ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΜΗΝΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015

townhall Saronikou

ΑΔΑ: ΨΒΝ4Ω1Ξ-Λ2Κ – ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016

ΔΗΜΑΡΧΟΣ

1) ΑΔΑ: 7ΜΨΠΩ1Ξ-4Δ1 – Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Α-1091 για :Εισφορά υπέρ Ειδικού Διαβαθμιδικού Συνδέσμου Νομού Αττικής (ΕΔΣΝΑ) (Δ.Σ. ΚΑΛΥΒΙΩΝ 364/10) (Δ.Σ. 215/15)

2) ΑΔΑ: 7Χ8ΓΩ1Ξ-ΨΤΟ – Διενέργεια υπηρεσίας « ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΣΤΟ ΘΕΑΤΡΑΚΙ ΤΗΣ ΠΑΛ.ΦΩΚΑΙΑΣ »

3) ΑΔΑ: 712ΟΩ1Ξ-ΟΥΑ – Απ ευθείας ανάθεση υπηρεσίας « ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΣΤΟ ΘΕΑΤΡΑΚΙ ΤΗΣ ΠΑΛ.ΦΩΚΑΙΑΣ »

4) ΑΔΑ: 77ΡΑΩ1Ξ-ΙΟ7 – Διενέργεια «Συντήρηση και επισκευή κλιματιστικών Δημοτικών κτιρίων(ανταλλακτικά για τα κλιματιστικά των Δημοτικών κτιρίων)»

5) ΑΔΑ: 77ΡΑΩ1Ξ-ΙΟ7 – Διενέργεια «Συντήρηση και επισκευή κλιματιστικών Δημοτικών κτιρίων(ανταλλακτικά για τα κλιματιστικά των Δημοτικών κτιρίων)»

6) ΑΔΑ: Ω6ΞΒΩ1Ξ-ΖΨΚ – Διενέργεια “ΠΡΟΜΗΘΕΙA ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ (ΜΕΛΑΝΙΑ, ΜΕΛΑΝΟΤΑΙΝΙΕΣ, ΔΙΣΚΕΤΤΕΣ, ΟΠΤΙΚΟΙ ΔΙΣΚΟΙ, ΚΛΠ)”

7) ΑΔΑ: Ω9ΕΓΩ1Ξ-ΗΔΦ – Απ ευθείας ανάθεση “ΠΡΟΜΗΘΕΙA ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ (ΜΕΛΑΝΙΑ, ΜΕΛΑΝΟΤΑΙΝΙΕΣ, ΔΙΣΚΕΤΤΕΣ, ΟΠΤΙΚΟΙ ΔΙΣΚΟΙ, ΚΛΠ)”

8) ΑΔΑ: 7ΖΩ5Ω1Ξ-ΧΣΘ – Διενέργεια ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΜΕΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ

9) ΑΔΑ: 7ΗΔΠΩ1Ξ-22Δ – Απ ευθείας ανάθεση ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΜΕΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ

10) ΑΔΑ: 7ΟΕΤΩ1Ξ-Ο0Κ – Απευθείας ανάθεση για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΛΟΙΠΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

11) ΑΔΑ: ΩΔΒΨΩ1Ξ-ΠΤΔ – Διενέργεια υπηρεσίας « ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΜΕΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ»

12) ΑΔΑ: Ω4Ε9Ω1Ξ-Μ2Ο – Απ ευθείας ανάθεση υπηρεσίας « ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΜΕΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ»

13) ΑΔΑ: 78ΨΖΩ1Ξ-0ΨΗ – Διενέργεια «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΞ (Για την αποθήκη της Δ.Ε Αναβύσσου)»

14) ΑΔΑ: 78ΨΖΩ1Ξ-0ΨΗ – Διενέργεια «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΞ (Για την αποθήκη της Δ.Ε Αναβύσσου)»

15) ΑΔΑ: 7ΥΝΛΩ1Ξ-594 – Διενέργεια υπηρεσίας «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (Γήπεδο Κουβαρά)»»

16) ΑΔΑ: Ω620Ω1Ξ-8ΥΠ – Απ ευθείας ανάθεση υπηρεσίας «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (Γήπεδο Κουβαρά)»»

17) ΑΔΑ: 7ΨΚΗΩ1Ξ-ΙΡ3 – Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Α-1171 για :Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας

18) ΑΔΑ: 7ΓΡΕΩ1Ξ-ΧΝΓ – Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Α-1173 για :Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, πλατειών και κοινόχρηστων χώρων παραγωγικής διαδικασίας

19) ΑΔΑ: 7Ε9ΝΩ1Ξ-ΓΟΔ – Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Α-1175 για :Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας

20) ΑΔΑ: ΩΔ3ΡΩ1Ξ-ΩΛΗ – Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Α-1138 για :ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ COSMOTE 694-4512319, 694-4542155, 694-8897214, 694-8897215, 694-8897216, 698-6541312, 698-6541313, 698-6541314, 698-6541315 & 698-6541316 ΠΕΡΙΟΔΟΥ 17/11/2015 – 16/12/2015 ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ

21) ΑΔΑ: 7Ξ8ΠΩ1Ξ-Η5Α – Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Α-1177 για :ΑΜΟΙΒΗ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΓΙΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 203636/21-9-11 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΥΠΕΚΑ (ΟΡΙΣΜΟΣ Ο.Ε. 214/11)

22) ΑΔΑ: ΨΞΚ2Ω1Ξ-06Β – Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Α-1190 για :ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΟΔΟΣΗΣ (=6.459,63-6.026,17) ΣΤΗΝ ΕΝΙΑΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Δ.ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΠΟ ΥΠ. ΕΣ. ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ (ΣΑΤΑ ΕΤΟΥΣ 2011) ΣΥΜΦ. ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ. ΑΡΙΘ. 47300/11 ΧΕΠ ΤΟΥ ΥΠ.ΕΣ.

23) ΑΔΑ: ΩΥΣΡΩ1Ξ-Η7Τ – Απόφαση Δημάρχου «περί ανατροπών αναλήψεων υποχρεώσεων έτους 2015».

24) ΑΔΑ: 72Ε6Ω1Ξ-ΩΤΔ – Απόφαση δημάρχου

25) ΑΔΑ: 72Ε6Ω1Ξ-ΩΤΔ – Απόφαση δημάρχου

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

1) ΑΔΑ: 661ΕΩ1Ξ-Γ1Ε – Σύμβαση «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΛΟΙΠΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

2) ΑΔΑ: Ω5Δ8Ω1Ξ-Τ98 – ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΟΧΗΜΑ BREMACH ME 124400)”.

3) ΑΔΑ: Ω79ΡΩ1Ξ-ΞΡ3 – Σύμβαση “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (ME 59526)

4) ΑΔΑ: ΩΩΧΜΩ1Ξ-5ΥΓ – Σύμβαση “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (ΜΕ 101539, ΜΕ 119951, ΖΥΚ 8206)”

5) ΑΔΑ: ΩΙ34Ω1Ξ-Ε0Ω – Σύμβαση υπηρεσίας « ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΣΤΟ ΘΕΑΤΡΑΚΙ ΤΗΣ ΠΑΛ.ΦΩΚΑΙΑΣ »

6) ΑΔΑ: ΩΣ8ΛΩ1Ξ-3ΚΡ – Σύμβαση «ΕΠΙΣΚΕΥΗ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ» (Επισκευή των ΚΗH-5220,KHI-3144,KHH-2209,KHH-2214,KHH-5503,ME-119901,KHH-2247,KHI-7305,KHH-2259,KHO-6026,KHI-7330,ΚΗΗ-2196,ΚΗΗ-2240, ΚΗΟ-6121 και συντήρηση των ΚΗΗ-2209,ΚΗΟ-6026, ΚΗΙ-3135)»

7) ΑΔΑ: 7Γ4ΛΩ1Ξ-26Μ – Σύμβαση «ΕΠΙΣΚΕΥΗ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ» (Επισκευή των ΜΕ-119950,ΜΕ119951,ΜΕ-94668 και συντήρηση του ΜΕ-101539)

8) ΑΔΑ: Ω9ΞΠΩ1Ξ-ΓΓΓ – Σύμβαση «ΕΠΙΣΚΕΥΗ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ» (Επισκευή των ΚΗΙ-6556,ΚΗΗ-2248,ΚΗΙ-7330,ΚΗΙ-7269 και συντήρηση του ΚΗΟ-6156)

9) ΑΔΑ: Ω7ΒΧΩ1Ξ-ΓΥΧ – Σύμβαση «Συντήρηση και επισκευή κλιματιστικών Δημοτικών κτιρίων(ανταλλακτικά για τα κλιματιστικά των Δημοτικών κτιρίων)»

10) ΑΔΑ: 7ΝΚΣΩ1Ξ-9ΜΖ – Σύμβαση ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΜΕΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ

11) ΑΔΑ: 71Κ1Ω1Ξ-ΑΓ8 – Σύμβαση υπηρεσίας « ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΜΕΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ»

12) ΑΔΑ: 77ΖΖΩ1Ξ-0ΒΨ – Σύμβαση ΠΡΟΜΗΘΕΙA ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ (ΜΕΛΑΝΙΑ, ΜΕΛΑΝΟΤΑΙΝΙΕΣ, ΔΙΣΚΕΤΤΕΣ, ΟΠΤΙΚΟΙ ΔΙΣΚΟΙ, ΚΛΠ)”

13) ΑΔΑ: ΨΡΙΣΩ1Ξ-ΙΩΧ – Σύμβαση «Αμοιβές πιστοποιημένων εκτιμητών από το μητρώο του Υπουργείου Οικονομικών»

14) ΑΔΑ: 72Υ8Ω1Ξ-99Μ – ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ α)προμήθεια ΣΩΛΗΝΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, β)προμήθεια ΥΔΡΟΜΕΤΡΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΑΥΤΩΝ

15) ΑΔΑ: ΩΛΔΕΩ1Ξ-3Σ7 – ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ (Μ.Ε) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ

16) ΑΔΑ: ΩΤΠ9Ω1Ξ-1ΥΑ – Ειδών ατομικής προστασίας προσωπικού (ρούχα)

17) ΑΔΑ: ΩΘΛΩΩ1Ξ-ΣΓ6 – «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΞ (Για την αποθήκη της Δ.Ε Αναβύσσου)»

18) ΑΔΑ: ΩΞΦ1Ω1Ξ-ΛΔΙ – ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ» (ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ α) Καλώδιο και φλοτεροδιακόπτη για προστασία ξηρής λειτουργίας αντλητικού συγκροτήματος Σαρωνίδας β)επισκευή δευτερεύων κυκλώματος μειωτή πίεσης στην Δ.Ε Κουβαρά στην Πέτα γ) Ρελέ ισχύος για αντλιοστάσιο στην Σαρωνίδα δ) Επισκευή booster στο αντλιοστάσιο Βλάχικα Δ.Ε Αναβύσσου ε) Φλοτεροδιακόπτης για την πλήρωση δεξαμενής Αγίας Φωτεινής στην Δ.Ε Παλ.Φώκαιας ζ) Τοποθέτηση πιλότου στον μειωτήρα στην Δ.Κ Κουβαρά).

19) ΑΔΑ: Ω1ΠΔΩ1Ξ-ΞΚΠ – Έγκριση παράτασης περαίωσης εργασιών του έργου «Κατασκευή Βρεφονηπιακού Σταθμού στην Κοινότητα Κουβαρά» κατά 212 ημέρες, ήτοι έως την 31/7/2016.

20) ΑΔΑ: 7ΤΞΔΩ1Ξ-Ω2Ξ – Λήψη απόφασης περί εορτασμού Πρωτοχρονιάς – Θεοφανίων στον Δήμο Σαρωνικού.

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ

1) Κατεπείγουσα πρόσκληση συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου στις 29-12-2015

2) Πρόσκληση για κατεπείγουσα συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου 31-12-2015

3) Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου 15-12-2015

4) Πρόσκληση Ειδικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου 15-12-2015

ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

1) Πίνακας Αποφάσεων Δημοτικού Συμβουλίου 15-12-2015

2) Πίνακας Αποφάσεων Δημοτικού Συμβουλίου Ειδική Συνεδρίαση 15-12-2015

3) Πίνακας Αποφάσεων Δημοτικού Συμβουλίου Κατεπείγουσας Συνεδρίασης 29-12-2015

4) Πίνακας Αποφάσεων Δημοτικού Συμβουλίου Κατεπείγουσας Συνεδρίασης 31-12-2015

5)

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

1) ΑΔΑ: 7ΝΑΜΩ1Ξ-6Ξ2 – Αναμόρφωση Προϋπολογισμού ΝΠΔΔ «Αριστόδικος» Δήμου Σαρωνικού έτους 2015.

2) ΑΔΑ: ΨΒΥ5Ω1Ξ-646 – Έγκριση προϋπολογισμού ΝΠΔΔ «Αριστόδικος» Δήμου Σαρωνικού έτους 2016.

3) ΑΔΑ: ΩΜΘ3Ω1Ξ-ΓΓΜ – Διόρθωση της υπ. αριθμ. 219/2015 απόφασης Δ.Σ περί «Αναπροσαρμογής τελών χρήσης Κοινοχρήστων Χώρων Δήμου Σαρωνικού έτους 2016.

4) ΑΔΑ: ΩΑ71Ω1Ξ-ΜΑΤ – Λήψη απόφασης επιβολής τέλους διαμονής παρεπιδημούντων έτους 2016.

5) ΑΔΑ: ΩΧΖΥΩ1Ξ-9ΔΣ – Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου « Ασφαλτόστρωση οδών περιοχής παραλίας και συντήρηση οδών κυρίως οικισμού Δημοτικής Κοινότητας Καλυβίων»

6) ΑΔΑ: ΒΖΜΚΩ1Ξ-ΧΧ8 – Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 43.430,00€ από το ΥΠΕΣ της δ΄ κατανομής ΚΑΠ έτους 2015 για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών των σχολείων αρμοδιότητας Δήμου Σαρωνικού.

7) ΑΔΑ: 7ΩΣΛΩ1Ξ-2ΙΜ – Λήψη απόφασης περί έγκρισης για σύναψη σύμβασης διαδημοτικής συνεργασίας για την υποστήριξη άσκησης των πολεοδομικών αρμοδιοτήτων εντός των ορίων των Δήμων Λαυρεωτικής, Μαρκοπούλου, Σαρωνικού, Κορωπίου και Παιανίας .

8) ΑΔΑ: ΩΕΜ0Ω1Ξ-8ΓΖ – Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Σαρωνικού έτους 2016.

9) ΑΔΑ: Ω0ΣΙΩ1Ξ-ΦΜΤ – Έγκριση Προϋπολογισμού Δήμου Σαρωνικού έτους 2016.

10) ΑΔΑ: 75ΜΓΩ1Ξ-Μ5Ν – Έγκριση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) Δήμου Σαρωνικού έτους 2016, συμπεριλαμβανομένου του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Αριστόδικος».

11) ΑΔΑ: ΨΨΡΒΩ1Ξ-Ψ5Γ – Διοργάνωση εκδήλωσης βράβευσης μαθητών για την εισαγωγή τους στα ΑΕΙ και ΤΕΙ.

12) ΑΔΑ: 6ΨΩΒΩ1Ξ-Μ0Ζ – Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 575.855,64 € από το ΕΣΠΑ 2007-2013 για το έργο «Κατασκευή Βρεφονηπιακού Σταθμού στην Κοινότητα Κουβαρά» και αναμόρφωση Προϋπολογισμού.

13) ΑΔΑ: 7ΦΘΟΩ1Ξ-ΗΛΠ – Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Σαρωνικού έτους 2015.( ως προς το ποσό του έργου «Κατασκευή Βρεφονηπιακού Σταθμού στην Κοινότητα Κουβαρά»)

14) ΑΔΑ: Ω1ΠΔΩ1Ξ-ΞΚΠ – Έγκριση παράτασης περαίωσης εργασιών του έργου «Κατασκευή Βρεφονηπιακού Σταθμού στην Κοινότητα Κουβαρά» κατά 212 ημέρες, ήτοι έως την 31/7/2016.

15) ΑΔΑ: 7ΦΞΕΩ1Ξ-ΗΜΖ – Αποδοχή χρηματοδότησης συνολικού ποσού 437.512,99 € από το ΥΠΕΣ που αποτελεί το συνολικό ποσό της δόσης έτους 2015 (7η ετήσια δόση) σύμφωνα με το άρθρο 27 του Ν.3756/2009, για την κάλυψη λειτουργικών και επενδυτικών δαπανών.

16) ΑΔΑ: 6ΗΕΟΩ1Ξ-Υ6Δ – Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Σαρωνικού έτους 2015.

17) ΑΔΑ: ΩΔΞ5Ω1Ξ-ΤΜΜ – Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 143.060,00 € από το ΥΠΕΣ της 5ης έως και 12ης κατανομής ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών των Δήμων (πρώην ΣΑΤΑ) έτους 2015 για έργα και επενδυτικές δραστηριότητες.

18) ΑΔΑ: 6ΟΤ4Ω1Ξ-ΔΝΜ – Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 7.040,00€ από το ΥΠΕΣ για την καταβολή εκλογικής αποζημίωσης των υπαλλήλων του Δήμου Σαρωνικού για τη διεξαγωγή των βουλευτικών εκλογών της 20ης Σεπτεμβρίου2015.

19) ΑΔΑ: Ω5ΧΧΩ1Ξ-ΚΨΔ – Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 2.318,48 € από το Υπουργείο Εσωτερικών για τον καθαρισμό και τη συντήρηση φρεατίων υδροσυλλογής του δικτύου όμβριων υδάτων που βρίσκονται στα όρια περιοχής ευθύνης της ΕΥΔΑΠ Α.Ε. έτους 2014 και ορισμός εκπροσώπου και διαχειριστή του Δήμου στην Τράπεζα της Ελλάδος.

20) ΑΔΑ: ΩΝΜ7Ω1Ξ-ΦΓΤ – Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 2.318,48 € από το Υπουργείο Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης για τον καθαρισμό και τη συντήρηση φρεατίων υδροσυλλογής του δικτύου όμβριων υδάτων που βρίσκονται στα όρια περιοχής ευθύνης της ΕΥΔΑΠ Α.Ε. έτους 2015 και ορισμός εκπροσώπου και διαχειριστή του Δήμου στην Τράπεζα της Ελλάδος.

21) ΑΔΑ: ΩΤΗΛΩ1Ξ-Λ59 – Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 4.337,84€ από το ΕΣΠΑ 2007-2013 για το έργο «Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης από αμιαντοσωλήνα και επέκταση δικτύου ύδρευσης Καλυβίων» και ορισμός εκπροσώπου και διαχειριστή του Δήμου στην Τράπεζα της Ελλάδος σχετικά με το ανωτέρω έργο.

22) ΑΔΑ: Ω0Ρ3Ω1Ξ-3ΣΧ – Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Δήμου Σαρωνικού έτους 2015.

23) ΑΔΑ: 610ΕΩ1Ξ-9Κ3 – Λήψη απόφασης περί ανατροπών αναλήψεων υποχρεώσεων για το οικονομικό έτος 2015, από το Δημοτικό Συμβούλιο.

ΒΙΝΤΕΟ

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ

1) Κατεπείγουσα Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 31-12-2015

2) Πρόσκληση Κατεπείγουσας Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής 31-12-2015

3) Πρόσκληση Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής 8-12-2015

4) Πρόσκληση Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής 14-12-2015

5) Πρόσκληση Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής 22-12-2015

6) Πρόσκληση συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής στις 29-12-2015

ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

1) Πίνακας Αποφάσεων Οικονομικής Επιτροπής 8-12-2015

2) Πίνακας Αποφάσεων Οικονομικής Επιτροπής 14-12-2015

3) Πίνακας αποφάσεων Οικονομικής Επιτροπής 22-12-2015

4) Πίνακας Αποφάσεων Οικονομικής Επιτροπής 29-12-2015 (1)

5) Πίνακας Αποφάσεων Οικονομικής Επιτροπής 29-12-2015

6) Πίνακας Αποφάσεων Οικονομικής Επιτροπής 30-12-2015

7) Πίνακας Αποφάσεων Οικονομικής Επιτροπής 31-12-2015 (41η Συνεδρίαση)

8) Πίνακας Αποφάσεων Οικονομικής Επιτροπής 31-12-2015 (42η Συνεδρίαση)

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

1) ΑΔΑ: ΩΕΗ9Ω1Ξ-ΞΥΧ – Ψήφιση πίστωσης για το έργο «Κατασκευή Βρεφονηπιακού Σταθμού στην Τοπική Κοινότητα Κουβαρά».

3) ΑΔΑ: ΩΩΟΝΩ1Ξ-0ΥΓ – Έγκριση δαπανών, ψήφιση πίστωσης και έγκριση έκδοσης σχετικών χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής για την αποκατάσταση της παγίας προκαταβολής του Δήμου Σαρωνικού.

4) ΑΔΑ: ΩΝ8ΒΩ1Ξ-Τ1Ψ – Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας για την παραχώρηση δικαιώματος χρήσης περιπτέρου στην οδό Οδυσσέως, περιοχή Ολυμπιακό Χωριό Δ.Κ. Καλυβίων.

5) ΑΔΑ: 7ΦΧΓΩ1Ξ-4ΞΖ – Έγκριση δαπανών, ψήφιση πίστωσης και έγκριση έκδοσης σχετικών χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής για την αποκατάσταση της παγίας προκαταβολής της Δημοτικής Κοινότητας Αναβύσσου.

6) ΑΔΑ: 6ΘΘΦΩ1Ξ-ΟΨ1 – Έγκριση δαπανών, ψήφιση πίστωσης και έγκριση έκδοσης σχετικών χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής για την αποκατάσταση της παγίας προκαταβολής της Δημοτικής Κοινότητας Καλυβίων.

7) ΑΔΑ: 747ΙΩ1Ξ-Α52 – Έγκριση δαπανών, ψήφιση πίστωσης και έγκριση έκδοσης σχετικών χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής για την αποκατάσταση της παγίας προκαταβολής του Δήμου Σαρωνικού.

8) ΑΔΑ: 7Ε89Ω1Ξ-Π0Ε – Ε.Η.Δ. Ψήφιση πίστωσης για «Συντήρηση και επισκευή καμερών για το σύστημα παρακολούθησης ασφάλειας των Δημοτικών Κτιρίων» και ορισμός επιτροπής αξιολόγησης προσφορών.

9) ΑΔΑ: 7ΝΑΩΩ1Ξ-0Ξ9 – Ε.Η.Δ. Ψήφιση πίστωσης για «Προμήθεια και εγκατάσταση καμερών για το σύστημα παρακολούθησης των Δημοτικών Κτιρίων».

10) ΑΔΑ: ΒΧΩΘΩ1Ξ-ΙΔ4 – Έγκριση πρακτικού της επιτροπής αξιολόγησης τεχνικών και οικονομικών προσφορών της προμήθειας «Προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας προσωπικού (ρούχα)».

11) ΑΔΑ: 7ΔΓ6Ω1Ξ-5Θ5 – Ψήφιση πίστωσης για «Προμήθεια αναλωσίμων (μελάνια, μελανοταινίες, δισκέτες, οπτικοί δίσκοι κλπ).

12) ΑΔΑ: 7ΩΤΤΩ1Ξ-Ε6Ν – Ψήφιση πίστωσης για «Συντήρηση και επισκευή κλιματιστικών Δημοτικών κτιρίων (ανταλλακτικά για τα κλιματιστικά των Δημοτικών κτιρίων).

13) ΑΔΑ: ΩΗΔ2Ω1Ξ-Τ3Ζ – Έγκριση λογαριασμού της μελέτης «Διαμόρφωση Πλατείας Πρωτοπόρων» Δ.Κ. Σαρωνίδας.

14) ΑΔΑ: 6ΧΗ6Ω1Ξ-ΩΓΘ – Εισήγηση περί επιβολής τέλους παρεπιδημούντων (αρθ. 6 παρ.2 Ν. 1080/80).

15) ΑΔΑ: 6Ξ1ΩΩ1Ξ-8Θ7 – Ε.Η.Δ. Λήψη απόφασης για άσκηση ή μη, ανακοπής και αίτησης αναστολής κατά της αριθ. 117/2015 διαταγής πληρωμής (υπόθεση ΑΤΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ).

16) ΑΔΑ: 6ΩΗΩΩ1Ξ-4Ν7 – Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Σαρωνικού οικονομικού έτους 2015.

17) ΑΔΑ: 7ΑΚΨΩ1Ξ-ΥΔΧ – Κατάρτιση προϋπολογισμού του Δήμου Σαρωνικού οικονομικού έτους 2015.

18) ΑΔΑ: 7Ψ7ΑΩ1Ξ-Γ7Η – Έγκριση πρακτικού διαγωνισμού του έργου «Επισκευή και συντήρηση κεντρικής πλατείας Καλυβίων και πλατείας Λαγονησίου στο ΚΧ634 της Δ.Ε.Καλυβίων».

19) ΑΔΑ: ΩΒΚΥΩ1Ξ-Κ94 – Ε.Η.Δ. Έγκριση πρακτικών διαγωνισμού και αξιολόγησης προσφορών της προμήθειας «α) Προμήθεια σωλήνων και λοιπών εξαρτημάτων ύδρευσης β) Προμήθεια υδρόμετρων και λοιπών εξαρτημάτων σύνδεσης αυτών»

20) ΑΔΑ: ΒΜΟ0Ω1Ξ-Λ75 – Έγκριση 1ης και τελικής εντολής πληρωμής της μελέτης «Μελέτη μετατόπισης αγωγού ύδρευσης στη διασταύρωση της οδού Σοφούλη με τη Λεωφ. Σουνίου της Δημοτικής Ενότητας Καλυβίων του Δήμου Σαρωνικού».

21) ΑΔΑ: ΩΑ07Ω1Ξ-Φ3Ξ – Έγκριση 3ου λογαριασμού του έργου «Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων Δήμου Σαρωνικού».

22) ΑΔΑ: 7012Ω1Ξ-8Α4 – Λήψη απόφασης για απ’ ευθείας ανάθεση «επισκευής και συντήρησης μεταφορικών μέσων του Δήμου Σαρωνικού» (δεν αναδείχθηκε ανάδοχος στον ηλεκτρονικό διαγωνισμό για τις συγκεκριμένες κατηγορίες).

23) ΑΔΑ: Ω19ΝΩ1Ξ-00Θ – Έγκριση δαπανών, ψήφιση πίστωσης και έγκριση έκδοσης σχετικών χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής για την αποκατάσταση της παγίας προκαταβολής του Δήμου Σαρωνικού.

24) ΑΔΑ: Ω9ΒΦΩ1Ξ-578 – Συμμόρφωση με την αρ.71/15 διαταγή πληρωμής της Ειρηνοδίκου Λαυρίου (υπόθεση Μωϋσίδη Ηλία).

25) ΑΔΑ: 7ΗΘ1Ω1Ξ-ΙΘΩ – Ε.Η.Δ. Ψήφιση πίστωσης για «Συντήρηση και επισκευή Αθλητικών Εγκαταστάσεων (γήπεδο Κουβαρά)» και ορισμός επιτροπής αξιολόγησης προσφορών.

26) ΑΔΑ: 6ΞΜΓΩ1Ξ-8Ο6 – Ψήφιση πίστωσης για «Προμήθεια φαξ (για την αποθήκη της Δ.Ε Αναβύσσου).

27) ΑΔΑ: 7ΟΞΞΩ1Ξ-6ΝΡ – Ε.Η.Δ. Κατάρτιση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης έτους 2016, συμπεριλαμβανομένου και του ΝΠΔΔ ΑΡΙΣΤΟΔΙΚΟΣ.

28) ΑΔΑ: 72Υ8Ω1Ξ-99Μ – ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ α)προμήθεια ΣΩΛΗΝΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, β)προμήθεια ΥΔΡΟΜΕΤΡΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΑΥΤΩΝ

29) ΑΔΑ: 7ΡΛ4Ω1Ξ-17Η – Λήψη απόφασης επί αιτήσεων για ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δήμο βάσει του άρθρου 1 παρ.4 Ν.4321/2015 όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 1 ΦΕΚ946Β/26-5-2015 και με το άρθρο 49 Ν. 4331/2015 ΦΕΚ69/2-7-2015.

30) ΑΔΑ: ΩΕ7ΓΩ1Ξ-Υ79 – Ψήφιση πιστώσεων στους αντίστοιχους Κ.Α. τιμολογίων μηνός ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015.

31) ΑΔΑ: 67ΠΨΩ1Ξ-ΛΟ2 – Επιστροφή πάγιας προκαταβολής Δήμου Σαρωνικού και απαλλαγή υπολόγου.

32) ΑΔΑ: ΩΝ3ΥΩ1Ξ-1ΨΞ – Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Σαρωνικού έτους 2015

33) ΑΔΑ: 7Ο3ΕΩ1Ξ-ΠΙΦ – Έγκριση 4ου λογαριασμού του έργου «Κατασκευή Βρεφονηπιακού Σταθμού στον Κουβαρά» και ψήφιση της σχετικής πίστωσης.

34) ΑΔΑ: 779ΔΩ1Ξ-ΔΗΟ – Επιστροφή πάγιας προκαταβολής Δ.Κ. Καλυβίων και απαλλαγή υπολόγου.

35) ΑΔΑ: 6ΒΘ3Ω1Ξ-9ΒΕ – Επιστροφή πάγιας προκαταβολής Δ.Κ. Αναβύσσου και απαλλαγή υπολόγου.

36) ΑΔΑ: 7ΜΠΜΩ1Ξ-ΞΥΡ – Επιστροφή πάγιας προκαταβολής Δ.Κ. Παλ. Φώκαιας και απαλλαγή υπολόγου.

37) ΑΔΑ: 7Η7ΚΩ1Ξ-0ΤΓ – Επιστροφή πάγιας προκαταβολής Τ.Κ. Κουβαρά και απαλλαγή υπολόγου.

38) ΑΔΑ: ΩΗΤ3Ω1Ξ-ΞΘΠ – Επιστροφή πάγιας προκαταβολής Δ.Κ. Σαρωνίδας και απαλλαγή υπολόγου.

39) ΑΔΑ: ΩΝΦΙΩ1Ξ-ΔΤΘ – Έγκριση επικαιροποιημένων δικαιολογητικών του αναδόχου του έργου «Επικαιροποίηση της μελέτης του έργου Συνδέσεις υφιστάμενων παροχών με νέα δίκτυα ύδρευσης».

40) ΑΔΑ: ΩΟΙΠΩ1Ξ-Υ4Ε – Έγκριση 7ης εντολής πληρωμής του έργου «Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης από αμιαντοσωλήνες και επέκταση δικτύου ύδρευσης Καλυβίων» και ψήφιση της σχετικής πίστωσης.

41) ΑΔΑ: 7Ο27Ω1Ξ-Ν6Κ – Λήψη απόφασης λόγω του επείγοντος για απ’ ευθείας ανάθεση «Προμήθειας εξαρτημάτων επισκευής αντλιοστασίων (ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ α) Καλώδιο και φλοτεροδιακόπτη για προστασία ξηρής λειτουργίας αντλητικού συγκροτήματος Σαρωνίδας β) επισκευή δευτερεύων κυκλώματος μειωτή πίεσης στην Δ.Ε Κουβαρά στην Πέτα γ) Ρελέ ισχύος για αντλιοστάσιο στην Σαρωνίδα δ) Επισκευή booster στο αντλιοστάσιο Βλάχικα Δ.Ε Αναβύσσου ε) Φλοτεροδιακόπτης για την πλήρωση δεξαμενής Αγίας Φωτεινής στην Δ.Ε Παλ.Φώκαιας ζ) Τοποθέτηση πιλότου στον μειωτήρα στη Δ.Κ. Κουβαρά).

42) ΑΔΑ: 7ΗΙΓΩ1Ξ-ΝΨ6 – Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Σαρωνικού έτους 2015.

43) ΑΔΑ: ΩΝΠΛΩ1Ξ-1ΕΜ – Λήψη απόφασης περί ανατροπών αναλήψεων υποχρεώσεων για το οικονομικό έτος 2015.

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ

ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΛΥΒΙΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ

ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

ΒΙΝΤΕΟ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

ΒΙΝΤΕΟ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΑΛΑΙΑΣ ΦΩΚΑΙΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ

1) Πρόσκληση Συμβουλίου ΔΚ Παλαιάς Φώκαιας 30-12-2015

ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

1) Πίνακας Αποφάσεων ΔΚ Παλαιάς Φώκαιας 30-12-2015

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

ΒΙΝΤΕΟ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΑΡΩΝΙΔΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ

1) Πρόσκληση Συμβουλίου ΔΚ Σαρωνίδας 18-12-2015

2) Πρόσκληση συνεδρίασης Συμβουλίου ΔΚ Σαρωνίδας στις 2-12-2015

ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

1) Πίνακας Αποφάσεων ΔΚ Σαρωνίδας 4-12-2015

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

ΒΙΝΤΕΟ

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΟΥΒΑΡΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ

ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

ΒΙΝΤΕΟ

ΝΠΔΔ ΑΡΙΣΤΟΔΙΚΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ

1) Πρόσκληση Δ.Σ. Νομικού Προσώπου ΑΡΙΣΤΟΔΙΚΟΣ 31-12-2015

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

1) Πίνακας Αποφάσεων ΔΣ Νομικού Προσώπου ΑΡΙΣΤΟΔΙΚΟΣ 31-12-2015

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

ΕΝΙΑΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α΄ ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ

ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΕΝΤΑΛΜΑΤΑ

1) ΑΔΑ: 6ΓΡΥΩ1Ξ-1Φ7 – Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-260 για :ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΑΠΌ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΤΩΝ Δ.Ε. ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ, ΠΑΛΑΙΑΣ ΦΩΚΑΙΑΣ ΚΑΙ ΣΑΡΩΝΙΔΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ (ΑΡ. ΣΥΜΒΑΣΗΣ 13853/15)

2) ΑΔΑ: 6ΦΞΘΩ1Ξ-ΙΙΟ – Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-261 για :ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΑΠΌ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΤΩΝ Δ.Ε. ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΥΒΑΡΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ( ΑΡ. ΣΥΜΒΑΣΗΣ 13845/15)

3) ΑΔΑ: ΩΩΞΙΩ1Ξ-Θ3Α – Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-1730 για :ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΡΓΟΥ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΜΕ ΝΕΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ ΣΤΙΣ 16/10/2015

4) ΑΔΑ: 7ΩΕΞΩ1Ξ-8ΩΜ – Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-1731 για :ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΡΓΟΥ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΜΕ ΝΕΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΤΤΙΚΟ ΒΗΜΑ ΣΤΙΣ 16/10/2015

5) ΑΔΑ: 72Χ1Ω1Ξ-Ε46 – Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-1732 για :ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΡΓΟΥ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΜΕ ΝΕΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ & ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ ΣΤΙΣ 16/10/2015

6) ΑΔΑ: ΩΑΥ8Ω1Ξ-ΩΘ5 – Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-1734 για :ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΡΓΟΥ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΜΕ ΝΕΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ Ο ΠΑΛΜΟΣ ΤΗΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΣΤΙΣ 17/10/2015

7) ΑΔΑ: 6ΥΔΨΩ1Ξ-ΟΞ1 – Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-1748 για :ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΡΓΟΥ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΜΕ ΝΕΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ & ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ ΣΤΙΣ 2/10/2015

8) ΑΔΑ: 724ΤΩ1Ξ-ΡΘΥ – Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-1749 για :ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΡΓΟΥ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΜΕ ΝΕΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΤΤΙΚΟ ΒΗΜΑ ΣΤΙΣ 2/10/2015

9) ΑΔΑ: 7Υ05Ω1Ξ-ΞΚΚ – Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-1750 για :ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΡΓΟΥ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΜΕ ΝΕΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΕΒΔΟΜΗ ΣΤΙΣ 3/10/2015

10) ΑΔΑ: 7ΦΤΤΩ1Ξ-Ζ6Ε – Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-1751 για :ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΡΓΟΥ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΜΕ ΝΕΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ ΣΤΙΣ 2/10/2015

11) ΑΔΑ: 65Ψ6Ω1Ξ-ΦΤΡ – Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-1752 για :ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΡΓΟΥ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΜΕ ΝΕΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ Ο ΠΑΛΜΟΣ ΤΗΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΣΤΙΣ 3/10/2015

12) ΑΔΑ: ΨΡΩΝΩ1Ξ-ΩΞΑ – Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-1798 για :ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΡΓΟΥ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΜΕ ΝΕΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ Η ΑΥΓΗ ΣΤΙΣ 2/10/2015

13) ΑΔΑ: ΩΘΤ8Ω1Ξ-5Κ8 – Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-1867 για :ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΠΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΤΟΥ Δ. ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ – ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ, ΦΑΚΕΣ, ΑΛΕΥΡΙ, ΡΥΖΙ ΚΑΡΟΛΙΝΑ, ΚΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ, ΦΡΥΓΑΝΙΕΣ, ΞΥΔΙ, ΖΑΧΑΡΗ, ΑΛΑΤΙ, ΚΛΠ. (Δ.Σ. 209/15) (ΑΡ. ΣΥΜΒΑΣΗΣ 20045/15)

14) ΑΔΑ: 62Ρ3Ω1Ξ-Θ6Ε – Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-1877 για :ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΡΓΟΥ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΜΕ ΝΕΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ Η ΑΥΓΗ ΣΤΙΣ 16/10/2015

15) ΑΔΑ: 6ΕΦΠΩ1Ξ-Η6Γ – Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-1878 για :ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΡΓΟΥ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΜΕ ΝΕΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΕΒΔΟΜΗ ΣΤΙΣ 17/10/2015

16) ΑΔΑ: 78Υ0Ω1Ξ-ΠΦΛ – Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-1758 για :ΠΛΗΡΩΜΗ ΔΙΟΔΙΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΔΗΜΩΝ ΜΕ ΕΚΠΤΩΣΗ 50% (ΓΕΜΙΣΜΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΡΤΩΝ) – ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΌ ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ Δ. ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ

17) ΑΔΑ: 6Β97Ω1Ξ-ΩΜΝ – Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-1832 για :ΠΛΗΡΩΜΗ ΔΙΟΔΙΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΔΗΜΩΝ ΜΕ ΕΚΠΤΩΣΗ 50% (ΓΕΜΙΣΜΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΡΤΩΝ) – ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΌ ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ Δ. ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ

18) ΑΔΑ: ΩΔΖΝΩ1Ξ-ΚΔΒ – Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-1896 για :ΑΜΟΙΒΗ ΠΛΗΡΕΞ. ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΓΙΑ ΥΠΟΒ. ΑΙΤ. ΑΚΥΡΩΣΗΣ Ε3782/14 ΣΤΟ ΣΥΜΒ. ΕΠΙΚΡ. & ΥΠΟΘΕΣΗ ΜΕΤΑΒ. ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΤΗΣ ΠΑΡΑΛ. ΖΩΝΗΣ Δ.ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΚΤΙΟ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ Α.Ε. & ΙΣΟΠΟΣΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΤΙΜ. ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. 96/19-12-14 ΛΟΓΩ ΕΛΛΕΙΨΕΩΝ ΣΤΗΝ ΑΠΟΦ. Δ.Σ. 268α/14

19) ΑΔΑ: 7ΠΦΑΩ1Ξ-Υ4Υ – Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-262 για :ΕΞΟΦΛΗΣΗ 1ου ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΟΥΒΑΡΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΥΠ. ΑΡΙΘ. 95/13 & 85/15 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

20) ΑΔΑ: 7Μ9ΦΩ1Ξ-Ζ9Σ – Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-285 για :ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΟΝ ΑΡΙΣΤΟΔΙΚΟ ΑΠΌ ΤΗΝ ΙΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗ Κ.Α.Π. 2015 (12η – ΜΗΝΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ) ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ ΑΡΙΘ. 41919/15 ΧΕΠ ΤΟΥ ΥΠ.ΕΣ. (=178.933,46*7,18%)

21) ΑΔΑ: 6ΙΔΡΩ1Ξ-Α4Ο – Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-286 για :ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΗΝ ΕΝΙΑΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΠΌ ΥΠ. ΕΣ. ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ (Δ ΚΑΤΑΝΟΜΗ 2015) ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ ΑΡΙΘ. 41081/15 ΧΕΠ ΤΟΥ ΥΠ.ΕΣ.

22) ΑΔΑ: ΩΒΔΝΩ1Ξ-ΣΤΛ – Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-287 για :ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΗΝ ΕΝΙΑΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΠΌ ΥΠ. ΕΣ. ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ (Δ ΚΑΤΑΝΟΜΗ 2015) ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ ΑΡΙΘ. 41081/15 ΧΕΠ ΤΟΥ ΥΠ.ΕΣ.

23) ΑΔΑ: Ω8Σ6Ω1Ξ-ΡΨ0 – Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-289 για :ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ 2015 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1/15, 2/15 & 3/15 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΗΣ

24) ΑΔΑ: ΩΠΔΡΩ1Ξ-ΩΑΚ – Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-1776 για :ΕΞΟΦΛΗΣΗ 2ου ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΟΥΒΑΡΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΥΠ. ΑΡΙΘ. 95/13 & 85/15 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

25) ΑΔΑ: 6ΧΑΓΩ1Ξ-Ζ00 – Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-1814 για :ΕΞΟΦΛΗΣΗ 3ου ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΟΥΒΑΡΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΥΠ. ΑΡΙΘ. 95/13 & 85/15 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

26) ΑΔΑ: Ψ4Ω8Ω1Ξ-Λ8Ψ – Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-1840 για :ΕΞΟΦΛΗΣΗ 3ου ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ. ΑΡΙΘ. 269/14 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (Α.Μ. 16/14)

27) ΑΔΑ: ΒΜΖΑΩ1Ξ-ΨΓΖ – Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-1841 για :ΕΞΟΦΛΗΣΗ 2ου & ΤΕΛΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ ΚΟΥΒΑΡΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ ΑΡΙΘ. 149/11 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

28) ΑΔΑ: ΩΩΠΨΩ1Ξ-ΠΒΚ – Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-1853 για :ΕΞΟΦΛΗΣΗ 4ου ΤΕΛΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΟΔΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΩΝ ΚΥΡΙΩΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ ΑΡΙΘ. 97/12 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (ΑΡ.ΜΕΛ. 12/11)

29) ΑΔΑ: 7ΚΚΦΩ1Ξ-ΣΦΥ – Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-1854 για :ΕΞΟΦΛΗΣΗ 1ου & ΤΕΛΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗΣ ΑΓΩΓΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΣΟΦΟΥΛΗ ΜΕ ΤΗ ΛΕΩΦΟΡΟ ΣΟΥΝΙΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ ΑΡΙΘ. 303/14 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

30) ΑΔΑ: 6Τ4ΟΩ1Ξ-07Β – Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-1873 για :ΕΞΟΦΛΗΣΗ 2ου ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΕΠΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΟΥ ΤΕΜΠΩΝ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΑΡΩΝΙΔΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ. ΑΡΙΘ. 123/10 ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΑΡΩΝΙΔΑΣ

31) ΑΔΑ: 7Υ2ΠΩ1Ξ-ΦΑΜ – Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-1874 για :ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΝΕΡΟΥ ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΩΛΗΣΗ ΚΑΙ ΙΔΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΗΝΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015 (ΚΑΛΥΒΙΑ)

32) ΑΔΑ: Β8ΨΗΩ1Ξ-2Ι6 – Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-1875 για :ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΝΕΡΟΥ ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΩΛΗΣΗ ΚΑΙ ΙΔΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΗΝΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015 (ΑΝΑΒΥΣΣΟΣ, ΠΑΛ. ΦΩΚΑΙΑ)

33) ΑΔΑ: ΒΖΟ4Ω1Ξ-ΓΜΡ – Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-1876 για :ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΝΕΡΟΥ ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΩΛΗΣΗ ΚΑΙ ΙΔΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΗΝΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015 (ΣΑΡΩΝΙΔΑ, ΚΟΥΒΑΡΑΣ)

34) ΑΔΑ: ΩΕ6ΥΩ1Ξ-2ΥΓ – Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-1883 για :ΕΝΑΝΤΙ ΕΞΟΦΛΗΣΗ 4ου ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΟΥΒΑΡΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΥΠ. ΑΡΙΘ. 95/13 & 85/15 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

35) ΑΔΑ: Ω1Θ3Ω1Ξ-0ΣΝ – Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-1899 για :ΟΦΕΙΛΕΣ ΑΠΌ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ (ΣΥΝΕΙΣΠ.) ΜΗΝΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015 ΥΠΗΡ. ΗΛΕΚΤ/ΣΜΟΥ (119.640,00*75%) – ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ

36) ΑΔΑ: ΩΔ00Ω1Ξ-ΡΟΖ – Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-1900 για :ΟΦΕΙΛΕΣ ΑΠΌ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ (ΣΥΝΕΙΣΠ.) ΜΗΝΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015 ΥΠΗΡ. ΥΔΡ/ΣΗΣ-ΑΡΔ/ΣΗΣ (119.640,00*15%) – ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ

37) ΑΔΑ: 752ΑΩ1Ξ-ΤΙΑ – Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-1901 για :ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΕΤΟΥΣ 2015 ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΕΙΣ ΕΤΩΝ 2013-2014 & ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΤΙΚΟΥ ΟΦΕΛΟΥΣ 2015 ΥΠΕΡ ΕΔΣΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΔΟΧΗ ΤΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΟ ΧΥΤΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/7-30/9/2015 (2η ΔΟΣΗ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 -ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΑΠΌ ΔΕΗ)-ΛΟΓ.ΤΑΚΤ

38) ΑΔΑ: ΩΨΒΖΩ1Ξ-ΟΜΧ – Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-1738 για :ΜΙΣΘΩΜΑ 50% ΚΕΠ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΜΗΝΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015

39) ΑΔΑ: ΒΝΞ9Ω1Ξ-905 – Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-1739 για :ΜΙΣΘΩΜΑ 50% ΚΕΠ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΜΗΝΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015

40) ΑΔΑ: 7Φ3ΚΩ1Ξ-ΥΣΔ – Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-1740 για :ΜΙΣΘΩΜΑ ΓΙΑ ΣΤΕΓΑΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Δ.Κ. ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΜΗΝΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015

41) ΑΔΑ: 7ΔΦ8Ω1Ξ-Ν96 – Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-1741 για :ΜΙΣΘΩΜΑ 50% ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ Δ.Κ. ΣΑΡΩΝΙΔΑΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015

42) ΑΔΑ: ΩΕΦ9Ω1Ξ-Τ5Κ – Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-1742 για :ΜΙΣΘΩΜΑ 50% ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ Δ.Κ. ΣΑΡΩΝΙΔΑΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015

43) ΑΔΑ: 7Ρ6ΛΩ1Ξ-ΛΜΨ – Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-1743 για :ΜΙΣΘΩΜΑ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ & ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ Δ.Κ. ΣΑΡΩΝΙΔΑΣ ΜΗΝΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015

44) ΑΔΑ: Ω0ΡΘΩ1Ξ-ΙΤΖ – Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-1777 για :ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΜΗΝΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 (Ν 10039)

45) ΑΔΑ: Ω0ΥΠΩ1Ξ-Ε4Π – Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-1779 για :ΕΞΟΔΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΜΗΝΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 (Νο 10040)

46) ΑΔΑ: 76ΝΤΩ1Ξ-ΑΔΒ – Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-1780 για :ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΜΗΝΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 (Νο 10041)

47) ΑΔΑ: ΩΚΔΥΩ1Ξ-ΛΥ2 – Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-1782 για :ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΜΗΝΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 (Νο 10037)

48) ΑΔΑ: ΩΜ8ΒΩ1Ξ-ΒΨΤ – Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-1783 για :ΠΑΓΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΧΩΡΙΣ ΩΡΑΡΙΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΜΗΝΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 (ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ) Ν. 10038

49) ΑΔΑ: ΩΔ7ΜΩ1Ξ-ΚΙΝ – Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-1784 για :ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΜΕ ΠΑΓΙΑ ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ ΜΗΝΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 (Νο 10036)

50) ΑΔΑ: 7ΛΡΦΩ1Ξ-29Ξ – Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-1863 για :ΜΙΣΘΩΣΗ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Δ.Κ. ΣΑΡΩΝΙΔΑΣ ΜΗΝΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015

51) ΑΔΑ: 7ΓΣΣΩ1Ξ-Ω7Β – Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-1864 για :ΜΙΣΘΩΣΗ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Δ.Κ. ΣΑΡΩΝΙΔΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΌ 01/10/2015 ΕΩΣ 05/10/2015 (ΛΗΞΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ)

52) ΑΔΑ: 78Τ7Ω1Ξ-30Ω – Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-1865 για :ΜΙΣΘΩΣΗ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Δ.Κ. ΣΑΡΩΝΙΔΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΌ 06/10/2015 ΕΩΣ 31/10/2015 (ΛΗΞΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΤΙΣ 05/10/2015 & ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. 180/2015 ΠΕΡΙ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΕΩΣ 05/10/2018)

53) ΑΔΑ: ΩΚΔΠΩ1Ξ-ΝΞ8 – Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-1866 για :ΜΙΣΘΩΣΗ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Δ.Κ. ΣΑΡΩΝΙΔΑΣ ΜΗΝΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015

54) ΑΔΑ: 64ΓΩΩ1Ξ-ΒΩ6 – Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-1868 για :ΜΙΣΘΩΣΗ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Δ.Κ. ΣΑΡΩΝΙΔΑΣ ΜΗΝΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015

55) ΑΔΑ: 6ΩΖΣΩ1Ξ-Υ42 – Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-1869 για :ΜΙΣΘΩΣΗ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ 2ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ Δ.Κ. ΣΑΡΩΝΙΔΑΣ ΜΗΝΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015

56) ΑΔΑ: Β8ΟΡΩ1Ξ-ΥΔ2 – Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-1870 για :ΜΙΣΘΩΣΗ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ 2ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ Δ.Κ. ΣΑΡΩΝΙΔΑΣ ΜΗΝΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015

57) ΑΔΑ: 7Β1ΗΩ1Ξ-Ν1Ψ – Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-1871 για :ΜΙΣΘΩΣΗ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ 2ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ Δ.Κ. ΣΑΡΩΝΙΔΑΣ ΜΗΝΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015

58) ΑΔΑ: ΩΡ50Ω1Ξ-7ΥΗ – Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-1872 για :ΜΙΣΘΩΣΗ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ 2ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ Δ.Κ. ΣΑΡΩΝΙΔΑΣ ΜΗΝΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015

59) ΑΔΑ: ΒΧΦ8Ω1Ξ-77Τ – Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-1778 για :ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Δ.Σ. ΜΗΝΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 (Νο 10039)

Advertisements

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

Αρέσει σε %d bloggers: