ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΠΕΡΙΦ. & ΑΠ.ΔΙΟΙΚ.ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΑΛΛΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΜΗΝΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015

Γενικά για το «ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ» της «Ενότητας Σαρωνικού»

Δείτε  εδώ τις αποφάσεις Δεκεμβρίου 2014

ΓΕΝΙΚΑ

1) ΑΔΑ: 7ΦΠ87Λ7-2ΦΥ – Απόφαση Συγκρότησης Συνεργείου Υπερωριακής Απασχόλησης Υπαλλήλων της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Νήσων για το μήνα ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ, έτους 2015

2) ΑΔΑ: Ω9ΦΘ7Λ7-7Κ8 – ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΑΡΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΣΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΝΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ ΕΤΟΥΣ 2015

3) ΑΔΑ: ΩΟ4Υ7Λ7-ΩΧΟ – Συγκρότηση συνεργείου υπερωριακής απασχόλησης των υπαλλήλων της Δ/νσης Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Αττικής για τον Ιανουάριο του 2015

4) ΑΔΑ: 6ΩΩΘ7Λ7-ΩΔ7 – ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΔΝΣΗΣ ΜΕΤ & ΕΠΙΚ ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΝΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ 2015

5) ΑΔΑ: 7ΜΨΕ7Λ7-3ΘΤ – Επανάληψη διενέργειας διαδικασίας διαπραγμάτευσης τιμής με τροποποιημένους όρους, για νέα δρομολόγια μεταφοράς μαθητών της Δευτ/θμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Ανατ.Αττικής, τα οποία δεν καλύφθηκαν κατά τις έως σήμερα διαδικασίες διαπραγμάτευσης

6) ΑΔΑ: Β562ΟΡ1Κ-ΝΚΑ – «Τροποποίηση Απόφασης Συγκρότησης των Συμβουλίων Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων (ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α.) στην έδρα κάθε Περιφερειακής Ενότητας της Περιφέρειας Αττικής»

7) ΑΔΑ: Β51Μ7Λ7-ΝΞΞ – Απόφαση Ανασυγκρότηση της τριμελούς επιτροπής Ελέγχου, Πιστοποίησης και Παραλαβής εργασιών της υπηρεσίας με τίτλο «Καθαρισμός ρεμάτων και άμεση επέμβαση για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών εντός των διοικητικών ορίων περιφερειακής Ενότητας Νήσων» συνολικού προϋπολογισμού 230.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.), αναδόχου Εταιρείας Σ. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε

8) ΑΔΑ: 7Υ3Π7Λ7-ΧΛΕ – ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΤΩΝ ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014/2015

9) ΑΔΑ: 74007Λ7-4ΧΠ – Συμπληρωματική έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ύψους 31.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 13% για την εκτέλεση των καθ’ υπέρβαση των χιλιομετρικών αποστάσεων της 24001/2013 ΚΥΑ δρομολογίων για τη μεταφορά μαθητών της Δ/νσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατ. Αττικής για το σχολικό έτος 2014-2015 (CPV 60130000-8(1) «Υπηρεσίες ειδικών οδικών μεταφορών επιβατών»)

10) ΑΔΑ: 6ΟΤΝ7Λ7-ΥΘΨ – Διενέργεια εξετάσεων για απόκτηση και ανανέωση πιστοποιητικών επαγγελματικής κατάρτισης οδηγών οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων (ADR) 1ης Περιόδου 2015

11) ΑΔΑ: ΨΒΨΩ7Λ7-ΝΥ3 – Συγκρότηση του Διμελούς Οργάνου Ελέγχου Ποιότητας Παρεχόμενων Υπηρεσιών, σύμφωνα με το άρθρο 11 του Ν. 3982/2011, της Περιφέρειας Αττικής, Διεύθυνσης Ανάπτυξης, Περιφερειακής Ενότητας Νότιου Τομέα Αθηνών

12) ΑΔΑ: ΩΦΑΟ7Λ7-56Ψ – ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΩΝ ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ, ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΗΣΩΝ

13) ΑΔΑ: ΩΙΞ7ΟΡ1Κ-ΜΡ4 – Τροποποίηση της υπ’ αριθ.: οικ.11235/8175/31-03-2011 απόφασής μας σε Ορθή Επανάληψη, περί ορισμού και εξουσιοδότησης υπαλλήλων για τη χορήγηση και υπογραφή της Επισημείωσης της Σύμβασης της Χάγης, σύμφωνα με το άρθρο 4 της Σύμβασης της Χάγης της 5ης Οκτωβρίου 1961 στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει

14) ΑΔΑ: 7ΥΤΨ7Λ7-ΞΔΑ – Διενέργεια διαδικασίας διαπραγμάτευσης τιμής για την εκτέλεση νέων δρομολογίων, για την μεταφορά των μαθητών της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Π.Ε. Νότιου Τομέα Αθηνών, για το σχολικό έτος 2014-2015

15) ΑΔΑ: 6ΤΚ07Λ7-ΩΛΟ – ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «Εργασίες συντήρησης οδικού δικτύου Περιφερειακής Ενότητας Νήσων», συνολικού προϋπολογισμού (1.700.000,00 €)

16) ΑΔΑ: ΩΓΒΨ7Λ7-ΘΡΘ – ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΠΔ170/2003 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΒΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΥΡΩΣΕΩΝ ΣΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΗΣΩΝ

17) ΑΔΑ: Ω9ΖΛ7Λ7-ΕΜΞ – Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων Περιφερειακής Ενότητας Νήσων Οικ. Έτους 2015

18) ΑΔΑ: ΩΥ847Λ7-7ΝΑ – ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ

19) ΑΔΑ: ΩΕΚΓ7Λ7-Θ6Ο – ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΣΟΥΝΙΟΥ

20) ΑΔΑ: 6ΟΦΡ7Λ7-7ΥΟ – Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Διεθνούς Ανοικτού Διαγωνισμού σε ευρώ, για την ανάδειξη αναδόχου για την εφαρμογή του Προγράμματος Καταπολέμησης των κουνουπιών σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων της Περιφέρειας Αττικής για το έτος 2015.

21) ΑΔΑ: 742Ν7Λ7-ΚΓΦ – Την ανάκληση της(ων) απόφασης(εων) ανάληψης υποχρέωσης με αριθμό πρωτοκόλλου 2309-03/01/14 (AΚ 65) λόγω μη χρήσης μερους του ποσού. ύψους ΔΥΟ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΟΚΤΑΚΟΣΙΑ ΔΕΚΑ ΕΥΡΩ. ( 2.810,00 €), σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων τoυ Ειδικού φορέα 08072 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΝΗΣΩΝ, KAE 083101 ΥΔΡΕΥΣΗ & ΑΡΔΕΥΣΗ οικ. Έτους 2014

22) ΑΔΑ: 7ΧΖΒ7Λ7-ΤΩ4 – Την ανάκληση της(ων) απόφασης(εων) ανάληψης υποχρέωσης με αριθμό πρωτοκόλλου 2311-03/01/14 (AΚ 66) μέρους ποσού € 2.266,73 και 251066-17/12/14 (AΚ 680) ολόκληρου του ποσού € 4.000,00 ύψους ΕΞΙ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΕΞΗΝΤΑ ΕΞΙ ΕΥΡΩ και ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΤΡΙΑ ΛΕΠΤΑ. ( 6.266,73 €), σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων τoυ Ειδικού φορέα 08072 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΝΗΣΩΝ, KAE 083201 ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ οικ. Έτους 2014

23) ΑΔΑ: ΩΛΦΓ7Λ7-2ΝΟ – Την ανάκληση της(ων) απόφασης(εων) ανάληψης υποχρέωσης με αριθμό πρωτοκόλλου 713-02/01/14 (AΚ 18) λόγω μη χρήσης μερους του ποσού. ύψους ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΞΑΚΟΣΙΑ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΕΝΑ ΕΥΡΩ και ΣΑΡΑΝΤΑ ΛΕΠΤΑ. ( 4.671,40 €), σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων τoυ Ειδικού φορέα 08072 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΝΗΣΩΝ, KAE 071102 ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ(ΠΑΡΕΛ.ΕΤΩΝ) οικ. Έτους 2014

24) ΑΔΑ: 7ΧΓΨ7Λ7-Η0Μ – Την ανάκληση της(ων) απόφασης(εων) ανάληψης υποχρέωσης με αριθμό πρωτοκόλλου όπως ο επισυναπτόμμενος πίνακας που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας ύψους ΕΠΤΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΟΚΤΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ ΟΚΤΩ ΕΥΡΩ και ΕΞΗΝΤΑ ΔΥΟ ΛΕΠΤΑ. ( 7.858,62 €), σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων τoυ Ειδικού φορέα 08072 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΝΗΣΩΝ, KAE 071601 ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΛΟΙΠΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ οικ. Έτους 2014

25) ΑΔΑ: ΩΜ8Ν7Λ7-9Κ8 – Την ανάκληση της(ων) απόφασης(εων) ανάληψης υποχρέωσης με αριθμό πρωτοκόλλου 715-02/01/14 (AΚ 40) λόγω μη χρήσης μερους του ποσού. ύψους ΧΙΛΙΑ ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΕΞΗΝΤΑ ΕΝΑ ΕΥΡΩ και ΟΓΔΟΝΤΑ ΟΚΤΩ ΛΕΠΤΑ. ( 1.361,88 €), σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων τoυ Ειδικού φορέα 08072 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΝΗΣΩΝ, KAE 071602 ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΛΟΙΠΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ(ΠΑΡΕΛ.ΕΤΩΝ) οικ. Έτους 2014

26) ΑΔΑ: ΩΨΝ77Λ7-Υ9Ζ – Την ανάκληση της(ων) απόφασης(εων) ανάληψης υποχρέωσης με αριθμό πρωτοκόλλου 2301-03/01/14 (AΚ 62) λόγω μη χρήσης μερους του ποσού. ύψους ΔΕΚΑ ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΟΚΤΑΚΟΣΙΑ ΕΙΚΟΣΙ ΤΕΣΣΕΡΑ ΕΥΡΩ και ΕΞΗΝΤΑ ΟΚΤΩ ΛΕΠΤΑ. ( 14.824,68 €), σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων τoυ Ειδικού φορέα 08072 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΝΗΣΩΝ, KAE 081301 ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΚΤΙΡΙΩV οικ. Έτους 2014

27) ΑΔΑ: 7ΟΛΑ7Λ7-Ι9Σ – Περίληψη Διακήρυξης Ηλεκτρονικού Διεθνούς Ανοικτού Διαγωνισμού σε ευρώ, για την ανάδειξη αναδόχου για την εφαρμογή του Προγράμματος Καταπολέμησης των κουνουπιών σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων της Περιφέρειας Αττικής για το έτος 2015

28) ΑΔΑ: 637Ι7Λ7-8ΝΑ – ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ

29) ΑΔΑ: Ω7ΥΜ7Λ7-ΦΜ6 – Απόφαση Συγκρότησης Περιφερειακής Επιτροπής Χωροταξίας και Περιβάλλοντος (πρώην ΝΕ.ΧΩ.Π.) Περιφερειακής Ενότητας Ανατ. Αττικής

30) ΑΔΑ: ΒΝΛΛ7Λ7-ΖΚΠ – Έγκριση των όρων της επαναληπτικής πρόσκλησης υποβολής προσφοράς στη διαδικασία διαπραγμάτευσης τιμής για νέα δρομολόγια μεταφοράς μαθητών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Ανατ. Αττικής

31) ΑΔΑ: ΩΥΤΜ7Λ7-ΔΧΡ – Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ύψους € 20.000,00 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την ανάγκη διαδικασίας διαγωνισμού για την Καταπολέμηση Κουνουπιών 2015 της Περιφερειακής Ενότητας Νοτίου Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής

32) ΑΔΑ: 67ΧΩ7Λ7-ΞΒ5 – Επαναληπτική πρόσκληση υποβολής προσφοράς στη διαδικασία διαπραγμάτευσης τιμής με τροποποιημένους όρους, την Δευτέρα 02-02-2015, για νέα δρομολόγια μεταφοράς μαθητών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Ανατ. Αττικής

33) ΑΔΑ: Ω5ΡΗ7Λ7-2ΕΧ – Πρόσκληση υποβολής προσφοράς στη διαδικασία διαπραγμάτευσης τιμής, τη Δευτέρα 02-02-2015, για νέα δρομολόγια μεταφοράς μαθητών της Δευτ/θμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Ανατ. Αττικής, τα οποία δεν καλύφθηκαν κατά τις έως σήμερα διαδικασίες διαπραγμάτευσης

34) ΑΔΑ: ΩΡΚΜΟΡ1Κ-Α2Ν – Τροποποίηση της απόφασης με αρ.πρωτ.ΠΕΧΩ Φ6767/οικ.5054/14/24-11-2014 που αφορά στη σύστασηεπιτροπής παραλαβής της παροχής υπηρεσίας του αντικειμένου : «ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΙΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΣΤΑ ΟΡΙΑ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ»

35) ΑΔΑ: 7Ξ357Λ7-Π3Γ – Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ύψους 49.200,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, για τη διεξαγωγή Διεθνούς Συνεδρίου για τον εναλλακτικό Περιφερειακό Σχεδιασμό της Διαχείρισης των Απορριμμάτων στην Αττική.

ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΗΣ

1) ΑΔΑ: ΩΒ6ΓΟΡ1Κ-ΝΤΞ – Χορήγηση άδειας χρήσης νερού για υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης νερού από πηγάδι αρδευτικής χρήσης (άρδευση αγροτεμαχίου) στον κ. Ανδρέα Χαλδαίο στην ιδιοκτησία του, στη θέση «Άγιος Δημήτριος» του Δήμου Αίγινας της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων της Περιφέρειας Αττικής

2) ΑΔΑ: 6ΥΜ0ΟΡ1Κ-ΩΝΥ – Χορήγηση άδειας εκτέλεσης έργου αξιοποίησης υδατικών πόρων για ανόρυξη γεώτρησης υδρευτικής χρήσεως (ύδρευση 3 ατόμων και άρδευση πρασίνου) στην κ. Patricia Foster, στην ιδιοκτησία της, στη θέση «Ανεμόγυρος Μεσαγρού» του Δήμου Αίγινας, της Περιφέρειας Αττικής

3) ΑΔΑ: ΒΖΣ5ΟΡ1Κ-Κ13 – Χορήγηση άδειας χρήσης νερού για υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης νερού από γεώτρηση υδρευτικής χρήσης(άρδευση πρασίνου) στην κ. ΚΕΣΤΕΚΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ στην ιδιοκτησία της στην θέση ΛΙΒΑΔΙ του Δήμου Αίγινας, Περιφερειακής Ενότητας Νήσων της Περιφέρειας Αττικής

3) ΑΔΑ: ΨΛ1ΦΟΡ1Κ-83Φ – Παράταση της από 14/10/2014 δημόσιας σύμβασης για την καθαριότητα του κτιρίου όπου στεγάζεται το Δασονομείο Αίγινας της Γενικής Διεύθυνσης Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής

4) ΑΔΑ: 6ΗΓΛ7Λ7-4ΞΩ – ΕΓΚΡΙΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΑΛΙΕΙΑΣ ΜΕ ΙΧΘΥΟΠΑΓΙΔΕΣ ΑΠΟ ΣΚΑΦΟΣ

5) ΑΔΑ: 6Γ8Θ7Λ7-97Α – ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΥ ΣΚΑΦΟΥΣ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ (3) ΧΡΟΝΙΑ

6) ΑΔΑ: 73ΨΤ7Λ7-Μ9Φ – ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΚΟΙΝΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΙΝΑΣ»

7) ΑΔΑ: ΩΩ897Λ7-Σ23 – ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΚΟΙΝΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:»ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΙΘΟΚΤΙΣΟΥ ΤΟΙΧΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΑΙΓΙΝΑΣ»

8) ΑΔΑ: ΩΖΚΕ7Λ7-ΛΔΗ – ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΚΟΙΝΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΠΟΛΗΣ ΑΙΓΙΝΑΣ»

9) ΑΔΑ: ΒΤ5Θ7Λ7-ΨΚΠ – Την ανάκληση της απόφασης ανάληψης υποχρέωσης με αριθμό πρωτοκόλλου 251051-17/12/14 (AΚ 677) λόγω μη χρήσηςόλου του ποσού. ύψους ΕΚΑΤΟ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΥΡΩ. ( 100.000,00 €), σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων τoυ Ειδικού φορέα 08072 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΝΗΣΩΝ, KAE 97730800701 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ ΑΙΓΙΝΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΔΑΠ οικ. Έτους 2014

10) ΑΔΑ: 7ΗΖΚ7Λ7-ΝΓΣ – ΕΓΚΡΙΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΑΛΙΕΙΑΣ ΜΕ ΧΕΡΑΚΙ ΓΙΑ ΑΛΙΕΙΑ ΟΣΤΡΑΚΩΝ ΜΕ ΚΑΤΑΔΥΤΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΠΟ ΣΚΑΦΟΣ

11) ΑΔΑ: ΩΥΚΔ7Λ7-0ΧΤ – ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΑΛΙΕΙΑΣ ΣΚΑΦΟΥΣ

12) ΑΔΑ: ΩΕΧ47Λ7-ΨΘΣ – ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΑΛΙΕΙΑΣ ΣΚΑΦΟΥΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΜΟΥ

1) ΑΔΑ: 7ΒΟΠΟΡ1Κ-ΩΟΦ – Έγκριση κατανάλωσης καυσίμων καθ’ υπέρβαση του καθορισθέντος ανώτατου ορίου για το μήνα Νοέμβριο 2014 του Δήμου Αλίμου

2) ΑΔΑ: 6Θ9ΘΟΡ1Κ-ΜΕΔ – Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων για τη λειτουργία της υφιστάμενης Υπεραγοράς τροφίμων, Καταστημάτων και Σταθμού Ιδιωτικών Αυτοκινήτων του Ομίλου CARREFOUR-ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε., επί της Λεωφόρου Αλίμου και Λαμίας στον Άλιμο Αττικής

3) ΑΔΑ: Ω0ΤΘΟΡ1Κ-7ΔΔ – Έγκριση κατανάλωσης καυσίμων καθ’ υπέρβαση του καθορισθέντος ανώτατου ορίου για το μήνα Δεκέμβριο 2014 του Δήμου Αλίμου

4) ΑΔΑ: 63917Λ7-4ΗΑ – Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ύψους € 5.970,00 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., που αφορά μεταφορικές εργασίες για την άμεση εκκένωση λόγω λήξης σύμβασης μίσθωσης του ακίνητου επί της Λ. Ιωνίας 122 (Δήμος Αλίμου) όπου στεγάζεται το 2ο Γραφείο της Δ/νσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αθηνών

5) ΑΔΑ: 6Β8Ω7Λ7-ΗΒ8 – ΑΔΕΙΑ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΑΟΤ ΑΛΙΜΟΣ ΠΑΕ

6) ΑΔΑ: ΩΗΒ1ΟΡ1Κ-432 – Τροποποίηση της με αριθ. πρωτ. Φ.115/5519/14 απόφασης του Γ.Γρ. Α.Δ.Α. ως προς την ημερομηνία εκτέ-λεσης απόφασης αυθαιρέτων κατασκευών, (αρ. Έκθεσης Αυτοψίας 48/13), σε ακίνητο επί της οδού Πωγω-νίου 6, στο Δήμο Αλίμου

ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ – ΒΟΥΛΑΣ – ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ

1) ΑΔΑ: 7Ν9ΗΟΡ1Κ-Υ6Τ – Χορήγηση άδειας χρήσης νερού για υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης νερού από γεώτρηση αρδευτικής χρήσης(άρδευση αγροτεμαχίου) στην κ. ΛΙΣΓΑΡΗ ΑΝΘΟΥΣΑ στην ιδιοκτησία της στη θέση ΡΟΥΜΑΝΙ ΜΩΡΑΪΤΗ ή ΚΟΡΜΠΙ της Δημοτικής Κοινότητας Βάρης του Δήμου Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης, Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής

2) ΑΔΑ: 6ΤΝ3ΟΡ1Κ-ΤΣ2 – Χορήγηση άδειας χρήσης νερού για υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης νερού από γεώτρηση υδρευτικής χρήσης (άρδευση πρασίνου) στην εταιρεία «Α. Κανελλάκης Α.Ε.» στην ιδιοκτησία της, στην οδό Φλέμινγκ, στη θέση «Λαθούριζα», του Δήμου Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης, Δ.Κ. Βάρης της Περιφέρειας Αττικής

3) ΑΔΑ: 6ΡΦΓ7Λ7-194 – ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΗΛΑΔΕΖΑΣ Δ.Ε ΒΑΡΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ

1) ΑΔΑ: 714ΥΟΡ1Κ-ΙΕ2 – Άδεια για τη δραστηριότητα συλλογής και μεταφοράς μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων της εταιρίας ΑΦΟΙ Θ. ΠΑΛΗΓΙΑΝΝΗ Ο.Ε., που εδρεύει στην οδό Τυρταίου 31 στην Γλυφάδα Αττικής

2) ΑΔΑ: ΩΜΝ0ΟΡ1Κ-60Ν – Άδεια για τη δραστηριότητα συλλογής και μεταφοράς μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων της εταιρίας ΑΦΟΙ Θ. ΠΑΛΗΓΙΑΝΝΗ Ο.Ε., που εδρεύει στην οδό Τυρταίου 31 στην Γλυφάδα Αττικής

3) ΑΔΑ: 76Β3ΟΡ1Κ-ΩΗΑ – Ακύρωση της υπ’ αριθ. 229/2014 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Γλυφάδας, που αφορά στη λήψη απόφασης για την κατακύρωση του διαγωνισμού με τίτλο: «ΜΕΛΕΤΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ»

4) ΑΔΑ: 749Γ7Λ7-ΦΩΑ – Έγκριση οργανογράμματος, Προγράμματος Ποιότητας Έργου και Αποδοχή Σχεδίου Ασφάλειας & Υγείας – Φακέλου Ασφάλειας & Υγείας για το έργο: «ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ,ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΧΑΡΙΤΩΝ & ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ (Ο.Τ.69)» )», συνολικού προϋπολογισμού 1.700.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23%)

5) ΑΔΑ: ΩΛ6Ι7Λ7-ΔΧΞ – 4η Μείωση εγγυήσεων του έργου «Κεντρικός αγωγός περιοχής Τερψιθέας Γλυφάδας», προϋπολογισμού 5.772.756,35 Ευρώ (με ΦΠΑ)

6) ΑΔΑ: Ω4ΦΠΟΡ1Κ-Υ40 – Χορήγηση άδειας εκτέλεσης έργου αξιοποίησης υδατικών πόρων για ανόρυξη γεώτρησης υδρευτικής χρήσεως (άρδευση πρασίνου) σε αντικατάσταση υφιστάμενου πηγαδιού στον κ. Βασίλειο Χλυμπάτσο, στην ιδιοκτησία του, στην οδό Νήσους 16, Ο.Τ. 80, του Δήμου Γλυφάδας της Περιφέρειας Αττικής.

ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

1) ΑΔΑ: ΩΤΗΦ7Λ7-1ΞΧ – ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΥΡΩΣΗΣ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ME ΑΡ.ΠΡΩΤ. 2557/2014 της με αρ. 2/2010 Πράξης Εφαρμογής της Πολεοδομικής Μελέτης στην περιοχή «Αεροδρόμιο» του Δήμου Ελευσίνας, στο Ο.Τ. 378

2) ΑΔΑ: Ω8ΜΟ7Λ7-2ΚΜ – ΑΠΟΦΑΣΗ Ορισμός Επoπτεύοντων Μηχανικών μελέτης Πράξης Εφαρμογής επέκτασης της περιοχής «ΒΟΤΡΥΣ – ΕΛΑΙΟΥΡΓΕΙΟ » της Δημοτικής Ενότητας Ελευσίνας, του Δήμου Ελευσίνας.

3) ΑΔΑ: 785ΟΟΡ1Κ-454 – Έγκριση Ισολογισμού – Απολογισμού του Κ.Α.Φ. Λιμένα Ελευσίνας, οικονομικού έτους 2014

4) ΑΔΑ: Ω8ΜΟ7Λ7-2ΚΜ – ΑΠΟΦΑΣΗ Ορισμός Επoπτεύοντων Μηχανικών μελέτης Πράξης Εφαρμογής επέκτασης της περιοχής «ΒΟΤΡΥΣ – ΕΛΑΙΟΥΡΓΕΙΟ » της Δημοτικής Ενότητας Ελευσίνας, του Δήμου Ελευσίνας.

ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ – ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ

1) ΑΔΑ: 6ΚΛ67Λ7-ΥΥΟ – Απόφαση επιβολής προστίμου στην «ΑΦΟΙ ΝΑΣΟΠΟΥΛΟΙ Α.Ε.», ιδιοκτήτρια της μονάδας επεξεργασίας κρέατος, που λειτουργεί σε κτίριο επί των οδών Αεροπορίας & Ιτέας 19, στην Αργυρούπολη

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

1) ΑΔΑ: ΩΞ9ΟΟΡ1Κ-1Λ5 – Άδεια για τη δραστηριότητα συλλογής και μεταφοράς μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων της εταιρίας ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε., που εδρεύει στην οδό Ηρώων Πολυτεχνείου 2 στην Καλλιθέα Αττικής

2) ΑΔΑ: 7ΒΟΔΟΡ1Κ-52Ψ – Άδεια για τη δραστηριότητα συλλογής και μεταφοράς μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων της εταιρίας ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε., που εδρεύει στην οδό Ηρώων Πολυτεχνείου 2 στην Καλλιθέα Αττικής

3) ΑΔΑ: 7173ΟΡ1Κ-702 – Έγκριση κατανάλωσης καυσίμων καθ’ υπέρβαση του καθορισθέντος ανώτατου ορίου για το μήνα Δεκέμβριο 2014 του Δήμου Καλλιθέας

4) ΑΔΑ: 6Ο81ΟΡ1Κ-Η5Μ – Έγκριση του Προϋπολογισμού, οικονομικού έτους 2015, του Κληροδοτήματος «Πόλας –Παναγούλας Παπαγεωργίου» που διαχειρίζεται ο Ιερός Ναός Ευαγγελισμού της Θεοτόκου Καλλιθέας

5) ΑΔΑ: 6Ω0ΡΟΡ1Κ-Ν04 – Έγκριση εξόφλησης δαπάνης σε βάρος του ενεργητικού της σχολάζουσας κληρονομίας Αδαμαντίας Σαμπάτη, που αφορούν σε διαμέρισμα επί της οδού Σπάρτης 57 στην Καλλιθέα

6) ΑΔΑ: ΩΨ90ΟΡ1Κ-ΩΝΒ – Έγκριση εξόφλησης δαπάνης σε βάρος του ενεργητικού της σχολάζουσας κληρονομίας Αδαμαντίας Σαμπάτη, που αφορούν σε διαμέρισμα επί της οδού Σπάρτης 57 στην Καλλιθέα. Ανακληθείσα πράξη

7) ΑΔΑ: Ω9Ο17Λ7-ΗΞ9 – Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του εργαστηρίου ελέγχου, συντήρησης και αναγόμωσης πυροσβεστήρων της ‘’ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε.’’ στην Ε. Βενιζέλου 46-48 του Δήμου Καλλιθέας.

ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ – ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ

1) ΑΔΑ: 6ΒΙΦΟΡ1Κ-5ΒΨ – Χορήγηση άδειας χρήσης νερού για υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης νερού από πηγάδι αρδευτικής χρήσης (άρδευση αγροτεμαχίου) στις Μαρία και Κλειώ Νικολού, Μιλτιάδη Νικολού & Ελένη Μαρίνη στην ιδιοκτησία τους, στη θέση «Φουβάγια-Άγιος Αθανάσιος» του Δήμου Κρωπίας της Περιφέρειας Αττικής

2) ΑΔΑ: 64Ξ6ΟΡ1Κ-ΖΤΚ – Έγκριση κατανάλωσης καυσίμων καθ’ υπέρβαση του καθορισθέντος ανώτατου ορίου για το μήνα Δεκέμβριο 2014 του Δήμου Κρωπίας

3) ΑΔΑ: 690Γ7Λ7-ΛΙΧ – Παράταση συνολικής προθεσμίας εκπόνησης της μελέτης «Μελέτη Βελτίωσης Διαδημοτικής Οδού Κορωπί – Καλύβια Θορικού»

4) ΑΔΑ: ΩΙΖΤ7Λ7-5Υ4 – Άδεια λειτουργίας (κατόπιν μηχανολογικού εκσυγχρονισμού) της αρτοβιομηχανίας της «ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε.», στη Θέση «ΤΖΗΜΑ» στο ΚΟΡΩΠI

5) ΑΔΑ: 71ΧΡΟΡ1Κ-0Ι3 – Χορήγηση άδειας χρήσης νερού για υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης νερού από πηγάδι αρδευτικής χρήσης(άρδευση αγροτεμαχίου) στον κ. ΠΑΠΑΜΙΧΑΛΗ ΙΩΑΝΝΗ στην ιδιοκτησία του στη θέση ΠΑΛΙΑΜΠΕΛΑ του Δήμου Κρωπίας, Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής

6) ΑΔΑ: 7Λ8ΑΟΡ1Κ-ΥΛ8 – Ανανέωση αναγνώρισης ιδιωτικών φυλάκων θήρας Κ.Σ Κορωπίου, Κ.Σ Σαλαμίνας

7) «Παύση ισχύος της με αρ. πρωτ. οικ. 55229/45187/2013 (ΑΔΑ: ΒΛΛΟΟΡ1Κ-716) Απόφασης του Γ.Γ.Α.Α. & χορήγηση νέας άδειας λειτουργίας στο Δημοτικό Στάδιο Σ.Γ. ΠΑΠΑΣΙΔΕΡΗΣ – Κλειστό Γυμναστήριο-Χειροσφαίρισης-Πετοσφαίρισης-Καλαθοσφαίρισης του Δήμου Κρωπίας»

8) ΑΔΑ: 6Ρ8ΖΟΡ1Κ-32Ξ – Χορήγηση άδειας χρήσης νερού για υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης νερού από γεώτρηση υδρευτικής χρήσης (άρδευση πρασίνου) στους Αλέξανδρο, Θεανώ και Αρτεμισία Καμπουράκη στην ιδιοκτησία τους, στην οδό Μήλου 25, θέση «Μετόχι», του Δήμου Κρωπίας της Περιφέρειας Αττικής.

9) ΑΔΑ: Ω0ΛΩΟΡ1Κ-ΑΝΓ – Παράταση ισχύος- τροποποίηση της αρ. πρωτ. Φ.2222/9046/09 ΑΕΠΟ, κατόπιν μηχ/κού εκσυγχρονισμού της εταιρείας ΑΡΓΩ ΑΕΒΕ, στο 1ο χλμ της Λ. Κορωπίου – Βάρης στο Κορωπί

10) ΑΔΑ: ΩΥΗΓΟΡ1Κ-ΒΜ3 – «Παύση ισχύος της με αρ. πρωτ. οικ. 55229/45187/2013 (ΑΔΑ: ΒΛΛΟΟΡ1Κ-716) Απόφασης του Γ.Γ.Α.Α. & χορήγηση νέας άδειας λειτουργίας στο Δημοτικό Στάδιο Σ.Γ. ΠΑΠΑΣΙΔΕΡΗΣ – Κλειστό Γυμναστήριο-Χειροσφαίρισης-Πετοσφαίρισης-Καλαθοσφαίρισης του Δήμου Κρωπίας»

11) ΑΔΑ: 9ΠΒΗ7Λ7-30Ζ – ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΥΠ.ΑΡ. ΠΡ. 841/09 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΙΔΩΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΗΣ Ν.ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ OLYMPIA ΑΒΕΕ ΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΣΕ ΠΑΡΟΔΟ ΤΗΣ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ 100, ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΡΩΠΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ

1) ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΘΕΣΗ ¨ΛΙΜΑΝΙ ΠΑΣΑ ή ΠΟΣΕΙΔΩΝΙΑ¨ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΜΒΑΔΟΝ 0,33761 στρ.

2) ΑΔΑ: 6ΕΔΞΟΡ1Κ-15Υ – Έγκριση κατανάλωσης καυσίμων καθ’ υπέρβαση του καθορισθέντος ανώτατου ορίου για το μήνα Νοέμβριο 2014 του Δήμου Λαυρεωτικής

3) ΑΔΑ: 664ΥΟΡ1Κ-1ΝΙ – Έγκριση κατανάλωσης καυσίμων καθ’ υπέρβαση του καθορισθέντος ανώτατου ορίου για το μήνα Οκτώβριο 2014 του Δήμου Λαυρεωτικής

4) ΑΔΑ: 7ΧΠΕΟΡ1Κ-10Τ – ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ «ΔΑΣΚΑΛΕΙΟ» Δ.Ε ΚΕΡΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΜΒΑΔΟΥ 0,282 στρ.ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 14 Ν.998/79 (ΑΡ.ΠΡΩΤ.77875/4176/2014/09-01-2015) ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΑΙΤΗΜΑ ΤΟΥ κ.ΙΩΑΝΝΗ ΜΠΑΡΛΑ

5) ΑΔΑ: 7ΑΡΜΟΡ1Κ-0Χ5 – ΔΑΣΙΚΗ ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΑΝΑΔΑΣΩΤΕΑΣ ΔΑΣΙΚΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ ΘΕΣΗ ¨ΣΑΚΚΑ-ΜΟΚΡΙΖΑ¨ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΕΡΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΝΕΚΑ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ ΤΗΝ 14-07-2012 ΕΜΒΑΔΟΝ 27,778 στρ.

6) ΑΔΑ: 6ΡΑ4ΟΡ1Κ-Λ44 – ΔΑΣΙΚΗ ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΑΝΑΔΑΣΩΤΕΑΣ ΔΑΣΙΚΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ ΘΕΣΗ ¨ΜΠΟΥΖΑΛΑΔΕΣ-ΑΝΩ ΔΑΣΚΑΛΕΙΟ¨ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΕΡΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΝΕΚΑ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ ΤΗΝ 07-05-2014 ΕΜΒΑΔΟΝ 13,32848 στρ.

7) ΑΔΑ: 7Ι9ΕΟΡ1Κ-ΚΘ1 – Έγκριση χορήγησης άδειας μετακίνησης λεωφορείου του Δ. Λαυρεωτικής

8) ΑΔΑ: 7ΒΑ4ΟΡ1Κ-ΝΚΠ – Χορήγηση άδειας χρήσης νερού για υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης νερού από γεώτρηση υδρευτικής χρήσης (άρδευση πρασίνου) στην κ. Λάουρα Κεφαλλωνίτου στην ιδιοκτησία της, στη θέση «Λούτσα Τέμπελη ή Ασημάκη» του Δήμου Λαυρεωτικής της Περιφέρειας Αττικής

9) ΑΔΑ: 6ΠΜΘΟΡ1Κ-ΧΞΒ – Χορήγηση άδειας χρήσης νερού για υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης νερού από γεώτρηση αρδευτικής χρήσης στον κ. Εμμανουήλ Μιχαλέτο στην ιδιοκτησία του, στη θέση «Παναρίτη», του Δήμου Λαυρεωτικής, Δ.Κ. Κερατέας (πρώην Δήμου Κερατέας) της Περιφέρειας Αττικής

10) ΑΔΑ: 6ΗΘΒΟΡ1Κ-ΓΒΤ – Χορήγηση άδειας χρήσης νερού για υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης νερού από γεώτρηση αρδευτικής χρήσης (άρδευση αγροτεμαχίου) στον κ. Νικόλαο Αράπη στην ιδιοκτησία του, στη θέση «Συντερίνα» του Δήμου Λαυρεωτικής, Δ.Κ. Κερατέας της Περιφέρειας Αττικής

11) ΑΔΑ: ΩΖΠΤΟΡ1Κ-ΟΩ6 – ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ ¨ΜΕΓΑΛΑ ΠΕΥΚΑ¨ Δ.Ε ΚΕΡΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΜΒΑΔΟΥ 942,89 τ.μ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 14 Ν. 998/79 ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΑΙΤΗΜΑ ΤΟΥ Κ. ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ ΣΙΝΗ

12) ΑΔΑ: ΒΖΣ5ΟΡ1Κ-ΣΜΘ – Έγκριση χορήγησης άδειας μετακίνησης λεωφορείου του Δ.Λαυρεωτικής

13) ΑΔΑ: Ω8ΘΤΟΡ1Κ-ΥΕΗ – ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ ¨ΜΑΓΓΑΝΟΠΗΓΑΔΟ¨ Δ.Ε ΛΑΥΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΜΒΑΔΟΝ 2.543 τ.μ. ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 14 Ν. 998/79 (ΑΡ. ΠΡΩΤ. 67625/3711/2014/23-01-2015) ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΑΙΤΗΜΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΑΡΖΕΝΤΑ

14) ΑΔΑ: 7ΓΝ47Λ7-ΣΝ7 – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΑΛΑΙΑΣ ΧΑΡΑΞΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΛΑΥΡΙΟ 25 ΧΛΜ

15) ΑΔΑ: ΩΟΟΡΟΡ1Κ-61Θ – ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ «ΚΡΙΘΑΡΑΚΙΑ» Δ.Ε ΚΕΡΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΜΒΑΔΟΥ 2.818,00 τ.μ. ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 14 Ν.998/79 (ΑΡ.ΠΡΩΤ.70799/3845/2014/27-01-2015) ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΑΙΤΗΜΑ ΤΟΥ κ.ΝΤΙΛΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

16) ΑΔΑ: Ω847ΟΡ1Κ-ΗΒ5 – Kήρυξη ως αναδασωτέας δασικής έκτασης εμβαδού 1,576 στρ. στη θέση « Σάκκα » Δημοτικής Ενότητας Κερατέας Δήμου Λαυρεωτικής Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής, που καταστράφηκε λόγω εκχέρσωσης

17) ΑΔΑ: ΩΡΛΧΟΡ1Κ-93Ω – Ακύρωση της υπ’ αριθ. 5/2015 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λαυρεωτικής

18) ΑΔΑ: ΒΖΓΥΟΡ1Κ-ΤΧΗ – Κήρυξη ως αναδασωτέας έκτασης συνολικού εμβαδού 27,328 στρ. στη θέση « Νησίδα ΠΑΤΡΟΚΛΟΣ ή Γαϊδουρονήσι» της ΔΕ Κερατέας του Δήμου Λαυρεωτικής της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής για λόγους εκχέρσωσης και αλλαγής χρήσης

19) ΑΔΑ: ΩΧΚΞΟΡ1Κ-ΕΥΚ – ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ ¨ΡΙΜΠΑΡΙ¨ Δ.Ε ΚΕΡΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΜΒΑΔΟΥ 6.253,35 τ.μ.ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 14 Ν.998/79( ΑΡ. ΠΡΩΤ. 69171/3775/2014/30-01-2015) ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΑΙΤΗΜΑ ΤΟΥ κ. ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

20) ΑΔΑ: ΩΧΚΞΟΡ1Κ-ΕΥΚ – ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ ¨ΡΙΜΠΑΡΙ¨ Δ.Ε ΚΕΡΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΜΒΑΔΟΥ 6.253,35 τ.μ.ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 14 Ν.998/79( ΑΡ. ΠΡΩΤ. 69171/3775/2014/30-01-2015) ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΑΙΤΗΜΑ ΤΟΥ κ. ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ.

21) ΑΔΑ: 6ΔΓΖΟΡ1Κ-ΥΕΘ – Χορήγηση άδειας χρήσης νερού για υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης νερού από γεώτρηση αρδευτικής χρήσης (άρδευση αγροτεμαχίου) στους Γεώργιο και Βασίλειο Ιατρού στην ιδιοκτησία τους, στη θέση «Μόκριζα» του Δήμου Λαυρεωτικής, Δ.Κ. Κερατέας της Περιφέρειας Αττικής.

22) ΑΔΑ: 61ΣΚΟΡ1Κ-ΥΓ9 – Άδεια για τη δραστηριότητα συλλογής και μεταφοράς μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων της επιχείρησης του ΔΕΡΜΑΝΟΥΤΣΟΥ ΠΕΤΡΟΥ, που εδρεύει στην οδό Κωνσταντίνου 10 στο Λαύριο Αττικής

23) ΑΔΑ: 7Υ7ΨΟΡ1Κ-ΩΣΚ – Χορήγηση άδειας χρήσης νερού στον Ιωάννη Ρέρρα από γεώτρηση αρδευτικής χρήσης (άρδευση αγροτεμαχίου) -η οποία ανορύχθηκε βάσει της με αριθμό πρωτ.35254/998/19-11-12 (ΑΔΑ:Β4Σ1ΟΡ1Κ-030) Απόφασης εκτέλεσης έργου αξιοποίησης υδατικών πόρων του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής όπως παρατάθηκε με την με αριθμ. πρωτ.25627/857/10-07-2013(ΑΔΑ:ΒΛ4ΗΟΡ1Κ-Υ3Η) Απόφαση του ιδίου-, στην ιδιοκτησία τoυ στη θέση «ΛΑΧΩΡΙ», του Δήμου Λαυρεωτικής (Δ.Ε.Κερατέας) της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής.

ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ

1) ΑΔΑ: 6ΤΔΧ7Λ7-ΦΗΥ – ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΥΡΩΣΗΣ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (94-ΜΑΡ/2014) της με αρ. 1/2010 Πράξης Εφαρμογής των Πολεοδομικών Ενοτήτων 4 και 5 της περιοχής δεύτερης κατοικίας «Πόρτο Ράφτη» του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας, για την ιδιοκτησία με κ.α. 650604 στο Ο.Τ. Γ707

2) ΑΔΑ: 7ΡΦΕ7Λ7-Φ10 – ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΥΡΩΣΗΣ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 72-ΜΑΡ/2014 της με αρ. 1ης Πράξης Εφαρμογής στην Πολεοδομική ενότητα 3 «ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ» του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας Νομού Αττικής στο Ο.Τ. 221 για την ιδιοκτησία με κ.α. 01.05.27.

3) ΑΔΑ: 6ΚΛ67Λ7-ΤΤΓ – ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΥΡΩΣΗΣ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 104-ΜΑΡ/2014 της με αρ. 01/2010 Πράξης Εφαρμογής της Πολεοδομικής Ενότητας 4-5 «ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ» του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας, στo ΟΤ Γ 937 και στο Γ 1164

4) ΑΔΑ: 6ΠΔΡ7Λ7-ΥΚΜ – ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΥΡΩΣΗΣ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 79-ΜΑΡ/2014 της υπ’ αρ. 1/2000 Πράξης Εφαρμογής της πολεοδομικής μελέτης των Πολεοδομικών ενοτήτων 4 & 5 Πόρτο Ράφτη του Δήμου Μαρκόπουλου, (N. Αττικής), για την ιδιοκτησία που βρίσκεται στο Ο.Τ. Γ633 με κ.α.κ. 633701

5) ΑΔΑ: 7Τ60ΟΡ1Κ-ΩΥΨ – Χορήγηση άδειας χρήσης νερού για υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης νερού από γεώτρηση υδρευτικής χρήσης (άρδευση πρασίνου) στον κ. Ευάγγελο Βασιλάκη στην ιδιοκτησία του, στη θέση «Αλμύρα-Φούσα Μπάρδα» του Δήμου Μαρκόπουλου της Περιφέρειας Αττικής

6) ΑΔΑ: ΩΛΖΠΟΡ1Κ-7ΒΝ – Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για την εγκατάσταση και λειτουργία του σταθµού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από βιομάζα(φυτικά έλαια -vegetable oil) ισχύος 1MWe, της εταιρίας «ΓΑΙΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΡΤΕΜΙΣ ΕΝΝΕΑ ΕΠΕ», που θα εγκατασταθεί στη θέση «ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ -ΓΚΟΝΕΤΣΙΑ» του Δήμου Μαρκόπουλου,Μεσογαίας, της Περιφέρειας Αττικής

7) ΑΔΑ: 7ΥΣΚΟΡ1Κ-ΦΣΓ – Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για την εγκατάσταση και λειτουργία του σταθµού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από βιομάζα(φυτικά έλαια -vegetable oil) ισχύος 1MWe, του επενδυτή «ΗΛΙΑ ΚΟΥΛΟΥΚΑΚΟΥ», που θα εγκατασταθεί στη θέση «ΝΤΟΡΟΒΑΤΕΖΑ ή ΣΤΡΟΓΓΥΛΙ ή ΕΛΙΕΣ ΚΑΛΟΓΡΕΖΑΣ ή ΝΤΑΓΛΑ» του Δήμου Μαρκόπουλου , της Περιφέρειας Αττικής

8) ΑΔΑ: 6ΔΜΤΟΡ1Κ-Ι91 – Χορήγηση άδειας εκτέλεσης έργου αξιοποίησης υδατικών πόρων για ανόρυξη γεώτρησης αρδευτικής χρήσεως (άρδευση αγροτεμαχίου) στους Ιωάννη Κωσταρέλο και Καλλιόπη Κωσταρέλου, στην ιδιοκτησία τους, στη θέση «Πούσι-Γιάννη» του Δήμου Μαρκοπούλου, της Περιφέρειας Αττικής

9) ΑΔΑ: 6ΔΜΤΟΡ1Κ-Ι91 – Χορήγηση άδειας εκτέλεσης έργου αξιοποίησης υδατικών πόρων για ανόρυξη γεώτρησης αρδευτικής χρήσεως (άρδευση αγροτεμαχίου) στους Ιωάννη Κωσταρέλο και Καλλιόπη Κωσταρέλου, στην ιδιοκτησία τους, στη θέση «Πούσι-Γιάννη» του Δήμου Μαρκοπούλου, της Περιφέρειας Αττικής

10) ΑΔΑ: 67ΒΛ7Λ7-909 – ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΥΡΩΣΗΣ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 59-ΜΑΡ/2014 της υπ’ αρ. 1/2000 Πράξης Εφαρμογής της πολεοδομικής μελέτης των Πολεοδομικών ενοτήτων 4 & 5 Πόρτο Ράφτη του Δήμου Μαρκόπουλου, (N. Αττικής), για την ιδιοκτησία που βρίσκεται στο Ο.Τ. Γ1392 με κ.α. 721916

11) ΑΔΑ: 7ΣΙΓΟΡ1Κ-6Τ6 – Χορήγηση άδειας χρήσης και μεταφοράς νερού για υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης νερού από πηγάδι αρδευτικής χρήσης (άρδευση αγροτεμαχίων) στην κ. ΣΤΑΥΡΟΥ ΕΛΕΝΗ στην ιδιοκτησία της στη θέση ΛΟΦΟΣ του ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Βραώνος και ΠΥΡΓΟΣ ΒΡΑΩΝΟΣ του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας, Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής

12) ΑΔΑ: 6ΦΦΚ7Λ7-ΕΘΙ – ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΥΡΩΣΗΣ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 101-ΜΑΡ/2014 της υπ’ αρ. 1/2000 Πράξης Εφαρμογής της πολεοδομικής μελέτης των Πολεοδομικών ενοτήτων 4 & 5 Πόρτο Ράφτη του Δήμου Μαρκόπουλου, (N. Αττικής), για τις ιδιοκτησίες που βρίσκονται στο Ο.Τ. Γ774 με κ.α. 643103 και 643110

13) ΑΔΑ: ΩΧΗ87Λ7-9ΟΡ – ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΥΡΩΣΗΣ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 75-ΜΑΡ/2014 (αρ.πρωτ. 7854/2014) της 1/2010 Πράξης Εφαρμογής της πολεοδομικής μελέτης των πολεοδομικών ενοτήτων 4 & 5 Πόρτο Ράφτη του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας

14) ΑΔΑ: Ψ7Ν3ΟΡ1Κ-ΥΦΧ – Χορήγηση άδειας χρήσης νερού για υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης νερού από γεώτρηση υδρευτικής χρήσης (άρδευση πρασίνου) στην εταιρεία «ΙΝΕΖ ΙΜΜΟΜΠΙΛΙΑ Α.Ε.» στην ιδιοκτησία της, στη θέση «Ντοροβάτεζα» του Δήμου Μαρκοπούλου της Περιφέρειας Αττικής.

15) ΑΔΑ: 7Χ5ΤΟΡ1Κ-9ΜΓ – Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για την εγκατάσταση και λειτουργία του σταθµού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από βιομάζα(φυτικά έλαια -vegetable oil) ισχύος 1MWe, της εταιρίας «ΓΑΙΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΡΤΕΜΙΣ ΔΥΟ ΕΠΕ», που θα εγκατασταθεί στη θέση «ΝΤΟΡΟΒΑΤΕΖΑ ή ΣΤΡΟΓΓΥΛΙ ή ΕΛΙΕΣ ΚΑΛΟΓΡΕΖΑΣ ή ΝΤΑΓΛΑ» του Δήμου Μαρκόπουλου,Μεσογαίας, της Περιφέρειας Αττικής.

16) ΑΔΑ: 6ΔΞΡΟΡ1Κ-ΘΔΗ – Χορήγηση άδειας χρήσης νερού για υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης και μεταφοράς νερού από γεώτρηση αρδευτικής χρήσης (άρδευση αγροτεμαχίων) στους Κωνσταντίνο και Βασιλική Μπέη και Αναστασία Νικολάου στην ιδιοκτησία τους, στη θέση «Άγιος Αθανάσιος ή Λεπούρθι» του Δήμου Μαρκοπούλου της Περιφέρειας Αττικής.

17) ΑΔΑ: Ψ4ΙΥΟΡ1Κ-ΔΕΨ – Χορήγηση άδειας χρήσης νερού για υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης νερού από γεώτρηση αρδευτικής χρήσης (άρδευση αγροτεμαχίου) στις Άννα Καρακώστα και Ελένη Βερυκάκη στην ιδιοκτησία τους, στη θέση «Χάβοσι ή Μπρασσάς» του Δήμου Μαρκοπούλου της Περιφέρειας Αττικής.

18) ΑΔΑ: Ω192ΟΡ1Κ-Ψ93 – Χορήγηση άδειας χρήσης και μεταφοράς νερού με δύο αγωγούς για υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης νερού από πηγάδι αρδευτικής χρήσης, στους κ. Γκλιάτη Χρήστο του Ιωάννη & Γκλιάτη Ελένη του Ιωάννη, στην ιδιοκτησία τους στη θέση «Γκούρι-Μπίμ», του Δήμου Μαρκόπουλου-Μεσογαίας, Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής, της Περιφέρειας Αττικής.

19) ΑΔΑ: ΩΙΩ47Λ7-26Ω – ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΥΡΩΣΗΣ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 42- ΜΑΡ/2014/28-11-2014 της με αρ. 1/2010 Πράξης Εφαρμογής της Πολεοδομικής Μελέτης των Πολεοδομικών ενοτήτων 4& 5 Πόρτο Ράφτη του Δήμου Μαρκόπουλου Μεσογαίας της ιδιοκτησίας με κ.α. 671103 στο Ο.Τ.Γ877.

20) ΑΔΑ: 600Ν7Λ7-ΡΩ2 – ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΥΡΩΣΗΣ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 102- ΜΑΡ/2014/8-12-2014 της με αρ. 1/2000 Πράξης Εφαρμογής της Πολεοδομικής Μελέτης της Πολεοδομικής ενότητας 3 Πόρτο Ράφτη του Δήμου Μαρκόπουλου Μεσογαίας της ιδιοκτησίας με κ.α. 070143 στο Ο.Τ.70.

ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ – ΤΑΥΡΟΥ

1) ΑΔΑ: 761ΕΟΡ1Κ-ΟΤΓ – Έγκριση κατανάλωσης καυσίμων καθ’ υπέρβαση του καθορισθέντος ανώτατου ορίου για το μήνα Νοέμβριο 2014 του Δήμου Μοσχάτου-Ταύρου

2) ΑΔΑ: 66ΑΤ7Λ7-ΖΦΚ – Επιστροφή εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης του έργου: ΚΟ8/09 «Ολοκλήρωση διαπλάτυνσης και ανακατασκευής της οδού Πολυκράτους από οδό Πειραιώς έως ανώνυμη οδό του Ι.Μ.Ε. στα όρια των Δήμων Αγ. Ι. Ρέντη – Μοσχάτου», αναδόχου ΑΦΟΙ Χ. ΜΑΣΤΡΟΚΩΣΤΑ ΑΤΕ

3) ΑΔΑ: ΩΦΛΟΟΡ1Κ-ΨΡ5 – Έγκριση κατανάλωσης καυσίμων καθ’ υπέρβαση του καθορισθέντος ανώτατου ορίου για το μήνα Δεκέμβριο 2014 του Δήμου Μοσχάτου-Ταύρου

4) ΑΔΑ: 6ΚΘ77Λ7-Ε3Γ – Τροποποίηση άδειας εγκατάστασης κτιριακού και μηχανολογικού εκσυγχρονισμού του εργοστασίου επεξεργασίας, τυποποίησης κρεάτων, κρεατοσκευασμάτων, αλλαντικών και συναφών ειδών της «ΦΛΩΡΙΔΗΣ Α.Ε.Β.Ε.Κ.», επί των οδών Πρέσπας & Ανδριανοπούλου, στο Δήμο Μοσχάτου – Ταύρου, Δ.Κ. Μοσχάτου (Ο.Τ. 198), με θεώρηση νέων σχεδ/των των Β΄ & Γ΄ ορόφων του κτιρίου

5) ΑΔΑ: ΩΓΚΙ7Λ7-7ΥΠ – Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Κατασκευή βασικών συλλεκτήρων και ολοκλήρωση συλλεκτήρων απορροής ομβρίων υδάτων της οδού Χρυσοστόμου Σμύρνης και πέριξ στο Δήμο Μοσχάτου» αναδόχου εταιρείας ΕΛΚΥΣΤΗΣ ΑΤΕ

6) ΑΔΑ: 7Χ0ΝΟΡ1Κ-ΙΝΥ – Τροποποίηση της αρ. ΠΕΧΩ 4018/Περιβάλ.9/2006 ΑΕΠΟ, κατόπιν μηχ/κού εκσυγχρονισμού της εταιρείας ADELCO – ΧΡΩΜΑΤΟΥΡΓΕΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΦΩΝ Ε.ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ Α.Ε., επί της οδού Πειραιώς 37 στο Μοσχάτο Αττικής.

ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ

1) ΑΔΑ: Β5ΙΔΟΡ1Κ-ΖΤΖ – Έγκριση κατανάλωσης καυσίμων καθ’ υπέρβαση του καθορισθέντος ανώτατου ορίου για το μήνα Νοέμβριο 2014 του Δήμου Παλαιού Φαλήρου

2) ΑΔΑ: 6ΥΨΜ7Λ7-39Α – Τροποποίηση Απόφασης Συγκρότησης Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης υλοποίησης της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Παλαιού Φαλήρου για την κατασκευή του έργου: «Κατασκευή Κλειστού Γυμναστηρίου Παλαιού Φαλήρου και Ανοικτών Γηπέδων στον Περιβάλλοντα Χώρο

3) ΑΔΑ: ΒΜ217Λ7-15Δ – Τροποποίηση Απόφασης Συγκρότησης Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης υλοποίησης της προγραμματικής σύμβασης για την κατασκευή του έργου: «Συντήρηση ασφαλτικών οδοστρωμάτων στο οδικό δίκτυο του Δήμου Παλαιού Φαλήρου»

4) ΑΔΑ: Β5ΙΔΟΡ1Κ-ΖΤΖ – Έγκριση κατανάλωσης καυσίμων καθ’ υπέρβαση του καθορισθέντος ανώτατου ορίου για το μήνα Νοέμβριο 2014 του Δήμου Παλαιού Φαλήρου

5) ΑΔΑ: ΩΡΗΜ7Λ7-ΙΚΤ – Μερική διακοπή λειτουργίας της αποθήκης πετρελαίου θέρμανσης της «Δ. ΜΑΡΚΟΥ – Γ. ΚΟΥΡΤΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» που λειτουργεί επί της οδού Πυθαγόρα 1-1α στο Δήμο Π.Φαλήρου

6) ΑΔΑ: ΩΦΤ07Λ7-ΟΦ6 – ΑΠΟΦΑΣΗ Κυρώνεται η με αρ. 02/2014 πράξη προσκύρωσης τμήματος καταργηθέντος κοινόχρηστου χώρου ιδιοκτησίας κειμένης παρά της οδού Τρίτωνος 126 και κοινόχρηστου χώρου στο Ο.Τ. 134, στο Δήμο Παλαιού Φαλήρου, που συντάχθηκε από την Υπηρεσία Δόμησης του Δήμου Ελληνικού-Αργυρουπόλεως

ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ

1) ΑΔΑ: 7ΔΖΔΟΡ1Κ-61Σ – Πρόσληψη προσωπικού ΙΔΟΧ διάρκειας δύο μηνών στο Δήμο Πειραιά

2) ΑΔΑ: 74ΚΨΟΡ1Κ-2ΦΘ – Η υπ’αριθμ.: 10/2014 απόφαση 1ης Πρωτοβάθμιας Ε.Ε.Δ.Α.Πειραιά

3) ΑΔΑ: 7ΗΡ0ΟΡ1Κ-7ΒΖ – Η υπ’αριθμ.: 13/2014 απόφαση 1ης Πρωτοβάθμιας Ε.Ε.Δ.Α. Πειραιά

4) ΑΔΑ: ΩΤΥΓΟΡ1Κ-ΩΩΜ – Η υπ’αριθμ.: 12/2014 απόφαση 1ης Πρωτοβάθμιας Ε.Ε.Δ.Α. Πειραιά

5) ΑΔΑ: ΒΤΗΜΟΡ1Κ-ΨΕΜ – Η υπ’αριθμ.: 11/2014 απόφαση 1ης Πρωτοβάθμιας Ε.Ε.Δ.Α. Πειραιά

6) ΑΔΑ: 7Π9ΛΟΡ1Κ-ΤΓΠ – Η υπ’αριθμ.: 9/2014 απόφαση 1ης Πρωτοβάθμιας Ε.Ε.Δ.Α. Πειραιά

7) ΑΔΑ: 76Ο97Λ7-2ΡΓ – Έγκριση μετακίνησης μαθητών του 2ΟΥ ΓΕΛ ΠΕΙΡΑΙΑ

8) ΑΔΑ: ΩΛΥΛ7Λ7-3ΒΡ – ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Π.Ε ΠΕΙΡΑΙΑ, ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΤΙΜΗ

9) ΑΔΑ: 7ΡΘΡ7Λ7-Χ6Ω – Συγκροτούμε συνεργείο υπερωριακής απασχόλησης από τους παρακάτω είκοσι τρείς (23) υπαλλήλους της Περιφερειακής Ενότητας Πειραιώς για τη διεκπεραίωση υποθέσεων και την αντιμετώπιση συσσωρευμένων υπηρεσιακών αναγκών οι οποίες δεν είναι δυνατόν να διεκπεραιωθούν στα πλαίσια του νόμιμου ωραρίου για το χρονικό διάστημα από 08-1-2015 έως 30-1-2015

10) ΑΔΑ: 7Ξ8Ι7Λ7-2ΡΙ – Απευθείας ανάθεση στο Κέντρο Τεχνολογικής Έρευνας Πειραιά και Νήσων (συνδεδεμένο με το Τ.Ε.Ι. Πειραιά), της επιμόρφωσης τεσσάρων (4) υπαλλήλων με κωδικό αριθμό ελεγκτή Κ.Τ.Ε.Ο.

11) ΑΔΑ: Β56ΦΟΡ1Κ-ΙΥ4 – Ορισμός επιτροπής για την προσωρινή και οριστική παραλαβή του έργου: «Εκτέλεση τελεσίδικων πρωτοκόλλων κατεδάφισης στην Ακτή Κουμουνδούρου, περιοχή Μικρολίμανο, του Δ. Πειραιά», αναδόχου ΑΙΞΩΝΗ- Α. ΣΤΕΡΓΙΟΥ Ε.Ε

12) ΑΔΑ: 67Ε17Λ7-ΒΝ7 – Έγκριση μετακίνησης μαθητών του Γ/ΣΙΟΥ ΙΩΝΙΔΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ

13) ΑΔΑ: 7ΖΚΜ7Λ7-ΔΡΛ – Έγκριση μετακίνησης μαθητών του Γ/ΣΙΟΥ ΙΩΝΙΔΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ

14) ΑΔΑ: 79Δ07Λ7-Δ3Τ – Έγκριση μετακίνησης μαθητών του ΖΑΝΝΕΙΟΥ ΓΕΛ ΠΕΙΡΑΙΑ

15) ΑΔΑ: 7ΤΩΗΟΡ1Κ-3ΧΞ – Έγκριση παύσης κυκλοφορίας οχήματος του Δασαρχείου Πειραιά

16) Έγκριση κατανάλωσης καυσίμων καθ’ υπέρβαση του καθορισθέντος ανώτατου ορίου για το μήνα Δεκέμβριο 2014 του Δήμου

17) ΑΔΑ: 70ΧΒ7Λ7-Σ99 – Αυτοδίκαιη ανάκληση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας φαρμακείου του φαρμακοποιού Φουντουλάκη Κωνσταντίνου λόγω αμετάκλητης καταδικαστικής απόφασης του φαρμακοποιού από το Ζ΄ Ποινικό Τμήμα του Αρείου Πάγου σε σχέση και με πρόσφατη απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας, για αδίκημα που αναφέρεται στην περ. δ΄ της παρ. 2, του αρ. 1, του Ν 1963/91

18) ΑΔΑ: 76ΤΠ7Λ7-Μ0Ξ – Συγκρότηση συνεργείου υπερωριακής απασχόλησης υπαλλήλων της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Πειραιά για το μήνα Ιανουάριο έτους 2015

19) ΑΔΑ: ΩΦ8Μ7Λ7-ΚΜΠ – «Ειδική άδεια αλιείας μικρών πελαγικών ειδών γαύρου (Engraulis encrasicolus) και σαρδέλας (Sardina pilchardus) με το αλιευτικό εργαλείο γρι γρι (PS)»

20) ΑΔΑ: ΩΓΚΕ7Λ7-1Γ2 – Τροποποίηση της υπ. αριθ. 19920/18106/01-06-2014 απόφασης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης σχετικά με τον χώρο λειτουργίας της λαϊκής αγοράς Κουτσικάρι της Α’ Πειραιά

21) ΑΔΑ: 78Σ37Λ7-6Φ4 – Δέσμευση πίστωσης ύψους ΤΡΙΑΚΟΣΙΕΣ ΕΞΗΝΤΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΥΡΩ. ( 360.000,00 €), για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων τoυ Ειδικού φορέα 07072 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ, KAE 271302 ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΣΕ ΝΕΦΡΟΠΑΘΕΙΣ(ΠΑΡΕΛ.ΕΤΩΝ) οικ. Έτους 2015 για την ανάγκη δαπάνης για την πληρωμή του διατροφικού επιδόματος νεφροπαθών και μεταμοσχευμένων για το μήνα Δεκέμβριο οικ. έτους 2014 , της Περιφερειακής Ενότητας Πειραιά

22) ΑΔΑ: ΩΩ7Τ7Λ7-Λ9Ψ – Δέσμευση πίστωσης ύψους ΟΚΤΩ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΥΡΩ. ( 8.000,00 €), για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων τoυ Ειδικού φορέα 07072 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ, KAE 089901 ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ οικ. Έτους 2015 για την ανάγκη δαπάνης ασφαλιστικής κάλυψης των υπηρεσιακών οχημάτων της Περιφερειακής Ενότητας Πειραιά της Περιφέρειας Αττικής, για το έτος 2015 , της Περιφερειακής Ενότητας Πειραιά

23) ΑΔΑ: 7ΥΒΗ7Λ7-ΧΦ1 – Δέσμευση πίστωσης ύψους ΕΙΚΟΣΙ ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΥΡΩ. ( 24.000,00 €), για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων τoυ Ειδικού φορέα 07072 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ, KAE 151101 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΛΙΠΑΝΤΙΚΩ οικ. Έτους 2015 για την ανάγκη δαπάνης για για την ετήσια προμήθεια πετρελαίου κίνησης και βενζίνης αμόλυβδης των υπηρεσιακών οχημάτων και των Ηλεκτροπαραγωγών Ζευγών (H/Ζ) της Περιφερειακής Ενότητας Πειραιά , της Περιφερειακής Ενότητας Πειραιά

24) ΑΔΑ: ΩΡΩΣ7Λ7-ΝΙΒ – Δέσμευση πίστωσης ύψους ΕΝΝΙΑΚΟΣΙΕΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΥΡΩ. ( 900.000,00 €), για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων τoυ Ειδικού φορέα 07072 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ, KAE 271301 ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΣΕ ΝΕΦΡΟΠΑΘΕΙΣ οικ. Έτους 2015 για την ανάγκη δαπάνης για την πληρωμή του διατροφικού επιδόματος νεφροπαθών και μεταμοσχευμένων για το Α΄ τρίμηνο οικ. έτους 2015 , της Περιφερειακής Ενότητας Πειραιά

25) ΑΔΑ: 7ΡΟΜ7Λ7-Ο4Ο – Έγκριση μετακίνησης μαθητών του Γ/ΣΙΟΥ ΙΩΝΙΔΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ

26) ΑΔΑ: 6ΕΠΖΟΡ1Κ-ΞΧΝ – Έγκριση του Προϋπολογισμού, οικονομικού έτους 2015, του Ιδρύματος με την επωνυμία «Άσυλο Πενήτων Β. Αθανασίου Πρωθιερέως- Γηροκομείον Πειραιώς»

27) ΑΔΑ: 61Ζ6ΟΡ1Κ-Σ0Ο – Συγκρότηση Υπηρεσιακού Συμβουλίου κρίσεως μονίμων υπαλλήλων και υπαλλήλων ΙΔΑΧ ΟΤΑ Ν. Πειραιά, μέχρι 31-12-2016.

28) ΑΔΑ: ΩΨΕΤ7Λ7-ΗΝΡ – A Π Ο Φ Α Σ Η Ακυρώνεται η με αρ. 02/2014 πράξη Τακτοποίησης-Προσκύρωσης οικοπέδων επί της οδού Νέστορος 23 στο Ο.Τ 177/Τ.27 στον Πειραιά, που συντάχθηκε από τη Δ/νση Δόμησης του Δήμου Πειραιά

29) ΑΔΑ: 6ΛΔΓΟΡ1Κ-34Φ – Η υπ’αριθμ.: 14/2014 απόφαση 1ης Πρωτοβάθμιας Ε.Ε.Δ.Α.Πειραιά

30) ΑΔΑ: ΒΧΥΑ7Λ7-ΩΛ3 – Έγκριση μετακίνησης μαθητών του 6ου Γ/ΣΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ

31) ΑΔΑ: ΨΠΑΣ7Λ7-ΞΚΧ – Έγκριση μετακίνησης μαθητών του 4ου ΓΣΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ

32) ΑΔΑ: 7Κ7Δ7Λ7-ΖΙ2 – Διενέργεια διαδικασίας διαπραγμάτευσης τιμής για τα δρομολόγια μεταφοράς μαθητών Σχολείων της Π.Ε. Πειραιά

33) ΑΔΑ: ΩΒ1Η7Λ7-ΕΦΡ – Διάθεση μηχανημάτων και προσωπικού για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών από πλημμύρες στις 25-10-2014, σε περιοχές χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Πειραιά (Απολογισμός της υπ’ αριθ. πρωτ. οικ.2184/2014 Απόφασης της Ο.Ε., ΑΔΑ: 7ΤΘΧ7Λ7-Ψ7Β)

34) ΑΔΑ: 61Ζ6ΟΡ1Κ-Σ0Ο – Συγκρότηση Υπηρεσιακού Συμβουλίου κρίσεως μονίμων υπαλλήλων και υπαλλήλων ΙΔΑΧ ΟΤΑ Ν. Πειραιά, μέχρι 31-12-2016.

35) ΑΔΑ: 73Μ57Λ7-1ΘΦ – Έγκριση 1ης παράτασης προθεσμίας του έργου: «ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ, ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΟΔΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ (3η ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ)», προϋπολογισμού μελέτης 160.000,00 ευρώ, αναδόχου Γ. Γιώτη

ΔΗΜΟΣ ΠΟΡΟΥ

1) ΑΔΑ: 711ΔΟΡ1Κ-Σ0Χ – Έγκριση κίνησης υπηρεσιακών αυτοκινήτων πέραν των εργασίμων ωρών και ημερών του Δασαρχείου Πόρου

2) ΑΔΑ: 6ΛΚ5ΟΡ1Κ-ΓΛ2 – Aναγνώριση ιδιωτικού φύλακα θήρας Δ’ ΚΟΣΕ ΚΣ Πόρου

3) ΑΔΑ: ΩΠΩΠ7Λ7-Η9Ξ – ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ ΤΗΣ Α ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ Β ΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΠΟΡΟΥ ΣΤΟ ΩΔΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

4) ΑΔΑ: 73ΕΤ7Λ7-ΤΗΑ – ΈΓΚΡΙΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΑΛΙΕΙΑΣ ΜΕ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΑΛΙΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ

1) ΑΔΑ: ΒΖΞΠΟΡ1Κ-Α4Ξ – Έγκριση κατανάλωσης καυσίμων καθ’ υπέρβαση του καθορισθέντος ανώτατου ορίου για το μήνα Δεκέμβριο 2014 του Δήμου Σαλαμίνος

2) ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΤΟΥ 1ου ΓΕΛ ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ ΣΤΗΝ ΙΣΛΑΝΔΙΑ

3) ΑΔΑ: 66ΒΛ7Λ7-9ΥΘ – ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΥΡΩΣΗΣ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 19 Α5/2014 Κύρωση Διορθωτικής Πράξης Εφαρμογής στην περιοχή «ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ» του Δήμου Σαλαμίνας

4) ΑΔΑ: 7ΑΦΦ7Λ7-4ΑΛ – ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΥΡΩΣΗΣ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 17 A 24/2014 της με αρ. 17/2007 Πράξης Εφαρμογής της περιοχής «ΨΙΛΗ ΑΜΜΟΣ» του Δήμου Σαλαμίνας Αττικής, στο ΟΤ 46

5) ΑΔΑ: ΩΩΥΝ7Λ7-Ζ3Ξ – ΑΠΟΦΑΣΗ Ακυρώνεται η με αρ. 20615/2014 πράξη προσκύρωσης καταργούμενου κοινόχρηστου χώρου στο Ο.Τ. 54 της Δημοτικής Κοινότητας Αμπελακίων του Δήμου Σαλαμίνας Αττικής, που συντάχθηκε από τη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Σαλαμίνας

6) ΑΔΑ: ΩΘ5ΝΟΡ1Κ-ΗΝΣ – Χορήγηση άδειας χρήσης νερού για υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης νερού από πηγάδι αρδευτικής χρήσης (άρδευση αγροτεμαχίου) στους Κωνσταντίνο, Νικόλαο και Αναστάσιο Παπανικολάου στην ιδιοκτησία τους, στη θέση «Παλιάμπελα-Βασιλικά» του Δήμου Σαλαμίνας της Περιφέρειας Αττικής

7) ΑΔΑ: ΩΤΒ17Λ7-ΝΞΦ – ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΥΡΩΣΗΣ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 17A30/2012 της 17/2007 Πράξης Εφαρμογής στην περιοχή “Ψιλή Άμμος” του Δήμου Σαλαμίνας στο Ο.Τ. 185

8) ΑΔΑ: 7ΥΨ97Λ7-Ω6Α – ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΥΡΩΣΗΣ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 17 A 23/2014 της με αρ. 17/2007 Πράξης Εφαρμογής της περιοχής «ΨΙΛΗ ΑΜΜΟΣ» του Δήμου Σαλαμίνας Αττικής, στο ΟΤ 211

9) ΑΔΑ: 7Θ5ΦΟΡ1Κ-ΒΕΓ – Άδεια για τη δραστηριότητα συλλογής και μεταφοράς μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων της επιχείρησης της ΝΑΝΝΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΣ, που εδρεύει στην Λεωφ. Αιαντείου 10 στην Σαλαμίνα Αττικής

10) ΑΔΑ: Ω9ΥΣ7Λ7-4ΝΩ – ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΥΡΩΣΗΣ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 19 A 21/2014 της με αρ. 17/2007 Πράξης Εφαρμογής της περιοχής «ΨΙΛΗ ΑΜΜΟΣ» του Δήμου Σαλαμίνας Αττικής, στο ΟΤ 86

11) ΑΔΑ: Ω3ΥΞ7Λ7-ΧΩΒ – ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΝΕΟΪΔΡΥΘΕΝΤΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ ΡΑΠΤΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΜΠΕΛΑΚΙΩΝ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ

12) ΑΔΑ: Ω7ΜΠ7Λ7-ΑΜΠ – ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΝΕΟΪΔΡΥΘΕΝΤΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ ΡΑΠΤΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΤΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ

13) ΑΔΑ: ΩΠ9Χ7Λ7-ΠΓΛ – ΕΓΚΡΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΣΤΕΓΑΣΘΕΝΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΧΙΩΤΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΙ ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΑΚΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ

14) ΑΔΑ: ΨΠ3ΣΟΡ1Κ-Δ0Ι – Ακύρωση της υπ’ αριθ. 205/2014 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Σαλαμίνας

15) ΑΔΑ: Ω2ΔΗ7Λ7-ΑΜ8 – ΑΠΟΦΑΣΗ Κυρώνεται η με αρ.2/2014 πράξη προσκύρωσης λόγω ρυμοτομίας ιδιοκτησιών, κειμένων παρά την οδό Δημοκρατίας στο Ο.Τ 45 του Δήμου Σαλαμίνας, που συντάχθηκε από την Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Σαλαμίνας

16) ΑΔΑ: 7Λ8ΑΟΡ1Κ-ΥΛ8 – Ανανέωση αναγνώρισης ιδιωτικών φυλάκων θήρας Κ.Σ Κορωπίου, Κ.Σ Σαλαμίνας

17) ΑΔΑ: ΩΣΩ67Λ7-ΜΔΥ – Την ανάκληση της απόφασης ανάληψης υποχρέωσης με αριθμό πρωτοκόλλου 1041-02/01/14 (AΚ 90) λόγω μη χρήσης μερους του ποσού. ύψους ΔΕΚΑ ΠΕΝΤΕ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΞΑΚΟΣΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ και ΠΕΝΗΝΤΑ ΤΡΙΑ ΛΕΠΤΑ. ( 15.635,53 €), σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων τoυ Ειδικού φορέα 08072 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΝΗΣΩΝ, KAE 97750800202 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ(ΠΑΡΕΛ.ΕΤΩΝ) οικ. Έτους 2014

18) ΑΔΑ: ΩΝΔΔ7Λ7-ΟΜΡ – ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ ΤΟΥ 3ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΓΟΥΛΑΝΔΡΗΣ

19) ΑΔΑ: 7ΦΩΒΟΡ1Κ-Ε4Ω – Τροποποίηση – Ανανέωση απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων που αφορά α. πλωτή μονάδα υδατοκαλλιέργειας λόγω εκσυγχρονισμού μετά αύξησης της ετήσιας δυναμικότητας β. συνοδές χερσαίες εγκαταστάσεις λόγω εσωτερικής διαμόρφωσης χώρου αποθηκών, τοποθέτησης ψυγείου αποθήκευσης απορριπτόμενων αλιευμάτων, κατάργησης πλυντηρίου διχτύων και γ. υποστηρικτικές χερσαίες εγκαταστάσεις λόγω αύξησης της ετήσιας δυναμικότητας εγκαταστάσεων συσκευασίας και συντήρησης ιχθύων και ίδρυσης μονάδας παραγωγής ιχθυοτροφών καθώς και τροποποίησης συστήματος διάθεσης αποβλήτων της εταιρίας «Ιχθυοκαλλιέργειες Αργοσαρωνικού Α.Ε.» στη θέση Πυργιακόνι Αιαντείου Δήμου Σαλαμίνας Π.Ε. Νήσων.

ΔΗΜΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ

1) ΑΔΑ: ΩΓ1ΗΟΡ1Κ-ΧΚΕ – Έγκριση κατανάλωσης καυσίμων καθ’υπέρβαση του καθορισθέντος ανώτατου ορίου για το μήνα Νοέμβριο 2014 του Δήμου Σαρωνικού

2) ΑΔΑ: ΩΚΚΡ7Λ7-ΙΦΣ – Άδεια πώλησης τυποποιημένων παγωτών, αναψυκτικών ποτών κτλ στον ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ, σε αναπηρικό περίπτερο επί της παλαιάς Λ. Αθηνών – Σουνίου στην Κοινότητα Κουβαρά του Δήμου Σαρωνικού

3) ΑΔΑ: 60ΞΞΟΡ1Κ-Ν0Ξ – Χορήγηση άδειας χρήσης νερού για υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης νερού από γεώτρηση υδρευτικής χρήσης (άρδευση πρασίνου) στους Μάρκο Σκλάβο, Αντωνία και Σουζάνα Σκλάβου & Αντωνία Φόνσου-Σκλάβου στην ιδιοκτησία τους, στην οδό Ν. Ξυλούρη 7, στη θέση «Αλώνια Ολύμπου» του Δήμου Σαρωνικού, Δ.Κ. Καλυβίων της Περιφέρειας Αττικής

4) ΑΔΑ: 6ΓΡΣΟΡ1Κ-83Τ – Ακύρωση της υπ’ αριθ. 290/2014 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σαρωνικού, που αφορά στην έγκριση πρακτικών διαγωνισμού του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΟ Ο.Τ. 140 ΤΟΥ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ ΚΑΛΥΒΙΩΝ

5) ΑΔΑ: ΩΧΚΨΟΡ1Κ-341 – Χορήγηση άδειας χρήσης νερού για υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης νερού από γεώτρηση αρδευτικής χρήσης(άρδευση αγροτεμαχίων) στις κ.κ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ και ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ στην ιδιοκτησία τους στη θέση ΡΕΘΙ-ΚΑΛΥΒΙΑ της Δημοτικής Κοινότητας Καλυβίων Θορικού του Δήμου Σαρωνικού, Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής

6) ΑΔΑ: Β5847Λ7-ΨΗ1 – ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΥΔΡΑΣ

1) ΑΔΑ: 66ΠΕ7Λ7-ΖΩΑ – ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΟΛΥΗΜΕΡΗΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΥΔΡΑΣ ΣΤΑ ΤΡΙΚΑΛΑ ΚΑΙ ΤΟ ΒΟΛΟ

2) ΑΔΑ: Ω9ΙΠ7Λ7-ΖΔΙ – Ειδική άδεια αλίευσης μεγάλων πελαγικών (μακρύπτερος τόνος, ξιφίας)

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

Αρέσει σε %d bloggers: