ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΠΕΡΙΦ. & ΑΠ.ΔΙΟΙΚ.ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΑΛΛΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΜΗΝΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2016

Να βλέπετε συχνά τη συγκεκριμένη σελίδα ακόμη και λίγες ημέρες μετά την πάροδο του μηνός Φεβρουαρίου 2016, διότι καθημερινώς θα ενημερώνεται με νέες αποφάσεις για τους παρακάτω δήμους, όπως αυτές θα αναρτώνται στη «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» από την Περιφέρεια Αττικής και από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής

Γενικά για το «ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ» της «Ενότητας Σαρωνικού».

 

ΑΔΑ: 6467Ω1Ξ-1ΗΚ – ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2016

ΓΕΝΙΚΑ

1) ΑΔΑ: 7Υ7Ν7Λ7-ΜΥΣ – 3η Μείωση εγγυήσεων του έργου «Επισκευή Τοιχίου στην οδό Έλλης στο Ρέμα Πικροδάφνης», προϋπολογισμού 73.709,60€ (με ΦΠΑ)

2) ΑΔΑ: ΩΗΡΖ7Λ7-ΡΩΒ – Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής υλικών, εργασιών και παροχής υπηρεσιών του έργου «Έλεγχος ποιότητας υδατικών πόρων για γεωργία, προμήθεια εργαστηριακού εξοπλισμού, μηχανογραφική επεξεργασία στοιχείων»

3) ΑΔΑ: 6Π487Λ7-ΠΞΞ – ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΝΕΦΡΟΠΑΘΩΝ Α’ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2016 ΠΕ ΝΤ

4) ΑΔΑ: ΩΤΟ6ΟΡ1Κ-ΜΒΨ – «Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. πρωτ. 53400/37835/19-09-2014 απόφασής μας περί ορισμού μελών της Επιτροπής εκτίμησης αξίας των απαλλοτριωμένων ή υπό απαλλοτρίωση ακινήτων, σύμφωνα με το άρθρο 15 του Ν. 2882/2001 (ΦΕΚ 17/Α΄/2001) όπως ισχύει σήμερα, χωρικής αρμοδιότητας της Περιφερειακής Δ/νσης Δημόσιας Περιουσίας Αττικής»

5) ΑΔΑ: 7ΖΘ67Λ7-2Ψ3 – Προγραμματισμός εξετάσεων υποψηφίων οδικών μεταφορέων επιβατών και εμπορευμάτων Α περιόδου 2016

6) ΑΔΑ: 67ΠΛ7Λ7-ΤΕΖ – Λήψη απόφασης περί έγκρισης του υπ΄αριθμ. 97 / 2016 πρακτικού της επιτροπής αξιολόγησης των αποτελεσμάτων των διαγωνισμών και των διαδικασιών διαπραγμάτευσης της Π.Ε.Α.Α. στα πλαίσια του Ηλεκτρονικού Διεθνούς Ανοικτού Μειοδοτικού Διαγωνισμού σε ευρώ (4/2015 Διακήρυξη) για τη μεταφορά μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Αττικής για το σχολικό έτος 2015-2016.

7) ΑΔΑ: 6ΤΗΥ7Λ7-Ε1Μ – Λήψη απόφασης περί έγκρισης του υπ΄αριθμ. 98 / 2016 πρακτικού της επιτροπής αξιολόγησης των αποτελεσμάτων των διαγωνισμών και των διαδικασιών διαπραγμάτευσης της Π.Ε.Α.Α. στα πλαίσια του Ηλεκτρονικού Διεθνούς Ανοικτού Μειοδοτικού Διαγωνισμού σε ευρώ (4/2015 Διακήρυξη) για τη μεταφορά μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Αττικής για το σχολικό έτος 2015-2016

8) ΑΔΑ: 7ΣΛ97Λ7-Ν4Σ – Α) Έγκριση διακήρυξης και των συνοδευτικών τευχών δημοπράτησης, διενέργειας διαγωνισμού και περίληψης διακήρυξης της παροχής υπηρεσιών: «ΣΗΜ-02/15 : Υπηρεσίες ηλεκτρονικών εγκαταστάσεων φωτεινής σηματοδότησης Ν. Αττικής», προϋπολογισμού: 2.500.000,00 € (με ΦΠΑ) Β)Έγκριση αποστολής περίληψης της διακήρυξης, για δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε., στο ΦΕΚ και τον Ελληνικό Τύπο, όπως προβλέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις.

9) ΑΔΑ: ΩΩΡΙ7Λ7-7ΗΚ – Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής των εργασιών του έργου «Εργασίες συντήρησης, επέκτασης υφιστάμενου δικτύου ομβρίων και αποκατάσταση ζημιών από πλημμύρες σε Δήμους της Περιφέρειας Αττικής», εργολαβία ΑΠ 71/10, προϋπολογισμού 907.500,00€ (με Φ.Π.Α.) αναδόχου «ΘΕΟΔΩΡΟΥ Γ. ΜΠΑΛΑ» Κωδ.Έργου:2012ΕΠ08500105 της ΣΑΕΠ085

10) ΑΔΑ: 644Θ7Λ7-222 – Συγκρότηση Τεχνικής Επιτροπής παρακολούθησης-παραλαβής του έργου για την καταπολέμηση των κουνουπιών στις περιοχές της Π.Ε.Α.Α., για τα έτη 2016-2017.

11) ΑΔΑ: 7Υ697Λ7-Μ4Γ – Έγκριση δαπάνης & διάθεση πίστωσης ύψους 879.993,44€ για πληρωμή δικαιούχων της υπόθεσης ΡΙΚΟΜΕΞ (Παπαδόπουλου Ιορδάνη κλπ ) σε εκτέλεση: Α) της υπ’ αριθμ. 12265/2006 απόφασης του 19ου Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών Β) της υπ’ αριθμ. 4367/2007 απόφασης του 9ου Τριμελούς Διοικητικού Εφετείου Αθηνών Γ) της υπ’ αριθμ. 4409/2015 απόφασης του Α΄ Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας.

12) ΑΔΑ: ΩΤΩΕ7Λ7-Ρ02 – Έγκριση του υπ΄ αριθμ.99/2016 Πρακτικού της Τριμελούς Επιτροπής αξιολόγησης των αποτελεσμάτων των διαγωνισμών και των διαδικασιών διαπραγμάτευσης για τις προμήθειες Υπηρεσιών της Π.Ε.Α.Α. στα πλαίσια της υπ΄ αριθμ.250777/23-12-2015 επαναληπτικής πρόσκλησης υποβολής προσφοράς στη διαδικασία διαπραγμάτευσης τιμής με τροποποιημένους όρους για την παροχή υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Περιφ. Εν. Ανατ. Αττικής, των νέων δρομολογίων που προέκυψαν για τα σχολεία της Περιφ. Εν. Ανατολικής Αττικής για το σχολικό έτος 2015-2016.

13) ΑΔΑ: ΩΠ7Κ7Λ7-Η2Σ – Ανάδειξη μειοδότη δρομολογίων κατόπιν διενέργειας διαπραγμάτευσης τιμής στα πλαίσια της υπ’ αριθμ. οικ.250777/23-12-2015 επαναληπτικής πρόσκλησης υποβολής προσφοράς, για τη μεταφορά μαθητών Π/θμιας & Δ/θμιας Εκπ/σης Ανατολικής Αττικής και για νέα δρομολόγια που προέκυψαν για τα σχολεία της Π.Ε.Α.Α. για το σχολικό έτος 2015-2016 και ανάθεση της προσωρινής εκτέλεσής τους.

14) ΑΔΑ: ΩΕΖΝ7Λ7-ΠΧΛ – Λήψη απόφασης περί τροποποίησης των με α/α 276 & 277 δρομολογίων της υπ’ αριθμ. οικ.197597/14-10-2015 επαναληπτικής πρόσκλησης υποβολής προσφοράς στη διαδικασία με διαπραγμάτευση τιμής για τη μεταφορά μαθητών Π/θμιας & Δ/θμιας Εκπ/σης Ανατ. Αττικής για το σχολικό έτος 2015-2016 και για τα δρομολόγια για τα οποία υποβλήθηκαν απαράδεκτες προσφορές καθώς και εν μέρει έγκρισης του υπ΄αριθμ. 96/2016 πρακτικού της επιτροπής αξιολόγησης των αποτελεσμάτων των διαγωνισμών και των διαδικασιών διαπραγμάτευσης της Π.Ε.Α.Α.

15) ΑΔΑ: 70537Λ7-Χ41 – Έγκριση Πρακτικού για τον έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης των μειοδοτών της υπ’αρ. πρωτ. 1196124/12.10.2015 Πρόσκλησης Διενέργειας διαδικασίας διαπραγμάτευσης για την παροχή υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Περιφέρειας Αττικής, πλην της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής, για το σχολικό έτος 2015-2016, των νέων δρομολογίων που προέκυψαν για τα σχολεία της Περιφέρειας Αττικής για το σχολικό έτος 2015 – 2016, συνολικού προϋπολογισμού 1.192.519,44 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ με δικαίωμα προαίρεσης έως και 20% του προϋπολογισμού.

16) ΑΔΑ: ΨΗΝ47Λ7-ΘΝ6 – Έγκριση Πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών που αφορούν τους αναδόχους της παράτασης εκτέλεσης συμβάσεων για την Μεταφορά μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Περιφέρειας Αττικής, για το σχολικό έτος 2015-2016 κατά τις ειδικές διατάξεις της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγουσες ρυθμίσεις για την απρόσκοπτη έναρξη του σχολικού έτους 2015-2016 και την εύρυθμη λειτουργία των σχολικών μονάδων (ΦΕΚ Α’ 108/10-9-2015) με ισχύ έως την ολοκλήρωση του Διεθνούς Ηλεκτρονικού Ανοικτού Μειοδοτικού Διαγωνισμού (Διακήρυξη 3/2015) και όχι πέραν της 29-02-2016

17) ΑΔΑ: 6ΝΔΒ7Λ7-Ι4Τ – Λήψη απόφασης περί έγκρισης του υπ΄αριθμ. 75 / 2015 πρακτικού της επιτροπής αξιολόγησης των αποτελεσμάτων των διαγωνισμών και των διαδικασιών διαπραγμάτευσης της Π.Ε.Α.Α. σχετικά με την υπ’ αριθμ. οικ.170687 /4-9-2015 επαναληπτική ηλεκτρονική πρόσκληση υποβολής προσφοράς στα πλαίσια της διαδικασίας με διαπραγμάτευση χωρίς τροποποίηση των όρων της υπ΄ αρ. 4/2015 διακήρυξης Ηλεκτρονικού Διεθνούς Ανοιχτού Μειοδοτικού Διαγωνισμού σε ευρώ για τη μεταφορά μαθητών Π/θμιας & Δ/θμιας Εκπ/σης Ανατ. Αττικής για το σχολικό έτος 2015-2016 και για τα δρομολόγια για τα οποία δεν κατατέθηκε καμία προσφορά στις προηγούμενες ηλεκτρονικές προκλήσεις

18) ΑΔΑ: 7ΑΕ67Λ7-Λ30 – Έγκριση του αρ. 1 Πρακτικού της Πενταμελούς Γνωμοδοτικής Επιτροπής Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων Διαγωνισμών και των διαδικασιών Διαπραγμάτευσης της Δ/νσης Οικονομικών και Οικονομικών Π.Ε.Κ.Τ., που αφορά στον ηλεκτρονικό δημόσιο ανοικτό μειοδοτικό διαγωνισμό για την καταπολέμηση των κουνουπιών στην Περιφέρεια Αττικής για τα έτη 2016-2017, προϋπολογισμού 893.000 € συμπ. ΦΠΑ.

19) ΑΔΑ: ΨΗ937Λ7-9ΨΝ – Προκήρυξη εξετάσεων για την άσκηση επαγγέλματος Ραδιοηλεκτρολόγου & Ραδιοτεχνίτη, Α’ περιόδου 2016.

20) ΑΔΑ: ΩΩΝΗΟΡ1Κ-ΤΤ3 – 1η Τροποποίηση της απόφασης συγκρότησης της πρώτης & δεύτερης Τεχνικής Επιτροπής Εξέτασης Αντιρρήσεων Ανατολικής Αττικής 2016-2017

21) ΑΔΑ: ΩΟΩ0ΟΡ1Κ-Α6Η – Έγκριση του Νο 1/01-02-2016 πρακτικού παραλαβής, αποσφράγισης και αξιολόγησης των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών και οικονομικών προσφορών του δημόσιου πρόχειρου διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την παροχή υπηρεσιών φύλαξης και ασφάλειας για τις Διευθύνσεις Αλλοδαπών και Μετανάστευσης της Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής Λειτουργίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, προϋπολογισμού 72.000,00€ (Εβδομήντα δύο χιλιάδων ευρώ), συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (Αρ. Διακ. 01/2016).

22) ΑΔΑ: ΩΨΙ97Λ7-ΤΨ4 – Διενέργεια εξετάσεων για απόκτηση και ανανέωση πιστοποιητικών επαγγελματικής κατάρτισης οδηγών οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων (ADR )2ης Περιόδου (ΜΑΡΤΙΟΣ 2016).

23) ΑΔΑ: ΩΕΣΧ7Λ7-Ρ5Ω – Έγκριση πρακτικών των γνωμοδοτικών επιτροπών αξιολόγησης διαγωνισμών Κεντρικού, Βόρειου, Δυτικού & Νότιου Τομέα και Π.Ε. Νήσων για τον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών που υποβλήθηκαν από τους συμμετέχοντες στον Επαναληπτικό Διεθνή Ανοικτό Μειοδοτικό Διαγωνισμό για την Μεταφορά μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Περιφέρειας Αττικής (πλην της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής για το σχολικό έτος 2015-2016 με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή ανά δρομολόγιο και ανά Περιφερειακή Ενότητα, συνολικού προϋπολογισμού 705.181,14€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ με δικαίωμα προαίρεσης έως και 20% του προϋπολογισμού (ήτοι 117.530,19€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), που κατατέθηκαν έως 30-12-2015

24) ΑΔΑ: 60ΗΤ7Λ7-ΨΗΛ – Συγκρότηση Επιτροπής Γνωμοδότησης, Επιθεώρησης, Εποπτείας και Ελέγχου της καταλληλότητας των κτηριακών εγκαταστάσεων, για τη χορήγηση άδειας ίδρυσης και άδειας λειτουργίας σε Κέντρα Αποθεραπείας – Αποκατάστασης, της Περιφερειακής Ενότητας Πειραιά

25) ΑΔΑ: ΩΧΟΤ7Λ7-Η2Ζ – Έγκριση σκοπιμότητας και δαπάνης ποσού 1.213.000,00 € (πλέον ΦΠΑ) για την προμήθεια 1.650 ηλεκτρονικών υπολογιστών για την κάλυψη των αναγκών των Υ-πηρεσιών της Περιφέρειας Αττικής.

26) ΑΔΑ: 7Ρ957Λ7-Ο4Φ – ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΑΔΕΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΉΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΚΚΟΛΑΠΤΗΡΙΩΝ

27) ΑΔΑ: 7ΛΙΟ7Λ7-6ΕΖ – ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΕΝ ΖΩΗ ΑΞΙΑΣ ΖΩΩΝ ΠΟΥ ΣΦΑΖΟΝΤΑΙ Ή ΘΑΝΑΤΩΝΟΝΤΑΙ ΛΟΓΩ ΜΕΤΑΔΟΤΙΚΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ

28) ΑΔΑ: ΩΧΛ77Λ7-Π73 – Έγκριση του από 08/02/2016 πρακτικού κλήρωσης, για την συγκρότηση α) Επιτροπής Διαγωνισμού για τα εξειδικευμένα έργα παροχής υπηρεσιών της Δ/νσης Τεχνικών Έργων, της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων, για το έτος 2016 και β) Γνωμοδοτικής Επιτροπής αξιολόγησης των εντάσεων επί των διαγωνισμών, για τα εξειδικευμένα έργα των παροχών υπηρεσιών, της Δ/νσης Τεχνικών Έργων, της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων, για το έτος 2016.

29) ΑΔΑ: 7ΓΜΥ7Λ7-Η6Ε – Επανάληψη της Ανοιχτής Δημοπρασίας του έργου : «Εργασίες συντήρησης οδικού δικτύου Π. Ε. Ανατολικής Αττικής (2015)», προϋπολογισμού 4.000.000,00€ (με τα απρόβλεπτα, την αναθεώρηση και Φ.Π.Α.), με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις.

30) ΑΔΑ: Ω64Π7Λ7-67Φ – Έγκριση πρακτικού που αφορά τη συγκρότηση των Γνωμοδοτικών επιτροπών της ΠΕ Πειραιά της Περιφέρειας Αττικής

31) ΑΔΑ: ΨΨΙΞ7Λ7-99Ξ – Συγκρότηση Επιτροπής παραλαβής υλικών, εργασιών και παροχής υπηρεσιών που πραγματοποιούνται από τη Διεύθυνση Ανάπτυξης ΠΕ Πειραιά, το Τμήμα Ελέγχου Μετρήσεων και Υδροοικονομίας Περιβάλλοντος ΠΕ Πειραιά και Νήσων και το Τμήμα Αθλητισμού & Πολιτισμού ΠΕ Πειραιά και Νήσων της Περιφέρειας Αττικής

32) ΑΔΑ: ΨΨΙΞ7Λ7-99Ξ – Συγκρότηση Επιτροπής παραλαβής υλικών, εργασιών και παροχής υπηρεσιών που πραγματοποιούνται από τη Διεύθυνση Ανάπτυξης ΠΕ Πειραιά, το Τμήμα Ελέγχου Μετρήσεων και Υδροοικονομίας Περιβάλλοντος ΠΕ Πειραιά και Νήσων και το Τμήμα Αθλητισμού & Πολιτισμού ΠΕ Πειραιά και Νήσων της Περιφέρειας Αττικής

33) ΑΔΑ: Ω64Π7Λ7-67Φ – Έγκριση πρακτικού που αφορά τη συγκρότηση των Γνωμοδοτικών επιτροπών της ΠΕ Πειραιά της Περιφέρειας Αττικής

34) ΑΔΑ: ΨΨΙΞ7Λ7-99Ξ – Συγκρότηση Επιτροπής παραλαβής υλικών, εργασιών και παροχής υπηρεσιών που πραγματοποιούνται από τη Διεύθυνση Ανάπτυξης ΠΕ Πειραιά, το Τμήμα Ελέγχου Μετρήσεων και Υδροοικονομίας Περιβάλλοντος ΠΕ Πειραιά και Νήσων και το Τμήμα Αθλητισμού & Πολιτισμού ΠΕ Πειραιά και Νήσων της Περιφέρειας Αττικής

35) ΑΔΑ: 6Δ0Ν7Λ7-0ΓΨ – Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ’αριθ.6620/24-02-2015 απόφασης με θέμα «Συγκρότηση επιτροπών της δοκιμασίας προσόντων και συμπεριφοράς υποψηφίων οδηγών με ηλεκτρονικό τρόπο – Πίνακες Εξεταστών»

36) ΑΔΑ: 7Η9Ξ7Λ7-6ΞΦ – Συγκρότηση 3μελούς Τεχνικής επιτροπής παραλαβής, παρακολούθησης του έργου «Καταπολέμηση Κουνουπιών» στη ΠΕ Πειραιά της Περιφέρειας Αττικής για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους

37) ΑΔΑ: 6ΘΔΥ7Λ7-Θ4Ζ – Συγκρότηση Γνωμοδοτικών Επιτροπών της Π.Ε. Νήσων της Περιφέρειας Αττικής.

38) ΑΔΑ: Ψ6ΜΝ7Λ7-ΤΣΤ – Έγκριση δέσμευσης πίστωσης ύψους σαράντα μία χιλιάδες οκτακόσια ευρώ (41.800,00 €), Δ/νση Οικονομικών Π.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΑΕ 97780700101 ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ του οικ. έτους 2016

39) ΑΔΑ: ΨΕΜΕ7Λ7-02Ξ – Εγκρίνουμε τη δέσμευση πίστωσης ύψους ένα εκατομμύριο ευρώ (1.000.000,00 €) για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του Ειδικού Φορέα 07.072 Δ/νση Οικονομικών Π.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΑΕ 97810701701 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ΛΕΩΦ. Α. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ του οικ. έτους 2016

40) ΑΔΑ: ΨΒΧΗ7Λ7-4ΥΓ – Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης προϋπολογισμού 147.600 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. για την υλοποίηση δράσεων Τουριστικής Προβολής της Περιφέρειας Αττικής για το Ά εξάμηνο του 2016.

41) ΑΔΑ: ΩΣ4Η7Λ7-Ρ2Ι – Έγκριση δέσμευσης πίστωσης ύψους οκτακόσιες χιλιάδες ευρώ (800.000,00 €) Δ/νση Οικονομικών Π.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΑΕ 97810702101 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΔΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ «ΡΟΥΦ – ΠΕΡΑΜΑ – ΣΚΑΡΑΜΑΓΚΑΣ» ΕΝΤΟΣ ΟΡΙΩΝ Π.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ ΕΤΟΥΣ 2015 – 2016. του οικ. έτους 2016

42) ΑΔΑ: 732Ψ7Λ7-02Γ – Έγκριση όρων της υπ’ αρ. 01/2016 Διακήρυξης με τίτλο: «Διεθνής ηλεκτρονικός ανοικτός μειοδοτικός διαγωνισμός για την προμήθεια εξοπλισμού Εθελοντικών Οργανώσεων Πολιτικής Προστασίας που δραστηριοποιούνται στις Περιφερειακές Ενότητες Αττικής» συνολικού προϋπολογισμού € 389.241,78 συμπ/νου ΦΠΑ 23% και δικαιώματος προαίρεσης 20%.

43) ΑΔΑ: 63ΥΦ7Λ7-ΝΔ2 – Δημοσίευση περίληψης διακήρυξης για τη δημοπράτηση της Παροχής Υπηρεσιών «ΣΗΜ-02/15 : Υπηρεσίες ηλεκτρονικών εγκαταστάσεων φωτεινής σηματοδότησης Ν. Αττικής» προϋπολογισμού: 2.500.000,00€ (με ΦΠΑ).

44) ΑΔΑ: 66Δ77Λ7-ΝΘ4 – ΑΠ΄ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΤΟΝ ΕΚΔΟΤΙΚΟ ΟΙΚΟ ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ

45) ΑΔΑ: ΩΘΤΗ7Λ7-ΡΣΠ – Εγκριση επιμετρήσεων (Π.Π.Α.Ε.) “Βελτίωση και αποκατάσταση οδοστρωμάτων, οριζόντιας και κατακόρυφης σήμανσης στο οδικό δίκτυο αρμοδιότητας Περιφέρειας Αττικής”, αναδόχου ΟΔΟΣ ΑΤΕ.

46) ΑΔΑ: ΩΖΟΦ7Λ7-ΞΟΑ – Έγκριση του υπ΄αριθμ. 7/2016 πρακτικού της επιτροπής αξιολόγησης των αποτελεσμάτων των διαγωνισμών και των διαδικασιών διαπραγμάτευσης της Π.Ε.Α.Α. στα πλαίσια του Ηλεκτρονικού Διεθνούς Ανοικτού Μειοδοτικού Διαγωνισμού σε ευρώ, για την καταπολέμηση των κουνουπιών στις περιοχές της Π.Ε.Α.Α. για τα έτη 2016-2017

47) ΑΔΑ: ΩΥΗΕ7Λ7-4ΒΤ – Έγκριση του αρ. 3 Πρακτικού της Πενταμελούς Γνωμοδοτικής Επιτροπής Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων Διαγωνισμών και των διαδικασιών Διαπραγμάτευσης της Δ/νσης Οικονομικών και Οικονομικών Π.Ε.Κ.Τ., που αφορά στον ηλεκτρονικό δημόσιο ανοικτό μειοδοτικό διαγωνισμό για την καταπολέμηση των κουνουπιών στην Περιφέρεια Αττικής για τα έτη 2016-2017, προϋπολογισμού 893.000 € συμπ. ΦΠΑ και ανάδειξη μειοδοτών

48) ΑΔΑ: ΩΛ55ΟΡ1Κ-5ΒΔ – ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ

49) ΑΔΑ: ΩΧΞΙΟΡ1Κ-Ω5Θ – ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ

50) ΑΔΑ: 77ΣΤ7Λ7-9ΥΓ – Διόρθωση της υπ΄ αριθμ.1551/2015 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής ως προς το πρακτικό της Τριμελούς Γνωμοδοτικής Επιτροπής Αξιολόγησης των αποτελεσμάτων των διαγωνισμών & των διαδικασιών διαπραγμάτευσης της Π.Ε.Α.Α., το οποίο περιλαμβάνεται στα διαλαμβανόμενα αυτής, στα πλαίσια της υπ΄ αριθμ.129851/25-06-2015 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την προμήθεια κλεμμένου και κατεστραμμένου εξοπλισμού αναφορικά με το «Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Πυροπροστασίας και Πυρόσβεσης στην περιοχή ΝΑ Ανατολικής Αττικής».

51) ΑΔΑ: ΩΓΥΕ7Λ7-536 – ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΔΡΥΜΑ ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΑΡΧΟΣ Α.Ε. και αρ. ΓΕΜΗ 008952201000 που εδρεύει στο Δήμο Αθηναίων, σύμφωνα με σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 16/06/2015 .

52) ΑΔΑ: 68337Λ7-ΒΕΒ – Δέσμευση πίστωσης ύψους τριακόσιες χιλιάδες ευρώ (300.000,00 €) για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του Ειδικού Φορέα 07.072 Δ/νση Οικονομικών Π.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΑΕ 97750700801 ΠΥΚΝΩΣΗ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΥΔΡΟΣΥΛΛΟΓΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ, Α.Α.Ε. 4/2015. του οικ. έτους 2016 για την ανάγκη δαπάνης πολυετούς υποχρέωσης ΕΡΓΟΥ «ΠΥΚΝΩΣΗ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΥΔΡΟΣΥΛΛΟΓΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ», συνολικής πίστωσης 500.000€ (ΕΠΙΜΕΡΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΥ ΑΝΑ ΕΤΟΣ: 2016: 300.000€, 2017: 200.000€).

53) ΑΔΑ: 6ΧΠ67Λ7-ΞΧΟ – Δέσμευση πίστωσης ύψους εκατόν εννιά χιλιάδες πενήντα ένα ευρώ και πενήντα τρία λεπτά (109.051,53 €) για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του Ειδικού Φορέα 07.072 Δ/νση Οικονομικών Π.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΑΕ 97810701601 ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ, ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΟΔΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε ΠΕΙΡΑΙΑ (4η ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ) του οικ. έτους 2016 για την ανάγκη δαπάνης πολυετούς υποχρέωσης ΕΡΓΟΥ «ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ, ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΟΔΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ (4Η ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ)», συνολικής πίστωσης 209.051,53€ (ΕΠΙΜΕΡΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΥ ΑΝΑ ΕΤΟΣ: 2016: 109.051,53€, 2017: 80.000€, 2018: 20.000€).

54) ΑΔΑ: Ω6197Λ7-Ε7Λ – ΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΟΛΟΓΟΥ ΕΡΓΩΝ ΣΑΕΠ 0851 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

55) ΑΔΑ: 692ΩΟΡ1Κ-Ξ4Θ – Συγκρότηση Συνεργείων Υλοποίησης Προγράμματος Πρόληψης Λαθροϋλοτομιών 2016

56) ΑΔΑ: Ω4ΣΣΟΡ1Κ-8ΥΛ – ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ

57) ΑΔΑ: Ω6447Λ7-ΠΔΥ – Έγκριση Δαπάνης και Διάθεση Πίστωσης ποσού ύψους 812.666,42 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ για την προμήθεια τροφίμων και βασικής υλικής συνδρομής σε άτομα και οικογένειες που διαβιούν σε συνθήκες ακραίας φτώχειας για το έτος 2016, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής (ΕΠ ΕΒΥΣ) που χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (ΤΕΒΑ)

58) ΑΔΑ: 7ΚΘΚ7Λ7-ΠΔΚ – Έγκριση του υπ΄αριθμ. 10/2016 πρακτικού της επιτροπής αξιολόγησης των αποτελεσμάτων των διαγωνισμών και των διαδικασιών διαπραγμάτευσης της Π.Ε.Α.Α. σχετικά με την ανάδειξη μειοδότη στα πλαίσια του Ηλεκτρονικού Διεθνούς Ανοικτού Μειοδοτικού Διαγωνισμού σε ευρώ, για την καταπολέμηση των κουνουπιών στις περιοχές της Π.Ε.Α.Α. για τα έτη 2016-2017.

59) ΑΔΑ: ΩΧΡ17Λ7-Η0Ε – Επιστροφή πρόσθετης εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης του έργου: «Ενίσχυση της αντιολισθηρότητας οδοστρωμάτων οδικού δικτύου Περιφερειακής Ενότητας Ανατ. Αττικής με τη μέθοδο της σφαιριοδιοβολής»

60) ΑΔΑ: ΩΣΑΜ7Λ7-5ΔΤ – ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

61) ΑΔΑ: ΩΓΛ07Λ7-7Β7 – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΤΙΜΗΣ για την παροχή υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Περιφέρειας Αττικής, πλην της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής, νέου δρομολογίου που προέκυψε για σχολείο της Περιφέρειας Αττικής για το σχολικό έτος 2015 – 2016.

62) ΑΔΑ: 6ΣΟΤΟΡ1Κ-ΨΤ5 – Συγκρότηση επιτροπών ελέγχου χώρων ανεξέλεγκτης εναπόθεσης απορριμμάτων των Δήμων κατ΄ εφαρμογή της Πυροσβεστικής Διάταξης 9Α / 2005 (για το έτος 2016).

63) ΑΔΑ: Ω8ΜΤ7Λ7-Χ73 – Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου: «ΕΠΟΥΛΩΣΗ ΛΑΚΚΩΝ, ΤΑΠΗΤΕΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΜΗΚΟΥΣ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (ΣΤΗΘΑΙΑ, ΚΡΑΣΠΕΔΑ, ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΚΛΠ) ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ» προϋπολογισμού 2.000.000,00 € (με Φ.Π.Α.).

64) ΑΔΑ: 6ΚΟ07Λ7-7ΤΤ – Έγκριση 1) Τευχών Δημοπράτησης 2) Σχεδίου Διακήρυξης 3) Σχεδίου περίληψης διακήρυξης, 4) Αποστολή της περίληψης Διακήρυξης στο ΦΕΚ και στις Εφημερίδες, 5) Σύσταση Επιτροπής Διεξαγωγής Διαγωνισμού για το έργο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΓΩΓΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ 2015», προϋπολογισμού 2.000.000,00 € (με το Φ.Π.Α.).

65) ΑΔΑ: 6Π9Ι7Λ7-3ΨΗ – Λήψη απόφασης περί έγκρισης του υπ΄αριθμ. 3 / 2016 πρακτικού της επιτροπής αξιολόγησης των αποτελεσμάτων των διαγωνισμών και των διαδικασιών διαπραγμάτευσης της Π.Ε.Α.Α. σχετικά με την υπ’ αριθμ. 220021/01-12-2015 επαναληπτική πρόσκληση υποβολής προσφοράς στη διαδικασία με διαπραγμάτευση τιμής για την παροχή υπηρεσιών μεταφορά μαθητών Π/θμιας & Δ/θμιας Εκπ/σης Π.Ε. Ανατ. Αττικής , των νέων δρομολογίων που προέκυψαν για τα σχολεία της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής για το σχολικό έτος 2015-2016

66) ΑΔΑ: 7ΦΣΛ7Λ7-ΒΘΒ – Λήψη απόφασης περί έγκρισης του υπ΄αριθμ. 86 / 2015 πρακτικού της επιτροπής αξιολόγησης των αποτελεσμάτων των διαγωνισμών και των διαδικασιών διαπραγμάτευσης της Π.Ε.Α.Α. σχετικά με την υπ’ αριθμ. οικ.157520 /6-8-2015 ηλεκτρονική πρόσκληση υποβολής προσφοράς στα πλαίσια της διαδικασίας με διαπραγμάτευση χωρίς τροποποίηση των όρων της υπ΄ αρ. 4/2015 διακήρυξης Ηλεκτρονικού Διεθνούς Ανοιχτού Μειοδοτικού Διαγωνισμού σε ευρώ για τη μεταφορά μαθητών Π/θμιας & Δ/θμιας Εκπ/σης Ανατ. Αττικής για το σχολικό έτος 2015-2016 και για τα δρομολόγια για τα οποία δεν κατατέθηκε καμία προσφορά, καθώς και την υπ’ αριθμ. οικ. 185556/28-9-2015 πρόσκληση για πραγματοποίηση δεύτερου γύρου κλειστής διαπραγμάτευσης προκειμένου η εταιρεία «ΚΤΕΛ Ν. Αττικής ΑΕ» να προσφέρει καλύτερο ποσοστό έκπτωσης για τα δρομολόγια των οποίων οι τιμές κρίθηκαν μη συμφέρουσες.

67) ΑΔΑ: 6ΜΜΜ7Λ7-ΧΤΙ – Λήψη απόφασης περί έγκρισης του υπ΄αριθμ. 87/ 2015 πρακτικού της επιτροπής αξιολόγησης των αποτελεσμάτων των διαγωνισμών και των διαδικασιών διαπραγμάτευσης της Π.Ε.Α.Α. σχετικά με την υπ’ αριθμ. οικ.157520 /6-8-2015 ηλεκτρονική πρόσκληση υποβολής προσφοράς στα πλαίσια της διαδικασίας με διαπραγμάτευση χωρίς τροποποίηση των όρων της υπ΄ αρ. 4/2015 διακήρυξης Ηλεκτρονικού Διεθνούς Ανοιχτού Μειοδοτικού Διαγωνισμού σε ευρώ για τη μεταφορά μαθητών Π/θμιας & Δ/θμιας Εκπ/σης Ανατ. Αττικής για το σχολικό έτος 2015-2016 και για τα δρομολόγια για τα οποία δεν κατατέθηκε καμία προσφορά, καθώς και την υπ’ αριθμ. οικ. 196378/13-10-2015 πρόσκληση για πραγματοποίηση εκ νέου δεύτερου γύρου κλειστής διαπραγμάτευσης προκειμένου η εταιρεία «ΚΤΕΛ Ν. Αττικής ΑΕ» να προσφέρει καλύτερο ποσοστό έκπτωσης για τα δρομολόγια 228 &230

68) ΑΔΑ: ΩΣΒΛ7Λ7-ΜΚ8 – Λήψη απόφασης περί έγκρισης του υπ΄αριθμ. 88 / 2015 πρακτικού της επιτροπής αξιολόγησης των αποτελεσμάτων των διαγωνισμών και των διαδικασιών διαπραγμάτευσης της Π.Ε.Α.Α. σχετικά με την υπ’ αριθμ. οικ.157149 /5-8-2015 ηλεκτρονική πρόσκληση υποβολής προσφοράς στα πλαίσια της διαδικασίας με διαπραγμάτευση χωρίς τροποποίηση των όρων της υπ΄ αρ. 4/2015 διακήρυξης Ηλεκτρονικού Διεθνούς Ανοιχτού Μειοδοτικού Διαγωνισμού σε ευρώ για τη μεταφορά μαθητών Π/θμιας & Δ/θμιας Εκπ/σης Ανατ. Αττικής για το σχολικό έτος 2015-2016 και για τα δρομολόγια για τα οποία κατατέθηκαν απαράδεκτες προσφορές

69) ΑΔΑ: 6Υ1Τ7Λ7-ΗΗΟ – Έγκριση του αρ. 4 Πρακτικού της Ειδικής Επιτροπής Αξιολόγησης των προσφορών που κατατέθηκαν στον πρόχειρο διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά για την «Εκπόνηση σχεδίου αντιμετώπισης τεχνολογικών ατυχημάτων μεγάλης έκτασης για την Περιφέρεια Αττικής», προϋπολογισμού 60.000 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και ανάδειξη μειοδότη.

70) ΑΔΑ: 77Α87Λ7-79Ε – Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 1.491.990, 00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ ( 1.213.000,000 ευρώ πλέον ΦΠΑ), για την προμήθεια 1.650 ηλεκτρονικών υπολογιστών για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών της Περιφέρειας Αττικής».

71) ΑΔΑ: ΩΣ437Λ7-Κ6Φ – Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης 100.000,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23% ,για την ανάδειξη αναδόχου επίγειων δολωματικών ψεκασμών για την καταπολέμηση του δάκου της ελιάς στην Περιφερειακή Ενότητα Ανατολικής Αττικής έτους 2016, με τη διαδικασία του Ηλεκρονικού Διεθνούς Ανοικτού Μειοδοτικού Διαγωνισμού σε ευρώ [CPV: Υπηρεσίες καταπολέμησης επιβλαβών εντόμων).

72) ΑΔΑ: 6Υ707Λ7-4ΨΞ – Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης 85.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, για την ανάθεση εργασιών αποψίλωσης ξερής και χλωρής φυτικής βλάστησης, για πρόληψη πυρκαγιών, καθαρισμού ερεισμάτων, καθώς και φύτευση, συντήρηση πρασίνου σε οδούς αρμοδιότητας Π.Ε.Α.Α. έτους 2016, με τη διαδικασία του ηλεκτρονικού δημόσιου ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού.

73) ΑΔΑ: ΩΤΣΛ7Λ7-Ω1Ν – ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΧΡΗΣΤΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ

74) ΑΔΑ: 7Ω057Λ7-4ΙΑ – ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΣΤΑΜΠΟΥΛΗ ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

75) ΑΔΑ: 67ΥΥ7Λ7-4Δ5 – ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΑΝΔΡΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΦΩΤΙΟΥ ΤΟΥ ΕΥΘΥΜΙΟΥ

76) ΑΔΑ: 77ΑΚ7Λ7-065 – Λήψη απόφασης για τη ματαίωση του Διεθνούς Ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού για τις ανάγκες εύρυθμης λειτουργίας όλων των υπηρεσιών της Περιφέρειας Αττικής, προϋπολογισμού 1.897.644,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή ανά είδος ( ημερομηνία διαγωνισμού η 10/09/2014 )

77) ΑΔΑ: 61ΠΚ7Λ7-1ΜΛ – Έγκριση του υπ΄αριθμ. 4/2016 πρακτικού της επιτροπής αξιολόγησης των αποτελεσμάτων των διαγωνισμών & των διαδικασιών διαπραγμάτευσης της Π.Ε.Α.Α., στο πλαίσιο του ηλεκτρονικού δημόσιου ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού για τον καθαρισμό των φρεατίων υδροσυλλογής-συνδετηρίων αγωγών των οδών αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής για το έτος 2015, (9/2015 διακήρυξη)

78) ΑΔΑ: 6Τ3Δ7Λ7-351 – α) Εκδίκαση ένστασης κατά του πρακτικού 1ου σταδίου Διεξαγωγής Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για τη σύναψη σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών «Καθαρισμός ρεμάτων Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής ΥΔΡ14», προϋπολογισμού 1.000.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.). β) Έγκριση αποτελέσματος 1ου σταδίου του ηλεκτρονικού διαγωνισμού γ) Εξουσιοδότηση της Επιτροπής Διαγωνισμού για την έναρξη της διαδικασίας του 2ου σταδίου του ηλεκτρονικού διαγωνισμού (αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών). (από αναβολή).

79) ΑΔΑ: 7ΛΔΑ7Λ7-Λ5Υ – έγκριση πολυετούς δέσμευσης συνολικού ποσού 872.000,00€ καθώς και διάθεσης πίστωσης ποσού 572.000,00€ για την ανάγκη εκτέλεσης του έργου με ΚΑΕ 9777.0500501

80) ΑΔΑ: 7Ρ3Ν7Λ7-ΛΒ1 – έγκριση δαπάνης για την ανάγκη εκτέλεσης του έργου με ΚΑΕ 97890500401

81) ΑΔΑ: 67ΙΙ7Λ7-8ΨΖ – έγκριση δαπάνης για την ανάγκη εκτέλεσης του έργου με ΚΑΕ 97810501901

82) ΑΔΑ: ΩΤΓ0ΟΡ1Κ-ΚΣΘ – Διορισμός

83) ΑΔΑ: ΩΕΖΝ7Λ7-ΠΧΛ – Λήψη απόφασης περί τροποποίησης των με α/α 276 & 277 δρομολογίων της υπ’ αριθμ. οικ.197597/14-10-2015 επαναληπτικής πρόσκλησης υποβολής προσφοράς στη διαδικασία με διαπραγμάτευση τιμής για τη μεταφορά μαθητών Π/θμιας & Δ/θμιας Εκπ/σης Ανατ. Αττικής για το σχολικό έτος 2015-2016 και για τα δρομολόγια για τα οποία υποβλήθηκαν απαράδεκτες προσφορές καθώς και εν μέρει έγκρισης του υπ΄αριθμ. 96/2016 πρακτικού της επιτροπής αξιολόγησης των αποτελεσμάτων των διαγωνισμών και των διαδικασιών διαπραγμάτευσης της Π.Ε.Α.Α.

84) ΑΔΑ: ΩΑΘ67Λ7-Ω75 – Συγκρότηση Επιτροπής Γνωμοδότησης επί Θεμάτων Εργασίας, της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής

ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΗΣ

1) ΑΔΑ: 612ΙΟΡ1Κ-ΩΡΡ – Έγκριση κατανάλωσης καυσίμων καθ’ υπέρβαση του καθορισθέντος ανώτατου ορίου για το μήνα Δεκέμβριο 2015 του Δήμου Αίγινας.

2) ΑΔΑ: 6ΙΙΕΟΡ1Κ-Ξ0Μ – Διάθεση για χρήση υπηρεσιακών οχημάτων από τον Ε.Δ.Σ.Ν.Α. στους Δήμους Μάνδρας-Ειδυλλίας και Αίγινας Νομού Αττικής.

3) ΑΔΑ: ΩΜΟ57Λ7-1ΞΝ – Χορήγηση προκαταβολής για δαπάνες προμηθειών υλικών για το έργο: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΝΗΣΟΥ ΑΙΓΙΝΑΣ», αναδόχου εταιρείας ΕΛΚΥΣΤΗΣ Α.Τ.Ε.

4) ΑΔΑ: Ψ73Κ7Λ7-Μ5Σ – Συγκρότηση τριμελούς επιτροπής οριστικής παραλαβής για την παροχή υπηρεσιών «Υπηρεσία εκτέλεσης τεσσάρων γεωτρήσεων στο θαλάσσιο χώρο του λιμένα Πέρδικας», συμβατικής δαπάνης 32.543,96 € με Φ.Π.Α., αναδόχου εταιρίας ΤΡΙΤΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ε.Π.Ε.

5) ΑΔΑ: Ψ6Ζ87Λ7-3Τ6 – Συγκρότηση Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης υλοποίησης της προγραμματικής σύμβασης για την υλοποίηση της πράξης: «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΙΝΑΣ»

6) ΑΔΑ: 7ΦΓΖ7Λ7-ΘΝΗ – Αντικατάσταση επιβλέποντα του έργου: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΝΗΣΟΥ ΑΙΓΙΝΑΣ»

7) ΑΔΑ: ΩΛΚ57Λ7-ΙΨΘ – Εγκρίνουμε τη δέσμευση πίστωσης ύψους ενενήντα ευρώ (90,00 €) για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του Ειδικού Φορέα 08.072 Δ/νση Οικονομικών Π.Ε. ΝΗΣΩΝ ΚΑΕ 071601 Εξοδα μετακίνησης λοιπών προσώπων στο εσωτερικό του οικ. έτους 2016 για την ανάγκη ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΩΝ ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΠΛΑΤΗ, ΣΤΙΣ 11-02-2016 ΣΤΗΝ ΑΙΓΙΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ

8) ΑΔΑ: 7ΔΨΒ7Λ7-Δ6Ψ – Έγκριση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης καθώς και των τμηματικών προθεσμιών της μελέτης «ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΕΕΛ Δ.Δ. ΑΙΓΙΝΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΙΝΑΣ», με κωδικό MIS 340210, συμβατικής δαπάνης 277.716,70€, με ΦΠΑ, συμπραττόντων μελετητικών γραφείων: «Β. ΜΑΛΙΩΚΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΠΕ, ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ Β. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΕ., ΣΙΓΑΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΛΥΔΙΑ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ, ΔΙΑΛΥΝΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ».

9) ΑΔΑ: 7Ω1ΠΟΡ1Κ-Τ7Υ – Χορήγηση άδειας χρήσης νερού για υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης νερού από πηγάδι αρδευτικής χρήσης(άρδευση αγροτεμαχίου) στον κ. ΓΑΛΑΡΗ ΦΩΤΙΟ στην ιδιοκτησία του στην θέση ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ-ΚΑΔΑΚΟΥ Αγίων Ασωμάτων του Δήμου Αίγινας, Περιφερειακής Ενότητας Νήσων της Περιφέρειας Αττικής.

10) ΑΔΑ: 7ΧΥΨΟΡ1Κ-Α6Η – Χορήγηση άδειας εκτέλεσης έργου αξιοποίησης υδατικών πόρων για ανόρυξη γεώτρησης αρδευτικής χρήσεως (άρδευση αγροτεμαχίων) σε αντικατάσταση νόμιμα υφιστάμενης στον κ. Δημήτριο Μιχαλάκη, στην ιδιοκτησία του, στη θέση «Άγιοι Ασώματοι-Γωνία», του Δήμου Αίγινας της Περιφέρειας Αττικής.

11) ΑΔΑ: 6ΔΥΥΟΡ1Κ-ΦΦ6 – Απευθείας ανάθεση στην εταιρεία «CMS – Total Facility Services» για τον καθαρισμό των χώρων στέγασης του Δασονομείου Αίγινας, της Γενικής Διεύθυνσης Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, για τη χρονική περίοδο από 01 Mαρτίου 2016 έως 31 Δεκεμβρίου 2016 (με δυνατότητα παράτασης δύο (2) μηνών, μέχρι 28/02/2017)

12) ΑΔΑ: 7ΓΛΩ7Λ7-ΑΞ0 – ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΩΝ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015-2016 ΤΟΥ ΚΤΕΛ ΑΙΓΙΝΑΣ

13) ΑΔΑ: Ω7ΡΔ7Λ7-3ΡΛ – Έγκριση μείωσης κρατήσεων δεκάτων του έργου: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΝΗΣΟΥ ΑΙΓΙΝΑΣ»

14) ΑΔΑ: 6ΚΩΙ7Λ7-2Ξ2 – Συγκρότηση Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης υλοποίησης της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Αίγινας για την κατασκευή του έργου: «Μετατόπιση ΟΚΩ για την κατασκευή του βόρειου τμήματος του κεντρικού αγωγού ύδρευσης νήσου Αίγινας

ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΜΟΥ

1) ΑΔΑ: ΨΠ5Ε7Λ7-5Η7 – Έγκριση τροποποιήσεως του Καταστατικού Ανώνυμης Εταιρίας

2) ΑΔΑ: 7ΒΣΟ7Λ7-8Ι7 – Ανάκληση της άδειας πωλητή πετρελαίου θέρμανσης της ΑΣΠΑΣΙΑΣ ΠΟΥΛΗ με έδρα επί της οδού Δαβάκη 44, στον Άλιμο, λόγω μεταφοράς έδρας.

3) ΑΔΑ: ΩΖΛΝ7Λ7-9ΗΜ – Απόφαση επιβολής προστίμου στην «TECHNOHULL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ & ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΕΙΔΩΝ» (δ.τ. ‘TECHNOHULL Α.Ε.’), κάτοχο του επαγγελματικού εργαστηρίου κατασκευής, επισκευής και συντήρησης σκαφών αναψυχής, επί των οδών Ηρώος Μάτση & Αρχαίου Θεάτρου, στο Δήμο Αλίμου

4) ΑΔΑ: ΨΩ5ΣΟΡ1Κ-ΩΛΞ – Ακύρωση της υπ’ αρ. 432/2015 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αλίμου

5) ΑΔΑ: ΩΘΕΑ7Λ7-Σ6Ι – Έγκριση ή μη πρακτικού υπ’ αρ. 71/2015 της τριμελούς γνωμοδοτικής επιτροπής αξιολόγησης αποτελεσμάτων πρόχειρων διαγωνισμών και των διαδικασιών διαπραγμάτευσης των Διευθύνσεων Οικονομικών των Περιφερειακών Ενοτήτων Κεντρικού, Βόρειου, Νότιου, Δυτικού Τομέα και της Διεύθυνσης Οικονομικών της Περιφέρειας Αττικής που αφορά τον πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό για την συσκευασία, φόρτωση, μεταφορά και εκφόρτωση αρχείων, και εξοπλισμού για την μετεγκατάσταση των Δ/νσεων Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής, Τεχνικών Έργων, Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας, Οικονομικών της Π.Ε Νοτίου Τομέα Αθηνών στο κτίριο επί της Λ. Καλαμακίου 46 & Ταξιαρχών, Άλιμος – Καλαμάκι, Τ.Κ: 17455 προϋπολογισμού 15.000,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

6) ΑΔΑ: 7ΑΡ17Λ7-Η03 – Έγκριση τροποποίησης καταστατικού ΙΔΙΟΤΥΠΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ, «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΕΘΝΩΝ & ΕΘΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΝΕΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΑΡΙΩΝ ΙΔΙΟ- ΤΥΠΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και το διακριτικό τίτλο ¨ΝΕΑ ΜΕ- ΤΑΦΟΡΙΚΗ ΑΡΙΩΝ ΙΔΙΟΤΥΠΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕ¨

7) ΑΔΑ: ΩΑΜΨΟΡ1Κ-ΥΩ5 – Έγκριση κατανάλωσης καυσίμων καθ’ υπέρβαση του καθορισθέντος ανώτατου ορίου για το μήνα Ιανουάριο 2016 του Δήμου Αλίμου.

8) ΑΔΑ: Ω5ΨΡΟΡ1Κ-ΧΒΦ – Πράξη χαρακτηρισμού στη θέση Ρέμα Πικροδάδνης των Δήμων Αγ. Δημητρίου, Αλίμου, Π. Φαλήρου εμβαδού 46.130τ.μ.

9) ΑΔΑ: 6ΡΩ77Λ7-ΡΩΩ – Έγκριση τροποποιήσεως του Καταστατικού Ανώνυμης Εταιρίας

10) ΑΔΑ: ΩΛΔΗ7Λ7-ΦΘ1 – Έγκριση τροποποιήσεως του Καταστατικού Ανώνυμης Εταιρίας

11) ΑΔΑ: ΩΓΥΦ7Λ7-7ΘΖ – Έγκριση τροποποιήσεως του Καταστατικού Ανώνυμης Εταιρίας

12) ΑΔΑ: 73Κ17Λ7-2ΔΓ – Άδεια εγκατάστασης κτιριακής επέκτασης και μηχανολογικού εκσυγχρονισμού του εργοστασίου παρασκευής ειδών ζαχαροπλαστικής, λουκουμιών & ζαχαρωτών της «ΜΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.», επί των οδών Αγ. Νικολάου 7Α & Λ. Κατσώνη, στο Δήμο Αλίμου

13) ΑΔΑ: 7ΔΤ27Λ7-ΧΑΙ – ΕΓΚΡΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΣΤΕΓΑΣΜΕΝΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ

14) ΑΔΑ: ΩΔ957Λ7-Φ6Ψ – Έγκριση τροποποιήσεως του Καταστατικού Ανώνυμης Εταιρείας

15) ΑΔΑ: 7Λ317Λ7-46Ε – Έγκριση τροποποιήσεως του Καταστατικού Ανώνυμης Εταιρίας

16) ΑΔΑ: 79857Λ7-9ΣΨ – Λήψη απόφασης για την παράταση μίσθωσης του ακινήτου επί της Λ. Καλαμακίου 46 & Ταξιαρχών στον Άλιμο.

ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ – ΒΟΥΛΑΣ – ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ

1) ΑΔΑ: ΨΟΕΦΟΡ1Κ-Χ7Θ – Έγκριση κατανάλωσης καυσίμων καθ’ υπέρβαση του καθορισθέντος ανώτατου ορίου για το μήνα Ιανουάριο 2016 του Δήμου Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης.

2) ΑΔΑ: ΩΞΤΝ7Λ7-ΨΗ7 – έγκριση δαπάνης για την εκτέλεση του έργου με ΚΑΕ 97290500201

3) ΑΔΑ: 6Κ3Τ7Λ7-ΡΨΕ – έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης 300.000,00€ για την εκτέλεση του έργου με ΚΑΕ 97620504601

4) ΑΔΑ: ΩΧΒΥΟΡ1Κ-Ο7Π – Καθιέρωση διαφορετικού ωραρίου λειτουργίας και εξαίρεσης εφαρμογής πενθήμερης εργασίας ορισμένων Υπηρεσιών του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης

ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ

1) ΑΔΑ: Ψ06Τ7Λ7-2Κ7 – Έγκριση τροποποίησης του Καταστατικού Ανώνυμης Εταιρείας

2) ΑΔΑ: 7ΗΤ07Λ7-Ω0Ο – Έγκριση τροποποιήσεως του Καταστατικού Ανώνυμης Εταιρίας

3) ΑΔΑ: 7ΝΔΚ7Λ7-10Ε – Διαγραφή της επιχείρησης επισκευών και συντήρησης σκαφών αναψυχής με την επωνυμία «VIANADECON-CONSTRUCAO NAVAL SA» με έδρα επί της οδού Κύπρου 61, στη Γλυφάδα, από το Μητρώο επιχειρήσεων ναυπήγησης, μετατροπής, επισκευής και συντήρησης πλοίων.

4) ΑΔΑ: ΩΖΠΚ7Λ7-8ΣΩ – Επανεγγραφή στο Μητρώο επιχειρήσεων ναυπήγησης, μετατροπής, επισκευής και συντήρησης πλοίων, ως ειδική επιχείρηση στην κατηγορία ΙIΙ, χωρίς μόνιμα εγκατεστημένο μηχανολογικό εξοπλισμό, της επιχείρησης επισκευών και συντήρησης σκαφών αναψυχής με την επωνυμία «VIANADECON-CONSTRUCAO NAVAL SA» με έδρα επί της οδού Κύπρου 61, στη Γλυφάδα

5) ΑΔΑ: Ψ7Χ57Λ7-ΘΣΤ – ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΣΥΣΤΕΓΑΣΗ

6) ΑΔΑ: ΨΩΠ47Λ7-ΣΚΠ – ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΣΥΣΤΕΓΑΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ

7) ΑΔΑ: 670Χ7Λ7-3ΞΠ – Διαγραφή της επιχείρησης «RIGINOS YACHTS AΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «RIGINOS REALTY S.A.», με έδρα επί της οδού Περγάμου 27 στον Δήμο Γλυφάδας, από το Μητρώο επιχειρήσεων ναυπήγησης, μετατροπής, επισκευής και συντήρησης πλοίων της Υπηρεσίας μας.

8) ΑΔΑ: Ω5ΥΡ7Λ7-869 – Εγγραφή στο Ειδικό Μητρώο επιχειρήσεων ναυπήγησης, μετατροπής, επισκευής και συντήρησης πλοίων του ΘΕΟΔΟΣΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

9) ΑΔΑ: Ω9Ζ27Λ7-1ΦΙ – 9η Μείωση εγγυήσεων του έργου «Κεντρικός αγωγός περιοχής Τερψιθέας Γλυφάδας», προϋπολογισμού 5.772.756,35 Ευρώ (με ΦΠΑ).

10) ΑΔΑ: ΩΓΤΜ7Λ7-8ΟΜ – Έγκριση τροποποιήσεως του Καταστατικού Ανώνυμης Εταιρείας

11) ΑΔΑ: 6ΣΩ77Λ7-2ΝΚ – Έγκριση αναθεωρημένου χρονοδιαγράμματος εργασιών για το έργο: «Κεντρικός αγωγός περιοχής Τερψιθέας Γλυφάδας»

12) ΑΔΑ: Ω2917Λ7-Υ0Κ – Έγκριση τροποποιήσεως του Καταστατικού Ανώνυμης Εταιρείας

13) ΑΔΑ: Ω1ΓΥ7Λ7-169 – Έγκριση του 2ου Α.Π.Ε. και του 2ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: «Κεντρικός αγωγός περιοχής Τερψιθέας Γλυφάδας»,

14) ΑΔΑ: ΩΑ3Θ7Λ7-Ξ9Ψ – Διόρθωση σφάλματος στην δημοσίευση περίληψης διακήρυξης για τη δημοπράτηση της Παροχής Υπηρεσιών «ΣΗΜ-02/15 : Υπηρεσίες ηλεκτρονικών εγκαταστάσεων φωτεινής σηματοδότησης Ν. Αττικής» προϋπολογισμού: 2.500.000,00 € (με ΦΠΑ).

15) ΑΔΑ: 7ΩΖΕΟΡ1Κ-ΒΚΩ – Η από 28-12-2015 προσφυγή του κου Βλάχου Ιωάννη του Γεωργίου κατά της υπ’ αρ. 3738/2015 απόφασης του Δημάρχου Γλυφάδας.

16) ΑΔΑ: ΩΕ7ΡΟΡ1Κ-9ΣΝ – ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

1) ΑΔΑ: 6ΜΡ17Λ7-ΡΜΖ – Απόρριψη αιτήματος για χορήγηση άδειας εγκατάστασης για ίδρυση μονάδας αποθήκευσης (συντήρησης) ευπαθών προϊόντων σε ψυκτικούς θαλάμους και αποθήκευσης διαφόρων ειδών με μηχανολογικό εξοπλισμό, της εταιρείας «ΙΑΚΧΟΣ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ Α.Ε.», στην εκτός σχεδίου περιοχή, στην θέση ρέμα Κουντουράς, στο Δ.Δ. Μαγούλας του Δήμου Ελευσίνας Αττικής.

2) ΑΔΑ: 6ΠΘΟ7Λ7-ΒΞΩ – Ανάκληση αδειών λειτουργίας Σχολής Οδηγών και ΚΕ.Θ.Ε.Υ.Ο. του Τζαφέρη Στυλιανού του Οδυσσέα επί της οδού Παγκάλου 51 στην Ελευσίνα Αττικής.

3) ΑΔΑ: 7ΥΠ97Λ7-ΑΛ1 – Ανάκληση άδειας λειτουργίας μονάδας αποθήκευσης, διαλογής και μηχανικής επεξεργασίας για ανακύκλωση μεταλλικών υπολειμμάτων της εταιρείας «INTERNATIONAL SCRAP ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ A.E.», στη Θέση «Βαμβακιά» του Δήμου Ελευσίνας Αττικής.

4) ΑΔΑ: 65297Λ7-Η7Χ – Τροποποίηση άδειας λειτουργίας μετά από μηχανολογικό εκσυγχρονισμό εργοστασίου επεξεργασίας και τυποποίησης κατεψυγμένων ιχθύων και ιχθυηρών με αποθήκες ψυγεία της ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΡΟΦΙΝΚΟ Α.Ε.Β.Ε. στην Λεωφ. Δερβενοχωρίων, στη Δημοτική Ενότητα Μαγούλας στο Δήμο Ελευσίνας Αττικής.

5) ΑΔΑ: ΩΝΘΝ7Λ7-Ε5Ν – Έγκριση χορήγησης άδειας αλιείας οστράκων με Τσουγκράνα DRH, Χεράκι με χρήση καταδυτικής συσκευής, Πυροφάνι, Πετονιές χειρός και πετονιές με καλάμι με το χέρι LHP και με τη βοήθεια μηχανής LHM και έγκριση αφαίρεσης άδειας αλιείας δολωμάτων με Φτυάρι, Πιρούνα, Σπάτουλα με χρήση καταδυτικής μηχανή

6) ΑΔΑ: ΩΠΣ37Λ7-ΧΦΕ – Χορήγηση προθεσμίας για τεχνική ανασυγκρότηση του εργοστασίου επεξεργασίας υάλου και κατασκευής μεντεσέδων, εξαρτημάτων και παρόμοιων ειδών, της GLASSTECH ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΝΤΑΖΕΛΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ στη Οδό Δ. ΡΗΓΟΥ Θέση ΝΤΡΑΦΙ, στο Δ.Δ. Μαγούλας του Δήμου Ελευσίνας Αττικής.

7) ΑΔΑ: ΩΦΞΚ7Λ7-ΘΝΙ – ΕΠΙΒΟΛΗ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ.

8) ΑΔΑ: ΩΜ4Μ7Λ7-5ΔΡ – ΑΠΟΦΑΣΗ Ανακαλείται η με αρ. πρωτ. οικ.233/19-12-1994 απόφαση Νομάρχη Δυτικής Αττικής και ακυρώνεται η με αρ.6/1994 Πράξη Προσκύρωσης & Αναλογισμού Αποζημίωσης λόγω ρυμοτομίας παρά τις οδούς Θουκυδίδου και Ηρώων Πολυτεχνείου στο Δήμο Ελευσίνας., που συντάχθηκε από την Πολεοδομικό Γραφείο Ελευσίνας.

9) ΑΔΑ: 6ΠΡΜ7Λ7-1ΣΗ – ΕΠΙΒΟΛΗ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ.

10) ΑΔΑ: 64ΝΒ7Λ7-ΞΓΓ – Απαλλαγή από υποχρέωση εφοδιασμού από άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας εφεδρικής μονάδας ηλεκτροπαραγωγής της μονάδας αποθήκευσης και συσκευασίας διαφόρων ειδών και συντήρησης και κατάψυξης ευπαθών προϊόντων της ΑΝΕΔΗΚ ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΑΕ, στην Θέση Ρέμα, του Δ.Δ. Μαγούλας Δήμος Ελευσίνας Αττικής.

11) ΑΔΑ: ΩΤΓ0ΟΡ1Κ-ΚΣΘ – Διορισμός

ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ – ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ

1) ΑΔΑ: 7ΕΗΔ7Λ7-62Ο – Έγκριση μελέτης του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟΥ ΤΡΙΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ – ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ» συνολικού προϋπολογισμού 104.550,00 € (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.)

2) ΑΔΑ: 7Ξ7Η7Λ7-ΜΗ5 – Έγκριση τροποποιήσεως του Καταστατικού Ανώνυμης Εταιρίας

3) ΑΔΑ: 7Ζ4Μ7Λ7-ΓΧΖ – Έγκριση εγκατάστασης στην Ελλάδα, υποκαταστήματος της αλλοδαπής Ε.Π.Ε.

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

1) ΑΔΑ: 7ΔΞ97Λ7-ΡΝΞ – Έγκριση τροποποιήσεως του Καταστατικού Ανώνυμης Εταιρίας

2) ΑΔΑ: 77ΚΓ7Λ7-ΦΞΞ – Αναστολή εκτέλεση της με αρ. πρωτ. : 6382/18-1-16 Απόφασης Διακοπής Λειτουργίας και Σφράγισης του Ιδιωτικού Γυμναστηρίου «My Gym» και της τροποποίησής της ως προς την ημερομηνία εκτέλεσης με αρ. πρωτ. Οικ. 14485/25-1-16. .

3) ΑΔΑ: 6Ε7Θ7Λ7-ΚΨΜ – Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων δραστηριότητας επεξεργασίας και συντήρησης ψαριών, καρκινοειδών και μαλακίων, με την επωνυμία «ΚΑΣΤΕΛΟΡΙΖΟ Α.Ε.», που πρόκειται να εγκατασταθεί στην συμβολή των Ελ. Βενιζέλου 330 & Πεισιστράτου 58, στον Δήμο Καλλιθέας

4) ΑΔΑ: 6Ζ6Γ7Λ7-ΧΘΒ – ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΑΤΡΕΙΟΥ ΜΙΚΡΩΝ ΖΩΩΝ.

5) ΑΔΑ: ΨΨΤ77Λ7-ΙΚΜ – ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΥ ΣΕ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ

6) ΑΔΑ: ΩΡ9Ι7Λ7-ΦΦ9 – ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ

7) ΑΔΑ: ΩΡ9Ι7Λ7-ΦΦ9 – ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ

8) ΑΔΑ: 6ΗΦ37Λ7-Σ19 – ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΑΤΡΕΙΟΥ ΖΩΩΝ.

9) ΑΔΑ: 7ΦΨ27Λ7-7ΜΑ – ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΣΥΣΤΕΓΑΣΗ

10) ΑΔΑ: 6ΑΩΑ7Λ7-ΚΤΨ – Έγκριση τροποποιήσεως του Καταστατικού Ανώνυμης Εταιρείας

11) ΑΔΑ: 7ΔΜΔ7Λ7-ΜΩΖ – ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ

12) ΑΔΑ: ΨΡΨ2ΟΡ1Κ-Χ02 – Έγκριση κατανάλωσης καυσίμων καθ’ υπέρβαση του καθορισθέντος ανώτατου ορίου για το μήνα Ιανουάριο 2016 του Δήμου Καλλιθέας.

13) ΑΔΑ: ΩΣΗ9ΟΡ1Κ-ΝΑ1 – Ακύρωση της υπ’ αριθ. 438/2015 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Καλλιθέας

14) ΑΔΑ: 6ΘΖΖΟΡ1Κ-ΖΘΚ – Άδεια για τη δραστηριότητα συλλογής και μεταφοράς μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων της επιχείρησης του ΞΟΥΛΕΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ, που εδρεύει στην οδό Πραξιτέλους 59 στην Καλλιθέα Αττικής

15) ΑΔΑ: Ω47ΚΟΡ1Κ-8ΔΨ – Χορήγηση άδειας χρήσης και μεταφοράς νερού για υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης νερού από γεώτρηση υδρευτικής χρήσης ΓΚ1 (άρδευση πρασίνου & καθαριότητα κοινόχρηστων χώρων) στον ΔΗΜΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ στον κοινόχρηστο χώρο στη θέση ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ & ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ του Δήμου Καλλιθέας, της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής, της Περιφέρειας Αττικής.

16) ΑΔΑ: 70ΣΛΟΡ1Κ-Τ45 – ΘΕΜΑ: Χορήγηση άδειας χρήσης και μεταφοράς νερού για υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης νερού από γεώτρηση υδρευτικής χρήσης ΓΚ2 (άρδευση πρασίνου & καθαριότητα κοινόχρηστων χώρων) στον ΔΗΜΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ στον κοινόχρηστο χώρο στη θέση ΜΑΤΖΑΓΡΙΩΤΑΚΗ & ΓΡΥΠΑΡΗ (Κ. ΠΑΡΚΟ), του Δήμου Καλλιθέας, της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής, της Περιφέρειας Αττικής.

17) ΑΔΑ: Ω0ΕΔΟΡ1Κ-ΡΜΙ – Χορήγηση άδειας χρήσης και μεταφοράς νερού για υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης νερού από γεώτρηση υδρευτικής χρήσης ΓΚ3 (άρδευση πρασίνου & καθαριότητα κοινόχρηστων χώρων) στον ΔΗΜΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ στον κοινόχρηστο χώρο στη θέση ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ & ΜΑΤΖΑΓΡΙΩΤΑΚΗ, του Δήμου Καλλιθέας, της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής, της Περιφέρειας Αττικής

18) ΑΔΑ: Ω5ΟΗΟΡ1Κ-ΕΙΨ – Χορήγηση άδειας χρήσης και μεταφοράς νερού για υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης νερού από γεώτρηση υδρευτικής χρήσης ΓΚ4 (άρδευση πρασίνου & καθαριότητα κοινόχρηστων χώρων) στον ΔΗΜΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ στον κοινόχρηστο χώρο στη θέση ΙΦΙΓΕΝΕΙΑΣ & ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ, του Δήμου Καλλιθέας, της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής, της Περιφέρειας Αττικής.

19) ΑΔΑ: ΩΜΕ4ΟΡ1Κ-ΡΤΝ – Χορήγηση άδειας χρήσης και μεταφοράς νερού για υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης νερού από γεώτρηση υδρευτικής χρήσης ΓΚ5 (άρδευση πρασίνου & καθαριότητα κοινόχρηστων χώρων) στον ΔΗΜΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ στον κοινόχρηστο χώρο στη θέση ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ & ΨΗΛΟΡΕΙΤΗ, του Δήμου Καλλιθέας, της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής, της Περιφέρειας Αττικής.

20) ΑΔΑ: 724ΚΟΡ1Κ-9Χ8 – Χορήγηση άδειας χρήσης και μεταφοράς νερού για υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης νερού από γεώτρηση υδρευτικής χρήσης ΓΚ6 (άρδευση πρασίνου & καθαριότητα κοινόχρηστων χώρων) στον ΔΗΜΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ στον κοινόχρηστο χώρο στη θέση ΑΡΙΣΤΟΓΕΙΤΟΝΟΣ & ΓΡ. ΛΑΜΠΡΑΚΗ, του Δήμου Καλλιθέας, της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής, της Περιφέρειας Αττικής.

21) ΑΔΑ: ΩΡΧΕΟΡ1Κ-49Β – Χορήγηση άδειας χρήσης και μεταφοράς νερού για υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης νερού από γεώτρηση υδρευτικής χρήσης ΓΚ7 (άρδευση πρασίνου & καθαριότητα κοινόχρηστων χώρων) στον ΔΗΜΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ στον κοινόχρηστο χώρο στη θέση ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ & ΔΟΞΗΣ, του Δήμου Καλλιθέας, της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής, της Περιφέρειας Αττικής.

22) ΑΔΑ: ΩΔΧΨΟΡ1Κ-ΗΘΣ – Χορήγηση άδειας χρήσης και μεταφοράς νερού για υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης νερού από γεώτρηση υδρευτικής χρήσης ΓΚ8 (άρδευση πρασίνου & καθαριότητα κοινόχρηστων χώρων) στον ΔΗΜΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ στον κοινόχρηστο χώρο στη θέση στην οδό ΥΔΡΑΣ, του Δήμου Καλλιθέας, της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής, της Περιφέρειας Αττικής.

23) ΑΔΑ: 6ΛΨΡΟΡ1Κ-ΘΚΓ – Χορήγηση άδειας χρήσης και μεταφοράς νερού για υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης νερού από γεώτρηση υδρευτικής χρήσης ΓΚ9 (άρδευση πρασίνου & καθαριότητα κοινόχρηστων χώρων) στο ΔΗΜΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ στον κοινόχρηστο χώρο στη θέση στη συμβολή των οδών ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ & ΚΡΕΜΟΥ, του Δήμου Καλλιθέας, της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής, της Περιφέρειας Αττικής.

24) ΑΔΑ: 7ΚΜΓΟΡ1Κ-1ΦΘ – Χορήγηση άδειας χρήσης και μεταφοράς νερού για υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης νερού από γεώτρηση υδρευτικής χρήσης ΓΚ10 (άρδευση πρασίνου & καθαριότητα κοινόχρηστων χώρων) στο ΔΗΜΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ στον κοινόχρηστο χώρο στη θέση στην οδό Π. ΤΣΑΛΔΑΡΗ, του Δήμου Καλλιθέας, της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής, της Περιφέρειας Αττικής.

25) ΑΔΑ: 78ΦΟΟΡ1Κ-ΘΨ4 – Χορήγηση άδειας χρήσης και μεταφοράς νερού για υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης νερού από γεώτρηση υδρευτικής χρήσης ΓΚ11 (άρδευση πρασίνου & καθαριότητα κοινόχρηστων χώρων) στο ΔΗΜΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ στον κοινόχρηστο χώρο στη θέση στη συμβολή των οδών Π. ΤΣΑΛΔΑΡΗ & ΦΟΡΝΕΖΗ, του Δήμου Καλλιθέας, της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής, της Περιφέρειας Αττικής.

26) ΑΔΑ: 7Ε9ΛΟΡ1Κ-62Ρ – Χορήγηση άδειας χρήσης και μεταφοράς νερού για υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης νερού από γεώτρηση υδρευτικής χρήσης ΓΚ12 (άρδευση πρασίνου & καθαριότητα κοινόχρηστων χώρων) στο ΔΗΜΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ στον κοινόχρηστο χώρο στη συμβολή των οδών Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ & ΜΥΚΗΝΩΝ (Πάρκο Φιλαρέτου), του Δήμου Καλλιθέας, της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής, της Περιφέρειας Αττικής.

27) ΑΔΑ: Ω8ΩΗΟΡ1Κ-ΙΔΜ – Χορήγηση άδειας χρήσης και μεταφοράς νερού για υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης νερού από γεώτρηση υδρευτικής χρήσης ΓΚ13 (άρδευση πρασίνου & καθαριότητα κοινόχρηστων χώρων) στο ΔΗΜΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ στον κοινόχρηστο χώρο στη συμβολή των οδών ΜΕΓΙΣΤΗΣ & ΑΡΤΗΣ, του Δήμου Καλλιθέας, της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής, της Περιφέρειας Αττικής.

28) ΑΔΑ: 60ΨΔΟΡ1Κ-Ο9Ν – Χορήγηση άδειας χρήσης και μεταφοράς νερού για υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης νερού από γεώτρηση υδρευτικής χρήσης ΓΚ14 (άρδευση πρασίνου & καθαριότητα κοινόχρηστων χώρων) στο ΔΗΜΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ στον κοινόχρηστο χώρο στη θέση ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ, του Δήμου Καλλιθέας, της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής, της Περιφέρειας Αττικής.

29) ΑΔΑ: ΩΞ9Ο7Λ7-ΒΦΣ – Ασφαλτόστρωση οδών του Δημοτικού οδικού δικτύου του Δήμου Καλλιθέας

30) ΑΔΑ: 7ΜΦΧ7Λ7-ΟΒΤ – Τροποποίηση άδειας λειτουργίας αρτοποιείου επί της οδού Σιβιτανίδου 36 στον Δήμο Καλλιθέας

31) ΑΔΑ: 72ΑΨ7Λ7-ΖΦΔ – Έγκριση όρων σχεδίου τροποποίησης – παράτασης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Καλλιθέας για το έργο: «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΚΑΙ ΣΤΙΒΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ».

32) ΑΔΑ: 7ΧΜΚ7Λ7-Ψ63 – Έγκριση δαπάνης ποσού 364,70€ για πληρωμή δημοσίευσης περίληψης διακήρυξης Ανοιχτής Δημοπρασίας για το έργο «Ολοκλήρωση υφισταμένου συλλεκτήρα ομβρίων υδάτων υψηλών περιοχών Μοσχάτου – Καλλιθέας – Νέας Σμύρνης στην οδό Ελευθερίας, στην εφημερίδα ‘Κέρδος’.

33) ΑΔΑ: ΩΧΓ7ΟΡ1Κ-0Χ4 – Διορισμός

34) ΑΔΑ: ΩΔ44ΟΡ1Κ-Γ9Β – Διορισμός

ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ – ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

1) ΑΔΑ: ΩΗ4ΙΟΡ1Κ-ΣΟ2 – Έγκριση μίσθωσης ιδιωτικών λεωφορείων (Πούλμαν) Δ.Χ. για μεταφορά δημοτών του Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας.

2) ΑΔΑ: 7ΣΘΥΟΡ1Κ-ΖΛ9 – Άδεια (ανανέωση – τροποποίηση της υπ’ αριθ. πρωτ. Φ 5404 / 1365 / ΠΕΡΙΒ-ΣΑ / 21.04.11 Άδειας, όπως αυτή έχει τροποποιηθεί – συμπληρωθεί με τις υπ’ αριθ. πρωτ. Φ 5404 / 5742 / ΠΕΡΙΒ-ΣΑ / 2012 / 24-01-2013 και Φ 5404 / 2651 / ΠΕΡΙΒ-ΣΑ / 01-07-2011 Αποφάσεις), με τροποποίηση και ως προς την επωνυμία και την έδρα της εταιρίας, για τη δραστηριότητα συλλογής και μεταφοράς μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων καθώς και μεταχειρισμένων ελαστικών οχημάτων, οχημάτων στο τέλος του κύκλου ζωής τους (ΟΤΚΖ) και αποβλήτων ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ), της εταιρίας ΧΑΡΤΣΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΘΝΙΚΩΝ – ΔΙΕΘΝΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ – LOGISTICS που εδρεύει στην οδό Γαληνού 31 στον Κερατσίνι Αττικής

3) ΑΔΑ: 65ΕΞ7Λ7-Ζ53 – Τροποποίηση της υπ΄ αριθμ. 1542/02-03-2015 Απόφασης συγκρότησης Τριμελούς Επιτροπής χορήγησης βεβαιώσεων σε παραγωγούς πωλητές λαϊκών αγορών του Δήμου Κερατσινίου – Δραπετσώνας

4) ΑΔΑ: 6ΧΨΒ7Λ7-ΠΓΥ – Απόφαση απαλλαγής εφεδρικού ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους ισχύος 625 KVA, στις εγκαταστάσεις της εταιρείας « OIL ONE A.B.E.E.», στην οδό Μιχαληνού 10 στο Δήμο Κερατσινίου – Δραπετσώνας. Α

5) ΑΔΑ: Ψ10Χ7Λ7-ΕΩΘ – Έγκριση αποτελέσματος διαγωνισμού για την ανάδειξη μειοδότη του έργου : «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ‘ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ ΛΙΜΑΝΙ ΠΕΙΡΑΙΑ (ΑΚΤΗ ΚΟΝΔΥΛΗ) – ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑ – ΛΙΜΑΝΙ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ – ΣΧΙΣΤΟΣ’ Έτους 2015 – 2016», Προϋπολογισμού: επτακοσίων χιλιάδων ευρώ (700.000,00), με το Φ.Π.Α.

6) ΑΔΑ: ΩΦ2Σ7Λ7-ΙΧΞ – Έγκριση όρων προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας για το έργο: «Βελτίωση παιδικών χαρών και υπο-δομών πρασίνου Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας», συνολικού προϋπολογισμού 899.900,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.).

7) ΑΔΑ: 62367Λ7-ΑΗΡ – Έγκριση δέσμευσης πίστωσης ύψους εξακόσιες χιλιάδες ευρώ (600.000,00 €), Δ/νση Οικονομικών Π.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΑΕ 97810702001 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ «ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ ΛΙΜΑΝΙ ΠΕΙΡΑΙΑ (ΑΚΤΗ ΚΟΝΔΥΛΗ) – ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑ – ΛΙΜΑΝΙ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ ΣΧΙΣΤΟΣ» ΕΤΟΥΣ 2015 – 2016. του οικ. έτους 2016

8) ΑΔΑ: 64Ω37Λ7-Ρ9Ε – Ανανέωση άδειας συνεργείου συντήρησης ανελκυστήρων της «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΩΛΗΣ & ΣΙΑ ΕΕ-ΤΕΚΑ WEB», με έδρα στην οδό ΚΟΝΙΤΣΗΣ 1, ΤΚ 18758 ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ

9) ΑΔΑ: ΩΜΟΓ7Λ7-ΙΥ7 – Δέσμευση πίστωσης ύψους τριακόσιες χιλιάδες ευρώ (300.000,00 €) για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του Ειδικού Φορέα 07.072 Δ/νση Οικονομικών Π.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΑΕ 97620701401 ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ – ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ του οικ. έτους 2016 για την ανάγκη δαπάνης πολυετούς υποχρέωσης ΜΕΛΕΤΗΣ «ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ», συνολικής πίστωσης 615.000€ (ΕΠΙΜΕΡΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΥ ΑΝΑ ΕΤΟΣ: 2016: 300.000€, 2017: 315.000€).

ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ

1) ΑΔΑ: 69ΚΖΟΡ1Κ-7Η3 – Χορήγηση άδειας χρήσης νερού για υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης νερού από πηγάδι αρδευτικής χρήσης(άρδευση αγροτεμαχίου) στις κ.κ. ΨΑΡΑΔΕΛΛΗ ΜΑΡΙΑ και ΚΑΨΑΔΑΜΗ ΟΥΡΑΝΙΑ στην ιδιοκτησία τους στη θέση ΚΑΨΟΣΠΙΤΙ του Δήμου Κρωπίας, Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής.

2) ΑΔΑ: 6Ω0ΙΟΡ1Κ-ΞΕ1 – Έλεγχος νομιμότητας της υπ’ αριθ. 214/2015 (ορθή επανάληψη) απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ ¨ΣΦΗΤΤΟΣ¨ του Δήμου Κρωπίας.

3) ΑΔΑ: 6ΦΩ67Λ7-Φ6Ζ – Τροποποίηση της με αριθμ. πρωτ. 2731 / 09 / 28-09-2010 άδειας λειτουργίας, του εργοστασίου κατασκευής πλαστικών ρολλών – κατασκευής κουφωμάτων από αλουμίνιο και πλαστικό – πολυεστερικής βαφής μετάλλων, της Α. & Μ. ΛΥΓΝΟΣ Α.Β.Ε.Κ.Ε., με την προσθήκη όρων (πρότυπων περιβαλλοντικών δεσμεύσεων ).

4) ΑΔΑ: Ω5ΟΞ7Λ7-ΔΚ8 – ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ Α.Ε.

5) ΑΔΑ: 7Ρ527Λ7-ΖΒΡ – Έλεγχος δικαιολογητικών που αφορούν στον διαγωνισμό για την ανάθεση της μελέτης «ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΡΕΜΑΤΟΣ ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΡΩΠΙΑΣ (Από περιοχή οδού Αρχιμήδους έως αποδέκτη) ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ»

6) ΑΔΑ: 7ΖΓ17Λ7-Τ3Σ – Παράταση συνολικής προθεσμίας εκπόνησης της μελέτης «Μελέτη Βελτίωσης Διαδημοτικής Οδού Κορωπί – Καλύβια Θορικού»

7) ΑΔΑ: ΩΘΗ4ΟΡ1Κ-ΓΩ8 – Έγκριση κατανάλωσης καυσίμων καθ’ υπέρβαση του καθορισθέντος ανώτατου ορίου για το μήνα Ιανουάριο 2016 του Δήμου Κρωπιάς.

8) ΑΔΑ: 6Ζ1Τ7Λ7-ΚΞ0 – Εγγραφή στο Ειδικό Μητρώο επιχειρήσεων ναυπήγησης, μετατροπής, επισκευής και συντήρησης πλοίων της «LACOMAR ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΑΡΜΑΡΟΥ Α.Ε.»

9) ΑΔΑ: Ψ7ΑΔ7Λ7-ΥΣΚ – Ορισμός επιβλεπόντων του έργου: «Συλλογή, μεταφορά, επεξεργασία και διάθεση ακαθάρτων περιοχών Κορωπίου – Παιανίας»

10) ΑΔΑ: Ω1ΝΩ7Λ7-ΒΗΔ – Έγκριση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου: “ΣΥΛΛΟΓΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΚΟΡΩΠΙΟΥ-ΠΑΙΑΝΙΑΣ”, αναδόχου Κοινοπραξίας με την επωνυμία «ΚΛΕΑΡΧΟΣ Γ. ΡΟΥΤΣΗΣ Α.Ε. – ΕΡΕΤΒΟ Α.Ε. – ΑΑΓΗΣ Α.Ε.».

11) ΑΔΑ: 6Ι8Ο7Λ7-ΝΒ4 – Τροποποίηση της υπ’αρ.πρωτ. 2615/12-12-2012 Άδειας λειτουργίας λόγω πραγματοποιηθέντος μηχανολογικού εκσυγχρονισμού , Τυπογραφείου , διάρκειας αορίστου χρόνου με την επωνυμία INFORM Π. ΛΥΚΟΣ Α.Ε , που λειτουργεί επί του 5ου Χλμ της Λ.Βάρης-Κορωπίου στο Δήμο Κρωπίας Αττικής

12) ΑΔΑ: 70ΣΠΟΡ1Κ-Α50 – Χορήγηση άδειας χρήσης νερού για υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης από πηγάδι αρδευτικής χρήσης (άρδευση αγροτεμαχίων) στον κ. Ιωάννη Αγγελή στην ιδιοκτησία του, στη θέση «Λιαγκισίριζα» του Δήμου Κρωπίας, της Περιφέρειας Αττικής.

13) ΑΔΑ: Ω346ΟΡ1Κ-ΒΚ8 – Χορήγηση άδειας χρήσης νερού από γεώτρηση αρδευτικής χρήσης(άρδευση αγροτεμαχίου) στην εταιρεία ΕΜΜ.ΠΡΑΣΑΚΗΣ Α.Ε. (νόμ.εκπρόσωπος κ. ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ) στην ιδιοκτησία τους στην θέση ΠΡΑΡΙ-ΚΙΜΙΝΙ ή ΠΡΑΡΙ ΑΛΥΚΟΥ του Δήμου Κρωπίας, Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής.

14) ΑΔΑ: ΩΑΧ47Λ7-ΔΩΞ – Άδεια εγκατάστασης διάρκειας τριών ( 3 ) ετών, της αποθήκης με συσκευασία & ανασυσκευασία εύφλεκτων, οξειδωτικών, διαβρωτικών, τοξικών επικινδύνων χημικών προιόντων και μη επικινδύνων προιόντων, της ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΛ. ΧΙΩΤΑΚΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝ. ΕΤΑΙΡΕΙΑ, που βρίσκεται στο 3ο χλμ της Λεωφ. Κορωπίου – Βάρης, θέση Τζήμα στο Κορωπί Αττικής.

15) ΑΔΑ: Ω10Ε7Λ7-ΦΦΩ – Άδεια κτιριακού & μηχανολογικού εκσυγχρονισμού διάρκειας τριών (3) ετών, σύμφωνα με τον ΓΟΚ και χωρίς παρέκκλιση από τους όρους δόμησης, του εργοστασίου κατασκευής μεταλλικών επίπλων, της ΜΕΤΑΞΑΚΗΣ ΑΘΑΝ. Α.Β.Ε.Ε., που βρίσκεται στο 2ο χλμ. της Λεωφ. Κορωπίου – Βάρης, στο ΒΙ.ΠΑ Κορωπίου Αττικής.

16) ΑΔΑ: Ω1ΝΩ7Λ7-ΒΗΔ – Έγκριση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου: “ΣΥΛΛΟΓΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΚΟΡΩΠΙΟΥ-ΠΑΙΑΝΙΑΣ”, αναδόχου Κοινοπραξίας με την επωνυμία «ΚΛΕΑΡΧΟΣ Γ. ΡΟΥΤΣΗΣ Α.Ε. – ΕΡΕΤΒΟ Α.Ε. – ΑΑΓΗΣ Α.Ε.».

17) ΑΔΑ: 6Τ447Λ7-ΓΑΤ – Έγκριση: Α) των τευχών του διαγωνισμού της μελέτης Τεχνικός Σύμβουλος για το έργο: «Συλλογή, μεταφορά, επεξεργασία και διάθεση ακαθάρτων περιοχών Κορωπίου – Παιανίας» για την ανάθεση σύμβασης παροχής υπηρεσιών κατά το άρθρο 9 του Ν.3316/2005, προϋπολογισμού 408.495,00 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ), Β) αποστολής περίληψης για δημοσίευση και Γ) σύστασης της επιτροπής διαγωνισμού.

18) ΑΔΑ: 75Μ7ΟΡ1Κ-ΝΣΕ – Χορήγηση άδειας χρήσης νερού για υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης νερού από γεώτρηση αρδευτικής χρήσης (άρδευση αγροτεμαχίου) στους κ.κ. ΓΙΑΝΝΑΚΟ ΔΗΜΗΤΡΙΟ, ΓΙΑΝΝΑΚΟ ΓΕΩΡΓΙΟ στην ιδιοκτησία τους στην θέση MΠΟΤΑ του Δήμου ΚΡΩΠΙΑΣ, της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής, της Περιφέρειας Αττικής.

19) ΑΔΑ: 7Ν0Ω7Λ7-ΧΦΘ – Τεχνικός Σύμβουλος για το έργο: «Συλλογή, μεταφορά, επεξεργασία και διάθεση ακαθάρτων περιοχών Κορωπίου – Παιανίας»

20) ΑΔΑ: Ω481ΟΡ1Κ-5ΤΥ – Χορήγηση άδειας χρήσης και μεταφοράς νερού από γεώτρηση αρδευτικής χρήσης (άρδευση αγροτεμαχίου) στους Ανδρέα και Αναστάσιο Ντούνη στην ιδιοκτησία τους, στη θέση «Σταμάλα» του Δήμου Κρωπίας, της Περιφέρειας Αττικής.

21) ΑΔΑ: ΩΙΡ47Λ7-ΒΛΜ – Έγκριση σύναψης και όρων προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής, του Δήμου Κρωπίας και της Εταιρείας Ύδρευσης και Αποχέτευσης Πρωτευούσης (ΕΥΔΑΠ Α.Ε.) για την ολοκλήρωση κατασκευής έργων διαχείρισης υγρών αποβλήτων, που αφορούν σε οικισμούς Β’ Προτεραιότητας της Οδηγίας 91/271 ΕΟΚ, με χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ 2014-2020.

22) ΑΔΑ: 7ΖΜ97Λ7-Ω24 – έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης 2.000.000,00 για την ανάγκη εκτέλεσης του έργου με ΚΑΕ 9775.05.018.01

ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ

1) ΑΔΑ: ΩΥΝΒ7Λ7-ΡΜΑ – Ανανέωση άδειας λειτουργίας του εργοστασίου παραγωγής Πολυστυρενίου, διογκοσιμου Πολυστυρενίου και θερμομονωτικών πλακών αφρώδους εξηλασμένου Πολυστυρενίου της DOW ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ που βρίσκεται στη θέση Συρί – Αγ. Νικόλαος του Θορικού Λαυρίου

2) ΑΔΑ: Ω53ΤΟΡ1Κ-ΨΓΖ – Έγκριση κατανάλωσης καυσίμων καθ’ υπέρβαση του καθορισθέντος ανώτατου ορίου για το μήνα Δεκέμβριο 2015 του Δήμου Λαυρεωτικής.

3) ΑΔΑ: Ω53ΤΟΡ1Κ-ΨΓΖ – Έγκριση κατανάλωσης καυσίμων καθ’ υπέρβαση του καθορισθέντος ανώτατου ορίου για το μήνα Δεκέμβριο 2015 του Δήμου Λαυρεωτικής.

4) ΑΔΑ: ΩΙ5Γ7Λ7-Ι9Φ – Χορήγηση 2ης παράτασης προθεσμίας του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ».

5) ΑΔΑ: 6ΩΩΤΟΡ1Κ-ΘΑ2 – ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ¨ΒΓΕΘΙ¨ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΕΡΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΜΒΑΔΟΥ 4208,68 τ.μ. ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 14 Ν.998/79 (ΑΡ. ΠΡΩΤ. 263/6342/10-02-2016) ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΑΙΤΗΜΑ ΤΟΥ κ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΛΑΠΠΑ

6) ΑΔΑ: 7ΙΡΜΟΡ1Κ-ΙΔΑ – ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ¨ΣΑΚΚΑ¨ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΕΡΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΜΒΑΔΟΥ 367,05 τ.μ. ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 14 Ν. 998/79 (ΑΡ. ΠΡΩΤ. 262/6338/10-02-2016) ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΑΙΤΗΜΑ ΤΗΣ κ. ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΚΑΡΑΜΗΤΡΟΥ

7) ΑΔΑ: 62ΧΑΟΡ1Κ-7ΝΣ – Συγκρότηση Επιτροπών ανάθεσης μικροεργολαβιών, για την με αυτεπιστασία εκτέλεση των δασοτεχνικών έργων και εργασιών, προμήθειας πάσης φύσεως εφοδίων και υλικών, παραδόσεως και παραλαβής αυτών και των γενομένων εργασιών, των Δασαρχείων Πεντέλης, Καπανδριτίου, Πάρνηθας και Λαυρίου για τη διετία 2016-2017

8) ΑΔΑ: 6ΩΩΤΟΡ1Κ-ΘΑ2 – ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ¨ΒΓΕΘΙ¨ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΕΡΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΜΒΑΔΟΥ 4208,68 τ.μ. ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 14 Ν.998/79 (ΑΡ. ΠΡΩΤ. 263/6342/10-02-2016) ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΑΙΤΗΜΑ ΤΟΥ κ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΛΑΠΠΑ

9) ΑΔΑ: ΩΠΑ97Λ7-ΗΧΔ – ΑΠΟΔΟΧΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «Αποκατάσταση διατηρητέου κτίσματος για την δημιουργία Μουσείου Κεραμικής – ΑΚΕΛ «ΠΑΝΟΣ ΒΑΛΣΑΜΑΚΗΣ», στο Λαύριο 845.945,94 Ευρώ (με ΦΠΑ).

10) ΑΔΑ: 6ΒΖΛ7Λ7-29Ρ – Άσκηση η μη άσκηση ενδίκων μέσων, κατά της υπ’ αριθμ. 1127/2015 απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών.

11) ΑΔΑ: Ω0ΥΝΟΡ1Κ-ΟΟ3 – Απόφαση παράτασης της υπ΄αριθ. ΠΕ.ΧΩ.Φ5476/2526/Περ.6/11/01.07.2011 Απόφασης του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με θέμα: “Απόφαση Ανανέωσης της υπ΄αριθ. ΠΕ.ΧΩ.3326/Περ.6/06/19.06.2006 Απόφασης του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής με θέμα την έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για την λειτουργία της δραστηριότητας: “Παιδική κατασκήνωση “Το ξένοιαστο μελίσσι” στην Πούντα Ζέζα Λαυρίου Αττικής”.

12) ΑΔΑ: ΩΝΩΖ7Λ7-ΧΥΒ – Άδεια Μηχανολογικού Εκσυγχρονισμού Βιομηχανίας παραγωγής θρεπτικών ουσιών –αντιδραστηρίων με την επωνυμία Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε. επί της οδού Ποταμού 5, εντός του ΒΙΟ.ΠΑ Κερατέας, στη θέση «ΒΕΝΙΖΑ-ΖΑΠΑΝΙ» της Κερατέας Αττικής

13) ΑΔΑ: ΩΘ71ΟΡ1Κ-0ΡΨ – ΔΑΣΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΥΛΟΤΟΜΙΩΝ & ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΚΑΥΣΟΞΥΛΕΥΣΗΣ

14) ΑΔΑ: ΨΗΙΗΟΡ1Κ-ΧΣΓ – ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ¨ΜΑΛΙΑ ΡΟΥΝΙ ΔΑΣΚΑΛΕΙΟΥ¨ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΕΡΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΜΒΑΔΟΥ 8.963,00τ.μ. ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 14. Ν. 998/79 (ΑΡ. ΠΡΩΤ. 332/8368/23-02-2016) ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΑΙΤΗΜΑ ΤΟΥ κ. ΜΑΡΚΟΥ ΠΑΡΑΣΥΡΗ

15) ΑΔΑ: 7Κ5Τ7Λ7-Ρ4Χ – Ανανέωση Άδειας λειτουργίας δεξαμενών υγρών καυσίμων και εγκατάσταση ολοκληρωμένου συστήματος εισροών – εκροών με την επωνυμία ΕΛΙΝΟΪΛ Α.Ε , που βρίσκεται στη θέση «Όρμος Πανόρμου» , εντός της ΟΛΥΜΠΙΚ ΜΑΡΙΝ στο Δήμο Λαυρεωτικής Αττικής.

16) ΑΔΑ: 6Ξ2Θ7Λ7-5ΞΘ – ΣΥΝΤΉΡΗΣΗ ΠΑΛΑΙΑΣ ΧΑΡΑΞΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ -ΛΑΥΡΙΟ (25 ΧΛΜ)

17) ΑΔΑ: ΨΛΘΧ7Λ7-ΛΛΥ – Εγγραφή στο Ειδικό Μητρώο επιχειρήσεων ναυπήγησης, μετατροπής, επισκευής και συντήρησης πλοίων της ΓΚΟΛΝΤΕΝ ΓΙΩΤΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Ε.Π.Ε.

18) ΑΔΑ: Ψ7ΦΖ7Λ7-Δ3Ε – Έγκριση πολυετούς δέσμευσης συνολικού ποσού €: 2.663.645,00 (2016: 535.000,00€, 2017: 1.713.645,00€ 2018: 415.000,00€) και έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού €: 535.000,00 που θα βαρύνει τις πιστώσεις προυπολογισμού της Περιφέρειας Αττικής –ΠΕΑΑ οικονομικού έτους 2016 (διακριση σε ΚΑΕ 01) προκειμένου να πραγματοποιηθεί η δημοπράτηση έργων από τη Δ/νση Τεχνικών Έργων της ΠΕΑΑ.

19) ΑΔΑ: Ω8Ψ0ΟΡ1Κ-63Θ – Ακύρωση της υπ’ αριθ. 2/2016 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λαυρεωτικής.

ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ

1) ΑΔΑ: 7ΙΒΗ7Λ7-ΝΧ5 – ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΥΡΩΣΗΣ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 98-ΜΑΡ/2014 της υπ’αρ. 1ης πράξης εφαρμογής της πολεοδομικής μελέτης της Π.Ε. 3 Πόρτο Ράφτη του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας.

2) ΑΔΑ: 65ΓΚΟΡ1Κ-ΖΟ8 – Χορήγηση άδειας χρήσης νερού για υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης νερού από πηγάδι αρδευτικής χρήσης (άρδευση αγροτεμαχίου) στις Βασιλική Μπαγλατζή, Αικατερίνη Παπασωτηρίου και Ελένη Αναγνώστου στην ιδιοκτησία τους, στη θέση «Καλιμπάκι Βραώνας» του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας, της Περιφέρειας Αττικής.

3) ΑΔΑ: 7ΕΩ4ΟΡ1Κ-ΥΑΟ – Χορήγηση άδειας χρήσης νερού για υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης νερού από πηγάδι αρδευτικής χρήσης (άρδευση αγροτεμαχίων) στους Ιωάννη Πέτρου (του Γρηγορίου) και Ιωάννη Πέτρου (του Γεωργίου) στην ιδιοκτησία τους, στη θέση «Γκούρι Μπιμ-Σύκα» του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας, της Περιφέρειας Αττικής.

4) ΑΔΑ: ΩΩΠΧΟΡ1Κ-ΖΡ9 – Χορήγηση άδειας χρήσης νερού για υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης και μεταφοράς νερού από πηγάδι αρδευτικής χρήσης (άρδευση αγροτεμαχίων) στους Δημήτριο, Ιωάννη, Γεώργιο, Μαρία και Αικατερίνη Μαγγανά στην ιδιοκτησία τους, στη θέση «Προϊστήρι ή Πρασσιές ή Χιλίστρα ή Καραχούρι Πόρτο Ράφτη» του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας, της Περιφέρειας Αττικής.

5) ΑΔΑ: 7ΤΥΚ7Λ7-813 – ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ Υπεύθυνης δήλωσης έναρξης λειτουργίας (Παράρτημα IV) του άρθρου 19, παρ. 2,3 του Ν. 3982/2011.

6) ΑΔΑ: 75ΜΤΟΡ1Κ-Ο66 – Χορήγηση άδειας χρήσης νερού για υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης νερού από πηγάδι αρδευτικής χρήσης στους κ. Γιαννακούρη Αθανάσιο του Ιωάννη (επικαρπωτής), Γιαννακούρη Ιωάννη του Αθανασίου, στην ιδιοκτησία τους, στη θέση «ΚΟΚΚΙΝΑΔΕΣ Η ΚΟΚΚΙΝΙΕΣ – ΜΕΡΕΝΤΑ», του Δήμου Μαρκόπουλου – Μεσογαίας, Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής, της Περιφέρειας Αττικής.

7) ΑΔΑ: 6ΛΜΕ7Λ7-ΨΤΩ – ΑΠΟΦΑΣΗ Απόρριψη πρότασης τροποποίησης εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου της 1ης-2ης Π.Ε. Πόρτο Ράφτη, Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας, στο Ο.Τ. Γ 271

8) ΑΔΑ: ΩΥ4ΨΟΡ1Κ-ΑΝΩ – Χορήγηση άδειας χρήσης νερού για υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης και μεταφοράς νερού από γεώτρηση αρδευτικής χρήσης (άρδευση αγροτεμαχίων) στους Στυλιανό Καλόφωνο και Αντώνη & Μαρία Καΐλα στην ιδιοκτησία τους, στη θέση «Χόνι-Μπούκι, Μερέντα» του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας, της Περιφέρειας Αττικής.

9) ΑΔΑ: ΩΡΦΜΟΡ1Κ-9ΕΡ – Χορήγηση άδειας χρήσης νερού για υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης και μεταφοράς νερού από γεώτρηση αρδευτικής χρήσης (άρδευση αγροτεμαχίων) στους Ιωάννη Παπαγιαννάκο και Ελευθερία Παπαγιαννάκου στην ιδιοκτησία τους, στη θέση «Κίκια-Καράμπαμπα» του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας, της Περιφέρειας Αττικής.

10) ΑΔΑ: ΩΕ37ΟΡ1Κ-ΗΒ4 – Χορήγηση άδειας χρήσης νερού για υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης νερού από πηγάδι αρδευτικής χρήσης (άρδευση αγροτεμαχίου) στον κ. Χρήστο Πρίφτη στην ιδιοκτησία του, στη θέση «Πατατοχώραφο» του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας, της Περιφέρειας Αττικής.

11) ΑΔΑ: Ω6237Λ7-ΛΑ5 – Έγκριση του φακέλου του έργου και πρόσκληση για διαπραγμάτευση για την ανάθεση της μελέτης «Βυθοκόρηση και Επισκευή Κρηπιδωμάτων Λιμένα Αγ. Νικολάου, Πόρτο Ράφτη», προεκτιμώμενης αμοιβής 21.500,00 ευρώ (πλέον ΦΠΑ 23%)

12) ΑΔΑ: 71ΝΨ7Λ7-71Ε – ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΥΡΩΣΗΣ ΑΡ. 61 – ΜΑΡ/2015 ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ Εφαρμογής στην περιοχή της Πολεοδομικής Ενότητας 3 στο Πόρτο Ράφτη Δήμου Μαρκοπούλου, στην ιδιοκτησία Θεοφανόπουλου Κωνσταντίνου

13) ΑΔΑ: 7ΤΒΟ7Λ7-ΖΑ9 – ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΥΡΩΣΗΣ ΑΡ. 59 – ΜΑΡ/2015 ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ Εφαρμογής στην περιοχή των Πολεοδομικών Ενοτήτων 4 και 5 στο Πόρτο Ράφτη Δήμου Μαρκοπούλου, στην ιδιοκτησία Ιωάννη και Κωνσταντίνου Σουλιώτη

14) ΑΔΑ: Ω4ΔΒ7Λ7-52Ξ – ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΥΡΩΣΗΣ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 43-ΜΑΡ/2015 της με αρ. 1/2010 Πράξης Εφαρμογής της Πολεοδομικής Ενότητας δεύτερης κατοικίας 4-5 «Πόρτο Ράφτη» του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας της ιδιοκτησίας με κ.α.κ. 670120 στο Ο.Τ. Γ 909.

15) ΑΔΑ: 6ΛΜΕ7Λ7-ΨΤΩ – ΑΠΟΦΑΣΗ Απόρριψη πρότασης τροποποίησης εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου της 1ης-2ης Π.Ε. Πόρτο Ράφτη, Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας, στο Ο.Τ. Γ 271  Ανακληθείσα πράξη

16) ΑΔΑ: ΩΕΣΘΟΡ1Κ-ΡΦΡ – Χορήγηση άδειας χρήσης νερού για υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης από γεώτρηση αρδευτικής χρήσης (άρδευση αγροτεμαχίου) στην κ. Ευαγγελία Σπανού στην ιδιοκτησία της, στη θέση «Πούσι Ρι» του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας, της Περιφέρειας Αττικής.

17) ΑΔΑ: 6ΒΦΒΟΡ1Κ-97Δ – Χορήγηση άδειας χρήσης και μεταφοράς νερού για υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης νερού από γεώτρηση αρδευτικής χρήσης (άρδευση αγροτεμαχίου) στον κ. Νικολάκη Παναγιώτη του Κωνσταντίνου, στην ιδιοκτησία του στη θέση ΚΟΚΚΙΝΑΔΑ του Δήμου Μαρκοπούλου- Μεσογαίας, της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής

18) ΑΔΑ: ΩΨΕ07Λ7-Ν13 – ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΥΡΩΣΗΣ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 39-ΜΑΡ/2015 της υπ’ αρ. 1/2000 Πράξης Εφαρμογής της πολεοδομικής μελέτης των Πολεοδομικών ενοτήτων 4 & 5 Πόρτο Ράφτη του Δήμου Μαρκόπουλου, (N. Αττικής), για την ιδιοκτησία που βρίσκεται στο Ο.Τ. Γ1377 με κ.α.κ. 721814.

19) ΑΔΑ: ΩΖΩΖΟΡ1Κ-57Θ – Τροποποίηση ως προς τις συντεταγμένες της θέσης ανόρυξης της γεώτρησης (λόγω τεχνικών και κατασκευαστικών δυσχερειών) της με αριθμό πρωτ. 69392/3810/25-11-2015 (Α.Δ.Α. ΩΨ2ΨΟΡ1Κ-ΚΕΥ) Απόφασης του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής «Χορήγηση άδειας εκτέλεσης έργου αξιοποίησης υδατικών πόρων για ανόρυξη γεώτρησης αρδευτικής χρήσης (άρδευση αγροτεμαχίων) στους Χρήστο, Παναγιώτη και Ζωή Μοσχανδρέου στην ιδιοκτησία τους, στη θέση «Άγιος Αθανάσιος», του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας της Περιφέρειας Αττικής».

20) ΑΔΑ: Ω1Τ2ΟΡ1Κ-ΜΒΔ – Χορήγηση άδειας χρήσης νερού για υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης από γεώτρηση αρδευτικής χρήσης (άρδευση αγροτεμαχίου) στους Αικατερίνη Ορφανού και Δημήτριο Δράκο στην ιδιοκτησία τους, στη θέση «Πούσι Πρίφτη – Βαραμπάς» του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας, της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής, της Περιφέρειας Αττικής.

21) ΑΔΑ: ΩΟΕΜΟΡ1Κ-3Τ8 – Χορήγηση άδειας χρήσης νερού για υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης νερού από γεώτρηση αρδευτικής χρήσης(άρδευση αγροτεμαχίου) στον κ. ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΑΤΟ ΔΙΟΝΥΣΙΟ στην ιδιοκτησία του στην θέση ΠΟΥΣΙ ΚΑΛΟΓΕΡΗ-ΛΙΜΙΚΟ του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας, Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής.

22) ΑΔΑ: 772ΠΟΡ1Κ-ΜΣΓ – Χορήγηση άδειας χρήσης και μεταφοράς νερού από γεώτρηση υδρευτικής χρήσης (άρδευση πρασίνου) στους Πέτρο και Ελένη Άνδροβικ στην ιδιοκτησία τους, στη θέση «Μπαθίστα – Πόρτο Ράφτη» του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας, της Περιφέρειας Αττικής.

23) ΑΔΑ: 7ΕΚ87Λ7-Δ9Ι – ΚΥΡΩΣΗΣ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 37-ΜΑΡ/2014 της με αρ. 1/2010 πράξης εφαρμογής της πολεοδομικής μελέτης των Πολεοδομικών Ενοτήτων 4 & 5 της περιοχής δεύτερης κατοικίας «Πόρτο Ράφτη» του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας, της ιδιοκτησίας με κ.α.κ. 710409 στο Ο.Τ. Γ1400.

24) ΑΔΑ: 67ΝΩ7Λ7-ΧΝ4 – 3η Τροποποίηση της Πράξης «ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ» με κωδικό MIS 374458 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική»

25) ΑΔΑ: 7Δ6Φ7Λ7-ΕΚΜ – ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΥΡΛΕΖΑΣ ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ

26) ΑΔΑ: ΩΕΣ2ΟΡ1Κ-Ω6Λ – ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΝΠΔΔ «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ».

27) ΑΔΑ: ΩΩΞΤ7Λ7-ΚΦΠ – ΑΠΟΦΑΣΗ Απόρριψη πρότασης τροποποίησης εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου της 1ης-2ης Π.Ε. Πόρτο Ράφτη, Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας, στο Ο.Τ. Γ 271

28) ΑΔΑ: 728ΧΟΡ1Κ-ΣΓ8 – Καθιέρωση διαφορετικού ωραρίου λειτουργίας των Υπηρεσιών Ύδρευσης και Καθαριότητας του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας

ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ – ΤΑΥΡΟΥ

1) ΑΔΑ: Ω2Ν47Λ7-ΧΣΣ – Έγκριση Μείωσης Πρόσθετων Εγγυήσεων Καλής Εκτέλεσης του έργου «Κατασκευή βασικών συλλεκτήρων και ολοκλήρωση συλλεκτήρων απορροής ομβρίων υδάτων της οδού Χρυσοστόμου Σμύρνης και πέριξ στο Δήμο Μοσχάτου»

2) ΑΔΑ: ΩΩ287Λ7-6Λ1 – Απόφαση επιβολής προστίμου στον «ΦΙΛΙΠΠΟ ΑΪΔΟΝΗ», κάτοχο εργαστηρίου κατασκευής εξαρτημάτων μοτοσικλετών από πολυεστέρα, επί των οδών Κύπρου 10 & Άρτης, στο Μοσχάτο.

3) ΑΔΑ: Ω4ΖΔ7Λ7-ΔΡΨ – Χορήγηση άδειας πωλητή πετρελαίου θέρμανσης στην ΑΣΠΑΣΙΑ ΠΟΥΛΗ με έδρα επί της οδού Στρ. Μακρυγιάννη 108, στο Μοσχάτο, χωρίς αποθηκευτικούς χώρους

4) ΑΔΑ: 7Ε267Λ7-Ο27 – Διαγραφή της επιχείρησης με την επωνυμία «ΔΗΜ. ΚΑΡΔΑΡΑΣ – ΑΝΑΣΤ. ΚΕΡΑΜΙΔΑΣ Ο.Ε.» με έδρα επί της οδού Λ. Κατσώνη 19, στο Μοσχάτο, από το Μητρώο επιχειρήσεων ναυπήγησης, μετατροπής, επισκευής και συντήρησης πλοίων.

5) ΑΔΑ: 7ΓΡΩ7Λ7-1ΛΘ – Έγκριση τροποποιήσεως του Καταστατικού Ανώνυμης Εταιρίας

6) ΑΔΑ: 6ΩΒΕ7Λ7-ΣΧΕ – Έγκριση τροποποιήσεως του Καταστατικού Ανώνυμης Εταιρίας

7) ΑΔΑ: ΩΑΑ57Λ7-Υ14 – Διαγραφή της επιχείρησης του ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ ΚΡΑΤΣΑ, με έδρα επί της οδού Πάροδος Κοραή 58 στον Δήμο Μοσχάτου – Ταύρου, Δ. Κ. Μοσχάτου, από το Μητρώο επιχειρήσεων ναυπήγησης, μετατροπής, επισκευής και συντήρησης πλοίων της Υπηρεσίας μας.

8) ΑΔΑ: Ω0ΘΩ7Λ7-ΟΧ3 – Τροποποίηση της υπ’ αρ. 183237/29-12-2014 (AΔΑ: 6ΓΤ67Λ7-2Σ8) Απόφασης για τη Συγκρότηση Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης υλοποίησης της Προγραμματικής Σύμβασης για το έργο: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΜΟΣΧΑΤΟΥ-ΤΑΥΡΟΥ».

9) ΑΔΑ: 6ΧΩΜΟΡ1Κ-ΤΓ8 – Έλεγχος νομιμότητας της υπ’ αριθ. 123/ 9-12-2015 (Ορθή επανάληψη) απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ Δημοτικός Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής & Κοινωνικής Αλληλεγγύης Δήμου Μοσχάτου Ταύρου.

10) ΑΔΑ: ΩΖΝΣ7Λ7-ΝΓΩ – ΘΕΜΑ: Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου: «Αποκατάσταση βλαβών οδοστρωμάτων στο Δήμο Μοσχάτου – Ταύρου» αναδόχου εταιρείας ΕΔΡΑΙΟΣ ΑΤΕ προϋπολογισμού 500.000,00€

11) ΑΔΑ: 6ΟΒΤ7Λ7-ΙΑΧ – δικτυο αποχετευσης στο δημο ταυρου

12) ΑΔΑ: ΩΖΘΕ7Λ7-Η93 – 2η Μείωση εγγυήσεων του έργου «Αποκατάσταση βλαβών οδοστρωμάτων στο Δήμο Μοσχάτου – Ταύρου» προϋπολογισμού 500.00,00 ευρώ (με το Φ.Π.Α.)

13) ΑΔΑ: 78Ζ47Λ7-4Ε9 – ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ Υ/Δ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 19, ΠΑΡ. 1 ΤΟΥ Ν.3982/11 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΑΠΟΥΝΙΩΝ ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑΣ ΤΗΣ «SAPOON IKE», ΑΓ. ΣΑΡΑΝΤΑ 29, ΜΟΣΧΑΤΟ

14) ΑΔΑ: 61Π97Λ7-893 – Βεβαίωση κατάθεσης στη Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Νότιου Τομέα Αθηνών Υπεύθυνης Δήλωσης (παράρτημα ΙΙΙ) του κ. Μέγκου Δρόσου για τη λειτουργία εργαστηρίου αποδερμάτωσης, τεμαχισμού, συσκευασίας, συντήρησης και κατάψυξης λαρδιού και παραγωγής τεμαχιδίων κρέατος, επί της οδού Μαινεμένης 3, στον Ταύρο

15) ΑΔΑ: 6Γ9Α7Λ7-ΛΣ9 – Έγκριση τροποποιήσεως Καταστατικού Ανώνυμης Εταιρείας

16) ΑΔΑ: 7ΧΜΚ7Λ7-Ψ63 – Έγκριση δαπάνης ποσού 364,70€ για πληρωμή δημοσίευσης περίληψης διακήρυξης Ανοιχτής Δημοπρασίας για το έργο «Ολοκλήρωση υφισταμένου συλλεκτήρα ομβρίων υδάτων υψηλών περιοχών Μοσχάτου – Καλλιθέας – Νέας Σμύρνης στην οδό Ελευθερίας, στην εφημερίδα ‘Κέρδος’.

ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ

1) ΑΔΑ: Ω13Ζ7Λ7-ΟΘΑ – Συγκρότηση Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης της προγραμματικής σύμβασης για την κατασκευή του έργου: «Ανάπλαση 22 στρεμμάτων στον Ολυμπιακό Πόλο Όμορο του Κλειστού Γυμναστηρίου Παλαιού Φαλήρου και των ανοιχτών γηπέδων του περιβάλλοντος χώρου

2) ΑΔΑ: Ω05Λ7Λ7-Β0Θ – Έγκριση εγκατάστασης στην Ελλάδα, υποκαταστήματος της αλλοδαπής Ε.Π.Ε.

3) ΑΔΑ: 7Μ7Υ7Λ7-ΝΥΗ – Χορήγηση προθεσμίας προς μεταφορά σε άλλη κατάλληλη θέση του εργαστηρίου παραγωγής προϊόντων ζύμης, ενδιάμεσων προϊόντων αρτοποιίας – νωπών & διατηρούμενων ειδών ζαχαροπλαστικής, της Χ.ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ – Χ.ΧΩΛΙΔΗΣ ΕΠΕ (Δ.Τ. FOCACCINO), που λειτουργεί στο ισόγειο κτιρίου επί της οδού Λ. Ποσειδώνος 32, στο Δήμο Π. Φαλήρου.

4) ΑΔΑ: 7ΓΠΞ7Λ7-ΚΗΨ – Έγκριση τροποποιήσεως του Καταστατικού Ανώνυμης Εταιρείας

5) ΑΔΑ: Ω00Ζ7Λ7-5ΣΛ – ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΕΙΟΥ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

6) ΑΔΑ: Ω5ΨΡΟΡ1Κ-ΧΒΦ – Πράξη χαρακτηρισμού στη θέση Ρέμα Πικροδάδνης των Δήμων Αγ. Δημητρίου, Αλίμου, Π. Φαλήρου εμβαδού 46.130τ.μ.

7) ΑΔΑ: 66ΙΛ7Λ7-ΩΨΩ – Έγκριση εγκατάστασης στην Ελλάδα, υποκαταστήματος της αλλοδαπής Ε.Π.Ε.

8) ΑΔΑ: ΩΤΧ27Λ7-ΨΚΣ – Έγκριση εγκατάστασης στην Ελλάδα, υποκαταστήματος της αλλοδαπής Ε.Π.Ε.

9) ΑΔΑ: 7ΤΚΑ7Λ7-ΘΗΠ – Έγκριση όρων και σύναψη σχεδίου τροποποίησης – παράτασης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Παλαιού Φαλήρου για το έργο με τίτλο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΚΑΙ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΓΗΠΕΔΩΝ ΣΤΟΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟ».

10) ΑΔΑ: Ω9Μ3ΟΡ1Κ-ΝΙΖ – Έγκριση κατανάλωσης καυσίμων καθ’ υπέρβαση του καθορισθέντος ανώτατου ορίου για το μήνα Δεκέμβριο 2015 του Δήμου Παλαιού Φαλήρου.

11) ΑΔΑ: ΩΗΚΘΟΡ1Κ-ΟΗΜ – Διορισμός

ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ

1) ΑΔΑ: 7ΗΥΓ7Λ7-Δ9Ρ – Διόρθωση του υπ’ αρ. 16880/25.7.1963 οριστικού Παραχωρητηρίου του Υπουργείου Κοινωνικής Πρόνοιας

2) ΑΔΑ: 73ΘΥ7Λ7-ΒΚΚ – Aνάκληση άδειας ίδρυσης φαρμακείου

3) ΑΔΑ: ΩΗΧ07Λ7-Ζ4Ω – ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΠΩΛΗΤΗ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ

4) ΑΔΑ: 6Ο8Ι7Λ7-ΡΥ7 – ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΜΕ ΙΚΑ

5) ΑΔΑ: 69Β47Λ7-ΣΛΔ – ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΜΕ ΙΚΑ

6) ΑΔΑ: 6ΖΠΑ7Λ7-9ΘΓ – ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΜΕ ΙΚΑ

7) ΑΔΑ: 6ΤΧ17Λ7-ΑΛΒ – ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΜΕ ΙΚΑ

8) ΑΔΑ: ΩΘΕΝ7Λ7-ΙΔΛ – Συγκρότηση Τριμελούς Επιτροπής

9) ΑΔΑ: Ω0Ξ87Λ7-Σ4Δ – ΕΠΙΒΟΛΗ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ

10) ΑΔΑ: ΨΓΗ97Λ7-2Θ1 – ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΜΕ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΙΚΑ

11) ΑΔΑ: Ω55Ρ7Λ7-Μ2Σ – Έγκριση αποτελεσμάτων Αναπληρωματικών αρχαιρεσιών Φαρμακευτικού Συλλόγου Πειραιά

12) ΑΔΑ: ΩΡ5Δ7Λ7-Ο1Λ – Έγκριση καταστατικού της Α.Ε. που εδρεύει στο Δήμο Πειραιώς (Αθηνών 89) με την επωνυμία COLGATE PALMOLIVE (HELLAS)

13) ΑΔΑ: 6Γ4Δ7Λ7-ΧΤ4 – Έγκριση σκοπιμότητας και όρων σύναψης προγραμματικής σύμβασης πολιτισμικής ανάπτυξης για την υλοποίηση του έργου «Οργάνωση Πολιτιστικών και Επιστημονικών Δράσεων στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά», συνολικού προϋπολογισμού 240.000,00 € (συν Φ.Π.Α.) σε ετήσια βάση και για χρονικό διάστημα τεσσάρων ετών, για τα έτη 2016, 2017, 2018 και 2019.

14) ΑΔΑ: ΩΠ5Π7Λ7-ΠΣΘ – Έγκριση δέσμευσης πίστωσης ύψους τρία εκατομμύρια τριακόσιες ογδόντα τέσσερις χιλιάδες ευρώ (3.384.000,00 €) για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του Ειδικού Φορέα 07.072 Δ/νση Οικονομικών Π.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΑΕ 271301 Βοηθήματα σε νεφροπαθείς του οικ. έτους 2016

15) ΑΔΑ: ΨΛ8Ι7Λ7-7ΩΜ – Έγκριση αποτελέσματος διαγωνισμού για την ανάδειξη μειοδότη του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΡΟΦΟΥ ΣΕ ΚΤΙΡΙΟ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΚΑΡΑΟΛΗ ΚΑΙ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 15 ΣΤΟΝ ΠΕΙΡΑΙΑ», προϋπολογισμού 58.000,00€ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.)

16) ΑΔΑ: 7ΒΑΕΟΡ1Κ-ΜΥ8 – «Τροποποίηση της αριθμ. πρωτ. 28022/15938/14-07-2010 απόφασής μας περί ορισμού Τελωνειακού Ταμία και του αναπληρωτή του στο ΣΤ’ Τελωνείο Πειραιά».

17) ΑΔΑ: 653Λ7Λ7-Ρ33 – Έγκριση μεταβίβασης κυριότητας, μετονομασίας επαγγελματικού αλιευτικού σκάφους και χορήγησης άδειας αλιείας με πρόσθετα εργαλεία

18) ΑΔΑ: 70Χ17Λ7-ΒΣΚ – Έγκριση διαγραφής επαγγελματικού αλιευτικού σκάφους από το Ε.Α.Μ

19) ΑΔΑ: 6ΖΓ27Λ7-ΣΑΥ – Εκπρόθεσμη ανανέωση επαγγελματικής άδειας αλιείας σκάφους

20) ΑΔΑ: 7ΜΧΧ7Λ7-Κ4Ζ – Έγκριση λειτουργίας συστεγασμένων φαρμακείων των Φαρμακοποιών Τρικουράκη Ιωάννη του Στυλιανού και Τρικουράκη Στυλιανού του Ιωάννη

21) ΑΔΑ: 66ΛΒ7Λ7-ΦΞΞ – Έγκριση λειτουργίας συστεγασμένων φαρμακείων των Φαρμακοποιών Κόκκαλη Αικατερίνης του Γερασίμου και Μάζη Μάριου του Κυριακούλη

22) ΑΔΑ: Ω3ΙΧ7Λ7-Τ7Μ – Ανανέωση άδειας συνεργείου συντήρησης ανελκυστήρων της ΑΦΟΙ ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗ Ο.Ε., με έδρα στην οδό ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 282Β, ΤΚ 18546 ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΑΦΜ: 998268222

23) ΑΔΑ: 641Σ7Λ7-9ΡΝ – ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ Η ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ

24) ΑΔΑ: 7ΩΛ57Λ7-Ν6Τ – Διάθεση πίστωσης και έγκριση δαπάνης πολυετούς υποχρέωσης για τη σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης Πολιτισμικής Ανάπτυξης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής, του Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού, του Δήμου Πειραιά και του Οργανισμού Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Πειραιά (Ο.Π.Α.Ν.) για την υλοποίηση του έργου «Οργάνωση Πολιτιστικών και Επιστημονικών Δράσεων στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά», συνολικής πίστωσης 1.180.800€ (ΕΠΙΜΕΡΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΥ ΑΝΑ ΕΤΟΣ: 2016: 295.200€, 2017: 295.200€, 2018: 295.200€, 2019: 295.200€)

25) ΑΔΑ: ΩΤΤ87Λ7-3ΡΘ – Επιβολή χρηματικού προστίμου για τη λειτουργία του αρτοποιείου του Συμεωνίδη Νικόλαου στην οδό Πύλης 38 και Υψηλάντου του Δήμου Πειραιά.

26) ΑΔΑ: Ω0467Λ7-ΦΣΞ – Έγκριση τροποποιήσεως του Καταστατικούτης Α.Ε. που εδρεύει στο Δήμο Πειραιώς (ΚΑΡΑΪΣΚΟΥ 149, ΠΕΙΡΑΙΑΣ) με την επωνυμία ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

27) ΑΔΑ: ΨΓΛΘ7Λ7-ΖΥΥ – Ανανέωση άδειας συνεργείου συντήρησης ανελκυστήρων της ΧΑΜΗΛΑΚΗΣ ΕΜΜ. & ΣΙΑ Ο.Ε., με έδρα στην οδό ΠΑΡ. 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ κ΄ ΑΧΑЇΑΣ 41, ΤΚ 18543 ΠΕΙΡΑΙΑΣ

28) ΑΔΑ: ΩΣ787Λ7-8ΡΔ – Έγκριση λειτουργίας μεταφερθέντος Φαρμακείου του Φαρμακοποιού Τεκνάκη Ιωάννη του Στυλιανού

29) ΑΔΑ: 6ΛΛΒ7Λ7-ΨΗΩ – ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΦΡΑΓΙΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ ΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «CHAPKOON DO INSTITUTE», ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΜΑΡΚΟΥ ΜΠΟΤΣΑΡΗ 52 ΣΤΟΝ ΠΕΙΡΑΙΑ

30) ΑΔΑ: ΩΥΚΟ7Λ7-ΞΥΡ – Έγκριση δέσμευσης πίστωσης ύψους διακόσιες ενενήντα πέντε χιλιάδες διακόσια ευρώ (295.200,00 €), Π.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ, ΚΑΕ 087301 Αμοιβές Νομικών προσώπω του οικ. έτους 2016 για την ανάγκη δαπάνης πολυετούς υποχρέωσης για τη σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης Πολιτισμικής Ανάπτυξης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής, του Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού, του Δήμου Πειραιά και του Οργανισμού Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Πειραιά (Ο.Π.Α.Ν.)για την υλοποίηση του έργου «Οργάνωση Πολιτιστικών και Επιστημονικών Δράσεων στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά», συνολικής πίστωσης 1.180.800€

31) ΑΔΑ: ΩΝΠ17Λ7-Ε43 – Παράταση μίσθωσης ακινήτου επί των οδών Μεθώνης 117 & Μεσολογγίου στον Πειραιά

32) ΑΔΑ: 69ΨΟΟΡ1Κ-7ΟΩ – Πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών στον Περιβαλλοντικό Σύνδεσμο Δήμων Αθήνας – Πειραιά.

33) ΑΔΑ: Ω2ΧΘΟΡ1Κ-5Φ1 – Έγκριση της υπ’ αρ. 546/2015 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Πειραιά, περί σύστασης προσωποπαγούς θέσεως με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου στο Δήμο Πειραιάς, σε εφαρμογή τελεσίδικης δικαστικής απόφασης.

34) ΑΔΑ: 7ΗΓΘΟΡ1Κ-ΓΗΧ – Διορισμός

35) ΑΔΑ: ΩΙΘΓΟΡ1Κ-Ι9Ζ – Διορισμός

ΔΗΜΟΣ ΠΟΡΟΥ

1) ΑΔΑ: ΩΓ0ΗΟΡ1Κ-0ΔΑ – Έγκριση κατανάλωσης καυσίμων καθ’ υπέρβαση του καθορισθέντος ανώτατου ορίου για το μήνα Δεκέμβριο 2015 του Δήμου Πόρου.

2) ΑΔΑ: 63ΗΣΟΡ1Κ-1ΙΧ – Έγκριση κατανάλωσης καυσίμων καθ’ υπέρβαση του καθορισθέντος ανώτατου ορίου για το μήνα Νοέμβριο 2015 του Δήμου Πόρου.

3) ΑΔΑ: ΩΓ0ΗΟΡ1Κ-0ΔΑ – Έγκριση κατανάλωσης καυσίμων καθ’ υπέρβαση του καθορισθέντος ανώτατου ορίου για το μήνα Δεκέμβριο 2015 του Δήμου Πόρου.

4) ΑΔΑ: 63ΗΣΟΡ1Κ-1ΙΧ – Έγκριση κατανάλωσης καυσίμων καθ’ υπέρβαση του καθορισθέντος ανώτατου ορίου για το μήνα Νοέμβριο 2015 του Δήμου Πόρου.

5) ΑΔΑ: ΩΓΞ07Λ7-ΒΘΘ – Παράταση της προθεσμίας εκτέλεσης της παροχής των υπηρεσιών: «ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΥΠΑΡΧΟΝ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ, ΣΤΗ ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΤΟΥ Τ.Ο.Ε.Β ΛΕΜΟΝΟΔΑΣΟΥΣ ΠΟΡΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΜΑΓΕΙΡΑ», προϋπολογισμού: 58.000,00, με το ΦΠΑ.

6) ΑΔΑ: 7ΔΑΣ7Λ7-ΙΛ1 – Εγκρίνουμε τη δέσμευση πίστωσης ύψους τετρακόσια πενήντα ευρώ (450,00 €) για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του Ειδικού Φορέα 08.072 Δ/νση Οικονομικών Π.Ε. ΝΗΣΩΝ ΚΑΕ 071601 Εξοδα μετακίνησης λοιπών προσώπων στο εσωτερικό του οικ. έτους 2016 για την ανάγκη ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΩΝ ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΠΛΑΤΗ, ΣΤΙΣ 12/02-14/02-2016 ΑΕ ΣΠΕΤΣΕΣ-ΠΟΡΟ-ΤΡΟΙΖΗΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΠΕΤΣΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΣΕ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΣΕ ΤΡΟΙΖΗΝΑ ΚΑΙ ΠΟΡΟ

7) ΑΔΑ: 64ΣΧΟΡ1Κ-ΨΜΚ – Έγκριση κατανάλωσης καυσίμων καθ’ υπέρβαση του καθορισθέντος ανώτατου ορίου για το μήνα Ιανουάριο 2016 του Δήμου Πόρου.

ΔΗΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ

1) ΑΔΑ: ΩΞ7Λ7Λ7-ΩΞΕ – Συγκρότηση Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης υλοποίησης της προγραμματικής σύμβασης για την κατασκευή του έργου: «Εργασίες αποκατάστασης βλαβών στο δίκτυο ύδρευσης Σατερλι-Κανάκια στο Δήμο Σαλαμίνας»

2) ΑΔΑ: 675Ν7Λ7-Μ2Υ – ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΟ ΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΑΥΠΗΓΗΣΗΣ, ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ, ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΛΟΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

3) ΑΔΑ: 6ΥΩΟ7Λ7-Τ3Ω – ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΥΡΩΣΗΣ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 17 Α 10 / 2015 της με αρ. 17/2007 Πράξης Εφαρμογής της Πολεοδομικής Ενότητας «Ψιλή Άμμος» του Δήμου Σαλαμίνας της ιδιοκτησίας με κ.α. 0144004 στο Ο.Τ. 144.

4) ΑΔΑ: 7ΚΠ17Λ7-Ω7Β – ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΥΡΩΣΗΣ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 19 Α 12 / 2005 της με αρ. 19/2007 Πράξης Εφαρμογής του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου της περιοχής δεύτερης κατοικίας «Άγιος Γεώργιος» του Δήμου Σαλαμίνας, της ιδιοκτησίας με κ.α.κ. 0140001 στο Ο.Τ. 140

5) ΑΔΑ: Ω3ΛΗΟΡ1Κ-417 – Χορήγηση άδειας χρήσης νερού για υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης νερού από πηγάδι (Π1) αρδευτικής χρήσης (άρδευση αγροτεμαχίων) στον κ. Σταμάτιο Μπούταλη στην ιδιοκτησία του, στη θέση «Άγιος Δημήτριος-Παληάμπελα» του Δήμου Σαλαμίνας, της Περιφέρειας Αττικής.

6) ΑΔΑ: 735ΩΟΡ1Κ-ΦΓΝ – Χορήγηση άδειας χρήσης νερού για υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης νερού από πηγάδι (Π2) αρδευτικής χρήσης (άρδευση αγροτεμαχίων) στον κ. Σταμάτιο Μπούταλη στην ιδιοκτησία του, στη θέση «Άγιος Δημήτριος-Παληάμπελα» του Δήμου Σαλαμίνας, της Περιφέρειας Αττικής.

7) ΑΔΑ: Ω4Ψ1ΟΡ1Κ-Ξ5Κ – Χορήγηση άδειας χρήσης νερού για υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης νερού από πηγάδι (Π3) αρδευτικής χρήσης (άρδευση αγροτεμαχίων) στον κ. Σταμάτιο Μπούταλη στην ιδιοκτησία του, στη θέση «Άγιος Δημήτριος-Παληάμπελα» του Δήμου Σαλαμίνας, της Περιφέρειας Αττικής.

8) ΑΔΑ: 6ΠΟΥΟΡ1Κ-ΘΒΒ – Χορήγηση άδειας χρήσης νερού για υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης νερού από πηγάδι (Π4) αρδευτικής χρήσης (άρδευση αγροτεμαχίων) στον κ. Σταμάτιο Μπούταλη στην ιδιοκτησία του, στη θέση «Άγιος Δημήτριος-Παληάμπελα» του Δήμου Σαλαμίνας, της Περιφέρειας Αττικής.

9) ΑΔΑ: 7Σ3Μ7Λ7-ΗΘΛ – Επανάληψη διαγωνισμού, έγκριση επικαιροποιημένων όρων διακήρυξης και της περίληψης διακήρυξης της παροχής υπηρεσιών, με τίτλο: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΛΑΒΩΝ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΑΤΕΡΛΙ – ΚΑΝΑΚΙΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ», συνολικού προϋπολογισμού 194.583,49 € (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.).

10) ΑΔΑ: 77ΗΘ7Λ7-5ΞΕ – «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΛΑΒΩΝ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΑΤΕΡΛΙ-ΚΑΝΑΚΙΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ»

11) ΑΔΑ: 758Ξ7Λ7-6Τ4 – ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΥΡΩΣΗΣ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 16Α20/2015 της 16/95 Πράξης Εφαρμογής στην περιοχή “’ΚΑΝΑΚΙΑ” του Δήμου Σαλαμίνας στο Ο.Τ. 92.

12) ΑΔΑ: 6ΕΣΤ7Λ7-Α2Π – ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΥΡΩΣΗΣ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 19A1/2016 της 19/2007 Πράξης Εφαρμογής στην περιοχή “ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ” του Δήμου Σαλαμίνας στo Ο.Τ. 23 .

13) ΑΔΑ: 7ΛΡΘ7Λ7-ΒΙΦ – ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΥΡΩΣΗΣ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 16Α17/2015 της 16/95 Πράξης Εφαρμογής στην περιοχή “’ΚΑΝΑΚΙΑ” του Δήμου Σαλαμίνας στο Ο.Τ. 68.

14) ΑΔΑ: ΩΡΝΥ7Λ7-67Υ – ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΥΡΩΣΗΣ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 19A33/2015 της 19/2007 Πράξης Εφαρμογής στην περιοχή “ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ” του Δήμου Σαλαμίνας στo Ο.Τ. 198 .

15) ΑΔΑ: 7ΩΘΚΟΡ1Κ-ΒΗΠ – Χορήγηση άδειας χρήσης νερού για υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης από πηγάδι αρδευτικής χρήσης (άρδευση αγροτεμαχίων) στον κ. Γεώργιο Παπαμιχαήλ στην ιδιοκτησία του, στη θέση «Μελίσσια-Νεκροταφείο Αμπελακίων» του Δήμου Σαλαμίνας, της Περιφέρειας Αττικής.

16) ΑΔΑ: Ω2ΧΥ7Λ7-ΟΓΟ – ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. Β634/Φ14.ΣΑΛ.431/01-02-2002 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ, ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΤΟΙΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ, ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΓΟΥΒΑ ΜΠΑΤΣΙ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ, ΣΤΗ ΝΕΑ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ: ΕΤΟΙΜΟ ΜΠΕΤΟΝ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΑΝΤΙ ΤΗΣ ΕΤΟΙΜΟ ΜΠΕΤΟΝ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ Α.Ε.

17) ΑΔΑ: ΩΟΒΗΟΡ1Κ-Φ9Ω – Χορήγηση άδειας χρήσης και μεταφοράς νερού από πηγάδι αρδευτικής χρήσης (άρδευση αγροτεμαχίων) στους Ανδρέα, Κωνσταντίνο & Αντιγόνη Δημητρακοπούλου στην ιδιοκτησία τους, στην οδό Αγίου Πέτρου 19, στη θέση «Αμπελάκια» του Δήμου Σαλαμίνας, της Περιφέρειας Αττικής.

18) ΑΔΑ: 78ΣΟ7Λ7-3Χ4 – Εξέταση της από 11/02/2016 ένστασης της «ΖΙΤΑΚΑΤ Α.Τ.Ε.Β.Ε.» αναφορικά με τον Δημόσιο Ανοικτό Μειοδοτικό Διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου της παροχής υπηρεσίας: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΛΑΒΩΝ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΑΤΕΡΛΙ-ΚΑΝΑΚΙΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ», προϋπολογισμού 194.583,49 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

19) ΑΔΑ: Ω6ΖΗΟΡ1Κ-ΘΒΟ – Καθιέρωση λειτουργίας σε 24ωρη βάση καθώς και Κυριακές και εξαιρέσιμες του προσωπικού της καθαριότητας του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σαλαμίνος.

20) ΑΔΑ: ΩΡΝ07Λ7-51Η – Απόφαση σχεδίου δειγματοληψίας για την αλίευση αχινού από τη ζώνη Ι- Φανερωμένη στη νήσο Σαλαμίνα

ΔΗΜΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ

1) ΑΔΑ: 6ΖΟΥΟΡ1Κ-ΘΛΖ – Χορήγηση άδειας χρήσης νερού για υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης νερού από πηγάδι αρδευτικής χρήσης (άρδευση αγροτεμαχίου) στις Ελένη και Ιφιγένεια Ματαράγκα στην ιδιοκτησία τους, στη θέση «Πέσκιζα-Σπέλιζα» του Δήμου Σαρωνικού, της Περιφέρειας Αττικής.

2) ΑΔΑ: ΩΓΙΑ7Λ7-Ζ0Ω – Σύσταση Επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής του έργου ΚΟ2/10 «Βελτίωση του Οδικού τμήματος Κόμβος Ιππικού Κέντρου – Καλύβια – Λαγονήσι – Ανάβυσσος», προϋπολογισμού: 29.000.000,00 ευρώ, αναδόχου «ΙΝΤΡΑΚΑΤ».

3) ΑΔΑ: 7Η597Λ7-Ψ1Δ – Έγκριση της δημοπράτησης και της διακήρυξης του έργου: «Ολοκλήρωση εγκατάστασης οδοφωτισμού και φωτεινής σηματοδότησης, στο τμήμα: Κόμβος Ιππικού Κέντρου – Καλύβια – Ανάβυσσος, από χ.θ. 0+000, έως χ.θ. 5+804,20», συνολικού προϋπολογισμού 565.000,00 € (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.).

4) ΑΔΑ: 7ΧΗΦΟΡ1Κ-Α5Ξ – Χορήγηση άδειας χρήσης νερού για υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης από γεώτρηση αρδευτικής χρήσης (άρδευση αγροτεμαχίου) στους Στυλιανό Λεντιδάκη και Ελισσάβετ Βίδρα στην ιδιοκτησία τους, στη θέση «Σπέλιζα Καλυβίων» του Δήμου Σαρωνικού, της Περιφέρειας Αττικής.

5) ΑΔΑ: 7ΖΓ17Λ7-Τ3Σ – Παράταση συνολικής προθεσμίας εκπόνησης της μελέτης «Μελέτη Βελτίωσης Διαδημοτικής Οδού Κορωπί – Καλύβια Θορικού»

6) ΑΔΑ: 71587Λ7-13Ε – Δημοσίευση περίληψης διακήρυξης δημοπρασίας του έργου «Ολοκλήρωση εγκατάστασης οδοφωτισμού και φωτεινής σηματοδότησης στο τμήμα: Κόμβος Ιππικού Κέντρου –Καλύβια–Ανάβυσσος από χ.θ. 0+000 έως χ.θ. 5+804,20», συνολικού προϋπολογισμού 565.000,00€ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.).

7) ΑΔΑ: 6Β8Ρ7Λ7-ΚΕΛ – Συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού (Ε.Δ.), του έργου «Ολοκλήρωση εγκατάστασης οδοφωτισμού και φωτεινής σηματοδότησης, στο τμήμα: Κόμβος Ιππικού Κέντρου –Καλύβια–Ανάβυσσος, από χ.θ. 0+000 έως χ.θ. 5+804,20», συνολικού προϋπολογισμού 565.000,00€ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.), με κωδικό 2014ΕΠ58500075, της ΣΑΕΠ 585/ΤΡΟΠ.1.

8) ΑΔΑ: 65ΦΗ7Λ7-460 – Έγκριση 2ου ΑΠΕ – ΤΑΠΕ για το έργο «Συντήρηση – βελτίωση κεντρικού κοινοτικού οδικού δικτύου Κοινότητας Κουβαρά Ν. Αττικής»

9) ΑΔΑ: 6ΛΩ17Λ7-2Σ1 – Άδεια λειτουργίας αορίστου διαρκείας μετά από μηχανολογικό εκσυγχρονισμό, του εργοστασίου κατασκευής μεταλλικών κουρτινόβεργων και κουρτινών τύπου ROMAN, που βρίσκεται στο 1ο χλμ. Λεωφ. Μαρκοπούλου – Καλυβίων στη θέση Σαμάρθι στα Καλύβια του Δήμου Σαρωνικού Αττικής, στην νέα επωνυμία Κ. ΚΙΟΥΡΚΤΣΟΓΛΟΥ & ΣΙΑ ΑΕΒΕ.

10) ΑΔΑ: ΩΥΥ07Λ7-ΚΞ0 – Έγκριση μείωσης κρατήσεων δεκάτων του έργου έργου: «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΟΜΒΡΙΝ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ, ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ Α΄ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ»

11) ΑΔΑ: ΩΚ1ΦΟΡ1Κ-84Η – Έγκριση κατανάλωσης καυσίμων καθ’ υπέρβαση του καθορισθέντος ανώτατου ορίου για το μήνα Ιανουάριο 2016 του Δήμου Σαρωνικού.

12) ΑΔΑ: ΩΚΔΜ7Λ7-ΗΒ4 – ΑΠΟΚΑΤΆΣΤΑΣΗ ΤΜ ΟΔΟΥ Γ.ΣΙΔΕΡΗ Δ.Κ.ΚΟΥΒΑΡΑ Δ.ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ

13) ΑΔΑ: 6Κ2ΖΟΡ1Κ-Θ6Θ – ΑΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 250/2015 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΠΕΡΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016

14) ΑΔΑ: 6ΠΧ87Λ7-ΚΦ7 – Αποσφράγιση καταστήματος που βρίσκεται επί της οδού Λ.Καλυβίων 82 & Μ.Αλεξανδρου στο Δήμο Καλυβίων Αττικής (Λαγονήσι)

15) ΑΔΑ: 7ΤΩΓΟΡ1Κ-38Ρ – Χορήγηση άδειας χρήσης νερού από πηγάδι αρδευτικής χρήσης (άρδευση αγροτεμαχίου) στoυς Δήμητρα Κορωνιά, Σωτήρη και Ελένη Ντούνη στην ιδιοκτησία τους, στη θέση «Τουρκοχώραφα -Βουρλά – Ελαιόφυτα» του Δήμου Σαρωνικού, Δημοτικό Διαμέρισμα Αναβύσσου, της Περιφέρειας Αττικής.

16) ΑΔΑ: 7ΡΙΕ7Λ7-ΘΣΟ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΚΥΡΙΩΣ ΟΙΚΟΣΜΟΥ ΚΑΛΥΒΙΩΝ Δ ΦΑΣΗ

17) ΑΔΑ: ΩΣΑ37Λ7-ΙΤΛ – ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΤΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΑΟ ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ

18) ΑΔΑ: 6ΧΒΞ7Λ7-ΝΟΗ – έγκριση δαπάνης 300.000,00 για την εκτέλεση του έργου με ΚΑΕ 9722.05.004.01

19) ΑΔΑ: 7ΚΨΜ7Λ7-848 – ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΜΒΡΙΩΝ Δ.Κ ΣΑΡΩΝΙΔΑΣ

20) ΑΔΑ: 6ΘΦ57Λ7-ΗΗΨ – ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΤΟΥ ΓΗΠΑΔΟΥ Δ.Δ.ΚΟΥΒΑΡΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ

21) ΑΔΑ: 6ΘΦ57Λ7-ΗΗΨ – ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΤΟΥ ΓΗΠΑΔΟΥ Δ.Δ.ΚΟΥΒΑΡΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΥΔΡΑΣ

1) ΑΔΑ: 73ΒΑ7Λ7-ΤΚΣ – Έγκριση χορήγησης επέκτασης αλιευτικών εργαλείων για άδεια αλιείας αχινού του είδους Paracentrotus lividus

2) ΑΔΑ: ΩΗΔ27Λ7-Ι1Π – ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΥ ΣΚΑΦΟΥΣ ΑΠΟ ΤΟ Ε.Α.Μ.

3) ΑΔΑ: 62ΒΙ7Λ7-Λ96 – Έγκριση όρων σχεδίου τροποποίησης – παράτασης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Ύδρας για το έργο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΥΔΡΑΣ».

4) ΑΔΑ: ΩΚΞΘΟΡ1Κ-ΜΡ5 – « Επανακαθορισμός των ορίων αιγιαλού και παραλίας στη θέση “ΚΑΜΙΝΙ” του Δήμου Ύδρας του Νομού Αττικής ».

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

Αρέσει σε %d bloggers: