ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΜΗΝΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015

townhall Saronikou

ΑΔΑ: 6ΤΛΠΩ1Ξ-ΕΓ4 – ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015

ΔΗΜΑΡΧΟΣ

1) ΑΔΑ: 69ΜΔΩ1Ξ-ΒΧΞ – Διενέργεια ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΠΟΡΩΝ

2) ΑΔΑ: ΩΦΩΗΩ1Ξ-Α0Α – Απ ευθείας ανάθεση « ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΠΟΡΩΝ »

3) ΑΔΑ: ΩΒ4ΙΩ1Ξ-2Λ3 – Συγκροτούμε Πενταμελή Επιτροπή για την παρακολούθηση του προγράμματος διαχείρισης αδέσποτων ζώων

4) ΑΔΑ: 7Ν83Ω1Ξ-667 – Διενέργεια « ΑΜΟΙΒΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΟΡΚΩΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ»

5) ΑΔΑ: 7Σ2ΚΩ1Ξ-865 – Απ ευθείας ανάθεση « ΑΜΟΙΒΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΟΡΚΩΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ»

6) ΑΔΑ: 7Η6ΓΩ1Ξ-6Σ6 – Διενέργεια «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΛΟΙΠΩΝ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΛΗΝ ΚΤΙΡΙΩΝ (Συντήρηση υποσταθμού στο Δημαρχιακό Μέγαρο)»

7) ΑΔΑ: Ω1ΓΞΩ1Ξ-9Ρ3 – Απ ευθείας ανάθεση «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΛΟΙΠΩΝ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΛΗΝ ΚΤΙΡΙΩΝ (Συντήρηση υποσταθμού στο Δημαρχιακό Μέγαρο)»

8) ΑΔΑ: ΩΚΛ2Ω1Ξ-64Φ – Διενέργεια «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ »

9) ΑΔΑ: 6ΒΦΘΩ1Ξ-22Ψ – Απ ευθείας ανάθεση «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ »

10) ΑΔΑ: ΩΔΗΕΩ1Ξ-ΘΜΖ – Διενέργεια «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ (αναγομώσεις κλπ)»

11) ΑΔΑ: 7ΞΩΗΩ1Ξ-Ν67 – Απ ευθείας ανάθεση «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ (αναγομώσεις κλπ)»

12) ΑΔΑ: 7ΗΩ5Ω1Ξ-84Ξ – Διενέργεια «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ »

13) ΑΔΑ: 6ΕΔΘΩ1Ξ-ΝΜΠ – Απ ευθείας ανάθεση«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ »

14) ΑΔΑ: 64Θ8Ω1Ξ-ΩΒΡ – ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ 8ΜΗΝΗ ΣΥΜΒΑΣΗ – ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ

15) ΑΔΑ: ΩΠ7ΣΩ1Ξ-ΡΔΠ – ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ 8ΜΗΝΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

16) ΑΔΑ: ΒΜ6ΦΩ1Ξ-5ΡΚ – ΠΡΟΚΥΡΗΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ

17) ΑΔΑ: 68Φ9Ω1Ξ-ΦΟ7 – α) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΩΛΗΝΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, β) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΟΜΕΤΡΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΑΥΤΩΝ,

18) ΑΔΑ: 7Μ9ΨΩ1Ξ-ΥΟ0 – Διενέργεια υπηρεσίας «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ»

19) ΑΔΑ: Β8Τ1Ω1Ξ-4ΒΛ – Απ ευθείας ανάθεση υπηρεσίας «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ»

20) ΑΔΑ: 7ΡΑΖΩ1Ξ-ΓΣΗ – Περίληψη διακήρυξης

21) ΑΔΑ: 7Ψ78Ω1Ξ-Δ7Ζ – Διενέργεια « ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΛΟΙΠΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

22) ΑΔΑ: 78Υ1Ω1Ξ-ΞΓΖ – Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Α-1078 για :Ταχυδρομικά τέλη

23) ΑΔΑ: 7Ψ2ΠΩ1Ξ-Ω0Θ – Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Α-1072 για :ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ COSMOTE 694-4512319, 694-4542155, 694-8897214, 694-8897215, 694-8897216, 698-6541312, 698-6541313, 698-6541314, 698-6541315 & 698-6541316 ΠΕΡΙΟΔΟΥ 17/10/2015 – 16/11/2015 ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ

24) ΑΔΑ: 75ΝΙΩ1Ξ-4ΒΤ – Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Α-1080 για :Απόδοση σε Παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς (Δ.Σ. 19/15)

25) ΑΔΑ: 710ΟΩ1Ξ-67Τ – Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Α-1083 για :Απόδοση εισφοράς υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης (Δ.Σ. 225/15)

26) ΑΔΑ: 69ΩΡΩ1Ξ-Ρ97 – Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Α-1085 για :Λοιπές αποδόσεις κρατήσεων υπέρ του Δημοσίου (Δ.Σ. 225/15)

27) ΑΔΑ: ΩΜΚ8Ω1Ξ-ΨΒΝ – ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

1) ΑΔΑ: ΩΖΠ4Ω1Ξ-Δ50 – Σύμβαση “ΠΡΟΜΗΘΕΙA ΤΡΟΧΗΛΑΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ & ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΔΩΝ – ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΔΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ”

2) ΑΔΑ: Ω148Ω1Ξ-Γ8Ο – Σύμβαση «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΠΟΡΩΝ»

3) ΑΔΑ: ΩΓΛ7Ω1Ξ-1ΣΤ – Σύμβαση υπηρεσίας » ΑΜΟΙΒΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΟΡΚΩΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ»

4) ΑΔΑ: 6Ξ5ΠΩ1Ξ-ΩΑΔ – Σύμβαση «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΛΟΙΠΩΝ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΛΗΝ ΚΤΙΡΙΩΝ (Συντήρηση υποσταθμού στο Δημαρχιακό Μέγαρο)»

5) ΑΔΑ: ΩΝ54Ω1Ξ-Γ3Λ – Σύμβαση «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ »

6) ΑΔΑ: ΩΕ7ΒΩ1Ξ-ΕΤ1 – Σύμβαση «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ (αναγομώσεις κλπ)»

7) ΑΔΑ: ΩΕ14Ω1Ξ-ΟΑ1 – Σύμβαση «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ »

8) ΑΔΑ: 7ΚΙΚΩ1Ξ-46Β – Σύμβαση «ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΜΥΟΚΤΟΝΙΕΣ ΚΑΙ ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ»

9) ΑΔΑ: 7ΘΠΡΩ1Ξ-1ΙΩ – Σύμβαση υπηρεσίας «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ»

10) ΑΔΑ: ΒΝΖΗΩ1Ξ-ΓΩ3 – Σύμβαση ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ (ΔΙΠΛΟΣ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΤΟΥ ΚΟΥΒΑΡΑ)

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ

1) Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου 3-11-2015

2) Πρόσκληση κατεπείγουσας συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου στις 20-11-2015

3) Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου 26-11-2015

ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

1) Πίνακας Αποφάσεων Δημοτικού Συμβουλίου 3-11-2015

2) Πίνακας Αποφάσεων Δημοτικού Συμβουλίου της 26ης κατεπείγουσας συνεδρίασης στις 20-11-2015

3) Πίνακας Αποφάσεων Δημοτικού Συμβουλίου της 27ης συνεδρίασης στις 26-11-2015

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

1) ΑΔΑ: 616ΡΩ1Ξ-Χ72 – Εξουσιοδότηση του Δημάρχου κ. Σωφρόνη Γεώργιου για την υπογραφή σύμβασης με το ταμείο παρακαταθηκών και δανείων για την χρηματοδότηση της προμήθειας «Προμήθεια συστημάτων υπογειοποίηση κάδων προσωρινής απόθεσης απορριμμάτων».

2) ΑΔΑ: ΩΘ3ΠΩ1Ξ-9Κ1 – Λήψη απόφασης περί αναπροσαρμογής Δημοτικών Τελών Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού Δήμου Σαρωνικού έτους 2016.

3) ΑΔΑ: 7ΒΠΥΩ1Ξ-Φ9Ε – Λήψη απόφασης περί: α) καθορισμού κοινού συντελεστή φόρου Ηλεκτροδοτούμενων Χώρων(Φ.Η.Χ.) για όλες της κατηγορίες, για τη ΔΕΗ Δήμου Σαρωνικού έτους 2016, β) Κατανομή ΦΗΧ έτους 2016 στον Δήμο Σαρωνικού και στα ΝΠΔΔ με τις επωνυμίες «Ενιαία Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σαρωνικού» και «Ενιαία Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σαρωνικού».

4) ΑΔΑ: 61Χ2Ω1Ξ-Φ2Μ – Λήψη απόφασης περί αναπροσαρμογής τελών χρήσης Κοινοχρήστων Χώρων Δήμου Σαρωνικού έτους 2016.

5) ΑΔΑ: ΩΙΥΗΩ1Ξ-Η0Π – Λήψη απόφασης περί αλλαγής σκοπού ειδικευμένων : 1) από ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών των Δήμων (πρώην ΣΑΤΑ) κ.λπ.. 2) από ΚΑΠ (πρώην ΣΑΤΑ) για την κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας για την ταχύτερη απορρόφησή τους και αναμόρφωση προϋπολογισμού.

6) ΑΔΑ: 7ΦΘ8Ω1Ξ-4Η9 – Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Σαρωνικού έτους 2016.

7) ΑΔΑ: 70ΑΗΩ1Ξ-Ψ51 – Έγκριση μελέτης και τευχών δημοπράτησης του έργου «Επισκευή και συντήρηση κεντρικής πλατείας Καλυβίων και πλατείας Λαγονησίου στο Κ/Χ 634 της Δ.Ε. Καλυβίων».

8) ΑΔΑ: ΩΝ39Ω1Ξ-Σ6Δ – Έγκριση μελέτης και τευχών δημοπράτησης του έργου «Ανάπλαση Κεντρικής Πλατείας Σαρωνίδας και γύρω περιοχής».

9) ΑΔΑ: 7ΦΕΜΩ1Ξ-ΣΤΓ – Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 137.135,16€ από το Πράσινο Ταμείο (ΕΤΕΡΠΣ) του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΥΠΕΚΑ) για την «Προμήθεια συστημάτων υπογειοποίησης κάδων προσωρινής απόθεσης απορριμμάτων».

10) ΑΔΑ: ΩΧΗ8Ω1Ξ-ΑΚ8 – Λήψη απόφασης περί έγκρισης των συνταχθέντων κτηματογραφικών διαγραμμάτων στα πλαίσια της μελέτης δημιουργίας Γ.Σ.Π. και της περιοχής της μελέτης Π/Ε «Μαύρο Λιθάρι», που εκπονήθηκαν με βάση την 2887/30-06-2004 σύμβαση εργασιών της μελέτης «Κτηματογράφηση-μελέτη ΓΠΣ – Πολεοδόμηση – μελέτη Π/Ε-και δημιουργία Γ.Σ.Π. για τη διαχείριση των κτημ/κών και πολεοδομικών δεδομένων της κοινότητας Αναβύσσου Ν. Αττικής».

11) ΑΔΑ: 739ΘΩ1Ξ-ΘΓΨ – Λήψη απόφασης για την επικαιροποίηση της με αρίθμ. 395/11 απόφασης του Δ.Σ. περί συνέχισης εργασιών της μελέτης « Εκπόνηση μελετών για τη πολεοδόμηση(ένταξη σε σχέδιο πόλης)της περιοχής Β΄ κατοικίας (Β.Δ. του οικισμού Αναβύσσου) της Κοινότητας Αναβύσσου του Ν. Αττικής» – (σχετική η από 09-07-2003 σύμβαση της Κοινότητας Αναβύσσου) και παράταση της συνολικής προθεσμίας εκπόνησης αυτής.

12) ΑΔΑ: ΩΖΨΩΩ1Ξ-620 – Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου «Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων Δήμου Σαρωνικού»

13) ΑΔΑ: 70ΝΔΩ1Ξ-ΕΒΓ – Έγκριση μελέτης «Μελέτη μετατόπισης αγωγού ύδρευσης στη διασταύρωση της οδού Σοφούλη με την Λ. Σουνίου της Δ.Ε. Καλυβίων του Δήμου Σαρωνικού».

14) ΑΔΑ: ΩΥ3ΗΩ1Ξ-ΨΓΧ – Λήψη απόφασης περί αποδοχής ή μη της πρότασης της Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών και Αμφισβητήσεων (Υποθέσεις : των κ.κ Διαμαντά Νικολάου, Παπαδοπούλου Σεβαστή, Καλογέρη Μαρία, Αλεξάνδρα Νινάσιου, Μαριάνθη Θυμανιάκη, Φιλίας χήρας Αναστασίου Γκίνη, Γκίκα Ελισάβετ, Νεαμονιτάκη Γεωργίου, Ιγγλέζου Δημητρίου, Μελαχρινού Βασιλικής, Ράπτη Αθανάσιου και Γκίνη Σοφίας).

15) ΑΔΑ: 7ΤΧΘΩ1Ξ-ΚΘΘ – Παρουσίαση και έγκριση έκθεσης Εσόδων – Εξόδων γ΄ τριμήνου για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού του Δήμου Σαρωνικού για το έτος 2015.

16) ΑΔΑ: ΩΤ1ΗΩ1Ξ-Ξ7Π – Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Δήμου Σαρωνικού έτους 2015.

17) ΑΔΑ: ΩΠΩ6Ω1Ξ-Κ5Ψ – Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Σαρωνικού έτους 2015.

18) ΑΔΑ: 78ΓΝΩ1Ξ-7ΔΑ – Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 121.570,74€ από το ΕΣΠΑ 2007-2013 για το έργο «Κατασκευή Βρεφονηπιακού Σταθμού στην Κοινότητα Κουβαρά».

19) ΑΔΑ: 7092Ω1Ξ-ΥΨΗ – Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. και ΠΚΤΜΝΕ του έργου «Διαμόρφωση Κ/Χ στο ΟΤ 140 του ρυμοτομικού σχεδίου πόλεως Καλυβίων».

20) ΑΔΑ: 77ΞΧΩ1Ξ-Ν1Ο – Λήψη απόφασης επανακαθορισμού της δαπάνης σύνδεσης ακινήτων με το δίκτυο ακαθάρτων βάσει του Ν.1068/1980.

21) ΑΔΑ: 73ΝΗΩ1Ξ-Ι2Α – Έγκριση παράτασης χρονοδιαγράμματος του έργου «Διαμόρφωση Κ/Χ στο ΟΤ 140 του ρυμοτομικού σχεδίου πόλεως Καλυβίων».

22) ΑΔΑ: 733ΕΩ1Ξ-9ΜΟ – Έγκριση γενομένων δαπανών

23) ΑΔΑ: 7ΚΙΓΩ1Ξ-Ι9Ν – Δημιουργία Κέντρου Πρόληψης για την Υγεία (ΚΕΠ Υγείας) και ένταξη αυτού στο Δίκτυο του Διαδημοτικού Δικτύου Υγείας.

24) ΑΔΑ: 72ΥΒΩ1Ξ-ΤΒΠ – Λήψη απόφασης περί παράτασης μίσθωσης κτιρίου που στεγάζεται το 2ο Νηπιαγωγείο Σαρωνίδας.

25) ΑΔΑ: 6Β2ΥΩ1Ξ-ΨΥΡ – Λήψη απόφασης περί παράτασης μίσθωσης υπαίθριου χώρου αθλοπαιδιών, στη Δημοτική Κοινότητα Σαρωνίδας.

26) ΑΔΑ: 6ΠΩΓΩ1Ξ-ΕΞΟ – Λήψη απόφασης για τη διοργάνωση Χριστουγεννιάτικων Εκδηλώσεων στο Δήμο Σαρωνικού.

27) Έκθεση Εσόδων-Εξόδων γ τριμήνου 2015

ΒΙΝΤΕΟ

1)  ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΤΗΣ 3/11

Α΄ ΜΕΡΟΣ

ΕΚΤΑΚΤΑ ΘΕΜΑΤΑ – ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Β΄ ΜΕΡΟΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ – 1

Γ΄ ΜΕΡΟΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ – 2

1)  ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΤΗΣ 26/11

Α΄ ΜΕΡΟΣ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ – ΘΕΜΑΤΑ 1-4

Β΄ ΜΕΡΟΣ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ  ΤΩΝ ΚΤΗΜ/ΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Γ΄ ΜΕΡΟΣ

ΘΕΜΑΤΑ 7-17

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ

1) Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 9-11-2015

2) Πρόσκληση Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής 16-11-2015

3) Πρόσκληση Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής 20-11-2015

4) Κατεπείγουσα Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 26-11-2015

5) Πρόσκληση Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής 30-11-2015

ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

1) Πίνακας Αποφάσεων Οικονομικής Επιτροπής 3-11-2015

2) Πίνακας Αποφάσεων Οικονομικής Επιτροπής 9-11-2015

3) Πίνακας Αποφάσεων Οικονομικής Επιτροπής 20-11-2015

4) Πίνακας Αποφάσεων Οικονομικής Επιτροπής 26-11-2015

5) Πίνακας Αποφάσεων Οικονομικής Επιτροπής 30-11-2015

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

1) ΑΔΑ: 79ΗΙΩ1Ξ-ΩΚ6 – Ψήφιση πίστωσης για «Συντήρηση και επισκευή λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων πλην κτιρίων (συντήρηση υποσταθμού στο Δημαρχιακό Μέγαρο)» και ορισμός επιτροπής αξιολόγησης προσφορών

2) ΑΔΑ: ΩΦ2ΩΩ1Ξ-ΞΕΗ – Έγκριση συμμετοχής υπαλλήλου σε σεμινάριο και ψήφιση της σχετικής πίστωσης συμμετοχής σ’ αυτό.

3) ΑΔΑ: 6Φ80Ω1Ξ-ΠΚ7 – Έγκριση μελέτης, κατάρτιση όρων διακήρυξης και ψήφιση πίστωσης για την «Προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας προσωπικού (ρούχα)».

4) ΑΔΑ: 7ΟΚΜΩ1Ξ-Σ2Η – Υποβολή έκθεσης Εσόδων-Εξόδων Γ΄ τριμήνου για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2015.

5) ΑΔΑ: 74ΟΝΩ1Ξ-3ΜΙ – Ψήφιση πίστωσης για «Αμοιβές εταιρείας Ορκωτών Λογιστών» και ορισμός επιτροπής αξιολόγησης προσφορών.

6) ΑΔΑ: 6ΡΕΓΩ1Ξ-4Σ4 – Ψήφιση πίστωσης για «Συντήρηση και επισκευή πυροσβεστήρων των δημοτικών κτιρίων (αναγομώσεις κλπ)» και ορισμός επιτροπής αξιολόγησης προσφορών.

7) ΑΔΑ: 7ΖΚΣΩ1Ξ-ΕΩ2 – Ψήφιση πίστωσης για «Συντήρηση και επισκευή συστήματος ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού πυρόσβεσης δημοτικών κτιρίων» και ορισμός επιτροπής αξιολόγησης προσφορών.

8) ΑΔΑ: 6ΕΣΥΩ1Ξ-Γ8Ε – Ανάθεση και ψήφιση πίστωσης για «Δαπάνες για μυοκτονίες και απεντομώσεις δημοτικών κτιρίων».

9) ΑΔΑ: ΩΙΖΥΩ1Ξ-Π5Λ – Ψήφιση πίστωσης για «συντήρηση και επισκευή καυστήρων δημοτικών κτιρίων» και ορισμός επιτροπής αξιολόγησης προσφορών.

10) ΑΔΑ: 6940Ω1Ξ-Χ7Β – Ψήφιση πίστωσης για «Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων».

11) ΑΔΑ: ΩΒΠΜΩ1Ξ-ΣΕ1 – Έγκριση δαπανών, ψήφιση πίστωσης και έγκριση έκδοσης σχετικών χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής για την αποκατάσταση της παγίας προκαταβολής του Δήμου Σαρωνικού.

12) ΑΔΑ: 7ΡΝΔΩ1Ξ-ΒΞΦ – Ψήφιση πίστωσης για την αμοιβή δικαστικής επιμελήτριας (υπόθεση Μωϋσίδη).

13) ΑΔΑ: 72ΥΔΩ1Ξ-Α4Β – Συμμόρφωση με την υπ’ αριθ. 2389/2014 απόφαση του Εφετείου Αθήνας (σχ. Απόφ. 187/15 Ο.Ε. υπόθεση υπαλλήλων Φραγκούλη Ιωάννη κλπ επίδομα 176,00 ευρώ).

14) ΑΔΑ: ΩΔΟ8Ω1Ξ-ΡΞ5 – Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Σαρωνικού οικονομικού έτους 2015.

15) ΑΔΑ: 74ΦΗΩ1Ξ-ΗΙ4 – Έγκριση 1ης εντολής πληρωμής του έργου «διαμόρφωση Κ/Χ χώρου στο Ο.Τ. 140 του ρυμοτομικού σχεδίου πόλεως Καλυβίων».

16) ΑΔΑ: 6Ω6ΦΩ1Ξ-ΣΥΔ – Έγκριση της αριθ. 461/15 απόφασης Δημάρχου «περί ανάθεσης επίδοσης εγγράφων στη δικαστική επιμελήτρια Πλεξίδα Ελένη».

17) ΑΔΑ: 70Ζ5Ω1Ξ-Γ9Ζ – Ορισμός συμβολαιογράφου για τη σύνταξη συμβολαιογραφικού πληρεξουσίου και ψήφιση πίστωσης (υπόθεση αίτησης ακύρωσης στο ΣτΕ κατά του ΕΕΛ ΓΕΡΑΚΙΝΑΣ Π. ΦΩΚΑΙΑΣ).

18) ΑΔΑ: ΩΩΘ2Ω1Ξ-ΤΙΤ – Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής του έργου «Ασφαλτόστρωση οδών περιοχής παραλίας και συντήρηση οδών κυρίως οικισμού Δημοτικής Κοινότητας Καλυβίων».

19) ΑΔΑ: 7ΒΙΡΩ1Ξ-8ΕΓ – Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής του έργου «Κεντρικός αγωγός δικτύου ομβρίων οικισμού Λαγονησίου-Διευθέτηση ρέματος Κιτέζας».

20) ΑΔΑ: 630ΒΩ1Ξ-Ω47 – Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας του έργου «Επικαιροποίηση της μελέτης του έργου Συνδέσεις υφιστάμενων παροχών με νέα δίκτυα ύδρευσης».

21) ΑΔΑ: 6ΩΗΚΩ1Ξ-ΕΨ8 – Λήψη απόφασης λόγω του επείγοντος για απ’ ευθείας ανάθεση «Προμήθειας εξαρτημάτων επισκευής αντλιοστασίων (διπλός τηλεχειρισμός αντλιοστασίου δεξαμενής για το αντλιοστάσιο του Κουβαρά)».

22) ΑΔΑ: 6ΤΙΩΩ1Ξ-ΑΝΖ – Ε.Η.Δ. Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Σαρωνικού οικονομικού έτους 2015.

23) ΑΔΑ: 7ΩΟ7Ω1Ξ-8ΒΟ – Έγκριση πρακτικού διαγωνισμού και αξιολόγησης προσφορών της υπηρεσίας «Ασφάλιση μεταφορικών μέσων και μηχανημάτων έργου (Μ.Ε.)».

24) ΑΔΑ: ΩΠΚΤΩ1Ξ-ΝΜ4 – Αποδέσμευση και αντιλογισμός ποσών και επαναψήφιση πιστώσεων για την προμήθεια «Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση των μεταφορικών μέσων και την προμήθεια καυσίμων για θέρμανση δημοτικών κτιρίων του Δήμου Σαρωνικού».

25) ΑΔΑ: 7Ν4ΣΩ1Ξ-ΡΓ2 – Ε.Η.Δ. Έγκριση συμμετοχής υπαλλήλων σε σεμινάριο και ψήφιση της σχετικής πίστωσης για την συμμετοχή τους.

26) ΑΔΑ: ΩΞ5ΙΩ1Ξ-Μ76 – Έγκριση δαπανών, ψήφιση πίστωσης και έγκριση έκδοσης σχετικών χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής για την αποκατάσταση της παγίας προκαταβολής του Δήμου Σαρωνικού.

27) ΑΔΑ: 60ΩΡΩ1Ξ-ΑΛΓ – Λήψη απόφασης για τον επανακαθορισμό της δαπάνης σύνδεσης των ακινήτων με το δίκτυο ακαθάρτων βάσει του Ν. 1068/1980 (σχετ. το αριθ. 74553/40928/2015 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής).

28) ΑΔΑ: ΒΖΩΧΩ1Ξ-ΣΗ4 – Ε.Η.Δ. Έγκριση μελέτης, κατάρτιση όρων διακήρυξης και ψήφιση πίστωσης για την α) Προμήθεια σωλήνων και λοιπών εξαρτημάτων ύδρευσης β) Προμήθεια υδρόμετρων και λοιπών εξαρτημάτων σύνδεσης αυτών.

29) ΑΔΑ: ΒΖΩΧΩ1Ξ-ΣΗ4 – Ε.Η.Δ. Έγκριση μελέτης, κατάρτιση όρων διακήρυξης και ψήφιση πίστωσης για την α) Προμήθεια σωλήνων και λοιπών εξαρτημάτων ύδρευσης β) Προμήθεια υδρόμετρων και λοιπών εξαρτημάτων σύνδεσης αυτών.

30) ΑΔΑ: 7ΞΨ5Ω1Ξ-Η02 – Ανάθεση και ψήφιση πίστωσης για «Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων (ΜΕ 101539, ΜΕ 119951, ΖΥΚ 8206)».

31) ΑΔΑ: 7ΥΗΞΩ1Ξ-7ΚΠ – Ανάθεση και ψήφιση πίστωσης για «Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων (ΜΕ 59526)

32) ΑΔΑ: ΩΧ38Ω1Ξ-ΜΔΞ – Ανάθεση και ψήφιση πίστωσης για «Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων (πυροσβεστικό όχημα BREMACH ΜΕ 124400)».

33) ΑΔΑ: 7Ζ6ΟΩ1Ξ-8ΤΖ – Λήψη απόφασης επί ενστάσεων των εταιρειών VIA NET ΑΝΔΡΕΑΣ Δ. ΑΣΠΡΟΓΕΡΑΚΑΣ και BRINX ΕΜΠΟΡΙΚΗ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΣΤΙΚΗ ΑΕ κατά του πρακτικού της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού για την προμήθεια «Προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας προσωπικού (ρούχα)».

34) ΑΔΑ: 77ΞΧΩ1Ξ-Ν1Ο – Λήψη απόφασης επανακαθορισμού της δαπάνης σύνδεσης ακινήτων με το δίκτυο ακαθάρτων βάσει του Ν.1068/1980.

35) ΑΔΑ: ΨΚ7ΗΩ1Ξ-ΚΥ8 – 13. Έγκριση 1ης εντολής πληρωμής της μελέτης «Μελέτη αποτύπωση σχεδίων πόλης Δήμου Σαρωνικού σε GIS».

36) ΑΔΑ: ΨΚ7ΗΩ1Ξ-ΚΥ8 – 13. Έγκριση 1ης εντολής πληρωμής της μελέτης «Μελέτη αποτύπωση σχεδίων πόλης Δήμου Σαρωνικού σε GIS».

37) ΑΔΑ: 61ΛΙΩ1Ξ-ΙΩΔ – Έγκριση 1ου λογαριασμού της μελέτης «Μελέτη Διαχείρισης απορριμμάτων Δήμου Σαρωνικού».

38) ΑΔΑ: ΩΓ8ΧΩ1Ξ-702 – Έγκριση 1ης εντολής πληρωμής της μελέτης «Υδρογεωτεχνική μελέτη Νέου Κοιμητηρίου Δ. Κ. Αναβύσσου».

39) ΑΔΑ: 7ΔΙΓΩ1Ξ-Υ3Σ – Κατάρτιση όρων διακήρυξης και ψήφιση πίστωσης του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΚΑΛΥΒΙΝ ΚΑΙ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΛΑΓΟΝΗΣΙΟΥ ΣΤΟΝ Κ/Χ 634 Δ.Ε. ΚΑΛΥΒΙΝ».

40) ΑΔΑ: ΒΜΘ9Ω1Ξ-ΕΣΞ – Κατάρτιση όρων διακήρυξης και ψήφιση πίστωσης του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΣΑΡΩΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΓΥΡΩ ΠΕΡΙΟΧΗΣ».

41) ΑΔΑ: 6Θ5ΜΩ1Ξ-ΩΩ2 – Ψήφιση πιστώσεων στους αντίστοιχους Κ.Α. τιμολογίων μηνός ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015.

42) ΑΔΑ: 6Α6ΜΩ1Ξ-ΨΛ2 – Έγκριση δαπανών, ψήφιση πίστωσης και έγκριση έκδοσης σχετικών χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής για την αποκατάσταση της παγίας προκαταβολής του Δήμου Σαρωνικού.

43) ΑΔΑ: 7ΑΤΓΩ1Ξ-962 – Ψήφιση πίστωσης για «Εργασίες συντήρησης και επισκευής στο Θεατράκι της Παλ. Φώκαιας» και ορισμός επιτροπής αξιολόγησης προσφορών.

44) ΑΔΑ: Ψ70ΗΩ1Ξ-ΕΙ8 – Ε.Η.Δ. Ανάθεση σε Δικαστικό Επιμελητή επίδοσης εγγράφων του Δήμου και ψήφιση της σχετικής πίστωσης.

45) ΑΔΑ: Ψ70ΗΩ1Ξ-ΕΙ8 – Ε.Η.Δ. Ανάθεση σε Δικαστικό Επιμελητή επίδοσης εγγράφων του Δήμου και ψήφιση της σχετικής πίστωσης.

46) ΑΔΑ: 7ΠΡΝΩ1Ξ-ΝΧΣ – Ορισμός επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού για το έργο «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΣΑΡΩΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΓΥΡΩ ΠΕΡΙΟΧΗΣ».

47) ΑΔΑ: ΩΟ6ΟΩ1Ξ-9Δ4 – Ορισμός επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού για το έργο «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΛΑΓΟΝΗΣΙΟΥ ΣΤΟΝ Κ/Χ 634 Δ.Ε. ΚΑΛΥΒΙΩΝ».

48) ΑΔΑ: Ω1Ψ4Ω1Ξ-ΕΕΗ – Ανάθεση εκπόνησης μελέτης «Υδραυλική μελέτη διευθέτησης και μελέτη Περιβαλλοντικών επιπτώσεων ρέματος περιοχής Αγίου Δημητρίου-Ξελαφτάκι της Δημοτικής Κοινότητας Καλυβίων» του Δήμου Σαρωνικού.

49) ΑΔΑ: 7ΖΩΙΩ1Ξ-98Β – Ανάθεση εκπόνησης μελέτης «Μελέτη τοπογραφικής αποτύπωσης και βελτίωσης – επέκτασης υφιστάμενου δρόμου από θέση Άγιος Παντελεήμονος Δ.Ε. Αναβύσσου έως Δ.Ε. Σαρωνίδας».

50) ΑΔΑ: ΩΓΥ6Ω1Ξ-Ι7Φ – Έγκριση 4ης εντολής πληρωμής του έργου «Ασφαλτόστρωση οδών περιοχής Παραλίας και Συντήρηση οδών κυρίως οικισμού Δημοτικής Κοινότητας Καλυβίων».

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ

ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ

1) Πρόσκληση Συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 10-11-2015

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

1) Πίνακας Αποφάσεων Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 10-11-2015

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΛΥΒΙΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ

1) Πρόσκληση Συμβουλίου ΔΚ Καλυβίων 2-11-2015

2) Πρόσκληση Συμβουλίου ΔΚ Καλυβίων 16-11-2015 (1)

ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

1) Πίνακας Αποφάσεων ΔΚ Καλυβίων 16-11-2014

2) Πίνακας Αποφάσεων Συμβουλίου ΔΚ Καλυβίων 2-11-2015

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

1) ΑΔΑ: 72ΥΖΩ1Ξ-ΠΣΔ – ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΛΟΓΩ ΠΡΟΣΘΗΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

2) ΑΔΑ: 766ΡΩ1Ξ-ΞΙΥ – ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ-ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΝΑΨΥΧΗΣ

3) ΑΔΑ: Ω952Ω1Ξ-6ΔΚ – ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ

ΒΙΝΤΕΟ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

ΒΙΝΤΕΟ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΑΛΑΙΑΣ ΦΩΚΑΙΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ

1) Πρόσκληση Συμβουλίου ΔΚ Παλαιάς Φώκαιας 11-11-2015

ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

1) Πίνακας Αποφάσεων ΔΚ Παλαιάς Φώκαιας 11-11-2015

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

ΒΙΝΤΕΟ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΑΡΩΝΙΔΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ

1) Πρόσκληση Συμβουλίου ΔΚ Σαρωνίδας 19-11-2015

ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

1) Πίνακας Αποφάσεων Συμβουλίου ΔΚ Σαρωνίδας στις 19-11-2015

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

1) ΑΔΑ: 7ΙΝΒΩ1Ξ-Λ63 – ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ

ΒΙΝΤΕΟ

 Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 19-11-2015

Α΄ ΜΕΡΟΣ

Β΄ ΜΕΡΟΣ

Γ΄ ΜΕΡΟΣ

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΟΥΒΑΡΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ

1) Πρόσκληση Συμβουλίου ΤΚ Κουβαρά 30-11-2015

ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

1) Πίνακας Αποφάσεων Συμβουλίου ΤΚ Κουβαρά 30-11-2015

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

ΒΙΝΤΕΟ

ΝΠΔΔ ΑΡΙΣΤΟΔΙΚΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ

1) Πρόσκληση Συνεδρίασης ΔΣ ΝΠΔΔ ΑΡΙΣΤΟΔΙΚΟΣ 16-11-2015

2) Πρόσκληση Συνεδρίασης ΔΣ ΝΠΔΔ ΑΡΙΣΤΟΔΙΚΟΣ 17-11-2015

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

1) Πίνακας Αποφάσεων ΔΣ Νομικού Προσώπου ΑΡΙΣΤΟΔΙΚΟΣ 16-11-2015

2) Πίνακας Αποφάσεων ΔΣ Νομικού Προσώπου ΑΡΙΣΤΟΔΙΚΟΣ 17-11-2015

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

ΕΝΙΑΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α΄ ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ

 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

1) ΑΔΑ: 71ΖΣΩ1Ξ-ΧΙ0 – Κατανομή ποσού 43.430,00 ευρώ έτους 2015 από Γ΄ κατανομή ΚΑΠ στις Σχολικές Επιτροπές, για κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων και για καταβολή αποζημίωσης σχολικών τροχονόμων (Ποσό χρηματοδότησης 43.430,00€ που αναλύεται ως :Προμήθεια 65,15€+Σχολικοί Τροχονόμοι -Λειτουργικές Δαπάνες Σχολείων 43.364,85€).

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ

 

ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΕΝΤΑΛΜΑΤΑ

1) ΑΔΑ: 7Γ8ΘΩ1Ξ-ΙΑ7 – Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-230 για :ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΙΝΗΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΜΗΝΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2015

2) ΑΔΑ: 7ΙΡΚΩ1Ξ-0ΩΤ – Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-249 για :ΕΞΟΔΑ ΓΙΑ ΤΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ – ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΕΣ,ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ,ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΛΥΣΣΙΠΟΠΤΟΥ, ΣΤΕΙΡΩΣΕΙΣ ΘΗΛΥΚΩΝ ΣΚΥΛΩΝ, ΓΕΝ. ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΙΜΑΤΩΝ, ΑΝΤΙΠΑΡΑΣΙΤΙΚΑ ΚΟΛΛΑΡΑ, ΗΛ/ΝΙΚΕΣ ΣΗΜΑΝΣΕΙΣ, ΚΛΠ (ΑΡ.ΣΥΜΒΑΣΗΣ 13632/15)_

3) ΑΔΑ: Β8ΘΔΩ1Ξ-Τ0Γ – Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-250 για :ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ – ΕΙΔΗ ΓΑΛΑΚΤΟΠΩΛΕΙΟΥ – 6.532 ΤΕΜΑΧΙΑ ΓΑΛΑ ΕΒΑΠΟΡΕ 7,5% 410ΓΡ. (ΑΡ. ΣΥΜΒΑΣΗΣ 14242/15)

4) ΑΔΑ: 6ΖΚΨΩ1Ξ-ΓΟΞ – Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-1501 για :ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΙΝΗΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΜΗΝΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2015

5) ΑΔΑ: ΩΙ96Ω1Ξ-ΧΒΝ – Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-1502 για :ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΙΝΗΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΜΗΝΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2015

6) ΑΔΑ: ΩΙ96Ω1Ξ-ΧΒΝ – Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-1502 για :ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΙΝΗΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΜΗΝΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2015

7) ΑΔΑ: 6Θ6ΖΩ1Ξ-ΝΥΤ – Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-1504 για :ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΙΝΗΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΜΗΝΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2015

8) ΑΔΑ: 6ΚΔΤΩ1Ξ-ΓΟΩ – Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-1505 για :ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΙΝΗΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΜΗΝΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2015

9) ΑΔΑ: ΨΩΡΕΩ1Ξ-Ν2Η – Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-1670 για :ΕΞΟΔΑ ΓΙΑ ΤΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ -ΣΤΕΙΡΩΣΕΙΣ ΘΗΛΥΚΩΝ ΣΚΥΛΩΝ, ΓΕΝ. ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΙΜΑΤΟΣ, ΑΠΟΠΑΡΑΣΙΤΩΣΕΙΣ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΣΗΜΑΝΣΕΙΣ, ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ & ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΕΡΛΙΧΙΩΣΗΣ, ΚΛΠ

10) ΑΔΑ: 7Ι4ΔΩ1Ξ-ΒΤΨ – Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-1675 για :ΑΜΟΙΒΕΣ ΟΡΚΩΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 ( ΑΡ. ΣΥΜΒΑΣΗΣ 24042/14)

11) ΑΔΑ: ΩΒΧΘΩ1Ξ-ΔΞΔ – Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-251 για :ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΕΤΟΥΣ 2015 ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ Ε.Ο.Ε.Σ. – ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΑ ΑΔΕΛΦΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΠΟΛΕΩΝ & ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ

12) ΑΔΑ: 7ΚΥΧΩ1Ξ-ΓΨΣ – Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-252 για :ΑΝΤΙΤΙΜΟ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΝΕΑΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΣΧΥΟΣ 55 KVA ΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ 16416281 ΤΟΥ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗ & ΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ (Ο.Τ. 2) – ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΣΤΙΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΕΔΔΗΕ

13) ΑΔΑ: Β8ΜΟΩ1Ξ-ΖΟΕ – Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-1625 για :ΑΜΟΙΒΗ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΓΙΑ ΝΟΜΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ Π.ΦΙΛΙΠΠΟΥ & ΕΜ.ΤΣΑΛΙΚΙΔΗ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥΣ ΩΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ & ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ,ΛΟΓΩ ΑΣΚΗΣΗΣ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΩΞΗΣ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΧΑΔΑ Π.ΦΩΚΑΙΑΣ ΣΤΟ ΙΑ ΤΡΙΜΕΛ. ΠΛΗΜΜΕΛ. ΑΘΗΝΩΝ (Ο.Ε. 189/15)

14) ΑΔΑ: Ω5Α6Ω1Ξ-44Η – Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-1646 για :ΑΜΟΙΒΗ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΓΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ & ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΣΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΗΣ ΚΥΑ Δ10Β1027032ΕΞ2014/1033/14 ΦΕΚ Β328/13-2-14 ΠΕΡΙ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΓΙΑ ΑΠΛΗ ΧΡΗΣΗ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ (Ο.Ε. 300/15)

15) ΑΔΑ: 75ΛΔΩ1Ξ-ΝΗΚ – Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-1654 για :ΑΜΟΙΒΗ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΓΙΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ & ΥΠΟΒΟΛΗ ΥΠΟΜΝΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΘΕΣΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΚΥΡΩΣΗΣ Β.Ρ.Ν. ΑΝΑΠ.ΚΑΤ.Α.Ε. & Ο.Ε. 240/13 ΓΙΑ ΤΟ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΚΟΥΒΑΡΑ ΕΝΩΠΙΟΝ ΙΒ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (ΟΡΙΣΜΟΣ Α.Δ. 274/15)

16) ΑΔΑ: ΩΟΚΣΩ1Ξ-ΓΤ6 – Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-1655 για :ΑΜΟΙΒΗ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΓΙΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚ. ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΣΤΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠ. ΑΡ. 350/12 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΘΕΣΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΚΟΥΒΑΡΑ & ΣΥΝΤΑΞΗ ΥΠΟΜΝΗΜΑΤΟΣ (Ο.Ε. 129/15)

17) ΑΔΑ: 7Φ14Ω1Ξ-ΟΧ4 – Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-1662 για :ΑΜΟΙΒΗ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΠΑΠΠΑ ΓΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΟΛΥΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΣΤΙΣ 6/10/15 & ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΑ ΜΕΤ ΑΝΑΒΟΛΗ ΔΙΚΑΣΙΜΟ (ΟΡΙΣΜΟΣ Ο.Ε. 248/15, ΑΜΟΙΒΗ Δ.Σ. 190/15)

18) ΑΔΑ: Β8ΟΡΩ1Ξ-ΜΕΤ – Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-1663 για :ΑΜΟΙΒΗ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΓΙΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΥΠΟΜΝΗΜΑΤΟΣ & ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΑΙΤΗΣΗ ΑΚΥΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΘΕΣΗ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ – ΚΑΣΤΕΛΟΡΙΖΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε. ΕΝΩΠΙΟΝ Ε ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ(ΟΡΙΣΜΟΣ Ο.Ε. 76/14)

19) ΑΔΑ: Ω3ΑΩΩ1Ξ-735 – Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-234 για :ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΗΝ ΕΝΙΑΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΠΟ ΥΠ. ΕΣ. ΓΙΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΟΥΣ ΤΡΟΧΟΝΟΜΟΥΣ ΕΤΟΥΣ 2015 (Γ ΚΑΤΑΝΟΜΗ 2015) ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ ΑΡΙΘ. 36700/15 ΧΕΠ ΤΟΥ ΥΠ.ΕΣ.

20) ΑΔΑ: 6292Ω1Ξ-ΘΗΗ – Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-235 για :ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΗΝ ΕΝΙΑΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΠΌ ΥΠ. ΕΣ. ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ (Γ ΚΑΤΑΝΟΜΗ 2015) ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ ΑΡΙΘ. 36700/15 ΧΕΠ ΤΟΥ ΥΠ.ΕΣ.

21) ΑΔΑ: 7Τ5ΥΩ1Ξ-ΝΛΧ – Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-236 για :ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΗΝ ΕΝΙΑΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΠΌ ΥΠ. ΕΣ. ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ (Γ ΚΑΤΑΝΟΜΗ 2015) ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ ΑΡΙΘ. 36700/15 ΧΕΠ ΤΟΥ ΥΠ.ΕΣ.

22) ΑΔΑ: Ω1ΧΩΩ1Ξ-35Ω – Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-237 για :ΕΞΟΦΛΗΣΗ 1ου ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ Δ.Ε. ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΥΒΑΡΑ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΜΕ ΤΟ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ Κ.Ε.Λ. ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ. ΑΡΙΘ. 261/14 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (Α.Μ. 27/14)

23) ΑΔΑ: Ω88ΧΩ1Ξ-ΥΘΑ – Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-242 για :ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΟΝ ΑΡΙΣΤΟΔΙΚΟ ΑΠΌ ΤΗΝ ΙΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗ Κ.Α.Π. 2015 (11η – ΜΗΝΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ) ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ ΑΡΙΘ. 38738/15 ΧΕΠ ΤΟΥ ΥΠ.ΕΣ. (=152.319,32*7,18%)

24) ΑΔΑ: 7ΦΥ6Ω1Ξ-Τ3Λ – Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-1523 για :ΕΞΟΦΛΗΣΗ 2ου ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ Λ. ΑΘΗΝΩΝ ΑΠΌ Δ. ΠΕΤΡΟΥ ΕΩΣ Α. ΠΑΠΠΑ ΠΟΛΕΩΣ ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ. ΑΡΙΘ. 252/14 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (Α.Μ. 12/14)

25) ΑΔΑ: ΩΑΟΝΩ1Ξ-ΘΧΠ – Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-1524 για :ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΝΕΡΟΥ ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΩΛΗΣΗ ΚΑΙ ΙΔΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΗΝΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015 (ΚΑΛΥΒΙΑ)

26) ΑΔΑ: 6ΛΦΠΩ1Ξ-Α50 – Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-1525 για :ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΝΕΡΟΥ ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΩΛΗΣΗ ΚΑΙ ΙΔΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΗΝΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015 (ΑΝΑΒΥΣΣΟΣ, ΚΟΥΒΑΡΑΣ)

27) ΑΔΑ: 75ΦΦΩ1Ξ-ΖΑ3 – Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-1526 για :ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΝΕΡΟΥ ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΩΛΗΣΗ ΚΑΙ ΙΔΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΗΝΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015 (ΠΑΛ. ΦΩΚΑΙΑ, ΣΑΡΩΝΙΔΑ)

28) ΑΔΑ: Β8ΔΔΩ1Ξ-ΝΒΡ – Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-1567 για :ΚΡΑΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΚΩΝ ΤΟΚΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΥΠΕΡ T.Π. & Δ. ΑΠΌ ΙΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗ Κ.Α.Π. 2015 (11η) ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ ΑΡΙΘ. 38738/15 ΧΕΠ ΤΟΥ ΥΠ.ΕΣ. – ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ

29) ΑΔΑ: 7ΚΛΟΩ1Ξ-7ΤΟ – Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-1568 για :ΚΡΑΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΚΩΝ ΤΟΚΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΥΠΕΡ T.Π. & ΔΑΝΕΙΩΝ ΑΠΌ ΙΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗ Κ.Α.Π. 2015 (11η) ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ ΑΡΙΘ. 38738/15 ΧΕΠ ΤΟΥ ΥΠ.ΕΣ. – ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ

30) ΑΔΑ: 6ΙΑ3Ω1Ξ-ΖΕΒ – Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-1657 για :ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΟΥ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ ΛΟΓΩ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΑΠΟΔΟΤΕΟΥ ΠΟΣΟΥ 4.125,74 € ΓΙΑ T.Α.Π. ΜΗΝΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2012 ΜΕ ΛΟΓ/ΜΟΥΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΤΗΣ Δ.Ε.ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ ΣΥΜΦ.ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΥ ΤΗΣ Δ.Ε.Η. & ΑΠΟΦ.ΟΙΚΟΝ.ΕΠΙΤΡ.295/23-10-15-ΛΟΓ.ΤΑΚΤΟΠ.

31) ΑΔΑ: ΒΝΨ4Ω1Ξ-ΗΚ1 – Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-1684 για :ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ & ΔΑΝΕΙΩΝ ΑΠΌ ΚΑΠ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ – Δ ΚΑΤΑΝΟΜΗ 2015 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ ΑΡΙΘ. 41081/15 ΧΕΠ ΤΟΥ ΥΠ.ΕΣ. – ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ

32) ΑΔΑ: 6ΦΞΖΩ1Ξ-79Σ – Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-1688 για :ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Δ.Ε.Η. ΜΗΝΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ΓΙΑ ΣΥΝΕΙΣΠΡΑΞΗ Δ.Τ., Δ.Φ. & ΤΑΠ ΑΠΌ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ

33) ΑΔΑ: ΩΠΠΘΩ1Ξ-ΨΤΣ – Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-1689 για :ΟΦΕΙΛΕΣ ΑΠΌ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ (ΣΥΝΕΙΣΠ.) ΜΗΝΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ΟΙΚΟΝ. ΔΙΟΙΚ. ΥΠΗΡ. (164.360,00*10%) – ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ

34) ΑΔΑ: 7Ζ5ΡΩ1Ξ-ΔΙΥ – Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-1690 για :ΟΦΕΙΛΕΣ ΑΠΌ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ (ΣΥΝΕΙΣΠ.) ΜΗΝΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ΥΠΗΡ. ΗΛΕΚΤ/ΣΜΟΥ (164.360,00*75%) – ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ

35) ΑΔΑ: 77ΜΡΩ1Ξ-ΒΦΩ – Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-1691 για :ΟΦΕΙΛΕΣ ΑΠΌ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ (ΣΥΝΕΙΣΠ.) ΜΗΝΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ΥΠΗΡ. ΥΔΡ/ΣΗΣ-ΑΡΔ/ΣΗΣ (164.360,00*15%) – ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ

36) ΑΔΑ: 65ΖΩΩ1Ξ-3Λ2 – Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-1692 για :ΛΟΓΩ ΚΑΤΑΣΧΕΣΗΣ ΣΥΝΟΛ. ΠΟΣΟΥ 433.041,96 € ΑΠΌ ΕΞΙ ΑΤΟΜΑ ΑΠΌ ΛΟΓ/ΜΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΗ EUROBANK 24/9/15 ΣΥΜΦ. ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΤΑΓΗ ΠΛΗΡ. ΑΡ. 1222/2008 ΤΟΥ ΜΟΝ/ΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔ. ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΚΔ. ΕΝΤΑΛΜΑΤΑ ΛΟΓΙΣΤ. ΤΑΚΤ. ΠΡΟΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΟΥ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ (Ο.Ε.296/15)

37) ΑΔΑ: 6ΓΒ7Ω1Ξ-ΔΚΗ – Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-1693 για :ΛΟΓΩ ΚΑΤΑΣΧΕΣΗΣ ΣΥΝΟΛ. ΠΟΣΟΥ 433.041,96 € ΑΠΌ ΕΞΙ ΑΤΟΜΑ ΑΠΌ ΛΟΓ/ΜΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΗ EUROBANK 24/9/15 ΣΥΜΦ. ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΤΑΓΗ ΠΛΗΡ. ΑΡ. 1222/2008 ΤΟΥ ΜΟΝ/ΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔ. ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΚΔ. ΕΝΤΑΛΜΑΤΑ ΛΟΓΙΣΤ. ΤΑΚΤ. ΠΡΟΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΟΥ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ (Ο.Ε.296/15)

38) ΑΔΑ: 6Ι6ΓΩ1Ξ-8Υ2 – Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-1694 για :ΛΟΓΩ ΚΑΤΑΣΧΕΣΗΣ ΣΥΝΟΛ. ΠΟΣΟΥ 433.041,96 € ΑΠΌ ΕΞΙ ΑΤΟΜΑ ΑΠΌ ΛΟΓ/ΜΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΗ EUROBANK 24/9/15 ΣΥΜΦ. ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΤΑΓΗ ΠΛΗΡ. ΑΡ. 1222/2008 ΤΟΥ ΜΟΝ/ΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔ. ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΚΔ. ΕΝΤΑΛΜΑΤΑ ΛΟΓΙΣΤ. ΤΑΚΤ. ΠΡΟΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΟΥ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ (Ο.Ε.296/15)

39) ΑΔΑ: ΩΑΓΛΩ1Ξ-6ΑΥ – Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-1695 για :ΛΟΓΩ ΚΑΤΑΣΧΕΣΗΣ ΣΥΝΟΛ. ΠΟΣΟΥ 433.041,96 € ΑΠΌ ΕΞΙ ΑΤΟΜΑ ΑΠΌ ΛΟΓ/ΜΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΗ EUROBANK 24/9/15 ΣΥΜΦ. ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΤΑΓΗ ΠΛΗΡ. ΑΡ. 1222/2008 ΤΟΥ ΜΟΝ/ΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔ. ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΚΔ. ΕΝΤΑΛΜΑΤΑ ΛΟΓΙΣΤ. ΤΑΚΤ. ΠΡΟΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΟΥ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ (Ο.Ε.296/15)

40) ΑΔΑ: 7ΘΛΛΩ1Ξ-ΗΗ0 – Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-1696 για :ΛΟΓΩ ΚΑΤΑΣΧΕΣΗΣ ΣΥΝΟΛ. ΠΟΣΟΥ 433.041,96 € ΑΠΌ ΕΞΙ ΑΤΟΜΑ ΑΠΌ ΛΟΓ/ΜΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΗ EUROBANK 24/9/15 ΣΥΜΦ. ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΤΑΓΗ ΠΛΗΡ. ΑΡ. 1222/2008 ΤΟΥ ΜΟΝ/ΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔ. ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΚΔ. ΕΝΤΑΛΜΑΤΑ ΛΟΓΙΣΤ. ΤΑΚΤ. ΠΡΟΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΟΥ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ (Ο.Ε.296/15)

41) ΑΔΑ: ΨΠΞΑΩ1Ξ-5ΞΣ – Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-1697 για :ΛΟΓΩ ΚΑΤΑΣΧΕΣΗΣ ΣΥΝΟΛ. ΠΟΣΟΥ 433.041,96 € ΑΠΌ ΕΞΙ ΑΤΟΜΑ ΑΠΌ ΛΟΓ/ΜΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΗ EUROBANK 24/9/15 ΣΥΜΦ. ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΤΑΓΗ ΠΛΗΡ. ΑΡ. 1222/2008 ΤΟΥ ΜΟΝ/ΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔ. ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΚΔ. ΕΝΤΑΛΜΑΤΑ ΛΟΓΙΣΤ. ΤΑΚΤ. ΠΡΟΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΟΥ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ (Ο.Ε.296/15)

42) ΑΔΑ: Ψ4ΑΩΩ1Ξ-ΡΙΞ – Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-1698 για :ΕΝΑΝΤΙ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΕΤΟΥΣ 2015 ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΕΙΣ ΕΤΩΝ 2013-2014 & ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΤΙΚΟΥ ΟΦΕΛΟΥΣ 2015 ΥΠΕΡ ΕΔΣΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΔΟΧΗ ΤΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΟ ΧΥΤΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/7-30/9/2015(1η ΔΟΣΗ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015 -ΠΑΡΑΚΡΑΤ. ΑΠΌ ΔΕΗ)-Λ.Τ.

43) ΑΔΑ: ΩΥΣΡΩ1Ξ-Η7Τ – Απόφαση Δημάρχου «περί ανατροπών αναλήψεων υποχρεώσεων έτους 2015».

44) ΑΔΑ: 6333Ω1Ξ-ΛΦ8 – Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-232 για :ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΑΛΥΒΙΩΝ (ΓΑΣΚ) ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ ΑΡΙΘ. 185/15 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

45) ΑΔΑ: 6ΡΤΦΩ1Ξ-Φ7Ο – Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-248 για :ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΣΑΡΩΝΙΔΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ ΑΡΙΘ. 185/15 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

46) ΑΔΑ: 6ΓΒΛΩ1Ξ-ΛΙΒ – Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-1478 για :ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΜΗΝΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015 (Ν 9973)

47) ΑΔΑ: 743ΣΩ1Ξ-446 – Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-1479 για :ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Δ.Σ. ΜΗΝΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015 (Νο 9973)

48) ΑΔΑ: Ω63ΤΩ1Ξ-11Η – Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-1480 για :ΕΞΟΔΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΜΗΝΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015 (Νο 9974)

49) ΑΔΑ: 7Ω3ΓΩ1Ξ-7Μ5 – Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-1481 για :ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΜΗΝΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015 (Νο 9975)

50) ΑΔΑ: ΩΘΞΖΩ1Ξ-8Β5 – Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-1483 για :ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΜΗΝΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015 (Νο 9972)

51) ΑΔΑ: Ω97ΠΩ1Ξ-447 – Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-1484 για :ΠΑΓΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΧΩΡΙΣ ΩΡΑΡΙΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΜΗΝΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015 (ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ) Ν. 9972

52) ΑΔΑ: ΩΘ16Ω1Ξ-ΡΟΛ – Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-1485 για :ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΜΕ ΠΑΓΙΑ ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ ΜΗΝΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015 (Νο 9970)

53) ΑΔΑ: ΩΧΛΘΩ1Ξ-ΣΓΓ – Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-1553 για :ΜΙΣΘΩΜΑ ΓΙΑ ΣΤΕΓΑΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Δ.Κ. ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΌ 24/09/15 ΕΩΣ 30/09/15 (ΛΗΞΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ 31/07/2015 & ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. 181/2015 ΠΕΡΙ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΕΩΣ 31/07/2018)

54) ΑΔΑ: 7ΞΛΙΩ1Ξ-ΑΦΕ – Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-1554 για :ΜΙΣΘΩΜΑ ΓΙΑ ΣΤΕΓΑΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Δ.Κ. ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΜΗΝΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015 (ΛΗΞΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ 31/07/2015 & ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. 181/2015 ΠΕΡΙ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΕΩΣ 31/07/2018)

55) ΑΔΑ: Ω0Φ0Ω1Ξ-ΝΘΦ – Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-1559 για :ΜΙΣΘΩΜΑ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΩΝ Δ.Κ. ΣΑΡΩΝΙΔΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΌ 01/11/2015 ΕΩΣ 29/11/2015 (ΛΗΞΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΤΙΣ 29/11/2015 )

56) ΑΔΑ: 7Ψ0ΚΩ1Ξ-ΦΤΝ – Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-1562 για :ΜΙΣΘΩΜΑ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ & ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ Δ.Κ. ΣΑΡΩΝΙΔΑΣ ΜΗΝΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015

57) ΑΔΑ: ΩΙΟΔΩ1Ξ-ΘΓΩ – Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-1576 για :ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΜΗΝΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015 (Ν 10004)

58) ΑΔΑ: Ω9ΨΧΩ1Ξ-Χ3Λ – Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-1577 για :ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Δ.Σ. ΜΗΝΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015 (Νο 10004)

59) ΑΔΑ: ΩΙ1ΓΩ1Ξ-ΑΜΥ – Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-1578 για :ΕΞΟΔΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΜΗΝΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015 (Νο 10005)

60) ΑΔΑ: Ω87ΧΩ1Ξ-254 – Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-1579 για :ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΜΗΝΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015 (Νο 10006)

61) ΑΔΑ: 7ΠΠΖΩ1Ξ-ΥΛΕ – Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-1581 για :ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΜΗΝΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015 (Νο 10002)

62) ΑΔΑ: 6Ω67Ω1Ξ-Λ6Α – Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-1582 για :ΠΑΓΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΧΩΡΙΣ ΩΡΑΡΙΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΜΗΝΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015 (ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ) Ν. 10003

63) ΑΔΑ: 6Λ5ΡΩ1Ξ-Π0Γ – Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-1583 για :ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΜΕ ΠΑΓΙΑ ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ ΜΗΝΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015 (Νο 10000)

64) ΑΔΑ: 6ΔΑΥΩ1Ξ-Π2Ι – Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-1558 για :ΜΙΣΘΩΜΑ ΓΙΑ ΣΤΕΓΑΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Δ.Κ. ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΜΗΝΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

Αρέσει σε %d bloggers: