ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΠΕΡΙΦ. & ΑΠ.ΔΙΟΙΚ.ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΑΛΛΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΜΗΝΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2016

Να βλέπετε συχνά τη συγκεκριμένη σελίδα ακόμη και λίγες ημέρες μετά την πάροδο του μηνός Μαρτίου 2016, διότι καθημερινώς θα ενημερώνεται με νέες αποφάσεις για τους παρακάτω δήμους, όπως αυτές θα αναρτώνται στη «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» από την Περιφέρεια Αττικής και από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής

Γενικά για το «ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ» της «Ενότητας Σαρωνικού».

ΓΕΝΙΚΑ

1) ΑΔΑ: 7ΑΔ37Λ7-8ΓΥ – Έγκριση χορήγησης επέκτασης αλιευτικών εργαλείων για άδεια αλιείας αχινού με πιρούνα και καταδυτική συσκευή του είδους Paracentrotus lividus

2) ΑΔΑ: 7Ξ4Ν7Λ7-870 – Α) Έγκριση πρακτικού και αποτελέσματος 1ου σταδίου του διαγωνισμού για την Παροχή Υπηρεσιών:«ΣΗΜ-05/14: Συντήρηση Εξωτερικών Εγκαταστάσεων Φωτεινής Σηματοδότησης Περιφέρειας Αττικής», προϋπολογισμού: 6.000.000,00 € (με ΦΠΑ) και Β) Εξουσιοδότηση της Διεύθυνσης Οδικών Έργων Περιφέρειας Αττικής (Δ9) για τη συνέχιση της διαδικασίας του δεύτερου (2ου) σταδίου του διαγωνισμού, μέχρι την υπογραφή της σύμβασης για την Παροχή Υπηρεσιών.

3) ΑΔΑ: 6ΖΡΔ7Λ7-ΑΑΩ – Διενέργεια διαδικασίας διαπραγμάτευσης για την παροχή υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Περιφέρειας Αττικής, πλην της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής, για το σχολικό έτος 2015-2016, νέου δρομολογίου που προέκυψε για σχολείο της Περιφέρειας Αττικής για το σχολικό έτος 2015 – 2016, συνολικού προϋπολογισμού 10.194,24 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (5.920,00 € πλέον ΦΠΑ 1.361,60 ΦΠΑ 23% και με δικαίωμα προαίρεσης έως 20%, 2.912,64€).

4) ΑΔΑ: Ψ3ΙΗ7Λ7-Τ2Τ – Διαπιστωτική Πράξη εκτέλεσης δρομολογίων μεταφοράς μαθητών Περιφέρειας Αττικής σχολικού έτους 2015-16, με προσωρινούς μειοδότες

5) ΑΔΑ: ΩΝ8Α7Λ7-Ο3Ζ – Δαπιστωτική Πράξη εκτέλεσης δρομολογίων μεταφοράς μαθητών Περιφέρειας Αττικής σχολικού έτους 2015-16, με παρατάσεις περσινών συμβάσεων

6) ΑΔΑ: ΩΗ3Φ7Λ7-ΕΜ2 – ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΝΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ 2016

7) ΑΔΑ: Ω9ΧΣ7Λ7-ΛΨΟ – Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας εξετάσεων και επιτροπών διόρθωσης των γραπτών για την διεξαγωγή εξετάσεων οδικών μεταφορέων επιβατών και εμπορευμάτων, για την 1η περίοδο 2016 (ΜΑΡΤΙΟΣ 2016).

8) ΑΔΑ: 7Ψ167Λ7-7ΩΛ – Συγκρότηση της Τεχνικής Επιτροπής Παραλαβής Παρακολούθησης του προγράμματος καταπολέμησης κουνουπιών για τα έτος 2016 στην ΠΕ Νοτίου Τομέα. της Περιφέρειας Αττικής.

9) ΑΔΑ: ΩΧΟΘ7Λ7-Σ9Χ – Λήψη απόφασης περί έγκρισης του υπ΄αριθμ. 12/2016 πρακτικού της επιτροπής αξιολόγησης των αποτελεσμάτων των διαγωνισμών και των διαδικασιών διαπραγμάτευσης της Π.Ε.Α.Α. στα πλαίσια της υπ΄ αρ. 11/2015 διακήρυξης επαναληπτικού Διεθνούς Ανοιχτού Μειοδοτικού Διαγωνισμού σε ευρώ για τη μεταφορά μαθητών Π/θμιας & Δ/θμιας Εκπ/σης Ανατ. Αττικής για το σχολικό έτος 2015-2016.

10) ΑΔΑ: 6ΤΙ97Λ7-Ε1Β – Ανάθεση εκτέλεσης δρομολογίων έως την ολοκλήρωση του επαναληπτικού Διεθνούς Ανοιχτού Μειοδοτικού Διαγωνισμού σε ευρώ για τη μεταφορά μαθητών Π/θμιας & Δ/θμιας Εκπ/σης Ανατ. Αττικής για το σχολικό έτος 2015-2016 (Διακήρυξη 11/2015) στους προσωρινούς μειοδότες κατά τις ειδικές διατάξεις της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγουσες ρυθμίσεις για την απρόσκοπτη έναρξη του σχολικού έτους 2015-2016 και την εύρυθμη λειτουργία των σχολικών μονάδων» (ΦΕΚ Α’ 108/10-9-2015)

11) ΑΔΑ: ΩΗΗΨ7Λ7-9ΞΝ – Α) Ακύρωση της υπ’ αριθ. 2144/2015 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής, αναφορικά με την Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ύψους 10.920,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. για τη σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης με το Α.Π.Θ. με αντικείμενο την παρακολούθηση τοξικών μικροφυκών στις ζώνες παραγωγής και αλιείας οστρακοειδών της Π.Ε.Δ.Α. για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε.Δ.Α., Β) Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ύψους 10.920,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. για τη σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης με το Α.Π.Θ. με αντικείμενο την παρακολούθηση τοξικών μικροφυκών στις ζώνες παραγωγής και αλιείας οστρακοειδών της Π.Ε.Δ.Α. για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε.Δ.Α. και Γ) Έγκριση για τη σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης με το Α.Π.Θ. με αντικείμενο την παρακολούθηση τοξικών μικροφυκών στις ζώνες παραγωγής και αλιείας οστρακοειδών της Περιφερειακής Ενότητας Δυτ. Αττικής αντί του ποσού των 10.920,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

12) ΑΔΑ: 7Ε1Σ7Λ7-2ΣΒ – Μείωση εγγυήσεων καλής εκτέλεσης για το έργο: «Επούλωση λάκκων, τάπητες περιορισμένου μήκους και στοιχεία ασφαλείας (στηθαία, κράσπεδα, ηλεκτροφωτισμός κλπ.) οδικού δικτύου Π.Ε. Ανατολικής Αττικής»

13) ΑΔΑ: Ω8187Λ7-ΔΕΡ – Έγκριση ανάκλησης πιστώσεων μεταφοράς μαθητών, για το Α΄ Εξάμηνο 2016, ύψους 665.000,00€ και έγκριση δαπάνης και δέσμευση πολυετούς υποχρέωσης, συνολικού ποσού 1.550.000,00€, με διάθεση πίστωσης 665.000,00€, για το Β΄ εξάμηνο του 2016 και 885.000,00€, για το Α΄ εξάμηνο του 2017, για το μεταφορικό έργο.

14) ΑΔΑ: 6Π6Ω7Λ7-ΨΡΡ – Αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών του Επαναληπτικού Διεθνή Ανοικτού Μειοδοτικού Διαγωνισμού, για την Μεταφορά μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Περιφέρειας Αττικής (πλην της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής), για το σχολικό έτος 2015-2016, με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή ανά δρομολόγιο και ανά Περιφερειακή Ενότητα, συνολικού προϋπολογισμού 705.181,14€, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, με δικαίωμα προαίρεσης έως και 20% του προϋπολογισμού (ήτοι 117.530,19€, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), για τις Περιφερειακές Ενότητες Κεντρικού, Βόρειου, Δυτικού & Νότιου Τομέα και Νήσων.

15) ΑΔΑ: 6Υ5Ξ7Λ7-5Δ5 – Ορισμός Υπολόγου διαχειριστή έργων Π.Δ.Ε. στη ΣΑΕΠ 085/1

16) ΑΔΑ: 7ΛΒΤ7Λ7-ΨΨΚ – Προκήρυξη πλήρωσης μίας (1) θέσης Ειδικού Συμβούλου ή Εππιστημονικού Συνεργάτη στην Περιφέρεια Αττικής

17) ΑΔΑ: 7Θ4Ε7Λ7-075 – Έγκριση του με αρ. 8/2016 Πρακτικού της Πενταμελούς Γνωμοδοτικής Επιτροπής Αξιολόγησης των διαγωνισμών και των διαδικασιών διαπραγμάτευσης των Διευθύνσεων Οικονομικών, των Περιφερειακών Ενοτήτων Κεντρικού, Βόρειου, Νότιου και Δυτικού Τομέα και της Διεύθυνσης Οικονομικών της Περιφέρειας Αττικής, για την «προμήθεια τροφίμων, για παροχή σε αστέγους και άτομα, που διαβιούν σε συνθήκες στέγης, που δεν εξασφαλίζουν δυνατότητα καθημερινής σίτισης και διατροφής, συνολικού προϋπολογισμού 364.471,32€ συμπ. ΦΠΑ, με δικαίωμα προαίρεσης, μέχρι του ποσού των 380.000,00€, συμπ. ΦΠΑ» (Διακήρυξη 10/2015).

18) ΑΔΑ: ΩΙΟΜ7Λ7-ΓΑΦ – πληρωμή δαπάνης για τη καταπολέμηση των κουνουπιών στις περιοχές αρμοδιότητας της Π.Ε.Α.Α. λόγω έκτακτης & φανερά κατεπείγουσας ανάγκης, με διενέργεια διαπραγμάτευσης που θα βαρύνει το έτος 2016

19) ΑΔΑ: 6Τ3Δ7Λ7-351 – α) Εκδίκαση ένστασης κατά του πρακτικού 1ου σταδίου Διεξαγωγής Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για τη σύναψη σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών «Καθαρισμός ρεμάτων Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής ΥΔΡ14», προϋπολογισμού 1.000.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.). β) Έγκριση αποτελέσματος 1ου σταδίου του ηλεκτρονικού διαγωνισμού γ) Εξουσιοδότηση της Επιτροπής Διαγωνισμού για την έναρξη της διαδικασίας του 2ου σταδίου του ηλεκτρονικού διαγωνισμού (αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών). (από αναβολή).

20) ΑΔΑ: 718Θ7Λ7-ΑΥ2 – Συγκρότηση Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων Περιφέρειας Αττικής

21) ΑΔΑ: 6Ξ9Ο7Λ7-ΣΒΤ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Για την κατάρτιση Μητρώου Δικαστικών Επιμελητών για την κάλυψη αναγκών της Περιφέρειας Αττικής.

22) ΑΔΑ: ΩΗ0Ν7Λ7-Φ0Α – Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας εξετάσεων και επιτροπών διόρθωσης των γραπτών για την διεξαγωγή εξετάσεων οδικών μεταφορέων επιβατών και εμπορευμάτων, για την 1η περίοδο 2016 (Μάρτιος 2016)

23) ΑΔΑ: ΨΞΕΓ7Λ7-0Χ4 – Συγκρότηση Πειθαρχικού Συμβουλίου Μεσιτών Ακινήτων στο Ε.Ε.Π.

24) ΑΔΑ: Ω9ΣΗ7Λ7-Α21 – Διενέργεια εξετάσεων για απόκτηση και ανανέωση πιστοποιητικών επαγγελματικής κατάρτισης οδηγών οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων (ADR) 3ης Περιόδου 2016.

25) ΑΔΑ: ΨΩ8Τ7Λ7-4ΛΖ – Τροποποίηση της υπ΄αρ. 151/2016 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής ως προς τον τίτλο του διαγωνισμού και την προϋπολογισθείσα αξία του

26) ΑΔΑ: 61Ι37Λ7-Ο0Ο – Έγκριση του υπ΄ αριθμ. 16/2016 πρακτικού της επιτροπής αξιολόγησης των αποτελεσμάτων των διαγωνισμών και των διαδικασιών διαπραγμάτευσης της Π.Ε.Α.Α. και ως τούτου την κατακύρωση στην Ένωση Προμηθευτών ΒΑΡΕΛΑΣ Ι. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ- ΒΙΟΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε. του έργου, για την καταπολέμηση των κουνουπιών στις περιοχές της Π.Ε.Α.Α. για τα έτη 2016-2017

27) ΑΔΑ: ΩΨ7ΣΟΡ1Κ-5ΜΩ – 2η Τροποποίηση της απόφασης συγκρότησης της Πρώτης & Δεύτερης Τεχνικής Επιτροπής Εξέτασης Αντιρρήσεων Ανατολικής Αττικής, περιόδου 2016-2017

28) ΑΔΑ: Ω2077Λ7-ΙΑ0 – Διόρθωση της υπ’ αριθμ. 41/11-2-2016 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής.

29) ΑΔΑ: 7ΧΕ87Λ7-ΘΦΖ – Έγκριση σύναψης και όρων σύμβασης δεσμευμένου λογαριασμού (escrow account) στο πλαίσιο του χρηματοδοτικού προγράμματος του Πράσινου Ταμείου «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου 2015», ποσού 5.000.000 ευρώ.

30) ΑΔΑ: 71197Λ7-5Φ4 – Έγκριση δέσμευσης πίστωσης ύψους εξακόσιες πενήντα χιλιάδες ευρώ (650.000,00 €) για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του Ειδικού Φορέα 07.072 Δ/νση Οικονομικών Π.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΑΕ 087301 Αμοιβές Νομικών προσώπω του οικ. έτους 2016

31) ΑΔΑ: ΨΛ4Τ7Λ7-ΤΔΝ – Εξέταση προδικαστικών προσφυγών των εταιριών -ΒΙΟΛΙΑΠ ΑΤΕΒΕ -ΑΛΚΤΗΡ ΑΚΤΕ -ΕΛΕΚΤΡΟΜΕΚ Α.Ε. -Κ/ξία ΗΡΙΔΑΝΟΣ ΑΤΕ-ΕΥΡ.ΗΛΕΚ ΕΠΕ-ΙΝ ΜΑΙΝΤ, κατά της υπ’ αριθμ. 467/2016/01.03.2016 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής έγκρισης πρακτικού και αποτελέσματος 1ου σταδίου της παροχής υπηρεσιών: «ΣΗΜ-05/14: Συντήρηση Εξωτερικών Εγκαταστάσεων Φωτεινής Σηματοδότησης Περιφέρειας Αττικής», προϋπολογισμού 6.000.000,00 ευρώ (με ΦΠΑ).

32) ΑΔΑ: 704ΗΟΡ1Κ-53Χ – Έλεγχος νομιμότητας της υπ’ αριθ. 12/2016 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Αττικής (Π.Ε.Δ.Α.).

33) ΑΔΑ: 7ΖΑ27Λ7-ΖΙΚ – Δέσμευση συνολικής πίστωσης ποσού €: 8.600.000,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23% εκ των οποίων ποσό €: 3.700.000,00, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23% θα βαρύνει τον τρέχοντα Π/Υ οικ. έτους 2016 και το υπόλοιπο ποσό €: 4.900.000,00, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23% , τον Π/Υ οικ. έτους 2017 και έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού €: 3.700.000,00, για τη μεταφορά μαθητών Α΄βάθμιας & Β΄βάθμιας Εκπαίδευσης Ανατ. Αττικής (συμβάσεις – Ειδικά Μαθητικά Δελτία Επιδότηση μεταφερομένων μαθητών) για το σχολικό έτος 2016

34) ΑΔΑ: ΩΞΜΑ7Λ7-7ΓΓ – Έγκριση του υπ΄ αριθμ. 15 / 2016 Πρακτικού της Επιτροπής αξιολόγησης των αποτελεσμάτων των διαγωνισμών και των διαδικασιών διαπραγμάτευσης για τις προμήθειες Υπηρεσιών της Π.Ε.Α.Α. στα πλαίσια της υπ΄ αριθμ.250777/23-12-2015 επαναληπτικής πρόσκλησης υποβολής προσφοράς στη διαδικασία διαπραγμάτευσης τιμής για την παροχή υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Περιφ. Εν. Ανατ. Αττικής, των νέων δρομολογίων που προέκυψαν για τα σχολεία της Περιφ. Εν. Ανατολικής Αττικής για το σχολικό έτος 2015-2016.

35) ΑΔΑ: ΩΡΥ47Λ7-ΧΚΔ – 2η Τροποποίηση της υπ, αριθμ. 57/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής.

36) ΑΔΑ: ΩΡ4Μ7Λ7-ΕΛΔ – Συγκρότηση Γνωμοδοτικών Επιτροπών της Περιφέρειας Αττικής του Νοτίου Τομέα για το έτος 2016.

37) ΑΔΑ: ΩΒΙΓ7Λ7-23Σ – Συγκρότηση Επιτροπών παραλαβής υλικών Εργασιών, και παροχής υπηρεσιών, των Δ/νσεων της Περιφέρειας Αττικής του Νοτίου Τομέα για το έτος 2016.

38) ΑΔΑ: ΩΗΡΘ7Λ7-ΥΤΓ – Λήψη απόφασης περί έγκρισης του υπ΄αριθμ. 3 / 2016 πρακτικού της επιτροπής αξιολόγησης των αποτελεσμάτων των διαγωνισμών και των διαδικασιών διαπραγμάτευσης της Π.Ε.Α.Α. σχετικά με την υπ’ αριθμ. 220021/01-12-2015 επαναληπτική πρόσκληση υποβολής προσφοράς στη διαδικασία με διαπραγμάτευση τιμής για την παροχή υπηρεσιών μεταφορά μαθητών Π/θμιας & Δ/θμιας Εκπ/σης Π.Ε. Ανατ. Αττικής , των νέων δρομολογίων που προέκυψαν για τα σχολεία της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής για το σχολικό έτος 2015-2016

39) ΑΔΑ: ΩΛΩΞ7Λ7-Ι9Ν – Λήψη απόφασης περί έγκρισης του υπ΄αριθμ. 5/2016 πρακτικού της επιτροπής αξιολόγησης των αποτελεσμάτων των διαγωνισμών και των διαδικασιών διαπραγμάτευσης της Π.Ε.Α.Α. στα πλαίσια της υπ’ αριθμ. οικ.205803/26-10-2015 επαναληπτικής πρόσκλησης υποβολής προσφοράς στη διαδικασία με διαπραγμάτευση τιμής των νέων δρομολογίων που προέκυψαν για το σχολικό έτος 2015-2016

40) ΑΔΑ: ΩΩΦΤ7Λ7-ΠΤΡ – Λήψη απόφασης περί έγκρισης του υπ΄αριθμ. 8/2016 πρακτικού της επιτροπής αξιολόγησης των αποτελεσμάτων των διαγωνισμών και των διαδικασιών διαπραγμάτευσης της Π.Ε.Α.Α. στα πλαίσια της υπ’ αριθμ. οικ.250777/23-12-2015 επαναληπτικής πρόσκλησης υποβολής προσφοράς στη διαδικασία με διαπραγμάτευση τιμής των νέων δρομολογίων που προέκυψαν για το σχολικό έτος 2015-2016

41) ΑΔΑ: Ω8Ζ77Λ7-ΟΘ9 – katapolemhsh koynoypivn

42) ΑΔΑ: 73ΚΚ7Λ7-5ΜΟ – Λήψη απόφασης περί έγκρισης του υπ΄αριθμ. 86 / 2015 πρακτικού της επιτροπής αξιολόγησης των αποτελεσμάτων των διαγωνισμών και των διαδικασιών διαπραγμάτευσης της Π.Ε.Α.Α. σχετικά με την υπ’ αριθμ. οικ.157520 /6-8-2015 ηλεκτρονική πρόσκληση υποβολής προσφοράς στα πλαίσια της διαδικασίας με διαπραγμάτευση χωρίς τροποποίηση των όρων της υπ΄ αρ. 4/2015 διακήρυξης Ηλεκτρονικού Διεθνούς Ανοιχτού Μειοδοτικού Διαγωνισμού σε ευρώ για τη μεταφορά μαθητών Π/θμιας & Δ/θμιας Εκπ/σης Ανατ. Αττικής για το σχολικό έτος 2015-2016 και για τα δρομολόγια για τα οποία δεν κατατέθηκε καμία προσφορά, καθώς και την υπ’ αριθμ. οικ. 185556/28-9-2015 πρόσκληση για πραγματοποίηση δεύτερου γύρου κλειστής διαπραγμάτευσης προκειμένου η εταιρεία «ΚΤΕΛ Ν. Αττικής ΑΕ» να προσφέρει καλύτερο ποσοστό έκπτωσης για τα δρομολόγια των οποίων οι τιμές κρίθηκαν μη συμφέρουσες.

43) ΑΔΑ: 7ΞΓ07Λ7-ΘΗΕ – Λήψη απόφασης περί έγκρισης του υπ΄αριθμ. 87/ 2015 πρακτικού της επιτροπής αξιολόγησης των αποτελεσμάτων των διαγωνισμών και των διαδικασιών διαπραγμάτευσης της Π.Ε.Α.Α. σχετικά με την υπ’ αριθμ. οικ.157520 /6-8-2015 ηλεκτρονική πρόσκληση υποβολής προσφοράς στα πλαίσια της διαδικασίας με διαπραγμάτευση χωρίς τροποποίηση των όρων της υπ΄ αρ. 4/2015 διακήρυξης Ηλεκτρονικού Διεθνούς Ανοιχτού Μειοδοτικού Διαγωνισμού σε ευρώ για τη μεταφορά μαθητών Π/θμιας & Δ/θμιας Εκπ/σης Ανατ. Αττικής για το σχολικό έτος 2015-2016 και για τα δρομολόγια για τα οποία δεν κατατέθηκε καμία προσφορά, καθώς και την υπ’ αριθμ. οικ. 196378/13-10-2015 πρόσκληση για πραγματοποίηση εκ νέου δεύτερου γύρου κλειστής διαπραγμάτευσης προκειμένου η εταιρεία «ΚΤΕΛ Ν. Αττικής ΑΕ» να προσφέρει καλύτερο ποσοστό έκπτωσης για τα δρομολόγια 228 &230

44) ΑΔΑ: ΩΗΡΘ7Λ7-ΥΤΓ – Λήψη απόφασης περί έγκρισης του υπ΄αριθμ. 3 / 2016 πρακτικού της επιτροπής αξιολόγησης των αποτελεσμάτων των διαγωνισμών και των διαδικασιών διαπραγμάτευσης της Π.Ε.Α.Α. σχετικά με την υπ’ αριθμ. 220021/01-12-2015 επαναληπτική πρόσκληση υποβολής προσφοράς στη διαδικασία με διαπραγμάτευση τιμής για την παροχή υπηρεσιών μεταφορά μαθητών Π/θμιας & Δ/θμιας Εκπ/σης Π.Ε. Ανατ. Αττικής , των νέων δρομολογίων που προέκυψαν για τα σχολεία της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής για το σχολικό έτος 2015-2016

45) ΑΔΑ: ΩΛΩΞ7Λ7-Ι9Ν – Λήψη απόφασης περί έγκρισης του υπ΄αριθμ. 5/2016 πρακτικού της επιτροπής αξιολόγησης των αποτελεσμάτων των διαγωνισμών και των διαδικασιών διαπραγμάτευσης της Π.Ε.Α.Α. στα πλαίσια της υπ’ αριθμ. οικ.205803/26-10-2015 επαναληπτικής πρόσκλησης υποβολής προσφοράς στη διαδικασία με διαπραγμάτευση τιμής των νέων δρομολογίων που προέκυψαν για το σχολικό έτος 2015-2016

46) ΑΔΑ: ΩΩΦΤ7Λ7-ΠΤΡ – Λήψη απόφασης περί έγκρισης του υπ΄αριθμ. 8/2016 πρακτικού της επιτροπής αξιολόγησης των αποτελεσμάτων των διαγωνισμών και των διαδικασιών διαπραγμάτευσης της Π.Ε.Α.Α. στα πλαίσια της υπ’ αριθμ. οικ.250777/23-12-2015 επαναληπτικής πρόσκλησης υποβολής προσφοράς στη διαδικασία με διαπραγμάτευση τιμής των νέων δρομολογίων που προέκυψαν για το σχολικό έτος 2015-2016

47) ΑΔΑ: 77ΞΠ7Λ7-03Δ – Ανάδειξη προσωρινού μειοδότη του διαγωνισμού της Παροχής Υπηρεσιών:«ΣΗΜ-05/14: Συντήρηση Εξωτερικών Εγκαταστάσεων Φωτεινής Σηματοδότησης Περιφέρειας Αττικής» προϋπολογισμού 6.000.000,00€ (με ΦΠΑ) και συνέχισης της διαδικασίας του διαγωνισμού μέχρι την υπογραφή της σύμβασής της

48) ΑΔΑ: Ω4ΛΠ7Λ7-6ΔΗ – 1η τροποποίηση προϋπολογισμού οικ. έτους 2016.

49) ΑΔΑ: ΩΧΗΘΟΡ1Κ-2Λ1 – «Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. πρωτ. 51168/28237/10-07-2015 απόφασής μας περί συγκρότησης Επιτροπής Διοικητικής Αναγνώρισης Δικαιούχων Αποζημίωσης Απαλλοτριωμένων Ακινήτων, σύμφωνα με το άρθρο 27 του Ν.2882/2001, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 15 του άρθρου 76 του Ν.4146/2013 , για την Περιφέρεια Αττικής».

50) ΑΔΑ: 7ΜΨΖΟΡ1Κ-ΛΧΘ – «Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. πρωτ. 53400/37835/19-09-2014 απόφασής μας περί ορισμού μελών της Επιτροπής εκτίμησης αξίας των απαλλοτριωμένων ή υπό απαλλοτρίωση ακινήτων, σύμφωνα με το άρθρο 15 του Ν. 2882/2001 (ΦΕΚ 17/Α΄/2001) όπως ισχύει σήμερα, χωρικής αρμοδιότητας της Περιφερειακής Δ/νσης Δημόσιας Περιουσίας Αττικής».

51) ΑΔΑ: ΩΟΝ97Λ7-ΩΝΓ – Έγκριση του αρ. 19 Πρακτικού της Πενταμελούς Γνωμοδοτικής Επιτροπής Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων Διαγωνισμών και των διαδικασιών Διαπραγμάτευσης, της Δ/νσης Οικονομικών και Οικονομικών Π.Ε.Κ.Τ., που αφορά στον έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης του ηλεκτρονικού δημόσιου ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού, για την καταπολέμηση των κουνουπιών στην Περιφέρεια Αττικής, για τα έτη 2016-2017, προϋπολογισμού 893.000€, συμπ. ΦΠΑ και οριστική κατακύρωση των αποτελεσμάτων.

52) ΑΔΑ: ΩΤΑΤ7Λ7-1Δ7 – Έγκριση πρακτικών των γνωμοδοτικών επιτροπών αξιολόγησης διαγωνισμών Π.Ε. Πειραιά και Δυτικής Αττικής για τον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών που υποβλήθηκαν από τους συμμετέχοντες στον Επαναληπτικό Διεθνή Ανοικτό Μειοδοτικό Διαγωνισμό για την Μεταφορά μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Περιφέρειας Αττικής (πλην της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής για το σχολικό έτος 2015-2016 με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή ανά δρομολόγιο και ανά Περιφερειακή Ενότητα, συνολικού προϋπολογισμού 705.181,14€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ με δικαίωμα προαίρεσης έως και 20% του προϋπολογισμού (ήτοι 117.530,19€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).

53) ΑΔΑ: 69ΔΡ7Λ7-7Ε4 – Τροποποίηση της αρ. 1933/2015 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: παράταση εκτέλεσης συμβάσεων για την Μεταφορά μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Περιφέρειας Αττικής, για το σχολικό έτος 2015-2016 κατά τις ειδικές διατάξεις της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγουσες ρυθμίσεις για την απρόσκοπτη έναρξη του σχολικού έτους 2015-2016 και την εύρυθμη λειτουργία των σχολικών μονάδων» (ΦΕΚ Α’ 108/10-9-2015) με ισχύ έως την ολοκλήρωση του Διεθνούς Ηλεκτρονικού Ανοικτού Μειοδοτικού Διαγωνισμού (Διακήρυξη 3/2015) και όχι πέραν της 29-02-2016

54) ΑΔΑ: ΨΝ957Λ7-ΚΑΕ – Τροποποίηση της αρ. 1837/2015 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: ανάθεση εκτέλεσης δρομολογίων έως την ολοκλήρωση του Διεθνούς Ηλεκτρονικού Ανοικτού Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την Μεταφορά μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Περιφέρειας Αττικής, για το σχολικό έτος 2015-2016 (Διακήρυξη 3/2015) στους προσωρινούς μειοδότες κατά τις ειδικές διατάξεις της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγουσες ρυθμίσεις για την απρόσκοπτη έναρξη του σχολικού έτους 2015-2016» και την εύρυθμη λειτουργία των σχολικών μονάδων (ΦΕΚ Α’ 108/10-9-2015), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

55) ΑΔΑ: Ψ4ΣΖ7Λ7-Σ5Μ – Τροποποίηση της αρ. 2255/2015 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, με θέμα: διενέργεια διαδικασίας διαπραγμάτευσης τιμής, αναφορικά με την αρ. πρωτ. οικ. 199090/15-10-2015 Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς, για δρομολόγια μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, του Δήμου Κυθήρων, για το σχολικό έτος 2015-2016.

56) ΑΔΑ: ΨΕΞ77Λ7-Α7Π – Τροποποίηση της αρ. 2305/2015 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, με θέμα: διενέργεια διαδικασίας διαπραγμάτευσης, για 161 δρομολόγια, της μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, της Περιφέρειας Αττικής, πλην της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής, για το σχολικό έτος 2015-2016, για τα οποία δεν υποβλήθηκε καμία προσφορά, κατά τη διενέργεια του διεθνούς ηλεκτρονικού ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού (Δ/ξη 3/2015), για την Μεταφορά μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, της Περιφέρειας Αττικής, πλην της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής, για το σχολικό έτος 2015-2016, προϋπολογισμού 2.567.281,55€, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, με δικαίωμα προαίρεσης έως 20% (υπ’αρ. πρωτ. 199090/15.10.2015 Πρόσκληση).

57) ΑΔΑ: 63Ν27Λ7-ΗΗΚ – Τροποποίηση της απόφασης 234/2016 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα «Έγκριση Πρακτικού για τον έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης των μειοδοτών της υπ’αρ. πρωτ. 1196124/12.10.2015 Πρόσκλησης Διενέργειας διαδικασίας διαπραγμάτευσης για την παροχή υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Περιφέρειας Αττικής, πλην της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής, για το σχολικό έτος 2015-2016, των νέων δρομολογίων που προέκυψαν για τα σχολεία της Περιφέρειας Αττικής για το σχολικό έτος 2015 – 2016, συνολικού προϋπολογισμού 1.192.519,44 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ με δικαίωμα προαίρεσης έως και 20% του προϋπολογισμού» ως προς το δρομολόγιο 12 της Περιφερειακής Ενότητας Κεντρικού Τομέα

58) ΑΔΑ: Ω5ΙΓ7Λ7-Φ54 – Λήψη απόφασης περί έγκρισης των υπ΄αριθμ. 2/2016 & 14/2016 πρακτικών της επιτροπής αξιολόγησης των αποτελεσμάτων των διαγωνισμών και των διαδικασιών διαπραγμάτευσης της Π.Ε.Α.Α. σχετικά με την υπ’ αριθμ. οικ.202749/21-10-2015 επαναληπτική πρόσκληση υποβολής προσφοράς στη διαδικασία με διαπραγμάτευση τιμής για τη μεταφορά μαθητών Π/θμιας & Δ/θμιας Εκπ/σης Ανατ. Αττικής για το σχολικό έτος 2015-2016 και για τα δρομολόγια για τα οποία δεν υποβλήθηκε καμία προσφορά.

ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΗΣ

1) ΑΔΑ: 7ΑΔ37Λ7-8ΓΥ – Έγκριση χορήγησης επέκτασης αλιευτικών εργαλείων για άδεια αλιείας αχινού με πιρούνα και καταδυτική συσκευή του είδους Paracentrotus lividus

2) ΑΔΑ: 68ΓΙΟΡ1Κ-Η68 – Δασική Απαγορευτική Διάταξη στη θέση Αγ. Μαρίνα Δήμου Αίγινας εμβαδού 0,422στρ

3) ΑΔΑ: ΨΠΙΡΟΡ1Κ-ΨΛΚ – Δασική Απαγορευτική Διάταξη στη θέση Μπαχατούρι Δήμου Αίγινας εμβαδού 0,275 στρ

4) ΑΔΑ: ΩΚΦΔ7Λ7-ΝΜ9 – ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΕΤΑΦΕΡΘΕΝΤΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ ΖΑΡΟΓΙΑΝΝΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ

5) ΑΔΑ: 6ΖΠ3ΟΡ1Κ-8Κ5 – Προέγκριση παραχώρησης της χρήσης θαλάσσιας έκτασης δέκα (10) στρεμμάτων, με απευθείας μίσθωση, στην εταιρεία «ΙΧΘΥΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΕΠΕ» για την επέκταση λειτουργούσας πλωτής μονάδας υδατοκαλλιέργειας θαλάσσιας έκτασης δέκα (10) στρεμμάτων στη θέση «νησίδα Άγιος Ιωάννης», Διαπορίων νήσων, Δήμου Αίγινας, Περιφέρειας Αττικής

6) ΑΔΑ: 7ΚΑΟ7Λ7-06Ο – ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΚΑΛΤΣΙΩΤΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΙΓΙΝΑΣ

7) ΑΔΑ: 7Τ0Κ7Λ7-ΘΒΖ – ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ ΣΤΟΝ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΣΚΑΛΤΣΙΩΤΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΙΓΙΝΑΣ

8) ΑΔΑ: 6ΟΛΟ7Λ7-ΙΩ9 – Έγκριση σύναψης και όρων της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Αγκιστρίου για το έργο: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΜΕΤΟΧΙ», συνολικού προϋπολογισμού 437.880,00 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.).

9) ΑΔΑ: 7Α9ΣΟΡ1Κ-ΞΩΨ – Χορήγηση άδειας εκτέλεσης έργου αξιοποίησης υδατικών πόρων για ανόρυξη γεώτρησης αρδευτικής χρήσεως (άρδευση αγροτεμαχίου) στον κ. Friedrich-Michael Seegy, στην ιδιοκτησία του, στη θέση «Πλακούρα-Παχειά Ράχη», του Δήμου Αίγινας της Περιφέρειας Αττικής.

10) ΑΔΑ: 7ΥΕΕΟΡ1Κ-ΙΔΕ – Χορήγηση άδειας εκτέλεσης έργου αξιοποίησης υδατικών πόρων για ανόρυξη γεώτρησης αρδευτικής χρήσεως (άρδευση αγροτεμαχίου) στον κ. Γεώργιο Τσαγκάρη, στην ιδιοκτησία του στη θέση «Τζίκηδες» του Δήμου Αίγινας της Περιφέρειας Αττικής.

11) ΑΔΑ: 6ΝΨΤΟΡ1Κ-ΔΩΥ – Χορήγηση άδειας χρήσης νερού για υφιστάμενα δικαιώματα από πηγάδι αρδευτικής χρήσης (άρδευση αγροτεμαχίου) στην κ. Σοφία Γαλάρη στην ιδιοκτησία της, στη θέση «Κάμπος-Άγιος Φώτιος», του Δήμου Αίγινας, της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων, της Περιφέρειας Αττικής.

12) ΑΔΑ: 7ΦΘΕ7Λ7-ΘΞ9 – Έγκριση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΝΗΣΟΥ ΑΙΓΙΝΑΣ», αναδόχου εταιρείας ΕΛΚΥΣΤΗΣ Α.Τ.Ε.

ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΜΟΥ

1) ΑΔΑ: 7ΗΚ87Λ7-5ΓΖ – Έγκριση τροποποιήσεως του Καταστατικού Ανώνυμης Εταιρείας

2) ΑΔΑ: ΩΤ2Σ7Λ7-ΒΦΓ – Χορήγηση άδειας εγκατάστασης για τον εκσυγχρονισμό (μηχανολογικό και κτιριακό) της μονάδας παρασκευής προϊόντων ζύμης και συναφών ειδών της «BAKER MASTER ABEE», επί της οδού Αρχαίου Θεάτρου 8 στον Δήμο Αλίμου.

3) ΑΔΑ: Ω8Ι3ΟΡ1Κ-7ΛΦ – Τροποποίηση της αριθμ. πρωτ. 60872/42580/20-02-2015 απόφασής μας περί Συγκρότησης Επιτροπής Ελέγχου Παιδικών Χαρών για τους Δήμους Περιφερειακής Ενότητας Νοτίου Τομέα Αθηνών (Αγίου Δημητρίου, Γλυφάδας, Ελληνικού – Αργυρούπολης, Αλίμου, Νέας Σμύρνης, Μοσχάτου – Ταύρου, Καλλιθέας και Παλαιού Φαλήρου) και της αριθμ. 49471/27265/09-07-2015 τροποποίησης αυτής

ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ – ΒΟΥΛΑΣ – ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ

1) ΑΔΑ: 7ΒΟΚΟΡ1Κ-ΟΘΓ – Ακύρωση της υπ’ αριθ. 56/2016 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βάρης- Βούλας- Βουλιαγμένης

2) ΑΔΑ: 7ΨΤ57Λ7-ΤΥΚ – ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΥΡΩΣΗΣ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 2649/15 της υπ’αριθμ. 10/92 πράξης εφαρμογής στην περιοχή Ασυρμάτου της Δημοτικής ενότητας Βάρης του Δήμου Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης Ν. Αττικής.

3) ΑΔΑ: 7ΞΜ2ΟΡ1Κ-ΥΝΤ – Επικαιροποίηση της υπ’ αρ. 42461/23433/11 / 06 / 2015 απόφασης του Γ.Γ.Α.Δ.Α. απόσυρσης από την κυκλοφορία οχήματος του Δήμου Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης.

4) ΑΔΑ: ΩΠ12ΟΡ1Κ-Φ58 – Έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 516/15 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης .

5) ΑΔΑ: 6Π1ΞΟΡ1Κ-ΤΝ0 – Έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 513/15 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης .

ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ

1) ΑΔΑ: 7Ξ757Λ7-ΟΔΗ – Έγκριση τροποποιήσεως του Καταστατικού Ανώνυμης Εταιρείας

2) ΑΔΑ: 702Δ7Λ7-9ΑΒ – «ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΧΑΡΙΤΩΝ & ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΩΝ ΧΩΡΩΝ (Ο.Τ. 69) ΔΗΜΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ».

3) ΑΔΑ: ΩΖΖΩ7Λ7-684 – Έγκριση τροποποιήσεως του Καταστατικού Ανώνυμης Εταιρείας

4) ΑΔΑ: 7ΚΡΗ7Λ7-54Ω – ΕΓΚΡΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΝΕΟΙΔΡΥΘΕΝΤΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ

5) ΑΔΑ: ΨΠΚ07Λ7-Π24 – Έγκριση αναθεωρημένου χρονοδιαγράμματος εργασιών για το έργο: «ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤ»Ν Χ»Ρ»Ν ,ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΧΑΡΙΤ»Ν & ΠΑΡΑΠΛΕΥΡ»Ν Χ»Ρ»Ν ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΓΛΥΦΑΑΣ (Ο.Τ.69)»,

6) ΑΔΑ: Ω8Ι3ΟΡ1Κ-7ΛΦ – Τροποποίηση της αριθμ. πρωτ. 60872/42580/20-02-2015 απόφασής μας περί Συγκρότησης Επιτροπής Ελέγχου Παιδικών Χαρών για τους Δήμους Περιφερειακής Ενότητας Νοτίου Τομέα Αθηνών (Αγίου Δημητρίου, Γλυφάδας, Ελληνικού – Αργυρούπολης, Αλίμου, Νέας Σμύρνης, Μοσχάτου – Ταύρου, Καλλιθέας και Παλαιού Φαλήρου) και της αριθμ. 49471/27265/09-07-2015 τροποποίησης αυτής

7) ΑΔΑ: 7ΓΗΟ7Λ7-ΩΟ1 – Ειδική εντολή για την έγκριση εκτέλεσης απολογιστικών εργασιών στο έργο: «ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ, ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΧΑΡΙΤΩΝ & ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ (Ο.Τ. 69)» προϋπολογισμού 1.700.00,00 ευρώ (με ΦΠΑ)

8) ΑΔΑ: Ω6ΜΣΟΡ1Κ-Ο7Ψ – Ακύρωση της αριθ. 783/2015 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Γλυφάδας

9) ΑΔΑ: 71487Λ7-ΒΟΝ – Τροποποίηση της υπ’ αρ. 200275/12-01-2015 (ΑΔΑ:Ω2ΙΣ7Λ7-ΓΞΚ) Απόφασης για τη Συγκρότηση Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης της προγραμματικής σύμβασης για την κατασκευή του έργου: «Συντήρηση οδικού δικτύου Δήμου Γλυφάδας».

10) ΑΔΑ: 7Τ7Ε7Λ7-8ΔΧ – Έγκριση αναθεωρημένου χρονοδιαγράμματος εργασιών για το έργο «Συντήρηση οδικού δικτύου Δήμου Γλυφάδας» προϋπολογισμού 700.000,00 ευρώ (με το ΦΠΑ).

ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

1) ΑΔΑ: 7Δ9Ψ7Λ7-Τ1Φ – Άδεια μετεγκατάστασης με μηχανολογικό εκσυγχρονισμό εργοστασίου κατασκευής ελατηριωτών στρωμάτων και πρώτων υλών στρωματοποίας της «ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΣΣΥΦΙΔΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» στη θέση «Ντρασερέ» στο Δ.Δ. Μαγούλας του Δήμου Ελευσίνας Αττικής.

2) ΑΔΑ: 67ΤΤ7Λ7-9ΚΣ – Α) Τροποποίηση άδειας εγκατάστασης για εκσυγχρονισμό και Β) Τροποποίηση άδειας λειτουργίας μονάδας αποθήκευσης και συσκευασίας διαφόρων ειδών και κατάψυξης και συντήρησης ευπαθών προϊόντων της ΑΝΕΔΗΚ ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΑΕ στην θέση Ρέμα Μαγούλας της Δ.Ε. Μαγούλας στο Δήμο Ελευσίνας Αττικής.

3) ΑΔΑ: 770Φ7Λ7-5Ο0 – Ανάκληση αδείας λειτουργίας βιομηχανίας κατασκευής ξύλινων επίπλων κουζίνας της «NIKOLIDAKIS GROUP Α.Ε.» στη θέση «Ντρασερέ» στο Δ.Δ. Μαγούλας του Δήμου Ελευσίνας Αττικής.

4) ΑΔΑ: 7ΣΔΧ7Λ7-ΞΞ5 – Έγκριση μεταβίβασης κυριότητας, μετανηολόγησης και μετονομασίας επαγγελματικού αλιευτικού σκάφους παράκτιας αλιείας

5) ΑΔΑ: 7ΖΘΘ7Λ7-7ΜΟ – Παράταση προθεσμίας για τεχνική ανασυγκρότηση του εργοστασίου ειδών αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής της εταιρίας «ΑΦΟΙ ΠΑΠΠΑ Α.Β.Ε.Ε.», οδό Ηρώων Πολυτεχνείου 25 στο Δ.Δ. Μαγούλας στον Δήμο Ελευσίνας Αττικής.

6) ΑΔΑ: 7ΦΠΠ7Λ7-ΙΑ3 – Χορήγηση άδειας συνεργείου συντήρησης ανελκυστήρων (ανανέωση με ταυτόχρονη αλλαγή μέλους του συνεργείου) στον υπεύθυνο συντηρητή Ζαμπέλη Δημήτριο του Αντωνίου με έδρα επί της οδού ΑΦΩΝ ΚΥΠΡΑΙΟΥ 150 στον Δήμο Ελευσίνας Αττικής, με ένα κινητό συνεργείο.

7) ΑΔΑ: Ω8617Λ7-4ΧΟ – Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων δραστηριότητας εργαστήριο κοπής & επεξεργασίας πλακών μαρμάρων, με την επωνυμία «ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ», που βρίσκεται επί της οδού Θειρών 81, στον Δήμο Ελευσίνας.

8) ΑΔΑ: ΩΙ2ΓΟΡ1Κ-4Υ9 – Εγκριση απ’ ευθείας μίσθωσης χώρων για την κατ’ επέκταση στέγαση του Ειρηνοδικείου Ελευσίνας, του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας & Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

9) ΑΔΑ: 761Χ7Λ7-Υ11 – Έγκριση τροποποίησης της σύστασης της Επιτροπής Διαγωνισμού για την ανάθεση εκπόνησης της μελέτης με τίτλο «Οριστική μελέτη δικτύου αποχέτευσης ομβρίων Δήμου Ελευσίνας – έργα Β’ φάσης», προεκτιμώμενης αμοιβής 716.628,44€ (με ΦΠΑ), σύμφωνα με το άρθρο 21 του Ν. 3316/2005

ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ – ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ

1) ΑΔΑ: Ω8Ι3ΟΡ1Κ-7ΛΦ – Τροποποίηση της αριθμ. πρωτ. 60872/42580/20-02-2015 απόφασής μας περί Συγκρότησης Επιτροπής Ελέγχου Παιδικών Χαρών για τους Δήμους Περιφερειακής Ενότητας Νοτίου Τομέα Αθηνών (Αγίου Δημητρίου, Γλυφάδας, Ελληνικού – Αργυρούπολης, Αλίμου, Νέας Σμύρνης, Μοσχάτου – Ταύρου, Καλλιθέας και Παλαιού Φαλήρου) και της αριθμ. 49471/27265/09-07-2015 τροποποίησης αυτής

2) ΑΔΑ: Ω46Ο7Λ7-Α5Ι – ΑΔΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ ΑΠΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ (ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ)

3) ΑΔΑ: 79ΔΘ7Λ7-ΨΤΠ – ΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΥ ΣΕ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

1) ΑΔΑ: 6ΠΓΞ7Λ7-ΥΚΥ – ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΧΟΡΟΥ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ

2) ΑΔΑ: Ψ5ΦΜΟΡ1Κ-ΔΜΠ – : Χορήγηση άδειας χρήσης νερού στο «Κέντρο Πολιτισμού – Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος Α.Ε.» από γεώτρηση (Γ1Α) υδρευτικής χρήσης (άρδευση πρασίνου) η οποία ανορύχθηκε βάσει της με αριθμό πρωτ.42909/1514/15-11-2013 (AΔΑ:ΒΛ1ΓΟΡ1Κ-Ν45) Απόφασης εκτέλεσης έργου αξιοποίησης υδατικών πόρων του Γενικού Γραμματέα Aποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, στην ιδιοκτησία του στη θέση «ΠΑΛΑΙΟΣ ΙΠΠΟΔΡΟΜΟΣ ΑΘΗΝΩΝ», του Δήμου Καλλιθέας της Περιφέρειας Αττικής

3) ΑΔΑ: ΨΡΑΜΟΡ1Κ-ΞΧ0 – Χορήγηση άδειας χρήσης νερού στο «Κέντρο Πολιτισμού – Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος Α.Ε.» από γεώτρηση (Γ3) υδρευτικής χρήσης (άρδευση πρασίνου) η οποία ανορύχθηκε βάσει της με αριθμό πρωτ.42905/1513/15-11-2013 (AΔΑ:ΒΛ1ΓΟΡ1Κ-84I) Απόφασης εκτέλεσης έργου αξιοποίησης υδατικών πόρων του Γενικού Γραμματέα Aποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, στην ιδιοκτησία του στη θέση «ΠΑΛΑΙΟΣ ΙΠΠΟΔΡΟΜΟΣ ΑΘΗΝΩΝ», του Δήμου Καλλιθέας της Περιφέρειας Αττικής

4) ΑΔΑ: ΩΚΝ6ΟΡ1Κ-3ΜΜ – Χορήγηση άδειας χρήσης νερού στο «Κέντρο Πολιτισμού – Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος Α.Ε.» από γεώτρηση (Γ4) υδρευτικής χρήσης (άρδευση πρασίνου) η οποία ανορύχθηκε βάσει της με αριθμό πρωτ.42904/1512/08-11-2013 (AΔΑ:ΒΛ1ΓΟΡ1Κ-T4Γ) Απόφασης εκτέλεσης έργου αξιοποίησης υδατικών πόρων του Γενικού Γραμματέα Aποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, στην ιδιοκτησία του στη θέση «ΠΑΛΑΙΟΣ ΙΠΠΟΔΡΟΜΟΣ ΑΘΗΝΩΝ», του Δήμου Καλλιθέας της Περιφέρειας Αττικής

5) ΑΔΑ: 7ΞΥΜ7Λ7-ΘΓ2 – Έγκριση Τροποποίησης του Καταστατικού Ανώνυμης Εταιρείας

6) ΑΔΑ: ΩΠ39ΟΡ1Κ-ΚΦΥ – Χορήγηση άδειας λειτουργίας στο Δημοτικό Ανοικτό Κολυμβητήριο του Δήμου Καλλιθέας

7) ΑΔΑ: Ω8Ι3ΟΡ1Κ-7ΛΦ – Τροποποίηση της αριθμ. πρωτ. 60872/42580/20-02-2015 απόφασής μας περί Συγκρότησης Επιτροπής Ελέγχου Παιδικών Χαρών για τους Δήμους Περιφερειακής Ενότητας Νοτίου Τομέα Αθηνών (Αγίου Δημητρίου, Γλυφάδας, Ελληνικού – Αργυρούπολης, Αλίμου, Νέας Σμύρνης, Μοσχάτου – Ταύρου, Καλλιθέας και Παλαιού Φαλήρου) και της αριθμ. 49471/27265/09-07-2015 τροποποίησης αυτής

8) ΑΔΑ: ΩΥΙΡΟΡ1Κ-8Μ3 – Τροποποίηση(διόρθωση) της με αριθμό πρωτ. 42912/1515/2013 της 08-11-2013 (ΑΔΑ: ΒΛ19ΟΡ1Κ-Β8Ρ) Απόφασης του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής «Χορήγηση άδειας χρήσης νερού στο «Κέντρο Πολιτισμού – Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος Α.Ε.» από γεώτρηση (Γ1) υδρευτικής χρήσης (άρδευση πρασίνου) η οποία ανορύχθηκε βάσει της με αριθμό πρωτ.1114/12-03-2010/09-04-2010 Απόφασης εκτέλεσης έργου αξιοποίησης υδατικών πόρων του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής, στην ιδιοκτησία του στη θέση «ΠΑΛΑΙΟΣ ΙΠΠΟΔΡΟΜΟΣ ΑΘΗΝΩΝ», του Δήμου Καλλιθέας της Περιφέρειας Αττικής»

9) ΑΔΑ: ΩΠΒ7ΟΡ1Κ-ΖΨΗ – : Τροποποίηση(διόρθωση) της με αριθμό πρωτ. 42914/1516/2013 της 08-11-2013 (ΑΔΑ: ΒΛ19ΟΡ1Κ-ΞΦΣ) Απόφασης του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής «Χορήγηση άδειας χρήσης νερού στο «Κέντρο Πολιτισμού – Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος Α.Ε.» από γεώτρηση (Γ2) υδρευτικής χρήσης (άρδευση πρασίνου) η οποία ανορύχθηκε βάσει της με αριθμό πρωτ.οικ.1442/09-04-2010 Απόφασης εκτέλεσης έργου αξιοποίησης υδατικών πόρων του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής, στην ιδιοκτησία του στη θέση «ΠΑΛΑΙΟΣ ΙΠΠΟΔΡΟΜΟΣ ΑΘΗΝΩΝ», του Δήμου Καλλιθέας της Περιφέρειας Αττικής».

10) ΑΔΑ: 7ΓΟΘ7Λ7-7ΝΓ – Εγγραφή στο Μητρώο επιχειρήσεων ναυπήγησης, μετατροπής, επισκευής και συντήρησης πλοίων, ως ειδική επιχείρηση στην κατηγορία ΙIΙ, χωρίς μόνιμα εγκατεστημένο μηχανολογικό εξοπλισμό, της επιχείρησης με την επωνυμία «ΙΩΣΗΦ ΦΩΣΚΟΛΟΣ», με έδρα επί της οδού Πραξιτέλους 48, στην Καλλιθέα.

11) ΑΔΑ: 60ΠΞΟΡ1Κ-Υ9Λ – Έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 206/2015 αποφάση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Καλλιθέας.

ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ – ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

1) ΑΔΑ: 70ΓΩ7Λ7-7ΗΛ – Έγκριση λειτουργίας τετραπλά συστεγασμένων Φαρμακείων των Φαρμακοποιών Καπετανίδου Μαρίας του Γεωργίου, Λιάκου Σωτηρίου του Χρήστου, Μαλινάκη Δημητρίου του Γεωργίου και Μαρτίκα Θεοδώρας του Παναγιώτη, με Υπεύθυνη φαρμακοποιό την Βόγλη Μαριάννα του Τιμολέωντα, λόγω της λειτουργίας από την φαρμακοποιό Μαρτίκα Θεοδώρα και δεύτερου φαρμακείου στην Δ. Ε. Κερατσινίου

2) ΑΔΑ: 7ΣΔΝΟΡ1Κ-ΑΗ7 – Πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών στον Δήμο Κερατσινίου- Δραπετσώνας.

3) ΑΔΑ: ΩΥ447Λ7-3Λ6 – Έγκριση σύναψης και όρων προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και Δήμου Κερατσινίου – Δραπετσώνας για το έργο «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΠΕΤΟΔΡΟΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ», συνολικού προϋπολογισμού 199.782,00 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)

4) ΑΔΑ: 6ΒΗΕ7Λ7-3Ι2 – Ορισμός νέου μέλους στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης Προγραμματικής Σύμβασης του έργου «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΟΔΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ – ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ».

5) ΑΔΑ: 7ΤΣ4ΟΡ1Κ-Μ4Ζ – Έγκριση της υπ’ αρ. 452/21−12−2015 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κερατσινίου − Δραπετσώνας με θέμα τη ανάκληση της με αριθμ. 94/25−5−2009 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου του πρώην Δήμου Δραπετσώνας, ως προς τη μεταφορά του υπαλλήλου ΔΟΥΓΕΚΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ του Παναγιώτη από τη Δημοτική Επιχείρηση «Κέντρο Πρόνοιας και Κοινωνικών Υπηρεσιών» στον πρώην Δήμο Δραπετσώνας.

ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ

1) ΑΔΑ: 6ΣΒΝ7Λ7-ΩΣ8 – Άδεια πώλησης τυποποιημένων παγωτών, αναψυκτικών ποτών κτλ, σε αναπηρικό περίπτερο επί της οδού Βασ. Κωνσταντίνου 244 στο Κορωπί, στην εταιρεία ΙΝΚΑΤ Α.Ε. με υγειονομικό υπεύθυνο τον Χαρίλαο Σισμάνη.

2) ΑΔΑ: ΨΕΟΥ7Λ7-ΣΘ5 – Άδεια πώλησης τυποποιημένων παγωτών, αναψυκτικών ποτών κτλ σε αναπηρικό περίπτερο επί του 33,5 χλμ Αθηνών – Σουνίου στην περιοχή Λουμπάρδα του Δήμου Κρωπίας στην εταιρεία ΙΝΚΑΤ Α.Ε. με υγειονομικό υπεύθυνο τον Χαρίλαο Σισμάνη.

3) ΑΔΑ: ΩΣΨΞ7Λ7-25Ξ – Άδεια πώλησης τυποποιημένων παγωτών, αναψυκτικών ποτών κτλ, σε αναπηρικό περίπτερο επί της οδού Ηφαίστου πλησίον Βάρης Κορωπίου του Δήμου Κρωπίας, στην εταιρεία ΙΝΚΑΤ Α.Ε. με υγειονομικό υπεύθυνο τον Χαρίλαο Σισμάνη.

4) ΑΔΑ: 7Θ1Σ7Λ7-ΑΗΗ – Αντικατάσταση Μέλους της Επιτροπής παραλαβής αφανών εργασιών και σύνταξης των σχετικών πρωτοκόλλων στο έργο: «ΣΥΛΛΟΓΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ∆ΙΑΘΕΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΚΟΡΩΠΙΟΥ- ΠΑΙΑΝΙΑΣ», αναδόχου της «Κ/ξία ΚΛ. ΡΟΥΤΣΗΣ ΑΕ-ΕΡΕΤΒΟ ΑΕ-ΑΑΓΗΣ ΑΕ»

5) ΑΔΑ: 67Ξ97Λ7-ΣΘΜ – Αντικατάσταση Μελών της Επιτροπής Χαρακτηρισμού Εδάφους για το έργο: «ΣΥΛΛΟΓΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ∆ΙΑΘΕΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΚΟΡΩΠΙΟΥ- ΠΑΙΑΝΙΑΣ», αναδόχου της «Κ/ξία ΚΛ. ΡΟΥΤΣΗΣ ΑΕ-ΕΡΕΤΒΟ ΑΕ-ΑΑΓΗΣ ΑΕ».

6) ΑΔΑ: 6Β847Λ7-2ΟΞ – Άδεια λειτουργίας αορίστου διαρκείας, μετά από μηχανολογικό εκσυγχρονισμό και διαρρύθμιση του εργοστασίου παραγωγής πλαστικών σωλήνων – προφίλ & ανάκτησης πρώτων υλών πλαστικού, της Κ. ΤΣΑΛΕΡΑΣ Α.Ε., που βρίσκεται στο 2Ο χλμ. της Λ. Παιανίας – Μαρκοπούλου, του Δήμου Κορωπίου.

7) ΑΔΑ: 64ΓΔ7Λ7-ΚΜ5 – Άδεια εγκατάστασης (μηχανολογικής σε υφιστάμενο κτίριο) μονάδας αποθήκευσης, διαλογής και μηχανικής επεξεργασίας για ανακύκλωση μεταλλικών απορριμμάτων & υπολειμμάτων της «ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΠΑΡΜΠΑΡΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.», στο 1ο χλμ. Λεωφ. Κορωπίου – Βάρης, Θέση «ΠΟΡΤΣΙ», στο Κορωπί

8) ΑΔΑ: 7ΝΚΜ7Λ7-3ΡΚ – έγκριση δαπάνης 234.687,62€ για την μελε΄τη οριστικής οριοθέτησης ρέματος Αγ.Κων/νου Δ.Κρωπίας και έργων διευθέτησης

9) ΑΔΑ: 60ΛΑ7Λ7-ΔΚΛ – Έγκριση 1ου ΠΠΑΕ για το έργο: ΑΝΑΠΑΛΑΙΩΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΡΩΠΙΑΣ».

10) ΑΔΑ: 792ΨΟΡ1Κ-ΩΔΥ – Έλεγχος νομιμότητας της υπ’ αριθμ. 59/2016 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κρωπίας.

11) ΑΔΑ: ΩΑΒΛ7Λ7-ΙΧΘ – έναρξη λειτουργίας της ‘Μονάδας προσωρινής αποθήκευσης, διαλογής και διακίνησης παλαιών μετάλλων με χρήση μηχανολογικού εξοπλισμού, προς ανακύκλωση, καθώς και προσωρινής αποθήκευσης ΑΗΗΕ, σε στεγασμένο χώρο, χωρίς προσωρινή συγκέντρωση ΟΤΚΖ’

12) ΑΔΑ: ΩΙΔ4ΟΡ1Κ-ΔΨ3 – Κήρυξη ως αναδασωτέας έκτασης εμβαδού 5,00 στρ. στη θέση «Βόκα» του Δήμου Κρωπίας της ΠΕ Αν. Αττικής λόγω παράνομης κατάληψης, εκχέρσωσης και αλλαγής χρήσης.

13) ΑΔΑ: 6Ρ9Χ7Λ7-Ο3Β – «Συντήρηση οδικού δικτύου του Δήμου Κρωπίας», προϋπολογισμού 300.000,00 Ευρώ (με αναθεώρηση και ΦΠΑ).

14) ΑΔΑ: ΩΕ6Ο7Λ7-1Ρ2 – ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ Α.Ε.

15) ΑΔΑ: 672Ι7Λ7-ΛΧΔ – Άδεια μηχανολογικού εκσυγχρονισμού, διάρκειας ισχύος τριών (3) ετών στη ‘Μονάδα αποθήκευσης-διακίνησης και ανασυσκευασίας υφασμάτων’, που βρίσκεται στο 2 χλμ. Λεωφ. Βάρης-Κορωπίου, του Δήμου Κρωπίας.

16) ΑΔΑ: 7ΦΙ17Λ7-54Γ – Ορισμός επιβλέποντα μηχανικού του έργου : «Συντήρηση οδικού δικτύου Δήμου Κρωπίας»προϋπολογισμού 300.000,00€,με αναθεώρηση και ΦΠΑ

17) ΑΔΑ: 7ΙΚΓΟΡ1Κ-ΥΓΥ – Χορήγηση άδειας χρήσης νερού για υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης από γεώτρηση υδρευτικής χρήσης (άρδευση πρασίνου) στην ΑLCIBIA Ανώνυμη Εταιρεία Εκμετάλλευσης Ακινήτων στην ιδιοκτησία της, στη θέση «Τζήμα», του Δήμου Κρωπίας, της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής, της Περιφέρειας Αττικής.

18) ΑΔΑ: Ω112ΟΡ1Κ-ΝΗ2 – Χορήγηση άδειας χρήσης νερού για υφιστάμενα δικαιώματα από πηγάδι αρδευτικής χρήσης (άρδευση αγροτεμαχίου) στους Ηλία, Δημήτριο και Ολυμπία Αγγελή στην ιδιοκτησία τους, στη θέση «Άγιος Γεώργιος» του Δήμου Κρωπίας, της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής, της Περιφέρειας Αττικής.

19) ΑΔΑ: Ω9ΑΘΟΡ1Κ-0Ω6 – Χορήγηση άδειας χρήσης νερού για υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης νερού από γεώτρηση αρδευτικής χρήσης (άρδευση αγροτεμαχίου) στην κ. Παπαγεωργόπουλου Κωνσταντίνα του Σπυρίδωνα, τον Παπαγεωργόπουλο Κανέλλο – Ανδρέα και Παπαγεωργοπούλου Μαρία- Αικατερίνη του Χαράλαμπου, στην ιδιοκτησία τους στη θέση ΠΑΤΗΜΑ του Δήμου Κρωπίας, της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής

20) ΑΔΑ: 7ΜΠΛΟΡ1Κ-ΧΜΘ – Παράταση ισχύος της αρ.πρωτ. ΠΕΧΩ Φ.2436/8256/Φ.Περ.9/10 ΑΕΠΟ, για τη λειτουργία του υφιστάμενου εργοστασίου κατασκευής πλαστικών σωλήνων της εταιρείας <<Κ. ΤΣΑΛΕΡΑΣ Α.Ε. >>, που βρίσκεται στο 2ο χλμ, της Λεωφ. Παιανίας – Μαρκοπούλου , στο Κορωπί Αττικής.

21) ΑΔΑ: 7Ζ1ΘΟΡ1Κ-4Χ3 – Παράταση ισχύος της με αρ. πρωτ. 3938/20-12-2010 απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων, μέχρι της συμπλήρωση δεκαετίας από την έκδοσή της και τροποποίηση αυτής ως προς την επωνυμία του φορέα, από ‘ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΓΓΕΛΟΥ & ΥΙΟΙ ΑΒΕΕ’ σε ‘ΕΤΟΙΜΟ ΜΠΕΤΟΝ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε.’, του εργοστασίου παραγωγής ετοίμου σκυροδέματος, που βρίσκεται στην θέση ‘ΡΙΖΑ ΛΑΜΠΡΙΚΑ’ του Δήμου Κορωπίου, Ν. Αττικής.

22) ΑΔΑ: 7ΕΝ0ΟΡ1Κ-ΚΞΞ – Τροποποίηση- συμπλήρωση της με αρ. πρωτ. 917/13-4-2009 Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων, και της Φ.7053/3095/Περιβ.9/31-7-14 τροποποιητικής αυτής , λόγω μηχανολογικού εκσυγχρονισμού και επέκτασης της δραστηριότητας και σε παραγωγή συμπληρωμάτων διατροφής, του έργου: Εργοστάσιο παραγωγής φαρμακευτικών προϊόντων, της εταιρείας «ΒΕΝΝΕΤΤ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΕ», που βρίσκεται στην οδό Αιγαίου 26, Θέση Καρελλά στο Κορωπί Αττικής.

23) ΑΔΑ: 7ΙΨΠ7Λ7-8Φ9 – Συγκρότηση Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης της προγραμματικής σύμβασης για την κατασκευή του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΡΩΠΙΑΣ».

24) ΑΔΑ: 7ΕΝ0ΟΡ1Κ-ΚΞΞ – Τροποποίηση- συμπλήρωση της με αρ. πρωτ. 917/13-4-2009 Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων, και της Φ.7053/3095/Περιβ.9/31-7-14 τροποποιητικής αυτής , λόγω μηχανολογικού εκσυγχρονισμού και επέκτασης της δραστηριότητας και σε παραγωγή συμπληρωμάτων διατροφής, του έργου: Εργοστάσιο παραγωγής φαρμακευτικών προϊόντων, της εταιρείας «ΒΕΝΝΕΤΤ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΕ», που βρίσκεται στην οδό Αιγαίου 26, Θέση Καρελλά στο Κορωπί Αττικής.

25) ΑΔΑ: ΩΒΔ3ΟΡ1Κ-Α2Φ – Χορήγηση άδειας χρήσης νερού για υφιστάμενα δικαιώματα από γεώτρηση αρδευτικής χρήσης (άρδευση αγροτεμαχίου) στους Αθανάσιο και Αντώνιο Σκουρλή στην ιδιοκτησία τους, στη θέση «Πάτημα», του Δήμου Κρωπίας, της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής, της Περιφέρειας Αττικής.

26) ΑΔΑ: 64Τ8ΟΡ1Κ-ΙΚ4 – Χορήγηση άδειας χρήσης νερού για υφιστάμενα δικαιώματα από γεώτρηση αρδευτικής χρήσης (άρδευση αγροτεμαχίου) στην κ. Πηνελόπη Βερροίου στην ιδιοκτησία της, στην οδό Πειραιώς 34, στη θέση «Πράρι Αλυκού-Αγ. Μαρίνα» του Δήμου Κρωπίας, της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής, της Περιφέρειας Αττικής.

27) ΑΔΑ: 762ΚΟΡ1Κ-Ρ4Δ – Χορήγηση άδειας χρήσης νερού για υφιστάμενα δικαιώματα από γεώτρηση αρδευτικής χρήσης (άρδευση αγροτεμαχίου) στις Ελένη Ντούνη και Δήμητρα Σκούντα στην ιδιοκτησία τους, στη θέση «Κοκκιναράς» του Δήμου Κρωπίας, της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής, της Περιφέρειας Αττικής.

28) ΑΔΑ: 6ΙΓΗ7Λ7-ΙΒ1 – Άδεια μηχανολογικού εκσυγχρονισμού διάρκειας τριών (3) ετών, του εργοστασίου εκτυπωτικών εργασιών, της MEDIC – PRINT MON. IKE, που βρίσκεται στην θέση Ρδοκιά, στο 1ο χλμ της Λ. Κορωπίου – Μαρκοπούλου, στο Κορωπί Αττικής.

ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ

1) ΑΔΑ: ΩΕΥΕΟΡ1Κ-Β7Ν – ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ¨ΚΑΤΩ ΠΟΣΕΙΔΩΝΙΑ (ΛΙΜΑΝΙ ΠΑΣΣΑ)-ΟΔΟΣ ΑΓ. ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ¨ Δ.Ε. ΛΑΥΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΜΒΑΔΟΥ 701,55 τ.μ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 14 Ν. 998/79 (ΑΡ. ΠΡΩΤ. 659/17248/02-03-2016) ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΑΙΤΗΜΑ ΤΟΥ κ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ

2) ΑΔΑ: 60ΔΜΟΡ1Κ-5ΙΧ – Άδεια για τη δραστηριότητα συλλογής και μεταφοράς μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων, μεταχειρισμένων ελαστικών οχημάτων, οχημάτων στο τέλος του κύκλου ζωής τους (ΟΤΚΖ) και αποβλήτων ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) της επιχείρησης του ΡΩΜΑ ΗΛΙΑ που εδρεύει στην Λεωφ. Κακής Θάλασσας – Δασκαλειού στην Κερατέα Αττικής

3) ΑΔΑ: 7Β14ΟΡ1Κ-ΠΚΟ – Χορήγηση προσωρινής άδειας λειτουργίας στο Γήπεδο καλαθοσφαίρισης Λαυρίου του Δήμου Λαυρεωτικής

4) ΑΔΑ: 74ΝΖ7Λ7-ΠΑΞ – Τροποποίηση της υπ’αρ.2583/1-9-2015 Άδειας Κτηριακής και Μηχανολογικής Εγκατάστασης , λόγω μεταβολής της μηχανολογικής εγκατάστασης Μηχανουργείου-Εργοστασίου Γενικών Μηχανολογικών Εργασιών της ΚΥΜΗ Α.Β.Ε.Ε , στο οικόπεδο 07Ν στο Ο.Τ 1002 εντός ΒΙΟ.ΠΑ Κερατέας .

5) ΑΔΑ: 7ΤΦΝ7Λ7-Δ3Π – Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «Συντήρηση του οδικού δικτύου του Δήμου Λαυρεωτικής».

6) ΑΔΑ: Ω53ΓΟΡ1Κ-ΨΩΗ – Δέσμευση πίστωσης ύψους χιλίων τριακοσίων ευρώ (1.300,00 €) για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του Προϋπολογισμού Εξόδων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, Ειδικός φορέας 991-06/073 ΚΑΕ 1511 οικον. έτους 2016, για «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ» του Δασαρχείου Λαυρίου.

7) ΑΔΑ: 66ΓΠ7Λ7-ΞΗΦ – Σύσταση Επιτροπής Οριστικής Παραλαβής του έργου: “ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΩΡΩΝ ΑΝΕΞΕΛΕΓΚΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΛΑΥΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΙΑΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦ. ΑΤΤΙΚΗΣ.”

8) ΑΔΑ: 67ΦΗΟΡ1Κ-6ΨΔ – EΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΛΗΨΗΣ ΚΑΥΣΟΞΥΛΩΝ ΓΙΑ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟΥ ΛΑΥΡΙΟΥ

9) ΑΔΑ: 7Β14ΟΡ1Κ-ΠΚΟ – Χορήγηση προσωρινής άδειας λειτουργίας στο Γήπεδο καλαθοσφαίρισης Λαυρίου του Δήμου Λαυρεωτικής

10) ΑΔΑ: ΩΟΜ9ΟΡ1Κ-Μ48 – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ -ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΑΠΟΛΗΨΕΩΣ ΜΕ ΥΛΟΤΟΜΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΑΣΟΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ¨ΔΙΟΝΥΣΟΥ -ΤΡΕΠΕΣ-ΜΠΟΥΡΤΖΕΣ¨ Δ.Ε. ΚΕΡΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ

11) ΑΔΑ: 77ΦΑ7Λ7-ΗΗ4 – Μείωση εγγυήσεων του έργου : «Συντήρηση του οδικού δικτύου του Δήμου Λαυρεωτικής».

12) ΑΔΑ: 6Μ1ΩΟΡ1Κ-Π79 – ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΛΗΨΗΣ ΚΑΥΣΟΞΥΛΩΝ ΓΙΑ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ

13) ΑΔΑ: ΩΜΓ37Λ7-ΒΣΕ – Βεβαιώνεται η κατάθεση της αρίθμ. πρωτ.: ταυτ. 734/01-03-2016 Υπεύθυνης δήλωσης για την έναρξη λειτουργίας ‘Επαγγελματικού εργαστηρίου Μηχανουργείου’ και Κ.Α.Δ: 25.11, 25.12, 25.29, 25.62, 25.99, 28.29, 28.30, 28.99, 29.32, 33.11, 33.12 στον νέο φορέα ‘ΛΙΑΓΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.’, που βρίσκεται στη θέση Βελατούρι, Αγ. Τριάδα Κερατέας

14) ΑΔΑ: 6ΗΝ7ΟΡ1Κ-ΙΗΑ – Πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας τριών (3) μηνών στον Αναπτυξιακό Σύνδεσμο Λαυρεωτικής.

15) ΑΔΑ: ΨΛΤ47Λ7-ΠΡ3 – Καθορισμός του αριθμού αδειών άσκησης υπαίθριου εμπορίου, του ύψους και του τρόπου είσπραξης του καταβαλλόμενου τέλους ανά άδεια και θέση του Δήμου Πειραιά έτους 2016

16) ΑΔΑ: 7ΔΒΨΟΡ1Κ-Ω0Λ – Χορήγηση άδειας χρήσης και μεταφοράς νερού για υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης νερού από γεώτρηση αρδευτικής χρήσης (άρδευση αγροτεμαχίων) στον κ. ΡΩΜΑ ΙΩΑΝΝΗ στην ιδιοκτησία του στην θέση ΜΑΡΚΑΤΙ-ΡΙΖΩΜΑΤΑ ΘΟΡΙΚΟΥ της Δημοτικής Ενότητας Κερατέας του Δήμου Λαυρεωτικής, Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής.

17) ΑΔΑ: 7ΚΟ3ΟΡ1Κ-Τ2Ε – Χορήγηση άδειας χρήσης νερού για υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης από γεώτρηση αρδευτικής χρήσης (άρδευση αγροτεμαχίου) στον κ. Ηλία Αντωνόπουλο στην ιδιοκτησία του, στη θέση «Τζαρδαβίλλα Κερατέας» του Δήμου Λαυρεωτικής, Δημοτικό Διαμέρισμα Κερατέας, της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής, της Περιφέρειας Αττικής.

ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ

1) ΑΔΑ: 7ΘΙΠ7Λ7-ΟΧΖ – ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΥΡΩΣΗΣ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 33-ΜΑΡ/2015 της με αρ. 1/2010 πράξης εφαρμογής της πολεοδομικής μελέτης των Πολεοδομικών Ενοτήτων 4 & 5 της περιοχής δεύτερης κατοικίας «Πόρτο Ράφτη» του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας, της ιδιοκτησίας με κ.α.κ. 632007 στο Ο.Τ. Γ727.

2) ΑΔΑ: Ω1Π77Λ7-Θ20 – ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΥΡΩΣΗΣ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 52-ΜΑΡ/2015 της υπ’ αρ. 1/2000 Πράξης Εφαρμογής της πολεοδομικής μελέτης των Πολεοδομικών ενοτήτων 4 & 5 Πόρτο Ράφτη του Δήμου Μαρκόπουλου, (N. Αττικής), για την ιδιοκτησία που βρίσκεται στο Ο.Τ. Γ1182 με κ.α.κ. 70010

3) ΑΔΑ: ΨΩΧΡ7Λ7-Ε1Ρ – Σύσταση Επιτροπής Διαγωνισμού για για την ανάθεση της μελέτης «Βυθοκόρηση και Επισκευή Κρηπιδωμάτων Λιμένα Αγ. Νικολάου, Πόρτο Ράφτη», προεκτιμώμενης αμοιβής 21.500,00 ευρώ (πλέον ΦΠΑ 23%)

4) ΑΔΑ: 7ΖΔ5ΟΡ1Κ-ΤΓ7 – Παράταση ισχύος της αρ. Φ.3737/8530/2010 ΑΕΠΟ, για τη λειτουργία του υφιστάμενου εργοστασίου παραγωγής ετοίμου σκυροδέματος, της εταιρείας <<ΑΦΟΙ ΤΣΟΥΜΑ Α.Ε. >., κατόπιν αλλαγής φορέα σε << ΤΣΟΥΜΑ ΜΠΕΤΟΝ >>, η οποία βρίσκεται στην Λ. Μαρκοπούλου – Λαυρίου, στη θέση : ΚΟΥΤΑΛΑ – ΒΑΡΚΑΡΕΖΑ, στο Δήμο Μαρκοπούλου Μεσογαίας.

5) ΑΔΑ: 6ΚΔ97Λ7-ΙΜ8 – ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΥΡΩΣΗΣ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 90-ΜΑΡ/2014 της με αρ. 1/2000 Πράξης Εφαρμογής της Πολεοδομικής Ενότητας δεύτερης κατοικίας 3 «Πόρτο Ράφτη» του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας, των ιδιοκτησιών με κ.α.κ. 040419 & 040468, στα Ο.Τ. 371, 372 (ΚΧ), 366 (ΚΧ), 367.

6) ΑΔΑ: 67Ν7ΟΡ1Κ-ΩΑ1 – Χορήγηση άδειας χρήσης νερού για υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης νερού από γεώτρηση αρδευτικής χρήσης (άρδευση αγροτεμαχίου) στους Μιχαήλ, Μαριέττα και Παναγιώτα Σκαραμαγκά στην ιδιοκτησία τους, στη θέση «Κοκκιναράς», του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας, της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής, της Περιφέρειας Αττικής.

7) ΑΔΑ: 743ΤΟΡ1Κ-ΖΩ8 – Χορήγηση άδειας χρήσης νερού από πηγάδι αρδευτικής χρήσης (άρδευση αγροτεμαχίου) στον κ. Ευάγγελο Μπάρτζη στην ιδιοκτησία του, στη θέση «Κίκια» του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας, της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής, της Περιφέρειας Αττικής.

8) ΑΔΑ: 68Ψ5ΟΡ1Κ-ΝΚΧ – Χορήγηση άδειας χρήσης νερού για υφιστάμενα δικαιώματα από γεώτρηση αρδευτικής χρήσης (άρδευση αγροτεμαχίου) στην κ. Σοφία Στυλιανίδου στην ιδιοκτησία της, στη θέση «Πούσι Καλογέρι» του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας, της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής, της Περιφέρειας Αττικής.

9) ΑΔΑ: Ω93ΩΟΡ1Κ-ΔΑ6 – Χορήγηση άδειας χρήσης νερού για υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης νερού από πηγάδι αρδευτικής χρήσης (άρδευση αγροτεμαχίου) στους Ιωάννη, Παντελή και Φραντζέσκα Οικονόμου στην ιδιοκτησία τους, στη θέση «Σκούνδρα-Μεμί», του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας, της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής, της Περιφέρειας Αττικής.

10) ΑΔΑ: 7ΤΠΓΟΡ1Κ-ΗΞΙ – Χορήγηση άδειας χρήσης νερού για υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης από πηγάδι αρδευτικής χρήσης (άρδευση αγροτεμαχίων) στον κ. Σωτήριο Κιμπεζή στην ιδιοκτησία του, στη θέση «Βραώνα-Πατατοχώραφο», του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας, της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής, της Περιφέρειας Αττικής.

11) ΑΔΑ: ΩΝΘ7ΟΡ1Κ-Ξ23 – Χορήγηση άδειας χρήσης και μεταφοράς νερού από γεώτρηση υδρευτικής χρήσης (άρδευση πρασίνου) στον κ. Κωνσταντίνο Παλμίστρα στην ιδιοκτησία του, στη θέση «Λιάδα-Γκοβάτσι-Άγ. Ταξιάρχης» του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας, της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής, της Περιφέρειας Αττικής.

12) ΑΔΑ: Ω7ΨΡΟΡ1Κ-ΙΝΙ – Χορήγηση άδειας χρήσης νερού για υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης νερού από γεώτρηση αρδευτικής χρήσης (άρδευση αγροτεμαχίου) στον κ. Κονανδρέα Παναγιώτη του Κωνσταντίνου, στην ιδιοκτησία του στη θέση ΣΤΕΡΝΑΖΙ- ΣΤΕΡΝΕΖΑ ή ΜΠΑΛΗ του Δήμου Μαρκοπούλου – Μεσογαίας, της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής

13) ΑΔΑ: ΩΗΑΟΟΡ1Κ-ΚΨΧ – Χορήγηση άδειας χρήσης νερού για υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης νερού από πηγάδι αρδευτικής χρήσης (άρδευση αγροτεμαχίου) στους κ.κ. ΓΚΛΙΑΤΗ ΕΛΕΝΗ, ΓΚΛΙΑΤΗ ΧΡΗΣΤΟ στην ιδιοκτησία τους στην θέση ΛΙΒΑΔΙ, του Δήμου ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ, της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής, Περιφέρειας Αττικής.

14) ΑΔΑ: 6ΟΝΗ7Λ7-ΩΕΡ – ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΥΡΩΣΗΣ ΑΡ. 50 – ΜΑΡ/2015 ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) στην περιοχή των Πολεοδομικών Ενοτήτων 4 και 5 στο Πόρτο Ράφτη Δήμου Μαρκοπούλου, στην ιδιοκτησία Νάκου Αθανασίου

15) ΑΔΑ: Ω1ΜΖΟΡ1Κ-2ΗΜ – Χορήγηση άδειας χρήσης και μεταφοράς νερού για υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης νερού από πηγάδι αρδευτικής χρήσης (άρδευση αγροτεμαχίων) στον κ. Οικονομίδη Σπυρίδωνα του Βασίλειου και κ. Οικονομίδη Μάνια- Μαρίνα σύζυγο του Σπυρίδωνα, στην ιδιοκτησία τους στη θέση ΜΑΛΕΞΙ- ΜΕΡΕΝΤΑ του Δήμου Μαρκοπούλου – Μεσογαίας, της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής, της Περιφέρειας Αττικής.

16) ΑΔΑ: 7ΨΡ67Λ7-Ι53 – ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΥΡΩΣΗΣ ΑΡ. 51 – ΜΑΡ/2015 ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ στην περιοχή των Πολεοδομικών Ενοτήτων 4 και 5 στο Πόρτο Ράφτη Δήμου Μαρκοπούλου, στην ιδιοκτησία Παπαπέτρου Κωνσταντίνου

17) ΑΔΑ: 755Ι7Λ7-Η9Ρ – ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΥΡΩΣΗΣ ΑΡ. 40 – ΜΑΡ/2015 ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ της αρ. 1/2010 Πράξης Εφαρμογής στην περιοχή των Πολεοδομικών Ενοτήτων 4 και 5 στο Πόρτο Ράφτη Δήμου Μαρκοπούλου, στην ιδιοκτησία Σίρλεϋ Ζεϊμπάρι

18) ΑΔΑ: Ω0ΙΗ7Λ7-ΑΛ4 – ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΥΡΩΣΗΣ ΑΡ. 03 – ΜΑΡ/2016 ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ της αρ 1/2010 Πράξης Εφαρμογής στην περιοχή των Πολεοδομικών Ενοτήτων 4 και 5 «Πόρτο Ράφτη» Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας, στην ιδιοκτησία Παρασκευά Στυλιανής

19) ΑΔΑ: ΩΑΥΠ7Λ7-ΚΓΖ – ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΥΡΩΣΗΣ ΑΡ. 81 – ΜΑΡ/2014 ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ της αρ. 1/2000 Πράξης Εφαρμογής στην Πολεοδομική Ενότητα 3 «Πόρτο Ράφτη» Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας, στην ιδιοκτησία Σιγούρου Ευανθίας

20) ΑΔΑ: 7ΒΑΓΟΡ1Κ-Δ0Κ – Χορήγηση άδειας χρήσης νερού για υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης νερού από πηγάδι αρδευτικής χρήσης (άρδευση αγροτεμαχίου) στον κ. ΣΚΟΥΡΑ ΣΤΑΜΑΤΗ στην ιδιοκτησία του στην θέση ΣΟΧΩΡΙΑ, Δ.Ε. Μαρκοπούλου, του Δήμου ΩΡΩΠΟΥ, της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής, Περιφέρειας Αττικής.

21) ΑΔΑ: 6ΤΟ27Λ7-ΘΘΩ – ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΥΡΩΣΗΣ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 56-ΜΑΡ/2015 της με αρ. 1/2010 πράξης εφαρμογής της πολεοδομικής μελέτης των Πολεοδομικών Ενοτήτων 4 & 5 της περιοχής δεύτερης κατοικίας «Πόρτο Ράφτη» του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας, της ιδιοκτησίας με κ.α.κ. 652116 στο Ο.Τ. Γ626.

ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ – ΤΑΥΡΟΥ

1) ΑΔΑ: 73Λ6ΟΡ1Κ-29Κ – Παράταση ισχύος της αρ. ΠΕΧΩ 7279/Φ.Περιβ-9/06 Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών όρων, για τη λειτουργία του υφιστάμενου εργοστασίου παραγωγής ετοίμου σκυροδέματος, της εταιρείας <<ΑΓΓΕΛΟΣ. Β. ΠΕΠΠΑΣ ΑΒΕΕ>>, που βρίσκεται επί της οδού Κοντονή 8 του Δήμου Μοσχάτου Αττικής.

2) ΑΔΑ: 67ΖΝ7Λ7-Η4Π – Τροποποίηση άδειας λειτουργίας αποθήκης πετρελαίου θέρμανσης της «Α.Λ. PETROL ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΟΔΟΧΟΣ Ε.Π.Ε.», επί της οδού Ταύρου 3 στον Δήμο Μοσχάτου – Ταύρου, Δ. Κ. Ταύρου.

3) ΑΔΑ: ΩΘΑΖΟΡ1Κ-ΩΘΠ – Τροποποίηση (διόρθωση) Απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων για τη λειτουργία α. του εργοστασίου επεξεργασίας, τυποποίησης, κατάψυξης κρεάτων, κρεατοσυσκευασμάτων και β. της αποθήκης τυποποιημένων προϊόντων τροφίμων με χρήση μηχανολογικού εξοπλισμού συσκευασίας (ανασυσκευασίας) και θαλάμων συντήρησης – κατάψυξης ευπαθών προϊόντων (μονάδας εφοδιαστικής αλυσίδας της επιχείρησης) λόγω μηχανολογικού εκσυγχρονισμού μετά αύξησης της δυναμικότητας παραγωγής και ενιαίας περιβαλλοντικής αδειοδότησης αυτών της «Φλωρίδης ΑΕΒΕΚ» επί των οδών Πύργου, Πρέσπας & Αδριανουπόλεως (Ο.Τ. 198) Δήμου Μοσχάτου – Ταύρου Π.Ε. Νότιου Τομέα Αθηνών.

4) ΑΔΑ: Ω8Ι3ΟΡ1Κ-7ΛΦ – Τροποποίηση της αριθμ. πρωτ. 60872/42580/20-02-2015 απόφασής μας περί Συγκρότησης Επιτροπής Ελέγχου Παιδικών Χαρών για τους Δήμους Περιφερειακής Ενότητας Νοτίου Τομέα Αθηνών (Αγίου Δημητρίου, Γλυφάδας, Ελληνικού – Αργυρούπολης, Αλίμου, Νέας Σμύρνης, Μοσχάτου – Ταύρου, Καλλιθέας και Παλαιού Φαλήρου) και της αριθμ. 49471/27265/09-07-2015 τροποποίησης αυτής

5) ΑΔΑ: ΩΟΝΦΟΡ1Κ-Ψ0Κ – Έγκριση θέσης σε κυκλοφορία οχήματος του Δήμου Μοσχάτου-Ταύρου.

6) ΑΔΑ: ΩΖΠΓ7Λ7-Ρ35 – Έγκριση τροποποιήσεως του Καταστατικού Ανώνυμης Εταιρείας

7) ΑΔΑ: 62637Λ7-ΤΟΞ – Επανεγγραφή στο Μητρώο επιχειρήσεων ναυπήγησης, μετατροπής, επισκευής και συντήρησης πλοίων, ως ειδική επιχείρηση στην κατηγορία ΙIΙ, χωρίς μόνιμα εγκατεστημένο μηχανολογικό εξοπλισμό, της επιχείρησης με την επωνυμία «ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΧΑΡΙΤΟΣ», με έδρα επί της οδού Χειμάρας 34, στο Μοσχάτο.

8) ΑΔΑ: 6ΧΟΞ7Λ7-Μ3Ε – Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Κατασκευή βασικών συλλεκτήρων και ολοκλήρωση συλλεκτήρων απορροής ομβρίων υδάτων της οδού Χρυσοστόμου Σμύρνης και πέριξ στο Δήμο Μοσχάτου» αναδόχου εταιρείας ΕΛΚΥΣΤΗΣ ΑΤΕ

9) ΑΔΑ: 6Ρ0Ο7Λ7-ΥΧ3 – Τροποποίηση της υπ’ αρ 7476/17-07-2015 Απόφασης συγκρότησης Τριμελούς Επιτροπής Εισήγησης ή Επιβολής Διοικητικών Προστίμων»

ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ

1) ΑΔΑ: ΩΒΞΥ7Λ7-4ΚΟ – Κατασκευή Κλειστού Γυμναστηρίου Παλαιού Φαλήρου και Ανοικτών Γηπέδων στον Περιβάλλοντα Χώρο»..

2) ΑΔΑ: 7ΗΣ57Λ7-ΟΤΨ – 1. Έγκριση πρακτικών του διαγωνισμού του έργου «Επείγουσες εργασίες αποκατάστασης βλάβης πεζοδρομίου και τμήματος της οδού Ηπείρου μεταξύ των οδών Φαιάκων και Κουντουριώτου στο Π. Φάληρο», προϋπολογισμού 300.000,00 Ευρώ (με ΦΠΑ) 2. Την κατακύρωση του διαγωνισμού του έργου στον προσωρινό μειοδότη του διαγωνισμού 3. Διενέργεια Κλήρωσης για την ανάδειξη του δεύτερου και τρίτου μειοδότη του έργου 4. Εξουσιοδότηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Αττικής για τη συνέχιση της διαδικασίας μέχρι την υπογραφή της σύμβασης

3) ΑΔΑ: Ω8Ι3ΟΡ1Κ-7ΛΦ – Τροποποίηση της αριθμ. πρωτ. 60872/42580/20-02-2015 απόφασής μας περί Συγκρότησης Επιτροπής Ελέγχου Παιδικών Χαρών για τους Δήμους Περιφερειακής Ενότητας Νοτίου Τομέα Αθηνών (Αγίου Δημητρίου, Γλυφάδας, Ελληνικού – Αργυρούπολης, Αλίμου, Νέας Σμύρνης, Μοσχάτου – Ταύρου, Καλλιθέας και Παλαιού Φαλήρου) και της αριθμ. 49471/27265/09-07-2015 τροποποίησης αυτής

4) ΑΔΑ: 7Σ8Χ7Λ7-ΣΘ9 – Έγκριση εγκατάστασης στην Ελλάδα υποκαταστήματος αλλοδαπής ΕΠΕ

ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ

1) ΑΔΑ: ΩΙΜ27Λ7-Μ9Γ – Έγκριση μεταβίβασης κυριότητας, μετονομασίας επαγγελματικού αλιευτικού σκάφους και χορήγησης άδειας αλιείας με πρόσθετα εργαλεία

2) ΑΔΑ: ΩΗΣΕΟΡ1Κ-7Σ7 – «Ορισμός Υπόλογου Τελωνειακού Ταμία και των Aναπληρωτών του στο ΣΤ’ Τελωνείο Εξαγωγών – Εισαγωγών Πειραιά».

3) ΑΔΑ: Ψ9ΑΠ7Λ7-ΥΨΙ – Έγκριση τροποποιήσεως του Καταστατικού Ανώνυμης Εταιρίας

4) ΑΔΑ: Ω2Δ07Λ7-ΙΙ9 – Έγκριση των όρων Διακήρυξης και συγκρότηση της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου: «Αποκατάσταση φθορών από εισροή ομβρίων και στεγανοποίηση του Δικαστικού Μεγάρου Πειραιά», προϋπολογισμού 20.000,00 € (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.)

5) ΑΔΑ: 6ΘΣΒ7Λ7-ΞΧΛ – Έγκριση τροποποιήσεων του Καταστατικού Ανώνυμης Εταιρίας«ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΝΤΟΤ. ΚΟΜ. ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ

6) ΑΔΑ: ΩΕ7Τ7Λ7-66Υ – Έγκριση 6ης Μείωσης Εγγυήσεων Δεκάτων του έργου «Διάνοιξη Λεωφόρου Θηβών από Οδό Αγίου Νικολάου έως Λεωφόρο Φυλής» προϋπολογισμού 7.315.000,00 Ευρώ (με Φ.Π.Α), αναδόχου εργοληπτικής επιχείρησης ΛΑΜΔΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.

7) ΑΔΑ: ΩΠ7Ο7Λ7-Β1Ζ – Επιβολή χρηματικού προστίμου για την λειτουργία του Εργαστηρίου κατασκευής πάγκων κουζίνας και μπάνιου στο όνομα ΚΑΛΛΩΝΙΑΤΟΥ ΑΡΧΟΝΤΟΥΛΑ ¨SOLIDΤECK¨ στην οδό Μεθώνης 2 στον Πειραιά ,με έλλειψη δικαιολογητικών και κατά παράβαση των όρων και υποχρεώσεων που προβλέπονται από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και τις ισχύουσες διατάξεις.

8) ΑΔΑ: 7Ψ7Υ7Λ7-ΧΘΒ – Ανάκληση της υπ΄ αριθμ. πρωτ. Φ19.17/5126/24-06-2014 άδειας (ανανέωσης) διανομής εμφιαλωμένου υγραερίου της Παναγιώτας Φράγκου με έδρα στη δ/νση Ψαρρών 45 & Βιτωλίων, στο Δήμο Πειραιά.

9) ΑΔΑ: ΩΕΞΕ7Λ7-ΜΚΩ – Επιβολή προστίμου

10) ΑΔΑ: 7ΝΖΠ7Λ7-5ΑΡ – Επιβολή προστίμου στην εταιρεία ¨Δ.ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ¨,

11) ΑΔΑ: 674ΛΟΡ1Κ-4ΗΛ – «Ορισμός Διαχειριστή ενσήμων ταινιών φορολογίας βιομηχανοποιημένων καπνών και του Αναπληρωτή του στο Ε’ Τελωνείο Εισαγωγής Πειραιά ».

12) ΑΔΑ: Ω3ΒΓ7Λ7-ΙΩΜ – 9η ΑΠΟΦΑΣΗ 2016

13) ΑΔΑ: Ψ44Φ7Λ7-ΑΩ1 – Έγκριση μεταβίβασης κυριότητας επαγγελματικού αλιευτικού σκάφους

14) ΑΔΑ: 6ΛΨΕ7Λ7-Υ9Θ – Έγκριση τροποποιήσεως του Καταστατικού Ανώνυμης Εταιρίας του καταστατικού της Α.Ε. που εδρεύει στο Δήμο Πειραιά (Ακτή Μιαούλη 93) με την επωνυμία «ATHENS VENTURE REALTY (ΑΘΕΝΣ ΒΕΝΤΣΟΥΡ ΡΙΑΛΤΥ) ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

15) ΑΔΑ: 74Σ47Λ7-ΣΗΙ – Παράταση ισχύος της υπ’ αριθ. πρωτ. 231/10/29-7-2010 Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων της αποθήκης φιαλών πεπιεσμένων βιομηχανικών – ιατρικών αερίων και διανομή αυτών με την επωνυμία ΛΙΝΤΕ ΕΛΛΑΣ ΜΟΝ.Ε.Π.Ε, που βρίσκεται επί της οδού Μυκάλης 32 & Κενταύρου στο Δήμο Πειραιά της Περιφέρειας Αττικής.

16) ΑΔΑ: 7ΤΧΛ7Λ7-8ΦΤ – Έγκριση τροποποιήσεως του Καταστατικού Ανώνυμης Εταιρίαςπου εδρεύει στο Δήμο Πειραιά (Φιλελλήνων 34) με την επωνυμία ΒΙΟΚΛΙΝΙΚΗ ΠΕΙΡΑΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και δ.τ. BIOCLINIC

17) ΑΔΑ: 60ΛΠ7Λ7-426 – Έγκριση τροποποιήσεως του Καταστατικού Ανώνυμης Εταιρίας που εδρεύει στο Δήμο Πειραιά (Μαρίνα Φαλήρου- Ν.Φάληρο) με την επωνυμία «ΜΑΡΙΝΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ με δ.τ. ΜΑΡΙΝΑ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.»

18) ΑΔΑ: Ψ1ΡΛΟΡ1Κ-7ΦΣ – «1η Τροποποίηση της απόφασης συγκρότησης της Τεχνικής Επιτροπής Εξέτασης Αντιρρήσεων Πειραιά, περιόδου 2016-2017»

19) ΑΔΑ: 77ΖΒΟΡ1Κ-Α06 – Έγκριση της υπ’ αριθ. 547/7−12−2015 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πειραιά, περί σύστασης μίας (1) προσωποπαγούς θέσης με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου στο Δήμο Πειραιά, σε εφαρμογή αμετάκλητης δικαστικής απόφασης.

20) ΑΔΑ: ΩΥΑΑΟΡ1Κ-ΤΘΕ – Πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών στο Δήμο Πειραιά.

21) ΑΔΑ: 7Ι8ΑΟΡ1Κ-Ν22 – Πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών στο Δήμο Πειραιά.

22) ΑΔΑ: ΨΠ9Ι7Λ7-ΦΡΙ – Ανασυγκρότηση ορισμού επιτροπής παραλαβής των αφανών εργασιών του έργου «ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ, ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΟΔΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ (4Η ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ)», προϋπολογισμού μελέτης : 235.000,00 ευρώ με τον ΦΠΑ, αναδόχου ΜΠΕΡΤΟΔΟΥΛΟΣ ΑΤΕ

23) ΑΔΑ: ΨΛΤ47Λ7-ΠΡ3 – Καθορισμός του αριθμού αδειών άσκησης υπαίθριου εμπορίου, του ύψους και του τρόπου είσπραξης του καταβαλλόμενου τέλους ανά άδεια και θέση του Δήμου Πειραιά έτους 2016

24) ΑΔΑ: ΩΥΠΖΟΡ1Κ-4ΒΚ – Έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 523/15 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πειραιά.

25) ΑΔΑ: 7ΗΑΦΟΡ1Κ-ΑΕ7 – Ανάκληση της υπ’ αρ. 17950/9758/9-3-2015 απόφασης μας περί σύστασης μίας (1) προσωποπαγούς θέσης με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου στο Δήμο Πειραιά, σε εφαρμογή αμετάκλητης δικαστικής απόφασης.

ΔΗΜΟΣ ΠΟΡΟΥ

1) ΑΔΑ: 7ΜΖ5ΟΡ1Κ-ΜΞΩ – Έγκριση της υπ’ αρ. 203/2015 (ορθή επανάληψη) απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Πόρου περί σύστασης θέσης στον ΟΕΥ του Δήμου κατόπιν κατάργησης του ΝΠΔΔ Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης και Παιδείας Δήμου Πόρου.

ΔΗΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ

1) ΑΔΑ: ΩΙΜ27Λ7-Μ9Γ – Έγκριση μεταβίβασης κυριότητας, μετονομασίας επαγγελματικού αλιευτικού σκάφους και χορήγησης άδειας αλιείας με πρόσθετα εργαλεία

2) ΑΔΑ: ΩΗΔ6ΟΡ1Κ-ΣΜ0 – Άδεια για τη δραστηριότητα συλλογής και μεταφοράς μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων, μεταχειρισμένων ελαστικών οχημάτων, οχημάτων στο τέλος του κύκλου ζωής τους (ΟΤΚΖ) και αποβλήτων ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) της εταιρίας ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ Ο.Ε. που εδρεύει στην θέση “Γούβα Μπατσί” του Δήμου Σαλαμίνας Αττικής

3) ΑΔΑ: ΩΕΔΝΟΡ1Κ-Σ47 – Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για τη λειτουργία πλωτής μονάδας υδατοκαλλιέργειας μετά συνοδών και υποστηρικτικών χερσαίων εγκαταστάσεων της εταιρίας «Ιχθυοκαλλιέργειες Αργοσαρωνικού Α.Ε.» στη θέση Πυργιακόνι Αιαντείου Δήμου Σαλαμίνας Π.Ε. Νήσων που αφορά εκσυγχρονισμό πλωτών εγκαταστάσεων μετά αύξησης της ετήσιας δυναμικότητας ιχθύων, εσωτερική διαμόρφωση χώρου αποθηκών, τοποθέτηση ψυγείου αποθήκευσης απορριπτόμενων αλιευμάτων, κατάργηση πλυντηρίου διχτύων, αύξηση της ετήσιας δυναμικότητας εγκαταστάσεων συσκευασίας και συντήρησης ιχθύων και ίδρυση μονάδας παραγωγής ιχθυοτροφών καθώς και τροποποίηση συστήματος διάθεσης αποβλήτων.

4) ΑΔΑ: ΩΓΟ27Λ7-920 – ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΥΡΩΣΗΣ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 19 Α 31 / 2015 της υπ’ αρ. 19/2007 Πράξης Εφαρμογής Β’ κατοικίας της περιοχής «ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ» του Δήμου Σαλαμίνας, (N. Αττικής), για την ιδιοκτησία που βρίσκεται στο Ο.Τ. 126 με κ.α.κ. 0126014.

5) ΑΔΑ: ΩΤ5Ι7Λ7-8Φ3 – ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΥΡΩΣΗΣ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 19 Α 6 / 2015 της υπ’ αρ. 19/2007 Πράξης Εφαρμογής Β’ κατοικίας της περιοχής «ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ» του Δήμου Σαλαμίνας, (N. Αττικής), για την ιδιοκτησία που βρίσκεται στο Ο.Τ. 342 με κ.α.κ. 0342011.

6) ΑΔΑ: 6ΩΩ77Λ7-ΘΒΚ – ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΥΡΩΣΗΣ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 19 Α 25 / 2015 της υπ’ αρ. 19/2007 Πράξης Εφαρμογής Β’ κατοικίας της περιοχής «ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ» του Δήμου Σαλαμίνας, (N. Αττικής), για την ιδιοκτησία που βρίσκεται στο Ο.Τ. 196 με κ.α.κ. 0196006.

7) ΑΔΑ: 67ΘΔ7Λ7-Π3Η – ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΥΡΩΣΗΣ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 16 Α 18 / 2015 της με αρ. 16/1995 Πράξης Εφαρμογής της Πολεοδομικής Ενότητας «Πέρανη» του Δήμου Σαλαμίνας της ιδιοκτησίας με κ.α. 030106 στο Ο.Τ. 301.

8) ΑΔΑ: ΩΒΨΠ7Λ7-Σ93 – ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΥΡΩΣΗΣ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 19 Α 20 / 2015 της με αρ. 19/2007 Πράξης Εφαρμογής της Πολεοδομικής Ενότητας «Άγιος Γεώργιος» του Δήμου Σαλαμίνας της ιδιοκτησίας με κ.α. 0320015 στα Ο.Τ. 320.

9) ΑΔΑ: ΩΨ3Α7Λ7-ΞΙΑ – ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΥΡΩΣΗΣ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 19 Α 18 / 2015 της με αρ. 19/2007 Πράξης Εφαρμογής της Πολεοδομικής Ενότητας «Άγιος Γεώργιος» του Δήμου Σαλαμίνας της ιδιοκτησίας με κ.α. 0138004 στα Ο.Τ. 138-146.

10) ΑΔΑ: 7Γ41ΟΡ1Κ-ΚΩ1 – Προσφυγή του κου Τσαβαρή Ιωάννη, Δημοτικού Συμβούλου του Δήμου Σαλαμίνας, κατά της αριθμ. 265/2015 αποφάσεως της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σαλαμίνας

11) ΑΔΑ: 7ΥΕΗ7Λ7-ΘΝΨ – ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ ΛΟΓΩ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΥ

12) ΑΔΑ: 6ΧΥΠΟΡ1Κ-Ε97 – Απόρριψη αιτήματος έκδοσης Διαπιστωτικής πράξης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθ. 22 του Ν. 4351/2015 για το λατομείο αδρανών υλικών στη θέση ΄΄Γούβα – Μπατσί΄΄ (χώροι Α & Β) της «ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ Α.Ε.»

13) ΑΔΑ: 70ΟΒ7Λ7-ΝΙΝ – ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ ΣΙΝΤΙ ΧΑΣΑΝ (SIDI – HASSAN) ΣΕΡΚΑΟΥΙ (CHERKAOUI) ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΜΠΕΛΑΚΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ

14) ΑΔΑ: 71237Λ7-ΡΟ8 – ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΥΡΩΣΗΣ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 19A32/2015 της 19/2007 Πράξης Εφαρμογής στην περιοχή “ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ” του Δήμου Σαλαμίνας στo Ο.Τ. 177 .

15) ΑΔΑ: Ω4ΞΡ7Λ7-Δ1Ν – ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΥΡΩΣΗΣ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 17 A 15 / 2015 της 17/2007 Πράξης Εφαρμογής στην περιοχή “Ψιλή Άμμος” του Δήμου Σαλαμίνας στο Ο.Τ. 101.

16) ΑΔΑ: 9Ο9ΦΟΡ1Κ-352 – Παράταση ισχύος της με αρ. πρωτ. Φ.3014/10377/Περιβ.9/10/31-5-11 απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων, μέχρι της συμπλήρωση δεκαετίας από την έκδοσή της, του εργοστασίου παραγωγής ετοίμου σκυροδέματος, της εταιρείας ‘ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΜΑΝΤΑΚΑΣ ΚΑΙ ΥΙΟΙ Ο.Ε.’, που βρίσκεται στην οδό Πολυχρόνη Βιλλιώτη, περιοχή ‘Γούβα- Μπατσί’ του Δήμου Σαλαμίνας, Ν. Αττικής.

17) ΑΔΑ: Ω1ΥΗ7Λ7-Η92 – ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΥΡΩΣΗΣ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 19 Α 28 / 2015 της με αρ. 19/2007 Πράξης Εφαρμογής της Πολεοδομικής Ενότητας «Άγιος Γεώργιος» του Δήμου Σαλαμίνας της ιδιοκτησίας με κ.α. 0077001 στα Ο.Τ. 77.

18) ΑΔΑ: 710Ζ7Λ7-ΜΚΚ – ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΥΡΩΣΗΣ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 16 Α 16 / 2015 της με αρ. 16/95 Πράξης Εφαρμογής της Πολεοδομικής Ενότητας «Άγιος Αθανάσιος» του Δήμου Σαλαμίνας της ιδιοκτησίας με κ.α. 018503 στo Ο.Τ. 185.

19) ΑΔΑ: Ω4ΣΕ7Λ7-9Μ0 – ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΥΡΩΣΗΣ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 19 Α 14 / 2015 της με αρ. 19/2007 Πράξης Εφαρμογής της Πολεοδομικής Ενότητας « Άγιος Γεώργιος» του Δήμου Σαλαμίνας της ιδιοκτησίας με κ.α.0355001 στο Ο.Τ. 355.

20) ΑΔΑ: 66Γ77Λ7-ΩΣΧ – ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΥΡΩΣΗΣ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 16 Α 10 / 2015 της με αρ. 16/95 Πράξης Εφαρμογής της Πολεοδομικής Μελέτης των πολεοδομικών ενοτήτων «Αγία Μαρίνα Λούκου, Άγιος Αθανάσιος, Γιάλα ή Ζαρλί, Κανάκια και τμήματος της πολεοδομικής ενότητας Πέρανη Κύριζα Δημήτρανη» περιοχών Β’ κατοικίας, κοιν. Αιαντείου Ν. Σαλαμίνας Αττικής, της ιδιοκτησίας με κ.α.κ. 034704 στο Ο.Τ. 347.

21) ΑΔΑ: 6ΝΨ47Λ7-ΞΙΝ – Απόφαση λήψης προληπτικών υγειονομικών μέτρων στη Ζώνη Φανερωμένη Σαλαμίνας 29.03.2016

22) ΑΔΑ: Ω1Θ17Λ7-6Δ0 – ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΥΡΩΣΗΣ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 19A35/2015 της 19/2007 Πράξης Εφαρμογής στην περιοχή “ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ” του Δήμου Σαλαμίνας στo Ο.Τ. 221 .

23) ΑΔΑ: 7ΨΙ37Λ7-3Ρ0 – ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΥΡΩΣΗΣ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 19A3/2016 της 19/2007 Πράξης Εφαρμογής στην περιοχή “ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ” του Δήμου Σαλαμίνας στo Ο.Τ. 45 .

24) ΑΔΑ: 6Φ607Λ7-ΖΩ9 – Εξέταση της από 07/03/2016 Ένστασης της «GEMAK- ΑΓΓΕΛΟΣ ΣΩΤΗΡΑΣ», αναφορικά με τον Δημόσιο Ανοικτό Μειοδοτικό Διαγωνισμό, για την ανάδειξη αναδόχου της παροχής υπηρεσίας: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΛΑΒΩΝ, ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΑΤΕΡΛΙ-ΚΑΝΑΚΙΑ, ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ», προϋπολογισμού 194.583,49€, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

25) ΑΔΑ: 6Π7ΘΟΡ1Κ-27Β – « Επανακαθορισμός των οριογραμμών αιγιαλού – παραλίας και καθορισμός των οριογραμμών του παλαιού αιγιαλού στη θέση “ΝΗΣΟΣ ΡΕΒΥΘΟΥΣΑ” του Δήμου Σαλαμίνας της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων του Νομού Αττικής ».

26) ΑΔΑ: Ω7ΞΦΟΡ1Κ-2Σ7 – Χορήγηση άδειας χρήσης νερού για υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης από πηγάδι αρδευτικής χρήσης (άρδευση αγροτεμαχίου) στην κ. Μαρία Νέζη στην ιδιοκτησία της, στη θέση «Βασιλικά-Παλιάμπελα» του Δήμου Σαλαμίνας, της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων, της Περιφέρειας Αττικής.

ΔΗΜΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ

1) ΑΔΑ: ΨΛΩΗ7Λ7-ΕΣΟ – Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου: «Βελτίωση και Εκσυγχρονισμός Αλιευτικού Καταφυγίου Παλαιάς Φώκαιας» αναδόχου ΜΕΤΡΟ ΑΤΕ προϋπολογισμού 4.650.000,00 €.

2) ΑΔΑ: Ψ7ΤΚ7Λ7-ΘΕΛ – Επιστροφή εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης του έργου : «Συντήρηση – βελτίωση κεντρικού κοινοτικού οδικού δικτύου Κοινότητας Κουβαρά Ν. Αττικής»

3) ΑΔΑ: ΩΓ7ΗΟΡ1Κ-ΑΚ1 – Χορήγηση άδειας χρήσης νερού για υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης νερού από πηγάδι αρδευτικής χρήσης (άρδευση αγροτεμαχίου) στην κ. Φιλίππου Μαρία του Γεωργίου, στην ιδιοκτησία της στη θέση ΑΓ. ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ της Δημοτικής Ενότητας Παλαιάς Φώκαιας, του Δήμου Σαρωνικού, της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής.

4) ΑΔΑ: Ω0Θ0ΟΡ1Κ-Σ7Φ – Aνάκληση των: Α. Αριθμ. 3612/22-7-2002 (Φ.Ε.Κ 776/Δ΄/10-9-2002) απόφασης κήρυξης του Γ.Γ.Π. Αττικής λόγω εκχέρσωσης, έκτασης εμβαδού 2,498 στρ. και Β. Αριθμ. 1860/9-9-1993 (ΦΕΚ 1255/δ/5-10-1993) απόφασης κήρυξης του Νομάρχη Αττικής λόγω εκχέρσωσης, έκτασης εμβαδού 0,882 στρ. , στη θέση « Αγ. Αντώνιος-Σαρμαντά » της περιφέρειας της Κοινότητας Κουβαρά και σημερινής Δ.Κ. Κουβαρά του Δήμου Σαρωνικού της ΠΕ Αν. Αττικής.

5) ΑΔΑ: 7ΚΛΔ7Λ7-3ΩΠ – ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ Α.Ε.

6) ΑΔΑ: 6ΠΝΛΟΡ1Κ-ΛΛΡ – Χορήγηση άδειας χρήσης νερού για υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης από πηγάδι αρδευτικής χρήσης (άρδευση αγροτεμαχίου) στον κ. Σπυρίδωνα Πάλλη στην ιδιοκτησία του, στη θέση «Ελαιόφυτα-Τουρκοχώραφο Παλαιάς Φώκαιας», του Δήμου Σαρωνικού, Τ.Κ. Παλαιάς Φώκαιας, της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής, της Περιφέρειας Αττικής.

7) ΑΔΑ: 6ΑΩ2ΟΡ1Κ-Ε1Μ – Χορήγηση άδειας χρήσης νερού από γεώτρηση αρδευτικής χρήσης (άρδευση αγροτεμαχίου) στoυς Ελένη Παναγιώτου, Λεωνίδα και Κωνσταντίνο Στάθη στην ιδιοκτησία τους, στη θέση «Προφάρτα» του Δήμου Σαρωνικού, της Περιφέρειας Αττικής.

8) ΑΔΑ: 7ΩΖΞΟΡ1Κ-ΦΙ9 – Χορήγηση άδειας χρήσης νερού για υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης νερού από γεώτρηση αρδευτικής χρήσης (άρδευση αγροτεμαχίου) στον κ. Γεώργιο Χατζηδιάκο στην ιδιοκτησία του, στην οδό Προμηθέως 114, στη θέση «Όλυμπος Καλυβίων», του Δήμου Σαρωνικού, της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής, της Περιφέρειας Αττικής.

9) ΑΔΑ: 7Β76ΟΡ1Κ-ΤΞΘ – Χορήγηση άδειας χρήσης για υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης και μεταφοράς νερού από πηγάδι αρδευτικής χρήσης (άρδευση αγροτεμαχίων) στον κ. Γεώργιο Μαυροειδή σε ενοικιαζόμενες ιδιοκτησίες, στη θέση «Άγιος Γεράσιμος Παλαιάς Φώκαιας», του Δήμου Σαρωνικού, Τ.Κ. Αναβύσσου, της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής, της Περιφέρειας Αττικής.

10) ΑΔΑ: 7ΨΗΥΟΡ1Κ-4ΑΥ – Έγκριση κατανάλωσης καυσίμων καθ’ υπέρβαση του καθορισθέντος ανώτατου ορίου για το μήνα Φεβρουάριο 2016 του Δήμου Σαρωνικού.

11) ΑΔΑ: 783ΚΟΡ1Κ-ΓΚΧ – ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΛΗΨΗΣ ΚΑΥΣΟΞΥΛΩΝ ΓΙΑ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ Νο 3 ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟΥ ΛΑΥΡΙΟΥ

12) ΑΔΑ: 6ΖΥ87Λ7-Ν2Χ – Τροποποίηση της αρίθμ. πρωτ.: 4537/14-11-2014 Άδειας εγκατάστασης ‘Εργοστασίου παραγωγής ειδών συσκευασίας από χαρτί και χαρτόνι και υπηρεσιών εκτύπωσης’ της ‘FOLD-ΦΟΛΝΤ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε’, που βρίσκεται στο 1 χλμ. Καλυβίων-Μαρκοπούλου, στη θέση Σαμάρθι στα Καλύβια Θορικού του Δήμου Σαρωνικού, σύμφωνα με τα νέα σχεδιαγράμματα.

ΔΗΜΟΣ ΥΔΡΑΣ

1) ΑΔΑ: 6ΛΜ77Λ7-Ψ63 – ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΕΚ ΝΕΟΥ ΚΗΡΥΞΗ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΥΔΡΑΣ

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

Αρέσει σε %d bloggers: