ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΠΡΟΣΟΧΗ: ΑΥΡΙΟ ΚΡΙΝΕΤΑΙ Η ΑΥΞΗΣΗ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΤΕΛΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ – ΟΙ ΔΗΜΟΤΕΣ ΑΝΤΙΔΡΟΥΝ

 enotita saronikou

Την Τετάρτη, 15 Οκτωβρίου 2014 και ώρα 17:30, έχει προγραμματισθεί μία κρίσιμη για τους κατοίκους του Δήμου Σαρωνικού συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου, καθότι στα προς συζήτηση θέματα περιλαμβάνεται η απόφαση επί των γνωμοδοτήσεων της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου για αναπροσαρμογή των τελών υδρεύσεως, καθαριότητας, ηλεκτροφωτισμού και ακινήτου περιουσίας, καθώς και του φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων. Οι προτεινόμενες αυξήσεις στις περισσότερες των περιπτώσεων είναι μεγάλες – απαγορευτικές για τους κατοίκους του Δήμου Σαρωνικού και μάλιστα σε συνθήκες οικονομικής κρίσεως (δείτε εδώ και εδώ). Η προηγούμενη δημοτική αρχή επεχείρησε, για ευνοήτους λόγους, να «περάσει» τις αυξήσεις, λίγο πριν την ανάληψη των καθηκόντων από τη «νέα» δημοτική αρχή. Λόγω όμως των έντονων αντιδράσεων (δείτε εδώ), που προκλήθηκαν, όταν οι δημότες πληροφορήθηκαν το ύψος των αυξήσεων και διαπίστωσαν την αναντιστοιχία προεκλογικών υποσχέσεων και μετεκλογικών πράξεων, πολλοί δημοτικοί σύμβουλοι απείχαν από τη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου, με αποτέλεσμα να αναβληθεί η λήψη απόφασης για τα επίμαχα ζητήματα (δείτε εδώ). Ωστόσο, η πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου, κ. Κόλλια, τα επανέφερε για τη συνεδρίαση της 15ης Οκτωβρίου 2014, σωρεύοντας στην ημερήσια διάταξη 23 συνολικώς θέματα, ιδιαιτέρως σημαντικά – σοβαρά (δείτε εδώ)! Μεταξύ αυτών είναι και η έγκριση παραλαβής της Α΄ φάσης της μελέτης για τις χρήσεις γης στη Σαρωνίδα, που έχει σηκώσει θύελλα αντιδράσεων από τους Σαρωνιδιώτες (οι υπογραφές κατά της μελέτης έχουν ξεπεράσει τις 1.000).

Ενώ, λοιπόν, η ηγεσία της δημοτικής αρχής επιδιώκει – επιχειρεί να αυξήσει τα δημοτικά τέλη και τους δημοτικούς φόρους, επιβαρύνοντας υπέρμετρα τους κατοίκους του Δήμου και ιδίως όσους είναι ή επιθυμούν να είναι συνεπείς στις υποχρεώσεις τους, ο σύλλογός μας αποκάλυψε επίσημα στοιχεία του Δήμου, από τα οποία προκύπτει η δεινή οικονομική θέση του, λόγω ανείσπρακτων εσόδων πολλών εκατομμυρίων ευρώ και παράλληλης διατήρησης των εξόδων του σε υψηλά επίπεδα, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται νέα και μεγάλα ελλείμματα  (διαβάστε εδώ τα στοιχεία, που απεικονίζουν την οικονομική κατάσταση του Δήμου).

Ενώ, λοιπόν, η δημοτική αρχή γνωρίζει την ύπαρξη ανείσπρακτων εσόδων εκατομμυρίων ευρώ, στα οποία περιλαμβάνονται και ανείσπρακτα τέλη, τα οποία, εάν εισπράττονταν, θα ήταν εφικτή ακόμη και μία πολιτική μείωσης των δημοτικών φόρων και τελών στο σύνολο του Δήμου, ωστόσο επιλέγει την απαράδεκτη και νομικά ελεγκτέα πρακτική της εκ νέου οικονομικής επιβάρυνσης των πολιτών του Δήμου. Σε ορισμένες δε περιοχές του Δήμου, οι προβλεπόμενες αυξήσεις είναι πραγματικά εξοντωτικές. Επισημαίνουμε, ότι η είσπραξη των ανείσπρακτων εσόδων αποτελεί υποχρέωση και όχι δικαίωμα των αρμοδίων αιρετών οργάνων του Δήμου, καθώς και των αρμοδίων υπαλλήλων του, γεγονός, το οποίο επεσήμανε – υπενθύμισε προσφάτως το Υπουργείο Εσωτερικών, με την αριθμ. πρωτ. 36633/26-9-2-014 εγκύκλιο («Επίτευξη των δημοσιονομικών στόχων του ΜΠΔΣ» – δείτε εδώ ολόκληρη την εγκύκλιο).

Σε κάθε περίπτωση, ο νόμος 3852/2010 είναι σαφέστατος, προβλέποντας σοβαρότατες συνέπειες για όσους αιρετούς και υπαλλήλους του Δήμου, είτε από δόλο, είτε από βαριά αμέλεια, αδρανούν να εισπράξουν τα ανείσπρακτα έσοδα, με αποτέλεσμα αυτά να συσσωρεύονται, προκαλώντας ζημία στο Δήμο και στους κατοίκους του. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το άρθρο 277 παρ. 1-3 τού Ν. 3852/2010, προβλέπονται ρητώς τα ακόλουθα:

«1. Ο αρμόδιος για τον προληπτικό έλεγχο των δαπανών Επίτροπος, κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους μπορεί να παρακολουθεί την κανονική είσπραξη των εσόδων των Ο.Τ.Α. και των νομικών τους προσώπων και να ασκεί τον έλεγχο για την είσπραξη των νομίμως βεβαιωθέντων χρεών, οφειλών ή προστίμων σε βάρος τρίτων.

«2. Σε περίπτωση που διαπιστώσει αδράνεια είσπραξής τους από τα αρμόδια όργανα διοίκησης ή τις οικονομικές υπηρεσίες καλεί τούτους, με έγγραφό του που κοινοποιείται στον Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης και στον Ελεγκτή Νομιμότητας, να ενεργήσουν μέσα σε τασσόμενη εύλογη προθεσμία για την είσπραξη τούτων.

3. Εάν η αδράνεια συνεχίζεται, οφειλόμενη σε δόλο ή βαριά αμέλεια των διοικούντων τον δήμο και τα νομικά του πρόσωπα ή των προϊσταμένων των οικονομικών υπηρεσιών αυτών παραπέμπει α) τα μεν αιρετά υπαίτια πρόσωπα με αιτιολογημένη εισήγησή του στην Επιτροπή του άρθρου 232 του παρόντος για προσωπικό καταλογισμό τούτων με το ποσό της θετικής ζημίας που προξένησαν και β) τους υπαλλήλους των ανωτέρω προσώπων που προκάλεσαν ζημία στην περιουσία του στο Ελεγκτικό Συνέδριο για καταλογισμό τούτων.»

Αντί, λοιπόν, να σπεύσει η «νέα» δημοτική αρχή να εισπράξει τα ανείσπρακτα έσοδα ύψους πολλών εκατομμυρίων ευρώ, σπεύδει να επιβαρύνει τους κατοίκους του Δήμου με την αύξηση των δημοτικών φόρων και τελών. Αυτό δεν μπορεί να γίνει αποδεκτό, πολύ περισσότερο, εάν συνυπολογισθούν και τα ακόλουθα:

α) Η ενδεχόμενη μη δημοσίευση στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ των αριθμ. 256/2014 και 257/2014 αποφάσεων της  Οικονομικής Επιτροπής, επί των οποίων θα κληθούν οι δημοτικοί σύμβουλοι να αποφανθούν στην αυριανή συνεδρίαση. Άπαντες οι δημοτικοί σύμβουλοι οφείλουν να ελέγξουν, εάν έχουν δημοσιευθεί οι συγκεκριμένες αποφάσεις, που αφορούν στα τέλη υδρεύσεως και στον φόρο ηλεκτροδοτούμενων χώρων.

β) Η παράλειψη σύγκλησης της Επιτροπής Διαβούλευσης (άρθρο 76 παρ. 3 του Ν. 3852/2010) για το ζήτημα των δημοτικών φόρων και τελών (σύμφωνα με το άρθρο 76 παρ. 3 του Ν. 3852/2010 (“Καλλικράτης”), “Η δημοτική επιτροπή διαβούλευσης συνεδριάζει δημόσια, μετά από πρόσκληση του προέδρου της, υποχρεωτικά μία φορά το χρόνο, πριν από τη σύνταξη του προϋπολογισμού και του ετήσιου προγράμματος δράσης και τουλάχιστον μία φορά κάθε τρεις μήνες για άλλα θέματα που εισάγονται προς συζήτηση”). 

γ) Η επί της ουσίας ελάχιστη ανταποδοτικότητα των εισπραττομένων δημοτικών τελών, ιδίως στο ζήτημα της καθαριότητας (βλ. και πρόσφατη παραδοχή του νυν δημάρχου, αλλά και η πρόσφατη απώλεια της γαλάζιας σημαίας από την παραλία της Αναβύσσου), αλλά και στο ζήτημα της υδρεύσεως.

δ) Το «αμαρτωλό» παρελθόν πολλών συνιστωσών του Δήμου, οι οποίες κληροδότησαν στο Δήμο Σαρωνικού οφειλές πολλών εκατομμυρίων ευρώ προς την ΕΥΔΑΠ.

ε) Οι «εσφαλμένες» μετρήσεις και αντιστοίχως «εσφαλμένες» χρεώσεις στους λογαριασμούς υδρεύσεως.

στ) Η προεκλογική δέσμευση όλων των υποψηφίων δημάρχων και των αντίστοιχων δημοτικών συνδυασμών, ότι  δεν θα αυξηθούν τα δημοτικά τέλη και οι δημοτικοί φόροι (είναι «νωπές» ακόμη οι προεκλογικές διαβεβαιώσεις του νυν δημάρχου, ότι η οικονομική κατάσταση του δήμου είναι καλή, λόγω της δικής του ορθής οικονομικής διαχείρισης, και ότι δεν υπάρχουν ελλείμματα, που να δικαιολογούν την οποιαδήποτε αύξηση στα τέλη και στους φόρους).

ζ) Η πρόκληση περιττών δαπανών, όπως συμβαίνει με τη μελέτη για τις χρήσεις γης στη Σαρωνίδα (ύψους 144.000 ευρώ), κατά της οποίας έχουν ξεσηκωθεί οι Σαρωνιδιώτες (οι υπογραφές έχουν ξεπεράσει τις 1.000).

Σε κάθε περίπτωση, η αύξηση των δημοτικών φόρων και τελών καταδεικνύει κοινωνική αναλγησία και αδικία, αλλά και συνιστά παραβίαση των νομικών υποχρεώσεων των αρμοδίων αιρετών και δημοτικών υπαλλήλων, όταν υφίστανται ανείσπρακτα έσοδα εκατομμυρίων ευρώ. Δεν είναι δυνατόν να γίνει ανεκτό να πληρώνουν οι πολίτες για τυχόν λάθη ή παραλείψεις ή οτιδήποτε άλλο των αρμοδίων αιρετών οργάνων του Δήμου και των αρμοδίων υπαλλήλων του. Οφείλει δε η δημοτική αρχή να ξεκαθαρίσει, εάν ο Δήμος έχει ενταχθεί σε Επιτήρηση, καθότι όλες αυτές οι αυξήσεις συνάδουν με καθεστώς οικονομικής επιτήρησης του Δήμου.

Κατόπιν όλων των παραπάνω καλούμε τους συμβούλους να απορρίψουν κάθε εισήγηση και σκέψη για αύξηση των δημοτικών φόρων και τελών και να πιέσουν τους αρμόδιους αιρετούς και δημοτικούς υπαλλήλους να εισπράξουν τα ανείσπρακτα έσοδα. Προτείνουμε δε, προκειμένου να διευκολυνθούν οι απλοί φορολογούμενοι πολίτες στην καταβολή των υφιστάμενων υποχρεώσεών τους, αλλά και να αυξηθούν στην πράξη τα έσοδα του Δήμου, να μειωθούν τα δημοτικά τέλη και οι δημοτικοί φόροι στο ύψος των χαμηλότερων υφιστάμενων σε κάποιες περιοχές του Δήμου Σαρωνικού.

Τέλος, καλούμε τους πολίτες του Δήμου Σαρωνικού να διαμαρτυρηθούν και να αντιδράσουν στο ενδεχόμενο αύξησης των δημοτικών φόρων και τελών, αλλά και να παραστούν, όσοι έχουν αυτή τη δυνατότητα, στην αυριανή συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου. Ήδη, εξ όσων γνωρίζουμε, οι πολίτες αντιδρούν, διαμαρτύρονται και υπογράφουν – καταθέτουν έγγραφες διαμαρτυρίες.

«ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ»

ΔΕΙΤΕ ΣΧΕΤΙΚΑ:

1) ΑΥΞΗΣΗ ΤΕΛΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ; ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΑΠΕΡΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΤΟ ΝΕΟ ΔΗΜΑΡΧΟ

2) ΜΕΓΑΛΗ ΑΥΞΗΣΗ ΤΩΝ ΤΕΛΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΑΡΩΝΙΔΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΚΟΥΒΑΡΑ ΠΡΟΤΕΙΝΕ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ! (VIDEO)

3) ΑΥΞΗΣΕΙΣ “ΦΩΤΙΑ” ΚΑΙ ΣΤΑ ΤΕΛΗ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ

4) ΣΤΑΔΙΑΚΑ ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΕΤΑΙ Η ΤΡΑΓΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ, ΠΟΥ ΟΔΗΓΗΣΕ ΣΤΗΝ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΑΥΞΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝ – ΤΙ ΔΕΝ ΜΑΣ ΕΙΠΑΝ ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΩΣ

5) ΥΠΕΣ ΠΡΟΣ ΟΤΑ: Η ΑΠΟΚΛΙΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΑΠΟ ΜΠΔΣ ΦΕΡΝΕΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥΣ ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΜΟΥΣ

Advertisements

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s

Αρέσει σε %d bloggers: