ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2016

townhall Saronikou

Να βλέπετε συχνά τη συγκεκριμένη σελίδα ακόμη και λίγες ημέρες ή και εβδομάδες μετά την πάροδο του μηνός Ιουνίου 2016, διότι καθημερινώς θα ενημερώνεται με νέες αποφάσεις, όπως αυτές θα αναρτώνται στη «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» από τον Δήμο Σαρωνικού.

Γενικά για το «ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ» της «Ενότητας Σαρωνικού». Δείτε, επίσης: 1) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ και 2) ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

 

ΑΔΑ: 7Η5ΒΩ1Ξ-ΙΙ9 – ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΙΟΥΝΙΟΥ 2016

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΑΞΕΙΣ – ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΗ

1) Ερώτηση του Μανώλη Τσαλικίδη για το νέο μπάζωμα στις Αλυκές Αναβύσσου

2) Ερώτηση της Αγγελικής Ράπτη για τα αλμυρίκια της Σαρωνίδας

ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1) ΑΔΑ: ΩΜ0ΗΩ1Ξ-Ε50 – Απευθείας ανάθεση για την υπηρεσία “ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ, ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΑΠΟ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΤΩΝ Δ.Ε ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ, ΠΑΛ.ΦΩΚΑΙΑΣ ΚΑΙ ΣΑΡΩΝΙΔΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ) ”

2) ΑΔΑ: 666ΑΩ1Ξ-3ΨΒ – Απευθείας ανάθεση για την υπηρεσία “ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ, ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΑΠΟ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΤΩΝ Δ.Ε ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΥΒΑΡΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ)”

3) ΑΔΑ: 7ΤΓΓΩ1Ξ-ΤΣΥ – Διενέργεια «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΠΟΡΩΝ , ΦΥΤΩΝ, ΔΕΝΔΡΥΛΛΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΟΙΜΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ – ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΚΗΠΩΝ – ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ , ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΔΑΦΟΥΣ »

4) ΑΔΑ: 66ΒΨΩ1Ξ-ΧΝΙ – Διενέργεια «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΗΜΑΙΟΣΤΟΛΙΣΜΟΥ & ΦΩΤΑΓΩΓΗΣΕΩΝ »

5) ΑΔΑ: 7ΖΩΑΩ1Ξ-ΧΥΗ – Διενέργεια “ΠΡΟΜΗΘΕΙA ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ(εργαλεία χειρός-φίλτρα μάσκας) και ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ(χορτοκοπτικά-ψαλίδι κουρέματος-λάμα μπορντουροψάλιδου)”

6) ΑΔΑ: 70ΧΑΩ1Ξ-3Ι2 – Απευθείας ανάθεση για την “ΠΡΟΜΗΘΕΙA ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ(εργαλεία χειρός-φίλτρα μάσκας) και ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ(χορτοκοπτικά – ψαλίδι κουρέματος – λάμα μπορντουροψάλιδου ) ”

7) ΑΔΑ: 7ΛΧ7Ω1Ξ-ΦΑΩ – ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΚΙΝΗΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2016

8) ΑΔΑ: ΩΠΚΙΩ1Ξ-ΒΚΠ – Απευθείας ανάθεση «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΠΟΡΩΝ , ΦΥΤΩΝ, ΔΕΝΔΡΥΛΛΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΟΙΜΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ – ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΚΗΠΩΝ – ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ , ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΔΑΦΟΥΣ »

9) ΑΔΑ: 6ΟΕΓΩ1Ξ-Ψ0Χ – Διενέργεια υπηρεσίας «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ» με απευθείας ανάθεση

10) ΑΔΑ: 7ΨΤΤΩ1Ξ-0Ι4 – Διενέργεια «Προμήθεια υλικών και εξαρτημάτων ελαιοχρωματισμού, σιδηροκατασκευών, ξυλουργικών υλικών για τα συνεργεία του Δήμου» με απ’ ευθείας ανάθεση

11) ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ- ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 2016 2ος

12) ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΝΕΟΣ 2016

13) ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 2016

14) ΑΔΑ: 6ΘΒΒΩ1Ξ-ΟΜΜ – Απευθείας ανάθεση για την παροχή « ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ»

15) ΑΔΑ: 7ΗΠ3Ω1Ξ-Κ4Β – Διαγωνισμός για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ»

16) ΑΔΑ: 7ΦΤΝΩ1Ξ-Υ52 – Απευθείας ανάθεση για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΥ , ΣΙΔΗΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ, ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ»

17) ΑΔΑ: 6ΒΧΓΩ1Ξ-Τ2Ω – ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ

18) ΑΔΑ: 64Α6Ω1Ξ-Δ1Φ – Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Α-629 για :Απόδοση εισπραχθέντων προμηθειών υπέρ της ΤΡΑΠΕΖΑ EFG EUROBANK ERGASIAS Α.Ε. από τις εισπράξεις που πραγματοποιεί ο Δήμος με τη χρήση μηχανημάτων POS

19) ΑΔΑ: ΩΨ6ΧΩ1Ξ-2Υ1 – Διενέργεια υπηρεσίας «ΕΞΟΔΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ (ΤΕΒΑ)»

20) ΑΔΑ: ΩΗΞΖΩ1Ξ-ΖΕΤ – ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΓΕΥΜΑΤΟΣ-ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ-ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

21) ΑΔΑ: ΩΨΦΞΩ1Ξ-9ΓΡ – ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ Η ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ ΣΕ ΚΙΝΗΤΟ ΧΩΡΟ (ΚΙΝΗΤΗ ΚΑΝΤΙΝΑ-ΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΗ)

22) ΑΔΑ: ΩΑΔΓΩ1Ξ-Κ2Κ – ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ Η ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ ΣΕ ΚΙΝΗΤΟ ΧΩΡΟ (ΚΙΝΗΤΗ ΚΑΝΤΙΝΑ-ΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΗ)

23) ΑΔΑ: 7765Ω1Ξ-ΗΦ4 – ΑΔΕΙΑ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ-ΑΝΑΨΥΧΗΣ

24) ΑΔΑ: ΩΗΖ2Ω1Ξ-0ΚΦ – ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ Η ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ ΣΕ ΚΙΝΗΤΟ ΧΩΡΟ (ΚΙΝΗΤΗ ΚΑΝΤΙΝΑ-ΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΗ)

25) ΑΔΑ: ΩΤΝΑΩ1Ξ-Γ74 – ΑΔΕΙΑ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΓΕΥΜΑΤΟΣ

26) ΑΔΑ: ΩΤΞΞΩ1Ξ-ΙΦΘ – ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ

27) ΑΔΑ: ΩΝΙΠΩ1Ξ-ΠΜ7 – ΑΔΕΙΑ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Κ.Υ.Ε

28) ΑΔΑ: 6Γ8ΠΩ1Ξ-Λ5Ρ – ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ Η ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ ΣΕ ΚΙΝΗΤΟ ΧΩΡΟ

ΒΙΝΤΕΟ – ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ – ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

1) Πρόγραμμα Προαγωγής Στοματικής Υγείας

2) «Ο τροβαρδούρος που γύρευε την αγάπη»

3) Καλοκαιρινή Εκστρατεία Ανάγνωσης και Δημιουργικότητας 2016

4) 5ο Φεστιβάλ Γενικής Γυμναστικής Α.Ο.Λ. Δήμου Σαρωνικού

5) Ανακοίνωση-Πρόσκληση για δεντροφύτευση στη Σαρωνίδα

6) Φύτευση νέων αρμυρικών στην Κεντρική Παραλία της Σαρωνίδας

7) Τοποθέτηση ηλεκτρονικών πινακίδων στο Δήμο Σαρωνικού

8)  Εγγραφές και επανεγγραφές στους παιδικούς σταθμούς του Δήμου Σαρωνικού

9) 1ο Φεστιβάλ Πολιτισμού-Αθλητισμού & Αλληλεγγύης στην Παραλία Αλυκών Αναβύσσου

10) Έκθεση ζωγραφικής στο Πνευματικό Κέντρο Καλυβίων

11)  Πρόγραμμα των καλοκαιρινών εκδηλώσεων του Δήμου Σαρωνικού

12) Με τρεις ιατρούς ενισχύεται το Κέντρο Υγείας Καλυβίων «Χριστίνα Σπυράκη»

13) Συνεχίζονται οι δράσεις κατάρτισης και επιμόρφωσης του Κέντρου Δια Βίου Μάθησης στο Δήμο Σαρωνικού

14) Μουσικοχορευτική Βραδιά της Ένωσης Πολιτιστικών Συλλόγων Δήμου Σαρωνικού

15) ΘεατροΑστερίες 2016 1η Γιορτή Θεάτρου Δήμου Σαρωνικού

16) Θεατρικές Παραστάσεις στο Αρχαίο Θέατρο της Επιδαύρου

17) Ηλεκτροκίνητη ράμπα κολύμβησης τοποθέτησε και φέτος στην παραλία των Αλυκών Αναβύσσου ο Δήμος Σαρωνικού

18) Ολοκληρώθηκαν οι συνδέσεις του νέου αγωγού ύδρευσης και η επίστρωση με νέο ασφαλτοτάπητα στην οδό Γαλάζιας Ακτής

19) Υπηρεσία Ύδρευσης – Αποτελέσματα αναλύσεων σε δείγματα νερού (Ιούνιος 2016)

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

1) ΑΔΑ: ΩΝΙ6Ω1Ξ-ΦΔΗ – Σύμβαση υπηρεσίας ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ, ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΑΠΟ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΤΩΝ Δ.Ε ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ, ΠΑΛ.ΦΩΚΑΙΑΣ ΚΑΙ ΣΑΡΩΝΙΔΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ

2) ΑΔΑ: ΩΝΡΖΩ1Ξ-3ΩΟ – Σύμβαση υπηρεσίας «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ, ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΑΠΟ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΤΩΝ Δ.Ε ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΥΒΑΡΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ)»

3) ΑΔΑ: ΨΒΦΔΩ1Ξ-ΙΒΧ – Σύμβαση ΠΡΟΜΗΘΕΙA ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ(εργαλεία χειρός-φίλτρα μάσκας) και ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ(χορτοκοπτικά – ψαλίδι κουρέματος – λάμα μπορντουροψάλιδου ) ”

4) ΑΔΑ: ΩΝ48Ω1Ξ-7ΦΟ – Σύμβαση ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΗΜΑΙΟΣΤΟΛΙΣΜΟΥ & ΦΩΤΑΓΩΓΗΣΕΩΝ .

5) ΑΔΑ: ΩΞ1ΧΩ1Ξ-Ο7Γ – Σύμβαση ΠΡΟΜΗΘΕΙA ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ(εργαλεία χειρός-φίλτρα μάσκας) και ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ(χορτοκοπτικά – ψαλίδι κουρέματος – λάμα μπορντουροψάλιδου ) ”

6) ΑΔΑ: 7ΕΓΦΩ1Ξ-ΓΔ8 – Σύμβαση ««ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ (ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΙΘΟΥΣΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΤΑ – ΚΟΥΒΑΡΑ)»»

7) ΑΔΑ: 71Ω5Ω1Ξ-Λ9Ο – ΕΠΙΣΚΕΥΗ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ( ΚΗΟ-6021,ΚΗΙ-7269,ΚΗΙ-7284,ΚΗΗ-5503)

8) ΑΔΑ: ΩΨΟΚΩ1Ξ-ΘΤ3 – ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ» ( ΚΗΙ 3171, ΚΗΗ-6404 )

9) ΑΔΑ: 6ΒΦ8Ω1Ξ-Ψ3Ω – ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ» ( ME 59526)

10) ΑΔΑ: Ω76ΧΩ1Ξ-Ο06 – «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ» (ΚΗΗ-2247, ΚΗΙ-3146)

11) ΑΔΑ: 6695Ω1Ξ-Α0Ν – «ΕΠΙΣΚΕΥΗ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ» (Επισκευή και συντήρηση των ΚΗΟ-6088, ΚΗΗ-2259, ΜΕ- 119901, ΜΕ-59526, ΚΗΟ-6021, ΚΗΙ-3135)

12) ΑΔΑ: 6ΥΘΒΩ1Ξ-0ΧΠ – ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ» ( ΚΗΙ-7271)

13) ΑΔΑ: ΩΤΘ2Ω1Ξ-ΡΙ1 – Σύμβαση «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΣΚΕΥΩΝ (ΚΑΡΕΚΛΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ)

14) ΑΔΑ: ΩΗ4ΗΩ1Ξ-ΦΝΔ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ

15) ΑΔΑ: Ω76ΧΩ1Ξ-Ο06 – «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ» (ΚΗΗ-2247, ΚΗΙ-3146)

16) ΑΔΑ: 75ΕΘΩ1Ξ-ΛΧΜ – ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΠΟΡΩΝ , ΦΥΤΩΝ, ΔΕΝΔΡΥΛΛΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΟΙΜΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ »

17) ΑΔΑ: ΩΚΧΣΩ1Ξ-ΡΗ2 – ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ, ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΔΑΦΟΥΣ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΚΗΠΩΝ

18) ΑΔΑ: 6ΦΝΞΩ1Ξ-Ζ6Ο – ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ, ΕΚΔΟΣΕΩΝ, ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

19) ΑΔΑ: 75ΕΘΩ1Ξ-ΛΧΜ – ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΠΟΡΩΝ , ΦΥΤΩΝ, ΔΕΝΔΡΥΛΛΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΟΙΜΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ »

20) ΑΔΑ: 6ΝΥ2Ω1Ξ-ΓΗΤ – Εκπόνηση της μελέτης «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ (ΣΜΠΕ) ΓΙΑ ΤΟ ΓΠΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΦΩΚΑΙΑΣ»

21) ΑΔΑ: Ω9ΓΙΩ1Ξ-ΔΡ9 – α) Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων. β) Προμήθεια φωτοαντιγραφικού χαρτιού. γ) Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου(σφραγίδες κλπ). δ) Προμήθεια υποχρεωτικών βιβλίων & εντύπων δημοτ. υπηρεσιών. ε) Προμήθεια φακέλων λογαριασμών ύδρευσης. στ) Προμήθεια διπλοτύπων είσπραξης και λοιπών εντύπων για την υπηρεσία ύδρευσης. ζ) Προμήθεια υποχρεωτικών βιβλίων, εντύπων και βιβλιαρίων πρόνοιας

22) ΑΔΑ: ΩΑΞΤΩ1Ξ-Β55 – α) Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων. β) Προμήθεια φωτοαντιγραφικού χαρτιού. γ) Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου(σφραγίδες κλπ). δ) Προμήθεια υποχρεωτικών βιβλίων & εντύπων δημοτ. υπηρεσιών. ε) Προμήθεια φακέλων λογαριασμών ύδρευσης. στ) Προμήθεια διπλοτύπων είσπραξης και λοιπών εντύπων για την υπηρεσία ύδρευσης. ζ) Προμήθεια υποχρεωτικών βιβλίων, εντύπων και βιβλιαρίων πρόνοιας

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ

1) Πρόσκληση συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σαρωνικού στις 01-06-2016

2)  Πρόσκληση για κατεπείγουσα συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σαρωνικού στις 07-06-2016

3) Πρόσκληση για κατεπείγουσα συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σαρωνικού στις 21-06-2016

4) Πρόσκληση συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σαρωνικού στις 21-06-2016

ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

1) Πίνακας αποφάσεων της 11ης συνεδρίασης ΔΣ του Δήμου Σαρωνικού στις 01-06-2016

2) Πίνακας αποφάσεων της 12ης κατεπείγουσας συνεδρίασης ΔΣ του Δήμου Σαρωνικού στις 07-06-2016

3) Πίνακας αποφάσεων της 14ης κατεπείγουσας συνεδρίασης ΔΣ του Δήμου Σαρωνικού στις 21-06-2016

4) Πίνακας αποφάσεων της 13ης συνεδρίασης ΔΣ του Δήμου Σαρωνικού στις 21-06-2016

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

1) ΑΔΑ: 7ΨΔΗΩ1Ξ-Χ3Ζ – Έγκριση Απολογισμού Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σαρωνικού έτους 2015.

2) ΑΔΑ: Ω8ΜΜΩ1Ξ-8Η5 – Έγκριση διενέργειας νέου ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού «Προμήθεια καυσίμων κίνησης, θέρμανσης και λιπαντικών του Δήμου Σαρωνικού».

3) ΑΔΑ: ΩΙΗ9Ω1Ξ-ΜΚ9 – Έγκριση νέων τευχών δημοπράτησης της μελέτης «Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης από αμιαντοσωλήνα και επέκταση δικτύου ύδρευσης Σαρωνίδας (Γ’ Φάση)».

4) ΑΔΑ: 7ΣΔΙΩ1Ξ-ΗΦΖ – Έγκριση μελέτης και τευχών δημοπράτησης του έργου «Επισκευή και συντήρηση οδικού δικτύου Δήμου Σαρωνικού».

5) ΑΔΑ: 7Κ60Ω1Ξ-Η9Ξ – Λήψη απόφασης περί παράτασης συμβατικής προθεσμίας του έργου «Κατασκευή εξωτερικών διακλαδώσεων στο δίκτυο αποχέτευσης της Δ.Ε. Καλυβίων και Κουβαρά Δήμου Σαρωνικού»

6) ΑΔΑ: 7ΙΔΟΩ1Ξ-ΡΥΚ – Έγκριση γενομένων δαπανών.

7) ΑΔΑ: 7Ζ3ΧΩ1Ξ-ΝΡΕ – Ανασύνταξη της μεμονωμένης πράξης εφαρμογής των οικοδομικών τετραγώνων που εφάπτονται στην Λ. Καλυβίων εντός του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου β΄ κατοικίας «ΠΑΡΑΛΙΑΣ» Καλυβίων του Δήμου Σαρωνικού.

8) ΑΔΑ: 7ΩΨ4Ω1Ξ-ΖΜΨ – Καθορισμός τιμής μονάδος της μετατροπής εισφοράς γης σε χρήμα, της περιοχής α΄ κατοικίας Αναβύσσου (κυρωμένη πράξη εφαρμογής), για τη σύνταξη των πράξεων επιβολής εισφοράς.

9) ΑΔΑ: ΩΕΨ2Ω1Ξ-7ΧΡ – Επικαιροποίηση της αρ. 183/2009 απόφασης Δ.Σ. τέως Δήμου Αναβύσσου «Περί αντικατάστασης μέλους της σύμπραξης των γραφείων μελετών, αναδόχου της μελέτης «Εκπόνηση μελετών για την πολεοδόμηση (ένταξη σε σχέδιο πόλης) της περιοχής Β΄ κατοικίας (ΒΔ του οικισμού Αναβύσσου) της Κοινότητας Αναβύσσου του Ν. Αττικής, δυνάμει της από 9/7/2003 σύμβασης εργασιών του Δήμου»

10) ΑΔΑ: 7ΗΤΚΩ1Ξ-Ξ1Γ – Έγκριση και παραλαβή της μελέτης «Μελέτη αρχιτεκτονικών, φυτοτεχνικών, τοπογραφικών και ηλεκτρομηχανολογικών εργασιών για αναπλάσεις Κ/Χ του Δήμου Σαρωνικού».

11) ΑΔΑ: ΩΘΤΒΩ1Ξ-ΩΚΔ – Λήψη απόφασης περί καταβολής αποζημίωσης στον αποχωρήσαντα, λόγω συνταξιοδότησης, υπάλληλο του Δήμου κ. Γαλάνη Ευάγγελο.

12) ΑΔΑ: 71ΗΓΩ1Ξ-6ΘΛ – Αναμόρφωση (4η) Προϋπολογισμού Δήμου Σαρωνικού έτους 2016.

13) Πρόσκληση για κατεπείγουσα συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σαρωνικού στις 21-06-2016

14) Πρόσκληση συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σαρωνικού στις 21-06-2016

15) ΑΔΑ: ΩΚ5ΝΩ1Ξ-Θ08 – Επικαιροποίηση της μελέτης και έγκριση νέων τευχών δημοπράτησης του έργου «Κατασκευή πλακοστρώσεων πεζοδρομίων οδού Αγ. Τριάδος Δ.Ε. Αναβύσσου Δήμου Σαρωνικού».

16) ΑΔΑ: 721ΓΩ1Ξ-91Ρ – Λήψη απόφασης περί αποδοχής ή μη της πρότασης της Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών και Αμφισβητήσεων (Υποθέσεις : κ.κ Τζιβίλογλου Αναστάσιου, Τζάβαλη Ευσταθίας, Μανανεδάκη Εμμανουήλ, κ.λπ.).

17) ΑΔΑ: 6ΝΞΚΩ1Ξ-7Β8 – Ορισμός εκπροσώπου στο Πρωτοβάθμιο Συμβούλιο Επιθεώρησης Θεάτρων και Κινηματογράφων για το έτος 2016.

18) ΑΔΑ: ΩΜΟΣΩ1Ξ-Υ3Ι – Αποδοχή και κατανομή χρηματοδότησης ποσού 82.000€ από το Υπουργείο Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης της κατανομής ΚΑΠ (πρώην ΣΑΤΑ) έτους 2016 για την κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας.

19) ΑΔΑ: 6Χ6ΨΩ1Ξ-170 – Αναμόρφωση (5η) Προϋπολογισμού Δήμου Σαρωνικού έτους 2016.

20) ΑΔΑ: ΩΦ7ΖΩ1Ξ-ΓΑΖ – Αναμόρφωση Προϋπολογισμού ΝΠΔΔ «Αριστόδικος» Δήμου Σαρωνικού έτους 2016.

21) ΑΔΑ: 7Κ7ΡΩ1Ξ-ΠΝΠ – Λήψη απόφασης επί αίτησης τράπεζας Πειραιώς περί παράτασης λειτουργίας ΑΤΜ στην πλατεία Σαρωνίδας.

22) ΑΔΑ: ΩΕΣΧΩ1Ξ-Ζ1Δ – Τροποποίηση Κανονισμού Λειτουργίας Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σαρωνικού, ως προς το Άρθρο 11 «Σύσταση Επιτροπών Δημοτικού Συμβουλίου».

23) ΑΔΑ: 6ΞΝΔΩ1Ξ-ΔΚΒ – Έγκριση Απολογισμού Δήμου Σαρωνικού έτους 2015.

24) ΑΔΑ: 6Δ8ΖΩ1Ξ-ΦΦΔ – Συγκρότηση Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης Δήμου Σαρωνικού.

25) ΑΔΑ: 6Ι2ΟΩ1Ξ-571 – Ψήφιση πιστώσεων στους αντίστοιχους ΚΑ τιμολογίων μηνός Μαΐου 2016.

26) ΑΔΑ: Ψ01ΠΩ1Ξ-0Ι3 – Ψήφιση πίστωσης για την ετήσια συνδρομή του Δήμου έτους 2016 για τον Σύνδεσμο Αδελφοποιημένων Πόλεων «ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΑ».

27) ΑΔΑ: ΩΧ84Ω1Ξ-ΗΗΖ – Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για την κατασκευή του έργου «Αποκατάσταση τμήματος οδού Γ. Σιδέρη Δ.Κ. Κουβαρά Δήμου Σαρωνικού».

28) ΑΔΑ: Ω0ΝΠΩ1Ξ-ΟΔΕ – Έγκριση δαπανών, ψήφιση πίστωσης και έγκριση έκδοσης σχετικών χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής για την αποκατάσταση της παγίας προκαταβολής του Δήμου Σαρωνικού.

ΒΙΝΤΕΟ

1)  ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΤΗΣ 1/6/16

2 Θέματα ΕΗΔ (1- 4 min)

Η ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΗΝ Λ. ΚΑΛΥΒΙΩΝ

2)  ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΤΗΣ 21/6/16

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ: ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ

ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΝΤΙΝΕΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ

1) Πρόσκληση για κατεπείγουσα συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 06-06-2016

2) Πρόσκληση για κατεπείγουσα συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 07-06-2016

3)  Πρόσκληση συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής στις 14-06-2016

4) Πρόσκληση για κατεπείγουσα συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 22-06-2016

5) Πρόσκληση για συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 27-06-2016

ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

1) Πίνακας αποφάσεων της 13ης συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής στις 06-06-2016

2) Πίνακας αποφάσεων της 14ης συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής στις 07-06-2016

3) Πίνακας αποφάσεων της 16ης κατεπείγουσας συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής στις 22-06-2016

4) Πίνακας αποφάσεων της 17ης συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής στις 27-06-2016

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

1) ΑΔΑ: ΩΦΜΜΩ1Ξ-23Ρ – Ψήφιση πίστωσης για τη διέλευση των φορτηγών της Υπηρεσίας Καθαριότητας του Δήμου Σαρωνικού από την Αττική Οδό (διόδια).

2) ΑΔΑ: ΩΔ6ΗΩ1Ξ-498 – Σύνταξη έκθεσης και κατάρτιση του ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσης έτους 2015 του Δήμου Σαρωνικού.

3) ΑΔΑ: ΩΥΖΕΩ1Ξ-ΖΦΔ – Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών (έγκριση της υπ’ αριθ. 6/16 μελέτης), ψήφιση πίστωσης, καθορισμός τρόπου εκτέλεσης και κατάρτιση όρων διακήρυξης για την προμήθεια «Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων και προμήθεια καυσίμων για θέρμανση δημοτικών κτιρίων του Δήμου Σαρωνικού για το έτος 2016».

4) ΑΔΑ: 7ΤΔΝΩ1Ξ-Ω4Δ – Προέλεγχος απολογισμού οικονομικού έτους 2015 του Δήμου Σαρωνικού.

5) ΑΔΑ: ΩΑ90Ω1Ξ-ΠΕ4 – Έγκριση πρακτικού επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού για την «Προμήθεια του συνόλου των ειδών διατροφής του Δήμου Σαρωνικού και των Νομικών Προσώπων αυτού».

6) ΑΔΑ: 6ΒΣ0Ω1Ξ-ΘΗΤ – Λήψη απόφασης περί παραίτησης ή μη από ένδικα μέσα, ορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου και ανάθεση σύνταξης ειδικού συμβολαιογραφικού πληρεξουσίου (υπόθεση Τσαγανίδου Σοφίας Σεσίλιας).

7) ΑΔΑ: 7Θ53Ω1Ξ-Θ8Ψ – Ε.Η.Δ. Λήψη απόφασης για απ’ ευθείας ανάθεση λόγω του επείγοντος «επισκευής- συντήρησης μεταφορικών μέσων του Δήμου Σαρωνικού» και ψήφιση της σχετικής πίστωσης.

8) ΑΔΑ: 792ΒΩ1Ξ-Υ96 – Ε.Η.Δ. Λήψη απόφασης για απ’ ευθείας ανάθεση λόγω του επείγοντος «Προμήθειας επίπλων και σκευών (καρέκλες εκδηλώσεων) και ψήφιση πίστωσης.

9) ΑΔΑ: 6ΒΣ0Ω1Ξ-ΘΗΤ – Λήψη απόφασης περί παραίτησης ή μη από ένδικα μέσα, ορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου και ανάθεση σύνταξης ειδικού συμβολαιογραφικού πληρεξουσίου (υπόθεση Τσαγανίδου Σοφίας Σεσίλιας).

10) ΑΔΑ: ΩΖ5ΔΩ1Ξ-ΓΤΦ – Κατάρτιση όρων διακήρυξης και ψήφιση πίστωσης για το έργο «Επισκευή και συντήρηση οδικού δικτύου Δήμου Σαρωνικού».

11) ΑΔΑ: ΩΒ5ΑΩ1Ξ-8ΥΙ – Λήψη απόφασης για ανάθεση σύνταξης α) της τεκμηρίωσης της Σκοπιμότητας για τη σύσταση Διαδημοτικής Συνεργασίας μεταξύ των Δήμων Λαυρεωτικής, Μαρκοπούλου, Σαρωνικού, Κορωπίου και Παιανίας για την από κοινού άσκηση των πολεοδομικών αρμοδιοτήτων εντός των διοικητικών ορίων των εν λόγω Δήμων και β) του σχετικού Σχεδίου Σύμβασης.

12) ΑΔΑ: 73Ι3Ω1Ξ-3Ρ5 – Έγκριση δαπανών, ψήφιση πίστωσης και έγκριση έκδοσης σχετικών χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής για την αποκατάσταση της παγίας προκαταβολής του Δήμου Σαρωνικού.

13) ΑΔΑ: 7ΖΔΑΩ1Ξ-ΩΛΚ – Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης οικονομικών προσφορών ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού Δήμου Σαρωνικού για την «Επισκευή-Συντήρηση Μεταφορικών Μέσων-Μηχανημάτων Έργου».

14) ΑΔΑ: ΩΖΩΟΩ1Ξ-Β0Υ – Έγκριση πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού και αξιολόγησης προσφορών του έργου «Δίκτυο αποχέτευσης Δήμου Σαρωνικού».

15) ΑΔΑ: 6ΗΙΩΩ1Ξ-9ΨΟ – Αναμόρφωση (5η) προϋπολογισμού του Δήμου Σαρωνικού οικονομικού έτους 2016.

16) ΑΔΑ: ΨΠΜΦΩ1Ξ-ΙΜΖ – Ψήφιση πίστωσης για την «Προμήθεια υλικών και εξαρτημάτων ελαιοχρωματισμού, σιδηροκατασκευών, ξυλουργικών υλικών για τα συνεργεία του Δήμου».

17) ΑΔΑ: 7ΒΘΤΩ1Ξ-6Τ6 – Ψήφιση πίστωσης για «Συντήρηση ανελκυστήρων δημοτικών κτιρίων» και ορισμός επιτροπής αξιολόγησης προσφορών

18) ΑΔΑ: 615ΘΩ1Ξ-ΛΚΩ – Λήψη απόφασης για απ’ ευθείας ανάθεση και ψήφιση πίστωσης για «Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων (για την αίθουσα πολλαπλών χρήσεων στην Πέτα-Κουβαρά).

19) ΑΔΑ: 6ΧΧΥΩ1Ξ-Ζ26 – Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού και αξιολόγησης προσφορών για το έργο «Επισκευή και συντήρηση οδικού δικτύου Δήμου Σαρωνικού».

20) ΑΔΑ: 6ΙΘ8Ω1Ξ-Ν0Ν – Αίτηση Μιχαήλ Αδάμη για νομική στήριξή του από τη δικηγόρο του Δήμου για πράξη που του αποδίδεται υπό την ιδιότητά του κατά τον φερόμενο χρόνο τέλεσης αυτής, ως Αντιδημάρχου Σαρωνικού.

21) ΑΔΑ: 7769Ω1Ξ-125 – Αίτηση Πέγκα Ανδρέα, πρώην Αντιδημάρχου Σαρωνικού για νομική στήριξή του από τη δικηγόρο του Δήμου για πράξη που του αποδίδεται υπό την ιδιότητά του κατά τον φερόμενο χρόνο τέλεσης αυτής, ως Προέδρου της πρώην Κοινότητας Σαρωνίδας (νυν Δήμος Σαρωνικού).

22) ΑΔΑ: Ω89ΤΩ1Ξ-ΟΣ7 – Ε.Η.Δ. Ψήφιση πίστωσης για «Έξοδα πληροφόρησης και δημοσιότητας για την υλοποίηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής (ΤΕΒΑ)» και ορισμός επιτροπής αξιολόγησης προσφορών.

23) ΑΔΑ: ΩΚ2ΜΩ1Ξ-ΛΚ6 – Ε.Η.Δ. Έγκριση της αριθ. 153/16 απόφασης Δημάρχου περί «ορισμού δικαστικού επιμελητή» (υπόθεση Τσαγανίδου).

24) ΑΔΑ: 685ΚΩ1Ξ-ΒΛΘ – Ε.Η.Δ. Έγκριση μελέτης, κατάρτιση όρων διακήρυξης και ψήφιση πίστωσης για την «Προμήθεια υλικών και εξαρτημάτων ηλεκτροφωτισμού-λαμπτήρων φωτισμού-φωτεινών σωλήνων και λαμπτήρων για στολισμό».

25) ΑΔΑ: 6Ι2ΟΩ1Ξ-571 – Ψήφιση πιστώσεων στους αντίστοιχους ΚΑ τιμολογίων μηνός Μαΐου 2016.

26) ΑΔΑ: Ψ01ΠΩ1Ξ-0Ι3 – Ψήφιση πίστωσης για την ετήσια συνδρομή του Δήμου έτους 2016 για τον Σύνδεσμο Αδελφοποιημένων Πόλεων «ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΑ».

27) ΑΔΑ: ΩΧ84Ω1Ξ-ΗΗΖ – Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για την κατασκευή του έργου «Αποκατάσταση τμήματος οδού Γ. Σιδέρη Δ.Κ. Κουβαρά Δήμου Σαρωνικού».

28) ΑΔΑ: Ω0ΝΠΩ1Ξ-ΟΔΕ – Έγκριση δαπανών, ψήφιση πίστωσης και έγκριση έκδοσης σχετικών χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής για την αποκατάσταση της παγίας προκαταβολής του Δήμου Σαρωνικού.

29) ΑΔΑ: 6ΘΚΟΩ1Ξ-ΔΒ9 – Συγκρότηση επιτροπής Χαρακτηρισμού Εδάφους του έργου «Επισκευή και συντήρηση Κεντρικής Πλατείας Καλυβίων και πλατείας Λαγονησίου στο ΚΧ 634 της Δ.Ε. Καλυβίων».

30) ΑΔΑ: 7ΞΓ5Ω1Ξ-ΛΟΦ – Συγκρότηση επιτροπής Παραλαβής Αφανών Εργασιών (Π.Π.Α.Ε.) του έργου «Επισκευή και συντήρηση Κεντρικής Πλατείας Καλυβίων και πλατείας Λαγονησίου στο ΚΧ 6 34 της Δ.Ε. Καλυβίων».

31) ΑΔΑ: Ω8Χ9Ω1Ξ-3ΗΘ – Συγκρότηση επιτροπής Παραλαβής και Ελέγχου της ποιότητας των υλικών του έργου «Επισκευή και συντήρηση Κεντρικής Πλατείας Καλυβίων και πλατείας Λαγονησίου στο ΚΧ 6 34 της Δ.Ε. Καλυβίων».

32) ΑΔΑ: 685ΚΩ1Ξ-ΒΛΘ – Ε.Η.Δ. Έγκριση μελέτης, κατάρτιση όρων διακήρυξης και ψήφιση πίστωσης για την «Προμήθεια υλικών και εξαρτημάτων ηλεκτροφωτισμού-λαμπτήρων φωτισμού-φωτεινών σωλήνων και λαμπτήρων για στολισμό».

33) ΑΔΑ: ΨΗΟΣΩ1Ξ-ΣΕΔ – Κατάρτιση όρων διακήρυξης του έργου «Αποκατάσταση τμήματος οδού Γ. Σιδέρη Δ.Κ. Κουβαρά Δήμου Σαρωνικού» και ψήφιση της σχετικής πίστωσης.

34) ΑΔΑ: 6ΔΕΟΩ1Ξ-2ΥΥ – Έγκριση μελέτης, κατάρτιση όρων πρόχειρου διαγωνισμού και ψήφιση πίστωσης για την Προμήθεια «Αντικατάσταση ελαστικών μεταφορικών μέσων-μηχανημάτων έργου».

35) ΑΔΑ: Ω7Τ1Ω1Ξ-ΥΨΤ – Έγκριση μελέτης, κατάρτιση όρων διακήρυξης πρόχειρου διαγωνισμού και ψήφιση πίστωσης για την «Προμήθεια Η/Υ και ηλεκτρονικών συγκροτημάτων και λογισμικού, προμήθεια εκτυπωτών και σαρωτών κλπ, ηλεκτρονικοί υπολογιστές, ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά».

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ

ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ

1) Πρόσκληση συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στις 01-06-2016

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΛΥΒΙΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ

1) Πρόσκληση συνεδρίασης Συμβουλίου ΔΚ Καλυβίων στις 06-06-2016

ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 

1) Πίνακας Αποφάσεων του συμβουλίου ΔΚ Καλυβίων 06-06-2016

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

ΒΙΝΤΕΟ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ

1) Πρόσκληση για κατεπείγουσα συνεδρίαση Δ.Σ. Νομικού Προσώπου ΑΡΙΣΤΟΔΙΚΟΣ στις 17-06-2016

2)  Πρόσκληση συνεδρίασης Συμβουλίου της ΔΚ Αναβύσσου στις 22-06-2016

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

ΒΙΝΤΕΟ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΑΛΑΙΑΣ ΦΩΚΑΙΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ

1) Πρόσκληση συνεδρίασης Συμβουλίου ΔΚ Παλαιάς Φώκαιας στις 14-06-2016

ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

1) Πίνακας Αποφάσεων του συμβουλίου ΔΚ Παλαιας Φώκαιας στις 14-06-2016

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

ΒΙΝΤΕΟ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΑΡΩΝΙΔΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ

ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

ΒΙΝΤΕΟ

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΟΥΒΑΡΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ

ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

ΒΙΝΤΕΟ

ΝΠΔΔ ΑΡΙΣΤΟΔΙΚΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ

1) Πρόσκληση Δ.Σ. Νομικού Προσώπου ΑΡΙΣΤΟΔΙΚΟΣ 08-06-2016

2) Πρόσκληση για κατεπείγουσα συνεδρίαση Δ.Σ. Νομικού Προσώπου ΑΡΙΣΤΟΔΙΚΟΣ στις 17-06-2016

3) Πρόσκληση συνεδρίασης Δ.Σ. Νομικού Προσώπου ΑΡΙΣΤΟΔΙΚΟΣ στις 22-06-2016

4) Πρόσκληση συνεδρίασης Δ.Σ. Νομικού Προσώπου ΑΡΙΣΤΟΔΙΚΟΣ στις 22-06-2016

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

1) Πίνακας αποφάσεων της κατεπείγουσας συνεδρίασης Δ.Σ. Νομικού Προσώπου ΑΡΙΣΤΟΔΙΚΟΣ στις 17-06-2016

2) Πίνακας Αποφάσεων ΔΣ Νομικού Προσώπου ´ΑΡΙΣΤΟΔΙΚΟΣ´ 22-06-2016

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΡΙΣΤΟΔΙΚΟΥ

1) ΑΔΑ: 6Σ76ΟΕΤ3-162 – Αναμόρφωση

2) ΑΔΑ: ΩΩ67ΟΕΤ3-6ΩΝ – Έγκριση δαπανών, ψήφιση πίστωσης και έκδοση ΧΕΠ για την αποκατάσταση της Παγίας Προκαταβολής του ΝΠ ΑΡΙΣΤΟΔΙΚΟΣ Δήμου Σαρωνικού.

3) ΑΔΑ: ΩΗ11ΟΕΤ3-8ΚΦ – Ανάθεση και ψήφιση πίστωσης σε βάρος του Κ.Α. 15-6236.001 για «Δαπάνες μίσθωσης ενδυματολογικών εμφανίσεων πολιτιστικών δραστηριοτήτων»

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΑΡΙΣΤΟΔΙΚΟΥ

1) ΑΔΑ: ΩΗ4ΟΟΕΤ3-Ω06 – ΕΞΟΔΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

2) ΑΔΑ: 7Ξ1ΝΟΕΤ3-ΩΗΔ – ΕΞΟΔΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

3) ΑΔΑ: ΩΥΥ0ΟΕΤ3-4ΚΞ – ΕΞΟΔΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΕΝΤΑΛΜΑΤΑ

1) ΑΔΑ: ΩΒΞ6ΟΕΤ3-Γ4Α – Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-12 για :ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΗΧΗΤΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

2) ΑΔΑ: Ψ6Σ7ΟΕΤ3-Γ4Κ – Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-14 για :ΕΞΟΔΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Δ.Σ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2016

3) ΑΔΑ: 7ΒΧ6ΟΕΤ3-ΡΙ4 – Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-15 για :ΕΞΟΔΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ Δ.Σ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2016

ΑΝΩΝΥΜΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ

(ΑΔΜΚΕΣ)

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΑΔΜΚΕΣ

1) ΑΔΑ: 77Γ3ΟΕΤ3-ΚΔΚ – Απόφαση Προέδρου πρόσληψης εποχικού προσωπικού δίμηνης απασχόλησης για την εύρυθμη λειτουργία των δημοτικών καντινών δικαιοδόσιας ΑΔΜΚΕΣ.

2) ΑΔΑ: ΩΜΛΛΟΕΤ3-51Ψ – Απόφαση προέδρου πρόσληψης προσωπικού ΙΔΟΧ δίμηνης απασχόλησης προς αντικατάσταση

3) ΑΔΑ: ΩΩΡΣΟΕΤ3-6ΝΙ – Απόφαση Ανάθεσης για την υπηρεσία «Τοποθέτηση και αποθέτηση πλωτών σημαντήρων στην θαλάσσια περιοχή Αναβύσσου – Π. Φώκαιας »

4) ΑΔΑ: 7Σ9ΜΟΕΤ3-77Σ – ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΛΩΤΩΝ ΣΗΜΑΝΤΗΡΩΝ ΣΤΗΝ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ–Π.ΦΩΚΑΙΑΣ

5) ΑΔΑ: Ω9ΖΤΟΕΤ3-ΜΞ7 – Απόφαση ανάθεσης για την υπηρεσία «Μηχανογραφική υποστήριξη των ταμειακών μηχανών των δημοτικών καντινών Πέτρινο & Κιόσκι»

6) ΑΔΑ: ΩΔΩΗΟΕΤ3-ΙΒ2 – Απόφαση προέδρου έγκρισης διενέργειας της προμήθειας «Προμήθεια κάδων απορριμμάτων για τις παραλίες του Δήμου Σαρωνικού»

7) ΑΔΑ: Ω69ΡΟΕΤ3-ΒΨ9 – Απόφαση προέδρου για την έγκριση της διενέργειας της προμήθειας «Προμήθεια ψάθινων ομπρελών για τις παραλίες του Δήμου Σαρωνικού»

8) ΑΔΑ: 7ΙΖΦΟΕΤ3-ΚΙ9 – ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

9) ΑΔΑ: 6Η43ΟΕΤ3-ΘΒΤ – ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

10) ΑΔΑ: ΩΣ8ΕΟΕΤ3-ΕΝΠ – Απόφαση προέδρου πρόσληψης διμήνων ΔΕ Διοικητικό

11) ΑΔΑ: 73Ξ3ΟΕΤ3-ΡΛΘ – Απόφαση προέδρου ανάθεσης προμήθειας «Προμήθεια ψάθινων ομπρελών για τις παραλίες του Δήμου Σαρωνικού»

12) ΑΔΑ: 6ΖΠ9ΟΕΤ3-ΘΚ9 – Απόφαση προέδρου ανάθεσης προμήθειας «Προμήθεια κάδων απορριμμάτων για τις παραλίες του Δήμου Σαρωνικού»

13) ΑΔΑ: 7ΙΖΦΟΕΤ3-ΚΙ9 – ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

14) ΑΔΑ: 6Η43ΟΕΤ3-ΘΒΤ – ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

15) ΑΔΑ: Ω8ΑΜΟΕΤ3-ΘΤ2 – Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης ΑΑΥ 100/2016 για Δαπάνες συντήρησης εκμ. χώρων & ακτών Φ.Π.Α. συμψηφιζόμενο

16) ΑΔΑ: 7ΗΟΡΟΕΤ3-ΒΟΟ – Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης ΑΑΥ 101/2016 για Διάφορα έξοδα Φ.Π.Α. καντίνα Λαγονησίου 23%

17) ΑΔΑ: 7ΚΞΞΟΕΤ3-553 – Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης ΑΑΥ 102/2016 για Διάφορα έξοδα Φ.Π.Α. καντίνα Αναβύσσου 23%

18) ΑΔΑ: ΩΥΞΠΟΕΤ3-Ρ9Υ – Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης ΑΑΥ 103/2016 για μεταφορά από 20.01.00.0023 λόγω αλλαγής ΦΠΑ ΑΔΣ 55/2016

19) ΑΔΑ: Ω84ΙΟΕΤ3-11Β – Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης ΑΑΥ 104/2016 για μεταφορά από 20.01.01.0013 λόγω αλλαγής ΦΠΑ (ΑΔΣ 55/2016)

20) ΑΔΑ: Ω49ΠΟΕΤ3-ΠΝ8 – Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης ΑΑΥ 105/2016 για Διάφορα έξοδα Φ.Π.Α. καντίνα Λαγονησίου 23%

21) ΑΔΑ: ΩΠΗΙΟΕΤ3-ΩΣ6 – Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης ΑΑΥ 99/2016 για Διάφορα έξοδα Φ.Π.Α. καντίνα Λαγονησίου 23%

22) ΑΔΑ: 7ΤΤ3ΟΕΤ3-ΙΑΨ – ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΨΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

23) ΑΔΑ: ΩΕΔΥΟΕΤ3-ΑΦ9 – ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

24) ΑΔΑ: 77ΥΕΟΕΤ3-Χ64 – ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

25) ΑΔΑ: 775ΖΟΕΤ3-Κ06 – Απόφαση Προέδρου για την ανάθεση της προμήθειας «Προμήθεια ειδών καθαριότητας, χαρτικών και λοιπών ειδών καθαριότητας»

26) ΑΔΑ: 61ΩΟΟΕΤ3-Ζ0Ψ – ΑΟΦΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

1) ΑΔΑ: 636ΥΟΕΤ3-Ω56 – ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: ΜΙΣΘΩΣΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΤΟΥΑΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΡΑΛΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ

2) ΑΔΑ: 7ΗΟΑΟΕΤ3-61Ξ – ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΝΤΙΝΩΝ ΠΕΤΡΙΝΟ & ΚΙΟΣΚΙ

3) ΑΔΑ: ΩΟΔΕΟΕΤ3-ΕΦΤ – ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

4) ΑΔΑ: 7ΓΚ4ΟΕΤ3-Π5Γ – ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

5) ΑΔΑ: 71ΖΓΟΕΤ3-ΑΜΠ – ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

6) ΑΔΑ: 6ΠΜ8ΟΕΤ3-ΑΓΔ – Σύμβαση ανάθεσης προμήθειας «Προμήθεια ειδών καθαριότητας, χαρτικών και λοιπών ειδών καθαριότητας»

7) ΑΔΑ: 7ΨΤΓΟΕΤ3-13Ι – ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΔΜΚΕΣ

1) ΑΔΑ: 70Σ9ΟΕΤ3-4Φ5 – Έγκριση ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και έγκριση έκθεσης διαχείρισης της εταιρικής χρήσης 1/1/2015 – 31/12/2015.

2) ΑΔΑ: ΩΤΒ0ΟΕΤ3-ΖΟ2 – Σύγκλιση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 2016

3) ΑΔΑ: ΨΗ1ΓΟΕΤ3-ΞΧ1 – Λήψη απόφασης περί ψήφιση πίστωσης για την «Μηχανογραφική υποστήριξη των ταμειακών μηχανών των Δημοτικών Καντινών ΠΕΤΡΙΝΟ και ΚΙΟΣΚΙ «.

4) ΑΔΑ: Ω03ΩΟΕΤ3-ΥΑΣ – Λήψη απόφασης περί έγκρισης διενέργειας και ψήφισης πίστωσης για την προμήθεια «Προμήθεια ψάθινων ομπρελών για τις παραλίες του Δήμου Σαρωνικού»

5) ΑΔΑ: 6ΟΧ4ΟΕΤ3-ΣΤΒ – Λήψη απόφασης ανάθεσης σε δικηγόρο της σύνταξης γνωμοδότησης για την κατάρτιση του Εσωτερικού Κανονισμού Υπηρεσιών της ΑΔΜΚΕΣ

6) ΑΔΑ: 7ΣΘΖΟΕΤ3-ΘΧ0 – Έγκριση αναμόρφωσης προϋπολογισμού ΑΔΜΚΕΣ οικονομικού έτους 2016

7) ΑΔΑ: 7ΣΘΖΟΕΤ3-ΘΧ0 – Έγκριση αναμόρφωσης προϋπολογισμού ΑΔΜΚΕΣ οικονομικού έτους 2016

ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΕΝΤΑΛΜΑΤΑ

1) ΑΔΑ: ΩΔ5ΙΟΕΤ3-21Π – Χρηματικό ένταλμα πληρωμης ΧΕΠ Β 33-2016 – ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΤΟΥΑΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΡΑΛΙΕΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ

2) ΑΔΑ: 77Θ9ΟΕΤ3-ΟΤΝ – Χρηματικό Ένταλμα Πληρωμής ΧΕΠ Α 12-2016 για έναντι εργασιών «Αποκατάσταση Βατότητας πεζοδρομίου περιφερειακής οδού από οδό Γυμναστηρίου έως Λ. Καραμανλή ΔΕ Αναβύσσου

3) ΑΔΑ: 6ΤΩ8ΟΕΤ3-ΣΛ9 – Χρηματικό Ένταλμα Πληρωμής ΧΕΠ Α 13-2016 για εκκενώσειςβόθρων των δημοτικών τουαλετών στις παραλίες του Δήμου Σαρωνικού

4) ΑΔΑ: ΩΝΝΚΟΕΤ3-5ΜΔ – Χρηματικό Ένταλμα Πληρωμής ΧΕΠ Α 14-2016 για εκκαθάριση μισθοδοσίας Ιουνίου 2016 (καντίνα Αναβύσσου)

5) ΑΔΑ: 7ΩΙΚΟΕΤ3-Α0Μ – Χρηματικό Ένταλμα Πληρωμής ΧΕΠ Α 15-2016 για εκκαθάριση μισθοδοσίας Ιουνίου 2016 (Καντίνα Λαγονησίου)

6) ΑΔΑ: Ω52ΩΟΕΤ3-ΚΑΣ – Χρηματικό Ένταλμα Πληρωμής ΧΕΠ 68-2016 Β’ για ΦΟΡΟΙ ΤΟΚΩΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ

7) ΑΔΑ: Ω9Σ4ΟΕΤ3-Χ2Υ – Χρηματικό Ένταλμα Πληρωμής ΧΕΠ 69-2016 Β’ για COSMOTE ΠΕΡΙΟΔΟΥ 13/04/16-12/05/16

8) ΑΔΑ: ΩΒ7ΑΟΕΤ3-ΥΨΓ – Χρηματικό Ένταλμα Πληρωμής ΧΕΠ 70-2016 Β’ για ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΗΜΑΝΤΗΡΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΡΑΛΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

9) ΑΔΑ: Ω57ΠΟΕΤ3-Ω55 – Χρηματικό Ένταλμα Πληρωμής ΧΕΠ 71-2016 Β’ για ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ Κ/Χ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ

10) ΑΔΑ: 6Τ43ΟΕΤ3-ΧΧΠ – Χρηματικό Ένταλμα Πληρωμής ΧΕΠ 72-2016 Β’ για ΣΥΝΤΑΞΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Ν. 2472/97 ΣΧΕΤ. ΜΕ ΤΟ ΥΠ΄ΑΡΙΘΜ. 272/26.05.16 ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΗΣ κας ΡΑΠΤΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗΣ

11) ΑΔΑ: ΩΩ2ΟΟΕΤ3-ΠΝΤ – Χρηματικό Ένταλμα Πληρωμής ΧΕΠ 73-2016 Β’ για ΠΛΗΡΩΜΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΤΑ ΕΛΠ ΟΙΚ.ΧΡΗΣΗΣ 2015

12) ΑΔΑ: 7Κ8ΕΟΕΤ3-ΠΝΑ – Χρηματικό Ένταλμα Πληρωμής ΧΕΠ 74-2016 Β’ για ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ON LINE ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ME WEB BANKING

13) ΑΔΑ: ΩΗΟΚΟΕΤ3-Ξ3Χ – Χρηματικό Ένταλμα Πληρωμής ΧΕΠ 75-2016 Β’ για ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΝΤΙΝΩΝ

14) ΑΔΑ: ΩΤΗ3ΟΕΤ3-ΑΥΓ – Χρηματικό Ένταλμα Πληρωμής ΧΕΠ 76-2016 Β’ για ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ Κ/Χ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ

15) ΑΔΑ: 6ΔΝ5ΟΕΤ3-Ρ4Χ – Χρηματικό Ένταλμα Πληρωμής ΧΕΠ 77-2016 Β’ για ΕΤΗΣΙΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΝΤΙΝΩΝ

16) ΑΔΑ: 6ΧΥΔΟΕΤ3-187 – Χρηματικό Ένταλμα Πληρωμής ΧΕΠ 78-2016 Β’ για ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΛΩΤΩΝ ΣΗΜΑΝΤΗΡΩΝ ΣΤΗΝ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ – Π.ΦΩΚΑΙΑΣ

17) ΑΔΑ: 739ΗΟΕΤ3-ΖΓΣ – Χρηματικό Ένταλμα Πληρωμής ΧΕΠ 79-2016 Β’ για την προμήθεια υλικών για την αποκατάσταση της λειτουργίας του ηλεκτρολογικού κυκλώματος της δημοτικής καντίνας το Κιόσκι λόγω κλοπής τους

18) ΑΔΑ: Ψ3Σ3ΟΕΤ3-ΔΙΜ – Χρηματικό Ένταλμα Πληρωμής ΧΕΠ 80-2016 Β’ για ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΗΜΑΝΤΗΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑ ΜΑΥΡΟ ΛΙΘΑΡΙ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ

19) ΑΔΑ: 68ΖΙΟΕΤ3-ΓΛ3 – Χρηματικό Ένταλμα Πληρωμής ΧΕΠ 81-2016 Β’ για ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2016 (ΕΡΓΑΤΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΙΜΗΝΑ)

20) ΑΔΑ: 6Ε5ΥΟΕΤ3-43Φ – Χρηματικό Ένταλμα Πληρωμής ΧΕΠ 82/2016 Β’ για ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2016 (ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ)

21) ΑΔΑ: 6Ε5ΥΟΕΤ3-43Φ – Χρηματικό Ένταλμα Πληρωμής ΧΕΠ 82/2016 Β’ για ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2016 (ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ)

22) ΑΔΑ: 7ΖΜΜΟΕΤ3-Ν6Α – Χρηματικό Ένταλμα Πληρωμής ΧΕΠ 83/2016 Β’ για ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2016 (ΕΡΓΑΤΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΟΧ1-2015)

23) ΑΔΑ: 77Ε3ΟΕΤ3-8ΙΓ – Χρηματικό Ένταλμα Πληρωμής ΧΕΠ 84-2016 Β’ για ΕΝΑΝΤΙ ΑΜΟΙΒΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΟΥ ΠΤΥΧΙΟΥ ΤΗΣ ΑΔΜΚΕΣ ΣΥΜΦ. ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. 48/09.02.206 ΥΠΟΓΡΑΦ. ΣΥΜΒΑΣΗ

24) ΑΔΑ: ΩΝ2ΤΟΕΤ3-65Λ – Χρηματικό Ένταλμα Πληρωμής ΧΕΠ 85/2016 Β’ για ΑΜΟΙΒΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Δ.Σ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ 01/06/2016 – 30/06/2016

25) ΑΔΑ: Ω5ΡΧΟΕΤ3-ΜΝΧ – Χρηματικό Ένταλμα Πληρωμής ΧΕΠ 86-2016 Β’ για ΑΜΟΙΒΗ ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ 01/06/2016 – 30/06/2016

26) ΑΔΑ: 78ΡΚΟΕΤ3-ΜΤΦ – Χρηματικό Ένταλμα Πληρωμής ΧΕΠ 87-2016 Β’ για ΕΝΑΝΤΙ ΑΜΟΙΒΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΜΦ. ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟ 17.02.2016 ΣΥΜΒΑΣΗ

27) ΑΔΑ: 7ΒΚΧΟΕΤ3-5ΞΞ – Χρηματικό Ένταλμα Πληρωμής ΧΕΠ 88-2016 Β’ για ΕΝΑΝΤΙ ΑΜΟΙΒΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΜΦ. ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟ 17.02.2016 ΣΥΜΒΑΣΗ

28) ΑΔΑ: 7ΡΥΘΟΕΤ3-ΘΕΙ – Χρηματικό Ένταλμα Πληρωμής ΧΕΠ 89/2016 Β’ για ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΤΟΙΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Κ/Χ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ

29) ΑΔΑ: 7ΒΜΓΟΕΤ3-7ΤΠ – Χρηματικό Ένταλμα Πληρωμής ΧΕΠ 90/2016 Β’ για ΕΚΚΕΝΩΣΕΙΣ ΒΟΘΡΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΤΟΥΑΛΕΤΩΝ ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΛΙΕΣ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ

30) ΑΔΑ: 792ΣΟΕΤ3-13Α – Χρηματικό Ένταλμα Πληρωμής ΧΕΠ 91-2016 Β΄για ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΙΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑ ΜΑΥΡΟΥ ΛΙΘΑΡΙΟΥ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ

31) ΑΔΑ: ΩΦΒΕΟΕΤ3-8Ε2 – Χρηματικό Ένταλμα Πληρωμής ΧΕΠ 92/2016 Β’ για ΕΝΑΝΤΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΑΠΟ ΟΔΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΩΣ Λ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ ΔΕ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ

32) ΑΔΑ: Ω0Χ8ΟΕΤ3-ΡΙΣ – Χρηματικό Ένταλμα Πληρωμής ΧΕΠ 93-2016 Β’ για COSMOTE ΠΕΡΙΟΔΟΥ 13/05/2016-12/06/2016

33) ΑΔΑ: 6ΝΙΦΟΕΤ3-ΒΓΣ – Χρηματικό Ένταλμα Πληρωμής ΧΕΠ 94-2016 Β’ για ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΑΝΤΙΝΑ ΤΟ ΚΙΟΣΚΙ

34) ΑΔΑ: Ω6ΤΓΟΕΤ3-ΙΘΧ – Χρηματικό Ένταλμα Πληρωμής ΧΕΠ 95-2016 Β’ για ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ (ΠΑΓΑΚΙΑ-ΝΕΡΑ) ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΝΤΙΝΑΣ ΤΟ ΚΙΟΣΚΙ

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ (ΚΕΔΣΑ)

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΕΔΣΑ

1) ΑΔΑ: 780ΡΟΕΤ3-ΥΧΒ – Α Π Ο Φ Α Σ Η Απόφαση Διενέργειας για την υπηρεσία «Μετακίνηση παιδιών » του Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών και των δύο Παιδικών Σταθμών της Κοινωφελής Επιχείρησης Δήμου Σαρωνικού

2) ΑΔΑ: 7ΙΙ0ΟΕΤ3-72Χ – Απόφαση Προέδρου Μετακίνησης παιδιών ΚΔΑΠ και Παιδικών Σταθμών

3) ΑΔΑ: 7Φ58ΟΕΤ3-ΔΕ7 – ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΔΙΜΗΝΩΝ

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

1) ΑΔΑ: Ω63ΦΟΕΤ3-ΩΞΦ – ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

2) ΑΔΑ: 7Ω7ΜΟΕΤ3-ΟΕΗ – ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 4.707,18€ με (Φ.Π.Α. 24%) ΓΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ

3) ΑΔΑ: Ω7ΡΜΟΕΤ3-ΜΘΣ – ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΝΙΑΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α΄ ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ

ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΕΝΤΑΛΜΑΤΑ

1) ΑΔΑ: ΩΣ5ΗΩ1Ξ-ΒΩ8 – Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-91 για :ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΤΟΥΣ 2016 ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΑΡΙΣΤΟΔΙΚΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 44/11, 185/12, 6/13 & 301/13 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (ΣΥΣΤΑΤΙΚΗ & ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ)

2) ΑΔΑ: 7ΝΓΣΩ1Ξ-ΓΘ7 – Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-93 για :ΕΞΟΦΛΗΣΗ 1ου & ΤΕΛΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ ΑΡΙΘ. 124/15 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

3) ΑΔΑ: 7Χ42Ω1Ξ-ΩΘ4 – Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-98 για :ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΟΝ ΑΡΙΣΤΟΔΙΚΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΤ ΚΑΤΑΝΟΜΗ Κ.Α.Π. 2016 (6η – ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ) ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ ΑΡΙΘ. 19088/16 ΧΕΠ ΤΟΥ ΥΠ.ΕΣ. (=124.734,45*7,18%)

4) ΑΔΑ: 6Κ44Ω1Ξ-ΞΣΕ – Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-590 για :ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ 9ου ΛΟΓ/ΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗ-ΜΕΛ. Γ.Π.Σ.-ΠΟΛΕΟΔΟΜΗΣΗ-ΜΕΛ.ΠΡΑΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ & ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ Γ.Σ.Π. ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΤΩΝ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ & ΠΟΛΕΟΔ.ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΟΙΝ.ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ ΣΥΜΦ. ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ ΑΡ. 112/04 ΑΠΟΦ.ΚΟΙΝΟΤ.ΣΥΜΒΟΥΛ. ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ

5) ΑΔΑ: 6ΕΞΩΩ1Ξ-9ΚΗ – Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-591 για :ΕΝΑΝΤΙ ΕΞΟΦΛ. 10ου ΛΟΓ/ΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗ-ΜΕΛ. Γ.Π.Σ.-ΠΟΛΕΟΔΟΜΗΣΗ-ΜΕΛ.ΠΡΑΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ & ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ Γ.Σ.Π. ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΤΩΝ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ & ΠΟΛΕΟΔ. ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΟΙΝ.ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ ΣΥΜΦ. ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ ΑΡ. 112/04 ΑΠΟΦ.ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛ.ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ

6) ΑΔΑ: ΩΛΥΦΩ1Ξ-ΟΒ9 – Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-605 για :ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ & ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ ΣΤΙΣ 20/04/2016

7) ΑΔΑ: 71ΙΖΩ1Ξ-ΝΜ3 – Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-607 για :ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ Ο ΔΗΜΟΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΤΙΣ 22/04/2016

8ΑΔΑ: 661ΟΩ1Ξ-ΟΡΥ – Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-608 για :ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΡ.ΠΡ.20183/16-11-2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΝΌΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΜΕ ΕΜΜΙΣΘΗ ΕΝΤΟΛΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΜΑΡΥΣΙΑ ΤΗΝ 24/11/2015

9) ΑΔΑ: 7ΧΔ7Ω1Ξ-1Θ2 – Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-609 για :ΑΜΟΙΒΗ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΓΙΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 203636/21-9-11 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΥΠΕΚΑ (ΟΡΙΣΜΟΣ Ο.Ε. 214/11)

10) ΑΔΑ: 7ΚΟ2Ω1Ξ-6ΑΑ – Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-612 για :ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΠΕΡΙΠΤΕΡΩΝ ΣΕ Α.ΜΕ.Α., ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΥΣ, & ΠΟΛΕΜΙΣΤΕΣ ΚΥΠΡΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΕΒΔΟΜΗ ΤΗΝ 23/05/15

11) ΑΔΑ: 7ΥΞΚΩ1Ξ-ΧΛΓ – Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-613 για :ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΠΕΡΙΠΤΕΡΩΝ ΣΕ Α.ΜΕ.Α., ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΥΣ, & ΠΟΛΕΜΙΣΤΕΣ ΚΥΠΡΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΤΤΙΚΟ ΒΗΜΑ ΤΗΝ 29/05/15

12) ΑΔΑ: 73ΩΖΩ1Ξ-1Φ0 – Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-614 για :ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΜΗΝΟΣ ΜΑΙΟΥ 2016 (Ν 10198)

13) ΑΔΑ: 64Ζ0Ω1Ξ-0ΑΖ – Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-615 για :ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Δ.Σ. ΜΗΝΟΣ ΜΑΙΟΥ 2016 (Νο 10198)

14) ΑΔΑ: 7ΞΘ1Ω1Ξ-ΑΟΟ – Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-616 για :ΕΞΟΔΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΜΗΝΟΣ ΜΑΙΟΥ 2016 (Νο 10199)

15) ΑΔΑ: 7961Ω1Ξ-4ΒΠ – Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-617 για :ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ ΝΕΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΜΗΝΟΣ ΜΑΙΟΥ 2016 (Νο 10210)

16) ΑΔΑ: 72ΤΞΩ1Ξ-ΤΦ0 – Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-618 για :ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΜΗΝΟΣ ΜΑΙΟΥ 2016 (Νο 10193)

17) ΑΔΑ: ΩΓΙΥΩ1Ξ-ΖΒΡ – Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-619 για :ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΜΕ ΠΑΓΙΑ ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ ΜΗΝΟΣ ΜΑΙΟΥ 2016 (Νο 10195)

18) ΑΔΑ: ΩΨΗΙΩ1Ξ-5ΓΤ – Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-644 για :ΑΜΟΙΒΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ ΓΙΑ ΕΠΙΔΟΣΗ ΤΗΣ ΑΡ.10709β/16 ΕΚΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣ ΚΑΣΤΕΛΟΡΙΖΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε. ΤΟΥ ΑΡ. 6135/20-4-16 ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΠΟΒΟΛΗΣ ΜΕ ΤΑ ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΤΟΥ ΑΠΌ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΤΑΣΗ ΣΤΟ 1404 ΚΛΗΡΟΤΕΜΑΧΙΟ ΣΤΟ 60ο ΧΛΜ. ΑΘΗΝΩΝ-ΣΟΥΝΙΟΥ(Ο.Ε. 110/16)

19) ΑΔΑ: ΩΣΜΞΩ1Ξ-ΠΗΔ – Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-645 για :ΜΙΣΘΩΣΗ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ 2ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ Δ.Κ. ΣΑΡΩΝΙΔΑΣ ΜΗΝΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016 (ΛΗΞΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΤΙΣ 31/12/2015 & ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. 234/2015 ΠΕΡΙ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΕΩΣ 31/12/16)

20) ΑΔΑ: 70ΔΜΩ1Ξ-ΓΚΡ – Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-646 για :ΜΙΣΘΩΣΗ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ 2ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ Δ.Κ. ΣΑΡΩΝΙΔΑΣ ΜΗΝΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2016

21) ΑΔΑ: Ω3ΦΡΩ1Ξ-ΥΛΡ – Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-647 για :ΜΙΣΘΩΣΗ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ 2ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ Δ.Κ. ΣΑΡΩΝΙΔΑΣ ΜΗΝΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2016

22) ΑΔΑ: ΩΗΡΑΩ1Ξ-ΡΑΠ – Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-648 για :ΜΙΣΘΩΣΗ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ 2ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ Δ.Κ. ΣΑΡΩΝΙΔΑΣ ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016

23) ΑΔΑ: 7ΙΤ7Ω1Ξ-7Θ0 – Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-649 για :ΜΙΣΘΩΣΗ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Δ.Κ. ΣΑΡΩΝΙΔΑΣ ΜΗΝΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016

24) ΑΔΑ: 6ΩΧΤΩ1Ξ-1ΘΩ – Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-650 για :ΜΙΣΘΩΣΗ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Δ.Κ. ΣΑΡΩΝΙΔΑΣ ΜΗΝΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2016

25) ΑΔΑ: Ω6ΑΝΩ1Ξ-ΧΕ9 – Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-651 για :ΜΙΣΘΩΣΗ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Δ.Κ. ΣΑΡΩΝΙΔΑΣ ΜΗΝΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2016

26) ΑΔΑ: 7ΙΨ6Ω1Ξ-1ΗΤ – Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-652 για :ΜΙΣΘΩΣΗ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Δ.Κ. ΣΑΡΩΝΙΔΑΣ ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016

27) ΑΔΑ: ΩΚΤΩΩ1Ξ-ΨΕΞ – Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-681 για :ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΩΛΗΝΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

28) ΑΔΑ: 72ΩΕΩ1Ξ-51Λ – Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-682 για :ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΝΕΡΟΥ ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΩΛΗΣΗ ΚΑΙ ΙΔΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016 Δ.Ε. ΚΑΛΥΒΙΩΝ

29) ΑΔΑ: 6Β8ΩΩ1Ξ-ΡΨΓ – Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-683 για :ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΝΕΡΟΥ ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΩΛΗΣΗ ΚΑΙ ΙΔΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016 Δ.Ε. ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ & ΣΑΡΩΝΙΔΑΣ

30) ΑΔΑ: 7ΨΗΙΩ1Ξ-2Φ5 – Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-684 για :ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΝΕΡΟΥ ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΩΛΗΣΗ ΚΑΙ ΙΔΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016 Δ.Ε. ΠΑΛ. ΦΩΚΑΙΑΣ & ΚΟΥΒΑΡΑ

31) ΑΔΑ: 60ΤΤΩ1Ξ-3ΓΖ – Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-690 για :ΚΡΑΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΚΩΝ ΧΡΕΟΛΥΣΙΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΥΠΕΡ T.Π. & Δ. ΑΠΌ ΣΤ ΚΑΤΑΝΟΜΗ Κ.Α.Π. 2016 (6η) ΤΟΥ ΥΠ.ΕΣ. ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ ΑΡΙΘ. 19088/16 ΧΕΠ ΤΟΥ ΥΠ.ΕΣ. – ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ

32) ΑΔΑ: ΩΟΗ3Ω1Ξ-Δ5Κ – Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-691 για :ΚΡΑΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΚΩΝ ΤΟΚΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΥΠΕΡ T.Π. & Δ. ΑΠΌ ΣΤ ΚΑΤΑΝΟΜΗ Κ.Α.Π. 2016 (6η) ΤΟΥ ΥΠ.ΕΣ. ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ ΑΡΙΘ. 19088/16 ΧΕΠ ΤΟΥ ΥΠ.ΕΣ. – ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ

33) ΑΔΑ: 7Χ3ΣΩ1Ξ-696 – Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-692 για :ΚΡΑΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΚΩΝ ΧΡΕΟΛΥΣΙΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΥΠΕΡ Τ.Π. & Δ. ΑΠΟ ΣΤ ΚΑΤΑΝΟΜΗ Κ.Α.Π. 2016 (6η) ΤΟΥ ΥΠ.ΕΣ. ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ ΑΡΙΘ. 19088/16 ΧΕΠ ΤΟΥ ΥΠ.ΕΣ. – ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ

34) ΑΔΑ: 75Ρ9Ω1Ξ-ΗΜΘ – Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-693 για :ΚΡΑΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΚΩΝ ΤΟΚΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΥΠΕΡ T.Π. & ΔΑΝΕΙΩΝ ΑΠΟ ΣΤ ΚΑΤΑΝΟΜΗ Κ.Α.Π. 2016 (6η) ΤΟΥ ΥΠ.ΕΣ. ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ ΑΡΙΘ. 19088/16 ΧΕΠ ΤΟΥ ΥΠ.ΕΣ. – ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ

35) ΑΔΑ: ΩΗΧΚΩ1Ξ-ΗΗΘ – Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-694 για :ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΥΠΕΡ ΤΠΔΚΥ – ΤΑΔΚΥ ΑΠΌ ΣΤ ΚΑΤΑΝΟΜΗ Κ.Α.Π. 2016 (6η) ΤΟΥ ΥΠ.ΕΣ. ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ ΑΡΙΘ. 19088/16 ΧΕΠ ΤΟΥ ΥΠ.ΕΣ. (25%) – ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ

36) ΑΔΑ: 7Ν00Ω1Ξ-Β6Α – Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-695 για :ΕΝΑΝΤΙ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΕΤΟΥΣ 2015 ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΕΙΣ ΕΤΩΝ 2013-2014 & ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΤΙΚΟΥ ΟΦΕΛΟΥΣ 2015 ΥΠΕΡ ΕΔΣΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΔΟΧΗ ΤΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΟ ΧΥΤΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/10-31/12/15(1η ΔΟΣΗ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2016 -ΠΑΡΑΚΡ. ΑΠΌ ΔΕΗ)-Λ.Τ.

37) ΑΔΑ: 78Θ5Ω1Ξ-Ζ9Μ – Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-720 για :ΠΛΗΡΩΜΗ ΔΙΟΔΙΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΔΗΜΩΝ ΜΕ ΕΚΠΤΩΣΗ 50% (ΓΕΜΙΣΜΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΡΤΩΝ) – ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΌ ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ Δ. ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ

38) ΑΔΑ: ΩΕΩΡΩ1Ξ-ΤΩΧ – Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-724 για :ΜΙΣΘΩΜΑ 50% ΚΕΠ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΌ 01/06/2016 ΕΩΣ 03/06/2016 ΟΠΟΥ ΚΑΙ ΛΗΓΕΙ Η ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ (Δ.Σ. 84/15)

39) ΑΔΑ: 6ΗΡ4Ω1Ξ-Ξ2Υ – Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-725 για :ΜΙΣΘΩΜΑ 50% ΚΕΠ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΌ 01/06/2016 ΕΩΣ 03/06/2016 ΟΠΟΥ ΚΑΙ ΛΗΓΕΙ Η ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ (Δ.Σ. 84/15)

40) ΑΔΑ: 78ΔΡΩ1Ξ-ΟΚΨ – Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-727 για :ΜΙΣΘΩΜΑ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΩΝ Δ.Κ. ΣΑΡΩΝΙΔΑΣ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2016

41) ΑΔΑ: 73ΗΗΩ1Ξ-ΖΑΣ – Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-728 για :ΜΙΣΘΩΜΑ 50% ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ Δ.Κ. ΣΑΡΩΝΙΔΑΣ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2016

42) ΑΔΑ: ΩΨ0ΧΩ1Ξ-ΥΡΞ – Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-729 για :ΜΙΣΘΩΜΑ 50% ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ Δ.Κ. ΣΑΡΩΝΙΔΑΣ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2016

43) ΑΔΑ: Ω4ΩΒΩ1Ξ-Π1Ζ – Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-730 για :ΜΙΣΘΩΜΑ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ & ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ Δ.Κ. ΣΑΡΩΝΙΔΑΣ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2016

44) ΑΔΑ: 7Χ1ΙΩ1Ξ-ΔΘΜ – Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-734 για :ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΩΣ ΑΧΡΕΩΣΤΗΤΩΣ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΓΙΑΤΙ Ο ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΔΡΟΜΕΤΡΟΥ 8630549 ΕΙΧΕ ΛΑΘΟΣ ΧΡΕΩΣΗ Β ΤΕΤΡΑΜΗΝΟΥ 2015 ΜΕ 2.289κ.μ. ΑΝΤΙ ΤΟΥ ΟΡΘΟΥ 2.189κ.μ. ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡΙΘ. 97/16 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

45) ΑΔΑ: 672ΜΩ1Ξ-7ΣΠ – Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-736 για :ΕΞΟΦΛΗΣΗ 5ου ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΟΥΒΑΡΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΥΠ. ΑΡΙΘ. 95/13 & 85/15 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

46) ΑΔΑ: ΩΟΕΗΩ1Ξ-ΖΘΕ – Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-737 για :ΕΞΟΦΛΗΣΗ 6ου ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΟΥΒΑΡΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΥΠ. ΑΡΙΘ. 95/13 & 85/15 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

47) ΑΔΑ: Ω138Ω1Ξ-ΙΓΘ – Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-738 για :ΕΞΟΦΛΗΣΗ 3ου ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ (70% B1’ ΦΑΣΗΣ, ENANTI B1 ΦΑΣΗΣ & ΚΑΤΑΝΟΜΗ 50%) ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ ΤΟΥ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΑΡΩΝΙΔΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. 35/13 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

48) ΑΔΑ: Ω588Ω1Ξ-6ΡΛ – Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-739 για :ΕΞΟΦΛΗΣΗ 3ου ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ (70% B1’ ΦΑΣΗΣ, ENANTI B1 ΦΑΣΗΣ & ΚΑΤΑΝΟΜΗ 50%) ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ ΤΟΥ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΑΡΩΝΙΔΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. 35/13 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

49) ΑΔΑ: ΩΚ6ΝΩ1Ξ-ΘΘ7 – Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-758 για :ΕΙΣΦΟΡΑ ΕΤΟΥΣ 2016 ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΕΤΟΥΣ 2015 & ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΤΙΚΟΥ ΟΦΕΛΟΥΣ 2016 ΥΠΕΡ ΕΔΣΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΔΟΧΗ ΤΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΟ ΧΥΤΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ-ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1-31/3/16(2η ΔΟΣΗ ΙΟΥΝΙΟΥ 2016-ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΑΠΌ ΔΕΗ)-ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ

50) ΑΔΑ: ΩΟΖΙΩ1Ξ-0ΑΩ – Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-765 για :ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΥΓΗ ΣΤΙΣ 20/04/2016

51) ΑΔΑ: ΩΒ8ΓΩ1Ξ-0ΚΑ – Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-766 για :ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΕΘΝΟΣ ΣΤΙΣ 20/04/2016

52) ΑΔΑ: ΩΧΧ4Ω1Ξ-ΨΝ1 – Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-767 για :ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΤΤΙΚΟ ΒΗΜΑ ΣΤΙΣ 22/04/2016

53) ΑΔΑ: 6Ψ9ΓΩ1Ξ-1Δ9 – Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-768 για :ΕΞΟΦΛΗΣΗ 2ου ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΟ Ο.Τ. 140 ΤΟΥ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ. ΑΡΙΘ. 290/14 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (Α.Μ. 11/14)

54) ΑΔΑ: Ω3ΠΧΩ1Ξ-ΩΩΚ – Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-740 για :ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΩΣ ΑΧΡΕΩΣΤΗΤΩΣ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΓΙΑΤΙ Ο ΑΡ.ΥΔΡΟΜΕΤΡΟΥ 4585 ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΝ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ & ΧΡΕΩΝΟΤΑΝ ΜΕ ΤΕΚΜΑΡΤΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΑΠΌ Β ΤΕΤΡΑΜΗΝΟΥ 2009 ΕΩΣ Α ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ 2015 ΑΝΤΙ ΤΟΥ ΟΡΘΟΥ ΜΕ 0κ.μ. ΣΥΜΦ. ΜΕ ΤΗΝ ΑΡ. 97/16 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

55) ΑΔΑ: ΩΕΙ6Ω1Ξ-87Ζ – Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-773 για :ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2016 (Ν 10232)

56) ΑΔΑ: 6ΙΧΤΩ1Ξ-ΧΞΔ – Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-774 για :ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Δ.Σ. ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2016 (Νο 10232)

57) ΑΔΑ: 6ΓΔ0Ω1Ξ-Β74 – Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-775 για :ΕΞΟΔΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2016 (Νο 10233)

58) ΑΔΑ: 6ΓΗΦΩ1Ξ-Σ8Ο – Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-776 για :ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ ΝΕΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2016 (Νο 10234)

59) ΑΔΑ: 60ΞΡΩ1Ξ-ΦΦΜ – Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-726 για :ΜΙΣΘΩΜΑ ΓΙΑ ΣΤΕΓΑΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Δ.Κ. ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2016

 60) ΑΔΑ: 60ΞΡΩ1Ξ-ΦΦΜ – Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-726 για :ΜΙΣΘΩΜΑ ΓΙΑ ΣΤΕΓΑΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Δ.Κ. ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2016

61) ΑΔΑ: 77Α1Ω1Ξ-Β6Μ – Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-606 για :ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ ΣΤΙΣ 20/04/2016

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

Αρέσει σε %d bloggers: