ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΜΗΝΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2015

townhall Saronikou

ΔΗΜΑΡΧΟΣ

1) ΑΔΑ: 6ΗΟΙΩ1Ξ-ΣΛΟ – Απ ευθείας ανάθεση υπηρεσίας “ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ, ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΑΠΟ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΤΩΝ Δ.Ε ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΥΒΑΡΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ”

2) ΑΔΑ: ΒΖΛΤΩ1Ξ-ΘΝΟ – ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

3) ΑΔΑ: ΩΘΩΘΩ1Ξ-8Ο6 – Ορισμός υπαλλήλων για άσκηση αρμοδιοτήτων Δημοτικής Αστυνομίας.

4) ΑΔΑ: 72ΕΙΩ1Ξ-Ξ29 – « Απ ευθείας ανάθεση υπηρεσίας «ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΝΕΡΟΥ ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Δήμου ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ»

5) ΑΔΑ: 7ΖΑΦΩ1Ξ-1ΧΦ – ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΓΕΥΜΑΤΟΣ ΜΕ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΗΡΙΟ

6) ΑΔΑ: ΒΧ2ΑΩ1Ξ-7ΕΑ – ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΓΕΥΜΑΤΟΣ-ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

1) ΑΔΑ: 7ΞΙΧΩ1Ξ-Ψ3Υ – «ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ-ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ» ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ

2) ΑΔΑ: 75ΤΦΩ1Ξ-Ε73 – ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ-ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ

3) ΑΔΑ: 64ΕΧΩ1Ξ-ΧΕΙ – ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΑΥΤΟΥ(Είδη γαλακτοπωλείου)

4) ΑΔΑ: Ω4ΡΝΩ1Ξ-ΔΝΡ – Απ ευθείας ανάθεση υπηρεσίας “ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ, ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΑΠΟ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΤΩΝ Δ.Ε ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ, ΠΑΛ.ΦΩΚΑΙΑΣ ΚΑΙ ΣΑΡΩΝΙΔΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ

5) ΑΔΑ: 7ΙΛΦΩ1Ξ-52Ε – Σύμβαση υπηρεσίας “ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ, ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΑΠΟ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΤΩΝ Δ.Ε ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ, ΠΑΛ.ΦΩΚΑΙΑΣ ΚΑΙ ΣΑΡΩΝΙΔΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ

6) ΑΔΑ: 7ΜΥΨΩ1Ξ-3ΘΜ – ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΑΥΤΟΥ(μόνο για τα είδη κρεοπωλείου και αρτοποιείου), με συνολικό ενδεικτικό προϋπολογισμό 46.509,90 με ΦΠΑ .

7) ΑΔΑ: ΩΙΧΛΩ1Ξ-ΟΧ3 – «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΚΙΝΗΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015 »

8) ΑΔΑ: 6ΕΘ6Ω1Ξ-Ζ3Ν – << ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η/Υ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΚΑΙ ΣΑΡΩΤΩΝ κλπ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ και ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ

1) Πρόσκληση Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου 4-8-2015

2) Προσκληση Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου 20-8-2015

ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

1) Πίνακας Αποφάσεων Δημοτικού Συμβουλίου 4-8-2015

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

1) ΑΔΑ: 6ΕΚ0Ω1Ξ-ΞΗΧ – Αναμόρφωση Προϋπολογισμού ΝΠΔΔ «Αριστόδικος» Δήμου Σαρωνικού έτους 2015.

2) ΑΔΑ: 6ΛΒΠΩ1Ξ-ΠΝΔ – Αναμόρφωση Προϋπολογισμού ΝΠΔΔ Αριστόδικος Δήμου Σαρωνικού έτους 2015.

3) ΑΔΑ: 7ΚΒΙΩ1Ξ-ΨΧΩ – Επιλογή τακτικού και αναπληρωματικού μέλους επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου “Ασφαλτόστρωση δρόμων Δήμου Αναβύσσου»

4) ΑΔΑ: Ω78ΘΩ1Ξ-ΚΝΖ – Επιλογή τακτικού και αναπληρωματικού μέλους επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου “ Κεντρικός αγωγός δικτύου ομβρίων οικισμού Λαγονησίου – Διευθέτηση ρέματος Κιτέζας «

5) ΑΔΑ: 69ΙΗΩ1Ξ-ΤΓΙ – Λήψη απόφασης επί αίτησης Διαμαντή Κωνσταντίνου περί διαγραφής ποσού από τους 2858/17-3-2014 και 2987/17-3-2014 βεβαιωτικούς καταλόγους

6) ΑΔΑ: 7Σ4ΧΩ1Ξ-ΔΣ7 – Λήψη απόφασης επί αίτησης Γάτσια Ερμιόνης περί επιστροφής ποσού, λόγω αχρεωστήτως καταβληθέντων.

7) ΑΔΑ: Ω9ΗΓΩ1Ξ-ΦΣΧ – Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Ανακατασκευή πεζοδρομίων επί της Λ. Αθηνών από Δ. Πέτρου έως Α. Παππά πόλεως Καλυβίων»

8) ΑΔΑ: 6Ψ9ΓΩ1Ξ-2ΣΒ – Καταβολή εξόδων παράστασης στον Πρόεδρο και στον Αντιπρόεδρο του ΝΠΔΔ «Αριστόδικος» Δήμου Σαρωνικού

9) ΑΔΑ: 640ΨΩ1Ξ-ΗΥΗ – Λήψη απόφασης περί μείωσης μισθωμάτων κυλικείων σχολικών μονάδων Β/βάθμιας Εκπαίδευσης. (Αίτηση Μαμμή Κυριακής)

10) ΑΔΑ: 7ΣΡ4Ω1Ξ-2ΝΞ – Λήψη απόφασης περί μείωσης μισθωμάτων κυλικείων σχολικών μονάδων Β/βάθμιας Εκπαίδευσης. (Αίτηση Mελισσαράτου Γεράσιμου)

11) ΑΔΑ: Β8ΟΛΩ1Ξ-ΙΩΩ – Λήψη απόφασης περί μείωσης μισθωμάτων κυλικείων σχολικών μονάδων Β/βάθμιας Εκπαίδευσης. (Αίτηση Φιλιππιτζή Ιωάννη)

12) ΑΔΑ: ΩΒΞΕΩ1Ξ-17Κ – Λήψη απόφασης περί μείωσης μισθωμάτων κυλικείων σχολικών μονάδων Β/βάθμιας Εκπαίδευσης. (Αίτηση Παπαδοπούλου Σοφίας )

13) ΑΔΑ: Ψ195Ω1Ξ-09Ξ – Λήψη απόφασης περί μείωσης μισθωμάτων κυλικείων σχολικών μονάδων Β/βάθμιας Εκπαίδευσης. (Αίτηση Σακαρούδη Μαρίας )

14) ΑΔΑ: 6Β84Ω1Ξ-Η6Κ – Απευθείας ανάθεση από το Δημοτικό Συμβούλιο, λόγω άγονου εν μέρει ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, σχετικά με την επισκευή και συντήρηση μεταφορικών μέσων –μηχανημάτων έργου.

15) ΑΔΑ: ΩΘ4ΠΩ1Ξ-1ΒΗ – Λήψη απόφασης, λόγω εκτάκτων αναγκών, για άμεση πρόσληψη τεσσάρων (4) ατόμων (2 χειριστές, 1 εργάτης καθαριότητας και 1 οδηγός), με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, από τα 17 που εγκρίθηκαν με την αριθ. 16410/13-5-2015 Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης.

16) ΑΔΑ: 6Σ74Ω1Ξ-ΘΓΜ – Λήψη απόφασης περί πρόσληψης προσωπικού για αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχιακών ή πρόσκαιρων αναγκών» (αρθ.206 παρ.1ΚΚΔΚΥ) (για δράσεις πυροπροστασίας).

17) ΑΔΑ: 6ΨΨΝΩ1Ξ-ΙΦ8 – Ψήφιση πίστωσης για την αμοιβή δικαστικού επιμελητή (Καραγεωργίου Κατερίνα).

18) ΑΔΑ: Ω9ΗΓΩ1Ξ-ΦΣΧ – Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Ανακατασκευή πεζοδρομίων επί της Λ. Αθηνών από Δ. Πέτρου έως Α. Παππά πόλεως Καλυβίων»

19) ΑΔΑ: Ω9ΗΓΩ1Ξ-ΦΣΧ – Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Ανακατασκευή πεζοδρομίων επί της Λ. Αθηνών από Δ. Πέτρου έως Α. Παππά πόλεως Καλυβίων»

ΒΙΝΤΕΟ

1) ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΤΗΣ 4/8/15

VIDEO 1 (ΕΗΔ & ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ)

VIDEO 2 (ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ

1) Πρόσκληση συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σαρωνικου 21-8-2015

ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

1) Πίνακας Αποφάσεων Οικονομικής Επιτροπής 21-8-2015

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

1) ΑΔΑ: 725ΖΩ1Ξ-ΖΥ5 – Ε.Η.Δ. Λήψη απόφασης για την «προμήθεια του συνόλου των ειδών διατροφής του Δήμου Σαρωνικού και των Νομικών Προσώπων αυτού», λόγω του άγονου, εν μέρει, ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για τις κατηγορίες Νο 3 είδη κρεοπωλείου και Νο 5 είδη αρτοποιείου.

2) ΑΔΑ: 61ΒΙΩ1Ξ-ΗΝΞ – Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός τρόπου εκτέλεσης, κατάρτιση όρων διακήρυξης και ψήφιση πίστωσης για την «Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση των μεταφορικών μέσων και την προμήθεια καυσίμων για θέρμανση δημοτικών κτιρίων του Δήμου Σαρωνικού για το έτος 2015».

3) ΑΔΑ: 7ΩΝΖΩ1Ξ-ΒΚΨ – Ανάθεση εκπόνησης της μελέτης «Υδρογεωτεχνική μελέτη Νέου Κοιμητηρίου Δ.Ε. Αναβύσσου».

4) ΑΔΑ: 70ΧΞΩ1Ξ-ΘΞΡ – Ανάθεση εκπόνησης της μελέτης «Μελέτη γεωλογικής καταλληλότητας Νέου Κοιμητηρίου Δ. Κ. Αναβύσσου».

5) ΑΔΑ: ΨΨΖ0Ω1Ξ-12Ε – Λήψη απόφασης για απ’ ευθείας ανάθεση «Προμήθειας εξαρτημάτων επισκευής αντλιοστασίων-συντήρηση και επισκευή αντλιοστασίων (επισκευή αντλιοστασίου Αναβύσσου στο Συνεταιρισμό τέρμα ΒΕΝΕΤΗ)».

6) ΑΔΑ: Ω717Ω1Ξ-5Α6 – Λήψη απόφασης για απ’ ευθείας ανάθεση «Προμήθειας αντλητικών συστημάτων και εξαρτημάτων (εγκατάσταση βαλβίδας ελέγχου πλήρωσης στάθμης με αυτοματισμό εντός φρεατίου πλησίον της δεξαμενής στο ΤΟΥΡΚΟΛΙΜΑΝΟ Δ.Κ. ΠΑΛΑΙΑΣ ΦΩΚΑΙΑΣ)».

7) ΑΔΑ: 7ΟΗΩΩ1Ξ-ΓΩΩ – Λήψη απόφασης για απ’ ευθείας ανάθεση της προμήθειας «Προμήθεια αντλητικών συστημάτων και εξαρτημάτων α) Εγκατάσταση ηλεκτροβάνας πλήρωσης στάθμης με αυτοματισμό εντός του βανοστασίου της δεξαμενής ΑΤΕ (Δ.Κ. Παλαιάς Φώκαιας) και β) Εγκατάσταση ηλεκτροβάνας πλήρωσης στάθμης με αυτοματισμό για τη δεξαμενή στο ΜΑΥΡΟ ΛΙΘΑΡΙ (Δ.Κ. ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ).

8) ΑΔΑ: 7ΨΧ9Ω1Ξ-ΕΕΞ – Ψήφιση πίστωσης για την συντήρηση και τεχνική υποστήριξη προγραμμάτων λογισμικού (συντήρηση και υποστήριξη προγράμματος ERGA NG από την 4Μ Α.Ε. Προηγμένα Συστήματα Τεχνικού Λογισμικού).

9) ΑΔΑ: 64Ε2Ω1Ξ-ΦΑ1 – Ψήφιση πίστωσης για «Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων (ΜΕ 59526)».

10) ΑΔΑ: ΒΧΕΨΩ1Ξ-0ΡΦ – Ψήφιση πίστωσης για την «Ανάλυση δειγμάτων νερού από τις δεξαμενές του δικτύου ύδρευσης του Δήμου Σαρωνικού» και ορισμός επιτροπής αξιολόγησης προσφορών.

11) ΑΔΑ: ΒΜΟ2Ω1Ξ-Ν4Ρ – Ψήφιση πιστώσεων στους αντίστοιχους Κ.Α. τιμολογίων μηνός ΙΟΥΝΙΟΥ 2015.

12) ΑΔΑ: 6Ζ7ΦΩ1Ξ-ΦΣΕ – Έγκριση δαπανών, ψήφιση πίστωσης και έγκριση έκδοσης σχετικών χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής για την αποκατάσταση της παγίας προκαταβολής του Δήμου Σαρωνικού.

13) ΑΔΑ: 7Π7ΧΩ1Ξ-ΜΘΘ – Έγκριση δαπανών, ψήφιση πίστωσης και έγκριση έκδοσης σχετικών χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής για την αποκατάσταση της παγίας προκαταβολής της Δημοτικής Κοινότητας Παλαιάς Φώκαιας.

14) ΑΔΑ: 7ΒΠΣΩ1Ξ-ΛΔΧ – Υποβολή έκθεσης Εσόδων-Εξόδων Β΄ τριμήνου για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2015.

15) ΑΔΑ: 6ΚΗ4Ω1Ξ-Π1Β – Επόνηση της μελέτης για την «Μελέτη διαχείρισης απορριμμάτων Δήμου Σαρωνικού»

16) ΑΔΑ: 7ΒΠΣΩ1Ξ-ΛΔΧ – Υποβολή έκθεσης Εσόδων-Εξόδων Β΄ τριμήνου για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2015.

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ

ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΛΥΒΙΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ

ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

ΒΙΝΤΕΟ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

ΒΙΝΤΕΟ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

ΠΑΛΑΙΑΣ ΦΩΚΑΙΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ

1) Πίνακας Αποφάσεων ΔΚ Παλαιάς Φώκαιας 28-8-2015

ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

ΒΙΝΤΕΟ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΑΡΩΝΙΔΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ

1) Πρόσκληση Συμβουλίου ΔΚ Σαρωνίδας 4-8-2015

ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

1) Πίνακας Αποφάσεων Συμβουλίου ΔΚ Σαρωνίδας 4-8-2015

2) ΑΔΑ: ΩΥΔΥΩ1Ξ-Ζ6Θ – ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΛΟΓΩ ΝΕΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

ΒΙΝΤΕΟ

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΟΥΒΑΡΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ

1) 

ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

1)

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

ΒΙΝΤΕΟ

ΝΠΔΔ ΑΡΙΣΤΟΔΙΚΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ

1) Πρόσκληση Δ.Σ. Νομικού Προσώπου ΑΡΙΣΤΟΔΙΚΟΣ 4-8-2015

2) Πρόσκληση Συμβουλίου ΔΚ Σαρωνίδας 10-8-2015

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

1) Πίνακας Αποφάσεων Νομικού Προσώπου ΑΡΙΣΤΟΔΙΚΟΣ 4-8-2015

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΕΝΤΑΛΜΑΤΑ

1) ΑΔΑ: Ω1Β3Ω1Ξ-ΝΡ3 – Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-1093 για :ΕΞΟΦΛΗΣΗ 2ου ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ. ΑΡΙΘ. 269/14 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (Α.Μ. 16/14)

2) ΑΔΑ: ΒΧ7ΓΩ1Ξ-ΖΙΧ – Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-1094 για :ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΝΕΡΟΥ ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΩΛΗΣΗ ΚΑΙ ΙΔΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 (ΚΑΛΥΒΙΑ)

3) ΑΔΑ: ΩΙ2ΠΩ1Ξ-ΒΣΤ – Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-1095 για :ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΝΕΡΟΥ ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΩΛΗΣΗ ΚΑΙ ΙΔΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 (ΑΝΑΒΥΣΣΟΣ, ΚΟΥΒΑΡΑ)

4) ΑΔΑ: ΩΝΛ4Ω1Ξ-Σ1Α – Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-1096 για :ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΝΕΡΟΥ ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΩΛΗΣΗ ΚΑΙ ΙΔΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 (ΣΑΡΩΝΙΔΑ, ΠΑΛ. ΦΩΚΑΙΑ)

5) ΑΔΑ: Ω3ΠΜΩ1Ξ-Ν6Μ – Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-1099 για :ΕΝΑΝΤΙ ΕΞΟΦΛ. 9ου ΛΟΓ/ΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗ-ΜΕΛ. Γ.Π.Σ.-ΠΟΛΕΟΔΟΜΗΣΗ-ΜΕΛ.ΠΡΑΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ & ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ Γ.Σ.Π. ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΤΩΝ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ & ΠΟΛΕΟΔ. ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΟΙΝ.ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ ΣΥΜΦ. ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ ΑΡ. 112/04 ΑΠΟΦ.ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛ. ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ

6) ΑΔΑ: 7ΓΕ7Ω1Ξ-ΓΧΥ – Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-1188 για :ΕΝΑΝΤΙ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΕΤΟΥΣ 2015 ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΕΙΣ ΕΤΩΝ 2013-2014 & ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΤΙΚΟΥ ΟΦΕΛΟΥΣ 2015 ΥΠΕΡ ΕΔΣΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΔΟΧΗ ΤΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΟ ΧΥΤΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/4-30/6/2015(1η ΔΟΣΗ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2015 -ΠΑΡΑΚΡΑΤ. ΑΠΌ ΔΕΗ)-Λ.Τ.

7) ΑΔΑ: ΨΟΠΤΩ1Ξ-ΟΟΝ – Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-1189 για :ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Δ.Ε.Η. ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΓΙΑ ΣΥΝΕΙΣΠΡΑΞΗ Δ.Τ., Δ.Φ. & ΤΑΠ ΑΠΌ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ

8) ΑΔΑ: 6ΦΗΛΩ1Ξ-8ΔΖ – Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-1190 για :ΟΦΕΙΛΕΣ ΑΠΌ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ (ΣΥΝΕΙΣΠ.) ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΟΙΚΟΝ. ΔΙΟΙΚ. ΥΠΗΡ. (195.008,82*10%) – ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ

9) ΑΔΑ: Β5ΘΟΩ1Ξ-ΡΦΞ – Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-1191 για :ΟΦΕΙΛΕΣ ΑΠΌ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ (ΣΥΝΕΙΣΠ.) ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΥΠΗΡ. ΗΛΕΚΤ/ΣΜΟΥ (195.008,82*75%) – ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ

10) ΑΔΑ: ΩΦΒ3Ω1Ξ-9ΗΧ – Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-1192 για :ΟΦΕΙΛΕΣ ΑΠΌ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ (ΣΥΝΕΙΣΠ.) ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΥΠΗΡ. ΥΔΡ/ΣΗΣ-ΑΡΔ/ΣΗΣ (195.008,82*15%) – ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ

11) ΑΔΑ: Ω3ΟΩΩ1Ξ-Χ5Ψ – Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-159 για :ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΚΕΛΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – 227.000 ΦΑΚΕΛΟΥΣ ΛΕΥΚΟΥΣ ΜΕ ΠΑΡΑΘΥΡΟ 114 ΧΙΛ, 227.000 ΕΝΤΥΠΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ(ΑΡ. ΣΥΜΒΑΣΗΣ 6904/2015)

12) ΑΔΑ: 7ΒΣΨΩ1Ξ-Π73 – Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-1142 για :ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΠΛΟΤΥΠΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – 64.000 ΕΝΤΥΠΑ ΔΙΠΛΟΤΥΠΑ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΤΑΜΕΙΟΥ

13) ΑΔΑ: 7ΙΣΩΩ1Ξ-Ψ4Ξ – Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-1151 για :ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ – ΣΟΥΗΔΙΚΗ ΞΥΛΕΙΑ 3,5*5*400*14 & 0,12*0,02*4*142, ΚΟΝΤΡΑ ΠΛΑΚΕ ΘΑΛΑΣΣΗΣ 1,5 cm

14) ΑΔΑ: ΩΦΦΦΩ1Ξ-Π3Α – Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-1137 για :ΜΙΣΘΩΜΑ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΩΝ Δ.Κ. ΣΑΡΩΝΙΔΑΣ ΜΗΝΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2015

15) ΑΔΑ: 76ΙΜΩ1Ξ-9Σ2 – Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-1138 για :ΜΙΣΘΩΜΑ 50% ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ Δ.Κ. ΣΑΡΩΝΙΔΑΣ ΜΗΝΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2015

16) ΑΔΑ: ΩΑΩ7Ω1Ξ-ΨΨΕ – Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-1139 για :ΜΙΣΘΩΜΑ 50% ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ Δ.Κ. ΣΑΡΩΝΙΔΑΣ ΜΗΝΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2015

17) ΑΔΑ: Ω6ΡΦΩ1Ξ-Ν9Β – Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-1140 για :ΜΙΣΘΩΜΑ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ & ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ Δ.Κ. ΣΑΡΩΝΙΔΑΣ ΜΗΝΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2015

18) ΑΔΑ: 7278Ω1Ξ-Ι40 – Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-1141 για :ΜΙΣΘΩΜΑ ΓΙΑ ΣΤΕΓΑΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Δ.Κ. ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΜΗΝΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2015 (ΛΗΞΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ 31/07/2015 & ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΥΓΟΥΣΤΟ 2015 Ν.375/2015)

19) ΑΔΑ: 7ΩΥΧΩ1Ξ-Ψ0Φ – Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-1160 για :ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΜΗΝΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2015 (Ν 9905)

20) ΑΔΑ: ΩΕ13Ω1Ξ-Σ47 – Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-1161 για :ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Δ.Σ. ΜΗΝΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2015 (Νο 9905)

21) ΑΔΑ: 7Ο01Ω1Ξ-3ΞΤ – Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-1162 για :ΕΞΟΔΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΜΗΝΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2015 (Νο 9906)

22) ΑΔΑ: 7ΒΥ3Ω1Ξ-ΟΙΚ – Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-1163 για :ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΜΗΝΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2015 (Νο 9908)

23) ΑΔΑ: 6Ψ11Ω1Ξ-ΠΡΗ – Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-1164 για :ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΜΗΝΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2015 (Νο 9903)

24) ΑΔΑ: ΩΝ3ΝΩ1Ξ-9ΚΚ – Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-1165 για :ΠΑΓΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΧΩΡΙΣ ΩΡΑΡΙΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΜΗΝΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2015 (ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ) Ν. 9904

25) ΑΔΑ: 7Α1ΥΩ1Ξ-ΚΦΨ – Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-1167 για :ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΜΕ ΠΑΓΙΑ ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ ΜΗΝΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2015 (Νο 9902)

26) ΑΔΑ: 72Γ2Ω1Ξ-Χ0Ι – Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-154 για :ΑΜΟΙΒΗ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΚΥΡΩΣΗΣ Ε3782/14 ΣΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ & ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΆ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΤΗΣ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΤΟΥ Δ. ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΚΤΙΟ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ Α.Ε. (Δ.Σ.268α/14 και 112/15) (Ο.Ε. 208/15)

27) ΑΔΑ: 6Π4ΜΩ1Ξ-ΝΓ8 – Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-1100 για :ΑΜΟΙΒΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ ΓΙΑ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΡ. 7887β/15, 7888β/15,8251β/15, 8262β/15 ΕΚΘ. ΕΠΙΔ. ΠΡΟΣ ΑΤΤΙΚΗ ΣΠΕ, Π. ΜΠΑΤΙΛΙΔΗ & ΑΧΙΛΛΕΑ ΠΑΠΠΑ ΑΚΡΙΒΗ ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ ΑΓΩΓΩΝ ΕΝΩΠΙΟΝ ΜΟΝ. & ΠΟΛ. ΠΡΩΤΟΔ. ΑΘΗΝΩΝ

28) ΑΔΑ: 7ΝΝΔΩ1Ξ-ΛΨΚ – Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-1101 για :ΑΜΟΙΒΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ ΓΙΑ ΕΠΙΔΟΣΗ ΤΗΣ ΑΡΙΘ. 9927β/2015 ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΛΗΣΗΣ ΣΕ ΑΚΡΟΑΣΗ ΜΕ ΣΥΓΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΑΛΛΗΛΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟ ΑΡΣΕΝΗ

29) ΑΔΑ: ΩΞΡΚΩ1Ξ-Ω8Ρ – Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-1102 για :ΑΜΟΙΒΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ ΓΙΑ ΕΠΙΔΟΣΗ ΤΗΣ ΑΡΙΘ. 10085β/2015 ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΜΕ ΣΥΓΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΣ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΩΤΗΡΧΟ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ

30) ΑΔΑ: 7ΦΘΜΩ1Ξ-Κ40 – Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-1106 για :ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΩΛΗΝΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΓΙΑ Δ.Ε. ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ , Π. ΦΩΚΑΙΑΣ & ΚΟΥΒΑΡΑ – ΡΑΚΟΡ, ΒΡΥΣΕΣ, ΛΑΣΤΙΧΑ, ΦΛΟΓΙΣΤΡΟ ΠΡΟΠΑΝΙΟΥ, ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ, ΚΛΠ

Advertisements

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s

Αρέσει σε %d bloggers: