ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΜΗΝΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015

townhall Saronikou

ΑΔΑ: Ω7ΠΕΩ1Ξ-0ΚΨ – ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015

ΔΗΜΑΡΧΟΣ

1) ΑΔΑ: 7ΔΣ0Ω1Ξ-Ζ19 – Απ’ ευθείας ανάθεση υπηρεσίας «ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΕΙΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ »

2) ΑΔΑ: 7ΩΓ5Ω1Ξ-Ο95 – Διενέργεια «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ»

3) ΑΔΑ: 70Υ2Ω1Ξ-ΠΕΕ – Απ ευθείας ανάθεση «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ»

4) ΑΔΑ: ΒΝΦΣΩ1Ξ-ΑΜΝ – «ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΜΕ ΝΕΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ»»,

5) ΑΔΑ: 7ΗΖΥΩ1Ξ-ΘΔΔ – Διενέργεια «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ(ΕΝΙΣΧΥΤΗ-ΗΧΕΙΑ)»

6) ΑΔΑ: 6ΗΓ2Ω1Ξ-Ω29 – Απ ευθείας ανάθεση «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ(ΕΝΙΣΧΥΤΗ-ΗΧΕΙΑ)»

7) ΑΔΑ: 7Κ1ΚΩ1Ξ-Φ6Β – Διενέργεια « ΑΜΟΙΒΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ»

8) ΑΔΑ: 7ΒΠ6Ω1Ξ-ΛΗΜ – Απ ευθείας ανάθεση « ΑΜΟΙΒΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ»

9) ΑΔΑ: 7ΠΡΨΩ1Ξ-ΡΣΓ – Διενέργεια < Εργασίες κλαδέματος ευκαλύπτων και λοιπών δένδρων λόγω επικινδυνότητας για το 3ο Δημοτικό Σχολείο Δήμου Σαρωνικού>

10) ΑΔΑ: Β5ΜΛΩ1Ξ-ΗΡΠ – Απ ευθείας ανάθεση < Εργασίες κλαδέματος ευκαλύπτων και λοιπών δένδρων λόγω επικινδυνότητας για το 3ο Δημοτικό Σχολείο Δήμου Σαρωνικού>

11) ΑΔΑ: ΩΣΜ3Ω1Ξ-ΚΧΩ – Διενέργεια “ΠΡΟΜΗΘΕΙA ΤΡΟΧΗΛΑΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ & ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΔΩΝ – ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΔΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ”

12) ΑΔΑ: Ω51ΙΩ1Ξ-ΛΔ7 – Απ ευθείας ανάθεση “ΠΡΟΜΗΘΕΙA ΤΡΟΧΗΛΑΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ & ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΔΩΝ – ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΔΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ”

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

1) ΑΔΑ: 7Υ0ΙΩ1Ξ-ΝΣ9 – Σύμβαση υπηρεσίας «ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΛΥΣΙΜΑΤΟΣ & ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΤΡΟΧΗΛΑΤΩΝ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ»

2) ΑΔΑ: 6ΚΟΟΩ1Ξ-ΥΛ8 – Σύμβαση «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΤΟΙΜΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΓΙΑ ΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ (1Ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ Δ.Ε ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ)»

3) ΑΔΑ: Ω0Ι1Ω1Ξ-ΞΩΒ – Σύμβαση υπηρεσίας «Συντήρηση & επισκευή επίπλων & σκευών (τηλ. φαξ & φωτοτυπικών) & ανταλλακτικά επίπλων & σκευών και λοιπού εξοπλισμού »

4) ΑΔΑ: 7244Ω1Ξ-ΑΔΗ – Σύμβαση υπηρεσίας « ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ»

5) ΑΔΑ: 7ΩΟ4Ω1Ξ-6ΚΓ – Σύμβαση υπηρεσίας «ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΕΙΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ »

6) ΑΔΑ: 7ΗΠΙΩ1Ξ-ΠΧΕ – «ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΤΥΠΣΗΣ ΣΧΕΔΙΝ ΠΟΛΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΝΙΚΟΥ ΣΕ G.I.S.»

7) ΑΔΑ: ΒΝ0ΔΩ1Ξ-24Ν – «ΥΔΡΟΓΕΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΝΕΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ Δ.Κ. ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ»

8) ΑΔΑ: ΩΝΣΧΩ1Ξ-ΗΝΠ – «ΜΕΛΕΤΗ ΓΕΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΝΕΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ Δ.Κ. ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ»

9) ΑΔΑ: Ω4ΩΦΩ1Ξ-ΡΓΠ – Σύμβαση «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΛΗΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ & ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΑΥΤΩΝ» (ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ α) ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΟΛΥΜΠΙΑΔΟΣ & ΚΙΣΣΟΥ ΚΑΙ β) ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΠΡΟΦΑΡΤΑΣ (ΜΙΚΡΗ)

10) ΑΔΑ: 7Λ26Ω1Ξ-Π1Ν – Σύμβαση «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ(ΕΝΙΣΧΥΤΗ-ΗΧΕΙΑ)»

11) ΑΔΑ: ΩΔΠ4Ω1Ξ-Ν0Ξ – Σύμβαση « ΑΜΟΙΒΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ»

12) ΑΔΑ: 7Ζ7ΞΩ1Ξ-1ΙΧ – ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΟΝΟΜΑΤΟΘΕΣΙΑΣ ΟΔΩΝ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ (ΚΟΚ), ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

13) ΑΔΑ: 79Κ4Ω1Ξ-92Ν – Σύμβαση < Εργασίες κλαδέματος ευκαλύπτων και λοιπών δένδρων λόγω επικινδυνότητας για το 3ο Δημοτικό Σχολείο Δήμου Σαρωνικού>

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ

1) Πρόσκληση Ειδικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου 7-10-2015

2) Πρόσκληση Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου 7-10-2015

3) Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου 23-10-2015

ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

1) Πίνακας Αποφάσεων Δημοτικού Συμβουλίου Ειδικής Συνεδρίασης 7-10-2015

2) Πίνακας Αποφάσεων Δημοτικού Συμβουλίου Τακτικής Συνεδρίασης 7-10-2015

3) Πίνακας Αποφάσεων Δημοτικού Συμβουλίου 23-10-2015

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

1) ΑΔΑ: ΩΞ0ΒΩ1Ξ-ΓΜ6 – Λήψη απόφασης για την «Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση των μεταφορικών μέσων και την προμήθεια καυσίμων για θέρμανση δημοτικών κτιρίων του Δήμου Σαρωνικού για το έτος 2015».

2) ΑΔΑ: ΩΝΞ4Ω1Ξ-ΔΝΥ – Αντικατάσταση μελών Δ.Σ. της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σαρωνικού

3) ΑΔΑ: Ω8ΚΓΩ1Ξ-0ΚΞ – Έγκριση διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού για την υπηρεσία «Ασφάλιση μεταφορικών μέσων και μηχανημάτων έργου (Μ.Ε.) του Δήμου Σαρωνικού».

4) ΑΔΑ: 7ΥΙ8Ω1Ξ-ΛΞΘ – Έγκριση Απολογισμού Δήμου Σαρωνικού έτους 2014.

5) ΑΔΑ: ΩΣΗΗΩ1Ξ-Ι31 – Έγκριση Ισολογισμού Δήμου Σαρωνικού έτους 2014.

6) ΑΔΑ: ΩΩΦΙΩ1Ξ-ΡΧΘ – Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 192.253,31€ από το ΕΣΠΑ 2007-2013 για το έργο “ Κατασκευή Βρεφονηπιακού Σταθμού στην Κοινοτήτα Κουβαρά”.

7) ΑΔΑ: 781ΑΩ1Ξ-200 – Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 6.500,00€ από το ΥΠΕΣ για καταβολή της εκλογικής αποζημίωσης των υπαλλήλων του Δήμου Σαρωνικού για τη διεξαγωγή του Δημοψηφίσματος της 5ης Ιουλίου 2015.

8) ΑΔΑ: 7ΙΓΧΩ1Ξ-ΞΓ7 – Λήψη απόφασης περί παράτασης προθεσμίας του έργου «Κατασκευή εξωτερικών διακλαδώσεων στο δίκτυο αποχέτευσης της Δ.Ε. Καλυβίων και Κουβαρά Δήμου Σαρωνικού».

9) ΑΔΑ: ΩΨΞ6Ω1Ξ-ΖΒ7 – Λήψη απόφασης περί αποδοχής ή μη της πρότασης της Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών και Αμφισβητήσεων ( Υποθέσεις : κ.κ Μιχάλη Ελένης, Καραβατάκη Παράσχου, Τζουτζουράκη Γεωργίου και Γερακίνας συζύγου Γ. Τζουτζουράκη, Κουρμούση Νίκης, Παπαγιαννοπούλου Α., Ιωάννου Σωτηρίου, Ιωάννου Θεοδοσίας, Παπαδημητρίου Δήμητρας, Διαμαντά Νικολάου, Λινάρδου Ευάγγελου, Σταύρακα Αναστασίου, Περδίκη Κων/νου, Σάββα Βασιλικής, Υφαντή Ευάγγελου, Ι.Μ. Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Κρονίζης και Κόλλια Κων/νου.

10) ΑΔΑ: ΩΛ1ΤΩ1Ξ-5Κ0 – Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Σαρωνικού έτους 2015.

11) ΑΔΑ: ΨΦ27Ω1Ξ-0Ω3 – Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Σαρωνικού έτους 2015.

12) ΑΔΑ: ΩΚΖΤΩ1Ξ-ΨΙΒ – Έγκριση προμήθειας τροφίμων απόρων που θα διατεθούν μέσω του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου Σαρωνικού

13)  ΑΔΑ: 7Ν5ΠΩ1Ξ-ΓΨΚ – Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Δήμου Σαρωνικού έτους 2015.

14) ΑΔΑ: ΩΣ6ΖΩ1Ξ-Ε5Ε – Λήψη απόφασης περί επανασυγκρότησης Επιτροπής Διαχείρισης Κοινωνικού Παντοπωλείου.

15) ΑΔΑ: ΩΜΡΖΩ1Ξ-ΣΨ5 – Απευθείας ανάθεση της προμήθειας «Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων και προμήθεια καυσίμων θέρμανσης Δημοτικών κτιρίων του Δήμου Σαρωνικού για το έτος 2015».

16) ΑΔΑ: ΩΣ6ΖΩ1Ξ-Ε5Ε – Λήψη απόφασης περί επανασυγκρότησης Επιτροπής Διαχείρισης Κοινωνικού Παντοπωλείου.

17) ΑΔΑ: ΨΒΛΔΩ1Ξ-ΥΨΕ – Ενημέρωση σχετικά με την δράση ανακύκλωσης ρούχων και υποδημάτων και καθορισμός είκοσι έξι (26) θέσεων για την τοποθέτηση κόκκινων κάδων ανακύκλωσης.

18) ΑΔΑ: 7ΛΣΗΩ1Ξ-9Ψ7 – Λήψη απόφασης περί δωρεάν παραχώρησης χρήσης ακινήτου του Δήμου έκτασης 500τ.μ., στην θέση Αγ.Νικολάου Αναβύσσου, μετά των εντός αυτής τηλεπικοινωνιακών εγκαταστάσεων, στην « Ανώνυμη Εταιρεία Παροχής Υπηρεσιών Τηλεπικοινωνιακο Πάροχου Ψηφιακών Μεταδόσεων» με διακριτικό τίτλο «DIGEA» – ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΑΡΟΧΟΣ Α.Ε.», για τη δημιουργία κέντρου ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής.

ΒΙΝΤΕΟ

1)  ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΤΗΣ 7/10 (Ειδική Συνεδρίαση)

Α΄ ΜΕΡΟΣ: Έγκριση Απολογισμού Δήμου Σαρωνικού έτους 2014.

Β΄ ΜΕΡΟΣ: Έγκριση Ισολογισμού Δήμου Σαρωνικού έτους 2014

 2)  ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΤΗΣ 7/10 (Τακτική Συνεδρίαση)

Α΄ ΜΕΡΟΣ: Μελέτη διαχείρισης απορριμμάτων (1)

Β΄ ΜΕΡΟΣ: Μελέτη διαχείρισης απορριμμάτων (2)

Γ΄ ΜΕΡΟΣ: Θέματα 1-3

3)  ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΤΗΣ 23/10

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ

1) Πρόσκληση Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής 5-10-2015

2) Πρόσκληση Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής 12-10-2015

3) Πρόσκληση Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής 23-10-2015

4) Κατεπείγουσα Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 29-10-2015

ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

1) Πίνακας Αποφάσεων Οικονομικής Επιτροπής 5-10-2015

2) Πίνακας Αποφάσεων Οικονομικής Επιτροπής 12-10-2015

3) Πίνακας Αποφάσεων Οικονομικής Επιτροπής 23-10-2015

4) Πίνακας Αποφάσεων Οικονομικής Επιτροπής 29-10-2015

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

1) ΑΔΑ: 7ΑΟΗΩ1Ξ-9ΥΜ – Σύνταξη έκθεσης και κατάρτιση του ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσης έτους 2014 του Δήμου Σαρωνικού.

2) ΔΑ: Β55ΓΩ1Ξ-ΤΞ9 – Προέλεγχος απολογισμού οικονομικού έτους 2014 του Δήμου Σαρωνικού.

3) ΑΔΑ: 7ΦΗ9Ω1Ξ-0Ω5 – Έγκριση δαπανών, ψήφιση πίστωσης και έγκριση έκδοσης σχετικών χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής για την αποκατάσταση της παγίας προκαταβολής του Δήμου Σαρωνικού.

4) ΑΔΑ: 70Υ2Ω1Ξ-ΠΕΕ – Απ ευθείας ανάθεση «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ»

5) ΑΔΑ: ΒΜΙΣΩ1Ξ-Τ4Ν – Ψήφιση πίστωσης για την «Προμήθεια Λοιπού εξοπλισμού» (ενισχυτή-ηχεία).

6) ΑΔΑ: 7ΗΡΝΩ1Ξ-ΛΘΑ – Ψήφιση πίστωσης για την έναντι εξόφληση του 8ου λογαριασμού της μελέτης «Ολοκλήρωση της μελέτης «Πράξη εφαρμογής της Πολεοδομικής Μελέτης Β΄ Κατοικίας της περιοχής ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΘΟΡΙΚΟΥ».

7) ΑΔΑ: 7ΙΧΟΩ1Ξ-ΞΙ8 – Ψήφιση πίστωσης για συνδρομή του Δήμου Σαρωνικού στο δίκτυο Αδελφοποιημένων Πόλεων «ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΑ».

8) ΑΔΑ: 7ΦΔΨΩ1Ξ-ΞΟΒ – Ψήφιση πίστωσης για την αμοιβή πληρεξουσίου δικηγόρου του Δήμου (Χατζηγιαννάκης, υπόθεση Παν. Παππά, Άγιος Νικόλαος Αναβύσσου σχ. Αριθ. 190/15 απόφαση Δ.Σ.).

9) ΑΔΑ: Ω0ΓΘΩ1Ξ-Β9Π – Λήψη απόφασης περί ακύρωσης διαγωνισμού του έργου «Συνδέσεις υφιστάμενων παροχών με νέα δίκτυα ύδρευσης», λόγω αλλαγής όρων διακήρυξης.

10) ΑΔΑ: Ω30ΤΩ1Ξ-ΝΑΞ – Κατάρτιση όρων διακήρυξης του έργου «Συνδέσεις υφιστάμενων παροχών με νέα δίκτυα ύδρευσης».

11) ΑΔΑ: 6ΒΠΤΩ1Ξ-8ΜΨ – Ψήφιση πίστωσης για την «προμήθεια τροχήλατων μεταλλικών και πλαστικών κάδων –προμήθεια μικρών κάδων και ανταλλακτικά μεταλλικών κάδων

12) ΑΔΑ: 6ΒΙΨΩ1Ξ-062 – Ψήφιση πίστωσης για «Εργασίες κλαδέματος ευκαλύπτων και λοιπών δένδρων λόγω επικινδυνότητας για το 3ο Δημοτικό Σχολείο Καλυβίων Δήμου Σαρωνικού» και ορισμός επιτροπής αξιολόγησης προσφορών.

13) ΑΔΑ: 7ΣΡΟΩ1Ξ-Υ84 – Ψήφιση πίστωσης για «Αμοιβή για την εκπόνηση Σχεδίου Δράσης για την προετοιμασία και συστηματική αντιμετώπιση του φαινομένου της φτώχειας και την εφαρμογή δράσεων κοινωνικής ενσωμάτωσης στο Δήμο Σαρωνικού» και ορισμός επιτροπής αξιολόγησης προσφορών.

14) ΑΔΑ: 6Π4ΝΩ1Ξ-1ΗΦ – Ψήφιση πίστωσης για την αμοιβή του Προέδρου και των μελών της Γραμματείας του Υπηρεσιακού Συμβουλίου για το έτος 2010.

15) ΑΔΑ: 7Ν6ΞΩ1Ξ-ΣΦ2 – Ψήφιση πίστωσης για την αμοιβή του Προέδρου και των μελών της Γραμματείας του Υπηρεσιακού Συμβουλίου για το έτος 2009.

16) ΑΔΑ: ΩΝΖΝΩ1Ξ-Ρ27 – Ε.Η.Δ. Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Σαρωνικού οικονομικού έτους 2015.

17) ΑΔΑ: 7ΠΓΚΩ1Ξ-0ΓΕ – Έγκριση μελέτης «Μελέτη διαχείρισης απορριμμάτων Δήμου Σαρωνικού».

18) ΑΔΑ: ΩΦ2ΩΩ1Ξ-ΞΕΗ – Έγκριση συμμετοχής υπαλλήλου σε σεμινάριο και ψήφιση της σχετικής πίστωσης συμμετοχής σ’ αυτό.

19) ΑΔΑ: ΩΣ41Ω1Ξ-8ΧΓ – Ε.Η.Δ. Συμμόρφωση με την υπ’ αριθ. 348/15 τελεσίδικη απόφαση Ειρηνοδικείου Λαυρίου (υπόθεση ΑΡΧΟΝΤΗ ΔΗΜ. Χωματουργικές εργασίες Αναβύσσου και Π. Φώκαιας).

20) ΑΔΑ: 7ΥΒΚΩ1Ξ-Ψ61 – Ε.Η.Δ. Συμμόρφωση με την υπ’ αριθ. 1267/14 τελεσίδικη απόφαση του Ειρηνοδικείου Αθήνας (υπόθεση ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. παρακολούθηση σεμιναρίων 2009 πρώην Δήμου Αναβύσσου).

21) ΑΔΑ: ΩΕΗΨΩ1Ξ-ΞΕ2 – Ε.Η.Δ. Συμμόρφωση με την υπ’ αριθ. 1268/14 τελεσίδικη απόφαση του Ειρηνοδικείου Αθήνας (υπόθεση ΕΥΡΩΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ε.Π.Ε. παρακολούθηση σεμιναρίων 2009 πρώην Δήμου Αναβύσσου).

22) ΑΔΑ: 75ΕΕΩ1Ξ-ΡΛ1 – Ε.Η.Δ. Έγκριση μελέτης, κατάρτιση όρων διακήρυξης και ψήφιση πίστωσης για «Ασφάλιση μεταφορικών μέσων και μηχανημάτων έργου (Μ.Ε.) του Δήμου Σαρωνικού» και ορισμός επιτροπής αξιολόγησης προσφορών.

23) ΑΔΑ: Ω6ΚΨΩ1Ξ-ΝΣΟ – Ψήφιση πίστωσης για την αμοιβή πληρεξουσίου δικηγόρου (Κατερινόπουλος Κων/νος υπόθεση παρέμβασης στο ΣτΕ υπέρ των διατάξεων της ΚΥΑ «περί παραχώρησης παραλιών για απλή χρήση στους Δήμους).

24) ΑΔΑ: 66ΟΟΩ1Ξ-ΣΒΩ – Εισήγηση περί αναπροσαρμογής Δημοτικών Τελών Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού Δήμου Σαρωνικού έτους 2016.

25) ΑΔΑ: 6ΟΝΘΩ1Ξ-ΘΓΧ – Εισήγηση περί καθορισμού συντελεστή φόρου Ηλεκτροδοτούμενων Χώρων (Φ.Η.Χ.) για όλες της κατηγορίες, Δήμου Σαρωνικού έτους 2016.

26) ΑΔΑ: ΒΖΞΘΩ1Ξ-ΑΒ3 – Εισήγηση περί αναπροσαρμογής τελών χρήσης Κοινοχρήστων Χώρων Δήμου Σαρωνικού έτους 2016.

27) ΑΔΑ: 7Χ7ΟΩ1Ξ-ΝΜ5 – Έγκριση δαπανών, ψήφιση πίστωσης και έγκριση έκδοσης σχετικών χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής για την αποκατάσταση της παγίας προκαταβολής του Δήμου Σαρωνικού.

28) ΑΔΑ: ΒΝ24Ω1Ξ-ΞΜΧ – Έγκριση δαπανών, ψήφιση πίστωσης και έγκριση έκδοσης σχετικών χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής για την αποκατάσταση της παγίας προκαταβολής της Δημοτικής Κοινότητας Αναβύσσου του Δήμου Σαρωνικού.

29) ΑΔΑ: 6ΚΧΤΩ1Ξ-ΜΜΔ – Ψήφιση πίστωσης για «Επισκευή ελαστικών μεταφορικών μέσων Δήμου Σαρωνικού» και ορισμός επιτροπής αξιολόγησης προσφορών.

30) ΑΔΑ: ΒΧΕ2Ω1Ξ-ΧΦΠ – Έγκριση 1ου λογαριασμού του έργου «Κατασκευή Βρεφονηπιακού Σταθμού στην Κοινότητα Κουβαρά».

31) ΑΔΑ: Ω8ΗΝΩ1Ξ-ΒΝ9 – Έγκριση 2ου λογαριασμού του έργου «Κατασκευή Βρεφονηπιακού Σταθμού στην Κοινότητα Κουβαρά».

32) ΑΔΑ: 6Β59Ω1Ξ-Ν36 – Έγκριση 2ης εντολής πληρωμής της μελέτης «Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων δυτικής παράκαμψης Κουβαρά».

33) ΑΔΑ: ΩΗ1ΖΩ1Ξ-ΝΗΓ – Λήψη απόφασης περί «έκδοσης χρηματικού εντάλματος πληρωμής λογιστικής τακτοποίησης για αποκατάσταση ταμειακού υπολοίπου που έχει γίνει ανάληψη από το λογαριασμό που διατηρεί ο Δήμος Σαρωνικού στην τράπεζα EUROBANK EFG ποσού 433.041,96 ευρώ σύμφωνα με το υπ’ αριθ. 1222/2008 κατασχετήριο» και ψήφιση πίστωσης.

34) ΑΔΑ: ΩΘΚΞΩ1Ξ-2ΩΜ – Λήψη απόφασης περί «έκδοσης χρηματικού εντάλματος πληρωμής λογιστικής τακτοποίησης για αποκατάσταση ταμειακού υπολοίπου λόγω συμψηφισμού από την Δ.Ε.Η. Α.Ε., ποσού 4.125,74 ευρώ που αφορά τον μήνα Αύγουστο 2012.

35) ΑΔΑ: 7Φ3ΞΩ1Ξ-ΜΜΘ – Ψήφιση πιστώσεων στους αντίστοιχους Κ.Α. τιμολογίων μηνός ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015.

36) ΑΔΑ: Ω24ΗΩ1Ξ-31Β – Κατάρτιση όρων δημοπρασίας για την παραχώρηση του δικαιώματος χρήσης θέσης για την τοποθέτηση περιπτέρου στην περιοχή Τραμπουριά Δημ. Κοινότητας Καλυβίων και επί της οδού Θάλειας.

37) ΑΔΑ: 7Α2ΝΩ1Ξ-ΞΛΔ – Κατάρτιση όρων δημοπρασίας για την παραχώρηση του δικαιώματος χρήσης θέσης για την τοποθέτηση περιπτέρου στην περιοχή Ολυμπιακό Χωριό Δημ. Κοινότητας Καλυβίων και επί της οδού Οδυσσέως.

38) ΑΔΑ: ΩΗ1ΖΩ1Ξ-ΝΗΓ – Λήψη απόφασης περί «έκδοσης χρηματικού εντάλματος πληρωμής λογιστικής τακτοποίησης για αποκατάσταση ταμειακού υπολοίπου που έχει γίνει ανάληψη από το λογαριασμό που διατηρεί ο Δήμος Σαρωνικού στην τράπεζα EUROBANK EFG ποσού 433.041,96 ευρώ σύμφωνα με το υπ’ αριθ. 1222/2008 κατασχετήριο» και ψήφιση πίστωσης.

39) ΑΔΑ: 7Ν6ΞΩ1Ξ-ΣΦ2 – Ψήφιση πίστωσης για την αμοιβή του Προέδρου και των μελών της Γραμματείας του Υπηρεσιακού Συμβουλίου για το έτος 2009.

40) ΑΔΑ: 6Π4ΝΩ1Ξ-1ΗΦ – Ψήφιση πίστωσης για την αμοιβή του Προέδρου και των μελών της Γραμματείας του Υπηρεσιακού Συμβουλίου για το έτος 2010.

41) ΑΔΑ: ΩΞ79Ω1Ξ-9Μ8 – Ψήφιση πίστωσης για την αμοιβή του Προέδρου και των μελών της Γραμματείας του Υπηρεσιακού Συμβουλίου για το έτος 2009.

42) ΑΔΑ: 7Ν6ΞΩ1Ξ-ΣΦ2 – Ψήφιση πίστωσης για την αμοιβή του Προέδρου και των μελών της Γραμματείας του Υπηρεσιακού Συμβουλίου για το έτος 2009. Ανακληθείσα πράξη

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ

ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΛΥΒΙΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ

1) Πρόσκληση Συμβουλίου ΔΚ Καλυβίων 5-10-2015

ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

1) Πίνακας Αποφάσεων Συμβουλίου ΔΚ Καλυβίων 5-10-2015

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

ΒΙΝΤΕΟ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

ΒΙΝΤΕΟ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

ΠΑΛΑΙΑΣ ΦΩΚΑΙΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ

1) Πρόσκληση Συμβουλίου ΔΚ Παλαιάς Φώκαιας 14-10-2015

2) Πρόσκληση Συμβουλίου ΔΚ Παλαιάς Φώκαιας 26-10-2015 (1)

ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

1) Πίνακας Αποφάσεων ΔΚ Παλαιάς Φώκαιας 14-10-2015

2) Πίνακας Αποφάσεων ΔΚ Παλαιάς Φώκαιας 26-10-2015

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

ΒΙΝΤΕΟ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΑΡΩΝΙΔΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ

1) Πρόσκληση Συμβουλίου ΔΚ Σαρωνίδας 6-10-2015

2) Πρόσκληση Συμβουλίου ΔΚ Σαρωνίδας 15-10-2015

ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

1) Πίνακας Αποφάσεων Συμβουλίου ΔΚ Σαρωνίδας 6-10-2015

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

ΒΙΝΤΕΟ

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΟΥΒΑΡΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ

ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

ΒΙΝΤΕΟ

ΝΠΔΔ ΑΡΙΣΤΟΔΙΚΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ

1) Πρόσκληση Δ.Σ. Νομικού Προσώπου ΑΡΙΣΤΟΔΙΚΟΣ 19-10-2015

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

2) Πίνακας Αποφάσεων Νομικού Προσώπου ΑΡΙΣΤΟΔΙΚΟΣ 19-10-2015

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

ΕΝΙΑΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α΄ ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ

 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ

1) Προσκληση για Συνεδρίαση Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης στις 29-10-15

ΥΛΙΚΟ ΠΡΟΣ ΜΕΛΕΤΗ

 

ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΕΝΤΑΛΜΑΤΑ

1) ΑΔΑ: Ω3ΚΔΩ1Ξ-ΞΧΡ – Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-1362 για :ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΠΟΓΕΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΔΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΑΠΟΘΕΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ – NYY 3*6 E1VV-U, NYA 10mm HO7V-R, CONFLEX SPIRAL B.T. Φ25, ΡΕΛΕ, ΜΟΥΦΑ, ΓΕΙΩΣΗ, ΚΟΛΑΡΟ ΚΛΠ.

2) ΑΔΑ: 7ΓΛΝΩ1Ξ-0ΨΨ – Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-206 για :ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ Α.Ε.Σ.Α.Φ. ΚΟΥΡΟΣ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ ΑΡΙΘ. 185/15 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

3) ΑΔΑ: ΩΝ3ΥΩ1Ξ-36Ο – Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-207 για :ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΛΑΓΟΝΗΣΙΟΥ (ΑΟΛ) ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ ΑΡΙΘ. 185/15 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

4) ΑΔΑ: 63ΦΧΩ1Ξ-Υ7Η – Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-210 για :ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ Α.Π.Σ. ΠΡΩΤΕΥΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΦΩΚΑΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ ΑΡΙΘ. 185/15 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

5) ΑΔΑ: 702ΓΩ1Ξ-ΥΗΖ – Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-211 για :ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΚΑΛΥΒΙΩΝ (ΠΑΟΚ) ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ ΑΡΙΘ. 185/15 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

6) ΑΔΑ: 6Λ32Ω1Ξ-624 – Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-213 για :ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΚΟΥΒΑΡΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ ΑΡΙΘ. 185/15 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

7) ΑΔΑ: 73ΘΨΩ1Ξ-0ΝΓ – Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-1434 για :ΜΙΣΘΩΜΑ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΩΝ Δ.Κ. ΣΑΡΩΝΙΔΑΣ ΜΗΝΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015

8) ΑΔΑ: 73ΕΔΩ1Ξ-ΖΨΧ – Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-1435 για :ΜΙΣΘΩΜΑ 50% ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ Δ.Κ. ΣΑΡΩΝΙΔΑΣ ΜΗΝΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015

9) ΑΔΑ: 6Γ2ΕΩ1Ξ-2ΙΑ – Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-1436 για :ΜΙΣΘΩΜΑ 50% ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ Δ.Κ. ΣΑΡΩΝΙΔΑΣ ΜΗΝΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015

10) ΑΔΑ: 6ΝΡΕΩ1Ξ-Ψ9Σ – Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-1437 για :ΜΙΣΘΩΜΑ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ & ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ Δ.Κ. ΣΑΡΩΝΙΔΑΣ ΜΗΝΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015

11) ΑΔΑ: ΩΓ7ΝΩ1Ξ-ΦΜΘ – Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-1441 για :ΜΙΣΘΩΣΗ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ 2ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ Δ.Κ. ΣΑΡΩΝΙΔΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΌ 01/05/2015 ΕΩΣ 31/08/2015

12) ΑΔΑ: ΩΗ6ΡΩ1Ξ-ΖΗΟ – Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-1442 για :ΜΙΣΘΩΣΗ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Δ.Κ. ΣΑΡΩΝΙΔΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΌ 01/05/2015 ΕΩΣ 31/08/2015

13) ΑΔΑ: 6Φ67Ω1Ξ-89Κ – Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-209 για :ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΕΤΩΝ 2011,2012,2013,2014 ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ Ε.Ο.Ε.Σ. – ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΑ ΑΔΕΛΦΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΠΟΛΕΩΝ & ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ

14) ΑΔΑ: 6ΨΛ3Ω1Ξ-ΜΥΠ – Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-1383 για :ΠΛΗΡΩΜΗ ΔΙΟΔΙΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΔΗΜΩΝ ΜΕ ΕΚΠΤΩΣΗ 50% (ΓΕΜΙΣΜΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΡΤΩΝ) – ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΌ ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ Δ. ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ

15) ΑΔΑ: 6Φ2ΜΩ1Ξ-60Γ – Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-1464 για :ΠΛΗΡΩΜΗ ΔΙΟΔΙΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΔΗΜΩΝ ΜΕ ΕΚΠΤΩΣΗ 50% (ΓΕΜΙΣΜΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΡΤΩΝ) – ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΌ ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ Δ. ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ

16) ΑΔΑ: 6Ω8ΝΩ1Ξ-11Θ – Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-1396 για :ΚΡΑΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΚΩΝ ΤΟΚΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΥΠΕΡ T.Π. & ΔΑΝΕΙΩΝ ΑΠΌ Ι ΚΑΤΑΝΟΜΗ Κ.Α.Π. 2015 (10η) ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ ΑΡΙΘ. 34655/15 ΧΕΠ ΤΟΥ ΥΠ.ΕΣ. – ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ

17) ΑΔΑ: Ω2ΣΙΩ1Ξ-61Η – Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-1399 για :ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΝΕΡΟΥ ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΩΛΗΣΗ ΚΑΙ ΙΔΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΗΝΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2015 (ΚΑΛΥΒΙΑ)

18) ΑΔΑ: 79ΗΕΩ1Ξ-Ν9Ρ – Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-1400 για :ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΝΕΡΟΥ ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΩΛΗΣΗ ΚΑΙ ΙΔΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΗΝΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2015 (ΑΝΑΒΥΣΣΟΣ, ΚΟΥΒΑΡΑΣ)

19) ΑΔΑ: 690ΝΩ1Ξ-ΓΤΥ – Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-1401 για :ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΝΕΡΟΥ ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΩΛΗΣΗ ΚΑΙ ΙΔΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΗΝΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2015 (ΠΑΛ. ΦΩΚΑΙΑ, ΣΑΡΩΝΙΔΑ)

20) ΑΔΑ: 6Ψ8ΒΩ1Ξ-7Ξ4 – Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-1402 για :ΕΝΑΝΤΙ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ 8ου ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΡΑΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Β ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ <<ΠΑΡΑΛΙΑ>> ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ ΑΡΙΘ. 145/07 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (Α.Μ. 230/06)

21) ΑΔΑ: 6Κ3ΜΩ1Ξ-ΙΒ1 – Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-1443 για :ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ & ΔΑΝΕΙΩΝ ΑΠΟ ΚΑΠ ΓΙΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΙΣΘΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΜΑΪΟΥ – ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2015 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ ΑΡΙΘ. 35800/15 ΧΕΠ ΤΟΥ ΥΠ.ΕΣ. – ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ

22) ΑΔΑ: Β5ΔΩΩ1Ξ-Ω4Ι – Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-1445 για :ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ & ΔΑΝΕΙΩΝ ΑΠΌ ΚΑΠ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ – Γ ΚΑΤΑΝΟΜΗ 2015 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ ΑΡΙΘ. 36700/15 ΧΕΠ ΤΟΥ ΥΠ.ΕΣ. – ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ

23) ΑΔΑ: 7Β2ΛΩ1Ξ-ΟΨΜ – Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-1470 για :ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Δ.Ε.Η. ΜΗΝΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2015 ΓΙΑ ΣΥΝΕΙΣΠΡΑΞΗ Δ.Τ., Δ.Φ. & ΤΑΠ ΑΠΌ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ

24) ΑΔΑ: 7ΛΓΜΩ1Ξ-ΑΙΠ – Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-1471 για :ΟΦΕΙΛΕΣ ΑΠΌ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ (ΣΥΝΕΙΣΠ.) ΜΗΝΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2015 ΟΙΚΟΝ. ΔΙΟΙΚ. ΥΠΗΡ. (47.614,00*10%) – ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ

25) ΑΔΑ: Ω8ΓΜΩ1Ξ-58Π – Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-1472 για :ΟΦΕΙΛΕΣ ΑΠΌ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ (ΣΥΝΕΙΣΠ.) ΜΗΝΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2015 ΥΠΗΡ. ΗΛΕΚΤ/ΣΜΟΥ (47.614,00*75%) – ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ

26) ΑΔΑ: 75Ν0Ω1Ξ-ΟΞΑ – Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-1473 για :ΟΦΕΙΛΕΣ ΑΠΌ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ (ΣΥΝΕΙΣΠ.) ΜΗΝΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2015 ΥΠΗΡ. ΥΔΡ/ΣΗΣ-ΑΡΔ/ΣΗΣ (47.614,00*15%) – ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ

27) ΑΔΑ: 6Ξ7ΥΩ1Ξ-5Υ0 – Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-1474 για :ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ EFG EUROBANK ERGASIAS Α.Ε. ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ Ε/Ε5507/9004045218 ΓΙΑ 250.000,00 € ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2/5/15-1/8/15 ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ & ΤΡΕΧΟΥΣΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΥΔΑΠ Α.Ε.- ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ

Advertisements

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s

Αρέσει σε %d bloggers: