ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΠΕΡΙΦ. & ΑΠ.ΔΙΟΙΚ.ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΑΛΛΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2016

Να βλέπετε συχνά τη συγκεκριμένη σελίδα ακόμη και λίγες ημέρες μετά την πάροδο του μηνός Ιουνίου 2016, διότι καθημερινώς θα ενημερώνεται με νέες αποφάσεις για τους παρακάτω δήμους, όπως αυτές θα αναρτώνται στη «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» από την Περιφέρεια Αττικής και από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής

Γενικά για το «ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ» της «Ενότητας Σαρωνικού».

ΓΕΝΙΚΑ

1) ΑΔΑ: 6ΖΒ37Λ7-ΒΥΔ – Απόφαση συγκρότησης επιτροπής για την χορήγηση αδειών ιδρύσεως Κλινικών και Ενδιαιτημάτων ζώων και Καταφυγίων αδεσπότων ζώων συντροφιάς

2) ΑΔΑ: 6ΟΗΙ7Λ7-Κ63 – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για τη σύναψη σύμβασης έργου στο πλαίσιο υλοποίησης του υποέργου 1: «Καθοδήγηση και παρακολούθηση έργου &αξιοποίηση αποτελεσμάτων» της ενταγμένης πράξης: «Αύξηση της γνώσης και της ευαισθητοποίησης σχετικά με την ανασύσταση και αποκατάσταση των υγροτόπων της Αττικής» της Περιφέρειας Αττικής, στο πλαίσιο του Προγράμματος ΧΜ ΕΟΧ 2009-2014 της Προγραμματικής Περιοχής «Ολοκληρωμένη Διαχείριση Θαλάσσιων και Εσωτερικών Υδάτων GR 02»

3) ΑΔΑ: Ω3ΥΓ7Λ7-ΨΘ8 – ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΡΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΜΕΣΗ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΟΡΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΗΣΩΝ» ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 241.867,00€ ΠΑΡΟΧΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε.

4) ΑΔΑ: Ω3ΥΓ7Λ7-ΨΘ8 – ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΡΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΜΕΣΗ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΟΡΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΗΣΩΝ» ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 241.867,00€ ΠΑΡΟΧΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε.

5) ΑΔΑ: ΩΡΕΞ7Λ7-027 – Έγκριση 2ης τροποποίησης προϋπολογισμού Περιφέρειας Αττικής οικονομικού έτους 2016.

6) ΑΔΑ: ΩΞΘΝ7Λ7-ΑΟ4 – Συγκρότηση τριμελούς επιτροπής εισήγησης ή επιβολής διοικητικών προστίμων.

7) ΑΔΑ: Ω5ΗΤ7Λ7-ΡΝΗ – Μείωση εγγυήσεων για το έργο: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ»

8) ΑΔΑ: 7ΩΟΥ7Λ7-ΧΟΡ – ΠΑΡΟΧΗ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΥΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΔΝΣΕΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΥΣ ΔΝΣΕΩΝ & ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

9) ΑΔΑ: 7Ζ187Λ7-ΡΨ7 – Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης πολυετούς υποχρέωσης συνολικού ύψους 115.200,00 € με διάθεση πίστωσης 67.200,00 € για το έτος 2016 και 48.000,00 € για το έτος 2017 για την πρόσληψη 16 ασκούμενων δικηγόρων στην Περιφέρεια Αττικής.

10) ΑΔΑ: 73ΖΓ7Λ7-6Ρ3 – Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης πολυετούς υποχρέωσης συνολικού ύψους 115.200,00 € με διάθεση πίστωσης 67.200,00 € για το έτος 2016 και 48.000,00 € για το έτος 2017 για την πρόσληψη 16 ασκούμενων δικηγόρων στην Περιφέρεια Αττικής.

11) ΑΔΑ: 76ΞΣ7Λ7-ΔΛ3 – Διαπιστωτική Πράξη εκτέλεσης δρομολογίων μεταφοράς μαθητών Περιφέρειας Αττικής σχολικού έτους 2015-16, με παρατάσεις περσινών συμβάσεων για το μήνα Απρίλιο

12) ΑΔΑ: 67ΗΙ7Λ7-4ΜΗ – Ορισμός εκπροσώπων για την γνωμοδοτική Επιτροπή Ανέλκυσης Ναυαγίων Σαρωνικού χωρικής αρμοδιότητας Εταιρείας Ακινήτων Δημοσίου (ΕΤΑΔ) έτους 2016.

13) ΑΔΑ: ΩΦΓΠ7Λ7-Θ13 – Έγκριση Πρακτικού για τον έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης των μειοδοτών της υπ’αρ. πρωτ. 229344/26.11.2015 Πρόσκλησης Διενέργειας διαδικασίας διαπραγμάτευσης για την παροχή υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Περιφέρειας Αττικής, πλην της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής, για το σχολικό έτος 2015-2016, των νέων δρομολογίων που προέκυψαν για τα σχολεία της Περιφέρειας Αττικής για το σχολικό έτος 2015-2016, των νέων δρομολογίων που προέκυψαν για τα σχολεία της Περιφέρειας Αττικής για το σχολικό έτος 2015 – 2016, συνολικού προϋπολογισμού 654.177,96 € (545.148,30 € με δικαίωμα προαίρεσης έως 20% 109.029,66 €).

14) ΑΔΑ: 7Χ1Ι7Λ7-ΒΦΥ – Έγκριση τροποποίησης του Καταστατικού Ανώνυμης Εταιρείας (Fraport Περιφερειακά Αεροδρόμια της Ελλάδας Α ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ)

15) ΑΔΑ: 62ΕΠ7Λ7-ΒΚΙ – ΣΥΣΤΑΣΗ ΔΙΜΕΛΟΥΣ ΚΛΙΜΑΚΙΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ: 1.3 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΙΣ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΩΝ» ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑΣ 2014-2016

16) ΑΔΑ: 6Μ2Ν7Λ7-Ι14 – ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΛΙΜΑΚΙΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ 3.2. «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΝΟΜΑΔΙΚΗΣ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑΣ» ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2014-2016

17) ΑΔΑ: ΩΗ5Α7Λ7-ΔΓΠ – ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΛΙΜΑΚΙΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ: 1.1. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΩΝ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2016

18) ΑΔΑ: 7ΩΧ37Λ7-ΓΘΨ – μελετη ρεματος πικροδαφνης

19) ΑΔΑ: 6ΣΡΞ7Λ7-9ΔΘ – Τροποποίηση απόφασης σύστασης κλιμακίου ελέγχου για την υλοποίηση των δράσεων 3.1 «Εξοπλισμός για τη διευκόλυνση των μετακινήσεων», 3.2 «Οικονομική στήριξη της νομαδικής μελισσοκομίας» έτους 2014, 4.1 «Αναλύσεις Μελιού» και 4.2 «Στήριξη ίδρυσης και λειτουργίας εργαστηρίων ανάλυσης μελιού»

20) ΑΔΑ: 7ΧΝΟ7Λ7-7Σ7 – Συγκρότηση επιτροπής για τη διεξαγωγή γραπτών εξετάσεων για την απόκτηση-ανανέωση πιστοποιητικού επαγγελματικής κατάρτισης οδηγών οχημάτων μεταφοράς επικινδύνων εμπορευμάτων της 4ης περιόδου του 2016

21) ΑΔΑ: 61Ζ97Λ7-8Ρ7 – ΕΣΟΔΑ – ΕΞΟΔΑ ΜΑΙΟΥ

22) ΑΔΑ: Ω72Σ7Λ7-Κ56 – ΠΟΛΥΕΤΗΣ: ΠΡΟΣΛΗΨΗ 16 ΑΣΚΟΥΜΕΝΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ

23) ΑΔΑ: ΩΗΡΑ7Λ7-ΔΞΓ – ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΥΝ ΟΙ ΙΔΙΩΤΕΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΟΙ ΠΟΥ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΝΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥΝ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ ΕΚΤΡΟΦΗΣ

24) ΑΔΑ: ΩΕΗΔ7Λ7-Ρ7Ρ – ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΕΡΙΚΟΠΗΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΛΟΓΩ ΑΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΗΣ ΑΠΟΥΣΙΑΣ

25) ΑΔΑ: 6ΓΧΥ7Λ7-Ν29 – ΕΑΔ 2202 Γ ΤΡΙΜ.2016 ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΝΕΦΡΟΠΑΘΩΝ

26) ΑΔΑ: 7ΥΓ87Λ7-ΕΣΑ – Λήψη απόφασης για τη δημοσιοποίηση ανοικτής πρόσκλησης υποβολής προτάσεων που αφορούν στην επιχορήγηση φορέων παιδικής προστασίας, δαπάνης 2.000.000 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) από ίδιους πόρους.

27) ΑΔΑ: 65ΓΑ7Λ7-ΛΑΕ – Απόφαση Έγκρισης Πρακτικού Συνεδρίασης της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής των παραδοτέων του Υποέργου «Σύμβουλος Υποστήριξης για την εκπόνηση ΣΜΠΕ της ανάπλασης Ολυμπιακού πόλου και ΜΠΕ του Διεθνούς Συνεδριακού Κέντρου ΤΑΕ ΚΒΟΝ ΝΤΟ» της Πράξης «Σύμβουλος Υποστήριξης της Περιφέρειας Αττικής & της ΕΔΑ Περιφέρειας Αττικής στη διερεύνηση ωρίμανσης έργων του παραλιακού μετώπου» (MIS: 296791), που αφορά την περαίωση της σύμβασης καθώς και την λύση αυτής αζημίως για αμφοτέρους τους συμβαλλομένους

28) ΑΔΑ: 7ΥΔΗ7Λ7-ΗΦΨ – ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Αττική» ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 06 «Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής στο Αστικό Περιβάλλον» Ο ΟΠΟΙΟΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΝΕΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΕ ΝΗΣΙΩΤΙΚΕΣ Η ΠΑΡΑΚΤΙΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ (ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΑ) ΣΕ ΠΟΣΙΜΟ ΝΕΡΟ – ΕΡΓΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ»

29) ΑΔΑ: 6ΜΔ57Λ7-ΜΗΒ – Προληπτική απαγόρευση κυκλοφορίας οχημάτων και παραμονής εκδρομέων σε εθνικούς δρυμούς, δάση και «ευπαθείς» περιοχές, ζώνης ευθύνης μας, κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου.

30) ΑΔΑ: ΨΟ527Λ7-Ρ7Α – δημοσιευση διακυρηξης για τις μεταφορες μαθητων 2016-2020

31) ΑΔΑ: ΨΙΦΥ7Λ7-ΞΔΖ – Προληπτική απαγόρευση κυκλοφορίας οχημάτων και παραμονής εκδρομέων σε εθνικούς δρυμούς, δάση και «ευπαθείς» περιοχές, ζώνης ευθύνης μας, κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου

32) ΑΔΑ: 6ΓΑΧΟΡ1Κ-310 – Παράταση προγραμμάτων πρόσκλησης επιβατικών οχημάτων ιδιωτικής χρήσης και φορτηγών οχημάτων ιδιωτικής χρήσης με μέγιστο μικτό βάρος έως 3,5 τόνους με έδρα στους Δήμους Αγκιστρίου, Αίγινας, Κυθήρων, Πόρου, Σπετσών, Τροιζηνίας και Ύδρας, για αρχικό τεχνικό έλεγχο

33) ΑΔΑ: ΩΜ717Λ7-3ΨΜ – Λήψη απόφασης περί έγκρισης ή μη του αρ. 1/2016 Πρακτικού Γνωμοδοτικής Επιτροπής αναφορικά με τον Πρόχειρο Μειοδοτικό Διαγωνισμό για την ηχητική και φωτιστική κάλυψη καθώς και για την προβολή πολιτιστικών εκδηλώσεων που συνδιοργανώνει η Π.Ε. Νήσων της Περιφέρειας Αττικής με το Δήμο Αίγινας, το Δήμο Αγκιστρίου, το Δήμο Πόρου, το Δήμο Κυθήρων, το Δήμο Σαλαμίνας και το Δήμο Σπετσών, συνολικού προϋπολογισμού 65.710,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΗΣ

1) ΑΔΑ: 6ΟΖ87Λ7-ΦΕΤ – Έγκριση διενέργειας Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την ηχητική και φωτιστική κάλυψη καθώς και για την προβολή πολιτιστικών εκδηλώσεων που συνδιοργανώνει η Π.Ε. Νήσων της Περιφέρειας Αττικής με το Δήμο Αίγινας, το Δήμο Αγκιστρίου, το Δήμο Πόρου, το Δήμο Κυθήρων, το Δήμο Σαλαμίνας και το Δήμο Σπετσών, συνολικού προϋπολογισμού 65.710,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και των όρων της σχετικής Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

2) ΑΔΑ: ΩΦΛΗ7Λ7-Β65 – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΧΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΒΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΠΟΥ ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΝΕΙ Η Π.Ε. ΝΗΣΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΗΜΟ ΑΙΓΙΝΑΣ, ΤΟ ΔΗΜΟ ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ, ΤΟ ΔΗΜΟ ΠΟΡΟΥ, ΤΟ ΔΗΜΟ ΚΥΘΗΡΩΝ, ΤΟ ΔΗΜΟ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ΔΗΜΟ ΣΠΕΤΣΩΝ

3) ΑΔΑ: ΩΙ6ΖΟΡ1Κ-Υ9Λ – Χορήγηση άδειας χρήσης νερού για υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης από γεώτρηση αρδευτικής χρήσης (άρδευση αγροτεμαχίου) στον κ. Παναγιώτη Δερματά στην ιδιοκτησία του, στη θέση «Κούφια Πέτρα-Βωβός», του Δήμου Αίγινας, της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων, της Περιφέρειας Αττικής.

4) ΑΔΑ: 6ΓΚΚ7Λ7-Κ74 – Έγκριση τμηματικής αποδέσμευσης εγγύησης προκαταβολής του έργου: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΝΗΣΟΥ ΑΙΓΙΝΑΣ», αναδόχου εταιρείας ΕΛΚΥΣΤΗΣ Α.Τ.Ε.

5) ΑΔΑ: ΩΧ2Ο7Λ7-Η9Μ – Εγκρίνουμε τη δέσμευση πίστωσης ύψους πεντακόσια εξήντα δύο ευρώ και ογδόντα δύο λεπτά (562,82 €) για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του Ειδικού Φορέα 08.072 Δ/νση Οικονομικών Π.Ε. ΝΗΣΩΝ ΚΑΕ 97770800201 ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΙΘΟΚΤΙΣΤΟΥ ΤΟΙΧΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΑΙΓΙΝΑΣ του οικ. έτους 2016 για την ανάγκη πληρωμής του έργου<< Ανακατασκευή τμήματος λιθόκτιστου τοίχου δημοτικού γηπέδου Αίγινας>> σύμφωνα με την αριθμ. 135/2016 απόφαση του Π.Σ Αττικής (ΑΔΑ:ΩΒ9Ε7Λ7-ΤΝ1) περί έγκρισης της 1ης τροπ. Προυπολ. 2016, η οποία επικυρώθηκε με την αριθμ. πρωτ.29325/11167/18.05.2016 απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.

6) ΑΔΑ: Ω78Π7Λ7-ΞΜ0 – ΕΓΚΡΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΣΤΕΓΑΣΜΕΝΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ

7) ΑΔΑ: 7ΣΔΣΟΡ1Κ-ΗΧΑ – Πράξη Χαρακτηρισμού στη θέση Στεφάνι του Δήμου Αίγινας εμβαδού 11.4445,62 τ.μ

8) ΑΔΑ: 7ΕΝ3ΟΡ1Κ-ΓΑΙ – Πράξη Χαρακτηρισμού στη θέση Πλατεία – Λαζάρηδες του Δήμου Αίγινας εμβαδού 24.405,47 τ.μ

9) ΑΔΑ: 64ΝΨΟΡ1Κ-ΦΥΣ – Πράξη Χαρακτηρισμού στη θέση Βαθύ Δήμου Αίγινας εμβαδού 3.910,67 τ.μ

10) ΑΔΑ: ΩΘΓΖ7Λ7-ΝΒΧ – Εγκρίνουμε τη δέσμευση πίστωσης ύψους σαράντα δύο χιλιάδες ευρώ (42.000,00 €) για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του Ειδικού Φορέα 08.072 Δ/νση Οικονομικών Π.Ε. ΝΗΣΩΝ ΚΑΕ 97620804101 ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΤΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΠΟΣΙΜΟΥ, ΕΛΕΓΧΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ, ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΟΠΟΙΗΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ, ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΣΤΗ ΝΗΣΟ ΑΙΓΙΝΑ. του οικ. έτους 2016 για την ανάγκη πληρωμής του έργου<< Ψηφιακή αποτύπωση των υφιστάμενων δικτύων πόσιμου έλεγχος λειτουργίας διαστασιολόγηση και βελτιοποίηση μονάδων αφαλάτωσης σύνταξη μοντέλου λειτουργίας και έλεγχος υδραυλικής συμπεριφοράς δικτύων διανομής στη Ν. Αίγινα σύμφωνα με την αριθμ. 135/2016 απόφαση του Π.Σ Αττικής (ΑΔΑ:ΩΒ9Ε7Λ7-ΤΝ1) περί έγκρισης της 1ης τροπ. Προυπολ. 2016, η οποία επικυρώθηκε με την αριθμ. πρωτ.29325/11167/18.05.2016 απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.

11) ΑΔΑ: ΩΨΩ37Λ7-Ζ7Ω – Εγκρίνουμε την α ν ά κ λ η σ η δέσμευσης πίστωσης κατά το ποσό των 400.000,00€ (τετρακόσιες χιλιάδες ευρώ ) του προϋπολογισμού εξόδων του Ειδικού Φορέα 08.072 Δ/νση Οικονομικών Π.Ε. ΝΗΣΩΝ ΚΑΕ 97810802101 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΙΓΙΝΑΣ, οικ. έτος 2016, ,Ανάκληση δέσμευσης 1231, λόγω αλλαγής τίτλου από ΑΠΟΚΑΤ/ΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΠΛΗΜΜ. ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΙΓΙΝΑΣ>> σε Συντήρηση οδικού δικτύου Αίγινας (απόφαση 135/2016 του Π.Σ Αττικής)

12) ΑΔΑ: ΩΩΦ67Λ7-Λ53 – Ένταξη της Πράξης «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΝΗΣΟΥ ΑΙΓΙΝΑΣ – (ΦΑΣΗ Β’)» με Κωδικό ΟΠΣ 5001073 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014-2020»

13) ΑΔΑ: Ω8ΔΔΟΡ1Κ-8ΧΦ – Τροποποίηση της αριθμ. ΑΓΡΥΠ 449/21-6-2016 απόφασης του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, ως προς τη χρονική περίοδο διενέργειας πειραματικής αλιείας από το Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών, στην περιοχή του Σαρωνικού κόλπου, στα πλαίσια του Εθνικού Προγράμματος Συλλογής Αλιευτικών Δεδομένων (ΕΠΣΑΔ) περιόδου 2016

14) ΑΔΑ: Ω0ΝΕΟΡ1Κ-1ΩΜ – Κήρυξη ως αναδασωτέου δάσους συνολικού εμβαδού 1,2525 στρ. στη δασική θέση «Κρυφτή – Μπουρός» Περιφέρειας Δήμου Αίγινας της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων της Περιφέρειας Αττικής

ΔΗΜΟΣ ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ

1) ΑΔΑ: ΩΦΛΗ7Λ7-Β65 – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΧΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΒΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΠΟΥ ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΝΕΙ Η Π.Ε. ΝΗΣΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΗΜΟ ΑΙΓΙΝΑΣ, ΤΟ ΔΗΜΟ ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ, ΤΟ ΔΗΜΟ ΠΟΡΟΥ, ΤΟ ΔΗΜΟ ΚΥΘΗΡΩΝ, ΤΟ ΔΗΜΟ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ΔΗΜΟ ΣΠΕΤΣΩΝ

2) ΑΔΑ: ΩΘΖΒΟΡ1Κ-3ΕΙ – Μη Χορήγηση Άδειας Λειτουργίας στο ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΠΕΔΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ 5Χ5 Του Δήμου Αγκιστρίου

3) ΑΔΑ: ΩΑ837Λ7-ΕΘΔ – Εγκρίνουμε τη δέσμευση πίστωσης ύψους πέντε χιλιάδες ευρώ (5.000,00 €) για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του Ειδικού Φορέα 08.072 Δ/νση Οικονομικών Π.Ε. ΝΗΣΩΝ ΚΑΕ 084401 Εκθέσεις οργανωση συνεδρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων του οικ. έτους 2016 για την ανάγκη ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΣΤΑ ΤΕΛΗ ΙΟΥΝΙΟΥ ΣΤΟ ΑΓΚΙΣΤΡΙ

4) ΑΔΑ: 67ΨΔΟΡ1Κ-ΝΛ3 – Πράξη Χαρακτηρισμού στη θέση Στέρνα – Λιμενάρια Δήμου Αγκιστρίου εμβαδού 870,36 τ.μ.

5) ΑΔΑ: 66ΩΙ7Λ7-ΔΨ0 – ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 23 ΙΟΥΝΙΟΥ 2016 ΣΤΟ ΑΓΚΙΣΤΡΙ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΠΟΥ ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΝΕΙ Η Π.Ε. ΝΗΣΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΗΜΟ ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ

6) ΑΔΑ: 72ΧΗ7Λ7-ΕΔ6 – Εγκρίνουμε την α ν ά κ λ η σ η δέσμευσης πίστωσης κατά το ποσό των 840.000,00€ (οκτακόσιες σαράντα χιλιάδες ευρώ ) του προϋπολογισμού εξόδων του Ειδικού Φορέα 08.072 Δ/νση Οικονομικών Π.Ε. ΝΗΣΩΝ ΚΑΕ 97720800101 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΜΩΛΟΥ ΣΤΗ ΣΚΑΛΑ ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ., οικ. έτος 2016, Ανάκληση δέσμευσης 1075, λόγω έκδοσης ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης

ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΜΟΥ

1) ΑΔΑ: 7ΒΨΜ7Λ7-ΙΟ8 – Έγκριση σύναψης και όρων προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Αλίμου για το έργο «ΕΠΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΡΚΕ ΣΤΟ ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΑΛΙΜΟΥ», συνολικού προϋπολογισμού 81.258,54 ευρώ (πλέον Φ.Π.Α.).

2) ΑΔΑ: Ω1ΘΠ7Λ7-ΠΝ0 – Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την προμήθεια υλικών για το 1ο ΕΚΦΕ Νέας Σμύρνης και το 2ο ΕΚΦΕ Αλίμου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δ Αθήνας

3) ΑΔΑ: ΩΛΛΞ7Λ7-Ν6Υ – ΓΗΠΕΔΦΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΑΛΙΜΟΥ

4) ΑΔΑ: ΩΘΑ27Λ7-1ΓΟ – Έγκριση συγχώνευσης Ανωνύμων Εταιρειών και τροποποιήσεως του Καταστατικού Ανώνυμης Εταιρίας

5) ΑΔΑ: ΩΕΓΔ7Λ7-ΥΨΚ – ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ – ΒΟΥΛΑΣ – ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ

1) ΑΔΑ: 76917Λ7-ΔΓ4 – Λήψη απόφασης περί: α) ακύρωσης της 7/2016 Διακήρυξης και επανάληψή της με τροποποιημένους όρους, β) Έγκριση των όρων και του τεύχους της Επαναληπτικής Διακήρυξης (8/2016) Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την διοργάνωση από κοινού με τον Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης Φεστιβάλ Μεσογειακής Μουσικής που θα πραγματοποιηθεί στην Βάρκιζα Αττικής από 23-06-2016 έως 26-06-2016, ύψους 9.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

2) ΑΔΑ: ΩΡ2Μ7Λ7-0ΣΧ – Επαναληπτικός Πρόχειρος Μειοδοτικός Διαγωνισμός για την Διοργάνωση από κοινού με τον Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης Φεστιβάλ Μεσογειακής Μουσικής που θα πραγματοποιηθεί στη Βάρκιζα Αττικής από 23-06-2016 έως 26-06-2016, προϋπολογισμού 9.000,00 ευρώ με ΦΠΑ

3) ΑΔΑ: 6Ι8ΟΟΡ1Κ-ΙΨ2 – Χορήγηση άδειας λειτουργίας στο Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο Βουλιαγμένης (Ποδόσφαιρο-Στίβος) του Δήμου Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης

4) ΑΔΑ: ΩΘΟΓ7Λ7-0ΑΓ – Έγκριση του Πρακτικού 42/2016 της Τριμελούς Επιτροπής Αξιολόγησης των Αποτελεσμάτων των διαγωνισμών & των διαδικασιών διαπραγμάτευσης της Π.Ε.Α.Α. στα πλαίσια του Επαναληπτικού Πρόχειρου μειδοτικού διαγωνισμού για τη διοργάνωση από κοινού με τον Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, Φεστιβάλ Μεσογειακής Μουσικής που θα πραγματοποιηθεί από 23-06-2016 έως 26-06-2016 στη Βάρκιζα Αττικής.

5) ΑΔΑ: 6ΛΒΙΟΡ1Κ-7ΜΜ – Χορήγηση άδειας λειτουργίας στο κλειστό Γυμναστήριο Καλαθοσφαίρισης – Πετοσφαίρισης «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ» στο Δ.Δ. Βούλας του Δήμου Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης

6) ΑΔΑ: 6ΤΧ5ΟΡ1Κ-ΜΓΥ – Επικαιροποίηση της υπ’ αρ. 42461/23433/11-06-2015 απόφασης του Γ.Γ.Α.Δ.Α.περί απόσυρσης από την κυκλοφορία οχήματος του Δήμου Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης.

7) ΑΔΑ: ΨΟΟΤ7Λ7-ΚΣΞ – Ολοκλήρωση Πράξης » ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΟΔΗΛΑΤΟΔΡΟΜΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΒΟΥΛΑΣ & ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ» με κωδικό ΟΠΣ 215860 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα : <<ΑΤΤΙΚΗ>>

8) ΑΔΑ: Ω7ΥΥΟΡ1Κ-Ε7Γ – Πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας τριών (3) μηνών στο Δήμο Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης

9) ΑΔΑ: 7ΙΙΠΟΡ1Κ-6Ι8 – Απόσυρση από την κυκλοφορία οχημάτων του Δήμου Βάρης-Βούλας- Βουλιαγμένης.

10) ΑΔΑ: 7Θ10ΟΡ1Κ-ΜΨΣ – Χορήγηση άδειας χρήσης νερού για υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης νερού από γεώτρηση υδρευτικής χρήσης (άρδευση πρασίνου) στους κ.κ. ΙΩΑΝΝΗ ΤΟΛΑΚΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ, ΦΩΤΕΙΝΗ ΤΟΛΑΚΗ του ΧΡΗΣΤΟΥ, ΙΣΑΒΕΛΛΑ ΤΟΛΑΚΗ του ΙΩΑΝΝΗ, ΓΕΩΡΓΙΟ ΤΟΛΑΚΗ του ΙΩΑΝΝΗ, ΙΩΑΝΝΗ ΤΟΛΑΚΗ του ΙΩΑΝΝΗ και ΧΡΗΣΤΟ ΤΟΛΑΚΗ του ΙΩΑΝΝΗ, στην ιδιοκτησία τους, στη θέση ΛΑΘΟΥΡΙΖΑ (Οδός Κύκνων 22, πρώην Καλαμάτας 16), του Δήμου ΒΑΡΗΣ – ΒΟΥΛΑΣ – ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ, της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής, της Περιφέρειας Αττικής.

ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ

1) ΑΔΑ: 6Ρ5ΥΟΡ1Κ-ΤΤΧ – Άδεια για τη δραστηριότητα συλλογής και μεταφοράς μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων (αποβλήτων ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ)) της επιχείρησης του ΓΡΕ ΙΩΑΝΝΗ που εδρεύει στην οδό Νάξου 38 στην Γλυφάδα Αττικής

2) ΑΔΑ: 72Υ17Λ7-ΟΦΕ – Ειδική εντολή για την έγκριση εκτέλεσης απολογιστικών εργασιών στο έργο: «ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ, ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΧΑΡΙΤΩΝ & ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ (Ο.Τ. 69)» προϋπολογισμού 1.700.00,00 ευρώ (με ΦΠΑ)

3) ΑΔΑ: 71Η57Λ7-7ΔΡ – ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ

4) ΑΔΑ: 7ΑΞ77Λ7-8Υ5 – ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΧΑΡΙΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ

5) ΑΔΑ: 78957Λ7-8ΚΑ – ΑΔΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ ΑΠΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ (ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ)

6) ΑΔΑ: ΩΒΚΘΟΡ1Κ-9ΝΨ – Χορήγηση άδειας χρήσης νερού για υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης νερού από γεώτρηση υδρευτικής χρήσης (άρδευση πρασίνου) στους κ. Χατζηπατέρα Ιωάννη, κ. Χατζηπατέρα Γεώργιο και κ. Χατζηπατέρα Μιχαήλ στην ιδιοκτησία τους στη θέση «Χαριλάου Τήλου 2 & Γυθείου», του Δήμου Γλυφάδας, της Περιφερειακής Ενότητας Νότιου Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής.

7) ΑΔΑ: 7ΣΥ77Λ7-4ΤΡ – Βεβαίωση κατάθεσης υπεύθυνης δήλωσης (παράρτημα ΙΙΙ) για την έναρξη λειτουργίας επαγγελματικού εργαστηρίου κηροπλαστικής σε ¨πρόσκτισμα¨ του Ι.Ν. Εισοδίων Θεοτόκου Γλυφάδας για την κάλυψη των λατρευτικών αναγκών του Ναού.

8) ΑΔΑ: 7ΙΝΔ7Λ7-ΨΔΤ – Έγκριση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Κεντρικός αγωγός περιοχής Τερψιθέας Γλυφάδας» με ανάδοχο την εταιρεία ΛΑΤΟΜΙΚΗ Α.Τ.Ε.

ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

1) ΑΔΑ: ΩΣΝΝΟΡ1Κ-3Υ7 – «Εξέταση προσφυγής της Ανώνυμης Εταιρείας “COSMOTE Κινητές Τηλεπικοινωνίες Α.Ε.” κατά της Υπηρεσίας Δόμησης του Δήμου Ελευσίνας, για την ακύρωση του υπ’ αρiθμ. πρωτ. 4107/20-11-2013/02-09-2015 εγγράφου της Υπηρεσίας Δόμησης του Δήμου Ελευσίνας»

2) ΑΔΑ: 7ΣΙ07Λ7-Ο93 – ΑΔΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ.

3) ΑΔΑ: 6ΥΛΦ7Λ7-ΗΑ4 – ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ ΑΠΟ ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ

4) ΑΔΑ: Ω3ΝΠ7Λ7-Ζ1Ο – Τροποποίηση άδειας λειτουργίας, μετά από εκσυγχρονισμό, μονάδας αποθήκευσης και συσκευασίας διαφόρων ειδών και κατάψυξης και συντήρησης ευπαθών προϊόντων της ΑΝΕΔΗΚ ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΑΕ στην θέση Ρέμα Μαγούλας της Δ.Ε. Μαγούλας στο Δήμο Ελευσίνας Αττικής.

5) ΑΔΑ: ΩΑΡ47Λ7-ΤΟΙ – ΕΠΙΒΟΛΗ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ.

ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ – ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ

1) ΑΔΑ: ΩΗΗ07Λ7-ΧΚΘ – Έγκριση σύναψης και όρων προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Ελληνικού – Αργυρούπολης για το έργο «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟΥ ΤΡΙΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ – ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ», συνολικού προϋπολογισμού 85.000€ (πλέον Φ.Π.Α).

2) ΑΔΑ: 6ΤΟΗΟΡ1Κ-ΜΘΓ – Aκύρωση της υπ’ αριθ. 133/2016 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ελληνικού Αργυρούπολης.

3) ΑΔΑ: ΩΠΙΒ7Λ7-ΞΤ4 – Έγκριση σύναψης και όρων προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και Δήμου Ελληνικού – Αργυρούπολης για την παροχή υπηρεσίας «ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ – ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ», συνολικού προϋπολογισμού 75.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.).

4) ΑΔΑ: 7Ζ1Τ7Λ7-ΜΝΖ – ΕΓΚΡΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΣΤΕΓΑΣΜΕΝΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ

5) ΑΔΑ: 7ΦΧΝ7Λ7-ΗΥΨ – επισκευες βρεφονηπαικων σταθμων δημου ελληνικου-αργυρουπολης

6) ΑΔΑ: 6Π9Ξ7Λ7-ΘΟ0 – Έγκριση τροποποίησης του καταστατικού Ανώνυμης Εταιρείας

7) ΑΔΑ: ΨΠΗΥ7Λ7-1ΦΤ – Ολοκλήρωση Πράξης » ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΔΩΝ (Δ. ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ)» με κωδικό ΟΠΣ 215908 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα : <<ΑΤΤΙΚΗ>>

8) ΑΔΑ: 78957Λ7-8ΚΑ – ΑΔΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ ΑΠΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ (ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ)

9) ΑΔΑ: 6706ΟΡ1Κ-ΟΕ8 – ΑΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΥΠ΄ΑΡΙΘΜ. 199/2016 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ – ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ

10) ΑΔΑ: 76Φ77Λ7-Ε0Ρ – ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ

11) ΑΔΑ: 6Λ9Π7Λ7-7ΗΟ – ΧΟΡΗΓΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ

12) ΑΔΑ: Ω4Κ47Λ7-ΞΘΗ – ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ

13) ΑΔΑ: 75ΩΓ7Λ7-ΨΛ7 – ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ

14) ΑΔΑ: 7ΦΗΙΟΡ1Κ-ΟΙΕ – Τμηματική έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 145/15, απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ελληνικού – Αργυρούπολης.

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

1) ΑΔΑ: 6ΚΙΓ7Λ7-2ΗΨ – ΑΔΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ ΑΠΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ (ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ)

2) ΑΔΑ: 7ΣΟΑ7Λ7-ΟΣΜ – ΑΔΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ ΑΠΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ (ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ)

3) ΑΔΑ: 72ΤΝ7Λ7-Α6Α – Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ύψους € 205,00 πλέον του Φ.Π.Α., για την προμήθεια ανταλλακτικών για την επισκευή ρολού της Δ/νσης Υγειονομικού Ελέγχου & Περιβαλλοντικής Υγιεινής της Π.Ε Νοτίου Τομέα Αθηνών στο κτίριο επί της οδού Ελ. Βενιζέλου 283 στην Καλλιθέα

4) ΑΔΑ: Ω58Μ7Λ7-Γ32 – Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ύψους € 120,00 πλέον του Φ.Π.Α., για το κόστος εργασίας για την επισκευή ρολού της Δ/νσης Υγειονομικού Ελέγχου & Περιβαλλοντικής Υγιεινής της Π.Ε Νοτίου Τομέα Αθηνών στο κτίριο επί της οδού Ελ. Βενιζέλου 283 στην Καλλιθέα.

5) ΑΔΑ: Ω1Γ37Λ7-ΠΓΨ – ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΣΥΣΤΕΓΑΣΗ

6) ΑΔΑ: ΩΝΞΤ7Λ7-Ω1Λ – ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ

7) ΑΔΑ: 7Σ7Ο7Λ7-Υ0Υ – ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΥΣΕ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ

8) ΑΔΑ: Ω1Γ37Λ7-ΠΓΨ – ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΣΥΣΤΕΓΑΣΗ

9) ΑΔΑ: ΩΑΝ57Λ7-4ΥΑ – Έγκριση τροποποίησης του Καταστατικού Ανώνυμης Εταιρείας

10) ΑΔΑ: 6ΚΙΥ7Λ7-ΦΗΔ – ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

11) ΑΔΑ: 65ΓΜ7Λ7-ΥΩΝ – Έγκριση τροποποιήσεως του Καταστατικού Ανώνυμης Εταιρίας

12) ΑΔΑ: ΩΠΑΝ7Λ7-Μ08 – Επείγουσα ανάγκη καθαρισμού του Κέντρου Διαχείρισης Αποθήκευσης και Εξοπλισμού Ειδών Πρώτης Ανάγκης για τα σημεία διανομής των προσφύγων, στο κτήριο Εσπλανάδα, ΤΚ 17602 Καλλιθέα

13) ΑΔΑ: 7ΑΤΝ7Λ7-Ξ9Ζ – ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΣΥΣΤΕΓΑΣΗ

14) ΑΔΑ: 6ΔΛ97Λ7-5ΗΥ – ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ

15) ΑΔΑ: 71ΡΠΟΡ1Κ-ΖΔΤ – Μερική ακύρωση της αριθμ. 181/2016 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Καλλιθέας

16) ΑΔΑ: 60ΓΘΟΡ1Κ-ΔΗΑ – Χορήγηση άδειας λειτουργίας στο Κλειστό Σκοπευτήριο Αεροβόλων Όπλων της Σκοπευτικής Λέσχης «ΖΕΥΣ» στο Δήμο Καλλιθέας

17) ΑΔΑ: 6ΣΝΟ7Λ7-ΡΔ9 – 1. Έγκριση πρακτικών του διαγωνισμού του έργου «Ασφαλτόστρωση οδών του Δημοτικού Οδικού Δικτύου του Δήμου Καλλιθέας», προϋπολογισμού 600.000,00€ (με Αναθεώρηση και ΦΠΑ) 2. Την κατακύρωση του διαγωνισμού του έργου στον προσωρινό μειοδότη του διαγωνισμού 3. Εξουσιοδότηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Αττικής για τη συνέχιση της διαδικασίας μέχρι την υπογραφή της σύμβασης

ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ – ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

1) ΑΔΑ: 68007Λ7-ΟΓΛ – Δέσμευση πίστωσης ύψους δέκα τέσσερις χιλιάδες επτακόσια εξήντα ευρώ (14.760,00 €) για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του Ειδικού Φορέα 07.072 Δ/νση Οικονομικών Π.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΑΕ 9789070010302 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΜΕΣΩ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ SCADA ΤΩΝ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΙΣ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ ΚΑΙ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ ΤΗΣ Λ. Α. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ» του οικ. έτους 2016 για την ανάγκη ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ 1Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2016 ( ΕΡΓΟ ) SCADA

2) ΑΔΑ: ΩΖΜΠ7Λ7-Ε3Λ – Aνάκληση άδειας ίδρυσης φαρμακείου

3) ΑΔΑ: 7ΖΝΟ7Λ7-ΧΥ7 – Έγκριση δέσμευσης πίστωσης ύψους σαράντα επτά χιλιάδες τετρακόσια είκοσι τέσσερα ευρώ και ογδόντα εννιά λεπτά (47.424,89 €) για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του Ειδικού Φορέα 07.072 Δ/νση Οικονομικών Π.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΑΕ 9789070010301 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΜΕΣΩ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ SCADA TΩΝ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΙΣ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ ΚΑΙ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ ΤΗΣ ΛΕΟΦΩΡΟΥ Α. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ του οικ. έτους 2016

4) ΑΔΑ: Ω25Π7Λ7-5ΝΕ – Δέσμευση πίστωσης ύψους εκατό εβδομήντα χιλιάδες ευρώ (170.000,00 €) για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του Ειδικού Φορέα 07.072 Δ/νση Οικονομικών Π.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΑΕ 97770701701 ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΑΠΕΔΟΥ & ΣΤΕΓΑΝΩΣΗ ΟΡΟΦΗΣ ΓΗΠΕΔΟΥ ΣΙΤΑΠΟΘΗΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ – ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ. του οικ. έτους 2016 για την ανάγκη ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ 1Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2016

5) ΑΔΑ: 6ΦΠΣ7Λ7-ΓΟΑ – Δέσμευση πίστωσης ύψους εξήντα χιλιάδες ευρώ (60.000,00 €) για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του Ειδικού Φορέα 07.072 Δ/νση Οικονομικών Π.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΑΕ 97770702001 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟΥ ΣΤΟ ΑΝΟΙΧΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ «ΝΙΚΟΣ ΜΠΕΛΟΓΙΑΝΝΗΣ» ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ – ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ. του οικ. έτους 2016 για την ανάγκη ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ 1Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2016

6) ΑΔΑ: 78ΟΒ7Λ7-ΙΔΛ – Συγκρότηση Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης υλοποίησης της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Κερατσινίου – Δραπετσώνας για την εκτέλεση του έργου: «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΠΕΤΟΔΡΟΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ»

7) ΑΔΑ: 7ΨΡΓΟΡ1Κ-5ΓΛ – Έγκριση διάθεσης για χρήση υπηρεσιακού οχήματος από τον Ε.Δ.Σ.Ν.Α. στον Δήμο Κερατσινίου – Δραπετσώνας

8) ΑΔΑ: Ω4067Λ7-ΘΗΟ – Α ν ά κ λ η σ η δέσμευσης πίστωσης κατά το ποσό των 450.000,00€ (τετρακόσιες πενήντα χιλιάδες ευρώ ) του προϋπολογισμού εξόδων του Ειδικού Φορέα 07.072 Δ/νση Οικονομικών Π.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΑΕ 97810702301 ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ – ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ., οικ. έτος 2016,

9) ΑΔΑ: 6Γ2Δ7Λ7-ΖΔΖ – Έγκριση της Προκήρυξης και των συνοδών τευχών , σύμφωνα με το άρθρο 1, παρ. 8, και άρθρο 5, παρ. 6 του Ν.3316/2005, και συγκρότηση της Κριτικής Επιτροπής του Πανελλήνιου αρχιτεκτονικού διαγωνισμού ιδεών με τίτλο : «Αρχιτεκτονικός διαγωνισμός ιδεών για την μελέτη ανάπλασης 640 στρεμμάτων της πρώην λιμενο-βιομηχανικής περιοχής Λιπασμάτων » , προϋπολογισμού 100.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).

ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ

1) ΑΔΑ: 7ΕΕ97Λ7-ΚΛΓ – Τροποποίηση άδειας λειτουργίας (λόγω προσθήκης δραστηριότητας) του κέντρου διαλογής και μεταφόρτωσης ανακυκλώσιμων, άχρηστων, μη επικίνδυνων υλικών και παραγωγής εδαφοβελτιωτικών – κομπόστ, της «W.A.T.T. Α.Ε.» που βρίσκεται στη Λεωφ. Παιανίας – Μαρκοπούλου – Θέση «ΠΡΑΡΙ» ή «ΝΗΣΙΖΑ» στο ΚΟΡΩΠΙ.

2) ΑΔΑ: 6Ψ457Λ7-ΔΒΖ – Έγκριση τροποποίησης – συμπλήρωσης της μελέτης του έργου: «ΣΥΛΛΟΓΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΚΟΡΩΠΙΟΥ – ΠΑΙΑΝΙΑΣ», αναδόχου Κ/Ξ ΚΛΕΑΡΧΟΣ Γ. ΡΟΥΤΣΗΣ Α.Ε.- ΕΡΕΤΒΟ Α.Ε. – ΑΑΓΗΣ Α.Ε.

3) ΑΔΑ: 64987Λ7-5ΣΕ – Άδεια λειτουργίας ( ανανέωση ) εργοστασίου παραγωγής ετοίμου σκυροδέματος, στην επωνυμία ETOIMO MΠΕΤΟΝ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε., που λειτουργεί στην θέση Ρίζα – Λαμπρικά του Δήμου Κορωπίου Αττικής, για όσο χρόνο διαρκεί η μίσθωση

4) ΑΔΑ: 76Κ7ΟΡ1Κ-0ΥΞ – Χορήγηση άδειας χρήσης νερού για υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης νερού από πηγάδι αρδευτικής χρήσης (άρδευση αγροτεμαχίου) στους κ. Παπαμιχάλη Παντελή και Παπαμιχάλη Κωνσταντίνο του Παντελή στην ιδιοκτησία τους στη θέση ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ του Δήμου Κρωπίας, της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής.

5) ΑΔΑ: 7Φ80ΟΡ1Κ-ΝΧΒ – Χορήγηση άδειας χρήσης νερού για υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης νερού από γεώτρηση πολλαπλής χρήσης [υδρευτική (άρδευση πρασίνου) και αρδευτική] στους κ.κ. ΛΙΟΛΗ ΙΩΑΝΝΗ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ και ΛΙΟΛΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του ΕΥΡΙΠΙΔΗ, στην ιδιοκτησία τους, στη θέση ΚΙΤΣΙ, του Δήμου ΚΡΩΠΙΑΣ, της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής, της Περιφέρειας Αττικής.

6) ΑΔΑ: ΩΙ1ΨΟΡ1Κ-ΣΟΒ – Πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών στο ΝΠΔΔ ¨ ΣΦΗΤΤΟΣ ¨ Δήμου Κρωπίας

7) ΑΔΑ: 65ΓΟ7Λ7-Α18 – Άδεια μηχανολογικού εκσυγχρονισμού του εργοστασίου αρτοποιίας της «ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ Ε.Π.Ε.», που βρίσκεται στη Θέση «ΚΑΡΕΛΑΣ» στο Κορωπί

8) ΑΔΑ: ΩΤΤΕ7Λ7-Υ5Σ – Έγκριση Προγράμματος Ποιότητας και Χρονοδιαγράμματος της μελέτης με τίτλο: «ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΡΕΜΑΤΟΣ ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΡΩΠΙΑΣ (Από περιοχή οδού Αρχιμήδους έως αποδέκτη) ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΔΙ-ΕΥΘΕΤΗΣΗΣ».

9) ΑΔΑ: 678ΨΟΡ1Κ-ΞΗ2 – Χορήγηση άδειας χρήσης νερού για υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης νερού από πηγάδι αρδευτικής χρήσης (άρδευση αγροτεμαχίου) στους κ.κ. ΠΑΡΙΑΝΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ του ΧΡΗΣΤΟΥ και ΠΑΡΙΑΝΟ ΔΗΜΗΤΡΙΟ του ΧΡΗΣΤΟΥ, στην ιδιοκτησία τους, στη θέση ΜΠΟΥΡΜΠΟΥΤΣΑΝΑ, του Δήμου ΚΡΩΠΙΑΣ, της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής, της Περιφέρειας Αττικής.

10) ΑΔΑ: ΩΝΜ1ΟΡ1Κ-ΡΧΘ – Χορήγηση άδειας χρήσης νερού για υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης από πηγάδι αρδευτικής χρήσης (άρδευση αγροτεμαχίων) στους Κωνσταντίνο (Γεωργίου και Ελένης), Κωνσταντίνο (Γεωργίου και Σπυριδούλας), Δημήτριο και Ιωάννη Θεοχάρη στην ιδιοκτησία τους, στη θέση «Μπότρα-Σκούπερι-Κούλι», του Δήμου Κρωπίας, της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής, της Περιφέρειας Αττικής.

11) ΑΔΑ: 78ΓΓ7Λ7-Υ9Δ – Μείωση πρόσθετων εγγυητικών επιστολών καλής εκτέλεσης για το έργο: «Συλλογή, μεταφορά, επεξεργασία και διάθεση ακαθάρτων περιοχών Κορωπίου – Παιανίας» προϋπολογισμού 112.900.193,61 € (με αναθεώρηση και ΦΠΑ), αναδόχου Κ/Ξ ΚΛΕΑΡΧΟΣ Γ. ΡΟΥΤΣΗΣ Α.Ε.- ΕΡΕΤΒΟ Α.Ε. – ΑΑΓΗΣ Α.Ε…

12) ΑΔΑ: 6Ε337Λ7-ΧΞΝ – Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: «ΑΝΑΠΑΛΑΙΩΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΡΩΠΙΑΣ» αναδόχου LATERN CONSTRUCTION COMPANY S.A.

13) ΑΔΑ: 6Β7ΦΟΡ1Κ-ΦΝΑ – Χορήγηση άδειας χρήσης και μεταφοράς νερού για υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης νερού από πηγάδι αρδευτικής χρήσης (άρδευση αγροτεμαχίων) στους κ.κ. Χρυσούλα Ε. Αδαμοπούλου, Ευαγγελία Ι. Αδαμοπούλου και Γεώργιο Ι. Αδαμόπουλο, στην ιδιοκτησία τους στη θέση ΛΙΕΠΟΥΡΙ (οδός Ανδριανού 39) του Δήμου Κρωπίας, της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής

14) ΑΔΑ: 6ΒΩΒ7Λ7-ΜΧΛ – Άδεια μηχανολογικής εγκατάστασης σε υφιστάμενο κτίριο με αλλαγής χρήσης του κτιρίου σύμφωνα με τις διατάξεις του ΝΟΚ και χωρίς παρεκκλίσεις, εργοστασίου κατασκευής πρεσσαριστών αντικειμένων από πολυεστερικό υλικό με υαλόνημα, στην επωνυμία ‘NAVI MARINE AEBE’ που βρίσκεται στην κύρια δημοτική οδό Κορωπίου – Καλυβίων ,του Δήμου Κορωπίου – Αττικής.

15) ΑΔΑ: 68Γ57Λ7-ΝΥΝ – Δημοσίευση περίληψης διακηρύξεως δημοπρασίας του έργου: «Αποστράγγιση του ανατολικού τμήματος πόλης Κορωπίου», με προϋπολογισμό 8.154.900,00 €, με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.

ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ

1) ΑΔΑ: 655ΨΟΡ1Κ-9ΣΓ – Χορήγηση άδειας χρήσης θαλασσινού νερού στην εταιρεία «AEGEAN NATURALS IKE» για τη λειτουργία μονάδας παραγωγής αποσταγμένου νερού και αλατιού, στη θέση «Μαλιακούκια-Φούρνους Δασκαλειό» του Δήμου Λαυρεωτικής της Περιφέρειας Αττικής.

2) ΑΔΑ: ΩΖ167Λ7-ΞΙ9 – Χορήγηση άδειας λειτουργίας Παιδικής Εξοχής στην εταιρεία «ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ ΤΟ ΞΕΝΟΙΑΣΤΟ ΜΕΛΙΣΣΙ Ε.Π.Ε» στην περιοχή Πούντα Ζέζα Σουνίου Αττικής

3) ΑΔΑ: ΩΜΗΕΟΡ1Κ-7ΝΕ – Χορήγηση άδειας χρήσης νερού για υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης νερού από γεώτρηση αρδευτικής χρήσης (άρδευση αγροτεμαχίου) στον κ. Λιούρτα Χρήστο του Κωνσταντίνου, στην ιδιοκτησία του στη θέση ΣΚΛΙΒΕΣ, στη Δημοτική Ενότητα Κερατέας του Δήμου Λαυρεωτικής, της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής.

4) ΑΔΑ: ΨΗ0Β7Λ7-ΠΩΨ – ΑΔΕΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΦΑΣΗΣ ΕΝΟΡΓΑΝΗΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ Δ΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΚΑΙ Α΄ ΦΑΣΗ Γ΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 24-26 ΙΟΥΝΙΟΥ 2016 ΣΤΟ ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΛΑΥΡΙΟΥ

5) ΑΔΑ: 7ΘΛ87Λ7-ΩΕ9 – Σύσταση επιτροπής οριστικης παραλαβής του έργου ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΘΟΡΙΚΟΥ

6) ΑΔΑ: 7ΝΟ37Λ7-ΗΑ3 – Χορήγηση άδειας λειτουργίας παιδικής εξοχής με τον διακριτικό τίτλο «ΧΑΡΟΥΜΕΝΟ ΑΚΡΟΓΙΑΛΙ» στην Ομοσπονδία Συλλόγων Υπουργείου Οικονομικών στην περιοχή Σουνίου Αττικής.

7) ΑΔΑ: ΨΔ2Ο7Λ7-2Α2 – Χορήγηση άδειας λειτουργίας Παιδικής Εξοχής στην εταιρεία «ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ ΤΟ ΞΕΝΟΙΑΣΤΟ ΜΕΛΙΣΣΙ Ε.Π.Ε» στην περιοχή Πούντα Ζέζα Σουνίου Αττικής.

8) ΑΔΑ: 7ΥΖ2ΟΡ1Κ-6ΙΞ – Πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας τριών (3) μηνών στο Δήμο Λαυρεωτικής

9) ΑΔΑ: 6ΞΧΚΟΡ1Κ-82Λ – Πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών στο Ν.Π.Δ.Δ. «ΘΟΡΙΚΟΣ» του Δήμου Λαυρεωτικής

10) ΑΔΑ: ΩΠΚ67Λ7-8Σ8 – Χορήγηση άδειας λειτουργίας παιδικής εξοχής Tης Κοινωνίας Ελεύθερων Ευαγγελικών Εκκλησιών Ελλάδος, στην περιοχή Σουνίου Αττικής

ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ

1) ΑΔΑ: 76ΥΖ7Λ7-Ρ1Ι – ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΥΡΩΣΗΣ ΑΡ. 27 – ΜΑΡ/2016 ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ της αρ 1/2010 Πράξης Εφαρμογής στην περιοχή των Πολεοδομικών Ενοτήτων 4 και 5 «Πόρτο Ράφτη» Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας, στην ιδιοκτησία Γάσπαρη Γεωργίου

2) ΑΔΑ: 6ΩΧΚΟΡ1Κ-724 – Χορήγηση άδειας χρήσης νερού για υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης από πηγάδι αρδευτικής χρήσης (άρδευση αγροτεμαχίου) στους Αικατερίνη, Δημήτριο και Φίλιππο Αλλαγιάννη και Αγγελική Κιμπιζή-Αλλαγιάννη στην ιδιοκτησία τους, στη θέση «Κολοβούτσι-Καπνουτζί», του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας, της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής, της Περιφέρειας Αττικής.

3) ΑΔΑ: ΨΝΙ2ΟΡ1Κ-Α3Α – Χορήγηση άδειας χρήσης νερού για υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης από πηγάδι αρδευτικής χρήσης (άρδευση αγροτεμαχίου) στους Ιωάννη, Αθανάσιο και Αγγελική Γιαννάκη στην ιδιοκτησία τους, στη θέση «Φούσα Μπάρδα», του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας, της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής, της Περιφέρειας Αττικής.

4) ΑΔΑ: ΩΜΕΡΟΡ1Κ-10Ι – Χορήγηση άδειας χρήσης νερού για υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης από πηγάδι αρδευτικής χρήσης (άρδευση αγροτεμαχίων) στους Νικόλαο και Παραδεισία Ιωαννίδη στην ιδιοκτησία τους, στη θέση «Σκούντρα ή Λεκάνι ή Πούσι Γιώργη», του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας, της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής, της Περιφέρειας Αττικής.

5) ΑΔΑ: ΩΣΥΕΟΡ1Κ-8ΥΚ – Χορήγηση άδειας χρήσης νερού για υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης από πηγάδι αρδευτικής χρήσης (άρδευση αγροτεμαχίου) στον κ. Γεώργιο Γαρείο στην ιδιοκτησία του, στη θέση «Άγιος Γεώργιος», του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας, της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής, της Περιφέρειας Αττικής.

6) ΑΔΑ: Ω6Υ0ΟΡ1Κ-Α6Φ – Χορήγηση άδειας χρήσης νερού για υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης από γεώτρηση αρδευτικής χρήσης (άρδευση αγροτεμαχίου) στους Ευγενία και Δημήτριο Πρίφτη και Αθανάσιο Υφαντή στην ιδιοκτησία τους, στη θέση «Λούτσα-Στρογγύλι», του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας, της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής, της Περιφέρειας Αττικής.

7) ΑΔΑ: 63Ω7ΟΡ1Κ-ΩΨΝ – Χορήγηση άδειας χρήσης νερού για υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης από γεώτρηση αρδευτικής χρήσης (άρδευση αγροτεμαχίου) στην κ. Βασιλική Λένη στην ιδιοκτησία της, στη θέση «Βλάχθι», του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας, της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής, της Περιφέρειας Αττικής.

8) ΑΔΑ: ΩΝ7ΧΟΡ1Κ-Ε34 – Χορήγηση άδειας χρήσης νερού για υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης νερού από πηγάδι αρδευτικής χρήσης (άρδευση αγροτεμαχίου) στην κα ΓΙΑΝΝΑΚΗ-ΓΚΛΙΑΤΗ ΕΛΕΝΗ, στην θέση ΒΡΑΥΡΩΝΑ, του Δήμου ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ, της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής, Περιφέρειας Αττικής.

9) ΑΔΑ: 7Ζ4ΔΟΡ1Κ-1Τ0 – Χορήγηση άδειας χρήσης νερού για υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης νερού από πηγάδι αρδευτικής χρήσης (άρδευση αγροτεμαχίου) στον κ.ΣΚΟΠΕΛΙΤΗ ΠΕΤΡΟ στην ιδιοκτησία του στην θέση ΜΕΤΟΧΙ ΠΑΤΗΤΗΡΙΑ ΒΡΑΩΝΑΣ, του Δήμου ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ, της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής, Περιφέρειας Αττικής.

10) ΑΔΑ: 6ΟΣΠΟΡ1Κ-ΕΘΤ – Απόφαση επιβολής διοικητικών οικονομικών κυρώσεων στην Όρσα Παπασωτηρίου για παράβαση διατάξεων της υπ’ αριθ. οικ. 146896/2014 ΚΥΑ (ΦΕΚ2878/Β/2014)

11) ΑΔΑ: ΩΜΞΖΟΡ1Κ-ΦΡ9 – Απόφαση επιβολής διοικητικών οικονομικών κυρώσεων στον Ιωάννη Σμαραγδάκη για παράβαση διατάξεων της υπ’ αριθ. οικ. 146896/2014 ΚΥΑ (ΦΕΚ2878/Β/2014)

12) ΑΔΑ: 6Ξ48ΟΡ1Κ-Σ2Ι – Απόφαση επιβολής διοικητικών οικονομικών κυρώσεων στην Γεωργία Παπασωτηρίου για παράβαση διατάξεων της υπ’ αριθ. οικ. 146896/2014 ΚΥΑ (ΦΕΚ2878/Β/2014)

13) ΑΔΑ: Ψ6ΙΥΟΡ1Κ-0ΥΓ – Εκτέλεση Απόφασης κατεδάφισης τελεσίδικων αυθαίρετων κατασκευών, φερόμενης ιδιοκτησίας κ.Πετρόπουλου Νεκτάριου, εντός κηρυγμένου Αρχαιολογικού χώρου Β2 (ΦΕΚ 302 β’ 1989), μέσης προστασίας τοπίου, αρχαιολογικών χώρων και μνημείων (ΦΕΚ 199 δ’/2003) στην οδό Μυρρινούντος, στη Μερέντα του Δήμου Μαρκόπουλου Μεσογαίας, την 13-7-2016

14) ΑΔΑ: 7ΑΥ5ΟΡ1Κ-ΜΤ7 – ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 14 Ν.998-79 (3128/50181/24-6-2016) ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΑΙΤΗΜΑ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΠΕΡΑΤΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ

15) ΑΔΑ: 7ΒΗΜ7Λ7-Π1Υ – Τροποποίηση της με αριθμ. πρωτ. 2241/28-07-15 άδειας κτιριακού εκσυγχρονισμού (σύμφωνα με τα νέα σχεδ/τα) της μονάδας κοπής και τυποποίησης τυριών, αποθηκών – ψυγείων, αποθηκών με ανασυσκευασία προϊόντων, της «ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Α.Ε.», που βρίσκεται στη Θέση «ΝΤΟΡΟΒΑΤΕΖΑ – ΓΚΟΝΕΤΣΕΣ», στο Μαρκόπουλο.

16) ΑΔΑ: ΩΣΕΕ7Λ7-ΞΔΓ – Έγκριση σύναψης και όρων Σύμβασης Διαβαθμιδικής Συνεργασίας (Άρθρο 99 Ν. 3852/2010), μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας για τη διάθεση τεχνικού προσωπικού για την υλοποίηση της πράξης με τίτλο: «Δίκτυα Αποχέτευσης Ακαθάρτων Δήμου Μαρκοπούλου και Ολοκλήρωση αναβάθμισης ΕΕΛ για συνολική δυναμικότητα 40.000 Ι.Κ.», με κωδικό ΟΠΣ 5000083 ενταγμένη στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2014-2020.

17) ΑΔΑ: 6Ξ8Μ7Λ7-1ΟΙ – Βεβαιώνεται η κατάθεση της Υπεύθυνης δήλωσης με αριθμ. πρωτ. 1949 / 2016 για την έναρξη λειτουργίας της μονάδος ανακύκλωσης μη μεταλλικών απορριμμάτων και υπολειμμάτων, του Αναστάσιου Μητρογιάννη, που βρίσκεται στην Συνδετήρια οδό Ολυμπιακού Σκοπευτηρίου, θέση Αγ. Δημήτριος στο Μαρκόπουλο Μεσογαίας Αττικής, σύμφωνα με το άρθρο 19, παρ. 3 του Ν.3982/2011.

18) ΑΔΑ: 6Λ087Λ7-ΕΗ0 – Ανάκληση της υπ’αρ.πρωτ.2904/01-07-2010 απόφασης του Νομάρχη Ανατολικής Αττικής διακοπής λειτουργίας ανελκυστήρα επί της οδού Π.Ε 2η /Ο.Τ 176 στο Δήμο Μαρκοπούλου Μεσογαίας.

19) ΑΔΑ: Ω2ΒΩΟΡ1Κ-Β1Μ – Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων για τη δραστηριότητα «Προσωρινή αποθήκευση, διαλογή και επεξεργασία ΑΕΚΚ και Ανάπλαση Ανενεργού Λατομικού Χώρου», της εταιρίας Αφοί Κ. Σταύρου – Λατομεία Έτοιμο Μπετόν ΑΕ, στην θέση «Χώνη – Ντάγλα» στο Δήμο Μαρκόπουλου Μεσογαίας, Νομό Αττικής, Περιφέρεια Αττικής, Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής.

ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ – ΤΑΥΡΟΥ

1) ΑΔΑ: 75ΡΧ7Λ7-Π6Ρ – Παροχή άδειας σύστασης και έγκριση καταστατικού Ανωνύμου Εταιρείας

2) ΑΔΑ: ΨΚΓ77Λ7-ΔΡ3 – Χορήγηση προθεσμίας για την τεχνική ανασυγκρότηση της μονάδας κατασκευής φωτεινών επιγραφών της εταιρείας με την επωνυμία ‘ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Π. ΤΣΑΛΑΠΑΤΑΣ & ΥΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ – ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ – ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ’ (δ.τ. «ΤΣΑΛ ΑΒΕΕ»), επί της οδού Δήμητρος 56, στον Δήμο Μοσχάτου – Ταύρου, Δ.Κ. Ταύρου

3) ΑΔΑ: ΩΞ5ΨΟΡ1Κ-Θ69 – Μη Χορήγηση άδειας λειτουργίας στο κλειστό παγοδρόμιο «ICE ARENA» στο Δήμο Μοσχάτου – Ταύρου

4) ΑΔΑ: 6ΨΤΡ7Λ7-Σ0Ξ – Συγκρότηση Τριμελούς Επιτροπής Εισήγησης ή Επιβολής Διοικητικών Προστίμων

5) ΑΔΑ: 73Η77Λ7-ΤΙΝ – Βεβαιώση κατάθεση της αρ. πρωτ. 9558/16.6.2016 Υπεύθυνης Δήλωσης του Κωνσταντίνου Παπαδόπουλου για τη λειτουργία του εργοστασίου «ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΕΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΑΡΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΒΟΥΡΤΣΩΝ ΕΚΚΟΚΙΣΤΗΡΙΩΝ ΒΑΜΒΑΚΟΣ» με την επωνυμία «Ν. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ» που βρίσκεται στην οδό Μακρυγιάννη 120 στο Μοσχάτο

6) ΑΔΑ: 6ΚΣΧ7Λ7-ΝΗΕ – Έγκριση τροποποιήσεως του Καταστατικού Ανώνυμης Εταιρίας

7) ΑΔΑ: 6ΙΣΛΟΡ1Κ-ΕΛΕ – Άρση Αντισεισμικής Υποθήκης για το σεισμόπληκτο κτήριο επί της οδού ΑΙΑΝΤΟΣ 17, στον Δήμο ΤΑΥΡΟΥ.

8) ΑΔΑ: 68ΖΜ7Λ7-Υ7Β – Απαλλαγή από την υποχρέωση εφοδιασμού με άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας της «ΜΠΟΖΙΟΝΕΛΟΣ Α.Ε.» για την εφεδρική μονάδα ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους (Η/Ζ), ισχύος 135 KVA, στη μονάδα επεξεργασίας και τυποποίησης κρέατος και συντήρησης σε ψυκτικούς θαλάμους, επί των οδών Πύργου 27 & Πρέσπας, στο Δήμο Μοσχάτου-Ταύρου, Δ.Κ. Μοσχάτου.

9) ΑΔΑ: ΩΨΖΡ7Λ7-Δ63 – Ανάκληση άδειας λειτουργίας βιομηχανικής ψυκτικής αποθήκης τροφίμων, επί της οδού Αράχθου 17, στον Δήμο Μοσχάτου-Ταύρου, Δ.Κ. Μοσχάτου.

10) ΑΔΑ: 6ΠΑΡΟΡ1Κ-Υ0Π – Χορήγηση άδειας χρήσης νερού για υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης νερού από γεώτρηση βιομηχανικής χρήσης (παραγωγή ετοίμου σκυροδέματος) στην εταιρεία ΑΓΓΕΛΟΣ Β. ΠΕΠΠΑΣ ΑΒΕΕ που βρίσκεται σε οικόπεδο επί της οδού Κοντονή 8 του Δήμου ΜΟΣΧΑΤΟΥ-ΤΑΥΡΟΥ, της Περιφερειακής Ενότητας Νότιου Τομέα Αθηνών, της Περιφέρειας Αττικής.

11) ΑΔΑ: 7ΚΕΚ7Λ7-ΠΕΖ – ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ

12) ΑΔΑ: 7Κ0Χ7Λ7-ΛΞΦ – ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ

13) ΑΔΑ: 64ΔΚ7Λ7-ΘΚ3 – ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ

14) ΑΔΑ: Ω9ΞΠ7Λ7-Ν4Ψ – ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ

15) ΑΔΑ: 780Υ7Λ7-ΙΦ1 – ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ

1) ΑΔΑ: ΨΙΓΠΟΡ1Κ-ΛΕΓ – Χορήγηση άδειας χρήσης νερού για υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης νερού από γεώτρηση υδρευτικής χρήσης (άρδευση πρασίνου) στην πολυκατοικία με διαχειριστή τον κ. Ζαχαρόπουλο Δημήτριο, στη θέση ΠΙΚΡΟΔΑΦΝΗ ή ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ ή ΠΤΩΧΗ (στην οδό Θερμοπυλών 13, Ο.Τ.20) του Δήμου Παλαιού Φαλήρου, της Περιφερειακής Ενότητας Νοτίου Τομέα Αθηνών, της Περιφέρειας Αττικής.

2) ΑΔΑ: 7ΡΠΙ7Λ7-9Ρ7 – Έγκριση τροποποιήσεως του Καταστατικού Ανώνυμης Εταιρίας

3) ΑΔΑ: ΩΕΥΕ7Λ7-Σ7Φ – ΑΝΑΠΛΑΣΗ 22 ΣΤΡΕΜΜΑΤΩΝ ΚΛΕΙΣΤΟΥ Π.ΦΑΛΗΡΟΥ

4) ΑΔΑ: 7Ω0Ω7Λ7-ΘΨΘ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ

5) ΑΔΑ: 62Μ87Λ7-12Σ – ΚΑΤΑΣΚΕΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ Π.ΦΑΛΗΡΟΥ

6) ΑΔΑ: ΩΔ217Λ7-Ο0Μ – κατασκευη κλειστου γυμναστηριου π.φαληρου

7) ΑΔΑ: 6Ν0Ψ7Λ7-Λ0Υ – κατασκευη κλειστου γυμναστηριου π.φαληρου & διαμορφωση περιβαλλοντος χωρου

8) ΑΔΑ: ΨΚΥΙΟΡ1Κ-ΒΗΨ – Καθορισμός διακεκομμένου ωραρίου εργασίας στη Διεύθυνση Καθαριότητας του Δήμου Παλαιού Φαλήρου.

ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ

1) ΑΔΑ: 6ΒΕΧΟΡ1Κ-ΒΣΞ – ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΚΟΛΑΚΗΣ ΜΙΚΤΟ ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ

2) ΑΔΑ: 7Η8ΜΟΡ1Κ-ΜΙ5 – ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΑΔΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΕΛΑΙΩΝ , ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ – ΛΙΠΑΝΤΗΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΠΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙς ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ

3) ΑΔΑ: Ω7ΑΧΟΡ1Κ-Ν7Χ – ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΣΑΛΟΥΧΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΔΑΣΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ

4) ΑΔΑ: 66ΟΔΟΡ1Κ-50Φ – ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΥ 8134 ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΔΑΣΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΚΥ 4690 ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΟΧΗΜΑ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ

5) ΑΔΑ: 724ΗΟΡ1Κ-ΓΘ3 – Άδεια (ανανέωση – τροποποίηση της υπ’ αριθ. πρωτ. Φ 1515 / 3743 / ΠΕΡΙΒ-ΣΑ / 02-07-2009 Άδειας, όπως αυτή έχει ανανεωθεί με το υπ’ αριθ. πρωτ. Φ 1515 / 3263 / ΠΕΡΙΒ-ΣΑ / 13-07-2012 έγγραφο) για τη δραστηριότητα συλλογής και μεταφοράς μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων, μεταχειρισμένων ελαστικών οχημάτων και αποβλήτων ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) της εταιρίας ENVIRONMETAL ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε. που εδρεύει στην οδό Χρυσοστόμου Σμύρνης 76 & Αδριανού στον Πειραιά Αττικής

6) ΑΔΑ: 7Ω0Τ7Λ7-ΥΥΔ – Ανανέωση άδειας συνεργείου συντήρησης ανελκυστήρων της ΣΙΣΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, με έδρα στην οδό ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 9, ΤΚ 18540 ΠΕΙΡΑΙΑΣ

7) ΑΔΑ: ΨΛ2Ψ7Λ7-Θ4Τ – Έγκριση τροποποιήσεως του Καταστατικού Ανώνυμης Εταιρίας

8) ΑΔΑ: ΨΗΗΛ7Λ7-ΕΞΙ – Συγκρότηση Τριμελούς Επιτροπής διενέργειας κλήρωσης για τη χορήγηση αδειών υπαίθριου στάσιμου εμπορίου και τον καθορισμό των θέσεων όπου θα εγκατασταθούν οι κάτοχοί τους στον Δήμο Πειραιά

9) ΑΔΑ: 7ΔΝΧΟΡ1Κ-ΥΨΒ – Ακύρωση της υπ’ αριθ. 212/2016 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πειραιά

10) ΑΔΑ: 7ΕΧΠ7Λ7-Ψ9Ζ – Έγκριση δέσμευσης πίστωσης ύψους τετρακόσια πέντε ευρώ και ενενήντα λεπτά (405,90 €) για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του Ειδικού Φορέα 07.072 Δ/νση Οικονομικών Π.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΑΕ 9779070020502 Διαμόρφωση και ανάδειξη αρχαιολογικού χώρου Ηετιωνίας Πύλης Πειραιά(Παρελ.Ετών) του οικ. έτους 2016.

11) ΑΔΑ: 77ΥΛ7Λ7-9Δ4 – Έγκριση δέσμευσης πίστωσης ύψους πενήντα χιλιάδες ευρώ (50.000,00 €) για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του Ειδικού Φορέα 07.072 Δ/νση Οικονομικών Π.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΑΕ 9779070010101 Αποκάλυψη και ανάδειξη της οχύρωσης της αρχαίας πόλης του Πειραιά του οικ. έτους 2016.

12) ΑΔΑ: 771Π7Λ7-ΣΩΣ – Δέσμευση πίστωσης ύψους έξι χιλιάδες εννιακόσια εβδομήντα πέντε ευρώ και μηδέν έξι λεπτά (6.975,06 €) για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του Ειδικού Φορέα 07.072 Δ/νση Οικονομικών Π.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΑΕ 97780700101 ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ του οικ. έτους 2016 για την ανάγκη ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΡΓΟΥ 1Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2016

13) ΑΔΑ: 7ΕΖΛ7Λ7-Φ86 – Δέσμευση πίστωσης ύψους πενήντα χιλιάδες ευρώ (50.000,00 €) για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του Ειδικού Φορέα 07.072 Δ/νση Οικονομικών Π.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΑΕ 97620703201 ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΡΣΗΣ ΒΑΡΩΝ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΑΠΌ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ. του οικ. έτους 2016 για την ανάγκη ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ 1Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2016

14) ΑΔΑ: 676Ζ7Λ7-ΤΕΝ – Δέσμευση πίστωσης ύψους εκατό εξήντα χιλιάδες ευρώ (160.000,00 €) για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του Ειδικού Φορέα 07.072 Δ/νση Οικονομικών Π.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΑΕ 97390700101 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΙΕΡΧΟΜΕΝΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ Η/Μ ΑΠΌ ΤΟ Β΄ ΟΡΟΦΟ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ, ΣΤΟ ΕΡΓΟ «ΑΝΑΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗ – ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΧΩΡΩΝ Β΄ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ, ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΟΠΩΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΕΡΗΧΩΝ ΣΤΟ Γ.Ν. ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΖΑΝΕΙΟ». του οικ. έτους 2016 για την ανάγκη ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ 1Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2016

15) ΑΔΑ: 76ΦΞ7Λ7-Ι95 – Ολοκλήρωση Πράξης » ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΑΞΟΝΙΚΟΥ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ «ΤΖΑΝΕΙΟ»» με κωδικό ΟΠΣ 328187 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα : <<ΑΤΤΙΚΗ>>

16) ΑΔΑ: ΩΚ3Ξ7Λ7-2ΤΓ – Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού € 9.000,00 συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., για την προμήθεια 60.000 πλαστικών φιαλών νερού 500ml, για την κάλυψη άμεσων και επιτακτικών αναγκών των προσφύγων και μεταναστών, που παραμένουν εντός του λιμένα Πειραιά.

17) ΑΔΑ: 6ΗΧ07Λ7-3ΥΞ – ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ – Ένταξη της Πράξης «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΞΕΝΩΝΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΚΑΚΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΕΙΡΑΙΑ» με Κωδικό ΟΠΣ 5000950 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014-2020»

18) ΑΔΑ: Ω1617Λ7-Λ0Σ – Ανάκληση άδειας ίδρυσης φαρμακείου.

19) ΑΔΑ: 7ΝΞ77Λ7-74Δ – Έγκριση συνέχισης λειτουργίας του Φαρμακείου του Φαρμακοποιού Κανελλόπουλου Παναγιώτη του Λυκούργου με υπεύθυνη φαρμακοποιό την Καρατζή Ζαμπέτα του Θεοδώρου, λόγω της λειτουργίας από τον αδειούχο φαρμακοποιό και δεύτερου φαρμακείου στον Δήμο Πειραιώς, μετά την ανάκληση της άδειας ίδρυσης του φαρμακείου της φαρμακοποιού Παπαντωνάκου Κλειώς, λόγω συνταξιοδότησης της

20) ΑΔΑ: ΩΘΔΩ7Λ7-6Γ5 – Χορήγηση κατ’ εξαίρεση άδειας ιδρύσεως φαρμακείου στον Φαρμακοποιό Κανελλόπουλο Παναγιώτη του Λυκούργου, στον Δήμο Πειραιά

21) ΑΔΑ: 751Κ7Λ7-Γ2Η – Τροποποίηση της υπ’ αριθ. οικ. 1318/16-02-2016 Απόφασης Συγκρότησης της Επιτροπής γνωμοδότησης και ελέγχου καταλληλότητας των κτιρίων και των εγκαταστάσεων των Κέντρων Αποθεραπείας – Αποκατάστασης ΑΜΕΑ αρμοδιότητας της Περιφερειακής Ενότητας Πειραιά

22) ΑΔΑ: 6ΡΧ17Λ7-ΟΦ1 – Έγκριση των όρων της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, για την προμήθεια 60.000 πλαστικών φιαλών νερού 500ml, προϋπολογισμού € 9.000,00 συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., για την κάλυψη άμεσων και επιτακτικών αναγκών των προσφύγων και μεταναστών, που παραμένουν εντός του λιμένα Πειραιά.

23) ΑΔΑ: 6ΤΘ37Λ7-Ψ3Κ – Τροποποίηση της υπ’ αρίθμ. οικ.2592/15-4-2015 (ΑΔΑ: 630Ψ7Λ7-ΕΚΖ) Απόφασης συγκρότησης επιτροπής γνωμοδότησης για την καταλληλότητα των χώρων και των άλλων προϋποθέσεων για τη χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας σε Μονάδες Φροντίδας Ηλικιωμένων (Μ.Φ.Η.) κερδοσκοπικού και μη χαρακτήρα και σε Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (Κ.Η.Φ.Η.) από φορείς ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού και κερδοσκοπικού χαρακτήρα αρμοδιότητας της Περιφερειακής Ενότητας Πειραιά

24) ΑΔΑ: 66ΧΖΟΡ1Κ-ΞΑΣ – Έγκριση του Προϋπολογισμού, οικονομικού έτους 2016, του Ιδρύματος με την επωνυμία «Άσυλο Πενήτων Β. Αθανασίου Πρωθιερέως-Γηροκομείον Πειραιώς».

25) ΑΔΑ: ΨΣ487Λ7-Ω4Θ – Aνάκληση άδειας ίδρυσης φαρμακείου

ΔΗΜΟΣ ΠΟΡΟΥ

1) ΑΔΑ: ΩΦΛΗ7Λ7-Β65 – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΧΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΒΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΠΟΥ ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΝΕΙ Η Π.Ε. ΝΗΣΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΗΜΟ ΑΙΓΙΝΑΣ, ΤΟ ΔΗΜΟ ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ, ΤΟ ΔΗΜΟ ΠΟΡΟΥ, ΤΟ ΔΗΜΟ ΚΥΘΗΡΩΝ, ΤΟ ΔΗΜΟ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ΔΗΜΟ ΣΠΕΤΣΩΝ

2) ΑΔΑ: ΩΛΥΕΟΡ1Κ-8ΣΡ – ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟΥ ΠΟΡΟΥ

3) ΑΔΑ: ΩΟ1ΑΟΡ1Κ-Ν4Σ – Μη Χορήγηση Άδειας Λειτουργίας στο ΑΝΟΙΚΤΟ ΓΗΠΕΔΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ & ΣΤΑΔΙΟ (Κ.Ε. ΠΟΡΟΥ)

4) ΑΔΑ: Ω6757Λ7-ΘΙΒ – Εγκρίνουμε τη δέσμευση πίστωσης ύψους είκοσι χιλιάδες ευρώ (20.000,00 €) για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του Ειδικού Φορέα 08.072 Δ/νση Οικονομικών Π.Ε. ΝΗΣΩΝ ΚΑΕ 97620804801 ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΟΡΟΥ. του οικ. έτους 2016 για την ανάγκη πληρωμής του έργου<< Μελέτη συνθηκών λειτουργίας αποχετευτικού δικτύου Δήμου Πόρου>>σύμφωνα με την αριθμ. 135/2016 απόφαση του Π.Σ Αττικής (ΑΔΑ:ΩΒ9Ε7Λ7-ΤΝ1) περί έγκρισης της 1ης τροπ. Προυπολ. 2016, η οποία επικυρώθηκε με την αριθμ. πρωτ.29325/11167/18.05.2016 απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής

5) ΑΔΑ: ΩΜΟΗ7Λ7-ΖΧΜ – Εγκρίνουμε τη δέσμευση πίστωσης ύψους είκοσι πέντε χιλιάδες ευρώ (25.000,00 €) για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του Ειδικού Φορέα 08.072 Δ/νση Οικονομικών Π.Ε. ΝΗΣΩΝ ΚΑΕ 97750801001 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗ, ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΠΟΡΟΥ – ΓΑΛΑΤΑ. του οικ. έτους 2016 για την ανάγκη πληρωμής του έργου<< Παροχή υπηρεσίας για διαπίστωση, αποτύπωση και αποκατάσταση προβλημάτων στις εγκαταστάσεις βιολογικού καθαρισμού Πόρου- Γαλατά>>σύμφωνα με την αριθμ. 135/2016 απόφαση του Π.Σ Αττικής (ΑΔΑ:ΩΒ9Ε7Λ7-ΤΝ1) περί έγκρισης της 1ης τροπ. Προυπολ. 2016, η οποία επικυρώθηκε με την αριθμ. πρωτ.29325/11167/18.05.2016 απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής

6) ΑΔΑ: 7ΣΝ97Λ7-Μ0Ε – Εγκρίνουμε τη δέσμευση πίστωσης ύψους είκοσι τέσσερις χιλιάδες εξακόσια ενενήντα επτά ευρώ και μηδέν πέντε λεπτά (24.697,05 €) για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του Ειδικού Φορέα 08.072 Δ/νση Οικονομικών Π.Ε. ΝΗΣΩΝ ΚΑΕ 97730800201 ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΥΠΑΡΧΟΝ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΣΤΗ ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΤΟΥ Τ.Ο.Ε.Β. ΛΕΜΟΝΟΔΑΣΟΥΣ ΠΟΡΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΜΑΓΕΙΡΑ του οικ. έτους 2016 για την ανάγκη πληρωμής του έργου<< Αποπεράτωση και σύνδεση με το υπάρχον αρδευτικό δίκτυο αντλιοστασίου στη γεώτρηση του Τ.Ο.Ε.Β Λεμονοδάσους Πόρου στη θέση Μάγειρα>>σύμφωνα με την αριθμ. 135/2016 απόφαση του Π.Σ Αττικής (ΑΔΑ:ΩΒ9Ε7Λ7-ΤΝ1) περί έγκρισης της 1ης τροπ. Προυπολ. 2016, η οποία επικυρώθηκε με την αριθμ. πρωτ.29325/11167/18.05.2016 απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής

7) ΑΔΑ: ΩΗΖ6ΟΡ1Κ-1ΗΟ – Τροποποίηση απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων λειτουργίας υφιστάμενης πλωτής μονάδας εκτροφής θαλάσσιων μεσογειακών ιχθύων σε θαλάσσια έκταση 10 στρεμμάτων ετήσιας δυναμικότητας 150 τόνων στη θέση Πυρκάλι όρμου Βάριανης νήσου Πόρου Δήμου Πόρου Π.Ε. Νήσων, ως προς την επωνυμία του φορέα από «Δίας Ιχθυοκαλλιέργειες Α.Β.Ε.Ε.» σε «Ιχθυοτροφεία Σελόντα Α.Ε.Γ.Ε.».

8) ΑΔΑ: 71ΓΣΟΡ1Κ-ΓΦ1 – Τροποποίηση απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων λειτουργίας υφιστάμενης πλωτής μονάδας εκτροφής θαλάσσιων μεσογειακών ιχθύων σε θαλάσσια έκταση 35 στρεμμάτων ετήσιας δυναμικότητας 437,5 τόνων στη θέση όρμος Μπίστι νήσου Πόρου Δήμου Πόρου Π.Ε. Νήσων, ως προς την επωνυμία του φορέα από «Δίας Ιχθυοκαλλιέργειες Α.Β.Ε.Ε.» σε «Ιχθυοτροφεία Σελόντα Α.Ε.Γ.Ε.».

9) ΑΔΑ: Ω7ΨΡ7Λ7-ΑΑ2 – Εγκρίνουμε την α ν ά κ λ η σ η δέσμευσης πίστωσης κατά το ποσό των 1.291.500,00€ (ένα εκατομμύριο διακόσιες ενενήντα μία χιλιάδες πεντακόσια ευρώ ) του προϋπολογισμού εξόδων του Ειδικού Φορέα 08.072 Δ/νση Οικονομικών Π.Ε. ΝΗΣΩΝ ΚΑΕ 97850800201 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΣΦΑΙΡΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΟΡΟΥ – ΓΑΛΑΤΑ, οικ. έτος 2016, Ανάκληση δέσμευσης 1238,λόγω αλλαγής τίτλο από Συντ. και αναβ. δικτ. κ.λ.π στην περιοχή Σφαιρίας σε Συντ. αναβ. & επέκτ. δικτ. κ.λ.π στην περιοχή Σφαιρίας Δ. Πόρου-Γαλατά (απόφ. 135/2016 Π.Σ Αττικής)

10) ΑΔΑ: ΩΘΜΔ7Λ7-ΑΝΙ – Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης συνολικού ύψους 5.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ για την πολιτιστική εκδήλωση που συνδιοργανώνει η Π.Ε. Νήσων της Περιφέρειας Αττικής με το Δήμο Πόρου και ειδικότερα στο πλαίσιο πραγματοποίησης μουσικής εκδήλωσης για το Καλοκαιρινό Φεστιβάλ Καλλιτεχνικών Εκδηλώσεων (Poros Art Festival) καθώς και για την πληρωμή των πνευματικών δικαιωμάτων

11) ΑΔΑ: 7ΙΓΓΟΡ1Κ-ΛΗ2 – Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων για τη λειτουργία του υφιστάμενου ξενοδοχειακού συγκροτήματος “ΧΕΝΙΑ POROS IMAGE HΟTEL” που βρίσκεται στη θέση Νεώριο του Δήμου Πόρου Αττικής του Νομού Αττικής.

ΔΗΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ

1) ΑΔΑ: 6ΟΖ87Λ7-ΦΕΤ – Έγκριση διενέργειας Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την ηχητική και φωτιστική κάλυψη καθώς και για την προβολή πολιτιστικών εκδηλώσεων που συνδιοργανώνει η Π.Ε. Νήσων της Περιφέρειας Αττικής με το Δήμο Αίγινας, το Δήμο Αγκιστρίου, το Δήμο Πόρου, το Δήμο Κυθήρων, το Δήμο Σαλαμίνας και το Δήμο Σπετσών, συνολικού προϋπολογισμού 65.710,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και των όρων της σχετικής Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

2) ΑΔΑ: ΩΦΛΗ7Λ7-Β65 – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΧΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΒΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΠΟΥ ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΝΕΙ Η Π.Ε. ΝΗΣΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΗΜΟ ΑΙΓΙΝΑΣ, ΤΟ ΔΗΜΟ ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ, ΤΟ ΔΗΜΟ ΠΟΡΟΥ, ΤΟ ΔΗΜΟ ΚΥΘΗΡΩΝ, ΤΟ ΔΗΜΟ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ΔΗΜΟ ΣΠΕΤΣΩΝ

3) ΑΔΑ: 6ΒΩΤΟΡ1Κ-ΓΛΥ – Πράξη χαρακτηρισμού έκτασης εμβαδού 2.289,63τ.μ. στη θέση «Κακή Βίγλα» Δ. Σαλαμίνας

4) ΑΔΑ: 78ΛΒΟΡ1Κ-Τ79 – Χορήγηση άδειας χρήσης και μεταφοράς νερού για υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης νερού από πηγάιδ αρδευτικής χρήσης (άρδευση αγροτεμαχίου) στον κ. Διολή Νικόλαο του Πέτρου, στην ιδιοκτησία του στη θέση ΑΓ. ΤΡΙΑΔΟΣ 14, στη Δημοτική Ενότητα Αμπελάκια του Δήμου Σαλαμίνας, της Περιφερειακής Ενότητας Πειραιά, της Περιφέρειας Αττικής

5) ΑΔΑ: ΨΡΤΒΟΡ1Κ-9ΜΩ – Χορήγηση άδειας χρήσης νερού για υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης από πηγάδι αρδευτικής χρήσης (άρδευση αγροτεμαχίου) στους Μελέτιο, Ιωάννη και Ηλία Βασιλείου & Αικατερίνη Κοκλιώτου και Ελένη Πάλλα στην ιδιοκτησία τους, στη θέση «Λάκκα Αιαντείου», του Δήμου Σαλαμίνας, της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων, της Περιφέρειας Αττικής.

6) ΑΔΑ: 7ΥΛ17Λ7-9ΜΧ – Εγκρίνουμε τη δέσμευση πίστωσης ύψους διακόσιες χιλιάδες ευρώ (200.000,00 €) για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του Ειδικού Φορέα 08.072 Δ/νση Οικονομικών Π.Ε. ΝΗΣΩΝ ΚΑΕ 97730801101 ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΝΗΣΟΥ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ του οικ. έτους 2016 για την ανάγκη πληρωμής του έργου<< Επισκευή -αντικατάσταση τμημάτων δικτύων ύδρευσης Νήσου Σαλαμίνας>>σύμφωνα με την αριθμ. 135/2016 απόφαση του Π.Σ Αττικής (ΑΔΑ:ΩΒ9Ε7Λ7-ΤΝ1) περί έγκρισης της 1ης τροπ. Προυπολ. 2016, η οποία επικυρώθηκε με την αριθμ. πρωτ.29325/11167/18.05.2016 απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής. `

7) ΑΔΑ: 6ΤΡΔ7Λ7-ΥΧΚ – Εγκρίνουμε τη δέσμευση πίστωσης ύψους εκατόν πενήντα τρεις χιλιάδες ευρώ (153.000,00 €) για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του Ειδικού Φορέα 08.072 Δ/νση Οικονομικών Π.Ε. ΝΗΣΩΝ ΚΑΕ 97890800301 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΑΙΑΝΤΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ. του οικ. έτους 2016 για την ανάγκη πληρωμής του έργου<< Συντήρηση-επισκευή οδοφωτισμού επί της λεωφόρου Αιαντείου Δήμου Σαλαμίνας >> σύμφωνα με την αριθμ. 135/2016 απόφαση του Π.Σ Αττικής (ΑΔΑ:ΩΒ9Ε7Λ7-ΤΝ1) περί έγκρισης της 1ης τροπ. Προυπολ. 2016, η οποία επικυρώθηκε με την αριθμ. πρωτ.29325/11167/18.05.2016 απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής. `

8) ΑΔΑ: ΩΩΕ07Λ7-Υ8Ο – ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ

9) ΑΔΑ: 7ΔΜΒΟΡ1Κ-Τ74 – Τροποποίηση απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων λειτουργίας υφιστάμενης πλωτής μονάδας εκτροφής θαλάσσιων μεσογειακών ιχθύων σε θαλάσσια έκταση 10 στρεμμάτων ετήσιας δυναμικότητας 187,5 τόνων στη θέση Φόκα Αιαντείου Δήμου Σαλαμίνας Π.Ε. Νήσων, ως προς την επωνυμία του φορέα από «Δίας Ιχθυοκαλλιέργειες Α.Β.Ε.Ε.» σε «Ιχθυοτροφεία Σελόντα Α.Ε.Γ.Ε.».

10) ΑΔΑ: 61Γ0ΟΡ1Κ-5ΡΓ – Τροποποίηση απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων λειτουργίας υφιστάμενης πλωτής μονάδας εκτροφής θαλάσσιων μεσογειακών ιχθύων σε θαλάσσια έκταση 35 στρεμμάτων ετήσιας δυναμικότητας 437,5 τόνων στη θέση Θενιό Αιαντείου Δήμου Σαλαμίνας Π.Ε. Νήσων, ως προς την επωνυμία του φορέα από «Δίας Ιχθυοκαλλιέργειες Α.Β.Ε.Ε.» σε «Ιχθυοτροφεία Σελόντα Α.Ε.Γ.Ε.».

11) ΑΔΑ: 6ΛΜΨ7Λ7-4Φ1 – ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΩΝ ΧΙΛΑΔΩΝ ΕΥΡΩ (500.000 €) ΜΕ Φ.Π.Α.

12) ΑΔΑ: ΩΗ1Ω7Λ7-ΜΞ1 – Σύναψη σύμβασης με διαπραγμάτευση για την παροχή υπηρεσίας: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΛΑΒΩΝ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΑΤΕΡΛΙ-ΚΑΝΑΚΙΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ», προϋπολογισμού 194.583,49 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

13) ΑΔΑ: Ω5ΗΝ7Λ7-ΟΨ8 – Σύναψη σύμβασης με διαπραγμάτευση για την παροχή υπηρεσίας: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΛΑΒΩΝ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΑΤΕΡΛΙ-ΚΑΝΑΚΙΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ», προϋπολογισμού 194.583,49 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

14) ΑΔΑ: 6ΔΤΠ7Λ7-ΝΔ2 – 3η Τροποποίηση της Πράξης «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΛΛΕΚΤΗΡΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ ΚΑΙ ΠΑΛΟΥΚΙΩΝ ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ.» με κωδικό MIS 383618 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική»

ΔΗΜΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ

1) ΑΔΑ: 6Φ6ΞΟΡ1Κ-ΦΕ1 – Χορήγηση άδειας χρήσης νερού για υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης νερού από γεώτρηση αρδευτικής χρήσης (άρδευση αγροτεμαχίου) στον κ. Κόλλια Αθανάσιο του Σταύρου στην ιδιοκτησία του στη θέση ΒΑΘΥ ΡΕΜΑ- ΠΛΑΓΙΕΣ στη Δημοτική Ενότητα Καλυβίων, του Δήμου Σαρωνικού, της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής

2) ΑΔΑ: 7ΡΧΜΟΡ1Κ-Χ01 – Χορήγηση άδειας χρήσης νερού για υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης νερού από πηγάδι (Π3) αρδευτικής χρήσης (άρδευση αγροτεμαχίου) στους Βαρβάρα και Δημήτριο Κόντε στην ιδιοκτησία τους, στη θέση «Άγιος Γεράσιμος Παλαιάς Φώκαιας», του Δήμου Σαρωνικού, της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής, της Περιφέρειας Αττικής.

3) ΑΔΑ: ΨΒΚΔΟΡ1Κ-5ΕΨ – Χορήγηση άδειας χρήσης νερού για υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης νερού από πηγάδι (Π2) αρδευτικής χρήσης (άρδευση αγροτεμαχίου) στους Βαρβάρα και Δημήτριο Κόντε στην ιδιοκτησία τους, στη θέση «Άγιος Γεράσιμος Παλαιάς Φώκαιας», του Δήμου Σαρωνικού, της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής, της Περιφέρειας Αττικής.

4) ΑΔΑ: 7Ι3Θ7Λ7-ΡΝ5 – Χορήγηση άδειας λειτουργίας Παιδικής Εξοχής στην εταιρεία«Ι.ΝΕΟΦΩΤΙΣΤΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε» στην περιοχή Λάκκα Αναβύσσου Αττικής

5) ΑΔΑ: Ω7Κ8ΟΡ1Κ-ΑΒΚ – Έγκριση εκμίσθωσης του υπ’αριθμ. 655 αγροτεμάχιου (ελαιώνα), του κτήματος Φοινικιά-Τραμπουριά στα Καλύβια Αττικής, ιδιοκτησίας της κληρονομιάς Ανθής ΜΕΛΙΣΣΟΥΡΓΟΥ για βοσκότοπο και σπορά βίκου, και έγκριση ανάθεσης του καθαρισμού, κλαδέματος, κλπ. των ελαιοδέντρων και εκποίησης της παραγόμενης ξυλείας στο εν λόγω αγροτεμάχιο.

6) ΑΔΑ: 6ΜΗ17Λ7-67Υ – Σύσταση Επιτροπής Οριστικής Παραλαβής του έργου: «ΣΥΛΛΕΚΤΗΡΕΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΟΔΩΝ ΑΘΗΝΑΣ, ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ, ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΑΡΩΝΙΔΑΣ»

7) ΑΔΑ: 7ΗΓΟ7Λ7-ΜΙ9 – Έγκριση 1ου ΑΠΕ και 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ»

8) ΑΔΑ: 68Κ47Λ7-ΜΞ8 – Μείωση εγγυήσεων του έργου: Κ02/10 «Βελτίωση του οδικού τμήματος κόμβος ιππικού κέντρου – Καλύβια – Λαγονήσι – Ανάβυσσος», αναδόχου «ΙΝΤRΑΚΑΤ».

9) ΑΔΑ: ΩΗΧΟ7Λ7-Ε4Δ – Έγκριση μείωσης κρατήσεων δεκάτων του έργου έργου: «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ, ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ Α΄ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ», αναδόχου εταιρείας ΙΝΤΡΑΚΑΤ

10) ΑΔΑ: 6ΗΠΧ7Λ7-7ΦΦ – ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ Α.Ε.

11) ΑΔΑ: 77Ρ07Λ7-ΕΝΝ – Ένταξη της Πράξης «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ, ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ Α΄ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ – (ΦΑΣΗ Β’)» με Κωδικό ΟΠΣ 5001150 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014-2020»

12) ΑΔΑ: ΩΕ237Λ7-Ν9Α – Έγκριση αναπροσαρμογής χρονοδιαγράμματος εργασιών για το έργο: «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ, ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ Α΄ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ», αναδόχου εταιρείας ΙΝΤΡΑΚΑΤ

13) ΑΔΑ: 69ΤΣ7Λ7-ΡΜΘ – Χωροθέτηση λαϊκής αγοράς Αναβύσσου, του Δήμου Σαρωνικού (ημέρα Τετάρτη), της Ζ’ Αττικής.

14) ΑΔΑ: 78Σ2ΟΡ1Κ-4Γ8 – Μερική ανάκληση της αριθ. 514/1`9-02-1993(Φ.Ε.Κ 279/Δ΄/23-3-1993) απόφασης κήρυξης του Νομάρχη Αν. Αττικής, όπως τροποποιήθηκε με την αρ. 08/ΔΑΣ/851/14-11-1997 (ΦΕΚ 1044/Δ/4-12-1997 απόφαση του Γ.Γ.Π. Αττικής για έκταση εμβαδού 0,845 στρ. στη θέση « Όλυμπος » της περιφέρειας της Δ.Ε Καλυβίων Θορικού του Δήμου Σαρωνικού της ΠΕ Αν. Αττικής.

ΔΗΜΟΣ ΥΔΡΑΣ

1) ΑΔΑ: ΩΚΗ97Λ7-9ΦΛ – ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 18 ΙΟΥΝΙΟΥ 2016 ΣΤΗΝ ΎΔΡΑ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΠΟΥ ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΝΕΙ Η Π.Ε. ΝΗΣΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΗΜΟ ΎΔΡΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΜΙΑΟΥΛΕΙΑ 2016

2) ΑΔΑ: 6ΟΕΞ7Λ7-Φ6Ε – Εγκρίνουμε τη δέσμευση πίστωσης ύψους πενήντα πέντε χιλιάδες διακόσια πενήντα πέντε ευρώ και είκοσι τρία λεπτά (55.255,23 €) για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του Ειδικού Φορέα 08.072 Δ/νση Οικονομικών Π.Ε. ΝΗΣΩΝ ΚΑΕ 97770800101 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Ν.ΥΔΡΑΣ του οικ. έτους 2016 για την ανάγκη πληρωμής του έργου<< Κατασκευή γηπέδου ποδοσφαίρου Ν. Ύδρας>> σύμφωνα με την αριθμ. 135/2016 απόφαση του Π.Σ Αττικής (ΑΔΑ:ΩΒ9Ε7Λ7-ΤΝ1) περί έγκρισης της 1ης τροπ. Προυπολ. 2016, η οποία επικυρώθηκε με την αριθμ. πρωτ.29325/11167/18.05.2016 απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.

3) ΑΔΑ: 775Φ7Λ7-27Χ – Πραγματοποίηση μουσικής εκδήλωσης στην Ύδρα την Παρασκευή 24 Ιουνίου 2016 στο πλαίσιο πραγματοποίησης πολιτιστικής εκδήλωσης για τα «Μιαούλεια» που συνδιοργανώνει η Π.Ε. Νήσων της Περιφέρειας Αττικής με το Δήμο Ύδρας

4) ΑΔΑ: 6Ε1Ε7Λ7-74Π – Εγκρίνουμε την α ν ά κ λ η σ η δέσμευσης πίστωσης κατά το ποσό των 50.000,00€ (πενήντα χιλιάδες ευρώ ) του προϋπολογισμού εξόδων του Ειδικού Φορέα 08.072 Δ/νση Οικονομικών Π.Ε. ΝΗΣΩΝ ΚΑΕ 97750800601 ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΝΗΣΟΥ ΥΔΡΑΣ., οικ. έτος 2016, Ανάκληση δέσμευσης 1189, λόγω έκδοσης ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης

5) ΑΔΑ: 62557Λ7-ΡΒΔ – Έγκριση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου «Κατασκευή Γηπέδου Ποδοσφαίρου Ύδρας», συμβατικής δαπάνης 518.832,07 € με Φ.Π.Α., αναδόχου Κ/ξίας Ιάσων Γκαζιάνης – Κίμων Γκαζιάνης.

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

Αρέσει σε %d bloggers: