ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΠΕΡΙΦ. & ΑΠ.ΔΙΟΙΚ.ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΑΛΛΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΜΗΝΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016

Να βλέπετε συχνά τη συγκεκριμένη σελίδα ακόμη και λίγες ημέρες μετά την πάροδο του μηνός Ιανουαρίου 2016, διότι καθημερινώς θα ενημερώνεται με νέες αποφάσεις για τους παρακάτω δήμους, όπως αυτές θα αναρτώνται στη «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» από την Περιφέρεια Αττικής και από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής

Γενικά για το «ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ» της «Ενότητας Σαρωνικού».

 

ΓΕΝΙΚΑ

1) ΑΔΑ: Ω3ΓΕ7Λ7-ΟΩ8 – ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ Ή ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ

2) ΑΔΑ: 7ΜΥΒ7Λ7-ΔΣΒ – Συγκρότηση επιτροπής για τη διεξαγωγή γραπτών εξετάσεων για την απόκτηση-ανανέωση πιστοποιητικού επαγγελματικής κατάρτισης οδηγών οχημάτων μεταφοράς επικινδύνων εμπορευμάτων της 1ης περιόδου του 2016

3) ΑΔΑ: 7ΓΞΛ7Λ7-ΒΡ5 – Απόφαση συγκρότησης επιτροπής για τον έλεγχο των όρων και προϋποθέσεων άσκησης εμπορίας γεωργικών φαρμάκων

4) ΑΔΑ: 6Λ3Φ7Λ7-Δ12 – Έγκριση του υπ’ αριθ. 90/2015 πρακτικού της Τριμελούς Επιτροπής Αξιολόγησης των αποτελεσμάτων των διαγωνισμών και των διαδικασιών διαπραγμάτευσης της Π.Ε.Α.Α. και ως εκ τούτου την ανάδειξη του Φουντούκου Νικόλαου, ως μειοδότη, για τον καθαρισμό των φρεατίων υδροσυλλογής- συνδετηρίων αγωγών, των οδών αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής, για το έτος 2015, στην τιμή των 39.600,00 ευρώ χωρίς ΦΠΑ και 48.708,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

5) ΑΔΑ: 7ΛΤΔ7Λ7-ΩΚ9 – Έγκριση του υπ΄ αριθμ.91/2015 Πρακτικού της Τριμελούς Επιτροπής αξιολόγησης των αποτελεσμάτων των διαγωνισμών και των διαδικασιών διαπραγμάτευσης, για τις προμήθειες Υπηρεσιών της Π.Ε.Α.Α., στα πλαίσια της υπ΄αριθμ.250777/23-12-2015 επαναληπτικής πρόσκλησης υποβολής προσφοράς, στη διαδικασία διαπραγμάτευσης τιμής με τροποποιημέ- νους όρους, για την παροχή υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Περιφ. Εν. Ανατ. Αττικής, των νέων δρομολογίων, που προέκυψαν για τα σχολεία της Περιφ. Εν. Ανατολικής Αττικής, για το σχολικό έτος 2015-2016.

6) ΑΔΑ: ΩΣ5Φ7Λ7-ΓΦΣ – Έγκριση του υπ’ αριθ. 111/2015 πρακτικού της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμών που αφορά τον έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης :α) της μειοδότριας εταιρείας «ΦΙΝΟΜΠΕΤΟΝ Α.Ε.» για την προμήθεια έτοιμου ψυχρού ασφαλτομείγματος και β) της μειοδότριας εταιρείας «ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε.» για την προμήθεια θερμού ασφαλτομείγματος, που κατατέθηκαν στο πλαίσιο του ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού, για την προμήθεια υλικών, που απαιτούνται για την κάλυψη των άμεσων αναγκών των συνεργείων της Διεύθυνσης Ελέγχου Συντήρησης Έργων (Δ.Ε.Σ.Ε.) της Περιφέρειας Αττικής και κατακύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού στις πιο πάνω μειοδότριες εταιρείες στην τιμή της οικονομικής τους προσφοράς ποσού 3.600,00€ πλέον Φ.Π.Α. (4.428,00€ συμπ. Φ.Π.Α.) και 6.800,00€ πλέον Φ.Π.Α. (8.364,00€συμπ. Φ.Π.Α.) αντιστοίχως.

7) ΑΔΑ: ΩΚ3Χ7Λ7-7ΕΕ – Αποσφράγιση οικονομικής προσφοράς της εταιρείας «ΔΙΑΡΜΙΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ο.Ε. ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΑ ΕΙΔΗ – ΑΝΑΓΟΜΩΣΕΙΣ», αναφορικά με τον Πρόχειρο Μειοδοτικό Διαγωνισμό για την εκτέλεση εργασιών συντήρησης και αναγόμωσης πυροσβεστήρων στα κτήρια και στα υπηρεσιακά οχήματα της Π.Ε. Δυτ. Αττικής, προϋπολογισμού 1.300,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (αρ. διακήρυξης οικ. 228017/25-11-2015) και τη διαβίβασή της στην Τριμελή Γνωμοδοτική Επιτροπή για αξιολόγηση .

8) ΑΔΑ: Ψ77Π7Λ7-ΞΚΟ – 1) Έγκριση του πρακτικού αρ. 72 της γνωμοδοτικής επιτροπής πρόχειρων διαγωνισμών για την παροχή υπηρεσιών: Α) Ετήσιας συντήρησης (3) γραμμών ελέγχου βαρέων οχημάτων και (2) γραμμών ελέγχου ελαφρών οχημάτων (συμπεριλαμβανομένης της συντήρησης του λογισμικού μηχανογραφικής εφαρμογής), Β) για ανανέωση της ισχύος των πιστοποιητικών διακρίβωσης των μηχανημάτων των λειτουργουσών 2 γραμμών ελέγχου βαρέων οχημάτων και 2 γραμμών ελέγχου ελαφρών οχημάτων και Γ) για τη διενέργεια της πρώτης πιστοποίησης σχετικά με την τήρηση των προϋποθέσεων του Κανονισμού ISO 9001 βάσει των οποίων χορηγήθηκε το σχετικό πιστοποιητικό, συνολικού προϋπολογισμού 12.634€ συμπ. ΦΠΑ και 2) Έγκριση διενέργειας διαπραγμάτευσης

9) ΑΔΑ: 9ΠΡΟ7Λ7-ΒΔΠ – παροχή υπηρεσιών «Α) Ετήσιας συντήρησης (3) γραμμών ελέγχου βαρέων οχημάτων και (2) γραμμών ελέγχου ελαφρών οχημάτων συμπεριλαμβανομένης της συντήρησης του λογισμικού μηχανογραφικής εφαρμογής Β) για ανανέωση της ισχύος των πιστοποιητικών διακρίβωσης των μηχανημάτων των λειτουργουσών (2) γραμμών ελέγχου βαρέων οχημάτων και (2) γραμμών ελέγχου ελαφρών οχημάτων και Γ) για τη διενέργεια της επιθεώρησης επιτήρησης (πρώτης και δεύτερης) μετά την πιστοποίηση σχετικά με την τήρηση των προϋποθέσεων του Κανονισμού ISO 9001 βάσει των οποίων χορηγήθηκε το σχετικό πιστοποιητικό»

10) ΑΔΑ: Ω6ΦΚ7Λ7-3ΒΨ – ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ, ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ

11) ΑΔΑ: 79ΕΣ7Λ7-ΟΒΡ – Ανάδειξη μειοδοτών ανά δρομολόγιο κατόπιν διενέργειας διαπραγμάτευσης τιμής στα πλαίσια της υπ’ αριθμ. οικ.250777/23-12-2015 επαναληπτικής πρόσκλησης υποβολής προσφοράς, για τη μεταφορά μαθητών Π/θμιας & Δ/θμιας Εκπ/σης Ανατολικής Αττικής και για νέα δρομολόγια που προέκυψαν για τα σχολεία της Π.Ε.Α.Α. για το σχολικό έτος 2015-2016 και ανάθεση της προσωρινής εκτέλεσής τους.

12) ΑΔΑ: ΨΦΕ8ΟΡ1Κ-0ΨΡ – ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ Δ/ΝΤΩΝ ΔΑΣΩΝ ΩΣ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΩΝ ΔΙΑΤΑΚΤΩΝ

13) ΑΔΑ: 6ΗΚ3ΟΡ1Κ-4ΘΤ – Απευθείας ανάθεση στην εταιρεία «ΑΦΟΙ ΒΑΜΒΟΥΔΑΚΗ Ο.Ε.», Πρατήριο Υγρών Καυσίμων, για την προμήθεια υγρών καυσίμων κίνησης για τις ανάγκες των υπηρεσιακών οχημάτων της Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής Λειτουργίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.

14) ΑΔΑ: Ω4ΠΙ7Λ7-1ΔΠ – Προγραμματισμός γραπτών εξετάσεων υποψηφίων οδηγών για την απόκτηση και ανανέωση πιστοποιητικών επαγγελματικής κατάρτισης οδηγών οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων (ADR), έτους 2016

15) ΑΔΑ: 7Δ2Τ7Λ7-8Μ0 – ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. ΟΙΚ.45688/03-03-15 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙ ΟΡΙΣΜΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

16) ΑΔΑ: ΩΟΜ87Λ7-ΥΙΣ – Συγκρότηση επιτροπών παραλαβής εργασιών και προμήθειας υλικών για τους αποχιονισμούς στο οδικό δίκτυο της Περιφέρειας Αττικής

17) ΑΔΑ: 6ΥΗΣ7Λ7-ΥΟΡ – Λήψη απόφασης περί τροποποίησης δρομολογίων μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής του διεθνούς διαγωνισμού 4/2015 για το σχολ. έτος 2015-2016.

18) ΑΔΑ: ΩΥ7Ξ7Λ7-420 – Ανάκληση της υπ’ αριθμ. 370/2015 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής με θέμα «Έγκριση του Προϋπολογισμού Περιφέρειας Αττικής οικονομικού έτους 2016». Έγκριση του Προϋπολογισμού Περιφέρειας Αττικής οικονομικού έτους 2016 (απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 17/2016).

19) ΑΔΑ: 74ΘΖΟΡ1Κ-ΜΧΩ – ΄΄Συγκρότηση Τριμελούς Επιτροπής για παραλαβή, άρση κυκλοφορίας και συντήρηση αυτοκινήτων καθώς και για την παραλαβή καυσίμων για το έτος 2016, των Γενικών Διευθύνσεων Εσωτερικής Λειτουργίας, Χωροταξικής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής, Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων, της Δ/νσης Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών,της Δ/νσης Δασών Αθηνών, της Δ/νσης Αναδασώσεων και των υπηρεσιών που υπάγονται απευθείας στον Γενικό Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.΄

20) ΑΔΑ: ΩΔΧ6ΟΡ1Κ-ΓΔΡ – Συγκρότηση Τριμελούς Επιτροπής για παραλαβή, άρση κυκλοφορίας και συντήρηση αυτοκινήτων καθώς και για την παραλαβή καυσίμων για το έτος 2016, της Δ/νσης Δασών Aνατολικής Αττικής και των διοικητικά υπαγομένων σ΄αυτή Δασαρχείων.

21) ΑΔΑ: ΩΛΕΨ7Λ7-0ΕΕ – Κατάρτιση Προϋπολογισμού Περιφέρειας Αττικής οικ. έτους 2016

22) ΑΔΑ: 7ΘΕΡ7Λ7-ΥΑΙ – Προγραμματισμός εξετάσεων υποψηφίων οδικών μεταφορέων επιβατών και εμπορευμάτων 1ης Περιόδου 2016.

23) ΑΔΑ: 6ΕΩΕ7Λ7-Τ4Υ – Διενέργεια εξετάσεων για απόκτηση και ανανέωση πιστοποιητικών επαγγελματικής κατάρτισης οδηγών οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων (ADR) 2ης Περιόδου 2016.

24) ΑΔΑ: Ω3ΩΑ7Λ7-9Ψ4 – Διάθεση πιστώσεων πολυετών υποχρεώσεων, που αφορούν έργα και βαρύνουν τον προϋπολογισμό έτους 2016.

25) ΑΔΑ: ΨΒ1Ζ7Λ7-ΚΜΟ – Διάθεση πιστώσεων πολυετών υποχρεώσεων που βαρύνουν τον προϋπολογισμό έτους 2016.

26) ΑΔΑ: 78ΧΑ7Λ7-ΛΥΧ – Έγκριση δαπανών προμηθειών και παροχής υπηρεσιών και διάθεση πιστώσεών του εγκεκριμένου προϋπολογισμού 2016 της ΠΕΔΑ.

27) ΑΔΑ: ΩΧΟΥ7Λ7-ΗΒΗ – Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων πολυετών υποχρεώσεων που βαρύνουν τον προϋπολογισμό οικ. έτους 2016.

28) ΑΔΑ: 713Ζ7Λ7-ΟΙ3 – Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης σταθερών, διαρκούς, ή περιοδικού χαρακτήρα δαπανών, προϋπολογισμού οικ. Έτους 2016.

29) ΑΔΑ: Ω65Ξ7Λ7-7ΦΗ – Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων Περιφερειακής Ενότητας Νήσων Οικ. Έτους 2016.

30) ΑΔΑ: ΩΜΙΓ7Λ7-56Θ – Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ύψους 223.631,52€ που θα βαρύνει τις πιστώσεις του προϋπολογισμού ) οικ. έτος 2016 της Περιφέρειας Αττικής – Π.Ε.Α.Α. παρελθόντων ετών (διάκριση ΚΑΕ σε 02).

31) ΑΔΑ: 7ΗΕΓ7Λ7-Δ73 – Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ύψους 223.631,52€ που θα βαρύνει τις πιστώσεις του προϋπολογισμού ) οικ. έτος 2016 της Περιφέρειας Αττικής – Π.Ε.Α.Α. παρελθόντων ετών (διάκριση ΚΑΕ σε 02).

32) ΑΔΑ: ΩΗ1Ο7Λ7-ΜΛ8 – Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ύψους 6.144.626,08 € που θα βαρύνει τις πιστώσεις του προϋπολογισμού ) οικ. έτος 2016 της Περιφέρειας Αττικής – Π.Ε.Α.Α. παρελθόντων ετών (διάκριση ΚΑΕ σε 02).

33) ΑΔΑ: 6Π4Ζ7Λ7-0ΣΨ – Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ύψους 11.715.460.79 ευρώ που θα βαρύνει τις πιστώσεις του προυπολογισμού της Περιφέρειας Αττικής – Π.Ε.Α.Α. οικ. έτος 2016 και (διάκριση ΚΑΕ σε 01).

34) ΑΔΑ: 77ΧΤ7Λ7-ΥΡ2 – Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων που αφορούν το σκέλος 01 προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016 της Π.Ε. Νοτίου Τομέα Αθήνας.

35) ΑΔΑ: 74Χ77Λ7-30Γ – Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων που αφορούν το σκέλος 02 προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016 της Π.Ε. Νοτίου Τομέα Αθήνας.

36) ΑΔΑ: ΩΨΖΛ7Λ7-ΒΡΑ – Τροποποίηση της υπ’αριθμ. 1837/2015 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής με θέμα «Ανάθεση εκτέλεσης δρομολογίων έως την ολοκλήρωση του διεθνούς ηλεκτρονικού ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού για τη μεταφορά Α΄Βάθμιας και Β΄Βάθμιας Εκπαίδευσης Περιφέρειας Αττικής για το σχολικό έτος 2015-2016 (Διακήρυξη 3/2015) στους προσωρινούς μειοδότες κατά τις ειδικές διατάξεις της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου “Κατεπείγουσες ρυθμίσεις για την απρόσκοπτη έναρξη του σχολικού έτους 2015-2016 για την εύρυθμη λειτουργία των σχολικών μονάδων –ΦΕΚ/Α/108/10.9.15”», όπως τροποποιήθηκε με την υπ’αριθμ.2734/15 όμοια.

37) ΑΔΑ: ΩΨΧΡ7Λ7-Ω5Ν – Συμπλήρωση μητρώου εργοληπτών (εταιρειών – φυσικών προσώπων) έτους 2015-2016 για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών από φυσικές – τεχνολογικές καταστροφές στην περιοχή ευθύνης της Περιφέρειας Αττικής

38) ΑΔΑ: 7Ψ957Λ7-8ΕΥ – ΑΠΟΔΟΧΗ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΤΟΥ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ «180 Η ΑΤΤΙΚΗ ΑΛΛΑΖΕΙ ΠΡΟΣΩΠΟ!»

39) ΑΔΑ: ΨΟ3Κ7Λ7-Γ1Λ – Απόφαση έγκρισης Προγράμματος Τεχνικής Υποστήριξης της Εφαρμογής (ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Α΄ – ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΟΥΜΕΝΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ) του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αττική» 2014 – 2020

40) ΑΔΑ: Ω7ΟΝ7Λ7-ΚΘΘ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ«ΑΤΤΙΚΗ» 2014 – 2020 ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ (12), «Τεχνική Υποστήριξη της Εφαρμογής(ΕΤΠΑ)», Ο ΟΠΟΙΟΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΤΠΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Ε.Υ.Δ.Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ- ΕΤΠΑ»

41) ΑΔΑ: 71Η1ΟΡ1Κ-ΙΗΘ – Προκήρυξη δημόσιου πρόχειρου διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την παροχή υπηρεσιών φύλαξης και ασφάλειας για τις Διευθύνσεις Αλλοδαπών και Μετανάστευσης της Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής Λειτουργίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, προϋπολογισμού 72.000,00€ (ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΔΥΟ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΕΥΡΩ), συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α..

42) ΑΔΑ: 64ΚΚΟΡ1Κ-Μ96 – Προκήρυξη δημόσιου πρόχειρου διαγωνισμού, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας στα κτίρια που στεγάζονται οι οργανικές μονάδες της Γενικής Διεύθυνσης Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, προϋπολογισμού 42.000,00 (σαράντα δύο χιλιάδων ευρώ), συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α..

43) ΑΔΑ: Ω8ΘΘ7Λ7-ΤΘΞ – Επιστροφή πρόσθετης εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης του έργου: “ Επισκευή και προστασία της λιθόκτιστης γέφυρας Ιλισσού ποταμού επί της παλαιάς Λ. Ποσειδώνος, .» Αναδόχου < ΚΟΣΠΑΤ ΟΕ >”.

44) ΑΔΑ: 6ΙΔΔ7Λ7-26Ι – Έγκριση του με αρ. 114 Πρακτικού της Πενταμελούς Γνωμοδοτικής Επιτροπής Αξιολόγησης των διαγωνισμών και των διαδικασιών διαπραγμάτευσης των Διευθύνσεων Οικονομικών των Περιφερειακών Ενοτήτων Κεντρικού, Βόρειου, Νότιου και Δυτικού Τομέα και της Διεύθυνσης Οικονομικών της Περιφέρειας Αττικής για την «προμήθεια τροφίμων για παροχή σε αστέγους και άτομα που διαβιούν σε συνθήκες στέγης που δεν εξασφαλίζουν δυνατότητα καθημερινής σίτισης και διατροφής, συνολικού προϋπολογισμού 364.471,32€ συμπ. ΦΠΑ με δικαίωμα προαίρεσης μέχρι του ποσού των 380.000,00€ συμπ. ΦΠΑ» (Διακήρυξη 10/2015).

45) ΑΔΑ: ΨΠΤ87Λ7-ΧΘΒ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟΔΩΝ – ΕΞΟΔΩΝ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015

46) ΑΔΑ: ΨΠΘΘ7Λ7-ΧΥΧ – Σύσταση Επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής του έργου «ΣΟ-01/13: Βελτίωση και αποκατάσταση βλαβών οδοστρωμάτων, οριζόντιας & κατακόρυφης σήμανσης, μεταλλικών στηθαίων ασφαλείας και τροποποίηση στάθμης στομίων φρεατίων στο Πρωτεύον Αστικό Οδικό Δίκτυο (Π.Α.Ο.Δ.) της Περιφέρειας Αττικής», προϋπολογισμού 5.200.000,00 €, αναδόχου Κ/Ξ «ΟΔΟΣ Α.Τ.Ε. – ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.».

47) ΑΔΑ: 7ΙΗΞ7Λ7-2Ξ3 – Συγκρότηση επιτροπής ελέγχου όρων και προϋποθέσεων άσκησης εμπορίας γεωργικών φαρμάκων, της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής

48) ΑΔΑ: 7ΙΗΞ7Λ7-2Ξ3 – Συγκρότηση επιτροπής ελέγχου όρων και προϋποθέσεων άσκησης εμπορίας γεωργικών φαρμάκων, της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής

49) ΑΔΑ: 6ΝΜΔ7Λ7-Σ5Ε – ΕΠΙΔΟΜΑ ΝΕΦΡΟΠΑΘΩΝ ΠΑΡΕΛ. ΕΤΩΝ

50) ΑΔΑ: 678Σ7Λ7-1ΛΓ – ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ

51) ΑΔΑ: ΩΩ0Σ7Λ7-Υ57 – ΗΛ.ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΕ 083202

52) ΑΔΑ: 7ΤΑ97Λ7-ΨΦ1 – ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ (ΠΑΡΕΛ. ΕΤΩΝ)

53) ΑΔΑ: 6Η0Ε7Λ7-ΔΒ7 – ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

54) ΑΔΑ: 7ΦΔΞ7Λ7-Ψ1Β – ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (ΠΑΡΕΛ. ΕΤΩΝ)

55) ΑΔΑ: 7Λ137Λ7-07Ο – ΥΔΡΕΥΣΗ

56) ΑΔΑ: 7Ε8Κ7Λ7-ΩΝΡ – ΥΔΡΕΥΣΗ (ΠΑΡΕΛ .ΕΤΩΝ)

57) ΑΔΑ: 7ΘΨ37Λ7-ΛΝ5 – ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

58) ΑΔΑ: 6Λ2Γ7Λ7-Μ87 – πληρωμή δαπάνης βοηθήματα σε Νεφροπαθείς (Μηνός Δεκεμβρίου 2015) της Π.Ε.Α.Α.(Παρελθ. Ετών)

59) ΑΔΑ: 7ΥΥΚ7Λ7-27Ψ – Διενέργεια εξετάσεων για απόκτηση και ανανέωση πιστοποιητικών επαγγελματικής κατάρτισης οδηγών οχημάτων μεταφοράς επικινδύνων εμπορευμάτων (ΑDR) 1ης περιόδου 2016.

60) ΑΔΑ: 7ΛΔΞ7Λ7-ΗΑΨ – Διενέργεια εξετάσεων για απόκτηση και ανανέωση πιστοποιητικών μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων (ADR) 1ης περιόδου 2016.

61) ΑΔΑ: 61Ι97Λ7-ΞΧΗ – ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ

62) ΑΔΑ: ΩΞ3Ω7Λ7-ΒΛ7 – ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ (ΠΑΡΕΛ.ΕΤΩΝ)

63) ΑΔΑ: Ω4ΛΘ7Λ7-ΦΘΗ – ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ

64) ΑΔΑ: 616Υ7Λ7-2ΙΨ – ΠΑΡΟΧΗ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ» ΣΤΟΥΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

65) ΑΔΑ: 7ΚΨ67Λ7-ΥΝ3 – δαπάνης Μισθωμάτων κτιρίων

66) ΑΔΑ: 7ΕΖΙ7Λ7-Ω6Η – Συγκρότηση επιτροπής εξέτασης υποψηφίων για την απόκτηση και ανανέωση πιστοποιητικού μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων (ADR), για την 1η περίοδο 2016 (ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2016).

67) ΑΔΑ: 7ΕΖΙ7Λ7-Ω6Η – Συγκρότηση επιτροπής εξέτασης υποψηφίων για την απόκτηση και ανανέωση πιστοποιητικού μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων (ADR), για την 1η περίοδο 2016 (ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2016).

68) ΑΔΑ: Ω1ΔΠ7Λ7-ΟΦΚ – Προγραμματισμός εξετάσεων υποψηφίων οδικών μεταφορέων επιβατών και εμπορευμάτων Α’ περιόδου 2016

69) ΑΔΑ: ΩΤΛΘ7Λ7-ΤΣΘ – Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας εξετάσεων και επιτροπών δίορθωσης των γραπτών για την διεξαγωγή εξετάσεων οδικών μεταφορέων επιβατών και εμπορευμάτων, για την 1η περίοδο 2016(Μάρτιος 2016)

70) ΑΔΑ: Ω6Σ27Λ7-7Ο1 – Τροποποίηση της υπ, αριθμ. 56/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής.

71) ΑΔΑ: 718Σ7Λ7-ΨΔΓ – ΑΜΟΙΝΕΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΕ 087301

72) ΑΔΑ: 7Θ3Β7Λ7-96Λ – Εγκρίνουμε τη δέσμευση πίστωσης ύψους ΤΡΙΑΚΟΣΙΕΣ ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΞΙ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΞΑΚΟΣΙΑ ΕΞΗΝΤΑ ΕΥΡΩ. ( 336.660,00 €), για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων τoυ Ειδικού φορέα 08072 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΝΗΣΩΝ, KAE 271301 ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΣΕ ΝΕΦΡΟΠΑΘΕΙΣ οικ. Έτους 2016

73) ΑΔΑ: 649Β7Λ7-0Ω2 – Εγκρίνουμε τη δέσμευση πίστωσης ύψους ΤΡΙΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΥΡΩ. ( 35.000,00 €), για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων τoυ Ειδικού φορέα 08072 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΝΗΣΩΝ, KAE 271302 ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΣΕ ΝΕΦΡΟΠΑΘΕΙΣ(ΠΑΡΕΛ.ΕΤΩΝ) οικ. Έτους 2016 για την ανάγκη ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΒΟΗΘΗΜΑΤΟΣ ΣΕ ΝΕΦΡΟΠΑΘΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΘΕΝΤΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ 2015

74) ΑΔΑ: 64ΡΠ7Λ7-Ν74 – ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΕ 087301

75) ΑΔΑ: ΩΤ6Ζ7Λ7-0ΚΝ – Δέσμευση πίστωσης ύψους διακόσιες ενενήντα χιλιάδες ευρώ (290.000,00 €) για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του Ειδικού Φορέα 07.072 Δ/νση Οικονομικών Π.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΑΕ 271302 Βοηθήματα σε νεφροπαθείς(Παρελ.Ετών) του οικ. έτους 2016 για την ανάγκη δαπάνης για την πληρωμή του διατροφικού επιδόματος νεφροπαθών και μεταμοσχευμένων για τον μήνα ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ οικ. έτους 2015

76) ΑΔΑ: 6ΦΓ87Λ7-ΞΚΨ – “Εργασίες συντήρησης και αποκατάστασης στην υπόγεια διάβαση Λ. Ποσειδώνος στο ύψος του ΣΕΦ”, αναδόχου Κ/ξίας Μ.Λαγγούση, Δ.Σατολιά-Δ.Μοσχοβίτη. Εγκριση επιμετρήσεων (Π.Π.Α.Ε.)

77) ΑΔΑ: 71Ζ97Λ7-62Ο – Έγκριση: α) Σύσταση επιτροπής διαγωνισμού για το έργο: «Εργασίες συντήρησης οδικού δικτύου Π. Ε. Ανατολικής Αττικής (2015)», προϋπολογισμού 4.000.000,00€ (με τα απρόβλεπτα, την αναθεώρηση και Φ.Π.Α.)

78) ΑΔΑ: ΩΓ1Δ7Λ7-2ΓΧ – Ανασυγκρότηση επιτροπών παραλαβής αφανών εργασιών και διαπίστωσης πραγματικών στοιχείων κόστους

79) ΑΔΑ: ΩΟΡΓ7Λ7-ΦΟΣ – Α)Έγκριση διακήρυξης και των συνοδευτικών τευχών δημοπράτησης, διενέργειας διαγωνισμού και περίληψης διακήρυξης της παροχής υπηρεσιών: «ΣΗΜ-02/15 : Υπηρεσίες ηλεκτρονικών εγκαταστάσεων φωτεινής σηματοδότησης Ν. Αττικής» προϋπολογισμού: 2.500.000,00 € (με ΦΠΑ) και Β) Έγκριση αποστολής περίληψης της διακήρυξης για δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε., στο ΦΕΚ και τον Ελληνικό Τύπο όπως προβλέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις.

80) ΑΔΑ: ΩΕΤΔ7Λ7-5ΒΔ – Έγκριση πρακτικού και αποτελέσματος 2ου σταδίου του διαγωνισμού για την Παροχή Υπηρεσιών: «ΣΗΜ-08/13: Συντήρηση υπόγειων διαβάσεων πεζών και οχημάτων, οδικών αξόνων Περιφέρειας Αττικής» προϋπολογισμού 900.000,00€ (με ΦΠΑ) και συνέχισης της διαδικασίας του διαγωνισμού μέχρι την υπογραφή της σύμβασής της.

81) ΑΔΑ: 7ΔΒΡ7Λ7-ΚΧ9 – Άσκηση ή μη αίτησης για την αναίρεση της υπ’ αρ. 2096/2015 απόφασης του 12ου Τριμελούς Τμήματος του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών κατά το μέρος που αφορά το δεύτερο εφεσίβλητο (Γ.Α).

82) ΑΔΑ: 7Λ237Λ7-Σ2Ε – Συγκρότηση Πρωτοβάθμιου Συμβουλίου Επιθεώρησης Θεάτρων – Κινηματογράφων έτους 2016

83) ΑΔΑ: 7ΘΝΓ7Λ7-47Υ – Έγκριση των αρ. 1, 2 και 3 Πρακτικών της Ειδικής Επιτροπής Αξιολόγησης των προσφορών που κατατέθηκαν στον πρόχειρο διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά για την «Εκπόνηση σχεδίου αντιμετώπισης τεχνολογικών ατυχημάτων μεγάλης έκτασης για την Περιφέρεια Αττικής», προϋπολογισμού 60.000 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

84) ΑΔΑ: ΩΩΥΣ7Λ7-Ο0Ξ – Συγκρότηση: α) Επιτροπής αξιολόγησης των αποτελεσμάτων των διαγωνισμών και των διαδικασιών διαπραγμάτευσης της Π.Ε.Α.Α. έτους 2016 αποτελούμενη από τρία μέλη, β) Επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων της Π.Ε.Α.Α. του άρθρου 15 του Π.Δ. 118/2007 και προσφυγών του Ν.3886/2010, αποτελούμενη από τρία μέλη, της Π.Ε.Α.Α, για το έτος 2016 και γ) Τριμελούς επιτροπή παραλαβής της Π.Ε.Α.Α. έτους 2016»

85) ΑΔΑ: 75137Λ7-Ι1Κ – Α) Κήρυξη άγονου του επαναληπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού μίσθωσης ακινήτου για την στέγαση των Υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού και Υποδομών και Β) Έγκριση επαναπροκήρυξης του διαγωνισμού με τροποποίηση των όρων.

86) ΑΔΑ: ΩΒΜΣ7Λ7-ΚΟΟ – Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού 1.395.531,80€ συμπ. ΦΠΑ για την προμήθεια τροφίμων και βασικής υλικής συνδρομής σε άτομα και οικογένειες που διαβιούν σε συνθήκες ακραίας φτώχειας για το έτος 2016, στο πλαίσιο του Επιχειρηματικού Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής (ΕΠ ΕΒΥΣ) που χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (ΤΕΒΑ).

87) ΑΔΑ: 7Χ4Δ7Λ7-4ΝΦ – ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ

88) ΑΔΑ: 7Υ677Λ7-ΚΒ5 – Συγκρότηση Δευτεροβάθμιου Συμβουλίου Επιθεώρησης Θεάτρων – Κινηματογράφων και παρεμφερών επιχειρήσεων για το έτος 2016

89) ΑΔΑ: 7ΖΝΘ7Λ7-9ΙΤ – Συγκρότηση τριμελούς επιτροπής για την εφαρμογή των άρθρων 23και 24 του Ν. 4235/2014

90) ΑΔΑ: 74Τ7ΟΡ1Κ-ΚΣΠ – Τροποποίηση συγκρότησης επιτροπής κρίσεως ικανότητας για τους κυνηγούς που για πρώτη φορά εφοδιάζονται με άδεια κυνηγίου.

91) ΑΔΑ: 71ΨΟ7Λ7-01Σ – Εγκρίνουμε τη δέσμευση πίστωσης ύψους ΔΙΑΚΟΣΙΕΣ ΔΕΚΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΥΡΩ. ( 210.000,00 €), για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων τoυ Ειδικού φορέα 08072 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΝΗΣΩΝ, KAE 081301 ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΚΤΙΡΙΩV οικ. Έτους 2016 για την ανάγκη ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΜΙΣΘΩΜΑΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016

92) ΑΔΑ: 79Ξ47Λ7-ΧΨΩ – Εγκρίνουμε τη δέσμευση πίστωσης ύψους ΕΙΚΟΣΙ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΥΡΩ. ( 20.000,00 €), για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων τoυ Ειδικού φορέα 08072 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΝΗΣΩΝ, KAE 255101 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΣΕ ΙΔΡΥΜΑΤΑ Κ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΡΟΣΤ. ΑΝΗΛ. Κ ΕΝΗΛΙΚΩ οικ. Έτους 2016 για την ανάγκη ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ Α’ ΕΞΑΜΗΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2016

93) ΑΔΑ: ΩΖΝ07Λ7-2ΓΧ – δέσμευσης πολυετούς υποχρέωσης για την διενέργεια διεθνούς ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού μεταφοράς μαθητών α/θμιας και β/θμιας εκπαίδευσης, για το σχολικό έτος 2015-2016, συνολικής πίστωσης: 1.654.109,82. Επιμερισμό ποσού ανά έτος, 2015: 671.668,84€ (Προϋπολογισμός 559.727,03€ και δικαίωμα προαίρεσης 111.944,81€), 2016: 982.440,98€ (Προϋπολογισμός 818.700,82€ και δικαίωμα προαίρεσης 163.740,16€)

94) ΑΔΑ: 7Χ577Λ7-15Κ – Εγκρίνουμε τη δέσμευση πίστωσης ύψους ΕΞΑΚΟΣΙΕΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΥΡΩ. ( 600.000,00 €), για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων τoυ Ειδικού φορέα 08072 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΝΗΣΩΝ, KAE 082101 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ οικ. Έτους 2016 για την ανάγκη ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΠΟΥ ΕΚΔΟΘΗΚΑΝ ΤΟ ΕΤΟΣ 2016 ΚΑΙ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ – ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ 2015 (ΣΧΟΛ. ΕΤΟΣ 2015-2016)

95) ΑΔΑ: Ω4Ψ67Λ7-ΟΛΟ – Εγκρίνουμε τη δέσμευση πίστωσης ύψους ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΕΣ ΕΙΚΟΣΙ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΥΡΩ. ( 420.000,00 €), για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων τoυ Ειδικού φορέα 08072 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΝΗΣΩΝ, KAE 082101 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ οικ. Έτους 2016 για την ανάγκη ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΑ ΜΑΘΗΤΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ ΚΑΙ ΓΟΝΙΚΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ – ΙΟΥΝΙΟ 2016 (ΣΧΟΛ. ΕΤΟΥΣ 2015-2016)

96) ΑΔΑ: ΩΘ8Κ7Λ7-ΣΗ1 – Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ’αριθ.6620/24-02-2015 απόφασης με θέμα «Συγκρότηση επιτροπών της δοκιμασίας προσόντων και συμπεριφοράς υποψηφίων οδηγών με ηλεκτρονικό τρόπο – Πίνακες Εξεταστών»

97) ΑΔΑ: 6ΛΑΧ7Λ7-Β0Ξ – Απόφαση ρύθμισης της λειτουργίας των καταστημάτων τις Κυριακές σύμφωνα με την παρ.2 του άρθρου 16 του ν.4177/2013 (ΦΕΚ 173 Α)

98) ΑΔΑ: Ω8ΘΥΟΡ1Κ-Φ03 – Καθορισμός ωραρίου εργασίας κλάδων μονίμου και με ΣΕΙΔ προσωπικού των Δασικών Υπηρεσιών κατά τις απογευματινές ώρες των εργασίμων ημερών, τις νυχτερινές ώρες, καθώς και τα Σάββατα, τις Κυριακές και τις εξαιρέσιμες ημέρες

99) ΑΔΑ: 7Δ0Ο7Λ7-ΡΧΡ – Απόφαση Έγκρισης του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών, του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. και της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης της παροχής υπηρεσιών «Καθαρισμός ρεμάτων και άμεση αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών εντός των διοικητικών ορίων περιφερειακής ενότητας Νήσων», προϋπολογισμού 241.867,00 € (με Φ.Π.Α.), αναδόχου παρόχου Σ. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε.

100) ΑΔΑ: 63ΧΑ7Λ7-6ΦΛ – Α) Έκδοση απόφασης διαπιστωτικού χαρακτήρα για τη συγκρότηση μελών α) γνωμοδοτικών επιτροπών αξιολόγησης αποτελεσμάτων διαγωνισμών και ενστάσεων και προσφυγών και β) επιτροπών παραλαβής υλικών, εργασιών και παροχής υπηρεσιών για ένα έτος μετά τη δημόσια κλήρωση που διενεργήθηκε την Τρίτη 26-01-2016 και Β) ορισμός γραμματέων των γνωμοδοτικών επιτροπών αξιολόγησης αποτελεσμάτων διαγωνισμών και ενστάσεων και προσφυγών.

101) ΑΔΑ: ΩΟ937Λ7-ΣΔΘ – Εγκρίνουμε τη δέσμευση πίστωσης ύψους πεντακόσια ευρώ (500,00 €) για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του Ειδικού Φορέα 08.072 Δ/νση Οικονομικών Π.Ε. ΝΗΣΩΝ ΚΑΕ 083102 Υδρευση & άρδευση(Παρελ.Ετών) του οικ. έτους 2016 για την ανάγκη πληρωμής δαπανών ύδρευσης παρελθόντων οικονομικών ετών

102) ΑΔΑ: ΩΖΜΛ7Λ7-ΙΚΠ – Εγκρίνουμε τη δέσμευση πίστωσης ύψους τριακόσιες τέσσερις χιλιάδες εννιακόσια ενενήντα εννιά ευρώ και ενενήντα εννιά λεπτά (304.999,99 €) για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του Ειδικού Φορέα 08.072 Δ/νση Οικονομικών Π.Ε. ΝΗΣΩΝ ΚΑΕ 97780800101 ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ του οικ. έτους 2016 για την ανάγκη πολυετούς υποχρέωσης συνολικού ποσού 609.999,99 € για την καταπολέμηση των κουνουπιών κατά τα έτη 2016 και 2017 σύμφωνα με τη με αριθ. πρωτ. 230483 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης με επιμερισμό ανά έτος: για το 2016 304.999,99 € και για το 2017 305.000,00 €.

103) ΑΔΑ: 78ΔΞ7Λ7-ΓΧΟ – ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗΠΡΑΞΗ ΑΥΤΟΔΙΑΚΙΗΣ ΑΠΟΛΥΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΦΛΩΡΑΚΗ ΜΑΙΡΗ

104) ΑΔΑ: 6ΖΧΚ7Λ7-ΞΞΠ – Έγκριση σύναψης και όρων προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Ατ-τικής και του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης για την «Παρακολούθηση τοξικών μικροφυκών σε περιοχές αλιείας της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων» προϋπολογισμού 87.255,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%).

105) ΑΔΑ: Ω0ΞΠ7Λ7-Γ67 – Έγκριση τροποποίησης της υπ’ αριθμ. 363/2015 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου με θέμα «Έγκριση σκοπιμότητας και δαπανών για την υλοποίηση δρά-σεων Τουριστικής Προβολής της Περιφέρειας Αττικής για το Α’ εξάμηνο του 2016».

106) ΑΔΑ: 645Ζ7Λ7-1ΑΖ – Εγκρίνουμε τη δέσμευση πίστωσης ύψους ένα εκατομμύριο εκατό πενήντα χιλιάδες ευρώ (1.150.000,00 €) για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του Ειδικού Φορέα 08.072 Δ/νση Οικονομικών Π.Ε. ΝΗΣΩΝ ΚΑΕ 082102 Μεταφορά μαθητών(Παρελ.Ετών) του οικ. έτους 2016 για την ανάγκη ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ

107) ΑΔΑ: ΩΡΝ07Λ7-ΨΓΦ – Εγκρίνουμε τη δέσμευση πίστωσης ύψους εξακόσια εξήντα εννιά ευρώ και σαράντα λεπτά (669,40 €) για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του Ειδικού Φορέα 08.072 Δ/νση Οικονομικών Π.Ε. ΝΗΣΩΝ ΚΑΕ 081302 Μισθώματα κτιρίωv(Παρελ.Ετών) του οικ. έτους 2016 για την ανάγκη ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΜΙΣΘΩΜΑΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 4ο ΤΡΙΜΗΝΟ ΟΙΚ ΕΤΟΥΣ 2015

108) ΑΔΑ: 6ΡΦΦ7Λ7-8ΕΣ – ΔΑΠΑΝΗ ΜΙΣΘΩΜΑΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015 ΠΕ ΝΤ

109) ΑΔΑ: ΩΒΨ07Λ7-Ψ1Λ – ΔΑΠΑΝΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015 ΠΕ ΝΤ

110) ΑΔΑ: 6ΓΘΥ7Λ7-ΩΛΙ – μισθωματα 2016

111) ΑΔΑ: ΨΤΕΔ7Λ7-62Ν – Μερική κατάπτωση εγγυητικών επιστολών καλής εκτέλεσης δρομολογίων μεταφοράς μαθητών σχολικού έτους 2014-2015.

112) ΑΔΑ: ΩΒΦΛ7Λ7-7ΦΓ – Διόρθωση της υπ΄αριθμ. 31/2016 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειαα Αττικής περί τροποποίησης δρομολογίων μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής του Διεθνούς Διαγωνισμού 4/2015.

113) ΑΔΑ: ΩΠΥΥ7Λ7-Ρ1Δ – Έγκριση πολυετούς δέσμευσης συνολικού ποσού € 41.906.625,54 (2016: 13.191.850,00€, 2017: 22.998.405,54€ 2018: 5.716.370,00€) και έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού €: 13.191.850,00 που θα βαρύνει τις πιστώσεις προυπολογισμού της Περιφέρειας Αττικής –ΠΕΑΑ οικονομικού έτους 2016 (διακριση σε ΚΑΕ 01) προκειμένου να πραγματοποιηθεί η δημοπράτηση έργων από τη Δ/νση Τεχνικών Έργων της ΠΕΑΑ.

114) ΑΔΑ: 7ΘΒ07Λ7-ΙΤΣ – ΚΑΕ 279902 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ

115) ΑΔΑ: 6ΖΓΨ7Λ7-ΖΟΟ – Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού €: 24.351.294,04 που θα βαρύνει τις πιστώσεις προυπολογισμού της Περιφέρειας Αττικής –ΠΕΑΑ οικονομικού έτους 2016 προκειμένου να πραγματοποιηθεί η δημοπράτηση έργων από τη Δ/νση Τεχνικών Έργων της ΠΕΑΑ.

116) ΑΔΑ: 707Ι7Λ7-Δ3Ρ – Λήψη απόφασης περί έγκρισης του υπ΄αριθμ. 89 / 2015 πρακτικού της επιτροπής αξιολόγησης των αποτελεσμάτων των διαγωνισμών και των διαδικασιών διαπραγμάτευσης της Π.Ε.Α.Α. στα πλαίσια της υπ΄ αρ. 11/2015 διακήρυξης επαναληπτικού Διεθνούς Ανοιχτού Μειοδοτικού Διαγωνισμού σε ευρώ για τη μεταφορά μαθητών Π/θμιας & Δ/θμιας Εκπ/σης Ανατ. Αττικής για το σχολικό έτος 2015-2016

117) ΑΔΑ: 6ΠΣΜΟΡ1Κ-ΟΙΙ – Συγκρότηση 1ης & 2ης Τεχνικής Επιτροπής Εξέτασης Αντιρρήσεων Ανατ. Αττικής 2016-2017

118) ΑΔΑ: 67ΕΟ7Λ7-ΛΙΦ – Εγκρίνουμε τη δέσμευση πίστωσης ύψους εξακόσιες εξήντα τρεις χιλιάδες πεντακόσια εξήντα εννιά ευρώ και πενήντα ένα λεπτά (663.569,51 €) για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του Ειδικού Φορέα 08.072 Δ/νση Οικονομικών Π.Ε. ΝΗΣΩΝ ΚΑΕ 97330800101 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ του οικ. έτους 2016

119) ΑΔΑ: 7ΨΟ77Λ7-Η8Ο – ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΣΤΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΩΝ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΩΝ ΤΕΛΩΝ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013

120) ΑΔΑ: 6ΕΖ57Λ7-Θ4Θ – ΑΝΑΚΓΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

121) ΑΔΑ: 7ΥΘΓ7Λ7-ΝΦ3 – ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΤΑ ΝΩΡΚΩΤΙΚΑ ΤΟΥ ΟΙΚ.ΕΤΟΥΣ 2016

122) ΑΔΑ: 7ΒΙΕ7Λ7-ΩΗΨ – Απόδοση χαρτοσήμου 2,00% και ΟΓΑ χαρτοσήμου 0,40% (σύνολο 2,40% ) από τις εισπράξεις των δικαιωμάτων προσέλευσης Eεπαγγελματιών πωλητών λαϊκών αγορών και επαναφορών πωλητών λαϊκών αγορών και παραγωγών αγροτικών προϊόντων – πωλητών στο Ελληνικό Δημόσιο για το Δ΄ τρίμηνο 2015.( 25.663,08 € ).

123) ΑΔΑ: ΨΕΩΓ7Λ7-0ΙΕ – Έγκριση κατάρτισης Μητρώου Δικαστικών Επιμελητών δια μέσου πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κάλυψη αναγκών της Περιφέρειας Αττικής.

124) ΑΔΑ: Ψ3ΞΩ7Λ7-ΨΛΡ – Εξέταση των προσφυγών της εταιρείας ALBATEXTILEAGENCYΕΠΕ και της ένωσης εταιρειών «TOITOI (HELLAS) Α.Ε. – ΕΥΡΟΠΡΑΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΠΕ» κατά της υπ’ αριθ. 2598/2015 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπήςμε την οποία εγκρίθηκε το υπ΄ αριθ. 101/2015 πρακτικό της Γνωμοδοτικής Επιτροπής Αξιολόγησης Διαγωνισμών για τoν έλεγχο των δικαιολογητικών που υποβλήθηκαν στον επαναληπτικό, ηλεκτρονικό, διεθνή, μειοδοτικό διαγωνισμό για την τοποθέτηση – απομάκρυνση – γενικότερη διαχείριση των κινητών χημικών τουαλετών στις λαϊκές αγορές αρμοδιότητας της Διεύθυνσης Λαϊκών Αγορών της Περιφέρειας Αττικής, για την κάλυψη των αναγκών των πωλητών που δραστηριοποιούνται σε αυτές.

125) ΑΔΑ: 7ΨΓΩ7Λ7-Φ4Ο – Έγκριση πρακτικού περί κατάργησης δρομολόγιου μεταφοράς μαθητών Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2015-2016 για την Περιφέρεια Αττικής, πλην της Π.Ε. Ανατολικής Αττικής (Διακήρυξη 3/2015), σύμφωνα με το υπ αριθμ. οικ. 240874/10-12-2015 έγγραφο της Δ/νσης Παιδείας).

126) ΑΔΑ: ΨΠΡΠΟΡ1Κ-ΠΡ9 – Λύση υπαλληλικής σχέσης – οριστική παύση

127) ΑΔΑ: 6Υ5ΗΟΡ1Κ-ΝΚΣ – Συγκρότηση Επιτροπής Πολιτογράφησης του άρθρου 12 του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας του Ν.3284/2004, με τοπική αρμοδιότητα στις Περιφερειακές Ενότητες Νοτίου Τομέα, Πειραιώς και Νήσων

128) ΑΔΑ: 7ΡΥΙ7Λ7-8Λ9 – Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 114287/27-07-2015 (ΑΔΑ: 7ΒΥ57Λ7-ΞΤΙ) απόφασής μας περί συγκρότησης Επιτροπής Προσδιορισμού Αξίας Ακινήτων Περιφέρειας Αττικής

129) ΑΔΑ: 6ΩΛΙ7Λ7-655 – Έγκριση δέσμευσης πίστωσης ύψους εκατό πενήντα χιλιάδες εννιακόσια πενήντα επτά ευρώ και εβδομήντα δύο λεπτά (150.957,72 €), Δ/νση Οικονομικών Π.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ, ΚΑΕ 081302 Μισθώματα κτιρίωv(Παρελ.Ετών) του οικ. έτους 2016 για την ανάγκη πληρωμής μισθωμάτων κτιρίων παρελθόντων ετών (λόγω ακύρωσης χρηματικών ενταλμάτων, καθώς δεν κατέστη δυνατή η εξόφλησή τους τα οικ. έτη 2014-2015).

130) ΑΔΑ: ΩΨΒ37Λ7-ΙΩΦ – ΔΑΠΑΝΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΟΥ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΕΛΛΗΣ ΣΤΟ ΡΕΜΑ ΠΙΚΡΟΔΑΦΝΗΣ ΠΕ ΝΤ

131) ΑΔΑ: Ω7ΦΩ7Λ7-7ΡΝ – Έγκριση δέσμευσης πίστωσης ύψους πεντακόσιες σαράντα εννιά χιλιάδες σαράντα δύο ευρώ και είκοσι οκτώ λεπτά (549.042,28 €), Δ/νση Οικονομικών Π.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ, ΚΑΕ 081302 Μισθώματα κτιρίωv(Παρελ.Ετών) του οικ. έτους 2016.

132) ΑΔΑ: ΩΧ0Β7Λ7-Γ95 – ΔΑΠΑΝΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΡΕΜΑΤΟΣ ΠΙΚΡΟΔΑΦΝΗΣ ΑΠΟ Λ. ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΕΩΣ ΕΚΒΟΛΗ ΠΕ ΝΤ

133) ΑΔΑ: 6ΠΖΠ7Λ7-0Σ5 – ΔΑΠΑΝΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΟΥ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΟΜΒΟΥ ΣΥΓΓΡΟΥ ΣΤΟ ΔΕΛΤΑ ΦΑΛΗΡΟΥ ΠΕ ΝΤ

134) ΑΔΑ: ΩΘΡΞ7Λ7-ΘΣ3 – Έγκριση δέσμευσης πίστωσης ύψους διακόσιες εξήντα οκτώ χιλιάδες επτακόσια είκοσι επτά ευρώ και τριάντα επτά λεπτά (268.727,37 €), Δ/νση Οικονομικών Π.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ, ΚΑΕ 087302 Αμοιβές Νομικών προσώπω(Παρελ.Ετών) του οικ. έτους 2016.

135) ΑΔΑ: 7ΘΩΑΟΡ1Κ-308 – Τροποποίηση της υπ’ αριθ.: οικ.5482/2540/24-02-2011 απόφασής μας περί ανασυγκρότησης της Ειδικής Επιτροπής του άρθρου 152 του Ν.3463/2006 περιφερειακής ενότητας Πειραιώς, Νήσων και Ανατολικής Αττικής

136) ΑΔΑ: Ω5ΒΒ7Λ7-2ΤΑ – ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΓΙΑ ΣΙΤΙΣΗ ΝΕΟΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΤ’ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ Ν.4332/15 (ΑΡΘΡ.14, ΠΑΡΑΓ.10)

137) ΑΔΑ: ΩΓΨΦΟΡ1Κ-Φ61 – Συγκρότηση της Δευτεροβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής Αττικής σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 165 του Ν.3528/2007 – Κύρωση Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων & Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. και άλλες διατάξεις

138) ΑΔΑ: ΩΥΗΧ7Λ7-ΘΚΥ – Εγκρίνουμε τη δέσμευση πίστωσης ύψους δέκα οκτώ χιλιάδες ευρώ (18.000,00 €) για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του Ειδικού Φορέα 08.072 Δ/νση Οικονομικών Π.Ε. ΝΗΣΩΝ ΚΑΕ 97620803501 ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ. του οικ. έτους 2016 για την ανάγκη πληρωμής του έργου << Μελέτη τοπογραφικής αποτύπωσης>>

139) ΑΔΑ: 79ΧΟ7Λ7-ΩΦ5 – Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής

140) ΑΔΑ: Ω1ΔΠ7Λ7-ΟΦΚ – Προγραμματισμός εξετάσεων υποψηφίων οδικών μεταφορέων επιβατών και εμπορευμάτων Α’ περιόδου 2016

141) ΑΔΑ: 6ΙΔΔ7Λ7-26Ι – Έγκριση του με αρ. 114 Πρακτικού της Πενταμελούς Γνωμοδοτικής Επιτροπής Αξιολόγησης των διαγωνισμών και των διαδικασιών διαπραγμάτευσης των Διευθύνσεων Οικονομικών των Περιφερειακών Ενοτήτων Κεντρικού, Βόρειου, Νότιου και Δυτικού Τομέα και της Διεύθυνσης Οικονομικών της Περιφέρειας Αττικής για την «προμήθεια τροφίμων για παροχή σε αστέγους και άτομα που διαβιούν σε συνθήκες στέγης που δεν εξασφαλίζουν δυνατότητα καθημερινής σίτισης και διατροφής, συνολικού προϋπολογισμού 364.471,32€ συμπ. ΦΠΑ με δικαίωμα προαίρεσης μέχρι του ποσού των 380.000,00€ συμπ. ΦΠΑ» (Διακήρυξη 10/2015).

142) ΑΔΑ: 67ΒΝ7Λ7-1ΝΖ – Δέσμευση πίστωσης ύψους σαράντα μία χιλιάδες εξακόσια πενήντα ένα ευρώ και δέκα τέσσερα λεπτά (41.651,14 €) για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του Ειδικού Φορέα 07.071 Δημόσιες Επενδύσεις ΚΑΕ 94550700101 Επιχειρησιακό Προγράμμα (1) Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής (ΕΒΥΣ) του ΤΕΒΑ (Ταμείο Ευρωπαικής Βοηθειας προς τους απόρους) του οικ. έτους 2016 για την ανάγκη δαπάνης για την κάλυψη διοικητικών δαπανών στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής (ΕΠ ΕΒΥΣ) που χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (ΤΕΒΑ), για την Κοιν. Σύμπραξη Π.Ε. Πειραιώς και Νήσων.

143) ΑΔΑ: 6ΥΗΣ7Λ7-ΜΨΟ – Δέσμευση πίστωσης ύψους σαράντα μία χιλιάδες εξακόσια πενήντα ένα ευρώ και δέκα τέσσερα λεπτά (41.651,14 €) για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του Ειδικού Φορέα 07.071 Δημόσιες Επενδύσεις ΚΑΕ 94550700101 Επιχειρησιακό Προγράμμα (1) Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής (ΕΒΥΣ) του ΤΕΒΑ (Ταμείο Ευρωπαικής Βοηθειας προς τους απόρους) του οικ. έτους 2016 για την ανάγκη για την υλοποίηση συνοδευτικών μέτρων (θεατρ. παραστ. κ.α.), στο πλαίσιο Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής (ΕΠ ΕΒΥΣ) που χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (ΤΕΒΑ), για την Κοιν. Σύμπραξη Π.Ε. Πειραιώς και Νήσων

144) ΑΔΑ: 7Γ8Ο7Λ7-ΚΜΚ – Εγκρίνουμε τη δέσμευση πίστωσης ύψους τριακόσιες ογδόντα τέσσερις χιλιάδες εννιακόσια ενενήντα ένα ευρώ και σαράντα οκτώ λεπτά (384.991,48 €) για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του Ειδικού Φορέα 08.072 Δ/νση Οικονομικών Π.Ε. ΝΗΣΩΝ ΚΑΕ 97810801301 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΗΣΩΝ του οικ. έτους 2016

145) ΑΔΑ: 69ΔΨ7Λ7-Ρ9Δ – Έγκριση δέσμευσης πίστωσης ύψους εκατό χιλιάδες ευρώ (100.000,00 €), Δ/νση Οικονομικών Π.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΑΕ 97220700201 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΡΩΗΝ ΣΚΥΠ. του οικ. έτους 2016

146) ΑΔΑ: ΩΗ057Λ7-Ψ2Σ – Έγκριση δέσμευσης πίστωσης ύψους τετρακόσιες πενήντα χιλιάδες ευρώ (450.000,00 €) για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του Ειδικού Φορέα 07.072 Δ/νση Οικονομικών Π.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΑΕ 9771070011101 ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ – ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗ ΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΝΗΣΙΔΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ του οικ. έτους 2016

147) ΑΔΑ: ΩΨ1Υ7Λ7-ΙΝΖ – Έγκριση δέσμευσης πίστωσης ύψους πενήντα εννιά χιλιάδες εννιακόσια ενενήντα δύο ευρώ και δύο λεπτά (59.992,02 €) Π.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΑΕ 97750700401 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΤΗΡΙΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ του οικ. έτους 2016

148) ΑΔΑ: ΩΜΠ67Λ7-Τ4Υ – Έγκριση του Κανονισμού Λειτουργίας Λαϊκών Αγορών Περιφέρειας Αττικής.

149) ΑΔΑ: ΩΑ4Ρ7Λ7-ΣΓΞ – Εγκρίνουμε τη δέσμευση πίστωσης ύψους τετρακόσιες πενήντα χιλιάδες ευρώ (450.000,00 €) για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του Ειδικού Φορέα 08.072 Δ/νση Οικονομικών Π.Ε. ΝΗΣΩΝ ΚΑΕ 97770800501 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΜΕ ΥΠΑΙΘΡΙΕΣ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. του οικ. έτους 2016 για την ανάγκη πληρωμής του έργου<< Κατασκευή κλειστού μεταλλικού γυμναστηρίου με υπαίθριες αθλητικές εγκαταστάσεις>>

150) ΑΔΑ: Ψ4ΨΘ7Λ7-1ΞΠ – Δέσμευση πίστωσης ύψους οκτακόσιες χιλιάδες ευρώ (800.000,00 €) για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του Ειδικού Φορέα 07.072 Δ/νση Οικονομικών Π.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΑΕ 97810701401 «ΟΔΟΠΟΙΪΑ ΕΛΑΙΩΝΑ ΣΤ» του οικ. έτους 2016 για την ανάγκη ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΡΓΟΥ

151) ΑΔΑ: 67ΕΡ7Λ7-789 – Δέσμευση πίστωσης ύψους τετρακόσιες σαράντα χιλιάδες ευρώ (440.000,00 €) για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του Ειδικού Φορέα 07.072 Δ/νση Οικονομικών Π.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΑΕ 97750700901 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΤΗΡΙΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ (ΕΤΟΥΣ 2016) του οικ. έτους 2016 για την ανάγκη ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΡΓΟΥ

152) ΑΔΑ: 6ΣΝ07Λ7-ΑΥ6 – Δέσμευση πίστωσης ύψους εξακόσιες ογδόντα χιλιάδες ευρώ (680.000,00 €) για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του Ειδικού Φορέα 07.072 Δ/νση Οικονομικών Π.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΑΕ 97770700301 ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΤΟΥ Σ.Ε.Φ. του οικ. έτους 2016 για την ανάγκη ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΡΓΟΥ

153) ΑΔΑ: Ω3Κ37Λ7-Ο6Ι – Δέσμευση πίστωσης ύψους σαράντα χιλιάδες ευρώ (40.000,00 €) για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του Ειδικού Φορέα 07.072 Δ/νση Οικονομικών Π.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΑΕ 97790701701 ΒΕΛΤΙΩΣΗ -ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ΛΕΩΦ. Α.ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013 του οικ. έτους 2016 για την ανάγκη ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΡΓΟΥ

154) ΑΔΑ: 6ΕΒ17Λ7-Χ1Β – Δέσμευση πίστωσης ύψους είκοσι χιλιάδες ευρώ (20.000,00 €) για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του Ειδικού Φορέα 07.072 Δ/νση Οικονομικών Π.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΑΕ 97790701801 ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΟΔΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ ( 3Η ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ) του οικ. έτους 2016 για την ανάγκη ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΡΓΟΥ

155) ΑΔΑ: ΨΛΒ17Λ7-ΟΧΛ – Δέσμευση πίστωσης ύψους πενήντα χιλιάδες ευρώ (50.000,00 €) για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του Ειδικού Φορέα 07.072 Δ/νση Οικονομικών Π.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΑΕ 97290700701 ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΞΕΝΩΝΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΧΡΟΝΙΩΣ ΠΑΣΧΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΓΕΝΩΝ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΕΤΑΞΑ. του οικ. έτους 2016 για την ανάγκη δαπάνης έργου

156) ΑΔΑ: ΩΖΨ87Λ7-556 – Δέσμευση πίστωσης ύψους πεντακόσιες πενήντα χιλιάδες ευρώ (550.000,00 €) για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του Ειδικού Φορέα 07.072 Δ/νση Οικονομικών Π.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΑΕ 97790701901 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΧΑΡΑΞΗΣ ΟΔΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΔΟ ΚΑΡΑΟΛΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΩΣ ΤΗΝ ΟΔΥΣΣΕΩΣ, ΛΟΙΠΈΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΩΝ ΠΟΤΑΜΟΥ-ΔΕΡΒΕΝΑΚΙΩΝ ΑΠΟ ΟΔΟ ΟΔΥΣΣΕΩΣ ΜΕΧΡΙ ΟΔΟ ΑΘΑΝΑΣ του οικ. έτους 2016 για την ανάγκη ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΡΓΟΥ

157) ΑΔΑ: 70ΕΜ7Λ7-Γ26 – Δέσμευση πίστωσης ύψους εξήντα πέντε χιλιάδες ευρώ (65.000,00 €) για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του Ειδικού Φορέα 07.072 Δ/νση Οικονομικών Π.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΑΕ 97330700501 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ «ΚΑΛΟΣ ΠΟΙΜΗΝ» του οικ. έτους 2016 για την ανάγκη δαπάνης έργου

158) ΑΔΑ: 7ΡΠ97Λ7-Ξ78 – Δέσμευση πίστωσης ύψους διακόσιες πενήντα πέντε χιλιάδες ευρώ (255.000,00 €) για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του Ειδικού Φορέα 07.072 Δ/νση Οικονομικών Π.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΑΕ 97790703401 ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ Α.Μ.Ε.Α. ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Π.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ. του οικ. έτους 2016 για την ανάγκη ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΡΓΟΥ

159) ΑΔΑ: Ω4ΣΣΟΡ1Κ-8ΥΛ – ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ

160) ΑΔΑ: ΩΨΖΛ7Λ7-ΒΡΑ – Τροποποίηση της υπ’αριθμ. 1837/2015 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής με θέμα «Ανάθεση εκτέλεσης δρομολογίων έως την ολοκλήρωση του διεθνούς ηλεκτρονικού ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού για τη μεταφορά Α΄Βάθμιας και Β΄Βάθμιας Εκπαίδευσης Περιφέρειας Αττικής για το σχολικό έτος 2015-2016 (Διακήρυξη 3/2015) στους προσωρινούς μειοδότες κατά τις ειδικές διατάξεις της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου “Κατεπείγουσες ρυθμίσεις για την απρόσκοπτη έναρξη του σχολικού έτους 2015-2016 για την εύρυθμη λειτουργία των σχολικών μονάδων –ΦΕΚ/Α/108/10.9.15”», όπως τροποποιήθηκε με την υπ’αριθμ.2734/15 όμοια.

ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΗΣ

1) ΑΔΑ: ΨΗ0ΘΟΡ1Κ-ΖΤΦ – Έγκριση κατανάλωσης καυσίμων καθ’ υπέρβαση του καθορισθέντος ανώτατου ορίου για το μήνα Νοέμβριο 2015 του Δήμου Αίγινας.

2) ΑΔΑ: 68ΜΠ7Λ7-5Μ2 – Συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού της μελέτης «Μελέτη αντιπλημμυρικών έργων στα ρέματα Μεγάλο Ποτάμι Καλλονής Τροιζηνίας, Λάκα και Αγία Τριάδα Λουτρόπολη Μεθάνων, Μεγάλο Ποτάμι στο Βαθύ Μεθάνων, Σκοτεινής Ν. Αίγινας & Λεύκη Ν. Αίγινας» προεκτιμούμενης αμοιβής 1.341.515,80 € (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.).

3) ΑΔΑ: 6Π887Λ7-ΕΣ4 – Εκπρόθεσμη ανανέωση επαγγελματικής άδειας αλιείας σκάφους

4) ΑΔΑ: 757ΚΟΡ1Κ-86Ω – Χορήγηση άδειας χρήσης νερού για υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης από γεώτρηση αρδευτικής χρήσης (άρδευση αγροτεμαχίου) στους Κυριάκο Κλώνο, Χρήστο Χαλδαίο & Άννα, Μαρία και Σταματίνα Χαλδαίου στην ιδιοκτησία τους, στη θέση «Άγιος Φώτιος» του Δήμου Αίγινας, της Περιφέρειας Αττικής.

5) ΑΔΑ: 739ΕΟΡ1Κ-ΠΤΙ – Χορήγηση άδειας χρήσης νερού για υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης νερού από γεώτρηση αρδευτικής χρήσης (άρδευση αγροτεμαχίου) στους κ.κ. ΜΟΥΤΣΑΤΣΟ ΓΕΩΡΓΙΟ, ΜΟΥΤΣΑΤΣΟ ΕΥΑΓΓΕΛΟ, ΜΟΥΤΣΑΤΣΟ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ στην ιδιοκτησία τους στη θέση ΟΜΟΡΦΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ του Δήμου ΑΙΓΙΝΑΣ, της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων, της Περιφέρειας Αττικής.

6) ΑΔΑ: 67ΔΓΟΡ1Κ-4ΛΦ – Χορήγηση άδειας χρήσης νερού για υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης από πηγάδι υδρευτικής χρήσης (άρδευση πρασίνου) στον κ. Φραντζέσκο Χατζή στην ιδιοκτησία του, στη θέση «Πόρτες» του Δήμου Αίγινας, της Περιφέρειας Αττικής.

7) ΑΔΑ: ΩΙ4ΕΟΡ1Κ-ΝΡ1 – Χορήγηση άδειας χρήσης νερού για υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης νερού από πηγάδι αρδευτικής χρήσης(άρδευση αγροτεμαχίου) στους κ.κ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟ ΙΩΑΝΝΗ και ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ στην ιδιοκτησία τους στη θέση ΤΟΥΡΚΟΛΙΜΑΝΟ της Δημοτικής Κοινότητας Κερατέας του Δήμου Λαυρεωτικής, Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής.

8) ΑΔΑ: ΩΥ6ΨΟΡ1Κ-ΧΓΖ – Χορήγηση άδειας χρήσης νερού για υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης από γεώτρηση αρδευτικής χρήσης (άρδευση αγροτεμαχίου) στις Ζαφειρία και Βασιλική Χαρτοφύλακα στην ιδιοκτησία τους, στη θέση «Λεύκη» του Δήμου Αίγινας, της Περιφέρειας Αττικής.

9) ΑΔΑ: 61Ψ3ΟΡ1Κ-ΡΙ5 – Χορήγηση άδειας χρήσης νερού για υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης από πηγάδι αρδευτικής χρήσης (άρδευση αγροτεμαχίου) στον κ. Χαράλαμπο Μαρίνη στην ιδιοκτησία του, στη θέση «Άγιος Ιωάννης-Βαθύ» του Δήμου Αίγινας, της Περιφέρειας Αττικής.

10) ΑΔΑ: 6ΒΒΑΟΡ1Κ-2ΔΗ – Χορήγηση άδειας χρήσης νερού για υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης από πηγάδι αρδευτικής χρήσης (άρδευση αγροτεμαχίου) στον κ. Κωνσταντίνο Κωνσταντακόπουλο στην ιδιοκτησία του, στη θέση «Λεόντι-Βαθύ» του Δήμου Αίγινας, της Περιφέρειας Αττικής.

11) ΑΔΑ: 6ΓΤΠΟΡ1Κ-Μ7Υ – Δασική Απαγορευτική Διάταξη στη θέση Αγ. Φανούριος του Δήμου Αίγινας εμβαδού 0,340 στρ

12) ΑΔΑ: 7Ι9Ν7Λ7-63Γ – Έγκριση σύναψης και όρων της Τροποποιητικής (ως προς τα μέλη της Επιτροπής Παρακολούθησης) προγραμματικής σύμβασης του άρθρου 22 του Ν. 3614/2007 της πράξης «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΙΝΑΣ», η οποία έχει ενταχθεί στο Ε.Π. «Περιβάλλον – Αειφόρος Ανάπτυξη», με κωδικό MIS 340210.

13) ΑΔΑ: 7Η1Υ7Λ7-ΔΦΣ – Εξέταση της από 28/12/2015 και με αριθμό πρωτοκόλλου 253231/28-12-2015 ένστασης της Κοινοπραξίας «ΑΑΓΗΣ Α.Ε – ΑΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε», κατά του Πρακτικού Ι της Επιτροπής Διαγωνισμού και Εισήγησης για Ανάθεση κατασκευής του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ ΑΙΓΙΝΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΔΑΠ» προϋπολογισμού 30.135.000,00 ευρώ (με αναθεώρηση και ΦΠΑ)

14) ΑΔΑ: 79ΖΜ7Λ7-Φ6Ζ – Εξέταση της από 28/12/2015 και με αριθμό πρωτοκόλλου 253231/28-12-2015 ένστασης της Κοινοπραξίας «ΑΑΓΗΣ Α.Ε – ΑΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε», κατά του Πρακτικού Ι της Επιτροπής Διαγωνισμού και Εισήγησης για Ανάθεση κατασκευής του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ ΑΙΓΙΝΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΔΑΠ» προϋπολογισμού 30.135.000,00 ευρώ (με αναθεώρηση και ΦΠΑ) Ανακληθείσα πράξη

15) ΑΔΑ: 7Β707Λ7-0ΕΧ – Εγκρίνουμε τη δέσμευση πίστωσης ύψους δύο εκατομμύρια ευρώ (2.000.000,00 €) για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του Ειδικού Φορέα 08.072 Δ/νση Οικονομικών Π.Ε. ΝΗΣΩΝ ΚΑΕ 97730800701 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ ΑΙΓΙΝΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΔΑΠ του οικ. έτους 2016 για την ανάγκη δέσμευσης πολυετούς υποχρέωσης συνολικού ποσού- 31.370.000,00 -για το έργο<<Κατασκευή υποθαλάσσιου αγωγού σύνδεσης της Νήσου Αίγινας με την ΕΥΔΑΠ >>με επιμερισμό ποσού ανά έτος 2016-2.000.000,00- 2017- 19.370.000,00- και 2018 – 10.000.000,00-

16) ΑΔΑ: 77ΛΑ7Λ7-ΕΗ6 – Εγκρίνουμε τη δέσμευση πίστωσης ύψους εκατό χιλιάδες ευρώ (100.000,00 €) για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του Ειδικού Φορέα 08.072 Δ/νση Οικονομικών Π.Ε. ΝΗΣΩΝ ΚΑΕ 97620801401 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ ΑΙΓΙΝΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΔΑΠ» του οικ. έτους 2016 για την ανάγκη δέσμευσης πολυετούς υποχρέωσης συνολικού ποσού- 1.150.000,00 -για το έργο<< Υπηρεσία τεχνικού συμβούλου για το έργο Κατασκευή υποθαλάσσιου αγωγού σύνδεσης της Νήσου Αίγινας με την ΕΥΔΑΠ>>με επιμερισμό ποσού ανά έτος 2016-100.000,00 -, 2017-700.000,00- ΚΑΙ 2018-350.000,00-

17) ΑΔΑ: Ω1ΨΠ7Λ7-ΒΙ2 – Εγκρίνουμε τη δέσμευση πίστωσης ύψους διακόσιες χιλιάδες ευρώ (200.000,00 €) για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του Ειδικού Φορέα 08.072 Δ/νση Οικονομικών Π.Ε. ΝΗΣΩΝ ΚΑΕ 97320800101 ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ ΟΡΦΑΝΟΤΡΟΦΕΙΟΥ ΑΙΓΙΝΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΣΕ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ του οικ. έτους 2016 για την ανάγκη πληρωμής για το έργο<< Ολοκήρωση αποκατάστασης Καποδιστριακού ορφανοτροφείου Αίγινας και μετατροπή του σε αρχαιολογικό μουσείο>>

18) ΑΔΑ: 6Β1Σ7Λ7-ΟΟΓ – Εγκρίνουμε τη δέσμευση πίστωσης ύψους εκατόν σαράντα δύο χιλιάδες εξακόσια τριάντα τέσσερα ευρώ και σαράντα τρία λεπτά (142.634,43 €) για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του Ειδικού Φορέα 08.072 Δ/νση Οικονομικών Π.Ε. ΝΗΣΩΝ ΚΑΕ 97620801102 ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΠΟΛΗΣ ΑΙΓΙΝΑΣ(ΠΟΕ) του οικ. έτους 2016 για την ανάγκη Πληρωμή για το έργο<< Μελέτη περιφερειακής οδού πόλης Αίγινας ( παρελ. ετών)

19) ΑΔΑ: 6ΠΔΔ7Λ7-62Π – Εγκρίνουμε τη δέσμευση πίστωσης ύψους πεντακόσιες χιλιάδες ευρώ (500.000,00 €) για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του Ειδικού Φορέα 08.072 Δ/νση Οικονομικών Π.Ε. ΝΗΣΩΝ ΚΑΕ 97620801201 ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΑ ΡΕΜΑΤΑ: ΜΕΓΑΛΟ ΠΟΤΑΜΙ ΚΑΛΛΟΝΗΣ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ, ΛΑΚΑ ΚΑΙ ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΔΑ ΛΟΥΤΡΟΠΟΛΗΣ ΜΕΘΑΝΩΝ, ΜΕΓΑΛΟ ΠΟΤΑΜΙ ΣΤΟ ΒΑΘΥ ΜΕΘΑΝΩΝ, ΣΚΟΤΕΙΝΗ Ν. ΑΙΓΙΝΑΣ ΚΑΙ ΛΕΥΚΗ Ν. ΑΙΓΙΝΑΣ του οικ. έτους 2016

20) ΑΔΑ: Ω9ΟΘ7Λ7-ΤΑΠ – Εγκρίνουμε τη δέσμευση πίστωσης ύψους εκατόν πέντε χιλιάδες ευρώ (105.000,00 €) για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του Ειδικού Φορέα 08.072 Δ/νση Οικονομικών Π.Ε. ΝΗΣΩΝ ΚΑΕ 97620803001 ΜΕΛΕΤΗ ΥΔΡΟΤΑΜΙΕΥΤΗΡΑ ΣΤΗ ΝΗΣΟ ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ. του οικ. έτους 2016 για την ανάγκη πληρωμής του έργου<< Μελέτη υδροταμιευτήρα στη νήσο Αγκιστρίου>>

21) ΑΔΑ: Ω7Α87Λ7-ΥΕΗ – Εγκρίνουμε τη δέσμευση πίστωσης ύψους διακόσιες χιλιάδες ευρώ (200.000,00 €) για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του Ειδικού Φορέα 08.072 Δ/νση Οικονομικών Π.Ε. ΝΗΣΩΝ ΚΑΕ 97620802901 ΜΕΛΕΤΗ ΥΔΡΟΤΑΜΙΕΥΤΗΡΑ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΣΚΟΤΕΙΝΗ ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ ΑΙΓΙΝΑΣ. του οικ. έτους 2016 για την ανάγκη πληρωμής του έργου<< Μελέτη υδροταμιευτήρα στη θέση Σκοτεινή της νήσου Αίγινας>>

22) ΑΔΑ: 7ΩΤΓ7Λ7-ΩΧΓ – Εγκρίνουμε τη δέσμευση πίστωσης ύψους εξήντα χιλιάδες ευρώ (60.000,00 €) για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του Ειδικού Φορέα 08.072 Δ/νση Οικονομικών Π.Ε. ΝΗΣΩΝ ΚΑΕ 97620803101 ΜΕΛΕΤΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΟΜΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΕΛΕΓΧΟΣ Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΣΤΟ ΕΚΠΑΖ ΑΙΓΙΝΑΣ. του οικ. έτους 2016 για την ανάγκη πληρωμής του έργου<< Μελέτη γεωτεχνικής έρευνας, έλεγχος δομικής κατάστασης έλεγχος Η/Μ εξοπλισμού και προτεινόμενα μέτρα για την αποκατάσταση βλαβών στο ΕΚΠΑΖ Αίγινας>>

23) ΑΔΑ: 712Μ7Λ7-Α6Τ – Εγκρίνουμε τη δέσμευση πίστωσης ύψους εκατόν ογδόντα οκτώ χιλιάδες ευρώ (188.000,00 €) για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του Ειδικού Φορέα 08.072 Δ/νση Οικονομικών Π.Ε. ΝΗΣΩΝ ΚΑΕ 97730800301 ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ Ο.Κ.Ω. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΝΗΣΟΥ ΑΙΓΙΝΑΣ του οικ. έτους 2016

24) ΑΔΑ: 7ΝΟ67Λ7-ΓΘ3 – Εγκρίνουμε τη δέσμευση πίστωσης ύψους είκοσι χιλιάδες ευρώ (20.000,00 €) για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του Ειδικού Φορέα 08.072 Δ/νση Οικονομικών Π.Ε. ΝΗΣΩΝ ΚΑΕ 97770800201 ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΙΘΟΚΤΙΣΤΟΥ ΤΟΙΧΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΑΙΓΙΝΑΣ του οικ. έτους 2016

25) ΑΔΑ: 7Θ417Λ7-Π55 – Εγκρίνουμε τη δέσμευση πίστωσης ύψους ένα εκατομμύριο ευρώ (1.000.000,00 €) για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του Ειδικού Φορέα 08.072 Δ/νση Οικονομικών Π.Ε. ΝΗΣΩΝ ΚΑΕ 97770800301 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΚΑΙ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ ΤΑΠΗΤΑ ΣΤΙΒΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΠΕΔΟ ΑΙΓΙΝΑΣ του οικ. έτους 2016

26) ΑΔΑ: 7ΘΨ77Λ7-4ΦΝ – Εγκρίνουμε τη δέσμευση πίστωσης ύψους διακόσιες χιλιάδες ευρώ (200.000,00 €) για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του Ειδικού Φορέα 08.072 Δ/νση Οικονομικών Π.Ε. ΝΗΣΩΝ ΚΑΕ 97770800701 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ 5×5 ΣΤΟ ΑΓΚΙΣΤΡΙ. του οικ. έτους 2016

27) ΑΔΑ: ΩΛ3Α7Λ7-ΓΦΞ – Εγκρίνουμε τη δέσμευση πίστωσης ύψους τριάντα χιλιάδες ευρώ (30.000,00 €) για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του Ειδικού Φορέα 08.072 Δ/νση Οικονομικών Π.Ε. ΝΗΣΩΝ ΚΑΕ 97790801601 ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ ΜΕ ΚΥΒΟΛΙΘΟΥΣ του οικ. έτους 2016

28) ΑΔΑ: Ω4ΤΖ7Λ7-ΟΦΔ – Εγκρίνουμε τη δέσμευση πίστωσης ύψους τριάντα δύο χιλιάδες πεντακόσια σαράντα τρία ευρώ και ενενήντα έξι λεπτά (32.543,96 €) για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του Ειδικού Φορέα 08.072 Δ/νση Οικονομικών Π.Ε. ΝΗΣΩΝ ΚΑΕ 97790801701 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΤΗΣ ΠΕΡΔΙΚΑΣ του οικ. έτους 2016

29) ΑΔΑ: Ω994ΟΡ1Κ-Μ7Ξ – Μερική Ανάκληση της υπ’ αριθμ. Δ/345786/5-10-1989 (ΦΕΚ 659/Δ/17-10-1989) απόφασης Νομάρχη Πειραιά περί κήρυξης έκτασης ως αναδασωτέας λόγω πυρκαγιάς, στη δασική θέση «Κουταλού – Βροχεία» του Δήμου Αίγινας της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων της Περιφέρειας Αττικής

30) ΑΔΑ: ΩΧΛΚΟΡ1Κ-5ΒΑ – Μερική Ανάκληση της υπ’ αριθμ. Δ/345786/5-10-1989 (ΦΕΚ 659/Δ/17-10-1989) απόφασης Νομάρχη Πειραιά περί κήρυξης έκτασης ως αναδασωτέας λόγω πυρκαγιάς, στη δασική θέση «Κουταλού – Βροχεία» του Δήμου Αίγινας της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων της Περιφέρειας Αττικής

31) ΑΔΑ: 6ΩΠΤ7Λ7-2ΑΥ – Εγκρίνουμε τη δέσμευση πίστωσης ύψους τριάντα χιλιάδες ευρώ (30.000,00 €) για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του Ειδικού Φορέα 08.072 Δ/νση Οικονομικών Π.Ε. ΝΗΣΩΝ ΚΑΕ 97790800401 ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ι. ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΑΙΓΙΝΑΣ – ΠΡΩΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΒΟΥΛΕΥΤΗΡΙΟΥ του οικ. έτους 2016 για την ανάγκη πληρωμής του έργου<< Κατεπείγουσες εργασίες προστασίας Ι.Μητροπόλεως Κοιμήσεως Θεοτόκου Αίγινας- πρώτου Ελληνικού Βουλευτηρίου>>

32) ΑΔΑ: 673Η7Λ7-Ξ3Φ – Εγκρίνουμε τη δέσμευση πίστωσης ύψους τετρακόσιες χιλιάδες ευρώ (400.000,00 €) για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του Ειδικού Φορέα 08.072 Δ/νση Οικονομικών Π.Ε. ΝΗΣΩΝ ΚΑΕ 97810802101 ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΌ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΙΓΙΝΑΣ του οικ. έτους 2016 για την ανάγκη πληρωμής του έργου<< Αποκατάσταση ζημιών από πλημμύρες οδικού δικτύου Αίγινας>>

33) ΑΔΑ: 79ΛΒ7Λ7-4Α2 – Εγκρίνουμε τη δέσμευση πίστωσης ύψους πενήντα χιλιάδες ευρώ (50.000,00 €) για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του Ειδικού Φορέα 08.072 Δ/νση Οικονομικών Π.Ε. ΝΗΣΩΝ ΚΑΕ 97710800601 ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΣΟΥΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΙΝΑΣ του οικ. έτους 2016

34) ΑΔΑ: 72517Λ7-Ζ7Λ – Εγκρίνουμε τη δέσμευση πίστωσης ύψους οκτακόσιες σαράντα χιλιάδες ευρώ (840.000,00 €) για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του Ειδικού Φορέα 08.072 Δ/νση Οικονομικών Π.Ε. ΝΗΣΩΝ ΚΑΕ 97720800101 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΜΩΛΟΥ ΣΤΗ ΣΚΑΛΑ ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ. του οικ. έτους 2016

35) ΑΔΑ: Ω3ΟΚ7Λ7-5ΨΩ – Εγκρίνουμε τη δέσμευση πίστωσης ύψους εκατό χιλιάδες ευρώ (100.000,00 €) για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του Ειδικού Φορέα 08.072 Δ/νση Οικονομικών Π.Ε. ΝΗΣΩΝ ΚΑΕ 97720800201 ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΌ ΘΑΛΑΣΣΟΤΑΡΑΧΗ ΝΗΣΟΥ ΑΙΓΙΝΑΣ. του οικ. έτους 2016

36) ΑΔΑ: Ω0ΩΙ7Λ7-ΧΣΝ – Εγκρίνουμε τη δέσμευση πίστωσης ύψους σαράντα χιλιάδες ευρώ (40.000,00 €) για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του Ειδικού Φορέα 08.072 Δ/νση Οικονομικών Π.Ε. ΝΗΣΩΝ ΚΑΕ 97620801701 ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΝΗΣΟΥ ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ. του οικ. έτους 2016 για την ανάγκη πληρωμής για το έργο<< Οριστική μελέτη μονάδας βιολογικού καθαρισμού νήσου Αγκιστρίου>

37) ΑΔΑ: ΩΤΛΠ7Λ7-8ΑΤ – Εγκρίνουμε τη δέσμευση πίστωσης ύψους εξήντα χιλιάδες δέκα εννιά ευρώ και δέκα τέσσερα λεπτά (60.019,14 €) για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του Ειδικού Φορέα 08.072 Δ/νση Οικονομικών Π.Ε. ΝΗΣΩΝ ΚΑΕ 97620801101 ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΠΟΛΗΣ ΑΙΓΙΝΑΣ του οικ. έτους 2016 για την ανάγκη πληρωμής για το έργο<< Μελέτη περιφερειακής οδού πόλης Αίγινας>>

38) ΑΔΑ: 75Γ97Λ7-9Ψ8 – Εγκρίνουμε τη δέσμευση πίστωσης ύψους ενενήντα χιλιάδες εννιακόσια σαράντα πέντε ευρώ και ογδόντα τέσσερα λεπτά (90.945,84 €) για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του Ειδικού Φορέα 08.072 Δ/νση Οικονομικών Π.Ε. ΝΗΣΩΝ ΚΑΕ 97620800301 Ολοκλήρωση Μελέτης «Αναβάθμιση περιβάλλοντος χώρου & φωτισμός ανάδειξης ναών Αφαίας & Ελλανίου Διός» του οικ. έτους 2016 για την ανάγκη πληρωμής του έργου<< Ολοκλήρωση μελέτης Αναβάθμιση περιβάλλοντος χώρου και φωτισμός ανάδειξης ναών Αφαίας και Ελλανίου Διός>>

39) ΑΔΑ: 6Ψ557Λ7-ΓΓΡ – Εγκρίνουμε τη δέσμευση πίστωσης ύψους είκοσι χιλιάδες ευρώ (20.000,00 €) για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του Ειδικού Φορέα 08.072 Δ/νση Οικονομικών Π.Ε. ΝΗΣΩΝ ΚΑΕ 97620802501 ΜΕΛΕΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΣΤΟ ΜΕΓΑΛΟΧΩΡΙ ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ του οικ. έτους 2016 για την ανάγκη πληρωμής του έργου<< Μελέτη δημιουργίας τουριστικού καταφυγίου στο Μεγαλοχώρι Αγκοστρίου>>

ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΜΟΥ

1) ΑΔΑ: 7ΚΚΟΟΡ1Κ-6ΔΖ – Έγκριση κατανάλωσης καυσίμων καθ’ υπέρβαση του καθορισθέντος ανώτατου ορίου για το μήνα Δεκέμβριο 2015 του Δήμου Αλίμου.

2) ΑΔΑ: ΩΗΑ17Λ7-ΓΟΡ – Τροποποίηση της υπ’αριθμ. 2520/2015 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής ανάδειξης αναδόχων της Πρόσκλησης Διαπραγμάτευσης Νέων Δρομολογίων με Α.Π. 229344/26.11.15

3) ΑΔΑ: 6ΑΤΙ7Λ7-2ΑΛ – Έγκριση Τροποποίησης του Καταστατικού Ανώνυμης Εταιρείας

4) ΑΔΑ: 62ΣΒ7Λ7-9ΥΤ – ΑΔΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ)

5) ΑΔΑ: ΩΡΣ47Λ7-6ΚΒ – Τροποποίηση της υπ’ αρ. 163869/12.02.2015 Απόφασης (ΑΔΑ: ΩΞΠΤ7Λ7-Γ4Χ) για τη Συγκρότηση Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης της προγραμματικής σύμβασης για την κατασκευή του έργου: «Επανασφάλτωση της Λεωφόρου Ελευθερίας (Αμφιθέας) του Δήμου Αλίμου».

6) ΑΔΑ: ΩΙΞ0ΟΡ1Κ-5Ω8 – Χορήγηση άδειας λειτουργίας στο Ανοικτό Κολυμβητήριο του Δήμου Αλίμου

7) ΑΔΑ: Ω7ΚΓ7Λ7-ΓΦΦ – Έγκριση Τροποποίησης του Καταστατικού Ανώνυμης Εταιρείας

8) ΑΔΑ: Ω74Ω7Λ7-Ι74 – ΔΑΠΑΝΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΕΥΩΝΥΜΟΥ & ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΟΙΠΩΝ ΣΕ ΕΝΙΑΙΑ ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΠΕ ΝΤ

9) ΑΔΑ: 7ΘΜΓ7Λ7-ΥΥΦ – ΔΑΠΑΝΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΕΥΩΝΥΜΟΥ & ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΟΙΠΩΝ ΣΕ ΕΝΙΑΙΑ ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΠΕ ΝΤ

10) ΑΔΑ: 7ΛΥ67Λ7-ΜΣ5 – Χωροθέτηση λαϊκής αγοράς Άνω Καλαμάκι (Σούλι) του Δήμου Αλίμου (ημέρα Τρίτη) της Δ΄ Αθηνών.

ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ – ΒΟΥΛΑΣ – ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ

1) ΑΔΑ: 79ΜΝΟΡ1Κ-Φ3Ε – Έγκριση κατανάλωσης καυσίμων καθ’ υπέρβαση του καθορισθέντος ανώτατου ορίου για το μήνα Δεκέμβριο 2015 του Δήμου Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης.

2) ΑΔΑ: 6ΤΗ87Λ7-ΛΜΙ – ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ

3) ΑΔΑ: ΩΗΠΗ7Λ7-ΠΗΡ – Διακοπής Λειτουργίας και Σφράγιση Ιδιωτικού Γυμναστήριο

ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ

1) ΑΔΑ: 7ΒΑ47Λ7-ΞΩΜ – ΕΓΚΡΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΣΤΕΓΑΣΜΕΝΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ

2) ΑΔΑ: Ψ7ΣΣ7Λ7-ΥΙΒ – Εγγραφή στο Μητρώο επιχειρήσεων ναυπήγησης, μετατροπής, επισκευής και συντήρησης πλοίων του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΜΑΡΙΝΟΥ, ως ειδική επιχείρηση με φορητό μηχανολογικό εξοπλισμό, με έδρα επί της οδού Άγγελου Μεταξά 27-29 στον Δήμο Γλυφάδας.

3) ΑΔΑ: 7ΛΓΦ7Λ7-ΕΔΥ – «Διακοπή Λειτουργίας της Μονάδας Φροντίδας Ηλικιωμένων, Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα, «ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.» με το διακριτικό τίτλο «ΕΛΕΥΘΕΡΩΤΡΙΑ» για το επί της οδού Αρχιπελάγους 32 οίκημα στον Δήμο Γλυφάδας Αττικής.

4) ΑΔΑ: 7ΑΟΞΟΡ1Κ-ΛΤΩ – Χορήγηση άδειας χρήσης νερού για υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης από γεώτρηση υδρευτικής χρήσης (άρδευση πρασίνου) στην κ. Αναστασία Αντωνάκη (ως εκπρόσωπο των ιδιοκτητών) στην πολυκατοικία, στην οδό Κέκροπος 21 του Δήμου Γλυφάδας, της Περιφέρειας Αττικής.

5) ΑΔΑ: 64ΚΧ7Λ7-43Ζ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΤΤΙΚΗ» 2014 -2020, ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ (05) «ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ», Ο ΟΠΟΙΟΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΤΠΑ, ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΝΤΩΝ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΜΙΚΡΟΚΛΙΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ»

6) ΑΔΑ: 74ΜΟ7Λ7-ΩΤΤ – 1.ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Λ.Κηφισίας 41, Αθήνα 2. Ζαραφωνίτη Σοφία-Ειρήνη Δ/νση Ανάπτυξης ΠΕ Κεντρικού Τομέα Αθηνών 3.Τσιρώνη Δήμητρα Δ/νση Ανάπτυξης ΠΕ Κεντρικού Τομέα Αθηνών 4. Μπρατάκος Ιωάννης Κρέοντος 25, 10442 Αθήνα

7) ΑΔΑ: 6ΩΙΣ7Λ7-51Μ – Ειδική εντολή για την έγκριση εκτέλεσης απολογιστικών εργασιών στο έργο: «ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ, ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΧΑΡΙΤΩΝ & ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ (Ο.Τ. 69)» προϋπολογισμού 1.700.00,00 ευρώ (με ΦΠΑ)

8) ΑΔΑ: Ω3ΖΖ7Λ7-ΦΧ2 – ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ

9) ΑΔΑ: ΩΜ557Λ7-ΠΦΕ – ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΣΥΣΤΕΓΑΣΗ

10) ΑΔΑ: 72297Λ7-432 – Έγκριση τροποποίησης μελέτης, του έργου: «Κεντρικός αγωγός περιοχής Τερψιθέας Γλυφάδας» με ανάδοχο την εταιρεία ΛΑΤΟΜΙΚΗ Α.Τ.Ε. και έγκριση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Κεντρικός αγωγός περιοχής Τερψιθέας Γλυφάδας» με ανάδοχο την εταιρεία ΛΑΤΟΜΙΚΗ Α.Τ.Ε.

11) ΑΔΑ: 7ΥΑΖ7Λ7-5ΒΚ – ΔΑΠΑΝΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΑΙΣΘΗΤΚΗ & ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΧΑΡΙΤΩΝ & ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΠΕ ΝΤ

12) ΑΔΑ: 7ΜΓΝ7Λ7-ΜΕΡ – ΔΑΠΑΝΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ «ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΛΙΟΥΓΚΑΣ» ΔΗΜΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

1) ΑΔΑ: 7Ω5Ω7Λ7-ΘΨΛ – Διορθωτική Πράξη της με αρ. 2/2010 Πράξης Εφαρμογής της Πολεοδομικής Ενότητας «Αεροδρόμιο» του Δήμου Ελευσίνας της ιδιοκτησίας με κ.α. 0101006 στο Ο.Τ. 399.

2) ΑΔΑ: 7Φ2Σ7Λ7-ΟΟΔ – Λήψη απόφασης για δωρεάν παραχώρηση εξοπλισμού εργαστηρίων και αιθουσών στο Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο και Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Ελευσίνας.

3) ΑΔΑ: 7Β0Θ7Λ7-5ΛΛ – Έγκριση τροποποιήσεως του Καταστατικού Ανώνυμης Εταιρίας.

4) ΑΔΑ: 7ΓΛΣ7Λ7-ΨΡ8 – Παράταση ισχύος της υπ’ αριθ. πρωτ. 7324/21-12-2010 Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του αρτοποιείου – εργαστηρίου ζαχαροπλαστικής του κ. Παπαναστασίου Αναστάσιου, που βρίσκεται στη Μαγούλα του Δήμου Ελευσίνας, εντός της Περιφέρειας Αττικής.

5) ΑΔΑ: 7ΓΛΣ7Λ7-ΨΡ8 – Παράταση ισχύος της υπ’ αριθ. πρωτ. 7324/21-12-2010 Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του αρτοποιείου – εργαστηρίου ζαχαροπλαστικής του κ. Παπαναστασίου Αναστάσιου, που βρίσκεται στη Μαγούλα του Δήμου Ελευσίνας, εντός της Περιφέρειας Αττικής. Ανακληθείσα πράξη

6) ΑΔΑ: ΨΠΛ67Λ7-ΑΚΒ – ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΑΕ

7) ΑΔΑ: 705Ζ7Λ7-9ΚΦ – Απαλλαγή από υποχρέωση εφοδιασμού από άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας εφεδρικής μονάδας ηλεκτροπαραγωγής της μονάδας παραλαβής, αποθήκευσης, αποσυσκευασίας – ανασυσκευασίας, ετικετοποίησης, αποθήκευσης και διανομής εμπορευμάτων (πλην εύφκεκτων, διαβρωτικών, οξειδωτικών και τοξικών) και αποθήκευσης ευπαθών προϊόντων σε ψυκτικούς θαλάμους της WARDI ΑΕ, στην οδό Αρτέμιδος θέση Μεγάλο Πάτημα του Δ.Δ. Μαγούλας Δήμου Ελευσίνας Αττικής.

8) ΑΔΑ: ΩΕΩΠ7Λ7-Ν5Υ – Παράταση ισχύος της υπ’ αριθ. πρωτ. 7324/21-12-2010 Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του αρτοποιείου – εργαστηρίου ζαχαροπλαστικής του κ. Παπαδημητρίου Αναστάσιου, που βρίσκεται στη Μαγούλα του Δήμου Ελευσίνας, εντός της Περιφέρειας Αττικής.

9) ΑΔΑ: 6Μ8Ξ7Λ7-5Κ7 – Έγκριση ανάθεσης της επισκευής του ισοπεδωτή γαιών (grader) με αριθ. κυκλοφορίας ΙΧ 81446/ΜΕ, για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών από χιονοπτώσεις στο επαρχιακό οδικό δίκτυο της Δυτικής Αττικής και της Π.Ε.Ο. Ελευσίνας – Θηβών

10) ΑΔΑ: ΩΠΧΛ7Λ7-ΒΓΔ – ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΙΣΟΠΕΔΩΤΗ ΓΑΙΩΝ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ ΣΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ Π.Ε.Ο. ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ – ΘΗΒΩΝ

11) ΑΔΑ: Ω3Ζ1ΟΡ1Κ-593 – «Εξέταση προσφυγής της Ανώνυμης Εταιρείας “COSMOTE Κινητές Τηλεπικοινωνίες Α.Ε.” κατά της Υπηρεσίας Δόμησης του Δήμου Ελευσίνας, για την ακύρωση του υπ’ αρiθμ. πρωτ. 596/20-2-2014/02-09-15 εγγράφου της Υπηρεσίας Δόμησης του Δήμου Ελευσίνας»

12) ΑΔΑ: ΩΜΞ17Λ7-0ΘΒ – ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ – ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ

1) ΑΔΑ: ΩΩΓΦΟΡ1Κ-7ΔΛ – Ακύρωση της υπ’ αριθ. 393/2015 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ελληνικού-Αργυρούπολης

2) ΑΔΑ: ΩΜΖΙ7Λ7-Α57 – ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΥ ΣΕ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ

3) ΑΔΑ: ΩΜΧ17Λ7-2Λ4 – ΑΔΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ ΑΠΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ (ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ)

4) ΑΔΑ: 7ΑΡΝ7Λ7-ΥΡΠ – ΑΔΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ ΤΥΠΟΠΙΗΜΕΝΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ ΑΠΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ (ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ)

5) ΑΔΑ: 7ΔΧ67Λ7-ΓΘ1 – ΔΑΠΑΝΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ & ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟΥ ΤΡΙΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ & ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΠΕ ΝΤ

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

1) ΑΔΑ: 68Δ17Λ7-4ΙΝ – ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ

2) ΑΔΑ: Ω47ΡΟΡ1Κ-ΒΟΗ – Έγκριση κατανάλωσης καυσίμων καθ’ υπέρβαση του καθορισθέντος ανώτατου ορίου για το μήνα Δεκέμβριο 2015 του Δήμου Καλλιθέας.

3) ΑΔΑ: 7ΜΟΧ7Λ7-ΟΙΩ – Συγκρότηση Επιτροπής υλοποίησης της προγραμματικής σύμβασης για την παροχή υπηρεσίας: «ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΟΥ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΕΙΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ».

4) ΑΔΑ: 70ΜΗ7Λ7-1ΔΣ – Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 2304/2015 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής ανάδειξης αναδόχων της Πρόσκλησης Διαπραγμάτευσης Νέων Δρομολογίων με Α.Π. 196124/12.10.15.

5) ΑΔΑ: ΩΨ9Ζ7Λ7-ΞΨΓ – Έγκριση τροποποίησης της 194/2015 Σύμβασης περί μεταφοράς μαθητών με μοναδικό αριθμό καταχώρησης στο ΚΗΜΔΗΣ 15SYMV003283909

6) ΑΔΑ: ΩΘ667Λ7-ΔΩ4 – ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΧΟΡΟΥ ΕΛΠΙΔΑΣ ΠΑΠΑΚΥΠΑΡΙΟΥ – ΔΑΝΑΗΣ ΚΟΡΦΙΑΤΗ

7) ΑΔΑ: 6Μ497Λ7-ΙΩ1 – ΕΓΚΡΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΣΤΕΓΑΣΜΕΝΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ

8) ΑΔΑ: 7ΩΥΗ7Λ7-ΦΘΖ – ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ

9) ΑΔΑ: 6ΞΖΙ7Λ7-7ΝΩ – ΣΥΝΕΧΙΣΗΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΣΥΣΤΕΓΑΣΗ

10) ΑΔΑ: 6ΛΘ07Λ7-1ΙΓ – Τροποποίηση της υπ’ αρ. 187095/03-12-2014 (AΔΑ: 6E7T7Λ7-TM2) Απόφασης για την Συγκρότηση Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης υλοποίησης της Προγραμματικής Σύμβασης για το έργο: «Ανακατασκευή χλοοτάπητα και στίβου στο Δημοτικό Στάδιο Καλλιθέας».

11) ΑΔΑ: ΩΩΓΟ7Λ7-59Ι – Έγκριση Τροποποίησης του Καταστατικού Ανώνυμης Εταιρείας

12) ΑΔΑ: 7ΜΩΨ7Λ7-ΧΣΘ – ΔΑΠΑΝΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ & ΣΤΙΒΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ – ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

1) ΑΔΑ: Ω0ΧΟΟΡ1Κ-74Κ – Άδεια (ανανέωση – τροποποίηση της υπ’ αριθ. πρωτ. Φ 5361 / 927 / ΠΕΡΙΒ-ΣΑ / 01-04-2011 Άδειας) για τη δραστηριότητα συλλογής και μεταφοράς μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων καθώς και μεταχειρισμένων ελαστικών οχημάτων, οχημάτων στο τέλος του κύκλου ζωής τους (ΟΤΚΖ) και αποβλήτων ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ), της επιχείρησης του ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΜΙΧ. ΒΗΧΟΥ που εδρεύει στην Ακτή Ιωνίας & Κανδάνου 4 στο Κερατσίνι Αττικής

2) ΑΔΑ: ΩΩ077Λ7-ΥΦΗ – Χορήγηση κατ’ εξαίρεση άδειας ιδρύσεως φαρμακείου στον Φαρμακοποιό Παναγόπουλο Ανδρέα του Γεωργίου, στην Δ. Ε. Κερατσινίου του Δήμου Κερατσινίου – Δραπετσώνας

3) ΑΔΑ: Ω8ΝΞ7Λ7-ΨΦ9 – Χορήγηση κατ’ εξαίρεση άδειας ιδρύσεως φαρμακείου στον Φαρμακοποιό Μαλινάκη Δημήτριο του Γεωργίου, στην Δ. Ε. Κερατσινίου του Δήμου Κερατσινίου – Δραπετσώνας

4) ΑΔΑ: Ω59Δ7Λ7-ΚΥ3 – Χορήγηση κατ’ εξαίρεση άδειας ιδρύσεως φαρμακείου στον Φαρμακοποιό Χελιώτη Κωνσταντίνο του Ευαγγέλου, στην Δ. Ε. Κερατσινίου του Δήμου Κερατσινίου – Δραπετσώνας

5) ΑΔΑ: ΩΥΑΡ7Λ7-ΗΛΜ – Χορήγηση κατ’ εξαίρεση άδειας ιδρύσεως φαρμακείου στην Φαρμακοποιό Μαρτίκα Θεοδώρα του Παναγιώτη, στην Δ. Ε. Κερατσινίου του Δήμου Κερατσινίου – Δραπετσώνας

6) ΑΔΑ: 60ΛΜ7Λ7-3ΚΒ – περιληψη προκήρυξης μελέτης «Μελετη δικτύου αποχέτευσης ομβρίων υδάτων Κερατσινίου-Δραπετσώνας»

7) ΑΔΑ: Ω2887Λ7-Μ3Η – ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ ΠΩΛΗΤΡΙΑΣ Λ ΑΓΟΡΩΝ

8) ΑΔΑ: Ω7ΕΥ7Λ7-ΧΕΔ – Επιβολή χρηματικού προστίμου για τη λειτουργία του αρτοποιείου του Καρυάδη Μιχαήλ στην οδό Κενταύρων 2 και Δερβενακίων στη Δημοτική Ενότητα Κερατσινίου.

9) ΑΔΑ: 7Α2Θ7Λ7-ΡΚΘ – Διόρθωση του υπ’ αρ. 16204/11.06.1963 οριστικού παραχωρητηρίου του Υπουργείου Κοινωνικής Πρόνοιας

10) ΑΔΑ: ΨΩΒΓ7Λ7-ΔΑ0 – Συγκρότηση της επιτροπής διαγωνισμού της μελέτης με τίτλο : «Μελέτη δικτύου αποχέτευσης ομβρίων υδάτων Κερατσινίου – Δραπετσώνας» προεκτιμώμενης αμοιβής 614.874,17 € με το Φ.Π.Α.

11) ΑΔΑ: 63ΤΦ7Λ7-18Ο – Έγκριση δέσμευσης πίστωσης ύψους διακόσιες χιλιάδες ευρώ (200.000,00 €), Δ/νση Οικονομικών Π.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΑΕ 97810702401 ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΠΕΤΟΔΡΟΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ – ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ. του οικ.έτους 2016

12) ΑΔΑ: 7Μ3Υ7Λ7-Ω7Τ – Έγκριση δέσμευσης πίστωσης ύψους εκατόν είκοσι έξι χιλιάδες τριακόσια τριάντα ευρώ και πενήντα εννιά λεπτά (126.330,59 €) Δ/νση Οικονομικών Π.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΑΕ 9789070010301 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΜΕΣΩ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ SCADA TΩΝ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΙΣ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ ΚΑΙ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ ΤΗΣ ΛΕΟΦΩΡΟΥ Α. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ του οικ. έτους 2016

13) ΑΔΑ: 7ΩΜ47Λ7-ΑΘ9 – Έγκριση δέσμευσης πίστωσης ύψους τριακόσιες πενήντα χιλιάδες ευρώ (350.000,00 €) Δ/νση Οικονομικών Π.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΑΕ 9829070010101 Δαπάνες λειτουργίας νέας σήραγγας Δραπετσώνας (Λογαριασμοί ΟΤΕ-ΔΕΗ κλπ) του οικ. έτους 2016

14) ΑΔΑ: ΩΨΟΟ7Λ7-ΒΕΩ – Έγκριση δέσμευσης πίστωσης ύψους είκοσι τρεις χιλιάδες εξακόσια εξήντα εννιά ευρώ και σαράντα ένα λεπτά (23.669,41 €) Δ/νση Οικονομικών Π.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΑΕ 9789070010301 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΜΕΣΩ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ SCADA TΩΝ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΙΣ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ ΚΑΙ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ ΤΗΣ ΛΕΟΦΩΡΟΥ Α. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ του οικ. έτους 2016

15) ΑΔΑ: 7ΡΓΛ7Λ7-6ΡΖ – Έγκριση δέσμευσης πίστωσης ύψους εκατό πενήντα χιλιάδες ευρώ (150.000,00 €) Δ/νση Οικονομικών Π.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΑΕ 97750700601 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ – ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ. του οικ. έτους 2016

16) ΑΔΑ: 7Ρ9Ζ7Λ7-Ν94 – Δέσμευση πίστωσης ύψους εκατό πενήντα χιλιάδες ευρώ (150.000,00 €) για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του Ειδικού Φορέα 07.072 Δ/νση Οικονομικών Π.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΑΕ 9829070010102 Δαπάνες λειτουργίας νέας σήραγγας Δραπετσώνας (Λογαριασμοί ΟΤΕ-ΔΕΗ κλπ)(Παρελ.Ετών) του οικ. έτους 2016 για την ανάγκη ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΡΓΟΥ

17) ΑΔΑ: 7ΑΛΙ7Λ7-ΜΙ0 – Δέσμευση πίστωσης ύψους σαράντα χιλιάδες ευρώ (40.000,00 €) για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του Ειδικού Φορέα 07.072 Δ/νση Οικονομικών Π.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΑΕ 97620702001 ΒΑΣΙΚΟΙ ΣΥΛΛΕΚΤΗΡΕΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ. του οικ. έτους 2016 για την ανάγκη δαπάνες έργου

18) ΑΔΑ: ΩΧΒΑ7Λ7-Λ2Χ – Δέσμευση πίστωσης ύψους πενήντα τρεις χιλιάδες ευρώ (53.000,00 €) για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του Ειδικού Φορέα 07.072 Δ/νση Οικονομικών Π.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΑΕ 97620702601 ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΜΝΗΜΕΙΟΥ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ. του οικ. έτους 2016 για την ανάγκη δαπάνης έργου

19) ΑΔΑ: 7ΖΨΦ7Λ7-ΕΦ2 – Δέσμευση πίστωσης ύψους διακόσιες χιλιάδες ευρώ (200.000,00 €) για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του Ειδικού Φορέα 07.072 Δ/νση Οικονομικών Π.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΑΕ 97770700901 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΑΣ ΕΞΕΔΡΑΣ ΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ «Ι. ΒΑΖΟΣ» ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ – ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ του οικ. έτους 2016 για την ανάγκη ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΡΓΟΥ

20) ΑΔΑ: 6Β2Υ7Λ7-ΩΟΕ – Δέσμευση πίστωσης ύψους τριακόσιες ενενήντα πέντε χιλιάδες οκτακόσια εβδομήντα επτά ευρώ και ενενήντα έξι λεπτά (395.877,96 €) για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του Ειδικού Φορέα 07.072 Δ/νση Οικονομικών Π.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΑΕ 97770701001 ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ Π.ΣΑΛΠΕΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ -ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ του οικ. έτους 2016 για την ανάγκη ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΡΓΟΥ

21) ΑΔΑ: 71Π77Λ7-ΠΞΒ – Δέσμευση πίστωσης ύψους εξήντα χιλιάδες ευρώ (60.000,00 €) για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του Ειδικού Φορέα 07.072 Δ/νση Οικονομικών Π.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΑΕ 97770701701 ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΑΠΕΔΟΥ & ΣΤΕΓΑΝΩΣΗ ΟΡΟΦΗΣ ΓΗΠΕΔΟΥ ΣΙΤΑΠΟΘΗΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ – ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ. του οικ. έτους 2016 για την ανάγκη ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΡΓΟΥ

22) ΑΔΑ: 6ΘΚΕ7Λ7-5ΚΞ – Δέσμευση πίστωσης ύψους πενήντα χιλιάδες ευρώ (50.000,00 €) για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του Ειδικού Φορέα 07.072 Δ/νση Οικονομικών Π.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΑΕ 97790702201 «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΑΣΤΡΑΚΙΟΥ» ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ – ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ του οικ. έτους 2016 για την ανάγκη ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΡΓΟΥ

23ΑΔΑ: 6ΕΦΛ7Λ7-9Ο6 – Δέσμευση πίστωσης ύψους εξακόσιες χιλιάδες ευρώ (600.000,00 €) για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του Ειδικού Φορέα 07.072 Δ/νση Οικονομικών Π.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΑΕ 97790702401 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ – ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ του οικ. έτους 2016 για την ανάγκη ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΡΓΟΥ

24) ΑΔΑ: ΨΞΥΠ7Λ7-ΛΥΨ – Δέσμευση πίστωσης ύψους τριακόσιες χιλιάδες ευρώ (300.000,00 €) για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του Ειδικού Φορέα 07.072 Δ/νση Οικονομικών Π.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΑΕ 97790703601 ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ – ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΑΜΕΑ. του οικ. έτους 2016 για την ανάγκη ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΡΓΟΥ

25) ΑΔΑ: 6ΔΠΙ7Λ7-ΠΤΡ – Δέσμευση πίστωσης ύψους είκοσι τέσσερις χιλιάδες οκτώ ευρώ και εβδομήντα πέντε λεπτά (24.008,75 €) για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του Ειδικού Φορέα 07.072 Δ/νση Οικονομικών Π.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΑΕ 9781070012101 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ΄΄ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ ΛΙΜΑΝΙ ΠΕΙΡΑΙΑ (ΑΚΤΗ ΚΟΝΔΥΛΗ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝ-ΛΙΜΑΝΙ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ ΣΧΙΣΤΟΣ)΄΄ του οικ. έτους 2016 για την ανάγκη ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΡΓΟΥ

26) ΑΔΑ: ΨΙΤΝ7Λ7-31Δ – Δέσμευση πίστωσης ύψους τετρακόσιες πενήντα χιλιάδες ευρώ (450.000,00 €) για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του Ειδικού Φορέα 07.072 Δ/νση Οικονομικών Π.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΑΕ 97810702301 ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ – ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ. του οικ. έτους 2016 για την ανάγκη ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΡΓΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ

1) ΑΔΑ: ΩΤΥΕ7Λ7-Β75 – ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΚΤΡΟΦΗΣ ΠΡΟΒΑΤΩΝ ΣΕ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 3 ΤΟΥ Ν. 4056/2012

2) ΑΔΑ: 6ΧΡΔΟΡ1Κ-ΗΞ6 – Έγκριση κατανάλωσης καυσίμων καθ’ υπέρβαση του καθορισθέντος ανώτατου ορίου για το μήνα Δεκέμβριο 2015 του Δήμου Κρωπιάς.

3) ΑΔΑ: ΩΠ1ΕΟΡ1Κ-ΞΜΚ – Χορήγηση άδειας χρήσης νερού μετά από εκτέλεση έργου από γεώτρηση αρδευτικής χρήσης (άρδευση αγροτεμαχίου) στον κ. Οδυσσέα Καπετανάκη στην ιδιοκτησία του, στη θέση «Άγιος Γεώργιος-Παλιάμπελα-Λίσι Τσεβά» του Δήμου Κρωπίας, της Περιφέρειας Αττικής.

4) ΑΔΑ: ΩΑΞ2ΟΡ1Κ-ΞΗΜ – Χορήγηση άδειας χρήσης νερού για υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης νερού από πηγάδι αρδευτικής χρήσης (άρδευση αγροτεμαχίου) στον κ. ΚΙΟΥΣΗ ΙΩΑΝΝΗ στην ιδιοκτησία του στη θέση ΠΡΑΡΙ του Δήμου ΚΡΩΠΙΑΣ, της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής, της Περιφέρειας Αττικής.

5) ΑΔΑ: Ψ7ΟΙΟΡ1Κ-6ΨΔ – Χορήγηση άδειας χρήσης νερού για υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης νερού από γεώτρηση αρδευτικής χρήσης (άρδευση αγροτεμαχίου) στην ΚΟΛΛΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ, στην ιδιοκτησία της στην θέση ΚΙΑΦΑ ΦΡΑΓΚΟΥ του Δήμου ΚΡΩΠΙΑΣ, της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής, της Περιφέρειας Αττικής.

6) ΑΔΑ: 6ΛΝΨΟΡ1Κ-71Ρ – Χορήγηση άδειας χρήσης νερού για υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης από πηγάδι αρδευτικής χρήσης (άρδευση αγροτεμαχίου) στον κ. Βασίλειο Πολυχρονόπουλο στην ιδιοκτησία του, στη θέση «Πηγάδι Κουβαρά» του Δήμου Κρωπίας, της Περιφέρειας Αττικής.

7) ΑΔΑ: 6ΖΞ2ΟΡ1Κ-6ΟΒ – Χορήγηση άδειας χρήσης νερού για υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης νερού από πηγάδι υδρευτικής χρήσης (άρδευση πρασίνου) στους κ.κ. ΜΕΡΜΗΓΚΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟ, ΜΕΡΜΗΓΚΑ ΓΕΩΡΓΙΟ, ΠΙΤΣΟΛΗ ΝΙΚΟΛΑΟ, ΜΕΡΜΗΓΚΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ στην ιδιοκτησία τους στη θέση ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ του Δήμου ΚΡΩΠΙΑΣ, της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής, της Περιφέρειας Αττικής.

8) ΑΔΑ: Ω0ΥΓΟΡ1Κ-ΙΚΜ – Χορήγηση άδειας χρήσης νερού για υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης νερού από πηγάδι αρδευτικής χρήσης(άρδευση αγροτεμαχίου) στον κ. ΣΚΟΥΡΛΗ ΙΩΑΝΝΗ στην ιδιοκτησία του στη θέση ΑΓΙΟΙ ΑΣΩΜΑΤΟΙ του Δήμου Κρωπίας, Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής.

9) ΑΔΑ: 74ΦΚ7Λ7-29Ο – έγκριση δαπάνης για την αναπαλαίωση κτιρίου πολιτιστικής κληρονομιάς Δήμου Κρωπίας (Π.Ε)ΑΡ.ΑΠ.Ο.Ε. 53/2016

10) ΑΔΑ: 7Ν2ΛΟΡ1Κ-ΖΝΘ – ΔΑΣΙΚΗ ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΑΝΑΔΑΣΩΤΕΑΣ ΔΑΣΙΚΗΣ ΕΚΤΑΣΕΩΣ

11) ΑΔΑ: 6Ω7Υ7Λ7-49Α – Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών, όσον αφορά τις εργασίες του 1ου ΠΚΤΜΝΕ και της 1ης Σ.Σ.Ε. του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ Ρ. ΞΕΡΕΑ ΔΗΜΟΥ ΚΡΩΠΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ» (από αναβολή)

12) ΑΔΑ: 7Ι9Ο7Λ7-9ΤΛ – Α)Ακύρωση της αριθμ. 2362/2015 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής με την οποία εγκρίθηκαν Α) τα τεύχη του διαγωνισμού της μελέτης: Τεχνικός Σύμβουλος για το έργο: «Συλλογή́, μεταφορά́, επεξεργασία και διάθεση ακαθάρτων περιοχών Κορωπίου – Παιανίας» για την ανάθεση σύμβασης παροχής υπηρεσιών κατά το άρθρο 9 του Ν.3316/2005, προϋπολογισμού 408.495,00 ευρώ́ (χωρίς ΦΠΑ) και Β) η αποστολή́ περίληψης για δημοσίευση και Β) Ακύρωση του διαγωνισμού της μελέτης που είχε ανακοινωθεί για τις 2/2/2015.

13) ΑΔΑ: Ω5617Λ7-ΦΨΨ – ΑΠΟΔΟΧΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: “Αναπαλαίωση κτιρίου πολιτιστικής κληρονομιάς Δήμου Κρωπίας”1.473.966,95 Ευρώ (με ΦΠΑ).

14) ΑΔΑ: 77ΧΙ7Λ7-ΞΨ2 – Χορήγηση Άδειας Ίδρυσης και Λειτουργίας Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης παιδιών (ΚΔΑΠ), στην Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου Κρωπίας (ΚΕΔΚ) στην θέση “Λιαγκεσίριζα” του Δήμου Κρωπίας

15) ΑΔΑ: ΩΟΓΩ7Λ7-Θ70 – Ακύρωση δημοπρασίας του έργου: «Αποστράγγιση του ανατολικού τμήματος πόλης Κορωπίου», προϋπολογισμού 8.154.900,00€ (με τα απρόβλεπτα, την αναθεώρηση και Φ.Π.Α.).

ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ

1) ΑΔΑ: 7ΖΞΘ7Λ7-5Ε8 – Έγκριση της Τελικής Έκθεσης για το έργο: «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ : «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΩΡΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΧΥΤΑ) ΣΤΗΝ Ο.Ε.Δ.Α. ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ‘ΒΡΑΓΟΝΙ’ ΚΕΡΑΤΕΑΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ»

2) ΑΔΑ: 7ΜΕΡΟΡ1Κ-ΗΔΗ – Έγκριση κατανάλωσης καυσίμων καθ’ υπέρβαση του καθορισθέντος ανώτατου ορίου για το μήνα Νοέμβριο 2015 του Δήμου Λαυρεωτικής.

3) ΑΔΑ: 72Ξ6ΟΡ1Κ-ΛΓΛ – Έλεγχος νομιμότητας της υπ’ αρ. πρωτ. 908/22-12-2015 απόφασης του Δημάρχου Λαυρεωτικής

4) ΑΔΑ: 6ΙΣΩΟΡ1Κ-94Ο – « Καθορισμός των ορίων αιγιαλού και παραλίας στη θέση “ ΝΗΣΟΣ ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ” του Δήμου Λαυρεωτικής του Νομού Αττικής ».

5) ΑΔΑ: 79ΟΦΟΡ1Κ-ΒΥΛ – Χορήγηση άδειας χρήσης νερού για υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης από γεώτρηση αρδευτικής χρήσης (άρδευση αγροτεμαχίου) στους Φώτιο, Μιχαήλ και Παναγιώτη Μανέτο στην ιδιοκτησία τους, στη θέση «Πετρόγιαννη Λεγραινών» του Δήμου Λαυρεωτικής, της Περιφέρειας Αττικής.

6) ΑΔΑ: ΩΙ4ΕΟΡ1Κ-ΝΡ1 – Χορήγηση άδειας χρήσης νερού για υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης νερού από πηγάδι αρδευτικής χρήσης(άρδευση αγροτεμαχίου) στους κ.κ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟ ΙΩΑΝΝΗ και ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ στην ιδιοκτησία τους στη θέση ΤΟΥΡΚΟΛΙΜΑΝΟ της Δημοτικής Κοινότητας Κερατέας του Δήμου Λαυρεωτικής, Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής.

7) ΑΔΑ: Ω19Κ7Λ7-Δ1Ο – Οριστική Παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης για το έργο: «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙ’Ν ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ : «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Χ’ΡΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤ’Ν (ΧΥΤΑ) ΣΤΗΝ Ο.Ε..Α. ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ‘ΒΡΑΓΟΝΙ’ ΚΕΡΑΤΕΑΣ ΛΑΥΡΕ’ΤΙΚΗΣ»

8) ΑΔΑ: ΩΑΠΗ7Λ7-ΟΧΒ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΚΕΡΑΜΙΚΗΣ – ΑΚΕΛ ΠΑΝΟΣ ΒΑΛΣΑΜΑΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΣΤΟ ΛΑΥΡΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΠΑΡΕΛ.ΕΤΩΝ)

9) ΑΔΑ: 72ΞΨ7Λ7-ΠΥ3 – Άδεια πώλησης τυποποιημένων τροφίμων και ποτών από αναπηρικό περίπτερο.

10) ΑΔΑ: 6ΝΛΖΟΡ1Κ-ΦΑΙ – Έγκριση κατανάλωσης καυσίμων καθ’ υπέρβαση του καθορισθέντος ανώτατου ορίου για το μήνα Δεκέμβριο 2015 του Δήμου Λαυρεωτικής.

ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ

1) ΑΔΑ: 6ΘΣ9ΟΡ1Κ-24Χ – Ακύρωση της υπ’ αριθ. 392/2015 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μαρκόπουλου Μεσογαίας

2) ΑΔΑ: ΩΒΘΟ7Λ7-ΒΝΔ – Βεβαίωση κατάθεσης Υπεύθυνης Δήλωσης συνέχισης λειτουργίας εργοστασίου

3) ΑΔΑ: 7Ρ4ΘΟΡ1Κ-1ΞΩ – Χορήγηση άδειας χρήσης νερού για υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης από γεώτρηση αρδευτικής χρήσης (άρδευση αγροτεμαχίου) στους Σπυρίδωνα, Μαρία-Ελένη και Κωνσταντίνα Ζάβρα στην ιδιοκτησία τους, στη θέση «Λοιμικό-Στέρνεζα» του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας, της Περιφέρειας Αττικής.

4) ΑΔΑ: ΩΤΩΔΟΡ1Κ-ΝΕΑ – Χορήγηση άδειας χρήσης νερού για υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης νερού από γεώτρηση, αρδευτικής χρήσης στους κ. Γκλιάτη Ελένη του Αναστασίου (επικαρπώτρια) & Γκλιάτη Αθανάσιου του Χρήστου, στην ιδιοκτησία τους, στη θέση «ΚΡΟΙ ΣΚΛΙΑ», του Δήμου Μαρκόπουλου-Μεσογαίας, Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής, της Περιφέρειας Αττικής.

5) ΑΔΑ: 6ΜΨΙ7Λ7-ΤΩ8 – Χορήγηση άδειας λειτουργίας (ανανέωση), αορίστου χρονικής διάρκειας, και άδεια μηχανολογικού εκσυγχρονισμού διάρκειας τριών (3) ετών, για το εργοστάσιο παραγωγής πλαστικών, στην επωνυμία ΜΠΟΝΑΠΛΑΣΤ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ με δ.τ. ‘BONAPLAST Α.Ε.’ που βρίσκεται στη θέση Μερέντα του Δήμου Μαρκοπούλου Αττικής

6) ΑΔΑ: 7ΙΒΔΟΡ1Κ-ΞΥΙ – Ανανέωση – τροποποίηση απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων που αφορά τη λειτουργία υφιστάμενης μονάδας αποθήκευσης λιπασμάτων, γεωργικών φαρμάκων και υποσυσκευασίας λιπασμάτων μετά αύξησης της αποθηκευτικής ικανότητας και καταγραφής ακριβούς κατάταξης δραστηριότητας της εταιρίας Κ. & Ν. Ευθυμιάδης Α.Β.Ε.Ε. στη θέση Άγιος Δημήτριος ή Ντάγλα ή Μπότα εντός ΒΙ.ΠΑ. του Δήμου Μαρκόπουλου Μεσογαίας Π.Ε. Ανατολικής Αττικής.

7) ΑΔΑ: 7Ζ2Η7Λ7-ΤΧ3 – Άδεια μηχανολογικού εκσυγχρονισμού διάρκειας τριών (3) ετών, του εργοστασίου κατασκευής προιόντων από χαρτί, του Βασιλείου Μπέλλου, που βρίσκεται στην θέση Αγ. Δημήτριος – Ντοροβατέζα, στο ΒΙ.ΠΑ Μαρκοπούλου

8) ΑΔΑ: ΩΙΙΛ7Λ7-ΡΜ0 – Άδεια μηχανολογικού εκσυγχρονισμού διάρκειας τριών (3) ετών, του εργοστασίου κατασκευής καλουπιών και κουτιών από χαρτί, του Σωτηρίου Μπέλλου, που βρίσκεται στην θέση Αγ. Δημήτριος – Ντοροβατέζα, στο ΒΙ.ΠΑ Μαρκοπούλου.

9) ΑΔΑ: 7ΙΔΤΟΡ1Κ-ΩΤ7 – Ακύρωση της υπ’ αριθ. 391/2015 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας, περί ετήσιας αναστολής της υποχρέωσης καταβολής από τον Δήμο της μισθοδοσίας της Υπηρεσίας Δόμησης (Πολεοδομίας)

ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ – ΤΑΥΡΟΥ

1) ΑΔΑ: ΩΧΒΕΟΡ1Κ-ΔΗΣ – Έγκριση κατανάλωσης καυσίμων καθ’ υπέρβαση του καθορισθέντος ανώτατου ορίου για το μήνα Νοέμβριο 2015 του Δήμου Μοσχάτου-Ταύρου.

2) ΑΔΑ: 67ΕΣΟΡ1Κ-7ΧΧ – Έγκριση θέσης σε κυκλοφορία οχήματος του Δήμου Μοσχάτου-Ταύρου.

3) ΑΔΑ: 7Β787Λ7-3ΑΑ – Χορήγηση άδειας λειτουργίας έπειτα από άδεια εγκατάστασης μηχανολογικού εκσυγχρονισμού και προσθήκη δραστηριότητας στο εργοστάσιο επεξεργασίας – τυποποίησης και συντήρησης κρέατος με ψυκτικές αποθήκες της «ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ – ΚΩΝΣΤΑΣ Α.Ε.» στην οδό Πύργου 21 στο Δήμο Μοσχάτου.

4) ΑΔΑ: ΩΟ017Λ7-0ΕΕ – Η αρ. πρωτ 472/13.01.2016 του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΟΡΜΕΝΤΖΑ για τη λειτουργία Υπεύθυνης Δήλωσης,του εργαστηρίου κατασκευής – διαμόρφωσης πλαστικών ειδών με την επωνυμία «ΚΟΡΜΕΝΤΖΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ» που βρίσκεται στον 1ο όροφο επί της οδού Αρχιμήδους 20 – Ταύρος

5) ΑΔΑ: 6Ω9ΠΟΡ1Κ-44Χ – Έγκριση κατανάλωσης καυσίμων καθ’ υπέρβαση του καθορισθέντος ανώτατου ορίου για το μήνα Δεκέμβριο 2015 του Δήμου Μοσχάτου-Ταύρου.

6) ΑΔΑ: 7ΖΕΜ7Λ7-Β7Ω – ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ Υ/Δ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 19, ΠΑΡ. 1 ΤΟΥ Ν.3982/11 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΡΕΑΤΟΣ & ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ ΤΗΣ «ΜΑΝΩΛΗΣ ΚΕΜΠΑΠ & ΣΙΑ Ε.Ε.», ΛΕΩΦ. ΕΙΡΗΝΗΣ 73, ΤΑΥΡΟΣ

7) ΑΔΑ: 6ΓΨΦ7Λ7-492 – Έγκριση Τροποποίησης του Καταστατικού Ανώνυμης Εταιρείας

8) ΑΔΑ: 7ΕΔΦ7Λ7-ΤΥ1 – Απόφαση επιβολής προστίμου στην εταιρεία «Δ.Ο.ΑΝ.Υ.Σ. L.T.D.- ΕΜΠΟΡΙΟ ΧΑΡΤΟΥ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ», ως φορέα της αποθήκης συλλογής, δεματοποίησης & προσωρινής αποθήκευσης παλαιού χάρτου προς ανακύκλωση, με μόνιμα εγκατεστημένο μηχανολογικό εξοπλισμό, επί των οδών Ήρας 10 & Κασίμη, στο Δήμο Μοσχάτου – Ταύρου, Δ.Κ. Ταύρου

ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ

1) ΑΔΑ: 73ΝΘΟΡ1Κ-Γ4Κ – Αυτεπάγγελτος έλεγχος νομιμότητας της υπ’ αρ. 466/2015 απόφασης του Δημάρχου Παλαιού Φαλήρου.

2) ΑΔΑ: ΩΕΧ47Λ7-ΨΛ6 – Έγκριση Τροποποίησης του Καταστατικού Ανώνυμης Εταιρείας

3) ΑΔΑ: ΩΦΞΙ7Λ7-19Δ – ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ «Επείγουσες εργασίες αποκατάστασης βλάβης πεζοδρομίου και τμήματος της οδού Ηπείρου μεταξύ των οδών Φαιάκων και Κουντουριώτου στο Π. Φάληρο»

4) ΑΔΑ: 6ΘΠ47Λ7-9ΥΗ – Έγκριση: 1)Σχεδίου Διακήρυξης και Σχεδίου περίληψης διακήρυξης 2) Τευχών δημοπράτησης 3) Εντύπου Οικονομικής Προσφοράς 4) Αποστολής της περίληψης Διακήρυξης στο ΦΕΚ και στις Εφημερίδες 5)Σύστασης Επιτροπής Διεξαγωγής Διαγωνισμού για το έργο «Επείγουσες εργασίες αποκατάστασης βλάβης πεζοδρομίου και τμήματος της οδού Ηπείρου μεταξύ των οδών Φαιάκων και Κουντουριώτου στο Π. Φάληρο», προϋπολογισμού 300.000,00 Ευρώ (με ΦΠΑ).

5) ΑΔΑ: 66Υ07Λ7-ΩΕ7 – ΔΑΠΑΝΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΛΑΣΗ 22 ΣΤΡΕΜΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΠΟΛΟ ΟΜΟΡΟ ΤΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ & & ΤΩΝ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΓΗΠΕΔΩΝ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΠΕ ΝΤ

6) ΑΔΑ: 6Ξ6Π7Λ7-ΧΤΩ – ΔΑΠΑΝΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ & ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΔΗΜΟΥ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ ΠΕ ΝΤ

7) ΑΔΑ: Ω2ΠΑΟΡ1Κ-ΕΧΟ – Καθιέρωση διαφορετικού ωραρίου εργασίας στο ΝΠΔΔ Πολιτιστικό & Αθλητικό Κέντρο Δήμου Παλαιού Φαλήρου.

ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ

1) ΑΔΑ: ΨΛΝΘΟΡ1Κ-ΣΜ5 – « Ορισμός Υπόλογου Τελωνειακού Ταμία και των αναπληρωτών του στο Ε’ Τελωνείο Εισαγωγής Πειραιά ».

2) ΑΔΑ: 7ΔΤ3ΟΡ1Κ-6Ι6 – Τροποποίηση της υπ’ αρ. πρωτ. 1585/1048/15-01-2015 απόφασης του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.

3) ΑΔΑ: 7ΞΒ8ΟΡ1Κ-Δ0Σ – Έγκριση κίνησης υπηρεσιακών αυτοκινήτων πέραν των εργασίμων ωρών και ημερών του Δασαρχείου Πειραιά

4) ΑΔΑ: 651Π7Λ7-ΘΑΤ – ΑΔΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΟΤΩΝ ΑΠΟ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ

5) ΑΔΑ: 62ΧΧ7Λ7-ΨΨ8 – Χορήγηση κατ’ εξαίρεση άδειας ιδρύσεως φαρμακείου στον Φαρμακοποιό Μάζη Μάριο του Κυριακούλη, στον Δήμο Πειραιά

6) ΑΔΑ: ΩΤΚ07Λ7-1Λ8 – Έγκριση λειτουργίας μεταφερθέντος Φαρμακείου του Φαρμακοποιού Γεωργιλά Ιωάννη του Ζαχαρία

7) ΑΔΑ: ΩΨΕΗ7Λ7-ΔΦΠ – ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘ.24/13-01-2016 ΑΠΟΦΑΣΗΣ

8) ΑΔΑ: ΩΩ967Λ7-86Β – Συγκρότηση κλιμακίου ελέγχου ανελκυστήρων, σύμφωνα με το άρθρο 11, παρ. 2 (α) της ΚΥΑ οικΦΑ/9.2/οικ28425/2008 (ΦΕΚ 2604 Β΄/08)

9) ΑΔΑ: 7ΡΞΝ7Λ7-ΒΓΕ – Συγκρότηση μικτού οργάνου – κλιμακίου ελέγχου ανελκυστήρων, σύμφωνα με το άρθρο 11, παρ. 2 (β) της ΚΥΑ οικΦΑ/9.2/οικ28425/2008 (ΦΕΚ 2604 Β΄/08)

10) ΑΔΑ: 6ΒΧΤ7Λ7-ΔΕΓ – Οριστικη διαγραφή ημερών παραγωγού

11) ΑΔΑ: ΩΣΨ87Λ7-ΙΛ9 – ΑΔΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΟΤΩΝ ΑΠΟ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ

12) ΑΔΑ: Ω0Ο17Λ7-2ΜΧ – Έγκριση σύναψης και όρων προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και Δήμου Πειραιά για το έργο «ΠΥΚΝΩΣΗ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΥΔΡΟΣΥΛΛΟΓΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ» συνολικού προϋπολογισμού 500.000,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.).

13) ΑΔΑ: ΨΒΣΟΟΡ1Κ-ΨΟΖ – Έγκριση εκμίσθωσης διαμερίσματος 3ου ορόφου επιφανείας 55,23τ.μ. σε κτήριο επί της οδού Ηρώων Πολυτεχνείου 87 Πειραιάς, κληροδοτήματος ΛΙΖΑΣ ΣΑΝΤΑΜΟΥΡΗ που διαχειρίζεται το Άσυλο Πενητών Βασ. Αθανασίου Πρωθιερέως Γηροκομείο Πειραιά.

14) ΑΔΑ: 78ΞΧΟΡ1Κ-1Θ4 – Έγκριση μεταβίβασης μίσθωσης ισογείου καταστήματος επιφανείας 91,22τ.μ. σε κτήριο επί της οδού Ασκληπιού 41 και Αγίας Σοφίας στον Πειραιά, κληροδοτήματος ΕΥΓΕΝΙΑΣ ΒΛΑΣΤΑΡΑ που διαχειρίζεται το «Άσυλο Πενητών Βασ. Αθανασίου Πρωθιερέως Γηροκομείο Πειραιά».

15) ΑΔΑ: 7ΡΘΣ7Λ7-ΨΔΦ – Συγκρότηση ορισμού επιτροπής παραλαβής αφανών εργασιών του έργου «ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ, ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΟΔΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ (4Η ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ)», προϋπολογισμού μελέτης : 235.000,00 ευρώ με τον ΦΠΑ, αναδόχου ΜΠΕΡΤΟΔΟΥΛΟΣ ΑΤΕ

16) ΑΔΑ: 6ΑΓ0ΟΡ1Κ-Σ3Ψ – Έγκριση κατανάλωσης καυσίμων καθ’ υπέρβαση του καθορισθέντος ανώτατου ορίου για το μήνα Δεκέμβριο 2015 του Δήμου Πειραιά.

17) ΑΔΑ: 7Γ387Λ7-ΘΚ7 – Έγκριση αντικατάστασης αλιευτικού σκάφους και μηχανής

18) ΑΔΑ: 73ΘΥ7Λ7-ΒΚΚ – Aνάκληση άδειας ίδρυσης φαρμακείου

19) ΑΔΑ: ΩΩΛΕ7Λ7-6Ν3 – Έγκριση συνέχισης λειτουργίας του Φαρμακείου της Φαρμακοποιού Κώστα Μαρίας του Αντωνίου μετά την αποσυστέγασή του από το φαρμακείο της φαρμακοποιού Χατζηκωνσταντή Παναγιώτας, λόγω ανάκλησης της άδειας ίδρυσής του για συνταξιοδότηση

20) ΑΔΑ: ΩΓΨΨ7Λ7-ΘΜΑ – Έγκριση λειτουργίας μεταφερθέντος Φαρμακείου της Φαρμακοποιού Ταντάρου Θεοδώρας του Γεωργίου

21) ΑΔΑ: 6ΠΙΧ7Λ7-115 – Ανάκληση Άδειας Ίδρυσης και Λειτουργίας Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (Κ.Δ.Α.Π), με την επωνυμία Μυτιληναίου Παναγιώτα και τον Εγκεκριμένο Τίτλο «ΓΝΩΣΗΣ…ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ».

22) ΑΔΑ: ΩΟΦΟ7Λ7-ΤΟΓ – Ανανέωση άδειας πωλητή λιανικής πετρελαίου θέρμανσης στον Ιωάννη Βασιλάτο με έδρα στη δ/νση Ελευθερίου Βενιζέλου 61, στον Δήμο Πειραιά

23) ΑΔΑ: ΩΧ657Λ7-5ΘΜ – Προσωρινή διακοπή λειτουργίας του «Στεγνοκαθαριστηρίου – σιδερωτηρίου» του ΙΣΜΑΗΛ ΜΠΕΚΗΡ-ΙΣΜΑΗΛ επί της οδού Δραγατσανίου 71 στο Δ. Πειραιά

24) ΑΔΑ: ΩΝ0Χ7Λ7-0ΔΔ – Χορήγηση άδειας διανομής εμφιαλωμένου υγραερίου στον ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ ΛΟΥΛΑΔΑΚΗ με έδρα στη δ/νση ΝΙΣΗΡΟΥ 23 & ΒΟΥΡΒΟΥΛΗ 27, Δ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ

25) ΑΔΑ: 7ΧΔΖ7Λ7-6ΚΠ – Έγκριση πρακτικών του διαγωνισμού και διενέργεια δημόσιας κλήρωσης για την ανάδειξη του μειοδότη και την οριστικοποίηση του πίνακα μειοδοσίας (ως προς την 1η και 2η θέση) του έργου «Εργασίες συντήρησης οδικού άξονα “Ρουφ-Πέραμα-Σκαραμαγκάς” εντός ορίων Π.Ε. Πειραιά, έτους 2015-2016», προϋπολογισμού ενός εκατομμυρίου εκατό χιλιάδων ευρώ (1.100.000,00€) με το Φ.Π.Α.

26) ΑΔΑ: ΩΖΛΞ7Λ7-ΕΔΧ – Ανάθεση σύμβασης για την εκπόνηση της μελέτης με τίτλο «ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑΣ & ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΤΑ ΟΡΙΑ ΤΗΣ ΤΕΩΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ», προεκτιμώμενης αμοιβής 150.000,00€ με Φ.Π.Α.

27) ΑΔΑ: 6ΤΛ77Λ7-4ΚΣ – Εκπρόθεσμη ανανέωση επαγγελματικής άδειας αλιείας σκάφους

28) ΑΔΑ: Ω1Θ67Λ7-5ΜΔ – Εγκρίνουμε τη δέσμευση πίστωσης ύψους δέκα χιλιάδες ευρώ (10.000,00 €) για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του Ειδικού Φορέα 08.072 Δ/νση Οικονομικών Π.Ε. ΝΗΣΩΝ ΚΑΕ 164302 Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικο(Παρελ.Ετών) του οικ. έτους 2016 για την ανάγκη ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΑΚΟΥ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ, ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΩΝ & ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ ΦΥΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ, ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2015

29) ΑΔΑ: 7Ρ087Λ7-Β7Ψ – Εγκρίνουμε τη δέσμευση πίστωσης ύψους πενήντα οκτώ χιλιάδες ευρώ (58.000,00 €) για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του Ειδικού Φορέα 08.072 Δ/νση Οικονομικών Π.Ε. ΝΗΣΩΝ ΚΑΕ 97290800101 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΡΟΦΟΥ ΣΕ ΚΤΙΡΙΟ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΚΑΡΑΟΛΗ ΚΑΙ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 15 ΣΤΟΝ ΠΕΙΡΑΙΑ. του οικ. έτους 2016 για την ανάγκη πληρωμής για το έργο<< Συντήρηση ορόφου σε κτίριο επί της οδού Καραολή και Δημητρίου 15 στον Πειραιά>>

30) ΑΔΑ: ΩΖ107Λ7-ΞΒΚ – Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΔΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ «ΡΟΥΦ-ΠΕΡΑΜΑ-ΣΚΑΡΑΜΑΓΚΑΣ» ΕΝΤΟΣ ΟΡΙΩΝ Π.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ, ΕΤΟΥΣ 2013», προϋπολογισμού μελέτης 640.000,00 Ευρώ με Φ.Π.Α., αναδόχου εταιρείας “ΔΙΑΤΟΝΟΣ Α.Τ.Ε.”

31) ΑΔΑ: 7ΙΛΜΟΡ1Κ-ΔΚΜ – Συγκρότηση της Τεχνικής Επιτροπής Εξέτασης Αντιρρήσεων Πειραιά 2016-2017

32) ΑΔΑ: Ω58Γ7Λ7-7ΥΩ – Έγκριση δέσμευσης πίστωσης ύψους εκατόν τριάντα τέσσερις χιλιάδες τριακόσια δέκα έξι ευρώ (134.316,00 €), Δ/νση Οικονομικών Π.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΑΕ 082101 Μεταφορά μαθητών του οικ. έτους 2016.

33) ΑΔΑ: 6ΜΡΟ7Λ7-ΓΤΝ – Έγκριση δέσμευσης πίστωσης ύψους εννιακόσιες σαράντα δύο χιλιάδες τετρακόσια είκοσι επτά ευρώ και ενενήντα τέσσερα λεπτά (942.427,94 €) Δ/νση Οικονομικών Π.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΑΕ 082101 μεταφορά μαθητών του οικ. έτους 2016.

34) ΑΔΑ: 7ΙΙΨ7Λ7-ΨΜ6 – Έγκριση δέσμευσης πίστωσης ύψους ογδόντα μία χιλιάδες εννιακόσια δέκα τέσσερα ευρώ και τριάντα τέσσερα λεπτά (81.914,34 €), Δ/νση Οικονομικών Π.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΑΕ 082102 Μεταφορά μαθητών(Παρελ.Ετών) του οικ. έτους 2016.

35) ΑΔΑ: 6ΡΚ37Λ7-Ω7Ν – Έγκριση δέσμευσης πίστωσης ύψους εξακόσιες τριάντα επτά χιλιάδες οκτακόσια είκοσι επτά ευρώ και εβδομήντα έξι λεπτά (637.827,76 €), Δ/νση Οικονομικών Π.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ, ΚΑΕ 082102 Μεταφορά μαθητών(Παρελ.Ετών) του οικ. έτους 2016.

36) ΑΔΑ: 6ΔΥ87Λ7-Υ75 – Έγκριση δέσμευσης πίστωσης ύψους σαράντα χιλιάδες διακόσια πενήντα επτά ευρώ και ενενήντα λεπτά (40.257,90 €), Δ/νση Οικονομικών Π.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ, ΚΑΕ 082102 Μεταφορά μαθητών(Παρελ.Ετών) του οικ. έτους 2016.

37) ΑΔΑ: Ψ4Ω07Λ7-ΥΝΠ – Έγκριση δέσμευσης πίστωσης ύψους ένα εκατομμύριο τριακόσιες ογδόντα χιλιάδες ευρώ (1.380.000,00 €), Δ/νση Οικονομικών Π.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΑΕ 081301 Μισθώματα κτιρίωv του οικ. έτους 2016.

38) ΑΔΑ: 72Ω57Λ7-61Ξ – Έγκριση δέσμευσης πίστωσης ύψους σαράντα μία χιλιάδες οκτακόσια πενήντα ευρώ (41.850,00 €) Δ/νση Οικονομικών Π.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΑΕ 255101 Επιχορήγηση σε ιδρύματα κ εταιρείες προστ. ανηλ. κ ενηλίκω του οικ. έτους 2016

39) ΑΔΑ: Ω4ΟΟ7Λ7-ΒΤΒ – Έγκριση δέσμευσης πίστωσης ύψους σαράντα μία χιλιάδες οκτακόσια πενήντα ευρώ (41.850,00 €) Δ/νση Οικονομικών Π.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΑΕ 255101 Επιχορήγηση σε ιδρύματα κ εταιρείες προστ. ανηλ. κ ενηλίκω του οικ. έτους 2016

40) ΑΔΑ: 6ΠΩΙ7Λ7-ΛΛΖ – Έγκριση δέσμευσης πίστωσης ύψους εκατό πενήντα χιλιάδες ευρώ (150.000,00 €), Δ/νση Οικονομικών Π.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΑΕ 98990700301 ΣΗΜΑΝΣΗ – ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ. του οικ. έτους 2016

41) ΑΔΑ: ΩΝΥ37Λ7-ΡΛ5 – Έγκριση δέσμευσης πίστωσης ύψους πενήντα χιλιάδες ευρώ (50.000,00 €), Δ/νση Οικονομικών Π.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΑΕ 97230700301 ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ «ΜΕΤΑΞΑ». του οικ.έτους 2016

42) ΑΔΑ: 6ΞΞΔ7Λ7-4Ρ9 – Έγκριση δέσμευσης πίστωσης ύψους εκατόν είκοσι δύο χιλιάδες ευρώ (122.000,00 €), Δ/νση Οικονομικών Π.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΑΕ 97620702801 ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΕΖΟΓΕΦΥΡΑΣ ΣΤΟΝ ΚΟΜΒΟ ΓΡ. ΛΑΜΠΡΑΚΗ – ΠΕΙΡΑΙΩΣ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ (ΡΑΛΛΕΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ & ΛΥΚΕΙΟ). του οικ. έτους 2016.

43) ΑΔΑ: 6ΒΟΥ7Λ7-ΑΩΦ – Έγκριση δέσμευσης πίστωσης ύψους διακόσιες χιλιάδες ευρώ (200.000,00 €) Δ/νση Οικονομικών Π.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΑΕ 97750700501 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΩΝ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΦΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΔΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ. του οικ. έτους 2016

44) ΑΔΑ: 64Σ87Λ7-ΣΞΒ – Δέσμευση πίστωσης ύψους εβδομήντα χιλιάδες ευρώ (70.000,00 €) για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του Ειδικού Φορέα 07.072 Δ/νση Οικονομικών Π.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΑΕ 97620701201 ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΡΧΑΙΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΖΕΑΣ του οικ. έτους 2016 για την ανάγκη δαπάνης έργου

45) ΑΔΑ: Ψ72Β7Λ7-Ο6Χ – Δέσμευση πίστωσης ύψους διακόσιες χιλιάδες ευρώ (200.000,00 €) για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του Ειδικού Φορέα 07.072 Δ/νση Οικονομικών Π.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΑΕ 97620701601 ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΧΑΛΚΙΔΟΣ ΚΑΙ ΒΑΛΑΩΡΙΤΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΕΙΡΑΙΑ του οικ. έτους 2016 για την ανάγκη δαπάνης έργου

46) ΑΔΑ: 70Τ57Λ7-ΑΕΚ – Δέσμευση πίστωσης ύψους εξήντα χιλιάδες ευρώ (60.000,00 €) για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του Ειδικού Φορέα 07.072 Δ/νση Οικονομικών Π.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΑΕ 97620702701 ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΚΤΙΡΙΟΥ «Ο ΚΑΛΟΣ ΠΟΙΜΗΝ» ΣΤΑ ΚΑΜΙΝΙΑ ΠΕΙΡΑΙΑ του οικ. έτους 2016 για την ανάγκη δαπάνης έργου

47) ΑΔΑ: Ω57Ο7Λ7-333 – Δέσμευση πίστωσης ύψους πενήντα χιλιάδες ευρώ (50.000,00 €) για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του Ειδικού Φορέα 07.072 Δ/νση Οικονομικών Π.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΑΕ 97770700401 ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ «ΠΕΤΡΟΣ ΚΑΠΑΓΕΡΩΦ» του οικ. έτους 2016 για την ανάγκη ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΡΓΟΥ

48) ΑΔΑ: 7Μ4Ψ7Λ7-ΨΤΔ – Δέσμευση πίστωσης ύψους πενήντα χιλιάδες ευρώ (50.000,00 €) για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του Ειδικού Φορέα 07.072 Δ/νση Οικονομικών Π.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΑΕ 97770701101 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ του οικ. έτους 2016 για την ανάγκη ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΡΓΟΥ

49) ΑΔΑ: 7ΜΛΦ7Λ7-Η5Ξ – Δέσμευση πίστωσης ύψους ογδόντα μία χιλιάδες ευρώ (81.000,00 €) για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του Ειδικού Φορέα 07.072 Δ/νση Οικονομικών Π.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΑΕ 97770701401 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΤΑΠΗΤΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ «ΦΟΙΝΙΚΑ» ΣΤΟΝ ΠΕΙΡΑΙΑ. του οικ. έτους 2016 για την ανάγκη ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΡΓΟΥ

50) ΑΔΑ: 6Σ8Μ7Λ7-9Λ6 – Δέσμευση πίστωσης ύψους πενήντα χιλιάδες ευρώ (50.000,00 €) για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του Ειδικού Φορέα 07.072 Δ/νση Οικονομικών Π.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΑΕ 97770701501 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ «ΠΟΡΦΥΡΑ» ΔΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ. του οικ. έτους 2016 για την ανάγκη ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΡΓΟΥ

51) ΑΔΑ: ΨΒ1Ρ7Λ7-4ΧΝ – Δέσμευση πίστωσης ύψους πεντακόσιες χιλιάδες ευρώ (500.000,00 €) για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του Ειδικού Φορέα 07.072 Δ/νση Οικονομικών Π.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΑΕ 97770701801 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ «ΠΛΑΤΩΝΑ». του οικ. έτους 2016 για την ανάγκη ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΡΓΟΥ

52) ΑΔΑ: Ψ7ΒΨ7Λ7-Ζ89 – Δέσμευση πίστωσης ύψους δέκα τέσσερα εκατομμύρια ευρώ (14.000.000,00 €) για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του Ειδικού Φορέα 07.072 Δ/νση Οικονομικών Π.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΑΕ 97190700101 ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΠΡΩΗΝ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ. του οικ. έτους 2016 για την ανάγκη ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΡΓΟΥ

53) ΑΔΑ: Ω66Μ7Λ7-ΟΣΦ – Δέσμευση πίστωσης ύψους πενήντα πέντε χιλιάδες τριακόσια ενενήντα ένα ευρώ και ογδόντα έξι λεπτά (55.391,86 €) για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του Ειδικού Φορέα 07.072 Δ/νση Οικονομικών Π.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΑΕ 9779070010101 Αποκάλυψη και ανάδειξη της οχύρωσης της αρχαίας πόλης του Πειραιά του οικ. έτους 2016 για την ανάγκη ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΡΓΟΥ

54) ΑΔΑ: 6Χ3Β7Λ7-ΤΦΞ – Δέσμευση πίστωσης ύψους τριακόσιες σαράντα οκτώ χιλιάδες οκτακόσια δέκα πέντε ευρώ και πενήντα λεπτά (348.815,50 €) για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του Ειδικού Φορέα 07.072 Δ/νση Οικονομικών Π.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΑΕ 9779070020501 Διαμόρφωση και ανάδειξη αρχαιολογικού χώρου Ηετιωνίας Πύλης Πειραιά του οικ. έτους 2016 για την ανάγκη ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΡΓΟΥ

55) ΑΔΑ: 7Ε217Λ7-ΦΞΞ – Δέσμευση πίστωσης ύψους τριακόσιες χιλιάδες ευρώ (300.000,00 €) για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του Ειδικού Φορέα 07.072 Δ/νση Οικονομικών Π.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΑΕ 97790702001 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΤΖΑΒΕΛΛΑ 88 του οικ. έτους 2016 για την ανάγκη ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΡΓΟΥ

56) ΑΔΑ: 7ΕΞΝ7Λ7-ΥΑΒ – Δέσμευση πίστωσης ύψους τριακόσια πενήντα επτά ευρώ και εξήντα λεπτά (357,60 €) για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του Ειδικού Φορέα 07.072 Δ/νση Οικονομικών Π.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΑΕ 9762070010101 Έλεγχος ευστάθειας του βραχώδους όγκου «τρύπια πέτρα» στην οδό προς μονή Μυρτιδίων ν. Κυθήρων του οικ. έτους 2016 για την ανάγκη δαπάνης έργου

57) ΑΔΑ: 75797Λ7-ΓΛ0 – Δέσμευση πίστωσης ύψους εκατό χιλιάδες ευρώ (100.000,00 €) για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του Ειδικού Φορέα 07.072 Δ/νση Οικονομικών Π.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΑΕ 97790702501 ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ- Γ.Ν.Δ.Α.Η ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ του οικ. έτους 2016 για την ανάγκη ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΡΓΟΥ

58) ΑΔΑ: ΨΨΗΠ7Λ7-ΩΛΣ – Δέσμευση πίστωσης ύψους εξήντα έξι χιλιάδες διακόσια ευρώ (66.200,00 €) για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του Ειδικού Φορέα 07.072 Δ/νση Οικονομικών Π.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΑΕ 97790702901 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΜΕΝΙΚΟΥ ΚΥΑΝΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ του οικ. έτους 2016 για την ανάγκη ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΡΓΟΥ

59) ΑΔΑ: 6Φ1Λ7Λ7-ΙΝΙ – Δέσμευση πίστωσης ύψους διακόσιες χιλιάδες ευρώ (200.000,00 €) για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του Ειδικού Φορέα 07.072 Δ/νση Οικονομικών Π.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΑΕ 97790703301 ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΥ ΠΥΛΗΣ ΣΤΟΝ ΠΕΙΡΑΙΑ. του οικ. έτους 2016 για την ανάγκη ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΡΓΟΥ

60) ΑΔΑ: 7ΕΓ37Λ7-4ΡΥ – Δέσμευση πίστωσης ύψους επτακόσιες χιλιάδες ευρώ (700.000,00 €) για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του Ειδικού Φορέα 07.072 Δ/νση Οικονομικών Π.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΑΕ 97810702201 ΕΡΓΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ. του οικ. έτους 2016 για την ανάγκη ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΡΓΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΠΟΡΟΥ

1) ΑΔΑ: 7ΘΔΡΟΡ1Κ-ΜΘΦ – Πράξη χαρακτηρισμού εδαφικής έκτασης σύμφωνα με το άρθρο 14 του Ν.998/79 ύστερα από αίτημα του Κωνσταντίνου Πρίφτη στη θέση «Φούσα» του Δήμου Πόρου.

2) ΑΔΑ: 7ΔΕ6ΟΡ1Κ-ΒΟΔ – Απευθείας ανάθεση στην ατομική επιχείρηση «ΓΕΩΡΓ.ΦΙΛΙΠΠΙΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ ΚΤΙΡΙΩΝ» για τον καθαρισμό των χώρων στέγασης του Δασαρχείου Πόρου, στον Πόρο Τροιζηνίας, της Γενικής Διεύθυνσης Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, για τη χρονική περίοδο από 01 Ιανουαρίου 2016 έως 31 Δεκεμβρίου 2016.

3) ΑΔΑ: 7Τ18ΟΡ1Κ-Θ3Ζ – Έγκριση κίνησης υπηρεσιακών αυτοκινήτων πέραν των εργασόμων ωρών και ημερών του Δασαρχείου Πόρου

4) ΑΔΑ: ΩΝΦΗΟΡ1Κ-Ρ8Ρ – Συγκρότηση Τριμελούς Επιτροπής για παραλαβή, άρση κυκλοφορίας και συντήρηση αυτοκινήτων καθώς και για την παραλαβή καυσίμων για το έτος 2016, του Δασαρχείου Πόρου.

5) ΑΔΑ: 7222ΟΡ1Κ-ΛΚ1 – Συγκρότηση Τριμελούς Επιτροπής για παραλαβή, άρση κυκλοφορίας και συντήρηση αυτοκινήτων καθώς και για την παραλαβή καυσίμων για το έτος 2016, της Δ/νσης Δασών Πειραιά και των διοικητικά υπαγομένων σ΄αυτή Δασαρχείων και Δασονομείων εκτός του Δασαρχείου Πόρου .

6) ΑΔΑ: 66697Λ7-Θ9Κ – ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΥΠΑΡΧΟΝ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΣΤΗ ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΤΟΥ Τ.Ο.Ε.Β. ΛΕΜΟΝΟΔΑΣΟΥΣ ΠΟΡΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΜΑΓΕΙΡΑ» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 58.000,00€ ΜΕ ΤΟ ΦΠΑ

7) ΑΔΑ: Ω79Α7Λ7-7ΛΖ – Εγκρίνουμε τη δέσμευση πίστωσης ύψους χίλια ευρώ (1.000,00 €) για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του Ειδικού Φορέα 08.072 Δ/νση Οικονομικών Π.Ε. ΝΗΣΩΝ ΚΑΕ 97620800101 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ, ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΟΡΟΥ του οικ. έτους 2016 για την ανάγκη πληρωμής για το έργο<< Βελτίωση λειτουργίας βιολογικού σταθμού καθαρισμού αντλιοστασίων και αποχετευτικού δικτύου ακαθάρτων Δήμου Πόρου>>

8) ΑΔΑ: ΩΖΛΤ7Λ7-ΛΛ0 – Εγκρίνουμε τη δέσμευση πίστωσης ύψους ενενήντα τρεις χιλιάδες ευρώ και δύο λεπτά (93.000,02 €) για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του Ειδικού Φορέα 08.072 Δ/νση Οικονομικών Π.Ε. ΝΗΣΩΝ ΚΑΕ 97730800501 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΘΟΡΩΝ ΒΑΝΟΣΤΑΣΙΩΝ Α-3, Α-4.1 ΚΑΙ Α-4.2, ΔΙΚΤΥΟΥ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΟΡΟΥ του οικ. έτους 2016

9) ΑΔΑ: ΩΗΠΒ7Λ7-4ΞΙ – Εγκρίνουμε τη δέσμευση πίστωσης ύψους πέντε χιλιάδες πεντακόσια τριάντα οκτώ ευρώ και ενενήντα πέντε λεπτά (5.538,95 €) για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του Ειδικού Φορέα 08.072 Δ/νση Οικονομικών Π.Ε. ΝΗΣΩΝ ΚΑΕ 97750800101 ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΟΡΟΥ του οικ. έτους 2016

10) ΑΔΑ: 7ΚΙΥ7Λ7-Ε5Φ – Εγκρίνουμε τη δέσμευση πίστωσης ύψους τετρακόσιες δέκα πέντε χιλιάδες ευρώ (415.000,00 €) για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του Ειδικού Φορέα 08.072 Δ/νση Οικονομικών Π.Ε. ΝΗΣΩΝ ΚΑΕ 97810802001 ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΝΗΣΟΥ ΠΟΡΟΥ του οικ. έτους 2016

11) ΑΔΑ: ΩΚ2Β7Λ7-ΗΞΨ – Εγκρίνουμε τη δέσμευση πίστωσης ύψους οκτακόσιες εξήντα οκτώ χιλιάδες ευρώ (868.000,00 €) για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του Ειδικού Φορέα 08.072 Δ/νση Οικονομικών Π.Ε. ΝΗΣΩΝ ΚΑΕ 97790802001 ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΥΤΙΚΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΚΡΗΠΙΔΩΜΑΤΟΣ ΛΙΜΕΝΑ ΠΟΡΟΥ του οικ. έτους 2016 για την ανάγκη πληρωμής του έργου<< Ανακατασκευή δυτικού παραλιακού κρηπιδώματος λιμένα Πόρου>>

12) ΑΔΑ: 7ΩΜΡ7Λ7-ΔΕΔ – Εγκρίνουμε τη δέσμευση πίστωσης ύψους πενήντα χιλιάδες ευρώ (50.000,00 €) για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του Ειδικού Φορέα 08.072 Δ/νση Οικονομικών Π.Ε. ΝΗΣΩΝ ΚΑΕ 97850800101 ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΑ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΟΡΟΥ, ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ. του οικ. έτους 2016 για την ανάγκη πληρωμής του έργου<< Τηλεμετρία δικτύου αποχέτευσης και ΕΛ του δήμου Πόρου αναβάθμιση και εκσυγχρονισμός των εγκαταστάσεων εοπεξεργασίας λυμάτων>>

13) ΑΔΑ: Ω2ΓΝ7Λ7-ΜΙΦ – Εγκρίνουμε τη δέσμευση πίστωσης ύψους ένα εκατομμύριο διακόσιες ενενήντα μία χιλιάδες πεντακόσια ευρώ (1.291.500,00 €) για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του Ειδικού Φορέα 08.072 Δ/νση Οικονομικών Π.Ε. ΝΗΣΩΝ ΚΑΕ 97850800201 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΣΦΑΙΡΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΟΡΟΥ. του οικ. έτους 2016 για την ανάγκη πληρωμής του έργου<< Συντήρηση και αναβάθμιση δικτύων και αντλιοστασίων αποχέτευσης στην περιοχή της Σφαιρίας του δήμου Πόρου>>

14) ΑΔΑ: ΩΣΧΙ7Λ7-ΠΞΣ – Εγκρίνουμε τη δέσμευση πίστωσης ύψους χίλια εξακόσια εβδομήντα πέντε ευρώ και δέκα εννιά λεπτά (1.675,19 €) για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του Ειδικού Φορέα 08.072 Δ/νση Οικονομικών Π.Ε. ΝΗΣΩΝ ΚΑΕ 97820800101 ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΚΡΗΠΙΔΩΜΑΤΩΝ ΝΕΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΠΟΡΟΥ του οικ. έτους 2016 για την ανάγκη πληρωμής του έργου<< Αποκατάσταση βλαβών κρηπιδωμάτων νέου λιμένα Πόρου>>

15) ΑΔΑ: 7ΣΡ17Λ7-ΠΞΗ – Εγκρίνουμε τη δέσμευση πίστωσης ύψους εννιά χιλιάδες ευρώ (9.000,00 €) για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του Ειδικού Φορέα 08.072 Δ/νση Οικονομικών Π.Ε. ΝΗΣΩΝ ΚΑΕ 97620803901 ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΟΥ ΠΟΡΟΥ (ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ). του οικ. έτους 2016

16) ΑΔΑ: ΩΣΖΣ7Λ7-84Λ – Εγκρίνουμε τη δέσμευση πίστωσης ύψους είκοσι χιλιάδες ευρώ (20.000,00 €) για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του Ειδικού Φορέα 08.072 Δ/νση Οικονομικών Π.Ε. ΝΗΣΩΝ ΚΑΕ 97730800201 ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΥΠΑΡΧΟΝ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΣΤΗ ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΤΟΥ Τ.Ο.Ε.Β. ΛΕΜΟΝΟΔΑΣΟΥΣ ΠΟΡΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΜΑΓΕΙΡΑ του οικ. έτους 2016

17) ΑΔΑ: 663Ν7Λ7-ΔΜ4 – Εγκρίνουμε τη δέσμευση πίστωσης ύψους επτακόσια πενήντα έξι ευρώ και σαράντα πέντε λεπτά (756,45 €) για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του Ειδικού Φορέα 08.072 Δ/νση Οικονομικών Π.Ε. ΝΗΣΩΝ ΚΑΕ 97790802401 ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΣΕ ΕΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΕΡΙΟΧΕΣ (ΑΥΘΑΙΡΕΤΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΣΤΟΝ ΠΟΡΟ) (ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ ΕΡΓΟΥ) του οικ. έτους 2016

18) ΑΔΑ: 75Σ17Λ7-ΑΘΒ – Εγκρίνουμε τη δέσμευση πίστωσης ύψους δέκα οκτώ χιλιάδες ευρώ (18.000,00 €) για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του Ειδικού Φορέα 08.072 Δ/νση Οικονομικών Π.Ε. ΝΗΣΩΝ ΚΑΕ 97620801601 ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΟΥ ΠΟΡΟΥ. του οικ. έτους 2016 για την ανάγκη πληρωμής για το έργο<< Υδραυλική μελέτη απαιτούμενων επεμβάσεων στο κεντρικό αποχετευτικό δίκτυο του Πόρου>>

19) ΑΔΑ: 753Ν7Λ7-ΜΨ1 – Εγκρίνουμε τη δέσμευση πίστωσης ύψους διακόσιες χιλιάδες ευρώ (200.000,00 €) για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του Ειδικού Φορέα 08.072 Δ/νση Οικονομικών Π.Ε. ΝΗΣΩΝ ΚΑΕ 97620801301 ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΠΟΡΟΥ του οικ. έτους 2016 για την ανάγκη πληρωμής για το έργο<< Οριστική μελέτη αντιμετώπισης προβλημάτων αποχετευτικού συστήματος στην Καλαυρία και στην ΕΕΛ>>

ΔΗΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ

1) ΑΔΑ: ΩΠΜΠ7Λ7-ΙΦ9 – Διορθωτική Πράξη της με αρ. 19/2007 Πράξης Εφαρμογής της Πολεοδομικής Ενότητας «Άγιος Γεώργιος» του Δήμου Σαλαμίνας της ιδιοκτησίας με κ.α. 0400003 στα Ο.Τ. 400.

2) ΑΔΑ: ΩΗΡΙΟΡ1Κ-4ΒΒ – Ακύρωση της υπ’ αρ. 198/2015 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σαλαμίνας και της ορθής επανάληψης αυτής.

3) ΑΔΑ: Ψ4ΝΔΟΡ1Κ-7ΗΟ – Πράξη χαρακτηρισμού έκτασης στη θέση «Λούκου»Αιαντείου Σαλαμίνας εμβαδού 444,67τ.μ.

4) ΑΔΑ: 72ΝΧ7Λ7-ΚΟΟ – ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ ΤΗΣ Γ’ ΤΑΞΗΣ ΤΟΥ 2ου ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ ΣΤΟ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

5) ΑΔΑ: 72917Λ7-2ΩΓ – ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΥΡΩΣΗΣ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 17 A 12 / 2015 της 17/2007 Πράξης Εφαρμογής στην περιοχή “Ψιλή Άμμος” του Δήμου Σαλαμίνας στο Ο.Τ. 82.

6) ΑΔΑ: 7Γ157Λ7-ΒΤΒ – ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΥΡΩΣΗΣ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 16Α12/2015 της 16/95 Πράξης Εφαρμογής στην περιοχή “’ΚΑΝΑΚΙΑ” του Δήμου Σαλαμίνας στο Ο.Τ. 129.

7) ΑΔΑ: 7ΛΓΦ7Λ7-ΕΔΥ – «Διακοπή Λειτουργίας της Μονάδας Φροντίδας Ηλικιωμένων, Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα, «ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.» με το διακριτικό τίτλο «ΕΛΕΥΘΕΡΩΤΡΙΑ» για το επί της οδού Αρχιπελάγους 32 οίκημα στον Δήμο Γλυφάδας Αττικής.

8) ΑΔΑ: ΨΒΒΙ7Λ7-0Ψ0 – ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΥΡΩΣΗΣ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 19A27/2015 της 19/2007 Πράξης Εφαρμογής στην περιοχή “ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ” του Δήμου Σαλαμίνας στo Ο.Τ. 111 .

9) ΑΔΑ: Ω2ΝΦΟΡ1Κ-ΚΗΛ – Χορήγηση Άδειας Λειτουργίας στο ΚΛΕΙΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ «Ν.ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΣ» του Δήμου Σαλαμίνας»

10) ΑΔΑ: 72917Λ7-2ΩΓ – ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Ως προς το λεκτικό, τίθεται στο ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 1. όπως φαίνεται στους πίνακες που συνοδεύουν την παρούσα αντί του 1. όπως φαίνεται στους πίνακες που και το τοπογραφικό που συνοδεύουν την παρούσα. ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΥΡΩΣΗΣ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 17 A 12 / 2015 της 17/2007 Πράξης Εφαρμογής στην περιοχή “Ψιλή Άμμος” του Δήμου Σαλαμίνας στο Ο.Τ. 82.

11) ΑΔΑ: 6ΨΥΨ7Λ7-Ε67 – Απόφαση Συγκρότησης Επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής των εργασιών του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΛΛΕΚΤΗΡΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ», συμβατικής δαπάνης 1.028.200,00 Ευρώ με το Φ.Π.Α., Αναδόχου Εταιρείας ΖΙΤΑΚΑΤ Α.Τ.Ε.Β.Ε.

12) ΑΔΑ: ΩΕΡ07Λ7-316 – ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΥΡΩΣΗΣ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 19A29/2015 της 19/2007 Πράξης Εφαρμογής στην περιοχή “ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ” του Δήμου Σαλαμίνας στo Ο.Τ. 67 .

13) ΑΔΑ: Ω8ΘΘ7Λ7-ΤΘΞ – Επιστροφή πρόσθετης εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης του έργου: “ Επισκευή και προστασία της λιθόκτιστης γέφυρας Ιλισσού ποταμού επί της παλαιάς Λ. Ποσειδώνος, .» Αναδόχου < ΚΟΣΠΑΤ ΟΕ >”.

14) ΑΔΑ: 64ΚΧ7Λ7-43Ζ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΤΤΙΚΗ» 2014 -2020, ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ (05) «ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ», Ο ΟΠΟΙΟΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΤΠΑ, ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΝΤΩΝ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΜΙΚΡΟΚΛΙΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ»

15) ΑΔΑ: 7ΧΖ27Λ7-ΤΝΛ – ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΕ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 3, του Ν. 4056/2012.

16) ΑΔΑ: ΨΩΟΙ7Λ7-ΑΚ6 – Έγκριση αποτελέσματος και κατακύρωση του διαγωνισμού παροχής υπηρεσίας: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΛΑΒΩΝ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΑΤΕΡΛΙ-ΚΑΝΑΚΙΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ», προϋπολογισμού 194.583,49 € (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.)

17) ΑΔΑ: 7ΞΑΟ7Λ7-4ΓΛ – ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΤΟΙΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ, ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΦΟΡΕΑ, ΑΠΟ <<ΑΝΤ. ΤΣΑΛΑΤΣΑΝΗΣ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΕΠΕ>> ΣΕ <<ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ ΟΕ >>(ΚΑΣ ΟΕ), ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΓΟΥΒΑ ΜΠΑΤΣΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ

18) ΑΔΑ: Ω8ΥΥ7Λ7-ΟΡΞ – Προκαταρκτική κατηγοριοποίηση των ζωνών παραγωγής ζώντων δίθυρων μαλακίων στην περιοχή Φανερωμένης της νήσου Σαλαμίνας, όσον αφορά στην αλίευση αχινών του είδους Paracentrotus lividus

19) ΑΔΑ: 6Ξ9Π7Λ7-ΑΚ6 – ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΑΥΠΗΓΗΣΗΣ, ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ, ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΛΟΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΣΤΟΥΡΑΪΤΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

20) ΑΔΑ: 7ΚΩΧ7Λ7-ΤΥΔ – Εγκρίνουμε τη δέσμευση πίστωσης ύψους πέντε χιλιάδες διακόσια εβδομήντα έξι ευρώ και εβδομήντα λεπτά (5.276,70 €) για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του Ειδικού Φορέα 08.072 Δ/νση Οικονομικών Π.Ε. ΝΗΣΩΝ ΚΑΕ 515202 Κάθε είδους δαπάνες πολιτικής σχεδίασης εκτάκτων αναγκών (ΠΣΕΑ(Παρελ.Ετών) του οικ. έτους 2016 για την ανάγκη ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ JCB ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΠΛΥΜΜΥΡΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ ΣΤΙΣ 22-09-2015 ΚΑΙ ΣΤΙΣ 23&24-10-2015

21) ΑΔΑ: 7ΡΟΠ7Λ7-ΕΛΖ – Εγκρίνουμε τη δέσμευση πίστωσης ύψους τριάντα τρεις χιλιάδες οκτακόσια τέσσερα ευρώ και ογδόντα τρία λεπτά (33.804,83 €) για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του Ειδικού Φορέα 08.072 Δ/νση Οικονομικών Π.Ε. ΝΗΣΩΝ ΚΑΕ 97620800201 Ολοκλήρωση μελέτης «Βελτίωση οδού Αιαντίου-μονής Αγ. Νικολάου-Κανακίων Σαλαμίνας» του οικ. έτους 2016 για την ανάγκη πληρωμής για το έργο<< Ολοκλήρωση μελέτης Βελτίωση οδού Αιαντείου – μονής Αγ. Νικολάου Κανακίων Σαλαμίνας>>

22) ΑΔΑ: 7ΣΟΣ7Λ7-ΕΨΣ – Εγκρίνουμε τη δέσμευση πίστωσης ύψους τετρακόσιες ογδόντα τέσσερις χιλιάδες τριακόσια δέκα ευρώ (484.310,00 €) για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του Ειδικού Φορέα 08.072 Δ/νση Οικονομικών Π.Ε. ΝΗΣΩΝ ΚΑΕ 97290800201 ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΠΑΝΘΕΑΣ ΣΤΟ Δ.Δ. ΣΕΛΗΝΙΩΝ. του οικ. έτους 2016 για την ανάγκη πληρωμής για το έργο<< Ανάπλαση πλατείας Πανθέας στο Δ.Δ Σεληνίων>>

23) ΑΔΑ: 6Β897Λ7-29Ζ – Εγκρίνουμε τη δέσμευση πίστωσης ύψους τριακόσιες χιλιάδες ευρώ (300.000,00 €) για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του Ειδικού Φορέα 08.072 Δ/νση Οικονομικών Π.Ε. ΝΗΣΩΝ ΚΑΕ 97810801201 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ του οικ. έτους 2016 για την ανάγκη δέσμευσης πολυετούς υποχρέωσης συνολικού ποσού- 500.000,00 -για το έργο<<Συντήρηση επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου Σαλαμίνας >>με επιμερισμό ποσού ανά έτος 2016 -300.000,00- και 2017 -200.000,00-

24) ΑΔΑ: 77Β37Λ7-321 – Εγκρίνουμε τη δέσμευση πίστωσης ύψους εκατόν ενενήντα τέσσερις χιλιάδες πεντακόσια ογδόντα τρία ευρώ και σαράντα εννιά λεπτά (194.583,49 €) για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του Ειδικού Φορέα 08.072 Δ/νση Οικονομικών Π.Ε. ΝΗΣΩΝ ΚΑΕ 97730800601 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΛΑΒΩΝ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΑΤΕΡΛΙ – ΚΑΝΑΚΙΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ του οικ. έτους 2016

25) ΑΔΑ: 70ΑΙ7Λ7-Ω68 – Εγκρίνουμε τη δέσμευση πίστωσης ύψους τετρακόσιες πενήντα χιλιάδες ευρώ (450.000,00 €) για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του Ειδικού Φορέα 08.072 Δ/νση Οικονομικών Π.Ε. ΝΗΣΩΝ ΚΑΕ 97770800901 ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ – ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΣΤΑΔΙΟΥ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ. του οικ. έτους 2016

26) ΑΔΑ: 7ΝΟ37Λ7-ΔΜΨ – Εγκρίνουμε τη δέσμευση πίστωσης ύψους διακόσιες πενήντα χιλιάδες ευρώ (250.000,00 €) για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του Ειδικού Φορέα 08.072 Δ/νση Οικονομικών Π.Ε. ΝΗΣΩΝ ΚΑΕ 97770801301 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ. του οικ. έτους 2016

27) ΑΔΑ: 7ΜΞΟ7Λ7-6ΘΣ – Εγκρίνουμε τη δέσμευση πίστωσης ύψους δέκα πέντε χιλιάδες εξακόσια τριάντα πέντε ευρώ και πενήντα έξι λεπτά (15.635,56 €) για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του Ειδικού Φορέα 08.072 Δ/νση Οικονομικών Π.Ε. ΝΗΣΩΝ ΚΑΕ 97750800201 Κατασκευή αγωγών ομβρίων στο δήμο Σαλαμίνας του οικ. έτους 2016 για την ανάγκη πληρωμής του έργου<< Κατασκευή αγωγών ομβρίων στο δήμο Σαλαμίνας>>

28) ΑΔΑ: Ω3ΔΙ7Λ7-ΣΥ8 – Εγκρίνουμε τη δέσμευση πίστωσης ύψους τριάντα τέσσερις χιλιάδες πεντακόσια τριάντα έξι ευρώ (34.536,00 €) για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του Ειδικού Φορέα 08.072 Δ/νση Οικονομικών Π.Ε. ΝΗΣΩΝ ΚΑΕ 97650800101 ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΟΞΙΚΩΝ ΜΙΚΡΟΦΥΚΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΑΛΙΕΙΑΣ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ του οικ. έτους 2016

ΔΗΜΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ

1) ΑΔΑ: Ω1ΗΞ7Λ7-ΜΩΗ – ΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΟΛΟΓΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΕΡΓΩΝ ΠΔΕ ΣΑΕΠ 085 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

2) ΑΔΑ: Ω0ΩΣ7Λ7-3ΕΡ – Έγκριση και Οριστική Παραλαβή της μελέτης «ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΤΑ-ΝΤΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΡΕΜΑΤΩΝ ΚΟΥΒΑΡΑ ΚΑΙ ΚΑΛΥΒΙΩΝ».

3) ΑΔΑ: ΩΘ6ΛΟΡ1Κ-8ΕΧ – Χορήγηση άδειας χρήσης νερού για υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης νερού από γεώτρηση αρδευτικής χρήσης (άρδευση αγροτεμαχίου) στον κ. Αντωνόπουλο Θεόδωρο του Νικόλαου και Αντωνοπούλου Λίζα-Τζο του Χένρι, στην ιδιοκτησία τους στη θέση ΠΑΛΙΑΜΠΕΛΑ στη Δημοτική Ενότητα Κουβαρά του Δήμου Σαρωνικού, της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής, της Περιφέρειας Αττικής.

4) ΑΔΑ: 7Κ3Α7Λ7-ΗΓΣ – Παραχώρηση χρήσης από της υπογραφής της σύμβασης μέχρι 31-12-2016, υπηρεσιακού οχήματος (Πυροσβεστικού) μάρκας MAZDA, με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΟ 6106, ιδιοκτησίας της Περιφέρειας Αττικής-Π.Ε.Α.Α, στο Δήμο Σαρωνικού.

5) ΑΔΑ: 7997ΟΡ1Κ-0ΟΜ – Μερική ανάκληση της αριθ. 3471/10-12-1979 ( ΦΕΚ 93/Δ/1980) απόφασης του Αναπλ. Νομάρχη «Περί κήρυξης αναδασωτέας Δημόσιας και Κοινοτικής δασικής εκτάσεως στη θέση περιοχής Κοινότητας Π. Φώκαις του Ν. Αττικής λόγω πυρκαγιάς», όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. 611/17-05-1990 (Φ.Ε.Κ 314/Δ΄/18-09-1990) απόφαση κήρυξης του Νομάρχη Αττικής λόγω πυρκαγιάς στις περιφέρειες των Δήμων Λαυρίου, Κερατέας και της Κοιν. Π. Φώκαιας, για έκταση συνολικού εμβαδού 31,938 στρ. στην θέση « Καταφύγι» της περιφέρειας της Δ.Κ Π. Φώκαιας του Δήμου Σαρωνικού της ΠΕ Αν. Αττικής.

ΔΗΜΟΣ ΥΔΡΑΣ

1)  ΑΔΑ: 7Ρ5ΖΟΡ1Κ-ΧΙΓ – Απόφαση παράτασης της υπ΄αριθ. ΠΕ.ΧΩ.Φ2647/7463/Περ.6/10 Απόφασης του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής με θέμα : “Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για την ανακαίνιση και την λειτουργία του έργου : «Αναδιαρρύθμιση – ανακαίνιση του κτιρίου της Μονάδας Φροντίδας Ηλικιωμένων (Μ.Φ.Η) της Εκκλησιαστικής Λεουσίου Στέγης Νεότητος και Ευγηρίας ιδιοκτησίας της Ιεράς Μητρόπολης Ύδρας , Σπετσών και Αιγίνης».

2) ΑΔΑ: Ω67Α7Λ7-ΛΞΣ – Εγκρίνουμε τη δέσμευση πίστωσης ύψους εξήντα χιλιάδες ευρώ (60.000,00 €) για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του Ειδικού Φορέα 08.072 Δ/νση Οικονομικών Π.Ε. ΝΗΣΩΝ ΚΑΕ 97330800501 ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ «ΜΕΛΙΝΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ» ΝΗΣΟΥ ΥΔΡΑΣ. του οικ. έτους 2016 για την ανάγκη πληρωμής για το έργο<< Ανακαίνιση κτιρίου Μελίνα Μερκούρη Νήσου Υδρας>>

3) ΑΔΑ: 7ΧΜΚ7Λ7-9Κ7 – Εγκρίνουμε τη δέσμευση πίστωσης ύψους τριάντα εννιά χιλιάδες εξακόσια εβδομήντα πέντε ευρώ και τριάντα επτά λεπτά (39.675,37 €) για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του Ειδικού Φορέα 08.072 Δ/νση Οικονομικών Π.Ε. ΝΗΣΩΝ ΚΑΕ 97770800102 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Ν.ΥΔΡΑΣ (Παρελ.Ετών) του οικ. έτους 2016 για την ανάγκη Πληρωμή για το έργο<< Κατασκευή γηπέδου ποδοσφαίρου Ν. Ύδρας (παρελ. ετών) >>

4) ΑΔΑ: Ω4Ζ07Λ7-Ι5Θ – Εγκρίνουμε τη δέσμευση πίστωσης ύψους εκατό ογδόντα χιλιάδες ευρώ (180.000,00 €) για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του Ειδικού Φορέα 08.072 Δ/νση Οικονομικών Π.Ε. ΝΗΣΩΝ ΚΑΕ 97220800101 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Α?΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΥΔΡΑΣ. του οικ. έτους 2016

5) ΑΔΑ: 7ΖΜΝ7Λ7-9ΔΛ – Εγκρίνουμε τη δέσμευση πίστωσης ύψους δώδεκα χιλιάδες ευρώ (12.000,00 €) για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του Ειδικού Φορέα 08.072 Δ/νση Οικονομικών Π.Ε. ΝΗΣΩΝ ΚΑΕ 97620803401 ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΙΣ ΠΡΑΝΩΝ ΣΤΗΝ ΥΔΡΑ. του οικ. έτους 2016 για την ανάγκη πληρωμής του έργου<< Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων για τις κατολισθήσεις πρανών στην Υδρα>>

6) ΑΔΑ: ΩΓ0Ο7Λ7-Ω3Μ – Εγκρίνουμε τη δέσμευση πίστωσης ύψους δέκα οκτώ χιλιάδες ευρώ (18.000,00 €) για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του Ειδικού Φορέα 08.072 Δ/νση Οικονομικών Π.Ε. ΝΗΣΩΝ ΚΑΕ 97620803301 ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΥΔΡΑ. του οικ. έτους 2016 για την ανάγκη πληρωμής του έργου<< Γεωτεχνική μελέτη αντιμετώπισης κατολισθήσεων στην Υδρα>>

7) ΑΔΑ: 6ΟΧ37Λ7-ΓΜΘ – Εγκρίνουμε τη δέσμευση πίστωσης ύψους πενήντα χιλιάδες ευρώ (50.000,00 €) για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του Ειδικού Φορέα 08.072 Δ/νση Οικονομικών Π.Ε. ΝΗΣΩΝ ΚΑΕ 97750800601 ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΝΗΣΟΥ ΥΔΡΑΣ. του οικ. έτους 2016

8) ΑΔΑ: 6ΟΦΩ7Λ7-7Κ2 – Εγκρίνουμε τη δέσμευση πίστωσης ύψους εκατό τριάντα χιλιάδες τριακόσια είκοσι τέσσερα ευρώ και εξήντα τρία λεπτά (130.324,63 €) για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του Ειδικού Φορέα 08.072 Δ/νση Οικονομικών Π.Ε. ΝΗΣΩΝ ΚΑΕ 97770800101 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Ν.ΥΔΡΑΣ του οικ. έτους 2016

9) ΑΔΑ: 767Ι7Λ7-Β66 – Εγκρίνουμε τη δέσμευση πίστωσης ύψους τριακόσιες χιλιάδες ευρώ (300.000,00 €) για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του Ειδικού Φορέα 08.072 Δ/νση Οικονομικών Π.Ε. ΝΗΣΩΝ ΚΑΕ 97810801901 ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΙΣ ΠΡΑΝΩΝ ΣΤΗ ΝΗΣΟ ΥΔΡΑ. του οικ. έτους 2016

10) ΑΔΑ: ΩΟΦΡ7Λ7-2ΚΙ – Εγκρίνουμε τη δέσμευση πίστωσης ύψους εκατό πενήντα χιλιάδες ευρώ (150.000,00 €) για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του Ειδικού Φορέα 08.072 Δ/νση Οικονομικών Π.Ε. ΝΗΣΩΝ ΚΑΕ 97820800201 ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΡΗΠΙΔΩΜΑΤΩΝ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟ ΛΙΜΕΝΑ ΤΗΣ Ν. ΥΔΡΑΣ. του οικ. έτους 2016

11) ΑΔΑ: 6ΠΡΙ7Λ7-ΤΔ3 – Εγκρίνουμε τη δέσμευση πίστωσης ύψους εκατόν είκοσι έξι χιλιάδες οκτακόσια ενενήντα επτά ευρώ και εβδομήντα οκτώ λεπτά (126.897,78 €) για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του Ειδικού Φορέα 08.072 Δ/νση Οικονομικών Π.Ε. ΝΗΣΩΝ ΚΑΕ 97790800101 ΣΥΣΤΗΜΑ ΝΑΥΔΕΤΟΥ ΚΟΝΤΑ ΣΤΟ ΝΗΣΑΚΙ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ Ν.ΥΔΡΑΣ του οικ. έτους 2016 για την ανάγκη πληρωμής του έργου<< Σύστημα ναυδέτου κοντά στο νησάκι Αγ. Νικολάου Ν.Ύδρας>>

12) ΑΔΑ: 77ΤΞ7Λ7-29Θ – Εγκρίνουμε τη δέσμευση πίστωσης ύψους τρεις χιλιάδες τετρακόσια πενήντα τρία ευρώ και ογδόντα οκτώ λεπτά (3.453,88 €) για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του Ειδικού Φορέα 08.072 Δ/νση Οικονομικών Π.Ε. ΝΗΣΩΝ ΚΑΕ 97790800201 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΥΔΡΑΣ του οικ. έτους 2016 για την ανάγκη πληρωμής του έργου<< Εργασίες αποκατάστασης νηπιαγωγείου Υδρας>>

13) ΑΔΑ: Ω1ΟΩ7Λ7-ΨΑΧ – Εγκρίνουμε τη δέσμευση πίστωσης ύψους δύο χιλιάδες τριάντα επτά ευρώ και είκοσι τέσσερα λεπτά (2.037,24 €) για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του Ειδικού Φορέα 08.072 Δ/νση Οικονομικών Π.Ε. ΝΗΣΩΝ ΚΑΕ 97830800101 Κατεπείγουσα αντικατάσταση αμιαντοσωλήνων δικτύου ύδρευσης μεταξύ δεξαμενών Καλών Πηγαδιών και Αγ. Κωνσταντίνου Νησου Ύδρας του οικ. έτους 2016 για την ανάγκη πληρωμής του έργου<< Κατεπείγουσα αντικατάσταση αμιαντοσωλήνων δικτύου ύδρευσης μεταξύ δεξαμενών καλών πηγαδιών και Αγ. Κωνσταντίνου Νήσου Ύδρας>>

14) ΑΔΑ: 784Θ7Λ7-ΩΙΔ – Εγκρίνουμε τη δέσμευση πίστωσης ύψους δέκα οκτώ χιλιάδες ευρώ (18.000,00 €) για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του Ειδικού Φορέα 08.072 Δ/νση Οικονομικών Π.Ε. ΝΗΣΩΝ ΚΑΕ 97620802301 ΜΕΛΕΤΗ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΚΥΡΙΩΣ ΛΙΜΑΝΙ ΤΗΣ ΥΔΡΑΣ. του οικ. έτους 2016 για την ανάγκη πληρωμής του έργου<< Μελέτη λιμενικού έργου στο κυρίως λιμάνι της Υδρας>>

15) ΑΔΑ: 6ΨΖΘ7Λ7-Θ38 – Εγκρίνουμε τη δέσμευση πίστωσης ύψους δέκα οκτώ χιλιάδες ευρώ (18.000,00 €) για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του Ειδικού Φορέα 08.072 Δ/νση Οικονομικών Π.Ε. ΝΗΣΩΝ ΚΑΕ 97620802201 ΜΕΛΕΤΗ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΚΑΜΙΝΙ. του οικ. έτους 2016 για την ανάγκη πληρωμής για το έργο<< Μελέτη λιμενικού ‘εργο στο Καμίνι>>

16) ΑΔΑ: 7Ξ7Ζ7Λ7-ΨΞ6 – Εγκρίνουμε τη δέσμευση πίστωσης ύψους τριάντα χιλιάδες ευρώ (30.000,00 €) για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του Ειδικού Φορέα 08.072 Δ/νση Οικονομικών Π.Ε. ΝΗΣΩΝ ΚΑΕ 97620802401 ΜΕΛΕΤΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΛΩΤΗΣ ΜΑΡΙΝΑΣ ΣΤΟ ΜΑΝΔΡΑΚΙ. του οικ. έτους 2016 για την ανάγκη πληρωμής του έργου<< Μελέτη εγκατάστασης πλωτής μαρίνας στο Μανδράκι>>

Advertisements

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s

Αρέσει σε %d bloggers: