ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΠΕΡΙΦ. & ΑΠ.ΔΙΟΙΚ.ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΑΛΛΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΛΙΟΥ 2016

Να βλέπετε συχνά τη συγκεκριμένη σελίδα ακόμη και λίγες ημέρες μετά την πάροδο του μηνός Ιουλίου 2016, διότι καθημερινώς θα ενημερώνεται με νέες αποφάσεις για τους παρακάτω δήμους, όπως αυτές θα αναρτώνται στη «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» από την Περιφέρεια Αττικής και από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής

Γενικά για το «ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ» της «Ενότητας Σαρωνικού».

ΓΕΝΙΚΑ

1) ΑΔΑ: 7ΒΥΦ7Λ7-ΙΞ8 – Απόφαση Έγκρισης Πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης για την ανάθεση του Υποέργου 11 «Σύμβουλος υποστήριξης του ΕΔΣΝΑ στην σύνταξη σχεδίου αποκατάστασης & αξιοποίησης των εξοφλημένων ανενεργών λατομείων–μεταλλείων (ΕΑΛΜ) Αττικής σε συνέργεια με τις προβλεπόμενες δομές διαχείρισης στερεών αποβλήτων του ΠΕΣΔΑ Αττικής» της Πράξης «Σύμβουλοι Υποστήριξης στο πλαίσιο της προγραμματικής περιόδου 2014-2020 / ΕΤΠΑ» (MIS: 5000415)

2) ΑΔΑ: ΩΣΩ37Λ7-ΣΝ8 – Απόφαση Έγκρισης Πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης για την ανάθεση του Υποέργου 5 «Νομική Υποστήριξη ΕΥΔΕΠ Π. Αττικής» της Πράξης «Σύμβουλοι Υποστήριξης στο πλαίσιο της προγραμματικής περιόδου 2014-2020 / ΕΤΠΑ» (MIS: 5000415).

3) ΑΔΑ: 7ΩΜ07Λ7-ΜΝ4 – Ενημέρωση για την κατάσταση των χημικών τουαλετών των λαϊκών Αγορών και απόφαση για την επιβολή κυρώσεων.

4) ΑΔΑ: ΩΕΦ17Λ7-ΦΣΨ – «ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (Π.Ε.ΧΩ.Π) ΝΗΣΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΤΙΑ 2016-2017»

5) ΑΔΑ: 664ΓΟΡ1Κ-ΛΟ5 – Διακήρυξη Δημόσιου Διεθνή Ανοικτού Ηλεκτρονικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών του αντικειμένου : « α) ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΩΝ ΠΡΩΤΟΚOΛΛΩΝ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΑΙΓΙΑΛΟΥ & ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΔΡΑΣ-ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ και β) ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ ΣΕ ΔΑΣΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΔΑΣΩΤΕΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ ΣΕ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ & ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΔΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ», συνολικού προϋπολογισμού 243.532,00€, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

6) ΑΔΑ: 7ΨΡ77Λ7-6ΝΩ – Α) Έγκριση αποτελέσματος διαγωνισμού για την ανάδειξη μειοδότη του έργου: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (2015)», προϋπολογισμού 4.000.000,00€ με τα απρόβλεπτα, την αναθεώρηση και τον Φ.Π.Α.(23%) και Β). Εξουσιοδότηση της Δ.Τ.Ε. Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής για τη συνέχιση της διαδικασίας μέχρι την υπογραφή της σύμβασης.

7) ΑΔΑ: 71ΣΖ7Λ7-ΡΧΠ – Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου: «Επισκευή Τοιχίου στην οδό Έλλης στο Ρέμα Πικροδάφνης

8) ΑΔΑ: 7ΩΜ07Λ7-ΜΝ4 – Ενημέρωση για την κατάσταση των χημικών τουαλετών των λαϊκών Αγορών και απόφαση για την επιβολή κυρώσεων.

9) ΑΔΑ: ΩΒΡΠ7Λ7-Κ7Θ – Έγκριση όρων διακήρυξης προχείρου διαγωνισμού στο πλαίσιο αναγκών της Πράξης «Αύξηση της γνώσης και της ευαισθητοποίησης σχετικά με την ανασύσταση και αποκατάσταση των υγροτόπων της Αττικής – ΕΟΧ» για την επιλογή εξωτερικού συνεργάτη για το υποέργο 5 με τίτλο «Υπηρεσίες προς την Περιφέρεια Αττικής για μετρήσεις ποιότητας υδάτων και ορνιθοπανίδας».

10) ΑΔΑ: ΨΙΙ77Λ7-ΞΦΟ – Έγκριση όρων διακήρυξης πρόχειρου διαγωνισμού στο πλαίσιο αναγκών της Πράξης «Αύξηση της γνώσης και της ευαισθητοποίησης σχετικά με την ανασύσταση και αποκατάσταση των υγροτόπων της Αττικής – ΕΟΧ» για την επιλογή εξωτερικού συνεργάτη για το υποέργο 6 με τίτλο «Δράσεις ευαισθητοποίησης, ενημέρωσης και πληροφόρησης», συνολικού προϋπολογισμού 36.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.

11) ΑΔΑ: 75Θ57Λ7-ΕΙΣ – ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ Β΄6ΜΗΝΟ 2016

12) ΑΔΑ: 6ΨΓ37Λ7-74Ι – ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ Β΄ 6ΜΗΝΟ 2016

13) ΑΔΑ: ΩΗΒ37Λ7-4Γ1 – Ενημέρωση για την πορεία των διαγωνισμών και διαπραγματεύσεων για την Μεταφορά Μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Περιφέρειας Αττικής (πλην της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής), για το σχολικό έτος 2015-2016.

14) ΑΔΑ: 7ΒΔ97Λ7-ΓΘΙ – Έγκριση σκοπιμότητας για την προμήθεια σχολικών ειδών για παιδιά που φιλοξενούνται σε Κέντρα Προσωρινής Φιλοξενίας Προσφύγων στην Αττική, δαπάνης 48.000,00 € (πλέον ΦΠΑ).

15) Τροποποίηση του συνολικού χρόνου περαίωσης της μελέτης «Ανάπλαση ρέματος Πικροδάφνης (από Λ. Βουλιαγμένης έως εκβολή)».

16) ΑΔΑ: 7Ψ4Λ7Λ7-8Α8 – ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΣΧΕΔΙΑ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΕΥΔΑΠ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΣΩΝ.

17) ΑΔΑ: 7ΧΤΜ7Λ7-1Δ9 – Χορήγηση 3ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών (οριακή) του έργου : «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, προϋπολογισμού 3.000.000,00€ (με τα απρόβλεπτα, την αναθεώρηση και Φ.Π.Α.)

18) ΑΔΑ: ΩΨΩΧ7Λ7-Υ3Χ – Α) Εξέταση της από 26-5-2016 ένστασης της εταιρείας ΤΡΙΑΝ Τεχνική – Σ. Τριανταφύλλου και Συνεργάτες Ε.Ε. Β) Έγκριση αποτελέσματος διαγωνισμού για την ανάδειξη μειοδότη της παροχής υπηρεσιών με τίτλο «Καθαρισμός ρεμάτων και άμεση επέμβαση για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών εντός των διοικητικών ορίων Περιφερειακής Ενότητας Πειραιά (έτος 2016)», προϋπολογισμού 73.785,00 ευρώ με ΦΠΑ. (από αναβολή)

19) ΑΔΑ: 6ΔΧΨ7Λ7-ΤΑ8 – Έγκριση σύναψης και όρων προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του ΝΠΙΔ «ΣΤΑΔΙΟ ΕΙΡΗΝΗΣ & ΦΙΛΙΑΣ (ΣΕΦ)» για το έργο «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΤΟΥ Σ.Ε.Φ.», προϋπολογισμού 724.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.).

20) ΑΔΑ: ΩΧ4Ο7Λ7-Δ5Ξ – Ορισμός εκπροσώπων για την Γνωμοδοτική Επιτροπή για θέματα ανέλκυσης, απομάκρυνσης ή εξουδετέρωσης ναυαγίων ή πλοίων στο λιμένα του Μικρολίμανου (πρώην ΕΚΙΠ), χωρικής αρμοδιότητας Εθνικού Αθλητικού Κέντρου Νεότητας Αγ. Κοσμά.

21) ΑΔΑ: Ω81Γ7Λ7-0Ξ2 – Aυτοδίκαιη Λύση υπαλληλικής σχέσης λόγω Αυτοδίκαιης Έκπτωσης από την Yπηρεσία

ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΗΣ

1) ΑΔΑ: 7ΙΥΧΟΡ1Κ-8ΞΥ – ΘΕΜΑ: Πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας τριών (3) μηνών στο Δήμο Αίγινας.

2) ΑΔΑ: 7ΓΡΖ7Λ7-3ΦΘ – 4η Τροποποίηση της Πράξης «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΝΗΣΟΥ ΑΙΓΙΝΑΣ» με κωδικό MIS 216457 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική»

3) ΑΔΑ: 6Κ1ΖΟΡ1Κ-ΤΚΖ – Συμφωνητικό ανάθεσης του έργου «Συντήρηση του δασικού οδικού δικτύου και αντιπυρικών ζωνών Ν. Αίγινας»

4) ΑΔΑ: Ω6ΘΝΟΡ1Κ-ΤΩ1 – Πράξη Χαρακτηρισμού στη θέση Παχειά Ράχη Δήμου Αίγινας εμβαδού 5.341,37τ.μ.

5) ΑΔΑ: ΨΠΙΛΟΡ1Κ-Μ30 – Πράξη Χαρακτηρισμού στη θέση Χαμοκαρέα – Μεσαγρού Δήμου Αίγινας εμβαδού 1.094,89 τ.μ.

6) ΑΔΑ: 6ΓΖ0ΟΡ1Κ-Γ5Ω – Πράξη Χαρακτηρισμού στη θέση Κακονίκολα – Μεσαγρού Δήμου Αίγινας εμβαδού 3.801,68 τ.μ.

7) ΑΔΑ: ΨΚΕΥΟΡ1Κ-Β3Τ – Πράξη Χαρακτηρισμού στη θέση Πλατές – Μεσαγρού Δήμου Αίγινας εμβαδού 4.187,94 τ.μ.

8) ΑΔΑ: 6ΣΦΥΟΡ1Κ-ΚΔ0 – Πραξη Χαρακτηρισμού στη θέση Αγ. Μαρίνα Δήμου Αίγινας εμβαδού 484,07 τ.μ.

9) ΑΔΑ: 6ΞΣΡ7Λ7-ΣΚΦ – Έγκριση σύναψης και όρων προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Αίγινας για την εκτέλεση του έργου με τίτλο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΙΓΙΝΑΣ» συνολικού προϋπολογισμού 600.000,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).

10) ΑΔΑ: ΩΑΨΞ7Λ7-4ΟΓ – Εγκρίνουμε τη δέσμευση πίστωσης ύψους εκατό ευρώ (100,00 €) για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του Ειδικού Φορέα 08.072 Δ/νση Οικονομικών Π.Ε. ΝΗΣΩΝ ΚΑΕ 071601 Εξοδα μετακίνησης λοιπών προσώπων στο εσωτερικό του οικ. έτους 2016 για την ανάγκη ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΩΝ ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΠΛΑΤΗ, ΣΤΙΣ 17/07/016 ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΑ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΣΤΗΝ ΑΙΓΙΝΑ

11) ΑΔΑ: ΩΗ4ΨΟΡ1Κ-ΗΘΙ – Πράξη Χαρακτηρισμού στη θέση Φούρνοι – Σουβάλα Δήμου Αίγινας εμβαδού 998,01τ.μ.

12) ΑΔΑ: 6ΨΝΓ7Λ7-25Ρ – Ενημέρωση των μελών της Επιτροπής σχετικά με τις Συμπληρωματικές απόψεις της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Νήσων επί των υποβληθεισών προδικαστικών προσφυγών κατά του πρακτικού ΙΙ της Επιτροπής Διαγωνισμού και εισήγησης για ανάθεση κατασκευής του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ ΑΙΓΙΝΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΔΑΠ»

13) ΑΔΑ: ΩΓΗΠ7Λ7-ΔΕΥ – Έγκριση αποτελέσματος διαγωνισμού για την ανάδειξη μειοδότη του έργου: «ANTIKATAΣΤΑΣΗ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΚΑΙ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ ΤΑΠΗΤΑ ΣΤΙΒΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΠΕΔΟ ΑΙΓΙΝΑΣ»., προϋπολογισμού : 1.000.000,00 €.

14) ΑΔΑ: 615ΑΟΡ1Κ-ΔΘ5 – Χορήγηση άδειας υδρευτικής χρήσης νερού (καθαριότητα, άρδευση πρασίνου) στο ΔΗΜΟ ΑΙΓΙΝΑΣ από υφιστάμενη γεώτρηση του κ. Κρομμύδα Νικόλαου στην ιδιοκτησία του στη θέση ΨΩΜΑΣ στο ΜΕΣΑΓΡΟ του Δήμου Αίγινας της Περιφέρειας Αττικής για κάλυψη μέρους των αναγκών ύδρευσης 1.000 ατόμων της περιοχής ΜΕΣΑΓΡΟΥ του Δήμου Αίγινας βάσει της με αριθμό πρωτ. 18387/4-12-2015 Σύμβασης έργου «Προμήθεια νερού από φρεατοϊδιοκτήτες για το έτος 2015-2016» του Δήμου Αίγινας και άδειας αρδευτικής χρήσης νερού (άρδευση αγροτεμαχίου) στον Κρομμύδα Νικόλαο.

15) ΑΔΑ: ΨΝΑΙΟΡ1Κ-Κ5Φ – Χορήγηση άδειας υδρευτικής χρήσης νερού (καθαριότητα, άρδευση πρασίνου) στο ΔΗΜΟ ΑΙΓΙΝΑΣ από υφιστάμενη γεώτρηση του κ. Λάκκου Αριστείδη στην ιδιοκτησία του στη θέση ΡΟΔΟΤΣΑΝΟ στην ΚΥΨΕΛΗ του Δήμου Αίγινας, της Περιφέρειας Αττικής για κάλυψη μέρους των αναγκών ύδρευσης 2.000 ατόμων της περιοχής ΚΥΨΕΛΗΣ και ΒΑΘΕΟΣ του Δήμου Αίγινας βάσει της με αριθμό πρωτ. 18388/4-12-2015 Σύμβασης έργου «Προμήθεια νερού από φρεατοϊδιοκτήτες για το έτος 2015-2016» του Δήμου Αίγινας και άδειας αρδευτικής χρήσης νερού (άρδευση αγροτεμαχίου) στον Λάκκο Αριστείδη.

16) ΑΔΑ: Ω24ΓΟΡ1Κ-ΒΚΚ – Χορήγηση άδειας χρήσης και μεταφοράς νερού για υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης νερού από πηγάδι αρδευτικής χρήσης (άρδευση αγροτεμαχίου) στους κ. Μακαρατζή Παναγιώτη του Νικολάου και κ. Μακαρατζή Σοφία σύζυγο του Παναγιώτη, στην ιδιοκτησία τους, στη θέση ΒΩΒΟΥ του Δήμου Αίγινας, της Περιφερειακής Ενότητας Πειραιά, της Περιφέρειας Αττικής.

17) ΑΔΑ: 7ΖΑΨ7Λ7-Χ7Ο – ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ

18) ΑΔΑ: 69Ο17Λ7-ΚΜΞ – ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΣΥΣΤΕΓΑΣΗ

19) ΑΔΑ: 7Ζ8Α7Λ7-7ΗΝ – ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ

20) ΑΔΑ: 72Λ17Λ7-Ι8Ε – Συγκρότηση επιτροπής εξακρίβωσης κόστους τιμών μονάδος νέων εργασιών στο έργο: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΝΗΣΟΥ ΑΙΓΙΝΑΣ», αναδόχου εταιρείας EΛΚΥΣΤΗΣ Α.Τ.Ε.

21) ΑΔΑ: 6ΘΑΡ7Λ7-Σ1Ψ – Εγκρίνουμε τη δέσμευση πίστωσης ύψους τετρακόσιες χιλιάδες ευρώ (400.000,00 €) για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του Ειδικού Φορέα 08.072 Δ/νση Οικονομικών Π.Ε. ΝΗΣΩΝ ΚΑΕ 97810802101 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΙΓΙΝΑΣ του οικ. έτους 2016 για την ανάγκη δέσμευσης πολυετούς υποχρέωσης ποσού- 600.000,00- για το έργο<< Συντήρηση οδικού δικτύου Αίγινας>> με επιμερισμό ποσού ανά έτος 2016-400.000,00- και 2017- 200.000,00-

22) ΑΔΑ: 7ΑΒ27Λ7-Ω9Ξ – Έγκριση αύξησης της δαπάνης κατά 1463,00 € που περιλαμβάνεται στον 3ο Α.Π.Ε. του έργου : «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΙΝΑΣ», προϋπολογισμού μελέτης 250.000,00 € με Φ.Π.Α, αναδόχου ΠΑΤΣΙΑΜΑΝΗ ΑΝΤΩΝΙΟΥ Ε.Δ.Ε. και οφείλεται στην αύξηση του Φ.Π.Α από 23% σε 24%.

23) ΑΔΑ: 7Ω2ΥΟΡ1Κ-11Ι – Χορήγηση άδειας χρήσης νερού για υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης από πηγάδι αρδευτικής χρήσης (άρδευση αγροτεμαχίων) στους Αριστείδη, Χρήστο, Αντώνιο και Νεκτάριο Λάκκο στην ιδιοκτησία τους, στη θέση «Βωβού-Περιβόλα» του Δήμου Αίγινας, της Περιφερειακής Ενότητας Πειραιά, της Περιφέρειας Αττικής.

24) ΑΔΑ: 72Β07Λ7-9Χ1 – Εγκρίνουμε τη δέσμευση πίστωσης ύψους σαράντα χιλιάδες ευρώ (40.000,00 €) για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του Ειδικού Φορέα 08.072 Δ/νση Οικονομικών Π.Ε. ΝΗΣΩΝ ΚΑΕ 97620804601 ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΕΕΛ Δ.Δ. ΑΙΓΙΝΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΙΝΑΣ. του οικ. έτους 2016 για την ανάγκη δέσμευσης πολυετούς υποχρέωσης ποσού -277.716,71- για το έργο<< Μελέτη αποχέτευσης ακκαθάρτων και ΕΕΛ Δ.Δ Αίγινας του Δήμου Αίγινας>> με επιμερισμό ποσού 2016- 40.000,00- και 2017 — 237.716,71-.

25) ΑΔΑ: Ω9ΠΘΟΡ1Κ-02Ω – Κήρυξη ως αναδασωτέου δάσους, εμβαδού 0,216 στρ. στη δασική θέση Κακόρεμα – Αγ. Μαρίνας περιφέρειας Δήμου Αίγινας, της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων της Περιφέρειας Αττικής.

26) ΑΔΑ: ΨΝΝΧΟΡ1Κ-Ω3Ι – Κήρυξη δημόσιας δασικής έκτασης ως αναδασωτέας συνολικού εμβαδού 23,384 στρ. στη δασική θέση «Κλίμα-Πύργος» περιφέρειας Δήμου Αίγινας της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων της Περιφέρειας Αττικής

ΔΗΜΟΣ ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ

1) ΑΔΑ: 7Α5Β7Λ7-ΛΡΥ – ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ ΠΡΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΑΓΟΝΗ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑΚΗ ΓΡΑΜΜΗ ΝΗΣΟΥ ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ ΛΟΓΩ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ

2) ΑΔΑ: ΩΣΒΥΟΡ1Κ-7Ι5 – Συμφωνητικό ανάθεσης του έργου » Συντήρηση του δασικού οδικού δικτύου και αντιπυρικών ζωνών στη Ν. Αγκίστρι»

3) ΑΔΑ: ΩΟΥΧΟΡ1Κ-ΚΟ3 – Πράξη Χαρακτηρισμού στη θέση Κάτω Δραγουνέρα Μεγαλοχωρίου Δήμου Αγκιστρίου εμβαδού 775,00τ.μ.

4) ΑΔΑ: 67ΕΒ7Λ7-ΛΘ9 – Έγκριση σύναψης και όρων παράτασης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Αττικής και Δήμου Αγκιστρίου για το έργο «Επίστρωση δημοτικών δρόμων Αγκιστρίου με κυβόλιθους».

5) ΑΔΑ: 7ΒΟΞ7Λ7-1ΔΘ – Εγκρίνουμε τη δέσμευση πίστωσης ύψους ογδόντα ευρώ (80,00 €) για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του Ειδικού Φορέα 08.072 Δ/νση Οικονομικών Π.Ε. ΝΗΣΩΝ ΚΑΕ 072101 Ημερήσια αποζημ μετακινουμενων στο εσωτερικο &εξωτερικό του οικ. έτους 2016 για την ανάγκη πληρωμής αποζημιώσεων για τη μετακίνηση των υπαλλήλων Αναγνωσταρά Χ. και Σπυρόπουλου Σ. της Δ/νσης Ανάπτυξης της Π.Ε. Νήσων στο Αγκίστρι μέσα στο Α’ δεκαπενθήμερο του Αυγούστου για έλεγχο μετά από καταγγελία

6) ΑΔΑ: 6ΑΨΕ7Λ7-ΝΡΑ – Εγκρίνουμε τη δέσμευση πίστωσης ύψους εκατό είκοσι ευρώ (120,00 €) για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του Ειδικού Φορέα 08.072 Δ/νση Οικονομικών Π.Ε. ΝΗΣΩΝ ΚΑΕ 072201 Εξοδα διανυκτερευσης στο εσωτερικό&εξωτερικό του οικ. έτους 2016 για την ανάγκη πληρωμής εξόδων διανυκτέρευσης για τη μετακίνηση των υπαλλήλων Αναγνωσταρά Χ. και Σπυρόπουλου Σ. της Δ/νσης Ανάπτυξης της Π.Ε. Νήσων στο Αγκίστρι μέσα στο Α’ δεκαπενθήμερο του Αυγούστου για έλεγχο μετά από καταγγελία.

7) ΑΔΑ: ΩΕΧΙ7Λ7-ΣΗΤ – Εγκρίνουμε τη δέσμευση πίστωσης ύψους οκτακόσιες σαράντα χιλιάδες ευρώ (840.000,00 €) για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του Ειδικού Φορέα 08.072 Δ/νση Οικονομικών Π.Ε. ΝΗΣΩΝ ΚΑΕ 97720800101 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΜΩΛΟΥ ΣΤΗ ΣΚΑΛΑ ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ. του οικ. έτους 2016 για την ανάγκη δέσμευσης πολυετούς υποχρέωσης ποσού- 2.215.000,00-για το έργο<< Κατασκευή επέκτασης και διαμόρφωση μώλου στη Σκάλα Αγγιστρίου>> με επιμερισμό ποσού 2016-840.000,00- και 2017- 1.375.000,00-

8) ΑΔΑ: Ψ9ΣΜΟΡ1Κ-8ΒΘ – Κήρυξη δάσους ως αναδασωτέου, συνολικού εμβαδού 4,137 στρ., στη δασική θέση «Κοντάρι» περιφέρειας Δήμου Αγκιστρίου της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων της Περιφέρειας Αττικής.

ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΜΟΥ

1) ΑΔΑ: 6Δ237Λ7-3ΒΝ – Σύσταση Επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής του έργου: «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΣΗ ΤΗΣ Λ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ (Λ. ΑΜΦΙΘΕΑΣ) ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΑΛΙΜΟΥ»

2) ΑΔΑ: ΩΣΨΠΟΡ1Κ-3Λ9 – Τροποποίηση της με αριθμό πρωτ. 56706/1912/24-10-2014 (Α.Δ.Α. 6ΚΧΑΟΡ1Κ-Β28) Απόφασης του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής «Χορήγηση άδειας χρήσης νερού για υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης από γεώτρηση υδρευτικής χρήσης (άρδευση πρασίνου) στην Κοινοπολιτειακή Επιτροπή Στρατιωτικών Τάφων, στην ιδιοκτησία της, στην οδό Εθνάρχου Μακαρίου 3, του Δήμου Αλίμου, της Περιφέρειας Αττικής» ως προς την αρδευόμενη έκταση, τη χορηγούμενη ποσότητα νερού και τη διάρκεια ισχύος της άδειας.

3) ΑΔΑ: ΩΑΤΛ7Λ7-19Υ – Έγκριση δαπάνης και διάθεση της εγγεγραμμένης πίστωσης στον Προϋπολογισμό οικ. Έτους 2016 Περιφερειακής Ενότητας Νοτίου Τομέα για την πληρωμή (Μελέτης επικαιροποίησης ομβρίων υδάτων οδού Κανάρη στο Δήμο Αλίμου).

4) ΑΔΑ: 6ΩΚΡ7Λ7-ΠΑΗ – Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου: «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΤΗΣ Λ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ (Λ. ΑΜΦΙΘΕΑΣ) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΜΟΥ» αναδόχου ΛΗΔΑ-ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Ε.Δ.Ε.

5) ΑΔΑ: Ω2Δ97Λ7-ΨΚΑ – Έγκριση Τροποποίησης Καταστατικού Ανώνυμης Εταιρείας

6) ΑΔΑ: 6ΟΛΨ7Λ7-0Β0 – ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΟΔΟΥ ΚΑΝΑΡΗ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΜΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ – ΒΟΥΛΑΣ – ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ

1) ΑΔΑ: 6ΞΑΒΟΡ1Κ-Ο68 – Ακύρωση της υπ’ αριθ. 343/2016 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης

2) ΑΔΑ: 6ΩΒΓΟΡ1Κ-ΣΤ8 – Πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών στο Δήμο Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης.

3) ΑΔΑ: ΩΑ8Υ7Λ7-8ΙΚ – ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΗΛΑΔΕΖΑΣ Δ.Ε ΒΑΡΗΣ

4) ΑΔΑ: 70Υ7ΟΡ1Κ-4Ξ5 – Έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων σύμφωνα με τις υπ’ αριθμ. 663/15 και 664/15 Αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης.

5) ΑΔΑ: 6Λ217Λ7-3ΔΖ – ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΕΠΕ ΑΠΟ Α.Ε.

6) ΑΔΑ: 6Δ8ΠΟΡ1Κ-ΚΝΩ – Χορήγηση άδειας λειτουργίας του Ανοικτού Γηπέδου Ποδοσφαίρου- Στίβου στο Δ.Δ. Βάρης του Δήμου Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης

7) ΑΔΑ: Ψ4Κ3ΟΡ1Κ-8ΓΩ – Χορήγηση άδειας λειτουργίας στο κλειστό Γυμναστήριο του 1ου Δημοτικού Σχολείου Βάρης του Δήμου Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης

ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ

1) ΑΔΑ: 79ΘΟΟΡ1Κ-2ΞΗ – Πράξη χαρακτηρισμού αγωγού Γλυφάδας

2) ΑΔΑ: Ω5ΩΔ7Λ7-ΑΜΑ – Έγκριση δαπάνης και διάθεση της εγγεγραμμένης πίστωσης στον Προϋπολογισμό οικ. Έτους 2016 Περιφερειακής Ενότητας Νοτίου Τομέα για την πληρωμή πολυετούς υποχρέωσης για το έργο (ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΝΩ ΓΛΥΦΑΔΑΣ) (ΣΕ ΤΡΙΑ ΤΜΗΜΑΤΑ) Δήμου ΓΛΥΦΑΔΑΣ συνολικού Προϋπολογισμού 3.700.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).

3) ΑΔΑ: 6ΞΣ47Λ7-Ζ7Λ – Έγκριση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ, ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΧΑΡΙΤΩΝ & ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ (Ο.Τ.69)», συνολικού προϋπολογισμού 1.700.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23%)

4) ΑΔΑ: 6ΕΝΒ7Λ7-3ΜΗ – ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΕΣ ΟΜΒΡΥΟΙ ΑΓΩΓΟΙ ΑΝΩ ΓΛΥΦΑΔΑΣ

5) ΑΔΑ: ΩΘΟΔΟΡ1Κ-ΜΩΣ – Πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών στο Δήμο Γλυφάδας.

6) ΑΔΑ: ΩΨΡΚ7Λ7-0Ι9 – Ορισμός επιτροπής εξακρίβωσης κόστους τιμών μονάδος νέων εργασιών στο έργο: «Αισθητική και ποιοτική αναβάθμιση κοινόχρηστων χώρων ,Πλατείας Χαρίτων και παράπλευρων χώρων του Δήμου Γλυφάδας (Ο.Τ.69)» προϋπολογισμού 1.700.000,00 Ευρώ (με τον ΦΠΑ).

7) ΑΔΑ: ΩΝ2Τ7Λ7-Φ52 – Έγκριση διακήρυξης και των συνοδευτικών τευχών δημοπράτησης του έργου: «Κατασκευή δευτερευόντων αγωγών ομβρίων περιοχής Άνω Γλυφάδας (σε τρία τμήματα)», προϋπολογισμού 3.700.000,00€ συμπ. ΦΠΑ.

8) ΑΔΑ: ΩΥΑΛΟΡ1Κ-97Π – ΑΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 232/2016 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ

9) ΑΔΑ: 7Τ5Ε7Λ7-5ΓΣ – Απόφαση επιβολής προστίμου στην «Δ. ΚΩΤΣΗΣ – Κ. ΚΑΠΕΛΟΣ Ο.Ε.», κάτοχο αρτοποιείου, επί της οδού Γούναρη 215 στον Δήμο Γλυφάδας.

10) ΑΔΑ: 77ΥΖ7Λ7-ΠΜ6 – Έγκριση δαπάνης και διάθεση της εγγεγραμμένης πίστωσης στον προϋπολογισμό οικ. Έτους 2016 Περιφερειακής Ενότητας Νοτίου Τομέα για την πληρωμή πολυετούς υποχρέωσης για το έργο ‘ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΑΓΩΓΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΕΡΨΙΘΕΑΣ-ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ’ Δήμου Γλυφάδας με ΚΑΕ 9775.04.047 προϋπολογισμού 400.000 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), με πίστωση 200.000 € για το έτος 2016 , 200.000€ για το έτος 2017

11) ΑΔΑ: ΩΟΞΟ7Λ7-3Λ1 – ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ «ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΛΙΟΥΓΚΑΣ» ΔΗΜΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ

12) ΑΔΑ: 6ΕΝΒ7Λ7-3ΜΗ – ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΕΣ ΟΜΒΡΥΟΙ ΑΓΩΓΟΙ ΑΝΩ ΓΛΥΦΑΔΑΣ

13) ΑΔΑ: ΩΚΓΞ7Λ7-98Ω – Έγκριση αναθεωρημένου χρονοδιαγράμματος εργασιών για το έργο: «Κεντρικός αγωγός περιοχής Τερψιθέας Γλυφάδας», προϋπολογισμού 5.772.756,35 Ευρώ (με ΦΠΑ).

14) ΑΔΑ: 788Ο7Λ7-8ΗΑ – πληρωμής οφειλών παρελθόντος έτους δρομολογίων μεταφοράς μαθητών, Π.Ε. Δυτικού Τομέα Αθήνας και συγκεκριμένα για τους μήνες Νοέμβριο και Δεκέμβριο 2015 του δρομολογίου Γλυφάδα – Ιλιον στο Ειδικό Γυμνάσιο – Ειδικό Λύκειο – ΤΕΕ Ειδικής Αγωγής το οποίο εκτελείται από τον κο Μεταλλίδη Παύλο.

ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

1) ΑΔΑ: ΩΗΕ77Λ7-4ΩΝ – ΕΠΙΒΟΛΗ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ.

2) ΑΔΑ: 6ΟΓΙ7Λ7-8Φ7 – Έγκριση χρονοδιαγράμματος και οργανογράμματος κατασκευής του έργου “Βελτίωση Π.Ε.Ο. Ελευσίνας-Θηβών από χ.θ.15+500 έως χ.θ 40+300”αναδόχου ΕΡΓΟΔΟΜΙΚΗ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΑΒΕΤΕ.

3) ΑΔΑ: 71Π97Λ7-Σ40 – ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΕ ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΕΙΟ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 3 ΤΟΥ Ν.4056/2012

4) ΑΔΑ: Ω8ΔΑ7Λ7-ΨΩΟ – ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ.

5) ΑΔΑ: ΩΞΤΙ7Λ7-9ΘΣ – Τροποποίηση άδειας λειτουργίας μετά από μηχανολογικό και κτιριακό εκσυγχρονισμό εργοστασίου κατασκευής ανυψωτικών και μεταφορικών μηχανημάτων της Χ.ΡΟΚΑΣ ΑΒΕΕ στην θέση 23ο χλμ. Ν.Ε.Ο. ΑΘΗΝΩΝ ΚΟΡΙΝΘΟΥ στο Δήμο Ελευσίνας Αττικής.

6) ΑΔΑ: ΨΗ1Θ7Λ7-948 – Τροποποίηση άδειας λειτουργίας, χυτηρίου χυτοσιδήρου της «ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΚΑΛΟΜΟΙΡΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε» στη θέση Πάτημα στη Δημοτική Ενότητα Μαγούλας του Δήμου Ελευσίνας Αττικής, ως προς τον φορέα του

7) ΑΔΑ: ΩΙΖ17Λ7-8Χ1 – ΕΠΙΒΟΛΗ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ.

8) ΑΔΑ: 7ΘΛ77Λ7-63Ρ – Ανάκληση A) της αρ.πρωτ.2726/Φ14.ΕΛΕΥΣ2945/01-10-2001 απόφασης χορήγησης άδειας λειτουργίας (ανανέωση), κατόπιν μηχανολογικού εκσυγχρονισμού (διαρρύθμιση) στην εταιρεία με την επωνυμία «ΑΦΟΙ ΣΑΒΒΑ ΕΠΕ» και Β) της αρ.πρωτ.788/2015/18-03-2015 απόφασης με την οποία ανακλήθηκε η αρ.πρωτ.3661/14/04-11-2011 απόφαση διακοπής λειτουργίας και τροποποιήθηκε η αρ.πρωτ.2726/Φ.14ΕΛΕΥΣ.2945/01-10-2001 άδεια λειτουργίας ως προς τον νέο φορέα «ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΖΚΣ ΙΚΕ», του ναυπηγείου κατασκευής ξύλινων και σιδηρών σκαφών και διάλυσης πλοίων στη θέση Βλύχα ή Τσιμεντάδικα στο Δήμο Ελευσίνας.

9) ΑΔΑ: 7ΣΥΛ7Λ7-ΚΦΠ – Λήψη Απόφασης για δωρεάν παραχώρηση εξοπλισμού στον Ελληνικό Στρατό της Δομής Προσφύγων/Μεταναστών της Ελευσίνας.

ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ – ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ

1) ΑΔΑ: ΩΑ5ΒΟΡ1Κ-ΣΙΝ – Χορήγηση άδειας λειτουργίας στο Κλειστό Γυμναστήριο Καλαθοσφαίρισης- Πετοσφαίρισης του Δήμου Ελληνικού Αργυρούπολης

2) ΑΔΑ: 6ΞΤ1ΟΡ1Κ-9ΟΦ – Χορήγηση άδειας λειτουργίας στο Κλειστό Γυμναστήριο Καλαθοσφαίρισης Α.Π.Χ. ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ του Δήμου Ελληνικού Αργυρούπολης

3) ΑΔΑ: Ψ68Γ7Λ7-Υ5Β – ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΣΥΣΤΕΓΑΣΗ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΥ

4) ΑΔΑ: 676Φ7Λ7-ΗΘΝ – ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ

5) ΑΔΑ: 6ΚΩΣ7Λ7-99Θ – ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ

6) ΑΔΑ: 63ΝΜΟΡ1Κ-ΖΟ2 – Πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών στον Δήμο Ελληνικού – Αργυρούπολης.

7) ΑΔΑ: ΩΗ1Μ7Λ7-ΩΥ6 – Έγκριση σύναψης και όρων προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και Δήμου Ελληνικού-Αργυρούπολης για το έργο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ» συνολικού προϋπολογισμού 100.000,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).

8) ΑΔΑ: ΩΡΣΚ7Λ7-4ΟΤ – ΑΔΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ ΑΠΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ (ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ)

9) ΑΔΑ: 675Γ7Λ7-Ζ6Γ – Τροποποίηση άδειας λειτουργίας αρτοποιείου επί της οδού Καλλιπόλεως 67 στον Δήμο Ελληνικού – Αργυρούπολης, Δ. Κ. Ελληνικού.

10) ΑΔΑ: ΩΙ4Π7Λ7-64Ο – Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ύψους € 25.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., για την επείγουσα ανάγκη προμήθειας γραφικής ύλης και σχολικού εξοπλισμού στα παιδιά των προσφύγων που διαμένουν στα Κέντρα Φιλοξενίας Ελληνικού και Ελαιώνα.

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

1) ΑΔΑ: 7ΒΑΡΟΡ1Κ-ΧΣΘ – ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΩΝ ΚΥΝΗΓΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ 2ΟΥ ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

2) ΑΔΑ: ΩΗΟ27Λ7-Ν18 – Έγκριση τροποποιήσεως του Καταστατικού Ανώνυμης Εταιρίας

3) ΑΔΑ: ΨΦΗ67Λ7-31Γ – Έγκριση τροποποιήσεως του Καταστατικού Ανώνυμης Εταιρίας

ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ – ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

1) ΑΔΑ: Ω5ΒΩ7Λ7-ΤΑΙ – Χορήγηση άδειας ιδρύσεως φαρμακείου στην Φαρμακοποιό Σαβουλίδου Σοφία του Σωτηρίου , στην Δημοτικά Ενότητα Κερατσινίου του Δήμου Κερατσινίου – Δραπετσώνας

2) ΑΔΑ: ΨΛΧΑ7Λ7-0Β9 – Χορήγηση άδειας ιδρύσεως φαρμακείου στην Φαρμακοποιό Ευανθία Θωμά του Αποστόλου, στην Δημοτικά Ενότητα Κερατσινίου του Δήμου Κερατσινίου – Δραπετσώνας

3) ΑΔΑ: 6Ο767Λ7-ΛΡ9 – Χορήγηση άδειας ιδρύσεως φαρμακείου στον Φαρμακοποιό Κρεβεντζάκη Ηρακλή του Νικηφόρου, στην Δημοτικά Ενότητα Κερατσινίου του Δήμου Κερατσινίου – Δραπετσώνας

4) ΑΔΑ: 679Θ7Λ7-ΨΑΠ – Χορήγηση άδειας ιδρύσεως φαρμακείου στην Φαρμακοποιό Καντιώτου Καλλιόπη του Ιωάννη, στην Δημοτικά Ενότητα Κερατσινίου του Δήμου Κερατσινίου – Δραπετσώνας

5) ΑΔΑ: ΩΡΧΞ7Λ7-Λ0Γ – Χορήγηση άδειας ιδρύσεως φαρμακείου στον Φαρμακοποιό Αριστόκριτο Βλάχο του Γεωργίου, στην Δημοτικά Ενότητα Κερατσινίου του Δήμου Κερατσινίου – Δραπετσώνας

6) ΑΔΑ: 7ΣΝΟ7Λ7-4ΒΒ – Χορήγηση άδειας ιδρύσεως φαρμακείου στην Φαρμακοποιό Καπετανίδου Μαρία του Γεωργίου, στην Δημοτικά Ενότητα Κερατσινίου του Δήμου Κερατσινίου – Δραπετσώνας

7) ΑΔΑ: 61ΟΖ7Λ7-0ΚΓ – Χορήγηση άδειας ιδρύσεως φαρμακείου στην Φαρμακοποιό Μολυμπάκη Ελένη του Μάρκου, στην Δημοτικά Ενότητα Κερατσινίου του Δήμου Κερατσινίου – Δραπετσώνας

8) ΑΔΑ: 7ΧΝΟ7Λ7-ΕΜΙ – Χορήγηση άδειας ιδρύσεως φαρμακείου στον Φαρμακοποιό Σαπορίτα Σαλβατόρε του Φραντσέσκο, στην Δημοτικά Ενότητα Κερατσινίου του Δήμου Κερατσινίου – Δραπετσώνας

9) ΑΔΑ: 6ΗΕΟ7Λ7-624 – Έγκριση λειτουργίας συστεγασμένων Φαρμακείων των Φαρμακοποιών Ντίμερη Νικολάου του Χρήστου και Παναγόπουλου Ανδρέα του Γεωργίου στη Δ. Ε. Κερατσινίου του Δήμου Κερατσινίου – Δραπετσώνας

10) ΑΔΑ: ΨΟ577Λ7-ΠΙ5 – Δέσμευση πίστωσης ύψους τετρακόσιες πενήντα χιλιάδες ευρώ (450.000,00 €) για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του Ειδικού Φορέα 07.072 Δ/νση Οικονομικών Π.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΑΕ 97810702301 ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ – ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ. του οικ. έτους 2016 για την ανάγκη ΠΟΛΥΕΤΟΥΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΡΓΟΥ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΟΣΟΥ 550.000,00 euro ( επιμερισμός 2016: 450.000,00 euro & 2017: 100.000,00 euro).

11) ΑΔΑ: 7Ε51ΟΡ1Κ-ΙΡΙ – Έγκριση θέσης σε κυκλοφορία οχημάτων του Δήμου Κερατσινίου – Δραπετσώνας.

12) ΑΔΑ: 77Σ47Λ7-Γ21 – ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ Η ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ

13) ΑΔΑ: ΩΛ0Δ7Λ7-ΤΧ7 – Εξέταση ενστάσεως της εταιρείας με την επωνυμία «ΝΑΜΑ Σύμβουλοι Μηχανικοί Και Μελετητές Α.Ε» κατά του πρακτικού Ι της επιτροπής διαγωνισμού για την ανάθεση της μελέτης «Μελέτη δικτύου αποχέτευσης ομβρίων υδάτων Κερατσινίου –Δραπετσώνας» προεκτιμώμενης αμοιβής 614.874,17 ευρώ.

14) ΑΔΑ: 6Λ7Α7Λ7-Θ7Ι – Χορήγηση άδειας ιδρύσεως φαρμακείου στον Φαρμακοποιό Δούκα Πέτρο του Ιωάννου, στην Δημοτικά Ενότητα Κερατσινίου του Δήμου Κερατσινίου – Δραπετσώνας

ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ

1) ΑΔΑ: ΩΒΕΘ7Λ7-ΖΛΔ – Άδεια λειτουργίας (κατόπιν μηχ/κού εκσ/σμού με προσθήκη δραστηριότητας), του εργοστασίου κατασκευής φιαλιδίων και εμφιάλωσης υγραερίου, κατασκευής μεταλλουργικών ειδών οικιακής χρήσης & επιφανειακής κατεργασίας και επικάλυψης μετάλλων, της «ΕΜΜ. & Α. ΒΡΥΣΑΝΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.», που βρίσκεται στη Θέση «ΜΑΝΔΡΑ ΝΤΟΥΝΗ» στο ΚΟΡΩΠΙ.

2) ΑΔΑ: 70ΗΟΟΡ1Κ-7ΔΩ – ΒΕΒΑΙΩΣΗ Περαιώσεως Εργασιών Επισκευήςτου κτηρίου επί της οδού Βασ.Κων/νου 100, στο ΚΟΡΩΠΙ.

3) ΑΔΑ: 6ΜΝΒΟΡ1Κ-ΦΤΚ – Άρση Αντισεισμικής Υποθήκης για το σεισμόπληκτο κτήριο επί της οδού Βασ.Κων/νου 100, στον Δήμο Κορωπίου.

4) ΑΔΑ: ΩΥΦΞ7Λ7-ΝΟ0 – Άδεια μηχανολογικού εκσυγχρονισμού βιοτεχνίας κατασκευής πλαστικών ειδών οικιακής χρήσης, στην επωνυμία ‘Θ. ΣΦΗΚΑΣ ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΙΔΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ & ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.’, διάρκειας τριών (3) ετών, που βρίσκεται στο 4ο χλμ της Λ. Βάρης – Κορωπίου του Δήμου Κορωπίου – Αττική

5) ΑΔΑ: ΨΠΜΝΟΡ1Κ-0ΓΖ – Παράταση ισχύος της με αρ. πρωτ Φ.1842/3414/Περιβ.9/27-9-10 απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων, μέχρι της συμπλήρωση δεκαετίας από την έκδοσή της, του εργοστασίου παραγωγής ειδών καλλωπισμού, της εταιρείας ‘HELLENICA AE’ που βρίσκεται επί της οδού Ηφαίστου 11, στην θέση ‘Τζήμα-Πόρτση’ εντός ΒΙ.ΠΑ., του Δήμου Κρωπίας, Π.Ε. Ανατολικής Αττικής, Ν. Αττικής.

6) ΑΔΑ: 7ΖΒΥΟΡ1Κ-Σ86 – Πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών στο Δήμο Κρωπίας

7) ΑΔΑ: ΩΨΝΑ7Λ7-ΥΨΠ – Έγκριση τροποποίησης – συμπλήρωσης της μελέτης του έργου: «ΣΥΛΛΟΓΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΚΟΡΩΠΙΟΥ – ΠΑΙΑΝΙΑΣ», αναδόχου Κ/Ξ ΚΛΕΑΡΧΟΣ Γ. ΡΟΥΤΣΗΣ Α.Ε.- ΕΡΕΤΒΟ Α.Ε. – ΑΑΓΗΣ Α.Ε..

8) ΑΔΑ: ΩΨΤΦΟΡ1Κ-ΔΥΝ – Χορήγηση άδειας χρήσης νερού για υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης νερού από πηγάδι αρδευτικής χρήσης (άρδευση αγροτεμαχίου) στην κ. Σωφρόνη Σοφία του Ιωακείμ, σε μισθωμένη ιδιοκτησία της κ. Χελιώτη Αικατερίνης του Κωνσταντίνου στη θέση ΑΓ. ΑΣΩΜΑΤΟΙ του Δήμου Κρωπίας, της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής

9) ΑΔΑ: Ω1ΘΩΟΡ1Κ-Δ3Φ – Χορήγηση άδειας χρήσης νερού για υφιστάμενα δικαιώματα από γεώτρηση αρδευτικής χρήσης (άρδευση αγροτεμαχίου) στους Γεώργιο Χατζηδήμα και Ισιδώρα Ξυνού στην ιδιοκτησία τους, στη θέση «Μαυροβούνι» του Δήμου Κρωπίας, της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής, της Περιφέρειας Αττικής.

10) ΑΔΑ: 6ΝΞΒΟΡ1Κ-ΞΙΖ – Χορήγηση άδειας χρήσης νερού για υφιστάμενα δικαιώματα από πηγάδι αρδευτικής χρήσης (άρδευση αγροτεμαχίου) στον κ. Σπυρίδωνα Γκίκα στην ιδιοκτησία του, στη θέση «Ντρεμάντζι» του Δήμου Κρωπίας, της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής, της Περιφέρειας Αττικής.

11) ΑΔΑ: 7ΡΦ2ΟΡ1Κ-ΒΡ6 – Χορήγηση άδειας χρήσης νερού για υφιστάμενα δικαιώματα από γεώτρηση αρδευτικής χρήσης (άρδευση αγροτεμαχίου) στον κ. Ιωάννη Κούκο στην ιδιοκτησία του, στην οδό Αρχιμήδους, στη θέση «Προφάρτα» του Δήμου Κρωπίας, της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής, της Περιφέρειας Αττικής.

12) ΑΔΑ: ΩΚ9Υ7Λ7-22Σ – Άδεια μηχανολογικού εκσυγχρονισμού, διάρκειας τριών (3) ετών, του εργοστασίου παραγωγής ειδών συσκευασίας από πολυαιθυλένιο, της FLEXOPACK Α.Ε.Β.Ε , που βρίσκεται στην οδό Ηφαίστου στη θέση Τζήμα, του Δήμου Κορωπίου Αττικής.

13) ΑΔΑ: Ω6ΠΚ7Λ7-ΦΝΗ – ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ Α.Ε.

14) ΑΔΑ: ΩΥ9ΔΟΡ1Κ-59Ω – Τροποποίηση ως προς την αρδευόμενη έκταση, την ετήσια κατανάλωση νερού και τους δικαιούχους άδειας χρήσης νερού της με αριθμό πρωτ. 51731/1472/15-05-2014 (ΑΔΑ: BIIOOΡ1Κ-ΑΩΝ) Απόφασης του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής «Χορήγηση άδειας χρήσης νερού για υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης νερού από γεώτρηση αρδευτικής χρήσης στον Λούπο Ευστράτιο στην ιδιοκτησία του στη θέση «ΚΙΤΣΙ» του Δήμου Κρωπίας, της Περιφέρειας Αττικής».

15) ΑΔΑ: 7Η1Μ7Λ7-Λ4Ι – Μείωση πρόσθετων εγγυητικών επιστολών καλής εκτέλεσης για το έργο: «Συλλογή, μεταφορά, επεξεργασία και διάθεση ακαθάρτων περιοχών Κορωπίου – Παιανίας» προϋπολογισμού 112.900.193,61 € (με αναθεώρηση και ΦΠΑ), αναδόχου Κ/Ξ ΚΛΕΑΡΧΟΣ Γ. ΡΟΥΤΣΗΣ Α.Ε.- ΕΡΕΤΒΟ Α.Ε. – ΑΑΓΗΣ Α.Ε…

16) ΑΔΑ: Ω4ΟΚΟΡ1Κ-ΕΡ9 – ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΕΡΑΙΩΣΕΩΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΦΕΡΟΝΤΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ του κτηρίου στην οδό Νικ.Κώνστα 43, στον Δήμο Κορωπίου.

17) ΑΔΑ: 626ΙΟΡ1Κ-ΞΝ6 – Άρση Αντισεισμικής Υποθήκης για το σεισμόπληκτο κτήριο επί της οδού Νικ.Κώνστα 43, στον Δήμο Κορωπίου.

18) ΑΔΑ: 7Δ7ΓΟΡ1Κ-Λ2Γ – Παράταση ισχύος της αρ. Φ. 2331/456/30.03.2010 ΑΕΠΟ, για τη λειτουργία του υφιστάμενου εργοστασίου παραγωγής αφρώδους πλαστικού της εταιρείας << Ι. ΣΑΚΑΛΑΚΗΣ ΑΒΕΕ >>, που βρίσκεται στην οδό Απολλωνίου 12, στη θέση : Κλωσάρι στο Κορωπί Αττικής.

ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ

1) ΑΔΑ: ΩΚΨΡΟΡ1Κ-ΠΙ7 – Πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας τριών (3) μηνών για πυρασφάλεια στον Αναπτυξιακό Σύνδεσμο Λαυρεωτικής

2) ΑΔΑ: ΩΛΝΦΟΡ1Κ-ΓΓΑ – Χορήγηση άδειας χρήσης νερού για υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης νερού από γεώτρηση αρδευτικής χρήσης (άρδευση αγροτεμαχίου) στην κ. Μαστρανδρίκου Τριανταφυλλιά του Βασίλειου, στην ιδιοκτησία της στη θέση ΜΕΓΑΛΑ ΠΕΥΚΑ, Δημοτικής Ενότητας Κερατέας, του Δήμου ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ, της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής

3) ΑΔΑ: ΩΖΩΞΟΡ1Κ-0ΦΩ – Ακύρωση της υπ’αριθμ. 98/2016 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λαυρεωτικής

4) ΑΔΑ: ΩΩΡ37Λ7-ΗΛΕ – ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ Α.Ε.

5) ΑΔΑ: Ω3ΣΘΟΡ1Κ-ΤΕΘ – Έγκριση πρακτικών πλειοδοτικού διαγωνισμού για την διάθεση του αποκλειστικού δικαιώματος υλοτομίας και απόληψης του απονεκρωθέντος ξυλώδη όγκου λόγω πυρκαγιάς του Δημοσίου Δάσους στη θέση «Διονύσου – Τρέπες – Μπούρτζες» περιοχής αρμοδιότητας Δασαρχείου Λαυρίου.

6) ΑΔΑ: Ω6ΠΔΟΡ1Κ-ΒΡΖ – ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ:ΙΣΟΠΕΔΩΣΗ ΜΕ ΔΙΑΜΟΡΦΩΤΗΡΑ, ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ & ΜΟΡΦΩΣΗ ΤΑΦΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΡΟΜΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΩΝ ΖΩΝΩΝ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟΥ ΛΑΥΡΙΟΥ

7) ΑΔΑ: ΩΠΣΩΟΡ1Κ-ΞΧ7 – ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ:ΙΣΟΠΕΔΩΣΗ ΜΕ ΠΡΟΩΘΗΤΗΡΑ,ΑΡΣΗ ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΡΟΜΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΩΝ ΖΩΝΩΝ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟΥ ΛΑΥΡΙΟΥ

8) ΑΔΑ: 6Λ6ΓΟΡ1Κ-ΔΘ4 – Διορισμός Ταμία και 3ου μέλους Ελεγκτικής Επιτροπής του Κ.Σ. Λαυρίου

9) ΑΔΑ: ΩΝ9Ε7Λ7-6ΤΙ – Επιστροφή εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης του έργου: «Συντήρηση και αποκατάσταση ζημιών του εσωτερικού οδικού δικτύου του Δήμου Λαυρεωτικής Ν. Αττικής»

10) ΑΔΑ: 6ΟΚΨ7Λ7-ΧΒΓ – Έγκριση ανάθεσης και δαπάνης για τη διάθεση μηχανημάτων – οχημάτων και προσωπικού για την αντιμετώπιση εκτάκτου γεγονότος (πυρκαγιά) στο Δήμο Λαυρεωτικής από την 22-07-2016.

11) ΑΔΑ: 6Χ36ΟΡ1Κ-Μ9Ρ – Πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας τριών (3) μηνών στον Αναπτυξιακό Σύνδεσμο Λαυρεωτικής.

12) ΑΔΑ: 7ΩΨΩΟΡ1Κ-Σ6Η – Πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας ενός (1) και δύο (2) μηνών στο Δήμο Λαυρεωτικής, Αττικής.

13) ΑΔΑ: 7ΑΡΕ7Λ7-823 – Έγκριση ανάθεσης και δαπάνης για τη διάθεση οχημάτων και προσωπικού για την αντιμετώπιση εκτάκτου γεγονότος (πυρκαγιά) στο Δήμο Λαυρεωτικής την 28-07-2016

14) ΑΔΑ: 65Ο3ΟΡ1Κ-28Ρ – Ακύρωση της υπ’αρ. 80/2016 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λαυρεωτικής

15) ΑΔΑ: ΩΨΔΔΟΡ1Κ-191 – «Διόρθωση της Πράξης Εφαρμογής της Β.Ε.ΠΕ. Κερατέας (α) στο οικόπεδο με κτ.α. 2003250, στα ο. τ. 1030 και 1047 και (β) στο οικόπεδο με κτ.α. 2003255 στο ο. τ. 1029»

16) ΑΔΑ: ΩΩΜ5ΟΡ1Κ-4ΒΝ – ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ¨ΕΛΙΕΣ¨ 1ο ΛΙΜΑΝΑΚΙ ΔΑΣΚΑΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΕΡΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΜΒΑΔΟΥ 3.838,834 τ.μ. ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 14 Ν.998/79 (ΑΡ. ΠΡΩΤ. 2188/58919/29-07-2016) ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΑΙΤΗΜΑ ΤΟΥ κ. ΚΙΤΣΟΝΙΔΗ ΙΩΑΝΝΗ

17) ΑΔΑ: 62Ε0ΟΡ1Κ-ΙΧΞ – ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ¨ΜΑΛΤΑ ΡΟΥΝΙ¨ΔΑΣΚΑΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΕΡΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ Π.Ε ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΜΒΑΔΟΥ 1.177,00 τ.μ. ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 14 Ν. 998/79 (ΑΡ. ΠΡΩΤ. 2189/58923/28-07-2016) ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΑΙΤΗΜΑ ΤΟΥ κ. ΠΑΓΑΝΕΛΗ ΙΩΑΝΝΗ

18) ΑΔΑ: 665ΥΟΡ1Κ-ΙΧΧ – ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ¨ΓΕΦΥΡΑ ΑΔΑΜΗ¨ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΕΡΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ Π.Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΜΒΑΔΟΥ 600,00 τ.μ. ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 14 Ν. 998/79 (ΑΡ. ΠΡΩΤ. 2187/58917/28-07-2016) ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΑΙΤΗΜΑ ΤΟΥ κ. ΓΡΗΓΟΡΑ ΧΡΗΣΤΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ

1) ΑΔΑ: 6ΦΙ47Λ7-ΚΦΨ – ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΥΡΩΣΗΣ ΜΕ ΑΡ. 7020/2015/11-3-2016 ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ της με αρ. 1/2010 Πράξης Εφαρμογής της Πολεοδομικής Μελέτης των Πολεοδομικών Ενοτήτων 4 & 5 «Πόρτο Ράφτη» του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας της ιδιοκτησίας με κ.α. κ. 644403 στο Ο.Τ. Γ778.

2) ΑΔΑ: 6ΥΟΤ7Λ7-Σ41 – ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΥΡΩΣΗΣ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 22-ΜΑΡ/2016 της υπ’αρ. 1/2010 πράξης εφαρμογής της πολεοδομικής μελέτης των Π.Ε. 4 & 5 Πόρτο Ράφτη του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας.

3) ΑΔΑ: 6ΕΞ57Λ7-0ΘΡ – ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΥΡΩΣΗΣ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 26-ΜΑΡ/2016 της υπ’αρ. 1ης πράξης εφαρμογής της πολεοδομικής μελέτης της Π.Ε. 3 Πόρτο Ράφτη του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας.

4) ΑΔΑ: ΩΦΕ87Λ7-ΕΕΛ – ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΥΡΩΣΗΣ ΜΕ ΑΡ. 6288/2014/29-2-2016 ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ της με αρ. 1/2010 Πράξης Εφαρμογής της Πολεοδομικής Μελέτης των Πολεοδομικών Ενοτήτων 4 & 5 «Πόρτο Ράφτη» του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας της ιδιοκτησίας με κ.α. κ. 622106 στο Ο.Τ. Γ568.

5) ΑΔΑ: Ω7ΗΝΟΡ1Κ-Θ3Ω – Χορήγηση άδειας χρήσης νερού για υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης νερού από πηγάδι αρδευτικής χρήσης (άρδευση αγροτεμαχίου) στον κ. Νάσσου Σταμάτη και Φωτεινή του Σπυρίδωνα, Νάσσου Νικόλαο του Σταμάτη, στην ιδιοκτησία τους στη θέση ΚΡΟΙ ΣΚΛΙΑ του Δήμου Μαρκοπούλου – Μεσογαίας, της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής, Περιφέρειας Αττικής.

6) ΑΔΑ: 7ΧΖΑΟΡ1Κ-2Ο6 – Χορήγηση άδειας χρήσης και μεταφοράς νερού για υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης νερού από πηγάδι αρδευτικής χρήσης (άρδευση αγροτεμαχίου) στους κ.κ Μεθενίτη Δημήτριο, Ιωάννη, Κωνσταντίνο και Νικόλαο του Παναγιώτη, στην ιδιοκτησία τους στη θέση ΛΙΟΥΜΗ του Δήμου Μαρκοπούλου – Μεσογαίας, της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής

7) ΑΔΑ: 66Ρ6ΟΡ1Κ-ΡΓΔ – Χορήγηση άδειας χρήσης νερού για υφιστάμενα δικαιώματα από γεώτρηση αρδευτικής χρήσης (άρδευση αγροτεμαχίου) στις Ελένη, Ιφιγένεια και Μαρία Πετούρη στην ιδιοκτησία τους, στη θέση «Χέρωμα Μπάρτζη ή Ντρίβλια» του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας, της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής, της Περιφέρειας Αττικής.

8) ΑΔΑ: ΩΠ7ΜΟΡ1Κ-77Ι – Χορήγηση άδειας χρήσης νερού για υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης νερού από πηγάδι αρδευτικής χρήσης (άρδευση αγροτεμαχίου) στον κ. ΣΤΟΥΡΑΪΤΗ ΙΩΑΝΝΗ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ, στην ιδιοκτησία του, στη θέση ΚΑΓΚΕΛΙΑ, του Δήμου ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ, της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής, της Περιφέρειας Αττικής.

9) ΑΔΑ: 6ΕΡΓΟΡ1Κ-ΗΧ2 – Χορήγηση άδειας χρήσης νερού για υφιστάμενα δικαιώματα από γεώτρηση αρδευτικής χρήσης (άρδευση αγροτεμαχίου) στον κ. Παναγιώτη Φράγκο στην ιδιοκτησία του, στη θέση «Κουλιδάς» του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας, της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής, της Περιφέρειας Αττικής.

10) ΑΔΑ: Ψ7Ρ4ΟΡ1Κ-ΝΚΤ – Χορήγηση άδειας χρήσης νερού για υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης από γεώτρηση αρδευτικής χρήσης (άρδευση αγροτεμαχίων) στον κ. Γεώργιο Γιαννάκη στην ιδιοκτησία του, στη θέση «Καλιμπάκι-Πούσι Πρίφτη», του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας, της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής, της Περιφέρειας Αττικής.

11) ΑΔΑ: ΩΖΦ3ΟΡ1Κ-Μ1Ρ – Χορήγηση άδειας χρήσης νερού για υφιστάμενα δικαιώματα από γεώτρηση αρδευτικής χρήσης (άρδευση αγροτεμαχίων) στους Χρήστο, Ιωάννη και Αγγελική Μαγγανά στην ιδιοκτησία τους, στη θέση «Βλάχθι» του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας, της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής, της Περιφέρειας Αττικής.

12) ΑΔΑ: Ω07ΑΟΡ1Κ-9ΙΛ – Αναβολή εκτέλεσης κατεδάφισης για 13-7-2016 και ορισμός νέας ημερομηνίας εκτέλεσης κατεδάφισης την 13-9-2016, τελεσίδικων αυθαίρετων κατασκευών, ιδιοκτησίας κ. Πετρόπουλου Νεκτάριου, εντός κηρυγμένου Αρχαιολογικού χώρου Β2 (ΦΕΚ 302 β’ 1989), μέσης προστασίας τοπίου, αρχαιολογικών χώρων και μνημείων (ΦΕΚ 199 δ’/2003) στην οδό Μυρρινούντος, στη Μερέντα του Δήμου Μαρκόπουλου Μεσογαίας,

13) ΑΔΑ: 71Λ07Λ7-ΛΞΡ – ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΥΡΩΣΗΣ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 25-ΜΑΡ/2016 της υπ’αρ. 1/2010 πράξης εφαρμογής της πολεοδομικής μελέτης των Π.Ε. 4 & 5 Πόρτο Ράφτη του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας.

14) ΑΔΑ: ΩΦΟΛ7Λ7-ΟΜΞ – ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΥΡΩΣΗΣ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 31-ΜΑΡ/2016 της υπ’αρ. 1/2010 πράξης εφαρμογής της πολεοδομικής μελέτης των Π.Ε. 4 & 5 Πόρτο Ράφτη του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας.

15) ΑΔΑ: ΩΨΥΡΟΡ1Κ-Α6Ο – Χορήγηση άδειας χρήσης νερού για υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης νερού από γεώτρηση αρδευτικής χρήσης (άρδευση αγροτεμαχίου) στον κ. ΜΑΝΤΑΛΑ ΣΤΑΜΑΤΙΟ στην ιδιοκτησία του στη θέση «ΚΡΟΪ ΣΚΛΙΑ – ΜΕΤΟΧΙ», του Δήμου ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ, της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής.

16) ΑΔΑ: 6ΖΤΔ7Λ7-ΤΨΩ – ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΥΡΩΣΗΣ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 32-ΜΑΡ/2016 της υπ’ αρ. 1/2000 Πράξης Εφαρμογής της πολεοδομικής μελέτης των Πολεοδομικών ενοτήτων 4 & 5 Πόρτο Ράφτη του Δήμου Μαρκόπουλου, (N. Αττικής), για την ιδιοκτησία που βρίσκεται στο Ο.Τ. Γ635 με κ.α.κ. 633316

17) ΑΔΑ: 7ΝΕ1ΟΡ1Κ-Φ4Σ – Χορήγηση άδειας χρήσης νερού για υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης νερού από γεώτρηση αρδευτικής χρήσης (άρδευση αγροτεμαχίων) στους κ.κ. ΙΩΣΗΦ ΙΣΑΚ του ΠΕΠΟ και ΙΩΣΗΦ ΚΛΑΡΑ ΟΥΡΑΝΙΑ του ΑΛΦΡΕΔΟΥ, στην ιδιοκτησία τους, στη θέση ΚΑΛΙΜΠΑΚΙ, του Δήμου Μαρκόπουλου Μεσογαίας, της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής, της Περιφέρειας Αττικής.

18) ΑΔΑ: Ω9ΥΕ7Λ7-ΜΣΕ – Απόφαση για διάθεση προσωπικού και μηχανημάτων στις 25-07-2016 στο Δ. Μαρκοπούλου Μεσογαίας

19) ΑΔΑ: ΩΖΗ27Λ7-ΗΚ3 – Έγκριση ανάθεσης και δαπάνης για τη διάθεση μηχανημάτων – οχημάτων και προσωπικού για την αντιμετώπιση εκτάκτου γεγονότος (πυρκαγιά) στο Δήμο Μαρκοπούλου Μεσογαίας από την 19-07-2016.

20) ΑΔΑ: 7ΖΠ77Λ7-ΓΧ1 – Έγκριση ανάθεσης και δαπάνης για τη διάθεση μηχανημάτων – οχημάτων και προσωπικού για την αντιμετώπιση εκτάκτου γεγονότος (πυρκαγιά) στο Δήμο Μαρκοπούλου Μεσογαίας από την 25-07-2016.

21) ΑΔΑ: 76ΑΗ7Λ7-0Χ4 – « Λήψη υγειονομικών μέτρων κατά της βρουκέλλωσης των αιγοπροβάτων στην εκμετάλλευση του κου XHEZAJ GAZMENT του PETRIT με κωδικό εκμετάλλευσης EL09301146 στην περιοχή Μαρκόπουλο.

22) ΑΔΑ: 6Κ8ΣΟΡ1Κ-9ΥΨ – Χορήγηση άδειας χρήσης νερού από πηγάδι αρδευτικής χρήσης (άρδευση αγροτεμαχίου) στην κ. Παπαδημητρίου Αποστολική του Σπυρίδωνα, στην ιδιοκτησία της στη θέση ΚΑΨΑΛΑ Βραυρώνας, του Δήμου Μαρκοπούλου – Μεσογαίας, της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής.

23) ΑΔΑ: 633ΦΟΡ1Κ-Φ7Α – Πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών στην Κοινωφελή Δημοτική Επιχείρηση Δήμου Μαρκοπούλου – Μεσογαίας

ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ – ΤΑΥΡΟΥ

1) ΑΔΑ: ΨΞΤΩ7Λ7-ΖΡΕ – Χορήγηση ενιαίας άδειας εγκατάστασης και λειτουργίας έπειτα από μηχανολογικό εκσυγχρονισμό του εργοστασίου κατασκευής πλαστικών σακουλών της «Ν. ΜΠΟΓΡΗΣ – Ν. ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ Ο.Ε.», στο κτίριο επί της οδού Λεβιδίου 4 στο Δήμο Μοσχάτου – Ταύρου, Δ. Κ. Μοσχάτου.

2) ΑΔΑ: 78ΟΩ7Λ7-ΞΙΔ – Έγκριση οριστικής μελέτης με τίτλο: «Κατασκευή δικτύου ομβρίων σε περιοχές των Δήμων Αγίου Ιωάννη Ρέντη, Ταύρου και Μοσχάτου», όπως επικαιροποιήθηκε και προσαρμόσθηκε, σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ’ αριθμ 20554/ΕΥΣ 3430 (ΦΕΚ644/τ..β/13-05-2010) Απόφασης του Υφυπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας .

3) ΑΔΑ: Ω7687Λ7-ΚΞΓ – Αποδοχή της Ειδικής Δήλωσης του Αναδόχου διακοπής εργασιών για το έργο: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΣΥΛΛΕΚΤΗΡΩΝ & ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΣΥΛΛΕΚΤΗΡΩΝ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΣΜΥΡΝΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΞ ΣΤΟ Δ. ΜΟΣΧΑΤΟΥ

4) ΑΔΑ: ΨΥΑ37Λ7-512 – H αρ. πρωτ. 10462/6.7.2016 Υπεύθυνη Δήλωση της Ελένης Κουβαλιά για τη λειτουργία του εργοστασίου «συσκευασία και τυποποίηση ειδών διατροφής (κοπή και τυποποιήση τυριού, συσκευασία βουτύρου και ξηράς τροφής – όσπρια, ρύζια κλπ)» με την επωνυμία «ΒΕΡΟΥΚΑΣ ΤΡΟΦΙΜΑ ΑΕΒΕ» που βρίσκεται στον 1ο όροφο του κτιρίου επί της οδού Πειραιώς 8 στο Μοσχάτο

5) ΑΔΑ: Ω9ΞΔ7Λ7-Ζ74 – Χορήγηση άδειας εγκατάστασης του εργοστασίου κατασκευής υποδημάτων της «Π.ΣΙΔΕΡΟΠΟΥΛΟΣ-ΕΛ.ΣΙΔΕΡΟΠΟΥΛΟΥ & ΣΙΑ Ε.Π.Ε» στο κτίριο επί της οδού Θεσσαλονίκης 101 στο Δήμο Μοσχάτου- Ταύρου, Δ.Κ. Μοσχάτου.

6) ΑΔΑ: Ω6Φ6ΟΡ1Κ-13Η – ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΕΡΑΙΩΣΕΩΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΦΕΡΟΝΤΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ του κτηρίου στην οδό ΑΙΑΝΤΟΣ 32, στον Δήμο ΤΑΥΡΟΥ.

7) ΑΔΑ: ΩΑΕΡΟΡ1Κ-ΡΝΙ – Άρση αντισεισμικής υποθήκης για το σεισμόπληκτο ακίνητο επί της οδού ΑΙΑΝΤΟΣ 32, στον Δήμο ΤΑΥΡΟΥ.

ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ

1) ΑΔΑ: 7ΨΩΗ7Λ7-5ΙΣ – Έγκριση τροποποιήσεως του Καταστατικού Ανώνυμης Εταιρίας

2) ΑΔΑ: 6Ε457Λ7-06Ο – ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ

3) ΑΔΑ: Ψ0ΓΞ7Λ7-ΔΡΡ – Σύσταση Επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής του έργου «Εργασίες συντήρησης και αποκατάστασης στην υπόγεια διάβαση στην Λ. Ποσειδώνος στο ύψος του ΣΕΦ», (κωδικός 2013ΕΠ08500089) Προϋπολογισμού 300.000,00 Ευρώ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.), αναδόχου Κ/Ξ Μ. Λαγγούσης – Δ. Σατολιάς – Δ. Μοσχοβίτης.

4) ΑΔΑ: Ψ4Κ87Λ7-ΚΩΠ – Έγκριση τροποποιήσεως του Καταστατικού Ανώνυμης Εταιρείας.

5) ΑΔΑ: ΩΑΦΘ7Λ7-ΡΥ1 – Ορισμός επιβλεπόντων του έργου «Επείγουσες εργασίες αποκατάστασης βλάβης πεζοδρομίου και τμήματος της οδού Ηπείρου μεταξύ των οδών Φαιάκων και Κουντουριώτου στο Π. Φάληρο» προϋπολογισμού 300.000,00 ευρώ (με το ΦΠΑ)

6) ΑΔΑ: Ω62ΠΟΡ1Κ-ΙΤ9 – Έγκριση εξόφλησης δαπανών σε βάρος του ενεργητικού της σχολάζουσας κληρονομιάς Χατζηλαζάρου Μωδ που αφορούν το υπό στοιχεία Β-2 ακίνητο στο δεύτερο (2ο) όροφο πολυκατοικίας επί της οδού Ποσειδώνος αρ.45 στο Παλαιό Φάληρο.

ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ

1) ΑΔΑ: 6ΘΖ77Λ7-ΒΩΓ – Ορισμός επιτροπής παραλαβής των αφανών εργασιών του έργου «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΔΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ «ΡΟΥΦ-ΠΕΡΑΜΑ-ΣΚΑΡΑΜΑΓΚΑΣ» ΕΝΤΟΣ ΟΡΙΩΝ Π.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ, ΕΤΟΥΣ 2015-2016», προϋπολογισμού 1.100.000,00 Ευρώ (με Φ.Π.Α.), αναδόχου ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΑΤΕΒΕ.

2) ΑΔΑ: 65Κ87Λ7-ΚΑΟ – Έγκριση τροποποιήσεως του Καταστατικού Ανώνυμης Εταιρίας 1. που εδρεύει στο Δήμο Πειραιά (Εθν. Μακαρίου & Φαληρέως 2) με την επωνυμία «ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΝΤΟΤ ΚΟΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ», το δ.τ. «ΣΚΑΪ ΑΕ»

3) ΑΔΑ: 7ΓΖΥ7Λ7-ΘΔΓ – ΑΜΟΙΒΗ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΝΟΜΑΡΧΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ( ΜΑΡΟΥΣΑΚΗΣ – ΠΑΠΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ )

4) ΑΔΑ: 60ΕΧ7Λ7-0ΗΠ – ΑΔΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ ΑΠΟ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ

5) ΑΔΑ: ΨΠΟΠΟΡ1Κ-9ΜΡ – Μερική ακύρωση της υπ’ αριθ. 51/2016 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πειραιά

6) ΑΔΑ: 72ΡΝ7Λ7-ΩΩΙ – Έγκριση προκήρυξης και των συνοδών τευχών του διαγωνισμού, συγκρότηση της επιτροπής διαγωνισμού, κλπ, της μελέτης « Εκπόνηση μελέτης διαδρομών και οριζόντιας- κατακόρυφης σήμανσης στην πόλη του Πειραιά για τους επιβάτες κρουαζιερόπλοιων », προεκτιμώμενης αμοιβής 35.976,26 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%), με τις διατάξεις του άρθρου 7 του Ν.3316/05.

7) ΑΔΑ: 7Φ7Υ7Λ7-8ΥΘ – Ανασυγκρότηση της επιτροπής διαγωνισμού για την επιλογή μελετητή της μελέτης, με τίτλο: «Μελέτη αντιπλημμυρικής προστασίας στην περιοχή των οδών Χαλκίδος και Βαλαωρίτου στο Δήμο Πειραιά» προεκτιμώμενης αμοιβής 288.338,31 € με το Φ.Π.Α. λόγω αντικατάστασης αναπληρωματικού μέλους.

8) ΑΔΑ: 6ΠΧΦ7Λ7-4ΡΟ – Απόφαση απαλλαγής εφεδρικού ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους ισχύος 330 KVA, απεριόριστης χρονικής διάρκειας, στο εργοστάσιο παραγωγής φυτικών λιπών και ελαίων, μαργαρινών, μαγειρικών λιπών, σπορέλαιων και ελαιολάδων της εταιρίας «ΕΛΑΝΘΗ ΑΒΕΕ» στην οδό Πειραιώς 74 του Δήμου Πειραιά.

9) ΑΔΑ: 62ΧΒ7Λ7-ΨΔΗ – ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙΑΣ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΧΟΡΟΥ ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΚΑΤΑΛΕΙΦΟΥ

10) ΑΔΑ: ΩΦ2Τ7Λ7-ΜΧΤ – Aνάκληση άδειας ίδρυσης φαρμακείου

11) ΑΔΑ: ΨΤ1Ι7Λ7-Α7Ι – Έγκριση συνέχισης λειτουργίας Φαρμακείου του Φαρμακοποιού Στυλιανού Τρικουράκη του Ιωάννη στο Δήμο Πειραιά μετά την ανάκληση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του Φαρμακείου Ιωάννη Τρικουράκη

12) ΑΔΑ: ΨΞΞΚ7Λ7-Π8Ψ – Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για τη δραστηριότητα της κοπής – αποθήκευσης στερεών καυσίμων (καυσόξυλα, κάρβουνα) του κ. Τσιαμτσίκα Γεώργιου που βρίσκεται επί της οδού Ασκληπιού 42 του Δήμου Πειραιά της Περιφέρειας Αττικής.

13) ΑΔΑ: ΩΑΚΨΟΡ1Κ-76Δ – 2η Τροποποίηση της απόφασης συγκρότησης της Τεχνικής Επιτροπής Εξέτασης Αντιρρήσεων Πειραιά, περιόδου 2016-2017

14) ΑΔΑ: 6ΦΗΞΟΡ1Κ-Ζ6Γ – Διορισμός Ταμία και 3ου μέλους Ελεγκτικής Επιτροπής του 1ου Κ.Σ. Πειραιά

15) ΑΔΑ: 7ΘΗΝ7Λ7-Ο46 – Σύσταση Κοινού Υπηρεσιακού Συμβουλίου των Ν.Π.Δ.Δ.: Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, Ιατρικού Συλλόγου Πειραιά, Οδοντιατρικού Συλλόγου Αττικής, Οδοντιατρικού Συλλόγου Πειραιά, Φαρμακευτικού Συλλόγου Αττικής, Φαρμακευτικού Συλλόγου Πειραιά

16) ΑΔΑ: 69ΑΗ7Λ7-ΜΔΥ – Απευθείας ανάθεση για την πληρωμή της ετήσιας προληπτικής συντήρησης του Συστήματος Αδιάλειπτης Παροχής Ηλεκτρικής Ενέργειας (UPS) του computer room που λειτουργεί στο κτήριο επί της οδού Εθνικής Αντιστάσεως 2 και Τσαμαδού στον Πειραιά

ΔΗΜΟΣ ΠΟΡΟΥ

1) ΑΔΑ: 7ΝΩΩ7Λ7-1ΣΟ – Πραγματοποίηση μουσικής εκδήλωσης στον Πόρο το Σάββατο 9 Ιουλίου 2016 στο πλαίσιο πολιτιστικής εκδήλωσης για το «Καλοκαιρινό Φεστιβάλ Καλλιτεχνικών Εκδηλώσεων (Poros Art Festival)» που συνδιοργανώνει η Π.Ε. Νήσων της Περιφέρειας Αττικής με το Δήμο Πόρου

2) ΑΔΑ: ΩΘΦΘ7Λ7-ΓΥ3 – Πραγματοποίηση μουσικής εκδήλωσης στον Πόρο το Σάββατο 16 Ιουλίου 2016 στο πλαίσιο πολιτιστικής εκδήλωσης για το «Καλοκαιρινό Φεστιβάλ Καλλιτεχνικών Εκδηλώσεων (Poros Art Festival)» που συνδιοργανώνει η Π.Ε. Νήσων της Περιφέρειας Αττικής με το Δήμο Πόρου

3) ΑΔΑ: 7Φ2ΒΟΡ1Κ-724 – Έγκριση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016, του κληροδοτήματος «Δημητρίου Δουζίνα» που διαχειρίζεται ο Δήμος Πόρου.

4) ΑΔΑ: ΩΛΜΞΟΡ1Κ-ΦΒΙ – Τροποποίηση της με αριθμό πρωτ.68061/2274/13-01-2014 Απόφασης του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής ‘’Χορήγηση άδειας χρήσης θαλασσινού νερού στην εταιρεία «ΔΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε.» για την λειτουργία πλωτής μονάδας εκτροφής θαλάσσιων μεσογειακών ιχθύων δυναμικότητας 150 τόνων ετησίως, σε θαλάσσια έκταση 10 στρεμμάτων, στη θέση «ΠΥΡΚΑΛΙ» του Δήμου Πόρου, Π.Ε. Νήσων, της Περιφέρειας Αττικής’’, ως προς την επωνυμία του φορέα διαχείρισης-λειτουργίας της μονάδας

5) ΑΔΑ: 7ΞΕΜΟΡ1Κ-ΒΟΤ – Έγκριση Πρωτοκόλλου παραλαβής εργασιών του έργου: «Καθαρισμός αντιπυρικών ζωνών δασικού συμπλέγματος νήσου Πόρου

6) ΑΔΑ: 7ΦΨΞΟΡ1Κ-ΑΣΒ – Μερική Ανάκληση της υπ’ αριθμ. Δ/244027/19-6-1979 (ΦΕΚ448/Δ/31-8-1979) απόφασης Aναπληρωτή Νομάρχη Αττικής – Διαμερίσματος Πειραιά περί κηρύξεως διακατεχόμενης και ιδιωτικής δασικής εκτάσεως ως αναδασωτέας, που βρίσκεται στην τοποθεσία «ΣΤΕΝΟ» περιφέρειας Δήμου Πόρου, λόγω πυρκαγιάς

ΔΗΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ

1) ΑΔΑ: ΩΤΑ47Λ7-ΑΕ5 – «Τροποποίηση της με αριθ. πρωτ. οικ. ΔΑΚΠ 691/06-03-2015 επανακατηγοριοποίησης των ζωνών παραγωγής ζώντων δίθυρων μαλακίων στις περιοχές Φανερωμένης, Μπατσί, Αιαντείου και Καματερού της νήσου Σαλαμίνας, όσον αφορά την κατηγοριοποίηση των γυαλιστερών»

2) ΑΔΑ: Ω61Α7Λ7-1ΚΤ – ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡ. 26467/29-03-2016 ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (16 Α 5 / 2016) της με αρ. 16/1995 Πράξης Εφαρμογής της Πολεοδομικής Ενότητας «Γιάλα» του Δήμου Σαλαμίνας των ιδιοκτησιών με κ.α. 035609 στο Ο.Τ. 356 και κ.α. 035702 στο Ο.Τ. 357.

3) ΑΔΑ: Ψ76Ζ7Λ7-ΜΓΡ – ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΥΡΩΣΗΣ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΜΕ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 214/06-04-2016 της με αρ. 02/2010 Πράξης Εφαρμογής της Πολεοδομικής Μελέτης στην περιοχή «Αεροδρόμιο» του Δήμου Ελευσίνας, της ιδιοκτησίας με κ. α. 0112020 στo Ο.Τ. G372.

4) ΑΔΑ: Ω7ΗΞ7Λ7-ΦΕΝ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΤΙΜΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ : » ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΛΑΒΩΝ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΑΤΕΡΛΙ-ΚΑΝΑΚΙΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ»

5) ΑΔΑ: ΩΤΑ47Λ7-ΑΕ5 – «Τροποποίηση της με αριθ. πρωτ. οικ. ΔΑΚΠ 691/06-03-2015 επανακατηγοριοποίησης των ζωνών παραγωγής ζώντων δίθυρων μαλακίων στις περιοχές Φανερωμένης, Μπατσί, Αιαντείου και Καματερού της νήσου Σαλαμίνας, όσον αφορά την κατηγοριοποίηση των γυαλιστερών»

6) ΑΔΑ: ΩΥΒΞΟΡ1Κ-Η2Χ – Χορήγηση άδειας χρήσης νερού για υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης νερού από πηγάδι αρδευτικής χρήσης (άρδευση αγροτεμαχίου) στους κ.κ. Μπινιάρη Νικόλαο και Μπινιάρη Μιχαήλ του Γεωργίου, στην ιδιοκτησία τους στη θέση ΠΕΡΑΝΙ στο Αιάντειο του Δήμου ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ, της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων της Περιφέρειας Αττικής

7) ΑΔΑ: Ω0ΞΔΟΡ1Κ-ΕΒΗ – Χορήγηση άδειας χρήσης για υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης και μεταφοράς νερού από πηγάδι αρδευτικής χρήσης (άρδευση αγροτεμαχίων) στον κ Δημήτριο Πούτο στην ιδιοκτησία του, στη θέση «Κακή Βίγλα-Λευτέρι» του Δήμου Σαλαμίνας, της Περιφερειακής Ενότητας Πειραιά, της Περιφέρειας Αττικής.

8) ΑΔΑ: ΩΟΒΗΟΡ1Κ-Φ9Ω – Χορήγηση άδειας χρήσης και μεταφοράς νερού από πηγάδι αρδευτικής χρήσης (άρδευση αγροτεμαχίων) στους Ανδρέα, Κωνσταντίνο & Αντιγόνη Δημητρακοπούλου στην ιδιοκτησία τους, στην οδό Αγίου Πέτρου 19, στη θέση «Αμπελάκια» του Δήμου Σαλαμίνας, της Περιφέρειας Αττικής.

9) ΑΔΑ: ΩΟ7Η7Λ7-Ο24 – ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΥΡΩΣΗΣ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 19 Α 9 / 2016 της με αρ. 19/2007 Πράξης Εφαρμογής της Πολεοδομικής Ενότητας «Άγιος Γεώργιος» του Δήμου Σαλαμίνας της ιδιοκτησίας με κ.α. 0185003 στo Ο.Τ. 185.

10) ΑΔΑ: ΩΔ4Σ7Λ7-ΥΦΦ – ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΥΡΩΣΗΣ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 19 Α 6 / 2016 της με αρ. 19/2007 Πράξης Εφαρμογής της Πολεοδομικής Ενότητας «Άγιος Γεώργιος» του Δήμου Σαλαμίνας της ιδιοκτησίας με κ.α. 0007006 στα Ο.Τ. 7.

11) ΑΔΑ: ΩΚ747Λ7-ΔΥΚ – ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΥΡΩΣΗΣ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 19 Α 5 / 2016 της με αρ. 19/2007 Πράξης Εφαρμογής της Πολεοδομικής Ενότητας «Άγιος Γεώργιος» του Δήμου Σαλαμίνας της ιδιοκτησίας με κ.α. 0358008 στα Ο.Τ. 357-358.

12) ΑΔΑ: 7ΜΒ17Λ7-ΗΦ9 – ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΥΡΩΣΗΣ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 19 Α 10 / 2016 της με αρ. 19/2007 Πράξης Εφαρμογής της Πολεοδομικής Ενότητας «Άγιος Γεώργιος» του Δήμου Σαλαμίνας της ιδιοκτησίας με κ.α. 0067006 στo Ο.Τ. 67.

13) ΑΔΑ: 7ΧΧ77Λ7-ΑΥΔ – ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΥΡΩΣΗΣ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 19 Α 8 / 2016 της με αρ. 19/2007 Πράξης Εφαρμογής της Πολεοδομικής Ενότητας «Άγιος Γεώργιος» του Δήμου Σαλαμίνας της ιδιοκτησίας με κ.α. 0349004 στo Ο.Τ. 349.

14) ΑΔΑ: 7Θ0Θ7Λ7-Ζ3Ο – ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡ. 27669/20-04-2016 ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (16 Α 7 / 2016) της με αρ. 16/1995 Πράξης Εφαρμογής της Πολεοδομικής Ενότητας «Κανάκια» του Δήμου Σαλαμίνας των ιδιοκτησιών με κ.α. 012902 στο Ο.Τ. Γ129.

15) ΑΔΑ: 7ΧΠΞ7Λ7-ΙΑ5 – ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΥΡΩΣΗΣ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 16Α4/2016 της 16 Α 77/99 Διορθωτικής Πράξης της 16/95 Πράξης Εφαρμογής στην περιοχή «ΓΥΑΛΑ» του Δήμου Σαλαμίνας στο Ο.Τ.475.

16) ΑΔΑ: 7Ψ9ΠΟΡ1Κ-8Χ1 – Συμφωνητικό αναθεσης του έργου «Συντήρηση του δασικού οδκού δικτύου και αντιπυρικών ζωνών στο Δάσος Αγίου Νικολάου στη Σαλαμίνα»

17) ΑΔΑ: ΩΤΑ47Λ7-ΑΕ5 – «Τροποποίηση της με αριθ. πρωτ. οικ. ΔΑΚΠ 691/06-03-2015 επανακατηγοριοποίησης των ζωνών παραγωγής ζώντων δίθυρων μαλακίων στις περιοχές Φανερωμένης, Μπατσί, Αιαντείου και Καματερού της νήσου Σαλαμίνας, όσον αφορά την κατηγοριοποίηση των γυαλιστερών»

18) ΑΔΑ: 61ΑΟΟΡ1Κ-ΒΞΞ – Τροποποίηση της με αριθμό πρωτ.38722/1403/13-09-2013 Απόφασης του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής «Ανανέωση-Tροποποίηση της με αριθμό πρωτ. 960/09.04.09/18-05-09 απόφασης του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής «Χορήγηση άδειας χρήσης νερού-αξιοποίησης υδατικών πόρων για την μονάδα ιχθυοκαλλιέργειας εκτροφής θαλάσσιων μεσογειακών ιχθύων δυναμικότητας 350 τόνων/ετησίως σε θαλάσσια μισθωμένη έκταση 35 στρεμμάτων, στην εταιρεία ΙΠΠΟΚΑΜΠΟΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε στη θέση Θενιό Αιαντείου νήσου Σαλαμίνας, Νομαρχίας Πειραιά’’ ως προς την ετήσια δυναμικότητα, τις εγκαταστάσεις της μονάδας, και την επωνυμία του φορέα διαχείρισης-λειτουργίας της μονάδας.» ως προς την επωνυμία του φορέα διαχείρισης-λειτουργίας της μονάδας

19) ΑΔΑ: Ω7Ε3ΟΡ1Κ-ΞΓ6 – Πράξη χαρακτηρισμού έκτασης εμβαδού 1.323,35τ.μ. στη θέση «Αλυκή «Δ. Σαλαμινας

20) ΑΔΑ: 6ΑΑΜ7Λ7-ΘΝ2 – ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΥΡΩΣΗΣ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 16 Α 19 / 2013 της με αρ. 16/95 Πράξης Εφαρμογής της Πολεοδομικής Μελέτης των πολεοδομικών ενοτήτων «Αγία Μαρίνα Λούκου», «Άγιος Αθανάσιος», «Γιάλα ή Ζαρλί», «Κανάκια» και τμήματος της πολεοδομικής ενότητας «Πέρανη – Κύριζα – Δημήτρανη», περιοχών Β’ κατοικίας, της κοινότητας Αιαντείου, του Δήμου Σαλαμίνας, της ιδιοκτησίας με κ.α.κ. 032901, στο Ο.Τ. 329.

21) ΑΔΑ: 6ΜΜΝΟΡ1Κ-Θ9Δ – Διορισμός Ταμία και 3ου μέλους Ελεγκτικής Επιτροπής του Κ.Σ. Σαλαμίνας

22) ΑΔΑ: Ω3ΔΑΟΡ1Κ-ΦΓ2 – Χορήγηση άδειας χρήσης νερού για υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης νερού από γεώτρηση αρδευτικής χρήσης (άρδευση αγροτεμαχίου) στον κ. Φράττη Σταμάτιο του Αναστάσιου στην ιδιοκτησία του στη θέση ΑΝΩ ΒΑΣΙΛΙΚΑ ή ΓΟΥΒΑ ΜΠΑΤΣΙ του Δήμου Σαλαμίνας, της Περιφερειακής Ενότητας Πειραιά της Περιφέρειας Αττικής.

23) ΑΔΑ: Ω0ΛΙ7Λ7-3ΘΡ – Ένταξη της Πράξης «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΛΛΕΚΤΗΡΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ ΚΑΙ ΠΑΛΟΥΚΙΩΝ ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ – Β’ ΦΑΣΗ» με Κωδικό ΟΠΣ 5001158 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014-2020»

24) ΑΔΑ: 7Υ46ΟΡ1Κ-ΖΓΔ – Χορήγηση άδειας χρήσης για υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης και μεταφοράς νερού από πηγάδι αρδευτικής χρήσης (άρδευση αγροτεμαχίων) στις Ελένη, Αργυρώ, Σπυριδούλα και Σαββίνα Μπούταλη & Ιωάννη Μπούταλη στην ιδιοκτησία τους, στη θέση «Παλιάμπελα» του Δήμου Σαλαμίνας, της Περιφερειακής Ενότητας Πειραιά, της Περιφέρειας Αττικής.

25) ΑΔΑ: ΩΗ0Ψ7Λ7-3Η7 – Εγκρίνουμε τη δέσμευση πίστωσης ύψους σαράντα χιλιάδες ευρώ (40.000,00 €) για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του Ειδικού Φορέα 08.072 Δ/νση Οικονομικών Π.Ε. ΝΗΣΩΝ ΚΑΕ 97750800801 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ. του οικ. έτους 2016 για την ανάγκη δέσμευσης πολυετούς υποχρέωσης ποσού – 200.000,00- για το έργο<< Συντήρηση δικτύου ακκαθάρτων Δήμου Σαλαμίνας>> με επιμερισμό ποσού ανά έτος 2016- 40.000,00- και 2017 -160.000,00-.

26) ΑΔΑ: 70ΥΜ7Λ7-Γ2Φ – Εγκρίνουμε τη δέσμευση πίστωσης ύψους τετρακόσιες χιλιάδες ευρώ (400.000,00 €) για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του Ειδικού Φορέα 08.072 Δ/νση Οικονομικών Π.Ε. ΝΗΣΩΝ ΚΑΕ 97810802501 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ ΝΗΣΟΥ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ. του οικ. έτους 2016 για την ανάγκη δέσμευσης πολυετούς υποχρέωσης ποσού – 2.500.000,00- για το έργο<< Συντήρηση και επισκευή οδοποιίας Νήσου Σαλαμίνας>> με επιμερισμό ποσού ανά έτος 2016- 400.000,00- και 2017 – 2.100.000,00-.

27) ΑΔΑ: Ω34ΗΟΡ1Κ-Ι87 – Τμηματική έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων βάσει της υπ’ αριθμ. 266/15, απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σαλαμίνας.

28) ΑΔΑ: 650ΘΟΡ1Κ-14Χ – Έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 262/15, απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σαλαμίνας.

ΔΗΜΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ

1) ΑΔΑ: Ω11Υ7Λ7-Θ4Σ – ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ Α.Ε.

2) ΑΔΑ: ΨΩΑ27Λ7-Β43 – ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΥΡΩΣΗΣ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 05-ΣΑΡ/2015 της με αρ. 1/2011 Πράξης Εφαρμογής της πολεοδομικής μελέτης επέκτασης των πολεοδομικών ενοτήτων (Π.Ε.) 1, 2 και 3 της Δημοτικής Ενότητας Αναβύσσου του Δήμου Σαρωνικού, για την ιδιοκτησία με κ.α.κ. 0302022 στο Ο.Τ. 169.

3) ΑΔΑ: 7ΑΤΜΟΡ1Κ-ΚΩΚ – ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ «ΠΡΟΦΑΡΤΑ» Δ.Ε.ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΘΟΡΙΚΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΕΜΒΑΔΟΥ 1.385,40 τ.μ.. ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 14 Ν.998/79 ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΑΙΤΗΜΑ ΤΗΣ κ.ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΛΕΝΗΣ ΤΟΥ ΧΑΡΙΛΑΟΥ

4) ΑΔΑ: ΩΞΡ0ΟΡ1Κ-ΜΗΞ – ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ¨ΧΩΝΟΙ – ΛΟΥΤΣΑ¨ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΘΟΡΙΚΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΕΜΒΑΔΟΥ 12.597,62 τ.μ. ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 14 Ν.998/79 (ΑΡ. ΠΡΩΤ. 2021/51952/06-07-2016) ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΑΙΤΗΜΑ ΤΟΥ κ. ΓΑΒΡΙΛΟΓΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ

5) ΑΔΑ: 7ΡΜΩΟΡ1Κ-Δ55 – ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ¨ΧΕΡΩΜΕΣ¨ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΘΟΡΙΚΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ Π.Ε ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΜΒΑΔΟΥ 212,54 τ.μ. ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 14 Ν. 998/79 (ΑΡ. ΠΡΩΤ. 2022/51961/06-07-2016) ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΑΙΤΗΜΑ ΤΗΣ κ. ΧΟΡΟΖΟΓΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

6) ΑΔΑ: Ω70Π7Λ7-4ΦΛ – 3η Τροποποίηση της Πράξης «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ, ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ Α’ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ» με κωδικό MIS 395835 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική»

7) ΑΔΑ: 7ΜΨ57Λ7-Ν5Φ – Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: « ΣΥΛΛΕΚΤΗΡΕΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΟΔΩΝ ΑΘΗΝΑΣ, ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ, ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΑΡΩΝΙΔΑΣ. »

8) ΑΔΑ: 6ΕΖΥ7Λ7-3Ε5 – ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΚΤΡΟΦΗΣ ΠΡΟΒΑΤΩΝ ΣΕ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 1 ΤΟΥ Ν. 4056/2012 (ΠΡΟΧΕΙΡΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ)

9) ΑΔΑ: ΨΒ9Δ7Λ7-Λ33 – Άδεια μηχανολογικού εκσυγχρονισμού ‘Εργοστασίου Γραφικών Τεχνών και εκτύπωσης περιοδικών’ της ‘ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΑΡΥΔΑΚΗΣ Α.Ε.’, που βρίσκεται στη θέση Πάτημα στα Καλύβια του Ν.Αττικής.

10) ΑΔΑ: 6Λ4Χ7Λ7-ΠΝ3 – Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου: «Βελτίωση και Εκσυγχρονισμός Αλιευτικού Καταφυγίου Παλαιάς Φώκαιας»

11) ΑΔΑ: Ψ0ΔΚ7Λ7-Λ4Τ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΩΝ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΟΔΟΥ ΑΓ.ΤΡΙΑΔΟΣ Δ.Ε ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ

12) ΑΔΑ: 7ΧΟ97Λ7-5Ν0 – Έγκριση του 2ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. και 2ου Α.Π.Ε. του έργου: «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ, ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ Α΄ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ», αναδόχου εταιρείας ΙΝΤΡΑΚΑΤ

13) ΑΔΑ: 6ΥΔ97Λ7-5Θ3 – Έγκριση 2ου ΑΠΕ του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ»

14) ΑΔΑ: ΩΚ8Β7Λ7-Χ19 – 4η Τροποποίηση της Πράξης «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ, ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ Α’ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ» με κωδικό MIS 395835 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική»

15) ΑΔΑ: 6ΞΤ07Λ7-Σ4Γ – Τροποποίηση της Πράξης «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ, ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ Α΄ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ – (ΦΑΣΗ Β’)» με Κωδικό ΟΠΣ 5001150 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014-2020»

16) ΑΔΑ: 6Η7Ν7Λ7-ΕΩΝ – Έγκριση ανάθεσης και δαπάνης για τη διάθεση οχημάτων και προσωπικού για την αντιμετώπιση εκτάκτου γεγονότος (πυρκαγιά) στο Δήμο Σαρωνικού την 29-07-2016.

ΔΗΜΟΣ ΥΔΡΑΣ

1) ΑΔΑ: 71Ε17Λ7-9ΑΑ – Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης συνολικού ύψους 3.999,98€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ για τη μουσική εκδήλωση που συνδιοργανώνει η Π. Ε. Νήσων της Περιφέρειας Αττικής με τον Δήμο Ύδρας το Σάββατο 27 Αυγούστου 2016, στο πλαίσιο πολιτιστικών εκδηλώσεων για τα «Κουντουριώτεια», καθώς και για την πληρωμή των πνευματικών δικαιωμάτων.

 2) ΑΔΑ: 6ΝΑΜ7Λ7-0ΛΒ – Εγκρίνουμε τη δέσμευση πίστωσης ύψους πενήντα χιλιάδες ευρώ (50.000,00 €) για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του Ειδικού Φορέα 08.072 Δ/νση Οικονομικών Π.Ε. ΝΗΣΩΝ ΚΑΕ 97750800601 ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΝΗΣΟΥ ΥΔΡΑΣ. του οικ. έτους 2016 για την ανάγκη δ έσμευσης πολυετούς υποχρέωσης ποσού – 13.000.000,00- για το έργο<< Βιολογικός καθαρισμός Νήσου Υδρας>> με επιμερισμό ποσού ανά έτος – 2016- 50.000,00-, 2017 – 5.000.000,00- και 2018 – 7.950.000,00

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

Αρέσει σε %d bloggers: