ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΜΗΝΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2016

townhall Saronikou

Να βλέπετε συχνά τη συγκεκριμένη σελίδα ακόμη και λίγες ημέρες ή και εβδομάδες μετά την πάροδο του μηνός Φεβρουαρίου 2016, διότι καθημερινώς θα ενημερώνεται με νέες αποφάσεις, όπως αυτές θα αναρτώνται στη «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» από τον Δήμο Σαρωνικού.

Γενικά για το «ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ» της «Ενότητας Σαρωνικού». Δείτε, επίσης: 1) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ και 2) ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

 

ΑΔΑ: 6467Ω1Ξ-1ΗΚ – ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2016

ΔΗΜΑΡΧΟΣ

1) ΑΔΑ: 713ΞΩ1Ξ-ΞΙΖ – Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής εργασιών αρθ. 67 του Π.Δ. 28/80

2) ΑΔΑ: 79ΞΤΩ1Ξ-Ρ5Β – ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ

1) Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου 3-2-2016

ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

1) Πίνακας Αποφάσεων Δημοτικού Συμβουλίου κατά την 2η συνεδρίαση στις 3-2-2016

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

1) ΑΔΑ: ΩΕΤΔΩ1Ξ-ΗΗΔ – Έγκριση Διενέργειας Προμηθειών Δήμου Σαρωνικού έτους 2016.

2) ΑΔΑ: Ω2ΩΛΩ1Ξ-Υ77 – Ορισμός ενός (1) Δημοτικού Συμβούλου και αναπληρωματικού μέλους αυτού για τη συγκρότηση επιτροπής παραλαβής εργασιών του άρθρου 67 του ΠΔ.28/80.

3) ΑΔΑ: 6ΡΟ1Ω1Ξ-ΓΞΓ – Ορισμός δύο (2) Δημοτικών Συμβούλων ως τακτικών μελών και ισάριθμων αναπληρωματικών για τη συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής Εργασιών (άρθρο 64, παρ.14 του Π.Δ. 28/80).

4) ΑΔΑ: 6ΡΝΚΩ1Ξ-4ΚΙ – Ορισμός δύο (2) Δημοτικών Συμβούλων και ισάριθμων αναπληρωματικών για τη συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας Δημοπρασιών ( άρθρο 1 του Π.Δ. 270/81).

5) ΑΔΑ: 7Α0ΙΩ1Ξ-Β6Μ – Λήψη απόφασης για τον καθορισμό του ανώτατου επιτρεπόμενου χρηματικού ορίου κλήσεων κινητής τηλεφωνίας μηνιαίως.

6) ΑΔΑ: 70Σ9Ω1Ξ-24Χ – Συγκρότηση επιτροπών ΕΚΠΟΤΑ (Ενιαίος Κανονισμός Προμηθειών ΟΤΑ ) (άρθρο 28 και 46 ΕΚΠΟΤΑ) και του Π.Δ 28/1980, για τον Δήμο, το ΝΠΔΔ «Αριστόδικος» Δήμου Σαρωνικού, την Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου Σαρωνικού (ΚΕΔΣΑ) και την Ανώνυμη Δημοτική Μονομετοχική Κατασκευαστική Εταιρεία Δήμου Σαρωνικού (ΑΔΜΚΕΣ) έτους 2016 α. Διενέργειας Διαγωνισμών Προμηθειών ΕΚΠΟΤΑ β. Αξιολόγησης των προσφορών των Διαγωνισμών ΕΚΠΟΤΑ γ. Παραλαβής προμηθειών ΕΚΠΟΤΑ δ. Παραλαβής Υπηρεσιών Π.Δ 28/1980 άρθρο 67 παρ.1.

7) ΑΔΑ: 7ΖΡΒΩ1Ξ-ΩΛ5 – Συγκρότηση Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Διαφορών και Αμφισβητήσεων (άρθρο 32 Ν. 1080/80, άρθρο 1406/83, παρ.8 άρθρου 7 του Ν.2307/95).

8) ΑΔΑ: ΩΦ6ΖΩ1Ξ-Υ5Ν – Λήψη απόφασης περί παράτασης προθεσμίας του έργου «Κατασκευή εξωτερικών διακλαδώσεων στο δίκτυο αποχέτευσης της Δ.Ε. Καλυβίων και Κουβαρά Δήμου Σαρωνικού».

9) ΑΔΑ: 69ΛΜΩ1Ξ-Υ3Ρ – Λήψη απόφασης για έγκριση σύναψης Σύμβασης Διαδημοτικής Συνεργασίας, μεταξύ Δήμου Μαρκοπούλου και Δήμου Σαρωνικού, για την υποστήριξη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Μαρκοπούλου στο πλαίσιο της υλοποίησης της πράξης « Δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων Δήμου Μαρκοπούλου & ολοκλήρωση αναβάθμισης ΕΕΛ για συνολική δυναμικότητα 40.000 Ι.Κ.»(κωδ. ΟΠΣ:5000083)»

10) ΑΔΑ: ΩΓΜΒΩ1Ξ-9Δ4 – Λήψη απόφασης επί αιτήματος της Ένωσης Συλλόγων Γονέων Α/βάθμιας και Β/βάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σαρωνικού

11) ΑΔΑ: ΩΡΧΖΩ1Ξ-445 – Καθορισμός αμοιβής πληρεξουσίου δικηγόρου του Δήμου (Κων/νου Κατερινόπουλου) σύμφωνα με το άρθρο 281, παρ.3 του Ν 3463/2006, για την επιμέλεια επιστροφής δύο (2) απαλλοτριωμένων ακινήτων του Δήμου στον Αγ. Νικόλαο Αναβύσσου (ΚΥΑ Α23772/7985/29/9/1973 ΦΕΚ 267/1973.

12) ΑΔΑ: 6ΞΨΡΩ1Ξ-ΤΟΩ – Καθορισμός αμοιβής πληρεξουσίου δικηγόρου του Δήμου (Κων/νου Κατερινόπουλου) σύμφωνα με το άρθρο 281, παρ.3 του Ν 3463/2006, για την υπόθεση μίσθωσης έκτασης στο Θυμάρι Π. Φώκαιας.

ΒΙΝΤΕΟ

1)  ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΤΗΣ 03/02

Α΄ ΜΕΡΟΣ

Ερωτήσεις – Ενημερώσεις για τα προ ημερησίας διατάξεως θέματα

Β΄ ΜΕΡΟΣ

Απολογισμός πεπραγμένων Δημοτικής Αρχής έτους 2015

Γ΄ ΜΕΡΟΣ

Θέματα 1-11

Δ΄ ΜΕΡΟΣ

Θέμα 12: εκδίκαση αίτησης ακύρωσης

ΨΗΦΙΣΜΑ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΣΤΙΣ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

ΤΟ ΞΕΣΠΑΣΜΑ ΤΟΥ ΣΑΒΒΑ ΓΚΕΡΑΛΗ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ

1) Πρόσκληση συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής στις 8-2-2016

2) Πρόσκληση συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής στις 23-02-2016

ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

1) Πίνακας Αποφάσεων Οικονομικής Επιτροπής στις 08-02-2016

2) Πίνακας αποφάσεων Οικονομικής Επιτροπής 23-02-2016

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

1) ΑΔΑ: 6Υ3ΚΩ1Ξ-ΟΒΞ – Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής και ελέγχου της ποιότητας των υλικών του έργου «Επικαιροποίηση της μελέτης του έργου Συνδέσεις υφιστάμενων παροχών με νέα δίκτυα ύδρευσης».

2) ΑΔΑ: Ω12ΑΩ1Ξ-7ΘΥ – Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής Αφανών Εργασιών (Π.Π.Α.Ε.) του έργου «Επικαιροποίηση της μελέτης του έργου Συνδέσεις υφιστάμενων παροχών με νέα δίκτυα ύδρευσης».

3) ΑΔΑ: Ψ4ΞΥΩ1Ξ-7ΦΖ – Ορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου του Δήμου (υπόθεση προσφυγής στο ΣΤΕ κατά της αρ.203636/21-09-2011 απόφασης ΥΠΕΚΑ περί έγκρισης περιβαλλοντικών όρων για το έργο «Μεταφορά – διάθεση λυμάτων και εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων περιοχών Σαρωνικού κόλπου του Νομού Αττικής», σχετ. η αριθ. 214/11 απόφαση Ο.Ε.).

4) ΑΔΑ: 74ΥΒΩ1Ξ-ΒΤΗ – Υποβολή έκθεσης Εσόδων-Εξόδων Δ΄ τριμήνου για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2015.

5) ΑΔΑ: ΩΘΓΨΩ1Ξ-ΘΕΗ – Ε.Η.Δ. Ορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου του Δήμου (υπόθεση ασφαλιστικών μέτρων υπαλλήλων του Δήμου Μιχάλη κλπ).

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ

ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ

1) Πρόσκληση Συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 5-2-2016 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

1) Πίνακας αποφάσεων Επιτροπή Ποιότητας Ζωής 5-2-2016

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΛΥΒΙΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ

1) Πρόσκληση Συμβουλίου ΔΚ Καλυβίων 15-2-2016

ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 

1) Πίνακας Αποφάσεων ΔΚ Καλυβίων 15-2-2016

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

ΒΙΝΤΕΟ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

ΒΙΝΤΕΟ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΑΛΑΙΑΣ ΦΩΚΑΙΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ

1) Πρόσκληση Συμβουλίου ΔΚ Παλαιάς Φώκαιας 29-2-2016 

ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

ΒΙΝΤΕΟ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΑΡΩΝΙΔΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ

1) Πρόσκληση Συμβουλίου ΔΚ Σαρωνίδας 4-2-2016

2) Πρόσκληση Συμβουλίου ΔΚ Σαρωνίδας 8-2-2016

3) Πρόσκληση Συμβουλίου ΔΚ Σαρωνίδας 19-2-2016

ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

1) Πίνακας Αποφάσεων ΔΚ Σαρωνίδας 8-2-2016

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

ΒΙΝΤΕΟ

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΟΥΒΑΡΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ

1)  Πρόσκληση Συμβουλίου ΔΚ Κουβαρά 29-2-2016

ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

1)  Πίνακας Αποφάσεων Συμβουλίου ΤΚ Κουβαρά 29-2-2016

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

ΒΙΝΤΕΟ

ΝΠΔΔ ΑΡΙΣΤΟΔΙΚΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

ΕΝΙΑΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α΄ ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ

ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΕΝΤΑΛΜΑΤΑ

1) ΑΔΑ: 7ΝΔΒΩ1Ξ-73Ο – Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-17 για :ΜΙΣΘΩΜΑ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ & ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ Δ.Κ. ΣΑΡΩΝΙΔΑΣ ΜΗΝΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015

2) ΑΔΑ: 6ΨΖΙΩ1Ξ-Π14 – Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-97 για :ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΝΕΡΟΥ ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΩΛΗΣΗ ΚΑΙ ΙΔΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΗΝΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 (ΚΑΛΥΒΙΑ)

3) ΑΔΑ: 65ΔΓΩ1Ξ-1Κ2 – Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-98 για :ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΝΕΡΟΥ ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΩΛΗΣΗ ΚΑΙ ΙΔΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΗΝΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 (ΚΟΥΒΑΡΑΣ)

4) ΑΔΑ: 6ΣΩΘΩ1Ξ-ΡΩ4 – Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-99 για :ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΝΕΡΟΥ ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΩΛΗΣΗ ΚΑΙ ΙΔΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΗΝΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 (ΑΝΑΒΥΣΣΟΣ)

5) ΑΔΑ: 6ΛΘΟΩ1Ξ-ΟΛΩ – Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-100 για :ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΝΕΡΟΥ ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΩΛΗΣΗ ΚΑΙ ΙΔΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΗΝΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 (ΠΑΛ. ΦΩΚΑΙΑ, ΣΑΡΩΝΙΔΑ)

6) ΑΔΑ: Ψ038Ω1Ξ-Φ05 – Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-107 για :ΕΝΑΝΤΙ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΕΤΟΥΣ 2015 ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΕΙΣ ΕΤΩΝ 2013-2014 & ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΤΙΚΟΥ ΟΦΕΛΟΥΣ 2015 ΥΠΕΡ ΕΔΣΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΔΟΧΗ ΤΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΟ ΧΥΤΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/10-31/12/15(1η ΔΟΣΗ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2016 -ΠΑΡΑΚΡ. ΑΠΌ ΔΕΗ)-Λ.Τ.

Advertisements

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s

Αρέσει σε %d bloggers: