ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΛΙΟΥ 2015

townhall Saronikou

ΔΗΜΑΡΧΟΣ

1) ΑΔΑ: Ω8ΣΝΩ1Ξ-ΕΙΑ – ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΛΟΓΩ ΜΕΤΑΤΑΞΗΣ

2) ΑΔΑ: 7ΦΓ3Ω1Ξ-ΙΣΑ – Διενέργεια « ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ(ΗΧΕΙΩΝ)»

3) ΑΔΑ: 7ΖΟ6Ω1Ξ-ΖΙ7 – Απ ευθείας ανάθεση « ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ(ΗΧΕΙΩΝ)»

4) ΑΔΑ: ΩΩΙΕΩ1Ξ-ΗΡΝ – Διενέργεια «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΕΝΤΥΠΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΑ ,ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΩΝ, ΜΗΤΡΩΩΝ ΑΡΡΕΝΩΝ, ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΩΝ ΚΛΠ)»

5) ΑΔΑ: 7ΓΡΣΩ1Ξ-9ΧΨ – Απ ευθείας ανάθεση «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΕΝΤΥΠΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΑ ,ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΩΝ, ΜΗΤΡΩΩΝ ΑΡΡΕΝΩΝ, ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΩΝ ΚΛΠ)»

6) ΑΔΑ: Ω1ΡΥΩ1Ξ-2ΧΞ – Διενέργεια « ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΣΚΕΥΩΝ(ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΓΗΠΕΔΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ κ Π. ΦΩΚΑΙΑΣ) »

7) ΑΔΑ: 6ΟΘ5Ω1Ξ-36Ο – Διενέργεια υπηρεσίας “ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΦΩΤΕΙΝΩΝ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ

8) ΑΔΑ: 7ΡΤΘΩ1Ξ-07Μ – Διενέργεια «ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΜΥΟΚΤΟΝΙΕΣ, ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΦΙΔΟΑΠΩΘΗΣΗ κλπ. ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ »

9) ΑΔΑ: Ω3ΡΡΩ1Ξ-ΡΕΝ – Διενέργεια υπηρεσίας “ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΛΟΙΠΩΝ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΛΗΝ ΚΤΙΡΙΩΝ (AΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΗΣ ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗΣ)

10) ΑΔΑ: ΒΝ9ΛΩ1Ξ-ΟΤΥ – Διενέργεια υπηρεσίας “ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ”

11) ΑΔΑ: 77ΡΨΩ1Ξ-ΒΓΦ – Διενέργεια υπηρεσίας “ ΕΞΟΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ (ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΙ, ΣΤΕΙΡΩΣΕΙΣ, ΝΟΣΗΛΕΙΑ, ΣΥΛΛΟΓΗ κλπ)

12) ΑΔΑ: ΩΜΡΜΩ1Ξ-6ΡΜ – Διενέργεια «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΠΟΓΕΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΔΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΑΠΟΘΕΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ`»

13) ΑΔΑ: 7ΥΟΤΩ1Ξ-ΛΟ1 – Απ ευθείας ανάθεση «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΠΟΓΕΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΔΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΑΠΟΘΕΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ`»

14) ΑΔΑ: 7ΧΚΤΩ1Ξ-ΠΨ2 – Απευθείας ανάθεση για την υπηρεσία «ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΜΥΟΚΤΟΝΙΕΣ, ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΦΙΔΟΑΠΩΘΗΣΗ κλπ. ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ »

15) ΑΔΑ: 6ΦΝ8Ω1Ξ-ΝΥ2 – Απευθείας ανάθεση για την υπηρεσία «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΛΟΙΠΩΝ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΛΗΝ ΚΤΙΡΙΩΝ (AΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΗΣ ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗΣ) »

16) ΑΔΑ: ΩΖΦΦΩ1Ξ-ΓΩΞ – Απευθείας ανάθεση για την υπηρεσία “ ΕΞΟΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ (ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΙ, ΣΤΕΙΡΩΣΕΙΣ, ΝΟΣΗΛΕΙΑ, ΣΥΛΛΟΓΗ κλπ)”

17) ΑΔΑ: 76Ψ0Ω1Ξ-ΞΦΠ – Απευθείας ανάθεση για την υπηρεσία “ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΦΩΤΕΙΝΩΝ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ”

18) ΑΔΑ: 6Ι3ΞΩ1Ξ-3Ρ8 – Απευθείας ανάθεση για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΣΚΕΥΩΝ (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΓΗΠΕΔΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ κ Π. ΦΩΚΑΙΑΣ)

19) ΑΔΑ: 6ΓΡΣΩ1Ξ-ΡΒΥ – ΑΔΕΙΑ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

20) ΑΔΑ: Ω9ΓΟΩ1Ξ-Μ18 – ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

21) ΑΔΑ: 6113Ω1Ξ-5ΣΩ – ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

22) ΑΔΑ: 71ΟΟΩ1Ξ-Θ3Ρ – ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΑΡΣΕΝΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

23) ΑΔΑ: 693ΥΩ1Ξ-ΣΨΨ – Διενέργεια υπηρεσίας “ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ, ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΑΠΟ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΤΩΝ Δ.Ε ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ, ΠΑΛ.ΦΩΚΑΙΑΣ ΚΑΙ ΣΑΡΩΝΙΔΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ

24) ΑΔΑ: 68ΛΟΩ1Ξ-3Ω5 – Διενέργεια υπηρεσίας “ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ, ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΑΠΟ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΤΩΝ Δ.Ε ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΥΒΑΡΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ”

25) ΑΔΑ: 6ΙΖΜΩ1Ξ-Ν2Ν – Απευθείας ανάθεση για την υπηρεσία «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ »

26) ΑΔΑ: ΩΤ07Ω1Ξ-ΟΟΣ – Απ ευθείας ανάθεση υπηρεσίας για την ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΚΩΔΙΚΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΗΝ «Δήμος ΝΕΤ ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ» (ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΣΕ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ, ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΜΕΣΑ)

27) ΑΔΑ: 6ΑΗΑΩ1Ξ-0Χ2 – Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Α-669 για :Εισφορά υπέρ Ειδικού Διαβαθμιδικού Συνδέσμου Νομού Αττικής (ΕΔΣΝΑ) (Δ.Σ. ΚΑΛΥΒΙΩΝ 364/10) (Δ.Σ. 136/15)

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

1) ΑΔΑ: 6Χ10Ω1Ξ-ΙΡ6 – Σύμβαση υπηρεσίας «Αμοιβές πιστοποιημένων εκτιμητών από το μητρώο του Υπουργείου Οικονομικών»

2) ΑΔΑ: 7ΟΒ6Ω1Ξ-19Γ – Σύμβαση « ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ(ΗΧΕΙΩΝ)»

3) ΑΔΑ: 7ΕΞΞΩ1Ξ-Χ53 – Σύμβαση «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΕΝΤΥΠΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΑ ,ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΩΝ, ΜΗΤΡΩΩΝ ΑΡΡΕΝΩΝ, ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΩΝ ΚΛΠ)»

4) ΑΔΑ: 722ΙΩ1Ξ-6ΤΔ – Σύμβαση «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΦΩΤΕΙΝΩΝ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ »

5) ΑΔΑ: ΩΚΩΘΩ1Ξ-ΞΤΣ – Σύμβαση «ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΜΥΟΚΤΟΝΙΕΣ , ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΦΙΔΟΑΠΩΘΗΣΗ κλπ. ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ»

6) ΑΔΑ: 7ΓΝΙΩ1Ξ-Κ49 – Σύμβαση “ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΛΟΙΠΩΝ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΛΗΝ ΚΤΙΡΙΩΝ (AΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΗΣ ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗΣ) ”

7) ΑΔΑ: 746ΕΩ1Ξ-Χ30 – Σύμβαση « ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΣΚΕΥΩΝ (ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΓΗΠΕΔΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ κ Π. ΦΩΚΑΙΑΣ) »

8) ΑΔΑ: ΩΔΔΗΩ1Ξ-Κ0Υ – Σύμβαση “ ΕΞΟΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ (ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΙ, ΣΤΕΙΡΩΣΕΙΣ, ΝΟΣΗΛΕΙΑ, ΣΥΛΛΟΓΗ κλπ)”.

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ

1) Αναβολή Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

2) Πρόσκληση Έκτακτου Δημοτικού Συμβουλίου 1-7-2015

3) Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου 9-7-2015

4) Πρόσκληση Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου 16-7-2015

ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

1) Πίνακας Αποφάσεων Κατεπείγουσας Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου 1-7-2015

2) Πίνακας Αποφάσεων Δημοτικού Συμβουλίου 9-7-2015

3) Πίνακας Αποφάσεων Δημοτικού Συμβουλίου 16-7-2015

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

1) ΑΔΑ: ΩΝΚ8Ω1Ξ-62Λ – Διάθεση δημοτικών χώρων στα κόμματα ή τους συνασπισμούς συνεργαζόμενων κομμάτων για την προεκλογική τους προβολή ενόψει του δημοψηφίσματος της 5ης Ιουλίου 2015.

2) ΑΔΑ: Ω1ΒΑΩ1Ξ-9Ε4 – Λήψη απόφασης περί έκτακτη επιχορήγηση του ΝΠΔΔ «Αριστόδικος»Δήμου Σαρωνικού

3) ΑΔΑ: 7ΦΛΠΩ1Ξ-ΙΜΑ – Αναμόρφωση Προϋπολογισμού ΝΠΔΔ«Αριστόδικος» Δήμου Σαρωνικού έτους 2014.

4) ΑΔΑ: 7ΘΡΖΩ1Ξ-ΑΞΑ – Έγκριση απολογισμού ΝΠΔΔ «Αριστόδικος» Δήμου Σαρωνικού έτους 2014.

5) ΑΔΑ: ΩΣΑ8Ω1Ξ-ΧΙΠ – Λήψη απόφασης περί προδιαγραφών κατασκευής και τοποθέτησης περιπτέρων ως προς τον τύπο, τις διαστάσεις και τη χρήση του κοινόχρηστου χώρου που δύναται να εκμεταλλευτούν.

6) ΑΔΑ: 7Β0ΝΩ1Ξ-ΚΘ1 – Έγκριση διενέργειας νέου ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού «Προμήθεια καυσίμων κίνησης, θέρμανσης και λιπαντικών του Δήμου Σαρωνικού».

7) ΑΔΑ: Ω4Ψ0Ω1Ξ-ΧΞΟ – Διαγραφή παραστατικών από την οικονομική διαχείριση, λόγω παραγραφής.

8) ΑΔΑ: 6ΚΥ7Ω1Ξ-ΞΕ0 – Λήψη απόφασης περί έκτακτης επιχορήγησης της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σαρωνικού

9) ΑΔΑ: 6Λ37Ω1Ξ-Ψ15 – Λήψη απόφασης περί έκτακτης επιχορήγησης της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σαρωνικού

10) ΑΔΑ: ΩΑ2ΤΩ1Ξ-9ΡΛ – Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 35.765,00€ από το ΥΠΕΣ της 3ης και 4ης κατανομής ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών των Δήμων (πρώην ΣΑΤΑ) έτους 2015 για έργα και επενδυτικές δραστηριότητες

11) ΑΔΑ: ΩΔΚ7Ω1Ξ-ΔΒ5 – Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Σαρωνικού έτους 2015.

12) ΑΔΑ: 6ΧΡΣΩ1Ξ-ΛΔΩ – Λήψη απόφασης περί υπαγωγής της εκκρεμούσας τελικής ανάρτησης της πράξης εφαρμογής της μελέτης «Μελέτη κτηματογράφησης – πολεοδόμησης και πράξη εφαρμογής περιοχής Δήμου Καλυβίων Θορικού – Αττικής» του Δήμου Σαρωνικού, στις προϊσχύουσες διατάξεις περί εισφοράς γης των παραγράφων 1,3,4,5,6 και 7 του άρθρου 1 του Ν.4315/2014.

13) ΑΔΑ: ΩΥΧΡΩ1Ξ-Μ57 – Ορισμός ενός Δημοτικού Συμβούλου για την προσωρινή παραλαβή του έργου «Ανακατασκευή πεζοδρομίων επί της Λ. Αθηνών από Δ. Πέτρου έως Α. Παππά πόλεως Καλυβίων »

14) ΑΔΑ: 6381Ω1Ξ-22Λ – Λήψη απόφασης περί διαγραφής ποσών από χρηματικούς καταλόγους ύδρευσης με υπαιτιότητα του Δήμου.

15) ΑΔΑ: 6ΧΠΝΩ1Ξ-Α6Ε – Λήψη απόφασης επί αίτησης Γλυμακόπουλου Γεώργιου περί επιστροφής αχρεωστήτως εισπραχθέντων.

16) ΑΔΑ: 75Χ7Ω1Ξ-Κ58 – Λήψη απόφασης επί αίτησης Δαμασέ Στυλιανής περί διαγραφής ποσού από βεβαιωτικό κατάλογο λόγω νεώτερου υπολογισμού των τ.μ. κατάληψης κοινόχρηστου χώρου.

17) ΑΔΑ: 61ΟΘΩ1Ξ-ΒΚΤ – Λήψη απόφασης επί αίτησης Μητσάκη Ελευθερίας περί διαγραφής ποσού από τους 3194/16/10-2014 και 2689/16-10-2014 βεβαιωτικούς καταλόγους.

18) ΑΔΑ: 7ΨΚΗΩ1Ξ-2Ξ0 – Λήψη απόφασης περί διαγραφής ποσών από βεβαιωτικούς καταλόγους που αφορούν πρόστιμα ΚΟΚ

19) ΑΔΑ: 7Ω91Ω1Ξ-ΓΘ0 – Λήψη απόφασης για την εκλογή δύο συμβούλων της μειοψηφίας για τη συμμετοχή τους στην Εκτελεστική Επιτροπή σύμφωνα μα το άρθρο 45 παρ.4 του Ν.3979/2011

20) ΑΔΑ: 76ΣΣΩ1Ξ-ΗΡΜ – Λήψη απόφασης περί συνδρομής στην εταιρία ΟΤΕ Α.Ε. για παροχή της υπηρεσίας ΤETRA για την ραδιοκάλυψη της πολιτικής προστασίας του Δήμου Σαρωνικού μέχρι ανάκλησής της

21) ΑΔΑ: Ω74ΖΩ1Ξ-8ΤΥ – Λήψη απόφασης περί αποδοχής ή μη της πρότασης της Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών και Αμφισβητήσεων (Υποθέσεις: κ.κ Τράκη Ευαγγελία, Φιλίας Γκίνη, Παπαδόπουλου Παναγιώτη, Λαγού Αικατερίνης, Θεοδωρή Μιχαήλ, Ζαννή Πολυξένης, Εμμανουήλ Γεωργακάκη, Δέσποινας Γεωργακάκη και Αφροδίτης χήρας Γεωργακάκη, Τζανάλου Μαριάνθης, Διαμάντη-Βενέρη Όλγα, Φραγκή Αναστασίου, Μπολάκη Μιχαήλ, Πιτταρά Στυλιανού, Κυριακάκου Παναγιώτη, Σαμψωνίδη Δημήτριου, Νικηφόρου Γερακόπουλου, Δαμίρη Αλεξίου, Γαρδέλη Δημητρίου, Τσάκαλη Χαρίλαου, Νικήτα Κυριαζή, Λάζαρη Δημήτριου, Μαρούγκα Ελευθερίου, Κουλέρη Αρσάνο, Νικητάκη Ζωή και Σωτήρχου Βασιλική)

22) ΑΔΑ: 7Ψ45Ω1Ξ-ΝΗ1 – Αντικατάσταση μελών Δ.Σ. της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σαρωνικού

23) ΑΔΑ: ΩΔΚΝΩ1Ξ-Λ3Μ – Αντικατάσταση μελών Δ.Σ. της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σαρωνικού

24) ΑΔΑ: 7ΣΩΟΩ1Ξ-ΔΤΞ – Συγκρότηση Επιτροπής Διαχείρισης Βοσκοτόπων Δήμου Σαρωνικού.

25) ΑΔΑ: Ω15ΝΩ1Ξ-ΡΣΕ – Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Δήμου Σαρωνικού έτους 2015.

26) ΑΔΑ: ΩΩΞΒΩ1Ξ-Ξ11 – Σύσταση προσωποπαγούς θέσης μόνιμου υπαλλήλου ειδικότητας ΔΕ Εποπτών – Φυλάκων Σχολικών Κτιρίων.

ΒΙΝΤΕΟ

1)  Η ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 1/7/2015

2) ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 9/7/2015

VIDEO 1 (ΕΗΔ & ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ)

VIDEO 2 (ΣΧΕΔΙΑ ΠΟΛΗΣ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ Α΄ ΜΕΡΟΣ)

VIDEO 3 (ΣΧΕΔΙΑ ΠΟΛΗΣ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ Β΄ ΜΕΡΟΣ)

3) ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΤΗΣ 16/7/15

VIDEO 1 (ΘΕΜΑΤΑ ΕΗΔ)

VIDEO 2 (ΘΕΜΑΤΑ 1-3)

VIDEO 3 (ΘΕΜΑΤΑ 4-16)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ

1) Πρόσκληση Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής 10-7-2015

2) Κατεπείγουσα Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 16-7-2015

3) Πρόσκληση Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής 22-7-2015

ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

1) Πίνακας Αποφάσεων Οικονομικής Επιτροπής 10-7-2015

2) Πίνακας Αποφάσεων Οικονομικής Επιτροπής 16-7-2015

3) Πίνακας Αποφάσεων Οικονομικής Επιτροπής 10-7-2015

 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

1) ΑΔΑ: 70ΥΕΩ1Ξ-ΩΩΖ – Έγκριση πρακτικών διαγωνισμού και αξιολόγησης προσφορών για την προμήθεια «Προμήθεια του συνόλου των ειδών διατροφής του Δήμου Σαρωνικού και των Νομικών Προσώπων αυτού»

2) ΑΔΑ: ΒΜΚΙΩ1Ξ-ΜΑΨ – Έγκριση πρακτικών διαγωνισμού και αξιολόγησης προσφορών για την «Προμήθεια Η/Υ και ηλεκτρονικών συγκροτημάτων και λογισμικού, Προμήθεια εκτυπωτών και σαρωτών κλπ Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές, Ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά».

3) ΑΔΑ: Ω2Ζ3Ω1Ξ-ΛΡΖ – Έγκριση πρακτικών διαγωνισμού και αξιολόγησης προσφορών για την «Επισκευή –Συντήρηση μεταφορικών μέσων – μηχανημάτων έργου».

4) ΑΔΑ: 631ΓΩ1Ξ-ΩΥ9 – Έγκριση δαπανών, ψήφιση πίστωσης και έγκριση έκδοσης σχετικών χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής για την αποκατάσταση της παγίας προκαταβολής του Δήμου Σαρωνικού.

5) ΑΔΑ: ΩΞΤ0Ω1Ξ-4ΗΗ – Ψήφιση πίστωσης για την «Προμήθεια υλικών και εξαρτημάτων για τη λειτουργία του συστήματος υπογειοποίησης κάδων προσωρινής απόθεσης απορριμμάτων».

6) ΑΔΑ: 6Ι6ΥΩ1Ξ-ΖΗΗ – Αναμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου Σαρωνικού οικονομικού έτους 2015.

7) ΑΔΑ: ΩΓ8ΩΩ1Ξ-ΞΙΥ – Ε.Η.Δ. Έγκριση επικαιροποιημένων δικαιολογητικών του αναδόχου του έργου «Διαμόρφωση Κοινοχρήστου Χώρου στο Ο.Τ. 140 του ρυμοτομικού σχεδίου πόλεως Καλυβίων».

8) ΑΔΑ: ΩΜΓΜΩ1Ξ-73Θ – Έγκριση 1ης εντολής πληρωμής της μελέτης «Επικαιροποίηση μελέτης αποχέτευσης ομβρίων περιοχής εντός σχεδίου Δ.Ε. Αναβύσσου».

9) ΑΔΑ: ΩΓΜΤΩ1Ξ-ΠΚΗ – Έγκριση 1ης εντολής πληρωμής της μελέτης «Μελέτη ασφαλτόστρωσης και διαμόρφωσης της οδού Ιούς και ανωνύμου από Πέλοπος μέχρι Ηρακλέους (Δ.Ε. Σαρωνίδας)».

10) ΑΔΑ: ΒΖ9ΤΩ1Ξ-7ΛΒ – Ψήφιση πίστωσης για την αμοιβή δικαστικού επιμελητή (επιδόσεις υπόθεσης της παρέμβασης στο Σ.τ.Ε. για παραλίες).

11) ΑΔΑ: 78Γ6Ω1Ξ-ΩΘΧ – Ψήφιση πίστωσης για την αμοιβή δικαστικού επιμελητή (επιδόσεις υπόθεσης Αγίου Νικολάου Αναβύσσου ΑΤΤΙΚΗ ΣΠΕ).

12) ΑΔΑ: Ψ7ΨΞΩ1Ξ-ΒΨΧ – Έγκριση δαπανών, ψήφιση πίστωσης και έγκριση έκδοσης σχετικών χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής για την αποκατάσταση της παγίας προκαταβολής του Δήμου Σαρωνικού.

13) ΑΔΑ: 6ΤΑΕΩ1Ξ-ΛΤΨ – Ψήφιση πιστώσεων στους αντίστοιχους Κ.Α. τιμολογίων μηνός ΜΑΪΟΥ 2015.

14) ΑΔΑ: 630ΙΩ1Ξ-073 – Ψήφιση πίστωσης για προμήθεια και παροχή υπηρεσίας επικοινωνίας ΤETRA SERVICE (ραδιοκάλυψη για την πολιτική προστασία Δήμου Σαρωνικού σχετ. απόφαση Δ.Σ. 131/15).

15) ΑΔΑ: 7Θ31Ω1Ξ-Τ39 – Ψήφιση πίστωσης για την αμοιβή πληρεξουσίου δικηγόρου του Δήμου (Κατερινόπουλος Κων/νος σχετ. αποφάσεις Δ.Σ. 268α/14 και 112/15).

16) ΑΔΑ: 6ΡΤΙΩ1Ξ-ΕΞ1 – Ψήφιση πίστωσης για την αμοιβή πληρεξουσίου δικηγόρου του Δήμου (Κατερινόπουλος Κων/νος σχετ. απόφαση Δ.Σ. 120/15).

17) ΑΔΑ: 6ΧΨ3Ω1Ξ-ΤΝΜ – Ψήφιση πίστωσης για δαπάνες για μυοκτονίες, απεντομώσεις και φιδοαπώθηση κλπ. σχολικών κτιρίων και ορισμός επιτροπής αξιολόγησης προσφορών.

18) ΑΔΑ: 6ΑΠΠΩ1Ξ-ΣΧ8 – Ψήφιση πίστωσης για προμήθεια επίπλων και σκευών (προμήθεια πυροσβεστήρων για γήπεδα ποδοσφαίρου Αναβύσσου & Π. Φώκαιας).

19) ΑΔΑ: 7ΜΡΟΩ1Ξ-Ι0Π – Ψήφιση πίστωσης για έξοδα για την περίθαλψη αδέσποτων ζώων (εμβολιασμοί, στειρώσεις, νοσηλεία, συλλογή κλπ.) και ορισμός επιτροπής αξιολόγησης προσφορών.

20) ΑΔΑ: 66Χ5Ω1Ξ-ΙΝΛ – Ψήφιση πίστωσης για <εργασίες συλλογής μεταφοράς και διαχείρισης φυτικών αποβλήτων από προσωρινούς χώρους συγκέντρωσης των Δ.Ε. Καλυβίων και Κουβαρά του Δήμου Σαρωνικού > και ορισμός επιτροπής αξιολόγησης προσφορών.

21) ΑΔΑ: 70ΗΗΩ1Ξ-ΡΥΡ – Ψήφιση πίστωσης για <εργασίες συλλογής μεταφοράς και διαχείρισης φυτικών αποβλήτων από προσωρινούς χώρους συγκέντρωσης των Δ.Ε. Αναβύσσου Παλ. Φώκαιας και Σαρωνίδας του Δήμου Σαρωνικού > και ορισμός επιτροπής αξιολόγησης προσφορών.

22) ΑΔΑ: ΩΔΕΕΩ1Ξ-Ο2Β – Ψήφιση πίστωσης για <συντήρηση και επισκευή κλιματιστικών δημοτικών κτιρίων> και ορισμός επιτροπής αξιολόγησης προσφορών.

23) ΑΔΑ: 7ΛΙΞΩ1Ξ-ΩΔΥ – Ψήφιση πίστωσης για συντήρηση και επισκευή λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων πλην κτιρίων (αποκατάσταση βλάβης στον πίνακα αντιστάθμισης).

24) ΑΔΑ: 7Μ10Ω1Ξ-ΛΘΨ – Έγκριση μελέτης, κατάρτιση όρων διακήρυξης και ψήφιση πίστωσης για την «Προμήθεια πινακίδων ονοματοθεσίας οδών, προμήθεια πινακίδων τροχαίας, σήμανσης (ΚΟΚ), προμήθεια πινακίδων πληροφοριών και ενημέρωσης».

25) ΑΔΑ: 6Λ4ΚΩ1Ξ-071 – Ε.Η.Δ. Ψήφιση πίστωσης για «Συντήρηση και επισκευή φωτεινών πινακίδων» και ορισμός επιτροπής αξιολόγησης προσφορών.

26) ΑΔΑ: 7Δ9ΥΩ1Ξ-2ΒΦ – Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής του έργου «Ανακατασκευή πεζοδρομίων επί της Λ. Αθηνών από Δ. Πέτρου έως Α. Παππά πόλεως Καλυβίων».

27) ΑΔΑ: 71ΓΒΩ1Ξ-Τ0Ν – 16. Έγκριση της αριθ. 312/15 απόφασης Δημάρχου περί ανάθεσης επίδοσης εγγράφων στη δικαστική επιμελήτρια Πλεξίδα Ελένη.

28) ΑΔΑ: 69ΤΟΩ1Ξ-8Λ9 – Έγκριση 1ης εντολής πληρωμής του έργου «Κατασκευή σύνδεσης δικτύου ακαθάρτων Δ.Ε. Καλυβίων και Κουβαρά Δήμου Σαρωνικού με αντλιοστάσιο ΚΕΛ Μαρκοπούλου».

29) ΑΔΑ: 6Ζ00Ω1Ξ-ΜΟΧ – Έγκριση 4ης εντολής πληρωμής του έργου «Ασφαλτόστρωση οδών περιοχής Παραλίας και Συντήρηση οδών κυρίως οικισμού Δημοτικής Κοινότητας Καλυβίων».

30) ΑΔΑ: ΒΧΗ9Ω1Ξ-ΖΩΙ – ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΙΟΥΛΙΟΥ 2015

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ

ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ

1) Πρόσκληση Συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 4-9-2015

2) Πρόσκληση Συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 20-7-2015

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

1) Πίνακας Αποφάσεων Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 20-7-2015

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΛΥΒΙΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ

1) 

ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

1) Πίνακας Αποφάσεων Συμβουλίου ΔΚ Καλυβίων 30-7-2015

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

ΒΙΝΤΕΟ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

ΒΙΝΤΕΟ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

ΠΑΛΑΙΑΣ ΦΩΚΑΙΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ

1) Πρόσκληση Συμβουλίου ΔΚ Παλαιάς Φώκαιας 27-7-2015

ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

1) Πίνακας Αποφάσεων ΔΚ Παλαιάς Φώκαιας 27-7-2015

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

ΒΙΝΤΕΟ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΑΡΩΝΙΔΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ

1) Πρόσκληση Συμβουλίου ΔΚ Σαρωνίδας 13-7-2015

ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

1) Πίνακας Αποφάσεων Συμβουλίου ΔΚ Σαρωνίδας 13-7-2015

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

ΒΙΝΤΕΟ

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΟΥΒΑΡΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ

1) Πρόσκληση Συμβουλίου ΤΚ Κουβαρά 31-7-2015

ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

1) Πίνακας Αποφάσεων Συμβουλίου ΤΚ Κουβαρά 31-7-2015

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

ΒΙΝΤΕΟ

ΝΠΔΔ ΑΡΙΣΤΟΔΙΚΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ

1) Κατεπείγουσα Πρόσκληση Δ.Σ. Νομικού Προσώπου ΑΡΙΣΤΟΔΙΚΟΣ 8-7-2015

2) Πρόσκληση Δ.Σ. Νομικού Προσώπου ΑΡΙΣΤΟΔΙΚΟΣ 20-7-2015

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

1) Πίνακας Αποφάσεων Νομικού Προσώπου ΑΡΙΣΤΟΔΙΚΟΣ 20-7-2015

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΑΤΑΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΑΕ

Η ΠΡΩΤΗ ΑΝΟΙΧΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΑΔΜΚΕΣ (13-7-2015)

VIDEO 1

 

VIDEO 2

ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΕΝΤΑΛΜΑΤΑ

1) ΑΔΑ: 7ΝΟΘΩ1Ξ-Δ0Δ – Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-120 για :ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΤΟΥΣ 2015 ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΑΡΙΣΤΟΔΙΚΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 123/15 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

2) ΑΔΑ: Ω5ΘΝΩ1Ξ-ΤΚ4 – Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-140 για :ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΑΠΌ ΤΟ ΕΣΠΑ 2014-2020 (ΣΕΣ)(Ο.Ε. 76/15)(ΑΡ. ΣΥΜΒΑΣΗΣ 4704/15)

3) ΑΔΑ: 7ΕΒΗΩ1Ξ-ΚΚΧ – Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-1012 για :ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΣ 1ης ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ Β1 ΣΤΑΔΙΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ Δ.Δ. ΣΑΡΩΝΙΔΑΣ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΕΒΔΟΜΗ ΣΤΙΣ 20/6/2015

4) ΑΔΑ: 7ΨΜΕΩ1Ξ-ΗΓΙ – Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-1013 για :ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Α.Π.9796/11-6-15 ΑΝΑΡΤ. ΜΕΛΕΤΗΣ (Β1 ΣΤΑΔΙΟ) ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΜΕΛ. ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ ΕΓΚΕΚΡ. ΡΥΜΟΤΟΜ. ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΗΜ. ΔΙΑΜ/ΤΟΣ ΣΑΡΩΝΙΔΑΣ ΤΟΥ Δ. ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΓΙΑ ΥΠΟΒ. ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΙΣ ΕΦΗΜ. ΕΣΤΙΑ & ΑΥΓΗ ΣΤΙΣ 18 & 19/6/15

5) ΑΔΑ: 7ΕΓ7Ω1Ξ-ΛΗ7 – Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-1014 για :ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 1ης ΑΝΑΡΤ. ΜΕΛΕΤΗΣ (Β1 ΣΤΑΔΙΟ) ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΜΕΛ. ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ ΕΓΚΕΚΡ. ΡΥΜΟΤΟΜ. ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΗΜ. ΔΙΑΜ/ΤΟΣ ΣΑΡΩΝΙΔΑΣ ΤΟΥ Δ. ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΓΙΑ ΥΠΟΒ. ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜ. ΑΤΤΙΚΟ ΒΗΜΑ ΣΤΙΣ 19 & 26/6/15

6) ΑΔΑ: ΩΡ16Ω1Ξ-ΡΒΟ – Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-134 για :ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΓΡΑΦΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ, ΣΑΡΩΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΟΥΒΑΡΑ ΜΗΝΟΣ ΜΑΙΟΥ 2015 (Νο 9862)

7) ΑΔΑ: 7ΒΟΞΩ1Ξ-Γ9Κ – Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-135 για :ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΓΡΑΦΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΜΗΝΟΣ ΜΑΙΟΥ 2015 (9861)

8) ΑΔΑ: 6Ζ84Ω1Ξ-0Ρ1 – Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-136 για :ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΛΗΞΙΑΡΧΩΝ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 (Νο 9865)

9) ΑΔΑ: 76ΝΨΩ1Ξ-ΑΑΜ – Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-137 για :ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΓΡΑΦΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 (9866)

10) ΑΔΑ: ΩΜΚΘΩ1Ξ-0ΥΓ – Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-138 για :ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΓΡΑΦΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ, ΣΑΡΩΝΙΔΑΣ, ΠΑΛ. ΦΩΚΑΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΟΥΒΑΡΑ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 (Νο 9868)

11) ΑΔΑ: 68Ε1Ω1Ξ-7ΥΥ – Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-139 για :ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΓΡΑΦΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 (9867)

12) ΑΔΑ: 6ΚΖΤΩ1Ξ-905 – Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-945 για :ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΣΥΜΒ.ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2015, ΜΕΧΡΙ ΕΚΔΟΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕ ΔΙΑΔ.ΑΣΦ.ΜΕΤΡΩΝ ΤΗΝ 01/07/13 & ΕΚΔΙΚΑΣΗ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΙΣ 24/04/15) Ν9832

13) ΑΔΑ: 6ΜΗΟΩ1Ξ-ΛΞ9 – Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-948 για :ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 (Νο 9845)

14) ΑΔΑ: Ω2Δ0Ω1Ξ-ΗΨ5 – Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-990 για :ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΜΟΝΙΜΩΝ ΜΗΝΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2015 ΚΑΙ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΦΟΡΑΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΤΟΥ ΑΓΓΕΛΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΛΟΓΩ ΤΟ ΌΤΙ ΤΕΘΗΚΕ ΣΕ ΘΕΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΑΠΌ 03/07/15 ΕΩΣ 02/08/15 (Νο 9852, 9854)

15) ΑΔΑ: ΩΥ1ΟΩ1Ξ-ΛΤΞ – Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-1005 για :ΜΙΣΘΩΜΑ ΓΙΑ ΣΤΕΓΑΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Δ.Κ. ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΛΙΟΥ 2015 (ΛΗΞΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ)

16) ΑΔΑ: 7Φ0ΗΩ1Ξ-3Ρ8 – Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-1006 για :ΜΙΣΘΩΜΑ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΩΝ Δ.Κ. ΣΑΡΩΝΙΔΑΣ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΛΙΟΥ 2015

17) ΑΔΑ: Ω6Κ8Ω1Ξ-9ΙΥ – Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-1007 για :ΜΙΣΘΩΜΑ 50% ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ Δ.Κ. ΣΑΡΩΝΙΔΑΣ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΛΙΟΥ 2015

18) ΑΔΑ: Β5Φ2Ω1Ξ-2ΝΖ – Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-1008 για :ΜΙΣΘΩΜΑ 50% ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ Δ.Κ. ΣΑΡΩΝΙΔΑΣ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΛΙΟΥ 2015

19) ΑΔΑ: ΩΓΡΘΩ1Ξ-9ΩΓ – Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-1009 για :ΜΙΣΘΩΜΑ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ & ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ Δ.Κ. ΣΑΡΩΝΙΔΑΣ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΛΙΟΥ 2015

20) ΑΔΑ: 7ΑΝΙΩ1Ξ-Υ57 – Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-1036 για :ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΛΙΟΥ 2015 (Ν 9879)

21) ΑΔΑ: 6ΤΤΓΩ1Ξ-ΟΩΟ – Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-1037 για :ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Δ.Σ. ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΛΙΟΥ 2015 (Νο 9879)

22) ΑΔΑ: ΩΨΣΑΩ1Ξ-ΨΡΙ – Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-1038 για :ΕΞΟΔΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΛΙΟΥ 2015 (Νο 9880)

23) ΑΔΑ: 61ΚΒΩ1Ξ-6ΤΓ – Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-1039 για :ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΛΙΟΥ 2015 (Νο 9881)

24) ΑΔΑ: ΩΥ10Ω1Ξ-2ΩΤ – Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-1040 για :ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΤΕΤΡΑΠΛΗΓΙΚΩΝ – ΠΑΡΑΠΛΗΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΚΡΩΤΗΡΙΑΣΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΣΕ ΤΕΚΝΟ ΜΟΝΙΜΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΛΙΟΥ 2015 (ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ 1/6/2011 – 30/4/2016) Νο 9885

25) ΑΔΑ: ΩΨ7ΗΩ1Ξ-5Ξ8 – Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-1041 για :ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΛΙΟΥ 2015 (Νο 9877)

26) ΑΔΑ: ΩΞΝΒΩ1Ξ-ΩΦΤ – Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-1042 για :ΠΑΓΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΧΩΡΙΣ ΩΡΑΡΙΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΛΙΟΥ 2015 (ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ) Ν. 9878

27) ΑΔΑ: ΩΣ5ΞΩ1Ξ-86Ι – Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-1043 για :ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΜΕ ΠΑΓΙΑ ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΛΙΟΥ 2015 (Νο 9876)

28) ΑΔΑ: ΩΞ2ΨΩ1Ξ-51Β – Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-1044 για :ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΣΥΜΒ. ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΩΣ ΤΗΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ Ή ΤΗΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑΣ ΩΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΚΟΙΝ. ΣΑΡΩΝΙΔΑΣ 1/568Μ/2008(ΦΕΚ 634/08 ΑΣΕΠ) ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΛΙΟΥ 2015 Νο 9884

29) ΑΔΑ: 6Β41Ω1Ξ-4ΔΓ – Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-1045 για :ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΣΥΜΒ. ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΩΣ ΤΗΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ Ή ΤΗΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑΣ ΩΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΚΟΙΝ. ΣΑΡΩΝΙΔΑΣ 1/568Μ/2008(ΦΕΚ 634/08 ΑΣΕΠ) ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΛΙΟΥ 2015 Νο 9884

30) ΑΔΑ: 64ΑΝΩ1Ξ-Ω6Ω – Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-1046 για :ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΣΥΜΒ. ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΩΣ ΤΗΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ Ή ΤΗΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑΣ ΩΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΚΟΙΝ. ΣΑΡΩΝΙΔΑΣ 1/568Μ/2008(ΦΕΚ 634/08 ΑΣΕΠ) ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΛΙΟΥ 2015 Νο 9884

31) ΑΔΑ: ΩΗΖΞΩ1Ξ-ΝΨ2 – Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-1047 για :ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΩΝ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΕ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΤΕΛΕΣΙΔΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΩΝ, ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΛΙΟΥ 2015 (Νο 9891)

32) ΑΔΑ: ΩΟΛΡΩ1Ξ-ΖΧΗ – Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-1048 για :ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΩΝ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΕ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΤΕΛΕΣΙΔΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΩΝ, ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΛΙΟΥ 2015 (Νο 9891)

33) ΑΔΑ: Ψ799Ω1Ξ-Λ9Υ – Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-1049 για :ΕΚΚΑΘ.ΜΗΝ.ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΣΥΜΒ.ΑΟΡ.ΧΡΟΝΟΥ ΣΕ ΣΥΜΜ.ΤΕΛΕΣ.ΑΠΟΦ.ΠΡΩΤ/ΚΕΙΟΥ ΑΠΌ 1/7/15 ΕΩΣ 16/7/15 (ΑΠΌ 17/7/15 Η ΣΧΕΣΗ ΕΡΓ.ΜΕΤΑΤΡΕΠΕΤΑΙ ΣΕ Ι.Δ.ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΕ ΣΥΣΤΑΘΕΙΣΑ ΠΡΟΣ/ΓΗ ΘΕΣΗ, ΚΛΑΔΟΥ ΥΕ ΕΡΓ. ΚΑΘ.ΣΥΜΦ. ΜΕ ΤΟ ΦΕΚ625/1-7-15 & ΤΗ 17/7/15 ΠΡΑΞΗ ΤΟΠΟΘ.)(9890)

34) ΑΔΑ: ΩΚΝΞΩ1Ξ-ΗΡΙ – Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-1050 για :ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΩΝ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΕ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΤΕΛΕΣΙΔΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΩΝ, ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΛΙΟΥ 2015 (Νο 9891)

35) ΑΔΑ: 7Τ07Ω1Ξ-Θ4Γ – Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-1051 για :ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΣΥΜΒ. ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΛΙΟΥ 2015, ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΕΝΑΡΞΗ 20/04/15 ΚΑΙ ΗΜ/ΝΙΑ ΔΙΚΑΣΙΜΟΥ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 27/10/15) (ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ) Νο 9888

36) ΑΔΑ: 6ΣΨ2Ω1Ξ-0ΚΩ – Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-1052 για :ΕΚΚΑΘ.ΜΗΝ.ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΣΥΜΒ.ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΙΟΥΛΙΟΥ 2015,ΜΕΧΡΙ ΕΚΔ.ΟΡΙΣΤΙΚ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ,ΤΗΣ ΟΠΟΙΑΣ ΕΓΙΝΕ ΕΠΑΝΑΦ.ΜΕ ΚΛΗΣΗ,ΘΑ ΕΚΔΙΚΑΖΟΤΑΝ ΣΤΙΣ 11/12/14 ΠΛΗΝ ΌΜΩΣ ΛΟΓΩ ΑΝΩΤΕΡΑΣ ΒΙΑΣ Η ΥΠΟΘΕΣΗ ΑΝΑΒΛΗΘΗΚΕ ΚΑΙ ΘΑ ΕΚΔΙΚΑΣΤΕΙ ΣΤΙΣ 18/9/15(ΔΙΑΔ.ΑΣΦ.ΜΕΤΡΩΝ)9886

37) ΑΔΑ: 6ΡΒΗΩ1Ξ-0ΩΓ – Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-1053 για :ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΣΥΜΒ. ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΛΙΟΥ 2015, ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΕΝΑΡΞΗ 20/04/15 ΚΑΙ ΗΜ/ΝΙΑ ΔΙΚΑΣΙΜΟΥ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 24/09/15) (ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ) Νο 9889

38) ΑΔΑ: 6Μ4ΧΩ1Ξ-ΜΟΔ – Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-1054 για :ΕΚΚΑΘ.ΜΗΝ.ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΣΥΜΒ.ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΙΟΥΛΙΟΥ 2015 ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΕΚΔ.ΤΕΛΕΣΙΔ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ(ΣΥΜΦ.ΜΕ ΤΗΝ 8310/11 ΑΠΟΦ.ΑΣΦ.ΜΕΤΡΩΝ ΚΑΙ ΕΩΣ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΠΙ ΤΗΣ 1568/14 ΕΦΕΣΗΣ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΑΣΚΗΘΕΙ ΜΕ ΔΙΚΑΣΙΜΟ ΣΤΙΣ 19/05/15 & ΑΝΑΒΟΛΗ ΓΙΑ ΤΙΣ 18/10/16)Νο9882

39) ΑΔΑ: 6Τ9ΘΩ1Ξ-ΔΩΓ – Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-1055 για :ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΣΥΜΒ.ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΛΙΟΥ 2015, ΜΕΧΡΙ ΕΚΔΟΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕ ΔΙΑΔ.ΑΣΦ.ΜΕΤΡΩΝ ΤΗΝ 01/07/13 & ΕΚΔΙΚΑΣΗ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΙΣ 24/04/15) Ν9883

40) ΑΔΑ: Ω67ΑΩ1Ξ-8ΦΤ – Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-1056 για :ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΣΥΜΒ. ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΛΙΟΥ 2015, ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΕΝΑΡΞΗ 17/04/15 ΚΑΙ ΗΜ/ΝΙΑ ΔΙΚΑΣΙΜΟΥ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 18/09/15) (ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ) Νο 9887

41) ΑΔΑ: Ω68ΝΩ1Ξ-ΞΧΟ – Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-121 για :ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΟΝ ΑΡΙΣΤΟΔΙΚΟ ΑΠΌ ΤΗΝ Ζ ΚΑΤΑΝΟΜΗ Κ.Α.Π. 2015 (7η – ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΛΙΟΥ) ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ ΑΡΙΘ. 15299/15 ΧΕΠ ΤΟΥ ΥΠ.ΕΣ. (=152.319,32*7,18%)

42) ΑΔΑ: ΩΩΑΦΩ1Ξ-ΑΔΤ – Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-131 για :ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ 2015 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1/15, 2/15 & 3/15 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΗΣ

43) ΑΔΑ: ΩΕΒΓΩ1Ξ-Ψ2Κ – Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-132 για :ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΤΟΥΣ 2015 ΕΝΙΑΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 130/15 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ

44) ΑΔΑ: ΒΜΣΕΩ1Ξ-07Α – Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-133 για :ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΤΟΥΣ 2015 ΕΝΙΑΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 129/15 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ

45) ΑΔΑ: ΒΝ0ΙΩ1Ξ-5Η8 – Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-1017 για :ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΝΕΡΟΥ ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΩΛΗΣΗ ΚΑΙ ΙΔΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΗΝΟΣ ΜΑΪΟΥ 2015 (ΚΑΛΥΒΙΑ)

46) ΑΔΑ: ΒΝ15Ω1Ξ-ΣΓΙ – Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-1018 για :ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΝΕΡΟΥ ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΩΛΗΣΗ ΚΑΙ ΙΔΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΗΝΟΣ ΜΑΪΟΥ 2015 (ΑΝΑΒΥΣΣΟΣ, ΚΟΥΒΑΡΑΣ)

47) ΑΔΑ: ΩΝ1ΛΩ1Ξ-ΕΔΜ – Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-1019 για :ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΝΕΡΟΥ ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΩΛΗΣΗ ΚΑΙ ΙΔΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΗΝΟΣ ΜΑΪΟΥ 2015 (ΠΑΛ. ΦΩΚΑΙΑΣ, ΣΑΡΩΝΙΔΑΣ)

48) ΑΔΑ: 7ΩΩ9Ω1Ξ-Κ7Ο – Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-1081 για :ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Δ.Ε.Η. ΜΗΝΟΣ ΜΑΪΟΥ 2015 ΓΙΑ ΣΥΝΕΙΣΠΡΑΞΗ Δ.Τ., Δ.Φ. & ΤΑΠ ΑΠΌ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ

49) ΑΔΑ: 72ΙΧΩ1Ξ-8ΒΦ – Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-1082 για :ΟΦΕΙΛΕΣ ΑΠΌ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ (ΣΥΝΕΙΣΠ.) ΜΗΝΟΣ ΜΑΪΟΥ 2015 ΟΙΚΟΝ. ΔΙΟΙΚ. ΥΠΗΡ. (51.774,21*10%) – ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ

50) ΑΔΑ: ΩΧΘΦΩ1Ξ-8ΡΛ – Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-1083 για :ΟΦΕΙΛΕΣ ΑΠΌ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ (ΣΥΝΕΙΣΠ.) ΜΗΝΟΣ ΜΑΪΟΥ 2015 ΥΠΗΡ. ΗΛΕΚΤ/ΣΜΟΥ (51.774,21*75%) – ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ

51) ΑΔΑ: 66ΑΙΩ1Ξ-4Φ5 – Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-1084 για :ΟΦΕΙΛΕΣ ΑΠΌ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ (ΣΥΝΕΙΣΠ.) ΜΗΝΟΣ ΜΑΪΟΥ 2015 ΥΠΗΡ. ΥΔΡ/ΣΗΣ-ΑΡΔ/ΣΗΣ (51.774,21*15%) – ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ

52) ΑΔΑ: ΨΡ88Ω1Ξ-Ψ51 – Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-1085 για :ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΕΤΟΥΣ 2015 ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΕΙΣ ΕΤΩΝ 2013-2014 & ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΤΙΚΟΥ ΟΦΕΛΟΥΣ 2015 ΥΠΕΡ ΕΔΣΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΔΟΧΗ ΤΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΟ ΧΥΤΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1-31/3/2015 (2η ΔΟΣΗ ΙΟΥΛΙΟΥ 2015 -ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΑΠΌ ΔΕΗ)-Λ.Τ.

Advertisements

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

Αρέσει σε %d bloggers: