ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΜΗΝΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

Συνοπτική Οικονομική Κατάσταση Προϋπολογισμού – Απολογισμού Εσόδων Εξόδων για το έτος 2015

ΔΗΜΑΡΧΟΣ

1) Απευθείας ανάθεση για την υπηρεσία <<ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΛΟΙΠΩΝ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΛΗΝ ΚΤΙΡΙΩΝ (ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ & ΠΙΝΑΚΑ ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ) >>

2) Απευθείας ανάθεση για την υπηρεσία<< ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ >>

3) Διορισμός Προϊστάµενης ∆ιεύθυνσης Περιβάλλοντος και Ποιότητας

4) ΑΔΑ: 6Β7ΥΩ1Ξ-9Β7 – Απ ευθείας ανάθεση «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ» ( ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΠΟΡ/ΡΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΚΗΙ 7330) »

5) ΑΔΑ: ΒΔ2ΕΩ1Ξ-ΖΗΩ – Επαναληπτικός πρόχειρος διαγωνισμός ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ (Μ.Ε) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ

6) ΑΔΑ: 7ΟΗ3Ω1Ξ-857 – Απευθείας ανάθεση υπηρεσίας ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ (Επισκευή απορριμματοφόρου οχήματος ΚΗΙ -6556)

7) ΑΔΑ: ΩΥΝΤΩ1Ξ-36Δ – Σύμβαση υπηρεσίας ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ (Επισκευή απορριμματοφόρου οχήματος ΚΗΙ -6556)

8) ΑΔΑ: ΩΕ2ΩΩ1Ξ-ΓΗ2 – Απ΄ευθείας ανάθεση υπηρεσίας «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ»

9) ΑΔΑ: 7ΡΚΤΩ1Ξ-Γ90 – Απ ευθείας ανάθεση ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΠΟΡΩΝ

10) ΑΔΑ: ΒΑΖ5Ω1Ξ-ΙΡΣ – Απ ευθείας ανάθεση “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ)

11) ΑΔΑ: 6ΛΘΙΩ1Ξ-Τ0Ι – Απευθείας ανάθεση “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΖΕΥΞΗ ”

12) ΑΔΑ: 78ΩΒΩ1Ξ-Ζ5Ε – Διενέργεια υπηρεσίας ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ

13) ΑΔΑ: 7ΙΑ9Ω1Ξ-ΧΧΩ – Απ ευθ.ανάθεση υπηρεσίας ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

1) «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ»

2) «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΧΗΛΑΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑ∆ΩΝ & ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑ∆ΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ»

3) «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ» (AΠΟΡΡ/ΦΟΡΟ KHI 7269)

4) ΑΔΑ: 7Λ3ΙΩ1Ξ-ΣΒ3 – Σύμβαση υπηρεσίας «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ» (ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΠΟΡ/ΡΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΚΗΙ 7330)»

5) ΑΔΑ: Ω6ΥΔΩ1Ξ-ΑΛΣ – Σύμβαση επικαιροποίησης της μελέτης «Μελέτη δικτύων αποχέτευσης ακαθάρτων οικισμών Αναβύσσου, Παλαιάς Φώκαιας και Σαρωνίδας»

6) ΑΔΑ: 6ΕΝΗΩ1Ξ-8ΣΒ – Σύμβαση » ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ»

7) ΑΔΑ: 714ΛΩ1Ξ-ΠΒΛ – Σύμβαση ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΠΟΡΩΝ

8)  ΑΔΑ: 67Θ8Ω1Ξ-ΛΡΙ – Σύμβαση “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ)

9) ΑΔΑ: 73ΘΚΩ1Ξ-ΓΨΖ – Σύμβαση “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΖΕΥΞΗ ”

10) ΑΔΑ: ΩΛΗ6Ω1Ξ-ΙΥΖ – Σύμβαση υπηρεσίας ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ

11) ΑΔΑ: 7ΕΔΓΩ1Ξ-0ΣΚ – ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ α)ΣΩΛΗΝΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, β)ΥΔΡΟΜΕΤΡΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΑΥΤΩΝ, γ) ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ και δ) ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΚΡΟΥΝΩΝ

12) ΑΔΑ: 7ΜΤΖΩ1Ξ-24Π – ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Ειδών ατομικής προστασίας προσωπικού (ρούχα)

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ

1) Πρόσκληση Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου στις 11-12-2014

2) Κατεπείγουσα πρόσκληση συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου στις 16-12-2014

3) Πρόσκληση Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου στις 29-12-2014

ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

1) Πίνακας Αποφάσεων Δημοτικού Συμβουλίου κατά την 28η συνεδρίαση στις 11-12-2014

2) Πίνακας Αποφάσεων Δημοτικού Συμβουλίου κατεπείγουσας συνεδρίασης 29η στις 16-12-2014

3) Πίνακας Αποφάσεων Δημοτικού Συμβουλίου στις 29-12-2014

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

1) ΑΔΑ: ΩΕΡΓΩ1Ξ-ΑΟ0 – Κατανομή ποσού από χρηματοδότηση του ΥΠΕΣ της κατανομής ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών των Δήμων (πρώην ΣΑΤΑ) ετών 2013 και 2014 για έργα και επενδυτικές δραστηριότητες (11η έως 13η δόση 2013, 1η έως 9η (9ο και 10ο δωδεκατημόριο) δόση 2014»

2) ΑΔΑ: ΩΝ9ΩΩ1Ξ-Φ78 – Συμπλήρωση της αρ. 227/2014 απόφασης Δ.Σ. και αντικατάσταση μέλους του Δ.Σ. της ΑΔΜΚΕΣ, λόγω παραίτησης του Διευθύνοντα Συμβούλου

3) ΑΔΑ: 7ΠΓ6Ω1Ξ-ΤΗΘ – Αναμόρφωση Προϋπολογισμού ΝΠΔΔ «Αριστόδικος»Δήμου Σαρωνικού έτους 2014

4) ΑΔΑ: 7Ο19Ω1Ξ-ΤΧΚ – Έγκριση Προϋπολογισμού Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Σαρωνικού έτους 2015

5) ΑΔΑ: ΩΦΧΕΩ1Ξ-ΩΣΚ – Έγκριση ετήσιου προγράμματος δράσης έτους 2015 της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Σαρωνικού

6) ΑΔΑ: ΩΨΒ0Ω1Ξ-ΣΣΥ – Έγκριση εισηγητικής έκθεσης της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Σαρωνικού για την τεκμηρίωση των εσόδων και των εξόδων αυτής, προκειμένου να χρηματοδοτηθεί από τον Δημοτικό Προϋπολογισμό, με βάση το άρθρο 259 του Ν.3463/2006, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 14 του άρθρου 10 του Ν.4071/2012

7) ΑΔΑ: 7ΦΕ3Ω1Ξ-Υ3Ε – Διόρθωση της αρ. 252/2014 απόφασης Δ.Σ. περί «Λήψης απόφασης περί επιβολής τελών χρήσης κοινοχρήστων χώρων» δυνάμει του αρ. πρωτ.67325/46010/2014 εγγράφου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής

8) ΑΔΑ: ΩΓΓ7Ω1Ξ-ΨΙ9 – Έγκριση διενέργειας προμηθειών Δήμου Σαρωνικού έτους 2014

9) ΑΔΑ: ΒΧΒΕΩ1Ξ-8Ε3 – Έγκριση μελέτης και τευχών δημοπράτησης του έργου «Δίκτυο αποχέτευσης Δήμου Σαρωνικού»

10) ΑΔΑ: ΩΕΥ6Ω1Ξ-5ΑΩ – Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 109.378,26€ από ΥΠΕΣ που αποτελεί τα τρία δωδέκατα (3/12) του συνολικού ποσού της δόσης έτους 2014( 6η δόση) σύμφωνα με το άρθρο 27 του Ν.3756/2009, για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών

11) ΑΔΑ: Ω6ΒΓΩ1Ξ-7Ο7 – Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 30.269,03€ από ΥΠΕΣ της Δ΄ κατανομής ΚΑΠ έτους 2014 για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών των σχολείων αρμοδιότητας Δήμου Σαρωνικού και για καταβολή αποζημίωσης σε σχολικούς τροχονόμους για το Β΄ εξάμηνο 2014

12) ΑΔΑ: 6435Ω1Ξ-ΝΑ5 – Λήψη απόφασης περί προεξόφλησης των τιμολογίων της σύμβασης χρηματοδοτικής μίσθωσης με αριθμό 7412Α /28-01-2011, παράρτημα 50 της ΑΤΕ LEASING Α.Ε. καθώς και την εξαγοράς του λεωφορείου με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΗ- 5512

13) ΑΔΑ: 7Υ0ΠΩ1Ξ-14Ε – Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 81.575,00 από το ΥΠΕΣ της κατανομής ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών των Δήμων (πρώην ΣΑΤΑ) έτους 2014 για έργα και επενδυτικές δραστηριότητας (6η,7η,8η και 9η (9ο και 10ο δωδεκατημόριο)δόση 2014)

14) ΑΔΑ: ΒΔΕΝΩ1Ξ-7Ε1 – Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Δήμου Σαρωνικού έτους 2014

15) ΑΔΑ: ΩΙ6ΛΩ1Ξ-25Σ – Παρουσίαση και έγκριση έκθεσης εσόδων – εξόδων γ΄ τριμήνου του προϋπολογισμού του Δήμου Σαρωνικού έτους 2014

16) ΑΔΑ: Β3Ν2Ω1Ξ-ΡΗΧ – Αναμόρφωση Προϋπολογισμού ΝΠΔΔ «Αριστόδικος» Δήμου Σαρωνικού έτους 2014

17) ΑΔΑ: 6435Ω1Ξ-ΝΑ5 – Λήψη απόφασης περί προεξόφλησης των τιμολογίων της σύμβασης χρηματοδοτικής μίσθωσης με αριθμό 7412Α /28-01-2011, παράρτημα 50 της ΑΤΕ LEASING Α.Ε. καθώς και την εξαγοράς του λεωφορείου με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΗ- 5512

18) ΑΔΑ: Β22ΦΩ1Ξ-ΚΝΔ – Λήψη απόφασης περί παράτασης μίσθωσης κτιρίου που στεγάζει την αίθουσα πολλαπλών χρήσεων και το Κοινοτικό Ιατρείο της Δ.Κ. Σαρωνίδας

19) ΑΔΑ: 7Β3ΟΩ1Ξ-ΑΣΩ – Λήψη απόφασης περί παράτασης μίσθωσης κτιρίου που στεγάζονται οι υπηρεσίες του Δήμου στη Δ.Κ. Καλυβίων

20) ΑΔΑ: 7ΕΑΚΩ1Ξ-Η1Υ – Λήψη απόφασης περί παράτασης μίσθωσης κτιρίου που στεγάζονται οι υπηρεσίες του Δήμου στη Δ.Κ. Σαρωνίδας

21) ΑΔΑ: ΩΝ2ΗΩ1Ξ-Φ5Τ – Έγκριση Προϋπολογισμού ΝΠΔΔ «Αριστόδικος» Δήμου Σαρωνικού έτους 2015

22) ΑΔΑ: 7ΠΧΙΩ1Ξ-ΓΥΟ – Λήψη απόφασης περί παράτασης μίσθωσης κτιρίου που στεγάζεται το 2ο Νηπιαγωγείο Σαρωνίδας

23) ΑΔΑ: ΒΔΔΣΩ1Ξ-ΟΓ9 – Λήψη απόφασης περί διαγραφής ποσού από βεβαιωτικούς καταλόγους του Πατσιαβούρα Βάϊου του Κων/νος, λόγω επανελέγχου των στοιχείων από την Υπηρεσία Εσόδων

24) ΑΔΑ: 7Ψ61Ω1Ξ-ΤΚΑ – Έγκριση μελέτης και τευχών δημοπράτησης του έργου «Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων και προαυλίων Δήμου Σαρωνικού»

25) ΑΔΑ: 7Υ6ΗΩ1Ξ-705 – Λήψη απόφασης περί αναπροσαρμογής Τελών Ύδρευσης Δήμου Σαρωνικού έτους 2015

26) ΑΔΑ: 7ΝΓΠΩ1Ξ-6ΣΙ – Καθορισμός θέσεων άσκησης στάσιμου υπαίθριου εμπορίου, εμποροπανηγύρεων, χριστουγεννιάτικων αγορών και γενικά υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων

27) ΑΔΑ: ΒΖΙΓΩ1Ξ-7ΤΙ – Λήψη απόφασης περί αποδοχής ή μη της πρότασης της Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών και αμφισβητήσεων (Υποθέσεις: «Ι. Στάμος – Σ. Κουτσοδήμου ΟΕ», Κων/νου Συκιώτη, Ιωάννη Σωφρόνη, Γεωργίου Διαμαντή, Απόστολου Πολύζου, Πέτρου Φυτίλη, Μαξιμιλιανού Ντιονίζι, Θεόδωρου Ντεντόπουλου, Κων/νου Καρδουλάκη)

28) ΑΔΑ: 7ΗΒΚΩ1Ξ-5ΔΟ – Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας ΚΑΠΗ Δήμου Σαρωνικού

29) ΑΔΑ: 7ΝΧΒΩ1Ξ-ΛΞΩ – Λήψη απόφασης περί ορισμού αρμοδίου οργάνου για σφράγιση καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, βάσει του άρθρου 80 του Ν. 3463/06(ΚΔΚ)

30) ΑΔΑ: ΒΑ7ΤΩ1Ξ-ΑΤ5 – Λήψη απόφασης περί διαγραφής ποσών από βεβαιωτικούς καταλόγους ύδρευσης, λόγω λάθους χρέωσης με υπαιτιότητα του Δήμου

31) ΑΔΑ: 6Η69Ω1Ξ-ΥΧΘ – Λήψη απόφασης επί αίτησης Παναγιωτοπούλου Ελένης περί διαγραφής ποσού από καταλόγους ύδρευσης

32) ΑΔΑ: 7ΙΟΩΩ1Ξ-ΓΑΙ – Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας Κοινωνικού Παντοπωλείου Δήμου Σαρωνικού

33) ΑΔΑ: 7ΦΕΞΩ1Ξ-ΛΧΚ – Καθορισμός αριθμού αδειών στάσιμου εμπορίου και προσδιορισμός τέλους

34) ΑΔΑ: 7ΑΟΡΩ1Ξ-ΦΜΥ – Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Σαρωνικού έτους 2014

35) ΑΔΑ: 6ΙΥ0Ω1Ξ-ΟΗ0 – Λήψη απόφασης επί αίτησης Πολιτιστικού Εξωραϊστικού Συλλόγου «Το Λαγονήσι» περί παραχώρησης χώρου

36) ΑΔΑ: 6ΓΕΦΩ1Ξ-ΛΕΡ – Λήψη απόφασης επί της 51/2014 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής περί «Αναστολής της 2ης κυκλοφοριακής μελέτης και της 130/2013 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου»

37) ΑΔΑ: ΩΝ2ΗΩ1Ξ-Φ5Τ – Έγκριση Προϋπολογισμού ΝΠΔΔ «Αριστόδικος» Δήμου Σαρωνικού έτους 2015.

ΒΙΝΤΕΟ

1) ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ 11/12/14 (Α ΜΕΡΟΣ)

2) ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ 11/12/2014 (Β ΜΕΡΟΣ)

3) ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ 29-12-2014 (Α ΜΕΡΟΣ)

4) ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ 29-12-2014 (Β ΜΕΡΟΣ)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ

1) Πρόσκληση συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής στις 16-12-2014

2) Πρόσκληση Κατεπείγουσας Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής 18-12-2014

3) Πρόσκληση Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής στις 23-12-2014

4) Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 29-12-2014

ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

1) Πίνακας Αποφάσεων Oικονομικής Επιτροπής 9-12-2014

2) Πίνακας Αποφάσεων Οικονομικής Επιτροπής 16-12-2014

3) Πίνακας αποφάσεων Οικονομικής Επιτροπής 18-12-2014

4) Πίνακας αποφάσεων Οικονομικής Επιτροπής 23-12-2014

5) Πίνακας Αποφάσεων Οικονομικής Επιτροπής στις 29-12-2014

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

1) Ορισµός συµβολαιογράφου για τη σύνταξη συµβολαιογραφικού πληρεξουσίου (σχετική απόφαση 268α/2014 ∆ηµ. Συµβουλίου) και ψήφιση σχετικής πίστωσης.

2) ΑΔΑ: ΒΑ1ΠΩ1Ξ-ΙΒΩ – Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας του έργου «Κατασκευή εξωτερικών διακλαδώσεων στο δίκτυο αποχέτευσης της Δ.Ε. Καλυβίων και Κουβαρά Δήμου Σαρωνικού»

3) ΑΔΑ: 6Λ3ΓΩ1Ξ-876 – Αναμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου Σαρωνικού έτους 2014

4) ΑΔΑ: 7ΜΓΠΩ1Ξ-4Η7 – Έγκριση μελέτης και ψήφιση πίστωσης για την «Προμήθεια α) σωλήνων και λοιπών εξαρτημάτων ύδρευσης, β) υδρομέτρων & λοιπών εξαρτημάτων σύνδεσης αυτών, γ) φρεατίων ύδρευσης και δ) πυροσβεστικών κρουνών»

5) ΑΔΑ: ΩΞΠΘΩ1Ξ-Θ1Τ – Έγκριση μελέτης και ψήφιση πίστωσης για την προμήθεια «Προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας προσωπικού (ρούχα)»

6) ΑΔΑ: 6Π92Ω1Ξ-Ι89 – Λήψη απόφασης επί ένστασης της ασφαλιστικής εταιρίας NP INSURANCE-ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΑΕΑΕ, κατά του πρακτικού της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού για την «Ασφάλιση μεταφορικών μέσων και μηχανημάτων έργου (Μ.Ε.) του Δήμου Σαρωνικού»

7) ΑΔΑ: 78ΒΤΩ1Ξ-Η2Μ – Συμμόρφωση με την δικαστική απόφαση 270/2014 του Ειρηνοδικείου Λαυρίου (υπόθεση Ράπτη Βασιλική-προμήθεια αναλωσίμων Η/Υ)

8) ΑΔΑ: ΩΥΦ0Ω1Ξ-ΠΡΔ – Λήψη απόφασης επί ένστασης της εταιρείας BRINX ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε. κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού για την «Προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας προσωπικού (ρούχα)»

9) ΑΔΑ: 7ΡΡΧΩ1Ξ-ΕΜΦ – Λήψη απόφασης για άσκηση αγωγής κατά του Αχιλλέα Παππά, ορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου και ψήφιση πίστωσης για την αμοιβή του (υπόθεση Αγίου Νικολάου Αναβύσσου)

10) ΑΔΑ: 72ΤΧΩ1Ξ-45Μ – Λήψη απόφασης για άσκηση αγωγής κατά του Παντελή Μπατιλίδη, ορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου και ψήφιση πίστωσης για την αμοιβή του (υπόθεση Αγίου Νικολάου Αναβύσσου)

11) ΑΔΑ: ΩΚ08Ω1Ξ-6ΡΓ – Ψήφιση πίστωσης για την αμοιβή πληρεξουσίου δικηγόρου του Δήμου (Κατερινόπουλος Κων/νος υπόθεση μεταβίβασης ακινήτων της παραλιακής ζώνης του Δήμου Σαρωνικού στην εταιρία ΠΑΡΑΚΤΙΟ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ Α.Ε. σχετ. απόφαση 268α/14 Δ.Σ.)

12) ΑΔΑ: 6ΩΞΙΩ1Ξ-8ΤΓ – Ψήφιση πίστωσης για την αμοιβή πληρεξουσίου δικηγόρου του Δήμου (Κατερινόπουλος Κων/νος υπόθεση παραλιών Αλυκώ και Αγίου Νικολάου Αναβύσσου σχετ. απόφαση 155α Δ.Σ.)

13) ΑΔΑ: Ω49ΒΩ1Ξ-ΦΣ6 – Ψήφιση πίστωσης για την ηλεκτροδότηση του Βρεφονηπιακού Παραλίας Αναβύσσου

14) ΑΔΑ: ΩΩ40Ω1Ξ-ΨΗΨ – Ψήφιση πίστωσης για την «συντήρηση και επισκευή Δημοτικών Κοιμητηρίων» και ορισμός επιτροπής αξιολόγησης προσφορών

15) ΑΔΑ: ΩΚΤΛΩ1Ξ-1Λ6 – Ψήφιση πίστωσης για την «Προμήθεια μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού (μηχανήματα πρασίνου)

16) ΑΔΑ: 6ΟΧΖΩ1Ξ-Κ5Υ – Ψήφιση πίστωσης για την «Προμήθεια τελεπικοινωνιακού εξοπλισμού για το πρόγραμμα ΣΥΖΕΥΞΗ»

17) ΑΔΑ: 757ΗΩ1Ξ-Ν3Ο – Ορθή επανάληψη της αριθ.67/14 απόφασης περί «Ψήφισης πίστωσης για αποζημίωση ιδιοκτητών (Βενιεράκη, Δεναξά και λοιπών) λόγω εφαρμογής του σχεδίου πόλεως Λ. Καλυβίων, Δημοτικής κοινότητας Καλυβίων»

18) ΑΔΑ: ΩΛΤΩΩ1Ξ-0ΜΑ – Έγκριση πρακτικών διενέργειας διαγωνισμού και αξιολόγησης προσφορών της προμήθειας «Προμήθεια α) σωλήνων και λοιπών εξαρτημάτων ύδρευσης, β) υδρομέτρων & λοιπών εξαρτημάτων σύνδεσης αυτών, γ) φρεατίων ύδρευσης και δ) πυροσβεστικών κρουνών»

19) ΑΔΑ: 7Ξ6ΑΩ1Ξ-ΡΡ9 – Ε.Η.Δ. Έγκριση πρακτικών διενέργειας διαγωνισμού και αξιολόγησης προσφορών της προμήθειας «Προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας προσωπικού (ρούχα)»

20) ΑΔΑ: 7ΟΠΥΩ1Ξ-ΑΒ0 – Ε.Η.Δ. Έγκριση πρακτικού της επιτροπής διενέργειας επαναληπτικού διαγωνισμού και αξιολόγησης προσφορών για την «Ασφάλιση μεταφορικών μέσων και μηχανημάτων έργου (Μ.Ε.) του Δήμου Σαρωνικού»

21) ΑΔΑ: 7ΞΤΒΩ1Ξ-712 – Ανάκληση της αριθ. 176/14 απόφασης περί «Έγκρισης δαπανών, ψήφιση πίστωσης και έγκριση έκδοσης σχετικών χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής για την αποκατάσταση της παγίας προκαταβολής της Δημοτικής Κοινότητας Καλυβίων»

22) ΑΔΑ: 79ΟΕΩ1Ξ-Α2Α – Ανάκληση της αριθ. 221/14 απόφασης περί «Έγκρισης δαπανών, ψήφιση πίστωσης και έγκριση έκδοσης σχετικών χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής για την αποκατάσταση της παγίας προκαταβολής της Τοπικής Κοινότητας Κουβαρά»

23) ΑΔΑ: 7ΟΣΔΩ1Ξ-ΗΣΤ – Ορθή επανάληψη της αριθ. 265/14 απόφασης περί «Επιστροφής πάγιας προκαταβολής Δημοτικής Κοινότητας Καλυβίων και απαλλαγή υπολόγου»

24)  ΑΔΑ: ΩΙ7ΓΩ1Ξ-0ΥΚ – Ορθή επανάληψη της αριθ. 268/14 απόφασης περί «Επιστροφής πάγιας προκαταβολής Τοπικής Κοινότητας Κουβαρά και απαλλαγή υπολόγου»

25) ΑΔΑ: ΩΣΓ3Ω1Ξ-ΚΣΞ – Ε.Η.Δ. Έγκριση αιτήσεων οφειλετών του Δήμου «περί υπαγωγής τους στη ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών (Ν. 4257/2014, όπως τροποποιήθηκε με το αρθ. 24 του Ν. 4304/14».)

26) ΑΔΑ: 7Χ8ΤΩ1Ξ-ΡΟΤ – Έγκριση δαπανών, ψήφιση πίστωσης και έγκριση έκδοσης σχετικών χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής για την αποκατάσταση της παγίας προκαταβολής του Δήμου Σαρωνικού

27) ΑΔΑ: 7ΑΖ9Ω1Ξ-2ΒΙ – Έγκριση της αριθ. 464/14 απόφασης Δημάρχου περί ορισμού πληρεξουσίου δικηγόρου (Λαδά Αναστασία – υπόθεση ασφαλιστικών υπαλλήλων Σακαρίκου κλπ) και ψήφιση πίστωσης για την αμοιβή της

28) ΑΔΑ: ΒΣΙΘΩ1Ξ-ΦΓ5 – Έγκριση της αριθ. 464/14 απόφασης Δημάρχου περί ορισμού πληρεξουσίου δικηγόρου (Λαδά Αναστασία – υπόθεση ασφαλιστικών υπαλλήλων Σακαρίκου κλπ) και ψήφιση πίστωσης για την αμοιβή της

29) ΑΔΑ: Β858Ω1Ξ-9ΑΘ – Εισήγηση για αναπροσαρμογή τέλους ύδρευσης

30) ΑΔΑ: 6ΒΟΗΩ1Ξ-53Θ – Έγκριση 1ης εντολής πληρωμής –τελική, του έργου «Αποκατάσταση τμήματος οδού Γ. Σιδέρη Δ.Κ. Κουβαρά Δήμου Σαρωνικού»

31) ΑΔΑ: 618ΧΩ1Ξ-Β1Ξ – Συγκρότηση επιτροπής Χαρακτηρισμού Εδάφους του έργου «Κατασκευή σύνδεσης δικτύου ακαθάρτων Δ.Ε. Καλυβίων και Κουβαρά Δήμου Σαρωνικού με αντλιοστάσιο ΚΕΛ Μαρκοπούλου»

32) ΑΔΑ: 6ΚΠΑΩ1Ξ-ΚΔΥ – Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής και ελέγχου της ποιότητας των υλικών του έργου «Κατασκευή σύνδεσης δικτύου ακαθάρτων Δ.Ε. Καλυβίων και Κουβαρά Δήμου Σαρωνικού με αντλιοστάσιο ΚΕΛ Μαρκοπούλου»

33) ΑΔΑ: Ω9ΛΔΩ1Ξ-ΒΧ7 – Συγκρότηση επιτροπής Παραλαβής Αφανών Εργασιών του έργου «Κατασκευή σύνδεσης δικτύου ακαθάρτων Δ.Ε. Καλυβίων και Κουβαρά Δήμου Σαρωνικού με αντλιοστάσιο ΚΕΛ Μαρκοπούλου»

34) ΑΔΑ: ΩΙ1ΛΩ1Ξ-ΗΑ7 – Συγκρότηση επιτροπής Χαρακτηρισμού Εδάφους του έργου «Ανακατασκευή πεζοδρομίων επί της Λ. Αθηνών από Δ. Πέτρου έως Α. Παππά πόλεως Καλυβίων»

35) ΑΔΑ: Ω0ΜΔΩ1Ξ-Ζ7Π – Συγκρότηση επιτροπής Παραλαβής και Ελέγχου Ποιότητας Υλικών του έργου «Ανακατασκευή πεζοδρομίων επί της Λ. Αθηνών από Δ. Πέτρου έως Α. Παππά πόλεως Καλυβίων»

36) ΑΔΑ: 6ΘΕΧΩ1Ξ-9Ε6 – Συγκρότηση επιτροπής Παραλαβής Αφανών Εργασιών του έργου «Ανακατασκευή πεζοδρομίων επί της Λ. Αθηνών από Δ. Πέτρου έως Α. Παππά πόλεως Καλυβίων»

37) ΑΔΑ: 6Φ6ΙΩ1Ξ-ΒΞΒ – Ανάθεση σε δικαστικό επιμελητή επιδόσεων αγωγής Δήμου Σαρωνικού κατά Στυλιανής Αγγελίδη και λοιπών (σύν. 6)

38) ΑΔΑ: ΩΜΖΜΩ1Ξ-9ΗΡ – Αναμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου Σαρωνικού οικονομικού έτους 2014.

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ

ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ

1) Πρόσκληση συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στις 8-12-2014

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

1) Πίνακας Αποφάσεων Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 8-12-2014

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΛΥΒΙΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ

1) Πρόσκληση σε συνεδρίαση Συμβουλίου ΔΚ Καλυβίων στις 8-12-2014

ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

1) Πίνακας Αποφάσεων Συμβουλίου ΔΚ Καλυβίων 8-12-2014

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

ΒΙΝΤΕΟ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ

1) Πρόσκληση συνεδρίασης Συμβουλίου ΔΚ Αναβύσσου στις 12-12-2014

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

1) Πίνακας Αποφάσεων ΔΚ Αναβύσσου στις 12-12-2014

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

ΒΙΝΤΕΟ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

ΠΑΛΑΙΑΣ ΦΩΚΑΙΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ

1) Πρόσκληση συνεδρίασης Συμβουλίου ΔΚ Παλαιάς Φώκαιας στις 30-12-2014

ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

1) Πίνακας Αποφάσεων ΔΚ Παλαιάς Φώκαιας 30-12-2014

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

ΒΙΝΤΕΟ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΑΡΩΝΙΔΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ

1) Πρόσκληση Συμβουλίου ΔΚ Σαρωνίδας 19-12-2014

ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

ΒΙΝΤΕΟ

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΟΥΒΑΡΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ

ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

ΒΙΝΤΕΟ

ΝΠΔΔ ΑΡΙΣΤΟΔΙΚΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ

1) Πρόσκληση συνεδρίασης ΝΠΔΔ ΑΡΙΣΤΟΔΙΚΟΣ στις 15-12-2014

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

1)

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΕΝΤΑΛΜΑΤΑ

1) ΑΔΑ: Β2ΒΚΩ1Ξ-1ΙΑ – Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-1700 για :ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΣΗ, ΤΗΝ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑ ΤΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΣΤΙΣ 03/04/14,11/04/14, 17/04/14

2) ΑΔΑ: ΒΖΥΙΩ1Ξ-ΥΔ9 – Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-1814 για :ΑΜΟΙΒΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥ Ε.Κ.Π.Α. ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΕΠΙΣΤΗΜ. ΕΚΘΕΣΗΣ – ΓΝΩΜΟΔ. ΕΠΙ ΤΗΣ ΜΕΛ. ΠΕΡΙΒΑΛ/ΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ & ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛ/ΚΩΝ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΣΤΕΛΛΟΡΙΖΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΙΧΘ/ΓΙΩΝ

3) ΑΔΑ: 7Δ6ΧΩ1Ξ-5ΘΓ – Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-276 για :ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ – ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ (ΑΡ. ΣΥΜΒΑΣΗΣ 16005/14)

4) ΑΔΑ: ΩΤΩ7Ω1Ξ-ΒΣΞ – Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-1907 για :ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΧΟΓΡΑΦΗΣΗ, ΑΠΟΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΣΗ, ΕΚΤΥΠΩΣΗ & ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑ ΤΗΣ 9ης & 10ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΤΗΝ 29/04/14

5) ΑΔΑ: 77ΥΞΩ1Ξ-4ΨΤ – Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-2019 για :ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ – ΠΑΡΟΧΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΑΔΕΣΠΟΤΑ ΖΩΑ

Advertisements

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s

Αρέσει σε %d bloggers: