ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΜΗΝΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2016

townhall Saronikou

Να βλέπετε συχνά τη συγκεκριμένη σελίδα ακόμη και λίγες ημέρες ή και εβδομάδες μετά την πάροδο του μηνός Μαρτίου 2016, διότι καθημερινώς θα ενημερώνεται με νέες αποφάσεις, όπως αυτές θα αναρτώνται στη «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» από τον Δήμο Σαρωνικού.

Γενικά για το «ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ» της «Ενότητας Σαρωνικού». Δείτε, επίσης: 1) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ και 2) ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

 

ΑΔΑ: 7ΣΡ4Ω1Ξ-6Υ3 – ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΑΡΤΙΟΥ 2016

ΔΗΜΑΡΧΟΣ

1) ΑΔΑ: ΩΔ5ΜΩ1Ξ-6ΧΞ – Απόφαση Δημάρχου περί «ορισμού υπεύθυνου ΕΠ ΕΒΥΣ»

2) ΑΔΑ: 6ΜΖΠΩ1Ξ-7ΧΙ – Διενέργεια «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΑΚΟΥΛΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΑΔΟΥΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ»

3) ΑΔΑ: ΩΒ5ΖΩ1Ξ-1Α7 – Διενέργεια υπηρεσίας « ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΣΗ ΚΑΙ ΜΑΓΝΗΤΟΣΚΟΠΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

4) ΑΔΑ: 6Ι7ΩΩ1Ξ-7Τ8 – Διενέργεια «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ»

5) ΑΔΑ: 769ΓΩ1Ξ-Β20 – Απ ευθείας ανάθεση «ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΚΚΕΝΩΣΗΣ ΒΟΘΡΩΝ»

6) ΑΔΑ: Ω7ΣΕΩ1Ξ-9Ξ0 – Διενέργεια υπηρεσίας « ΠΛΥΣΙΜΟ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ »

7) ΑΔΑ: ΨΨ2ΙΩ1Ξ-Ι99 – Απευθείας ανάθεση για την υπηρεσία «ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΣΗ ΚΑΙ ΜΑΓΝΗΤΟΣΚΟΠΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ»

8) ΑΔΑ: 7Σ2ΘΩ1Ξ-9ΧΥ – Απευθείας ανάθεση για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ , ΕΚΔΟΣΕΩΝ, ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ»

9) ΑΔΑ: 7ΓΑΓΩ1Ξ-ΗΩΨ – Απευθείας ανάθεση για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΑΚΟΥΛΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΑΔΟΥΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ»

10) ΑΔΑ: ΩΒΝ2Ω1Ξ-Ω4Ι – Απευθείας ανάθεση για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ

11) ΑΔΑ: 70ΦΡΩ1Ξ-Κ4Ζ – ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΙΔΑΧ ΔΕ

12) ΑΔΑ: 6ΗΨ2Ω1Ξ-Β76 – ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΙΔΑΧ ΥΕ

13) ΑΔΑ: ΩΑΜΒΩ1Ξ-ΔΧΝ – ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΙΔΑΧ ΠΕ

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

1) ΑΔΑ: 73ΛΖΩ1Ξ-Μ7Ω – Εργολαβική Σύμβαση του έργου «Επισκευή και συντήρηση κεντρικής πλατείας Καλυβίων και πλατείας Λαγονησίου στο ΚΧ 634 της Δ.Ε. Καλυβίων»

2) ΑΔΑ: ΨΛ5ΕΩ1Ξ-ΦΑΑ – Σύμβαση ανάθεσης για την υπηρεσία «ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΣΗ ΚΑΙ ΜΑΓΝΗΤΟΣΚΟΠΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ»

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ

1) Πρόσκληση Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου στις 02-03-2016

2) Πρόσκληση για κατεπείγουσα συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου 23-3-2016

3) Πρόσκληση για την 5η (ειδική) συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 29-03-2016

ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

1) Πίνακας Αποφάσεων Δημοτικού Συμβουλίου 2-3-2016

2) Πίνακας αποφάσεων Δημοτικού Συμβουλίου κατά την 4η κατεπείγουσα συνεδρίαση στις 23-03-2016

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

1) ΑΔΑ: ΩΜΧΑΩ1Ξ-6ΩΝ – Ορθή Επανάληψη της 250/2015 απόφασης Δ.Σ. περί «Τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Σαρωνικού έτους 2016».

2) ΑΔΑ: 7ΛΛ2Ω1Ξ-ΖΜ1 – Απολογισμός πεπραγμένων Δημοτικής Αρχής έτους 2015 (ορισμός ημερομηνίας και καθορισμός χώρου), σύμφωνα με το άρθρο 217 του ΔΚΚ.

3) ΑΔΑ: 6Κ12Ω1Ξ-2ΓΧ – Έγκριση Προϋπολογισμού Ένωσης Γονέων Νοητικώς Υστερούντων Ατόμων (ΕΓΝΥΑ) έτους 2016. (Σύσταση τριμελούς επιτροπής)

4) ΑΔΑ: ΩΠΕΦΩ1Ξ-ΙΩΙ – Σύσταση επιτροπής παραλαβής του έργου «Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης από αμιαντοσωλήνα και επέκταση δικτύου ύδρευσης Καλυβίων» (προϋπολογισμού άνω του 1.000.000 €).

5) ΑΔΑ: 7Ι2ΘΩ1Ξ-Ρ32 – Σύσταση επιτροπής παραλαβής του έργου «Κατασκευή Βρεφονηπιακού Σταθμού ΠΑΡΑΛΙΑΣ Αναβύσσου» (προϋπολογισμού κάτω του 1.000.000 €).

6) ΑΔΑ: 7ΔΓΛΩ1Ξ-6ΦΩ – Έγκριση παράτασης χρονοδιαγράμματος του έργου «Διαμόρφωση Κ/Χ στο ΟΤ 140 του ρυμοτομικού σχεδίου πόλεως Καλυβίων».

7) ΑΔΑ: 6Π3ΦΩ1Ξ-93Λ – Λήψη απόφασης περί τροποποίηση της σύμβασης (παράταση της προθεσμίας εκτέλεσης) – της επικαιροποιημένης μελέτης του υποέργου (2) με τίτλο “Συνδέσεις υφιστάμενων παροχών με νέα δίκτυα ύδρευσης».

8) ΑΔΑ: ΩΩΦ0Ω1Ξ-1Ψ7 – Έγκριση Προϋπολογισμού Ένωσης Γονέων Νοητικώς Υστερούντων Ατόμων (ΕΓΝΥΑ) έτους 2016.

9) ΑΔΑ: 710ΠΩ1Ξ-Ψ1Δ – Παρουσίαση και έγκριση έκθεσης εσόδων – εξόδων δ΄ τριμήνου του προϋπολογισμού του Δήμου Σαρωνικού έτους 2015.

10) ΑΔΑ: ΩΒΖ0Ω1Ξ-ΠΧΕ – Έγκριση μελέτης του έργου «Κατασκευή Ηλεκτροφωτισμού γηπέδου Δ.Ε. Αναβύσσου Δήμου Σαρωνικού και υποβολή αιτήματος χρηματοδότησης

11) ΑΔΑ: 78ΒΟΩ1Ξ-7Ο5 – Λήψη απόφασης περί διαγραφής ποσών από βεβαιωτικούς καταλόγους Ύδρευσης, λόγω λάθους της υπηρεσίας.

12) ΑΔΑ: ΩΝ54Ω1Ξ-11Φ – Λήψη απόφασης περί διαγραφής ποσών από καρτέλες οφειλετών, λόγω εξέτασης νέων στοιχείων που προσκόμισαν οι οφειλέτες στην Ταμειακή Υπηρεσία.

13) ΑΔΑ: 7ΦΗΗΩ1Ξ-0Λ2 – Λήψη απόφασης περί αποδοχής ή μη της πρότασης της Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών και Αμφισβητήσεων (Υποθέσεις : των κ.κ Βενάρδου Ελπίδας, Λογοθέτη Δημήτριου, Μυλωνά Δημήτριου (με αριθμ. Κατάθεσης 21849/2015), Μυλωνά Δημήτριου (με αριθμ. Κατάθεσης 21850/2015), Δεδεγκίκα Μαρίας, Γερακάρη Γεώργιου, Καλπία Δημήτριου, Φωτά Φώτιου, Κυπραίου Παναγ., Τζανή Παναγιώτη, Στυλιάρα Ευστράτιου, Παραρά-Παπαχρήστου, Φέξη Γεράσιμου, Βαμβακοπούλου Μαρίας, Τροχίδη Πρόδρομου, Διαμαντά Μαρίας, Κυρτάτα Αθηνάς, Ορφανίδη Στυλιανού, Σκία Αντιγόνης, Πιατόπουλου Λάζαρου, Κουρή Κλεονίκης, Μπιτσικώκου Γεώργιου, «ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΠΥΡΑΜΙΣ ΑΤΕ», Κυριακάκη Στυλιανού, «ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΠΕ». Γκίκα Βασιλικής, Πιτταρά Ιωάννη)

14) ΑΔΑ: ΩΒΖ0Ω1Ξ-ΠΧΕ – Έγκριση μελέτης του έργου «Κατασκευή Ηλεκτροφωτισμού γηπέδου Δ.Ε. Αναβύσσου Δήμου Σαρωνικού και υποβολή αιτήματος χρηματοδότησης

15) ΑΔΑ: 78ΒΟΩ1Ξ-7Ο5 – Λήψη απόφασης περί διαγραφής ποσών από βεβαιωτικούς καταλόγους Ύδρευσης, λόγω λάθους της υπηρεσίας.

16) ΑΔΑ: ΩΝ54Ω1Ξ-11Φ – Λήψη απόφασης περί διαγραφής ποσών από καρτέλες οφειλετών, λόγω εξέτασης νέων στοιχείων που προσκόμισαν οι οφειλέτες στην Ταμειακή Υπηρεσία.

17) ΑΔΑ: 7ΦΗΗΩ1Ξ-0Λ2 – Λήψη απόφασης περί αποδοχής ή μη της πρότασης της Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών και Αμφισβητήσεων (Υποθέσεις : των κ.κ Βενάρδου Ελπίδας, Λογοθέτη Δημήτριου, Μυλωνά Δημήτριου (με αριθμ. Κατάθεσης 21849/2015), Μυλωνά Δημήτριου (με αριθμ. Κατάθεσης 21850/2015), Δεδεγκίκα Μαρίας, Γερακάρη Γεώργιου, Καλπία Δημήτριου, Φωτά Φώτιου, Κυπραίου Παναγ., Τζανή Παναγιώτη, Στυλιάρα Ευστράτιου, Παραρά-Παπαχρήστου, Φέξη Γεράσιμου, Βαμβακοπούλου Μαρίας, Τροχίδη Πρόδρομου, Διαμαντά Μαρίας, Κυρτάτα Αθηνάς, Ορφανίδη Στυλιανού, Σκία Αντιγόνης, Πιατόπουλου Λάζαρου, Κουρή Κλεονίκης, Μπιτσικώκου Γεώργιου, «ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΠΥΡΑΜΙΣ ΑΤΕ», Κυριακάκη Στυλιανού, «ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΠΕ». Γκίκα Βασιλικής, Πιτταρά Ιωάννη)

18) ΑΔΑ: 67ΣΡΩ1Ξ-ΔΒΛ – Δωρεάν παραχώρηση χρήσης χώρου εντός του κτιρίου που στεγάζονται οι υπηρεσίες της Δ.Κ. Αναβύσσου, για τη στέγαση του γραφείου Κτηματογράφησης για το Δήμο Σαρωνικού.

19) ΑΔΑ: ΩΕΧΑΩ1Ξ-ΟΒΦ – Λήψη απόφασης περί καταβολής σε χρήμα της αξίας του γάλακτος που δικαιούνται υπάλληλοι του Δήμου.

20) ΑΔΑ: 6ΨΑΠΩ1Ξ-ΧΣΓ – Λήψη απόφασης περί δωρεάν παραχώρησης προς χρήσης οχήματος με αριθμό κυκλοφορίας ΙΖΑ 1478 του Δήμου Σαρωνικού ,στον Αναπτυξιακό Σύνδεσμο Λαυρεωτικής.

21) ΑΔΑ: 6Λ8ΩΩ1Ξ-7ΔΚ – Ίδρυση τμημάτων ένταξης στο 4ο Δημοτικό Σχολείο Καλυβίων –Λαγονησίου, στο 2ο Δημοτικό Σχολείο Αναβύσσου και στο 1o Δημοτικό Σχολείο Παλαιάς Φώκαιας

22) ΑΔΑ: ΩΤ5ΑΩ1Ξ-ΠΓΜ – Λήψη απόφασης περί διοργάνωσης εορτασμού εθνικής επετείου 25ης Μαρτίου έτους 2016.

23) ΑΔΑ: ΩΤ5ΑΩ1Ξ-ΠΓΜ – Λήψη απόφασης περί διοργάνωσης εορτασμού εθνικής επετείου 25ης Μαρτίου έτους 2016.

ΒΙΝΤΕΟ

1)  ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΤΗΣ 02/03

Συζήτηση για το μεταναστευτικό

ΚΑΙ ΟΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΕΣ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΤΗΣ 2/3

ΜΕ ΑΙΧΜΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΧΛΟΑ, Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙΟΥ ΣΤΑ ΚΑΛΥΒΙΑ.

2) ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΤΗΣ 29/03 (ΛΟΓΟΔΟΣΙΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ)

Α΄ ΜΕΡΟΣ

Β΄ ΚΑΙ Γ΄ ΜΕΡΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ

1) Πρόσκληση Κατεπείγουσας Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής 17-03-2016

2) Πρόσκληση Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής 22-3-2016

ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

1)  Πίνακας Αποφάσεων Οικονομικής Επιτροπής στις 17-03-2016 (Κατεπείγουσα Συνεδρίαση)

2) Πίνακας Αποφάσεων Οικονομικής Επιτροπής 22-3-2016 (1)

3) Πίνακας Αποφάσεων Οικονομικής Επιτροπής 22-3-2016

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

1) ΑΔΑ: ΩΝ39Ω1Ξ-ΩΦ0 – Σύσταση πάγιας προκαταβολής στο Δήμο Σαρωνικού, στις Δημοτικές Κοινότητες και την Τοπική Κοινότητα Κουβαρά Δήμου Σαρωνικού.

2) ΑΔΑ: 6ΚΛΦΩ1Ξ-1ΒΟ – Ψήφιση πίστωσης για την ετήσια συνδρομή του Δήμου Σαρωνικού στο Δίκτυο Αδελφοποιημένων Πόλεων «ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΑ».

3) ΑΔΑ: ΩΛΟΨΩ1Ξ-9ΛΟ – Ψήφιση πίστωσης για την ετήσια συνδρομή του Δήμου στο ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΓΙΩΝ ΠΟΛΕΩΝ – ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ.

4) ΑΔΑ: ΩΔΔ1Ω1Ξ-1ΘΧ – Ψήφιση πίστωσης για την συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων του Δήμου Σαρωνικού (επισκευή τρακτέρ γκαζόν CTH 151, θαμνοκοπτικά HUSQVARNA 355R και STIHL F5 550).

5) ΑΔΑ: 6Ο2ΛΩ1Ξ-Τ6Υ – Ε.Η.Δ. Έγκριση της αριθ. 57/16 απόφασης Δημάρχου «περί συμμετοχής υπαλλήλου σε επιμορφωτικό σεμινάριο» και ψήφιση πίστωσης για την συμμετοχή του.

6) ΑΔΑ: ΨΠ2ΓΩ1Ξ-ΟΕΓ – Ψήφιση πίστωσης για «Προμήθεια σακουλών για τους κάδους απορριμμάτων κοινοχρήστων χώρων του Δήμου Σαρωνικού».

7) ΑΔΑ: Ψ7ΡΖΩ1Ξ-77Α – Ψήφιση πίστωσης για την υπηρεσία «Αμοιβές για μαγνητοφώνηση, απομαγνητοφώνηση και μαγνητοσκόπηση των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου» και ορισμός επιτροπής αξιολόγησης προσφορών.

8) ΑΔΑ: 7ΡΡ2Ω1Ξ-ΣΤΨ – Ψήφιση πίστωσης για «ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ» και ορισμός επιτροπής αξιολόγησης προσφορών.

9) ΑΔΑ: 7ΔΙΟΩ1Ξ-6Ε8 – Ψήφιση πίστωσης για «Δαπάνες εκκένωσης βόθρων» και ορισμός επιτροπής αξιολόγησης προσφορών.

10) ΑΔΑ: 7ΘΣΝΩ1Ξ-0Υ9 – Ψήφιση πίστωσης για «Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού Δήμου Σαρωνικού».

11) ΑΔΑ: 75ΞΩΩ1Ξ-9ΒΦ – Ψήφιση πίστωσης για «Προμήθεια εκτυπώσεων, εκδόσεων, βιβλιοδετήσεων και φωτοτυπικών εργασιών».

12) ΑΔΑ: 7ΡΥ6Ω1Ξ-ΟΔΜ – Ψήφιση πίστωσης για «Πλύσιμο μεταφορικών μέσων Δήμου Σαρωνικού» και ορισμός επιτροπής αξιολόγησης προσφορών.

13) ΑΔΑ: 7Υ23Ω1Ξ-Θ1Φ – Αποδοχή παραχώρησης ενός πυροσβεστικού οχήματος από την Περιφέρεια Αττικής για την κάλυψη των αναγκών πυροπροστασίας του Δήμου Σαρωνικού (σχετ. απόφαση αριθ. 138/2016 οικονομικής επιτροπής Περιφέρειας Αττικής).

14) ΑΔΑ: ΩΤΚΘΩ1Ξ-ΥΥΜ – Ψήφιση πίστωσης για την αμοιβή δικαστικής επιμελήτριας (Καραγεωργίου Αικατερίνη).

15) ΑΔΑ: 7ΩΑ1Ω1Ξ-ΔΓΞ – Ε.Η.Δ. Λήψη απόφασης για απ’ ευθείας ανάθεση επισκευής μεταφορικών μέσων του Δήμου Σαρωνικού (επισκευή οχημάτων ΚΗΗ 2240, ΚΗΟ 6121 και ΚΗΙ 3096).

16) ΑΔΑ: Ω60ΣΩ1Ξ-4ΗΥ – Ε.Η.Δ. Λήψη απόφασης για απ’ ευθείας ανάθεση επισκευής μεταφορικών μέσων του Δήμου Σαρωνικού (επισκευή οχήματος ΜΕ 59526).

17) ΑΔΑ: 72ΠΧΩ1Ξ-30Χ – Λήψη απόφασης για απ’ ευθείας ανάθεση «Προμήθειας εξαρτημάτων επισκευής αντιλιοστασίων» και «Προμήθειας αντλητικών συστημάτων και εξαρτημάτων» για: α) Επισκευή και συντήρηση αντλίας επιφάνειας στο αντλιοστάσιο Αγ. Γεωργίου στην Δ.Ε. Καλυβίων, β) Διπλό τηλεχειρισμό αντλιοστασίου δεξαμενής Προφάρτας, γ) Επισκευή, συντήρηση αναβάθμιση του αντλιοστασίου στη Δ.Ε. Σαρωνίδας στην οδό Μπογδάνου και δ) Επισκευή booster και ηλεκτρικού πίνακα στο αντλιοστάσιο ΒΛΑΧΙΚΑ στη Δ.Ε. Αναβύσσου.

18) ΑΔΑ: 6Ο2ΛΩ1Ξ-Τ6Υ – Ε.Η.Δ. Έγκριση της αριθ. 57/16 απόφασης Δημάρχου «περί συμμετοχής υπαλλήλου σε επιμορφωτικό σεμινάριο» και ψήφιση πίστωσης για την συμμετοχή του.

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ

ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ

1) Πρόσκληση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 17-3-2016

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

1) Πίνακας αποφάσεων Επιτροπή Ποιότητας Ζωής 17-3-2016

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΛΥΒΙΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ

1) Πρόσκληση Συμβουλίου ΔΚ Καλυβίων 21-3-2016 

ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

ΒΙΝΤΕΟ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

ΒΙΝΤΕΟ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΑΛΑΙΑΣ ΦΩΚΑΙΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ

1) Πρόσκληση Συμβουλίου ΔΚ Παλαιάς Φώκαιας 22-3-2016 

ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

1) Πίνακας Αποφάσεων ΔΚ Παλαιάς Φώκαιας 22-3-2016

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

ΒΙΝΤΕΟ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΑΡΩΝΙΔΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ

1) Πρόσκληση Συμβουλίου ΔΚ Σαρωνίδας 21-3-2016 (1)

ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

ΒΙΝΤΕΟ

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΟΥΒΑΡΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ 

ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

ΒΙΝΤΕΟ

ΝΠΔΔ ΑΡΙΣΤΟΔΙΚΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ

1) Πρόσκληση Δ.Σ. Νομικού Προσώπου ΑΡΙΣΤΟΔΙΚΟΣ 11-3-2016

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

1) Πίνακας Αποφάσεων Δ.Σ. Νομικού Προσώπου ΑΡΙΣΤΟΔΙΚΟΣ 11-3-2016

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

1) ΑΔΑ: 6ΒΞΠΟΕΤ3-184 – Συγκρότηση επιτροπής του αρθ. 199 παρ. 6 του Ν. 3463/06

2) ΑΔΑ: 6ΙΛΝΟΕΤ3-ΔΗΞ – Λήψη απόφασης επι των κατατιθεμένων αιτήσεων προγράμματος ΕΝΔΕΙΑ Ν.Δ. 57/1993 (ΦΕΚ 149/Α/1973)

3) ΑΔΑ: 6ΥΗΛΟΕΤ3-Β6Μ – Δημιουργία και Λειτουργία Βρεφονηπιακού Σταθμού

ΑΝΩΝΥΜΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ

(ΑΔΜΚΕΣ)

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΑΔΜΚΕΣ

1) ΑΔΑ: 6ΟΞ5ΟΕΤ3-ΤΑΕ – Απόφαση Διενέργειας για την υπηρεσία «Εργασίες κοπής δέντρων με καλαθοφόρο μηχάνημα στις παραλίες του Δήμου Σαρωνικού

2) ΑΔΑ: Ω169ΟΕΤ3-ΑΒΤ – Απόφαση Ανάθεσης για την υπηρεσία «Εργασίες κοπής δέντρων με καλαθοφόρο μηχάνημα στις παραλίες του Δήμου Σαρωνικού »

3) ΑΔΑ: Ω9ΥΡΟΕΤ3-ΘΙΩ – Απόφαση Ανάθεσης για την εκτέλεση της υπηρεσίας «Εργασίες καθαρισμού Κ/Χ χώρων Δήμου Σαρωνικού»

4) ΑΔΑ: 73Θ4ΟΕΤ3-Ε4Υ – Απόφαση Διενέργειας για τις εργασίες «Εργασίες αποκατάστασης βατότητας πεζοδρομίου περιφερειακής οδού από οδό Γυμναστηρίου έως Λεωφόρο Καραμανλή Δ.Ε Αναβύσσου»

5) ΑΔΑ: 6ΘΣΔΟΕΤ3-74Ρ – Απόφαση Διενέργειας για την υπηρεσία «Εργασίες Εκκενώσεων βόθρων των δημοτικών τουαλετών στις παραλίες Δήμου Σαρωνικού» της Ανώνυμης Δημοτικής Μονομετοχικής Κατασκευαστικής Εταιρείας Σαρωνικού

6) ΑΔΑ: Ω279ΟΕΤ3-ΝΛΜ – Απόφαση Ανάθεσης για την εκτέλεση της «Εργασίες αποκατάστασης βατότητας πεζοδρομίου περιφερειακής οδού από οδό Γυμναστηρίου έως Λεωφόρο Καραμανλή Δ.Ε Αναβύσσου»

7) ΑΔΑ: ΨΨΓ1ΟΕΤ3-Ρ3Δ – Απόφαση Διενέργειας για τις εργασίες «Εργασίες καθαρισμού Κ/Χ χώρων Δήμου Σαρωνικού»

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

1) ΑΔΑ: ΩΨΚΟΟΕΤ3-Δ6Δ – ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΟΠΗΣ ΔΕΝΤΡΩΝ ΜΕ ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΛΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ

2) ΑΔΑ: ΩΛ4ΔΟΕΤ3-Β67 – ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΤΟΙΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ Κ/Χ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ

3) ΑΔΑ: Ω2ΩΘΟΕΤ3-ΑΕΦ – ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ Κ/Χ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ»

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΔΜΚΕΣ

1) ΑΔΑ: ΨΞΒΩΟΕΤ3-Ψ75 – Λήψη απόφασης έγκριση μελέτης και ψήφισης πίστωσης για την εκτέλεση της υπηρεσίας «Εργασίες καθαρισμού Κ/Χ χώρων Δήμου Σαρωνικού» .

2) ΑΔΑ: 6ΥΚ1ΟΕΤ3-5Β0 – Λήψη απόφασης περί ψήφιση πίστωσης για την εκτέλεση της υπηρεσίας «Εργασίες κοπής δέντρων με καλαθοφόρο μηχάνημα στις παραλίες του Δήμου Σαρωνικού » .

3) ΑΔΑ: 7ΒΜ1ΟΕΤ3-Ι01 – Λήψη απόφασης περί ψήφισης πίστωσης για την εκτέλεση της υπηρεσίας «Εργασίες εκκενώσεων βόθρων των δημοτικών τουαλετών που βρίσκονται στις παραλίες του Δήμου Σαρωνικού.

4) ΑΔΑ: ΨΩΕΜΟΕΤ3-9Υ5 – Λήψη απόφασης περί ψήφισης πίστωσης για την εκτέλεση της υπηρεσίας «Τοπογραφική αποτύπωση της θέσης καντίνας Θυμάρι Παλαιάς Φώκαιας Α2».

5) ΑΔΑ: 7ΕΔΖΟΕΤ3-ΡΧΣ – Oρισμός δύο (2) μελών του Δ.Σ και ισάριθμων αναπληρωματικών για τη συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας Δημοπρασιών (άρθρο 1 του Π.Δ 270/81).

6) ΑΔΑ: Ω80ΘΟΕΤ3-ΑΔΒ – Λήψη απόφασης περί έγκρισης μελέτης και ψήφισης πίστωσης για την εκτέλεση της υπηρεσίας «Εργασίες αποκατάστασης βατότητας πεζοδρομίου περιφερειακής οδού από οδό Γυμναστηρίου έως Λεωφόρο Καραμανλή Δ.Ε Αναβύσσου» .

7) ΑΔΑ: 69ΟΚΟΕΤ3-83Π – Αξιολόγηση προσφορών για την εκτέλεση της υπηρεσίας «Εργασίες αποκατάστασης βατότητας πεζοδρομίου περιφερειακής οδού από οδό Γυμναστηρίου έως Λεωφόρο Καραμανλή Δ.Ε Αναβύσσου» .

8) ΑΔΑ: 64ΕΥΟΕΤ3-ΚΝΠ – Αξιολόγηση των προσφορών για την εκτέλεση της υπηρεσίας «Εργασίες καθαρισμού Κ/Χ χώρων Δήμου Σαρωνικού».

9) ΑΔΑ: 6Ω78ΟΕΤ3-372 – Διαγραφή παραστατικών από την οικονομική διαχείριση της εταιρείας λόγω παραγραφής.

10) ΑΔΑ: Ψ1ΓΓΟΕΤ3-4Τ0 – Λήψη απόφασης περί έγκρισης διενέργειας , ψήφισης πίστωσης, έγκρισης μελέτης, καθορισμού τρόπου εκτέλεσης και κατάρτιση των όρων διακήρυξης για την «Προμήθεια ειδών διατροφής, αναψυκτικών, ποτών, καφέδων κλπ».

ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΕΝΤΑΛΜΑΤΑ

1) ΑΔΑ: 7ΩΗΑΟΕΤ3-ΚΝΝ – ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ Β10-2016 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΣΤΟ Γ΄ΤΡΙΜ. ΠΛΗΜΕΛ. ΑΘΗΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΟΜΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΤΟΥ ΜΕΛΟΥΣ Δ.Σ κ. ΖΕΚΑΚΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΤΗΝ 05/02/2016

2) ΑΔΑ: 7Β4ΦΟΕΤ3-Η9Ω – ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΛΑΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΣΤΟ ΣΤ’ ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜΜΕΛ. ΑΘΗΝΩΝ ΓΙΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΜΕΛΟΥΣ ΤΟΥ Δ.Σ κ. ΖΕΚΑΚΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΣΤΙΣ 07/03/2016

3) ΑΔΑ: ΩΜ6ΕΟΕΤ3-Λ7Ζ – ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΜΟΙΒΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Δ.Σ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ 01/02/2016 – 29/02/2016

4) ΑΔΑ: 7ΗΛΦΟΕΤ3-5ΒΧ – ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΜΟΙΒΗ ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ 01/02/2016- 29/02/2016

5) ΑΔΑ: ΩΙΛΒΟΕΤ3-Ο69 – ΧΗΡΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ Β14 ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

6) ΑΔΑ: 7ΨΤΠΟΕΤ3-ΖΜΕ – ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ Β17 ΓΙΑ ΑΜΟΙΒΗ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ ΓΜΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΡΘΡ. 45 ΠΑΡ. 2 ΤΟΥ Ν. 4257/14

7) ΑΔΑ: ΩΨΚΧΟΕΤ3-Η2Ζ – Χρηματικό Ένταλμα Πληρωμής ΧΕΠ 18/2016 Β’ για επισκευή οχήματος με αρ. κυκλ. ΙΜΝ 1062

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ (ΚΕΔΣΑ)

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΕΔΣΑ

1) ΑΔΑ: Ω1ΨΤΟΕΤ3-ΓΜΞ – Α Π Ο Φ Α Σ Η Διενέργειας για την «Προμήθεια ειδών άμεσης ανάλωσης – καθαριστικά, χαρτικά» της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Σαρωνικού

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΕΔΣΑ

1) ΑΔΑ: 79ΝΛΟΕΤ3-ΖΥΨ – Έγκριση Α’ αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016.

ΕΝΙΑΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α΄ ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1) ΑΔΑ: 6Η7ΚΟΕΤ3-1ΒΖ – «Έγκριση Απολογισμού Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Α’ Βάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σαρωνικού για το οικον. έτος 2015»

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

1) ΑΔΑ: 60ΞΙΩ1Ξ-ΧΜΤ – A΄κατανομή ποσού 43.430,00 ευρώ έτους 2016 από ΚΑΠ στις Σχολικές Επιτροπές, για κάλυψη λειτουργικών δαπανών των Σχολείων (ποσό χρηματοδότησης 43.430,00€ που αναλύεται ως: προμήθεια 65,15€+Σχολικοί Τροχονόμοι-Λειτουργικές δαπάνες σχολείων 43.364,85€).

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ

ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΕΝΤΑΛΜΑΤΑ

1) ΑΔΑ: 6Ω29Ω1Ξ-ΠΔΖ – Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-218 για :ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΕΤΟΥΣ 2015 ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΕΙΣ ΕΤΩΝ 2013-2014 & ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΤΙΚΟΥ ΟΦΕΛΟΥΣ 2015 ΥΠΕΡ ΕΔΣΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΔΟΧΗ ΤΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΟ ΧΥΤΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/10-31/12/2015 (2η ΔΟΣΗ ΜΑΡΤΙΟΥ 2016 -ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΑΠΌ ΔΕΗ)-ΛΟΓ.ΤΑΚΤ

2) ΑΔΑ: 6ΓΖ3Ω1Ξ-ΑΥΠ – Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-132 για :ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΝΕΡΟΥ ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΩΛΗΣΗ ΚΑΙ ΙΔΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΗΝΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016 (ΚΑΛΥΒΙΑ)

3) ΑΔΑ: 6ΠΟΜΩ1Ξ-Ρ2Φ – Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-133 για :ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΝΕΡΟΥ ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΩΛΗΣΗ ΚΑΙ ΙΔΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΗΝΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016 (ΑΝΑΒΥΣΣΟΣ, ΚΟΥΒΑΡΑΣ)

4) ΑΔΑ: 78ΟΩΩ1Ξ-8Υ8 – Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-134 για :ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΝΕΡΟΥ ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΩΛΗΣΗ ΚΑΙ ΙΔΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΗΝΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016 (ΠΑΛ. ΦΩΚΑΙΑ, ΣΑΡΩΝΙΔΑ)

5) ΑΔΑ: 6Ι97Ω1Ξ-ΒΔΕ – Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-155 για :ΜΙΣΘΩΜΑ 50% ΚΕΠ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ 2016 ΕΩΣ ΜΑΡΤΙΟ 2016

6) ΑΔΑ: ΩΣ0ΠΩ1Ξ-3Σ3 – Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-156 για :ΜΙΣΘΩΜΑ 50% ΚΕΠ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΗΝΕΣ ΑΠΌ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ 2016 ΕΩΣ ΜΑΡΤΙΟ 2016

7) ΑΔΑ: ΩΙ39Ω1Ξ-ΞΙΜ – Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-159 για :ΜΙΣΘΩΜΑ ΓΙΑ ΣΤΕΓΑΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Δ.Κ. ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΜΗΝΩΝ ΑΠΌ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ 2016 ΕΩΣ ΜΑΡΤΙΟ 2016

8) ΑΔΑ: 63Ι5Ω1Ξ-Μ1Λ – Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-160 για :ΜΙΣΘΩΜΑ 50% ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ Δ.Κ. ΣΑΡΩΝΙΔΑΣ ΜΗΝΩΝ ΑΠΌ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ 2016 ΕΩΣ ΜΑΡΤΙΟ 2016

9) ΑΔΑ: ΩΡ9ΥΩ1Ξ-Φ7Β – Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-162 για :ΜΙΣΘΩΜΑ 50% ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ Δ.Κ. ΣΑΡΩΝΙΔΑΣ ΜΗΝΩΝ ΑΠΌ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ 2016 ΕΩΣ ΜΑΡΤΙΟ 2016

10) ΑΔΑ: ΨΩΖΒΩ1Ξ-ΜΓΙ – Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-163 για :ΜΙΣΘΩΜΑ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ & ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ Δ.Κ. ΣΑΡΩΝΙΔΑΣ ΜΗΝΩΝ ΑΠΌ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ 2016 ΕΩΣ ΜΑΡΤΙΟ 2016

11) ΑΔΑ: 68ΔΡΩ1Ξ-41Ψ – Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-165 για :ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΥΠΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2016

12) ΑΔΑ: ΩΝ56Ω1Ξ-ΖΑ6 – Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-166 για :ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2016

13) ΑΔΑ: Ω3ΚΡΩ1Ξ-Ε6Δ – Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-167 για :ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2016

14) ΑΔΑ: 6ΤΖ8Ω1Ξ-2Σ3 – Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-168 για :ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΦΩΚΑΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2016

15) ΑΔΑ: ΩΧ3ΝΩ1Ξ-6ΒΗ – Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-169 για :ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΑΡΩΝΙΔΑΣ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2016

16) ΑΔΑ: 69ΗΩΩ1Ξ-Ζ51 – Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-170 για :ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΟΥΒΑΡΑ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2016

17) ΑΔΑ: ΩΖΟΨΩ1Ξ-ΧΥΘ – Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-188 για :ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΜΗΝΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2016 (Ν 10124)

18) ΑΔΑ: 7ΧΤΡΩ1Ξ-ΦΟ9 – Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-189 για :ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Δ.Σ. ΜΗΝΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2016 (Νο 10124)

19) ΑΔΑ: Ω7Ξ5Ω1Ξ-ΧΘΠ – Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-190 για :ΕΞΟΔΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΜΗΝΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2016 (Νο 10125)

20) ΑΔΑ: ΨΥΤ9Ω1Ξ-99Τ – Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-191 για :ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΌ 01/03/2016 ΕΩΣ 07/03/2016 (ΕΩΣ ΗΜ/ΝΙΑ ΦΕΚ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗΣ) (Νο 10126)

21) ΑΔΑ: 7ΑΘΚΩ1Ξ-Ε4Ν – Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-194 για :ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΜΕ ΠΑΓΙΑ ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ ΜΗΝΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2016 (Νο 10122)

Advertisements

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s

Αρέσει σε %d bloggers: