ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΜΗΝΟΣ ΜΑΪΟΥ 2016

townhall Saronikou

Να βλέπετε συχνά τη συγκεκριμένη σελίδα ακόμη και λίγες ημέρες ή και εβδομάδες μετά την πάροδο του μηνός Μαΐου 2016, διότι καθημερινώς θα ενημερώνεται με νέες αποφάσεις, όπως αυτές θα αναρτώνται στη «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» από τον Δήμο Σαρωνικού.

Γενικά για το «ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ» της «Ενότητας Σαρωνικού». Δείτε, επίσης: 1) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ και 2) ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

 

Έκθεση Εσόδων-Εξόδων Α΄τριμήνου 2016

ΑΔΑ: Ω7ΤΖΩ1Ξ-7ΑΛ – ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΑΙΟΥ 2016

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΑΞΕΙΣ – ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΗ

 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1) ΑΔΑ: 7ΥΩ3Ω1Ξ-Ξ2Β – Απόφαση Δημάρχου ορισμού μέλους επιτροπής καταστροφής αντικειμένων χωρίς αξία παρ. 6 αρθ. 199 του Ν.3463/06

2) ΑΔΑ: 7ΤΟΒΩ1Ξ-ΝΦΕ – Διενέργεια υπηρεσίας “ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟΥ(μετά υλικών)

3) ΑΔΑ: ΩΕΙ7Ω1Ξ-ΓΜΑ – Διενέργεια υπηρεσίας «ΑΜΟΙΒΕΣ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ»

4) ΑΔΑ: Ω62ΝΩ1Ξ-ΑΧΦ – Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Α-569 για :ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΟΥΒΑΡΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΥΠ. ΑΡΙΘ. 95/13 & 85/15 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (το 2015 στον Κ.Α. 15-7341.003) — ΑΝΤΙΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΥ ΑΑΥ-ΠΑΥ Α-228 με ΑΔΑ 7ΑΕ8Ω1Ξ-Α1Ε

5) ΑΔΑ: 69ΗΟΩ1Ξ-ΖΦΜ – Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για τις ανάγκες τις αντιπυρικής περιόδου.

6) ΑΔΑ: ΩΙΜΚΩ1Ξ-Δ2Ω – Απευθείας ανάθεση για την υπηρεσία «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟΥ(μετά υλικών)

7) ΑΔΑ: 7ΩΗΛΩ1Ξ-9ΧΕ – Διενέργεια υπηρεσίας « ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ »

8) ΑΔΑ: ΩΛ53Ω1Ξ-6Φ2 – Απευθείας ανάθεση για την παροχή υπηρεσίας «ΑΜΟΙΒΕΣ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ»

9) ΑΔΑ: 71ΘΤΩ1Ξ-ΦΓΝ – Απευθείας ανάθεση για την υπηρεσία<< ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ >>

10) ΑΔΑ: 782ΗΩ1Ξ-Σ10 – Διενέργεια υπηρεσίας “ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ, ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΑΠΟ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΤΩΝ Δ.Ε ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΥΒΑΡΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ”

ΒΙΝΤΕΟ – ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ

1) ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΣΤΟ ATTIKINEWS.GR

2) ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΣΤΟΝ PARAKTIOS.GR

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

1) ΑΔΑ: ΩΟΚ8Ω1Ξ-Λ67 – Σύμβαση για την υπηρεσία «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟΥ(μετά υλικών)

2) ΑΔΑ: 7Γ0ΠΩ1Ξ-1ΘΤ – Σύμβαση παροχή υπηρεσίας «ΑΜΟΙΒΕΣ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ»

3) ΑΔΑ: 62ΗΠΩ1Ξ-834 – Σύμβαση υπηρεσίας « ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ

4) ΑΔΑ: ΩΙΧΥΩ1Ξ-Ε27 – Εκπόνηση μελέτης περιβαλλοντικής αδειοδότησης αθλητικών εγκαταστάσεων Δ.Σαρωνικού

5) ΑΔΑ: 644ΨΩ1Ξ-ΕΡ2 – Εκπόνηση μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων για το έργο «Αποχέτευση ομβρίων περιοχής εντός σχεδίου Δ.Ε. Αναβύσσου»

6) ΑΔΑ: ΩΧΨ8Ω1Ξ-5ΞΞ – Εκπόνηση μελέτης αποχέτευσης ομβρίων τμήματος οδού Αριστοτέλους από Αντιγόνης μέχρι Κεφαλληνίας

7) ΑΔΑ: 644ΨΩ1Ξ-ΕΡ2 – Εκπόνηση μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων για το έργο «Αποχέτευση ομβρίων περιοχής εντός σχεδίου Δ.Ε. Αναβύσσου»

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ

1) Συμπληρωματική πρόσκληση της υπ. αριθμ. 6780/4-5-2016 πρόσκλησης συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σαρωνικού

2) Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου 9-5-2016

3) Πρόσκληση Ειδικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου 9-5-2016

ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

1) Πίνακας αποφάσεων της 9ης συνεδρίασης ΔΣ του Δήμου Σαρωνικού στις 09-05-2016

2) Πίνακας αποφάσεων της 10ης ειδικής συνεδρίασης ΔΣ του Δήμου Σαρωνικού στις 09-05-2016

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

1) ΑΔΑ: 6ΠΘΑΩ1Ξ-3ΙΥ – Αποδοχή παραίτησης Γραμματέα Δημοτικού Συμβουλίου και εκλογή νέου Γραμματέα.

2) ΑΔΑ: 6Θ6ΨΩ1Ξ-ΗΝΨ – Λήψη απόφασης περί αδυναμίας εκτέλεσης υπηρεσίας «Εργασίες συλλογής μεταφοράς και διαχείρισης φυτικών αποβλήτων από προσωρινούς χώρους συγκέντρωσης των Δ.Ε. Αναβύσσου, Π. Φώκαιας και Σαρωνίδας του Δήμου Σαρωνικού.

3) ΑΔΑ: ΩΓ72Ω1Ξ-ΡΝΖ – Λήψη απόφασης περί αδυναμίας εκτέλεσης υπηρεσίας «Εργασίες συλλογής μεταφοράς και διαχείρισης φυτικών αποβλήτων από προσωρινούς χώρους συγκέντρωσης των Δ.Ε. Καλυβίων και Κουβαρά του Δήμου Σαρωνικού

4) ΑΔΑ: ΩΕΞΑΩ1Ξ-ΒΦΜ – Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Σαρωνικού έτους 2016.

5) ΑΔΑ: 6ΟΤΚΩ1Ξ-8Κ8 – Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 166.359,96 € από το Εθνικό Τμήμα του προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων για το έργο «κατασκευή βρεφονηπιακού σταθμού στην κοινότητα Κουβαρά».

6) ΑΔΑ: 6ΦΑΒΩ1Ξ-7Ρ8 – Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 15.883,74 € από το Εθνικό Τμήμα του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων για το έργο «Συνδέσεις υφισταμένων παροχών με νέα δίκτυα ύδρευσης Δ.Ε. Καλυβίων» και ορισμός εκπροσώπου & διαχειριστή του Δήμου στην Τράπεζα της Ελλάδος σχετικά με το έργο.

7) ΑΔΑ: ΩΤΣΗΩ1Ξ-Ψ7Α – Αποδοχή και κατανομή χρηματοδότησης ποσού 43.430,00 € από το ΥΠ.ΕΣ της β’ κατανομής ΚΑΠ έτους 2016 για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών των Σχολείων αρμοδιότητας Δήμου Σαρωνικού και για καταβολή αποζημίωσης σε σχολικούς τροχονόμους.

8) ΑΔΑ: 6Ε97Ω1Ξ-ΤΘΜ – Αναμόρφωση προϋπολογισμού (2η) Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Σαρωνικού έτους 2016.

9) ΑΔΑ: 618ΦΩ1Ξ-Θ1Η – Παρουσίαση και έγκριση έκθεσης εσόδων-εξόδων Α΄ τριμήνου του προϋπολογισμού του Δήμου Σαρωνικού έτους 2016.

10) ΑΔΑ: 7ΧΚ8Ω1Ξ-00Υ – Έγκριση διενέργειας διαγωνισμού για την «Διεκπεραίωση εργασιών τακτοποίησης αυθαιρέτων κτισμάτων».

11) ΑΔΑ: 63Δ3Ω1Ξ-ΤΗ4 – Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 32.836,01€ από τις Κτιριακές Υποδομές Α.Ε. (πρώην ΟΣΚ ΑΕ) μέσω του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων για το έργο «Κατασκευή 2ου 12θέσιου Δημοτικού & 2ου Νηπιαγωγείου (περιοχή Βλάχικα) Αναβύσσου»

12) ΑΔΑ: 6ΨΜ0Ω1Ξ-Σ2Γ – Αναμόρφωση (3η) προϋπολογισμού Δήμου Σαρωνικού οικονομικού έτους 2016.

13) ΑΔΑ: 7ΕΥΣΩ1Ξ-6Φ4 – Λήψη απόφασης περί αγοράς τεσσάρων (4) καινούργιων αυτοκινήτων (ανοικτά ημιφορτηγά) για τις ανάγκες της Πολιτικής Προστασίας (η εν λόγω προμήθεια θα γίνει με ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό).

14) ΑΔΑ: 6Ε97Ω1Ξ-ΤΘΜ – Αναμόρφωση προϋπολογισμού (2η) Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Σαρωνικού έτους 2016.

ΒΙΝΤΕΟ

1)  ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΤΗΣ 09/05 (εκλογή Βολάκου)

2)  ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΤΗΣ 09/05 (κοπή δένδρων στη Σαρωνίδα)

3)  ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΤΗΣ 09/05 (καντίνες)

4) ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΤΗΣ 09/05 (όλη η συνεδρίαση)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ

1) Πρόσκληση Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής 9-5-2016

2) Πρόσκληση Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής στις 19-05-2016

ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

1)  Πίνακας αποφάσεων της 10ης συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής στις 09-05-2016

2) Πίνακας αποφάσεων της 11ης συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής στις 19-05-2016

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

1) ΑΔΑ: 7ΥΣΚΩ1Ξ-ΔΤΣ – Έγκριση συμμετοχής υπαλλήλων σε σεμινάριο και ψήφιση της σχετικής πίστωσης συμμετοχής τους.

2) ΑΔΑ: 6ΡΞΙΩ1Ξ-ΔΝ0 – Έγκριση πρακτικού επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού για την προμήθεια «Προμήθεια του συνόλου των καυσίμων κίνησης, θέρμανσης και λιπαντικών του Δήμου Σαρωνικού και των Νομικών Προσώπων αυτού»

3) ΑΔΑ: 69Ψ3Ω1Ξ-ΤΦ3 – Υποβολή έκθεσης Εσόδων-Εξόδων Α΄ τριμήνου για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2016.

4) ΑΔΑ: 7Δ8ΟΩ1Ξ-01Χ – Έγκριση δαπανών, ψήφιση πίστωσης και έγκριση έκδοσης σχετικών χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής για την αποκατάσταση της παγίας προκαταβολής του Δήμου Σαρωνικού

5) ΑΔΑ: 6ΖΦΕΩ1Ξ-Ω3Θ – Ψήφιση νέων πιστώσεων για την «Προμήθεια του συνόλου των καυσίμων κίνησης, θέρμανσης και λιπαντικών του Δήμου Σαρωνικού και των Νομικών Προσώπων αυτού», μέχρι την ολοκλήρωση των διαδικασιών του νέου ηλεκτρονικού διαγωνισμού.

6) ΑΔΑ: ΩΥΚΩΩ1Ξ-ΔΚΕ – Ψήφιση πίστωσης για την εξόφληση του υπολοίπου ποσού της 9ης εντολής πληρωμής της μελέτης «Κτηματογράφηση-μελέτη ΓΠΣ-Πολεοδόμηση-μελέτη Πράξης Εφαρμογής και δημιουργία Γ.Σ.Π. για τη διαχείριση των κτημ/κών και πολ/κών δεδομένων της Κοινότητας Αναβύσσου Ν. Αττικής» (η έγκριση της εν λόγω εντολής έγινε με την αριθ. 178/15 απόφαση Ο.Ε.)

7) ΑΔΑ: 6ΕΔΝΩ1Ξ-Ε11 – Έγκριση 10ης εντολή πληρωμής της μελέτης «Κτηματογράφηση-μελέτη ΓΠΣ-Πολεοδόμηση-μελέτη Πράξης Εφαρμογής και δημιουργία Γ.Σ.Π. για τη διαχείριση των κτημ/κών και πολ/κών δεδομένων της Κοινότητας Αναβύσσου Ν. Αττικής»

8) ΑΔΑ: 74Ν2Ω1Ξ-ΘΡ1 – Έγκριση της 3ης εντολή πληρωμής της μελέτης «Καθορισμός χρήσεων γης του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Κοινότητας Σαρωνίδας και ψήφιση της σχετικής πίστωσης.

9) ΑΔΑ: 63Δ3Ω1Ξ-ΤΗ4 – Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 32.836,01€ από τις Κτιριακές Υποδομές Α.Ε. (πρώην ΟΣΚ ΑΕ) μέσω του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων για το έργο «Κατασκευή 2ου 12θέσιου Δημοτικού & 2ου Νηπιαγωγείου (περιοχή Βλάχικα) Αναβύσσου» 

10) ΑΔΑ: 7ΞΦΗΩ1Ξ-ΖΗΒ – Μερικός αντιλογισμός της ψήφισης πίστωσης και μερικής ακύρωσης έγκρισης του 10ου λογαριασμού του έργου «Κατασκευή 2ου 12θέσιου Δημοτικού Σχολείου & 2ου Νηπιαγωγείου Αναβύσσου (Βλάχικα).

11) ΑΔΑ: 7Ζ17Ω1Ξ-ΕΜΚ – Ε.Η.Δ. Λήψη απόφασης επί ένστασης ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗ ΚΡΥΣΤΑΛΛΗ, κατά της διακήρυξης του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια του συνόλου των ειδών διατροφής του Δήμου Σαρωνικού και Νομικών Προσώπων αυτού».

12) ΑΔΑ: Ω3Ε4Ω1Ξ-ΗΤΛ – Ψήφιση πίστωσης για την συντήρηση & επισκευή οπτικοακουστικών μέσων αμφιθεάτρου (μετά υλικών) και ορισμός επιτροπής αξιολόγησης προσφορών.

13) ΑΔΑ: 7ΞΧΠΩ1Ξ-Ρ35 – Ψήφιση πίστωσης για αμοιβές ιατρού ασφαλείας στο Δημαρχείο και ορισμός επιτροπής αξιολόγησης προσφορών.

14) ΑΔΑ: ΩΗΛΝΩ1Ξ-ΗΧ5 – Ανάθεση και ψήφιση πίστωσης δαπάνες για μυοκτονίες & απεντομώσεις δημοτικών κτιρίων «Απεντόμωση και μυοκτονία στην Δ.Ε. Καλυβίων (Δημαρχείο Σαρωνικού).

15) ΑΔΑ: 6ΗΘΕΩ1Ξ-6ΩΠ – Ψήφιση πίστωσης για εργασίες συλλογής μεταφοράς και διαχείρισης φυτικών αποβλήτων από προσωρινούς χώρους συγκέντρωσης των Δ.Ε Καλυβίων και Κουβαρά του Δήμου Σαρωνικού και ορισμός επιτροπής αξιολόγησης προσφορών.

16) ΑΔΑ: ΩΓ5ΕΩ1Ξ-ΜΟ1 – Ψήφιση πίστωσης για εργασίες συλλογής μεταφοράς και διαχείρισης φυτικών αποβλήτων από προσωρινούς χώρους συγκέντρωσης των Δ.Ε. Αναβύσσου – Παλ.Φώκαιας και Σαρωνίδας του Δήμου Σαρωνικού και ορισμός επιτροπής αξιολόγησης.

17) ΑΔΑ: ΩΠ9ΚΩ1Ξ-Θ2Γ – Ψήφιση πίστωσης για την αποζημίωση ιδιοκτήτου (Παπανικολάου Νικόλαος) λόγω εφαρμογής του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Β΄ κατοικίας «Λαγονήσι».

18) ΑΔΑ: 7961Ω1Ξ-76Κ – Ψήφιση πίστωσης για συντήρηση & επισκευή οδικού δικτύου και ορισμός επιτροπής αξιολόγησης προσφορών.

19) ΑΔΑ: 6ΔΗΙΩ1Ξ-9ΒΔ – Ε.Η.Δ. Ψήφιση πίστωσης για την αμοιβή δικαστικής επιμελήτριας (επίδοση πρωτοκόλλου διοικητικής αποβολής στην ΚΑΣΤΕΛΟΡΙΖΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε.) .

20) ΑΔΑ: 7ΥΣΚΩ1Ξ-ΔΤΣ – Έγκριση συμμετοχής υπαλλήλων σε σεμινάριο και ψήφιση της σχετικής πίστωσης συμμετοχής τους.

21) ΑΔΑ: ΨΠΒΟΩ1Ξ-ΠΙΡ – Έγκριση 5ης εντολής πληρωμής του έργου «Κατασκευή Βρεφονηπιακού Σταθμού στην Τ.Κ. Κουβαρά» και ψήφιση της σχετικής πίστωσης.

22) ΑΔΑ: 7ΝΥΒΩ1Ξ-ΗΥΥ – Έγκριση 6ης εντολής πληρωμής του έργου «Κατασκευή Βρεφονηπιακού Σταθμού στην Τ.Κ. Κουβαρά» και ψήφιση της σχετικής πίστωσης.

23) ΑΔΑ: Ψ94ΧΩ1Ξ-6ΟΧ – Ψήφιση πίστωσης για την αμοιβή πληρεξουσίου δικηγόρου του Δήμου (υπόθεση υπαλλήλων του Δήμου Μιχάλη και λοιπών σχετ. απόφαση 46/16 Ο.Ε.).

24) ΑΔΑ: Ω4ΡΜΩ1Ξ-Δ5Η – Έγκριση πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού και αξιολόγησης προσφορών για α) Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων, β) Προμήθεια φωτοαντιγραφικού χαρτιού, γ) Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου (σφραγίδες κλπ), δ) Προμήθεια υποχρεωτικών βιβλίων και εντύπων δημοτ. Υπηρεσιών, ε) Προμήθεια φακέλων λογαριασμών ύδρευσης, στ) Προμήθεια διπλοτύπων είσπραξης και λοιπών εντύπων για την υπηρεσία ύδρευσης και ζ) Προμήθεια υποχρεωτικών βιβλίων, εντύπων και βιβλιαρίων.

25) ΑΔΑ: 7ΜΙ9Ω1Ξ-ΛΗΨ – Ψήφιση πίστωσης για την επέκταση δημοτικού φωτισμού.

26) ΑΔΑ: 64ΗΛΩ1Ξ-5ΧΡ – Ψήφιση πίστωσης για την επέκταση δημοτικού φωτισμού. Ανακληθείσα πράξη

27) ΑΔΑ: Ω4Λ9Ω1Ξ-ΜΡΓ – Ε.Η.Δ. Ψήφιση πίστωσης για την αμοιβή πληρεξουσίου δικηγόρου του Δήμου (Γ.Δ. ΚΑΛΛΙΜΟΠΟΥΛΟΣ-Κ.Θ. ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ-Α.Π. ΧΙΩΤΕΛΛΗΣ υπόθεση ΣτΕ σχετ. απόφαση 214/11 Ο.Ε.).

28) ΑΔΑ: Ω8ΥΟΩ1Ξ-ΘΣΥ – Έγκριση πρακτικού επιτροπής δημοπρασίας για την μίσθωση οικήματος για την στέγαση του ΚΕΠ Καλυβίων.

29) ΑΔΑ: 7ΦΜΖΩ1Ξ-Α6Α – Ψήφιση πιστώσεων στους αντίστοιχους ΚΑ τιμολογίων μηνός Απριλίου 2016.

30) ΑΔΑ: Ψ1ΝΕΩ1Ξ-Χ1Ξ – Λήψη απόφασης επί ενστάσεων των: ΑΦΟΙ ΜΠΟΥΤΣΗ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α ΚΑΟΥΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ. ΣΩΤΗΡΧΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε., ΤΡΕΜΟΥΛΙΑΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΓΓΕΛΛΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ κατά του πρακτικού της επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης του διαγωνισμού «Επισκευή-συντήρηση μεταφορικών μέσων – μηχανημάτων έργου».

31) ΑΔΑ: ΩΓ5ΕΩ1Ξ-ΜΟ1 – Ψήφιση πίστωσης για εργασίες συλλογής μεταφοράς και διαχείρισης φυτικών αποβλήτων από προσωρινούς χώρους συγκέντρωσης των Δ.Ε. Αναβύσσου – Παλ.Φώκαιας και Σαρωνίδας του Δήμου Σαρωνικού και ορισμός επιτροπής αξιολόγησης.

32) ΑΔΑ: ΩΕΝΔΩ1Ξ-6ΤΞ – Έγκριση δαπανών, ψήφιση πίστωσης και έγκριση έκδοσης σχετικών χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής για την αποκατάσταση της παγίας προκαταβολής του Δήμου Σαρωνικού.

33) ΑΔΑ: Ψ0Ι7Ω1Ξ-ΚΑΜ – Ε.Η.Δ. Αναμόρφωση (4η) προϋπολογισμού Δήμου Σαρωνικού οικονομικού έτους 2016.

34) ΑΔΑ: Ω60ΥΩ1Ξ-ΕΔΡ – Ε.Η.Δ. Έγκριση της αριθ. 111/2016 απόφασης Δημάρχου περί ορισμού πληρεξουσίου δικηγόρου (υπόθεση περιπτέρου Σαρωνίδας).

35) ΑΔΑ: 70ΛΜΩ1Ξ-ΥΟ2 – Ψήφιση πίστωσης για «Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και φωταγωγήσεων».

36) ΑΔΑ: 6ΞΦΙΩ1Ξ-Δ32 – Ψήφιση πίστωσης για την έναντι εξόφληση του 4ου λογαριασμού της μελέτης «Κτηματογράφηση – Πολεοδόμηση – Πράξη Εφαρμ. της Βιομηχανικής – Βιοτεχνικής περιοχής του Δήμου Καλυβίων Θορ.» (Σχετ.αποφ. Οικ.Επιτρ. 121/15).

37) ΑΔΑ: ΩΕΘΚΩ1Ξ-Α4Ξ – Ψήφιση πίστωσης για «Προμήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων και έτοιμου χλοοτάπητα – προμήθεια υλικών & εξαρτημάτων αυτόματου ποτίσματος για την συντήρηση των κήπων – προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού, λιπασμάτων και βελτιωτικών εδάφους».

38) ΑΔΑ: ΨΦΛΑΩ1Ξ-Σ39 – Έγκριση 3ου λογαριασμού της μελέτης «Κτηματογράφηση – Πολεοδόμηση – Πράξη Εφαρμογής Β΄κατοικίας περιοχής παραλίας Λαγονησίου Δήμου Καλυβίων Θορικού» και ψήφιση της σχετικής πίστωσης.

39) ΑΔΑ: ΩΖΤΤΩ1Ξ-Λ5Ω – Ψήφιση πίστωσης για «Προμήθεια εργαλείων (εργαλεία χειρός-φίλτρα μάσκας) και μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού (χορτοκοπτικά-ψαλίδι κουρέματος-λάμα μπορντουροψάλιδου)».

40) ΑΔΑ: ΩΔ1ΙΩ1Ξ-ΨΧ0 – Έγκριση 2ου λογαριασμού του έργου «Διαμόρφωση Κ/Χ χώρου στο Ο.Τ.140 του ρυμοτομικού σχεδίου πόλεως Καλυβίων και ψήφιση της σχετικής πίστωσης.

41) ΑΔΑ: Ω17ΤΩ1Ξ-ΨΟΚ – Έγκριση 2ου λογαριασμού του έργου «Κατασκευή σύνδεσης δικτύου ακαθάρτων Δ.Ε.Καλυβίων και Κουβαρά Δήμου Σαρωνικού με αντλιοστάσιο ΚΕΛ Μαρκοπούλου» και ψήφιση της σχετικής πίστωσης.

42) ΑΔΑ: ΩΜΗΜΩ1Ξ-ΕΧΤ – Ε.Η.Δ. Λήψη απόφασης επί αίτησης Τράπεζας Πειραιώς περί «παράτασης λειτουργίας ΑΤΜ στην Πλατεία Σαρωνίδος».

43) ΑΔΑ: 66ΜΦΩ1Ξ-ΚΞΣ – Ε.Η.Δ. Ψήφιση πίστωσης για τη συνδρομή στον ΟΤΕ για την καταχώρηση domain name (kalivia.gr).

44) ΑΔΑ: ΩΝ0ΟΩ1Ξ-ΔΘ0 – Ψήφιση πίστωσης για την αμοιβή πληρεξουσίου δικηγόρου του Δήμου Κατερινόπουλου Κων/νου (σχετ. οι αριθμ. 393/15 αποφ. Ο.Ε και 25/16 αποφ. Δ.Σ).

45) ΑΔΑ: 7Τ87Ω1Ξ-8ΘΥ – Ψήφιση πίστωσης για την αμοιβή πληρεξουσίου δικηγόρου του Δήμου Κατερινόπουλου Κων/νου (σχετ. οι αριθμ. 305/15 αποφ. Ο.Ε και 26/16 αποφ. Δ.Σ).

46) ΑΔΑ: Ω7ΙΙΩ1Ξ-ΦΧ3 – Ε.Η.Δ. Έγκριση 1ου λογαριασμού πληρωμής του έργου «Συνδέσεις υφιστάμενων παροχών με νέα δίκτυα ύδρευσης Δ.Ε. Καλυβίων».

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ

ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΛΥΒΙΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ

1) Πρόσκληση συνεδρίασης Συμβουλίου ΔΚ Καλυβίων στις 04-05-2016

ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

1) Πίνακας Αποφάσεων ΔΚ Καλυβίων 4-5-2016

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

ΒΙΝΤΕΟ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ

1) Πρόσκληση συνεδρίασης Συμβουλίου ΔΚ Αναβύσσου στις 13-05-2016

2) Πρόσκληση συνεδρίασης Συμβουλίου ΔΚ Αναβύσσου στις 23-05-2016

3) Πρόσκληση συνεδρίασης Συμβουλίου ΔΚ Αναβύσσου στις 27-05-2016

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

1) Πίνακας αποφάσεων του συμβουλίου της ΔΚ Αναβύσσου στις 13-05-2016

2) Πίνακας αποφάσεων του συμβουλίου της ΔΚ Αναβύσσου στις 23-05-2016

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

ΒΙΝΤΕΟ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΑΛΑΙΑΣ ΦΩΚΑΙΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ

ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

ΒΙΝΤΕΟ

1) ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 25/05

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΑΡΩΝΙΔΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ

1)  Πρόσκληση συνεδρίασης Συμβουλίου ΔΚ Σαρωνίδας στις 30-05-2016

ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

ΒΙΝΤΕΟ

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΟΥΒΑΡΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ

1)  Πρόσκληση συνεδρίασης Συμβουλίου ΔΚ Κουβαρά στις 16-05-2016

ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

1) Πίνακας Αποφάσεων ΔΚ Κουβαρά 16-05-2016

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

ΒΙΝΤΕΟ

ΝΠΔΔ ΑΡΙΣΤΟΔΙΚΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ

1) Πρόσκληση συνεδρίασης ΝΠΔΔ ΑΡΙΣΤΟΔΙΚΟΣ στις 26-05-2016

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

1) Πίνακας Αποφάσεων ΔΣ Νομικού Προσώπου ´ΑΡΙΣΤΟΔΙΚΟΣ´ 26-05-2016

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΡΙΣΤΟΔΙΚΟΥ

1) ΑΔΑ: 64ΚΜΟΕΤ3-47Π – Έγκριση διενέργειας και ψήφιση πίστωσης σε βάρος του ΚΑ: 15-6471.001 για “Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων”

2) ΑΔΑ: 6ΦΡΞΟΕΤ3-Σ62 – Έγκριση διενέργειας και ψήφιση πίστωσης σε βάρος του ΚΑ: 00-6431.001 για “Έξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του ΝΠΔΔ”

3) ΑΔΑ: 67ΑΑΟΕΤ3-634 – Έγκριση διενέργειας έγκριση μελέτης, καθορισμός τρόπου εκτέλεσης και καθορισμός των όρων διακήρυξης της υπηρεσίας «Οργάνωση εκδρομών (μεταφορά – διανυκτέρευση) μελών ΚΑΠΗ σε εκδρομές πολιτιστικού και ψυχαγωγικού χαρακτήρα» και ψήφιση πίστωσης σε βάρος του ΚΑ: 15-6413.001 για «Οργάνωση εκδρομών (μεταφορά – διανυκτέρευση) μελών ΚΑΠΗ σε εκδρομές πολιτιστικού και ψυχαγωγικού χαρακτήρα»

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΑΡΙΣΤΟΔΙΚΟΥ

1)  ΑΔΑ: 7Σ2ΩΟΕΤ3-Ι4Υ – ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΔΙΜΗΝΙΤΩΝ

2) ΑΔΑ: ΩΩΙΟΟΕΤ3-ΧΜΙ – ΕΞΟΔΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΕΝΤΑΛΜΑΤΑ

1) ΑΔΑ: 71ΞΠΟΕΤ3-ΝΔΙ – Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-9 για :ΕΞΟΔΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Δ.Σ ΜΗΝΩΝ – ΙΑΝ. ΦΕΒΡ. ΜΑΡΤ. ΑΠΡΙΛ. & ΜΑΪΟΥ 2016

2) ΑΔΑ: Ω8ΓΖΟΕΤ3-8Ω9 – Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-10 για :ΕΞΟΔΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ Δ.Σ ΜΗΝΩΝ – ΙΑΝ. ΦΕΒΡ. ΜΑΡΤ. ΑΠΡΙΛ. & ΜΑΪΟΥ 2016

ΑΝΩΝΥΜΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ

(ΑΔΜΚΕΣ)

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΑΔΜΚΕΣ

1) ΑΔΑ: 69ΨΒΟΕΤ3-ΨΧΜ – Απόφαση Aνάθεσης για την υπηρεσία «Καθαρισμός ακτών Δημοτικών Κοινοτήτων Δήμου Σαρωνικού»

2) ΑΔΑ: 7ΙΗΧΟΕΤ3-Δ1Ω – Απόφαση Προέδρου για την έγκριση της διενέργειας της υπηρεσίας «Μίσθωση Χημικών Τουαλετών για τις παραλίες του Δήμου Σαρωνικού»

3) ΑΔΑ: ΩΜΤΜΟΕΤ3-Σ07 – Απόφαση προέδρου για την ανάθεση της υπηρεσίας «Μίσθωση Χημικών Τουαλετών για τις παραλίες του Δήμου Σαρωνικού»

4) ΑΔΑ: ΨΒ7ΑΟΕΤ3-Η25 – Απόφαση Διενέργειας για την υπηρεσία «Τοποθέτηση και αποθέτηση πλωτών σημαντήρων στην θαλάσσια περιοχή Αναβύσσου – Π. Φώκαιας »

5) ΑΔΑ: 7ΔΘΡΟΕΤ3-ΖΑΗ – ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

6) ΑΔΑ: Ψ62ΝΟΕΤ3-Σ5Ω – ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

7) ΑΔΑ: 6ΖΗΛΟΕΤ3-Β94 – Διενέργειας για την υπηρεσία «Καθαρισμός ακτών Δημοτικών Κοινοτήτων Δήμου Σαρωνικού»

8) ΑΔΑ: 6389ΟΕΤ3-5Ν9 – Απόφαση προέδρου διενέργεια προμήθειας «Προμήθεια ειδών διατροφής, αναψυκτικών, ποτών, καφέδων κλπ»

9) ΑΔΑ: 73Τ5ΟΕΤ3-Γ3Ψ – Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης ΑΑΥ 73/2016 για Καντίνα Λαγονησίου Φ.Π.Α. 13%

10ΑΔΑ: 7ΘΠ1ΟΕΤ3-ΙΩΘ – Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης ΑΑΥ 74/2016 για Καντίνα Λαγονησίου Φ.Π.Α. 23% (ΑΔΣ 55/2016)

11) ΑΔΑ: ΩΖΛ5ΟΕΤ3-52Η – Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης ΑΑΥ 75/2016 για Καντίνα Αναβύσσου ΦΠΑ 13% (ΑΔΣ 55/2016)

12) ΑΔΑ: 67ΠΤΟΕΤ3-ΝΜ5 – Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης ΑΑΥ 76/2016 για Καντίνα Αναβύσσου ΦΠΑ 23%

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

1) ΑΔΑ: 69ΧΚΟΕΤ3-Ε38 – ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΑΚΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ «

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΔΜΚΕΣ

1) ΑΔΑ: Ψ7ΩΗΟΕΤ3-ΥΟΡ – Κατακύρωση πρακτικού δημοπρασίας για την παραχώρηση δημοτικού χώρου προς τρίτους, με σύναψη μισθωτικής σχέσης, έναντι ανταλλάγματος, για την τοποθέτηση τροχήλατης καντίνας και ομπρελοξαπλωστρών στη θέση Α2 Θυμάρι Π. Φώκαιας

2) ΑΔΑ: 63ΛΜΟΕΤ3-17Σ – Λήψη απόφασης περί ψήφισης πίστωσης του Κ.Α. 61.80.00.0000 για την υπηρεσία «Μίσθωση χημικών τουαλετών για τις παραλίες του Δήμου Σαρωνικού»

3) ΑΔΑ: ΩΕΦΣΟΕΤ3-Α3Ω – Αξιολόγηση των προσφορών για την εκτέλεση της υπηρεσίας «Καθαρισμός ακτών Δημοτικών Κοινοτήτων Δήμου Σαρωνικού»

4) ΑΔΑ: 6ΝΠΠΟΕΤ3-ΦΝΛ – Λήψη απόφασης περί ψήφισης πίστωσης για την εκτέλεση της υπηρεσίας «Τοποθέτηση και αποθέτηση σημαντήρων στη θαλάσσια περιοχή Αναβύσσου – Παλαιάς Φώκαιας»

5) ΑΔΑ: ΩΑΤΕΟΕΤ3-ΣΦΤ – Έγκριση αναμόρφωσης προϋπολογισμού ΑΔΜΚΕΣ οικονομικού έτους 2016

6) ΑΔΑ: 6ΤΣΓΟΕΤ3-ΜΨΣ – Έγκριση του πρακτικού της διενέργειας του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια ειδών διατροφής – ποτών – αναψυκτικών – καφέδων κλπ» της Ανώνυμης Δημοτικής Μονομετοχικής Κατασκευαστικής Εταιρείας Σαρωνικού.

7) ΑΔΑ: ΩΖ56ΟΕΤ3-ΠΒΡ – Λήψη απόφασης περί έγκρισης διενέργειας και ψήφισης πίστωσης για την «Προμήθεια ειδών διατροφής, αναψυκτικών, ποτών, καφέδων κλπ»

8) ΑΔΑ: ΩΩ9ΤΟΕΤ3-ΥΜΧ – Λήψη απόφασης περί έγκρισης διενέργειας, ψήφισης πίστωσης, κατάρτιση των όρων διακήρυξης, έγκρισης μελέτης και καθορισμού τρόπου εκτέλεσης για την «Προμήθεια ειδών διατροφής – ποτών – αναψυκτικών – καφέδων κλπ»

9) ΑΔΑ: 6ΤΤΩΟΕΤ3-Τ6Ε – Λήψη απόφασης ανάθεσης σε δικηγόρο της σύνταξης γνωμοδότησης επί της υπ’ αριθμ. πρωτ. 247/19.05.2016 αίτησης της κας Ράπτη Αγγελικής

10) ΑΔΑ: 62ΝΨΟΕΤ3-ΛΗΦ – Λήψη απόφασης έγκρισης διενέργειας και ψήφισης πίστωσης για την προμήθεια «Προμήθεια ειδών καθαριότητας, χαρτικών και λοιπών ειδών καθαριότητας» για τις ανάγκες των δημοτικών καντινών ΚΙΟΣΚΙ και ΠΕΤΡΙΝΟ

ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΕΝΤΑΛΜΑΤΑ

1) ΑΔΑ: 64ΡΧΟΕΤ3-5ΨΔ – ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΧΕΠ 36-2016 Β’ – ΑΜΟΙΒΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Δ.Σ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ 01/04/2016 – 30/04/2016

2) ΑΔΑ: ΩΙΨΡΟΕΤ3-3ΞΠ – ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΧΕΠ 37-2016 Β’ – ΑΜΟΙΒΗ ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ 01/04/2016- 30/04/2016

3) ΑΔΑ: 7ΘΘ0ΟΕΤ3-ΘΗΗ – ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΧΕΠ 38-2016 Β’ – ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016 (ΕΡΓΑΤΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ-ΣΟΧ-1 2015)

4) ΑΔΑ: ΩΧΚ3ΟΕΤ3-ΡΩ4 – ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ Β24 ΓΙΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2016 (ΕΡΓΑΤΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ-ΣΟΧ-1 2015)

5) ΑΔΑ: 76Γ4ΟΕΤ3-Ι7Ξ – ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΧΕΠ 49-2016 Β’ – ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ Κ/Χ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ

6) ΑΔΑ: 7ΑΣΓΟΕΤ3-Δ9Ι – ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΧΕΠ 50-2016 Β’ – ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ Κ/Χ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ

7) ΑΔΑ: 7Γ1ΞΟΕΤ3-ΥΤΥ – Χρηματικό Ένταλμα Πληρωμής ΧΕΠ Α 10/2016 για εκκαθάριση μισθοδοσίας Μαΐου 2016 (Εργάτες Καθαριότητας)

8) ΑΔΑ: 67ΕΧΟΕΤ3-4ΙΠ – Χρηματικό Ένταλμα Πληρωμής ΧΕΠ Α 11-2016 για εκκαθάριση μισθοδοσίας Μαΐου 2016 (Διοικητικό)

9) ΑΔΑ: 7Θ94ΟΕΤ3-40Ε – Χρηματικό Ένταλμα Πληρωμής ΧΕΠ 51-2016 Β’ για ενοικίαση χημικών τουαλετών για τις παραλίες του Δήμου Σαρωνικού

10) ΑΔΑ: 7Λ4ΓΟΕΤ3-ΖΗ6 – Χρηματικό Ένταλμα Πληρωμής ΧΕΠ 52-2016 Β’ για εξόφληση εργασιών «Καθαρισμός Κ/Χ χώρου στον Αγ. Νικόλαο παραλίας Καλυβίων

11) ΑΔΑ: ΨΕΨ6ΟΕΤ3-ΟΤΡ – Χρηματικό Ένταλμα Πληρωμής ΧΕΠ 53-2016 Β’ για προμήθεια έτοιμου σκυροδέματος για την επισκευή και συντήρηση Κ/Χ χώρων Δήμου Σαρωνικού

12) ΑΔΑ: ΩΙΝΩΟΕΤ3-73Υ – Χρηματικό Ένταλμα Πληρωμής ΧΕΠ 54-2016 Β’ για εργασίες καθαρισμού Κ/Χ χώρων Δήμου Σαρωνικού

13) ΑΔΑ: ΩΕΠΓΟΕΤ3-ΘΟΤ – Χρηματικό Ένταλμα Πληρωμής ΧΕΠ 55-2016 Β’ για προμήθεια καυσίμων για τις ανάγκες του οχήματος ΖΥΙ 4738

14) ΑΔΑ: ΨΥΤΞΟΕΤ3-63Κ – Χρηματικό Ένταλμα Πληρωμής ΧΕΠ 56-2016 Β’ για πληρωμή ετήσιου τέλους διατήρησης μερίδας στο Γ.Ε.ΜΗ (01/01-31/12/2016)

15) ΑΔΑ: 7ΗΧΒΟΕΤ3-ΝΛΨ – Χρηματικό Ένταλμα Πληρωμής ΧΕΠ 57/2016 Β’ για προμήθεια τράπεζας on line πληρωμής επιμελητηρίου

16) ΑΔΑ: Ω423ΟΕΤ3-Α4Γ – Χρηματικό Ένταλμα Πληρωμής ΧΕΠ 58-2016 Β’ για εργασίες καθαρισμού Κ/Χ χώρων του Δήμου Σαρωνικού

17) ΑΔΑ: ΩΚ9ΠΟΕΤ3-ΚΥΛ – Χρηματικό Ένταλμα Πληρωμής ΧΕΠ 59-2016 Β’ για προμήθεια έτοιμου σκυροδέματος για την επισκευή και συντήρηση Κ/Χ χώρων του Δήμου Σαρωνικού

18) ΑΔΑ: 6Λ1ΤΟΕΤ3-ΚΛΜ – Χρηματικό Ένταλμα Πληρωμής ΧΕΠ 60-2016 Β’ για ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΜΑΙΟΥ 2016 (ΕΡΓΑΤΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΟΧ1-2015)

19) ΑΔΑ: 7ΛΞΡΟΕΤ3-32Η – Χρηματικό Ένταλμα Πληρωμής ΧΕΠ 61-2016 Β΄για ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΚΑΝΤΙΝΕΣ

20) ΑΔΑ: 66ΛΓΟΕΤ3-Β14 – Χρηματικό Ένταλμα Πληρωμής ΧΕΠ 62-2016 Β’ για ΕΝΑΝΤΙ ΑΜΟΙΒΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΟΥ ΠΤΥΧΙΟΥ ΤΗΣ ΑΔΜΚΕΣ ΣΥΜΦ. ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. 48/09.02.206 ΥΠΟΓΡΑΦ. ΣΥΜΒΑΣΗ

21) ΑΔΑ: ΩΕ7ΠΟΕΤ3-Π0Ξ – Χρηματικό Ένταλμα Πληρωμής ΧΕΠ 63-2016 Β΄για ΕΝΑΝΤΙ ΑΜΟΙΒΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΜΦ. ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟ 17.02.2016 ΣΥΜΒΑΣΗ

22) ΑΔΑ: ΩΔΟΤΟΕΤ3-52Ι – Χρηματικό Ένταλμα Πληρωμής ΧΕΠ 64-2016 Β’ για ΕΝΑΝΤΙ ΑΜΟΙΒΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΜΦ. ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟ 17.02.2016 ΣΥΜΒΑΣΗ

23) ΑΔΑ: ΩΤΝ2ΟΕΤ3-71Ψ – Χρηματικό Ένταλμα Πληρωμής ΧΕΠ 65-2016 Β΄για ΑΜΟΙΒΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Δ.Σ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ 01/05/2016- 31/05/2016

24) ΑΔΑ: 6Τ22ΟΕΤ3-ΔΙ1 – Χρηματικό Ένταλμα Πληρωμής ΧΕΠ 66-2016 Β’ για ΑΜΟΙΒΗ ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ 01/05/2016- 31/05/2016

25) ΑΔΑ: 6Υ96ΟΕΤ3-ΟΝΙ – Χρηματικό Ένταλμα Πληρωμής ΧΕΠ 67-2016 Β’ για ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ, ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΑΚΕΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΩΝ 2013 & 2014

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ (ΚΕΔΣΑ)

1) ΑΔΑ: Ω3ΔΔΟΕΤ3-ΖΔ1 – Ορισμός πληρεξούσιου Δικηγόρου για την σύνταξη, κατάθεση και υπογραφή ενστάσεως ενώπιον του αρμοδίου Οργάνου της Διοίκησης καθώς και ψήφιση πίστωσης του Κ.Α. 61.00.00.0000 για «Αμοιβές και έξοδα Δικηγόρων».

2) ΑΔΑ: 7ΥΦΣΟΕΤ3-ΞΩ6 – Ορισμός πληρεξούσιου Δικηγόρου για την σύνταξη, κατάθεση και υπογραφή ενστάσεως ενώπιον του αρμοδίου Οργάνου της Διοίκησης καθώς και ψήφιση πίστωσης του Κ.Α. 61.00.00.0000 για » Αμοιβές και έξοδα Δικηγόρων «.

3) ΑΔΑ: Ω1Π3ΟΕΤ3-ΒΟΓ – Α Π Ο Φ Α Σ Η ΠΡΟΕΔΡΟΥ μετατροπής της σύμβασης εργασίας από ορισμένου σε σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου, κλάδου ΔΕ και ειδικότητας Φύλακα Παιδικών Σταθμών.

ΕΝΙΑΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α΄ ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

1) ΑΔΑ: ΩΛΚΠΩ1Ξ-Υ7Ρ – Κατανομή ποσού 43.430,00 ευρώ έτους 2016 από Β΄κατανομή ΚΑΠ στις Σχολικές Επιτροπές, για κάλυψη λειτουργικών δαπανών των Σχολείων (ποσό χρηματοδότησης 43.430,00€ που αναλύεται ως: προμήθεια 65,15€+Σχολικοί Τροχονόμοι-Λειτουργικές δαπάνες σχολείων 43.364,85€).

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ

ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΕΝΤΑΛΜΑΤΑ

Advertisements

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

Αρέσει σε %d bloggers: