡΟΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ ΓΙΑ ΑΡΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ», ΑΠ 90/16 προϋπολογισμού 507.000,00 Ευρώ (με Φ.Π.Α.) 2) Κατακύρωση του διαγωνισμού στην εργοληπτική επιχείρηση ΛΙΘΟΣ Α.Τ.Ε., γ) Διεξαγωγή κλήρωσης για την ανάδειξη 3.1) του 2ου και του 3ου, 3.2) του 4ου και 5ου, 3.3) του 9ου και του 10ου 3.4) του 11ου και 12ου προσωρινού μειοδότη. 4) Εξουσιοδότηση Δ/νσης Υδραυλικών Έργων (Δ10) της Περιφέρειας Αττικής για τη συνέχιση της διαδικασίας μέχρι την υπογραφή της σύμβασης.

6) ΑΔΑ: Ω65Θ7Λ7-Ν6Η – Εξέταση των από 16/12/2015 και 30/12/2015 ενστάσεων της Κ/ξίας «ΤΟΜΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε.-ΝΑΤΟΥΡΑ Α.Ε.-ΒΙΟΛΙΑΠ Α.Τ.Ε.Β.Ε.» κατά των δύο (2) Πρωτοκόλλων Οριστικής Παραλαβής για τη 2η και 3η επιμέτρηση για τα χρονικά διαστήματα από 06.09.2015 έως 05.10.2015 και από 06.10.2015 έως 05.11.2015 στα πλαίσια της παροχής υπηρεσιών:«ΣΠ-01/13 «Συντήρηση, βελτίωση και εγκατάσταση πρασίνου στις νησίδες οδών αρμοδιότητας ΔΚΕΣΟ».

7) ΑΔΑ: 6Φ2Ο7Λ7-ΤΣΜ – Α) Παράταση συμβάσεων μεταφοράς μαθητών που ήταν σε ισχύ στις 30-06-2016 για χρονικό διάστημα έως την 31-12-2016 και Β) Πρόσκληση στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, χωρίς δημοσίευση προκήρυξης, για αδιάθετα δρομολόγια, για τα οποία δεν υποβλήθηκαν προσφορές ή υποβλήθηκαν μη κατάλληλες προσφορές στο πλαίσιο των επιμέρους διαγωνισμών των Περιφερειακών Ενοτήτων της Περιφέρειας Αττικής για την ανάθεση των υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Π/θμιας & Δ/θμιας Εκπ/σης

8) ΑΔΑ: 7Υ2Β7Λ7-8ΨΠ – Έγκριση των όρων της υπ΄ αρ. 3/2016 Διακήρυξης 2ου Επιμέρους Διαγωνισμού της Π.Ε. Νήσων, στο πλαίσιο του Δυναμικού Συστήματος Αγορών (ΔΣΑ), για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Περιφέρειας Αττικής, για τα σχολικά έτη 2016-2017, 2017-2018 και 2018-2019.

9) ΑΔΑ: 7ΒΤ67Λ7-ΕΕΦ – Έγκριση των όρων της υπ αριθ. 20/2016 Διακήρυξης για τη διενέργεια 2ου Επιμέρους διαγωνισμού της Π.Ε. Ανατ. Αττικής, στα πλαίσια του Δυναμικού Συστήματος Αγορών (ΔΣΑ),για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Περιφέρειας Αττικής, για τα σχολικά έτη 2016-2017, 2017-2018 και 2018-2019.

10) ΑΔΑ: Ω98Φ7Λ7-Α0Γ – Έγκριση των όρων της υπ΄ αρ. 2/2016 Διακήρυξης 2ου Επιμέρους Διαγωνισμού της Π.Ε. Πειραιά , στο πλαίσιο του Δυναμικού Συστήματος Αγορών (ΔΣΑ), για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Περιφέρειας Αττικής, για τα σχολικά έτη 2016-2017, 2017-2018 και 2018-2019

11) ΑΔΑ: Ω1ΙΔ7Λ7-ΑΞΑ – Έγκριση των όρων της υπ΄ αρ. 17/2016 Διακήρυξης 2ου Επιμέρους Διαγωνισμού της Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών, στο πλαίσιο του Δυναμικού Συστήματος Αγορών (ΔΣΑ), για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Περιφέρειας Αττικής, για τα σχολικά έτη 2016-2017, 2017-2018 και 2018-2019, προϋπολογισμού 177.735 πλέον ΦΠΑ.

12) ΑΔΑ: Ω2ΠΛ7Λ7-ΕΕΘ – Έγκριση των όρων της υπ΄ αρ 2/2016 Διακήρυξης 2ου Επιμέρους Διαγωνισμού της Π.Ε. Νότιου Τομέα Αθηνών, στο πλαίσιο του Δυναμικού Συστήματος Αγορών (ΔΣΑ), για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Περιφέρειας Αττικής, για τα σχολικά έτη 2016-2017, 2017-2018 και 2018-2019., προϋπολογισμού 434.520,00€ πλέον ΦΠΑ.

13) ΑΔΑ: ΩΛΠ47Λ7-ΑΓΩ – Έγκριση των όρων της υπ΄ αρ. 2/2016 Διακήρυξης 2ου Επιμέρους Διαγωνισμού της Π.Ε. Δυτικού Τομέα Αθηνών, στο πλαίσιο του Δυναμικού Συστήματος Αγορών (ΔΣΑ), για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Περιφέρειας Αττικής, για τα σχολικά έτη 2016-2017, 2017-2018 και 2018-2019.

14) ΑΔΑ: 7ΓΣΥ7Λ7-ΔΛ9 – Έγκριση των όρων της υπ΄ αρ. 2/2016 Διακήρυξης 2ου Επιμέρους Διαγωνισμού της Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών, στο πλαίσιο του Δυναμικού Συστήματος Αγορών (ΔΣΑ), για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Περιφέρειας Αττικής, για τα σχολικά έτη 2016-2017, 2017-2018 και 2018-2019.

15) ΑΔΑ: 7ΙΣΘ7Λ7-3Ρ9 – Έγκριση των όρων της υπ’ αρ. 8/2016 Διακήρυξης για τη διενέργεια 2ου ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ της Π.Ε. ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, στα πλαίσια του Δυναμικού Συστήματος Αγορών (ΔΣΑ), για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Περιφέρειας Αττικής, για τα σχολικά έτη 2016-2017, 2017-2018 και 2018-2019

16) ΑΔΑ: Ψ6ΕΠ7Λ7-ΛΜ9 – Έγκριση 2ης τροποποίησης Προγράμματος Εκτελεστέων Έργων Περιφέρειας Αττικής οικονομικού έτους 2016.

17) ΑΔΑ: Ψ4ΦΠ7Λ7-ΟΛ5 – Έγκριση 3ης τροποποίησης προϋπολογισμού Περιφέρειας Αττικής οικονομικού έτους 2016.

18) ΑΔΑ: 718Ξ7Λ7-ΕΕ7 – Επιμέρους διαγωνισμό στο πλαίσιο του Δυναμικού Συστήματος Αγορών του άρθρου 27 του Π.Δ. 60/2007 γα την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Περιφέρειας Αττικής, για τα σχολικά έτη 2016-2017, 2017-2018 και 2018-2019, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή ανά δρομολόγιο

19) ΑΔΑ: 6ΓΧΚ7Λ7-9ΤΘ – Λήψη απόφασης επί του Πρακτικού 50 της Γνωμοδοτικής Επιτροπής Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων Διαγωνισμών αναφορικά με την αξιολόγηση των ενδεικτικών προσφορών που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο του ηλεκτρονικού διαγωνισμού με αριθμό 26477 (Δξη 6/2016) για την εφαρμογή Δυναμικού Συστήματος Αγορών (ΔΣΑ) για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Περιφέρειας Αττικής, για τα σχολικά έτη 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019 & 2019-2020, προϋπολογισμού 91.800.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, των δικαιωμάτων προαίρεσης και της αναπροσαρμογής του τιμήματος λόγω τιμής καυσίμου έως 10%.

20) ΑΔΑ: 794Μ7Λ7-5ΤΒ – Σύσταση Επιτροπής Ενστάσεων στο πλαίσιο της ενταγμένης πράξης: «Αύξηση της γνώσης και της ευαισθητοποίησης σχετικά με την ανασύσταση και αποκατάσταση των υγροτόπων της Αττικής» της Περιφέρειας Αττικής, του Προγράμματος ΧΜ ΕΟΧ 2009-2014 της Προγραμματικής Περιοχής «Ολοκληρωμένη Διαχείριση Θαλάσσιων και Εσωτερικών Υδάτων GR 02».

21) ΑΔΑ: ΩΑ3Ε7Λ7-8ΨΦ – ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΓΟΡΩΝ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 27 ΤΟΥ Π.Δ. 60/2007 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΓΙΑ ΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΕΤΗ 2016-2017, 2017-2018 ΚΑΙ 2018-2019, ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 818.805,00€ (ΑΡ. ΔΙΑΚ. 8/2016)

22) ΑΔΑ: ΩΧΝ97Λ7-890 – 2ος ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΠEBTA ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤOY ΔΣΑ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΓΙΑ ΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΕΤΗ 2016-2017, 2017-2018 και 2018-2019» ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 355.980€

23) ΑΔΑ: 7ΜΛΒ7Λ7-ΘΜΑ – ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΑΡ. 3/2016 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΓΟΡΩΝ (ΔΣΑ) ΤΟΥ ΑΡ. 27 ΤΟΥ Π.Δ. 60/2007 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΗΣ Π.Ε. ΝΗΣΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΓΙΑ ΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΕΤΗ 2016-2017, 2017-2018 και 2018-2019.

24) ΑΔΑ: ΨΡΣΟ7Λ7-ΡΜΜ – Αποδοχή της με αρ.πρωτ.163114/06-09-2016 Προσφυγής της εταιρείας «JCB SECURITY AND FACILITY S.A.» κατά της υπ’ αρ.1844/2016 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής σχετικά με το διεθνή ηλεκτρονικό ανοικτό μειοδοτικό διαγωνισμό για την παροχή υπηρεσιών φύλαξης Πάρκων και Αλσών αρμοδιότητας Περιφέρειας Αττικής (Π.Ε. Κεντρικού Τομέα) για 3 έτη, συνολικού προϋπολογισμού €1.000.000 συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. ως εμπρόθεσμης.

25) ΑΔΑ: 7ΩΕ77Λ7-86Χ – Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης, μέρους του ποσού των εγγεγραμμένων πιστώσεων στον Προϋπολογισμό, οικ. Έτους 2016, της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικού Τομέα Αθήνας, για την πληρωμή Δ΄ τριμήνου 2016 επιδομάτων νεφροπαθών, συνολικού ποσού 879.128,21€.

26) ΑΔΑ: Ω18Λ7Λ7-9ΙΖ – Ολοκλήρωση Πράξης » ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΕΡΓΩΝ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Β’ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ» με κωδικό ΟΠΣ 295449 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα : <<ΑΤΤΙΚΗ>>

27) ΑΔΑ: 6ΑΑΗ7Λ7-ΥΒΑ – Ολοκλήρωση Πράξης » ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΜΕΓΑΛΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΜΜΕΙΚΤΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ»» με κωδικό ΟΠΣ 339528 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα : <<ΑΤΤΙΚΗ>>

28) ΑΔΑ: 6Ε0Ν7Λ7-ΡΔΘ – Ολοκλήρωση Πράξης » ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΠΕΣΔΑ)» με κωδικό ΟΠΣ 327385 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα : <<ΑΤΤΙΚΗ>>

29) ΑΔΑ: 6ΥΦΨ7Λ7-Ι7Ν – Δέσμευση πίστωσης ύψους εξακόσιες ογδόντα χιλιάδες ευρώ (680.000,00 €), Δ/νση Οικονομικών Π.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΑΕ 97770700301 ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΤΟΥ Σ.Ε.Φ. του οικ. έτους 2016 για την ανάγκη ΠΟΛΥΕΤΟΥΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΡΓΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΤΟΥ ΣΕΦ.

30) ΑΔΑ: Ω4ΨΨ7Λ7-7ΦΓ – Έγκριση πρακτικού 24/2016 της Πενταμελούς Γνωμοδοτικής Επιτροπής Διενέργειας-Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων Ανοικτών Διαγωνισμών & Διαδικασιών Διαπραγμάτευσης, που αφορούν τον έλεγχο και την αξιολόγηση των ελλειπόντων δικαιολογητικών κατακύρωσης των προσωρινών μειοδοτών του Διεθνή Ηλεκτρονικού Ανοιχτού Διαγωνισμού, της διαδικασίας διαπραγμάτευσης για τα δρομολόγια που δεν υποβλήθηκαν προσφορές κατά τη διενέργεια του διεθνούς μειοδοτικού διαγωνισμού καθώς και της διαδικασίας διαπραγμάτευσης νέων δρομολογίων μεταφοράς μαθητών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης της Περιφέρειας Αττικής για το σχολικό έτος 2015-2016.

31) ΑΔΑ: 6ΙΚΔ7Λ7-ΟΑ8 – Διενέργεια διαπραγμάτευσης, χωρίς δημοσίευση προκήρυξης, για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Π/θμιας & Δ/θμιας Εκπ/σης της Π.Ε. Νήσων της Περιφέρειας Αττικής, για 45 μέρες, για αδιάθετα δρομολόγια, για τα οποία δεν υποβλήθηκαν προσφορές στο πλαίσιο της αρ. 2/2016 Διακήρυξης Επιμέρους Διαγωνισμού.

32) ΑΔΑ: 7ΖΛΚ7Λ7-ΓΗΦ – Έγκριση της αύξησης της δαπάνης της αρχικής σύμβασης όπως περιλαμβάνεται στον 2ο Α.Π.Ε. (Τακτοποιητικό) του έργου «Άμεσες επεμβάσεις επισκευής-αντικατάστασης εσχαρών φρεατίων υδροσυλλογής και φρεατίων επίσκεψης για άρση επικινδυνότητας», Εργολαβία ΑΠ 85/15, με κωδικό 2014ΕΠ58500068 της ΣΑΕΠ 585, προϋπολογισμού δημοπράτησης 73.800,00 € (με ΦΠΑ), αναδόχου «NIKOΛΑΟΣ Δ. ΦΟΥΝΤΟΥΚΟΣ».

33) ΑΔΑ: 7ΩΦ07Λ7-ΒΓΩ – Α) Έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού με το οποίο εγκρίνονται τα προβλεπόμενα από τα άρθρα 6 παρ.2 και 19 παρ.6 του Π.Δ.118/2007 δικαιολογητικά του μειοδότη του Διαγωνισμού της παροχής υπηρεσιών : «Καθαρισμός ρεμάτων Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής ΥΔΡ14» προϋπολογισμού 1.000.000,00€ (με Φ.Π.Α.) Β) Οριστική Κατακύρωση της εκτέλεσης της παροχής υπηρεσιών «Καθαρισμός ρεμάτων Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής ΥΔΡ14» προϋπολογισμού 1.000.000,00€ (με Φ.Π.Α.) στην εταιρεία ΔΑΜΩΝ Α.Τ.Ε.

34) ΑΔΑ: 62ΥΞ7Λ7-ΥΛΦ – ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟΔΩΝ – ΕΞΟΔΩΝ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2016

35) ΑΔΑ: 6ΚΕΥ7Λ7-7Ο0 – Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ύψους 4.269, 77 ευρώ για την πληρωμή αποζημίωσης, σύμφωνα με τον 3Ο ΑΠΕ του έργου: « ΕΠΟΥΛΩΣΗ ΛΑΚΚΩΝ, ΤΑΠΗΤΕΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΜΗΚΟΥΣ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (ΣΤΗΘΑΙΑ, ΚΡΑΣΠΕΔΑ, ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΚΛΠ) ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ» που θα βαρύνει τις πιστώσεις του Προϋπολογισμού οικ. έτους 2016.

36) ΑΔΑ: Ψ7Ρ7ΟΡ1Κ-ΟΣΠ – Σχεδιασμός και Δράσεις για την αντιμετώπιση κινδύνων λόγω των δασικών πυρκαγιών 2016

37) ΑΔΑ: ΩΔΧΥΟΡ1Κ-838 – Σχεδιασμός και Δράσεις για την αντιμετώπιση κινδύνων από χιονοπτώσεις και παγετό 2016

38) ΑΔΑ: 6ΓΚΙΟΡ1Κ-Κ3Χ – Σύσταση και ορισμός μελών επιτροπής παραλαβής της παροχής υπηρεσίας του αντικειμένου: «α) ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΩΝ ΠΡΩΤΟΚOΛΛΩΝ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΑΙΓΙΑΛΟΥ & ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΔΡΑΣ-ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ και β) ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ ΣΕ ΔΑΣΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΔΑΣΩΤΕΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ ΣΕ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ & ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΔΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ», κατόπιν της υπ’ αρ. πρωτ. 52837 / 4220 / 8.7.2016 (αρ. Διακ.2/2016) Απόφασης της ασκούσας καθήκοντα Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής για την διακήρυξή του

39) ΑΔΑ: 6Κ257Λ7-1Η1 – Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ύψους €3.300.000,00 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. για την παροχή υπηρεσιών α) συντήρησης πρασίνου και υποδομών και β) καθαριότητας πάρκων και αλσών αρμοδιότητας Περιφέρειας Αττικής, για 3 έτη.

ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΗΣ

1) ΑΔΑ: Ψ3ΟΗ7Λ7-ΓΓ3 – Έγκριση τμηματικής αποδέσμευσης εγγύησης προκαταβολής του έργου: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΝΗΣΟΥ ΑΙΓΙΝΑΣ», αναδόχου εταιρείας ΕΛΚΥΣΤΗΣ Α.Τ.Ε.

2) ΑΔΑ: Ψ9ΞΖ7Λ7-ΙΜΩ – ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΙΝΑΣ» ΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 230.000,00 €, ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΤΣΙΑΜΑΝΗ ΑΝΤΩΝΙΟΥ

3) ΑΔΑ: ΩΒΙΑΟΡ1Κ-Β52 – Πράξη χαρακτηρισμού στη θέση Κούρκουρα ή Αγ. Αθανάσιος – Μεσαγρού Δήμου Αίγινας εμβαδού 2.088,00τ.μ.

4) ΑΔΑ: 79ΒΡΟΡ1Κ-3Γ8 – Πράξη χαρακτηρισμού στη θέση Λακκώματα – Ψαχνή Δήμου Αίγινας εμβαδού 12.927,89τ.μ.

5) ΑΔΑ: ΩΙ70ΟΡ1Κ-ΛΡΔ – Δασική Απαγορευτική Διάταξη Θήρας στη θέση Κρυφτή – Μπουρός Δήμου Αίγινας εμβαδού 1,252στρ.

6) ΑΔΑ: 6ΟΦΕΟΡ1Κ-ΡΗ3 – Πράξη Χαρακτηρισμού στη θέση Βαγία Δήμου Αίγινας εμβαδού 10.095,06 τ.μ.

7) ΑΔΑ: 644ΤΟΡ1Κ-6ΛΣ – Πράξη Χαρακτηρισμού στη θέση Αγ. Δημήτριος – Μεσαγρός του Δήμου Αίγινας εμβαδού 2.214,92 τ.μ.

8) ΑΔΑ: 72Ω9ΟΡ1Κ-Ο0Ν – Πράξη Χαρακτηρισμού στη θέση Αγ. Δημήτριος – Μεσαγρός Δήμου Αίγινας εμβαδού 10.882,31 τ.μ.

9) ΑΔΑ: ΩΨΦΚΟΡ1Κ-ΖΤ8 – Χορήγηση άδειας χρήσης νερού για υφιστάμενα δικαιώματα από πηγάδι αρδευτικής χρήσης και μεταφοράς νερού (άρδευση αγροτεμαχίων) στους Κωνσταντίνο, Νεκτάριο και Αλεξάνδρα Χελιώτη στην ιδιοκτησία τους, στη θέση «Βωβού» του Δήμου Αίγινας, της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων, της Περιφέρειας Αττικής.

10) ΑΔΑ: 6Δ7ΜΟΡ1Κ-ΠΩΠ – Χορήγηση άδειας χρήσης και μεταφοράς νερού για υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης νερού από γεώτρηση αρδευτικής χρήσης (άρδευση αγροτεμαχίου) στον κ. Αλυφαντή Νικόλαο του Αντωνίου στην ιδιοκτησία του στη θέση ΛΕΥΚΗ ή ΛΙΜΠΟΝΕΣ του Δήμου Αίγινας, της Περιφερειακής Ενότητας Πειραιά της Περιφέρειας Αττικής.

11) ΑΔΑ: 7ΦΕΖΟΡ1Κ-ΦΕΩ – Χορήγηση άδειας χρήσης και μεταφοράς νερού για υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης νερού από πηγάδι αρδευτικής χρήσης (άρδευση αγροτεμαχίων) στους κ.κ. ΑΛΥΦΑΝΤΗ ΝΙΚΟΛΑΟ και ΑΛΥΦΑΝΤΗ ΕΛΕΝΗ, στη θέση ΒΩΒΟΥ, του Δήμου ΑΙΓΙΝΑΣ, της Περιφερειακής Ενότητας Πειραιά, της Περιφέρειας Αττικής

12) ΑΔΑ: 60Ο5ΟΡ1Κ-Π3Υ – Χορήγηση άδειας χρήσης για υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης και μεταφοράς νερού από πηγάδι αρδευτικής χρήσης (άρδευση αγροτεμαχίου) στην κα Ελένη Αλυφαντή στην ιδιοκτησία της, στη θέση «Φάρος-Λίμπονες» του Δήμου Αίγινας, της Περιφερειακής Ενότητας Πειραιά, της Περιφέρειας Αττικής.

ΔΗΜΟΣ ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ

1) ΑΔΑ: 7Χ53ΟΡ1Κ-Υ9Α – Πράξη χαρακτηρισμού στη θέση Τζαρέζι – Μεγαλοχωρίου Δήμου Αγκιστρίου εμβαδού 4.454,62τ.μ.

ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΜΟΥ

1) ΑΔΑ: 7ΨΗ17Λ7-Ξ2Α – Έγκριση τροποποίησης του Καταστατικού Ανώνυμης Εταιρείας

2) ΑΔΑ: ΩΡΠ37Λ7-ΡΓΛ – Έγκριση τροποποιήσεως του Καταστατικού Ανώνυμης Εταιρίας

3ΑΔΑ: 6ΓΖΙ7Λ7-ΟΗ4 – Έγκριση τροποποιήσεως του Καταστατικού Ανώνυμης Εταιρίας

4) ΑΔΑ: 6ΒΗ97Λ7-ΕΑ9 – Ανάκληση της αρ. πρωτ. 4307/21-07-2009 ενιαίας άδειας εγκατάστασης και λειτουργίας της εγκατάστασης περάτωσης έψησης προϊόντων αρτοποιίας, εντός του καταστήματος υπεραγοράς τροφίμων, της «ΚΑΡΦΟΥΡ ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.», επί των οδών Παλαιστίνης & Λαμίας 1, στο Δήμο Αλίμου, καθώς και της αρ. πρωτ. 5057/10-05-2013 απόφασης τροποποίησης αυτής στη νέα επωνυμία της εταιρείας, «ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.»

5) ΑΔΑ: Ω9ΣΞ7Λ7-ΦΜΧ – ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ Υ/Δ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 19, ΠΑΡ. 1 ΤΟΥ Ν.3982/11 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΜΑΓΕΙΡΕΥΜΕΝΩΝ ΦΑΓΗΤΩΝ-CATERING ΤΗΣ «HOMEMADE CATERING ΕΠΕ», ΕΛΙΚΟΝΙΔΩΝ 2, ΑΛΙΜΟΣ

6) ΑΔΑ: 7Ι957Λ7-7ΥΘ – Έγκριση τροποποίησης Καταστατικού Ανώνυμης Εταιρείας

7) ΑΔΑ: ΩΕΚΩ7Λ7-0Ν6 – Μείωσης της Βασικής Εγγύησης Καλής Εκτέλεσης του έργου «Ασφαλτόστρωση της Λ. Ελευθερίας (Λ.Αμφιθέας) του Δήμου Αλίμου» προϋπολογισμού 350.00,00 ευρώ (με το Φ.Π.Α.)

8) ΑΔΑ: Ω24Β7Λ7-994 – Έγκριση τροποποιήσεως του Καταστατικού Ανώνυμης Εταιρίας

9) ΑΔΑ: ΩΖ2Χ7Λ7-Θ5Ρ – ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΣΥΣΤΕΓΑΣΗ

10) ΑΔΑ: ΩΘΞΨ7Λ7-ΑΜΗ – ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ

11) ΑΔΑ: ΩΟΩ87Λ7-ΜΨΛ – ΕΠΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΡΚΕ ΣΤΟ ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΑΛΙΜΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ – ΒΟΥΛΑΣ – ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ

1) ΑΔΑ: 6Ψ9ΩΟΡ1Κ-7ΨΥ – Χορήγηση άδειας χρήσης νερού από πηγάδι υδρευτικής χρήσης (άρδευση πρασίνου) στους κ.κ. Μακριδάκη Μιχαήλ του Γεωργίου, Μακριδάκη Γεώργιο και Μακριδάκη Δήμητρα του Μιχαήλ στην ιδιοκτησία τους στην οδό ΤΟΜΠΑΖΗ 3, στη Δημοτική Ενότητα Βούλας, του Δήμου Βάρης- Βούλας – Βουλιαγμένης, Περιφερειακής Ενότητας Νοτίου Τομέα Αθηνών, της Περιφέρειας Αττικής

2) ΑΔΑ: 7Χ247Λ7-ΒΟ0 – ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΚΥΡΩΜΕΝΩΝ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΟΣ «ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΑΚΑ ΚΟΡΩΠΙΟΥ & ΤΜΗΜΑ ΒΑΡΗΣ»

3) ΑΔΑ: 6Ψ9ΩΟΡ1Κ-7ΨΥ – Χορήγηση άδειας χρήσης νερού από πηγάδι υδρευτικής χρήσης (άρδευση πρασίνου) στους κ.κ. Μακριδάκη Μιχαήλ του Γεωργίου, Μακριδάκη Γεώργιο και Μακριδάκη Δήμητρα του Μιχαήλ στην ιδιοκτησία τους στην οδό ΤΟΜΠΑΖΗ 3, στη Δημοτική Ενότητα Βούλας, του Δήμου Βάρης- Βούλας – Βουλιαγμένης, Περιφερειακής Ενότητας Νοτίου Τομέα Αθηνών, της Περιφέρειας Αττικής

4) ΑΔΑ: Ω8Μ47Λ7-Ζ0Ν – 1η Τροποποίηση της Πράξης «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ » με κωδικό MIS 373367 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική»

5) ΑΔΑ: Ω25Γ7Λ7-ΓΛΘ – 1η Τροποποίηση της Πράξης «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ » με κωδικό MIS 373367 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική»

6) ΑΔΑ: 6Ι907Λ7-ΥΦΦ – ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και δ.τ. ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. και ΑΡ.Μ.Α.Ε. 50307/01/Β/01/179(2006) που εδρεύει στο Δήμο Αθηναίων, περί μεταφοράς της έδρας της ανωτέρω εταιρείας στο Δήμο Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης, σύμφωνα με σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 16/06/2016

ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ

1) ΑΔΑ: ΨΨ867Λ7-ΚΟΣ – Έγκριση τροποποίησης του καταστατικού Ανώνυμης Εταιρείας

2) ΑΔΑ: ΩΡΡΟ7Λ7-15Λ – Έγκριση του 3ου Α.Π.Ε. και του 3ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: «Κεντρικός αγωγός περιοχής Τερψιθέας Γλυφάδας», προϋπολογισμού 5.772.756,35 Ευρώ (με ΦΠΑ).

3) ΑΔΑ: 62Υ57Λ7-ΣΓ5 – 11η Μείωση εγγυήσεων του έργου «Κεντρικός αγωγός περιοχής Τερψιθέας Γλυφάδας», προϋπολογισμού 5.772.756,35 Ευρώ (με ΦΠΑ).

4) ΑΔΑ: 72ΞΡ7Λ7-Ζ5Θ – ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ

5) ΑΔΑ: Ψ4ΚΡ7Λ7-33Υ – Έγκριση Μείωσης Πρόσθετης Εγγύησης Καλής Εκτέλεσης του έργου «Κεντρικός αγωγός περιοχής Τερψιθέας Γλυφάδας», προϋπολογισμού 5.772.756,35 Ευρώ (με ΦΠΑ).

6) ΑΔΑ: 7ΒΖ17Λ7-ΚΥ7 – Έγκριση συγχώνευσης Ανώνυμης Εταιρείας με απορρόφηση άλλης Ανώνυμης Εταιρείας και τροποποιήσεως του Καταστατικού Ανώνυμης Εταιρίας

7) ΑΔΑ: ΩΡΚΡ7Λ7-ΥΝΠ – Έγκριση Τροποποίησης του Καταστατικού Ανώνυμης Εταιρείας

8) ΑΔΑ: 7Λ7Φ7Λ7-ΗΙΨ – ΕΓΚΡΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΣΤΕΓΑΣΜΕΝΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ

9) ΑΔΑ: 7ΤΟΔ7Λ7-ΩΨΕ – Σύσταση Επιτροπής Διεξαγωγής Διαγωνισμού για το έργο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΝΩ ΓΛΥΦΑΔΑΣ (ΣΕ ΤΡΙΑ ΤΜΗΜΑΤΑ)» προϋπολογισμού 3.700.000 € ευρώ(συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)

10) ΑΔΑ: 6ΡΩ47Λ7-ΕΤΓ – Σύσταση Επιτροπής Διεξαγωγής Διαγωνισμού για το έργο «ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΑΓΩΓΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΕΡΨΙΘΕΑΣ-ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ προϋπολογισμού 510.000,00 ευρώ(συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).

11) ΑΔΑ: 6ΜΟ47Λ7-ΕΧΕ – Έγκριση δαπάνης και διάθεση της εγγεγραμμένης πίστωσης στον Προϋπολογισμό οικ. Έτους 2016 Περιφερειακής Ενότητας Νοτίου Τομέα για την πληρωμή πολυετούς υποχρέωσης για το έργο (ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Κ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΡΑΜΠΩΝ ΑΜΕΑ ΣΕ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ) Δήμου Γλυφάδας συνολικού Προϋπολογισμού 50.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) με πίστωση για το έτος 2016 50.000,00 €.

12) ΑΔΑ: 7ΣΟΜ7Λ7-ΜΓΘ – Έγκριση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Κεντρικός αγωγός περιοχής Τερψιθέας Γλυφάδας» με ανάδοχο την εταιρεία ΛΑΤΟΜΙΚΗ Α.Τ.Ε.

ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

1) ΑΔΑ: 7ΧΥΧ7Λ7-ΧΗΧ – Άδεια εγκατάστασης για κτιριακό εκσυγχρονισμό βιομηχανίας κοπής μετάλλων και αποθήκευσης αυτών κι επεξεργασίας χαλυβδοελασμάτων (λαμαρινών).της «ΠΡΟΜΕΤΑΛΜΠΑΚΛΗ Α.Ε.Β.Ε.» στη θέση «Σκληρή» ή «Λούτσα» στο Δ.Δ. Μαγούλας του Δήμου Ελευσίνας Αττικής.

2) ΑΔΑ: 61ΠΥ7Λ7-Υ3Μ – ΑΔΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ ΑΠΟ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ.

3) ΑΔΑ: 615ΠΟΡ1Κ-ΝΗΒ – ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΕΡΑΙΩΣΕΩΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΦΕΡΟΝΤΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ του κτηρίου επί των οδών ΣΥΡΜΑΛΗ 9 και ΠΛΟΥΤΩΝΟΣ, στην ΕΛΕΥΣΙΝΑ.

4) ΑΔΑ: Ω18ΞΟΡ1Κ-ΔΦΒ – Άρση αντισεισμικής υποθήκης για το σεισμόπληκτο ακίνητο επί των οδών ΣΥΡΜΑΛΗ 9 και ΠΛΟΥΤΩΝΟΣ, στην ΕΛΕΥΣΙΝΑ.

5) ΑΔΑ: 70ΣΘΟΡ1Κ-9Μ4 – Έγκριση συμβάσεων μίσθωσης έργου στο ΝΠΔΔ Πολιτισμού, Αθλητισμού, Κοινωνικής Πολιτικής και Προσχολικής Αγωγής Δήμου Ελευσίνας.

6) ΑΔΑ: 70ΣΘΟΡ1Κ-9Μ4 – Έγκριση συμβάσεων μίσθωσης έργου στο ΝΠΔΔ Πολιτισμού, Αθλητισμού, Κοινωνικής Πολιτικής και Προσχολικής Αγωγής Δήμου Ελευσίνας.

7) ΑΔΑ: ΩΡΥ27Λ7-ΤΓΑ – Απαλλαγή από υποχρέωση εφοδιασμού από άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας εφεδρικής μονάδας ηλεκτροπαραγωγής της μονάδας κατάψυξης ευπαθών προϊόντων και αποθήκευσης – συσκευασίας διαφόρων ειδών της B-FROST ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΕΙΣ – ΔΙΑΝΟΜΕΣ ΙΚΕ, στην θέση Λούτσα Χατζηδημήτρη – Μάνδρα Λογοθέτη, του Δ.Δ. Μαγούλας Δήμος Ελευσίνας Αττικής.

8) ΑΔΑ: 7ΙΩΙΟΡ1Κ-7ΔΑ – ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΕΡΑΙΩΣΕΩΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΦΕΡΟΝΤΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ του κτηρίου στην οδό ΒΡΥΟΥΛΩΝ 14, στον Δήμο ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ.

9) ΑΔΑ: Ω75ΞΟΡ1Κ-4ΕΕ – Άρση αντισεισμικής υποθήκης για το σεισμόπληκτο ακίνητο επί της οδου ΒΡΥΟΥΛΩΝ 14, στον Δήμο ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ.

10) ΑΔΑ: 7ΕΦ17Λ7-Λ98 – Άδεια λειτουργίας (ανανέωση) εργοστασίου παραγωγής χρωμάτων και βερνικιών και παραγωγής βιοκτόνων προϊόντων (χρωμάτων – βερνικιών) της ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ & ΒΕΡΝΙΚΙΩΝ – Β. ΝΙΚΟΛΟΓΙΑΝΝΗΣ & Γ.ΤΣΙΜΠΟΥΚΗΣ ΧΡΩΤΕΧ Α.Ε. στο 19ο χλμ. της Ν.Ε.Ο. Αθηνών-Κορίνθου στο Δήμο Ελευσίνας Αττικής.

11) ΑΔΑ: 7ΧΗΩ7Λ7-3Η2 – ΑΔΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ ΑΠΟ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ.

ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ – ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ

1) ΑΔΑ: 6ΤΑΛΟΡ1Κ-3ΕΩ – Έγκριση συμβάσεων μίσθωσης έργου στο ΝΠΔΔ “ Οργανισμός Νεολαίας & Αθλητισμού Δήμου Ελληνικού – Αργυρούπολης ”

2) ΑΔΑ: 7ΔΚΔ7Λ7-Γ9Φ – Τροποποίηση άδειας λειτουργίας στεγνοκαθαριστηρίου ρούχων, επί της οδού Ιασωνίδου 48 στο Δήμο Ελληνικού- Αργυρούπολης, Δημοτική Κοινότητα Ελληνικού

3) ΑΔΑ: ΩΩ1Λ7Λ7-6Γ9 – ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΥ ΣΕ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ

4) ΑΔΑ: 7ΕΓΡ7Λ7-ΦΗ0 – Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ύψους € 2.000 συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., για τις ανάγκες εκδήλωσης, στην οποία συμμετέχει το διαπολιτισμικό σχολείο Ελληνικού με θέμα την ξενοφοβία και τον ρατσισμό.

5) ΑΔΑ: ΩΡΣ77Λ7-1ΔΝ – Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ύψους € 1.000 συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., για τις ανάγκες εκδήλωσης, στην οποία συμμετέχει το διαπολιτισμικό σχολείο Ελληνικού με θέμα την ξενοφοβία και τον ρατσισμό.

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

1) ΑΔΑ: 7ΕΛΣ7Λ7-Χ5Θ – Έγκριση τροποποιήσεως του Καταστατικού Ανώνυμης Εταιρείας

2) ΑΔΑ: 7Σ097Λ7-ΒΙ7 – Έγκριση τροποποιήσεως του Καταστατικού Ανώνυμης Εταιρείας

3) ΑΔΑ: ΩΗΓΞ7Λ7-ΘΤΓ – Έγκριση τροποποιήσεως του Καταστατικού Ανώνυμης Εταιρείας

4) ΑΔΑ: 7Σ9Μ7Λ7-Κ2Ρ – Έγκριση τροποποιήσεως του Καταστατικού Ανώνυμης Εταιρίας

5) ΑΔΑ: 6ΛΦΜ7Λ7-Τ9Ρ – Άδεια ίδρυσης και λειτουργίας Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών Mε Ειδικές Ανάγκες (ΚΔΑΠ-ΜΕΑ) στην Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία με το διακριτικό τίτλο «ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ», για το ακίνητο επί της οδού Ελ. Βενιζέλου 210 στο Δήμο Καλλιθέας Αττικής.

6) ΑΔΑ: 7ΝΑΤ7Λ7-ΖΞ8 – ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ

7) ΑΔΑ: ΨΠΑΟ7Λ7-ΑΞΣ – Έγκριση Τροποποίησης του Καταστατικού Ανώνυμης Εταιρείας

8) ΑΔΑ: 626ΖΟΡ1Κ-ΚΩΣ – Έγκριση αγοράς οχήματος του Δήμου Καλλιθέας από το ελεύθερο εμπόριο.

9) ΑΔΑ: 7ΑΚΛ7Λ7-4ΚΒ – : Άδεια ίδρυσης και λειτουργίας Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ) στο Δήμο Kαλλιθέας Αττικής για το ακίνητο που στεγάζεται το 1ο Γυμνάσιο Καλλιθέας επί των οδών Αγησιλάου, Αιγέως, Ασκληπιού και Τομπάζη.

10) ΑΔΑ: ΩΙ9Ν7Λ7-2Ι2 – : Άδεια ίδρυσης και λειτουργίας Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ) στο Δήμο Kαλλιθέας Αττικής για το ακίνητο που στεγάζεται το 1ο Λύκειο Καλλιθέας επί των οδών Αγησιλάου, Αιγέως, Ασκληπιού και Τομπάζη.

11) ΑΔΑ: 657Ο7Λ7-ΣΟΤ – : Άδεια ίδρυσης και λειτουργίας Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ) στο Δήμο Kαλλιθέας Αττικής για το ακίνητο που στεγάζεται το 13o Δημοτικό Καλλιθέας επί των οδών Λασκαρίδου, Φορνέζη και Κρέμου.

12) ΑΔΑ: Ω2Β07Λ7-ΟΡΘ – Άδεια ίδρυσης και λειτουργίας Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ) στο Δήμο Kαλλιθέας Αττικής για το ακίνητο που στεγάζεται το 17o Δημοτικό Καλλιθέας επί των οδών Λασκαρίδου, Aγ. Πάντων και Σαπφούς.

13) ΑΔΑ: 77ΖΨΟΡ1Κ-09Σ – Έγκριση αγοράς οχημάτων του Δήμου Καλλιθέας από το ελεύθερο εμπόριο.

14) ΑΔΑ: ΩΓ2Ψ7Λ7-Π4Ρ – Ολοκλήρωση Πράξης » ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΕΞΑΩΡΟΦΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΜΕ ΤΡΙΑ ΥΠΟΓΕΙΑ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ» με κωδικό ΟΠΣ 423504 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα : <<ΑΤΤΙΚΗ>>

15) ΑΔΑ: 6ΩΘΒ7Λ7-3Φ2 – 1η Τροποποίηση της Πράξης «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΕΞΑΩΡΟΦΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΜΕ ΤΡΙΑ ΥΠΟΓΕΙΑ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ» με κωδικό MIS 423504 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική»

16) ΑΔΑ: 73ΔΖ7Λ7-ΥΕΥ – Έγκριση τροποποιήσεως του Καταστατικού Ανώνυμης Εταιρίας

17) ΑΔΑ: ΩΟ3Ι7Λ7-Η7Ο – 1η Τροποποίηση της Πράξης «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΞΑΩΡΟΦΟ ΚΤΙΡΙΟ ΜΕ ΤΡΙΑ ΥΠΟΓΕΙΑ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ» με κωδικό MIS 506566 στοΕπιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική

18) ΑΔΑ: ΩΛΘΖ7Λ7-1ΥΗ – 1η Τροποποίηση της Πράξης «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΞΑΩΡΟΦΟ ΚΤΙΡΙΟ ΜΕ ΤΡΙΑ ΥΠΟΓΕΙΑ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ» με κωδικό MIS 506566 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική»

19) ΑΔΑ: 7Χ5Ο7Λ7-ΞΔΥ – ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2016 ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΝΗΠΙΟΤΡΟΦΕΙΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

20) ΑΔΑ: ΩΔΜΙΟΡ1Κ-ΛΨΞ – Έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 527/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Καλλιθέας.

21) ΑΔΑ: Ω1ΚΥΟΡ1Κ-ΨΔ6 – Έγκριση τροποποίησης του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου στο Ο.Τ.54 του Δήμου Καλλιθέας

ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ – ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

1) ΑΔΑ: ΨΡΙΣ7Λ7-ΑΝΝ – ΑΔΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ ΑΠΟ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ

2) ΑΔΑ: ΩΠΣΚ7Λ7-ΕΑΠ – Χορήγηση άδειας ιδρύσεως φαρμακείου στην Φαρμακοποιό Σταυριανάκου Ευαγγελία του Μιχαήλ, στην Δημοτικά Ενότητα Κερατσινίου του Δήμου Κερατσινίου – Δραπετσώνας

3) ΑΔΑ: ΩΖ7Ψ7Λ7-8ΔΥ – Ορισμός επιτροπής παραλαβής των αφανών εργασιών του έργου «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΟΔΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ», προϋπολογισμού τριακοσίων χιλιάδων ευρώ (300.000,00) με το Φ.Π.Α., αναδόχου ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΑΤΕΒΕ.

4) ΑΔΑ: ΩΗ4ΓΟΡ1Κ-Σ6Υ – Έγκριση συμβάσεων μίσθωσης έργου στο Δήμο Κερατσινίου – Δραπετσώνας.

5) ΑΔΑ: 6Ω8Α7Λ7-Λ4Ι – Aνάκληση άδειας ίδρυσης φαρμακείου.

6) ΑΔΑ: 7Ν2Ε7Λ7-1ΧΛ – Έγκριση συνέχισης λειτουργίας του Φαρμακείου του Φαρμακοποιού Παναγόπουλου Ανδρέα του Γεωργίου μετά την ανάκληση της άδειας ίδρυσης του φαρμακείου του φαρμακοποιού Ντιμέρη Νικολάου του Χρήστου, λόγω συνταξιοδότησης

7) ΑΔΑ: 6Υ4Σ7Λ7-21Μ – Έγκριση 1ης παράτασης προθεσμίας του έργου «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΜΕΣΩ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ SCADA ΤΩΝ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΙΣ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ ΚΑΙ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ ΤΗΣ ΛΕΩΦΟΡΟΥ Α. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ», προϋπολογισμού 225.000,00 ευρώ, αναδόχου ΕΥΡΥΘΜΟΣ – Δ. ΚΡΑΜΠΟΒΙΤΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.

8) ΑΔΑ: ΩΩΖΠ7Λ7-ΙΨΜ – Α ν ά κ λ η σ η δέσμευσης πίστωσης κατά το ποσό των 150.000,00€ (εκατό πενήντα χιλιάδες ευρώ ) του προϋπολογισμού εξόδων του Ειδικού Φορέα 07.072 Δ/νση Οικονομικών Π.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΑΕ 97750700601 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ – ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ., οικ. έτος 2016, ΤΗΣ ΥΠ’ΑΡΘΜ 10800/19-1-16 ΑΚ 292 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ’ΑΡΘΜ 298/2016 ΑΠΟΦ ΤΟΥ ΠΕΡ ΣΥΜΒ ΑΤΤ ΜΕ ΑΔΑ Ψ4ΦΠ7Λ7-ΟΛ5 3Η ΤΡΟΠ ΠΡΟΥΠ ΛΟΓΩ ΑΠΕΝΤΑΞΗΣ ΤΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ

1) ΑΔΑ: 645Ζ7Λ7-ΝΑΗ – Άδεια μηχανολογικού & κτιριακού εκσ/σμού του εργοστασίου ειδών ζαχαροπλαστικής & προϊόντων κατεψυγμένης ζύμης της «ΜΠΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Α.Β.Ε.Ε.Τ.» που βρίσκεται στο 3Ο χλμ. Λεωφ. Κορωπίου – Βάρης στο Κορωπί

2) ΑΔΑ: 778ΡΟΡ1Κ-Ε75 – Χορήγηση άδειας χρήσης νερού για υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης νερού από γεώτρηση αρδευτικής χρήσης (άρδευση αγροτεμαχίου) στον κ. Πατρίκιο Δημήτριο του Παναγιώτη στην ιδιοκτησία του στη θέση ΣΟΥΡΕΖΑ ή ΚΙΤΣΙ του Δήμου Κρωπίας, της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής.

3) ΑΔΑ: 7Χ247Λ7-ΒΟ0 – ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΚΥΡΩΜΕΝΩΝ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΟΣ «ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΑΚΑ ΚΟΡΩΠΙΟΥ & ΤΜΗΜΑ ΒΑΡΗΣ»

4) ΑΔΑ: 7ΚΡ67Λ7-4ΣΠ – Άδεια λειτουργίας αορίστου διαρκείας και άδεια μηχανολογικού εκσυγχρονισμού, διάρκειας τριών (3) ετών, του εργοστασίου κατασκευής ειδών εκ τσιμέντου, τσιμεντοσωλήνων, τσιμεντολίθων, πλακών επίστρωσης πεζοδρομίων και κρασπέδων, ετοίμου σκυροδέματος, της ΤΣΩΛΗΣ ΜΟΝ. Ι.Κ.Ε., που βρίσκεται στην οδό Ι. Μεταξά, στη θέση Καρελάς, του Δήμου Κορωπίου Αττικής.

5) ΑΔΑ: Ω13ΤΟΡ1Κ-2ΡΓ – Παράταση ισχύος της αρ. Φ. 4863/4529/11.11.2011 ΑΕΠΟ, για τη λειτουργία του υφιστάμενου εργοστασίου παραγωγής ετοίμου σκυροδέματος της εταιρείας <<ΙΝΤΕΡΜΠΕΤΟΝ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Α.Ε. >>, που βρίσκεται επί της Λεωφ.Κορωπίου – Αγ. Μαρίνας, στη θέση: Λαμπρικά στο Κορωπί Αττικής.

6) ΑΔΑ: 79ΒΤ7Λ7-ΤΩ3 – Έγκριση της πρόσθετης δαπάνης για την αύξηση του ΦΠΑ από 23% σε 24% για τον 2ο Α.Π.Ε.-2ο ΠΚΤΜΝΕ του έργου: «ΣΥΛΛΟΓΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΚΟΡΩΠΙΟΥ – ΠΑΙΑΝΙΑΣ», αναδόχου εταιρείας Κ/ΞΙΑΣ – ΚΛΕΑΡΧΟΣ Γ. ΡΟΥΤΣΗΣ Α.Ε. – ΕΡΕΤΒΟ Α.Ε. – ΑΑΓΗΣ Α.Ε.

7) ΑΔΑ: ΨΩΧΟ7Λ7-44Ν – Έγκριση του 2ου Α.Π.Ε. και 2ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: «ΣΥΛΛΟΓΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΚΟΡΩΠΙΟΥ – ΠΑΙΑΝΙΑΣ», αναδόχου Κ/ΞΙΑΣ – ΚΛΕΑΡΧΟΣ Γ. ΡΟΥΤΣΗΣ Α.Ε. – ΕΡΕΤΒΟ Α.Ε. – ΑΑΓΗΣ Α.Ε.

8) ΑΔΑ: 7Ω1Τ7Λ7-ΠΚΟ – 1. Έγκριση Πρακτικού Επιτροπής Διαγωνισμού για την ανάδειξη μειοδότη του έργου: «Αποστράγγιση του ανατολικού τμήματος πόλης Κορωπίου», προϋπολογισμού 8.154.900,00 Ευρώ (με αναθεώρηση και ΦΠΑ). 2. Κατακύρωση του διαγωνισμού στην εταιρεία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΔΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Α.Ε » 3. Εξουσιοδότηση της Δ.Τ.Ε. Περ. Ενότητας Ανατολικής Αττικής για τη συνέχιση της διαδικασίας μέχρι την υπογραφή της σύμβασης.

9) ΑΔΑ: 793Ε7Λ7-1ΕΦ – Απόφαση απαλλαγής τεσσάρων (4) εφεδρικών ηλεκτροπαραγωγών ζευγών συνολικής ισχύος 5300 KVA, της «TI SPARKLE Greece Α.Ε.» από άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας, τα οποία βρίσκονται στη Θέση Λητούς 13, στο Δήμο Κρωπίας.

10) ΑΔΑ: ΩΖ3ΧΟΡ1Κ-2ΔΠ – Χορήγηση άδειας χρήσης νερού για υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης νερού από γεώτρηση αρδευτικής χρήσης (άρδευση αγροτεμαχίου) στους κ.κ. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΟΥ ΤΟΤΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ και ΤΟΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ, στην ιδιοκτησία τους, στη θέση ΞΕΡΕΑΣ, του Δήμου ΚΡΩΠΙΑΣ, της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής, της Περιφέρειας Αττικής.

11) ΑΔΑ: 78ΕΟ7Λ7-ΕΛΙ – Ολοκλήρωση Πράξης » ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΡΩΠΙΑΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ» με κωδικό ΟΠΣ 393343 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα : <<ΑΤΤΙΚΗ>>

12) ΑΔΑ: 6ΥΖΔ7Λ7-ΞΧΞ – ΕΡΓΟ: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ Ρ. ¨ΞΕΡΕΑΣ¨ ΔΗΜΟΥ ΚΡΩΠΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ»

ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ

1) ΑΔΑ: 65ΥΠ7Λ7-9Υ0 – Απευθείας ανάθεση για την ετήσια Γιορτή Μελιού που θα διεξαχθεί στο 2ο Δημοτικό Σχολείο Κερατέας (Δήμος Λαυρεωτικής).

2) ΑΔΑ: Ψ11Ι7Λ7-ΔΑΨ – Προσφυγή στη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, κατά το αρ. 32, παρ. 2, εδάφιο β του Ν.4412/2016, για τη μουσική εκδήλωση κλασσικής μουσικής με την εταιρεία Αριέττα Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία Καλλιτεχνικές Εκδηλώσεις στο Αρχαίο Θέατρο Θορικού.

3) ΑΔΑ: 6ΠΗΨ7Λ7-Ζ67 – Έγκριση απολογιστικής δαπάνης για τη διάθεση μηχανημάτων – οχημάτων και προσωπικού για την αντιμετώπιση εκτάκτου γεγονότος (πυρκαγιά) στο Δήμο Λαυρεωτικής στις 22-07-2016.

4) ΑΔΑ: 7ΑΛ87Λ7-Ο1Τ – Έγκριση απολογιστικής δαπάνης για τη διάθεση οχημάτων και προσωπικού για την αντιμετώπιση εκτάκτου γεγονότος (πυρκαγιά) στο Δήμο Λαυρεωτικής την 28-07-2016.

5) ΑΔΑ: ΩΡΝΝ7Λ7-ΞΧΦ – ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΥΡΩΣΗΣ ΑΡ. 01 – ΛΑΥ/2016 ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ της 1ης Πράξης Εφαρμογής της πολεοδομικής μελέτης περιοχής «Λεγραινών», Δήμου Λαυρεωτικής (Δ.Ε. Λαυρίου), στην ιδιοκτησία Λεβαντίνου Κωνσταντίνου

6) ΑΔΑ: 66ΘΩ7Λ7-4ΕΛ – Συγκρότηση Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης υλοποίησης της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Αττικής και Δήμου Λαυρεωτικής για την εκτέλεση του έργου «Κατασκευή Ποδοσφαιρικού Τάπητα και Λοιπού Εξοπλισμού για τις Ανάγκες του Γηπέδου του Δημοτικού Σταδίου ‘‘Παν. Βογιατζής’’ Δήμου Λαυρεωτικής»

7) ΑΔΑ: 7ΜΜ17Λ7-ΙΓ9 – Ολοκλήρωση Πράξης » ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΟ ΛΑΥΡΙΟ» με κωδικό ΟΠΣ 380876 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα : <<ΑΤΤΙΚΗ>>

8) ΑΔΑ: ΨΙΠΛ7Λ7-ΜΜΕ – Έγκριση σύναψης και όρων σχεδίου προγραμματικής σύμβασης πολιτισμικής ανάπτυξης μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, της Περιφέρειας Αττικής και του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ) για την υλοποίηση του έργου με τίτλο: «ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΕΤΑΛΛΕΙΑΣ – ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑΣ ΛΑΥΡΙΟΥ ΣΤΟ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΕΙΟΥ ΣΤΟ Τεχνολογικό και Πολιτιστικό Πάρκο Λαυρίου Τ.Π.Π.Λ.», συνολικού προϋπολογισμού 2.686.500,00 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.).

9) ΑΔΑ: Ω60ΛΟΡ1Κ-ΚΝΠ – Μερική ανάκληση της αριθ. 5296/20-12-2012 (Φ.Ε.Κ 14/Δ΄/23-01-2013) απόφασης κήρυξης του Γ.Γ.Α.Δ. Ατικής λόγω πυρκαγιάς, για έκταση εμβαδού 0,069 στρ. στη θέση « Κριθαράκια» της περιφέρειας του Δήμου Κερατέας της ΠΕ Αν. Αττικής.

10) ΑΔΑ: 7ΗΞ7ΟΡ1Κ-Ο74 – Μερική ανάκληση της αριθ. 2695/11-09-1995 (Φ.Ε.Κ 761/Δ΄/05-10-1995) απόφασης του Περιφερειακού Διευθυντή Ανατ. Αττικής περί κήρυξης αναδασωτέας, έκτασης εμβαδού 2.000,00 στρ. λόγω πυρκαγιάς στην θέση « Αμάχερη – Τογάνι – Σάκκα » της περιφέρειας του Δήμου Κερατέας της ΠΕ Αν. Αττικής.

11) ΑΔΑ: Ω1ΧΚΟΡ1Κ-ΕΨΝ – Ανάκληση της αριθ. 4583/21-10-1999 (Φ.Ε.Κ 863/Δ΄/01-12-1999) απόφασης του Γ. Γ. Π. Αττικής περί κήρυξης αναδασωτέας έκτασης εμβαδού 0,360 στρ. στη θέση « Τουρκολίμανο- Αγ.Μαρίνα » της περιφέρειας του Δήμου Κερατέας της ΠΕ Αν. Αττικής.

ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ

1) ΑΔΑ: Ω94Δ7Λ7-ΕΨΜ – ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΥΡΩΣΗΣ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 22-ΜΑΡ/2014 της με αρ. 1/2010 πράξης εφαρμογής της πολεοδομικής μελέτης των Πολεοδομικών Ενοτήτων 4 & 5 της περιοχής δεύτερης κατοικίας «Πόρτο Ράφτη» του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας, της ιδιοκτησίας με κ.α.κ. 671223 στο Ο.Τ. Γ710.

2) ΑΔΑ: 78ΟΩ7Λ7-ΩΟΥ – ΑΠΟΦΑΣΗ Έγκριση υπαγωγής της υπό σύνταξη μελέτης Πράξης Εφαρμογής στην περιοχή επέκτασης κατοικίας νότια του οικισμού Μαρκοπούλου του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας στις προϊσχύουσες (του Ν. 4315/14 ΦΕΚ 269/Α/24-12-14) διατάξεις περί εισφοράς γης.

3) ΑΔΑ: 6Φ3Ξ7Λ7-ΛΩ8 – Μείωση-Επιστροφή συνόλου εγγυήσεων καλής εκτέλεσης για το έργο: «Συντήρηση οδοποιίας στο Δήμο Μαρκοπούλου Μεσογαίας Ν. Αττικής»

4) ΑΔΑ: 757ΡΟΡ1Κ-ΨΙΖ – Χορήγηση άδειας χρήσης νερού για υφιστάμενα δικαιώματα από γεώτρηση υδρευτικής χρήσης (άρδευση πρασίνου) στο Δήμο Μαρκοπούλου Μεσογαίας στην ιδιοκτησία του, στη θέση «Εθνικό Στάδιο Μαρκοπούλου» του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας, της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής, της Περιφέρειας Αττικής.

5) ΑΔΑ: 6Μ9ΔΟΡ1Κ-2ΔΣ – Χορήγηση άδειας χρήσης νερού για υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης νερού από γεώτρηση αρδευτικής χρήσης (άρδευση αγροτεμαχίου) στην κ. Χασιώτου Παρασκευή του Απόστολου, στην ιδιοκτησία της στη θέση ΠΡΟΪ ΡΟΔΑ του Δήμου Μαρκόπουλου- Μεσογαίας, της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής.

6) ΑΔΑ: ΩΨΖ7ΟΡ1Κ-ΛΥ2 – Χορήγηση άδειας χρήσης και μεταφοράς νερού για υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης νερού από πηγάδι αρδευτικής χρήσης (άρδευση αγροτεμαχίου) στον κ. Παπαγιαννάκο Χρήστο του Ιωάννη, στην ιδιοκτησία του στη θέση ΛΕΞΑΝΑ ΒΡΑΥΡΩΝΑΣ του Δήμου Μαρκοπούλου – Μεσογαίας, της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής.

7) ΑΔΑ: ΩΗΛΔΟΡ1Κ-Ζ9Π – Χορήγηση άδειας χρήσης νερού για υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης νερού από γεώτρηση αρδευτικής χρήσης (άρδευση αγροτεμαχίου) στον κ. Σκλήρη Δημοσθένη, Σκλήρη Φώτιο του Νικολάου και Σκλήρη Παναγιώτη του Φώτιου, στην ιδιοκτησία τους στη θέση ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, στη Δημοτική Ενότητα Μαρκόπουλου, του Δήμου Ωρωπού της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής.

8) ΑΔΑ: 7ΑΧΡ7Λ7-151 – Έγκριση απολογιστικής δαπάνης για τη διάθεση μηχανημάτων – οχημάτων και προσωπικού για την αντιμετώπιση εκτάκτου γεγονότος (πυρκαγιά) στο Δήμο Μαρκοπούλου Μεσογαίας στις 19-07-2016.

9) ΑΔΑ: 64ΗΡ7Λ7-212 – Έγκριση απολογιστικής δαπάνης για τη διάθεση μηχανημάτων – οχημάτων και προσωπικού για την αντιμετώπιση εκτάκτου γεγονότος (πυρκαγιά) στο Δήμο Μαρκοπούλου Μεσογαίας στις 25-07-2016.

10) ΑΔΑ: 7Α6Ε7Λ7-9Σ5 – ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΥΡΩΣΗΣ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 38-ΜΑΡ/2016 της υπ’ αρ. 1/2010 Πράξης Εφαρμογής της πολεοδομικής μελέτης των Πολεοδομικών ενοτήτων 4 & 5 Πόρτο Ράφτη του Δήμου Μαρκόπουλου, (N. Αττικής), για την ιδιοκτησία που βρίσκεται στο Ο.Τ. Γ783 με κ.α.κ. 651306.

11) ΑΔΑ: ΩΜΤΙ7Λ7-ΗΜΞ – ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ Α.Ε.

12) ΑΔΑ: 6ΗΚΠ7Λ7-ΘΛΝ – Άδεια μηχανολογικού εκσυγχρονισμού διάρκειας τριών (3) ετών , εργοστασίου παραγωγής νωπών και διατηρούμενων ειδών ζαχαροπλαστικής με την επωνυμία ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΡΑΠΤΟΔΗΜΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε , που λειτουργεί στη Θέση «Αγ.Δημήτριος –Βαρκαρέζα» στο Δήμο Μαρκοπούλου Μεσογαίας Αττικής .

13) ΑΔΑ: 70ΑΡ7Λ7-ΠΚΘ – Έγκριση 2ης παράτασης περαίωσης εργασιών του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Ε.Ο. 19 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ – ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ (8ΧΛΜ)» αναδόχου εταιρείας «ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΓΩΝ ΑΕ».

14) ΑΔΑ: 6ΜΩ0ΟΡ1Κ-ΜΑ2 – Χορήγηση άδειας χρήσης νερού για υφιστάμενα δικαιώματα από γεώτρηση αρδευτικής χρήσης (άρδευση αγροτεμαχίου) στους Μαρία, Γεώργιο και Παντελή Τσιβουράκη στην ιδιοκτησία τους, στη θέση «Πάτημα» του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας, της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής, της Περιφέρειας Αττικής.

15) ΑΔΑ: ΩΡ5ΗΟΡ1Κ-20Β – Χορήγηση άδειας χρήσης για υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης νερού από γεώτρηση πολλαπλής χρήσης (άρδευση αγροτεμαχίου και άρδευση πρασίνου) στους Αντώνιο Κοντό και Παναγιώτα Κοντού στην ιδιοκτησία τους, στην οδό Ερυθροποτάμου 2 και Κωστή Παλαμά, στη θέση «Σκορδοπράσι» του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας, της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής, της Περιφέρειας Αττικής.

16) ΑΔΑ: ΩΟΟΗΟΡ1Κ-Λ6Ξ – Χορήγηση άδειας χρήσης νερού για υφιστάμενα δικαιώματα από γεώτρηση αρδευτικής χρήσης (άρδευση αγροτεμαχίων) στους Χρήστο, Παναγιώτη και Δημήτριο Σελλή στην ιδιοκτησία τους, στη θέση «Λιγόρι» του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας, της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής, της Περιφέρειας Αττικής.

17) ΑΔΑ: 7Θ1ΤΟΡ1Κ-ΛΜΥ – Χορήγηση άδειας χρήσης νερού από πηγάδι αρδευτικής χρήσης (άρδευση αγροτεμαχίου) στους κ.κ. Νικολάκη Ι. Δημήτριο, Νικολάκη Γ.Νίκη, Νικολάκη Δ. Μαρία στην ιδιοκτησία τους στη θέση ΓΚΟΥΡΙ – ΠΡΕΡΙ του Δήμου Μαρκοπούλου – Μεσογαίας, της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής

18) ΑΔΑ: 75Μ1ΟΡ1Κ-ΤΓΗ – Χορήγηση άδειας χρήσης νερού για υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης νερού από γεώτρηση αρδευτικής χρήσης (άρδευση αγροτεμαχίου) στους κ.κ. ΠΕΤΟΥΡΗ ΝΙΚΟΛΑΟ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ και ΠΕΤΟΥΡΗ ΝΙΚΟΛΕΤΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ, στην ιδιοκτησία τους, στη θέση ΠΥΡΓΟΣ ΒΡΑΩΝΑΣ, του Δήμου Μαρκόπουλου Μεσογαίας, της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής, της Περιφέρειας Αττικής.

ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ – ΤΑΥΡΟΥ

1) ΑΔΑ: 7ΗΦΦ7Λ7-9ΘΘ – Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής – οριστικής παραλαβής του έργου: «Αποξήλωση και αντικατάσταση συνθετικού χλοοτάπητα στο δημοτικό γήπεδο Δ.Κ. Μοσχάτου» αναδόχου ΖΙΤΑΚΑΤ ΑΤΕΒΕ

2) ΑΔΑ: 69ΒΠΟΡ1Κ-Ο3Α – Άδεια για τη δραστηριότητα συλλογής και μεταφοράς μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων της εταιρίας ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΔΡΑΚΟΤΟΣ – ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΟΥΤΣΟΥΒΕΛΗΣ Ο.Ε. (D & K SYSKEYASIES Ο.Ε.) που εδρεύει στην οδό Πειραιώς 57 στο Μοσχάτο Αττικής

3) ΑΔΑ: 6ΥΓ97Λ7-Ρ5Υ – Έγκριση τροποποιήσεως του Καταστατικού Ανώνυμης Εταιρίας

4) ΑΔΑ: ΨΥ057Λ7-5ΒΦ – Ολοκλήρωση Πράξης » ΜΟΣΧΑΤΟ-ΤΑΥΡΟΣ: ΣΥΝ-ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» με κωδικό ΟΠΣ 464665 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα : <<ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ>>

5) ΑΔΑ: Ω9ΑΕ7Λ7-Ψ49 – ΑΔΕΙΑ ΑΓΩΝΩΝ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ 2016-2017 Α.Ο. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΟΣΧΑΤΟΥ

6) ΑΔΑ: 6ΕΚ2ΟΡ1Κ-ΝΑΖ – «Ορισμός Πολιτικού Μηχανικού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής για την εξέταση ένστασης κατά της πρωτοβάθμιας έκθεσης επικινδύνου που έχει συνταχθεί από την Υ.ΔΟΜ. του Δήμου Μοσχάτου – Ταύρου και αφορά την επικινδυνότητα οικοδομής επί της οδού Πλάτωνος 2 στο Μοσχάτο».

7) ΑΔΑ: 7ΤΠΨΟΡ1Κ-7Β2 – Χορήγηση Άδειας Λειτουργίας στο κλειστό κέντρο άθλησης του Α.Γ.Σ. ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ στο Δήμο Μοσχάτου – Ταύρου

8) ΑΔΑ: Ω83Η7Λ7-Β2Τ – Χοφήγηση άδειας εγκατάστασης για μηχανολογικό εκσυγχρονισμό και κτιραική επέκταση, με ταυτοχρονη αλλαγή επωνυμίας του μηχανουργείου- εργοστασίου κατασκευής μηχανημάτων υποδηματοποιίας της «Ν.ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.», Παπάζολγου 4 (πρώην Αγρινίου), στο Δήμο Μοσχάτου- Ταύρου, Δ.Κ. Ταύρου

9) ΑΔΑ: ΩΦΥ6ΟΡ1Κ-5ΑΨ – Τροποποίηση της αρ. ΠΕΧΩ 4018/Φ.Περιβάλ-9/2006 ΑΕΠΟ, όπως ανανεώθηκε με την αρ. Φ. 6578/οικ. 3419/12.07.13 απόφαση (έως 12.07.2023) και τροποποιήθηκε με τις αρ. πρωτ. Φ.6578/οικ.4477/2014, και Φ. 6578/οικ. 443/15 ΑΕΠΟ, κατόπιν αιτήματος μηχανολογικού εκσυγχρονισμού, για τη λειτουργία του υφιστάμενου εργοστασίου παραγωγής φαρμακευτικών και καλλυντικών προϊόντων της εταιρείας << ΑDELCO – ΧΡΩΜΑΤΟΥΡΓΕΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΦΩΝ Ε. ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ Α.Ε. >>, που βρίσκεται επί της οδού Πειραιώς 37 στο Μοσχάτο Αττικής.

10) ΑΔΑ: 63ΟΛ7Λ7-ΚΔΣ – Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: » Κατασκευή βασικών συλλεκτήρων και ολοκλήρωση συλλεκτήρων απορροής ομβρίων υδάτων της οδού Χρυσοστόμου Σμύρνης και πέριξ στο Δήμο Μοσχάτου»», αναδόχου ΕΛΚΥΣΤΗΣ ΑΤΕ.

ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ

1) ΑΔΑ: 7Η0Ζ7Λ7-Ν6Ξ – Έγκριση τροποποιήσεως του Καταστατικού Ανώνυμης Εταιρίας

2) ΑΔΑ: 674ΗΟΡ1Κ-4Ε3 – Έγκριση συμβάσεων μίσθωσης έργου στο Δήμο Παλαιού Φαλήρου.

ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ

1) ΑΔΑ: 7ΓΘ87Λ7-ΦΕΒ – Άδεια εγκατάστασης εκσυγχρονισμού, στο εργοστάσιο, της εταιρείας «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΥΓΕΡΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.», στην οδό Χρυσοστόμου Σμύρνης 72 του Δήμου Πειραιά. ΚΑΔ

2) ΑΔΑ: ΩΗ2Ω7Λ7-Π4Η – Τροποποίηση της με αριθ. 1088/29-01-2015 Απόφασης Συγκρότησης Περιφερειακής Επιτροπής Χωροταξίας και Περιβάλλοντος Περιφερειακής Ενότητας Ανατ. Αττικής

3) ΑΔΑ: ΩΒ0Ψ7Λ7-ΜΧ0 – Άδεια εγκατάστασης κτιριακού και μηχανολογικού εκσυγχρονισμού με συμπλήρωση δραστηριότητας στο εργοστάσιο κατασκευής ενδυμάτων και εξαρτημάτων ενδυμασίας από πλαστικές ύλες και κατασκευής άλλων μεταλλικών προϊόντων, της εταιρείας «Α.ΤΕΡΖΙΔΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε», στην οδό Ανδριτσαίνης 1 – του Δήμου Πειραιά. ΚΑΔ

4) ΑΔΑ: 6Μ4Μ7Λ7-ΣΚΚ – Έγκριση τροποποιήσεως του Καταστατικού Ανώνυμης Εταιρίας

5) ΑΔΑ: 7Φ6Ω7Λ7-9ΨΕ – α) Διαπραγμάτευση τιμής της προσφοράς, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με το άρθρο 32 του Ν. 4412/2016, για την μουσική εκδήλωση στον Αρχαιολογικό χώρο της Ηετιώνιας Πύλης το Σάββατο 24 Σεπτεμβρίου 2016 στο πλαίσιο της συνδιοργάνωσης εκδηλώσεων με την Εφορεία Αρχαιοτήτων Δυτικής Αττικής, Πειραιώς & Νήσων στο πλαίσιο του εορτασμού των Ευρωπαϊκών Ημερών Πολιτιστικής Κληρονομιάς 2016, από τις 23 έως τις 25 Σεπτεμβρίου 2016 με στόχο την ανάδειξη των εργασιών αναστήλωσης που χρηματοδοτεί η Περιφέρεια Αττικής και την προβολή του αρχαιολογικού χώρου της Ηετιώνιας Πύλης στους πολίτες του ευρύτερου Πειραιά προϋπολογισμού 14.880,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, καθώς και την β)απευθείας ανάθεση στην εταιρία Πνευματικών Δικαιωμάτων Μουσικής «Α.Ε.Π.Ι. – ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΡΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΝ ΤΗΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ Α.Ε.» για την πληρωμή των πνευματικών δικαιωμάτων της ανωτέρω μουσικής εκδήλωσης.

6) ΑΔΑ: Ω7ΘΗ7Λ7-ΚΥΛ – Έγκριση λειτουργίας μεταφερθέντος Φαρμακείου της Φαρμακοποιού Πασίου Σοφίας του Χρήστου

7) ΑΔΑ: ΩΛ9Τ7Λ7-ΩΣΙ – Έγκριση σύναψης και όρων σχεδίου προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Πειραιά για την κατασκευή του έργου με τίτλο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΩΝ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΦΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΔΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ», συνολικού προϋπολογισμού 200.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.).

8) ΑΔΑ: Ψ66ΝΟΡ1Κ-ΟΜ7 – Απόσυρση οχημάτων του Δήμου Πειραιά.

9) ΑΔΑ: ΩΣΞ57Λ7-ΚΟΑ – ΑΔΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ ΑΠΟ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ

10) ΑΔΑ: 7ΦΚΗΟΡ1Κ-ΟΤΠ – Περί επωφελέστερης αξιοποίησης, με τη διαδικασία της μακροχρόνιας μίσθωσης, δύο ακινήτων του κληροδοτήματος Ν. Καραλάκη, που βρίσκονται επί των οδών α) Μπουμπουλίνας 8 και Νοταρά, Πειραιάς και β) Μπουμπουλίνας 8 και Φίλωνος 89, Πειραιάς.

11) ΑΔΑ: 6ΛΜ97Λ7-1ΗΨ – Συγκρότηση Τριμελούς Επιτροπής Εισήγησης ή Επιβολής Διοικητικών Προστίμων

12) ΑΔΑ: 67517Λ7-75Ρ – Έγκριση λειτουργίας συστεγασμένων Φαρμακείων των Φαρμακοποιών Αλεβίζου Περικλή και Τρύφωνα Ελένης με υπεύθυνη φαρμακοποιό την Παπαποστόλου Σπυριδούλα λόγω της ήδη λειτουργίας φαρμακείου από την δεύτερη συστεγαζόμενη

13) ΑΔΑ: ΩΚ4Ρ7Λ7-Γ4Υ – Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων της δραστηριότητας της κοπής – αποθήκευσης στερεών καυσίμων (καυσόξυλα, κάρβουνα) με φορέα την κ.Δρακακάκη Χρυσούλα επί της οδού Φωτίου Κορυτσάς 255, στο Δήμο Πειραιά της Περιφερειακής Ενότητας Πειραιά της Περιφέρειας Αττικής

14) ΑΔΑ: 67ΜΞ7Λ7-ΝΙΛ – Χορήγηση κατ’ εξαίρεση άδειας ιδρύσεως φαρμακείου στον Φαρμακοποιό Μεγαλοοικονόμο Βασίλειο του Δημητρίου, στον Δήμο Πειραιά

15) ΑΔΑ: 61ΗΗ7Λ7-06Η – Ανάκληση δέσμευσης πίστωσης κατά το ποσό των 700.000,00€ (επτακόσιες χιλιάδες ευρώ ) του προϋπολογισμού εξόδων του Ειδικού Φορέα 07.072 Δ/νση Οικονομικών Π.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΑΕ 97810702201 ΕΡΓΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ., οικ. έτος 2016, ΤΟΥ ΥΠ’ΑΡΘΜ. 10889/19-1-16 ΑΚ 236 ΑΔΑ 7ΕΓ37Λ7-4ΡΥ ΛΟΓΩ ΕΚΔ. ΠΟΛΥΕΤΟΥΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ( ΑΡ. ΠΡΩΤ.

16) ΑΔΑ: 6ΕΗΥ7Λ7-ΦΚΕ – Μ ε ρ ι κ ή α ν ά κ λ η σ η δέσμευσης πίστωσης κατά το ποσό των 35.389,74€ (τριάντα πέντε χιλιάδες τριακόσια ογδόντα εννιά ευρώ και εβδομήντα τέσσερα λεπτά) του προϋπολογισμού εξόδων του Ειδικού Φορέα 07.072 Δ/νση Οικονομικών Π.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΑΕ 97620703001 ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ ΚΑΙ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑΣ – ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΙΒΑΤΕΣ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΟΠΛΟΙΩΝ., οικ. έτος 2016, ΤΗΣ ΥΠ’ΑΡΘΜ. 108746/7-6-16 ΑΚ 589 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ’ΑΡΘΜ 298/2016 ΑΠΟΦ. ΤΟΥ ΠΕΡ. ΣΥΜΒ. ΑΤΤ ΑΔΑ Ψ4ΦΠ7Λ7-ΟΛ53Η ΤΡΟΠ. ΠΡΟΥΠ ΛΟΓΩ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΟ ΥΨΟΣ ΤΟΥ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒ

17) ΑΔΑ: 7ΥΦΘ7Λ7-Π04 – Χορήγηση κατ’ εξαίρεση άδειας ιδρύσεως φαρμακείου στον Φαρμακοποιό Δημήτριο Αρχοντούλη-Κουτσοκώστα του Ιωάννη, στον Δήμο Πειραιά

18) ΑΔΑ: 7Κ807Λ7-ΔΦΜ – Επιβολή προστίμου

19) ΑΔΑ: ΩΦ25ΟΡ1Κ-ΝΙΕ – Απόφαση έγκρισης κυκλοφοριακών ρυθμίσεων σύμφωνα με την υπ’ αριθμ.: 320 / 2016, Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πειραιά.

ΔΗΜΟΣ ΠΟΡΟΥ

1) ΑΔΑ: 73707Λ7-ΑΒΡ – Έγκριση σύναψης και όρων σχεδίου προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Αττικής και Δήμου Πόρου για κατασκευή του έργου με τίτλο: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΝΗΣΟΥ ΠΟΡΟΥ», συνολικού προϋπολογισμού 415.000,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).

2) ΑΔΑ: ΩΠΖ7ΟΡ1Κ-ΤΚΙ – Πράξη χαρακτηρισμού εδαφικής έκτασης σύμφωνα με το άρθρο 14 του Ν.998/79 ύστερα από αίτημα του κ. Φλούμη Αντωνίου στη θέση «Πέρλια» του Δήμου Πόρου.

3) ΑΔΑ: Ω7Ρ3ΟΡ1Κ-ΦΓΜ – Πράξη χαρακτηρισμού εδαφικής έκτασης σύμφωνα με το άρθρο 14 του Ν.998/79 ύστερα από αίτημα του Εμμανουήλ Μουτζουβή στη θέση «Άγιος Ευστάθιος» του Δήμου Πόρου.

4) ΑΔΑ: 7Θ27ΟΡ1Κ-ΕΚ3 – Πράξη χαρακτηρισμού εδαφικής έκτασης σύμφωνα με το άρθρο 14 του Ν.998/79 ύστερα από αίτημα του Κωνσταντίνου Ροΐδη στη θέση «Πέρλια» του Δήμου Πόρου.

5) ΑΔΑ: ΩΧΕΝ7Λ7-ΤΕΦ – ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΩΝ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016-2017 ΤΗΣ ΑΓΟΝΗΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ ΠΟΡΟΥ ΜΕ ΤΟ ΥΠ’ΑΡ. ΚΥΚΛ. ΥΝΖ-5952 ΛΔΧ ΤΩΝ κων ΣΤ.ΜΑΝΔΗΛΑ-Β.ΜΕΛΛΟΥ

6) ΑΔΑ: 71ΠΒΟΡ1Κ-Ι5Υ – Εξέταση της από 19-07-2016 προσφυγής κας Ελένης Λιώση κατά της υπ’ αριθ. 104/2016 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πόρου

7) ΑΔΑ: Ψ1ΝΔΟΡ1Κ-ΙΝΓ – Τροποποίηση της αριθμ. ΑΓΡΥΠ 299/6-11-2015 απόφασης του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής άδειας ίδρυσης και λειτουργίας μονάδας ιχθυοκαλλιέργειας σε πλωτές εγκαταστάσεις θαλάσσιας έκτασης τριάντα πέντε (35) στρεμμάτων σε θέση εξωτερικά του όρμου «Μπίστι», Δήμου Πόρου, Περιφέρειας Αττικής, ως προς την επωνυμία του φορέα από «ΔΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΒΕΕ» σε «ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ ΑΕΓΕ»

8) ΑΔΑ: 7ΣΜ1ΟΡ1Κ-ΚΛΝ – ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΔΕΥΣΜΕΥΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ 52,80 ευρώ για την μετακίνηση των υπαλλήλων του Δασαρχείου Πόρου στις 14-10-2016

9) ΑΔΑ: 7Ε4ΟΟΡ1Κ-ΞΛΡ – Kήρυξη ως αναδασωτέας ιδιωτικής δασικής έκτασης, εμβαδού 3,302 στρ. στη θέση «Περγάρι», περιφέρειας του Δήμου Πόρου, της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων Περιφέρειας Αττικής

10) ΑΔΑ: 6ΣΥΕΟΡ1Κ-06Β – Επανακήρυξη ως αναδασωτέας δημόσιας έκτασης δάσους, εμβαδού 0,103 στρ. στη θέση «Φουρκαρί», περιφέρειας του Δήμου Πόρου, της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων Περιφέρειας Αττικής

11) ΑΔΑ: 69ΤΤΟΡ1Κ-0ΣΑ – Απόφαση εξέτασης αιτήματος παραίτησης κ. Ντασοπούλου Αγγελικής από εκκρεμούσα προσφυγή ενώπιον της Α/θμιας Ε.Ε.Δ.Α. Πειραιά.

ΔΗΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ

1) ΑΔΑ: 7ΚΡΡΟΡ1Κ-ΜΒΟ – Χορήγηση Άδειας Λειτουργίας μονάδας ιχθυοκαλλιέργειας, στην εταιρεία «ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΡΓΟΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΑΕ», σε πλωτές εγκαταστάσεις θαλάσσιας έκτασης τριάντα (30) στρεμμάτων, στον όρμο «Πυργιακόνι», Αιαντείου Δήμου Σαλαμίνας, Περιφέρειας Αττικής

2) ΑΔΑ: ΩΤΧΓΟΡ1Κ-ΩΕ3 – Πράξη χαρακτηρισμού έκτασης στη θέση «Στενό» Δήμου Σαλαμίνας εμβαδού 686,59τ.μ.

3) ΑΔΑ: ΩΦ407Λ7-ΨΘΙ – ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΥΡΩΣΗΣ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 19A13/2016 της 19/2007 Πράξης Εφαρμογής στην περιοχή “ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ” του Δήμου Σαλαμίνας στo Ο.Τ. 146 .

4) ΑΔΑ: 7ΓΕΡ7Λ7-Υ4Γ – Έγκριση αποτελέσματος και κατακύρωση του με α/α 26306 ηλεκτρονικού διαγωνισμού της παροχής υπηρεσίας: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΛΑΒΩΝ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΑΤΕΡΛΙ-ΚΑΝΑΚΙΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ», προϋπολογισμού 194.583,49 € (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.)

5) ΑΔΑ: 6ΕΞΙΟΡ1Κ-ΥΞΤ – Χορήγηση άδειας χρήσης νερού για υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης νερού από πηγάδι αρδευτικής χρήσης (άρδευση αγροτεμαχίου) στον κ. ΤΟΥΤΣΗ ΦΙΛΙΠΠΟ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ, στην ιδιοκτησία του, στη θέση ΚΑΜΙΝΑΚΙΑ, του Δήμου ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ, της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων, της Περιφέρειας Αττικής.

6) ΑΔΑ: 7ΓΕΡ7Λ7-Υ4Γ – Έγκριση αποτελέσματος και κατακύρωση του με α/α 26306 ηλεκτρονικού διαγωνισμού της παροχής υπηρεσίας: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΛΑΒΩΝ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΑΤΕΡΛΙ-ΚΑΝΑΚΙΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ», προϋπολογισμού 194.583,49 € (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.)

7) ΑΔΑ: 6ΠΕΕ7Λ7-ΡΦΥ – ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΥΡΩΣΗΣ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 17 A 2 / 2016 της 17/2007 Πράξης Εφαρμογής στην περιοχή “Ψιλή Άμμος” του Δήμου Σαλαμίνας στα Ο.Τ. 45 & 46.

8) ΑΔΑ: 7ΖΜ77Λ7-ΨΘ4 – Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης συνολικού ύψους 4.460,40€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ για τη μουσική εκδήλωση που συνδιοργανώνει η Π.Ε. Νήσων της Περιφέρειας Αττικής με τον Δήμο Σαλαμίνας στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για τα Σαλαμίνια καθώς και για την πληρωμή των πνευματικών δικαιωμάτων.

9) ΑΔΑ: 6ΘΤΗ7Λ7-ΒΛΨ – Ανάθεση κατά το άρθρο 118 του Ν. 4412/2016 για τη μουσική εκδήλωση που συνδιοργανώνει η Π.Ε. Νήσων της Περιφέρειας Αττικής με τον Δήμο Σαλαμίνας στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για τα Σαλαμίνια καθώς και για την πληρωμή των πνευματικών δικαιωμάτων.

10) ΑΔΑ: ΩΦΚΗ7Λ7-0ΙΠ – ΑΔΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ (ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ, ΔΙΑΛΟΓΗ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ), ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΠΕΚΤΑΣΗ, ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ ΓΟΥΒΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ, ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ Ο.Ε.

11) ΑΔΑ: 6ΧΝ37Λ7-ΟΒΞ – ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

12) ΑΔΑ: Ψ5ΚΟ7Λ7-ΑΥΛ – Ανάθεση διενέργειας διοικητικού και διαχειριστικού ελέγχου στο Σωματείο Εξωραϊστικός και Εκπολιτιστικός Σύλλογος Αιαντείου Σαλαμίνας – Η Σκυτάλη

13) ΑΔΑ: ΩΡΥΟΟΡ1Κ-ΤΡΟ – Χορήγηση άδειας χρήσης για υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης και μεταφοράς νερού από πηγάδι αρδευτικής χρήσης (άρδευση αγροτεμαχίου) στην κ. Σοφία Μπούταλη στην ιδιοκτησία της, στη θέση «Βρετό-Κατσέλη» του Δήμου Σαλαμίνας, της Περιφερειακής Ενότητας Πειραιά, της Περιφέρειας Αττικής.

14) ΑΔΑ: 6ΤΖΟΟΡ1Κ-9ΙΞ – Χορήγηση άδειας χρήσης και μεταφοράς νερού για υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης νερού από πηγάδι αρδευτικής χρήσης (άρδευση αγροτεμαχίων) στους κ.κ. ΓΑΒΡΙΗΛ ΕΥΓΕΝΙΑ, ΓΑΒΡΙΗΛ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ και ΓΑΒΡΙΗΛ ΣΩΤΗΡΙΟ, στην ιδιοκτησία τους στη θέση ΠΕΡΑΝΙ, του Δήμου ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ, της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων, της Περιφέρειας Αττικής.

15) ΑΔΑ: 71Η97Λ7-ΤΚΝ – Εκδίκαση της από 25-07-2016 ένστασης της “ΖΙΤΑΚΑΤ Α.Τ.Ε.Β.Ε.” και έγκριση του αποτελέσματος του διαγωνισμού για την ανάδειξη μειοδότη του έργου: «Συντήρηση επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου Σαλαμίνας», συνολικού προϋπολογισμού 500.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.).

16) ΑΔΑ: 9ΗΛΗΟΡ1Κ-6ΝΝ – Kήρυξη ως αναδασωτέας δασικής έκτασης, εμβαδού 0,403 στρ. στη δασική θέση «Κολώνες» Περιφέρειας Δήμου Σαλαμίνας της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων της Περιφέρειας Αττικής

17) ΑΔΑ: 6ΧΡΜΟΡ1Κ-2Γ5 – Kήρυξη ως αναδασωτέας δασικής έκτασης, εμβαδού 0,345 στρ. στη δασική θέση «Ρέστη – Τουρκολίμανο» Περιφέρειας Δήμου Σαλαμίνας της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων της Περιφέρειας Αττικής

ΔΗΜΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ

1) ΑΔΑ: Ψ68ΦΟΡ1Κ-ΔΒΕ – ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ¨ΧΙΟΡΩΜΑ ΘΕΛ ¨ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΘΟΡΙΚΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΜΒΑΔΟΥ 12.301,09 τ.μ. ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 14 Ν.998/79 (ΑΡ. ΠΡΩΤ. 2161/57893/01-09-2016) ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΑΙΤΗΜΑ ΤΗΣ κ. ΜΠΙΘΙΚΟΤΖΗ ΜΑΡΙΑΣ

2) ΑΔΑ: 9ΠΝΝΟΡ1Κ-ΚΝΠ – ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ¨ΓΑΛΑΖΙΑ ΑΚΤΗ¨ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΘΟΡΙΚΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΜΒΑΔΟΥ 301,28 τ.μ. ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 14 Ν.998/79 (ΑΡ. ΠΡΩΤ. 2176/58326/01-09-2016) ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΑΙΤΗΜΑ ΤΟΥ κ. ΒΑΓΙΑΝΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ

3) ΑΔΑ: ΨΠΜΘΟΡ1Κ-ΑΩ8 – ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ¨ΠΡΟΦΑΡΤΑ¨ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΘΟΡΙΚΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΜΒΑΔΟΥ 2.111,02 τ.μ. ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 14 Ν.998/79 (ΑΡ. ΠΡΩΤ. 2190/58924/01-09-2016) ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΑΙΤΗΜΑ ALPHA BANK A.E.

4) ΑΔΑ: ΩΘ757Λ7-7ΨΥ – Απόρριψη της ειδικής δήλωσης διακοπής εργασιών του έργου: «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ, ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ Α΄ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ», αναδόχου εταιρείας ΙΝΤΡΑΚΑΤ

5) ΑΔΑ: ΩΤΩΟΟΡ1Κ-ΕΦΡ – Χορήγηση άδειας χρήσης νερού για υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης νερού από γεώτρηση υδρευτικής χρήσης (άρδευση πρασίνου) στον κ. ΡΑΨΑΝΙΩΤΗ ΚΩΝ/ΝΟ στην ιδιοκτησία του στην θέση ΛΙΟΥΤΣΕΣ, Δημοτικής Ενότητας ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΘΟΡΙΚΟΥ, του Δήμου ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ, της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής, Περιφέρειας Αττικής.

6) ΑΔΑ: Ω4ΓΒΟΡ1Κ-ΔΟΖ – Χορήγηση άδειας χρήσης νερού για υφιστάμενα δικαιώματα από πηγάδι αρδευτικής χρήσης (άρδευση αγροτεμαχίου) στους Φώτιο και Αντώνιο Κουμανάκο και Βασιλική Κουμανάκου στην ιδιοκτησία τους, στη θέση «Ελαιόφυτα Παλαιάς Φώκαιας» του Δήμου Σαρωνικού, Τ.Κ. Παλαιάς Φώκαιας, της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής, της Περιφέρειας Αττικής.

7) ΑΔΑ: 7ΧΙΞΟΡ1Κ-8ΥΒ – Τροποποίηση ως προς το όνομα του δικαιούχου της με αριθ. πρωτ. 46751/2700/11-05-2016(ΑΔΑ:7939ΟΡ1Κ-ΞΚΦ) Απόφασης του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής «Χορήγηση άδειας χρήσης νερού για υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης νερού από γεώτρηση αρδευτικής χρήσης (άρδευση αγροτεμαχίου) στην κ. Σιδέρη Καλομοίρα του Γεωργίου στην ιδιοκτησία της στη θέση ΓΚΟΥΡΙ ΤΟΥΡΚΟΥ της Δημοτικής Κοινότητας Καλυβίων του Δήμου Σαρωνικού, της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής».

8) ΑΔΑ: ΩΛ987Λ7-ΗΓΩ – Έγκριση απολογιστικής δαπάνης για τη διάθεση οχημάτων και προσωπικού για την αντιμετώπιση εκτάκτου γεγονότος (πυρκαγιά) στο Δήμο Σαρωνικού την 29-07-2016.

9) ΑΔΑ: 7Ρ737Λ7-20Μ – Έγκριση σύναψης και όρων σχεδίου προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Σαρωνικού, για την κατασκευή του έργου με τίτλο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΩΝ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΟΔΟΥ ΑΓ. ΤΡΙΑΔΟΣ Δ.Ε. ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ», συνολικού προϋπολογισμού 73.984,24 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.).

10) ΑΔΑ: 6ΨΘΦ7Λ7-ΓΜΨ – Ολοκλήρωση Πράξης » ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ, ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ Α’ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ» με κωδικό ΟΠΣ 395835 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα : <<ΑΤΤΙΚΗ>>

11) ΑΔΑ: ΨΩΝ27Λ7-ΟΗ5 – Έγκριση απολογιστικής δαπάνης για τη διάθεση οχημάτων και προσωπικού για την αντιμετώπιση εκτάκτου γεγονότος (πυρκαγιά) στο Δήμο Σαρωνικού την 14-08-2016.

12) ΑΔΑ: ΨΨΘΖΟΡ1Κ-ΡΝ0 – Χορήγηση άδειας χρήσης νερού για υφιστάμενα δικαιώματα από γεώτρηση αρδευτικής χρήσης (άρδευση αγροτεμαχίου) στον κ. Μαγδαληνό Καζέπη στην ιδιοκτησία του, στην οδό Ανθέων, στη θέση «Καταφύγι» του Δήμου Σαρωνικού, Τ.Κ. Παλαιάς Φώκαιας, της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής, της Περιφέρειας Αττικής.

13) ΑΔΑ: ΩΞΝ6ΟΡ1Κ-Θ4Ρ – Χορήγηση άδειας χρήσης νερού για υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης νερού από πηγάδι αρδευτικής χρήσης (άρδευση αγροτεμαχίου) στην κα ΖΑΧΑΡΙΟΥΔΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ στην ιδιοκτησία της στην θέση ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Δημοτικής Ενότητας ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΘΟΡΙΚΟΥ, του Δήμου ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ, της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής, Περιφέρειας Αττικής.

ΔΗΜΟΣ ΥΔΡΑΣ

Advertisements

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s

Αρέσει σε %d bloggers: