ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΜΗΝΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014

ΔΗΜΑΡΧΟΣ

1) Συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας

2) Απευθείας ανάθεση «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (Προµήθεια UPS για το SERVER του ∆ήµου)

3) Απευθείας ανάθεση «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΧΗΛΑΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑ∆ΩΝ & ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑ∆ΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ»

4) ΑΔΑ: ΩΣΓ8Ω1Ξ-ΩΘ7 – ΜΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗ AΠΟΦΑΣΗΣ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΟΡΡΕ

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

1) Εκπόνηση μελέτης «Μελέτη μετατόπισης αγωγού ύδρευσης στη διασταύρωση της οδού Σοφούλη με την Λ.Σουνίου της Δημοτικής Ενότητας Καλυβίων του Δήμου Σαρωνικού»

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ

 1) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΣΤΙΣ 5-11-2014

ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

1) Πίνακας Αποφάσεων Δημοτικού Συμβουλίου 25ης συνεδρίασης (5-11-2014)

2) Πίνακας Αποφάσεων Δημοτικού Συμβουλίου 26η Συνεδρίαση (27-11-2014)

3) Πίνακας Αποφάσεων Δημοτικού Συμβουλίου 27η συνεδρίαση (27-11-2014)

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

1) ΑΔΑ: ΒΝ1ΙΩ1Ξ-Ν0Γ – Αναμόρφωση Προϋπολογισμού ΝΠΔΔ «Αριστόδικος» Δήμου Σαρωνικού έτους 2014

2) Έγκριση µελέτης και τευχών δηµοπράτησης του έργου «Συντήρηση του οδικού δικτύου του ∆ήµου Σαρωνικού»

3) Έγκριση µελέτης και τευχών δηµοπράτησης του έργου «Συνδέσεις υφιστάµενων παροχών µε νέα δίκτυα ύδρευσης»

4) Έγκριση µελέτης και τευχών δηµοπράτησης του έργου «Επισκευή και συντήρηση οδικού δικτύου ∆ήµου Σαρωνικού»

5) Έγκριση τευχών δηµοπράτησης του έργου «Μεταλλική οδική γέφυρα επί της οδού Παναγή Μιχάλη ∆.Κ. Καλυβίων ∆ήµου Σαρωνικού»

6) ΑΔΑ: 6ΔΘΩΩ1Ξ-1ΚΨ – Έγκριση Προϋπολογισμού Δήμου Σαρωνικού έτους 2015

7) ΑΔΑ: Ψ1ΧΒΩ1Ξ-6Ρ7 – ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2015 ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ

8) ΑΔΑ: Ψ2ΞΠΩ1Ξ-74Π – Έγκριση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) Δήμου Σαρωνικού έτους 2015, συμπεριλαμβανομένου του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Αριστόδικος»

9) ΑΔΑ: ΨΩΘΕΩ1Ξ-Φ9Κ – Έγκριση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) Δήμου Σαρωνικού έτους 2015, συμπεριλαμβανομένου του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Αριστόδικος».(Πινακας Δήμου)

10) ΑΔΑ: 6Η7ΑΩ1Ξ-ΛΓΩ – Έγκριση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) Δήμου Σαρωνικού έτους 2015, συμπεριλαμβανομένου του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Αριστόδικος».(Πινακας ΝΠΔΔ Αριστόδικος»

11) ΑΔΑ: 7ΜΠΩΩ1Ξ-Δ8Ψ – Έγκριση μελέτης και τευχών δημοπράτησης του έργου «Ασφαλτόστρωση οδών Δήμου Σαρωνικού»

12) ΑΔΑ: 743ΨΩ1Ξ-0ΒΨ – Έγκριση μελέτης του έργου «Αποκατάσταση τμήματος οδού Γ.Σιδέρη Τ. Κ. Κουβαρά Δήμου Σαρωνικού»

13) ΑΔΑ: ΩΛΓΔΩ1Ξ-Ι4Σ – Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου « Κατασκευή σύνδεσης δικτύου ακαθάρτων Δ.Ε. Καλυβίων και Κουβαρά Δήμου Σαρωνικού με αντλιοστάσιο ΚΕΛ Μαρκοπούλου»

14) ΑΔΑ: Ω52ΔΩ1Ξ-0ΣΠ – Λήψη απόφασης περί παράτασης εκτέλεσης εργασιών του έργου « Κατασκευή σύνδεσης δικτύου ακαθάρτων Δ.Ε. Καλυβίων και Κουβαρά Δήμου Σαρωνικού με αντλιοστάσιο ΚΕΛ Μαρκοπούλου»

15) ΑΔΑ: 7Σ2ΘΩ1Ξ-6Ι5 – Έγκριση της υπ. αριθμ. 103/2014 απόφασης ΝΠΔΔ «Αριστόδικος»Δήμου Σαρωνικού περί «Επικαιροποίησης της 118/2013 απόφασης Δ.Σ. «Έγκριση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του ΝΠΔΔ «Αριστόδικος Δήμου Σαρωνικού»

ΒΙΝΤΕΟ

 1) ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ 05/11/14 (Α ΜΕΡΟΣ)

2) ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ 05/11/14 (Β ΜΕΡΟΣ)

3) ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ 05/11/14 (Γ ΜΕΡΟΣ)

4) ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ 05/11/14 (ΟΛΗ Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ)

5) ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ 27/11/14 (ΟΛΗ Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ)

6) ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ 27/11/14 (Α ΜΕΡΟΣ)

7) ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ 27/11/14  (Β ΜΕΡΟΣ)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ

 1) Πρόσκληση κατεπείγουσας συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής στις 28-11-2014

ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

1) Πίνακας Αποφάσεων Οικονομικής Επιτροπής 4-11-2014

2) Πίνακας Αποφάσεων Οικονομικής Επιτροπής 17-11-2014

3) Πίνακας Αποφάσεων Οικονομικής Επιτροπής κατά τη συνεδρίαση στις 21-11-2014

4) Πίνακας Αποφάσεων Οικονομικής Επιτροπής 28-11-2014

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

1) Κατάρτιση προϋπολογισμού του Δήμου Σαρωνικού οικονομικού έτους 2015.

2) Κατάρτιση σχεδίου Ολοκληρωµένου Πλαισίου ∆ράσης ∆ήµου Σαρωνικού έτους 2015, συµπεριλαµβανοµένου του ΝΠ∆∆ µε την επωνυµία ΑΡΙΣΤΟ∆ΙΚΟΣ.

3) Ε.Η.∆. Λήψη απόφασης για άσκηση αγωγής κατά του Συνεταιρισµού µε την επωνυµία «Η ΑΤΤΙΚΗ Σ.Π.Ε.», ορισµός
πληρεξουσίου δικηγόρου και ψήφιση πίστωσης για την αµοιβή του (υπόθεση Αγίου Νικολάου Αναβύσσου).

4) Ε.Η.∆. Λήψη απόφασης για άσκηση αγωγής κατά των Στυλιανής Αγγελίδη και λοιπών (σύνολο 6), ορισµός πληρεξουσίου δικηγόρου και ψήφιση πίστωσης για την αµοιβή του (υπόθεση Αγίου Νικολάου Αναβύσσου).

5) Ε.Η.∆. Λήψη απόφασης για άσκηση αγωγής κατά των Στυλιανής Αγγελίδη και λοιπών (σύνολο 6), ορισµός πληρεξουσίου δικηγόρου και ψήφιση πίστωσης για την αµοιβή του (υπόθεση Αγίου Νικολάου Αναβύσσου).

6) ΑΔΑ: 7ΦΔΝΩ1Ξ-Ω9Ξ – Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών (αριθ. μελ. 8/14), καθορισμός τρόπου εκτέλεσης, κατάρτιση όρων διακήρυξης και ψήφιση πίστωσης για την προμήθεια «προμήθεια του συνόλου των ειδών διατροφής του Δήμου Σαρωνικού και των Νομικών Προσώπων αυτού»

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ

ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

1) Εισήγηση Εκτελεστικής Επιτροπής για το σχέδιο του Προϋπολογισμού Δήμου Σαρωνικού Οικονομικού έτους 2015 (άρθρο 63δ & άρθρο 266 ν. 3852/2010)

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ

ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

1) Πίνακας Αποφάσεων Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 18-11-2014

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

1) Εκλογή Αντιπροέδρου Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΛΥΒΙΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ

ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

1) Πίνακας Αποφάσεων Συμβουλίου ΔΚ Καλυβίων (3-11-2014)

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

ΒΙΝΤΕΟ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ

1) Πρόσκληση συνεδρίασης Συμβουλίου ΔΚ Αναβύσσου στις 26-11-2014

ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

1) Πίνακας Αποφάσεων Συμβουλίου ΔΚ Αναβύσσου στις 26-11-2014

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

ΒΙΝΤΕΟ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

ΠΑΛΑΙΑΣ ΦΩΚΑΙΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ

1) Πρόσκληση Συμβουλίου ΔΚ Παλαιάς Φώκαιας στις 28-11-2014

ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

1) Πίνακας Αποφάσεων ΔΚ Παλαιάς Φώκαιας κατά τη συνεδρίαση στις 28-11-2014

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

ΒΙΝΤΕΟ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΑΡΩΝΙΔΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ

1) Πρόκληση Συμβουλίου ΔΚ Σαρωνίδας στις 27-11-2014

ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

1) Πίνακας Αποφάσεων Συμβουλίου ΔΚ Σαρωνίδας στις 27-11-2014

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

ΒΙΝΤΕΟ

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΟΥΒΑΡΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ

ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

ΒΙΝΤΕΟ

ΝΠΔΔ ΑΡΙΣΤΟΔΙΚΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ

ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

1) Πίνακας Αποφάσεων ΔΣ Νομικού Προσώπου ΑΡΙΣΤΟΔΙΚΟΣ 3-11-2014

2) Πίνακας Αποφάσεων Νομικού Προσώπου ΑΡΙΣΤΟΔΙΚΟΣ 18-11-2014

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

1) ΑΔΑ: ΩΨ7ΜΩ1Ξ-ΙΕ7 – ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ α)ΣΩΛΗΝΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, β)ΥΔΡΟΜΕΤΡΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΑΥΤΩΝ, γ)ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ και δ) ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΚΡΟΥΝΩΝ

2) ΑΔΑ: ΒΑ1ΠΩ1Ξ-ΙΒΩ – Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας του έργου «Κατασκευή εξωτερικών διακλαδώσεων στο δίκτυο αποχέτευσης της Δ.Ε. Καλυβίων και Κουβαρά Δήμου Σαρωνικού».

ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΕΝΤΑΛΜΑΤΑ

1) ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

2) ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Advertisements

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s

Αρέσει σε %d bloggers: