ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΜΗΝΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015

ΔΗΜΑΡΧΟΣ

1) ΑΔΑ: 6ΔΖΟΩ1Ξ-7Θ0 – Απευθείας ανάθεση υπηρεσίας «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ» ( ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕ 119901, ΜΕ 57043) »

2) ΑΔΑ: ΩΒ0ΜΩ1Ξ-ΞΕΧ – Διενέργεια υπηρεσίας ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

3) ΑΔΑ: ΩΚΗΤΩ1Ξ-67Σ – Διενέργεια « ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ , ΕΚΔΟΣΕΩΝ, ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ»

4) ΑΔΑ: 66Θ5Ω1Ξ-ΙΤΖ – Διενέργεια υπηρεσίας «ΠΛΥΣΙΜΟ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ»

5) ΑΔΑ: ΩΛΠΨΩ1Ξ-0ΔΦ – Διενέργεια « ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΑΚΟΥΛΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΑΔΟΥΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ»

6) ΑΔΑ: Ω7ΧΥΩ1Ξ-ΛΚΔ – Διενέργεια » ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ»

7) ΑΔΑ: 73ΟΥΩ1Ξ-Σ13 – Απευθείας ανάθεση για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΑΚΟΥΛΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΑΔΟΥΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ»

8) ΑΔΑ: 7ΙΟΚΩ1Ξ-ΩΙΕ – Απ ευθείας ανάθεση υπηρεσίας » ΠΛΥΣΙΜΟ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ»

9) ΑΔΑ: 7261Ω1Ξ-Β1Η – Απευθείας ανάθεση για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ»

11) ΑΔΑ: 6ΕΣΧΩ1Ξ-ΠΕΩ – Απευθείας ανάθεση για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ , ΕΚΔΟΣΕΩΝ, ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ»

12) ΑΔΑ: ΩΧ46Ω1Ξ-6Ξ7 – Απ ευθείας ανάθεση υπηρεσίας ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

13) ΑΔΑ: 7Π92Ω1Ξ-ΣΨ7 – Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών (αριθ. μελ. 1/15), καθορισμός τρόπου εκτέλεσης, κατάρτιση όρων διακήρυξης και ψήφιση πίστωσης για την προμήθεια «προμήθεια του συνόλου των ειδών διατροφής του Δήμου Σαρωνικού και των Νομικών Προσώπων αυτού».

14) ΑΔΑ: 7ΔΦΛΩ1Ξ-ΛΤΩ – Ψήφιση πίστωσης για την εξόφληση της Α. ΚΑΟΥΣΗ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ (σχετική απόφαση της Ο.Ε. 12/15).

15) ΑΔΑ: ΩΧΡΛΩ1Ξ-5Ρ9 – Διενέργεια υπηρεσίας « ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΣΗ ΚΑΙ ΜΑΓΝΗΤΟΣΚΟΠΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ »

16) ΑΔΑ: ΩΡΚΘΩ1Ξ-4Ρ6 – Απ ευθείαςανάθεση υπηρεσίας « ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΣΗ ΚΑΙ ΜΑΓΝΗΤΟΣΚΟΠΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ »

17) ΑΔΑ: ΩΟΞΦΩ1Ξ-ΠΛΙ – Διενέργεια « Προμήθεια τροφίμων απόρων»

18) ΑΔΑ: 7ΤΩΧΩ1Ξ-3Κ1 – Απ ευθείας ανάθεση « Προμήθεια τροφίμων απόρων»

19) ΑΔΑ: 6Φ77Ω1Ξ-ΗΥΕ – Απ ευθείας ανάθεση υπηρεσίας «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ» ( ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΜΕ 59527) »

20) ΑΔΑ: Ω2ΤΛΩ1Ξ-Ρ5Ω – Διενέργεια υπηρεσίας « ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΚΚΕΝΩΣHΣ ΒΟΘΡΩΝ »

21) ΑΔΑ: 7Ξ24Ω1Ξ-1Τ0 – Απ ευθείας ανάθεδη υπηρεσίας « ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΚΚΕΝΩΣHΣ ΒΟΘΡΩΝ »

22) ΑΔΑ: Ω199Ω1Ξ-Ψ0Β – Διενέργεια « ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ, ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ & ΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΔΑΦΟΥΣ»

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

1)

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ

1) 

ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

1) Πίνακας Αποφάσεων Δημοτικού Συμβουλίου 26-2-2015

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

1) ΑΔΑ: 7ΜΡΨΩ1Ξ-ΥΗΤ – Έγκριση Προϋπολογισμού Ένωσης Γονέων Νοητικώς Υστερούντων Ατόμων (ΕΓΝΥΑ) έτους 2015.

2) ΑΔΑ: ΩΒΖ8Ω1Ξ-3ΣΘ – Έγκριση διορθωμένης μελέτης του έργου «Συντήρηση του οδικού δικτύου του Δήμου Σαρωνικού»

3) ΑΔΑ: 7ΚΘΡΩ1Ξ-Β8Ρ – Λήψη απόφασης εξουσιοδότησης υπευθύνου για την υπογραφή σύμβασης ενεχυρίασης για την ΕΥΔΑΠ στον υπ. αριθμ.0026.0040.66.0201097578 λογαριασμό της Τράπεζας Eurobank E.F.G.

4) ΑΔΑ: 71Γ6Ω1Ξ-ΔΛΘ – Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 34.215,83€ από ΥΠΕΣ της A΄ κατανομής ΚΑΠ έτους 2015 για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών των σχολείων αρμοδιότητας Δήμου Σαρωνικού.

5) ΑΔΑ: ΩΘ86Ω1Ξ-ΘΟ6 – Λήψη απόφασης περί ανατροπών αναλήψεων υποχρεώσεων για το οικονομικό έτος 2014, από το Δημοτικό Συμβούλιο.

6) ΑΔΑ: ΩΑΓΟΩ1Ξ-ΡΛΝ – «Λήψη απόφασης για συμμετοχή του Δήμου Σαρωνικού στο συνδρομητικό πρόγραμμα των απορριμματοφόρων Δήμων και Κοινοτήτων των Αττικών Διαδρομών και για τη διέλευση από την Αττική οδό των υπολοίπων οχημάτων του Δήμου (Υπηρεσιακές Ανάγκες), καθώς και διάθεση των σχετικών πιστώσεων.

7) ΑΔΑ: Ω1ΚΟΩ1Ξ-ΗΧ6 – «Λήψη Απόφασης για το ποσοστό απόδοσης στο Νομικό Πρόσωπο «ΑΡΙΣΤΟΔΙΚΟΣ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ» για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών και κατά προτεραιότητα δαπανών μισθοδοσίας προσωπικού των παιδικών σταθμών από τους Κ.Α.Π. για το έτος 2015.»

8) ΑΔΑ: 6ΧΠΞΩ1Ξ-5ΔΡ – Ορισμός ενός (1) Δημοτικού Συμβούλου και αναπληρωματικού μέλους αυτού για τη συγκρότηση επιτροπής παραλαβής εργασιών του άρθρου 67 του ΠΔ.28/80.

9) ΑΔΑ: 7ΞΕΔΩ1Ξ-4ΟΞ – Ορισμός δύο (2) Δημοτικών Συμβούλων ως τακτικών μελών και ισάριθμων αναπληρωματικών για τη συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής Εργασιών (άρθρο 64, παρ.14 του Π.Δ. 28/80).

10) ΑΔΑ: ΩΦ0ΕΩ1Ξ-Λ2Κ – Ορισμός δύο (2) Δημοτικών Συμβούλων και ισάριθμων αναπληρωματικών για τη συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας Δημοπρασιών ( άρθρο 1 του Π.Δ. 270/81).

11) ΑΔΑ: Ψ4ΠΖΩ1Ξ-8ΣΦ – Έγκριση μελέτης και τευχών δημοπράτησης του έργου «Επισκευή και ενεργειακή αναβάθμιση σχολικών κτιρίων και προαυλίων Δήμου Σαρωνικού».

12) ΑΔΑ: 7Κ61Ω1Ξ-ΩΕΝ – Λήψη απόφασης για τον καθορισμό του ανώτατου επιτρεπόμενου χρηματικού ορίου κλήσεων κινητής τηλεφωνίας μηνιαίως.

13) ΑΔΑ: 79Ο1Ω1Ξ-59Ψ – Ορισμός μελών επιτροπής παραλαβής προμηθειών ΕΚΠΟΤΑ (Ενιαίος Κανονισμός Προμηθειών ΟΤΑ ) (άρθρο 28 ΕΚΠΟΤΑ).

14) ΑΔΑ: Ω7Υ1Ω1Ξ-ΛΩ2 – Λήψη απόφασης περί ενίσχυσης ενδεών λόγω εορτών ΠΑΣΧΑ.

15) ΑΔΑ: 7ΗΜΧΩ1Ξ-7ΦΖ – Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Σαρωνικού έτους 2015.

16) ΑΔΑ: ΩΡΧ0Ω1Ξ-4ΧΖ – Έγκριση Διενέργειας Προμηθειών Δήμου Σαρωνικού έτους 2015.

17) ΑΔΑ: 6ΗΥΡΩ1Ξ-99Υ – Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Δήμου Σαρωνικού έτους 2015.

18) ΑΔΑ: ΩΣΒΩΩ1Ξ-0ΟΞ – Αναμόρφωση Προϋπολογισμού ΝΠΔΔ «Αριστόδικος» Δήμου Σαρωνικού έτους 2014

19) ΑΔΑ: 7Κ6ΚΩ1Ξ-81Γ – Παρουσίαση και έγκριση έκθεσης εσόδων – εξόδων δ΄ τριμήνου του προϋπολογισμού του Δήμου Σαρωνικού έτους 2014.

20) ΑΔΑ: 6ΡΠΞΩ1Ξ-5ΗΥ – Λήψη απόφασης περί «Εκχώρηση αρμοδιότητας για τον σχεδιασμό ανακύκλωσης των Δήμων Λαυρεωτικής και Σαρωνικού στον Αναπτυξιακό Σύνδεσμο Λαυρεωτικής σύμφωνα με την 36/2014 απόφαση του».

21) ΑΔΑ: 6ΑΣ0Ω1Ξ-0ΧΙ – Λήψη απόφασης περί επιλογής Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης του Δήμου Σαρωνικού

22) ΑΔΑ: ΩΧΧΣΩ1Ξ-Θ5Ω – Ορισμός εκπροσώπου για την συγκρότηση Πρωτοβάθμιου Συμβουλίου Επιθεώρησης Θεάτρων και Κινηματογράφων έτους 2015.

23) ΑΔΑ: ΨΗΦΙΩ1Ξ-Τ36 – Ορθή Επανάληψη της 32/2014 απόφασης Δ.Σ. περί «Ορισμού δύο (2) Δημοτικών Συμβούλων ως τακτικών μελών και ισάριθμων αναπληρωματικών για τη συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής Εργασιών (άρθρο 64, παρ.14 του ΠΔ 28/80)

24) ΑΔΑ: Ω62ΑΩ1Ξ-ΤΛ5 – Έγκριση γενομένων δαπανών.

25) ΑΔΑ: Β5ΜΙΩ1Ξ-ΕΣΘ – Έγκριση μελέτης «Αντικατάσταση συνθετικού χλοοτάπητα του γηπέδου ΠΑΟ Καλυβίων Δήμου Σαρωνικού».

26) ΑΔΑ: ΒΖΙ6Ω1Ξ-ΚΛΝ – Ορθή Επανάληψη της 320/2014 απόφασης Δ.Σ. περί «Διαγραφής ποσών από βεβαιωτικούς καταλόγους ύδρευσης, λόγω λάθους χρέωσης με υπαιτιότητα του Δήμου».

27) ΑΔΑ: 7ΠΚ1Ω1Ξ-Δ5Γ – Ονοματοθεσία Οδών.

28) ΑΔΑ: ΨΓΖΚΩ1Ξ-4ΚΤ – Αναμόρφωση Προϋπολογισμού ΝΠΔΔ «Αριστόδικος» Δήμου Σαρωνικού έτους 2015.

29) ΑΔΑ: 6ΡΟΦΩ1Ξ-0ΦΠ – Λήψη απόφασης περί διαγραφής ποσών από βεβαιωτικούς καταλόγους ύδρευσης, λόγω λάθους χρέωσης με υπαιτιότητα του Δήμου

ΒΙΝΤΕΟ

1) 

2) ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ 13/01/15 (Β ΜΕΡΟΣ)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ

1) 

ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

1)

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

1) ΑΔΑ: 7ΓΚΚΩ1Ξ-11Μ – Υποβολή έκθεσης Εσόδων-Εξόδων Δ΄ τριμήνου για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2014.

2) ΑΔΑ: ΩΥΕΥΩ1Ξ-Ο2Μ – Λήψη απόφασης περί ανατροπών αναλήψεων υποχρεώσεων για το οικονομικό έτος 2014.

3) ΑΔΑ: 7733Ω1Ξ-ΚΟΩ – Ψήφιση πίστωσης για την αποζημίωση επικειμένων, ιδιοκτητών Κόλλια Στέλλας και Κόλλια Μιχαήλ (πράξη εφαρμογής ΛΑΓΟΝΗΣΙ ΚΑΛΥΒΙΩΝ).

4) ΑΔΑ: ΩΗΔΔΩ1Ξ-Χ1Ι – Ψήφιση πίστωσης για την «Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού Δήμου Σαρωνικού»

5) ΑΔΑ: 7Ι7ΔΩ1Ξ-Π3Ν – Ψήφιση πίστωσης για την «Προμήθεια σακουλών για τους κάδους απορριμμάτων κοινοχρήστων χώρων Δήμου Σαρωνικού».

6) ΑΔΑ: 7Ε0ΗΩ1Ξ-Α4Η – Ψήφιση πίστωσης για την «Προμήθεια εκτυπώσεων, εκδόσεων, βιβλιοδετήσεων και φωτοτυπικών εργασιών».

7) ΑΔΑ: 60ΛΗΩ1Ξ-747 – Ψήφιση πίστωσης για την υπηρεσία «Πλύσιμο μεταφορικών μέσων» και ορισμός επιτροπής αξιολόγησης προσφορών.

8) ΑΔΑ: Ω5ΓΠΩ1Ξ-ΞΜΟ – Ψήφιση πίστωσης για την υπηρεσία «Ταχυμεταφορές» και ορισμός επιτροπής αξιολόγησης προσφορών.

9) ΑΔΑ: 7Ρ9ΨΩ1Ξ-Τ7Ω – Συμμόρφωση με την αριθ. 3642/2014 απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Αθήνας (υπόθεση ΓΚΑΛΑ ΣΟΥΖΑΝ-ΕΛΙΖΑΜΠΕΘ, επικαιροποίηση μελέτης αποχέτευσης ακαθάρτων κυρίως οικισμού Καλυβίων Ε΄ φάση).

10) ΑΔΑ: 6ΨΒΞΩ1Ξ-ΙΕ8 – Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την «Τηλεματική διαχείριση απορριμματοφόρων Δήμου Σαρωνικού», κατάρτιση όρων διακήρυξης και ψήφιση πίστωσης.

11) ΑΔΑ: 7Π92Ω1Ξ-ΣΨ7 – Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών (αριθ. μελ. 1/15), καθορισμός τρόπου εκτέλεσης, κατάρτιση όρων διακήρυξης και ψήφιση πίστωσης για την προμήθεια «προμήθεια του συνόλου των ειδών διατροφής του Δήμου Σαρωνικού και των Νομικών Προσώπων αυτού».

12) ΑΔΑ: Ω3ΤΒΩ1Ξ-ΑΘΩ – Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015

13) ΑΔΑ: 7ΔΟΜΩ1Ξ-99Α – Ανάθεση εκπόνησης μελέτης «Επικαιροποίηση μελέτης Αποχέτευσης Ομβρίων περιοχών εντός σχεδίου Δ.Ε. Αναβύσσου».

14) ΑΔΑ: ΩΕΩΙΩ1Ξ-Η61 – Ανάθεση εκπόνησης μελέτης «Μελέτη για την διάνοιξη δρόμου στην περιοχή του νέου κοιμητηρίου Δ.Κ. Παλαιάς Φώκαιας».

15) ΑΔΑ: 6ΗΙΝΩ1Ξ-Μ0Π – Ψήφιση πίστωσης για την αμοιβή δικαστικού επιμελητή (ΡΟΥΜΑΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ υπόθεση Παράκτιου Αττικού Μετώπου Α.Ε.).

16) ΑΔΑ: 7ΡΜ7Ω1Ξ-2ΟΟ – Ψήφιση πίστωσης για την αμοιβή δικαστικού επιμελητή (ΚΑΡΑΜΕΤΟΥ-ΠΟΛΥΜΕΝΙΔΟΥ ΑΝΝΑ επιδόσεις για υπόθεση παραλιών Αλυκών και Αγίου Νικολάου Αναβύσσου).

17) ΑΔΑ: ΩΕΩΙΩ1Ξ-Η61 – Ανάθεση εκπόνησης μελέτης «Μελέτη για την διάνοιξη δρόμου στην περιοχή του νέου κοιμητηρίου Δ.Κ. Παλαιάς Φώκαιας».

18) ΑΔΑ: 70Μ0Ω1Ξ-ΖΤ9 – Έγκριση της αριθ. 42/15 απόφασης Δημάρχου περί συμμετοχής υπαλλήλων σε επιμορφωτικό σεμινάριο και ψήφιση σχετικής πίστωσης συμμετοχής.

19) ΑΔΑ: 73ΩΕΩ1Ξ-ΜΥΘ – Έγκριση μελέτης, κατάρτιση όρων διακήρυξης και ψήφιση πίστωσης για την «Προμήθεια υλικών και εξαρτημάτων ηλεκτροφωτισμού-λαμπτήρων φωτισμού-φωτεινών σωλήνων και λαμπτήρων για στολισμό».

20) ΑΔΑ: 75Ο6Ω1Ξ-ΑΟΝ – Ψήφιση πίστωσης για «Επέκταση Δημοτικού δικτύου φωτισμού Δήμου Σαρωνικού» (νέα παροχή Δ.Φ. – επέκταση δικτύου στην περιοχή Καλύβια/οδός Αιγιαλείας).

21) ΑΔΑ: 78ΙΨΩ1Ξ-ΙΚΒ – Συμμόρφωση με την αριθ. 434/2014 απόφαση Ειρηνοδικείου Λαυρίου (υπόθεση αγωγής Στυλιανής Αγγελίδη και λοιπών σύνολο 6).

22) ΑΔΑ: 7Π92Ω1Ξ-ΣΨ7 – Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών (αριθ. μελ. 1/15), καθορισμός τρόπου εκτέλεσης, κατάρτιση όρων διακήρυξης και ψήφιση πίστωσης για την προμήθεια «προμήθεια του συνόλου των ειδών διατροφής του Δήμου Σαρωνικού και των Νομικών Προσώπων αυτού».

23) ΑΔΑ: 71ΑΚΩ1Ξ-ΡΓ1 – Ψήφιση πίστωσης για «Επέκταση Δημοτικού δικτύου φωτισμού Δήμου Σαρωνικού» (επέκταση Δ.Φ. στην οδό Κραναού 28 περιοχή Γαλάζιας Ακτής Δ.Ε. Καλυβίων).

24) ΑΔΑ: ΩΨ72Ω1Ξ-ΑΥ3 – Ψήφιση πίστωσης για την υπηρεσία «Αμοιβές για μαγνητοφώνηση, απομαγνητοφώνηση και μαγνητοσκόπηση των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου» και ορισμός επιτροπής αξιολόγησης προσφορών.

25) ΑΔΑ: Ω3ΖΣΩ1Ξ-30Ζ – Έγκριση 1ης εντολής πληρωμής του έργου «Ανακατασκευή πεζοδρομίων επί της Λ. Αθηνών από Δ. Πέτρου έως Α. Παππά πόλεως Καλυβίων».

26) ΑΔΑ: Ω3Β0Ω1Ξ-ΦΨΒ – Ψήφιση πίστωσης για την υπηρεσία «Αμοιβές για μαγνητοφώνηση, απομαγνητοφώνηση και μαγνητοσκόπηση των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου» και ορισμός επιτροπής αξιολόγησης προσφορών.

27) ΑΔΑ: 7Ξ9ΛΩ1Ξ-77Ω – Ψήφιση πίστωσης για την «Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού, λιπασμάτων και βελτιωτικών εδάφους».

28) ΑΔΑ: ΩΝΖ8Ω1Ξ-Η35 – Ψήφιση πίστωσης για την υπηρεσία «Δαπάνες εκκένωσης βόθρων» και ορισμός επιτροπής αξιολόγησης προσφορών.

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ

ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ

1) 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

1)

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΛΥΒΙΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ

1) 

ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

1)

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

ΒΙΝΤΕΟ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ

1) 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

1)

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

ΒΙΝΤΕΟ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

ΠΑΛΑΙΑΣ ΦΩΚΑΙΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ

1)

ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

ΒΙΝΤΕΟ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΑΡΩΝΙΔΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ

1)

ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

1) Πίνακας Αποφάσεων Συμβουλίου ΔΚ Σαρωνιδας 27-2-2015

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

ΒΙΝΤΕΟ

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΟΥΒΑΡΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ

ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

ΒΙΝΤΕΟ

ΝΠΔΔ ΑΡΙΣΤΟΔΙΚΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ

1)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

1)

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΕΝΤΑΛΜΑΤΑ

Advertisements

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s

Αρέσει σε %d bloggers: