ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΠΕΡΙΦ. & ΑΠ.ΔΙΟΙΚ.ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΑΛΛΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016

Να βλέπετε συχνά τη συγκεκριμένη σελίδα ακόμη και λίγες ημέρες μετά την πάροδο του μηνός Απριλίου 2016, διότι καθημερινώς θα ενημερώνεται με νέες αποφάσεις για τους παρακάτω δήμους, όπως αυτές θα αναρτώνται στη «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» από την Περιφέρεια Αττικής και από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής

Γενικά για το «ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ» της «Ενότητας Σαρωνικού».

ΓΕΝΙΚΑ

1) ΑΔΑ: 6ΣΠΞ7Λ7-ΛΨ7 – Α) Ανάκληση των υπ΄αρ. 479/2016, 548/2016, 554/2016, 561/2016, 570/2016, 572/2016 και 602/2016 Αποφάσεων της Οικονομικής Επιτροπής και των αντίστοιχων αποφάσεων Ανάληψης Υποχρέωσης και Β) Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού 91.800.000,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α και των δικαιωμάτων προαίρεσης, για την εφαρμογή Δυναμικού Συστήματος Αγορών (ΔΣΑ) για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Περιφέρειας Αττικής, για τα σχολικά έτη 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019 & 2019-2020

2) ΑΔΑ: ΩΡΝΝ7Λ7-ΨΗΝ – Έγκριση τελικής επιμέτρησης της παροχής υπηρεσιών «Καθαρισμός ρεμάτων Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής ΥΔΡ13»

3) ΑΔΑ: Ω28Π7Λ7-Π57 – Έγκριση πρακτικών των γνωμοδοτικών επιτροπών αξιολόγησης διαγωνισμών Π.Ε. Πειραιά και Δυτικής Αττικής για τον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών που υποβλήθηκαν από τους συμμετέχοντες στον Επαναληπτικό Διεθνή Ανοικτό Μειοδοτικό Διαγωνισμό για την Μεταφορά μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Περιφέρειας Αττικής (πλην της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής για το σχολικό έτος 2015-2016 με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή ανά δρομολόγιο και ανά Περιφερειακή Ενότητα, συνολικού προϋπολογισμού 705.181,14€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ με δικαίωμα προαίρεσης έως και 20% του προϋπολογισμού (ήτοι 117.530,19€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)

4) ΑΔΑ: ΩΣΚΕ7Λ7-Χ73 – «Τροποποίηση της υπ’αρ. 255475/22-1-2016 απόφασης Περιφερειάρχη Αττικής συγκρότησης Β’/θμιου Συμβουλίου Επιθεώρησης Θεάτρων – Κινηματογράφων και παρεμφερών επιχειρήσεων για το έτος 2016».

5) ΑΔΑ: 6Λ0Σ7Λ7-8ΒΟ – Έγκριση τευχών και δημοπράτηση της παροχής υπηρεσιών «Καθαρισμός ρεμάτων και άμεση επέμβαση για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών εντός των διοικητικών ορίων της Περιφερειακής Ενότητας Πειραιά (έτος 2016)», προϋπολογισμού 73.785,24 ευρώ με τον Φ.Π.Α.

6) ΑΔΑ: 7ΝΗΡ7Λ7-Α72 – Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου: «Άμεσες επεμβάσεις επισκευής-αντικατάστασης εσχαρών φρεατίων υδροσυλλογής και φρεατίων επίσκεψης για άρση επικινδυνότητας», Εργολαβία ΑΠ 85/15, με κωδικό 2014ΕΠ58500068 της ΣΑΕΠ 585, προϋπολογισμού δημοπράτησης 73.800,00 € (με ΦΠΑ), αναδόχου «NIKOΛΑΟΣ Δ. ΦΟΥΝΤΟΥΚΟΣ».

7) ΑΔΑ: Ω1ΩΒ7Λ7-36Ζ – Έγκριση 1ης τροποποίησης Προγράμματος Εκτελεστέων Έργων Περιφέρειας Αττικής οικονομικού έτους 2016.

8) ΑΔΑ: ΩΡΓΕ7Λ7-5ΔΠ – Έγκριση αποτελέσματος και κατακύρωση του διαγωνισμού παροχής υπηρεσίας «Καθαρισμός Ρεμάτων εντός των διοικητικών ορίων Περιφερειακής Ενότητας Νήσων» προϋπολογισμού 500.000,00 €, χωρίς Φ.Π.Α. (23%)

9) ΑΔΑ: ΨΟ0Ν7Λ7-Σ0Η – Διενέργεια εξετάσεων 3ης περιόδου του 2016 για την απόκτηση – ανανέωση πιστοποιητικού επαγγελματικής κατάρτισης οδηγών οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων A.D.R.

10) ΑΔΑ: ΩΒ9Ε7Λ7-ΤΝ1 – Έγκριση 1ης τροποποίησης προϋπολογισμού Περιφέρειας Αττικής οικονομικού έτους 2016.

11) ΑΔΑ: ΨΞ1Υ7Λ7-ΤΓΧ – Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ύψους 110.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, για την ανάθεση εργασιών αποψίλωσης και καθαρισμού της βλάστησης και εύφλεκτης ύλης από νησίδες, πρανή και ερείσματα εκατέρωθεν οδικών αξόνων του οδικού δικτύου αρμοδιότητας ΔΕΣΕ, Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων (Π.Ε. ΚΤ, ΒΤ, ΔΤ, ΝΤ Αθηνών) καθώς και σε πάρκα και άλση αρμοδιότητας Περιφέρειας Αττικής

12) ΑΔΑ: 6Η2Υ7Λ7-Δ4Ε – Έγκριση των όρων και του σχετικού τεύχους της επαναληπτικής πρόσκλησης υποβολής προσφοράς στη διαδικασία διαπραγμάτευσης τιμής με τροποποιημένους όρους για την παροχή υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Περιφερειακής Ενότητας Ανατ. Αττικής, των νέων δρομολογίων που προέκυψαν για τα σχολεία της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής για το σχολικό έτος 2015-2016

13) ΑΔΑ: ΨΩΒΧ7Λ7-ΖΕΓ – Α) Έγκριση των όρων Διακήρυξης για τη διενέργεια Ηλεκτρονικού Διεθνούς Ανοικτού Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την ανάδειξη εργολάβου επίγειων δολωματικών ψεκασμών για την καταπολέμηση του δάκου της ελιάς, προκειμένου να προστατευτούν οι ελαιοπαραγωγικές εκτάσεις της Π.Ε. Δυτ. Αττικής, για το έτος 2016, προϋπολογισμού 139.482,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και Β) Έγκριση δημοσίευσης της Διακήρυξης σε δύο ημερήσιες οικονομικές εφημερίδες και σε μία τοπική ημερήσια.

14) ΑΔΑ: 7ΖΑ67Λ7-Σ17 – Τροποποίηση της αρ. 2520/2015 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Διενέργεια διαδικασίας διαπραγμάτευσης για την παροχή υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Περιφέρειας Αττικής, πλην της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής, για το σχολικό έτος 2015-2016, των νέων δρομολογίων που προέκυψαν για τα σχολεία της Περιφέρειας Αττικής για το σχολικό έτος 2015 – 2016, συνολικού προϋπολογισμού 654.177,96€ (545.148,30€ με δικαίωμα προαίρεσης έως 20% 109.029,66€).

15) ΑΔΑ: ΩΨΜ07Λ7-Λ7Ο – Προδικαστική προσφυγή της εταιρείας «ΦΡΑΤΕΚ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» κατά της υπ’ αριθ. 378/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής για την παροχή υπηρεσιών «Καθαρισμός ρεμάτων Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής ΥΔΡ14» προϋπολογισμού 1.000.000,00€ (με Φ.Π.Α.)

16) ΑΔΑ: Ω3ΣΧ7Λ7-ΠΤΡ – α) Έγκριση πρακτικού Νο2 του 1ου σταδίου Διεξαγωγής Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για τη σύναψη σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών «Καθαρισμός ρεμάτων Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής ΥΔΡ14», προϋπολογισμού 1.000.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.). β) Εξουσιοδότηση της Επιτροπής Διαγωνισμού για την έναρξη της διαδικασίας του 2ου σταδίου του ηλεκτρονικού διαγωνισμού (αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών)

17) ΑΔΑ: Ω68Φ7Λ7-ΙΛ5 – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΤΙΜΗΣ για την παροχή υπηρεσιών μεταφοράς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Περιφέρειας Αττικής, πλην της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής, των νέων δρομολογίων που προέκυψαν για τα σχολεία της Περιφέρειας Αττικής για το σχολικό έτος 2015-2016

18) ΑΔΑ: ΩΓΖΚ7Λ7-ΔΘ6 – δέσμευση συνολικής πίστωσης ποσού 34.400.000,00 €, συμπερ/νου Φ.Π.Α. 23% και των δικαιωμάτων προαίρεσης, για την εφαρμογή Δυναμικού Συστήματος Αγορών (ΔΣΑ) για τη μεταφορά μαθητών Α/θμιας – Β/θμιας Εκπ. Ανατ. Αττικής για τα σχολικά έτη 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019, & 2019-2020 και έγκριση δαπάνης 3.700.000,00, για τη μεταφορά μαθητών Α/θμιας – Β/θμιας Εκπ. Ανατ. Αττικής για το Β’ Εξάμηνο 2016

19) ΑΔΑ: 6ΞΘ87Λ7-ΘΗ9 – Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ». αναδόχου εταιρείας ΕΡΓΟΡΟΗ ΑΤΕ

20) ΑΔΑ: 7ΘΡΖ7Λ7-6ΨΚ – Έγκριση Στρατηγικού Σχεδίου Περιφέρειας Αττικής 2014-2019.

21) ΑΔΑ: 6Ε6Ψ7Λ7-ΩΗΦ – Έγκριση του αναλυτικού Στρατηγικού Σχεδίου Δράσης για την τουριστική Προβολή της Περιφέρειας Αττικής για τη χρονική περίοδο 2016-2020.

22) ΑΔΑ: 70ΧΨ7Λ7-ΟΕΦ – ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Π.Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

23) ΑΔΑ: 6ΚΧ07Λ7-ΤΤ5 – Έγκριση σκοπιμότητας και δαπάνης για την προμήθεια και τοποθέτηση δεκαεπτά (17) διατάξεων αυτόνομης πρόσβασης ΑμεΑ σε παραλίες της Αττικής, καθώς και για την αναβάθμιση και συντήρηση των υπαρχουσών δεκαοκτώ (18) διατάξεων, συνολικού προϋπολογισμού 821.000,00 € (πλέον ΦΠΑ).

24) ΑΔΑ: 6Λ0Σ7Λ7-8ΒΟ – Έγκριση τευχών και δημοπράτηση της παροχής υπηρεσιών «Καθαρισμός ρεμάτων και άμεση επέμβαση για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών εντός των διοικητικών ορίων της Περιφερειακής Ενότητας Πειραιά (έτος 2016)», προϋπολογισμού 73.785,24 ευρώ με τον Φ.Π.Α.

25) ΑΔΑ: ΩΕΩΔ7Λ7-ΠΓΣ – ΠΑΡΟΧΗ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΥΣ ΓΕΝ.ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΥΣ Δ/ΝΣΕΩΝ & ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ Π.Ε.Α.Α. «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ»

26) ΑΔΑ: 6ΗΔΧ7Λ7-22Γ – Συγκρότηση επιτροπής για τον έλεγχο της ακρίβειας των αιτήσεων και των δικαιολογητικών για νέες αμπελοφυτεύσεις, καθώς και για τους επιτόπιους ελέγχους, σύμφωνα με την αριθμ. 1012/21063/18-02-2016 ΥΑ

27) ΑΔΑ: 7ΔΙ17Λ7-9ΒΙ – Έγκριση των τευχών δημοπράτησης του έργου: «Εργασίες συντήρησης οδικού δικτύου Π. Ε. Ανατολικής Αττικής (2015)», προϋπολογισμού 4.000.000,00 € με τα απρόβλεπτα, την αναθεώρηση και Φ.Π.Α.

28) ΑΔΑ: 68Ξ57Λ7-4ΞΡ – Δέσμευση πίστωσης ύψους εξακόσιες σαράντα πέντε χιλιάδες ευρώ (645.000,00 €) για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του Ειδικού Φορέα 07.072 Δ/νση Οικονομικών Π.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΑΕ 082101 Μεταφορά μαθητών του οικ. έτους 2016 για την ανάγκη δαπάνης πολυετούς υποχρέωσης μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Π.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ, για τα σχολικά έτη 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019 & 2019-2020, συνολικής πίστωσης 6.000.000€ (ΕΠΙΜΕΡΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΥ ΑΝΑ ΕΤΟΣ: 2016: 645.000€, 2017: 1.500.000€, 2018: 1.500.000€, 2019: 1.500.000€, 2020: 855.000€).

29) ΑΔΑ: 7ΒΙΗ7Λ7-63Ζ – Λήψη απόφασης περί έγκρισης του υπ΄αριθμ. 23 / 2016 πρακτικού της επιτροπής αξιολόγησης των αποτελεσμάτων των διαγωνισμών και των διαδικασιών διαπραγμάτευσης της Π.Ε.Α.Α. σχετικά με την υπ’ αριθμ. 220021/01-12-2015 επαναληπτική πρόσκληση υποβολής προσφοράς στη διαδικασία με διαπραγμάτευση τιμής για την παροχή υπηρεσιών μεταφορά μαθητών Π/θμιας & Δ/θμιας Εκπ/σης Π.Ε. Ανατ. Αττικής , των νέων δρομολογίων που προέκυψαν για τα σχολεία της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής για το σχολικό έτος 2015-2016.

30) ΑΔΑ: ΩΝΩΦ7Λ7-ΘΛΩ – Λήψη απόφασης περί έγκρισης του υπ΄αριθμ. 24 / 2016 πρακτικού της επιτροπής αξιολόγησης των αποτελεσμάτων των διαγωνισμών & των διαδικασιών διαπραγμάτευσης της Π.Ε.Α.Α, στα πλαίσια της υπ’ αριθμ. οικ.157520 / 6-8-2015 ηλεκτρονικής πρόσκλησης υποβολής προσφοράς με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς τροποποίηση των όρων της υπ΄ αρ. 4/2015 διακήρυξης Ηλεκτρονικού Διεθνούς Ανοιχτού Μειοδοτικού Διαγωνισμού σε ευρώ για τη μεταφορά μαθητών Π/θμιας & Δ/θμιας Εκπ/σης Ανατ. Αττικής για το σχολικό έτος 2015-2016 και για τα δρομολόγια για τα οποία δεν κατατέθηκε καμία προσφορά.

31) ΑΔΑ: ΩΞΟΨ7Λ7-ΤΝΦ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΝΑ ΜΑΡΤΙΟ 2016 ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

32) ΑΔΑ: 7ΤΟΑ7Λ7-ΥΗ9 – Διενέργεια διαδικασίας διαπραγμάτευσης τιμής για την παροχή υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Περιφέρειας Αττικής, για το σχολικό έτος 2015-2016, των νέων δρομολογίων που προέκυψαν για σχολεία της ΠΕ Νοτίου Τομέα Αθηνών, συνολικού προϋπολογισμού 2.706,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (2.200,00 € πλέον ΦΠΑ 23% 506,00 € και με δικαίωμα προαίρεσης 20% 541,20 €)

33) ΑΔΑ: 6Μ2Η7Λ7-ΦΙ0 – Διενέργεια διαδικασίας διαπραγμάτευσης για την παροχή υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Περιφέρειας Αττικής, πλην της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής, για το σχολικό έτος 2015-2016, των νέων δρομολογίων που προέκυψαν για τα σχολεία της Περιφέρειας Αττικής για το σχολικό έτος 2015 – 2016, συνολικού προϋπολογισμού 10.896,00 € (9.080,00 € με δικαίωμα προαίρεσης έως 20% 1.816,00 €) πλέον ΦΠΑ

34) ΑΔΑ: ΩΘΠΗ7Λ7-Υ2Χ – Λήψη απόφασης περί έγκρισης του υπ΄αριθμ. 19 / 2016 πρακτικού καθώς και του υπ΄αριθμ. 85/ 2015 πρακτικού της επιτροπής αξιολόγησης των αποτελεσμάτων των διαγωνισμών & των διαδικασιών διαπραγμάτευσης της Π.Ε.Α.Α, το οποίο εμπεριέχεται στο πρώτο πρακτικό, στα πλαίσια της υπ’ αριθμ. οικ.157520 /6-8-2015 ηλεκτρονικής πρόσκλησης υποβολής προσφοράς με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς τροποποίηση των όρων της υπ΄ αρ. 4/2015 διακήρυξης Ηλεκτρονικού Διεθνούς Ανοιχτού Μειοδοτικού Διαγωνισμού σε ευρώ για τη μεταφορά μαθητών Π/θμιας & Δ/θμιας Εκπ/σης Ανατ. Αττικής για το σχολικό έτος 2015-2016 και για τα δρομολόγια για τα οποία δεν κατατέθηκε καμία προσφορά.

35) ΑΔΑ: ΩΧΧΚ7Λ7-5ΛΡ – Λήψη απόφασης περί έγκρισης του υπ΄αριθμ. 20 / 2016 πρακτικού καθώς και του υπ΄αριθμ. 88/ 2015 πρακτικού της επιτροπής αξιολόγησης των αποτελεσμάτων των διαγωνισμών & των διαδικασιών διαπραγμάτευσης της Π.Ε.Α.Α, το οποίο εμπεριέχεται στο πρώτο πρακτικό, στα πλαίσια της υπ’ αριθμ. οικ.157149 / 5-8-2015 ηλεκτρονικής πρόσκλησης υποβολής προσφοράς με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς τροποποίηση των όρων της υπ΄ αρ. 4/2015 διακήρυξης Ηλεκτρονικού Διεθνούς Ανοιχτού Μειοδοτικού Διαγωνισμού σε ευρώ για τη μεταφορά μαθητών Π/θμιας & Δ/θμιας Εκπ/σης Ανατ. Αττικής για το σχολικό έτος 2015-2016 και για τα δρομολόγια για τα οποία κατατέθηκαν απαράδεκτες προσφορές.

36) ΑΔΑ: 7Ν8Ρ7Λ7-ΨΕΣ – Αποσφράγιση οικονομικών προσφορών των μεταφορέων 1)ΥΙΟΙ Κ. ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΑΒΕΤΕ 2)ΟΛΥΜΠΟΣ ΕΞΠΡΕΣ 3)ΚΤΕΝΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 4)ΠΑΠΑΣΤΑΜΑΤΗ ΣΠΥΡΟΣΥ 5)ΜΕΝΤΖΕΛΙΩΤΗ ΘΕΟΔΩΡΟΥ 6)ΧΑΤΖΗ ΙΩΑΝΝΗ 7)ΤΣΟΚΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 8)ΚΟΛΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗ 9)ΚΑΥΚΙΑ ΗΛΙΑ αναφορικά με τον Επαναληπτικό Διεθνή Ανοικτό Μειοδοτικό Διαγωνισμό για την Μεταφορά μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Περιφέρειας Αττικής (πλην της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής) για το σχολικό έτος 2015-2016, συνολικού προϋπολογισμού 705.181,14 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (αρ. διακήρυξης 3/2015) και τη διαβίβασή τους στην Πενταμελή Επιτροπή Αξιολόγησή των Αποτελεσμάτων Ανοικτών/Διεθνών Διαγωνισμών και Διαδικασιών Διαπραγμάτευσης της ΠΕΔΑ για αξιολόγηση.

37) ΑΔΑ: ΩΒΝΤ7Λ7-ΑΑΞ – Έγκριση των πρακτικών της Γνωμοδοτικής Επιτροπής Αξιολόγησης Διαγωνισμών για τις Περιφερειακές Ενότητες Κεντρικού Τομέα, Βόρειου Τομέα, Δυτικού Τομέα και Νότιου Τομέα και τη Δ/νση Οικονομικών, για την οριστική κατακύρωση των αποτελεσμάτων του Διεθνή Ηλεκτρονικού Ανοικτού Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την Μεταφορά Μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Περιφέρειας Αττικής (πλην της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής), για το σχολικό έτος 2015

38) ΑΔΑ: 6ΗΩΒΟΡ1Κ-37Φ – Συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας & Αξιολόγησης Διαγωνισμού του έργου «Παρακολούθηση της ποιότητας των υδάτων των ακτών κολύμβησης της Περιφέρειας Αττικής για το έτος 2016» της πράξης «Υλοποίηση μέτρων του Σχεδίου Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών (ΣΔΛΑΠ) Υδατικού Διαμερίσματος (ΥΔ) Αττικής, που σχετίζονται με την εφαρμογή Κοινοτικών Οδηγιών για τα ύδατα κολύμβησης στην Περιφέρεια Αττικής (αρ. πρωτ. Ένταξης Πράξης 858/30-3-2016/ΑΔΑ:67ΟΟ7Λ7-Ι36)».

39) ΑΔΑ: ΩΔΞ6ΟΡ1Κ-Λ1Ο – Συγκρότηση Επιτροπής εξέτασης ενστάσεων και προσφυγών, του Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού του έργου «Παρακολούθηση της ποιότητας των υδάτων των ακτών κολύμβησης της Περιφέρειας Αττικής για το έτος 2016» της πράξης «Υλοποίηση μέτρων του Σχεδίου Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών (ΣΔΛΑΠ) Υδατικού Διαμερίσματος (ΥΔ) Αττικής, που σχετίζονται με την εφαρμογή Κοινοτικών Οδηγιών για τα ύδατα κολύμβησης στην Περιφέρεια Αττικής (αρ. πρωτ. Ένταξης Πράξης 858/30-3-2016/ΑΔΑ:67ΟΟ7Λ7-Ι36)».

40) ΑΔΑ: 7ΔΥΗΟΡ1Κ-ΔΦ3 – Συγκρότηση Επιτροπής Παρακολούθησης εκτέλεσης Σύμβασης και Παραλαβής του έργου «Παρακολούθηση της ποιότητας των υδάτων των ακτών κολύμβησης της Περιφέρειας Αττικής για το έτος 2016» της πράξης «Υλοποίηση μέτρων του Σχεδίου Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών (ΣΔΛΑΠ) Υδατικού Διαμερίσματος (ΥΔ) Αττικής, που σχετίζονται με την εφαρμογή Κοινοτικών Οδηγιών για τα ύδατα κολύμβησης στην Περιφέρεια Αττικής (αρ. πρωτ. Ένταξης Πράξης 858/30-3-2016/ΑΔΑ:67ΟΟ7Λ7-Ι36)».

41) ΑΔΑ: 63ΜΦ7Λ7-Σ1Ι – α) Έγκριση του 3ου Πρακτικού ελέγχου και αποδοχής των δικαιολογητικών και πιστοποιητικών του μειοδότη του διαγωνισμού της παροχής υπηρεσιών: «ΣΗΜ-05/14: Συντήρηση Εξωτερικών Εγκαταστάσεων Φωτεινής Σηματοδότησης Περιφέρειας Αττικής» προϋπολογισμού 6.000.000,00€ (με ΦΠΑ), που προβλέπονται στην παρ.4.5της διακήρυξης. β) Οριστική κατακύρωση της υπό δημοπράτηση παροχής υπηρεσιών στην εταιρεία «ΒΙΟΛΙΑΠ Α.Τ.Ε.Β.Ε.» με τελική δαπάνη 2.461.938,42€ με Φ.Π.Α.

42) ΑΔΑ: 7ΤΣΓ7Λ7-Κ7Δ – α) Έγκριση αποτελέσματος του Διαγωνισμού παροχής υπηρεσιών: «Καθαρισμός ρεμάτων Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής ΥΔΡ14», προϋπολογισμού 1.000.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.). β) Εξουσιοδότηση της Δ.Τ.Ε. Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής για τη συνέχιση της διαδικασίας μέχρι την υπογραφή της σύμβασης

43ΑΔΑ: ΩΑΠ77Λ7-ΝΗ0 – Τροποποίηση της αρ. 1933/2015 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: παράταση εκτέλεσης συμβάσεων για την Μεταφορά μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Περιφέρειας Αττικής, για το σχολικό έτος 2015-2016 κατά τις ειδικές διατάξεις της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγουσες ρυθμίσεις για την απρόσκοπτη έναρξη του σχολικού έτους 2015-2016 και την εύρυθμη λειτουργία των σχολικών μονάδων» (ΦΕΚ Α’ 108/10-9-2015) με ισχύ έως την ολοκλήρωση του Διεθνούς Ηλεκτρονικού Ανοικτού Μειοδοτικού Διαγωνισμού (Διακήρυξη 3/2015) και όχι πέραν της 29-02-2016

44) ΑΔΑ: 79ΩΓ7Λ7-ΒΦΝ – Τροποποίηση της αρ. 2305/2015 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: διενέργεια διαδικασίας διαπραγμάτευσης για 161 δρομολόγια της μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Περιφέρειας Αττικής, πλην της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής, για το σχολικό έτος 2015-2016, για τα οποία δεν υποβλήθηκε καμία προσφορά κατά τη διενέργεια του διεθνούς ηλεκτρονικού ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού (Δ/ξη 3/2015) για την Μεταφορά μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Περιφέρειας Αττικής, πλην της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής, για το σχολικό έτος 2015-2016, προϋπολογισμού 2.567.281,55 €. συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ με δικαίωμα προαίρεσης έως 20% (υπ’αρ. πρωτ. 199090/15.10.2015 Πρόσκληση)

45) ΑΔΑ: 6ΗΑ17Λ7-ΗΝΒ – Λήψη απόφασης περί έγκρισης του υπ΄αριθμ. 25/2016 πρακτικού της επιτροπής αξιολόγησης των αποτελεσμάτων των διαγωνισμών και των διαδικασιών διαπραγμάτευσης της Π.Ε.Α.Α. σχετικά με την υπ’ αριθμ. οικ.157520 /6-8-2015 ηλεκτρονική πρόσκληση υποβολής προσφοράς στα πλαίσια της διαδικασίας με διαπραγμάτευση χωρίς τροποποίηση των όρων της υπ΄ αρ. 4/2015 διακήρυξης Ηλεκτρονικού Διεθνούς Ανοιχτού Μειοδοτικού Διαγωνισμού σε ευρώ για τη μεταφορά μαθητών Π/θμιας & Δ/θμιας Εκπ/σης Ανατ. Αττικής για το σχολικό έτος 2015-2016 και για τα δρομολόγια για τα οποία δεν κατατέθηκε καμία προσφορά, καθώς και την υπ’ αριθμ. οικ. 185556/28-9-2015 πρόσκληση για πραγματοποίηση δεύτερου γύρου κλειστής διαπραγμάτευσης προκειμένου η εταιρεία «ΚΤΕΛ Ν. Αττικής ΑΕ» να προσφέρει καλύτερο ποσοστό έκπτωσης για τα δρομολόγια των οποίων οι τιμές κρίθηκαν μη συμφέρουσες.

46) ΑΔΑ: Ψ1ΔΥ7Λ7-Μ22 – Λήψη απόφασης περί έγκρισης του υπ΄αριθμ. 26/ 2016 πρακτικού της επιτροπής αξιολόγησης των αποτελεσμάτων των διαγωνισμών και των διαδικασιών διαπραγμάτευσης της Π.Ε.Α.Α. σχετικά με την υπ’ αριθμ. οικ.157520 /6-8-2015 ηλεκτρονική πρόσκληση υποβολής προσφοράς στα πλαίσια της διαδικασίας με διαπραγμάτευση χωρίς τροποποίηση των όρων της υπ΄ αρ. 4/2015 διακήρυξης Ηλεκτρονικού Διεθνούς Ανοιχτού Μειοδοτικού Διαγωνισμού σε ευρώ για τη μεταφορά μαθητών Π/θμιας & Δ/θμιας Εκπ/σης Ανατ. Αττικής για το σχολικό έτος 2015-2016 και για τα δρομολόγια για τα οποία δεν κατατέθηκε καμία προσφορά, καθώς και την υπ’ αριθμ. οικ. 196378/13-10-2015 πρόσκληση για πραγματοποίηση εκ νέου δεύτερου γύρου κλειστής διαπραγμάτευσης προκειμένου η εταιρεία «ΚΤΕΛ Ν. Αττικής ΑΕ» να προσφέρει καλύτερο ποσοστό έκπτωσης για τα δρομολόγια 228 &230.

47) ΑΔΑ: 79ΩΠ7Λ7-ΛΑΨ – Λήψη απόφασης περί έγκρισης του υπ΄αριθμ. 29/2016 πρακτικού της επιτροπής αξιολόγησης των αποτελεσμάτων των διαγωνισμών και των διαδικασιών διαπραγμάτευσης της Π.Ε.Α.Α. στα πλαίσια της υπ΄ αρ. 11/2015 διακήρυξης επαναληπτικού Διεθνούς Ανοιχτού Μειοδοτικού Διαγωνισμού σε ευρώ για τη μεταφορά μαθητών Π/θμιας & Δ/θμιας Εκπ/σης Ανατ. Αττικής για το σχολικό έτος 2015-2016

48) ΑΔΑ: 7Θ3Ρ7Λ7-29Η – Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης, ύψους €1.000.000, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παροχή υπηρεσιών φύλαξης Πάρκων και Αλσών, αρμοδιότητας Περιφέρειας Αττικής (Π.Ε. Κεντρικού Τομέα), για 3 έτη

49) ΑΔΑ: ΩΘΖΒ7Λ7-7ΔΨ – Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού Α΄ τριμήνου 2016.

50) ΑΔΑ: 7ΒΔΛΟΡ1Κ-ΤΟΨ – 3η Τροποποίηση της απόφασης συγκρότησης της Πρώτης & Δεύτερης Τεχνικής Επιτροπής Εξέτασης Αντιρρήσεων Ανατολικής Αττικής, περιόδου 2016-2017

51) ΑΔΑ: ΩΕΥΠ7Λ7-ΒΓΨ – α) Ακύρωση της Ανοιχτής Δημοπρασίας του έργου : «Εργασίες συντήρησης οδικού δικτύου Π. Ε. Ανατολικής Αττικής (2015)», προϋπολογισμού 4.000.000,00€ (με τα απρόβλεπτα, την αναθεώρηση και Φ.Π.Α.). β) Έγκριση της νέας Διακήρυξης Ανοιχτής Δημοπρασίας του έργου : «Εργασίες συντήρησης οδικού δικτύου Π. Ε. Ανατολικής Αττικής (2015)», προϋπολογισμού 4.000.000,00€ (με τα απρόβλεπτα, την αναθεώρηση και Φ.Π.Α.) γ) Την αποστολή της Περίληψης Διακήρυξης για δημοσίευση στο ΦΕΚ και στον Ελληνικό Τύπο, όπως προβλέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις.

52) ΑΔΑ: 7Ζ147Λ7-0ΣΑ – Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής στους Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων της Περιφέρειας Αττικής καθώς και στους Προϊσταμένους Διευθύνσεων και Τμημάτων της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων «Με Εντολή Αντιπεριφερειάρχη»

53) ΑΔΑ: ΩΗΠΗ7Λ7-Τ4Ζ – Έγκριση 1) της Διακήρυξης ηλεκτρονικού δημόσιου διαγωνισμού και των τευχών Δημοπράτησης που τη συνοδεύουν 2) της αποστολής της περίληψης Διακήρυξης στο ΦΕΚ και στον Ελληνικό τύπο σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και 3) της σύσταση της Επιτροπής Διαγωνισμού της Παροχής Υπηρεσιών «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΥΔΡΟΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ» , ΑΠ 86/15, προϋπολογισμού: 1.000.000,00€ (με ΦΠΑ )

54) ΑΔΑ: 71ΠΧ7Λ7-ΑΜΚ – «Συγκρότηση τριμελούς επιτροπής ελέγχου εγκαταστάσεων διαλογής, τυποποίησης και συσκευασίας νωπών οπωροκηπευτικών για την έκδοση βεβαίωσης καταλληλότητας των εγκαταστάσεων -εμπορικής υποδομής Εμπόρων Νωπών Οπωροκηπευτικών» (Π.Δ. 326/1998, όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 298/2000 και ισχύει).

ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΗΣ

1) ΑΔΑ: Ω7ΖΨΟΡ1Κ-Υ07 – Πράξη Χαρακτηρισμού στη θέση Στρόμπλου ή Κουταλού Δήμου Αίγινας εμβαδού 6.318,86τ.μ

2) ΑΔΑ: ΩΦ9ΙΟΡ1Κ-ΩΝ5 – Πράξη Χαρακτηρισμού στη θέση Στρόμπλου Δήμου Αίγινας εμβαδού 6.317,33τ.μ

3) ΑΔΑ: 7ΝΩΓ7Λ7-Χ9Φ – Έγκριση αποτελέσματος διαγωνισμού για την ανάθεση εκπόνησης της μελέτης: «Μελέτη γεωτεχνικής έρευνας, στατικής επάρκειας κτηρίων, ελέγχου του Η/Μ εξοπλισμού και προτεινόμενων μέτρων για την αποκατάσταση του ΕΚΠΑΖ στην Αίγινα», προεκτιμώμενης αμοιβής 60.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3316/2005.

4) ΑΔΑ: ΩΕΧ67Λ7-ΙΝΜ – Έγκριση Επιστροφής Εγγύησης Καλής Εκτέλεσης του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΝΗΣΟΥ ΑΙΓΙΝΑΣ» , αναδόχου Κ/ξιας ΕΛΕΚΤΡΟΜΕΚ Α.Ε. – ΘΕΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

5) ΑΔΑ: 7ΖΕΡΟΡ1Κ-Θ1Υ – Μερική ακύρωση της υπ’ αριθ. 17/2016 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αίγινας

6) ΑΔΑ: ΩΒΘΥ7Λ7-3ΧΚ – Άρση Προληπτικών Υγειονομικών Μέτρων στο πλαίσιο του Προγράμματος Παρακολούθησης των Ζωνών Παραγωγής και Αλιείας Ζώντων Δίθυρων Μαλακίων στη θαλάσσια περιοχή βόρεια της νήσου Μετώπης, μεταξύ των νήσων Αίγινας και Αγκιστρίου.

7) ΑΔΑ: 7ΒΞ27Λ7-4ΚΡ – ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΙΘΟΚΤΙΣΤΟΥ ΤΟΙΧΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΑΙΓΙΝΑΣ» ΣΥΜΒΑΤΙΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 66.000,00€ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΤΣΑΟΥΣΙΔΗ

8) ΑΔΑ: ΨΩΖ07Λ7-ΞΦΔ – Εξέταση των από 28/03/2016 κατατεθέντων ενστάσεων κατά του Πρακτικού ΙΙ της Επιτροπής Διαγωνισμού και Εισήγησης για Ανάθεση κατασκευής του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ ΑΙΓΙΝΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΔΑΠ» προϋπολογισμού 30.135.000,00 ευρώ (με αναθεώρηση και ΦΠΑ).

9) ΑΔΑ: 643Θ7Λ7-14Μ – ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ι. ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΑΙΓΙΝΑΣ – ΠΡΩΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΒΟΥΛΕΥΤΗΡΙΟΥ» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ 130.000,00 € ΜΕ ΤΟ ΦΠΑ, ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΑΡΑΜΠΙΝΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.

10) ΑΔΑ: ΩΕΠΑΟΡ1Κ-Υ74 – Πράξη χαρακτηρισμού στη θέση Αγ. Γεώργιος Κυψέλης Δήμου Αίγινας εμβαδού 375τ.μ

11) ΑΔΑ: 7ΝΩΓ7Λ7-Χ9Φ – Έγκριση αποτελέσματος διαγωνισμού για την ανάθεση εκπόνησης της μελέτης: «Μελέτη γεωτεχνικής έρευνας, στατικής επάρκειας κτηρίων, ελέγχου του Η/Μ εξοπλισμού και προτεινόμενων μέτρων για την αποκατάσταση του ΕΚΠΑΖ στην Αίγινα», προεκτιμώμενης αμοιβής 60.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3316/2005.

ΔΗΜΟΣ ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ

1) ΑΔΑ: ΩΒΣΟ7Λ7-ΔΙΝ – Παράταση προθεσμίας του έργου: «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΟΔΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ» προϋπολογισμού: 150.000,00 € με Φ.Π.Α., αναδόχου ΑΛΣΤΕ ΕΠΕ

2) ΑΔΑ: ΩΒΘΥ7Λ7-3ΧΚ – Άρση Προληπτικών Υγειονομικών Μέτρων στο πλαίσιο του Προγράμματος Παρακολούθησης των Ζωνών Παραγωγής και Αλιείας Ζώντων Δίθυρων Μαλακίων στη θαλάσσια περιοχή βόρεια της νήσου Μετώπης, μεταξύ των νήσων Αίγινας και Αγκιστρίου.

ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΜΟΥ

1) ΑΔΑ: ΩΞΘΒ7Λ7-ΣΑΨ – ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΧΟΡΟΥ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ

2) ΑΔΑ: 6ΒΝ97Λ7-5Λ5 – ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΑΕ

3) ΑΔΑ: 6ΝΦ37Λ7-25Ω – Έγκριση τροποποιήσεως του Καταστατικού Ανώνυμης Εταιρείας.

4) ΑΔΑ: 7ΓΟΡΟΡ1Κ-1Ρ0 – Έγκριση διορισμού υποτρόφου αποφοίτου του 1ου Γ.Ε.Λ. Αλίμου, ακαδημαϊκού έτους 2011-2012, από τα έσοδα του Κληροδοτήματος «Ευαγγελίας Μπενάκη», που διαχειρίζεται το Ν.Π.Δ.Δ. «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αλίμου».

5) ΑΔΑ: ΩΧΑ6ΟΡ1Κ-7ΩΣ – «Δημοσίευση προσκλήσης προς τον Κο Κων. Μαμούρη, ιδιοκτήτη των διαμερισμάτων Στ1 και Στ2 της οικοδομής επί της οδού Εθνάρχου Μακαρίου 2 στον Άλιμο.»

ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ – ΒΟΥΛΑΣ – ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ

1) ΑΔΑ: 7ΦΑΠ7Λ7-ΠΩΥ – Έγκριση σύναψης και όρων της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης για την εκτέλεση του έργου με τίτλο: «Ανάπλαση πλατείας Ζησιμοπούλου στη Δημοτική Ενότητα Βάρης» συνολικού προϋπολογισμού 570.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.).

2) ΑΔΑ: 7ΕΧΖ7Λ7-Χ1Ξ – Χορήγηση άδειας εγκατάστασης και λειτουργίας Ενεργειακού Συστήματος Κλιματισμού χώρων μέσω εκμετάλλευσης της θερμότητας των γεωλογικών σχηματισμών και υπόγειων ή επιφανειακών νερών που δεν χαρακτηρίζονται Γεωθερμικό δυναμικό.

3) ΑΔΑ: Ψ770ΟΡ1Κ-Κ6Τ – Χορήγηση άδειας χρήσης για υφιστάμενα δικαιώματα από πηγάδι υδρευτικής χρήσης (άρδευση πρασίνου) στους Ολυμπία Δημητρακάκη και Αναστάσιο Χαρώνη στην ιδιοκτησία τους, στη θέση «Ασύρματος Βάρης» του Δήμου Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης, της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής, της Περιφέρειας Αττικής.

4) ΑΔΑ: ΩΚΜΠ7Λ7-ΕΕ2 – «ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΗΛΑΔΕΖΑΣ Δ.Ε. ΒΑΡΗΣ», προϋπολογισμού 1.410.684,00€

5) ΑΔΑ: 6ΕΔΤ7Λ7-732 – ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ Α.Ε.

6) ΑΔΑ: 61877Λ7-1ΜΛ – Ορισμός Επιτροπών Χαρακτηρισμού Εδαφών και Παραλαβής Αφανών Εργασιών και Υλικών του έργου: «ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΗΛΑΔΕΖΑΣ Δ.Ε. ΒΑΡΗΣ», προϋπολογισμού 1.410.684,00€ με τα απρόβλεπτα, την αναθεώρηση και τον Φ.Π.Α..

7) ΑΔΑ: 64ΠΨ7Λ7-ΙΤ1 – Διορθωτική Πράξη της με αρ. 9Δ / 92 Πράξης Εφαρμογής της περιοχής «ΚΑΜΙΝΙ» τηςΔημοτικής ενότητας Βάρης του Δήμου Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης, για την ιδιοκτησία με κ.α. 030102 στο Ο.Τ. 246.

8) ΑΔΑ: 6ΥΥΝ7Λ7-ΑΦΤ – Ορισμός επιβλεπόντων μηχανικών του έργου: «ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΗΛΑΔΕΖΑΣ Δ.Ε. ΒΑΡΗΣ», προϋπολογισμού 1.410.684,00€ με τα απρόβλεπτα, την αναθεώρηση και τον Φ.Π.Α..

9) ΑΔΑ: Ω054ΟΡ1Κ-5ΕΔ – Χορήγηση άδειας χρήσης νερού για υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης νερού από γεώτρηση αρδευτικής χρήσης (άρδευση αγροτεμαχίου) στον κ. Αργυρίου Γεώργιο του Αργύριου, στην ιδιοκτησία του στη θέση ΧΕΡΩΜΑ, Δ.Ε. Βάρης, του Δήμου Βάρης- Βούλας- Βουλιαγμένης, της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής.

ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ

1) ΑΔΑ: 7ΔΘΙ7Λ7-Μ8Ω – έγκριση τροποποιήσεως καταστατικού ανωνύμου εταιρείας

2) ΑΔΑ: 7Κ357Λ7-ΙΞ0 – Απόφαση επιβολής προστίμου στον ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΣΟΒΟΛΟ, κάτοχο αρτοποιείου, επί της οδού Λασιθίου 34 στον Δήμο Γλυφάδας.

3) ΑΔΑ: ΩΚΨΜ7Λ7-Ψ2Ν – Συγκρότηση Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης υλοποίησης της προγραμματικής σύμβασης για την κατασκευή του έργου: «ΒΕΛΤΙ?ΣΗ ΥΠΟ ΟΜ?Ν ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕ?Ν ΤΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΛΙΟΥΓΚΑΣ ΗΜΟΥ ΓΛΥΦΑ ΑΣ»

4) ΑΔΑ: Ψ9ΘΨ7Λ7-ΥΞΘ – ΑΝΑΚΛΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ

5) ΑΔΑ: 7Η9Ξ7Λ7-ΠΟΚ – Ειδική εντολή για την έγκριση εκτέλεσης απολογιστικών εργασιών στο έργο: «ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ, ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΧΑΡΙΤΩΝ & ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ (Ο.Τ. 69)» προϋπολογισμού 1.700.00,00 ευρώ (με ΦΠΑ)

6) ΑΔΑ: 7ΥΑΤΟΡ1Κ-ΖΕ0 – Χορήγηση άδειας χρήσης και μεταφοράς νερού για υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης νερού από γεώτρηση υδρευτικής χρήσης (άρδευση πρασίνου-καθαριότητα) στον ΔΗΜΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ στον κοινόχρηστο χώρο στη θέση ΟΔΟΣ ΔΕΡΒΕΝΑΚΙΩΝ του Δήμου Γλυφάδας, της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής, της Περιφέρειας Αττικής.

7) ΑΔΑ: 7Ε0ΗΟΡ1Κ-Η4Α – Χορήγηση άδειας χρήσης και μεταφοράς νερού για υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης νερού από γεώτρηση υδρευτικής χρήσης (άρδευση πρασίνου-καθαριότητα) στον ΔΗΜΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ στον κοινόχρηστο χώρο στη θέση ΘΕΑΤΡΟ ΑΙΞΩΝΗΣ του Δήμου Γλυφάδας, της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής, της Περιφέρειας Αττικής.

8) ΑΔΑ: 7ΗΧΗ7Λ7-568 – Χορήγηση άδειας συνεργείου συντήρησης ανελκυστήρων στον «ΠΙΕΡΙΔΗ ΝΙΚΟΛΑΟ – ΒΑΣΙΛΕΙΟ» με έδρα την οδό ΙΘΩΜΗΣ 21, ΓΛΥΦΑΔΑ.

9) ΑΔΑ: ΩΟΜ47Λ7-5ΜΨ – Έγκριση συγχώνευσης με απορρόφηση εταιρειών και τροποποιήσεως του Καταστατικού Ανώνυμης Εταιρίας

10) ΑΔΑ: 7ΔΡΠ7Λ7-8Ξ0 – Έγκριση παράτασης συμβατικής προθεσμίας του έργου: «ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ, ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΧΑΡΙΤΩΝ & ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ (Ο.Τ.69)», συνολικού προϋπολογισμού 1.700.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23%)

11) ΑΔΑ: 7Σ8Ζ7Λ7-ΚΘΩ – Αποδοχή της ειδικής δήλωσης διακοπής εργασιών του έργου: «Συντήρηση οδικού δικτύου Δήμου Γλυφάδας» αναδόχου εργοληπτικής επιχείρησης ΓΡΑΙΚΟΥΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ.

12) ΑΔΑ: Ω0127Λ7-ΧΧΜ – Έγκριση όρων και σύναψης σχεδίου τροποποίησης-παράτασης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Γλυφάδας για το έργο με τίτλο «ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΧΑΡΙΤΩΝ & ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΩΝ ΧΩΡΩΝ (ο.τ. 69) ΔΗΜΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ».

ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

1) ΑΔΑ: 6ΠΠΧ7Λ7-Σ10 – Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ύψους 13.040,00 € πλέον ΦΠΑ (ήτοι 16.039,20 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) για μεταφορά μαθητών του Ειδικού Δημοτικού Σχολείου Ελευσίνας και του Ειδικού Νηπιαγωγείου Ελευσίνας λόγω του κατεπείγοντος με τις νόμιμες διαδικασίες.

2) ΑΔΑ: 799Ο7Λ7-36Η – ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΑΕ

3) ΑΔΑ: ΩΓΘΚ7Λ7-ΜΝΒ – Τροποποίηση της άδειας λειτουργίας των Συστεγασμένων Φαρμακείων ΚΟΥΡΟΥΜΠΑΜΠΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ & ΚΑΤΣΙΒΕΛΑ ΣΟΛΩΝΑ – ΚΥΡΙΛΟΥ ως προς την υπευθυνότητα του φαρμακοποιού ΚΑΤΣΙΒΕΛΑ ΣΟΛΩΝΑ – ΚΥΡΙΛΟΥ

4) ΑΔΑ: 77Γ0ΟΡ1Κ-4ΧΞ – Χορήγηση άδειας χρήσης νερού για υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης σε πηγάδι αρδευτικής χρήσης (άρδευση αγροτεμαχίου) στους κ. ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΑΔΑΜ στην ιδιοκτησία του στη θέση «ΒΑΘΥ ΠΗΓΑΔΙ», του Δήμου ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ, της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής.

ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ – ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ

1) ΑΔΑ: ΩΡ5Β7Λ7-ΠΣ8 – Έγκριση τροποποιήσεως του Καταστατικού Ανώνυμης Εταιρείας

2) ΑΔΑ: ΩΡΝΚΟΡ1Κ-ΨΤΣ – Ακύρωση της υπ’ αριθ. 63/2016 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ελληνικού- Αργυρούπολης

3) ΑΔΑ: ΩΣ6Υ7Λ7-ΓΣΚ – Τροποποίηση εγγραφής στο Μητρώο επιχειρήσεων ναυπήγησης, μετατροπής, επισκευής και συντήρησης πλοίων, ως ειδική επιχείρηση στην κατηγορία ΙIΙ, χωρίς μόνιμα εγκατεστημένο μηχανολογικό εξοπλισμό, της επιχείρησης επισκευών και συντήρησης σκαφών αναψυχής με την επωνυμία «ΣΗ ΛΑΝΤ ΤΕΚ ΕΠΕ» με έδρα επί της οδού Ριζούντος 2, στο Ελληνικό, λόγω προσθήκης δραστηριότητας.

4) ΑΔΑ: 7ΡΚ07Λ7-ΥΡΜ – ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ

5) ΑΔΑ: 7Ν967Λ7-Σ3Τ – ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ

6) ΑΔΑ: 7ΚΝΚ7Λ7-5ΛΨ – ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ Α.Ε.

7) ΑΔΑ: 6Ψ2ΓΟΡ1Κ-ΝΦ7 – Χορήγηση άδειας λειτουργίας στον Ανοικτό χώρο πίστας καρτ της Λέσχης Φίλων CART, στο Δήμο Ελληνικού- Αργυρούπολης

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

1) ΑΔΑ: 7ΙΞ87Λ7-Ω6Ψ – Έγκριση τροποποιήσεως του Καταστατικού Ανώνυμης Εταιρίας

2) ΑΔΑ: Ω2Ω27Λ7-Θ4Ε – Συγκρότηση Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης της προγραμματικής σύμβασης για την κατασκευή του έργου: «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΟΔΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ»

3) ΑΔΑ: 79ΙΝ7Λ7-2ΔΔ – ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ Α.Ε.

4) ΑΔΑ: 65257Λ7-Θ1Λ – ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ

5) ΑΔΑ: ΩΛΟ27Λ7-ΝΤ6 – Έγκριση τροποποιήσεως του Καταστατικού Ανώνυμης Εταιρείας

6) ΑΔΑ: ΩΖΨΗ7Λ7-1ΟΜ – Χορήγηση άδειας συνεργείου συντήρησης ανελκυστήρων στον «TARAJ TELO» με έδρα την οδό ΣΟΛΩΝΟΣ 55 – 57, ΚΑΛΛΙΘΕΑ.

7) ΑΔΑ: Ω5Υ27Λ7-83Ζ – Εγγραφή στο Μητρώο επιχειρήσεων ναυπήγησης, μετατροπής, επισκευής και συντήρησης πλοίων στην κατηγορία ΙIΙ ειδικών επιχειρήσεων, οι οποίες δεν διαθέτουν μόνιμα εγκατεστημένο μηχανολογικό εξοπλισμό, της εταιρείας ‘ΥΛΙΚΑ ΑΠΟΛΛΩΝ ΓΚΡΟΥΠ & ΣΙΑ Ο.Ε.’, έπειτα από μεταφορά της έδρας της σε μισθωμένο χώρο επί των οδών Πραξιτέλους 74 & Πεισιστράτου, στον Δήμο Καλλιθέας

ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ – ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

1) ΑΔΑ: 7246ΟΡ1Κ-ΒΒΗ – Ακύρωση της υπ’ αριθ. 48/2016 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κερατσινίου Δραπετσώνας

2) ΑΔΑ: ΩΝΟΨ7Λ7-Μ57 – Aνάκληση άδειας ίδρυσης φαρμακείου

3) ΑΔΑ: ΩΓΚ87Λ7-0ΞΔ – Aνάκληση άδειας ίδρυσης φαρμακείου

4) ΑΔΑ: ΩΡ0Μ7Λ7-ΨΑΙ – Έγκριση συνέχισης λειτουργίας των Συστεγασμένων Φαρμακείων των Φαρμακοποιών Μαλινάκη Δημητρίου του Γεωργίου, Μαρτίκα Θεοδώρας του Παναγιώτη με υπεύθυνη φαρμακοποιό την Βόγλη Μαριάννα του Τιμολέωντα, λόγω της λειτουργίας από την φαρμακοποιό Μαρτίκα Θεοδώρα και δεύτερου φαρμακείου στην Δ. Ε. Κερατσινίου, μετά την αποσυστέγασή τους από τα φαρμακεία των φαρμακοποιών, Καπετανίδου Μαρίας του Γεωργίου και Λιάκου Σωτηρίου του Χρήστου λόγω οριστικής παραίτησης αυτών από την άδεια των φαρμακείων τους».

5) ΑΔΑ: 6ΒΓΑ7Λ7-ΔΣΠ – Έγκριση λειτουργίας συστεγασμένων Φαρμακείων των Φαρμακοποιών Σιδηροπούλου Μαρίκα και Χελιώτη Κωνσταντίνου

6) ΑΔΑ: ΩΥ3Ξ7Λ7-ΒΣΝ – Έγκριση λειτουργίας μεταφερθέντος Φαρμακείου του φαρμακοποιού Τζανή Λουκά του Νικολάου

7) ΑΔΑ: ΩΦΗΘ7Λ7-ΚΘΔ – Χορήγηση άδειας συνεργείου συντήρησης ανελκυστήρων της ΓΚΙΝΟΥΔΗ ΜΑΡΙΑΣ, με έδρα στην οδό ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ 32, ΤΚ 18756 ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ

8) ΑΔΑ: 6ΙΛ47Λ7-2ΛΥ – Συγκρότηση Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης της προγραμματικής σύμβασης για την κατασκευή του έργου: «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΟΔΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ»

9) ΑΔΑ: Ψ6ΝΔ7Λ7-ΟΣΖ – Έγκριση σύναψης και όρων προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και Δήμου Κερατσινίου – Δραπετσώνας για το έργο «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ – ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ», συνολικού προϋπολογισμού 550.000,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.).

10) ΑΔΑ: Ω85Λ7Λ7-348 – Έγκριση λειτουργίας συστεγασμένων Φαρμακείων των Φαρμακοποιών Σωτρίνη Βασιλικής και Σωτρίνη Ευστρατίου

11) ΑΔΑ: Ω37Ψ7Λ7-9ΝΠ – Ένταξη της Πράξης «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣ ΟΦΕΛΟΣ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΑΣ – ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ – ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ» με Κωδικό ΟΠΣ 5000882 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014-2020»

12) ΑΔΑ: 7899ΟΡ1Κ-6Σ1 – Επανακήρυξη ως αναδασωτέας δασικής έκτασης, εμβαδού 143,778 στρ. στη θέση «Τζουζέπενα» Περιφέρειας Δήμου Κερατσινίου – Δραπετσώνας της Περιφερειακής Ενότητας Πειραιά της Περιφέρειας Αττικής

ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ

1) ΑΔΑ: 6ΛΨ1ΟΡ1Κ-ΩΑΜ – Χορήγηση άδειας χρήσης νερού για υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης νερού από γεώτρηση υδρευτικής χρήσης (άρδευση πρασίνου) στην εταιρία «Ν. ΤΖΙΩΤΗΣ ΑΒΕΕ» στην ιδιοκτησία της στη θέση ΠΟΡΤΣΙ του Δήμου Κρωπίας, της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής

2) ΑΔΑ: ΩΥ507Λ7-30Υ – ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ Α.Ε.

3) ΑΔΑ: 6ΓΑ27Λ7-ΜΔΙ – ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ Α.Ε.

4) ΑΔΑ: ΩΒΓΓΟΡ1Κ-87Σ – Χορήγηση άδειας χρήσης νερού για υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης νερού από πηγάδι αρδευτικής χρήσης (άρδευση αγροτεμαχίου) στην εταιρεία EUROSYST ΑΕΒΕ (κ.κ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ & ΚΩΝ/ΝΟΣ), που βρίσκεται στην οδό Ανθέων, στην θέση ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ, του Δήμου ΚΡΩΠΙΑΣ, της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής, Περιφέρειας Αττικής.

5) ΑΔΑ: 7ΚΙΡΟΡ1Κ-Ν7Β – Χορήγηση άδειας χρήσης νερού για υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης νερού από γεώτρηση αρδευτικής χρήσης (άρδευση αγροτεμαχίου) στην εταιρεία EUROSYST ΑΕΒΕ (κ.κ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ & ΚΩΝ/ΝΟΣ), που βρίσκεται στην οδό Ανθέων, στην θέση ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ, του Δήμου ΚΡΩΠΙΑΣ, της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής, Περιφέρειας Αττικής.

6) ΑΔΑ: ΩΗΟ67Λ7-05Ο – Άδεια εγκατάστασης διάρκειας τριών ( 3 ) ετών, του εργοστασίου – στεγνοκαθαριστήριο με πλυντήριο ρούχων, της DROPS LAUNDRY SERVICES A.E., που βρίσκεται στο 2ο χλμ της Λεωφ. Παιανίας – Μαρκοπούλου, στο Κορωπί Αττικής

7) ΑΔΑ: 6Α0Ν7Λ7-ΘΓΨ – Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών, όσον αφορά τις εργασίες του 1ου ΠΚΤΜΝΕ και της 1ης Σ.Σ.Ε. του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ Ρ. ΞΕΡΕΑ ΔΗΜΟΥ ΚΡΩΠΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ».

8) ΑΔΑ: ΨΛΧΑΟΡ1Κ-ΗΕ8 – Πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας τριών (3) μηνών στο Δήμο Κρωπίας.

9) ΑΔΑ: 7ΡΑ37Λ7-13Ρ – Άδεια εγκατάστασης σε υφιστάμενο κτίριο για το ‘Εργοστάσιο ανακύκλωσης πλαστικών και κατασκευής πλαστικών ειδών συσκευασίας’, της ‘YELLOW & BLACK POINT-Παραγωγή & Εμπορία πλαστικών IKE’που βρίσκεται επί της οδού Ι. Μεταξά 80 στο Κορωπί του Ν.Αττικής, διάρκειας ισχύος τριών (3) ετών

10) ΑΔΑ: 7ΩΩΠ7Λ7-Ν94 – Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών, όσον αφορά τις εργασίες του 1ου ΠΚΤΜΝΕ και της 1ης Σ.Σ.Ε. του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ Ρ. ΞΕΡΕΑ ΔΗΜΟΥ ΚΡΩΠΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ». (από αναβολή)

11) ΑΔΑ: 6ΒΧ47Λ7-Μ0Η – Βεβαιώνεται η κατάθεση της αρίθμ. πρωτ.: 245/27-01-2016 Υπεύθυνης δήλωσης για την έναρξη (ανανέωση) λειτουργίας επαγγελματικού εργαστηρίου χαμηλής όχλησης (του άρθρου 19, παρ. 1του Ν.3982/2011) με δραστηριότητα: «Παραγωγή μοσχολίβανου» , Κινητήριας ισχύος: 11,25 KW, Θερμικής ισχύος: 0 KW και Κ.Α.Δ 2008: 20.41, 41.01 στην επωνυμία ΜΑΛΕΒΙΤΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ που βρίσκεται στη θέση «ΠΡΟΦΑΡΤΑ» του Δήμου Κρωπίας

12) ΑΔΑ: Ω0ΟΖ7Λ7-Ω3Ε – Έγκριση 1ου ΑΠΕ και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε του έργου «Συντήρηση οδικού δικτύου του Δήμου Κρωπίας».

13) ΑΔΑ: 7ΩΓΒΟΡ1Κ-ΒΕ0 – Χορήγηση άδειας χρήσης νερού για υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης νερού από πηγάδι πολλαπλής χρήσης (άρδευση πρασίνου και πυρόσβεση) στο Δήμο Κρωπίας σε δημοτική έκταση, στη θέση ΤΟΧΙ οδός ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 50 του Δήμου ΚΡΩΠΙΑΣ, της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής

14) ΑΔΑ: ΨΗΗ47Λ7-ΗΗΛ – Άδεια μηχανολογικού εκσυγχρονισμού διάρκειας τριών (3) ετών, του εργοστασίου μηχανουργείο – κατασκευής λοιπών αντικειμένων από μέταλλο, της Γ. ΣΑΡΡΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε., που βρίσκεται στην οδό Αρχιμήδους 3, στο Κορωπί Αττικής.

15) ΑΔΑ: 6Λ4Π7Λ7-161 – Άδεια λειτουργίας αορίστου διαρκείας, της αποθήκης με συσκευασία και ανασυσκευασία εύφλεκτων, οξειδωτικών, διαβρωτικών, τοξικών επικινδύνων χημικών προιόντων και μη επικινδύνων προιόντων, της ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΛ. ΧΙΩΤΑΚΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝ. ΕΤΑΙΡΕΙΑ, που βρίσκεται στο 3ο χλμ της Λεωφ. Κορωπίου – Βάρης, θέση Τζήμα στο Κορωπί Αττικής.

16) ΑΔΑ: ΩΒΔ27Λ7-ΟΓ1 – Απόφαση απαλλαγής εφεδρικού ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους ισχύος 110 KVA , της MILKRO HELLAS PUBLISHER SERVICES LTD από άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας, το οποίο βρίσκεται στο 2 χλμ. Λ. Παιανίας-Μαρκοπούλου, στο Δήμο Κρωπίας

17) ΑΔΑ: 7ΩΩΠ7Λ7-Ν94 – Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών, όσον αφορά τις εργασίες του 1ου ΠΚΤΜΝΕ και της 1ης Σ.Σ.Ε. του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ Ρ. ΞΕΡΕΑ ΔΗΜΟΥ ΚΡΩΠΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ». (από αναβολή)

18) ΑΔΑ: 6ΖΚ0ΟΡ1Κ-Υ8Ο – Χορήγηση άδειας χρήσης νερού για υφιστάμενα δικαιώματα από γεώτρηση αρδευτικής χρήσης (άρδευση αγροτεμαχίου) στις Σταυρούλα Παπανικολάου και Όλγα Κιούση στην ιδιοκτησία τους, στη θέση «Καρακόλι-Μικρό Μετόχι Αλυκού» του Δήμου Κρωπίας, της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής, της Περιφέρειας Αττικής.

19) ΑΔΑ: ΩΗΡΞΟΡ1Κ-5ΔΜ – Τροποποίηση- επέκταση ως προς την αρδευόμενη έκταση και την αντλούμενη ποσότητα νερού της με αριθ.πρωτ. 23648/794/19-02-2014 (ΑΔΑ:ΒΙΕ9ΟΡ1Κ-ΨΛΤ) Απόφασης του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής «Χορήγηση άδειας χρήσης νερού για υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης νερού από πηγάδι αρδευτικής χρήσης στον κ. Ξενοφώντα Χριστοδούλου, στην ιδιοκτησία του στη θέση «Άγιος Γεώργιος» του Δήμου Κρωπίας, της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής, της Περιφέρειας Αττικής».

20) ΑΔΑ: ΩΠΞΝΟΡ1Κ-ΧΓΦ – Χορήγηση άδειας χρήσης νερού για υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης νερού από γεώτρηση υδρευτικής χρήσης (άρδευση πρασίνου) στους κ. Θεοδωρίδη Αθανάσιο και κ. Ιλαρίδη Ελευθέριο στην ιδιοκτησία τους στη θέση «ΠΡΑΡΙ ΑΛΥΚΟΥ ή ΝΤΑΡΙΒΗΡΙ», του Δήμου Κρωπίας, της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής.

21) ΑΔΑ: 7ΣΘ9ΟΡ1Κ-ΟΓΛ – Ακύρωση της υπ’ αριθ. 71/2016 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κρωπίας.

22) ΑΔΑ: ΨΛΣΚΟΡ1Κ-336 – Χορήγηση άδειας χρήσης νερού για υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης από γεώτρηση αρδευτικής χρήσης (άρδευση αγροτεμαχίων) στις Αλίκη και Μαρία Φιλίππου στην ιδιοκτησία τους, στη θέση «Καρελλάς», του Δήμου Κρωπίας, της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής, της Περιφέρειας Αττικής.

23) ΑΔΑ: 66Τ7ΟΡ1Κ-ΗΩΕ – Χορήγηση άδειας χρήσης νερού για υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης νερού από γεώτρηση αρδευτικής χρήσης (άρδευση αγροτεμαχίου) στους Αναστάσιο, Ελένη και Χρήστο Μπούτση στην ιδιοκτησία τους, στη θέση «Κίτσι», του Δήμου Κρωπίας, της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής, της Περιφέρειας Αττικής.

24) ΑΔΑ: 7ΩΩΞ7Λ7-Γ3Υ – Παράταση ισχύος της υπ’ αριθ. πρωτ. 1154/09/13-4-2009 Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του εργαστηρίου ζαχαροπλαστικής της εταιρίας ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΕΣ ΖΥΜΕΣ Α.Β.Ε.Ε που βρίσκεται στη Θέση Πόκα του Δήμου Κορωπίου της Περιφέρειας Αττικής.

25) ΑΔΑ: 7ΚΙΡΟΡ1Κ-Ν7Β – Χορήγηση άδειας χρήσης νερού για υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης νερού από γεώτρηση αρδευτικής χρήσης (άρδευση αγροτεμαχίου) στην εταιρεία EUROSYST ΑΕΒΕ (κ.κ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ & ΚΩΝ/ΝΟΣ), που βρίσκεται στην οδό Ανθέων, στην θέση ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ, του Δήμου ΚΡΩΠΙΑΣ, της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής, Περιφέρειας Αττικής.

ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ

1) ΑΔΑ: 6Ε0Π7Λ7-Τ06 – Βεβαιώνεται η κατάθεση της αρίθμ. πρωτ.: 1055/28-03-2016 Υπεύθυνης δήλωσης για την ‘Επαγγελματικού εργαστηρίου ναυπήγησης κατασκευής σκαφών αναψυχής, επαγγελματικών ή ειδικών σκαφών κάθε κατηγορίας και μορφής χωρητικότητας έως 25 κόρους ή μήκους έως 12 μ.’, και Κ.Α.Δ.: 30.12.11, 30.11.31 33.15.10.01 της ‘TECHNOHULL A.Ε.’, που βρίσκεται στο στο ΒΙΟΠΑ Κερατέας, Θέση Βένιζα-Ζαπάνι, στο Λαύριο

2) ΑΔΑ: ΩΤΜΞΟΡ1Κ-5ΩΔ – Χορήγηση άδειας χρήσης νερού για υφιστάμενα δικαιώματα από γεώτρηση αρδευτικής χρήσης (άρδευση αγροτεμαχίου) στους Αθανάσιο και Ευαγγελία Σκουρλή στην ιδιοκτησία τους, στη θέση «Πατητήρια Ολύμπου», του Δήμου Λαυρεωτικής, Τ.Κ. Κερατέας, της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής, της Περιφέρειας Αττικής.

3) ΑΔΑ: ΩΥΣΧΟΡ1Κ-ΨΗΔ – Απευθείας ανάθεση στον κ.ΓΕΩΡΓΙΟ Ν.ΒΑΡΥΘΥΜΙΑΔΗ για την προμήθεια υγρών καυσίμων κίνησης για τις ανάγκες των υπηρεσιακών οχημάτων του Δασαρχείου Λαυρίου για το έτος 2016

4) ΑΔΑ: 607ΔΟΡ1Κ-8ΜΗ – Έγκριση κατανάλωσης καυσίμων καθ’ υπέρβαση του καθορισθέντος ανώτατου ορίου για το μήνα Φεβρουάριο 2016 του Δήμου Λαυρεωτικής.

5) ΑΔΑ: Ω3ΒΞΟΡ1Κ-ΙΤΦ – ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ¨ΒΡΑΧΙΣΜΟΙ-ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΓΑΛΗΝΗ¨ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΕΡΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΜΒΑΔΟΥ 4.684,08 τ.μ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 14 Ν. 998/79 (ΑΡ. ΠΡΩΤ. 1072/24709/06-04-2016) ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΑΙΤΗΜΑ ΤΟΥ κ. ΜΑΡΓΩΜΕΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

6) ΑΔΑ: 7ΤΙ6ΟΡ1Κ-ΧΤΧ – ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ «ΜΕΤΟΧΙ ΑΜΠΕΛΑΚΙΑ Ή ΑΝΑΝΙΑ ΠΗΓΑΔΙ» Δ.Ε. ΚΕΡΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΜΒΑΔΟΥ 27,210 στρ. ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 14 Ν.998/79 (ΑΡ.ΠΡΩΤ.1154/27016/04-04-2016) ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΑΙΤΗΜΑ ΤΗΣ κ.ΜΑΡΙΑΣ ΝΑΝΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ κ.ΜΑΡΙΑΣ ΚΟΛΙΑΔΗΜΑ

7) ΑΔΑ: 75Μ5ΟΡ1Κ-ΖΥ9 – ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ «ΜΑΓΓΑΝΟΠΗΓΑΔΟ» Δ.Ε. ΛΑΥΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΜΒΑΔΟΥ 4.422,98 τ.μ.. ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 14 Ν.998/79 (ΑΡ.ΠΡΩΤ.1174/27694/07-04-2016) ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΑΙΤΗΜΑ ΤΟΥ κ.ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΤΑΒΑΤΖΙΑΝ

8) ΑΔΑ: 7ΞΑΖ7Λ7-ΟΧΛ – Έγκριση σύναψης και όρων προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Λαυρεωτικής για το έργο: «Κατασκευή ποδοσφαιρικού τάπητα και λοιπού εξοπλισμού για τις ανάγκες του γηπέδου Δημοτικού Σταδίου “Παν. Βογιατζής” Δήμου Λαυρεωτικής», συνολικού προϋπολογισμού 533.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).

9) ΑΔΑ: ΩΓΑ27Λ7-Π6Η – Ορισμός επιβλεπόντων μηχανικών του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΑΛΑΙΑΣ ΧΑΡΑΞΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ – ΛΑΥΡΙΟ (25ΧΛΜ.)».

10) ΑΔΑ: 7ΗΖ47Λ7-ΠΞΙ – Έγκριση Τελικής Επιμέτρησης για το έργο «Συντήρηση του οδικού δικτύου του Δήμου Λαυρεωτικής».

11) ΑΔΑ: ΩΩ227Λ7-0Ω3 – Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου «Αποκατάσταση χώρων ανεξέλεγκτης διάθεσης απορριμμάτων (Χ.Α.Δ.Α.) Λαυρίου & Παιανίας Περιφέρειας Αττικής>>

12) ΑΔΑ: 691Μ7Λ7-ΗΒΕ – Επιστροφή εγγυήσεων καλής εκτέλεσης του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Χ’Ρ’Ν ΑΝΕΞΕΛΕΓΚΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤ’Ν ΛΑΥΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΙΑΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ»

13) ΑΔΑ: Ω3ΥΠ7Λ7-ΦΩΒ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΧΕΙΑΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΘΩς ΚΑΙ ΜΑΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΞΥΛΙΝΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΜΕΤΑΛΛΕΙΑς ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑς ΛΑΥΡΙΟΥ

14) ΑΔΑ: Ω6ΠΙ7Λ7-ΤΜ3 – ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΚΗ ΜΟΥΣΕΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΜΕΤΑΛΛΕΙΑ ΜΕΤΑΛΛΟΥ

15) ΑΔΑ: ΩΨΝΟΟΡ1Κ-3ΣΒ – Άδεια για τη δραστηριότητα συλλογής και μεταφοράς μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων και αποβλήτων ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) του ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ που εδρεύει επί της οδού Κουντουριώτου 1 στο Λαύριο Αττικής

16) ΑΔΑ: 6Η357Λ7-6ΜΣ – Έγκριση Χρονοδιαγράμματος για το έργο : «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΑΛΑΙΑΣ ΧΑΡΑΞΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ – ΛΑΥΡΙΟ (25ΧΛΜ)»

17) ΑΔΑ: 7ΜΒΩ7Λ7-ΙΝΝ – ΑΔΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΠΑΓΩΤΩΝ, ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΩΝ ΠΟΤΩΝ ΚΤΛ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ, ΣΤΗΝ ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΗΡΩΩΝ ΣΤΟ ΛΑΥΡΙΟ

18) ΑΔΑ: 78Π97Λ7-ΦΙΗ – ΑΔΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΠΑΓΩΤΩΝ, ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΩΝ ΠΟΤΩΝ ΚΛΠ, ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ, ΣΤΗΝ ΧΑΣΙΩΤΟΥ ΜΑΡΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΗΛΙΑ ΜΕΝΤΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΝΕΑΠΟΛΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ

19) ΑΔΑ: 736Ι7Λ7-ΤΛΝ – Άδεια λειτουργίας αορίστου διαρκείας, εργοστασίου συσκευασίας – αποθήκευσης νωπών αγροτικών προιόντων και επεξεργασίας – συντήρησης πατατών, της ΔΑΜΑ Α.Ε., που βρίσκεται στην θέση Βένιζα – Ζαπάνι στο ΒΕ.ΠΕ Κερατέας.

20) ΑΔΑ: ΩΤ88ΟΡ1Κ-ΣΕΔ – ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ¨ΒΡΑΧΟΣ ΛΕΠΟΥΡΗ¨ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΕΡΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΜΒΑΔΟΥ 4.101,42 τ.μ. ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 14 Ν. 998/79 (ΑΡ. ΠΡΩΤ. 1271/29989/26-04-2016) ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΑΙΤΗΜΑ ΤΟΥ κ. ΠΕΤΡΟΥ ΓΑΡΖΩΝΗ

21) ΑΔΑ: 72ΨΙ7Λ7-ΑΝ4 – Άδεια λειτουργίας (ανανέωση κατόπιν αλλαγής επωνυμίας) του εργοστασίου κατασκευής πλαστικών ειδών συσκευασίας & άλλων πλαστικών προϊόντων της «ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.» που βρίσκεται στη Θέση «ΠΛΑΚΑ» στη Κερατέα

ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ

1) ΑΔΑ: ΩΑ6Τ7Λ7-058 – Απόφαση κύρωσης διορθωτικής πράξης της υπ’ αρ. 1ης πράξης εφαρμογής της πολεοδομικής μελέτης της Π.Ε. 3 Πόρτο Ράφτη του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας.

2) ΑΔΑ: 6ΘΛ2ΟΡ1Κ-0ΤΡ – Παράταση της με αριθ. 59000/3373/25-08-2015 (ΑΔΑ: ΩΞ48ΟΡ1Κ-ΩΝ3) άδειας εκτέλεσης έργου αξιοποίησης υδατικών πόρων για ανόρυξη γεώτρησης αρδευτικής χρήσεως (άρδευση αγροτεμαχίων) στον κ. Χρήστο Ταράνη, στην ιδιοκτησία του στη θέση «Αγία Τριάδα» του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας της Περιφέρειας Αττικής.

3) ΑΔΑ: ΨΔΟ4ΟΡ1Κ-ΨΞΔ – Χορήγηση άδειας χρήσης νερού για υφιστάμενα δικαιώματα από γεώτρηση αρδευτικής χρήσης (άρδευση αγροτεμαχίου) στον κ. Σπυρίδωνα Ορφανό στην ιδιοκτησία του, στη θέση «Φούρι Δόσι», του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας, της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής, της Περιφέρειας Αττικής.

4) ΑΔΑ: 6Τ8ΕΟΡ1Κ-ΒΤΞ – Χορήγηση άδειας χρήσης νερού για υφιστάμενα δικαιώματα από γεώτρηση αρδευτικής χρήσης (άρδευση αγροτεμαχίου) στον κ. Παναγιώτη Γεωργίτση στην ιδιοκτησία του, στη θέση «Ρέθι Δράκου», του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας, της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής, της Περιφέρειας Αττικής.

5) ΑΔΑ: 6ΤΑΣ7Λ7-ΧΜΑ – Έγκριση παράτασης περαίωσης εργασιών του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Ε.Ο. 19 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ – ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ (8ΧΛΜ)» αναδόχου εταιρείας «ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΓΩΝ ΑΕ».

6) ΑΔΑ: Ω2Δ77Λ7-Β0Ο – Έγκριση επικαιροποιημένων τευχών δημοπράτησης της μελέτης «ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΥΡΛΕΖΑΣ ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ» προεκτιμώμενης αμοιβής 337.777,93 € (με ΦΠΑ 23%).

7) ΑΔΑ: 7Ρ3Ν7Λ7-ΜΗ5 – Συγκρότηση Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης της προγραμματικής σύμβασης για την κατασκευή του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ»

8) ΑΔΑ: 602ΗΟΡ1Κ-ΣΤΖ – Άδεια για τη δραστηριότητα συλλογής και μεταφοράς μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων, μεταχειρισμένων ελαστικών οχημάτων και αποβλήτων ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) της εταιρίας ΑΦΟΙ ΜΙΧΑΛΑΚΕΛΛΗ Ο.Ε. (ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ), που εδρεύει στην θέση “Ντοροβάτεζα” στο Μαρκόπουλο Αττικής

9) ΑΔΑ: 6ΠΡΔ7Λ7-Ω15 – Έγκριση προκήρυξης ανοιχτής διαδικασίας, αποστολής περίληψης προκήρυξης για δημοσίευση και σύσταση επιτροπής διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου εκπόνησης της μελέτης «ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΥΡΛΕΖΑΣ ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ» προεκτιμώμενης αμοιβής 337.777,93 € (με ΦΠΑ 23%).

10) ΑΔΑ: 6ΓΥ9ΟΡ1Κ-ΗΦ9 – Χορήγηση άδειας χρήσης για υφιστάμενα δικαιώματα και μεταφοράς νερού από πηγάδι αρδευτικής χρήσης (άρδευση αγροτεμαχίων) στον κ. Νικόλαο Σπιταδάκη σε ενοικιαζόμενη ιδιοκτησία, στη θέση «Πούσι Πρίφτη-Γκούρι Μπιμ» του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας, της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής, της Περιφέρειας Αττικής.

11) ΑΔΑ: 6ΠΡΔ7Λ7-Ω15 – Έγκριση προκήρυξης ανοιχτής διαδικασίας, αποστολής περίληψης προκήρυξης για δημοσίευση και σύσταση επιτροπής διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου εκπόνησης της μελέτης «ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΥΡΛΕΖΑΣ ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ» προεκτιμώμενης αμοιβής 337.777,93 € (με ΦΠΑ 23%).

12) ΑΔΑ: Ω2ΗΤ7Λ7-ΥΡΝ – ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΥΡΩΣΗΣ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 26-ΜΑΡ/2015 της υπ’ αρ. 1/2000 Πράξης Εφαρμογής της πολεοδομικής μελέτης των Πολεοδομικών ενοτήτων 4 & 5 Πόρτο Ράφτη του Δήμου Μαρκόπουλου, (N. Αττικής), για την ιδιοκτησία που βρίσκεται στο Ο.Τ. Γ1416 με κ.α.κ. 710207

13) ΑΔΑ: 7ΙΒΗ7Λ7-ΝΧ5 – Ορθή επανάληψη Λόγω εσφαλμένης αναγραφής στην παρ. 1 του Αποφασιστικού Μέρους τίθεται το ορθό «κ.α.030666» αντί του «κ.α.00666» ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΥΡΩΣΗΣ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 98-ΜΑΡ/2014 της υπ’αρ. 1ης πράξης εφαρμογής της πολεοδομικής μελέτης της Π.Ε. 3 Πόρτο Ράφτη του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας.

14) ΑΔΑ: Ω2ΗΤ7Λ7-ΥΡΝ – ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Ως προς την ημερομηνία στην απόφαση κύρωσης της διορθωτικής πράξης, τίθεται το 21-04-2016 αντί του 21-04-2015 όπως εκ παραδρομής αναφέρεται στην απόφαση αυτή ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΥΡΩΣΗΣ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 26-ΜΑΡ/2015 της υπ’ αρ. 1/2000 Πράξης Εφαρμογής της πολεοδομικής μελέτης των Πολεοδομικών ενοτήτων 4 & 5 Πόρτο Ράφτη του Δήμου Μαρκόπουλου, (N. Αττικής), για την ιδιοκτησία που βρίσκεται στο Ο.Τ. Γ1416 με κ.α.κ. 710207

15) ΑΔΑ: 62ΨΙ7Λ7-ΒΘΠ – . Έγκριση πρακτικών και κατακύρωση του διαγωνισμού «Βυθοκόρηση και Επισκευή Κρηπιδωμάτων Λιμένα Αγ. Νικολάου, Πόρτο Ράφτη», προεκτιμώμενης αμοιβής 21.500,00 ευρώ (πλέον ΦΠΑ). 2. Εξουσιοδότηση του Τμήματος Υδραυλικών-Λιμενικών Έργων & Εγγείων Βελτιώσεων της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Αττικής για τη συνέχιση της διαδικασίας μέχρι την υπογραφή της σύμβασης.

16) ΑΔΑ: Ω2Ο17Λ7-91Λ – Κύρωση Διορθωτικής Πράξης της αρ. 1/2010 Πράξης Εφαρμογής στην περιοχή των Π.Ε. 4 και 5 στο Πόρτο Ράφτη Δήμου Μαρκοπούλου, στην ιδιοκτησία Μανταίου Ευαγγελίας

17) ΑΔΑ: 7ΑΜ6ΟΡ1Κ-0ΝΣ – Χορήγηση άδειας χρήσης νερού για υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης νερού από γεώτρηση αρδευτικής χρήσης (άρδευση αγροτεμαχίου) στην κ. Ηλία Αικατερίνη του Ιωάννη, στην ιδιοκτησία της στη θέση ΧΩΝΙ- ΔΑΓΛΑ του Δήμου Μαρκοπούλου – Μεσογαίας, της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής.

18) ΑΔΑ: 67Μ67Λ7-Μ29 – Δημοσίευση Περίληψης Προκήρυξης Σύμβασης για εκπόνηση της μελέτης «ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΥΡΛΕΖΑΣ ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ» προεκτιμώμενης αμοιβής 337.777,93 € (με ΦΠΑ 23%).

19) ΑΔΑ: 73Α9ΟΡ1Κ-ΟΤ7 – Χορήγηση άδειας χρήσης νερού για υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης νερού από πηγάδι αρδευτικής χρήσης (άρδευση αγροτεμαχίου) στον κ. ΣΤΟΥΡΑΪΤΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟ στην ιδιοκτησία του στην θέση ΚΡΟΪ ΣΚΛΙΑ του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας, Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής

ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ – ΤΑΥΡΟΥ

1) ΑΔΑ: 7ΧΔΦΟΡ1Κ-ΘΟΨ – Τροποποίηση, ως προς την επωνυμία και την έδρα, της υπ’ αριθ. πρωτ. Φ 7274 / 4206 / ΠΕΡΙΒ-ΣΑ / 2015 / 07-01-2016 Άδειας για τη δραστηριότητα συλλογής και μεταφοράς μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων (απόβλητων βρώσιμων ελαίων και λιπών) της εταιρίας ΖΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΓΙΑΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ Ε.Ε. (PLANET OIL Ε.Ε.), που εδρεύει στην οδό Αρτέμιδος 23 στο Μοσχάτο Αττικής

2) ΑΔΑ: ΩΜ927Λ7-2Ρ7 – ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ

3) ΑΔΑ: 6ΒΗ67Λ7-Ο3Χ – ΕΓΚΡΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΣΤΕΓΑΣΜΕΝΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ

4) ΑΔΑ: 7ΑΛ4ΟΡ1Κ-9Α3 – Ακύρωση της υπ’αρ. 66/22-3-2016 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Μοσχάτου-Ταύρου

ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ

1) ΑΔΑ: 78ΣΓΟΡ1Κ-Π7Τ – Ακύρωση της υπ’ αριθμ. 41/2016 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Παλαιού Φαλήρου

2) ΑΔΑ: 656Φ7Λ7-9Κ9 – Έγκριση τροποποιήσεως του Καταστατικού Ανώνυμης Εταιρείας

3) ΑΔΑ: ΩΚΚ7ΟΡ1Κ-12Μ – Έγκριση κατανάλωσης καυσίμων καθ’ υπέρβαση του καθορισθέντος ανώτατου ορίου για το μήνα Φεβρουάριο 2016 του Δήμου Π. Φαλήρου.

4) ΑΔΑ: ΩΓΕΜ7Λ7-ΘΙΘ – ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ

5) ΑΔΑ: ΩΓ6Ι7Λ7-ΔΦ8 – ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΣΥΣΤΕΓΑΣΗ

6) ΑΔΑ: ΩΣΓ67Λ7-8ΩΡ – Τροποποίηση άδειας πωλητή πετρελαίου θέρμανσης, χωρίς ίδιους αποθηκευτικούς χώρους, της «Α. ΧΑΛΑΖΙΑΣ – Τ.Π.Β.Ε.Μ. Α.Ε.», επί της Λ. Αμφιθέας 19, στο Π. Φάληρο, ως προς τον αποκλειστικό προμηθευτή

7) ΑΔΑ: ΩΣΓ67Λ7-8ΩΡ – Τροποποίηση άδειας πωλητή πετρελαίου θέρμανσης, χωρίς ίδιους αποθηκευτικούς χώρους, της «Α. ΧΑΛΑΖΙΑΣ – Τ.Π.Β.Ε.Μ. Α.Ε.», επί της Λ. Αμφιθέας 19, στο Π. Φάληρο, ως προς τον αποκλειστικό προμηθευτή

8) ΑΔΑ: 7Μ5Ρ7Λ7-3ΣΟ – Τροποποίηση άδειας λειτουργίας του μηχανουργείου, επί της οδού Αχιλλέως 105Β, στο Π. Φάληρο, ως προς τη νέα επωνυμία του φορέα, «Αδαμαντία Μεταξά & ΣΙΑ Ε.Ε.»

ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ

1) ΑΔΑ: 6Τ507Λ7-ΠΟ9 – Έγκριση λειτουργίας μεταφερθέντος Φαρμακείου του Φαρμακοποιού Γρηγορόπουλου Σωτηρίου του Χρήστου

2) ΑΔΑ: ΨΗΞΝ7Λ7-75Μ – Έγκριση συνέχισης λειτουργίας Φαρμακείου της Φαρμακοποιού Θεοφιλοπούλου Βασιλικής του Ιωάννη στο Δήμο Πειραιά μετά την ανάκληση της άδειας ίδρυσης του Κληρονομικού Φαρμακείου Θεοφιλοπούλου – Ιγνατιάδου Χαρίκλειας

3) ΑΔΑ: 67797Λ7-ΧΥΩ – Aνάκληση άδειας ίδρυσης κληρονομικού φαρμακείου

4) ΑΔΑ: Ω2Ο07Λ7-Ε3Φ – Χορήγηση κατ’ εξαίρεση άδειας ιδρύσεως φαρμακείου στην Φαρμακοποιό Παπαδοπούλου Μαρία του Ελευθερίου, στον Δήμο Πειραιά

5) ΑΔΑ: ΩΜ2Β7Λ7-ΥΙΩ – Έγκριση σύναψης και όρων προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών για την υλοποίηση του ερευνητικού προγράμματος με τίτλο: «Προσφυγικές γειτονιές του Πειραιά – Από την ανάδυση στην ανάδειξη της ιστορικής μνήμης», συνολικού προϋπολογισμού 66.420,00 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.).

6) ΑΔΑ: ΩΡΗΡ7Λ7-ΓΕ2 – Επιβολή προστίμου.

7) ΑΔΑ: 62ΑΨ7Λ7-ΤΟΦ – Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού € 9.000,00 συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., για την προμήθεια 45.000 πλαστικών φιαλών νερού 500ml, για την κάλυψη άμεσων και επιτακτικών αναγκών των προσφύγων και μεταναστών, που παραμένουν εντός του λιμένα Πειραιά.

8) ΑΔΑ: 7ΑΟ57Λ7-Γ71 – Εγκρίνουμε τη δέσμευση πίστωσης ύψους εννιά χιλιάδες ευρώ (9.000,00 €) για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του Ειδικού Φορέα 07.072 Δ/νση Οικονομικών Π.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΑΕ 141101 Προμήθεια ειδών διατροφής του οικ. έτους 2016 για την ανάγκη προμήθειας 45.000 πλαστικών φιαλών νερού 500ml, για την κάλυψη άμεσων και επιτακτικών αναγκών των προσφύγων και μεταναστών που παραμένουν εντός του λιμένα Πειραιά.

9) ΑΔΑ: 67ΗΗ7Λ7-ΟΥΤ – Ανάκληση της αριθ.οικ.13905/17-12-2015/Φ14.ΠΕΙ.1477 απόφασης προσωρινής διακοπής λειτουργίας στο βυρσοδεψείο με αποκλειστική δραστηριότητα τη βαφή δερμάτων της «ΣΟΥΠΙΩΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ» στην οδό Μουτσοπούλου 89 στο Δήμο Πειραιά

10) ΑΔΑ: 6ΣΓΥ7Λ7-ΝΜΖ – ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ Η ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ

11) ΑΔΑ: 6ΣΓΥ7Λ7-ΝΜΖ – ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ Η ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ

12) ΑΔΑ: 6ΓΝΞ7Λ7-Ι07 – Μερική ανάκληση της αρ. πρωτ. οικ13839/Φ14ΠΕΙ1492/16-12-15 απόφασης προσωρινής διακοπής λειτουργίας του βυρσοδεψείου της «ΛΑΜΠΡΟΣ ΚΑΙ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΟΛΟΒΟΣ Ε.Π.Ε.» επί της οδού Δ. Μουτσοπούλου 91 στο Δ. Πειραιά

13) ΑΔΑ: 7ΝΙΒ7Λ7-ΥΝ0 – ΕΠΙΒΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΥΡΩΣΕΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ Ν 4235/2014

14) ΑΔΑ: ΩΤ9Η7Λ7-6Κ6 – Έγκριση δέσμευσης πίστωσης ύψους εκατό πενήντα χιλιάδες ευρώ (150.000,00 €) για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του Ειδικού Φορέα 07.072 Δ/νση Οικονομικών Π.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΑΕ 97810701901 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΑΝΔΡΕΑ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ του οικ. έτους 2016

15) ΑΔΑ: 7ΘΛΠΟΡ1Κ-3Ν7 – Άδεια για τη δραστηριότητα συλλογής και μεταφοράς μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων (αποβλήτων ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ)) της επιχείρησης του ΧΡΥΣΟΓΟΝΟΥ ΦΩΤΙΟΥ που εδρεύει στην οδό Καλλέργη 220 στον Πειραιά Αττικής

16) ΑΔΑ: 7ΣΑΔ7Λ7-ΦΟΣ – Έγκριση αποτελέσματος διαγωνισμού για την ανάδειξη μειοδότη του έργου «Αποκατάσταση φθορών από εισροή ομβρίων και στεγανοποίηση του Δικαστικού Μεγάρου Πειραιά» Προϋπολογισμού: είκοσι χιλιάδων ευρώ (20.000,00) με το Φ.Π.Α.

17) ΑΔΑ: 7ΔΞ07Λ7-ΤΒ5 – Έγκριση λειτουργίας μεταφερθέντος Φαρμακείου της Φαρμακοποιού Περιμένη Δέσποινας του Γεωργίου

18) ΑΔΑ: 7ΑΩΕ7Λ7-4ΧΖ – Διάθεση πίστωσης και έγκριση δαπάνης για τη σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής, του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών για την υλοποίηση του ερευνητικού προγράμματος με τίτλο: «Προσφυγικές γειτονιές του Πειραιά – Από την ανάδυση στην ανάδειξη της ιστορικής μνήμης», συνολικού προϋπολογισμού 66.420,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)

19) ΑΔΑ: 71ΓΧ7Λ7-ΧΞΘ – Χορήγηση άδειας διανομής εμφιαλωμένου υγραερίου στο Διονύσιο Αμβρουδή με έδρα στη δ/νση Ψαρρών 45, στο Δήμο Πειραιά, χωρίς αποθηκευτικούς χώρους

20) ΑΔΑ: 62ΠΞ7Λ7-ΗΓΖ – M ε ρ ι κ ή α ν ά κ λ η σ η δέσμευσης πίστωσης κατά το ποσό των 48.815,50€ (σαράντα οκτώ χιλιάδες οκτακόσια δέκα πέντε ευρώ και πενήντα λεπτά) του προϋπολογισμού εξόδων του Ειδικού Φορέα 07.072 Δ/νση Οικονομικών Π.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΑΕ 9779070020501 Διαμόρφωση και ανάδειξη αρχαιολογικού χώρου Ηετιωνίας Πύλης Πειραιά, οικ. έτος 2016,

21) ΑΔΑ: 67Ι27Λ7-Γ0Μ – Μερική ανάκληση δέσμευσης πίστωσης κατά το ποσό των 49.500,10€ (σαράντα εννιά χιλιάδες πεντακόσια ευρώ και δέκα λεπτά) του προϋπολογισμού εξόδων του Ειδικού Φορέα 07.072 Δ/νση Οικονομικών Π.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΑΕ 97620701201 ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΡΧΑΙΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΖΕΑΣ, οικ. έτος 2016

ΔΗΜΟΣ ΠΟΡΟΥ

1) ΑΔΑ: ΩΣΙΖΟΡ1Κ-ΔΒΞ – Απευθείας ανάθεση στην εταιρεία «Ε. ΗΛΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.», Πρατήριο Υγρών Καυσίμων, για την προμήθεια υγρών καυσίμων κίνησης για τις ανάγκες των υπηρεσιακών οχημάτων του Δασαρχείου Πόρου

2) ΑΔΑ: ΩΕ09ΟΡ1Κ-Ρ5Κ – Απευθείας ανάθεση στην εταιρεία «ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΑΕ», Πρατήριο Υγρών Καυσίμων, για την προμήθεια υγρών καυσίμων κίνησης για τις ανάγκες των υπηρεσιακών οχημάτων του Δασαρχείου Πόρου

3) ΑΔΑ: 71Ε7ΟΡ1Κ-ΝΓ9 – ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟΥ ΠΟΡΟΥ

4) ΑΔΑ: Ω0ΟΤΟΡ1Κ-ΨΟΡ – Απευθείας ανάθεση στον ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ, Εμπόριο Υγρών Καυσίμων Ανταλ/κών-Ελαστικών, για την προμήθεια υγρών καυσίμων κίνησης για τις ανάγκες των υπηρεσιακών οχημάτων του Δασαρχείου Πόρου

5) ΑΔΑ: ΩΜ1ΞΟΡ1Κ-Α68 – Έγκριση κατανάλωσης καυσίμων καθ’ υπέρβαση του καθορισθέντος ανώτατου ορίου για το μήνα Φεβρουάριο 2016 του Δήμου Πόρου.

6) ΑΔΑ: 78Χ5ΟΡ1Κ-ΨΧ9 – ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ υγρών καυσίμων κίνησης για τα υπηρεσιακά οχήματα του Δασαρχείου Πόρου.

7) ΑΔΑ: 78Χ5ΟΡ1Κ-ΨΧ9 – ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ υγρών καυσίμων κίνησης για τα υπηρεσιακά οχήματα του Δασαρχείου Πόρου.

8) ΑΔΑ: 650ΝΟΡ1Κ-Ι7Δ – Πράξη χαρακτηρισμού εδαφικής έκτασης σύμφωνα με το άρθρο 14 του Ν.998/70 ύστερα από αίτημα της Καλδέλη Κωνσταντίνας στη θέση «Νταντζή-Τσελεβίνια» του Δήμου Πόρου.

9) ΑΔΑ: 6ΣΧΗ7Λ7-3ΦΧ – ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥΣ ΠΩΛΗΤΕΣ ΛΑΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΟΡΟΥ

10) ΑΔΑ: ΨΜΦΑΟΡ1Κ-5ΑΧ – Κήρυξη ως αναδασωτέας δασικής έκτασης, συνολικού εμβαδού 1,831 στρ. στη δασική θέση «Βρυσούλα» Περιφέρειας Δήμου Πόρου της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων της Περιφέρειας Αττικής

ΔΗΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ

1) ΑΔΑ: 6ΕΤ6ΟΡ1Κ-Κ1Ι – Παράταση ισχύος της αρ. Φ.3893/3666/2010 ΑΕΠΟ, για τη λειτουργία του υφιστάμενου εργοστασίου παραγωγής ετοίμου σκυροδέματος, της εταιρείας <<ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΓΓΕΛΟΥ & ΥΙΟΙ ΑΒΕΕ >>, κατόπιν αλλαγής φορέα σε <<ΕΤΟΙΜΟ ΜΠΕΤΟΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΒΕΕ >>, η οποία βρίσκεται στη θέση: Γούβα Μπατσί του Δήμου Σαλαμίνας.

2) ΑΔΑ: ΩΖΩΥΟΡ1Κ-ΩΝΕ – Χορήγηση άδειας χρήσης για υφιστάμενα δικαιώματα και μεταφοράς νερού από πηγάδι αρδευτικής χρήσης (άρδευση αγροτεμαχίου) στον κ. Ευάγγελο Διολή στην ιδιοκτησία του, στην οδό Αγίου Πέτρου 10, στη θέση «Γκιώνη ή Αλώνια Αμπελακίων» του Δήμου Σαλαμίνας, της Περιφερειακής Ενότητας Πειραιά, της Περιφέρειας Αττικής.

3) ΑΔΑ: ΩΡΦΗ7Λ7-ΖΦΩ – Απόφαση Κύρωσης Διορθωτικής Πράξης 16Α19/2 στην περιοχή “ Αγία Μαρίνα ” του Δήμου Σαλαμίνας στο Ο.Τ. Γ149.

4) ΑΔΑ: ΩΦΣΜ7Λ7-ΟΒΕ – ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΥΡΩΣΗΣ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 16Α3/2016 της 16/95 Πράξης Εφαρμογής στην περιοχή ’Γυάλα ή Ζαρλί” του Δήμου Σαλαμίνας στο Ο.Τ. Γ406.

5) ΑΔΑ: ΩΙΤΡ7Λ7-ΦΜΡ – Άρση Προληπτικών Υγειονομικών Μέτρων στο πλαίσιο του Προγράμματος Παρακολούθησης των Ζωνών Παραγωγής και Αλιείας Ζώντων Δίθυρων Μαλακίων στη Νήσο Σαλαμίνα

6) ΑΔΑ: ΩΞΓΠ7Λ7-ΓΨΞ – Ορισμός νέων μελών του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής με τους αναπληρωτές τους για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ».

7) ΑΔΑ: Ω48ΗΟΡ1Κ-ΣΝΓ – Ανανέωση απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων που αφορά τη λειτουργία υφιστάμενης πλωτής μονάδας υδατοκαλλιέργειας της εταιρίας «Λαμπρανό Ελλάς Α.Ε.» ετήσιας δυναμικότητας 390 τόνων θαλάσσιων μεσογειακών ιχθύων σε θαλάσσια έκταση 31,05 στρεμμάτων στη θέση Λαμπρανό Αιαντείου Δήμου Σαλαμίνας Π.Ε. Νήσων.

8) ΑΔΑ: ΩΑΚΚ7Λ7-Δ5Η – Λήψη Προληπτικών Υγειονομικών Μέτρων για το πρόγραμμα παρακολούθησης των ζωνών παραγωγής και αλιείας Ζώντων Δίθυρων Μαλακίων στη Ζώνη Παραγωγής ΜΠΑΤΣΙ (Ζώνη ΙΙ) Νήσου Σαλαμίνας

9) ΑΔΑ: ΩΓΤΑ7Λ7-ΤΤΡ – ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΥΡΩΣΗΣ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 16Α6/2016 της 16/95 Πράξης Εφαρμογής στην περιοχή ’Άγιος Αθανάσιος” του Δήμου Σαλαμίνας στο Ο.Τ.197.

10) ΑΔΑ: ΩΒΟΘ7Λ7-ΨΕ4 – ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΥΡΩΣΗΣ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 19A2/2016 της 19/2007 Πράξης Εφαρμογής στην περιοχή “ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ” του Δήμου Σαλαμίνας στo Ο.Τ. 107 .

11) ΑΔΑ: 6ΟΨ37Λ7-4ΒΥ – ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΤΟΙΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ ΟΕ (ΚΑΣ ΟΕ), ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΓΟΥΒΑ ΜΠΑΤΣΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ

12) ΑΔΑ: ΩΩΒ67Λ7-7Γ9 – ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ : «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ»

13) ΑΔΑ: 6ΘΕΟ7Λ7-87Β – Έγκριση του από 05/04/2016 Πρακτικού Ι της Επιτροπής Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου της παροχής υπηρεσίας: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΛΑΒΩΝ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΑΤΕΡΛΙ-ΚΑΝΑΚΙΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ», προϋπολογισμού 194.583,49 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

14) ΑΔΑ: 7ΔΤΑ7Λ7-Δ3Ν – 2η Τροποποίηση της Πράξης «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΛΛΕΚΤΗΡΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ ΚΑΙ ΠΑΛΟΥΚΙΩΝ ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ.» με κωδικό MIS 383618 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική»

15) ΑΔΑ: 7ΨΨΛ7Λ7-3Ω6 – Α ν ά κ λ η σ η δέσμευσης πίστωσης κατά το ποσό των 2.000,00€ (δύο χιλιάδες ευρώ ) του προϋπολογισμού εξόδων του Ειδικού Φορέα 07.072 Δ/νση Οικονομικών Π.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΑΕ 9771070010701 Σήμανση Επαρχιακού οδικού δικτύου Ν. Σαλαμίνας, οικ. έτος 2016

ΔΗΜΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ

1) ΑΔΑ: ΩΜΖ5ΟΡ1Κ-Φ4Υ – Χορήγηση άδειας χρήσης για υφιστάμενα δικαιώματα και μεταφοράς νερού από πηγάδι αρδευτικής χρήσης (άρδευση αγροτεμαχίων) στους Μαρία, Δήμητρα, Ειρήνη και Δημήτριο Μοσχονησιώτη στην ιδιοκτησία τους, στην οδό Γ. Μαλτέζου, στη θέση «Αγ. Γεώργιος-Π. Φώκαια» του Δήμου Σαρωνικού, Τ.Κ. Παλαιάς Φώκαιας, της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής, της Περιφέρειας Αττικής.

2) ΑΔΑ: 7ΒΔΝΟΡ1Κ-ΡΣΝ – Έλεγχος νομιμότητας της υπ’ αριθμ. 74/16 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σαρωνικού σχετικά με την αποδοχή παραχώρησης πυροσβεστικού οχήματος, από την Περιφέρεια Αττικής.

3) ΑΔΑ: 6ΛΧ67Λ7-8Γ4 – Άδεια Λειτουργίας (κατόπιν άδειας μηχ/κού εκσ/σμού), μονάδας Αποθήκευσης – ΕπεξεργασίαςΟχημάτων Τέλους Κύκλου Ζωής (Ο.Τ.Κ.Ζ.) της “Κ. ΓΑΡΔΕΛΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.” στη θέση “ΡΙΖΑ ΓΚΙΑΚΟΥ” στα Καλύβια Θορικού

4) ΑΔΑ: 6ΘΠΙ7Λ7-ΛΧΡ – Συγκρότηση Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης της προγραμματικής σύμβασης για την κατασκευή του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ»

5) ΑΔΑ: 6ΗΦΙ7Λ7-Η7Α – : Μείωση εγγυήσεων του έργου: «Αποχέτευση ομβρίων υδάτων κοινότητας Παλαιάς Φώκαιας.»

6) ΑΔΑ: 71Β5ΟΡ1Κ-ΕΔΥ – Ακύρωση της υπ’ αριθ. 6/2016 απόφασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Καλυβίων

7) ΑΔΑ: ΩΥ7Κ7Λ7-ΦΙΣ – Έγκριση σύναψης και όρων της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Σαρωνικού για την εκτέλεση του έργου με τίτλο: «Αντικατάσταση συνθετικού χλοοτάπητα του γηπέδου ΠΑΟ Καλυβίων του Δήμου Σαρωνικού», συνολικού προϋπολογισμού 506.354,28 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.).

8) ΑΔΑ: 6ΨΒΚ7Λ7-ΑΡΑ – Έγκριση σύναψης και όρων της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Σαρωνικού για την εκτέλεση του έργου με τίτλο: «Αντικατάσταση συνθετικού χλοοτάπητα του γηπέδου Δ.Δ. Κουβαρά του Δήμου Σαρωνικού» συνολικού προϋπολογισμού 369.907,81 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.).

9) ΑΔΑ: 69ΞΑ7Λ7-ΕΚ4 – Έγκριση σύναψης και όρων της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Σαρωνικού για την εκτέλεση του έργου με τίτλο: «Επισκευή και ενεργειακή αναβάθμιση σχολικών κτιρίων και προαυλίων Δήμου Σαρωνικού», συνολικού προϋπολογισμού 542.212,63 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.).

10) ΑΔΑ: ΩΨΣΑ7Λ7-Ψ9Ι – Εξέταση της από 15-03-2016 ένστασης, της εργοληπτικής Κ/Ξ Γ.Ν. ΚΥΡΙΤΣΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.-ΑΚΑΤΤ Α.Ε., έγκριση αποτελέσματος και κατακύρωση του διαγωνισμού του έργου: «Ολοκλήρωση εγκατάστασης οδοφωτισμού και φωτεινής σηματοδότησης, στο τμήμα: Κόμβος Ιππικού Κέντρου-Καλύβια-Ανάβυσσος, από χ.θ. 0+000, έως χ.θ. 5+804,20», συνολικού προϋπολογισμού 565.000,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ).

11) ΑΔΑ: 6ΒΨΜΟΡ1Κ-65Θ – Πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών στην Ανώνυμη Δημοτική Μονομετοχική Κατασκευαστική Εταιρεία Σαρωνικού.

12) ΑΔΑ: ΩΧ8ΒΟΡ1Κ-ΝΓΟ – Πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών στην Ανώνυμη Δημοτική Μονομετοχική Κατασκευαστική Εταιρεία Σαρωνικού.

13) ΑΔΑ: 7Α15ΟΡ1Κ-ΟΕΝ – Πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών στην Ανώνυμη Δημοτική Μονομετοχική Κατασκευαστική Εταιρεία Σαρωνικού.

14) ΑΔΑ: 71547Λ7-ΡΦΔ – ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΚΤΡΟΦΗΣ ΠΡΟΒΑΤΩΝ ΣΕ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 1 (ΠΡΟΧΕΙΡΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ) ΤΟΥ Ν. 4056/2012

15) ΑΔΑ: 6ΕΥΧΟΡ1Κ-9ΕΕ – Χορήγηση άδειας εκτέλεσης έργου αξιοποίησης υδατικών πόρων για ανόρυξη γεώτρησης αρδευτικής χρήσεως (άρδευση όμορων αγροτεμαχίων), σε αντικατάσταση υφιστάμενης, στους Βασίλειο Παπαδερό και Ευγενία Αποστολοπούλου, στην ιδιοκτησία τους, στη θέση «Βαλομάνδρα Καλυβίων», της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής, του Δήμου Σαρωνικού της Περιφέρειας Αττικής.

16) ΑΔΑ: 791ΣΟΡ1Κ-ΞΕ3 – Χορήγηση άδειας χρήσης για υφιστάμενα δικαιώματα από πηγάδι αρδευτικής χρήσης (άρδευση αγροτεμαχίων) στους Νικόλαο (πρεσβύτερο), Νικόλαο (νεώτερο), Σωτήριο και Κωνσταντίνο Γεωργαντά στην ιδιοκτησία τους, στη θέση «Σκλήριζα Καλυβίων» του Δήμου Σαρωνικού, της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής, της Περιφέρειας Αττικής.

17) ΑΔΑ: Ω8Ξ47Λ7-ΟΨΗ – ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΣ 01- ΣΑΡ/2016 ΜΕ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 5101/08-03-2016 ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ της με αρ. 1/2011 Πράξης Εφαρμογής της Πολεοδομικής Ενότητας στην περιοχή «Α’ κατοικία» της ΔΕ Αναβύσσου του Δήμου Σαρωνικού της ιδιοκτησίας με κ.α. 0403012.02 στο Ο.Τ. 54,55,56,57,58.

18) ΑΔΑ: 7ΤΣ07Λ7-Ι5Β – Έγκριση μείωσης πρόσθετης εγγύησης καλής εκτέλεσης του έργου: «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ, ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ Α΄ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ», αναδόχου εταιρείας INTRAKAT

19) ΑΔΑ: ΩΣ3Τ7Λ7-ΓΦΤ – Έγκριση εκτέλεσης επειγουσών πρόσθετων εργασιών πριν την έγκριση του 1ου ΑΠΕ του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΦΥ-ΓΙΟΥ ΠΑΛΑΙΑΣ ΦΩΚΑΙΑ», προϋπολογισμού 4.650.000,00ευρώ αναδόχου εταιρείας «ΜΕΤΡΟ ΑΤΕ»

20) ΑΔΑ: 7ΤΦ57Λ7-ΝΦΦ – Άδεια κτιριακής επέκτασης-εκσυγχρονισμού σε υφιστάμενο κτίριο ‘Εργοστασίου Γραφικών Τεχνών και εκτύπωσης περιοδικών’ της ‘ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΑΡΥΔΑΚΗΣ Α.Ε.’, που βρίσκεται στη θέση Πάτημα στα Καλύβια του Ν.Αττικής.

21) ΑΔΑ: ΩΗ717Λ7-Ε2Κ – Άδεια Εγκατάστασης Μονάδας Αποθήκευσης Χημικών Προϊόντων Επικίνδυνων και μη , καθώς και συσκευασία-ανασυσκευασία αυτών , που θα εγκατασταθεί στη Θέση Πάτημα Καλύβίων στο Δήμο Σαρωνικού Αττικής, στο Δ.Δ Καλυβίων.

ΔΗΜΟΣ ΥΔΡΑΣ

1) ΑΔΑ: 79ΛΑ7Λ7-ΞΒΣ – Έγκριση του 4ου Α.Π.Ε. όσον αφορά στην αύξηση της δαπάνης κατά 735,44 €, που οφείλεται σε τόκους υπερημερίας λόγω καθυστέρησης εξόφλησης της 5ης και 6ης πιστοποίησης του έργου «Κατασκευή Γηπέδου Ποδοσφαίρου Ύδρας», συμβατικής δαπάνης 518.832,07 € με Φ.Π.Α., αναδόχου Κ/ξίας Ιάσων Γκαζιάνης – Κίμων Γκαζιάνης.

2) ΑΔΑ: 66Ζ47Λ7-ΛΕΜ – Έγκριση σύναψης και όρων της Τροποποιητικής (ως προς τα μέλη της Επιτροπής Παρακολούθησης) Προγραμματικής Σύμβασης της πράξης: «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΥΔΡΑΣ», η οποία έχει ενταχθεί στο Ε.Π. «Περιβάλλον – Αειφόρος Ανάπτυξη», με κωδικό MIS 349442.

3) ΑΔΑ: ΩΨΝΝ7Λ7-ΦΩ9 – ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥΣ ΠΩΛΗΤΕΣ ΛΑΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΥΔΡΑΣ

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

Αρέσει σε %d bloggers: