ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΜΗΝΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2015

ΔΗΜΑΡΧΟΣ

1) ΑΔΑ: 7ΘΡ6Ω1Ξ-57Ρ – Ορισμός μελών στην επιτροπή καλής εκτέλεσης του άρθρου 67 του ΠΔ 28/80 υπηρεσιών για το έτος 2015

2) ΑΔΑ: 7ΙΨΜΩ1Ξ-Ε89 – Απ ευθείας ανάθεση υπηρεσίας «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ» ( ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΜΕ 119951) »

3) ΑΔΑ: 6ΠΓ6Ω1Ξ-ΤΧ1 – Απ ευθείας ανάθεση υπηρεσίας «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΩΝ (επισκευή-ενίσχυση υαλοπετάσματος στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου του Δημαρχείου Δήμου Σαρωνικού) »

4) ΑΔΑ: 7Ζ80Ω1Ξ-ΓΩΤ – ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ – ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΦΩΤΙΣΜΟΥ – ΦΩΤΕΙΝΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ ΚΑΙ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΓΙΑ ΣΤΟΛΙΣΜΟ

5) ΑΔΑ: Ω4ΚΗΩ1Ξ-400 – Διενέργεια υπηρεσίας « ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΥΔΡΟΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΑΠΟ ΑΛΛΕΣ ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΕ ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΠΟΥ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΥΝ ΒΛΑΒΗ ΣΤΟ ΑΝΤΛΗΤΙΚΟ ΤΟΥΣ ΣΥΣΤΗΜΑ (ΒΛΑΒΗ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΣΤΗΝ AMERICAN EXPRESS) »

6) ΑΔΑ: 7Ε9ΕΩ1Ξ-ΘΗΦ – Απ ευθείας ανάθεση υπηρεσίας « ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΥΔΡΟΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΑΠΟ ΑΛΛΕΣ ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΕ ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΠΟΥ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΥΝ ΒΛΑΒΗ ΣΤΟ ΑΝΤΛΗΤΙΚΟ ΤΟΥΣ ΣΥΣΤΗΜΑ (ΒΛΑΒΗ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΣΤΗΝ AMERICAN EXPRESS) »

7) ΑΔΑ: 6ΨΕΟΩ1Ξ-08Β – Απ ευθείας ανάθεση υπηρεσίας« ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ »

8) ΑΔΑ: 71ΨΓΩ1Ξ-4Λ6 – Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Α-145 για :ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ (ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ, Ο.Ε. 232/14, ΑΑΥ 745/14)

9) ΑΔΑ: Ω2ΣΤΩ1Ξ-7ΩΠ – Διενέργεια υπηρεσίας “ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ”

10) ΑΔΑ: ΩΚΞ7Ω1Ξ-ΚΑΗ – Απ ευθείαςανάθεση υπηρεσίας “ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ”

11) ΑΔΑ: ΩΑΓΓΩ1Ξ-6ΥΛ – Διενέργεια υπηρεσίας «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΣΠΑ 2014-2020 (ΣΕΣ)»

12) ΑΔΑ: 6ΩΑΨΩ1Ξ-ΣΗΞ – Απ ευθείας ανάθεση υπηρεσίας «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΣΠΑ 2014-2020 (ΣΕΣ)»

13) ΑΔΑ: ΩΑΓΓΩ1Ξ-6ΥΛ – Διενέργεια υπηρεσίας «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΣΠΑ 2014-2020 (ΣΕΣ)»

14) ΑΔΑ: 6ΩΑΨΩ1Ξ-ΣΗΞ – Απ ευθείας ανάθεση υπηρεσίας «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΣΠΑ 2014-2020 (ΣΕΣ)»

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

1) ΑΔΑ: Ω663Ω1Ξ-ΦΩΙ – Σύμβαση υπηρεσίας « ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΣΗ ΚΑΙ ΜΑΓΝΗΤΟΣΚΟΠΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ »

2) ΑΔΑ: Ω8ΩΨΩ1Ξ-3ΝΞ – Σύμβαση « Προμήθεια τροφίμων απόρων»

3) ΑΔΑ: ΩΑΘΞΩ1Ξ-Δ9Β – Σύμβαση « Προμήθεια ειδών καθαρίοτητας και ευπρεπισμού Δήμου Σαρωνικού»

4) ΑΔΑ: 78ΠΖΩ1Ξ-4ΜΤ – Σύμβαση υπηρεσίας «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ» ( ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΜΕ 59527) »

5) ΑΔΑ: 76Χ9Ω1Ξ-ΑΒΖ – Σύμβαση υπηρεσίας « ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΚΚΕΝΩΣHΣ ΒΟΘΡΩΝ »

6) ΑΔΑ: 74Ξ1Ω1Ξ-ΕΒΓ – Απ ευθείας ανάθεση « ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ, ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ & ΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΔΑΦΟΥΣ»

7) ΑΔΑ: 71ΡΒΩ1Ξ-ΓΜΠ – Σύμβαση προμήθειας ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ,ΕΚΔΟΣΕΙΣ,ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΗΣΕΙΣ, ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

8) ΑΔΑ: 7ΓΔΔΩ1Ξ-ΘΜΔ – Σύμβαση « ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ, ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ & ΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΔΑΦΟΥΣ ’’ .

9) ΑΔΑ: Ω8ΒΙΩ1Ξ-951 – Σύμβαση «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΛΗΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ & ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΣΤΗ Δ.Κ ΚΑΛΥΒΙΩΝ (American Express)

10) ΑΔΑ: ΩΟΦΗΩ1Ξ-ΡΣΒ – Σύμβαση υπηρεσίας « ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΥΔΡΟΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΑΠΟ ΑΛΛΕΣ ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΕ ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΠΟΥ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΥΝ ΒΛΑΒΗ ΣΤΟ ΑΝΤΛΗΤΙΚΟ ΤΟΥΣ ΣΥΣΤΗΜΑ (ΒΛΑΒΗ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΣΤΗΝ AMERICAN EXPRESS) »

11) ΑΔΑ: ΩΞΡ2Ω1Ξ-330 – ΣΎΜΒΑΣΗ υπηρεσίας« ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ »

12) ΑΔΑ: Ω7Ρ6Ω1Ξ-0ΟΖ – Σύμβαση υπηρεσίας “ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ”

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ

1) Πρόσκληση Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου στις 18-3-2015

ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

1) Πίνακας Αποφάσεων Δημοτικού Συμβουλίου συνεδρίασης 18-3-2015

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

1) ΑΔΑ: ΒΝ0ΙΩ1Ξ-ΗΑΘ – Λήψη απόφασης περί παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικών οργάνων καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος.

2) ΑΔΑ: ΩΤΚ8Ω1Ξ-ΔΜΣ – Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για Υπηρεσίες Ανταποδοτικού Χαρακτήρα έτους 2015.

3) ΑΔΑ: 76ΨΥΩ1Ξ-2Β8 – Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 35.765,00€ από το ΥΠΕΣ της 1ης & 2ης κατανομής ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών των Δήμων (πρώην ΣΑΤΑ) έτους 2015 για έργα και επενδυτικές δραστηριότητες

4) ΑΔΑ: 69ΟΖΩ1Ξ-ΨΘ5 – Έγκριση διενέργειας διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την Προμήθεια του συνόλου των καυσίμων κίνησης, θέρμανσης και λιπαντικών του Δήμου Σαρωνικού και των Νομικών Προσώπων αυτού.

5) ΑΔΑ: 7Σ3ΛΩ1Ξ-Β6Υ – Λήψη απόφασης επί αίτησης Kουμαριανού Θεολόγου και λοιπών περί παραμονής της Λαϊκής Αγοράς στην οδό Νικ.Σιδέρη

6) ΑΔΑ: ΒΝΥΒΩ1Ξ-ΚΟΧ – Αποδοχή της 1ης Τροποποίησης της πράξης «Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης από αμιαντοσωλήνα και επέκταση δικτύου ύδρευσης Καλυβίων» με την ένταξη σε αυτή του υποέργου «Συνδέσεις υφιστάμενων παροχών με νέα δίκτυα ύδρευσης» συνολικού προϋπολογισμό 400.000,00 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και των όρων της απόφασης ένταξης όπως περιγράφονται στα άρθρα 2 έως και 11 στο Σύμφωνο Αποδοχής των όρων της παραπάνω πράξης.

7) ΑΔΑ: ΨΟ1ΡΩ1Ξ-ΣΧΙ – Λήψη απόφασης περί παράτασης ιδιωτικού συμφωνητικού μίσθωσης της εταιρείας VODAFONE-PANAFONE Ανώνυμη Ελληνική Εταιρεία Τηλεπικοινωνιών (Κεραία Σκόρδι).

8) ΑΔΑ: 6ΥΔΓΩ1Ξ-ΦΙΨ – Λήψη απόφασης επί αίτησης της εταιρείας «ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΕ» περί υπαγωγής στην ρύθμιση, χρέωσης δημοτικών τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού, που προβλέπεται για τα στεγασμένους χώρους άνω των 6.000τ.μ. δυνάμει της 247/2014 απόφασης Δ.Σ.

9) ΑΔΑ: ΩΠΠΖΩ1Ξ-Φ1Β – Λήψη απόφασης επί αίτησης συλλόγου «Φωκαέων Πολιτεία» περί παραχώρησης χώρου για τη στέγαση του.

10) ΑΔΑ: 76ΧΒΩ1Ξ-ΝΕ0 – Λήψη απόφασης περί αποδοχής ή μη της πρότασης της Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών και Αμφισβητήσεων (Υποθέσεις: κ.κ Χλωμούδη Δημητρίου, Παρασκευά Γεωργίου, Βαγιάνου Ευγενίας, Μπελίτσα Ευαγγέλου, Νικολόπουλου Χαράλαμπου, Κοσμόπουλου Γεωργίου, Σταματίνας Ράπτη, Σέρβιου Στυλιανού, Αλεξάνδρου Μαρία-Άννα, Φάμελου Aντώνιος (λογαριασμός: Φάμελου Πασχαλιά), Μανδράκης Απόστολος, Αφοι Αλεξιάδη Ο.Ε, Τσατσαρώνη Μαρία, Συρράκος Παναγιώτης, Ελληνάκης Ευτύχιος,Bελδέκη Νικολάου, «ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΠΥΡΑΜΙΣ Α.Τ.Ε», Κουλουριώτη Ειρήνης, Αβραάμ Τσισμενάκη, «ΞΕΝΤΕ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ-ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΕΣ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», Αθανασίου Δαβάκη του Δικαίου).

ΒΙΝΤΕΟ

1) ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ 18/3/15. ΘΕΜΑΤΑ 1-4

2) ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ 18/3/15. ΘΕΜΑΤΑ 5-6

3) ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ 18/3/15. ΘΕΜΑΤΑ 7-12

4) ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ 18/3/15. Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΡΑΚΤΙΟ ΜΕΤΩΠΟ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ

1) Πρόσκληση Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής στις 16-3-2015

2) Κατεπείγουσα Πρόσκληση Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής 27-3-2015

3) Πρόσκληση Κατεπείγουσας Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής 30-3-2015

ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

1) Πίνακας Αποφάσεων Οικονομικής Επιτροπής κατά τη συνεδρίαση στις 9-3-2015

2) Πίνακας Αποφάσεων Οικονομικής Επιτροπής 16-3-2015

3) Πίνακας Αποφάσεων Οικονομικής Επιτροπής 27-3-2015

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

1) ΑΔΑ: Ω7ΙΑΩ1Ξ-ΓΜΡ – Έγκριση 2ης εντολής πληρωμής της μελέτης «Καθορισμός χρήσεων γης του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Κοινότητας Σαρωνίδας».

2) ΑΔΑ: 6ΓΗ4Ω1Ξ-Α9Ξ – Έγκριση 1ου λογαριασμού του έργου «Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων Δήμου Σαρωνικού».

3) ΑΔΑ: 7ΞΕΞΩ1Ξ-4ΙΛ – Ψήφιση πιστώσεων στους αντίστοιχους Κ.Α. τιμολογίων μηνός ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015.

4) ΑΔΑ: ΩΒΞΒΩ1Ξ-49Δ – Λήψη απόφασης επί ένστασης της εταιρείας Β. ΚΑΥΚΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ-ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ, κατά της διακήρυξης του Πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια Υλικών και εξαρτημάτων Ηλεκτροφωτισμού-Λαμπτήρων Φωτισμού-Φωτεινών Σωλήνων και Λαμπτήρων για Στολισμό.

5) ΑΔΑ: 7ΞΕΞΩ1Ξ-4ΙΛ – Ψήφιση πιστώσεων στους αντίστοιχους Κ.Α. τιμολογίων μηνός ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015.

6) ΑΔΑ: 7ΓΨΑΩ1Ξ-ΒΥ8 – Ψήφιση πίστωσης για «Μισθώματα υδροφόρων για μεταφορά πόσιμου νερού από άλλες δεξαμενές ύδρευσης σε δεξαμενές ύδρευσης που παρουσιάζουν βλάβη στο αντλητικό σύστημα (American Express)».

7) ΑΔΑ: 6Ι1ΕΩ1Ξ-ΥΦΦ – Ψήφιση πίστωσης για «Υπηρεσίες εξειδικευμένου χρηματοδοτικού συμβούλου για τη χρηματοδότηση έργων από το ΕΣΠΑ 2014-2020 (ΣΕΣ)» και ορισμός επιτροπής αξιολόγησης προσφορών.

8) ΑΔΑ: 6737Ω1Ξ-ΨΞ8 – Ανάθεση λόγω του επείγοντος «Προμήθειας Αντλητικών συστημάτων και εξαρτημάτων για την επισκευή αντιλοστασίου στη Δ.Κ. Καλυβίων (American Express)».

9) ΑΔΑ: ΩΝΔΠΩ1Ξ-6ΟΘ – Λήψη απόφασης περί άσκησης ή μη αίτησης αναίρεσης ενώπιον του Σ.τ.Ε. κατά της αριθ. 168/2015 απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Αθήνας (υπόθεση Τζουμάκα Νικ.).

10) ΑΔΑ: 66ΟΟΩ1Ξ-2ΒΠ – Λήψη απόφασης περί άσκησης ή μη αίτησης αναίρεσης ενώπιον του Σ.τ.Ε. κατά της αριθ. 6876/2015 απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Αθήνας (υπόθεση Μαμάκου Γρ..)

11) ΑΔΑ: ΩΧΒΕΩ1Ξ-73Τ – Συνέχιση-ολοκλήρωση των διαδικασιών του διαγωνισμού του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΟΥΒΑΡΑ» (σχετ. η αριθ. Α747/27-3-2015 απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών).

12) ΑΔΑ: 6Ξ2ΓΩ1Ξ-ΧΕΠ – Έγκριση 11ης εντολής πληρωμής της μελέτης «Εκπόνηση μελετών για την πολεοδόμηση (ένταξη στο σχέδιο πόλης) της περιοχής Α΄ κατοικίας (Γ.Π.Σ.) της Κοινότητας Αναβύσσου Νομού Αττικής».

13) ΑΔΑ: 77ΘΘΩ1Ξ-Τ9Κ – Έγκριση επικαιροποιημένων δικαιολογητικών του αναδόχου του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΟΥΒΑΡΑ» (σχετ. η αριθ. Α747/27-3-2015 απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών).

14) ΑΔΑ: Ω095Ω1Ξ-ΘΛΨ – Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών (αριθ. 5/15 μελέτη), καθορισμός τρόπου εκτέλεσης, κατάρτιση όρων διακήρυξης και ψήφιση πίστωσης για την «Προμήθεια του συνόλου των καυσίμων κίνησης, θέρμανσης και λιπαντικών του Δήμου Σαρωνικού και των Νομικών Προσώπων αυτού».

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ

ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ

1) 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

1) Πίνακας Αποφάσεων Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 16-3-2015

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΛΥΒΙΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ

1) 

ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

1) Πίνακας Αποφάσεων Συμβουλίου ΔΚ Καλυβίων 16-3-2015

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

ΒΙΝΤΕΟ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ

1) 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

1) Πίνακας Αποφάσεων Συμβουλίου ΔΚ Αναβύσσου συνεδρίασης 10-3-2015

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

ΒΙΝΤΕΟ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

ΠΑΛΑΙΑΣ ΦΩΚΑΙΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ

1) Πρόσκληση Συνεδρίασης Συμβουλίου ΔΚ Παλαιάς Φώκαιας στις 16-3-2015

ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

1) Πίνακας Αποφάσεων Συμβουλίου ΔΚ Παλιάς Φώκαιας 16-3-2015

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

ΒΙΝΤΕΟ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΑΡΩΝΙΔΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ

1) Πρόσκληση Συνεδρίασης Συμβουλίου ΔΚ Σαρωνίδας 30-3-2015

ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

1) Πίνακας Αποφάσεων Συμβουλίου ΔΚ Σαρωνίδας στις 30-3-2015

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

ΒΙΝΤΕΟ

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΟΥΒΑΡΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ

1) Πρόσκληση Συνεδρίασης Συμβουλίου Τ.Κ. Κουβαρά στις 30-3-2015

ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

1) Πίνακας Αποφάσεων Συμβουλίου ΤΚ Κουβαρά στις 30-3-2015

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

ΒΙΝΤΕΟ

ΝΠΔΔ ΑΡΙΣΤΟΔΙΚΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ

1) Πρόσκληση Συνεδρίασης ΔΣ Νομικού Προσώπου ΑΡΙΣΤΟΔΙΚΟΣ στις 11-3-2015

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

1) Πίνακας Αποφάσεων ΔΣ Νομικού Προσώπου ΑΡΙΣΤΟΔΙΚΟΣ 3-3-2015

2) Πίνακας Αποφάσεων ΔΣ Νομικού Προσώπου ΑΡΙΣΤΟΔΙΚΟΣ συνεδρίασης 11-3-2015

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΕΝΤΑΛΜΑΤΑ

ΑΔΑ: ΩΖΥΚΩ1Ξ-ΙΞΑ – Έγκριση αιτήσεων οφειλετών του Δήμου «περί υπαγωγής τους στη ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών (Ν. 4257/2014, όπως τροποποιήθηκε με το αρθ. 24 του Ν. 4304/14».)

Advertisements

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s

Αρέσει σε %d bloggers: