ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΠΕΡΙΦ. & ΑΠ.ΔΙΟΙΚ.ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΑΛΛΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΜΗΝΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2016

Να βλέπετε συχνά τη συγκεκριμένη σελίδα ακόμη και λίγες ημέρες μετά την πάροδο του μηνός Αυγούστου 2016, διότι καθημερινώς θα ενημερώνεται με νέες αποφάσεις για τους παρακάτω δήμους, όπως αυτές θα αναρτώνται στη «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» από την Περιφέρεια Αττικής και από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής

Γενικά για το «ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ» της «Ενότητας Σαρωνικού».

 

ΑΔΑ: Ω3ΥΠ7Λ7-ΦΩΒ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΧΕΙΑΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΘΩς ΚΑΙ ΜΑΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΞΥΛΙΝΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΜΕΤΑΛΛΕΙΑς ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑς ΛΑΥΡΙΟΥ

ΑΔΑ: 6Γ4Δ7Λ7-ΧΤ4 – Έγκριση σκοπιμότητας και όρων σύναψης προγραμματικής σύμβασης πολιτισμικής ανάπτυξης για την υλοποίηση του έργου «Οργάνωση Πολιτιστικών και Επιστημονικών Δράσεων στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά», συνολικού προϋπολογισμού 240.000,00 € (συν Φ.Π.Α.) σε ετήσια βάση και για χρονικό διάστημα τεσσάρων ετών, για τα έτη 2016, 2017, 2018 και 2019.

ΑΔΑ: 7ΑΦΝ7Λ7-Δ5Γ – Εγκρίνουμε τη δέσμευση πίστωσης ύψους ένα εκατομμύριο διακόσιες ενενήντα μία χιλιάδες πεντακόσια ευρώ (1.291.500,00 €) για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του Ειδικού Φορέα 08.072 Δ/νση Οικονομικών Π.Ε. ΝΗΣΩΝ ΚΑΕ 97850800201 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΣΦΑΙΡΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΟΡΟΥ – ΓΑΛΑΤΑ του οικ. έτους 2016 για την ανάγκη δέσμευσης πολυετούς υποχρέωσης ποσού – 2.300.000,00- για το έργο<< Συντήρηση, αναβάθμιση και επέκταση δικτύων και αντλιοστασίων αποχέτευσης στην περιοχή της Σφαιρίας του Δήμου Πόρου- Γαλατά >> με επιμερισμό ποσού ανά έτος 2016- 1.291.500,00- και 2017 – 1.008.500,00

ΓΕΝΙΚΑ

1) ΑΔΑ: 7ΓΦΓ7Λ7-Ζ6Θ – Πρόχειρος διαγωνισμός για την επιλογή εξωτερικού συνεργάτη για τις «Υπηρεσίες προς την Περιφέρεια Αττικής για μετρήσεις ποιότητας υδάτων και ορνιθοπανίδας», στο πλαίσιο του Υποέργου 5, της ενταγμένης Πράξης: «Αύξηση της γνώσης και της ευαισθητοποίησης σχετικά με την ανασύσταση και αποκατάσταση των υγροτόπων της Αττικής» της Περιφέρειας Αττικής, στο πλαίσιο του Προγράμματος ΧΜ ΕΟΧ 2009-2014 της Προγραμματικής Περιοχής «Ολοκληρωμένη Διαχείριση Θαλάσσιων και Εσωτερικών Υδάτων GR 02»

2) ΑΔΑ: Ω0ΖΕ7Λ7-Ν9Φ – Πρόχειρος διαγωνισμός για την επιλογή εξωτερικού συνεργάτη στο πλαίσιο του Υποέργου 6 της ενταγμένης Πράξης: «Αύξηση της γνώσης και της ευαισθητοποίησης σχετικά με την ανασύσταση και αποκατάσταση των υγροτόπων της Αττικής» της Περιφέρειας Αττικής, στο πλαίσιο του Προγράμματος ΧΜ ΕΟΧ 2009-2014 της Προγραμματικής Περιοχής «Ολοκληρωμένη Διαχείριση Θαλάσσιων και Εσωτερικών Υδάτων GR 02»

3) ΑΔΑ: ΩΨ667Λ7-Τ6Κ – ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΡΕΜΑΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΟΡΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΗΣΩΝ» ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 615.000,00€ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ Φ.Π.Α.)

4) ΑΔΑ: Ω6ΑΔ7Λ7-Ι2Φ – Αποδοχή Ειδικής Δήλωσης Διακοπής Εργασιών για το έργο: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ»

5) ΑΔΑ: ΩΗ5Α7Λ7-Κ64 – Έγκριση τροποποιήσεως του Καταστατικού Ανώνυμης Εταιρίας

6) ΑΔΑ: 7Ν3ΞΟΡ1Κ-ΤΣΚ – ΔΑΣΙΚΗ ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΗ & ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΘΗΡΑΣ ΕΤΟΥΣ 2016-2017

7) ΑΔΑ: Ω6ΕΦΟΡ1Κ-1ΩΑ – ΔΑΣΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΉ ΔΙΑΤΑΞΗ ΘΗΡΑΣ 2016-2017

8) ΑΔΑ: 7ΖΜΓ7Λ7-ΔΒΘ – Έγκριση μελέτης και τευχών δημοπράτησης του έργου: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΣΕ ΝΗΣΙΔΕΣ ΚΑΙ ΠΡΑΝΗ ΟΔΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε.Α.Α», προϋπολογισμού 400.000,00 € με τα απρόβλεπτα, την αναθεώρηση και Φ.Π.Α.

9) ΑΔΑ: ΩΚ2Μ7Λ7-Β5Ι – Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού B΄ τριμήνου 2016.

10) ΑΔΑ: 7Υ5Υ7Λ7-ΗΑΠ – 3η τροποποίηση προϋπολογισμού οικ. έτους 2016

11) ΑΔΑ: Ψ3ΙΗ7Λ7-Τ2Τ – Διαπιστωτική Πράξη εκτέλεσης δρομολογίων μεταφοράς μαθητών Περιφέρειας Αττικής σχολικού έτους 2015-16, με προσωρινούς μειοδότες

12) ΑΔΑ: 6Φ9Ω7Λ7-Π1Ν – Διαπιστωτική Πράξη εκτέλεσης δρομολογίων μεταφοράς μαθητών Περιφέρειας Αττικής σχολικού έτους 2015-16, με προσωρινούς μειοδότες για το μήνα Μάρτιο

13) ΑΔΑ: ΩΣΗΥ7Λ7-8ΛΧ – Διαπιστωτική Πράξη εκτέλεσης δρομολογίων μεταφοράς μαθητών Περιφέρειας Αττικής σχολικού έτους 2015-16, με προσωρινούς μειοδότες για το μήνα Απρίλιο

14) ΑΔΑ: ΩΖΧ97Λ7-ΧΛΘ – Διαπιστωτική Πράξη εκτέλεσης δρομολογίων μεταφοράς μαθητών Περιφέρειας Αττικής σχολικού έτους 2015-16, με προσωρινούς μειοδότες για το μήνα Μάιο

15) ΑΔΑ: ΨΒΜ27Λ7-2ΚΞ – Διαπιστωτική Πράξη εκτέλεσης δρομολογίων μεταφοράς μαθητών Περιφέρειας Αττικής σχολικού έτους 2015-16, με προσωρινούς μειοδότες για το μήνα Ιούνιο

16) ΑΔΑ: Ψ4Φ97Λ7-ΦΜΣ – Προγραμματισμός εξετάσεων υποψηφίων οδικών μεταφορέων επιβατών και εμπορευμάτων Γ’ Περιόδου 2016

17) ΑΔΑ: 62ΛΛ7Λ7-4ΥΒ – ΕΣΟΔΑ ΕΞΟΔΑ ΙΟΥΛΙΟΥ 2016

18) ΑΔΑ: 6Φ7Β7Λ7-ΥΜΕ – Α) Έγκριση του από 4-8-2016 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου του έργου «ΑΜΕΣΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ-ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΣΧΑΡΩΝ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΥΔΡΟΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ ΓΙΑ ΑΡΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ», ΑΠ 90/16 προϋπολογισμού 507.000,00 Ευρώ (με Φ.Π.Α.), Β) Κατακύρωση του διαγωνισμού στην εργοληπτική επιχείρηση ΛΙΘΟΣ Α.Τ.Ε. και Γ) Εξουσιοδότηση Δ/νσης Υδραυλικών Έργων (Δ10) της Περιφέρειας Αττικής για τη συνέχιση της διαδικασίας μέχρι την υπογραφή της σύμβασης.

19) ΑΔΑ: Ψ12Χ7Λ7-Ω3Ζ – Λήψη απόφασης επί αποδοχής ή μή των Πρακτικών αρ. 2,3,4/2016 της Πενταμελούς Γνωμοδοτικής Επιτροπής διενέργειας/αξιολόγησης αποτελεσμάτων των ανοικτών διαγωνισμών και διαδικασιών διαπραγμάτευσης της Π.Ε. Νότιου Τομέα Αθηνών με θέμα την αποσφράγιση και αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο του επιμέρους διαγωνισμού της Π.Ε Νοτίου Τομέα Αθηνών (Αρ. Διακ/ξης 1/2016, Α/Α 26075) στο πλαίσιο του Δυναμικού Συστήματος Αγορών (ΔΣΑ) του άρθρου 27 του Π.Δ. 60/2007, για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Περιφέρειας Αττικής, για τα σχολικά έτη 2016-2017,2017-2018 και 2018-2019.

20) ΑΔΑ: 7ΓΓΝ7Λ7-Γ2Υ – Ολοκλήρωση Πράξης » Εξειδικευμένα στελέχη στην διαχείριση και ανακύκλωση στερεών αποβλήτων και εξειδίκευση ωφελουμένων σε περιβαλλοντικές και πράσινες υπηρεσίες» με κωδικό ΟΠΣ 457754 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα : <<ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ>>

21) ΑΔΑ: 7Η6Ι7Λ7-5Ο7 – Ολοκλήρωση Πράξης » Οικο-συμμαχία για την Απασχόληση στον Αργοσαρωνικό» με κωδικό ΟΠΣ 457755 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα : <<ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ>>

22) ΑΔΑ: ΩΡΒΗ7Λ7-Δ2Μ – Ολοκλήρωση Πράξης » ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΜΟΥ-ΠΡΑΣΙΝΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ» με κωδικό ΟΠΣ 464083 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα : <<ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ>>

ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΗΣ

1) ΑΔΑ: 7ΦΥ1ΟΡ1Κ-Δ4Θ – Χορήγηση άδειας υδρευτικής χρήσης νερού (καθαριότητα, άρδευση πρασίνου) στο ΔΗΜΟ ΑΙΓΙΝΑΣ από υφιστάμενο πηγάδι σε μισθωμένη από την κ. Μπαλογιάννη Κωνσταντίνα έκταση στη θέση ΑΛΩΝΕΣ- ΛΑΚΑ ΑΛΩΝΩΝ στο ΜΕΣΑΓΡΟ του Δήμου Αίγινας, της Περιφέρειας Αττικής, για κάλυψη μέρους των αναγκών ύδρευσης 1.000 ατόμων της περιοχής ΜΕΣΑΓΡΟΥ και ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ του Δήμου Αίγινας βάσει της με αριθμό πρωτ. 18391/4-12-2015 Σύμβασης έργου «Προμήθεια νερού από φρεατοϊδιοκτήτες για το έτος 2015-2016» του Δήμου Αίγινας.

2) ΑΔΑ: 66ΠΠΟΡ1Κ-Υ4Β – Χορήγηση άδειας υδρευτικής χρήσης νερού (καθαριότητα, άρδευση πρασίνου) στο ΔΗΜΟ ΑΙΓΙΝΑΣ από υφιστάμενη γεώτρηση του κ. Σακελλίωνα Ελευθέριου στην ιδιοκτησία του στη θέση ΜΕΣΟΝΗΣΙ στη Δημοτική Κοινότητα ΚΥΨΕΛΗΣ του Δήμου Αίγινας, της Περιφέρειας Αττικής για κάλυψη μέρους των αναγκών ύδρευσης 5.000 ατόμων της περιοχής ΚΥΨΕΛΗΣ και ΒΑΘΕΟΣ του Δήμου Αίγινας βάσει της με αριθμό πρωτ. 18390/4-12-2015 Σύμβασης έργου «Προμήθεια νερού από φρεατοϊδιοκτήτες για το έτος 2015-2016» του Δήμου Αίγινας και άδειας αρδευτικής χρήσης νερού (άρδευση αγροτεμαχίου) στον Σακελλίων Ελευθέριο.

3) ΑΔΑ: 73ΜΑΟΡ1Κ-5Υ2 – Παράταση της με αριθ. 89184/5369/18-02-2016 (ΑΔΑ: 7ΧΥΨΟΡ1Κ-Α6Η) άδειας εκτέλεσης έργου αξιοποίησης υδατικών πόρων για ανόρυξη γεώτρησης αρδευτικής χρήσεως (άρδευση αγροτεμαχίων) σε αντικατάσταση νόμιμα υφιστάμενης στον κ. Δημήτριο Μιχαλάκη, στην ιδιοκτησία του στη θέση «Άγιοι Ασώματοι-Γωνία» του Δήμου Αίγινας, της Περιφέρειας Αττικής.

4) ΑΔΑ: ΩΨΗ6ΟΡ1Κ-Ε30 – Χορήγηση άδειας χρήσης νερού για υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης νερού από γεώτρηση αρδευτικής χρήσης (άρδευση αγροτεμαχίου) στους κ.κ. Μαρία Β. Ηλιοπούλου, Παναγιώτη Δ. Σταματάκο, Αγγελική Δ. Σταματάκου, Άρτεμη Α. Ζερβογιάννη και Παναγιώτη Δ. Ζερβογιάννη, στην ιδιοκτησία τους στη θέση ΜΠΑΡΟΥ- ΜΑΥΡΟΥΔΙ του Δήμου Αίγινας, της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων της Περιφέρειας Αττικής.

5) ΑΔΑ: 71Υ6ΟΡ1Κ-ΘΥΕ – Χορήγηση άδειας χρήσης νερού για υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης νερού από γεώτρηση (Γ2) αρδευτικής χρήσης (άρδευση αγροτεμαχίου) στον κ. Δημήτριο Λαζάρου στην ιδιοκτησία του, στη θέση «Περόγυρος-Αγ. Ασώματοι», του Δήμου Αίγινας, της Περιφερειακής Ενότητας Πειραιά, της Περιφέρειας Αττικής.

6) ΑΔΑ: ΩΚΘΩΟΡ1Κ-ΛΧ0 – Χορήγηση άδειας χρήσης νερού για υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης νερού από γεώτρηση (Γ1) αρδευτικής χρήσης (άρδευση αγροτεμαχίου) στον κ. Δημήτριο Λαζάρου στην ιδιοκτησία του, στη θέση «Περόγυρος-Αγ. Ασώματοι», του Δήμου Αίγινας, της Περιφερειακής Ενότητας Πειραιά, της Περιφέρειας Αττικής

7) ΑΔΑ: 6ΙΑΒ7Λ7-0Σ9 – Ολοκλήρωση Πράξης » Μονοπάτια Πράσινης Ανάπτυξης σε Σαλαμίνα – Αίγινα – Αγκίστρι » με κωδικό ΟΠΣ 457757 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα : <<ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ>>

ΔΗΜΟΣ ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ

1) ΑΔΑ: 6ΙΑΒ7Λ7-0Σ9 – Ολοκλήρωση Πράξης » Μονοπάτια Πράσινης Ανάπτυξης σε Σαλαμίνα – Αίγινα – Αγκίστρι » με κωδικό ΟΠΣ 457757 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα : <<ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ>>

2) ΑΔΑ: ΨΞ9ΩΟΡ1Κ-8ΨΝ – Κήρυξη ως αναδασωτέας δημόσιας έκτασης δάσους, εμβαδού 0,35902 στρ., στη δασική θέση «Πηγάδι – Λιμενάρια» περιφέρειας Δήμου Αγκιστρίου, της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων της Περιφέρειας Αττικής

ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΜΟΥ

1) ΑΔΑ: ΩΗΤΦ7Λ7-ΘΩΩ – ΑΔΕΙΑ ΙΔΡΥΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ

2) ΑΔΑ: 7Μ8Ο7Λ7-Τ7Δ – ΕΓΚΡΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΣΤΕΓΑΣΜΕΝΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ

3) ΑΔΑ: Ψ05Λ7Λ7-ΖΧΠ – ΑΠΟΦΑΣΗ «Κύρωση της Μ1/2016 Νέας Πράξης εφαρμογής της μελέτης «ΠΡΑΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΛΟΦΟΣ ΠΑΝΙ» (Ο.Τ. Γ570-Γ574) μετά το από 31-1-2013 Π.Δ.» (ΦΕΚ 39ΑΑΠ/19.2.2013) και μερική επανακύρωση της Μ5Β/96 και των διορθωτικών πράξεων αυτής.

4) ΑΔΑ: ΩΧΦΓ7Λ7-146 – Έγκριση δαπάνης και διάθεση της εγγεγραμμένης πίστωσης στον Προϋπολογισμό οικ. Έτους 2016 Περιφερειακής Ενότητας Νοτίου Τομέα για το έργο (ΕΠΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΡΚΕ ΣΤΟ ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΑΛΙΜΟΥ) Δήμου Αλίμου συνολικού Προϋπολογισμού 100.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).& με πίστωση για το 2016 , 100.000,00 €

ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ – ΒΟΥΛΑΣ – ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ

1) ΑΔΑ: Ω8Ε5ΟΡ1Κ-ΨΜΖ – Άδεια για τη δραστηριότητα συλλογής και μεταφοράς μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων της εταιρίας ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ – ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ – ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. (ΑΠ.ΑΝ.Α. Α.Ε.), που εδρεύει στην οδό Πλαστήρα 8 στην Βούλα Αττικής

ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ

1) ΑΔΑ: 6Ζ497Λ7-Φ2Ε – ΕΓΚΡΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΣΤΕΓΑΣΜΕΝΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ

2) ΑΔΑ: 6Δ9Δ7Λ7-1Ν5 – ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΑΓΩΓΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΕΡΨΙΘΕΑΣ – ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ

3) ΑΔΑ: 64ΝΒ7Λ7-ΞΡ2 – Τροποποίηση άδειας διανομής εμφιαλωμένου υγραερίου του κ. Σαβέλιου Σαββίδη, με έδρα επί της Λ. Βουλιαγμένης 85, στη Γλυφάδα, χωρίς αποθηκευτικούς χώρους.

4) ΑΔΑ: 7ΣΟΓ7Λ7-ΓΧΜ – ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΑΓΩΓΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΕΡΨΙΘΕΑΣ-ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ

5) ΑΔΑ: 6ΚΗΙ7Λ7-Θ3Σ – Έγκριση 1) Διακήρυξης δημοπρασίας, 2) Σχέδιο Περίληψης Διακήρυξης 3) Αποστολής της περίληψης Διακήρυξης στο ΦΕΚ και στις Εφημερίδες για το έργο ««ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΑΓΩΓΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΕΡΨΙΘΕΑΣ-ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ»», συνολικού προϋπολογισμού 510.000 € (με αναθεώρηση και ΦΠΑ 24%)

6) ΑΔΑ: 6ΜΩΧ7Λ7-ΚΛ9 – Έγκριση αναθεωρημένου χρονοδιαγράμματος εργασιών για το έργο «Συντήρηση οδικού δικτύου Δήμου Γλυφάδας» προϋπολογισμού 700.000,00 ευρώ (με το ΦΠΑ).

7) ΑΔΑ: ΩΕΘΒ7Λ7-7ΦΒ – ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ

8) ΑΔΑ: ΩΙΨΥ7Λ7-Γ4Ι – ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡ. 1/2015 ΠΡΑΞΗΣ ΠΡΟΣΚΥΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΛΟΓΩ ΡΥΜΟΤΟΜΙΑΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΚΕΙΜΕΝΗΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΤΟ ΟΤ 271, ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ, ΠΟΥ ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ, ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ

9) ΑΔΑ: ΩΗ5Α7Λ7-Κ64 – Έγκριση τροποποιήσεως του Καταστατικού Ανώνυμης Εταιρίας

10) ΑΔΑ: Ψ7ΙΝ7Λ7-24Η – Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε.-1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: «ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΧΑΡΙΤΩΝ & ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ (Ο.Τ.69)

11) ΑΔΑ: 6ΨΟΟ7Λ7-ΘΟΦ – Τροποποίηση απόφασης χορήγησης προθεσμίας προς τεχνική ανασυγκρότηση αρτοποιείου της «ΡΕΝΙΕΡΗΣ Ν. – ΜΠΑΛΑΦΑ ΕΛ. Ε.Ε.», που λειτουργεί στη συμβολή των οδών Γούναρη 39 & Κ. Αθανάτου 1 στον Δήμο Γλυφάδας.

12) ΑΔΑ: 7ΣΦΡ7Λ7-ΡΑ2 – Έγκριση τροποποίησης μελέτης, του έργου: «Κεντρικός αγωγός περιοχής Τερψιθέας Γλυφάδας» με ανάδοχο την εταιρεία ΛΑΤΟΜΙΚΗ Α.Τ.Ε.

13) ΑΔΑ: ΨΛΗΥ7Λ7-3ΩΡ – Έγκριση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Κεντρικός αγωγός περιοχής Τερψιθέας Γλυφάδας» με ανάδοχο την εταιρεία ΛΑΤΟΜΙΚΗ Α.Τ.Ε.

ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

1) ΑΔΑ: Ω1ΟΜ7Λ7-Ξ4Μ – ΑΔΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ.

ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ – ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

1) ΑΔΑ: ΩΜΕ07Λ7-ΣΨΩ – Εγγραφή στο Μητρώο επιχειρήσεων ναυπήγησης, μετατροπής, επισκευής και συντήρησης πλοίων της «PARK & LIFT EXPERTS Ε.Π.Ε.», ως ειδική επιχείρηση με φορητό μηχανολογικό εξοπλισμό, με έδρα επί της Λεωφ. Συγγρού 168 & Βαλέστρα 2 στον Δήμο Καλλιθέας.

2) ΑΔΑ: ΩΠΧΞΟΡ1Κ-ΞΓ1 – Συγκρότηση Επιτροπής Επιλογής Καλλιτεχνικού Προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου έναντι αντιτίμου για το Τμήμα Ωδείου της Διεύθυνσης Πολιτισμού Παιδείας και Νέας Γενιάς Δήμου Καλλιθέας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του Π.Δ. 524/1980

ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ – ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

1) ΑΔΑ: ΩΒΗΑΟΡ1Κ-ΛΑΘ – Ακύρωση της υπ’ αριθ. 25/2016 απόφασης του ΝΠΔΔ «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Κερατσινίου Δραπετσώνας

2) ΑΔΑ: ΨΜΣ77Λ7-Κ2Ω – Ορισμός επιτροπής παραλαβής των αφανών εργασιών του έργου «Συντήρηση – Βελτίωση του οδικού άξονα “Επιβατικό λιμάνι Πειραιά (Ακτή Κονδύλη) – Δραπετσώνα – Λιμάνι Κερατσινίου – Σχιστός” Έτους 2015 – 2016», προϋπολογισμού 700.000,00 Ευρώ (με Φ.Π.Α.), αναδόχου ΟΔΟΣ ΑΤΕ.

3) ΑΔΑ: 7ΡΘΜ7Λ7-0ΓΖ – Συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. Β3032/Φ14 ΚΕΡ 7/19-05-2014 απόφασης άδειας λειτουργίας, του εργοστασίου παραγωγής και αποθήκευσης προϊόντων αλευρόμυλων-κυλινδρόμυλου της εταιρίας ¨ΚΥΛΙΝΔΡΟΜΥΛΟΙ Κ.ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε», που βρίσκεται επί της Λ.Δημοκρατίας 3 στο Δήμο Κερατσινίου-Δραπετσώνας.

4) ΑΔΑ: ΨΔ1Ω7Λ7-ΥΟ9 – Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης συνολικού ύψους 17.316,60€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ για την πολιτιστική εκδήλωση που διοργανώνει η Π.Ε. Πειραιά της Περιφέρειας Αττικής στο πλαίσιο πραγματοποίησης μουσικής εκδήλωσης στα «ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ», καθώς και για την πληρωμή των πνευματικών δικαιωμάτων.

5) ΑΔΑ: 6Ο437Λ7-ΟΟΥ – Εγκρίνουμε τη δέσμευση πίστωσης ύψους οκτακόσια είκοσι τέσσερα ευρώ και εξήντα λεπτά (824,60 €) για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του Ειδικού Φορέα 07.072 Δ/νση Οικονομικών Π.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΑΕ 087301 Αμοιβές Νομικών προσώπω του οικ. έτους 2016 για την ανάγκη δαπάνης για την πληρωμή των πνευματικών δικαιωμάτων προς την Α.Ε.Π.Ι. για την πολιτιστική εκδήλωση που διοργανώνει η Π.Ε. Πειραιά της Περιφέρειας Αττικής στο πλαίσιο πραγματοποίησης μουσικής εκδήλωσης στα «ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ»

6) ΑΔΑ: ΩΝΙΤ7Λ7-Ν4Ε – Εγκρίνουμε τη δέσμευση πίστωσης ύψους δέκα έξι χιλιάδες τετρακόσια ενενήντα δύο ευρώ (16.492,00 €) για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του Ειδικού Φορέα 07.072 Δ/νση Οικονομικών Π.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΑΕ 084401 Εκθέσεις οργανωση συνεδρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων του οικ. έτους 2016 για την ανάγκη δαπάνης για την πολιτιστική εκδήλωση που διοργανώνει η Π.Ε. Πειραιά της Περιφέρειας Αττικής στο πλαίσιο πραγματοποίησης μουσικής εκδήλωσης στα «ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

7) ΑΔΑ: 68ΜΥ7Λ7-ΗΟΟ – Ολοκλήρωση Πράξης » ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ, ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ, ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ» με κωδικό ΟΠΣ 457753 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα : <<ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ>>

ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ

1) ΑΔΑ: 6ΠΔΖΟΡ1Κ-ΘΛ9 – Πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών στο Δήμο Κρωπίας.

2) ΑΔΑ: 6ΜΣΡ7Λ7-8Σ2 – Άδεια εγκατάστασης διάρκειας τριών ( 3 ) ετών, του εργοστασίου κατασκευής κεριών, ανάμειξης και φιλτραρίσματος κηρωδών υλών, ανακύκλωσης κεριών, σε κτίριο που βρίσκεται στο 3ο χλμ. της Λεωφ. Κορωπίου – Βάρης, θέση Τζήμα, στο Κορωπί Αττικής, στην επωνυμία ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΛ. ΧΙΩΤΑΚΗΣ ( ΕΛΛΑΣ ) ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε.

3) ΑΔΑ: 723Ψ7Λ7-ΛΚ6 – Βεβαιώνεται η κατάθεση της αρίθμ. πρωτ.: 2443/29-07-2016 Υπεύθυνης δήλωσης για την έναρξη λειτουργίας (ανανέωση άδειας λειτουργίας) μεταποιητικής μονάδας χαμηλής όχλησης (Παράρτημα IV) (του άρθρου 19, παρ. 3 του Ν.3982/2011) με δραστηριότητα: ‘Εργοστάσιο κατασκευής πλαστικών ηλεκτρικών σωλήνων’ της ‘ΕΛΒΗΧ ΑΒΕΕ’, που βρίσκεται στη θέση «ΜΙΝΤΡΙΖΑ» στο Δήμο Κρωπίας με Κ.Α.Δ.: 22.21, σύμφωνα με το άρθρο 19, παρ. 3 του Ν.3982/2011.

4) ΑΔΑ: 6507ΟΡ1Κ-Λ0Σ – Έγκριση Περιβαλλοντικών όρων για τη λειτουργία της υφιστάμενης δραστηριότητας << Μονάδα παραγωγής ετοίμου σκυροδέματος – κατασκευής ειδών εκ τσιμέντου τσιμεντοσωλήνων, τσιμεντόλιθων, πλακών επιστρώσεως πεζοδρομίων και κρασπέδων της εταιρείας <<ΤΣΩΛΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ>> που βρίσκεται επί της οδού 2η πάροδος Ιωάννου Μεταξά στην περιοχή Νήσιζα Καρελάς του Δήμου Κορωπίου της Περιφέρειας Αττικής.

5) ΑΔΑ: ΩΝΥΠ7Λ7-ΚΕΛ – Τροποποίηση άδειας κτιριακού – μηχανολογικού εκσυγχρονισμού, ( σύμφωνα με τον ΓΟΚ και με παρέκκλιση ως προς το ύψος αποκλειστικά για λειτουργικούς λόγους ) ως προς το κτιριακό μέρος, του εργοστασίου κατασκευής υλικών συσκευασίας από πλαστική ύλη, της FLEXOPACK Α.Ε.Β.Ε., που βρίσκεται στην οδό Ηφαίστου στη θέση Τζήμα, του Δήμου Κορωπίου Αττικής.

6) ΑΔΑ: Ω2ΓΟ7Λ7-ΩΕΓ – ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΡΩΠΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΥΔΑΠ Α.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ, ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΕ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ Β’ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 91/271 ΕΟΚ

7) ΑΔΑ: ΩΓΜΔ7Λ7-ΤΗΔ – Έγκριση: α) Σύσταση επιτροπής διαγωνισμού για το έργο: «Αποστράγγιση του ανατολικού τμήματος πόλης Κορωπίου», με προϋπολογισμό 8.154.900,00 €, με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.

8) ΑΔΑ: Ω73ΞΟΡ1Κ-ΙΜΓ – Χορήγηση άδειας χρήσης νερού από γεώτρηση υδρευτικής χρήσης (άρδευση πρασίνου) στους κ.κ. ΓΡΑΤΣΙΑ ΕΥΓΕΝΙΑ του ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ και ΓΡΑΤΣΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟ του ΘΕΟΦΑΝΗ, στην ιδιοκτησία τους, στη θέση ΣΚΑΡΠΙΖΑ – ΛΟΥΤΣΑ ΚΟΥΚΙΕ, του Δήμου ΚΡΩΠΙΑΣ, της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής, της Περιφέρειας Αττικής.

9) ΑΔΑ: 77ΒΡΟΡ1Κ-Ψ99 – Χορήγηση άδειας χρήσης νερού για υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης από πηγάδι αρδευτικής χρήσης (άρδευση αγροτεμαχίου) στον κ. Νικόλαο Κατσαρλίνο σε ενοικιαζόμενη ιδιοκτησία, στη θέση «Άγιος Γεώργιος» του Δήμου Κρωπίας, της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής, της Περιφέρειας Αττικής.

10) ΑΔΑ: 6ΥΤΜ7Λ7-ΛΗΛ – Άδεια μηχανολογικού εκσυγχρονισμού για τη ‘Μονάδα επεξεργασίας, συσκευασίας και τυποποίησης καφέ’, που βρίσκεται στη θέση Προφάρτα εντός της Βιομηχανικής ζώνης του Δήμου Κρωπίας, του Ν.Αττικής, στην νέα επωνυμία ‘MASTER ROAST IKE’.

11) ΑΔΑ: 6Κ57ΟΡ1Κ-ΙΚΨ – Χορήγηση άδειας χρήσης νερού για υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης νερού από πηγάδι αρδευτικής χρήσης (άρδευση αγροτεμαχίου) στους κ.κ. ΝΙΚΟΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟ, ΝΙΚΟΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟ στην ιδιοκτησία τους στη θέση ΡΔΟΚΙΑ του Δήμου ΚΡΩΠΙΑΣ, της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής, της Περιφέρειας Αττικής.

ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ

1) ΑΔΑ: 6ΗΠΦΟΡ1Κ-ΡΣΠ – Άδεια για τη δραστηριότητα συλλογής και μεταφοράς μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων της εταιρίας ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΑΜΠΕΛΟΣ Ε.Π.Ε. (SMS TRANSPORT Ltd) που εδρεύει στην οδό Ελαιοχωρίου 4 στην Κερατέα Αττικής

2) ΑΔΑ: ΩΥΕ87Λ7-ΔΚ9 – Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ύψους 12.500,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, για την ετήσια Γιορτή Μελιού με τη διαδικασία του πρόχειρου μειοδοτικού Διαγωνισμού που θα διεξαχθεί στο 2ο Δημοτικό Σχολείο Κερατέας (Δήμος Λαυρεωτικής).

3) ΑΔΑ: 7Ω5Ο7Λ7-ΘΡ0 – Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ύψους 10.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, για τη μουσική εκδήλωση με την Καμεράτα – Ορχήστρα Φίλων της Μουσικής στο Αρχαίο Θέατρο Θορικού Λαυρεωτικής.

4) ΑΔΑ: 733Π7Λ7-Κ6Π – Άδεια μηχανολογικής και κτηριακής εγκατάστασης σύμφωνα με το Γ.Ο.Κ και χωρίς παρεκκλίσεις από τους όρους δόμησης , διάρκειας τριών (3) ετών , Βιομηχανίας παραγωγής καλλυντικών, αρωμάτων και προϊόντων ατομικής υγιεινής-καθαρισμού με την επωνυμία ΦΑΡΜΑΖΑΚ Α.Ε , που θα εγκατασταθεί εντός του ΒΙΟ.ΠΑ Κερατέας στα οικ. 1003/01 και 1003/03 Ν , στην Κερατέα Αττικής.

5) ΑΔΑ: ΩΥΕ87Λ7-ΔΚ9 – Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ύψους 12.500,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, για την ετήσια Γιορτή Μελιού, που θα διεξαχθεί στο 2ο Δημοτικό Σχολείο Κερατέας (Δήμος Λαυρεωτικής).

6) ΑΔΑ: ΨΒΜΖ7Λ7-ΡΡ8 – Απόφαση έγκρισης πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου : «Περιβαλλοντική αποκατάσταση παραλίας Θορικού»

7) ΑΔΑ: 6Ω6Κ7Λ7-ΞΩΗ – Ανανέωση της άδειας λειτουργίας του ‘Εργοστασίου παραγωγής κόλλας πλακιδίων-κονιαμάτων’ της ‘AΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΜΦΙΛΗΣ ΚΟΝΙΑΜΑΤΑ-ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ ΑΒΕΕ.’, που βρίσκεται επί της οδού Φωτ. Κανέλλη 3, θέση Πάνορμος στον Δήμο Λαυρεωτικής, για αόριστη χρονική διάρκεια.

ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ

1) ΑΔΑ: ΩΔ8Λ7Λ7-8ΑΨ – Άδεια μηχανολογικού εκσυγχρονισμού, διάρκειας τριών ( 3 ) ετών, του εργοστασίου παρασκευής καλλυντικών – αρωμάτων και συσκευασίας μελιού, της APIVITA A.E.B.E., που λειτουργεί στη θέση Στρογγύλι – Γκονέτσα, στο ΒΙ.ΠΑ προς εξυγίανση του Δήμου Μαρκοπούλου Αττικής.

2) ΑΔΑ: ΩΔΛ37Λ7-Υ7Η – ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΥΡΩΣΗΣ ΑΡ 07 ΜΑΡ/2013 ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΤΗΣ ΑΡ 1/2010 ΠΡΑΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΩΝ ΠΕ 4 ΚΑΙ 5 «ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ» ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ, ΣΤΗΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΚΑΙ ΡΑΒΑΝΗ ΟΛΥΜΠΙΑΣ

3) ΑΔΑ: ΩΨΥΒ7Λ7-6ΑΒ – ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΥΡΩΣΗΣ ΑΡ. 33- ΜΑΡ/2016 ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΤΗΣ ΑΡ 1/2010 ΠΡΑΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΩΝ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ 4 ΚΑΙ 5 «ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ» ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ, ΣΤΗΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ ΚΥΡΙΑΚΑΚΗ

4) ΑΔΑ: 7ΡΗΓ7Λ7-86Ψ – ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡ. 2025/20-05-2016 ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡ. 1/2010 ΠΡΑΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΩΝ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ 4 ΚΑΙ 5 «ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ» ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΤΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΜΕ Κ.Α. Κ. 640202 ΣΤΟ ΟΤ Γ1002

5) ΑΔΑ: ΩΥ7Γ7Λ7-0ΛΕ – ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡ. 1727/06-06-2016 ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡ. 1/2010 ΠΡΑΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΩΝ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ 4 ΚΑΙ 5 «ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ» ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΤΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΜΕ Κ.Α. Κ. 631401 ΣΤΟ ΟΤ Γ746

6) ΑΔΑ: 6ΔΜΟ7Λ7-ΣΦ0 – ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΥΡΩΣΗΣ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 53-ΜΑΡ/2016 ΤΗΣ ΥΠ.ΑΡ.1/2000 ΠΡΑΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΗΣ ΠΕ 3 ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ

7) ΑΔΑ: 6ΧΡΤ7Λ7-1ΘΣ – ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΥΡΩΣΗΣ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 37-ΜΑΡ/2015 ΤΗΣ ΥΠ.ΑΡ. 1/2010 ΠΡΑΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΩΝ ΠΕ 4 ΚΑΙ 5 ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ

8) ΑΔΑ: Ω2ΝΣΟΡ1Κ-1ΦΩ – Χορήγηση άδειας χρήσης νερού για υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης από πηγάδι αρδευτικής χρήσης (άρδευση αγροτεμαχίου) στον κ. Παναγιώτη Σουρμπάτη στην ιδιοκτησία του, στη θέση «Καπνοτζή Βραυρώνας» του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας, της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής, της Περιφέρειας Αττικής.

9) ΑΔΑ: ΩΗ8ΧΟΡ1Κ-ΓΒΗ – Έγκριση αγοράς οχημάτων του Δήμου Μαρκοπούλου-Μεσογαίας από το ελεύθερο εμπόριο.

10) ΑΔΑ: 61Π77Λ7-5Β2 – Έγκριση τροποποιήσεως του Καταστατικού Ανώνυμης Εταιρίας

11) ΑΔΑ: 797ΡΟΡ1Κ-Φ7Σ – Χορήγηση άδειας χρήσης νερού για υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης νερού από γεώτρηση πολλαπλής χρήσης [υδρευτική (άρδευση πρασίνου) και αρδευτική] στον κ. ΚΑΤΣΟΥΔΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, στην ιδιοκτησία του, στη θέση ΣΤΕΡΝΑΖΙ, του Δήμου ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ, της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής, της Περιφέρειας Αττικής.

12) ΑΔΑ: Ω7ΕΖΟΡ1Κ-ΒΦΖ – Χορήγηση άδειας χρήσης νερού για υφιστάμενα δικαιώματα από πηγάδι αρδευτικής χρήσης (άρδευση αγροτεμαχίου) στον κ. Γεώργιο Νικολάου στην ιδιοκτησία του, στη θέση «Πουστουριώτη-Δημητσίρι» του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας, της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής, της Περιφέρειας Αττικής.

13) ΑΔΑ: 67ΔΑ7Λ7-Α4Υ – Βεβαιώνεται η κατάθεση της αρίθμ. πρωτ.: ταυτ. 1281/13-04-2016 Υπεύθυνη δήλωση έναρξης λειτουργίας για το ‘Επαγγελματικό εργαστήριο τυποποίησης και συσκευασίας ελαιολάδου, ελιάς & φυτικών ελαίων, καθώς και αποξηραμένων αγροτικών προϊόντων και μειγμάτων αυτών’ της ‘Δ. ΕΥΑΓΓΕΛΑΤΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε’, που βρίσκεται στο 31 χλμ Λ. Λαυρίου Θέση Δάγλα στο Δήμο Μαρκοπούλου, σύμφωνα με το άρθρο 19, παρ. 1 του Ν.3982/2011.

14) ΑΔΑ: ΩΓΜΒΟΡ1Κ-ΠΚΘ – Χορήγηση άδειας χρήσης νερού για υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης νερού από γεώτρηση αρδευτικής χρήσης (άρδευση αγροτεμαχίου) στους κ.κ. ΜΕΝΟΥΝΟ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ, ΜΕΝΟΥΝΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ στην ιδιοκτησία τους στην θέση ΣΤΡΟΓΓΥΛΙ, του Δήμου ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ, της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής, Περιφέρειας Αττικής.

15) ΑΔΑ: Ω4ΟΞ7Λ7-27Σ – Διαβίβαση Σύμβασης Διαβαθμιδικής Συνεργασίας προς υπογραφή, στο πλαίσιο της υλοποίησης της πράξης «Δίκτυα αποχέτευσης ακαθάρτων Δήμου Μαρκοπούλου & ολοκλήρωση αναβάθμισης ΕΕΛ για συνολική δυναμικότητα 40.000 Ι.Κ.»

ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ – ΤΑΥΡΟΥ

1) ΑΔΑ: 6Α1Η7Λ7-5ΓΦ – ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ

2) ΑΔΑ: 7ΕΤΕ7Λ7-ΠΚΣ – ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΣΥΣΤΕΓΑΣΗ

3) ΑΔΑ: ΩΔΘ07Λ7-ΙΦ9 – ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ

4) ΑΔΑ: 7ΨΤΞ7Λ7-59Η – Μείωσης της Βασικής Εγγύησης Καλής Εκτέλεσης του έργου «Αποκατάσταση βλαβών οδοστρωμάτων στο Δήμο Μοσχάτου – Ταύρου» προϋπολογισμού 500.00,00 ευρώ (με το Φ.Π.Α.)

5) ΑΔΑ: 6Ι9Α7Λ7-0ΛΤ – Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Κατασκευή βασικών συλλεκτήρων και ολοκλήρωση συλλεκτήρων απορροής ομβρίων υδάτων της οδού Χρυσοστόμου Σμύρνης και πέριξ στο Δήμο Μοσχάτου» αναδόχου εταιρείας ΕΛΚΥΣΤΗΣ ΑΤΕ.

6) ΑΔΑ: 6Λ9Φ7Λ7-ΛΜ8 – Ολοκλήρωση Πράξης » «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΣΤΑ ΠΕΔΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΜΟΣΧΑΤΟΥ / ΤΑΥΡΟΥ» » με κωδικό ΟΠΣ 464660 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα : <<ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ>>

ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ

1) ΑΔΑ: 77ΕΟ7Λ7-ΚΞ5 – Ολοκλήρωση Πράξης » ΑΝΑΔΕΙΞΗ – ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΑΓ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ & ΚΑΘΕΤΩΝ ΑΥΤΗΣ» με κωδικό ΟΠΣ 215892 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα : <<ΑΤΤΙΚΗ>>

2) ΑΔΑ: ΩΨΘΓ7Λ7-ΣΓΓ – Έγκριση χρονοδιαγράμματος εργασιών, Οργανογράμματος και Αποδοχή Σχεδίου Ασφάλειας & Υγείας – Φακέλου Ασφάλειας & Υγείας για το έργο: «Επείγουσες εργασίες αποκατάστασης βλάβης πεζοδρομίου και τμήματος της οδού Ηπείρου μεταξύ των οδών Φαιάκων και Κουντουριώτου στο Π. Φάληρο» προϋπολογισμού 300.000,00 ευρώ (με αναθεώρηση και ΦΠΑ) .

3) ΑΔΑ: 6ΩΡΗ7Λ7-ΨΝΧ – Ανάκληση άδειας λειτουργίας αρτοποιείου με εργαστήριο ζαχαροπλαστικής στο Π. Φάληρο

4) ΑΔΑ: ΩΡΩΙ7Λ7-ΦΣ1 – Έγκριση τροποποιήσεως του Καταστατικού Ανώνυμης Εταιρίας

5) ΑΔΑ: 7Η8ΡΟΡ1Κ-Η2Χ – Πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών στο Δήμο Παλαιού Φαλήρου Αττικής

ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ

1) ΑΔΑ: 7Κ5Γ7Λ7-ΘΕΦ – ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ 2016

2) ΑΔΑ: ΩΟ597Λ7-Ο3Ψ – Έγκριση λειτουργίας μεταφερθέντος Φαρμακείου της Φαρμακοποιού Νικολαράκη Ζαμπίας του Γεωργίου

3) ΑΔΑ: 7Χ6Ι7Λ7-ΘΩΖ – Έγκριση συνέχισης λειτουργίας του φαρμακείου της Φαρμακοποιού Γιακουμέλη Ευαγγελίας του Αναστασίου στο Δήμο Πειραιά μετά την επέκτασή του

4) ΑΔΑ: Ω2ΕΗ7Λ7-4ΜΟ – «Απόφαση Συγκρότησης της Επιτροπής γνωμοδότησης και ελέγχου καταλληλότητας των κτιρίων και των εγκαταστάσεων των Κέντρων Αποθεραπείας – Αποκατάστασης ΑΜΕΑ αρμοδιότητας της Περιφερειακής Ενότητας Πειραιά

5) ΑΔΑ: 6ΞΥ67Λ7-Ν7Ε – Απόφαση συγκρότησης επιτροπής γνωμοδότησης για την καταλληλότητα των χώρων και των άλλων προϋποθέσεων για τη χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας σε Μονάδες Φροντίδας Ηλικιωμένων (Μ.Φ.Η.) κερδοσκοπικού και μη χαρακτήρα και σε Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (Κ.Η.Φ.Η.) από φορείς ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού και κερδοσκοπικού χαρακτήρα αρμοδιότητας της Περιφερειακής Ενότητας Πειραιά

6) ΑΔΑ: 7Θ3Ρ7Λ7-ΠΡ5 – Απόφαση συγκρότησης επιτροπής γνωμοδότησης για την καταλληλότητα των χώρων και των άλλων προϋποθέσεων για τη χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Παιδικών Εξοχών, Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (Κ.Δ.Α.Π.), Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με αναπηρία (Κ.Δ.Α.Π.-ΜΕ.Α.), Βρεφονηπιακών Σταθμών Ολοκληρωμένης Φροντίδας και γενικά των δομών Παιδικής Προστασίας της Περιφερειακής Ενότητας Πειραιά

7) ΑΔΑ: ΩΣΩ87Λ7-ΕΑΟ – Έγκριση λειτουργίας συστεγασμένων Φαρμακείων των Φαρμακοποιών Καφούρου Μαρίας του Ιωάννη και Κανελλόπουλου Παναγιώτη του Λυκούργου με υπεύθυνη φαρμακοποιό την Νικολέττου Ανθή λόγω της ήδη λειτουργίας φαρμακείου από τον δεύτερο συστεγαζόμενο

8) ΑΔΑ: 6ΩΘΗ7Λ7-ΓΒ2 – Έγκριση απουσίας της φαρμακοποιού Πιτσικάλη Ευαγγελίας με ανάληψη της υπευθυνότητας του φαρμακείου της από τον φαρμακοποιό Γκλίστη Σωτήριο

9) ΑΔΑ: 6ΘΑ97Λ7-7ΞΓ – Έγκριση αντικατάστασης της αδειούχου-υπευθύνου φαρμακοποιού Θεοφιλοπούλου Βασιλικής με ανάληψη της υπευθυνότητας του φαρμακείου της από την φαρμακοποιό Γιαννιού Αργυρώ

10) ΑΔΑ: 70ΥΛ7Λ7-ΚΗΜ – Έγκριση τροποποιήσεως του Καταστατικού Ανώνυμης Εταιρίας λόγω μετατροπής του μετοχικού κεφαλαίου σε ευρώ

11) ΑΔΑ: ΨΡΘ37Λ7-ΧΡΔ – Συγκρότηση Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης της προγραμματικής σύμβασης «Οργάνωση Πολιτιστικών και Επιστημονικών Δράσεων στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά».

12) ΑΔΑ: Ω89Η7Λ7-ΨΑΣ – Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης συνολικού ύψους 6.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ για την πολιτιστική εκδήλωση που διοργανώνει η Π.Ε. Πειραιά της Περιφέρειας Αττικής (σε συνεργασία με την Εφορεία Αρχαιοτήτων Δυτικής Αττικής , Πειραιώς & Νήσων για τον εορτασμό των Ευρωπαϊκών Ημερών Πολιτιστικής Κληρονομιάς 2016) στο πλαίσιο διοργάνωσης έκθεσης και συνοδών εκδηλώσεων στο Αρχαιολογικό Μουσείο Πειραιά και στο Αρχαίο Θέατρο Ζέας με θέμα «Διωγμοί: Παλιές και νέες ιστορίες γύρω από τη βία και την ανεκτικότητα».

13) ΑΔΑ: 6ΡΩΜΟΡ1Κ-ΡΤ9 – Χορήγηση Άδειας Λειτουργίας στο Γήπεδο ποδοσφαίρου «Στάδιο Γ.Καραϊσκάκης» και στα τρία (3) Προπονητήρια Ποδοσφαίρου 5Χ5» στο Δήμο Πειραιά

14) ΑΔΑ: Ω731ΟΡ1Κ-76Φ – Έγκριση συμβάσεων μίσθωσης έργου στο ΝΠΔΔ ¨ Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλητισμού & Νεολαίας (ΟΠΑΝ) Δήμου Πειραιά” .

15) ΑΔΑ: ΩΘ9ΜΟΡ1Κ-ΘΗ5 – Έγκριση συμβάσεων μίσθωσης έργου στο ΝΠΔΔ ¨ Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλητισμού & Νεολαίας (ΟΠΑΝ) Δήμου Πειραιά” .

16) ΑΔΑ: 7Ω287Λ7-ΔΕ4 – Aνάκληση άδειας ίδρυσης φαρμακείου

17) ΑΔΑ: 7Ξ747Λ7-ΓΦΝ – Έγκριση συνέχισης λειτουργίας του Φαρμακείου του Φαρμακοποιού Κανελλόπουλου Παναγιώτη του Λυκούργου μετά την ανάκληση της άδειας ίδρυσης του φαρμακείου της φαρμακοποιού Καφούρου Μαρίας, λόγω παραίτησής της. Με υπεύθυνη φαρμακοποιό την Ανθή Νικολέτου του Νικολάου, λόγω της λειτουργίας από τον αδειούχο φαρμακοποιό και δεύτερου φαρμακείου στον Δήμο Πειραιώς

18) ΑΔΑ: 7ΖΑΛ7Λ7-Ν4Χ – Εγκρίνουμε τη δέσμευση πίστωσης ύψους έξι χιλιάδες ευρώ (6.000,00 €) για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του Ειδικού Φορέα 07.072 Δ/νση Οικονομικών Π.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΑΕ 084401 Εκθέσεις οργανωση συνεδρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων του οικ. έτους 2016 για την ανάγκη δαπάνης για την πολιτιστική εκδήλωση που διοργανώνει η Π.Ε. Πειραιά της Περιφέρειας Αττικής (σε συνεργασία με την Εφορεία Αρχαιοτήτων Δυτικής Αττικής , Πειραιώς & Νήσων για τον εορτασμό των Ευρωπαϊκών Ημερών Πολιτιστικής Κληρονομιάς 2016) στο πλαίσιο διοργάνωσης έκθεσης και συνοδών εκδηλώσεων στο Αρχαιολογικό Μουσείο Πειραιά και στο Αρχαίο Θέατρο Ζέας με θέμα «Διωγμοί: Παλιές και νέες ιστορίες γύρω από τη βία και την ανεκτικότητα».

19) ΑΔΑ: 6ΘΗ2ΟΡ1Κ-41Ο – ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΆΡΙΘ. 40660/15294/23-05-2016 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΜΑΣ

20) ΑΔΑ: 7ΝΓΛΟΡ1Κ-ΗΣ6 – Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. οικ.40658/15292/23-5-2016 απόφασής μας

21) ΑΔΑ: 6ΟΩΨ7Λ7-9ΟΗ – Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 7702/14-9-2015, όπως τροποποιήθηκε, Απόφασης Επιτροπής Εργασίας Περιφερειακής Ενότητας Πειραιά

22) ΑΔΑ: 6ΟΚ1ΟΡ1Κ-ΝΧΙ – Έγκριση της υπ’ αριθμ. 370/2016 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πειραιά, περί σύστασης προσωποπαγούς θέσεως με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου στο Δήμο Πειραιά, σε εφαρμογή αμετάκλητης δικαστικής απόφασης.

ΔΗΜΟΣ ΠΟΡΟΥ

1) ΑΔΑ: ΨΡΠΙΟΡ1Κ-Ι4Α – Δασική Αστυνομική Απαγορευτική Διάταξη στη θέση «Βρυσούλα» του Δήμου Πόρου.

2) ΑΔΑ: 7Ρ3ΗΟΡ1Κ-6ΗΖ – Ανανέωση αναγνώρισης ιδιωτικού φύλακα θήρας της Δ ΄ Κ.Ο.Σ.Ε. ορισμένου χρόνου ( Κ.Σ. Πόρου)

3) ΑΔΑ: 6Ζ6ΟΟΡ1Κ-Λ2Δ – ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΚΑΕ 0511-0512 – ΔΑΣΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 2016 (ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ – Δ/ΧΕΙΟ ΠΟΡΟΥ)

4) ΑΔΑ: Ψ69ΟΟΡ1Κ-1ΓΨ – ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΚΑΕ 0719 – 0721 (ΔΑΣΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 2016 – ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ Δ/ΧΕΙΟΥ ΠΟΡΟΥ)

5) ΑΔΑ: 66ΑΙΟΡ1Κ-ΙΣ9 – Κήρυξη ως αναδασωτέας ιδιωτικής έκτασης, δάσους εμβαδού 5,460 στρ. στη δασική θέση «Παλαίστρα», περιφέρειας του Δήμου Πόρου, της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων Περιφέρειας Αττικής

ΔΗΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ

1) ΑΔΑ: 72ΛΧΟΡ1Κ-Κ63 – Χορήγηση Άδειας Λειτουργίας μονάδας ιχθυοκαλλιέργειας, στην εταιρεία «ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΑΒΕΑΕ», σε πλωτές εγκαταστάσεις θαλάσσιας έκτασης δεκαπέντε (15) στρεμμάτων, στη θέση εξωτερικά του όρμου «Βαθύ», νήσου Σαλαμίνας, Δήμου Σαλαμίνας, Περιφέρειας Αττικής

2) ΑΔΑ: 7ΖΣ5ΟΡ1Κ-8Β4 – Χορήγηση Άδειας Λειτουργίας μονάδας ιχθυοκαλλιέργειας, στην εταιρεία «ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΑΒΕΑΕ», σε πλωτές εγκαταστάσεις θαλάσσιας έκτασης δεκαπέντε (15) στρεμμάτων, στη θέση εξωτερικά του όρμου «Βαθύ», νήσου Σαλαμίνας, Δήμου Σαλαμίνας, Περιφέρειας Αττικής

3) ΑΔΑ: 72ΛΧΟΡ1Κ-Κ63 – Χορήγηση Άδειας Λειτουργίας μονάδας ιχθυοκαλλιέργειας, στην εταιρεία «ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΑΒΕΑΕ», σε πλωτές εγκαταστάσεις θαλάσσιας έκτασης δεκαπέντε (15) στρεμμάτων, στη θέση εξωτερικά του όρμου «Βαθύ», νήσου Σαλαμίνας, Δήμου Σαλαμίνας, Περιφέρειας Αττικής  Ανακληθείσα πράξη

4) ΑΔΑ: 7ΚΘ27Λ7-ΙΒ1 – ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΥΡΩΣΗΣ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 16 Α 1 / 2016 της υπ’ αρ. 16/95 Πράξης Εφαρμογής Β’ κατοικίας της περιοχής «KANAKIA» του Δήμου Σαλαμίνας, (N. Αττικής), για την ιδιοκτησία που βρίσκεται στο Ο.Τ. Γ106 με κ.α.κ. 010612.

5) ΑΔΑ: 79ΦΚ7Λ7-ΗΨΑ – ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΥΡΩΣΗΣ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 16 Α 2/2016 ΤΗΣ ΜΕ ΑΡ. 16/95 ΠΡΑΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ «ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ-ΛΟΥΚΟΥ» ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ ΤΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΜΕ ΚΑ 037807 ΣΤΟ ΟΤ 378

6) ΑΔΑ: ΩΔΒΜΟΡ1Κ-ΒΦΞ – Χορήγηση άδειας χρήσης νερού για υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης από πηγάδι αρδευτικής χρήσης (άρδευση αγροτεμαχίου) στην κ. Βασιλική Διολή στην ιδιοκτησία της, στη θέση «Βίγλα Αμπελακίων» του Δήμου Σαλαμίνας, της Περιφερειακής Ενότητας Πειραιά, της Περιφέρειας Αττικής.

7) ΑΔΑ: ΩΤΤ27Λ7-424 – Επιβολή προστίμου δεσποζόμενου ζώου στην Κα Σπυροπούλου Χρυσούλα

8) ΑΔΑ: ΩΙΩΟ7Λ7-Ζ5Ζ – Επιβολή προστίμου δεσποζόμενου ζώου στον Κο Δρόσο Νικόλαο του Αντωνίου

9) ΑΔΑ: 6ΓΜΚ7Λ7-6Ψ7 – Επιβολή προστίμου δεσποζόμενου ζώου στην Κα Ιατροπούλου Κωνσταντίνα

10) ΑΔΑ: 73Ψ4ΟΡ1Κ-6Χ5 – Χορήγηση Άδειας Λειτουργίας στο Ανοικτό Σωματειακό Σκοπευτήριο του Σκοπευτικού Ομίλου Πυροβόλου Όπλου Σαλαμίνας «ΣΚ.Ο.Π.Ο.Σ» στο Δήμο Σαλαμίνας

11) ΑΔΑ: 7ΛΩΝΟΡ1Κ-ΜΞΑ – Πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών στο Δήμο Σαλαμίνας, Αττικής.

12) ΑΔΑ: 6ΙΑΒ7Λ7-0Σ9 – Ολοκλήρωση Πράξης » Μονοπάτια Πράσινης Ανάπτυξης σε Σαλαμίνα – Αίγινα – Αγκίστρι » με κωδικό ΟΠΣ 457757 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα : <<ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ>>

ΔΗΜΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ

1) ΑΔΑ: 6ΝΚΠ7Λ7-Ι84 – Έγκριση ανάθεσης και δαπάνης για τη διάθεση οχημάτων και προσωπικού για την αντιμετώπιση εκτάκτου γεγονότος (πυρκαγιά) στο Δήμο Σαρωνικού την 29-07-2016.

2) ΑΔΑ: ΩΚΛΦΟΡ1Κ-18Ο – Ακύρωση της υπ’αρ. 31Α/1-6-2016 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Σαρωνικού

3) ΑΔΑ: Ψ4ΧΨΟΡ1Κ-ΗΣΓ – Προέγκριση παραχώρησης της χρήσης θαλάσσιας έκτασης είκοσι εννέα στρεμμάτων και επτακοσίων εξήντα τετραγωνικών μέτρων (29,760 στρ), με απευθείας μίσθωση, στην εταιρεία «ΚΑΣΤΕΛΛΟΡΙΖΟ ΑΕ» για την μετατόπιση και επέκταση λειτουργούσας πλωτής μονάδας ιχθυοκαλλιέργειας στη θέση «Κασιδιάρα», Στενού Γαϊδουρονησίου, Δήμου Σαρωνικού, Περιφέρειας Αττικής

4) ΑΔΑ: 7ΔΝΛΟΡ1Κ-ΛΚΘ – Χορήγηση Άδειας Ίδρυσης και Λειτουργίας μονάδας ιχθυοκαλλιέργειας, στην εταιρεία «ΦΟΡΤΟΥΝΑ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΕ», σε πλωτές εγκαταστάσεις θαλάσσιας έκτασης είκοσι (20) στρεμμάτων για την μετεγκατάσταση λειτουργούσας μονάδας από τη θέση βορειοδυτικά της νήσου Πάτροκλος σε θέση βορειοδυτικά της νήσου Πάτροκλος (δυτικά της υφιστάμενης θέσης), Δήμου Λαυρεωτικής, Περιφέρειας Αττικής

5) ΑΔΑ: 7Ε45ΟΡ1Κ-ΚΝΩ – Χορήγηση άδειας χρήσης νερού για υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης νερού από γεώτρηση αρδευτικής χρήσης (άρδευση αγροτεμαχίου) στους κ. κ. Καρελιώτη Πέτρο και Καρελιώτη Αλέξανδρο του Γεωργίου στην ιδιοκτησία τους στη θέση ΑΓ. ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ στη Δημοτική Ενότητα Καλυβίων του Δήμου Σαρωνικού, της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής.

6) ΑΔΑ: 6ΝΚΛ7Λ7-Ξ46 – Συγκρότηση Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης υλοποίησης της προγραμματικής σύμβασης για την κατασκευή του έργου: «Αποκατάσταση Τμήματος οδού Γ. Σιδέρη Δ.Κ. Κουβαρά Δήμου Σαρωνικού».

7) ΑΔΑ: 71987Λ7-ΞΜΗ – Έγκριση μείωσης κρατήσεων δεκάτων του έργου έργου: «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ, ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ Α΄ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ», αναδόχου εταιρείας ΙΝΤΡΑΚΑΤ

8) ΑΔΑ: 7Ν3ΞΟΡ1Κ-ΤΣΚ – ΔΑΣΙΚΗ ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΗ & ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΘΗΡΑΣ ΕΤΟΥΣ 2016-2017

9) ΑΔΑ: 7ΨΨΨΟΡ1Κ-7ΜΜ – Χορήγηση άδειας χρήσης νερού για υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης νερού από γεώτρηση υδρευτικής χρήσης (άρδευση πρασίνου) στους κ.κ. ΛΑΛΟΓΙΑΝΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟ, ΛΑΛΟΓΙΑΝΝΗ ΣΑΡΑΝΤΟ, ΛΑΛΟΓΙΑΝΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟ και ΛΑΛΟΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑΝΝΑ, κληρονόμους της κας ΛΑΛΟΓΙΑΝΝΗ ΣΤΕΦΑΝΙΑΣ (αποθανούσης), στην ιδιοκτησία τους, στη θέση ΑΙΜΑΤΟΡΙΖΑ, του Δήμου ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ, της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής, της Περιφέρειας Αττικής.

10) ΑΔΑ: 6ΧΙΟΟΡ1Κ-Λ4Π – Χορήγηση άδειας χρήσης νερού για υφιστάμενα δικαιώματα από πηγάδι αρδευτικής χρήσης (άρδευση αγροτεμαχίου) στους Χέλγκα-Χριστίνα, Αρετή-Μαρίνα και Ειρήνη Μαγκοπούλου & Δημήτριο και Ευάγγελο Μαγκόπουλο στην ιδιοκτησία τους, στην οδό Κωνσταντινουπόλεως 23, στη θέση «Άγιος Γεώργιος» του Δήμου Σαρωνικού, Τ.Κ. Παλαιάς Φώκαιας, της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής, της Περιφέρειας Αττικής.

11) ΑΔΑ: 6ΣΒΖΟΡ1Κ-40Ω – Πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας έως δύο (2) μηνών στην Ανώνυμη Δημοτική Μονομετοχική Κατασκευαστική Εταιρεία του Δήμου Σαρωνικού

12) ΑΔΑ: ΩΘΛΠ7Λ7-Μ08 – Απόφαση για έγκριση ανάθεσης για τη διάθεση οχημάτων και προσωπικού για την αντιμετώπιση εκτάκτου γεγονότος (πυρκαγιά) στο Δήμο Σαρωνικού την 14-08-2016.

13) ΑΔΑ: 6ΒΜΚ7Λ7-ΑΞ7 – Έγκριση ανάθεσης και δαπάνης για τη διάθεση οχημάτων και προσωπικού για την αντιμετώπιση εκτάκτου γεγονότος (πυρκαγιά) στο Δήμο Σαρωνικού την 14-08-2016.

14) ΑΔΑ: 7ΣΙΖΟΡ1Κ-ΓΚ8 – Έγκριση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του ΝΠΔΔ ¨Αριστόδικος¨ Δήμου, Σαρωνικού, Αττικής

ΔΗΜΟΣ ΥΔΡΑΣ

1) ΑΔΑ: 7ΔΖΙ7Λ7-ΡΨ7 – Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης για τη συνδιοργάνωση μουσικής εκδήλωσης στην Ύδρα από την Π.Ε. Νήσων και τον Δήμο Ύδρας, στο πλαίσιο πολιτιστικών εκδηλώσεων για τα «Κουντουριώτεια»

2) ΑΔΑ: ΩΛΠ37Λ7-8ΑΠ – Πραγματοποίηση μουσικής εκδήλωσης που συνδιοργανώνει η Π.Ε. Νήσων της Περιφέρειας Αττικής με τον Δήμο Ύδρας το Σάββατο 27 Αυγούστου 2016, στο πλαίσιο πολιτιστικών εκδηλώσεων για τα «Κουντουριώτεια»

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

Αρέσει σε %d bloggers: