ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΤΗΝ ΚΥΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΣΤΟΥΣ Ο.Τ.Α. ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΙΓΙΑΛΟΥ, ΠΑΡΑΛΙΑΣ, ΟΧΘΗΣ, ΚΛΠ.

Οι αλυκές Αναβύσσου

Κ.Υ.Α. αρ. πρωτ.: Δ10Β 1053970/ 1672ΕΞ 29.3.2013 Απευθείας παραχώρηση, με αντάλλαγμα, του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης μεγάλων λιμνών και πλεύσιμων ποταμών, στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) Α΄ Βαθμού

Αθήνα, 29 Μαρτίου 2013

Αρ. Πρωτ.: Δ10Β1053970/1672ΕΞ2013

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ & ΕΘΝΙΚΩΝ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ Β΄ (Αιγιαλού – Παραλίας)

Ταχ. Δ/νση:Κολωνού 2

Ταχ. Κωδ.: 10437 – ΑΘΗΝΑ

Πληροφορίες :

Τηλέφωνο: 210 5233283, 210 5231443

FAX: 210 5237417

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ

ΘΕΜΑ: Απευθείας παραχώρηση, με αντάλλαγμα, του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης μεγάλων λιμνών και πλεύσιμων ποταμών, στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) Α΄ Βαθμού.

Α Π Ο Φ Α Σ Η

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ και ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του ν. 2971/2001 (285 Α΄) «Αιγιαλός, παραλία και άλλες διατάξεις» και ειδικότερα τις διατάξεις των άρθρων 2, 13, 15 και 31 αυτού, ως ισχύουν.

2. Τις διατάξεις του άρθρου 30 και επομένων του Δ/τος της 11/12-11-1929 (399 Α΄) «Περί Διοικήσεως Δημοσίων Κτημάτων».

3. Τις διατάξεις του άρθρου 7 του π.δ. 23/27-1-2000 (18 Α΄).

4. Τις διατάξεις του π.δ. 551/1988 (259 Α΄) «Οργάνωση Νομαρχιών – Οργάνωση Οικονομικών Υπηρεσιών».

5. Τις διατάξεις του π.δ. 86/2012 (141 Α’) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

6. Το π.δ. 90/2012 (14 Α΄) περί «Διορισμού του Ιωάννη Στουρνάρα του Αθανασίου στη θέση του Υπουργού Οικονομικών.»

7. Την υπ΄ αριθ. Δ6Α 1104503 ΕΞ/2011 (1670 Β΄) απόφαση των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομικών περί «Έναρξης λειτουργίας της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Περιουσίας».

8. Την υπ΄ αριθμ. 1052758/1451/Β0010/10-4-2012 Κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών (Β΄ 1411).

9. Την αναγκαιότητα ενιαίας, πειθαρχημένης και αποτελεσματικής διαχείρισης, αλλά και προστασίας των κοινόχρηστων χώρων του αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης μεγάλων λιμνών και πλεύσιμων ποταμών και καλύτερης αξιοποίησής τους.

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

Άρθρο 1

Παραχώρηση δικαιώματος απλής χρήσης

Παραχωρείται απευθείας και με το αντάλλαγμα που ορίζεται στο άρθρο 6 της παρούσας στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) Α΄ Βαθμού της χώρας, το δικαίωμα της απλής χρήσης των κοινοχρήστων χώρων αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης μεγάλων λιμνών και πλεύσιμων ποταμών, που βρίσκονται στα όρια της διοικητικής τους περιφέρειας.

Το δικαίωμα αυτό μπορεί να μεταβιβαστεί ολικά ή μερικά από κάθε Ο.Τ.Α. σε υφιστάμενη δημοτική ανώνυμη εταιρία του άρθρου 266 του ν.3463/2006, μετά από σχετική τροποποίηση του καταστατικού της, προκειμένου να περιλαμβάνεται στους σκοπούς της και η άσκηση της εν λόγω δραστηριότητας.

Ειδικά για τις παραλίες και τις παρόχθιες ζώνες, το δικαίωμα απλής χρήσης παραχωρείται εφόσον έχει συντελεσθεί η προβλεπόμενη από τις διατάξεις των παρ. 2 και 3 του άρθρου 7 του ν.2971/2001 απαλλοτρίωση ή έχουν αυτές αποκτήσει τον κοινόχρηστο χαρακτήρα τους με άλλο τρόπο.

Άρθρο 2

Σκοπός παραχώρησης

Η παραχώρηση του προηγούμενου άρθρου γίνεται αποκλειστικά για την άσκηση δραστηριοτήτων που εξυπηρετούν τους λουόμενους ή την αναψυχή του κοινού (όπως εκμίσθωση θαλασσίων μέσων αναψυχής, καθισμάτων, ομπρελών, λειτουργία τροχήλατου αναψυκτηρίου κ.λ.). Η άσκηση άλλης δραστηριότητας επιφέρει τις κυρώσεις του άρθρου 13 της παρούσας και της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας για τον αιγιαλό και την παραλία.

Άρθρο 3

Χρόνος παραχώρησης – Έναρξη ισχύος

Με την επιφύλαξη της παρ.4 του άρθρου 13 του ν.2971/2001 σχετικά με την ετήσια διάρκεια της απευθείας παραχώρησης δικαιώματος απλής χρήσης, η παραχώρηση του άρθρου 1 της παρούσας ισχύει μέχρι 31-12-2013.

Η παραχώρηση του άρθρου 1 αρχίζει από τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Άρθρο 4

Εξαιρούμενοι από την παραχώρηση χώροι

Εξαιρούνται από την παραχώρηση του άρθρου 1 οι κοινόχρηστοι χώροι:

α. Όταν η διαχείρισή τους ανήκει σε άλλους φορείς πλην του Υπουργείου Οικονομικών (Λιμενικά Ταμεία, Οργανισμούς Λιμένων, Ε.Τ.Α.Δ. Α.Ε. κ.λ.).

β. Όταν υφίστανται νόμιμες παραχωρήσεις βάσει των διατάξεων του άρθρου 14 του ν.2971/2001 σε εμπορικές επιχειρήσεις που εκμεταλλεύονται χύδην φορτία, σε βιομηχανικές, βιοτεχνικές, ξενοδοχειακές, μεταλλευτικές, λατομικές, αλιευτικές επιχειρήσεις και υδατοκαλλιέργειες, είτε βάσει ενοχικής σχέσης αυτών με το Δημόσιο είτε βάσει μονομερούς πράξεως του Δημοσίου.

γ. Όταν επ’ αυτών υπάρχουν εγκαταστάσεις που εξυπηρετούν σκοπούς Εθνικής Άμυνας και Ασφάλειας ή έχει ανασταλεί ο κοινόχρηστος χαρακτήρας τους.

δ. Όταν έχουν εκτελεσθεί σε αυτούς έργα άνευ αδείας ή καθ΄ υπέρβαση αυτής και έχουν ληφθεί ή πρόκειται να ληφθούν σχετικά μέτρα προστασίας.

ε. Όταν οι γεωμορφολογικές συνθήκες δεν το επιτρέπουν (π.χ. βραχώδεις – απόκρημνες ακτές) ή τίθεται θέμα ασφάλειας και υγείας των λουομένων.

στ. Όταν το εύρος του αιγιαλού ή της όχθης είναι μικρότερο των έξι (6) μέτρων.

Άρθρο 5

Παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης, που τελούν υπό καθεστώς ειδικής προστασίας

Για την παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης χώρων αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης, που τελούν υπό καθεστώς ειδικής προστασίας (κηρυγμένοι αρχαιολογικοί χώροι, προστατευόμενες περιοχές, ευπαθή οικοσυστήματα, ιδιαιτέρου φυσικού κάλλους και πολιτιστικού ενδιαφέροντος κ.λ.) εφαρμόζονται οι ειδικές διατάξεις που διέπουν το καθεστώς αυτών και παραχωρούνται κατόπιν σύμφωνης γνώμης των αρμοδίων κατά περίπτωση Υπουργών.

Άρθρο 6

Αντάλλαγμα

Η παραχώρηση του άρθρου 1 γίνεται έναντι ανταλλάγματος το οποίο ορίζεται σε ποσοστό 20% επί των ακαθαρίστων εσόδων που πραγματοποιεί ο οικείος φορέας του ίδιου άρθρου από την άσκηση των δραστηριοτήτων του άρθρου 2 της παρούσας απόφασης στους κοινόχρηστους χώρους.

Για το σκοπό είσπραξης του ανταλλάγματος, οι φορείς του άρθρου 1 κοινοποιούν τους απολογισμούς τους εντός ενός μηνός από την έγκρισή τους στην οικεία Κτηματική Υπηρεσία, η οποία εκδίδει σχετικό Χρηματικό κατάλογο για την απόδοση του ανταλλάγματος στην αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.). Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης των υπόχρεων φορέων με την παραπάνω υποχρέωση, η Κτηματική Υπηρεσία φροντίζει για την εξασφάλιση των απολογισμών από το Ελεγκτικό Συνέδριο και στη συνέχεια βεβαιώνει, με σχετικούς χρηματικούς καταλόγους, τα ποσά που προκύπτουν εις βάρος των υπόχρεων.

Σε περίπτωση που το εν λόγω δικαίωμα έχει μεταβιβαστεί σε υφιστάμενη δημοτική ανώνυμη εταιρία του άρθρου 266 του ν.3463/2006, στην οικεία Κτηματική Υπηρεσία κοινοποιείται ο ισολογισμός της εταιρίας αυτής.

Εφαρμόζεται επιπλέον το άρθρο 13 της παρούσας.

Εφόσον το δικαίωμα έχει μεταβιβαστεί από τους ΟΤΑ Α΄ βαθμού σε τρίτους, το αντάλλαγμα ορίζεται σε ποσοστό 20% επί του συμφωνηθέντος μισθώματος, το οποίο καταβάλλεται από τους τρίτους με τη διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο 10 της παρούσας απόφασης.

Για την μεταβίβαση του δικαιώματος παραχώρησης της απλής χρήσης των κοινοχρήστων χώρων αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης μεγάλων λιμνών και πλεύσιμων ποταμών από Ο.Τ.Α. σε επιχείρηση του άρθρου 1 της παρούσας, απαγορεύεται η καταβολή οποιουδήποτε ανταλλάγματος.

Άρθρο 7

Υποχρεώσεις Ο.Τ.Α.

Απαγορεύεται οποιαδήποτε επέμβαση που αλλοιώνει τη φυσική μορφολογία και τα βιοτικά στοιχεία των χώρων αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης, καθώς και τον κοινόχρηστο χαρακτήρα αυτών.

Λαμβανομένων υπόψη των διατάξεων των άρθρων 2 και 13 του ν.2971/2001, επιτρέπονται, αποκλειστικά προς διευκόλυνση της πρόσβασης και κυκλοφορίας των λουομένων και για την ασφάλεια αυτών κατά την παραμονή τους εντός των προαναφερθέντων κοινοχρήστων χώρων, κατασκευές μη μόνιμου χαρακτήρα που περιοριστικά προβλέπονται στο συνημμένο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ – ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΑΠΛΗ ΧΡΗΣΗ ΕΝΤΟΣ ΑΙΓΙΑΛΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΣ – ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ – ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ» το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.

Οι Ο.Τ.Α. έχουν την υποχρέωση να μεριμνούν για τον καθημερινό καθαρισμό των κοινοχρήστων χώρων, την τοποθέτηση καλαίσθητων δοχείων απορριμμάτων και γενικά για την εξασφάλιση της καθαριότητας και της αισθητικής του χώρου της ακτής και του περιβάλλοντος χώρου.

Σε περίπτωση λουτρικής εγκατάστασης, κατά την έννοια του άρθρου 1 περίπτωση β΄ του π.δ. 23/2000 (18 Α΄), οι Ο.Τ.Α. υποχρεούνται να τηρούν τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 7 του ως άνω π.δ. για πρόσληψη ναυαγοσωστών, τοποθέτηση κατάλληλων παρατηρητηρίων ναυαγοσωστών και γενικώς για τη λήψη μέτρων προστασίας και ασφάλειας των λουομένων, των εργαζομένων και όσων γενικά κινούνται στους χώρους αυτούς.

Οι Ο.Τ.Α., μέσω των εντεταλμένων οργάνων τους (δημοτική αστυνομία, φύλακες, επιτηρητές, οδοκαθαριστές, κ.λ.) έχουν υποχρέωση, σε κάθε περίπτωση που διαπιστώνουν καταπατήσεις ή αυθαίρετες επεμβάσεις επί των κοινοχρήστων χώρων, να ενημερώνουν άμεσα τις κατά τόπους αρμόδιες Κτηματικές Υπηρεσίες, προκειμένου αυτές να προβαίνουν στη λήψη μέτρων προστασίας, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην κείμενη νομοθεσία.

Σε περίπτωση μεταβίβασης του δικαιώματος παραχώρησης της απλής χρήσης των κοινοχρήστων χώρων από Ο.Τ.Α. Α΄ βαθμού σε επιχείρηση του άρθρου 1 της παρούσας, αυτή καθίσταται συνυπεύθυνη στις ανωτέρω υποχρεώσεις.

Άρθρο 8

Έγκριση της περαιτέρω μεταβίβασης του δικαιώματος παραχώρησης από τους Ο.Τ.Α. προς τρίτους

Εγκρίνεται η περαιτέρω μεταβίβαση του δικαιώματος απλής χρήσης από τους ΟΤΑ Α΄ βαθμού προς τρίτους, με σύναψη σύμβασης μίσθωσης, έναντι ανταλλάγματος, για την άσκηση των δραστηριοτήτων του άρθρου 2 της παρούσας, με τους όρους και τις προϋποθέσεις που τίθενται στο επόμενο άρθρο.

Με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου 13 του ν. 2971/2001 σχετικά με την ετήσια διάρκεια της απευθείας παραχώρησης δικαιώματος απλής χρήσης, η συμβατικά οριζόμενη διάρκεια της μίσθωσης δεν μπορεί να υπερβαίνει τα χρονικά όρια ισχύος της παρούσας απόφασης.

Οι τρίτοι στους οποίους μεταβιβάζεται το δικαίωμα απλής χρήσης δυνάμει σύμβασης μίσθωσης με τους ΟΤΑ Α΄ βαθμού υπόκεινται στις υποχρεώσεις αυτών.

Άρθρο 9

Προϋποθέσεις μεταβίβασης του δικαιώματος απλής χρήσης από τους Ο.Τ.Α. προς τρίτους

Με την επιφύλαξη των διατάξεων των παρ.2 και 4 του άρθρου 13 του ν.2971/2001, η μεταβίβαση του δικαιώματος απλής χρήσης από τους Ο.Τ.Α Α΄ Βαθμού προς τρίτους, διενεργείται υπό τους ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις :

α) Στους έχοντες δικαίωμα να αιτηθούν την παραχώρηση άνευ δημοπρασίας σύμφωνα με την παρ.4 του άρθρου 13 του ν.2971/2001 (όμοροι) το δικαίωμα αυτό παραχωρείται κατά προτεραιότητα έναντι οποιουδήποτε άλλου, ακόμα και των φορέων του άρθρου 1, για τον έμπροσθεν της άσκησης της δραστηριότητάς τους κοινόχρηστο χώρο. Έμπροσθεν χώρος νοείται ο χώρος που ορίζεται από τις δυο νοητές παράλληλες γραμμές που εκκινούν από τις πλάγιες πλευρές της επιχείρησης και καταλήγουν στην ακτή.

β) Δεν υποβαθμίζεται το περιβάλλον από την άσκηση της δραστηριότητας.

γ) Η μέγιστη κάλυψη χρήσης δεν υπερβαίνει το 50% του μεταβιβαζόμενου χώρου, ώστε να υπάρχουν οριζόντιοι και κάθετοι διάδρομοι τουλάχιστον ενός (1) μέτρου και ελεύθερη λωρίδα κατά μήκος της ακτής, πλάτους τουλάχιστον πέντε (5) μέτρων, για την ελεύθερη κίνηση των λουομένων και την αποφυγή ατυχημάτων.

δ) Ειδικότερα ο περιορισμός του β΄ εδαφίου της παρ. 3 του άρθρου 13 του ν.2971/2001 των πεντακοσίων (500) τετραγωνικών μέτρων για κάθε παραχώρηση δεν ισχύει για τις όμορες ξενοδοχειακές επιχειρήσεις.

ε) Ο περιορισμός του γ΄ εδαφίου της παρ. 3 του άρθρου 13 του ν.2971/2001 των εκατό (100) μέτρων ισχύει και για τις περιπτώσεις που η απλή χρήση ασκείται από τους ίδιους τους φορείς του άρθρου 1 της παρούσας.

στ) Στους μη δικαιούχους απευθείας παραχώρησης εκ των διατάξεων του νόμου η μεταβίβαση του δικαιώματος της απλής χρήσης γίνεται αποκλειστικά και μόνο κατόπιν δημοπρασίας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο επόμενο άρθρο.

ζ) Απαγορεύεται η καθοιονδήποτε τρόπο περαιτέρω υπεκμίσθωση των κοινοχρήστων χώρων από τους μισθωτές.

η) Απαγορεύεται η παραμονή του μισθωτή στους κοινόχρηστους χώρους μετά τη λήξη, με οποιοδήποτε τρόπο, της μισθωτικής σχέσης.

Άρθρο 10

Διαδικασία και όροι μεταβίβασης του δικαιώματος απλής χρήσης προς τρίτους

Η μεταβίβαση του δικαιώματος απλής χρήσης από τους ΟΤΑ Α΄ βαθμού προς τρίτους διενεργείται με τη σύναψη έγγραφης σύμβασης μίσθωσης. Το μισθωτήριο συμβόλαιο συντάσσεται σε τέσσερα (4) αντίγραφα που υπογράφονται από τα συμβαλλόμενα μέρη, αφού καταβληθεί εφάπαξ από το μισθωτή τουλάχιστον το 30% του οφειλόμενου στον Ο.Τ.Α. συνολικού μισθώματος.

Στο μισθωτήριο συμβόλαιο προσδιορίζονται σαφώς τα στοιχεία του μισθωτή, η διάρκεια της μίσθωσης, η θέση και το εμβαδόν του κοινοχρήστου χώρου που παραχωρείται, αποτυπωμένου με επιμέλεια του Δήμου και χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση του αντισυμβαλλομένου, σε επισυναπτόμενο στο μισθωτήριο ορθοφωτοχάρτη, από την εφαρμογή «OPEN» της Κτηματολόγιο Α.Ε. («ελεύθερη θέαση ορθοφωτοχαρτών»), η ιδιότητά του (αιγιαλός, παραλία κ.λ.), το είδος της χρήσης και το καταβλητέο αντάλλαγμα.

Με την επιφύλαξη των οριζομένων στο δεύτερο εδάφιο της παρ.4 του άρθρου 13 του ν.2971/2001 που αφορά τα Τουριστικά Δημόσια Κτήματα, το μισθωτικό αντάλλαγμα προσδιορίζεται με βάση τις μισθωτικές συνθήκες της περιοχής ή βάσει του άρθρου 22 του ν.2238/1994 (151 Α’). Απαγορεύεται ο καθορισμός ανταλλάγματος με βάση τα τεμάχια των ομπρελών και των καθισμάτων, όπως και ο συμψηφισμός του ανταλλάγματος με την οποιαδήποτε παροχή υπηρεσιών από τον μισθωτή προς τον Ο.Τ.Α..

Στις περιπτώσεις μεταβίβασης του δικαιώματος απλής χρήσης χωρίς δημοπρασία, το μισθωτήριο συμβόλαιο συνυπογράφεται, επί ποινή ακυρότητας, από εκπρόσωπο της αρμόδιας Κτηματικής Υπηρεσίας που ορίζεται με πράξη του Προϊσταμένου της. Ταυτόχρονα, ο μισθωτής οφείλει να προσκομίσει εγγυητική επιστολή σε πρώτη ζήτηση υπέρ του Δημοσίου από νόμιμα λειτουργούν στην επικράτεια πιστωτικό ίδρυμα, που να αντιστοιχεί στο 20% του συμφωνηθέντος μισθώματος, η οποία παραδίδεται στον εκπρόσωπο της Κτηματικής Υπηρεσίας. Ο εκπρόσωπος της Κτηματικής Υπηρεσίας δικαιούται να ζητήσει την αναπροσαρμογή του συμφωνηθέντος μισθώματος, εφόσον αυτό είναι χαμηλότερο από εκείνο που ανταποκρίνεται στις μισθωτικές συνθήκες της περιοχής. Σε αυτήν την περίπτωση, το μίσθωμα επανακαθορίζεται στο ύψος που προτείνει ο εκπρόσωπος της Κτηματικής Υπηρεσίας και η υπογραφή του μισθωτηρίου συμβολαίου αναβάλλεται για δύο (2) εργάσιμες ημέρες, προκειμένου να προσκομιστεί από τον μισθωτή νέα εγγυητική επιστολή υπέρ του Δημοσίου που αντιστοιχεί σε 20% του επαναπροσδιορισθέντος μισθώματος.

Στις περιπτώσεις μεταβίβασης του δικαιώματος απλής χρήσης με δημοπρασία, παρίσταται σ’ αυτή, επί ποινή ακυρότητας της διαδικασίας, εκπρόσωπος της αρμόδιας Κτηματικής Υπηρεσίας, ο οποίος ορίζεται με πράξη του Προϊσταμένου της. Οι συμμετέχοντες προσκομίζουν σε κλειστό φάκελο και παραδίδουν στον εκπρόσωπο της Κτηματικής Υπηρεσίας εγγυητική επιστολή σε πρώτη ζήτηση υπέρ του Δημοσίου, από νόμιμα λειτουργούν στην επικράτεια πιστωτικό ίδρυμα, η οποία να αντιστοιχεί στο 20% της προσφοράς τους. Η εγγυητική επιστολή του πλειοδότη παρακρατείται οριστικά από τον εκπρόσωπο της Κτηματικής Υπηρεσίας, οι δε εγγυητικές επιστολές των λοιπών συμμετεχόντων επιστρέφονται σε αυτούς μετά το πέρας της δημοπρασίας. Ο εκπρόσωπος της Κτηματικής Υπηρεσίας δικαιούται να ζητήσει την αναπροσαρμογή της τιμής εκκίνησης, εφόσον αυτή είναι χαμηλότερη από εκείνη που ανταποκρίνεται στις μισθωτικές συνθήκες της περιοχής. Σε αυτήν την περίπτωση, η τιμή εκκίνησης επανακαθορίζεται στο ύψος που προτείνει ο εκπρόσωπος της Κτηματικής Υπηρεσίας και η διεξαγωγή της δημοπρασίας αναβάλλεται για δύο (2) εργάσιμες ημέρες προκειμένου οι ενδιαφερόμενοι να προσκομίζουν νέες εγγυητικές επιστολές υπέρ του Δημοσίου που αντιστοιχούν σε 20% της τελικής προσφοράς τους, τυχόν αναπροσαρμοσμένης.

Εντός δύο (2) ημερών από την υπογραφή του μισθωτηρίου συμβολαίου ή της κατακύρωσης της δημοπρασίας, η αρμόδια Κτηματική Υπηρεσία εκδίδει και αποστέλλει στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. χρηματικό κατάλογο από τον υπόχρεο του οφειλόμενου ποσοστού 20% επί του μισθωτικού ανταλλάγματος υπέρ του Δημοσίου για το οποίο έχει εκδοθεί εγγυητική επιστολή.

Η εγγυητική επιστολή επιστρέφεται στο μισθωτή, εφόσον αυτός, εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από υπογραφή μισθωτηρίου συμβολαίου, στις απευθείας μισθώσεις, ή από την κατακύρωση της δημοπρασίας προσκομίσει στην αρμόδια Κτηματική Υπηρεσία αντίγραφο του αποδεικτικού καταβολής του οφειλόμενου, βάσει του χρηματικού καταλόγου, ποσού στην αρμόδια ΔΟΥ. Σε αντίθετη περίπτωση, η εγγυητική επιστολή καταπίπτει σε βάρος του, η δε Κτηματική Υπηρεσία ενημερώνει άμεσα την αρμόδια Δ.Ο.Υ. περί ακύρωσης του συνταχθέντος χρηματικού καταλόγου. Η εγγυητική επιστολή επιστρέφεται επίσης σε περίπτωση που μετά τη δημοπρασία δεν συναφθεί μισθωτική σύμβαση, εφόσον αυτό βεβαιώνεται με έγγραφο του αρμόδιου Δήμου προς την Κτηματική Υπηρεσία.

Δεν επιτρέπεται η εγκατάσταση του μισθωτή στον κοινόχρηστο χώρο πριν την καταβολή του οφειλόμενου προς το Δημόσιο ποσοστού 20% επί του μισθωτικού ανταλλάγματος. Σε περίπτωση μη καταβολής του καταπίπτει η εγγυητική επιστολή υπέρ του Δημοσίου.

Μετά τη λήξη της μίσθωσης δεν επιτρέπεται η παραμονή του μισθωτή στον παραχωρηθέντα χώρο.

Τα αντίγραφα των μισθωτηρίων υποβάλλονται, με ευθύνη του εκμισθωτή στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. για καταχώρηση και θεώρηση και στη συνέχεια ένα εκ των θεωρηθέντων αντιγράφων υποβάλλεται, με ευθύνη της Δ.Ο.Υ., στην αρμόδια Κτηματική Υπηρεσία.

Μισθωτήριο συμβόλαιο, το οποίο δεν φέρει θεώρηση της αρμόδιας Δ.Ο.Υ., θεωρείται επίσης άκυρο. Στην περίπτωση αυτή ο φορέας του άρθρου 1 της παρούσας οφείλει να καταβάλει στο Δημόσιο ολόκληρο το προβλεπόμενο από τη σύμβαση μίσθωσης αντάλλαγμα, αφαιρουμένου του ποσοστού που έχει ήδη εξοφληθεί υπέρ του Δημοσίου.

Οι Κτηματικές Υπηρεσίες τηρούν αρχείο στο οποίο θα καταγράφεται το σύνολο των εκμισθούμενων στην περιοχή αρμοδιότητάς τους κοινόχρηστων χώρων, βάσει των προσκομιζόμενων μισθωτηρίων συμβολαίων και των συνοδευόντων αυτά ορθοφωτοχαρτών και λοιπών στοιχείων.

Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης επί των ανωτέρω, οι αρμόδιες Κτηματικές Υπηρεσίες υποχρεούνται να λαμβάνουν άμεσα τα προβλεπόμενα από την κείμενη νομοθεσία μέτρα προστασίας της κοινόχρηστης Δημόσιας Περιουσίας.

Άρθρο 11

Πρόσθετοι όροι και προϋποθέσεις για τους εκμεταλλευτές καντινών.

Στους χώρους για τους οποίους παραχωρείται το δικαίωμα της απλής χρήσης επιτρέπεται η τοποθέτηση αυτοκινούμενων τροχήλατων καντινών, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις των ν. 3769/2009 (Α΄105), ν. 3734/2009 (Α΄8), ν. 3377/2005 (Α΄202), ν. 2323/1995 (Α΄145) και του Π.Δ. 254/2005 (Α΄307), όπως τροποποιήθηκαν με την υπ’ αριθμ. Κ1-164/22-2-2011 (Β΄275) κοινή υπουργική απόφαση.

Άρθρο 12

Λήψη μέτρων προστασίας

Το Δημόσιο, ως κύριος και διαχειριστής των κοινοχρήστων χώρων αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης μεγάλων λιμνών και πλεύσιμων ποταμών, διατηρεί το δικαίωμα για την προστασία τους, καθώς και όλες τις ερευνητικές και ελεγκτικές αρμοδιότητές του, που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία (Δ/γμα 11/12-11-1929, ν.263/1968, ν.2971/2001 κ.λ.) και ασκούνται από τις κατά τόπους αρμόδιες Κτηματικές Υπηρεσίες.

Άρθρο 13

Ανάκληση παραχώρησης

Η παραχώρηση υπόκειται πάντοτε σε μονομερή ανάκληση από το Δημόσιο για λόγους δημοσίου συμφέροντος, εθνικής άμυνας, δημόσιας τάξης και ασφάλειας, προστασίας αρχαίων, του περιβάλλοντος ή της δημόσιας υγείας, αλλά και για λόγους κατασκευής λιμενικών έργων.

Με την επιφύλαξη λοιπών κυρώσεων που προβλέπονται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία, η μη τήρηση των όρων και των προϋποθέσεων που τίθενται με την παρούσα απόφαση, συνεπάγεται την αυτοδίκαιη ανάκληση της παραχώρησης ως προς τον Ο.Τ.Α. α’ βαθμού στην περιφέρεια του οποίου διαπιστώθηκε η παράβαση, χωρίς καμία αξίωση αποζημίωσης κατά του Δημοσίου.

Η ανάκληση της παραχώρησης προς τον Ο.Τ.Α. συνεπάγεται αυτοδικαίως και την ανάκληση όλων των παραχωρήσεων που έχουν συντελεστεί βάσει αυτής και ο εκάστοτε παραχωρησιούχος υποχρεούται να εγκαταλείψει άμεσα τη χρήση, χωρίς καμία αξίωση αποζημίωσης κατά του Δημοσίου

Η αρμόδια Κτηματική Υπηρεσία ελέγχει την πιστή τήρηση των όρων και των προϋποθέσεων της παραχώρησης και στις περιπτώσεις που αυτοί δεν τηρούνται, εισηγείται, δια της αρμόδιας Δ/νσης Δημόσιας Περιουσίας στον Υπουργό Οικονομικών την έκδοση διαπιστωτικής πράξης της επελθούσης ανάκλησης της παραχώρησης.

Άρθρο 14

Τελικές διατάξεις

Η απόφαση αυτή δεν υποκαθιστά τυχόν άδειες άλλων αρχών ή υπηρεσιών ή φορέων όπου απαιτούνται κάθε φορά για την άσκηση δραστηριοτήτων στους κοινόχρηστους χώρους για τους οποίους παραχωρήθηκε το δικαίωμα της απλής χρήσης.

Διατηρείται σε ισχύ, ως αναπόσπαστο συμπλήρωμα της παρούσας η κ.υ.α 1052758/1451/Β0010/10-04-2012 (1411 Β΄).

Όλες οι μεταβιβάσεις του δικαιώματος απλής χρήσης κοινοχρήστων χώρων, είτε απευθείας είτε κατόπιν δημοπρασίας, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας, θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί έως την 30η Ιουνίου 2013.

Μέχρι την 30η Ιουνίου 2013 θα πρέπει επίσης οι Ο.Τ.Α. να έχουν ενημερώσει εγγράφως τις αρμόδιες Κτηματικές Υπηρεσίες για την κατά νόμο λήψη απόφασης για άσκηση των δραστηριοτήτων του άρθρου 2 της παρούσας από τους ίδιους ή τις επιχειρήσεις του άρθρου 1 της παρούσας.

Η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο Προϊστάμενος της Γραμματείας

ΠΗΓΗhttp://epoptes.wordpress.com

ΔΕΙΤΕ ΣΧΕΤΙΚΑ:

ΠΡΟΣΟΧΗ: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΚΥΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΣΤΟΥΣ Ο.Τ.Α. ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΙΓΙΑΛΟΥ, ΠΑΡΑΛΙΑΣ, ΟΧΘΗΣ, ΚΛΠ.

Advertisements

5 Trackbacks / Pingbacks

  1. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΑΠΛΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΙΓΙΑΛΟΥ ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΛΙΕΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑ
  2. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΝΤΙΝΩΝ “ΤΟ ΚΙΟΣΚΙ” ΛΑΓΟΝΗΣΙΟΥ ΚΑΙ “ΤΟ ΠΕΤΡΙΝΟ” ΑΝΑ
  3. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΑΠΛΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΙΓΙΑΛΟΥ ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΛΙΕΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑ
  4. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΝΤΙΝΩΝ “ΤΟ ΚΙΟΣΚΙ” ΛΑΓΟΝΗΣΙΟΥ ΚΑΙ “ΤΟ ΠΕΤΡΙΝΟ” ΑΝΑ
  5. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΑΠΛΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΙΓΙΑΛΟΥ ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΛΙΕΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑ

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s

Αρέσει σε %d bloggers: