ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΜΗΝΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016

townhall Saronikou

Να βλέπετε συχνά τη συγκεκριμένη σελίδα ακόμη και λίγες ημέρες ή και εβδομάδες μετά την πάροδο του μηνός Ιανουαρίου 2016, διότι καθημερινώς θα ενημερώνεται με νέες αποφάσεις, όπως αυτές θα αναρτώνται στη «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» από τον Δήμο Σαρωνικού.

Γενικά για το «ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ» της «Ενότητας Σαρωνικού». Δείτε, επίσης: 1) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ και 2) ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΑΔΑ: ΨΨ50Ω1Ξ-8ΗΩ – ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015

ΔΗΜΑΡΧΟΣ

1) ΑΔΑ: ΩΥ0ΥΩ1Ξ-7ΩΙ – Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Α-1 για :Τακτικές αποδοχές προσωπικού και αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές

2) ΑΔΑ: 7Φ7ΦΩ1Ξ-Ο9Ψ – Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Α-2 για :Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού

3) ΑΔΑ: 6ΦΩΑΩ1Ξ-ΠΞ4 – Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Α-5 για :Αποδοχές Νομικού Συμβούλου με πάγια αντιμισθία – έμμισθη εντολή

4) ΑΔΑ: ΩΓΤΝΩ1Ξ-ΕΩΜ – Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Α-6 για :Εργοδοτικές εισφορές υπέρ του Ταμείου Νομικών

5) ΑΔΑ: ΨΙΤΗΩ1Ξ-ΜΕΙ – Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Α-7 για :Εισφορές υπέρ ΙΚΑ στις αποδοχές ειδικών συνεργατών

6) ΑΔΑ: ΩΦΨΠΩ1Ξ-Ε10 – Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Α-8 για :Εισφορές υπέρ Κύριας Σύνταξης μηχανικών (ΤΣΜΕΔΕ) στις αποδοχές ειδικών συνεργατών

7) ΑΔΑ: ΩΦΨΠΩ1Ξ-Ε10 – Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Α-8 για :Εισφορές υπέρ Κύριας Σύνταξης μηχανικών (ΤΣΜΕΔΕ) στις αποδοχές ειδικών συνεργατών

8) ΑΔΑ: 70ΡΒΩ1Ξ-1ΓΗ – Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Α-10 για :Αντιμισθία – έξοδα παράστασης Δημάρχου (άρθρο 92 Ν. 3852/2010, άρθρα 230, 242 και 248 ΚΔΚ)

9) ΑΔΑ: 6ΜΙΞΩ1Ξ-Φ6Λ – Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Α-11 για :Αντιμισθία – έξοδα παράστασης Αντιδημάρχων & Προέδρου Δημοτικού Συμβουλίου (άρθρο 92 Ν. 3852/2010, άρθρα 230, 242 και 248 ΚΔΚ)

10) ΑΔΑ: ΨΔΓΞΩ1Ξ-ΝΘΕ – Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Α-12 για :Έξοδα κίνησης προέδρων Τοπικών Συμβουλίων (άρθρα 79, 80 & 81 Ν. 3852/10)

11) ΑΔΑ: 721ΙΩ1Ξ-ΣΒΦ – Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Α-13 για :Εργοδοτικές εισφορές αιρετών με ασφάλιση Δημοσίου υπέρ ΤΕΑΔΥ

12) ΑΔΑ: Ψ7Ζ1Ω1Ξ-50Λ – Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Α-14 για :Εργοδοτικές εισφορές αιρετών χωρίς ασφάλιση υπέρ IKA

13) ΑΔΑ: ΩΜ6ΟΩ1Ξ-021 – Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Α-15 για :Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων για τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) συμβασιούχων με ασφαλιστικά μέτρα

14) ΑΔΑ: 69Ε2Ω1Ξ-ΒΡΟ – Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Α-16 για :Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων για εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ συμβασιούχων με ασφαλιστικά μέτρα

15) ΑΔΑ: 69Ε2Ω1Ξ-ΒΡΟ – Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Α-16 για :Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων για εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ συμβασιούχων με ασφαλιστικά μέτρα

16) ΑΔΑ: Ω7ΧΑΩ1Ξ-Δ72 – Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Α-18 για :Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)

17) ΑΔΑ: ΨΥ4ΥΩ1Ξ-4Λ5 – Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Α-19 για :Αποζημίωση λόγω συμμετοχής σε συμβούλια και επιτροπές (Αποζ. πρακτικογράφου Δημ. Συμβ. & Τοπ. Συμβ. Δημοτικών Ενοτήτων)

18) ΑΔΑ: 7ΒΙ2Ω1Ξ-2ΙΞ – Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Α-22 για :Αποζημίωση λόγω συμμετοχής σε συμβούλια και επιτροπές (Αποζ. πρακτικογράφου Δημ. Συμβ. & Τοπ. Συμβ. Δημοτικών Ενοτήτων)

19) ΑΔΑ: 7ΝΝΒΩ1Ξ-ΘΒΓ – Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Α-3 για :Αποδοχές Γενικού Γραμματέα

20) ΑΔΑ: 75ΓΔΩ1Ξ-ΥΒΙ – Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Α-4 για :Αποδοχές Ειδικών Συνεργατών

21) ΑΔΑ: ΩΥ0ΥΩ1Ξ-7ΩΙ – Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Α-1 για :Τακτικές αποδοχές προσωπικού και αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές

22) ΑΔΑ: ΩΓΚ6Ω1Ξ-Η9Θ – Συγκρότηση επιτροπής.

23) ΑΔΑ: Ψ6Σ8Ω1Ξ-ΣΨΦ – Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Α-92 για :Απόδοση κρατήσεων ΦΠΑ 13 % παράδοσης νερού και των υπηρεσιών αποχέτευσης από το Δήμο

24) ΑΔΑ: 7ΒΛ8Ω1Ξ-Ψ9Ε – Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Α-93 για :Απόδοση κρατήσεων ΦΠΑ 23 % παράδοσης νερού και των υπηρεσιών αποχέτευσης από το Δήμο

25) ΑΔΑ: ΨΤΥΞΩ1Ξ-Υ07 – Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Α-98 για :Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων και του Ταχυδρομικού Ταμειευτηρίου

26) ΑΔΑ: 75ΓΤΩ1Ξ-9Λ9 – ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΔΕΙΑΣ

27) ΑΔΑ: 61ΩΧΩ1Ξ-Β51 – Ανάθεση σε υπαλλήλους τήρησης πρακτικών Δ.Σ. και Συμβουλίων Δημοιτκών – Τοπικών Κοινοτήτων.

28) ΑΔΑ: ΨΙΞΔΩ1Ξ-ΡΕ5 – Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Α-161 για :ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ – ΓΑΛΑ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ (ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ, Ο.Ε. 352/14 & Ο.Ε. 46/15 ΑΔΑ: 7Π92Ω1Ξ-ΣΨ7, ΑΑΥ 963/14 & ΑΑΥ 126/15, ΣΥΜΒΑΣΗ 12/8/15 – 11/8/16)

29) ΑΔΑ: Ω5ΝΜΩ1Ξ-Β94 – Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Α-162 για :ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ – ΓΑΛΑ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ (ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ, Ο.Ε. 352/14 & Ο.Ε. 46/15 ΑΔΑ: 7Π92Ω1Ξ-ΣΨ7, ΑΑΥ 964/14 & ΑΑΥ 127/15, ΣΥΜΒΑΣΗ 12/8/15 – 11/8/16)

30) ΑΔΑ: ΩΘΤ7Ω1Ξ-87Ε – Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Α-163 για :ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ – ΓΑΛΑ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ (ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ, Ο.Ε. 352/14 & Ο.Ε. 46/15 ΑΔΑ: 7Π92Ω1Ξ-ΣΨ7, ΑΑΥ 965/14 & ΑΑΥ 128/15, ΣΥΜΒΑΣΗ 12/8/15 – 11/8/16)

31) ΑΔΑ: ΨΝΩΤΩ1Ξ-9ΣΓ – Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Α-164 για :ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΣΗ, ΑΠΟΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΣΗ ΚΑΙ ΜΑΓΝΗΤΟΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ (ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ, Ο.Ε. 53/15, ΠΑΥ 294/15, ΣΥΜΒΑΣΗ 2/3/15 – 29/2/16)

32) ΑΔΑ: ΩΑΣΟΩ1Ξ-Κ5Σ – Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Α-178 για :ΑΜΟΙΒΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΟΡΚΩΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ – ΕΛΕΓΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΧΡΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2015 (ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ, Ο.Ε. 314/15, ΠΑΥ 983/15, ΣΥΜΒΑΣΗ 16/11/15 – 20/11/16)

33) ΑΔΑ: ΩΧ80Ω1Ξ-8ΤΦ – Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Α-181 για :ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΣΤΟ ΘΕΑΤΡΑΚΙ ΤΗΣ ΠΑΛ. ΦΩΚΑΙΑΣ (ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ, Ο.Ε. 353/15, ΠΑΥ 1053/15, ΣΥΜΒΑΣΗ 14/12/15 – 31/1/16)

34) ΑΔΑ: 7ΤΤ4Ω1Ξ-4ΙΙ – Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Α-182 για :ΑΜΟΙΒΗ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ (Δ.Σ. 258/14 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ, Ο.Ε. 4/15, ΠΑΥ 263/15)

35) ΑΔΑ: Ω35ΗΩ1Ξ-Υ0Η – Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Α-183 για :ΑΜΟΙΒΗ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΔΙΚΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΣΤΟ ΣτΕ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΗΣ ΚΥΑ ΠΕΡΙ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΓΙΑ ΑΠΛΗ ΧΡΗΣΗ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ (Ο.Ε. 148/15, ΠΑΥ 480/15)

36) ΑΔΑ: 7ΘΞΚΩ1Ξ-ΥΒΖ – Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Α-185 για :ΑΓΟΡΑ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ ΣΤΗΝ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΘΕΣΗ ΠΕΡΙΒΟΛΙΑ ΤΗΣ Δ.Ε. ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΣΑΡΩΝ., ΠΟΥ ΕΊΝΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ ΤΟΥ ΔΗΜ.ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ & ΓΕΙΤΝΙΑΖΕΙ ΜΕ ΤΟ ΔΗΜ.ΜΕΓΑΡΟ, ΕΚΤΑΣΗΣ ΠΕΡΙΠΟΥ 661,50 τ.μ. ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡ.ΧΩΡΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ & ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ(Δ.Σ.258/14,ΠΑΥ 563/15)

37) ΑΔΑ: Ψ7ΝΥΩ1Ξ-213 – Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Α-186 για :ΑΓΟΡΑ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ ΣΤΗΝ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΘΕΣΗ ΠΕΡΙΒΟΛΙΑ ΤΗΣ Δ.Ε. ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΣΑΡΩΝ., ΠΟΥ ΕΊΝΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ ΤΟΥ ΔΗΜ.ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ & ΓΕΙΤΝΙΑΖΕΙ ΜΕ ΤΟ ΔΗΜ.ΜΕΓΑΡΟ, ΕΚΤΑΣΗΣ ΠΕΡΙΠΟΥ 661,50 τ.μ. ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡ.ΧΩΡΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ & ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ(Δ.Σ.258/14,ΠΑΥ 564/15)

38) ΑΔΑ: Ψ5Ν8Ω1Ξ-Β30 – Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Α-187 για :ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ (ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ, Ο.Ε. 45/15, ΠΑΥ 286/15 στον Κ.Α. 20-7341.001)

39) ΑΔΑ: ΨΨΙΤΩ1Ξ-Λ5Α – Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Α-189 για :ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ (ΑΡ. ΜΕΛ. 2/14, ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ, Ο.Ε. 71/14, ΑΑΥ 349/14 & ΑΑΥ 142/15 στον Κ.Α. 10-7341.001)

40) ΑΔΑ: 6Λ82Ω1Ξ-3ΥΑ – Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Α-190 για :ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΟ Ο.Τ. 140 ΤΟΥ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ ΚΑΛΥΒΙΩΝ (ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ, Ο.Ε. 128/14, ΑΑΥ 467/14 & ΑΑΥ 144/15)

41) ΑΔΑ: 6ΗΦΠΩ1Ξ-9ΣΜ – Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Α-192 για :Τοπογραφική αποτύπωση του προς αποκατάσταση χώρου του ανενεργού ΧΑΔΑ Παλαιάς Φώκαιας στη θέση Γερακίνα (ΑΑΥ 278/12, 165/13, 171/14 & 148/15)

42) ΑΔΑ: ΩΨΜΝΩ1Ξ-77Ζ – Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Α-193 για :Κατασκευή εξωτερικών διακλαδώσεων στο δίκτυο αποχέτευσης των Δ.Ε. Καλυβίων και Κουβαρά Δήμου Σαρωνικού (ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ, Ο.Ε. 262/14, ΑΑΥ 784/14 & 150/15)

43) ΑΔΑ: 63Β6Ω1Ξ-ΠΧΥ – Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Α-194 για :Κατασκευή σύνδεσης δικτύου ακαθάρτων Δ.Ε. Καλυβίων και Κουβαρά Δήμου Σαρωνικού με το αντλιοστάσιο ΚΕΛ Μαρκοπούλου (ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ, Ο.Ε. 261/14, ΑΑΥ 780/14 & 151/15)

44) ΑΔΑ: 7Ν18Ω1Ξ-Θ87 – Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Α-195 για :Προμελέτη για το έργο Εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων Δήμου Καλυβίων (Δ.Ε. 77/09) (ΑΑΥ 202/13, 182/14 & 155/15)

45) ΑΔΑ: 6ΚΦ0Ω1Ξ-Μ86 – Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Α-196 για :Υδραυλική μελέτη για την οριοθέτηση του υδατορέματος 1-2 στο Καταφύγι Παλαιάς Φώκαιας (Κ.Σ. 5/04) (ΑΑΥ 204/13, 184/14 & 156/15)

46) ΑΔΑ: 64ΗΗΩ1Ξ-ΛΞ4 – Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Α-197 για :Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων για τα έργα διευθέτησης στα πλαίσια οριστικής οριοθέτησης ρέματος Γαλάζιας Ακτής & ρέματος Αγίου Νικολάου Δ.Ε. Καλυβίων (Ο.Ε. 93/14, ΑΑΥ 437/14 & 157/15)

47) ΑΔΑ: ΩΠΨΡΩ1Ξ-ΨΣ0 – Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Α-198 για :Υδραυλική μελέτη διευθέτησης ρέματος Γαλάζιας Ακτής Δ.Ε. Καλυβίων (Ο.Ε. 94/14, ΑΑΥ 438/14 & 158/15)

48) ΑΔΑ: 7ΦΥΤΩ1Ξ-4ΞΨ – Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Α-200 για :Υδραυλική μελέτη για την οριοθέτηση του κεντρικού υδατορέματος στην Παλαιά Φώκαια (Κ.Σ. 48/01) (ΑΑΥ 218/13, 187/14 & 161/15)

49) ΑΔΑ: 6Α5ΙΩ1Ξ-0ΓΤ – Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Α-201 για :Υδραυλική μελέτη διευθέτησης και μελέτη Περιβαλλοντικών επιπτώσεων ρέματος περιοχής Αγίου Δημητρίου – Ξελαφτάκι της Δημοτικής Κοινότητας Καλυβίων (ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ, Ο.Ε. 344/15, ΠΑΥ 1047/15)

50) ΑΔΑ: 63ΖΗΩ1Ξ-ΚΡΝ – Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Α-202 για :Υδραυλική μελέτη διευθέτησης και μελέτη Περιβαλλοντικών επιπτώσεων ρέματος περιοχής Αγίου Δημητρίου – Ξελαφτάκι της Δημοτικής Κοινότητας Καλυβίων (ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ, Ο.Ε. 344/15, ΠΑΥ 1048/15)

51) ΑΔΑ: 6Β43Ω1Ξ-Α87 – Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Α-205 για :Μελέτη κτηματογράφησης, πολεοδόμησης και πράξης εφαρμογής περιοχής Δήμου Καλυβίων (Μαυρίκεζα)(επέκταση πόλεως) (Δ.Σ. 177/00) (ΑΑΥ 208/13, 196/14 & 173/15)

52) ΑΔΑ: 7ΦΔΤΩ1Ξ-3ΗΗ – Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Α-206 για :Μελέτη Κτηματογράφηση – Πολεοδόμηση – Πράξη Εφαρμογής της Βιομηχανικής – Βιοτεχνικής περιοχής του Δήμου Καλυβίων σύμφωνα με την υπ. αριθ. 320/08 απόφαση Δ.Σ. (ΑΑΥ 209/13, 197/14 & ΑΝΤΙΛ. 1063/14, ΑΑΥ 1064/14 & 174/15)

53) ΑΔΑ: 7ΕΠ8Ω1Ξ-Γ09 – Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Α-207 για :Ολοκλήρωση της μελέτης Πράξη εφαρμογής της πολεοδομικής μελέτης Β κατοικίας της περιοχής παραλίας Δήμου Καλυβίων (Δ.Ε. Καλυβίων) (Α.Μ. 230/06, Δ.Σ. 145/07) (ΑΑΥ 210/13, 198/14 & 175/15)

54) ΑΔΑ: 64ΣΦΩ1Ξ-ΞΔΥ – Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Α-210 για :Μελέτη κτηματογράφησης – πολεοδόμησης – πράξης εφαρμογής Β κατοικίας περιοχής Παραλίας Λαγονησίου Δήμου Καλυβίων (Δ.Ε. 11/10) (ΑΑΥ 212/13, 201/14 & 178/15)

55) ΑΔΑ: ΩΩ1ΞΩ1Ξ-ΧΟΤ – Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Α-213 για :Εκπόνηση μελετών για την πολεοδόμηση (ένταξη σε σχέδιο πόλης) της περιοχής Β κατοικίας της Κοινότητας Αναβύσσου Νομού Αττικής (ΑΑΥ 213/13, 205/14 & 182/15)

56) ΑΔΑ: 7ΨΖΘΩ1Ξ-Τ70 – Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Α-214 για :Κτηματογράφηση-μελέτη Γ.Π.Σ.-πολεοδόμηση-μελέτη πράξης εφαρμογής & δημιουργία Γεωγραφικού Συστήματος Πληροφοριών (Γ.Σ.Π.) για τη διαχείρηση των κτηματογραφικών & πολεοδομικών δεδομένων της Κ.Αναβύσσου Νομού Αττικής (Κ.Σ. 112/14,ΑΑΥ 214/13, 206/14 &183/15)

57) ΑΔΑ: ΩΙΟΗΩ1Ξ-Η9Χ – Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Α-216 για :Εκπόνηση μελέτης του έργου Καθορισμός χρήσεων γης του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Κοινότητας Σαρωνίδας (ΑΑΥ 1087/12, ΑΑΥ 184/13, 207/14, 463/14, 464/14 & 184/15)

58) ΑΔΑ: 6ΗΝ9Ω1Ξ-Λ9Ψ – Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Α-218 για :Πολεοδόμηση (Κτηματογράφηση – Πολεοδομική Μελέτη Επέκτασης – Πράξη Εφαρμογής) των Πολεοδομικών Ενοτήτων ΠΕ1 και ΠΕ2 της Κοινότητας Παλαιάς Φώκαιας Νομού Αττικής (Κ.Σ. 75/97, ΑΑΥ 215/13, 210/14 & 187/15)

59) ΑΔΑ: ΩΔ92Ω1Ξ-ΘΕΘ – Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Α-219 για :Πολεοδόμηση περιοχών Α΄ και Β΄ κατοικίας Κουβαρά (Κ.Σ. 58/02, ΑΑΥ 216/13, 211/14 & 188/15)

60) ΑΔΑ: Ω60ΨΩ1Ξ-3ΣΜ – Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Α-220 για :Εξέταση και γνωμοδότηση επί ενστάσεων – Προσαρμογή σχεδίων πολεοδομικής μελέτης Β παραθεριστικής κατοικίας οικισμού Θυμάρι Δ.Κ. Παλαιάς Φώκαιας (πολεοδομικές και τοπογραφικές εργασίες) (Ο.Ε. 130/11, ΑΑΥ 773/11, 165/12, 162/13, 212/14 & 189/15)

61) ΑΔΑ: ΨΒ0ΖΩ1Ξ-Ο2Π – Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Α-221 για :Προκαταρκτική μελέτη γεωλογικής καταλληλότητας Γ.Π.Σ. Αναβύσσου (ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ, Ο.Ε. 203/13, ΑΑΥ 812/13, 213/14 & 190/15)

62) ΑΔΑ: Ω5ΓΣΩ1Ξ-Φ9Β – Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Α-222 για :Στρατηγική μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε.) Γ.Π.Σ. Αναβύσσου (ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ, Ο.Ε. 202/13, ΑΑΥ 811/13, 214/14 & 191/15)

63) ΑΔΑ: ΨΨΟΠΩ1Ξ-ΝΡ6 – Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Α-223 για :Μελέτη αποτύπωσης σχεδίων πόλης Δήμου Σαρωνικού σε G.I.S. (ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ, Ο.Ε. 185/15, ΠΑΥ 558/15)

64) ΑΔΑ: ΨΩΚ2Ω1Ξ-Ν7Δ – Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Α-226 για :Μελέτη γεωλογικής καταλληλότητας νέου κοιμητηρίου Δ.Κ. Αναβύσσου (ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ, Ο.Ε. 225/15, ΠΑΥ 684/15)

65) ΑΔΑ: 7Υ8ΗΩ1Ξ-ΞΓΤ – Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Α-227 για :ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΟΥΒΑΡΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΥΠ.ΑΡΙΘ. 95/13 & 85/15 ΑΠΟΦ.ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (Δ.Σ.225 &226/26-11-15, Η ΠΙΣΤΩΣΗ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟ ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ, Ο.Ε. 360/15,ΠΑΥ 1081/15 στον Κ.Α. 15-7341.003)

66) ΑΔΑ: 7ΑΕ8Ω1Ξ-Α1Ε – Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Α-228 για :ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΟΥΒΑΡΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΥΠ. ΑΡΙΘ. 95/13 & 85/15 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (το 2015 στον Κ.Α. 15-7341.003)

67) ΑΔΑ: 7ΚΗΒΩ1Ξ-3Ξ3 – Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Α-229 για :ΜΕΛΕΤΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ, ΦΥΤΟΤΕΧΝΙΚΩΝ, ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ Κ/Χ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ (Ο.Ε. 91/13) (ΑΑΥ 481/13 ΣΤΟΝ Κ.Α. 15-7412.038 & ΑΛΛΑΓΗ Κ.Α. ΛΟΓΩ ΕΣΠΑ, ΑΑΥ 168/14 & 146/15 στον Κ.Α. 15-7341.005)

68) ΑΔΑ: ΩΡΦΦΩ1Ξ-Ε0Ψ – Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Α-230 για :Συλλεκτήρες ομβρίων οδών Αθηνάς – Κεφαλληνίας – Ζακύνθου Κοινότητας Σαρωνίδας (το 2015 στον Κ.Α. 25-7312.020)

69) ΑΔΑ: 7ΝΕΔΩ1Ξ-ΥΑΓ – Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Α-233 για :Χρηματοδότηση Κοινωφελής Επιχείρησης Δήμου Σαρωνικού (παρ. 1 άρθρου 259 ΚΔΚ) (Δ.Σ. ΔΗΜΟΥ 4/16, 5/16, 6/16 & Δ.Σ. ΚΕΔΣΑ 76/15, 77/15, 78/15)

70) ΑΔΑ: ΨΟ3ΒΩ1Ξ-ΜΗΝ – Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Α-225 για :Υδρογεωτεχνική μελέτη νέου κοιμητηρίου Δ.Κ. Αναβύσσου (ΑΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ Ο.Ε. 91/15 ΛΟΓΩ ΑΚΥΡΩΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Α.Π. 43923/24236/8-7-15, ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ, Ο.Ε. 224/15, ΠΑΥ 787/15)

71) ΑΔΑ: 75ΨΑΩ1Ξ-ΟΦΗ – Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Α-234 για :Επιχορήγηση Αριστόδικου Δήμου Σαρωνικού (Δ.Σ. 44/11, 185/12, 6/13 & 301/13)

72) ΑΔΑ: 7Φ5ΦΩ1Ξ-ΗΒ7 – Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Α-235 για :Απόδοση σε Σχολικές Επιτροπές από ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών

73) ΑΔΑ: 7ΔΟΝΩ1Ξ-543 – Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Α-236 για :Απόδοση σε Σχολικές Επιτροπές από ΚΑΠ για την κάλυψη των επενδυτικών αναγκών για επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων

74) ΑΔΑ: 7ΥΡΡΩ1Ξ-ΑΤΩ – Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Α-237 για :Απόδοση σε Παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς (Δ.Σ. /16)

75) ΑΔΑ: 6Ε47Ω1Ξ-ΕΓΚ – Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Α-238 για :Δικαίωμα Δ.Ε.Η. και εναλλακτικών προμηθευτών ηλεκτρικής ενέργειας πλην της Δ.Ε.Η. από την είσπραξη των τελών καθαριότητας, φωτισμού, ΤΑΠ και φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων

76) ΑΔΑ: 67ΧΔΩ1Ξ-Ο1Ζ – Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Α-239 για :Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας

77) ΑΔΑ: Ω1Ι8Ω1Ξ-27Λ – Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Α-240 για :Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, πλατειών και κοινόχρηστων χώρων παραγωγικής διαδικασίας

78) ΑΔΑ: 7ΔΑΝΩ1Ξ-ΡΑ6 – Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Α-241 για :Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας

79) ΑΔΑ: 6ΚΑΞΩ1Ξ-ΕΧ4 – Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Α-242 για :Εισφορά υπέρ Ειδικού Διαβαθμιδικού Συνδέσμου Νομού Αττικής (ΕΔΣΝΑ) (Δ.Σ. ΚΑΛΥΒΙΩΝ 364/10)

80) ΑΔΑ: Ω0ΚΠΩ1Ξ-118 – Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Α-244 για :Τόκοι δανείων εσωτερικού για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών

81) ΑΔΑ: ΩΜ0ΧΩ1Ξ-ΥΦΕ – Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Α-245 για :Χρεολύσια δανείων εσωτερικού για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών

82) ΑΔΑ: 6Ω2ΝΩ1Ξ-Δ13 – Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Α-246 για :Τόκοι δανέιων εσωτερικού για την κάλυψη επενδυτικών δαπανών

83) ΑΔΑ: Ψ4ΛΛΩ1Ξ-Ξ0Χ – Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Α-247 για :Χρεολύσια δανείων εσωτερικού για την κάλυψη επενδυτικών δαπανών

84) ΑΔΑ: 6ΤΗΒΩ1Ξ-Ξ7Ψ – Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Α-254 για :Μισθώματα ακινήτων Δ.Ε. Καλυβίων (Δ.Σ. 84/15, 181/15)

85) ΑΔΑ: Ω823Ω1Ξ-3Φ7 – Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Α-255 για :Μισθώματα ακινήτων Δ.Ε. Σαρωνίδας (Δ.Σ. 313/14, 315/14)

86) ΑΔΑ: ΩΞΦ2Ω1Ξ-ΤΥΠ – Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Α-256 για :Μισθώματα εδαφικών εκτάσεων γαιών Δ.Ε. Σαρωνίδας (Δ.Σ. 235/15)

87) ΑΔΑ: 6Σ78Ω1Ξ-01Σ – Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Α-257 για :Μισθώματα σχολικών μονάδων Δήμου Σαρωνικού (Δ.Σ. 180/15, 234/15)

88) ΑΔΑ: 7ΡΥ7Ω1Ξ-Ε0Ρ – Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Α-126 για :Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων

89) ΑΔΑ: 7ΤΖΟΩ1Ξ-ΧΚ3 – Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Α-129 για :Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων

90) ΑΔΑ: ΩΧ0ΨΩ1Ξ-ΗΓΨ – Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Α-132 για :Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων

91) ΑΔΑ: ΩΤ5ΡΩ1Ξ-Ο5Φ – Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Α-134 για :Μελέτες Έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες

92) ΑΔΑ: ΩΙ1ΘΩ1Ξ-Ψ4Ο – Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Α-136 για :Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων

93) ΑΔΑ: Ω8ΗΥΩ1Ξ-7ΥΧ – Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Α-141 για :Μελέτες Έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες

94) ΑΔΑ: 6ΓΩΡΩ1Ξ-ΔΒΝ – Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Α-148 για :Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων

95) ΑΔΑ: 6Λ2ΝΩ1Ξ-Ι6Ψ – Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Α-149 για :Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων

96) ΑΔΑ: 79ΔΝΩ1Ξ-Π1Δ – Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Α-151 για :Μελέτες Έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες

97) ΑΔΑ: 760ΟΩ1Ξ-Δ6Γ – Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Α-154 για :Μελέτες Έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες

98) ΑΔΑ: 6Λ63Ω1Ξ-ΟΗΕ – Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Α-157 για :Μελέτες Έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες

99) ΑΔΑ: ΩΓΚ0Ω1Ξ-3ΙΔ – Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Α-158 για :Δαπάνες εφαρμογής σχεδίου πόλεως Λαγονησίου Δ.Ε. Καλυβίων βάσει των 150/07, 178/07 & 288/08 αποφάσεων Δ.Σ. Καλυβίων

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

1) ΑΔΑ: ΩΒ1ΝΩ1Ξ-ΕΔΥ – Υδραυλική μελέτη διευθέτησης και μελέτη Περιβαλλοντικών επιπτώσεων ρέματος περιοχής Αγίου Δημητρίου-Ξελαφτάκι της Δ.Ε. Καλυβίων του Δήμου Σαρωνικού

2) ΑΔΑ: 6ΑΩΥΩ1Ξ-0ΤΠ – Σύμβαση:“ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΜΕ ΝΕΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ”

3) ΑΔΑ: 6ΑΩΥΩ1Ξ-0ΤΠ – Σύμβαση:“ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΜΕ ΝΕΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ”

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ

1) Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου 20-1-2016

2) Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου 3-2-2016

ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

1) Πίνακας Αποφάσεων Δημοτικού Συμβουλίου 20-1-2016

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

1) ΑΔΑ: 7Σ3ΝΩ1Ξ-Χ9Χ – Λήψη απόφασης περί αποδοχής ή μη της πρότασης της Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών και Αμφισβητήσεων (Υποθέσεις : των κ.κ Πετροπούλου Βασιλικής, Παπάζογλου Αγγελικής, Φλάμου Ματθαίου, Σουσούνη Δημητρίου, Φιλίππου Βασιλικής, Ντάβου Βασιλείου, Καράλη Δημητρίου, Πασαριβάκη Χρήστου, Ορθή επανάληψη της 82/2015, Στάμου Ιωάννη, Κόλλια Σταματίνα, Τεγόπουλου Ματθαίου, Πριφτάκη Παναγιώτη, Θεοδωράκη Σταύρου, Ιγνάτιου Ξενάκη, Βιτσέλα Θεοδώρα, Παπαδάκου Παν., Γλυκού Κων/νου, Κατσιούλη Βασιλείου, Πλουμίδη Γεωργίου, Βαλαμβάνου Νικολάου, Τράγκα Γεωργίου.

2) ΑΔΑ: ΩΥΦΑΩ1Ξ-4Η0 – Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου στην επιτροπή για την πρόσληψη δικηγόρου με σχέση έμμισθης εντολής στο Δήμο Σαρωνικού.

3) ΑΔΑ: ΨΕ6ΩΩ1Ξ-ΗΞ8 – Γνωμοδότηση περί προαγωγής του 2ου Δημοτικού Σχολείου Αναβύσσου από 8/θέσιο σε 11/θέσιο.

4) ΑΔΑ: ΩΜ90Ω1Ξ-ΞΒΓ – Αναμόρφωση Προϋπολογισμού ΝΠΔΔ «Αριστόδικος» Δήμου Σαρωνικού έτους 2015.

5) ΑΔΑ: 6ΜΔ4Ω1Ξ-ΕΝΙ – Λήψη απόφασης περί ορισμού αρμοδίου ελεγκτικού οργάνου για τη διενέργεια ελέγχου τήρησης των όρων λειτουργίας των παιδότοπων.

6) ΑΔΑ: 6ΜΔ4Ω1Ξ-ΕΝΙ – Λήψη απόφασης περί ορισμού αρμοδίου ελεγκτικού οργάνου για τη διενέργεια ελέγχου τήρησης των όρων λειτουργίας των παιδότοπων.

7) ΑΔΑ: 6ΜΔ4Ω1Ξ-ΕΝΙ – Λήψη απόφασης περί ορισμού αρμοδίου ελεγκτικού οργάνου για τη διενέργεια ελέγχου τήρησης των όρων λειτουργίας των παιδότοπων.

8) ΑΔΑ: ΩΓ5ΠΩ1Ξ-45Φ – Έγκριση παράτασης χρονοδιαγράμματος του έργου «Διαμόρφωση Κ/Χ στο ΟΤ 140 του ρυμοτομικού σχεδίου πόλεως Καλυβίων».

9) ΑΔΑ: Ω9Μ7Ω1Ξ-ΖΥΘ – Έγκριση παράτασης της συνολικής προθεσμίας εκπόνησης των εργασιών της μελέτης: «Ολοκλήρωση της μελέτης «Πράξη εφαρμογής της πολεοδομικής μελέτης Β’ κατοικίας της περιοχής Παραλίας Δήμου Καλυβίων» του Δήμου Σαρωνικού.

10) ΑΔΑ: 67ΜΩΩ1Ξ-Α04 – Έγκριση ετήσιου προγράμματος δράσης έτους 2016 της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Σαρωνικού.

11) ΑΔΑ: ΩΧ6ΚΩ1Ξ-ΧΛΖ – Έγκριση εισηγητικής έκθεσης της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Σαρωνικού για την τεκμηρίωση των εσόδων και των εξόδων αυτής, προκειμένου να χρηματοδοτηθεί από τον Δημοτικό Προϋπολογισμό, με βάση το άρθρο 259 του Ν.3463/2006, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 14 του άρθρου 10 του Ν.4071/2012 .

12) ΑΔΑ: 69ΡΞΩ1Ξ-Σ2Π – Έγκριση Προϋπολογισμού Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Σαρωνικού έτους 2016.

ΒΙΝΤΕΟ

1)  ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΤΗΣ 20/1

Α΄ ΜΕΡΟΣ

Ερωτήσεις & θέματα 1-6

Β΄ ΜΕΡΟΣ

Θέματα 8-10

Πράξη εφαρμογής της πολεοδομικής μελέτης Β’ κατοικίας Παραλίας Καλυβίων

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ

1) Πρόσκληση κατεπείγουσας συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής στις 14-1-2016

2) Πρόσκληση Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής 18-1-2016

ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

1) Πίνακας Αποφάσεων Οικονμικής Επιτροπής 14-1-2016

2) Πίνακας Αποφάσεων Οικονμικής Επιτροπής 18-1-2016

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

1) ΑΔΑ: Ψ41ΑΩ1Ξ-ΦΟΥ – Ψήφιση, έγκριση, δέσμευση πιστώσεων και διάθεση κατά περίπτωση των εγγεγραμμένων πιστώσεων του υπό έγκριση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016 του Δήμου Σαρωνικού για την συνέχιση της ομαλής λειτουργίας του Δήμου μας ως την τελική έγκριση του προϋπολογισμού.

2) ΑΔΑ: ΩΘ6ΩΩ1Ξ-ΔΤΕ – Λήψη απόφασης για την άσκηση ή μη αναίρεσης κατά της αριθ. 4253/2015 απόφασης του Εφετείου Αθήνας (υπόθεση Κυριάκου Κετέογλου-προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού Κοινότητας Παλαιάς Φώκαιας).

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ

ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ

1)  Πρόσκληση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 29-1-2016

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΛΥΒΙΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ

1) Πρόσκληση Συμβουλίου ΔΚ Καλυβίων 13-1-2015

2) Πρόσκληση για Συνεδρίαση ΔΚ Καλυβίων 29-1-2016 (1)

ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

1) Πίνακας Αποφάσεων ΔΚ Καλυβίων 13-1-2016

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

ΒΙΝΤΕΟ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

ΒΙΝΤΕΟ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΑΛΑΙΑΣ ΦΩΚΑΙΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ

1) Πρόσκληση Συμβουλίου ΔΚ Παλαιάς Φώκαιας 21-1-2016

ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

1) Πίνακας Αποφάσεων ΔΚ Παλαιάς Φώκαιας 21-1-2016 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

ΒΙΝΤΕΟ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΑΡΩΝΙΔΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ

ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

ΒΙΝΤΕΟ

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΟΥΒΑΡΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ

1) Πρόσκληση Συμβουλίου ΤΚ Κουβαρά 26-1-2016

ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

1) Πίνακας Αποφάσεων Συμβουλίου ΤΚ Κουβαρά 26-1-2015

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

ΒΙΝΤΕΟ

ΝΠΔΔ ΑΡΙΣΤΟΔΙΚΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ

1) Πρόσκληση Δ.Σ. Νομικού Προσώπου ΑΡΙΣΤΟΔΙΚΟΣ 26-1-2016

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

1) Πίνακας Αποφάσεων ΔΣ Νομικού Προσώπου ΑΡΙΣΤΟΔΙΚΟΣ 26-1-2015

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

ΕΝΙΑΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α΄ ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ

ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΕΝΤΑΛΜΑΤΑ

1) ΑΔΑ: ΒΝΟ8Ω1Ξ-ΩΤ5 – Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-71 για :ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΠΟΓΕΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΔΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΑΠΟΘΕΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ – 5 ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΚΑΔΩΝ πλ. 117, 118, 119, 120 & 121 (Ο.Ε. 277/14)(ΑΡ. ΣΥΜΒΑΣΗΣ 25668/14)

2) ΑΔΑ: ΩΩ3ΞΩ1Ξ-ΡΤΧ – Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-16 για :ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΜΗΝΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016 (Ν 10070)

3) ΑΔΑ: 6ΗΣΩΩ1Ξ-ΨΟΒ – Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-17 για :ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Δ.Σ. ΜΗΝΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016 (Νο 10070)

4) ΑΔΑ: ΩΛΚΨΩ1Ξ-Μ6Θ – Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-18 για :ΕΞΟΔΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΜΗΝΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016 (Νο 10068)

5) ΑΔΑ: 6ΜΒΒΩ1Ξ-9Μ0 – Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-19 για :ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΜΗΝΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016 (Νο 10072)

6) ΑΔΑ: ΨΨ2ΡΩ1Ξ-44Τ – Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-21 για :ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΜΗΝΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016 (Νο 10069)

7) ΑΔΑ: ΨΛ38Ω1Ξ-5ΟΝ – Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-22 για :ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΜΕ ΠΑΓΙΑ ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ ΜΗΝΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016 (Νο 10068)

8) ΑΔΑ: 7ΑΡΖΩ1Ξ-Α4Θ – Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-50 για :ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΜΗΝΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2016 (Ν 10100)

9) ΑΔΑ: 672ΒΩ1Ξ-ΣΝΟ – Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-51 για :ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Δ.Σ. ΜΗΝΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2016 (Νο 10100)

10) ΑΔΑ: 70Π3Ω1Ξ-ΤΕΠ – Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-52 για :ΕΞΟΔΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΜΗΝΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2016 (Νο 10101)

11) ΑΔΑ: 6ΕΔΡΩ1Ξ-ΘΝ8 – Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-53 για :ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΜΗΝΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2016 (Νο 10102)

12) ΑΔΑ: Ω8ΛΛΩ1Ξ-93Μ – Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-55 για :ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΜΗΝΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2016 (Νο 10099)

13) ΑΔΑ: ΨΟΦΣΩ1Ξ-7ΘΑ – Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-56 για :ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΜΕ ΠΑΓΙΑ ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ ΜΗΝΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2016 (Νο 10098)

14) ΑΔΑ: 7Ω73Ω1Ξ-Λ9Ψ – Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-88 για :ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΝΕΡΟΥ ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΩΛΗΣΗ ΚΑΙ ΙΔΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΗΝΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015 (ΚΑΛΥΒΙΑ)

15) ΑΔΑ: 61ΧΨΩ1Ξ-2Ψ1 – Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-89 για :ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΝΕΡΟΥ ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΩΛΗΣΗ ΚΑΙ ΙΔΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΗΝΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015 (ΑΝΑΒΥΣΣΟΣ, ΚΟΥΒΑΡΑΣ)

16) ΑΔΑ: 7Σ3ΙΩ1Ξ-ΥΨ9 – Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-90 για :ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΝΕΡΟΥ ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΩΛΗΣΗ ΚΑΙ ΙΔΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΗΝΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015 (ΠΑΛ. ΦΩΚΑΙΑ, ΣΑΡΩΝΙΔΑ)

Advertisements

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s

Αρέσει σε %d bloggers: