ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΠΕΡΙΦ. & ΑΠ.ΔΙΟΙΚ.ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΑΛΛΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΜΗΝΟΣ ΜΑΪΟΥ 2016

Να βλέπετε συχνά τη συγκεκριμένη σελίδα ακόμη και λίγες ημέρες μετά την πάροδο του μηνός Μαΐου 2016, διότι καθημερινώς θα ενημερώνεται με νέες αποφάσεις για τους παρακάτω δήμους, όπως αυτές θα αναρτώνται στη «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» από την Περιφέρεια Αττικής και από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής

Γενικά για το «ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ» της «Ενότητας Σαρωνικού».

ΓΕΝΙΚΑ

1) ΑΔΑ: 78Γ47Λ7-ΕΨΛ – ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟΨΙΛΩΣΗ ΕΡΕΙΣΜΑΤΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2016

2) ΑΔΑ: 6ΗΡΣ7Λ7-Δ2Ε – Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ύψους 20.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%, για την κάλυψη των δαπανών της Ελληνικής Ομοσπονδίας Πετοσφαίρισης (Ε.Ο.ΠΕ) για την διοργάνωση Τουρνουά από 14-5-2016 έως 24-7-2016 με τη διαδικασία του πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού.

3) ΑΔΑ: ΩΨΨΓ7Λ7-52Η – ΠΛΗΡΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 8/2016: «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΠΟΨΙΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΥΦΛΕΚΤΗΣ ΥΛΗΣ ΑΠΟ ΝΗΣΙΔΕΣ, ΠΡΑΝΗ ΚΑΙ ΕΡΕΙΣΜΑΤΑ ΕΚΑΤΕΡΩΘΕΝ ΟΔΙΚΩΝ ΑΞΟΝΩΝ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΕΣΕ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΈΡΓΩΝ (Π.Ε. ΚΤ, ΒΤ, ΔΤ, ΝΤ ΑΘΗΝΩΝ) ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΣΕ ΠΑΡΚΑ ΚΑΙ ΑΛΣΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ»

4) ΑΔΑ: 77ΔΗ7Λ7-ΗΞ8 – Σύσταση Επιτροπής Οριστικής Παραλαβής του έργου: «ΣΟ-02/12 : Συντήρηση & αντικατάσταση παλαιών γεφυρών και λοιπών εγκαταστάσεων σήμανσης, αρμοδιότητας ΔΚΕΣΟ», προϋπολογισμού: 1.000.000,00 ευρώ , αναδόχου «Κ/ΞΙΑ ΦΟΥΝΤΟΥΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ – ΦΟΥΝΤΟΥΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ.»

5) ΑΔΑ: 7ΨΟΥ7Λ7-ΔΡΔ – Λήψη απόφασης, περί έγκρισης ή μη, του αρ. 11/2015 Πρακτικού Γνωμοδοτικής Επιτροπής της Π.Ε. Νήσων, αναφορικά με την οριστική κατακύρωση του αποτελέσματος της αρ. οικ. 196124 /12 10-2015 πρόσκλησης υποβολής προσφοράς στη διαδικασία διαπραγμάτευσης τιμής, για την παροχή υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, της Περιφέρειας Αττικής, των νέων δρομολογίων, που προέκυψαν, για τα σχολεία της Περιφέρειας Αττικής, για το σχολικό έτος 2015-2016.

6) ΑΔΑ: ΩΣΛΩ7Λ7-Θ3Ε – Λήψη απόφασης περί έγκρισης ή μη, του αρ. 12/2015 Πρακτικού Γνωμοδοτικής Επιτροπής της Π.Ε. Νήσων, αναφορικά με την οριστική κατακύρωση του αποτελέσματος της αρ. οικ.199090/15-10-2015 πρόσκλησης υποβολής προσφοράς στη διαδικασία διαπραγμάτευσης τιμής, για 166 δρομολόγια της μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, της Περιφέρειας Αττικής, σχολικού έτους 2015-2016, για τα οποία δεν υποβλήθηκε καμία προσφορά, κατά τη διενέργεια του Διεθνούς Ηλεκτρονικού Ανοικτού Μειοδοτικού Διαγωνισμού (Δ/ξη 3/2015).

7) ΑΔΑ: 7ΜΘΣ7Λ7-6ΞΜ – Λήψη απόφασης, περί έγκρισης ή μη του αρ. 13/2016 Πρακτικού Γνωμοδοτικής Επιτροπής της Π.Ε. Νήσων, αναφορικά με την οριστική κατακύρωση του αποτελέσματος της αρ. οικ. 229344/26-11-2015 πρόσκλησης υποβολής προσφοράς στη διαδικασία διαπραγμάτευσης τιμής, για την παροχή υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Περιφέρειας Αττικής, των νέων δρομολογίων που προέκυψαν για τα σχολεία της Περιφέρειας Αττικής, για το σχολικό έτος 2015-2016.

8) ΑΔΑ: 6Ο6Τ7Λ7-ΣΤ5 – Λήψη απόφασης, περί έγκρισης ή μη του αρ. 14/2016 Πρακτικού Γνωμοδοτικής Επιτροπής της Π.Ε. Νήσων, αναφορικά με την οριστική κατακύρωση του αποτελέσματος της αρ. οικ. 205116/23 10-2015 πρόσκλησης υποβολής προσφοράς στη διαδικασία διαπραγμάτευσης τιμής για 24 δρομολόγια της μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Περιφέρειας Αττικής, σχολικού έτους 2015-2016, για τα οποία υποβλήθηκαν απαράδεκτες προσφορές, κατά τη διενέργεια του Διεθνούς Ηλεκτρονικού Ανοικτού Μειοδοτικού Διαγωνισμού (Δ/ξη 3/2015).

9) ΑΔΑ: 6ΗΥ77Λ7-ΛΝ8 – Έγκριση ή μη των υπ. αρ. 110/28-12-2015 και 17/8-2-2016 πρακτικών της Πενταμελούς Επιτροπής Αξιολόγησης των Αποτελεσμάτων Ανοικτών/Διεθνών Διαγωνισμών και Διαδικασιών της ΠΕΔΑ, που αφορούν τα δικαιολογητικά κατακύρωσης διαπραγματεύσεων δρομολογίων μεταφοράς μαθητών της Περιφέρειας Αττικής-Π.Ε.Δ.Α., κατόπιν των υπ. αρ. 2304/2015, 2305/2015, 2426/2015, 2520/2015 αποφάσεων της Οικονομικής Επιτροπής, περί προσωρινής ανάθεσης εκτέλεσης δρομολογίων μεταφοράς μαθητών.

10) ΑΔΑ: ΩΚΥΦ7Λ7-1Τ7 – Συγκρότηση Κοινής Επιτροπής υλοποίησης της προγραμματικής σύμβασης για την: «Παρακολούθηση τοξικών μικροφυκών σε περιοχές αλιείας της θαλάσσιας περιοχής Περιφερειακής Ενότητας Νήσων»,

11) ΑΔΑ: ΩΛΩΞ7Λ7-Ι9Ν – Λήψη απόφασης περί έγκρισης του υπ΄αριθμ. 5/2016 πρακτικού της επιτροπής αξιολόγησης των αποτελεσμάτων των διαγωνισμών και των διαδικασιών διαπραγμάτευσης της Π.Ε.Α.Α. στα πλαίσια της υπ’ αριθμ. οικ.205803/26-10-2015 επαναληπτικής πρόσκλησης υποβολής προσφοράς στη διαδικασία με διαπραγμάτευση τιμής των νέων δρομολογίων που προέκυψαν για το σχολικό έτος 2015-2016

12) ΑΔΑ: 70907Λ7-2ΙΡ – Έγκριση του 2ου Α.Π.Ε. για το έργο παροχής υπηρεσιών: «Καθαρισμός ρεμάτων Κεντρικού τομέα, Βόρειου τομέα, Δυτικού τομέα και Νοτίου τομέα Αθήνας», αναδόχου εταιρείας LM CONSTRUCTION AKTE

13) ΑΔΑ: ΨΡΛΝ7Λ7-ΡΕΣ – ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

14) ΑΔΑ: Ψ7ΜΦ7Λ7-Ρ51 – Σύσταση Επιτροπής Οριστικής Παραλαβής του έργου «ΣΟ-01/12: Bελτίωση και αποκατάσταση βλαβών οδοστρωμάτων, οριζόντιας & κατακόρυφης σήμανσης, μεταλλικών στηθαίων ασφαλείας και τροποποίηση στάθμης στομίων φρεατίων στο Πρωτεύον Αστικό Οδικό Δίκτυο (Π.Α.Ο.Δ.) της Περιφέρειας Αττικής», προϋπολογισμού 5.200.000,00 €, αναδόχου Κ/Ξ «ΟΔΟΣ Α.Τ.Ε. – ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.».

15ΑΔΑ: ΩΡΥ77Λ7-ΛΨ0 – Ηλεκτρονικό Διεθνή Ανοικτό Μειοδοτικό Διαγωνισμό σε ευρώ με ηλεκτρονικές προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή ανά ψεκαζόμενο ελαιόδεντρο σε Ευρώ χωρίς ΦΠΑ για την ανάδειξη αναδόχου επίγειων δολωματικών ψεκασμών για την καταπολέμηση του δάκου της ελιάς, προκειμένου να προστατευτούν οι ελαιοπαραγωγικές εκτάσεις που βρίσκονται στην Περιφερειακή Ενότητα Ανατολικής Αττικής για το έτος 2016, προϋπολογισμού 97.970,70 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23%.

16) ΑΔΑ: 6Κ0Λ7Λ7-ΦΓΛ – Προγραμματισμός εξετάσεων υποψηφίων οδικών μεταφορέων επιβατών και εμπορευμάτων B’ περιόδου (ΙΟΥΝΙΟΣ 2016).

17) ΑΔΑ: 6ΨΧΑ7Λ7-6ΟΛ – Εκδίκαση προσφυγής της εταιρείας «ΙΕΡΑ ΑΤΕ», κατά της υπ’ αρ. 909/2016 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, περί έγκρισης του αποτελέσματος του Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού, για τη σύναψη σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών «Καθαρισμός ρεμάτων Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής ΥΔΡ14», προϋπολογισμού 1.000.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.).

18) ΑΔΑ: ΩΕΔΦΟΡ1Κ-Κ5Ν – Τροποποίηση της υπ’αριθ.Φ.2/33603/30-10-2014 (ΦΕΚ 693/τ.ΥΟΔΔ/06-11-2014) απόφασής μας περί συγκρότησης Γνωμοδοτικής Επιτροπής Μετανάστευσης του άρθρου 134 παρ.3 του Ν.4251/2014 στη Διεύθυνση Αλλοδαπών και Μετανάστευσης Βορείου Τομέα και Ανατολικής Αττικής, όπως ισχύει.

19) ΑΔΑ: 6ΖΧΧΟΡ1Κ-6ΔΡ – Έγκριση του από 17-05-2016 Δεύτερου (2ου) Πρακτικού αποσφράγισης των οικονομικών προσφορών του δημόσιου ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την ανάθεση του έργου με τίτλο «Παρακολούθηση της ποιότητας των υδάτων κολύμβησης της Περιφέρειας Αττικής για το 2016 σύμφωνα με την οδηγία 2006/7/ΕΚ» προϋπολογισμού 35.848,35€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23%. (Αρ Πρωτ Διακήρυξης οικ 32555/1594/2016)

20) ΑΔΑ: ΩΩ4Γ7Λ7-ΦΦ3 – Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής στους Προϊσταμένους Γενικών Δ/νσεων της Περιφέρειας Αττικής καθώς και στους Προϊσταμένους Δ/νσεων και Τμημάτων της Περιφερειακής Ενότητας Νοτίου Τομέα Αθηνών «Με Εντολή Αντιπεριφερειάρχη»

21) ΑΔΑ: ΩΞ5Χ7Λ7-ΨΝ6 – Λήψη απόφασης περί έγκρισης του υπ΄αριθμ. 31 / 2016 πρακτικού της επιτροπής αξιολόγησης των αποτελεσμάτων των διαγωνισμών και των διαδικασιών διαπραγμάτευσης της Π.Ε.Α.Α. σχετικά με την υπ’ αριθμ. οικ.202749/21-10-2015 επαναληπτική πρόσκληση υποβολής προσφοράς στη διαδικασία με διαπραγμάτευση τιμής για τη μεταφορά μαθητών Π/θμιας & Δ/θμιας Εκπ/σης Ανατ. Αττικής για το σχολικό έτος 2015-2016 και για τα δρομολόγια για τα οποία δεν υποβλήθηκε καμία προσφορές

22) ΑΔΑ: ΩΧ7Κ7Λ7-ΤΓ5 – Έγκριση 2ου Αναθεωρημένου Χρονοδιαγράμματος για το έργο: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ»

23) ΑΔΑ: 6ΖΧΧΟΡ1Κ-6ΔΡ – Έγκριση του από 17-05-2016 Δεύτερου (2ου) Πρακτικού αποσφράγισης των οικονομικών προσφορών του δημόσιου ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την ανάθεση του έργου με τίτλο «Παρακολούθηση της ποιότητας των υδάτων κολύμβησης της Περιφέρειας Αττικής για το 2016 σύμφωνα με την οδηγία 2006/7/ΕΚ» προϋπολογισμού 35.848,35€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23%. (Αρ Πρωτ Διακήρυξης οικ 32555/1594/2016)

24) ΑΔΑ: ΩΠΔ27Λ7-ΕΔΥ – Δημοσίευση περίληψης διακηρύξεως δημοπρασίας του έργου: «Εργασίες συντήρησης οδικού δικτύου Π. Ε. Ανατολικής Αττικής (2015)» προϋπολογισμού 4.000.000,00€ με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.

25) ΑΔΑ: Ω8Π17Λ7-ΩΒΗ – Προκήρυξη Εξετάσεων για την απόκτηση Πτυχίου Ραδιοερασιτέχνη Α’ Περιόδου 2016, στην περιοχή ευθύνης της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής

26) ΑΔΑ: 7ΑΤΣ7Λ7-ΒΧ1 – ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΕΡΙ ΟΡΙΣΜΟΥ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΦΥΤΡΩΝ

27) ΑΔΑ: 7ΓΞΜ7Λ7-Γ3Κ – Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, με τη διαδικασία μέσω καταλόγου, για την επιλογή αναδόχου υλοποίησης του Υποέργου 11 «Σύμβουλος υποστήριξης του ΕΔΣΝΑ στην σύνταξη σχεδίου αποκατάστασης & αξιοποίησης των εξοφλημένων ανενεργών λατομείων–μεταλλείων (ΕΑΛΜ) Αττικής σε συνέργεια με τις προβλεπόμενες δομές διαχείρισης στερεών αποβλήτων του ΠΕΣΔΑ Αττικής» της Πράξης «Σύμβουλοι Υποστήριξης στο πλαίσιο της προγραμματικής περιόδου 2014-2020 / ΕΤΠΑ» (MIS: 5000415), με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, με κριτήριο την χαμηλότερη τιμή

28) ΑΔΑ: ΩΔ4Ζ7Λ7-ΚΜΨ – Έγκριση α). Διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας και τευχών δημοπράτησης, β). αποστολής περίληψης διακήρυξης για δημοσίευση στο ΦΕΚ και στον ελληνικό τύπο και γ). σύσταση της επιτροπής διαγωνισμού του έργου: ΑΠ 84/15 «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΡΣΗΣ ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΩΝ ΠΡΑΝΩΝ ΡΕΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ» ΑΠ 84/15, προϋπολογισμού 3.600.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.), με κωδικό έργου 2015ΕΠ58500005 της Σ.Α.Ε.Π. 585.

29) ΑΔΑ: ΩΖΦΑ7Λ7-ΝΦΥ – Έγκριση ή μη του υπ. αρ. 27/6-5-2016 πρακτικού της Πενταμελούς Επιτροπής Αξιολόγησης των Αποτελεσμάτων Ανοικτών/Διεθνών Διαγωνισμών και Διαδικασιών Διαπραγμάτευσης της ΠΕΔΑ των οικονομικών προσφορών των μεταφορέων 1)ΥΙΟΙ Κ. ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΑΒΕΤΕ 2)ΟΛΥΜΠΟΣ ΕΞΠΡΕΣ 3)ΚΤΕΝΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 4)ΠΑΠΑΣΤΑΜΑΤΗ ΣΠΥΡΟΥ 5)ΜΕΝΤΖΕΛΙΩΤΗ ΘΕΟΔΩΡΟΥ 6)ΧΑΤΖΗ ΙΩΑΝΝΗ 7)ΤΣΟΚΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 8)ΚΟΛΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗ 9)ΚΑΥΚΙΑ ΗΛΙΑ αναφορικά με τον Επαναληπτικό Διεθνή Ανοικτό Μειοδοτικό Διαγωνισμό για την Μεταφορά μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Περιφέρειας Αττικής (πλην της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής) για το σχολικό έτος 2015-2016, συνολικού προϋπολογισμού 705.181,14 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (αρ. διακήρυξης 3/2015)».

30) ΑΔΑ: ΩΞΖΑ7Λ7-Ψ34 – Λήψη απόφασης περί έγκρισης του υπ΄αριθμ. 34 / 2016 πρακτικού της επιτροπής αξιολόγησης των αποτελεσμάτων των διαγωνισμών & των διαδικασιών διαπραγμάτευσης της Π.Ε.Α.Α, στα πλαίσια της υπ’ αριθμ. οικ.157520 / 6-8-2015 ηλεκτρονικής πρόσκλησης υποβολής προσφοράς με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς τροποποίηση των όρων της υπ΄ αρ. 4/2015 διακήρυξης Ηλεκτρονικού Διεθνούς Ανοιχτού Μειοδοτικού Διαγωνισμού σε ευρώ για τη μεταφορά μαθητών Π/θμιας & Δ/θμιας Εκπ/σης Ανατ. Αττικής για το σχολικό έτος 2015-2016 και για τα δρομολόγια για τα οποία δεν κατατέθηκε καμία προσφορά.

31) ΑΔΑ: 6Π8ΔΟΡ1Κ-ΑΑΩ – « Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. πρωτ. 56915/31469/28-07-2015 απόφασής μας περί ορισμού μελών Επιτροπής Δημοσίων Κτημάτων αρμοδιότητας της Περιφερειακής Δ/νσης Δημόσιας Περιουσίας Αττικής σύμφωνα με το άρθρο 98 του Π.Δ. 284/1988 ».

32) ΑΔΑ: 7ΦΕ77Λ7-ΓΝΩ – Απόφαση για την απευθείας ανάθεση της προμήθειας των Δώδεκα συσσωρευτών απαραίτητων σχετικά με το «Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Πυροπροστασίας και Πυρόσβεσης στην περιοχή Π.Ε Ανατολικής Αττικής» της Περιφέρειας

33) ΑΔΑ: 6ΘΛΜ7Λ7-ΕΘ4 – Συγκρότηση επιτροπής για την Οριστική Παραλαβή του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΟΔΟΥΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΤΟΥΣ 2012».

34) ΑΔΑ: 70ΡΦ7Λ7-Γ2Η – Καθαρισμός ρεμάτων Κεντρικού Τομέα, Βόρειου Τομέα, Δυτικού Τομέα και Νότιου Τομέα Αθήνας για την άρση της επικινδυνότητας “ καθαρισμός κοίτης από φερτά υλικά (μπάζα, απορρίμματα κ.α.), κλάδεμα υψηλών δέντρων ”

35) ΑΔΑ: 7ΞΦ77Λ7-Μ1Σ – Λήψη απόφασης περί έγκρισης του υπ΄ αριθμ. 38 / 2016 πρακτικού της επιτροπής αξιολόγησης των αποτελεσμάτων των διαγωνισμών και των διαδικασιών διαπραγμάτευσης της Π.Ε.Α.Α. σχετικά με την υπ’ αριθμ. οικ.205803/26-10-2015 πρόσκλησης υποβολής προσφοράς στη διαδικασία με διαπραγμάτευση τιμής για την παροχή υπηρεσιών μεταφορά μαθητών Π/θμιας & Δ/θμιας Εκπ/σης Π.Ε. Ανατ. Αττικής των νέων δρομολογίων που προέκυψαν για τα σχολεία της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής για το σχολικό έτος 2015-2016.

36) ΑΔΑ: ΩΥΡΖ7Λ7-5ΩΦ – Αποστολή περίληψης Διακήρυξης της Δημοπρασίας του έργου : «ΕΓΑΣΙΕΣ ΑΡΣΗΣ ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΩΝ ΠΡΑΝΩΝ ΡΕΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ» Α.Π.84 προϋπολογισμού:3.600.000,00€ (με Φ.Π.Α.).

37) ΑΔΑ: ΩΡΥ77Λ7-ΛΨ0 – Ηλεκτρονικό Διεθνή Ανοικτό Μειοδοτικό Διαγωνισμό σε ευρώ με ηλεκτρονικές προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή ανά ψεκαζόμενο ελαιόδεντρο σε Ευρώ χωρίς ΦΠΑ για την ανάδειξη αναδόχου επίγειων δολωματικών ψεκασμών για την καταπολέμηση του δάκου της ελιάς, προκειμένου να προστατευτούν οι ελαιοπαραγωγικές εκτάσεις που βρίσκονται στην Περιφερειακή Ενότητα Ανατολικής Αττικής για το έτος 2016, προϋπολογισμού 97.970,70 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23%.

38) ΑΔΑ: 7ΛΣ47Λ7-03Υ – 1/2016 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ : «ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ 2014-2019 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ»

39) ΑΔΑ: ΩΦΒΨ7Λ7-ΞΝΥ – Έγκριση του 3ου ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ, σε ισοζύγιο ως προς το αρχικό συμβατικό αντικείμενο και τον 2ο ΑΠΕ, ύψους 2.610.000,00€ ευρώ ΕΥΡΩ με Γ.Ε. & Ο.Ε., με αναθεώρηση και τον Φ.Π.Α του έργου: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ»

ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΗΣ

1) ΑΔΑ: 6ΑΒΒΟΡ1Κ-ΡΙΠ – Πράξη Χαρακτηρισμού στη θέση Παρλιάγκος Μεσαγρού Δήμου Αίγινας εμβαδού 600,00 τ.μ.

2) ΑΔΑ: ΩΝ11ΟΡ1Κ-9ΝΞ – Απευθείας ανάθεση στο Πρατήριο Καυσίμων Υγραερίων-Ελαίων Εκμετάλλευση Πλυντηρίου-Λιπαντηρίου Λαδάς Μιχ. Παναγιώτης για την προμήθεια υγρών καυσίμων κίνησης για τις ανάγκες του υπηρεσιακού οχήματος Δασονομείου Αίγινας

3) ΑΔΑ: ΩΗΤΟ7Λ7-8ΟΘ – Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης συνολικού ύψους 22.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, για τις πολιτιστικές εκδηλώσεις που συνδιοργανώνει η Π.Ε. Νήσων της Περιφέρειας Αττικής, με το Δήμο Αίγινας και ειδικότερα στα πλαίσια πραγματοποίησης της «Γιορτής Φιστικιού» και του «Φεστιβάλ Θεάτρου».

4) ΑΔΑ: Ω9ΖΦΟΡ1Κ-ΤΛΖ – Πραξη χαρακτηρισμού στη θέση Σκαφιδάκια Αγ. Μαρίνας Δήμου Αίγινας εμβαδού 2.156,31τ.μ

5) ΑΔΑ: 77ΘΨΟΡ1Κ-ΔΒΠ – Πράξη χαρακτηρισμού στη θέση Πούντα Πόρτες Δήμου Αίγινας εμβαδού 3.890,00τ.μ

6) ΑΔΑ: 6ΛΓΖ7Λ7-ΕΗΣ – Συγκρότηση Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης υλοποίησης της προγραμματικής σύμβασης για την κατασκευή του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ ΑΙΓΙΝΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΔΑΠ»

7) ΑΔΑ: Ω9ΖΦΟΡ1Κ-ΤΛΖ – Πραξη χαρακτηρισμού στη θέση Σκαφιδάκια Αγ. Μαρίνας Δήμου Αίγινας εμβαδού 2.156,31τ.μ

8) ΑΔΑ: 77ΘΨΟΡ1Κ-ΔΒΠ – Πράξη χαρακτηρισμού στη θέση Πούντα Πόρτες Δήμου Αίγινας εμβαδού 3.890,00τ.μ

9) ΑΔΑ: 70Γ67Λ7-ΤΧΤ – Έγκριση αναπροσαρμογής χρονοδιαγράμματος εργασιών για το έργο: «ΟΛΟΚΛΗΡGΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΕΞGΤΕΡΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΥΡΕΥΣΗΣ ΝΗΣΟΥ ΑΙΓΙΝΑΣ»,

10) ΑΔΑ: 7ΣΨΞ7Λ7-ΔΕ0 – Εγκρίνουμε τη δέσμευση πίστωσης ύψους δέκα επτά χιλιάδες ευρώ (17.000,00 €) για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του Ειδικού Φορέα 08.072 Δ/νση Οικονομικών Π.Ε. ΝΗΣΩΝ ΚΑΕ 084401 Εκθέσεις οργανωση συνεδρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων του οικ. έτους 2016 για την ανάγκη ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ «ΓΙΟΡΤΗΣ ΦΙΣΤΙΚΙΟΥ» ΠΟΥ ΘΑ ΔΙΕΞΑΧΘΕΙ ΑΠΟ 15-09-16 ΕΩΣ 18-09-16 ΣΤΗΝ ΑΙΓΙΝΑ ΑΠΟ ΤΑ ΟΠΟΙΑ 12.300,00 € ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΗΧΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΚΑΙ 4.700,00 € ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΤΥΠΟΥ ΥΛΙΚΟΥ, ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΩΝ & 50 ΜΠΛΟΥΖΑΚΙΑ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ

11) ΑΔΑ: 77ΠΙ7Λ7-ΩΜΟ – Εγκρίνουμε τη δέσμευση πίστωσης ύψους πέντε χιλιάδες ευρώ (5.000,00 €) για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του Ειδικού Φορέα 08.072 Δ/νση Οικονομικών Π.Ε. ΝΗΣΩΝ ΚΑΕ 084401 Εκθέσεις οργανωση συνεδρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων του οικ. έτους 2016 για την ανάγκη ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ «ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΘΕΑΤΡΟΥ» ΠΟΥ ΘΑ ΔΙΕΞΑΧΘΕΙ ΑΠΟ ΜΕΣΑ ΙΟΥΛΙΟΥ ΜΕΧΡΙ ΑΡΧΕΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΣΤΗΝ ΑΙΓΙΝΑ ΑΠΟ ΤΑ ΟΠΟΙΑ 3.700,00 € ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΗΧΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΚΑΙ 1.300,00 € ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΤΥΠΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

12) ΑΔΑ: ΩΦΑΜΟΡ1Κ-97Χ – Χορήγηση άδειας εκτέλεσης έργου αξιοποίησης υδατικών πόρων για ανόρυξη γεώτρησης αρδευτικής χρήσεως (άρδευση αγροτεμαχίου) στους Σώζοντα και Χρήστο Μπόγρη, στην ιδιοκτησία τους, στη θέση «Κούτσουρο», του Δήμου Αίγινας της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων,της Περιφέρειας Αττικής.

13) ΑΔΑ: ΩΕΜ77Λ7-ΓΝ4 – ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΚΑΙ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ ΤΑΠΗΤΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΠΕΔΟ ΑΙΓΙΝΑΣ» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΝΟΣ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΟΥ ΕΥΡΩ (1.000.000 €) ΜΕ Φ.Π.Α.

14) ΑΔΑ: ΩΠΡΤ7Λ7-6Β0 – Εγκρίνουμε τη μ ε ρ ι κ ή α ν ά κ λ η σ η δέσμευσης πίστωσης κατά το ποσό των 18.800,00€ (δέκα οκτώ χιλιάδες οκτακόσια ευρώ ) του προϋπολογισμού εξόδων του Ειδικού Φορέα 08.072 Δ/νση Οικονομικών Π.Ε. ΝΗΣΩΝ ΚΑΕ 97730800301 ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ Ο.Κ.Ω. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΝΗΣΟΥ ΑΙΓΙΝΑΣ, οικ. έτος 2016, Της αριθμ. 13112/22.01.2016 ΑΑΥ (ΑΚ364 ) σύμφωνα με την αριθμ. 135/05-04-2016 απόφαση του Π.Σ Αττικής με ΑΔΑ ΩΒ9Ε7Λ7-ΤΝ1 (1η τροποπ. Προυπ.) λόγω προσαρμογής στο ύψος του υπολοίπου της σύμβασης.

15) ΑΔΑ: 7Κ837Λ7-Ξ84 – Εγκρίνουμε την α ν ά κ λ η σ η δέσμευσης πίστωσης κατά το ποσό των 30.000,00€ (τριάντα χιλιάδες ευρώ ) του προϋπολογισμού εξόδων του Ειδικού Φορέα 08.072 Δ/νση Οικονομικών Π.Ε. ΝΗΣΩΝ ΚΑΕ 97790800401 ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ι. ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΑΙΓΙΝΑΣ – ΠΡΩΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΒΟΥΛΕΥΤΗΡΙΟΥ, οικ. έτος 2016, της αριθμ. ΑΑΥ 13173/22.01.2016 (ΑΚ330) σύμφωνα με την αριθμ. 135/05.04.2016 απόφαση του Π.Σ Αττικής με ΑΔΑ ΩΒ9Ε7Λ7-ΤΝΙ (1η τρ. προυπ/σμού) λόγω ολοκλήρωσης του έργου

16) ΑΔΑ: ΩΗ127Λ7-ΘΑ2 – Εγκρίνουμε την α ν ά κ λ η σ η δέσμευσης πίστωσης κατά το ποσό των 32.543,96€ (τριάντα δύο χιλιάδες πεντακόσια σαράντα τρία ευρώ και ενενήντα έξι λεπτά) του προϋπολογισμού εξόδων του Ειδικού Φορέα 08.072 Δ/νση Οικονομικών Π.Ε. ΝΗΣΩΝ ΚΑΕ 97790801701 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΤΗΣ ΠΕΡΔΙΚΑΣ, οικ. έτος 2016, της αριθμ. 13208/22.01.2016(ΑΚ340) σύμφωνα με την αριθμ. 135/05.04.2016 απόφαση του Π.Σ Αττικής με ΑΔΑ ΩΒ9Ε7Λ7-ΤΝΙ (1η τροπ. προυπ. ) λόγω ολοκλήρωσης του έργου.

17) ΑΔΑ: 6ΡΙΥ7Λ7-ΣΩ9 – 3η Τροποποίηση της Πράξης «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΝΗΣΟΥ ΑΙΓΙΝΑΣ» με κωδικό MIS 216457 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική»

18) ΑΔΑ: 68Φ2ΟΡ1Κ-Ξ3Σ – Απόφαση για το Συνδυασμό «Αίγινα Κίνηση Ευθύνης» Δήμου Αίγινας

19) ΑΔΑ: Ω5ΥΡΟΡ1Κ-75Γ – Απόφαση για το Συνδυασμό «Αίγινα Εν Δράσει» Δήμου Αίγινας

20) ΑΔΑ: 6ΥΒΠΟΡ1Κ-5ΩΜ – Απόφαση για το Συνδυασμό «Λαική Συσπείρωση Αίγινας» Δήμου Αίγινας

ΔΗΜΟΣ ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ

1) ΑΔΑ: 7ΚΓΥΟΡ1Κ-ΙΨ2 – Πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας τριών (3) μηνών στο Δήμο Αγκιστρίου.

2) ΑΔΑ: Ω43Δ7Λ7-56Ο – Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης συνολικού ύψους 5.492,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, για τις πολιτιστικές εκδηλώσεις που συνδιοργανώνει η Π.Ε. Νήσων της Περιφέρειας Αττικής, με το Δήμο Αγκιστρίου και ειδικότερα, στα πλαίσια πραγματοποίησης «Θεατρικής Παράστασης» και του «Συνεδρίου Αρωμάτων και Βοτάνων».

3) ΑΔΑ: Ψ67Λ7Λ7-ΞΙΨ – Τροποποίηση της υπ’ αρ. 22655/09-02-2015 (ΑΔΑ:7ΞΝΞ7Λ7-ΝΣΣ) Απόφασης για τη Συγκρότηση Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης της προγραμματικής σύμβασης για την κατασκευή του έργου: «Ασφαλτόστρωση οδών του Δήμου Αγκιστρίου».

4) ΑΔΑ: 7Λ7Π7Λ7-Κ20 – Εγκρίνουμε τη μ ε ρ ι κ ή α ν ά κ λ η σ η δέσμευσης πίστωσης κατά το ποσό των 14.893,72€ (δέκα τέσσερις χιλιάδες οκτακόσια ενενήντα τρία ευρώ και εβδομήντα δύο λεπτά) του προϋπολογισμού εξόδων του Ειδικού Φορέα 08.072 Δ/νση Οικονομικών Π.Ε. ΝΗΣΩΝ ΚΑΕ 97790801601 ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ ΜΕ ΚΥΒΟΛΙΘΟΥΣ, οικ. έτος 2016, Της αριθμ 13208/22.01.2016. ΑΑΥ (ΑΚ340 ) σύμφωνα με την αριθμ. 135/05-04-2016 απόφαση του Π.Σ Αττικής με ΑΔΑ ΩΒ9Ε7Λ7-ΤΝ1 (1η τροποπ. Προυπ.) λόγω ολοκλήρωσης του έργου.

5) ΑΔΑ: Ω5Σ5ΟΡ1Κ-Α70 – Απόφαση για Συνδυασμό «Αγκίστρι Συνέπεια Δημιουργία» Δήμου Αγκιστρίου

6) ΑΔΑ: ΩΡΓΛΟΡ1Κ-Π4Μ – Απόφαση για Συνδυασμό «Ανεξάρτητη Δημοτική Κίνηση – Πράσινο Αγκίστρι» Δήμου Αγκιστρίου

7) ΑΔΑ: 6ΓΡΓΟΡ1Κ-ΣΑ2 – Απόφαση για το Συνδυασμό «Το Αγκίστρι Μας Ενώνει» Δήμου Αγκιστρίου

ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΜΟΥ

1) ΑΔΑ: 60ΟΕ7Λ7-ΥΝ9 – Λήψη απόφασης για την παράταση μίσθωσης του ακινήτου επί της Λ. Καλαμακίου 46 & Ταξιαρχών στον Άλιμο. (από αναβολή)

2) ΑΔΑ: 77ΒΥΟΡ1Κ-ΑΗ5 – «Χορήγηση άδειας λειτουργίας στο «ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ» στο Δήμο Αλίμου

3) ΑΔΑ: 77ΒΥΟΡ1Κ-ΑΗ5 – «Χορήγηση άδειας λειτουργίας στο «ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ» στο Δήμο Αλίμου

4) ΑΔΑ: 77ΒΥΟΡ1Κ-ΑΗ5 – «Χορήγηση άδειας λειτουργίας στο «ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ» στο Δήμο Αλίμου

ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ – ΒΟΥΛΑΣ – ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ

1) ΑΔΑ: 6ΜΛΨ7Λ7-ΑΥΓ – ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ Α.Ε.

2) ΑΔΑ: Ω8Ω47Λ7-56Κ – Τροποποίηση Ορισμού επιβλεπόντων μηχανικών του έργου: «ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΗΛΑΔΕΖΑΣ Δ.Ε. ΒΑΡΗΣ», προϋπολογισμού 1.410.684,00€ με τα απρόβλεπτα, την αναθεώρηση και τον Φ.Π.Α..

3) ΑΔΑ: 7Φ5Σ7Λ7-ΜΗ0 – Έγκριση των όρων και του τεύχους της Διακήρυξης Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την διοργάνωση Φεστιβάλ Μεσογειακής Μουσικής που θα πραγματοποιηθεί στην Βάρκιζα Αττικής από 23-06-2016 έως 26-06-2016, ύψους 9.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%.

4) ΑΔΑ: 6ΒΡΒΟΡ1Κ-ΥΘΚ – Έλεγχος νομιμότητας της υπ’ αριθ. πρωτ. 141/2016 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης.

5) ΑΔΑ: 6ΘΠΔΟΡ1Κ-9Η8 – Έγκριση της υπ’ αρ. 95/2016 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης περί σύστασης μίας (1) προσωποπαγούς θέσης ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου στον ΟΕΥ του Δήμου Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης σε εφαρμογή τελεσίδικων δικαστικών αποφάσεων.

ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ

1) ΑΔΑ: Ω3Δ17Λ7-6ΔΚ – Έγκριση τροποποιήσεως του Καταστατικού Ανώνυμης Εταιρείας

2) ΑΔΑ: 7ΩΝΓΟΡ1Κ-ΝΚ8 – Ακύρωση της υπ’ αριθ. 95/2016 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Γλυφάδας

3) ΑΔΑ: ΩΠ30ΟΡ1Κ-0Λ3 – Τροποποίηση της υπ΄αριθ. Φ7288/5881/15 Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων της Ασκούσας Καθήκοντα Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής η οποία φέρει πλέον τον τίτλο Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του έργου: “Υφιστάμενο τουριστικό συγκρότημα “Αστέρια Γλυφάδας” Επανάχρηση-Εκσυγχρονισμός ξενοδοχειακής μονάδας κατηγορίας 5*, δυναμικότητας 400 κλινών σε έκταση 271.709,34μ2, μισθωμένο στην εταιρεία “Ναυσικά Α.Ε.-Τουριστικές-Καλλιτεχνικές-Ναυτιλιακές-Οικοδομικές Επιχειρήσεις”

4) ΑΔΑ: 63Π3ΟΡ1Κ-397 – Πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών στο Δήμο Γλυφάδας.

5) ΑΔΑ: 6ΟΔΙΟΡ1Κ-Ω5Π – Πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών στο Δήμο Γλυφάδας.

6) ΑΔΑ: 64ΠΝ7Λ7-7Η9 – Έγκριση τροποποίησης του Καταστατικού Ανώνυμης Εταιρείας

7) ΑΔΑ: Ω4ΣΘΟΡ1Κ-ΜΞΦ – Ακύρωση της υπ’αριθμ. 133/2015 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Γλυφάδας

8) ΑΔΑ: 7576ΟΡ1Κ-ΖΔΣ – Πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας τριών (3) μηνών στο Δήμο Γλυφάδας.

ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

1) ΑΔΑ: 6Ρ8ΨΟΡ1Κ-Ρ9Ψ – Πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών στην Κοινωνική Επιχείρηση Δήμου Ελευσίνας

2) ΑΔΑ: 6Ω0Υ7Λ7-ΨΝ1 – Παράταση ισχύος της υπ’ αριθ. πρωτ. 8004/12-02-2009 απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων του εργαστηρίου ζαχαροπλαστικής με την επωνυμία “ΚΟΝΤΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ”, που βρίσκεται στη συμβολή των οδών Εθν. Αντιστάσεως & Ικάρων, του Δήμου Ελευσίνας.

3) ΑΔΑ: 7ΤΧ37Λ7-ΙΝΒ – Τροποποίηση άδειας λειτουργίας μετά από μηχανολογική διαρρύθμιση και αλλαγή φορέα μονάδας αποθήκευσης μη εύφλεκτων υγρών υλικών της εταιρείας BFS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΗΜΙΚΩΝ που βρίσκεται στην οδό Κανελλοπούλου 1 του Δήμου Ελευσίνας Αττικής.

4) ΑΔΑ: 6Χ6Ο7Λ7-ΤΤΗ – Έγκριση απευθείας ανάθεσης και δαπάνης για τη διάθεση μηχανημάτων και προσωπικού για την αντιμετώπιση έκτακτης ανάγκης λόγω πλημμυρικού φαινομένου στη λεωφόρο Ηρώων Πολυτεχνείου αρμοδιότητας Περιφέρειας Αττικής, στην Δ.Ε. Μαγούλας του Δήμου Ελευσίνας στις 21-05-2016.

5) ΑΔΑ: 6Θ31ΟΡ1Κ-Π5Τ – ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΕΡΑΙΩΣΕΩΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΦΕΡΟΝΤΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ του κτηρίου επί των οδών ΣΥΝΑΣΣΟΥ & ΕΦΕΣΣΟΥ (Ο.Τ. 225 ), στον Δήμο ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ.

6) ΑΔΑ: ΩΥΠ9ΟΡ1Κ-ΕΔΞ – Άρση Αντισεισμικής Υποθήκης για το σεισμόπληκτο κτήριο επί των οδών ΣΥΝΑΣΣΟΥ & ΕΦΕΣΣΟΥ (Ο.Τ. 225), στον Δήμο ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ.

ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ – ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ

1) ΑΔΑ: 72Η5ΟΡ1Κ-ΧΜΣ – ΔΑΣΙΚΗ ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΑΝΑΔΑΣΩΤΕΑΣ ΔΑΣΙΚΗΣ ΕΚΤΑΣΕΩΣ

2) ΑΔΑ: 7Δ7ΧΟΡ1Κ-ΞΜΤ – Πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας τριών (3) μηνών στον Δήμο Ελληνικού – Αργυρούπολης.

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

1) ΑΔΑ: 7147ΟΡ1Κ-ΨΜΧ – Έγκριση κατανάλωσης καυσίμων καθ’ υπέρβαση του καθορισθέντος ανώτατου ορίου για το μήνα Μάρτιο 2016 του Δήμου Καλλιθέας.

2) ΑΔΑ: 60ΩΙ7Λ7-ΟΞΤ – ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ

3) ΑΔΑ: ΩΜΕ67Λ7-ΡΘΘ – ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ

4) ΑΔΑ: 6ΙΠΜ7Λ7-ΤΙΖ – ΕΓΚΡΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΣΤΕΓΑΣΜΕΝΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ

5) ΑΔΑ: ΩΔΚΟ7Λ7-9Χ9 – Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ύψους € 20.000,00 συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., για την επείγουσα ανάγκη καθαρισμού του Κέντρου Διαχείρισης Αποθήκευσης και Εξοπλισμού Ειδών Πρώτης Ανάγκης, για τα σημεία διαμονής των προσφύγων, στο κτήριο Εσπλανάδα , ΤΚ 17602 Καλλιθέα.

6) ΑΔΑ: Ω0ΔΕ7Λ7-Σ5Ω – Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ύψους € 10.000 συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., για την προμήθεια αναλώσιμων ειδών (παλέτες, νάιλον ταινίες, μηχανάκια συσκευασίας, κούτες κλπ), για τις επείγουσες ανάγκες του προσφυγικού ζητήματος, στο Κέντρο Διαχείρισης Αποθήκευσης και Εξοπλισμού Ειδών Πρώτης Ανάγκης, για τα σημεία διαμονής των προσφύγων, στο κτήριο Εσπλανάδα, ΤΚ 17602 Καλλιθέα.

7) ΑΔΑ: 6ΛΨ5ΟΡ1Κ-ΧΓΒ – Πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών στο ΝΠΔΔ Οργανισμός Παιδικής Αγωγής και Άθλησης «ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΛΛΟΣ» Δήμου Καλλιθέας.

8) ΑΔΑ: ΨΒ4Ε7Λ7-1ΣΧ – Έγκριση τροποποίησης του Καταστατικού Ανώνυμης Εταιρείας

9) ΑΔΑ: 6ΕΣΦ7Λ7-ΘΛΔ – Έγκριση Τροποποίησης του Καταστατικού Ανώνυμης Εταιρείας

10) ΑΔΑ: ΨΛΥΤ7Λ7-8Χ7 – ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΓΚΗ ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΙΔΩΝ ΠΡΩΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΗΜΕΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΣΤΟ ΚΤΗΡΙΟ ΕΣΠΛΑΝΑΔΑ

ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ – ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

1) ΑΔΑ: ΩΒΚ1ΟΡ1Κ-ΔΩΩ – Πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών στο Δήμο Κερατσινίου-Δραπετσώνας.

2) ΑΔΑ: Ψ3ΦΖ7Λ7-ΕΥ9 – Aνάκληση άδειας ίδρυσης φαρμακείου

3) ΑΔΑ: ΩΖΓΟ7Λ7-ΩΣ0 – Άδεια εγκατάστασης εκσυγχρονισμού, στο μηχανουργείο, της εταιρείας «ΕΜΕΠ Ε.Π.Ε. – ΑΦΟΙ ΧΡΥΣΑΦΕΛΗ Ε.Π.Ε.», στην οδό Μπουμπουλίνας 3 – Κερατσίνι του Δήμου Κερατσινίου – Δραπετσώνας.

4) ΑΔΑ: Ψ3ΦΖ7Λ7-ΕΥ9 – Aνάκληση άδειας ίδρυσης φαρμακείου

5) ΑΔΑ: ΩΦΦ97Λ7-Ζ9Γ – Δέσμευση πίστωσης ύψους εκατό χιλιάδες ευρώ (100.000,00 €) για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του Ειδικού Φορέα 07.072 Δ/νση Οικονομικών Π.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΑΕ 97620701701 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΙΔΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ 640 ΣΤΡΕΜΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΠΡΩΗΝ ΛΙΜΕΝΟ-ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ του οικ. έτους 2016.

6) ΑΔΑ: Ω7Τ37Λ7-ΞΞΛ – Α ν ά κ λ η σ η δέσμευσης πίστωσης κατά το ποσό των 100.000,00€ (εκατό χιλιάδες ευρώ ) του προϋπολογισμού εξόδων του Ειδικού Φορέα 07.072 Δ/νση Οικονομικών Π.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΑΕ 97620701701 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΙΔΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ 640 ΣΤΡΕΜΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΠΡΩΗΝ ΛΙΜΕΝΟ-ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ, οικ. έτος 2016,

7) ΑΔΑ: ΩΞΕ0ΟΡ1Κ-Ι6Ο – Πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας τριών (3) μηνών στο Δήμο Κερατσινίου – Δραπετσώνας

ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ

1) ΑΔΑ: Ω9ΠΖ7Λ7-ΡΙΤ – Μείωση εγγυήσεων ανάληψης κρατήσεων για το έργο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΡΩΠΙΑΣ»

2) ΑΔΑ: ΩΦΕΗ7Λ7-9ΣΘ – Ανανέωση άδειας διανομής εμφιαλωμένου υγραερίου της εταιρείας «VEKRIS GAS ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ ΜΟΝ. Ε.Π.Ε.» που βρίσκεται επί της οδού ΕΛΑΙΩΝΑ 3 στο ΚΟΡΩΠΙ Αττικής (χωρίς αποθηκευτικούς χώρους)

3) ΑΔΑ: ΩΚΚΓΟΡ1Κ-13Φ – Άδεια για τη δραστηριότητα συλλογής και μεταφοράς μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων, μεταχειρισμένων ελαστικών οχημάτων, οχημάτων στο τέλος του κύκλου ζωής τους (ΟΤΚΖ) και αποβλήτων ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) της εταιρίας ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚ. ΛΑΡΕΝΤΖΑΚΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ & ΣΙΑ Ε.Ε., που εδρεύει στην οδό Αδριανού 84 στο Κορωπί Αττικής

4) ΑΔΑ: ΩΟΧ3ΟΡ1Κ-9ΗΙ – Άδεια για τη δραστηριότητα συλλογής και μεταφοράς μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων της εταιρίας ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΝΙΚΟΛΟΓΙΑΝΝΗΣ & ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΤΟΥΝΗΣ Ο.Ε. (NOVA RECYCLING) που εδρεύει στην οδό Κύπρου 67 του Δήμου Κρωπίας Αττικής

5) ΑΔΑ: 64Φ47Λ7-Λ51 – Έγκριση μείωσης κρατήσεων δεκάτων του έργου: «Συλλογή, μεταφορά, επεξεργασία και διάθεση ακαθάρτων περιοχών Κορωπίου – Παιανίας» προϋπολογισμού 112.900.193,61 € (με αναθεώρηση και ΦΠΑ), αναδόχου Κ/Ξ ΚΛΕΑΡΧΟΣ Γ. ΡΟΥΤΣΗΣ Α.Ε.- ΕΡΕΤΒΟ Α.Ε. – ΑΑΓΗΣ Α.Ε.

6) ΑΔΑ: 626Ψ7Λ7-ΛΦ2 – Άδεια μηχανολογικού εκσυγχρονισμού με επέκταση και στον Α’ όροφο του κτιρίου, για τη ‘Μονάδα συσκευασίας και τυποποίησης μελιού-συσκευασίας Α’ υλών τροφίμων (γλυκόζης, μαλτιτόλης, σορβιτόλη κ.λ.π.) παραγωγής και συσκευασίας ιμβερτοσακχάρου και γλάσου’ της ‘FALCON Α.Ε.Β.Ε’, που βρίσκεται επί της οδού Ησιόδου 5, στη θέση Μπότα, του Δήμο Κρωπίας, διάρκειας τριών (3) ετών.

7) ΑΔΑ: Ω5ΞΒ7Λ7-Ξ5Υ – ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ «Μελέτη Οριστικής Οριοθέτησης ρέματος Αγ. Κωνσταντίνου Δήμου Κρωπίας (από περιοχή οδού Αρχιμήδους έως αποδέκτη) και έργων διευθέτησης», προεκτιμώμενης αμοιβής 234.687,62€ (με ΦΠΑ 23%).

ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ

1) ΑΔΑ: 72ΨΙ7Λ7-ΑΝ4 – Άδεια λειτουργίας (ανανέωση κατόπιν αλλαγής επωνυμίας) του εργοστασίου κατασκευής πλαστικών ειδών συσκευασίας & άλλων πλαστικών προϊόντων της «ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.» που βρίσκεται στη Θέση «ΠΛΑΚΑ» στη Κερατέα

2) ΑΔΑ: Ω6ΒΝΟΡ1Κ-Η5Ν – Χορήγηση άδειας χρήσης νερού από γεώτρηση αρδευτικής χρήσης (άρδευση αγροτεμαχίου) στους κ.κ Θεοχάρη Κυριάκο, Νικόλαο και Μαρία του Στυλιανού και Θεοχάρη Αικατερίνη του Κυριάκου, στην ιδιοκτησία τους στη θέση ΚΑΠΟ ή ΚΑΠΠΟΥ, στη Δημοτική Ενότητα Κερατέας του Δήμου Λαυρεωτικής, της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής.

3) ΑΔΑ: 6Ε32ΟΡ1Κ-4Η1 – Χορήγηση άδειας χρήσης νερού για υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης νερού από πηγάδι αρδευτικής χρήσης (άρδευση αγροτεμαχίου) στους κ.κ Θεοχάρη Κυριάκο, Νικόλαο και Μαρία του Στυλιανού και Θεοχάρη Αικατερίνη του Κυριάκου, στην ιδιοκτησία τους στη θέση ΚΑΠΟ ή ΚΑΠΠΟΥ, στη Δημοτική Ενότητα Κερατέας του Δήμου Λαυρεωτικής, της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής.

4) ΑΔΑ: Ω0ΞΜΟΡ1Κ-ΜΘΖ – Συμπληρωματική Πράξη πληροφοριακού Χαρακτήρα για το έργο : «Αιολικοί Σταθμοί Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) συνολικής ισχύος 73,2 MW (48,3 MW + 24,9 MW) και των συνοδών σε αυτό έργων στη Νήσο “Αγ.Γεώργιος”, Δημοτικής Ενότητας Λαυρίου, Δήμου Λαυρεωτικής, Περιφερειακής Ενότητας Αττικής, της εταιρείας ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΙ ΓΙΩΡΓΗΣ Α.Ε.»

5) ΑΔΑ: ΨΞΣΑΟΡ1Κ-Ι2Ν – Απευθείας ανάθεση στον κ.ΓΕΩΡΓΙΟ Ν.ΒΑΡΥΘΥΜΙΑΔΗ για την προμήθεια υγρών καυσίμων κίνησης για τις ανάγκες των υπηρεσιακών οχημάτων του Δασαρχείου Λαυρίου για το έτος 2016

6) ΑΔΑ: 62ΤΦΟΡ1Κ-Θ9Ν – Χορήγηση άδειας χρήσης νερού για υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης νερού από γεώτρηση (εντός πηγαδιού) αρδευτικής χρήσης (άρδευση αγροτεμαχίου) στον κ. ΔΗΜΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟ στην ιδιοκτησία του στην θέση ΑΣΠΡΟ ΛΙΘΑΡΙ, της Δημοτικής Ενότητας ΚΕΡΑΤΕΑΣ, του Δήμου ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ, της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής, Περιφέρειας Αττικής.

ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ

1) ΑΔΑ: Ω1ΠΡ7Λ7-ΙΞΔ – ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΡ. 66 – ΜΑΡ/2013 ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ της αρ. 1/2010 Πράξης Εφαρμογής στην περιοχή των Π.Ε. 4 και 5 στο Πόρτο Ράφτη Δήμου Μαρκοπούλου, στην ιδιοκτησία Μουμτζόγλου Λεοντίου, Αργυρώς, Αικατερίνης και Ιωάννας, Λιάκη Αθηνάς, Μηλαίου Νικολάου και Σαρηβαλάση Μαρίνου και Μαρίας

2) ΑΔΑ: Ω4Φ07Λ7-ΨΔ6 – ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΥΡΩΣΗΣ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 19-ΜΑΡ/2016 της με αρ. 26-ΜΑΡ/2015 Διορθωτικής Πράξης της υπ’ αρ. 1/2000 Πράξης Εφαρμογής της πολεοδομικής μελέτης των Πολεοδομικών ενοτήτων 4 & 5 Πόρτο Ράφτη του Δήμου Μαρκόπουλου, (N. Αττικής), για την ιδιοκτησία που βρίσκεται στο Ο.Τ. Γ1051 με κ.α.κ. 680711.

3) ΑΔΑ: 6ΩΦ0ΟΡ1Κ-4Χ7 – Χορήγηση άδειας χρήσης νερού για υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης νερού από γεώτρηση αρδευτικής χρήσης (άρδευση αγροτεμαχίου) στην κα ΠΑΣΚΕΒΙΤΣ-ΜΠΟΥΡΟΥΤΗ ΙΡΙΔΑ στην ιδιοκτησία της στην θέση ΠΟΥΣΙ-ΣΤΑΜΟΗΛΙ, του Δήμου ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ, της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής, Περιφέρειας Αττικής.

4) ΑΔΑ: 64ΤΚΟΡ1Κ-ΠΔ8 – Χορήγηση άδειας χρήσης νερού για υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης νερού από πηγάδι αρδευτικής χρήσης (άρδευση αγροτεμαχίου) στους κ.κ. Σουρμπάτη Κωνσταντίνο και Μαρία του Ιωάννη, στην ιδιοκτησία τους στη θέση ΚΑΠΝΟΤΖΗ του Δήμου Μαρκοπούλου -Μεσογαίας, της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής, Περιφέρειας Αττικής.

5) ΑΔΑ: Ω4ΟΗΟΡ1Κ-ΝΑ0 – Χορήγηση άδειας χρήσης νερού για υφιστάμενα δικαιώματα από πηγάδι αρδευτικής χρήσης (άρδευση αγροτεμαχίου) στους Ιωάννη και Κυριάκο Μαντάλα στην ιδιοκτησία τους, στη θέση «Πούσι Πρίφτη» του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας, της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής, της Περιφέρειας Αττικής.

6) ΑΔΑ: ΩΡΝΗΟΡ1Κ-2ΑΩ – Χορήγηση άδειας χρήσης νερού για υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης νερού από πηγάδι αρδευτικής χρήσης (άρδευση αγροτεμαχίου) στους κ.κ. Πρίφτη Δημήτριο,Πρίφτη Χρήστο και Πρίφτη Ευγενία του Δημητρίου, στην ιδιοκτησία τους στην οδό ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ του Δήμου Μαρκοπούλου – Μεσογαίας, της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής.

7) ΑΔΑ: 6ΞΔΝΟΡ1Κ-ΜΞ9 – Χορήγηση άδειας χρήσης νερού για υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης από γεώτρηση αρδευτικής χρήσης (άρδευση αγροτεμαχίων) στον κ. Βασίλειο Νικολάου στην ιδιοκτησία του, στη θέση «Πούσι Καλογέρι-Ντάρδε-Άγιος Λουκάς» του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας, της Περιφέρειας Αττικής.

8) ΑΔΑ: 7Ν30ΟΡ1Κ-ΕΒΡ – Χορήγηση άδειας χρήσης νερού για υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης από πηγάδι αρδευτικής χρήσης (άρδευση αγροτεμαχίου) στους Νικόλαο και Αικατερίνη Αλλαγιάννη στην ιδιοκτησία τους, στη θέση «Πατατοχώραφο», του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας, της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής, της Περιφέρειας Αττικής.

9) ΑΔΑ: ΩΦΡΔΟΡ1Κ-ΤΑ8 – Χορήγηση άδειας εκτέλεσης έργου αξιοποίησης υδατικών πόρων για ανόρυξη γεώτρησης αρδευτικής χρήσεως (άρδευση αγροτεμαχίου) σε αντικατάσταση υφιστάμενης στους Βασίλειο, Βασιλική, Σοφία και Σωτήριο Σωτηρίου, στην ιδιοκτησία τους, στη θέση «Πούσι Γιώργη», του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας, της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής, της Περιφέρειας Αττικής.

10) ΑΔΑ: 7ΘΩΟΟΡ1Κ-Ε2Ν – Απόρριψη του αιτήματος των ΚΙΤΣΑΚΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑΣ & ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ για χορήγηση ενιαίας άδειας χρήσης νερού – εκτέλεσης έργου αξιοποίησης υδατικών πόρων, ανόρυξη φρέτος αρδευτικής χρήσης για κάλυψη αρδευτικών αναγκών αγροτεμαχίου έκτασης 2.200 m2 που θα καλυφθεί με καλλιέργειες ροδιάς, στη θέση «ΠΛΑΤΑΤΟΧΩΡΑΦΑ», του Δήμου Μαρκοπούλου – Μεσογαίας της Περιφέρειας Αττικής».

11) ΑΔΑ: 61ΡΔ7Λ7-ΗΣ1 – ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΥΡΩΣΗΣ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 92-ΜΑΡ/2015 της με αρ. 1/2010 Πράξης Εφαρμογής της Πολεοδομικής Ενότητας δεύτερης κατοικίας 4-5 «Πόρτο Ράφτη» του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας της ιδιοκτησίας με κ.α.κ. 670120 στο Ο.Τ. Γ 909.

12) ΑΔΑ: ΩΠΚ0ΟΡ1Κ-Β6Π – Πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας τριών (3) μηνών για την ναυαγοσωστική και δύο (2) μηνών για κάλυψη εκτάκτων αναγκών στο Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Μαρκοπούλου – Μεσογαίας

13) ΑΔΑ: ΩΥΔΖΟΡ1Κ-4ΤΞ – Πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας τριών (3) μηνών για την ναυαγοσωστική και δύο (2) μηνών για κάλυψη εκτάκτων αναγκών στην Κοινωφελή Δημοτική Επιχείρηση Μαρκοπούλου Μεσογαίας Αττικής

14) ΑΔΑ: 7ΖΑΜ7Λ7-ΟΥΝ – ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΥΡΩΣΗΣ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 54-ΜΑΡ/2015 της με αρ. 1/2010 πράξης εφαρμογής της πολεοδομικής μελέτης των Πολεοδομικών Ενοτήτων 4 & 5 της περιοχής δεύτερης κατοικίας «Πόρτο Ράφτη» του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας, της ιδιοκτησίας με κ.α.κ. 710729 στο Ο.Τ. Γ1222.

15) ΑΔΑ: ΨΕ04ΟΡ1Κ-Φ9Ρ – Χορήγηση άδειας χρήσης νερού για υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης νερού από πηγάδι αρδευτικής χρήσης (άρδευση αγροτεμαχίου) στην κα ΓΙΑΝΝΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, στην ιδιοκτησία της στην θέση ΣΟΡΤΙ, του Δήμου ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ, της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής, Περιφέρειας Αττικής.

16) ΑΔΑ: ΩΕΛ2ΟΡ1Κ-ΩΥ9 – Χορήγηση άδειας χρήσης για υφιστάμενα δικαιώματα από γεώτρηση αρδευτικής χρήσης (άρδευση αγροτεμαχίου) στους Θωμά, Μαργαρίτα και Σταυρούλα Σιδέρη στην ιδιοκτησία τους, στη θέση «Γκι Ντάσι» του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας, της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής, της Περιφέρειας Αττικής.

17) ΑΔΑ: ΩΧΜ9ΟΡ1Κ-511 – Χορήγηση άδειας χρήσης νερού για υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης νερού από γεώτρηση αρδευτικής χρήσης (άρδευση αγροτεμαχίου) στην κα ΛΙΑΣΚΟΥ ΜΑΡΙΑ στην ιδιοκτησία της στην θέση ΓKΟΥΡΙ-ΜΠΙΜ, του Δήμου ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ, της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής, Περιφέρειας Αττικής.

18) ΑΔΑ: Ω96Θ7Λ7-ΗΟΜ – ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΥΡΩΣΗΣ ΑΡ. 55 – ΜΑΡ/2015 ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ Εφαρμογής στην περιοχή των Πολεοδομικών Ενοτήτων 4 και 5 στο Πόρτο Ράφτη Δήμου Μαρκοπούλου, στις ιδιοκτησίες Αιμιλίας και Σταματίνας Δέγλερη

19) ΑΔΑ: 76Κ4ΟΡ1Κ-ΔΚΑ – Χορήγηση άδειας χρήσης νερού για υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης νερού από γεώτρηση αρδευτικής χρήσης (άρδευση αγροτεμαχίου) στην κ. ΠΕΤΡΟΥΛΑ ΚΟΛΛΙΑ στην ιδιοκτησία της στη θέση «ΝΤΑΓΛΑ-ΝΤΟΡΟΒΑΤΕΖΑ», του Δήμου ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ, της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής.

20) ΑΔΑ: 7ΓΧ4ΟΡ1Κ-3ΨΒ – Χορήγηση άδειας χρήσης νερού για υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης από γεώτρηση αρδευτικής χρήσης (άρδευση αγροτεμαχίων) στους Γεώργιο Γαρείο και Μαργαρίτα & Αργυρώ Γαρείου στην ιδιοκτησία τους, στη θέση «Κρόϊ Σκλιά-Μετόχι», του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας, της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής, της Περιφέρειας Αττικής.

21) ΑΔΑ: ΩΛΖ1ΟΡ1Κ-Ε1Λ – Χορήγηση άδειας χρήσης νερού για υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης νερού από πηγάδι αρδευτικής χρήσης (άρδευση αγροτεμαχίου) στους κ. κ. Κρητικάκο Ευάγγελο και Κρητικάκο Γεώργιο του Μιχαήλ, στην ιδιοκτησία τους στη θέση ΚΑΥΚΑΛΑ ή ΣΟΧΩΡΙΑ, στη Δημοτική Ενότητα Μαρκοπούλου, του Δήμου Ωρωπού, της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής.

22) ΑΔΑ: 6Η51ΟΡ1Κ-ΠΨ7 – Χορήγηση άδειας χρήσης για υφιστάμενα δικαιώματα από πηγάδι αρδευτικής χρήσης (άρδευση αγροτεμαχίου) στον κ. Κωνσταντίνο Γκλιάτη στην ιδιοκτησία του, στη θέση «Ποτάμι» του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας, της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής, της Περιφέρειας Αττικής.

23) ΑΔΑ: 6ΘΗΜΟΡ1Κ-ΡΜΨ – Χορήγηση άδειας χρήσης για υφιστάμενα δικαιώματα από πηγάδι αρδευτικής χρήσης (άρδευση αγροτεμαχίων) στους Χριστίνα Παπαγιαννάκου & Κωνσταντίνο και Χρήστο Παπαγιαννάκο στην ιδιοκτησία τους, στη θέση «Λεξανά Βραώνας» του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας, της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής, της Περιφέρειας Αττικής.

24) ΑΔΑ: 6ΖΨΩΟΡ1Κ-ΗΧΝ – Παράταση της με αριθ. 69392/3810/25-11-2015 (ΑΔΑ: ΩΨ2ΨΟΡ1Κ-ΚΕΥ) άδειας εκτέλεσης έργου αξιοποίησης υδατικών πόρων για ανόρυξη γεώτρησης αρδευτικής χρήσεως (άρδευση αγροτεμαχίων) στους Χρήστο, Παναγιώτη και Ζωή Μοσχανδρέου, στην ιδιοκτησία τους στη θέση «Άγιος Αθανάσιος» του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας, της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής, της Περιφέρειας Αττικής, όπως τροποποιήθηκε με τη με αριθ. πρωτ. 10967/688/29-02-2016 (ΑΔΑ: ΩΖΟΖΟΡ1Κ-57Θ) Απόφαση του Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.

25) ΑΔΑ: 61ΝΘΟΡ1Κ-1ΓΒ – Χορήγηση άδειας χρήσης νερού για υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης νερού από πηγάδι αρδευτικής χρήσης (άρδευση αγροτεμαχίου) στον κ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟ στην ιδιοκτησία του στην θέση ΠΟΥΣΙ ΠΡΙΦΤΗ, του Δήμου ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ, της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής, Περιφέρειας Αττικής.

ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ – ΤΑΥΡΟΥ

1) ΑΔΑ: ΩΓΓΜ7Λ7-3ΧΘ – Εγγραφή στο Μητρώο επιχειρήσεων ναυπήγησης, μετατροπής, επισκευής και συντήρησης πλοίων, ως ειδική επιχείρηση στην κατηγορία ΙIΙ, χωρίς μόνιμα εγκατεστημένο μηχανολογικό εξοπλισμό, της εταιρείας «ΜΙΤΣΟΥΛΙΦΤ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ – ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ & ΚΛΙΜΑΚΟΣΤΑΣΙΩΝ» (δ.τ. «MITSULIFT ΕΛΛΑΣ Α.Ε.»), με έδρα επί των οδών Γράμμου 82 & Αρτέμιδος, στον Δήμο Μοσχάτου – Ταύρου, Δ.Κ. Μοσχάτου

2) ΑΔΑ: 7ΚΣ97Λ7-ΦΦΟ – Χορήγηση άδειας λειτουργίας, έπειτα από κτιριακό και μηχανολογικό εκσυγχρονισμό του εργοστασίου επεξεργασίας, τυποποίησης κρεάτων, κρεατοσκευασμάτων, αλλαντικών και συναφών ειδών της «ΦΛΩΡΙΔΗΣ ΑΕΒΕΚ», επί των οδών Πύργου & Ανδριανοπούλου, στο Δήμο Μοσχάτου – Ταύρου, Δ.Κ. Μοσχάτου

3) ΑΔΑ: ΩΦΦΣ7Λ7-ΜΘΣ – ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ Υ/Δ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 19, ΠΑΡ. 1 ΤΟΥ Ν.3982/11 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΨΥΚΤΙΚΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΑ, ΑΛΙΠΑΣΤΑ ΚΛΠ) ΤΗΣ ΑΡ. ΜΠΑΤΑΓΙΑΝΝΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε., ΠΥΡΓΟΥ 20 & ΠΡΕΣΠΑΣ, ΜΟΣΧΑΤΟ

4) ΑΔΑ: 61ΦΕ7Λ7-ΥΩΣ – ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ Υ/Δ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 19, ΠΑΡ. 3 ΤΟΥ Ν.3982/11 ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΡΕΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΕ ΨΥΚΤΙΚΟΥΣ ΘΑΛΑΜΟΥΣ ΤΗΣ «ΜΠΟΖΙΟΝΕΛΟΣ Α.Ε.», ΠΥΡΓΟΥ 27, ΜΟΣΧΑΤΟ

5) ΑΔΑ: 6ΒΗΩ7Λ7-Ι5Ο – Τροποποίηση άδειας λειτουργίας αρτοποιείου επί της οδού Διομήδους 20, στον Δήμο Μοσχάτου – Ταύρου, Δ.Κ. Ταύρου.

6) ΑΔΑ: ΩΛΜΓ7Λ7-Υ1Ξ – Απόφαση επιβολής προστίμου στην «ΚΥΤΙΟΠΟΙΑ – ΛΙΘΟΓΡΑΦΙΑ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ Σ. ΚΟΣΚΙΝΙΔΗΣ Α.Β.Ε.Ε.», κάτοχο μονάδας κατασκευής άλλων ειδών από χαρτί και χαρτόνι, επί της οδού Πειραιώς 9 στον Δήμο Μοσχάτου – Ταύρου, Δ. Κ. Ταύρου.

7) ΑΔΑ: ΩΧ3Τ7Λ7-6ΟΘ – Σύσταση Επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής του έργου: «Αποκατάσταση βλαβών οδοστρωμάτων στο Δήμο Μοσχάτου – Ταύρου»

8) ΑΔΑ: 6ΖΟΓ7Λ7-ΥΩ3 – ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ Υ/Δ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 19, ΠΑΡ. 3 ΤΟΥ Ν.3982/11 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΟΠΙΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΜΕ ΨΥΚΤΙΚΟΥΣ ΘΑΛΑΜΟΥΣ – ΑΝΑΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΑΛΙΕΥΜΑΤΩΝ ΤΗΣ «ΑΛΙΟΣ Α.Ε.», ΑΡΑΧΘΟΥ 17, ΜΟΣΧΑΤΟ

9) ΑΔΑ: Ω2ΠΣ7Λ7-9ΦΥ – ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ Υ/Δ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 19, ΠΑΡ. 1 ΤΟΥ Ν.3982/11 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΦΕ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΖΑΧΑΡΗ, ΞΗΡΟΙ ΚΑΡΠΟΙ, ΑΛΕΥΡΑ), ΤΗΣ ΚΑΛΙΣΚΑΜΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑΣ, ΠΛΑΤΩΝΟΣ 159, ΜΟΣΧΑΤΟ

10) ΑΔΑ: 7ΨΡΣ7Λ7-ΕΤΟ – ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ Υ/Δ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 19, ΠΑΡ. 3 ΤΟΥ Ν.3982/11 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΟΠΙΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΜΕ ΨΥΚΤΙΚΟΥΣ ΘΑΛΑΜΟΥΣ – ΑΝΑΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΑΛΙΕΥΜΑΤΩΝ ΤΗΣ «ΑΛΙΟΣ Α.Ε.», ΑΡΑΧΘΟΥ 17, ΜΟΣΧΑΤΟ Εκκρεμεί αίτημα ανάκλησης

11) ΑΔΑ: 7ΨΡΣ7Λ7-ΕΤΟ – ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ Υ/Δ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 19, ΠΑΡ. 3 ΤΟΥ Ν.3982/11 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΟΠΙΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΜΕ ΨΥΚΤΙΚΟΥΣ ΘΑΛΑΜΟΥΣ – ΑΝΑΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΑΛΙΕΥΜΑΤΩΝ ΤΗΣ «ΑΛΙΟΣ Α.Ε.», ΑΡΑΧΘΟΥ 17, ΜΟΣΧΑΤΟ  Ανακληθείσα πράξη

12) ΑΔΑ: 6Δ8ΙΟΡ1Κ-ΚΕ2 – Τροποποίηση, ως προς την την έδρα, της με αριθ. πρωτ. Φ 34 / 1945 / ΠΕΡΙΒ-ΣΑ / 25-04-2012 Άδειας, όπως αυτή έχει ανανεωθεί με το υπ’ αριθ. πρωτ. Φ 34 / 1761 / ΠΕΡΙΒ-ΣΑ / 20-04-2015 έγγραφο, για τη δραστηριότητα συλλογής και μεταφοράς μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων και αποβλήτων ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) της επιχείρησης του ΓΑΛΑΝΟΥ ΑΝΤ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ, που εδρεύει στην οδό Αγ. Άννης 10 στον Ταύρο Αττικής

ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ

1) ΑΔΑ: ΩΥΚΑ7Λ7-ΒΚ0 – ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΛ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 222

2) ΑΔΑ: Ω5ΜΖ7Λ7-Μ1Π – ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ

3) ΑΔΑ: 7ΧΙΔ7Λ7-ΜΕ0 – ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ

4) ΑΔΑ: 6ΕΣΜΟΡ1Κ-ΛΤΔ – Έγκριση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016 του κληροδοτήματος «Παύλου Αθανασιάδη», που διαχειρίζεται ο Δήμος Παλαιού Φαλήρου.

5) ΑΔΑ: 76ΝΜΟΡ1Κ-ΡΒΩ – Έγκριση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016 του κληροδοτήματος «Ζουκίου Φερράχ», που διαχειρίζεται ο Δήμος Παλαιού Φαλήρου.

6) ΑΔΑ: 6ΛΡΑ7Λ7-Β7Β – Σύσταση Επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής του έργου: «Επισκευή Τοιχίου στην οδό Έλλης στο Ρέμα Πικροδάφνης»

7) ΑΔΑ: 7Ν4Χ7Λ7-Η6Υ – Έγκριση τροποποιήσεως του Καταστατικού Ανώνυμης Εταιρείας

ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ

1) ΑΔΑ: 7ΗΖΑ7Λ7-ΓΑΒ – Έγκριση τροποποιήσεως του Καταστατικού Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία ΘΡΥΛΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ – ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ – ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΕΩΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και δ.τ. ΘΡΥΛΟΣ ΑΕ

2) ΑΔΑ: ΩΚΨ47Λ7-ΛΚΞ – Έγκριση συνέχισης λειτουργίας Φαρμακείου της Φαρμακοποιού Μπρά Αικατερίνης του Αλεξάνδρου στο Δήμο Πειραιά μετά την ανάκληση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του Φαρμακείου Χατζηγιαννάκη Ελένης

3) ΑΔΑ: 7ΧΙΓ7Λ7-96Π – Επιβολή προστίμου στο εργοστάσιο επεξεργασίας ελαίου και λιπών «ΕΛΑΝΘΗ ΑΒΕΕ» που βρίσκεται στην οδό Πειραιώς 74 του Δήμου Πειραιά

4) ΑΔΑ: ΩΑΟΜ7Λ7-ΡΨΡ – Έγκριση τροποποιήσεως του Καταστατικού Ανώνυμης Εταιρίας λόγω μετατροπής του μετοχικού κεφαλαίου σε ευρώ με την επωνυμία «ΕΥΡΥΑΛΗ – ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΛΙΕΥΤΙΚΗ, ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ, ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,

5) ΑΔΑ: 74Μ77Λ7-97Ψ – Έγκριση τροποποιήσεως του Καταστατικού Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία «ΕΥΡΥΑΛΗ – ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΛΙΕΥΤΙΚΗ, ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ, ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

6) ΑΔΑ: Ω2ΚΓ7Λ7-5ΟΒ – Χορήγηση κατ’ εξαίρεση άδειας ιδρύσεως φαρμακείου στον Φαρμακοποιό Κανελλόπουλο Παναγιώτη του Λυκούργου, στον Δήμο Πειραιά

7) ΑΔΑ: Ω5ΖΞΟΡ1Κ-302 – Ένσταση των κ.κ. Λαζάρου Χανιώτη του Ιωάννη και Χαρίκλειας συζ. Λαζάρου Χανιώτη κατά του από 13-08-2015 πρακτικού καταλληλότητας της Επιτροπής Στέγασης του άρθρου 9 του Ν.3130/2003 της Περιφερειακής Διεύθυνσης Δημόσιας Περιουσίας Αττικής.

8) ΑΔΑ: 72ΗΣ7Λ7-2Γ5 – Άδεια εγκατάστασης στο μηχανουργείο, της εταιρείας «Σ.ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ-Κ.ΜΠΟΥΤΒΑΣ ΟΕ», στην οδό Βασιλικών 31 – του Δήμου Πειραιά.

9) ΑΔΑ: 7ΔΩ2ΟΡ1Κ-Ο8Λ – Έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 522/15 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πειραιά.

10) ΑΔΑ: ΩΔΚΦ7Λ7-ΜΞΜ – Τροποποίηση της υπ’αρ.Β7588/Φ14ΠΕΙ1059.46/15-2-2011 άδειας λειτουργίας επαγγελματικού εργαστηρίου κατασκευής πρωτοτύπων-μηχανουργείου, στην οδό Αιτωλικού 33 στον Δήμο Πειραιά, στο όνομα του νέου φορέα «Κατσαντώνης Απόστολος».

11) ΑΔΑ: 7ΑΙΥ7Λ7-ΙΝΤ – Επιβολή προστίμου στην εταιρία με την επωνυμία «Κ. ΡΑΪΚΟΣ & ΣΙΑ ΑΣΒΕΣΤΟΠΟΙΪΑ ΡΕΝΤΗ Ο.Ε»

12) ΑΔΑ: ΩΣΤΤ7Λ7-64Χ – Επιβολή προστίμου στο εργαστήριο κατασκευής πλαστικών σχοινιών «Δ. ΚΟΡΩΝΑΚΗΣ ΑΒΕΕ» που βρίσκεται στην οδό Γραβιάς 56 του Δήμου Πειραιά.

13) ΑΔΑ: 6ΟΜΥ7Λ7-9ΜΗ – Ανάκληση της αριθ.10328/16-12-2015/Φ14.ΑΙΡ-827 απόφασης προσωρινής διακοπής λειτουργίας του βυρσοδεψείου της εταιρείας «ΑΦΟΙ ΠΑΛΛΗ ΟΕ» στην οδό Καρύστου 6 στην Δημοτική Ενότητα Αγ. Ι. Ρέντη, μέχρι την 31-12-2016.

14) ΑΔΑ: 798Τ7Λ7-ΜΞ1 – Επιβολή προστίμου στην εταιρία με την επωνυμία «Ανώνυμος Εταιρεία Δομικών Υλικών Κ. ΡΑΪΚΟΣ Α.Ε.»

15) ΑΔΑ: 6ΠΗΠ7Λ7-49Δ – Ανάκληση της υπ΄αριθμ. 14253/05-05-2016 απόφασης

16) ΑΔΑ: ΩΜΞ67Λ7-ΨΘΨ – ΑΔΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ ΑΠΟ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ

17) ΑΔΑ: 7ΑΣΩ7Λ7-Ζ26 – Α ν ά κ λ η σ η δέσμευσης πίστωσης κατά το ποσό των 200.000,00€ (διακόσιες χιλιάδες ευρώ ) του προϋπολογισμού εξόδων του Ειδικού Φορέα 07.072 Δ/νση Οικονομικών Π.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΑΕ 97620701601 ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΧΑΛΚΙΔΟΣ ΚΑΙ ΒΑΛΑΩΡΙΤΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΕΙΡΑΙΑ, οικ. έτος 2016

18) ΑΔΑ: Ω4ΣΛ7Λ7-Φ5Ι – για την ανάγκη σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής, του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών για την υλοποίηση του ερευνητικού προγράμματος με τίτλο: «Προσφυγικές γειτονιές του Πειραιά – Από την ανάδυση στην ανάδειξη της ιστορικής μνήμης».

19) ΑΔΑ: ΩΦΧΟ7Λ7-ΠΩΚ – Χορήγηση άδειας συνεργείου συντήρησης ανελκυστήρων στην ΚΑΛΥΜΝΙΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ με έδρα στην οδό ΝΟΤΑΡΑ 45 στον ΠΕΙΡΑΙΑ

20) ΑΔΑ: 6ΔΠ17Λ7-Η13 – ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΚΑΙ ΒΑΛΑΩΡΙΤΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΕΙΡΑΙΑ

21) ΑΔΑ: 7ΛΝ0ΟΡ1Κ-Ζ60 – Άρση αντισεισμικής υποθήκης για το σεισμόπληκτο ακίνητο επί της οδού ΖΑΝΝΕΤΟΥ 17, στον Δήμο ΠΕΙΡΑΙΑ.

22) ΑΔΑ: 6ΥΡΣΟΡ1Κ-Α77 – Άδεια για τη δραστηριότητα συλλογής και μεταφοράς μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων, μεταχειρισμένων ελαστικών οχημάτων, οχημάτων στο τέλος του κύκλου ζωής τους (ΟΤΚΖ) και αποβλήτων ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) της επιχείρησης του ΒΑΡΒΕΡΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ, που εδρεύει στην οδό Γραβιάς 19Α στον Πειραιά Αττικής

23) ΑΔΑ: ΩΙΧΤ7Λ7-Α2Ω – Ολοκλήρωση Πράξης » ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΥ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ – ΠΕΙΡΑΙΑ «ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ»» με κωδικό ΟΠΣ 374090 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα : <<ΑΤΤΙΚΗ>>

ΔΗΜΟΣ ΠΟΡΟΥ

1) ΑΔΑ: 6910ΟΡ1Κ-ΖΜ2 – Έγκριση αναπροσαρμογής των τιμών της μελέτης: Καθαρισμός αντιπυρικών ζωνών δασικού συμπλέγματος νήσου Πόρου» περιοχής αρμοδιότητας Δασαρχείου Πόρου

2) ΑΔΑ: 6ΔΑΣΟΡ1Κ-2ΩΟ – Απευθείας ανάθεση στον Σταθμό Αυτοκινήτων Τσαλουχίδης Κ. Ελευθέριος, για την προμήθεια υγρών καυσίμων κίνησης για τις ανάγκες του υπηρεσιακού οχήματος του Δασαρχείου Πόρου.

3) ΑΔΑ: 6Ι4ΠΟΡ1Κ-51Δ – Ανακοίνωση για την εκτέλεση του έργου «Καθαρισμός αντιπυρικών ζωνών δασικού συμπλέγματος νήσου Πόρου» σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ./437/81 περί εκτέλεσης δασοτεχνικών έργων.

4) ΑΔΑ: 77ΡΞΟΡ1Κ-ΡΘ9 – Χορήγηση άδειας για γεωργική και δενδροκομική εκμετάλλευση έκτασης, εμβαδού 1,990 στρ. στη θέση «Ασκέλι» Περιφέρειας Δήμου Πόρου της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων, της Περιφέρειας Αττικής, στην παρ. 1β, του άρθρου 39, Ν. 4280/2014.

5) ΑΔΑ: 7Ρ3Ο7Λ7-Α5Ξ – Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης συνολικού ύψους 4.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, για τη πολιτιστική εκδήλωση, που συνδιοργανώνει η Π.Ε. Νήσων της Περιφέρειας Αττικής, με το Δήμο Πόρου και ειδικότερα στα πλαίσια πραγματοποίησης του «Καλοκαιρινού Φεστιβάλ Καλλιτεχνικών Εκδηλώσεων».

6) ΑΔΑ: 7ΚΕ7ΟΡ1Κ-Τ6Λ – Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης προσφορών για την εκτέλεση του έργου «Καθαρισμός αντιπυρικών ζωνών δασικού συμπλέγματος νήσου Πόρου.»

7) ΑΔΑ: ΩΨΘ9ΟΡ1Κ-Γ0Σ – Συμφωνητικό ανάθεσης του έργου «Καθαρισμός αντιπυρικών ζωνών δασικού συμπλέγματος νήσου Πόρου»

8) ΑΔΑ: ΩΛΔΦ7Λ7-ΓΕ2 – Εγκρίνουμε την α ν ά κ λ η σ η δέσμευσης πίστωσης κατά το ποσό των 18.000,00€ (δέκα οκτώ χιλιάδες ευρώ ) του προϋπολογισμού εξόδων του Ειδικού Φορέα 08.072 Δ/νση Οικονομικών Π.Ε. ΝΗΣΩΝ ΚΑΕ 97620801601 ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΟΥ ΠΟΡΟΥ., οικ. έτος 2016, Της αριθμ.12856/21.01.2016 ΑΑΥ (ΑΚ 162 ) σύμφωνα με την αριθμ. 135/05-04-2016 απόφαση του Π.Σ Αττικής με ΑΔΑ ΩΒ9Ε7Λ7-ΤΝ1 (1η τροποπ. Προυπ.) λόγω απένταξης

9) ΑΔΑ: 7ΡΩΦ7Λ7-0ΧΖ – Εγκρίνουμε την α ν ά κ λ η σ η δέσμευσης πίστωσης κατά το ποσό των 9.000,00€ (εννιά χιλιάδες ευρώ ) του προϋπολογισμού εξόδων του Ειδικού Φορέα 08.072 Δ/νση Οικονομικών Π.Ε. ΝΗΣΩΝ ΚΑΕ 97620803901 ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΟΥ ΠΟΡΟΥ (ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ)., οικ. έτος 2016, Της αριθμ. 13071/22.01.2016 ΑΑΥ (ΑΚ 249 ) σύμφωνα με την αριθμ. 135/05-04-2016 απόφαση του Π.Σ Αττικής με ΑΔΑ ΩΒ9Ε7Λ7-ΤΝ1 (1η τροποπ. Προυπ.) λόγω απένταξης.

10) ΑΔΑ: Ω2Ψ37Λ7-ΞΓ5 – Εγκρίνουμε την α ν ά κ λ η σ η δέσμευσης πίστωσης κατά το ποσό των 5.538,95€ (πέντε χιλιάδες πεντακόσια τριάντα οκτώ ευρώ και ενενήντα πέντε λεπτά) του προϋπολογισμού εξόδων του Ειδικού Φορέα 08.072 Δ/νση Οικονομικών Π.Ε. ΝΗΣΩΝ ΚΑΕ 97750800101 ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΟΡΟΥ, οικ. έτος 2016, Της αριθμ.13125/19.01.2016 ΑΑΥ (ΑΚ 370 ) σύμφωνα με την αριθμ. 135/05-04-2016 απόφαση του Π.Σ Αττικής με ΑΔΑ ΩΒ9Ε7Λ7-ΤΝ1 (1η τροποπ. Προυπ.) λόγω ολοκλήρωσης του έργου.

ΔΗΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ

1) ΑΔΑ: Ω5247Λ7-ΞΣΚ – ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Στα Έχοντας υπ’ όψη : τίθεται 12. Tην με αρ. 2416/2012 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πειραιώς και την με αρ. 836/2013 απόφαση του Μονομελούς Εφετείου Πειραιά αντί του 12. Tην με αρ. 2416/2012 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πειραιώς . ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΥΡΩΣΗΣ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 19A7/2016 της 19/2007 Πράξης Εφαρμογής στην περιοχή “ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ” του Δήμου Σαλαμίνας στo Ο.Τ. 89 .

2) ΑΔΑ: 6ΡΖ27Λ7-74Ζ – Συγκρότηση Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης υλοποίησης της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Σαλαμίνας για την εκτέλεση του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ»

3) ΑΔΑ: ΩΑ1ΗΟΡ1Κ-ΕΤ0 – Χορήγηση άδειας χρήσης νερού για υφιστάμενα δικαιώματα από πηγάδι αρδευτικής χρήσης (άρδευση αγροτεμαχίου) στον κ. Γεώργιο Κοκκινίδη στην ιδιοκτησία του, στη θέση «Γούβα Σεληνίων» του Δήμου Σαλαμίνος, της Περιφερειακής Ενότητας Πειραιά, της Περιφέρειας Αττικής.

4) ΑΔΑ: 6ΗΛΩΟΡ1Κ-Ζ0Θ – Απευθείας ανάθεση στον Ιωάννη Καρακολάκη Μικτό Πρατήριο Υγραερίου LPG & υγρών καυσίμων, για την προμήθεια υγρών καυσίμων κίνησης για τις ανάγκες του υπηρεσιακού οχήματος και υπηρεσιακού δικύκλου του Δασονομείου Σαλαμίνας

5) ΑΔΑ: ΩΩ6Ω7Λ7-ΨΝΧ – Έγκριση τροποποιήσεως του Καταστατικού Ανώνυμης Εταιρίας

6) ΑΔΑ: ΩΠΟΘ7Λ7-5ΙΝ – ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΥΡΩΣΗΣ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 17 Α 13 / 2015 της με αρ. 17/2007 Πράξης Εφαρμογής του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου της περιοχής δεύτερης κατοικίας «Ψιλή Άμμος» του Δήμου Σαλαμίνας, της ιδιοκτησίας με κ.α.κ. 0015005 στο Ο.Τ. 15

7) ΑΔΑ: 6Υ9Χ7Λ7-7ΙΣ – Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης συνολικού ύψους 2.710,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, για τις πολιτιστικές εκδηλώσεις, που συνδιοργανώνει η Π.Ε. Νήσων της Περιφέρειας Αττικής με το Δήμο Σαλαμίνας και ειδικότερα στα πλαίσια πραγματοποίησης εκδηλώσεων, για τα «Σαλαμίνια» και τα «Αιάντεια».

8) ΑΔΑ: ΩΦΥΩ7Λ7-ΒΜ4 – ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΥΡΩΣΗΣ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 19 Α 34 / 2015 της με αρ. 19/2007 Πράξης Εφαρμογής της Πολεοδομικής Ενότητας «Άγιος Γεώργιος» του Δήμου Σαλαμίνας της ιδιοκτησίας με κ.α. 0215007 στα Ο.Τ. 215.

9) ΑΔΑ: 7Ζ777Λ7-ΗΔΡ – ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΥΡΩΣΗΣ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 19 Α 26 / 2015 της με αρ. 19/2007 Πράξης Εφαρμογής της Πολεοδομικής Ενότητας «Άγιος Γεώργιος» του Δήμου Σαλαμίνας της ιδιοκτησίας με κ.α. 0080001 στα Ο.Τ. 80.

10) ΑΔΑ: 6Υ9Χ7Λ7-7ΙΣ – Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης συνολικού ύψους 2.710,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, για τις πολιτιστικές εκδηλώσεις, που συνδιοργανώνει η Π.Ε. Νήσων της Περιφέρειας Αττικής με το Δήμο Σαλαμίνας και ειδικότερα στα πλαίσια πραγματοποίησης εκδηλώσεων, για τα «Σαλαμίνια» και τα «Αιάντεια».

11) ΑΔΑ: 7ΞΑΡ7Λ7-Ω6Ν – Εγκρίνουμε τη δέσμευση πίστωσης ύψους χίλια τετρακόσια ευρώ (1.400,00 €) για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του Ειδικού Φορέα 08.072 Δ/νση Οικονομικών Π.Ε. ΝΗΣΩΝ ΚΑΕ 084401 Εκθέσεις οργανωση συνεδρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων του οικ. έτους 2016 για την ανάγκη ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΑ «ΣΑΛΑΜΙΝΙΑ» ΠΟΥ ΘΑ ΔΙΕΞΑΧΘΟΥΝ ΑΠΟ 24-09-16 ΕΩΣ 30-09-16 ΣΤΗ ΣΑΛΑΜΙΝΑ ΑΠΟ ΤΑ ΟΠΟΙΑ 285,00 € ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΗΧΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΚΑΙ 1.115,00 € ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΤΥΠΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

12) ΑΔΑ: ΩΣΙΚ7Λ7-9ΔΔ – Εγκρίνουμε τη δέσμευση πίστωσης ύψους χίλια τριακόσια δέκα ευρώ (1.310,00 €) για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του Ειδικού Φορέα 08.072 Δ/νση Οικονομικών Π.Ε. ΝΗΣΩΝ ΚΑΕ 084401 Εκθέσεις οργανωση συνεδρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων του οικ. έτους 2016 για την ανάγκη ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΑ «ΑΙΑΝΤΕΙΑ» ΠΟΥ ΘΑ ΔΙΕΞΑΧΘΟΥΝ ΑΠΟ 09-07-16 ΕΩΣ 31-07-16 ΣΤΗ ΣΑΛΑΜΙΝΑ ΑΠΟ ΤΑ ΟΠΟΙΑ 900,00 € ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΗΧΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΚΑΙ 410,00 € ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΤΥΠΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

13) ΑΔΑ: Ω4Λ9Ω1Ξ-ΜΡΓ – Ε.Η.Δ. Ψήφιση πίστωσης για την αμοιβή πληρεξουσίου δικηγόρου του Δήμου (Γ.Δ. ΚΑΛΛΙΜΟΠΟΥΛΟΣ-Κ.Θ. ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ-Α.Π. ΧΙΩΤΕΛΛΗΣ υπόθεση ΣτΕ σχετ. απόφαση 214/11 Ο.Ε.).

14) ΑΔΑ: 7Β657Λ7-ΑΞΟ – Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης συνολικού ύψους 3.690,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ για την πολιτιστική εκδήλωση που συνδιοργανώνει η Π.Ε. Νήσων της Περιφέρειας Αττικής με το Δήμο Σαλαμίνας και ειδικότερα στα πλαίσια πραγματοποίησης θεατρικής παράστασης για τα «Αιάντεια».

15) ΑΔΑ: 753Ο7Λ7-Λ91 – Εγκρίνουμε την α ν ά κ λ η σ η δέσμευσης πίστωσης κατά το ποσό των 33.804,83€ (τριάντα τρεις χιλιάδες οκτακόσια τέσσερα ευρώ και ογδόντα τρία λεπτά) του προϋπολογισμού εξόδων του Ειδικού Φορέα 08.072 Δ/νση Οικονομικών Π.Ε. ΝΗΣΩΝ ΚΑΕ 97620800201 Ολοκλήρωση μελέτης «Βελτίωση οδού Αιαντίου-μονής Αγ. Νικολάου-Κανακίων Σαλαμίνας», οικ. έτος 2016, Της αριθμ. ΑΑΥ 11749/20.01.2016 (ΑΚ36 ) σύμφωνα με την αριθμ. 135/05-04-2016 απόφαση του Π.Σ Αττικής με ΑΔΑ ΩΒ9Ε7Λ7-ΤΝ1 (1η τροποπ. Προυπ.) λόγω ολοκλήρωσης του έργου.

16) ΑΔΑ: 7Δ3Η7Λ7-9ΦΗ – Εγκρίνουμε την α ν ά κ λ η σ η δέσμευσης πίστωσης κατά το ποσό των 34.536,00€ (τριάντα τέσσερις χιλιάδες πεντακόσια τριάντα έξι ευρώ ) του προϋπολογισμού εξόδων του Ειδικού Φορέα 08.072 Δ/νση Οικονομικών Π.Ε. ΝΗΣΩΝ ΚΑΕ 97650800101 ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΟΞΙΚΩΝ ΜΙΚΡΟΦΥΚΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΑΛΙΕΙΑΣ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ, οικ. έτος 2016, Της αριθμ.13074/22.01.23016 ΑΑΥ (ΑΚ 250 ) σύμφωνα με την αριθμ. 135/05-04-2016 απόφαση του Π.Σ Αττικής με ΑΔΑ ΩΒ9Ε7Λ7-ΤΝ1 (1η τροποπ. Προυπ.) λόγω ολοκλήρωσης του έργου.

ΔΗΜΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ

1) ΑΔΑ: 61Ω0ΟΡ1Κ-Μ1Ι – Έγκριση κατανάλωσης καυσίμων καθ’ υπέρβαση του καθορισθέντος ανώτατου ορίου για το μήνα Μάρτιο 2016 του Δήμου Σαρωνικού.

2) ΑΔΑ: 7939ΟΡ1Κ-ΞΚΦ – Χορήγηση άδειας χρήσης νερού για υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης νερού από γεώτρηση αρδευτικής χρήσης (άρδευση αγροτεμαχίου) στην κ. Σιδέρη Καλομοίρα-Αιμιλία του Γεωργίου, στην ιδιοκτησία της στη θέση ΓΚΟΥΡΙ ΤΟΥΡΚΟΥ Δ.Ε. Καλυβίων του Δήμου Σαρωνικού, της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής.

3) ΑΔΑ: Ω7ΥΣΟΡ1Κ-Ζ8Β – Πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας τριών (3) μηνών στο Δήμο Σαρωνικού.

4) ΑΔΑ: 7ΔΨ1ΟΡ1Κ-ΒΤΒ – Πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών στο ΝΠΔΔ με την επωνυμία “Αριστόδικος” Δήμου Σαρωνικού.

5) ΑΔΑ: 7ΧΨΚ7Λ7-Π57 – Έγκριση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ, ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ Α΄ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ», προϋπολογισμού 17.300.000,00€ (με το ΦΠΑ), αναδόχου εταιρείας ΙΝΤΡΑΚΑΤ.

6) ΑΔΑ: ΨΕΖΗ7Λ7-8ΞΣ – 2η Τροποποίηση της Πράξης «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ, ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ Α’ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ» με κωδικό MIS 395835 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική»

7) ΑΔΑ: 64Ε8ΟΡ1Κ-Η5Ι – Πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών στην Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου Σαρωνικού

8) ΑΔΑ: 61Γ87Λ7-75Δ – 2η Τροποποίηση της Πράξης «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ, ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ Α’ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ» με κωδικό MIS 395835 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική»

9) ΑΔΑ: Ω3ΜΒ7Λ7-ΞΜΒ – Άδεια εγκατάστασης (εκ μεταφοράς με μηχανολογικό εκσυγχρονισμό) του εργοστασίου εγχάραξης κυλίνδρων βαθυτυπίας, της «ΚΥΛΙΝΔΡΟΙ ΒΑΘΥΤΥΠΙΑΣ – ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ Α.Β.Ε.Ε.», που βρίσκεται στο 1ο χλμ. Επαρχ. Οδού Καλυβίων – Μαρκοπούλου – Θέση «ΣΑΜΑΡΘΙ», στα Καλύβια

10) ΑΔΑ: 7ΓΒΑ7Λ7-2ΤΗ – Άδεια εγκατάστασης διάρκειας τριών (3) ετών, του εργοστασίου παραγωγής προιόντων ζαχαροπλαστικής, της ΧΡ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε., που βρίσκεται στην οδό Ηφαίστου 77, στη θέση Σαμάρθι στο ΒΙ.ΠΑ Καλυβίων Αττικής.

ΔΗΜΟΣ ΥΔΡΑΣ

1) ΑΔΑ: 6ΙΠΟΟΡ1Κ-ΦΩΖ – Απόφαση Εξαίρεσης από την υποχρέωση τήρησης της προβλεπόμενης, από τις ισχύουσες διατάξεις, διαδικασίας περιβαλλοντικής αδειοδότησης, για το έργο επείγοντος χαρακτήρα «Αποκατάσταση κρηπιδωμάτων σε όλο το Λιμένα της Νήσου Ύδρας – Έργα Α Φάσης», με φορέα υλοποίησης το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Ύδρας, στο Δήμο Ύδρας, Νομό Αττικής, Περιφέρεια Αττικής, Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής.

2) ΑΔΑ: 7ΡΜΑ7Λ7-Β0Χ – Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ύψους 3.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ για την πολιτιστική εκδήλωση που συνδιοργανώνει η Π.Ε. Νήσων της Περιφέρειας Αττικής με το Δήμο Ύδρας και ειδικότερα στα πλαίσια πραγματοποίησης θεατρικής παράστασης για τα Μιαούλεια 2016.

3) ΑΔΑ: 6Θ2Ζ7Λ7-ΛΨΠ – Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης συνολικού ύψους 11.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ για την πολιτιστική εκδήλωση που συνδιοργανώνει η Π.Ε. Νήσων της Περιφέρειας Αττικής με το Δήμο Ύδρας και ειδικότερα στα πλαίσια πραγματοποίησης μουσικής εκδήλωσης για τα Μιαούλεια 2016 καθώς και για την πληρωμή των πνευματικών δικαιωμάτων.

4) ΑΔΑ: Ω0ΓΨ7Λ7-ΩΤΕ – Έγκριση του 2ου Α.Π.Ε. όσον αφορά στην αύξηση της δαπάνης κατά 5.941,84 €, που οφείλεται σε τόκους υπερημερίας λόγω καθυστέρησης εξόφλησης της 3ης πιστοποίησης του έργου «ΣΥΣΤΗΜΑ ΝΑΥΔΕΤΟΥ ΚΟΝΤΑ ΣΤΟ ΝΗΣΑΚΙ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ Ν. ΥΔΡΑΣ», προϋπολογισμού μελέτης 350.000,00€ (με Φ.Π.Α.), αναδόχου ΕΔΕ Κίμωνα Πετρόπουλου.

5) ΑΔΑ: Ω5ΝΨ7Λ7-ΡΥΨ – Εγκρίνουμε τη μ ε ρ ι κ ή α ν ά κ λ η σ η δέσμευσης πίστωσης κατά το ποσό των 120.897,78€ (εκατό είκοσι χιλιάδες οκτακόσια ενενήντα επτά ευρώ και εβδομήντα οκτώ λεπτά) του προϋπολογισμού εξόδων του Ειδικού Φορέα 08.072 Δ/νση Οικονομικών Π.Ε. ΝΗΣΩΝ ΚΑΕ 97790800101 ΣΥΣΤΗΜΑ ΝΑΥΔΕΤΟΥ ΚΟΝΤΑ ΣΤΟ ΝΗΣΑΚΙ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ Ν.ΥΔΡΑΣ , οικ. έτος 2016, Της αριθμ.13168/22.01.2016 ΑΑΥ (ΑΚ 329 ) σύμφωνα με την αριθμ. 135/05-04-2016 απόφαση του Π.Σ Αττικής με ΑΔΑ ΩΒ9Ε7Λ7-ΤΝ1 (1η τροποπ. Προυπ.) λόγω ολοκλήρωσης του έργου.

6) ΑΔΑ: ΩΙ2Ι7Λ7-ΠΚΑ – Εγκρίνουμε την α ν ά κ λ η σ η δέσμευσης πίστωσης κατά το ποσό των 3.453,88€ (τρεις χιλιάδες τετρακόσια πενήντα τρία ευρώ και ογδόντα οκτώ λεπτά) του προϋπολογισμού εξόδων του Ειδικού Φορέα 08.072 Δ/νση Οικονομικών Π.Ε. ΝΗΣΩΝ ΚΑΕ 97790800201 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΥΔΡΑΣ , οικ. έτος 2016, της αριθμ. ΑΑΥ 13168/22.01.2016 (ΑΚ329) σύμφωνα με την αριθμ. 135/05.04.2016 απόφαση του Π.Σ Αττικής με ΑΔΑ ΩΒ9Ε7Λ7-ΤΝΙ (1η τροπ. προυπ. ) λόγω ολοκλήρωσης του έργου.

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

Αρέσει σε %d bloggers: