ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016

townhall Saronikou

Να βλέπετε συχνά τη συγκεκριμένη σελίδα ακόμη και λίγες ημέρες ή και εβδομάδες μετά την πάροδο του μηνός Απριλίου 2016, διότι καθημερινώς θα ενημερώνεται με νέες αποφάσεις, όπως αυτές θα αναρτώνται στη «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» από τον Δήμο Σαρωνικού.

Γενικά για το «ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ» της «Ενότητας Σαρωνικού». Δείτε, επίσης: 1) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ και 2) ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

 

ΑΔΑ: 69ΤΧΩ1Ξ-Ο9Σ – ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΑΞΕΙΣ – ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΗ

1) ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΜΑΝΩΛΗ ΤΣΑΛΙΚΙΔΗ (ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ 5+)

2) ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΡΑΠΤΗ (ΡΙΖΕΣ)

ΔΗΜΑΡΧΟΣ

1) ΑΔΑ: 649ΑΩ1Ξ-33Θ – Απευθείας ανάθεση για την παροχή «ΠΛΥΣΙΜΟ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ»

2) ΑΔΑ: 67ΦΘΩ1Ξ-Θ56 – Συγκρότηση επιτροπής καταλληλότητας γηπέδου για σχολεία

3) ΑΔΑ: ΩΟΞΑΩ1Ξ-ΖΚΝ – ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ <<ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ-ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ>>

4) ΑΔΑ: 6ΑΥΕΩ1Ξ-43Σ – Διενέργεια «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΣΚΕΥΩΝ» (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΥΟ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΓΝΗΣΙΟΤΗΤΑΣ ΜΙΚΤΗΣ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗΣ)

5) ΑΔΑ: 7Η8ΑΩ1Ξ-ΡΜΒ – Διενέργεια υπηρεσίας « ΈΞΟΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ (ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΙ , ΣΤΕΙΡΩΣΕΙΣ, ΝΟΣΗΛΕΙΑ , ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΛΠ),

6) ΑΔΑ: 6ΩΕΒΩ1Ξ-ΗΞΗ – Απευθείας ανάθεση «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΣΚΕΥΩΝ» (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΥΟ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΓΝΗΣΙΟΤΗΤΑΣ ΜΙΚΤΗΣ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗΣ).

7) ΑΔΑ: ΩΒΗΣΩ1Ξ-Ζ26 – Απευθείας ανάθεση για την παροχή υπηρεσίας: « ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ »

8) ΑΔΑ: 6329Ω1Ξ-Ψ1Β – Απόφαση συγκρότησης ομάδας

9) ΑΔΑ: 6Θ73Ω1Ξ-ΑΕΧ – Περίληψη διακήρυξης του έργου «ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ

10) ΑΔΑ: 6ΩΠΘΩ1Ξ-8Θ2 – Απευθείας ανάθεση για την υπηρεσία « ΈΞΟΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ (ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΙ , ΣΤΕΙΡΩΣΕΙΣ, ΝΟΣΗΛΕΙΑ , ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΛΠ)»

11) ΑΔΑ: 7ΔΔΚΩ1Ξ-ΜΗΥ – Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Α-429 για :Μελέτες Έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες — ΑΝΤΙΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΥ ΑΑΥ-ΠΑΥ Α-134 με ΑΔΑ ΩΤ5ΡΩ1Ξ-Ο5Φ

12) ΑΔΑ: 7ΚΗΟΩ1Ξ-3ΑΓ – Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Α-430 για :Μελέτες Έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες — ΑΝΤΙΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΥ ΑΑΥ-ΠΑΥ Α-134 με ΑΔΑ ΩΤ5ΡΩ1Ξ-Ο5Φ

13) ΑΔΑ: 6Ρ6ΖΩ1Ξ-ΦΟΦ – Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Α-435 για :Μελέτες Έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες — ΑΝΤΙΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΥ ΑΑΥ-ΠΑΥ Α-141 με ΑΔΑ Ω8ΗΥΩ1Ξ-7ΥΧ

14) ΑΔΑ: 6ΠΙΩΩ1Ξ-ΒΩΜ – Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Α-442 για :Μελέτες Έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες — ΑΝΤΙΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΥ ΑΑΥ-ΠΑΥ Α-151 με ΑΔΑ 79ΔΝΩ1Ξ-Π1Δ

15) ΑΔΑ: 7ΨΛ9Ω1Ξ-ΦΒΒ – Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Α-446 για :Μελέτες Έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες — ΑΝΤΙΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΥ ΑΑΥ-ΠΑΥ Α-154 με ΑΔΑ 760ΟΩ1Ξ-Δ6Γ

16) ΑΔΑ: 761ΒΩ1Ξ-60Φ – Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Α-449 για :Μελέτες Έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες — ΑΝΤΙΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΥ ΑΑΥ-ΠΑΥ Α-157 με ΑΔΑ 6Λ63Ω1Ξ-ΟΗΕ

17) ΑΔΑ: 677ΕΩ1Ξ-ΒΡΑ – Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Α-450 για :Μελέτες Έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες — ΑΝΤΙΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΥ ΑΑΥ-ΠΑΥ Α-157 με ΑΔΑ 6Λ63Ω1Ξ-ΟΗΕ

18) ΑΔΑ: 7ΨΕΕΩ1Ξ-ΨΨΡ – Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Α-451 για :Δαπάνες εφαρμογής σχεδίου πόλεως Λαγονησίου Δ.Ε. Καλυβίων βάσει των 150/07, 178/07 & 288/08 αποφάσεων Δ.Σ. Καλυβίων — ΑΝΤΙΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΥ ΑΑΥ-ΠΑΥ Α-158 με ΑΔΑ ΩΓΚ0Ω1Ξ-3ΙΔ

19) ΑΔΑ: 7ΩΕΟΩ1Ξ-Ω3Κ – Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Α-469 για :Μελέτες Έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες

20) ΑΔΑ: ΩΔΓΨΩ1Ξ-Ψ6Η – Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Α-479 για :Μελέτες Έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες

21) ΑΔΑ: 6Β6ΖΩ1Ξ-8ΩΞ – Απευθείας ανάθεση για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙA ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ(ρούτερ μηχάνημα επεξεργασίας ξύλου για την Δημ.Ενοτ.Καλυβίων και λοιπά μηχανήματα)»

22) ΑΔΑ: ΩΧΔΝΩ1Ξ-ΒΗΖ – ΑΥΤΟΔΙΚΑΙΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

23) ΑΔΑ: ΩΥΣΦΩ1Ξ-7Μ1 – Διενέργεια « ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΚΕΛΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ »

24) ΑΔΑ: 7ΤΦΕΩ1Ξ-ΗΜΗ – Απ ευθυείας ανάθεση « ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΚΕΛΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ »

25) ΑΔΑ: 77ΤΜΩ1Ξ-ΦΩΜ – Ορισμός τρίτου μέλους επιτροπής αρθ. 7 Π.Δ.270/81

26) ΑΔΑ: 7Σ5ΛΩ1Ξ-0ΤΤ – Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Α-521 για :ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΌ ΑΜΙΑΝΤΟΣΩΛΗΝΑ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ. ΑΡΙΘ. 227/11 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (ΠΑΥ 1189/15 στον Κ.Α. 25-7341.001) — ΑΝΤΙΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΥ ΑΑΥ-ΠΑΥ Α-231 με ΑΔΑ 637ΦΩ1Ξ-3ΕΟ

27) ΑΔΑ: Ω6ΖΚΩ1Ξ-ΡΑΓ – Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Α-555 για :ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΌ ΑΜΙΑΝΤΟΣΩΛΗΝΑ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ. ΑΡΙΘ. 227/11 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (ΠΑΥ 1189/15 στον Κ.Α. 25-7341.001, ΑΑΥ 231/16 στον 63-7341.006) (Δ.Σ. 261/15 & 79/16, Ο.Ε. 413/15)

28) ΑΔΑ: Ω8ΔΒΩ1Ξ-Ι0Γ – Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Α-568 για :ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΟΥΒΑΡΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΥΠ.ΑΡΙΘ. 95/13 & 85/15 ΑΠΟΦ.ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (Δ.Σ.225 &226/26-11-15, Η ΠΙΣΤΩΣΗ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟ ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ, Ο.Ε. 360/15,ΠΑΥ 1081/15 στον Κ.Α. 15-7341.003

29) ΑΔΑ: 67ΦΘΩ1Ξ-Θ56 – Συγκρότηση επιτροπής καταλληλότητας γηπέδου για σχολεία

30) ΑΔΑ: 6329Ω1Ξ-Ψ1Β – Απόφαση συγκρότησης ομάδας

31) ΑΔΑ: 7ΤΦΕΩ1Ξ-ΗΜΗ – Απ ευθυείας ανάθεση « ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΚΕΛΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ »

32) ΑΔΑ: 7ΥΟΤΩ1Ξ-ΓΥΡ – ΑΔΕΙΑ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Κ.Υ.Ε.

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

1) ΑΔΑ: Ω7ΑΛΩ1Ξ-0Υ5 – Σύμβαση υπηρεσίας « ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΚΚΕΝΩΣΗΣ ΒΟΘΡΩΝ »

2) ΑΔΑ: 7Χ27Ω1Ξ-Ε5Κ – Σύμβαση «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ (ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΜΕ 59526)»

3) ΑΔΑ: ΩΑΠΙΩ1Ξ-ΚΦΗ – Σύμβαση «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ (ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΗΗ-2240, ΚΗΟ 6121, ΚΗΙ 3096)»

4) ΑΔΑ: 7Ξ87Ω1Ξ-ΚΙΞ – Σύμβαση υπηρεσίας «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ (ΕΠΙΣΚΕΥΗ τρακτέρ γκαζόν CTH 151, ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚA HUSQVARNA 355R KAI STIHL F5 550) »

5) ΑΔΑ: ΩΜ3ΩΩ1Ξ-8ΥΒ – Σύμβαση «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ»

6) ΑΔΑ: 7ΝΟΔΩ1Ξ-ΨΒΡ – Σύμβαση « ΠΛΥΣΙΜΟ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ »

7) ΑΔΑ: 7ΣΛΤΩ1Ξ-ΒΧΕ – Σύμβαση «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΑΚΟΥΛΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΑΔΟΥΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ «.

8) ΑΔΑ: ΨΒ7ΓΩ1Ξ-ΥΥΚ – Απευθείας ανάθεση για την παροχή υπηρεσίας « ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ»

9) ΑΔΑ: 78Ψ7Ω1Ξ-ΡΩ2 – Σύμβαση υπηρεσίας » ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ»

10) ΑΔΑ: ΩΦΛΩΩ1Ξ-Σ9Ν – Σύμβαση «ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ »

11) ΑΔΑ: 7Σ1ΝΩ1Ξ-ΡΩΠ – Σύμβαση «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΣΚΕΥΩΝ» (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΥΟ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΓΝΗΣΙΟΤΗΤΑΣ ΜΙΚΤΗΣ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗΣ).

12) ΑΔΑ: Ψ6ΛΗΩ1Ξ-7ΓΨ – Σύμβαση « ΈΞΟΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ (ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΙ , ΣΤΕΙΡΩΣΕΙΣ, ΝΟΣΗΛΕΙΑ , ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΛΠ), »

13) ΑΔΑ: ΩΓ47Ω1Ξ-ΩΔ5 – Σύμβαση «ΠΡΟΜΗΘΕΙA ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ(ρούτερ μηχάνημα επεξεργασίας ξύλου για την Δημ.Ενοτ.Καλυβίων και λοιπά μηχανήματα)».

14) ΑΔΑ: Ψ1ΦΝΩ1Ξ-ΥΘΥ – Σύμβαση «ΠΡΟΜΗΘΕΙA ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ(ρούτερ μηχάνημα επεξεργασίας ξύλου για την Δημ.Ενοτ.Καλυβίων και λοιπά μηχανήματα)»

15) ΑΔΑ: 6ΠΝΣΩ1Ξ-Θ5Ι – Σύμβαση ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΚΕΛΛΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ

1) Προσκληση Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου 4-4-2016

2) Κατεπείγουσα πρόσκληση συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου στις 6-4-2016

3) Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου 20-4-2016

ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

1) Πίνακας Αποφάσεων Δημοτικού Συμβουλίου 4-4-2016

2) Πίνακας Αποφάσεων Κατεπείγουσας Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου 6-4-2016

3)  Πίνακας Αποφάσεων κατά την 8η συνεδρίαση του ΔΣ στις 20-04-2016

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

1) ΑΔΑ: ΩΠΣΩΩ1Ξ-6ΝΕ – Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Δήμου Σαρωνικού έτους 2016.(1η Υποχρεωτική)

2) ΑΔΑ: ΩΞΘΤΩ1Ξ-4Η7 – Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Σαρωνικού έτους 2016.

3) ΑΔΑ: 68ΞΙΩ1Ξ-ΗΓΖ – Λήψη απόφασης περί πρόσληψης προσωπικού για αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχιακών ή πρόσκαιρων αναγκών» σύμφωνα με το άρθρο 206 του ν. 3584/07, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 41 του Ν. 4325/2015 και την παρ. 2 του άρθρου 4 της Πράξης Νομοθ. Περιεχομένου (ΦΕΚ 102/26.08.2015 τεύχος Α’)(12 άτομα για δράσεις πυροπροστασίας με σύμβαση διάρκειας 3 μηνών)

4) ΑΔΑ: 7Μ0ΝΩ1Ξ-24Φ – Αναμόρφωση Προϋπολογισμού NΠΔΔ «Αριστόδικος» Δήμου Σαρωνικού έτους 2016.

5) ΑΔΑ: ΩΩ7ΚΩ1Ξ-ΑΩΩ – Λήψη απόφασης περί παράτασης ή μη του ωραρίου λειτουργίας μουσικών οργάνων καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος.

6) ΑΔΑ: ΨΘΝ6Ω1Ξ-93Λ – Λήψη απόφασης για συμμετοχή του Δήμου Σαρωνικού στο συνδρομητικό πρόγραμμα των απορριμματοφόρων Δήμων και Κοινοτήτων των Αττικών Διαδρομών και για τη διέλευση από την Αττική οδό των υπολοίπων οχημάτων του Δήμου (Υπηρεσιακές Ανάγκες), καθώς και διάθεση των σχετικών πιστώσεων.

7) ΑΔΑ: ΩΔ2ΤΩ1Ξ-ΜΡΧ – Αποδοχή και κατανομή χρηματοδότησης ποσού 43.430,00€ από το ΥΠΕΣ της α΄ κατανομής ΚΑΠ έτους 2016 για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών των σχολείων αρμοδιότητας Δήμου Σαρωνικού και για καταβολή αποζημίωσης σε σχολικούς τροχονόμους.

8) ΑΔΑ: ΩΗ27Ω1Ξ-ΨΩ7 – «Λήψη Απόφασης για το ποσοστό απόδοσης στο Νομικό Πρόσωπο «ΑΡΙΣΤΟΔΙΚΟΣ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ» για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών και κατά προτεραιότητα δαπανών μισθοδοσίας προσωπικού των παιδικών σταθμών από τους Κ.Α.Π. για το έτος 2016.»

9) ΑΔΑ: 7ΜΚ0Ω1Ξ-3Χ7 – Διόρθωση της 14/2016 απόφασης Δ.Σ. περί «Έγκρισης Διενέργειας Προμηθειών Δήμου Σαρωνικού έτους 2016».

10) ΑΔΑ: ΨΙ38Ω1Ξ-5ΒΑ – Ίδρυση τμημάτων ένταξης στις σχολικές μονάδες Α΄/βάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου μας

11) ΑΔΑ: 6ΗΧ3Ω1Ξ-91Α – Έγκριση Απολογισμού ΝΠΔΔ «Αριστόδικος» Δήμου Σαρωνικού έτους 2015.

12) ΑΔΑ: ΨΗΠΜΩ1Ξ-ΛΞ3 – Λήψη απόφασης περί έκδοσης ( ή μη) πρωτοκόλλου διοικητικής αποβολής του κ. Σμπόνια Μιχαήλ, από το περίπτερο που βρίσκεται επι της οδού Χλόης στην Δημοτική Κοινότητα Σαρωνίδας.

13) ΑΔΑ: ΩΥ8ΕΩ1Ξ-Φ4Λ – Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Σαρωνικού έτους 2016.

14) ΑΔΑ: 70Τ3Ω1Ξ-137 – Λήψη απόφασης περί καταπολέμησης του δάκου της ελιάς.

15) ΑΔΑ: ΩΧΞΓΩ1Ξ-1ΣΞ – Έγκριση γενομένων δαπανών

16) ΑΔΑ: ΩΖ9ΑΩ1Ξ-ΛΣΗ – Έγκριση μελέτης και τευχών δημοπράτησης του έργου «Αντικατάσταση συνθετικού χλοοτάπητα του γηπέδου Δ.Ε. Παλαιάς Φώκαιας Δήμου Σαρωνικού»

17) ΑΔΑ: 787ΙΩ1Ξ-ΒΡΓ – Έγκριση μελέτης και τευχών δημοπράτησης του έργου ««Κατασκευή πλακοστρώσεων πεζοδρομίων οδού Αγ. Τριάδος Δ.Ε. Αναβύσσου Δήμου Σαρωνικού»»

18) ΑΔΑ: ΩΑΗ8Ω1Ξ-ΚΔΖ – Έγκριση μελέτης και τευχών δημοπράτησης του έργου «Ασφαλτόστρωση οδών περιοχής Α΄ κατοικίας Δ.Ε. Αναβύσσου»

19) ΑΔΑ: ΩΥ23Ω1Ξ-ΣΦΙ – Έγκριση μελέτης και τευχών δημοπράτησης του έργου «Ανακατασκευή πεζοδρομίων επί της οδού 28ης Οκτωβρίου από Α. Μερκούρη έως Γ. Μακρυγιάννη και επί τμήματος της οδού Γ. Πέτρου πόλεως Καλυβίων»

20) ΑΔΑ: 72Ω5Ω1Ξ-ΜΥ1 – Έγκριση μελέτης και τευχών δημοπράτησης του έργου «Δίκτυο αποχέτευσης Δήμου Σαρωνικού»

21) ΑΔΑ: ΩΓ57Ω1Ξ-Ξ59 – Λήψη απόφασης περί μίσθωσης κτιρίου που θα στεγάζονται οι υπηρεσίες του ΚΕΠ Δημοτικής Κοινότητας Καλυβίων.

22) ΑΔΑ: 64ΒΨΩ1Ξ-6ΛΨ – Καταβολή εξόδων παράστασης στον Πρόεδρο και στον Αντιπρόεδρο του ΝΠΔΔ «Αριστόδικος» Δήμου Σαρωνικού.

23) ΑΔΑ: ΩΟΡ2Ω1Ξ-ΘΒΔ – Έγκριση όρων Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Σαρωνικού για την εκτέλεση του έργου « Επισκευή και ενεργειακή αναβάθμιση σχολικών κτιρίων και προαυλίων Δήμου Σαρωνικού» και ορισμός εκπροσώπου του Δήμου στην κοινή επιτροπή παρακολούθησης του έργου.

24) ΑΔΑ: 7ΨΚΤΩ1Ξ-Υ0Ξ – Έγκριση όρων Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Σαρωνικού για την εκτέλεση του έργου «Αντικατάσταση συνθετικού χλοοτάπητα του γηπέδου ΠΑΟ Καλυβίων του Δήμου Σαρωνικού» και ορισμός εκπροσώπου του Δήμου στην κοινή επιτροπή παρακολούθησης του έργου

25) ΑΔΑ: 7ΔΖΙΩ1Ξ-6ΚΑ – Έγκριση όρων Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Σαρωνικού για την εκτέλεση του έργου «Αντικατάσταση συνθετικού χλοοτάπητα του γηπέδου Δ.Δ. Κουβαρά του Δήμου Σαρωνικού» και ορισμός εκπροσώπου του Δήμου στην κοινή επιτροπή παρακολούθησης του έργου.

26) ΑΔΑ: 6Κ2ΦΩ1Ξ-Σ7Θ – Έγκριση Απολογισμού Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σαρωνικού έτους 2015.

27) ΑΔΑ: Ω9Κ4Ω1Ξ-6ΧΘ – Συγκρότηση γνωμοδοτικής επιτροπής σχετικά με την καταστροφή εξοπλισμού ΤΠΕ που δεν έχει αξία (παρ.6 του άρθρου 199 Ν. 3463/2006).

28) ΑΔΑ: 7ΦΣΙΩ1Ξ-ΨΤ5 – Λήψη απόφασης περί μετονομασίας της Εθελοντικής Ομάδας Πολιτικής Προστασίας του Δήμου

29) ΑΔΑ: 7ΦΥΚΩ1Ξ-ΖΦΝ – Λήψη απόφασης επί αίτησης εταιρείας «Κ. Ξενάκης & ΣΙΑ ΟΕ» περί υπαγωγής στην ρύθμιση, χρέωσης δημοτικών τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού, που προβλέπεται για τα στεγασμένους χώρους άνω των 1.000τ.μ. δυνάμει της 217/2015 απόφασης Δ.Σ

30) ΑΔΑ: Ψ2ΚΩΩ1Ξ-7Η2 – Λήψη απόφασης περί διαγραφής ποσών από βεβαιωτικούς καταλόγους δημοτικών τελών και ΤΑΠ του κ.Πιτταρά Ιωάννη

31) ΑΔΑ: Ω5ΑΜΩ1Ξ-Φ4Ω – Λήψη απόφασης περί διαγραφής ποσού από οφειλέτη με επωνυμία Παπαζήση Ασπασία λόγω θανάτου και επαναβεβαίωσή του στον οφειλέτη με επωνυμία Παπαζήσης Κυριάκος.

32) ΑΔΑ: 7ΘΤ5Ω1Ξ-ΝΥΔ – Λήψη απόφασης επί αίτησης Καλλέργη Αναστασίας περί επιστροφής χρημάτων λόγω αχρεωστήτως καταβληθέντων

33) ΑΔΑ: ΨΚΤΞΩ1Ξ-ΖΡΩ – Λήψη απόφασης επί αίτησης Θανόγλου Μαργαρίτας περί επιστροφής χρημάτων λόγω αχρεωστήτως καταβληθέντων

34) ΑΔΑ: ΩΚΦΥΩ1Ξ-ΗΘ5 – Λήψη απόφασης περί επιστροφής ποσών από χρηματικούς καταλόγους Ύδρευσης ( Αιτήσεις Λυρώνη Στυλιανού και Αρνιακού Λεωνίδα)

35) ΑΔΑ: ΩΧΒ4Ω1Ξ-7ΑΦ – Έγκριση Προγράμματος Τουριστικής Προβολής Δήμου Σαρωνικού έτους 2016.

36) ΑΔΑ: 64ΓΟΩ1Ξ-Ξ33 – Έγκριση τευχών δημοπράτησης του έργου «Αστική Ανάπλαση και αξιοποίηση ελευθέρου κοινόχρηστου χώρου μεταξύ των οδών Πουλούδα και Σιδέρη Μπέη στην Δ.Κ. Παλαιάς Φώκαιας Δήμου Σαρωνικού»»

37) ΑΔΑ: ΩΞΥΓΩ1Ξ-ΙΛΤ – Έγκριση τευχών δημοπράτησης του έργου «Έγκριση τευχών δημοπράτησης του έργου «Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης από αμιαντοσωλήνα και επέκταση δικτύου ύδρευσης Σαρωνίδας (Γ’ Φάση)»

38) ΑΔΑ: ΩΤΔΣΩ1Ξ-ΔΨΗ – Λήψη απόφασης περί αποδοχής ή μη της πρότασης της Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών και Αμφισβητήσεων (Υποθέσεις : των κ.κ Βόγδη Χαράλαμπου, Τσαβαλάκου Κων/νου, Παναγιωτόπολου Θεόδωρου, Πυλαρινού Γεράσιμου, Αλμπάνη Χαράλαμπου, Πετρέλη Αλέξανδρου, Ντέρη Ιωάννη, Κωστόγλου Μαρίας, Αντωνιάδου Φωτεινής, Γκίκα Χριστίνας, Λιάσκου Μαργιέτας, Ζάννου Μαρίας, Τοπάλογλου Ιωάννη, Γιαννάτση Νικόλαου)

39) ΑΔΑ: 7ΘΘΟΩ1Ξ-Κ2Λ – Αναμόρφωση (2η) Προϋπολογισμού Δήμου Σαρωνικού έτους 2016.

40) ΑΔΑ: ΩΖ19Ω1Ξ-ΝΚΦ – Τροποποίηση της αρ.261/2015 απόφασης Δ.Σ. περί «Αποδοχής χρηματοδότησης ποσού 4.337,84€ από το ΕΣΠΑ 2007-2013 για το έργο «Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης από αμιαντοσωλήνες και επέκταση δικτύου ύδρευσης Καλυβίων» και ορισμός εκπροσώπου και διαχειριστή του Δήμου στην Τράπεζα της Ελλάδος σχετικά με το έργο» σύμφωνα με την από 4-4-2016 ορθή επανάληψη εγγράφου αρ. πρωτ. 7259/28-2-2015 της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος της Περιφέρειας Αττικής

41) ΑΔΑ: ΩΓΛΞΩ1Ξ-69Κ – Έγκριση 1ου Συγκριτικού πίνακα για τον καθορισμό της συμβατικής αμοιβής της μελέτης «Εκπόνηση μελετών για τη πολεοδόμηση (ένταξη στο σχέδιο πόλης) της περιοχής β΄ κατοικίας (Β.Δ. του οικισμού Αναβύσσου) της Κοινότητας Αναβύσσου του Ν. Αττικής» (σύμβαση από 09.07.2003/ Κοιν. Αναβύσσου) και του αναθεωρημένου χρονοδιαγράμματος αυτής.

42) ΑΔΑ: ΨΚΤΞΩ1Ξ-ΖΡΩ – Λήψη απόφασης επί αίτησης Θανόγλου Μαργαρίτας περί επιστροφής χρημάτων λόγω αχρεωστήτως καταβληθέντων

ΒΙΝΤΕΟ

1)  ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΤΗΣ 04/04

2)  ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΤΗΣ 20/04

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ

1) Κατεπείγουσα Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 1-4-2016

2) Πρόσκληση Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής 8-4-2016

3) Πρόσκληση Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής 19-4-2016

ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

1) Πίνακας Αποφάσεων κατά την 7η κατεπείγουσα συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής στις 01/04/2016

2) Πίνακας Αποφάσεων Οικονομικής Επιτροπής 8-4-2016

3) Πίνακας Αποφάσεων Οικονομικής Επιτροπής 19-4-2016

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

1) ΑΔΑ: ΨΟ3ΑΩ1Ξ-96Δ – Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016.

2) ΑΔΑ: Ω3ΤΨΩ1Ξ-75Π – Ε.Η.Δ. Ψήφιση πίστωσης για τη συμμετοχή του Δήμου στη ΔΕΔΔΗΕ για σύνδεση νέων παροχών.

3) ΑΔΑ: 6Τ3ΤΩ1Ξ-ΤΜΟ – Ε.Η.Δ. Ψήφιση πίστωσης ποσού 250.000,00 ευρώ για τη χρηματοδότηση της ΚΕΔΣΑ.

4) ΑΔΑ: Ω4Η4Ω1Ξ-Τ8Π – Ψήφιση πίστωσης για «Έξοδα για την περίθαλψη αδέσποτων ζώων (εμβολιασμοί, στειρώσεις, νοσηλεία, συλλογή κλπ)» και ορισμός επιτροπής αξιολόγησης προσφορών.

5) ΑΔΑ: 7ΥΩΔΩ1Ξ-ΧΥΧ – Έγκριση μελέτης και ψήφιση πίστωσης για την εργασία «Επισκευή-Συντήρηση μεταφορικών μέσων-μηχανημάτων έργου».

6) ΑΔΑ: 6ΤΒΧΩ1Ξ-Ι33 – Ανάθεση της μελέτης «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ (ΣΜΠΕ) ΓΙΑ ΤΟ ΓΠΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΦΩΚΑΙΑΣ» ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ.

7) ΑΔΑ: 7ΤΘΑΩ1Ξ-65Ε – Λήψη απόφασης για απ’ ευθείας ανάθεση «Επισκευής-συντήρησης μεταφορικών μέσων του Δήμου Σαρωνικού» και ψήφιση της σχετικής πίστωσης.

8) ΑΔΑ: ΩΜΝΕΩ1Ξ-ΖΓΒ – Έγκριση συμμετοχής υπαλλήλου σε σεμινάριο και ψήφιση πίστωσης για την συμμετοχή του.

9) ΑΔΑ: 62ΙΤΩ1Ξ-ΗΑ9 – Ε.Η.Δ. Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού και αξιολόγησης προσφορών για την «Επισκευή-συντήρηση μεταφορικών μέσων-μηχανημάτων έργου του Δήμου Σαρωνικού».

10) ΑΔΑ: 6ΚΡ1Ω1Ξ-42Θ – Ψήφιση πίστωσης για «Προμήθεια επίπλων και σκευών (προμήθεια δύο καταμετρητών χρημάτων ανίχνευσης γνησιότητας μικτής καταμέτρησης)».

11) ΑΔΑ: 689ΔΩ1Ξ-5ΞΔ – Ψήφιση πίστωσης για «Δαπάνες καθαρισμού υαλοπινάκων Δημοτικών Κτιρίων» και ορισμός επιτροπής αξιολόγησης προσφορών.

12) ΑΔΑ: Ψ7Μ1Ω1Ξ-30Π – Ψήφιση πίστωσης για «Προμήθεια μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού (ρούτερ μηχάνημα επεξεργασίας ξύλου για τη Δημ. Ενότητα Καλυβίων και λοιπών μηχανημάτων)».

13) ΑΔΑ: ΩΘΚΨΩ1Ξ-6Ω5 – ναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Σαρωνικού οικονομικού έτους 2016.

14) ΑΔΑ: 6ΝΦ1Ω1Ξ-4ΦΟ – Έγκριση συμμετοχής υπαλλήλων σε σεμινάριο και ψήφιση της σχετικής πίστωσης συμμετοχής τους.

15) ΑΔΑ: 71ΨΝΩ1Ξ-ΧΗ8 – Κατάρτιση όρων διακήρυξης και ψήφιση πίστωσης για το έργο «Δίκτυο Αποχέτευσης Δήμου Σαρωνικού».

16) ΑΔΑ: ΩΞΣ3Ω1Ξ-Ι78 – Ορισμός επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού και αξιολόγησης προσφορών για το έργο «Δίκτυο Αποχέτευσης Δήμου Σαρωνικού».

17) ΑΔΑ: 60ΜΔΩ1Ξ-ΒΔΑ – Συμμόρφωση με την αριθ. 117/15 διαταγή πληρωμής καθώς και με την αριθ.125/15 απόφαση του Ειρηνοδικείου Λαυρίου (σχ. Απόφ. Οικ. 368/15 υπόθεση ΑΤΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ).

18) ΑΔΑ: 6ΚΛΣΩ1Ξ-ΟΑΛ – Ανάθεση εκπόνησης μελέτης «Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων» για το έργο «Αποχέτευση ομβρίων περιοχής εντός σχεδίου Δ.Ε. Αναβύσσου».

19) ΑΔΑ: 7ΔΟΟΩ1Ξ-9ΛΒ – Ανάθεση εκπόνησης μελέτης «Μελέτη περιβαλλοντικής αδειοδότησης αθλητικών εγκαταστάσεων Δήμου Σαρωνικού.

20) ΑΔΑ: ΩΡ5ΝΩ1Ξ-Θ18 – Ανάθεση εκπόνησης μελέτης «Μελέτη αποχέτευσης ομβρίων τμήματος οδού Αριστοτέλους από Αντιγόνης μέχρι Κεφαλληνίας Δ.Ε. Σαρωνίδας».

21) ΑΔΑ: ΩΑΖΒΩ1Ξ-ΔΤ6 – Συμμόρφωση με την αριθ. 2621/15 απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Αθήνας (υπόθεση Αθανασίου Μπούτα αναδόχου του έργου «Διαμόρφωση Κ/Χ χώρου (πλατείας) στο Ο.Τ. 634 Παραλίας Δήμου Καλυβίων σχετ. αποφ. Οικον. 14/15).

22) ΑΔΑ: 7899Ω1Ξ-9Ω5 – Έγκριση μελέτης, κατάρτιση όρων διακήρυξης και ψήφιση πίστωσης για α) Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων, β) Προμήθεια φωτοαντιγραφικού χαρτιού, γ) Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου (σφραγίδες κλπ), δ) Προμήθεια υποχρεωτικών βιβλίων και εντύπων δημοτ. Υπηρεσιών, ε) Προμήθεια φακέλων λογαριασμών ύδρευσης, στ) Προμήθεια διπλοτύπων είσπραξης και λοιπών εντύπων για την υπηρεσία ύδρευσης και ζ) Προμήθεια υποχρεωτικών βιβλίων, εντύπων και βιβλιαρίων.

23) ΑΔΑ: ΩΥΖΘΩ1Ξ-ΩΗ6 – Συμμόρφωση με την αριθ. 4253/15 απόφαση του Εφετείου Αθηνών (υπόθεση Κετέογλου, σχετ. αποφ. Οικ. 12/16).

24) ΑΔΑ: ΨΕΩ7Ω1Ξ-ΛΜΑ – Ψήφιση πιστώσεων στους αντίστοιχους Κ.Α. τιμολογίων μηνός Φεβρουαρίου 2016.

25) ΑΔΑ: 6ΠΙΡΩ1Ξ-ΨΦΒ – Έγκριση μελέτης, καθορισμός τρόπου εκτέλεσης, κατάρτιση όρων διακήρυξης και ψήφιση πίστωσης για την «Προμήθεια του συνόλου των ειδών διατροφής του Δήμου Σαρωνικού και των Νομικών Προσώπων αυτού».

26) ΑΔΑ: ΩΤ12Ω1Ξ-12Ξ – Ψήφιση πιστώσεων στους αντίστοιχους Κ.Α. τιμολογίων μηνός Ιανουαρίου 2016.

27) ΑΔΑ: Ω3ΞΥΩ1Ξ-2ΗΦ – Ψήφιση πιστώσεων στους αντίστοιχους Κ.Α. τιμολογίων μηνός Μαρτίου 2016.

28) ΑΔΑ: ΩΝΩΩΩ1Ξ-ΛΨΨ – Ψήφιση πίστωσης για την ετήσια συνδρομή του Δήμου στον Διαρκή Ερμηνευτικό Κώδικα Πολεοδομικής Νομοθεσίας (σχετ. απόφαση Δ.Σ. 287/11).

29) ΑΔΑ: ΩΚΦΥΩ1Ξ-ΗΘ5 – Λήψη απόφασης περί επιστροφής ποσών από χρηματικούς καταλόγους Ύδρευσης ( Αιτήσεις Λυρώνη Στυλιανού και Αρνιακού Λεωνίδα)

30) ΑΔΑ: Ψ2ΙΕΩ1Ξ-Π3Ρ – Έγκριση δαπανών, ψήφιση πίστωσης και έγκριση έκδοσης σχετικών χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής για την αποκατάσταση της παγίας προκαταβολής του Δήμου Σαρωνικού.

31) ΑΔΑ: 6ΝΦ1Ω1Ξ-4ΦΟ – Έγκριση συμμετοχής υπαλλήλων σε σεμινάριο και ψήφιση της σχετικής πίστωσης συμμετοχής τους.

32) ΑΔΑ: 73ΡΕΩ1Ξ-31Δ – Λήψη απόφασης επί αριθ. 6/16 απόφασης συμβουλίου Τοπικής Κοινότητας Κουβαρά περί «Αποδοχής δωρεάς, έκτασης 2 στρεμμάτων με οίκημα – αποθήκη 60 τ. μ. εντός αυτής, στην τοπική κοινότητα Κουβαρά από τον Γεωργικό Συνεταιρισμό Κουβαρά».

33) ΑΔΑ: ΩΒ2ΧΩ1Ξ-Λ1Θ – Κατάρτιση όρων διακήρυξης μίσθωσης οικήματος για την στέγαση του ΚΕΠ ΚΑΛΥΒΙΩΝ.

34) ΑΔΑ: ΩΝΩΩΩ1Ξ-ΛΨΨ – Ψήφιση πίστωσης για την ετήσια συνδρομή του Δήμου στον Διαρκή Ερμηνευτικό Κώδικα Πολεοδομικής Νομοθεσίας (σχετ. απόφαση Δ.Σ. 287/11).

35) ΑΔΑ: 6ΔΗΙΩ1Ξ-9ΒΔ – Ε.Η.Δ. Ψήφιση πίστωσης για την αμοιβή δικαστικής επιμελήτριας (επίδοση πρωτοκόλλου διοικητικής αποβολής στην ΚΑΣΤΕΛΟΡΙΖΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε.) .

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ

ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

1) ΑΔΑ: 7Σ63Ω1Ξ-Ν9Ν – Τροποποίηση ορίων Σχολείων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δημοτικής Κοινότητας Καλυβίων.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΛΥΒΙΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ

1) Πρόσκληση για Συνεδρίαση ΔΚ Καλυβίων 18-4-2016

ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

1) Πίνακας Αποφάσεων ΔΚ Καλυβίων 18-4-2016

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

1) ΑΔΑ: 7ΙΚΞΩ1Ξ-6ΨΓ – ΑΔΕΙΑ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Κ.Υ.Ε.

ΒΙΝΤΕΟ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ

1)  Πρόσκληση έκτακτης συνεδρίασης Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Αναβύσσου στις 15-04-2016

2)  Πρόσκληση έκτακτης συνεδρίασης Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Αναβύσσου στις 22-04-2016

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

1) Πίνακας αποφάσεων έκτακτης συνεδρίασης του Τοπικού Συμβουλίου της Δημ. Κοινότητας Αναβύσσου στις 15-04-2016

2) Πίνακας αποφάσεων συμβουλίου ΔΚ Αναβύσσου στις 22-04-2016

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

ΒΙΝΤΕΟ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΑΛΑΙΑΣ ΦΩΚΑΙΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ

ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

1) Πίνακας Αποφάσεων ΔΚ Παλαιάς Φώκαιας 27-4-2016

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

ΒΙΝΤΕΟ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΑΡΩΝΙΔΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ

1) Πρόσκληση συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Σαρωνίδας στις 21-04-2016

ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

1)  Πίνακας Αποφάσεων ΔΚ Σαρωνίδας 21-04-2016

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

ΒΙΝΤΕΟ

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΟΥΒΑΡΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ

1) Πρόσκληση Συμβουλίου ΤΚ Κουβαρά 18-4-2016

ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

1) Πίνακας Αποφάσεων Συμβουλίου ΤΚ Κουβαρά 18-4-2016 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

ΒΙΝΤΕΟ

ΝΠΔΔ ΑΡΙΣΤΟΔΙΚΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ

1) Πρόσκληση Δ.Σ. Νομικού Προσώπου ΑΡΙΣΤΟΔΙΚΟΣ 1-4-2016

2) Πρόσκληση Δ.Σ. Νομικού Προσώπου ΑΡΙΣΤΟΔΙΚΟΣ 15-4-2016

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

1) Πίνακας Αποφάσεων ΔΣ Νομικού Προσώπου ΑΡΙΣΤΟΔΙΚΟΣ 1-4-2016 (1)

2) Πίνακας Αποφάσεων ΔΣ Νομικού Προσώπου ΑΡΙΣΤΟΔΙΚΟΣ 1-4-2016

3) Πίνακας Αποφάσεων ΔΣ Νομικού Προσώπου ΑΡΙΣΤΟΔΙΚΟΣ 15-4-2016

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

1) ΑΔΑ: 6Ι3ΧΟΕΤ3-ΖΦΨ – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ ΙΔΟΧ ΕΤΟΥΣ 2016

2) ΑΔΑ: 6ΙΞΤΟΕΤ3-ΡΡ9 – Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2016.

3) ΑΔΑ: 703ΠΟΕΤ3-ΔΧΨ – Λήψη απόφασης περί διαγραφής τιμολογίων ΠΟΕ λόγω παρέλευσης πενταετίας.

4)  ΑΔΑ: 75Σ4ΟΕΤ3-1ΡΙ – Λήψη απόφασης περί ψήφισης εγγεγραμμένων πιστώσεων και υπόλοιπα Νομικών δεσμεύσεων ( Συμβάσεων) προηγούμενου έτους και ΠΟΕ τιμολογίων που αφορούν τον προϋπολογισμό οικον. έτους 2016.

5) ΑΔΑ: 7ΒΝΞΟΕΤ3-ΖΘ9 – Λήψη απόφασης επι των κατατιθεμένων αιτήσεων προγράμματος ΕΝΔΕΙΑ Ν.Δ. 57/1973 (ΦΕΚ 149/Α/1973)

6) ΑΔΑ: ΩΝ47ΟΕΤ3-85Δ – Σύσταση Παγίας Προκαταβολής οικ. έτους 2016 του Ν.Π.

ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΕΝΤΑΛΜΑΤΑ

1) ΑΔΑ: Ω9ΣΔΟΕΤ3-ΗΦΧ – Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-6 για :ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΒΟΗΘΗΜΑΤΟΣ ΣΕ ΑΠΟΡΟ ΔΗΜΟΤΗ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡ. ΚΟΙΝΩΝ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ν.Δ 57/73 ( ΕΝΔΕΙΑ )

2) ΑΔΑ: 7ΑΧΝΟΕΤ3-30Α – Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-7 για :ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΒΟΗΘΗΜΑΤΟΣ ΣΕ ΑΠΟΡΟ ΔΗΜΟΤΗ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡ. ΚΟΙΝΩΝ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ν.Δ 57/73 ( ΕΝΔΕΙΑ )

3) ΑΔΑ: ΨΨΖ4ΟΕΤ3-Γ9Ι – Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-8 για :ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΒΟΗΘΗΜΑΤΟΣ ΣΕ ΑΠΟΡΟ ΔΗΜΟΤΗ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡ. ΚΟΙΝΩΝ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ν.Δ 57/73 ( ΕΝΔΕΙΑ )

ΑΝΩΝΥΜΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ

(ΑΔΜΚΕΣ)

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΑΔΜΚΕΣ

1) ΑΔΑ: 7Ι05ΟΕΤ3-ΣΙΚ – Απόφαση Ανάθεσης για την υπηρεσία «Τοπογραφική αποτύπωση της θέσης καντίνας Θυμάρι Παλαιάς Φώκαιας Α2»

2) ΑΔΑ: 7Ψ1ΓΟΕΤ3-4ΡΓ – Αποφαση Ανάθεσης για την υπηρεσία «Εργασίες Εκκενώσεων βόθρων των δημοτικών τουαλετών στις παραλίες Δήμου Σαρωνικού»

3) ΑΔΑ: Ω30ΟΟΕΤ3-Σ2Ω – ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ

4) ΑΔΑ: ΩΕΚΛΟΕΤ3-ΣΥΡ – Απόφαση Ανάθεσης για την υπηρεσία «Αμοιβή Ορκωτού Λογιστή »

5) ΑΔΑ: 6ΨΗ8ΟΕΤ3-ΨΓΛ – ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ – ΠΟΤΩΝ- ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΩΝ – ΚΑΦΕΔΩΝ

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

1) ΑΔΑ: Ω7ΡΜΟΕΤ3-ΑΒΘ – ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΑΠΟ ΟΔΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΩΣ ΛΕΩΦΟΡΟ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ Δ.Ε ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ

2) ΑΔΑ: 7Δ8ΥΟΕΤ3-ΣΑΘ – ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΚΑΝΤΙΝΑΣ ΘΥΜΑΡΙ ΠΑΛΑΙΑΣ ΦΩΚΑΙΑΣ Α2

3) ΑΔΑ: ΩΔΘΩΟΕΤ3-Κ6Υ – ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ «ΕΚΚΕΝΩΣΕΩΝ ΒΟΘΡΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΤΟΥΑΛΕΤΩΝ ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΛΙΕΣ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ»

4) ΑΔΑ: 7ΦΣΞΟΕΤ3-ΞΦΕ – ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΜΟΙΒΗ ΟΡΚΩΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΔΜΚΕΣ

1) ΑΔΑ: ΩΥ8ΨΟΕΤ3-ΖΘΣ – Κατάρτιση όρων για διενέργεια δημοπρασίας για την παραχώρηση δημοτικού χώρου στην περιοχή Θυμάρι Π. Φώκαιας.

2) ΑΔΑ: 65ΚΜΟΕΤ3-2Δ0 – Αξιολόγηση προσφορών για την εκτέλεση της υπηρεσίας «Εργασίες εκκενώσεων των δημοτικών τουαλετών στις παραλίες Δήμου Σαρωνικού» .

ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΕΝΤΑΛΜΑΤΑ

1) ΑΔΑ: 6Φ7ΞΟΕΤ3-ΜΥΩ – Χρηματικό Ένταλμα Πληρωμής ΧΕΠ 8-2016 Α’ της υπηρεσίας «Εργασίες Καθαρισμού Κ/Χ χώρων Δήμου Σαρωνικού»

2) ΑΔΑ: ΩΔ5ΙΟΕΤ3-21Π – Χρηματικό ένταλμα πληρωμης ΧΕΠ Β 33-2016 – ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΤΟΥΑΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΡΑΛΙΕΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ

3) ΑΔΑ: 7Ε9ΝΟΕΤ3-ΘΩΨ – Χρηματικό ένταλμα πληρωμής ΧΕΠ Β 34-2016 – ΕΝΑΝΤΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ ΑΠΟ ΟΔΟ ΟΛΥΜΠΟΥ ΕΩΣ ΟΔΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΔΕ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ

4) ΑΔΑ: 7ΘΘ0ΟΕΤ3-ΘΗΗ – ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΧΕΠ 38-2016 Β’ – ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016 (ΕΡΓΑΤΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ-ΣΟΧ-1 2015)

5) ΑΔΑ: 773ΚΟΕΤ3-ΜΤ8 – ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΧΕΠ 44-2016 Β’ – ΕΝΑΝΤΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ ΑΠΟ ΟΔΟ ΟΛΥΜΠΟΥ ΕΩΣ ΟΔΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΔΕ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ

6) ΑΔΑ: 7ΥΖ5ΟΕΤ3-Μ3Υ – ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΧΕΠ 46-2016 Β’ – ΕΝΑΝΤΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ ΑΠΟ ΟΔΟ ΟΛΥΜΠΟΥ ΕΩΣ ΟΔΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΔΕ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ

7) ΑΔΑ: 7ΑΟΖΟΕΤ3-9ΡΩ – Χρηματικό Ένταλμα Πληρωμής ΧΕΠ 41-2016 Β’ για προμήθεια ειδών διατροφής για τις δημοτικές καντίνες

8) ΑΔΑ: ΩΦΣ5ΟΕΤ3-Ν44 – Χρηματικό Ένταλμα Πληρωμής ΧΕΠ 43-2016 Β’ για προμήθεια ειδών διατροφής για τις δημοτικές καντίνες.

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ (ΚΕΔΣΑ)

1) ΑΔΑ: 6Ν2ΞΟΕΤ3-Λ5Ν – Έγκριση Β’ αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016

ΕΝΙΑΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α΄ ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ

ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΕΝΤΑΛΜΑΤΑ

Advertisements

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s

Αρέσει σε %d bloggers: